Buletin informativ - Speranta · 2014. 8. 31. · Prin venirea Duhului şi prin prezenţa Duhului...

of 4 /4
Anul 6, nr. 7, iulie 2014 Buletin informativ Semanati in nadejde! Cu ajutorul Domnului, am ajuns, din nou, vremea seceratului. Pentru cei care au ce strânge este mare bucurie. Ştim însă şi prin ce au trecut resepctivii până acum? Toţi ştim că înainte de secerat sunt obligatorii alte lucruri. Omul care doreşte străngă ceva, trebuie să caute teren- ul, să îl pregătească, să semene, să ude, să lucreze şi să aştepte. La fel stau lucrurile şi pe tărâm spiritual. Cine vrea să adune roade pentru pământ şi pentru veşnicie trebuie să caute, să aleagă bine terenul unde va semăna. Te-ai obişnuit să Îl rogi pe Domnul să te călăuzească aco- lo unde oamenii sunt pregătiţi să primească Evanghelia? Dacă Dom- nul te trimite într-un pământ pietros sau mai arid, eşti dispus să lucrezi asiduu la pregătirea lui? Apoi, când consideri că terenul este pregătit, vei fi pregătit şi tu să aşezi în el o Evanghelie curată? Eşti convins că doar Scripturile rodesc ceea ce apreciază şi răsplăteşte Dumnezeu? Dragilor, culesul roade- lor este o experienţă minunată, înălţătoare. Dumnezeu vrea să fim părtaşi la ea şi o putem avea în orice anotimp. Important este să nu uităm de lucrurile anterioare recoltatului. Să dorim semănatul, să ne implicăm înţelept şi Dumnezeu va avea grijă să aducă şi bucuria seceratului. , ) )

Embed Size (px)

Transcript of Buletin informativ - Speranta · 2014. 8. 31. · Prin venirea Duhului şi prin prezenţa Duhului...

 • Anul 6, nr. 7, iulie 2014

  BuletininformativSemanati in nadejde!

  Cu ajutorul Domnului, am ajuns, din nou, vremea seceratului. Pentru cei care au ce strânge este marebucurie.Ştim însă şi prin ceau trecut resepctivii până acum?Toţiştimcăînaintedeseceratsuntobligatorii alte lucruri. Omul care doreşte săstrăngăceva,trebuiesăcauteteren-ul,săîlpregătească,săsemene,săude,sălucrezeşisăaştepte.Lafelstau lucrurileşipe tărâmspiritual.Cine vrea să adune roade pentrupământşipentruveşnicietrebuiesăcaute, să aleagă bine terenul undevasemăna.Te-aiobişnuitsăÎlrogipeDomnul să te călăuzească aco-lo unde oamenii sunt pregătiţi să

  primeascăEvanghelia?DacăDom-nultetrimiteîntr-unpământpietrossaumaiarid,eştidispussălucreziasiduulapregătirealui?Apoi,cândconsideri că terenul este pregătit,veifipregătitşi tusăaşezi îneloEvanghelie curată? Eşti convinscă doar Scripturile rodesc ceea ceapreciazăşirăsplăteşteDumnezeu? Dragilor, culesul roade-lor este o experienţă minunată,înălţătoare.Dumnezeuvrea săfimpărtaşilaeaşioputemaveaînoriceanotimp.Importantestesănuuitămde lucrurile anterioare recoltatului. Sădorimsemănatul,săneimplicămînţeleptşiDumnezeuvaaveagrijăsăaducăşibucuriaseceratului.

  ,

  ) )

 • Văinvitcaşiînzileleşiînsăptămânile următoare, în funcţiedesituaţie,săcăutămterenurinoi,să continuăm pregătirea celor încare lucrăm deja şi să semănămEvanghelia. Sunt sigur că cei har-nicişirăbdătorivoraveaparteşideculesulroadelor.Dacăînagriculturădepindem de anotimp, în lucrareaspirituală putem semăna şi seceraadunând oricând. SănerugămcaînîndurareaLui,Domnulsănefacăparteînlunaiulieşideunaşidecealaltă.LafelcaapostolulPavel,suntconvinscă: „Cel ce dă sămânţă semănătorului şi pâine pentru hrană vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de semănat şi va face să crească ro-adele neprihănirii voastre.” (2 Corinteni 9:10) Fiţi şi voi fermiconvinşi că: „Cine samănă nele-giuire, nelegiuire va secera,…” (Proverbe22:8),„Cine se uită după vânt, nu va semăna, şi cine se uită după nori, nu va secera.” (Eclesi-astul 11:4), „cine samănă puţin, puţin va secera; iar cine samănă mult, mult va secera.” (2 Corinteni 9:6) şi „Cine samănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine samănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa veşnică.” (Galateni 6:8)Unsimplusemănător,Viorel Iuga.

  Sâmbătă, 05 iulie, s-acăsătoritSusanaIştoc,dinbisericanoastră,cuDumitruRăzvandinbi-sericabaptistădinPecica.Ledorimmultăbinecuvântare!

  Îi dorim multă fericire şialesebinecuvântărişiDianeiGan-gan, care se căsătoreşte cuTeodorTite. Nunta va avea loc la Timiso-ara,îndatade06iulie.

  Duminică,13iulie,încadrulserviciului divin de dimineaţă,vom sărbători împreună cu câtevafamilii, care au împlinit 25 de anide căsnicie. Cu această ocazie,vomaveaposibilitateasăascultămmărturiidesprefelul încareDom-nul i-a ocrotit pe tot parcursul ce-lor acestor ani. Totodată CuvântulDomnului vafi predicat de frateleBeniaminPoplăceanu.

  Îndatade20iulie,încadrulserviciuluidivindedupămasă,vaavealocînbisericanoastrăcununiareligioasă a lui Andrei Martin cuRahelaCotta.DorimcaDomnulsăfiecontinuucuei!

  Anunturi,

 • Duhul Sfânt în Noul Testament Înlunaiunie,amparcursunstudiubiblicuşor.AmprivitîmpreunălaDomnulIsusînepistolacătreColoseni.Aşacumştiţi,amcititînfiecarezidejoicâteuncapitol,amanalizattoateverseteledincapitolulrespectivşiamvăzutcespuneledespreDomnulIsus.Indiferentceaspusversetulafostbine,şidacăamvorbitdespreDomnulIsus,amvorbitlasubiect.Acum,pentru ocaziile următoare, vă propun să vorbim, să ne reamintimdespreDuhulSfânt.Dedataaceasta,amalessăprivimlatotatăînvăţăturaNouluiTestament,darnu la toateaspectele.Pentrua limita lanumărulde lecţii,vomurmăridoar10aspecteconcrete.Elevorfiurmătoarele: 02.07.2014 -Dumnezeuadevărat.Text:Fapte5:1-11,v.aFapte.2:42.Înlecţiaaceasta,vomurmăridouăaspecte.Înprimulrând,vomdemon-stra dumnezeireaDuhuluiSfânt şi apoi vomvedea care sunt implicaţiilepracticealefaptuluicăDuhulSfântesteDumnezeu. 09.07.2014 -Umplereanecesară.Text:Fapte9:10-22, v.a1Cor.6:20.Creştinulautentic trebuiesăfieplindeDuhulSfânt.Lecţiaaceastavarăspundela întrebăridegenul:CeînseamnăplinătateaDuhului?ÎncecondiţiiavemplinătateaDuhului?LaceneajutăplinătateaDuhului?Cumse evidenţiază plinătatea Duhului? Putem reveni la o viaţă în plinătateaDuhuluiSfânt? 16.07.2014 - Harul continuităţii. Text: Ioan 14:18-25, v.a Ioan14:23.Cândaplecat la cer,Domnul Isusne-apromis căvaveni lanoi.PrinvenireaDuhuluişiprinprezenţaDuhuluiSfântînnoi,avemgarantatăprezenţaTatăluişiaFiului.LecţiaaceastatrebuiesăneajutesăînţelegemcumlocuieşteDuhulînnoi,cefaceElînnoişicâtdeimportantestefaptulcăDomnulIsuscontinuăsăfiecunoi? 23.07.2014-UnificatorulTrupului.Text:1Corinteni12:14,v.a1Cor.12:27.TrupulluiCristosestemultinaţionalşiaremultădiversitate.Eltrebuiesăfieunitşisărămânăunit.MădulareleTrupuluitrebuiesălu-crezeînunitate.Duhulneaduceîmpreunăşineţineîmpreună.Lecţiaaceas-taartrebuisăneajutesăînţelegem:CumneuneşteDuhul?LaceneuneşteDuhulSfânt?CumnepăstreazăEluniţişinefereştededezbinări? 30.07.2014 -Luminătorulmântuiţilor.Text: 1Corinteni 2:1-16,v.a1Cor.2:7.CopiiiluiDumnezeuauScripturile.Eletrebuiecititeşiinter-pretatecorect.LecţiaaceastaneaminteştecăDuhulSfântesteCelcarenelumineazăînînţelegereaScripturilor.VomurmăridecilucrareadeiluminarepecareofaceDuhulSfânt.VomvedeaînmodconcretcumneajutăDuhulSfântînînţelegereacorectăaScripturilorşicaresuntcondiţiilepecaretre-buiesălerespectămpentruaaveapartedeiluminareaLui.

  Studiu biblic

 • Citirea Bibliei

  Realizatcuajutorultipografiei

  Contact:Str.IustinMarşieunr.20-22,

  cod310150,tel:0257/228322

  [email protected]:

  Duminica10:00-12:0018:00-20:00

  www.facebook.com/speranta.arad

  Iulie201412345678910111213141516171819202122232425262728293031

  MMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJVSDLMMJ

  2Samuel16-172Samuel18-192Samuel20-212Samuel22-232Sam.24-Ezra1Ezra2-3Ezra4-5Ezra6-7Ezra8-9Ezra10-Neemia1Neemia2-3Neemia4-5Neemia6-7Neemia8-9Neemia10-11Neemia12-13Estera1-2Estera3-4Estera5-6Estera7-8Estera9-10Iov1-2Iov3-4Iov5-6Iov7-8Iov9-10Iov11-12Iov13-14Iov15-16Iov17-18Iov19-20

  BucuriaSecerişului

  E soare splendid în zi caldă de varăŞi grâu-n lan, din verde a-ngălbenit,Secerătorii sunt gata-n prag s-aparăCăci grâu-i copt, şi bobul e-mplinit,Zi prielnică din zori şi până-n seară.

  Plugarii-aşteaptă ale muncii roade,Căci ei trudind din greu au semănat,Neştiind în ce fel de pământ va cadeDar bucuroşi ei grâul l-au împrăştiatDorind, să crească spicele-n arcade.

  Ei s-au rugat s-aducă roadă însutităCând vremea-o fi, de seceriş bogat,Şi speră-n ziua aceea mare, fericită,Când grâul copt, în snopi va fi legatDorinţele, să le fie-n totul împlinite.

  Momentul e solemn în plină bucuriePentru grânarele cele cereşti de sus,Căci boabele de grâu, pân-la o mie,Până la mii de mii vor fi pentru Isus,Şi pentru cer, ofrande, în minunăţie.

  Transpuse fiind, în suflete-ncercate Prin jertfa-I scumpă şi mântuitoare,Mulţimi de mii, vor fi răscumpărate

  Prin sângele, la Golgota ispăşitoare,Prin Planul mântuirii,-n veci salvate.

  O, şi când hambarele vor fi umpluteCu-ale recoltei roade înmagazinate,Atunci vor fi cântări, sfinte şi multeLa tronul Tatălui, Cel din eternitate

  Pe care şi-ngerii doresc să le asculte!Flavius Laurian Duverna