Caiet de vacanta cls 3 - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/818/Caiet de vacanta cls 3 - Adina...

Click here to load reader

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Caiet de vacanta cls 3 - cdn4.libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/818/Caiet de vacanta cls 3 - Adina...

 • .d

  't' 9y/.n\tq\4e

  fd\J

  Adina NITU

  SErcPress

 • de uacanteclasa alll-a

  Gai et

  Adina titu

  b

  JErcPress ,oto

 • Recomanddri de lecturd

  a Dumitru Almag, Povestiri istorice;

  o Hans Christian Andersen, Fetila cu chibriturile; Crdiasa Zdpezii;

  o Tudor Arghezi , Cartea cu jucdn 4 volumul Prisaca;

  o Ana Blandian a, intdmpldri de pe strada mea;

  o Ioan Alexandru Britescu-VoineSti , Puiul;

  o Frances Hodgson Burnett, Micul Lord;

  o Eusebiu Camilar, Stejarul din BorzeSti;

  a Otilia Cazimt, Poezii;

  r Vladimir Colin, Basme;o Ion Creangf,, Povestea lui Harap-Alb, Mos lon Roatd si Cuza Vodd;

  o Petre Ispirescu, Legendele Si basmele romdnilor;

  o Alexandru Mitru , Legendele Olimpului;

  r Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunatd;o Johanna Spiri, Heidi; :,r colectia PoveSti nemuritoare;

  o Erc Press, coleclia ABC

  AtenlieAm pregdtit pentru tine pag. 54-56,

  unde poli scrie cdteva propozilii V|'n care sd ardti ce !i-a pldcut maimult din fiecare lectuid cititd in

  aceqttd vacanld!

 • vacanld:

  Pouestea unui prieteh ... emoti" WOdatl cu aparilia comunicarii prin e-mail, mesagerie instant, chat online sau forumuri,

  oamenii $i-au dat seamacd, in mediul virtual, unde comunicarea este rapida, este posibilca, adeseori, enunfuri foarte simple sa fie interpretate gregit, intrucdt nu se poate transmitecontextul in care ideile se formeaza. Cu alte cuvinte, comunicarea virtual[ nu redf, stareade spirit a partenerului de dialog. Nu se gtie dacf, el

  " 9, E, @) , @ , daca ia in serios sauin gluma mesajul transmis, si astfel pot aparea confuzii.

  SA dAm un exemplu:Daci tastam: ,,Se apropie incepuful clasei a IV-a.", cel care citegte nu poate Sti dacl

  faptul acesta ne bucur5., ne tntristeaz6., ne lngrijore az\., ne lasa indiferenfi etc. decdt dacine intreabf,, de exemplu, ce pirere avem despre aceasta.

  Pornind de la aceasti constatare, fur anul 1982, profesorul Scott Fahlman de laUniversitatea Camegie Mellon din Pittsburgh, S.U.A., a notat pentru prima datainceperea textului vesel cu:-) (simbol rcalizat din tastaturi gi suger6nd ochii, nasul gigtira), rcalizind astfel prima ,,fafh zdmbitoare" din istorie, denumita gi emoticon. Micainvenfie, care trebuia si sublinieze diferenta dintre un e-mail amuzant $i unul serios, nu i-aluat mai mult de 10 minute. Profesorul igi propusese doar si-amuze cdtriva prieteni, insi,,prostioara" sa, cum o numegte, avea s[ devinl celebr6. Mai apoi a notat $i cu :-( inceputulunui mesaj mai pugin placut, dar de atunci intemaufii au creat alte gi alte tipuri deemoticonuri, obtindnd un adevdrat limbaj universal, prin care putem comunici gi cuvorbitori de alta [mbf,. Acest limbaj confine gi simboluri din cele mai variate domenii:*ggoso

  Azi se obign urile g te caemoticonul s[ fie la finalul enunfului sau chiar in interior (,,Aseari:am fost la [email protected] dar poves teaafost cam neclari @ ." ), iar utili zareadepagegte spatiulinternetului.

  Astfel, fur anul 1986, un lant de restaurante americane a introdus fursecuL,,Zdmbfute7",iar in anul 200V, sigla Olimpiadei Internafionale de Informaticlt a fost tot o fafazdmbitoare. Exista tricouri, minugi, genfi, .rechizjteimprimate cu fefe zAmbitoare, reclame ale caror piotagonigtisunt tot emoticonuri. Pe caietele tale de gcoali se gasesc fefez6mbitoare? Ai primit vreodatf, de la doamna inva$toare?Iata numai cdteva exemple care dovedesc celebritatea de carese bucuri prietenul nostru ".. emotiv.

  $i poate fi-ar pllcea sd gtii +i cf, ... in Hawaii traiegte unplianjen care are pe corp o fata zimbitoare.

  -I-I-NII-II:-INII-Iinternaut: persoand conectqtd la internet, care utilizeazdfrecvent internetul

  m

 • tn,bilrite

  tea

  tu

  1. Scrie un enunt fur care sf, precizezi titlul textului citit:

  2. Scrie trei informatii noi pentru tine, desprinse din textul citit, sub formi de enunEuri:

  3. Scrie un enunf fur care si folose$ti un cuvdnt nou, descoperit in text:

  replicd, spttsd de mai mulyi

  1l cunosculi

  L/" ecltipa ta a pierdut

  7,\ intrecereaftL-/

  4. Completeazh fefele zAmbitoare, pentru a ardta cum te simti c6nd:* e ziua ta de o nu-li gdseSti o un prieten !i-a o auzi ln aceea$i zi aceeasi

  .jucdria preferatd .fdcut o surprizd

  o. vii din parc

  ont!V

  ' eEti plin de energie

  rci :tci

  laaAri

  icai-arsituldecu

  5. Scrie cdte un enunf care sf, exprime:

  o !i-e somn

  a) bucuria:

  nastere

  riiul b) mirarea:

  'c) supdrarea:

  d) nerdbdarea:

  e) politeyea:

  ct",

  ata

  --

  tl

  6. Scrie forma pe care o iau la plural substantivele:

  mesagene -mediu -nas -

  context -confuzie -istorie -

  inven{ie - limbaj - o

 • 8., Gf,se$te tn text cuvinte cu sens opus pentru:

  disparilia -imposibil -comptlexe -ffirSitul -9. Scrie intrebari potrivite pentru raspunsurile date:

  arareorl -corect -

  lentd -

  ultima -

  a)

  b)

  Inventarea primului emoticon a durat cel mult 1A minute.

  in Hawaii trdieEte un pdianjen care are o fa{d zdmbitoare pe corp.

  10. Confi gureazbun chip de fata/bfliat din h0rtie glasata. Deseneaz6-i expresia dorita.

  1

  ft.\"/.'i

  .."1......... ...... _.......j

  l

  frlill:l4

  3

  .'i--ll'"r?'i'i i ,i";i i .-.i .,,i i;..-.j i i:_...:: !'t i:::!i................1.. -i:...... i

  si i,,itiV

  /i1ttt\l

  21

  I I

 • LipeSte aici chipul obyinut 11. Eu gi prietena mea din Canada am stat devorbf, pe intemet tirnp de o jumitate de ora.In acest timp ne-am transmis 60 de mesaje.

  Care este numarul mediu de mesaje pecare le-am schimbat intre noi pe minut?

  12. Emil si pri la o masf, gi se joaca. Dac[ ei ocupa 4 mese,afla cdti prieten

  13. Calculeazil gi coloreazi in functie de rezultat, astfel:a) portocaliu: fatd zdmbitoare + rezultat par; b) albastru: fati tristl + rezultat i*p*;c) gri: fata indiferenth + rczultat format din trei cifre; d) galben: fathmirati + rezultatformat din cifre identice.

  504x8-... 44x44=... 1000-935=... 39+I27=... 11 x12=... 2l +28=...

  95 : 5 =... 402 -27 = ... 2707-485=... 86+68=...

  14.Laun t6rg de gadget-uri s-au prezentat produse noi astfel: in prim azi de4 ori maimulte decdt in ziua a doua, iar ln a treia zi catdiferenta dintre numarul produselorprezentate in prima zi gi cel al produselor prezentate tn a doua zi. Atreii zi s-auprezentat 84 de produse.

  Cdte produse noi s-au prezentatla tdrg in cele trei zile?

  -1i

  ilririr i-'.iI'f i

  I , -.,-i.- liii,iiiiir

  'i.ilit';i-;i.lir'.jl.;:i''i

  l-i Iii:ii-..i'

  :_

  I

  i'

  I

  Fbt

  Fr

  IrF

  !

  !

  t-tf

  .

  INi

  F\,/'t

  I

  84 :7 = ... 72 :9 - ...

  o

 • 16. Prezintlsau

  . Denumirea jocului:

  =loLocui desfi$uririi:r Obiecte necesare:

  r inceperea jocului:

  r Desfa$urarea j ocului :

  o Cum se termina jocul:

  r Numele prietenilor alaturi de care ai jucat acest joc:

  l

  i

  drumul pe care trebuie sl meargl baietelul pentru a ajunge la prietenii lui:T.Traseazit

  tsA-figffi11uf,b

  J- J -r-r|'l'i^ai *BF*Q';'

  -A