Caiet de vacanta - Clasa 1 de vacanta... Caiet de vacanta - Clasa 1 Author Aurelia Seulean, Marioara...

Click here to load reader

 • date post

  28-Jun-2021
 • Category

  Documents

 • view

  74
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Caiet de vacanta - Clasa 1 de vacanta... Caiet de vacanta - Clasa 1 Author Aurelia Seulean, Marioara...

Caiet de vacanta - Clasa 1PETUTRU CTASA I
KREATIV TArgu-Mure; .2020
Vacanla mare. . 4
Fiii.. ......15 Obstacolul din drum .....22 Legenda p;p;diei . ...,. ......28 Cum aufostdomesticiteanimalele. .....36
Uliul gi gdinile ......47 intr-o zi pe cdnd lucram . .54
Darul Mamei Natur5.. ...63
Si descifram! . .81
-
/\
'lnla] (plauo (>le;ereos (q11rrne (e
:alsa alauns g rS erelr; V de are) lnlugnn) 'a16aro6op (p1;ngr6 (rl1une (qle;areos (e
:alsa aqelrs v de are) Inlug^n) '9(p js(> iE(q :vP
Zplep eareolr)rL{6 u11uns a}auns S ulp a}rn}p)le a}urnn) a}p)
(--) illsos e au!)
'alSaro6op alereos
)rrNv) rsn9nv
]UVW
a;irerls;p 'grnp;gr 'lzetq'gde 'Ffeld 'oreos 'lrnrof 'ara>g;d 'aleyaqg; 'glrnrnq
ereu eiue:en n) )sanrJlod as are) olalurnn) p)rleqeJle eurpro ug pzeefuery '!
)IluVos
zAIlUVW
xnNIInI IUn)oIs
ssWIUdn )lINV)D
I!1nIIn 'lHDIxAV
sUVW VINV3VN
4. Vacanla inseamnd cdldtorii. Ce obi;nuie;ti sd iei cu tine in bagaj? Scrie denumi- rile a noud obiecte pe care Ie iei cu tine intr-o cdlStorie.
5. in fiecare cuv6nt s-a ascuns cdte un nume de baietel sau de fetitS. Scrie-l.
lon
6. Printre lucrurile pe care le folose;ti in timpul Iiber s-au ascuns gi cuvintele unei propozifii. Descoperd propozilia gi numeroteazi ordinea cuvintelor.
poiana
'rnlnJolPu9^ ese)'6 'lnleep ]g)ep ]leul rew'8
're: ed entz a$e>nlplls'/ 'aurs ad e6re61'9 'tnlple] !!iuUpd'9
'rnlnlugtupd 1e apra^ lnugLupld', 'lnre)olne nr dnrb ul erese;do6 'E
'eren 16reu opun'pleld n: pde 6'7 'sornplp) duttlouy'1.
g1dee15e a) ege ren rS InsnqoJ g6ee;ze6 'g
(ou'ru1oa1'a1do1'an1d)
(pin>tsrd \at - ! u nq'a pl!l! w' DaLtt' oloau ut n p'Sinqp il
gre;e rial
qreoiruuro6 (q'rop'nu61 (e
'unro[ a]UaJ!p ug udo> op o]rs -oloJ rJolprpunu lliqo ps lg)ul leJlse'olep alolur^n) nrlued lrnulod In)ol e16esg9 'g
lnuarl - ;nroden
lnznqolne - elaI)!)oloru
'eqrerad ere: -aU u!p p]laro) elue re^ a16egn:ra>u.; apiue)en uI apedar reu uolplp: riod a) nJ 'L
Ps ll 'a)ez'enou'1dg
'e1deS 'asei 'r>ur1
49 -28 21 +45
e ------>
12. $tiind ci fiecare imagine reprezinti intotdeauna acelagi numdr, gdse;te numS- rul care trebuie scris, in dreptul fiecirei imagini.
43+€)=
13. Pe plajd, doud fetile adund scoici. Ele fac o grdmadi cu 90 de scoici. Dacd fie- care fetild ddruiegte cSte 30 de scoici, c6te mai rdm6n in grdmada lor?
c) 40;
VAGANTA s6
a) 20;
'soI
reur ap ala) arlurp p])aro) elueueA a6aly 2areoden nrged rola) eaurpro alsa are) ' la) p6ug1 alsa ;nrode4
'nJlsEq!e alsa rodeA lnLUud 'nilseq!E ;ar 96ugl alsa nu ;nrodel ilnur]ln r)ru'lnluud r:ru olsa nu
. ;nrodel
:laJlse alezase luns ealsa)v ' 'mJlseqle t ' :uoln) nrled ap areoden, ]uns lupru lnleLu el ",;l
a
'(gladat as p)ep rerq) 'plep prn6urs o) erienlrs ole)ag ul tlSounrer ol are) ed elar;r: auls '!llzeq ouosap ena]g) drsru ad lrsp6 e ueupV 'EI
6Z=€[+gtr-82+ [g ';nrirrraxa pugnloz
\
17. Bunicul are v6rsta formatd dintr-un numdr mai mare decdt 80 si mai mic decdt 90, cu cifra unitdtilor 4. Ce v6rstd are bunicul?
a) 82; b) Ba; cl 48; d) e4.
18. Un vapor are mai multe inciperi. Dacd la numdrul incdperilor pe care le are mai addugdm 17, apoi scddem cel mai mic numdr impar format din 2 cifre, oblinem 26. Numdrul inciperilor este:
a) 19; bl 2o; c) 21; dl 22.
Vara, la munte ploui mai des. Picdturile de apd sunt nlulte. Coloreazd cu rotu picdtura cu cel mai mare numdr gi cu albastru picitura cu cel mai mic numdr. Care este diferenta dintre ele?
19.
J\\
al 54; b) 88; c) 90; d) e1.
/
\
'pie6e-s olalel'pienul nu out) ep (p lrriern ale uotuo) olalelplape luns eoleuaqt; 15 eelelgunq 'uuolerrd (r
16191 utp eo) nr e16enu1od es nu ese)e-ep elealolos (q lpiulrop e; e6unfe ren'piurnlgls rS p)unu uud (e
:p) orrotplp) plsea)e u!p leignul e lnlergg I 'a)eJPs !!l!uleJ raun etula; e; (p
lareur e; (r iareul Sero un-l1ug (q
lelpellstp ep rled un-l1ug (e
:altz allnu teu prn)al1ed ;ng !6 lplet ']felo) rn;nsundspl aleolpzundseror eJeltl e15ern>le>u1 .I
iualuns !)erps ap lg) ]etple !e-!u gr :r"rni;nu lit,pl :g6ngpe tnrJ 'lruaruar)ul aseugl lplel 'nps tn;ng rolaqro
^ lnz e pl ')salor)o !! aJe) tualaud
ne ra'ealeler;dord gJede eu ele) unp.z uene loN'pA!Un) o ra'ee.letugru ruPJPduln) au loN'llile ad rsantes t! te le! 'tJollnles uanp loN']uozuo ap oto)utp pugd pullut as a) ;6le; lrndrug) ne !e'lugrupd ep ple)nq o ua^e loN '!!idou alelals ne !e 'pulpprO u1 un)eq uene loN 'Selr n zet un ne te 'purrsrd o uane roN'nJlpd ne ta lS aulg) un luane tou p) lnz^A ruv -
:asundspr I lnll 'lglel gqallu! ztuaueo ltun luns t)eJps ap lg) lnzp^ lv _
iPlel leutploellxa ls v io - iepolplpr lntgd e-s li un)'alng'eu!q !l -
:lnU pqerlul t61 lplel'gsele ;Srogu1 'a)erPs !!l!rueJ
reun eural e; lidou lS e;;z allnu teru pJnfallad Ing )sarpr] are) ul InleJ ti ra luns lieEoq ap lg) elpre o-rlul lnU p)np t6-ps Uploq ayrplsul !!l!ure] teun
!' Pl !-e n
a) bogati; b) prieteni; c) siraci; d) dugmani.
3. Cu ajutorul cuvintelor: auzul, la, vorbelor, fiului, tatil, siu, incremenit, rimase se poate forma propozilia:
a) Tatal rdmase incremenit. b) La auzul vorbelor tatdlui fiul rdmase incremenit. c) La vorbele fiului tatdl rdmase incremenit. d) La auzul vorbelor fiului sdu, tatdl rdmase incremenit.
4. Care este inlelesul cuvdntului inst5- ! 5. Care dintre urm5toarele cuvinte nu
rite din propozilia Tatdl unei familii I sunt formate din 3 silabe? instdrite hotdri... ?
a) sdrace;
familii, instirite, hotiri cilitorie, oamenii, sirace, acasi, intrebi
a) familii, hotari; b) instarite, cildtorie; c) oamenii, sdrace;
d) acasi, intrebS.
6. Ordon6nd silabele, descoperi c6teva dintre calititile bdiatului din textul dat:
7. Transcrie din text patru cuvinte care se termind cu litera i.
/I'
:U
'rn;nr16 ppeo) u-nun 'atrredsap r-nun la orlul
'a1eds ul lop'a1un:rt u-nun 'LUnrp e1 '.ti5 ug'lrurod ny
'urnf P 'r{prndar a}$lN
'aJeqarlul e; ;nsundspr au)S
'lnuor] ]rnlp)le alse ole) urp a)rJlouoeb rrn69 rarp)ag le lplo] Inrpunu au)S 'lnuarl n) ouolplpr ul lere;d ne InU !5 lplel '5
'are)aU nr arirzodold o elg> el6etnlp)le rS g eralr; n) pur.uJal as nes derul aJe) olurnn) roJl lxal urp orJ)S 'B
'01
!t *
11. Drumul din imagine e presarat cu o mullime de plante. incercuiegte-le numai pe cele din zona de munte.
12. Alege varianta potrivitd ;i rezolvi fiecare problemd, dacd este posibil.
LTatal gi fiul au plecatin cdlStorie la ora 8;i au ajuns la destinatie seara. C6te ore a durat cdlitoria? incercuieste varianta corectd.
a) Se poate rezolva astfel: b) Nu se poate rezolva pentru cd:
Cei doi au petrecut la fermd o siptdmdni gi 3 zile. C6te zile au petrecut la
fermd?
a) Se poate rezolva astfel: b) Nu se poate rezolva pentru c5:
13. Bdiatul s-a urcat pe cdntar cu un rucsac in m6nd gi c6ntarul indica 31 de kg. Dacd ar fi pus rucsacul in spate, cdte kg ar fi indicat c6ntarul?
a) mai mulU b) mai pulin; c) la fel.