Caiet pentru vacanta de iarna - Clasa 7 - (Lectura si ... pentru vacanta de iarna... ·...

Click here to load reader

 • date post

  08-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  51
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Caiet pentru vacanta de iarna - Clasa 7 - (Lectura si ... pentru vacanta de iarna... ·...

 • x-ecruRA Sr scKrxKx cKxATrv&

  Marilena $erban . Medelina Vincene

  ,1;

  : ,4\\"Y

  1

  l,)

  Caiet pentru z)frcfin$

  e tarna clasa a VII-a

  M Grup Edibdal

 • Cuprins

  Cum iF petreci vacanfa de iarnd? (cuvAntul Arborele genealogic (joc de autocunoagtere)

  autoarelor) .... 3 4

  Unitateal:Bunicii ....5 Volubilis (fragment), deSimonaPopescu ........5 Sdtmbdtrfrnim de-o probd (fragment), de Marin Sorescu . . . . . .6 Bunicasepregdtegtesdmoard(fragmente),deAntonHolban .......9 luoentus (fragment), de SimonaPopescu ... ....22 Inlelepli gi naiai (fragment), de Marius Chivu . . .22 Odaiabunicului, delonPillat ......25 Extras din Mersul trenurilor . . . 28 Scrisoare cdtrebunica, de Houleihel Sara-Amanda (elevd) . . . 30

  Unitatea2:Pirinfii ....33 Matilda (fragmente), deRoaldDahl .....33 ConoentiaNaliunilor Unite cupriairelaDrepturile Copiilor (fragmente) .......42 Mutareaaccentuluipefrunze (fragment), deAdrianaBittel .......46 Exuoii (fragmente), de Simona Popescu . . . 50 Bdiu{eii (fragmente), de Filip Florian gi Matei Florian . . . . . . 53 BdielaEul din ochii mamei (fragment), de Grigore Vieru . . . . .57

  Figi pentru evaluarea redactdrii texfului narativ . . .62 Fiqi pentru evaluarea redactdrii textului descriptiv . . . . . .63 Fiqdpentruevaluarearedactdriitextuluiargumentativ. .......64 Figdde autoevaluare: Cefeldecititorsunt? .;.... .......65

  67

 • )

  Unitate {fr

  -r

  I -I-Bunicii

  6b Cot tinui enunpl de mai ios enumerAnd, timp de o iumitate de minut, tot ceea ce ifi vine in minte in legituri cu tema.

  Spuibdtrdnele qi-li apar in minte tot felul:

  Eb Irti cum a continuat enunlul o scriitoare contemporani, Simona Popescu, in- tr-un volum de eseuri numit Volubilisz

  Spui ,,bdtrfrnele" gi-li apar tn minte tot felul: bunicu[i duiogi, rotofei din cartea de citire, bdtrLnei neajutora[i din pooestirile educatiae cu pionieri care-i aj ut d s d tr ao er s eze str ada, z gr ip lur o aice, B ab e- Clo an! e, ardjitoare rele gi urfrte, babe bisericoase cu basmale negre pe cap, [...) profesorii gaga, 1...] regii bdtrkni, caraghiogi sau babele gi mogii din basme care agteaptd zadarnic sd li se nascd un copil, 1...) autoportretele de bdtrfrne[e ale lui Rembrandt, capetele de bdtrkni de Leonardo da Vinci 1.. .1. ryi oin in minte ftgurile bdtr6- nilor din azile, timizi ca nigte copii gifragili, sau cei care stau la un col! de stradd agteptdnd, fdrd sd ceard ceoa; sau figurile doamnelor tn rsilrstd, foste frumuseli, care nlt oor sd-gi accEte urdlenia gi-gi dau cu pudrd multd, cu fard de obraz violent, i1i aopsesc aiurea pdrul sau tgi cr eion e az d spr Ancenele.

 • tb fot un ioc ne propune gi Marin Sorescu in textul Sd imbdtrfrnim de-o probd, din volumul llnde fugim de-acasd?

  Hai sd intrdmtn aceastd cetate, din purd curiozitate. Adicd, pentru o zi, fiecare copil mic sd-gi fie lui insugi bunic.

  Sd-gi spund poaegti gi singur sd-gi dea, plin de graoitnte, sfaturi, pe care tot el sd le creadd, tn taind, fleacuri.

  Deci astdzi n-o sd ne mai scapere pe niciun drum picionrele: stdm acasd gi zicem cd ne dor galele.

  Of, eu simt cregtetul, parcd-mi cresc din el cuie, gi mai am alt junghi tocmai la mama dracului, tn cdlcilie. Nu gtiu, ali remarcat oftatul? Bdtrilnelea tncepe, agadar, odatd cu aditatul.

  latd-ne?ntr-o lume fermecatd, pe ldngd care orice porseste pare seacd gi adeodratd. Din copii am deaenit dintr-odatd mogi gi strdmogi gi purtdm galogi. Am odzut tn aiald affit de multe, tncdt, ca sd nu le uitdm, ne-am fdcut noduri tn ridurile de pe frunte.

  Vasdzicd, soarele acolo apune gi dincolo rdsare, iar apa curge de la deal la ttale. Am tnodlat, ghinionul nostru, pebrdnci, de cilnd eram !frnci. De-aiala toate lucrurile rele sau buneputem da acum din cap cutnlelepciune.

  loane, tu md auzi? Vorbim cam tare, sd zicem cd suntem surzi. Ne-a rdmas nasul numai pentru zile mari gi trebuie sd-i punem gi lui ochelari. Pielea de pe mhini s-a cam bdtucit gi ne trebuie o pereche de ochelari gi pentru pipdit. l..l

  Totul e clar: cilnd egtibdtrhn tuebuie sd mergi cu mngina sau cel pu{in tntr-un car. Egti catn afrrful unui munte urcat, cdlcilnd piatrd cu pintrd gi acum parcd te duci, unde ai treabd, cu munte cu tot odatd. Face pentru greutatea asta mdrea[d sd trdiegti o oia[d?

  Dar ne-au intrat nigte lacrimitn ochi gi ne strhng, iar bunicii nogtri adeodrali, gtili gi voi, niciodatd nu plhng. lLite, tocmai rdsare ?n fereastrd lunn - sd le ddm hainele tnapoi gi sd le sdrutdm mhna. $i sd le spunem cd, aga c'um sunt, sunt cei mai grozaoi de pe pdmilfi. Cd din barba lor albd gi mare izoordgte numai linigte gi impdcare. Dar sd nu le spunem cd am fost gi noi bdtrkni ?ntr-o doard, dintr-o diminea[d pind futr-o seard.

  Iute, tnapoi pfrnd la copildrie, sd tntinerim. $i sd pldngem acolo cfrt poftim.

  Un tipograf neatent a scris primul paragtaf. sub forma unei poezii. Rearanjeazi alt paragraf din text urmAndu-i exemplul? De ce se poate scrie in versuri?

  Hai sd intrdmtn aceastd cetate, din purd curiozitate.

  Adicd, pentru o zi, fiecnre copil mic sd-gi fie lui tnsugi bunic.

 • 6b Realizeazdportretul copilului devenit bunic, aqa cum reiese el din text.

  Copilul devenit bunic spune povegti,

  Eb Ai r,rea si experimentezi un ioc precum cel descris in textul Sd-mbdtrfrnim de-o probd? Argumentezi-li opinia in cAteva rAnduri.

 • in literatura romAni existi un basm care se numeqte Tinere[e fdrd bdtrkne{e gi oiald fdrd de moarte. Alege una dintre variantele de mai ios, pentru a gisi o sarcini de lucru care !i se potrivegte.

  Am citit deja basmul.

  Scriu un rezumat de 10-15 r6nduri gi inventez un alt titlu.

  Nu am cititbasmul.

  Scriu un basm de maximum o pagind, cu acest titlu, gi citesc basmul original pentru a-l compara cu al meu.

  8

 • fl Unitatea IlmlJ !

  &

 • Bunicul din text a fost profesor de istorie qi acest lucru o inftut$ezi pebunica si citeasci cu plicere romane istorice. Bunicii tii ce profesii eu evrE

  Bunica maternd

  Bunicul matern

  Bunica paternd

  Bunicul patern

  A Coloreazd,in fragmentul urmitor, cu rogu secvenfele care rePrezintlo imagine" - auditivi, cu verde pe cele care reprezinti o imagine tactili gi cu galben pe cele care reprezintd, o imagine vizuali.

  Din cdnd tn cfrnd, bunica deschide fereastra, ca sd dea areun ordin bucdtdresei din curte, gi zgomotul deschiderii acesteiferestre l-ag recunoagte gi md oa obseda toatd aiala. De

  la fereastra iatacului, bunica priaegte mult timp curtea mare care se tntinde tn fald. Bucdtd- reasa traoerseazd spa[iul cu cine gtie ce treabd. CAfuaa femei ttin cu gdini de ofrnzare. Vaca

  se tntoarce de h cilmp. CAinele casei, leneg, se rdsfald prin somn. Pisicile gra[ioase calcd pe iarbd cubdgare de seamd. Mai ales scena cdnd se dau grdunlelapdsdri o intereseazd. Pen- tru a asista la ea, bunica se agazd la fereastrd. Bucdtdreasa strigd: ,,Puii mamei!" $i din toate colturile aleargd pdsdri de tot felul, tnghesuidu-se la m6ncare. Dupd ce au terminat, bunica se culcd din nou. 1...1La fereastrd o odd pe bunica priaind tncd. Ii fac un semn co- pildresc, ca o declaralie de dragoste, cl,t o mdnd la inimd gi cu un inceput de sdrutare, gi ea

  imi rdspunde tot aga de tinereSte, tn glumd, cu o micd sffAmbdturdtncdntdtoare. Mai ales cdnd [inin mAnd mdna ei, bdtrilnd, dar caldd, fremdtdtoare, scumpd, simt

  ce rdu o sd-mi pard cknd n-o sd mai fie bunica.

  Asociazi bunicii din text un miros, o culoare, un sunet, linAnd cont de relatarea naratorului.

  Miros Culoare Sunet

  Bunica

  6b Ato.iazi bunicilor tii aceleagi elemente.

  Bunicul

  Bunica

  10

  Miros Culoare Sunet

 • ,-l#rffi Unitatea ffi* rffi

  &

  Am ales deoarece

  ft Tu ifi tii bunicii de mAni? De ce?

  Aicilucrurile rdmknin{epenite cu anii. Nu-mi aduc aminte caoreo mobild sdfifost schimbatd de la locul ei. ln salon, fotografiile regelui Carol I gi ale reginei Elisabeta. Dar tn odaia din mijloc, mailatntuneric, un gah aI Persiei giWilhelm I al Germaniei, cumpd- rali de bunicul cu areo 50 de ani tnainte, la un iarmaroc, probabil ca sd-gi orneze casa. In timpul rdzboiului, o ironizam deseori pe bunica, cum ea, tnoerqunatd francofild, pdstreazd pe perete chipul unui tmpdrat german. Dar bunica, cu toate cd nu replica la glumele noas- tre, nu schimba portretul, a1a se tmpotrioea sd facd cea mai micd schimbare tn casa ei. Bu- nicii au fost foarte buni gospodari, dar mai mult au ?ntre[inut decfrt au inoentat (afard de inoenlia de la tnceput, chnd au clddit gi au aranjat totul). Astfel, nici lucrurile nu pot fx schimbate ugor. Ceasul tot pe sobd, cdlimara cu tocul pe muchia ferestrei.

 • Nepotul iqi amintegte de nizdriviniile pe care le ficea in tinerefe. Identifici gi noteazd,,in casetele de mai ios, preocupirile nepotului afunci cAnd vine in viziti la bunici qi compari-le cu ale tale.

  Port caietul cu mine gi scriu aceste note latntfrmplare; atmosfera de aici e aga de ob-

  sedantd, cd subiectul e inepuizabil. Chfuodatd sunt pe un scaun din iatac, lkngd bunica, gi o priaesc cum cetegte la ferestrd. Alteori sunt pe o bancd, sub un brad. Prin preaimd trece o rudd a mea, dar asta nu-mi tntrerupe preocupdrile. Priaesc pdsdrile gi oamenii ce trec, rar, pe stradd, aud cAfu un chntec de cocog. Acum sunttn grddina, care, din spatele casei, coboard pdnd la iaz. Sunt pe o terasd lungd, tnconjuratd pe trei pdrli de carpeni, la o masd gi o bancd tnlepenite tn pdmilil. Coboard pomii tncdrcali cu fructe gi aleile mdrginite de tufe de pomugoard;