Caiet de lucru pentru clasa a ll-a in limba romana... · CLEOPATRA MIHAILESCU TUDORA PITILA...

Click here to load reader

 • date post

  27-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  7

Embed Size (px)

Transcript of Caiet de lucru pentru clasa a ll-a in limba romana... · CLEOPATRA MIHAILESCU TUDORA PITILA...

 • CLEOPATRA MIHAILESCU

  TUDORA PITILA

  COMUNICARE1ITI LIMBA ROIVIAruA

  Caiet de lucrupentru clasa a ll-a

  PARTEA a ll-a

  NUMELE MEU

 • UNITATEATEMATICA:Dialogul- Conduita in diverse situaliiScrierea pe liniaturd dictandoRepovestirea unui text citit

  1'1;;. f. 1;.1;,:,.1-:;1. Ce baiat!, Octav Pancu-lagiPovestirea oralS (pe fragmente)Cuvinte cu inleles asemdndtor

  l'i:. !' :,i.ir:l.l.i; Cele patru piersici, poveste populariPovestirea orald a unuitext

  'l;,,;, i lir-itjr':ii' Cel mai bun prieten, Victor SivetidisLecturi: Dupa fapta 5i rasplata,lon Pas

  o E*e*pltiriar*: Prieteniao Hvnir:*r,* :**r*ti"** . . .

  10

  13

  16

  18

  19

  UNITATEA TEMATICA: Cilitorii ;i aventurio ldentificarea unui obiect/ unei persoane/ unui loc

  Cuvinte cu aceeagi formd giinfeles diferitDespirfirea cuvintelor in silabe

  Text suport: Aventurile lui Hobornam, Nikolai Nosovo Scrierea corecti a cuvintelor s-a qi sa

  Despirlirea cuvintelor in silabe la cap6t de rdndText supart: MiculPrinl, Antoine de Saint-Exup6ry . 25

  o Scrierea imaginativi pe baza unei benzidesenateAcordul in numSr qi gen

  Text supart : V rdj itoru I d i n Oz, Lyman Fra n k Ba u mo Lecturd: Dragonultatdlui meu, Ruth Stiles Gannett

  o fte*apll+;Xxr*: Hoindrind prin Jara Minunilor. . . . 32o ilv*iuar* sl*!"**tiv;i 33

  UNITATEA TEMATICA: Bun venit, primivari!o Sunetele limbii rom6ne. Vocale gi consoane

  Tcxt sup*rt: Cuibul de posarele, Cezar Petrescu

  22

  28

  30

  36

 • Scrierea imaginativd pe baza unui gir de intrebariScrierea corecti a cuvintelor sau 5i s-ou

  ii:r:". i .,: i,:, )i '' Buburuza, Eugen Jianu. 39Dialogul pe teme familiareScrierea corectd a cuvintelor care conlin grupurile de litere ua Ei ua

  i.,'.., I .i ,:: .:: lJn joc nou, Cdlin Gruia . 42Lectur6: in ziua de PaSti, Elena Farago . . . . . 44

  infloresc Aridinile 4547

  UNITATEA TEMATICA:

  Textul literarScrierea cuvintelor care conlin grupurile de sunete oa, ea, ie, ia

  :,1,::,,:::',,:, lepurele;i broascalestoasa,LevTolstoi . 50Acte de vorbire: a cere qi a da informaliiScrierea corectd a cuvintelor care conlin litera x

  'i: , l ,.r r r .,,.,,'.. Pu'sorLll 5i vulpea,lon Pas. 52Dialogul: inilierea, menlinerea 9i incheierea unui dialog despre mediul inconjuritor;i vieluitoareDescrierea unei vieluitoare

  r,: ,! ;.,-,;:,;,, intrecerea,MirceaS6ntimbreanu ... 54Lecturd: Greierele Sifurnica, Ana Blandiana . . . 56

  Prietenul meu necuv6ntdtor 5759

  UNITATEATEMATICA:Acte de vorbire: a formula o pirere, o idee, o opinieScrierea unuibilet

  r.:rr ',.:i:,, ,, Cheile,TudorArghezi 62Povestirea unor int6mplSri triite sau observateActe de vorbire: a formula o solicitare

  ;r :, I ',:r;;r:r ' DUlApUl CU,,AfOSI", SilVia Kefim 65

 • o Dialogul. Elemente de politele verbalS asociate actelor de limbaj utilizatePovestirea unui visTipuride bilete

  Text suport:Valea cu fluturi, cu pdsdri qi cu flori, Fdnug NeaguLecturS: La ce latra Grivei?, Marin Sorescu

  o !l4i;;;lrii*!*rr::: Un bdiat... ordonato Evaluare surnativl

  o Evaluare finald

  Proiect - Jurnalul meu de vacanldLecturi recomandate pentru vacantiFigi de lecturiHarta lecturii

  Anexi - Texte pentru dictare

  6B

  70

  71

  73

  UNITATEA TEMATICA:

  Reguli ale discursului oral: pronunlie clard qi corecti; acordul in numdr gi gen; intonalie adecvatiTextul narativ (sistematizare)

  : ,:i ,i ,.. -,;',, 't Pif, Pof, Puf!,Cezar Petrescu. 76Textul !iric (sistematiza re)Exercilii de foneticd gi vocabular

  i -i :,r,r.,'.,l'.:CarabuSul dearomd, Lucian Blaga . 78Textul nonliterarAfigul. Cartea, ziarul sau revista clasei

  ir: .rr ',,: ,i',, , r , lnvitatie in Delta Dunarii 79

  o R*r:a$:!iulare i'*-:.:*;*: Cdtre vacant6 . . . . 80I'l

  82

  8485

  86

  87

 • Dupi ce vei parcurge aceasti unitate tematic5,

  . vei deveni un cititor pasionat, pentru ci:- vei citi texte captivante din care vei desprinde

  concluzii valoroase;

  - ili vei exprima pdreri proprii despre valori gi atitudiniale personajelor.

  . te vei exprima corect gi expresiv, pentru c5:- vei utiliza formule de adresare politicoasi in diverse

  situafii de comunicare;

  - vei identifica sensurile unui cuv6nU

  - vei repovesti un text citit sau audiat.

  . vei scrie corect;i lizibil, pentru c5:- vei respecta regulile de organizare a unui text pe

  liniaturd dictando.

 • Ce biiat!

  fltramvai.

  n un domn.

  E se repezisespre singurul scaun liber;

  ! si nu se urcein tramvaiul aglomerat;

  n nu vorbea.

  E si intre in vorbdcu pasagerii.

  ;{'11, I fli?fl t tl* }:SS | *iF"'f l"i il I

  Q Marcheazi Ein caseta din dreptul variantelor corecte de rispuns.

  . intimplarea se petrece intr-un:fltren; n automobil;

  Eroul int6mplSrii este:

  D un bdiaU n un citel;

  . Cdl5toriierau nedumeriti pentru ca biiatul:n c6nta;

  . Biiatul ar fi trebuit:I sd cedeze scaunul

  unuia dintre adul[i;

  O Discutali in grup. Explicali titlul textului.

  . Formuleazd un sfat pe care i l-ai da biiatului din textul citit.

  8

  fitriix:Th

  illjS*i*lii;:;!!ir;*:i:H;$

  I

  i:t

  ?'I1

  it

  I\I-'^-"^"-" - 1"tj

  I'*'' -'- --'-1-!

  Ii

 • f Explic5, in scris, folosirea semnelor de punctualie din enunlul de maijos:

  ri1!i:,.t!

  t(?I

  @Transformi cuvintele dupd modelul dat.

  @ incercuiegte torma corecte a cuvintelor date. Schimbi caietul cu cel al colegului de banci.Corectali-vi in perechi!

  osaco$5/osaco5eou$A/ou5e

  @ Adaugd, inaintea cuvintelor date, cdte o literi, pentru a obline termeni noi.

  scaunulsingursingurulscaun

  mdrumAr

  sacogi incdrcati biiatul suferind

  opipu5d/opdpu5eocima5d/ocima5e

  omdtugi/omdtugeoplajS/oplaje

  coate oare pune duce una

  @ Scrie cuvinte inrudite cu termenul,,a privi".-"_-_**"_-- --_"-_i-_

  I

  i!

  .......," "-, --,--,,.-",t " .I

  i

  ($ Scrie cuvinte cu inleles:. aseminitor pentru: . opus pentru:

  libercilitor si priveasci crud

  @ Evidenliazd,in enunluri, inlelesurile diferite ale cuv6ntului se*;r.

  .:

 • Cuvinte cu in!elesasemdnitor

  t/L' Cele patru piersici\I

  ....:r,rr1r91;,,1- :':r':''::r'j:':":1i:rg$,5ru?#A**gm'*e;+#ti -

  i ";...,;!-"" """""""

  Q Marcheazi E in casetele din dreptul enunlurilor adevirate.. Un tiran a vrut si-giincerce fiii ca s5:

  n afle ce g6ndesc; Iigi dea seama ce felde oamenivor deveni;

  dupi o poveste populari:i......: .}

  Iii certe pentrualegerile fdcute.

  Eva fi chibzuit.

  flde5tept.

  I avea spirit negustoresc.

  . Pentru ci a plantat sdmburele, primulfiu a dovedit cd:E va fi gospodar; nva fi un om zgilrcil;

  . Al doilea fiu a aruncat s6mburele pentru ci era:E dezinteresaU E risipitor;

  . Al treilea a v6ndut piersica, dovedind c5:E dorea sd c65tige bani; n nu ii plSceau fructele;

  . Mezinul s-a dovedit un om bun gi un prieten adevdrat pentru ci:E a oferit piersica n a pus mai presus de toate n a crezut ci tatil

  unui prieten bolnav; nevoia unuisemen al siu; iiva maida o piersic5.

  Q Explici de ce tatdl a licrimat vizdnd cum a procedat mezinul. Schimbi caietul cu cel alcolegului de banci. Corectali-vi in perechi!

  p Gdsegte un alt titlu potrivit textului.

  @ Discutali in grup. Enumerali gi scrieli maijos c6teva lucruri care,,nu sunt de vdnzare in viald'i

  10

  #'ffitii;trg

  $.. z ,i

  I

  I

 • . Formuleazd un enun! prin care si exprimi ce ai fi ficut tu daci erai fiul liranului.

  tr:' -' '" ' "' "'' ?ae#r PRONUNT',AM $ISCHIEM CORECT! :.:,"-38-y.!&.1 ,-" " "" e -e:F

  $Transformi cuvintele, ca in model.

  @ Completeazi casetele cu semnele de punctuatie potrivite.

  Jiranul l-a intrebat pe mezin In Cum a fost piersica IE Nu 5tiu I Am oferit-o unui prieten bolnavEOmul a spus licrimdnd fl! Fiule E vei fi un om deosebit E

  @ Formuleazd cdte un enunt in care sd folosegti virgula in fiecare dintre situatiile date:. apare tntre cuvintele unei enumeriri;

  . este folositi dupd cuvintut care arati o strigare.

  O Scrie c6t mai multe cuvinte cu inleles asemindtor celui subliniat..Tatil rosti cuvinte de lauda..Eu doresc o prijiturS.

  fiu geamgiu macaraqiu barcagiu

  . Prietenul mezinului era bolnov.

  11

  III, ,,I ,,I

  Ij

  J

  I

 • @ FormeazS perechi de cuvinte cu inleles asemindtor: flu, s$*ngit, h*nnie,, ftnm$, fl*tec*r, s*

  1ntrusi.#, gi:sr:*d;lr, ** n*ildji"

  f* ldentifici, in coloana alSturati, cuvinte cu inleles aseminitor expresiilor colorate, tras6ndsage!i.

  firanul era un omFiii sfaturile tatilui.Tatdl ce fel de oameni vor fi fiii lui.

  fl Taie termenul care nu se potrivegte girului de cuvinte cu inleles asemdnitor.om, ins, individ, persoanS, fiint5;

  a dat, a oferit, a luat, a diruit, a acordaU

  adevdrat, nesigur, real, autentic, cert.

  O Observi scrierea cuvintelor colorate.

  -Veifi un om bun!- Fii un om bun!. Construiegte cdte doui exemple asemdndtoare.

  O Scrie inlelesul cuvdntului colorat.. Andreie hun la matematici.. Bunica a preparat un tort hun.. Dan este prieten hun cu Doru.. Casa este un bun alfamiliei.. Laptele scos din frigider este inci but't. -. Am prins timp h*n la mare.

  12

  . Prezinti, in 3 - 4 enunluri, in caietul tdu, o situa[ie in care te-ai dovedit un prieten adevirat.

  t"----- "'----iIi-I

  I!]a

  t

  I

  I

  -t-

  i, i--