C04 Membrana Celulara Jonctiuni

of 46 /46
Membrana Membrana celular celular ă ă Arhitectura moleculara a membranei celulare. Invelisul celular. Structura moleculara a plasmalemei. Structurile specializate ale membranei celulare. Jonctiunile celulare.

Embed Size (px)

Transcript of C04 Membrana Celulara Jonctiuni

Page 1: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

MembranaMembrana celularcelularăă

Arhitectura moleculara a membranei celulare. Invelisul celular. Structura moleculara a plasmalemei. Structurile specializate ale membranei celulare. Jonctiunile celulare.

Page 2: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

Celula Celula –– sistem deschissistem deschis!!Membrana:Membrana:

-- componentacomponenta celularcelulară ă ceacea maimai importantimportantăă -- majoritateamajoritatea structurilorstructurilor celularecelulare;;-- menmenţţineine îînn limitelimite constanteconstante organizareaorganizarea complexcomplexăă a celulei;a celulei;-- asigurasigură ă selectivselectiv şşi i controlatcontrolat, , schimbschimbulul de de substansubstanţţee,, precum precum şşi stabilirea de i stabilirea de relarelaţţiiii specifice cu alte celulespecifice cu alte celule..

SSistemistemulul de membrane de membrane celularecelulare::--membranamembrana celularcelularăă externexternăă sausau plasmalemaplasmalema, care , care esteeste dispusdispusăă la la periferiaperiferiaceluleicelulei;;--endomembraneleendomembranele celularecelulare, care , care intrintrăă îînn structurastructura majoritmajorităăţţiiii organitelororganitelorcitoplasmaticecitoplasmatice..

Page 3: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

EEndomembranelendomembranele celularecelulareCompartimenteCompartimente structurale şi funcţionale structurale şi funcţionale –– organite; organite;AsigurAsigură ă transportul moleculelor;transportul moleculelor;ReprezintReprezintă ă o suprafaţă interactivă pentru sinteza o suprafaţă interactivă pentru sinteza lipidelor şi proteinelor;lipidelor şi proteinelor;Principalele Principalele organiteorganite::•• Capsula nuclearCapsula nuclearăă; ; •• RE;RE;•• Ap. Ap. GolgiGolgi;;•• LizozomiLizozomi;;•• Vacuole(depozite);Vacuole(depozite);•• Vezicule(transport);Vezicule(transport);

Page 4: C04 Membrana Celulara Jonctiuni
Page 5: C04 Membrana Celulara Jonctiuni
Page 6: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

ÎnvelişulÎnvelişul celularcelular -- ccomponenteomponente1.1. GlicocalixulGlicocalixul, se prezint, se prezintă ă ca un ca un îînvelinvelişş de natur de natură ă glucidicglucidicăă, ,

glicoproteicglicoproteicăă şşi i glicolipidicglicolipidicăă, la suprafa, la suprafaţţa externa externă ă a a plasmalemei. plasmalemei.

2.2. PlasmalemaPlasmalema sausau membrana membrana plasmaticplasmaticăă are o are o compozicompoziţţieiemolecularmolecularăă lipidiclipidicăă şşii proteicproteicăă complexcomplexăă. .

3.3. CorticalaCorticala celularcelularăă ((ectoplasmaectoplasma))

DDifereniferenţţieriieri ale învelişului celular:ale învelişului celular:-- joncţiuni joncţiuni –– adeziuneadeziune/comunicare;/comunicare;-- microvilimicrovili –– cresc S celulară; cresc S celulară;-- cilicili, , flageliflageli, , pseudopodepseudopode –– motilitateamotilitatea celularcelularăă;;

Page 7: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

FuncFuncţţiiii generale ale generale ale îînvelinvelişşuluiului celularcelular

barierbarierăă fizicfizicăă -- se se menmenţţineine structurareastructurarea mediuluimediului intracelularintracelular la un la un îînaltnaltnivelnivel de de organizareorganizare;;

transporttransport -- schimburischimburi de de energieenergie şşii materiematerie îîntrentre celecele doudouăă medii medii pepecare le care le separseparăă;;

recepţionrecepţioneazeazăă informaţiiinformaţii -- pplasmalemalasmalema conconţţineine receptorireceptori capabilicapabili de a de a captacapta foartefoarte specific specific mesagerimesageri extracelulariextracelulari;;

asigurasigurăă adeziuneaadeziunea intercelularintercelularăă -- joncjoncţţiuniiuni celularecelulare;;

asigurasigurăă apapăărareararea celuleicelulei -- plasmalemaplasmalema esteeste implicatimplicatăă îînn imunitateaimunitateacelularcelularăă a a organismuluiorganismului;;

Page 8: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

StructuraStructura molecularmolecularăă a a plasmalemeiplasmalemei

proporproporţţiaia de de masmasăă lipide/proteinelipide/proteine îînn plasmalemaplasmalemaceluleicelulei animaleanimale esteeste de de 1:11:1

A. A. PrincipalelePrincipalele tipuritipuri de de lipidelipide care care intrintrăă îînn alcalcăătuireatuireamembraneimembranei suntsunt: :

}}aa-- fosfolipidelefosfolipidelebb-- colesterolulcolesterolulcc-- glicolipideleglicolipidele

amfipaticeamfipatice sausau amfifileamfifile –– asigurasigurăă autoasamblareaautoasamblareamoleculelormoleculelor aflateaflate îînn mediumediu aposapos îînn structuristructuriordonateordonate,, ceeaceea cece duceduce la la formareaformarea unuiunui bistratbistrat lipidiclipidic

Page 9: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

a. a. FosfolipideleFosfolipidele membranaremembranare-- FFosfoglicerideleosfogliceridele (ex: (ex: fosfatidilcolinafosfatidilcolina, , fosfatidiletanolaminafosfatidiletanolamina, ,

fosfatidilserinafosfatidilserina şşii respectivrespectiv, , fosfatidilinozitolulfosfatidilinozitolul ););-- SSfingolipidelefingolipidele

Page 10: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

Efectele pe Efectele pe bistratbistrat::influeninfluenţţeazeazăă fluiditateafluiditatea;;permeabilitateapermeabilitatea la molecule la molecule micimici, , hidrofilehidrofile;;

crecreşştete flexibilitateaflexibilitatea şşii stabilitateastabilitatea fizicfizicăă;;

b. Colesterolul b. Colesterolul membranarmembranar

Page 11: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

cc. . GlicolipideleGlicolipidele membranaremembranare

GlicolipideleGlicolipidele neutreneutre (ex: (ex: galactocerebrozidagalactocerebrozida –– mielinamielina););GangliozideleGangliozidele suntsunt celecele maimai complexecomplexe glicolipideglicolipide (6% lipidele membranei (6% lipidele membranei

neuronale)neuronale). . ConConţţinin îîntotdeaunantotdeauna, , pepe lânlânggăă radicaliradicali glucidiciglucidici neutrineutri, , şşii acid sialicacid sialic(NANA);(NANA);

Page 12: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

BistratulBistratul fosfolipidicfosfolipidicmoleculelemoleculele lipidicelipidice membranaremembranare se se dispundispun în în dubludublu stratstrat ((bistratbistrat lipidiclipidic), cu ), cu capetelecapetele hidrofilehidrofile orientate orientate sprespre fafaţţaa externexternăă, , respectivrespectiv sprespre fafaţţaacitoplasmaticcitoplasmaticăă a a bistratuluibistratului, , iariar cu cu cozilecozile hidrofobehidrofobe orientate orientate sprespre interiorulinteriorulbistratuluibistratului. . îîn structura membranelor biologice, n structura membranelor biologice, proteineleproteinele îîndeplinesc ndeplinesc funcfuncţţiileiilespecificespecifice, iar , iar fosfolipidelefosfolipidele sunt responsabile pentru sunt responsabile pentru integritatea structuralintegritatea structuralăă..

Page 13: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

BistratulBistratul fosfolipidicfosfolipidic -- propriet proprietăăţiţi

1.1. AutoasamblareAutoasamblare -- MoleculeleMoleculele lipidicelipidice, , datoritdatorităă caracteruluicaracterului amfifilamfifil, , manifestmanifestăă tendintendinţţaa de a forma de a forma bistraturibistraturi îînn mediumediu aposapos;;

2.2. FluiditateFluiditate -- mmiişşcareacarea moleculelormoleculelor îînnbistratulbistratul membranarmembranar

Page 14: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

BistratulBistratul fosfolipidicfosfolipidic -- propriet proprietăăţiţi

3.3. AsimetriAsimetriee determinatdeterminatăă de de compozicompoziţţiaia lipidiclipidicăă diferitdiferităă a a celorcelor doudouăă jumjumăăttăăţţiiale ale bistratulubistratului:i:

-- stratulstratul externextern predominpredominăă lipidelelipidele cu cu grupareagruparea coliniccolinicăă ((neutreneutre), ), toatetoate glicolipideleglicolipidele şşiilipidelelipidele cu cu aciziacizi gragraşşii nesaturanesaturaţţii; ; glicolipideleglicolipidele -- suntsunt orientate orientate exclusivexclusiv cu cu radicaliiradicaliiglucidiciglucidici sprespre fafaţţaa extracelularextracelularăă a a membraneimembranei;;-- stratulstratul internintern predominpredominăă lipidelelipidele cu cu sarcinsarcinăă electricelectricăă ((fosfatidilserinafosfatidilserina negativnegativăă, , fosfatidiletanolaminafosfatidiletanolamina) ) şşii lipidelelipidele cu cu aciziacizi gragraşşii nesaturanesaturaţţii;;

Page 15: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

B. B. ProteineleProteinele membranaremembranareÎndeplinesc Îndeplinesc majoritateamajoritatea funcfuncţţiiloriilor specificespecifice

Membrana Procentaj din masa totală

Proteine Lipide Glucide

Mielina 18 79 3

Membrane plasmatice

Eritrocit uman 49 43 8

Ficat de şoarece 44 52 4

Amoeba 54 42 4

Cloroplaste 70 30 0

Membrana de Halobacterium 75 25 0

Membrana internă mitocondrială 76 24 0

Page 16: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

Tipurile de proteine Tipurile de proteine membranaremembranare

1.1. proteineproteine transmembranaretransmembranare((amfipaticeamfipatice));;2.2. PProteineleroteinele ancorateancorate la la glicozilglicozil--fosfatidilinozitolfosfatidilinozitol(faţa externă);(faţa externă);3.3. ProteineleProteinele ancorateancorate la la miristatmiristat şşii proteineleproteinele ancorateancorate la la farnezilfarnezil (faţa (faţa

interninternăă) ) –– proteine transformanteproteine transformante;;4.4. proteineproteine membranaremembranare perifericeperiferice

Page 17: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

ProprietProprietăăţţileile specificespecifice ale ale proteinelorproteinelor transmembranaretransmembranare

toatetoate proteineleproteinele transmembranaretransmembranare traverseaztraverseazăă bistratulbistratul sub forma de sub forma de lanlanţţuriuri αα => => se formeazse formează ă punpunţţi de Hi de H;;

ProteineleProteinele transmembranaretransmembranare au o au o orientareorientare unicunicăă

îînn membranmembranăă;;

MareaMarea majoritatemajoritate a a proteinelorproteinelor transmembranaretransmembranare

suntsunt glicozilateglicozilate;;

grupareagruparea sulfhidrilsulfhidril ((--SH) SH) prezentprezentăă îînn aminoacidulaminoacidul

cisteinacisteina din din structurastructura proteinelorproteinelor rrăămânemâne îînn stare stare

redusredusăă ((--SH) SH) pepe fafaţţaa citoplasmaticcitoplasmaticăă, , dardar participparticipăă

la la formareaformarea leglegăăturilorturilor disulfuricedisulfurice (S(S--S) S) pepe fafaţţăă

externexternăă

Page 18: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

ReconstituireaReconstituirea experimentalexperimentalăă a a funcfuncţţiiloriilorproteinelorproteinelor transmembranaretransmembranare

proteineleproteinele transmembranaretransmembranare pot pot fifi solubilizatesolubilizate doardoar cu cu agenagenţţii care care distrugdistrug bistratulbistratul prin prin disociereadisocierea leglegăăturilorturilor hidrofobehidrofobe::-- detergenţi ionici puternici(încărcaţi electric ) -- dodecilsulfatului (SDS);-- detergenţi neionici(neutri) – Triton;

Page 19: C04 Membrana Celulara Jonctiuni
Page 20: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

MobilitateaMobilitatea proteinelorproteinelor membranaremembranare

ExperiExperimentulmentul lui FRYE lui FRYE şşi i EDIDIN care demonstreazEDIDIN care demonstrează ă difuziunea proteinelor difuziunea proteinelor membranaremembranare

Page 21: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

MobilitateaMobilitatea proteinelorproteinelor membranaremembranare

PPhotobleaching techniquehotobleaching technique

Page 22: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

ModelulModelul de de mozaicmozaic fluid al fluid al membraneimembraneiSINGER SINGER şşii NICOLSON NICOLSON -- 19721972

--lipidelelipidele şşi proteinele i proteinele transmembranaretransmembranare sunt dispuse sunt dispuse îîn mozaic;n mozaic;

--membranamembrana are o structur are o structură ă semifluidsemifluidăă, atât lipidele cât , atât lipidele cât şşi proteinele executândi proteinele executând

mimişşccăări de translari de translaţţie ie îîn planul n planul bistratuluibistratului lipidic;lipidic;

--fluiditateafluiditatea implic implică ă existenexistenţţa a îîntre componentele moleculare, a interacntre componentele moleculare, a interacţţiunilor iunilor

fizicofizico--chimice slabe, chimice slabe, necovalentenecovalente;;

--toatetoate moleculele care intr moleculele care intră ă îîn structuran structura

de baz de bază ă a membranei sunt a membranei sunt amfifileamfifile

((amfipaticeamfipatice););

Page 23: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

--fluiditateafluiditatea mozaicului este posibil mozaicului este posibilă ă doar doar îîn condin condiţţii de temperaturii de temperatură ă superioarsuperioară ă temperaturii de tranzitemperaturii de tranziţţie din faza de gel ie din faza de gel îîn faza de cristal lichid, condin faza de cristal lichid, condiţţie ie realizatrealizată ă de nivelul temperaturii fiziologice;de nivelul temperaturii fiziologice;

--bistratulbistratul lipidic are o structur lipidic are o structurăă

bidimensional bidimensionalăă, fapt ce decurge , fapt ce decurge

din dispozidin dispoziţţia asimetricia asimetrică ă a a

moleculelor moleculelor îîn membrann membranăă..

ModelulModelul de de mozaicmozaic fluid al fluid al membraneimembranei

Page 24: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

Restricţionarea mobilităţii lateraleRestricţionarea mobilităţii lateralea proteinelor a proteinelor membranaremembranare

(A) (A) autoasamblareautoasamblare în agregate mari;în agregate mari;

(B) blocarea prin interacţiuni cu complexe (B) blocarea prin interacţiuni cu complexe

macromoleculare situate la exteriorul celulei;macromoleculare situate la exteriorul celulei;

(C) blocarea prin interacţiuni cu complexe (C) blocarea prin interacţiuni cu complexe

macromoleculare situate la interiorul celulei;macromoleculare situate la interiorul celulei;

(D) blocarea prin interacţiuni cu proteine (D) blocarea prin interacţiuni cu proteine

situate pe suprafaţa altei celule;situate pe suprafaţa altei celule;

Page 25: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

Restricţionarea proteinelor Restricţionarea proteinelor membranaremembranare în în domenii distinctedomenii distincte

Page 26: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

PolarizareaPolarizarea funcfuncţţionalionalăăa a membraneimembranei enterocituluienterocitului

EnterociteleEnterocitele::-- absorb absorb substansubstanţţeleele nutritive nutritive proveniteprovenite din din digestiadigestia alimenteloralimentelor, din , din lumenullumenul

intestinal intestinal îînn citoplasmcitoplasmăă;;-- transfertransferăă substansubstanţţeleele absorbiteabsorbite,,

îînn sângesânge;;

Page 27: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

StructurileStructurile specializatespecializateale ale membraneimembranei celularecelulare

majoritateamajoritatea celulelorcelulelor animaleanimale suntsunt organizateorganizate îînn structuristructuri multicelularemulticelulare care care formeazformeazăă ţţesuturileesuturile;;celulelecelulele suntsunt capabilecapabile ssăă stabileascstabileascăă contactecontacte foartefoarte strânsestrânse îîntrentre eleele prin prin intermediul intermediul joncţiunilor celularejoncţiunilor celulare => => consistenconsistenţa ţesuturilorţa ţesuturilor;;Majoritatea cMajoritatea celuleelulelor aulor au membrana membrana organizatorganizatăă îînn domeniidomenii distinctedistincte, , fiecarefiecarespecializatspecializat pentrupentru anumiteanumite funcfuncţţiiii -- polarizatepolarizate funcfuncţţionalional;;MajoritateaMajoritatea celulelorcelulelor suntsunt capabilecapabile ssăă--şşii imobilizezeimobilizeze proteineleproteinele membranaremembranareîînn zone zone specificespecifice ale ale bistratuluibistratului lipidiclipidic;;ModalitModalităăţţileile celecele maimai comunecomune de de blocareblocare a a mobilitamobilitaţţiiii laterale a laterale a proteinelorproteinelormembranaremembranare se se realizeazrealizeazăă prin prin legarealegarea lorlor la la ansamblulansamblul molecular de molecular de pepesuprafasuprafaţţaa sausau dindin interiorulinteriorul celulelorcelulelor;;

Page 28: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

JoncJoncţţiunileiunile celularecelulare

CCategoriiategorii funcfuncţţionaleionale::--A. joncA. joncţţiunileiunile de ocluziede ocluzie, care leag, care leagă ă celulele epiteliale celulele epiteliale îîntrntr--un un strat continuustrat continuu, , îîn n

aaşşa fel a fel îîncât bncât blocheazlochează ă trecerea moleculelor dintrtrecerea moleculelor dintr--o parte a stratului o parte a stratului îînspre nspre cealaltcealaltă ă parte; se mai numesc parte; se mai numesc joncjoncţţiuni strânseiuni strânse("tight junctions") ("tight junctions") ;;

--B. joncB. joncţţiunileiunile de ancorarede ancorare, care ata, care ataşşeazează ă mecanic celulele mecanic celulele şşi i citoscheletulcitoscheletul lor, cu lor, cu celulele vecine sau cu matricea extracelularcelulele vecine sau cu matricea extracelularăă; cuprind ; cuprind joncjoncţţiunile de adereniunile de aderenţţăă şşi i desmozomiidesmozomii;;

--C. joncC. joncţţiunileiunile comunicantecomunicante, care mediaz, care mediază ă trecerea semnalelor chimice sau trecerea semnalelor chimice sau electrice de la o celulelectrice de la o celulă ă la alta; cuprind la alta; cuprind joncjoncţţiunile "iunile "gapgap"" şşi i sinapsele chimicesinapsele chimice..

Page 29: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

JoncJoncţţiunileiunile celularecelulare

Page 30: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

1. 1. JJonconcţţiunileiunile de ocluziede ocluziejoncjoncţţiuni strânseiuni strânse

constituite dintrconstituite dintr--o reţea de şiruri de molecule proteice o reţea de şiruri de molecule proteice anastomozate care, toate, înconjoară polul apical al fiecărei anastomozate care, toate, înconjoară polul apical al fiecărei celule din celule din epiteliu;epiteliu;Capacitatea de blocare Capacitatea de blocare -- logaritmic cu num logaritmic cu număărul șirurilor proteice;rul șirurilor proteice;Dependente de Ca din spațiul intercelular;Dependente de Ca din spațiul intercelular;

Roluri: Roluri: separseparăă doudouăă cavitcavităăţiţi prinprin legarealegarea strânstrânssăă a a celulelorcelulelor epitelialeepiteliale, , blocândblocândastfelastfel difuziuneadifuziunea liberliberăă a a moleculelormoleculelor prinprin spaţiilespaţiile intercelulareintercelulare;;separseparăă suprafaţasuprafaţa celulelorcelulelor epitelialeepiteliale înîn polpol apicalapical şişi polpol bazolateralbazolateral, , prinprinblocareablocarea difuziuniidifuziunii liberelibere a a moleculelormoleculelor transportoaretransportoare;;

2+2+

Page 31: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

JJonconcţţiunileiunile de ocluziede ocluziejoncjoncţţiuni strânseiuni strânse ("tight junctions") ("tight junctions")

Când concentraţia de Ca2+ din mediu scade, joncţiunile se dezintegrează, iar dacă este readusă la normal, aceste joncţiuni se reagregă în maximum o oră.

Page 32: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

RolulRolul joncjoncţţiuniloriunilor strânsestrânse

Page 33: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

2. 2. JoncJoncţţiunileiunile de de ancorareancorare

foarte abundente în ţesuturile supuse unor foarte abundente în ţesuturile supuse unor solicitsolicităări ri mecanicemecanice severe severe (muşchiul(muşchiul cardiac, cardiac, epidermulepidermul, colul , colul uterin);uterin);

doudouă ă forme structural şi funcţional diferite:forme structural şi funcţional diferite:(2A). joncţiunile de aderenţă(2A). joncţiunile de aderenţă, care prezint, care prezintă ă în citoplasmă în citoplasmă situsurisitusuri de conectare la filamentele de de conectare la filamentele de actinactinăă;;Categorii: Categorii:

-- joncţiuni celulăjoncţiuni celulă--celulă;celulă;-- contacte focale (celucontacte focale (celullăă--matrice);matrice);

(2B). (2B). desmozomiidesmozomii şişi hemihemi--desmozomiidesmozomii, care , care prezintprezintăă înîncitoplasmcitoplasmăă situsurisitusuri de de conectareconectare la la filamentelefilamentele intermediareintermediare;;

Page 34: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

JoncJoncţţiunileiunile de de ancorareancorare –– 2 tipuri de proteine2 tipuri de proteine

Componente principale:Componente principale:proteine intracelulare de ataşare proteine intracelulare de ataşare --

citoschelet (Acitoschelet (A/FI/FI););glicoproteine transmembranare de glicoproteine transmembranare de

legare (GPvlegare (GPv//MEC);MEC);

Page 35: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

(2A). (2A). InteracInteracţţiuneaiunea joncjoncţţiuniloriunilor de de aderenaderenţţăă cu cu filamentelefilamentele de de actinactinăă

în epitelii, joncţiunile de aderenţă în epitelii, joncţiunile de aderenţă au forma unor benzi care înconjoară, au forma unor benzi care înconjoară, ca un cordon, polul apical al celulelor, ca un cordon, polul apical al celulelor, imediat sub joncţiunea de ocluzie;imediat sub joncţiunea de ocluzie;

Page 36: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

InteracInteracţţiuneaiunea joncjoncţţiuniloriunilor de de aderenaderenţţăă cu cu filamentelefilamentele de de actinactinăă ( (celulcelulăă--celulcelulăă))

Page 37: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

InteracInteracţţiuneaiunea joncjoncţţiuniloriunilor de de aderenaderenţţăă cu cu filamentelefilamentele de de actinactinăă (celu(celullăă--celulcelulăă))

Page 38: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

CContacteontacte focalefocale sausau plplăăcici de de adeziuneadeziune (celu(celullăă--matrice)matrice)

Page 39: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

(2B1). Joncţiuni de ancorare (2B1). Joncţiuni de ancorare -- desmozomiidesmozomii

puncte de contact intercelular sub formpuncte de contact intercelular sub formă ă de de butonibutoni, , carecare leag leagă ă strâns celulele din diferite ţesuturi, în special strâns celulele din diferite ţesuturi, în special epitelii;epitelii;

desmozomiidesmozomii reprezint reprezintă ă situsurisitusuri de de ancorareancorare ale ale filamentelor filamentelor intermediareintermediare;;

filamentele intermediare ale celulelor adiacente se interconectefilamentele intermediare ale celulelor adiacente se interconecteazază ă indirect, prin intermediul acestor joncţiuni, formând o reţea coindirect, prin intermediul acestor joncţiuni, formând o reţea continuntinuă ă în întregul în întregul ţesut;ţesut;

filamentele pot fi de: filamentele pot fi de: keratinkeratinăă ((epitepit.), .), desmindesminăă (mm), (mm), vimentinvimentinăă(meninge).(meninge).

Page 40: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

(2B1). Joncţiuni de ancorare (2B1). Joncţiuni de ancorare -- desmozomiidesmozomii

Page 41: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

(2B1). Joncţiuni de ancorare (2B1). Joncţiuni de ancorare -- desmozomiidesmozomii

CComplexeomplexe moleculare:moleculare:

-- placaplaca citoplasmaticcitoplasmaticăă;;

-- GP GP transmembranaretransmembranare de de legarelegare;;

Page 42: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

(2B2). Joncţiuni de ancorare (2B2). Joncţiuni de ancorare -- hemidesmozomiihemidesmozomii

"ju"jummăăttăăţi de ţi de desmozomidesmozomi", ", asemasemăănnăători morfologic cu tori morfologic cu desmozomiidesmozomii, dar distinşi de aceştia, atât funcţional cât şi , dar distinşi de aceştia, atât funcţional cât şi biochimic;biochimic;conecteazconectează ă suprafaţa bazală a celulelor epiteliale la lamina suprafaţa bazală a celulelor epiteliale la lamina bazalbazală ă (structu(structurră ă specialspecială ă a matricei extracelulare, dispusa matricei extracelulare, dispusă ă la la interfaţa dintre epitelii şi ţesutul conjunctiv);interfaţa dintre epitelii şi ţesutul conjunctiv);desmozomiidesmozomii şi şi hemidesmozomiihemidesmozomii acţionează că nişte acţionează că nişte butonibutoni care care distribuie forţele de tensiune ce se exercită asupra epiteliuluidistribuie forţele de tensiune ce se exercită asupra epiteliului şi şi asupra ţesutului conjunctiv situat sub acesta.asupra ţesutului conjunctiv situat sub acesta.

Page 43: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

(2B2). Joncţiuni de ancorare (2B2). Joncţiuni de ancorare -- hemidesmozomiihemidesmozomii

Page 44: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

3. 3. JoncJoncţţiunileiunile comunicante (comunicante (gapgap))

regiuni regiuni joncţionalejoncţionale specializate caracterizate prin apropierea specializate caracterizate prin apropierea membranelor, între ele rămânând totuşi un spaţiu de 15 membranelor, între ele rămânând totuşi un spaţiu de 15 nmnm;;mediazmediază ă comunicarea dintre celule deoarece lascomunicarea dintre celule deoarece lasă ă ssă ă treactreacă ă prin prin ele, direct din citoplasma unei celule la celula vecinele, direct din citoplasma unei celule la celula vecinăă, , ionii ionii anorganici şi alte molecule hidrosolubile micianorganici şi alte molecule hidrosolubile mici;;comunicarea intercelularcomunicarea intercelulară ă se realizeazse realizează ă prin prin conexoniconexoni;;permit pasajul moleculelor cu diametrul maxim de 2 permit pasajul moleculelor cu diametrul maxim de 2 nmnm;;Fiecare joncţiune Fiecare joncţiune gapgap conţine la nivelul său câteva sute de conţine la nivelul său câteva sute de conexoniconexoni;;

Page 45: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

3. 3. JoncJoncţţiunileiunile comunicante (comunicante (gapgap))

CConexononexoniii i

--constituiţi din constituiţi din proteineproteine transmembranaretransmembranare;;

--formeazformeazăă un canal care un canal care conecteazconecteazăă direct direct citoplasmelecitoplasmele celorcelordoudouăă celulecelule;;

--format din 6 molecule proteice identice, numite format din 6 molecule proteice identice, numite conexineconexine((hexamerhexamer););

--se închid la concentraţii mari de ioni de calciu;se închid la concentraţii mari de ioni de calciu;

Page 46: C04 Membrana Celulara Jonctiuni

3. 3. JoncJoncţţiunileiunile comunicante (comunicante (gapgap))

Semnificaţie fiziologicăSemnificaţie fiziologică

--DifuziaDifuzia ionilorionilor de de calciucalciu prinprin joncţiunilejoncţiunilecomunicantecomunicante coordoneazcoordoneazăă contracţiacontracţia tuturortuturorcelulelorcelulelor miocardicemiocardice;;

--anomaliianomalii ale ale permeabilitpermeabilităăţiiţii acestoracestor joncţiunijoncţiuni pot pot afectaafecta sincronizareasincronizarea contracţieicontracţiei, , cauzândcauzândfibrilaţiifibrilaţii;;