Brandul Oriflame

download Brandul Oriflame

of 18

Embed Size (px)

Transcript of Brandul Oriflame

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  1/18

  PROIECT TEHNICI PROMIONALE

  BRANDUL ORIFLAME

  1

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  2/18

  BRANDUL ORIFLAME

  Oriflame este o companie care vinde produse cosmetice pentru o n!ri"ire natural#

  a pielii prin intermediul unei for$e de v%nri independent#' n afara circuitului tradi$ional

  al ma!a&inelor de desfacere cu am#nuntul(

  Compania Oriflame este una dintre companiile cele mai dinamice din lume' ce

  dispune de una dintre cele mai lar!i !ame de produse pe )a de in!rediente naturale'

  f#r# testare pe animale(

  Compania a fost fondat# n 1*+, -i este pre&ent# n ./ de $#ri' de$in%ndsuprema$ia n v%nri pe pia$a produselor cosmetice n peste 0 de $#ri( Anual c%-ti!#

  apro2imativ .. milioane 3 din v%nri' av%nd peste 1'/ milioane de clien$i direc$i n

  toat# lumea( Cataloa!ele sale sunt traduse n 0. de lim)i' ntr4un tira" de aproape , de

  milioane de e2emplare( 5e$ine n portofoliu peste +. de produse cosmetice' -i un num#r

  de doar /6 de an!a"a$i((

  7n Rom%nia Oriflame este pre&ent# din 1**.(Compania a nre!istrat' la sf%r-itul

  anului 66' +8 recunoa-tere a m#rcii pe pia$a rom%neasc#(Oriflame este o companie

  pentru rom%ni' condus# de rom%ni' cu capital inte!ral suede&(

  Compania Oriflame este caracteri&at# de un spirit ntreprintor' conducere

  descentrali&at# -i o atmosfer# tinereasc# -i plin# de entu&iasm(

  Misiunea companiei Oriflame

  "Misiunea noastr este de a oferi o ans pentru fiecare. Noi suntem aici pentru a

  oferi tuturor accesul la produse cosmetice ntr-un mod simplu i inteligent, dar i

  pentru a mbunti viaa oamenilor prin intermediul unei afaceri dinamice."

  Portofoliul companiei num#r# peste +. de produse de mac9ia" :;iordani ;old

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  3/18

  Analiza preliminar a produsului

  Re&ultatele pe care Oriflame le o)$ine depind at%t de activitatea pe care ea odesf#soar#' c%t -i de factori e2terni care $in de pia$# -i de celelalte componente ale

  mediului n care func$ionea( A)ord%nd pro)lematica mediului ntreprinderii' tre)uie s#

  avem n vedere cele dou# componente de )a ale acestuia@ mediul intern -i mediul

  e2tern(

  Mediul intern este alc#tuit din ansam)lul activit#$ilor' rela$iilor -i resurselor

  interne a c#ror utili&are creea condi$iile inte!r#rii firmei Oriflame n mediul e2tern(

  Prin mediul e2tern ntele!em ansam)lul a!en$ilor -i for$elor din afara firmeiOriflame care pot afecta modul n care aceasta i-i men$ine sau i-i de&volt# sc9im)urile pe

  pia$#(

  Mediul de mar>etin! are dou# componente@ micromediul -i macromediul(

  Analiza conucturii de macromediu

  Macromediul este acea parte a mediului unei firme care $ine de societatea n

  ansam)lul ei' vi&%nd factorii te9nici' economici' politico4"uridici' socio4culturali' naturali(

  Mediul demografic

  Repre&int# unul din factorii formativi ai cererii de m#rfuri iar anali&a demo!rafic#

  repre&int# adesea punctul de plecare n evaluarea cererii poten$iale a pie$ei firmei(

  actorii demo!rafici care afectea activitatea firmei sunt@ m#rimea popula$iei'

  structura pe se2e' v%rste' distri)u$ia !eo!rafic# a popula$iei(

  Mediul economic

  0

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  4/18

  Compania Oriflame urmare-te factorii care influen$ea puterea de cump#rare a

  consumatorului(

  Cum pia$a este principala modalitate prin care se verific# concordan$a dintre

  nivelul -i structura popula$iei cu nevoile sociale reflectate n cerere' anali&a situa$iei

  pie$ei' a elementelor ei componente' cererea4oferta4concuren$a constituie punctul de

  pornire n evaluarea corect# a poten$ialului pe care poate s# se )a&e&e ntreprinderea n

  ela)orarea unei strate!ii -i politici realiste' care s# $in# seama at%t de particularit#$ile

  sistemului economic' c%t -i de tipolo!ia mecanismelor concuren$iale proprii' precum -i de

  riscurile pe care at%t mediul na$ional c%t -i cel interna$ional le !enerea ntreprinderilor(

  Mediul socio-cultural

  irma Oriflame este la curent cu o)iceiurile' tradi$iile' credin$ele -i normele care

  !uvernea statutul oamenilor n societate(

  Mediul te!nologic

  Compania Oriflame ncearca s# sesi&e&e -i s# e2ploate&e consecin$ele apari$iei

  unor te9nolo!ii noi( 5epartamentele de cercetare4de&voltare sunt alc#tuite din e2per$i n

  ma"oritatea domeniilor stiin$ifice(Noile descoperiri te9nico4-tiintifice modific# capacitatea -i structura produc$iei'

  evolu$ia nevoilor societa$ii -i ca urmare -i structura consumului creea noi moduri de

  satisfacere a nevoilor consumatorilor' descoper# noi consumatori' sc9im)# modelele

  cererii' condi$iile pie$ei' raportul -i natura concuren$ei de care ntreprinderea tre)uie s#

  $in# seama' poate contri)ui la cre-terea eficien$ei activit#$ii de mar>etin!(

  Mediul politico-uridic

  Atitudinea favora)il# a firmei fa$# de afaceri poate fi caracteri&at# de o politic# de

  credite mai pu$in restrictiv#' o politic# fiscal# mai pu$in dur# -i un climat permisiv pentru

  afaceri B ntruc%t climatul politic intern -i interna$ional afectea activitatea

  /

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  5/18

  ntreprinderii' deoarece are implica$ii at%t directe c%t -i indirecte' manifestate prin@ !radul

  de implicare a statului n economie ' or!ani&area -i !uvernarea statal# etc(

  Mediul natural

  A devenit o component# a macromediului care nu mai poate fi i!norat#' astfel'

  firma s4a implicat de la nceput n pro)lemele ce afectea mediul ncon"ur#tor' folosind

  am)ala"e recicla)ile -i elimin%nd din compo&i$ia produselor sale elemente care ar fi putut

  d#una oamenilor(

  Analiza conucturii de micromediu

  Micromediul este repre&entat de participan$ii la mediul cel mai apropiat al

  ntreprinderii -i care afectea posi)ilita$ile ei de a4-i deservi clien$ii(

  Micromediul este format din a!en$ii care se afl# n antura"ul imediat al firmei'

  n!lo)%nd@ furni&orii' clien$ii' intermediarii' concuren$ii(

  urnizorii

  Compania Oriflame a decis ca pentru resursele de )a s# fie ne!ociate contracte

  pe termen lun! cu un num#r mai mare de furni&ori pentru a avea un mai )un control al

  pre$urilor' al calit#$ii' al termenelor de livrare' al condi$iilor de creditare' de plat#' ca -i

  pentru a !aranta cursivitatea aprovi&ion#rii(

  urni&orii sunt cei care asi!ur# ntreprinderii resursele necesare desf#-ur#rii

  normale a activit#$ii economice' dar -i concuren$ilor(

  =unt repre&enta$i prin diferite firme de afaceri sau persoane particulare care' pe )a&a

  rela$iilor de v%n&are4cump#rare' pun la dispo&i$ie materii prime -i materiale@ ener!ie' ap#sau e2ecut# o lar!# !am# de servicii(

  #lienii

  .

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  6/18

  Oriflame este o companie care distri)uie clien$ilor s#i produse Cosmetice

  Naturale =uede&e' prin metoda de v%n&are direct#(

  Mem)rii Oriflame sunt@ cump#r#torii direc$i -i consultan$ii(

  Cumprtorii Direci

  =unt persoane fi&ice care cump#r# -i folosesc produsele Oriflame direct de la

  Oriflame' prin intermediul catalo!ului( iecare Cump#r#tor 5irect este alocat unui

  Consultant Oriflame -i unui 5irector care i vor furni&a serviciile postv%n&are(

  Consultanii

  =unt v%ntori direc$i Oriflame' persoane "uridice' re&iden$i ai statului rom%n care'

  n numele -i pe r#spunderea lor' desf#-oar# activitatea de distri)u$ie direct# a produselor

  Oriflame c#tre consumatorii finali de pe pia$# pe )a&a unui contract nc9eiat cu Oriflame'

  precum -i servicii de consultan$# cosmetic# pentru Cump#r#torii Oriflame(

  #oncurenii

  =unt a!en$ii economici cu care intr# n competi$ie firma(Oriflame Cosmetics Rom%nia face parte din !rupul interna$ional Oriflame

  Holdin!s' care are .. de su)sidiare n Europa' Asia' America -i Africa( =istemul multi4

  level4mar>etin! presupune ca fiecare repre&entant din re$ea s# aduc# alte persoane' pe

  care le coordonea( La v%n&area produselor' fiecare repre&entant' c%t -i cel care l

  coordonea' ncasea un comision( Concuren$ii firmei' pe acest se!ment' sunt companii

  precum Avon' AmaD sau epter( Principalii "uc#tori care activea pe pia$a local# de

  cosmetice sunt !i!an$ii interna$ionali din v%nri directe 4 Avon' Oriflame' AmaD'

  alaturi de companii din domeniul )unurilor de lar! consum' ca PF;' Gnilever sau

  Hen>el(

  Compania european# Oriflame este a dou#&ecea companie din lume -i a cincea

  companie de cosmetice cu v%n&are direct#' dup# companiile americane AmaD' Natura'

  Ne =>in -i Avon( Re!iunile pe care activea preponderent Oriflame sunt Asia'

  +

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  7/18

  America Latina -i Europa' dar mai pu$in America de Nord( 7n pre&ent' Oriflame este lider

  pe pia$a din Rusia' detron%nd liderul local Avon' principalul competitor al companiei(

  Pe pia$a local#' Oriflame Rom%nia este al doilea mare "uc#tor ce operea pe pia$a

  cosmeticelor prin v%nri directe' av%ndu4i concuren$i direc$i pe Avon Cosmetics -i

  AmaD(

  Pe se!mentul cosmetice' 08 dintre responden$i au ales drept cel mai cunoscut

  )rand Nivea :08

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  8/18

  4 liniile de produse at%t pentru femei c%t -i pentru )#r)a$i -i mai nou -i pentru cei

  mici

  4 )eneficia de notorietate pe pia$a din Rom%nia

  4 au o !am# lar!# de produse

  4 marca(

  Puncte slabe:

  4 n !eneral calitatea medie a produselor

  4 pre$ul sca&ut practicat este asociat de c#tre consumatori cu o calitate sc#&ut#(

  Oportuniti:

  4 pia$a mare de desfacere

  4 cererea mare pe pia$a

  4 perioada s#r)#torilor(

  Ameninri:

  4 concuren$a foarte mare

  4 sc#derea nivelului de trai(

  %tabilirea obiectivelor

  'biective principale

  7n primul rand Oriflame i-i dore-te s# fie prima ale!ere pentru clien$i iar n al

  doilea r%nd' i-i propune e2tinderea re$elei de distri)u$ie -i lansarea unei noi !ame de

  produse(

  'biective specifice t)rgului la care particip*

  4 nscrierea unui num#r de . de repre&entan$i pe parcursul desf#-ur#rii t%r!ului

  4 cre-terea v%nrilor cu 68

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  9/18

  4 c%-ti!area unui num#r de 0 de cump#r#tori ai produsului NORTH FOR MEN -i

  / de cump#r#tori ai produselor pentru in!ri"irea p#rului Hair X

  4 atra!erea unui num#r de minim 6 de vi&itatori

  4 reali&area unui reporta" despre oportunit#$ile oferite de Oriflame celor care doresc

  s# devin# repre&entan$i -i s# fie difu&at n 0 &iare locale' un post T? -i un post de

  radio

  +efinirea strategiei de participare la t)rguri i epoziii

  . dentificare eveniment

  irma Oriflame a 9ot#r%t s# participe la e2po&i$ia Prett! "omann urma anali&ei

  e2po&i$iei ce a avut loc la Jucuresti( =4a constatat c# su)iectul se suprapune cu !ama de

  produse oferite de Oriflame' este un eveniment nou pentru pia$a din Ia-i' ceea ce ii va

  facilita accesul c#tre !rupurile $int#(

  Creatorul evenimentelor de tip retea din Rom%nia' compania AJplus Events are o

  e2perien$# de peste 16 ani n domeniul or!anirii de t%r!uri' e2po&i$ii' conferin$e -i

  con!rese( AJplus Events face parte din !rupul AJplus al#turi de AJplus 5irect

  Mar>etin! 4 a!en$ie de comunicare direct# -i AJplus Events Lo!istic 4 furni&or na$ional

  de lo!istic# pentru evenimente(

  7nfiin$at# n 1**,' compania a )eneficiat de la nceput de entu&iasmul' pre!#tirea -i

  creativitatea unei ec9ipe tinere care s4a dovedit a fi motorul de&volt#rii KAJplus Events(

  7n 66 KAJplus Events devine prima companie din Rom%nia certificat# conform

  standardului interna$ional I=O *16 privind mana!ementul calit#$ii n or!ani&area

  de t%r!uri' e2po&i$ii' con!rese -i simpo&ioane(

  7n 6. KAJplus Events este certificat ca operator de date cu caracter personal' -i

  devine mem)r# a Asocia$iei Rom%ne de Mar>etin! 5irect :ARMA5< pentru serviciul demar>etin! direct speciali&at pe construc$ii -i instala$ii pe care l furni&ea(

  7n 6+' la 1 ani de la or!ani&area primului eveniment' KAJplus Events lansea

  pe pia$a din Rom%nia dou# e2po&i$ii interna$ionale speciali&ate' utili&%nd ca )rand

  um)rela pentru acestea numele celui mai cunoscut eveniment din portofoliu@ CAME(

  *

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  10/18

  7n 6,' compania -i4a diversificat oferta de servicii de or!ani&are' evenimente'

  lo!istic#' mar>etin! direct -i servicii comple2e pentru evenimentele proprii(

  7n 6' compania scoate pe pia$# e2po&i$ia de cosmetice Prett! "oman#sin!ura

  e2po&i$ie care are propriul )rand(

  /. #ontactare 0 rezervare stand

  7n urma deci&iei de a participa la e2po&i$ie' firma Oriflame a solicitat -i primit

  urmatoarele informa$ii@

  T%r!ul este un eveniment re!ional

  =e or!ani&ea o dat# pe an' n ora-ele Jucure-ti' Ia-i' Clu"' Constan$a' Timi-oara

  -i Craiova

  La eveniment vor mai fi pre&ente )randuri ca@ Nivea' Loreal' ves Roc9er'

  a)erlic' Avon' 5ove' ;illette' Refan' armec' ;erocosen' ;arnier' =ep9ora'

  =a)on' T9e )odD s9op' Jeauti>' Elmiplant' Lumene' Her)ina' Cutrin' AnDtime

  Pre$ul pe metru p#trat este eurom6 cu or!ani&area proprie a standului' av%nd

  posi)ilitatea de a o)$ine o reducere de 1 8' dac# re&ervarea se va face p%n# pe

  data de 6 aprilie 6*

  Conferin$ele de pres# vor avea loc la nceperea evenimentului' n &iua de 1. mai

  -i la sf%r-itul evenimentului' n &iua de 6 mai(

  Evenimentul va fi promovat prin intermediul afi-elor stradale' panourilor

  pu)licitare )anerelor' reclame mo)ile' site4uri de profil' &iarelor locale' reclame

  T? -i radio' nscrip$ion#ri pe mi"loacele de transport' ecrane pu)licitare' campanie

  de leasin!(

  'rganizarea standului

  4 standul va fi plasat pe partea dreapt# intr#rii n e2po&i$ie a vi&itatorilor

  4 amena"area va fi reali&at# la fel n toate ora-ele n care va avea loc e2po&i$ia

  4 standul este de tip insul# :cu / ie-iri la culoar

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  11/18

  1. Activiti promionalein cadrul epoziiei

  Ca te9nic# promo$ional# n cadrul e2po&i$iei am ales pac9etul cuplu@

  4 La ac9i&$tionarea $amponului $i %elului &e &u$ ' in (NORTH

  FORMEN' prime-ti unspunNORTH FOR MEN

  4 La ac9i&i$ionarea unei ape &e toaletDi)inede . ml prime-ti

  cadou unset &e bi*uterii ar%intiu cu turcoa+(

  4 La ac9i&i$ionarea unui )alsam pentru p#r normal Hair Xprime-ti un

  -ampon pentru p#r normal Hair X

  4 La ac9i&i$ionarea unei %eni ar%intii cu catarame auriiprime-ti

  cadou o ,ratar Clubbin%(

  4 La ac9i&i$ionarea unui %el &e &u$ cu ceai alb $i caisprime-ti o

  loiune pentru corp cu ceai alb $i cais-

  2. 3venimente speciale

  4 Conferin$a de pres# pentru lansarea e2po&i$iei' la care firma

  Oriflame va avea un repre&ant ce va lua cuvantul timp de . minute

  4 Conferin$a de presa pentru nc9eierea e2po&i$iei(

  4. 3valuare 5metode, instrumente6

  ?om cuantifica num#rul vi&itatorilor n func$ie de num#rul pliantelor oferite(

  7.. %tudiu eploratoriu*

  11

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  12/18

  dintre produsele v%ndute la stand c%te au fost destinate femeilor -i c%te destinate

  )#r)a$ilor' raportare apoi la datele statistice na$ionale ale companiei Oriflame

  e2istente n pre&ent

  Num#rul de contracte de repre&entan$# nc9eiate

  Num#rul de parfumuri v%ndute B se poate sta)ili o tendin$a n v%nrile viitoare

  8. Analiza s9ot

  Puncte tari:

  4 Noutatea e2po&i$iei n ora-ul Ia-i ceea ce va atra!e numero-i vi&itatori -i

  e2po&an$i

  4 Plasarea la centrul e2po&itional KProvidenta' o loca$ie comple2# -i cunoscut#

  4 Juna or!ani&are av%nd n vedere e2perien$a firmei n reali&area de t%r!uri -i

  e2po&i$ii

  4 ?i&itatorii au posi)ilitatea s# !#seasc# la fiecare e2po&ant produse noi(

  Puncte slabe

  4 Lipsa spa$iilor pu)licitare din Ia-i -i din "urul loca$iei

  4 iind sin!urul spa$iu destinat e2clusiv e2po&i$iilor' pre$ul de nc9iriere este unulridicat(

  Ameninri:

  4 Participarea unui num#r mic de vi&itatori

  4 5ificult#$i nt%lnite n momentul nc9eierii contractului cu centrul

  QProvidenta sau cu e2po&an$ii

  4 Concuren$a

  4 Nivelul de trai sc#&ut(

  Oportuniti:

  4 solicitarea de c#tre firme din alte ramuri pentru a reali&a e2po&i$ii cu su)iect

  nou n ora-ele din $ar#(

  16

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  13/18

  :. ;ugetul*

  -reali&area pac9etelor pu)licitare@ , Euro

  4reali&area unui spot pu)licitar special pentru promo$ie@ 1 Euro

  4reali&area flutura-elor@ 0 Euro

  4mpar$irea flutura-elor@ , Euro

  4reali&area de )annere pu)licitare@ 1 Euro

  4difu&area spotului pu)licitar@ * Euro

  4aplicarea afi-elor pe panouri pu)licitere@ . Euro

  4plata an!a"a$ilor@ + Euro

  4nc9irierea spa$iului n stand@ 61+ Euro(

  etin!

  6( Contactarea

  e2po&an$ilor -i

  c#utarea artistului

  ce va sus$ine

  recitalul

  / &ile Gmane -i

  financiare

  5epartamentul

  de mar>etin!

  0( Crearea spoturilor

  pu)licitare

  1. &ile Gmane -i

  financiare

  5epartamentul

  de mar>etin!/( Crearea

  materialelor

  pu)licitare

  , &ile Gmane -i

  financiare

  5epartamentul

  de mar>etin!

  .( 5erularea

  campaniei de

  promovare

  6 &ile Gmane -i

  financiare

  5epartamentul

  de mar>etin!

  10

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  14/18

  +( Amena"area

  standurilor de c#tre

  e2po&an$i

  6 &ile Gmane -i

  financiare

  E2po&an$i

  ,( 5esf#-urarea

  conferin$ei de pres#

  1. mai' ora

  1,@

  Gmane -i

  financiare

  5epartamentul

  de rela$ii

  pu)licee2po&an

  $i( 5esc9iderea

  oficial# a e2po&i$iei

  1/ mai' ora

  1*@

  Gmane -i

  financiare

  5epartamentul

  de mar>etin! -i

  rela$ii pu)lice*( 5erularea

  e2po&i$iei

  . &ile Gmane -i

  financiare

  5epartamentul

  de

  mar>etin!servi

  ciul te9nic1( Conferin$a de pres#

  pentru sf%r-itul

  e2po&i$iei

  6 mai Gmane -i

  financiare

  5epartamentul

  de rela$ii

  pu)licee2po&an

  $i11( Evaluarea

  e2po&i$iei

  61 mai401 mai Gmane -i

  financiare

  5epartamentul

  de

  mar>etin!finan

  ciar

  1/

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  15/18

  1.

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  16/18

  ampon pentru uz frecvent HairX

  ampon pentru uz frecvent care, graie complexului

  HydraPlus, rspunde nevoilor de ngrijire zilnic a prului.

  Cur, idrateaz prul !i l face u!or de aranjat. "ormula sa

  asigur podoa#ei capilare o ngrijire plcut !i eficient. $%& ml

  Cod@ 1/,1.

  16(** Lei

  '(,)) *+

  Balsam pentru pr pentru uz frecvent HairX

  -alsam spray care, prin complexul HydraPlus, idrateaz

  !uviele, mpiedicnd ncurcarea !i tocirea prului. /e

  pulverizeaz pe prul umed, proaspt splat, !i nu se clte!te.

  ntrodu0l n programul zilnic de ngrijire a prului1 '%& ml

  [email protected]/,1+

  1+'** Lei$2,)) *+

  Geanta argintie cu catarame aurii

  Cod@ ,160.

  +*'** Lei

  '2),)) *+

  1+

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  17/18

  Brara Clubbing

  Cod3('&4$'

  $4,)) *ei

  2&,)) *+

  Divine Ap de toalet

  5ceast arom feminin, floral, sugereaz notele u!oare,

  naturale, de #am#us, 6i7i !i violet. nima sa are parfumul

  orideei, iar #aza eman arome cald lemnoase !i de mosc. %& ml

  Cod3''2%%

  )8.)) *ei

  Set biuterii argintiu cu turcoaz

  Cod3('&24%

  8),)) *ei

  9),)) *+

  1,

 • 8/14/2019 Brandul Oriflame

  18/18

  ampon !i gel de du! " #n $ %ort& for 'en

  "ormul de curare revigorant, care ngrije!te att

  corpul ct !i prul. :0Pantenolul idrateaz pielea !i fortifiaz prul.

  Complexul 5rctic Pro :efence menine pielea n form maxim. $%&

  ml

  Cod3'%%2)

  '&,)) *+

  '8,)) *+

  Spun %ort& for 'en

  /pun care cur eficient pielea, catifelnd0o !i

  revitaliznd0o. Complexul 5rctic Pro :efence ngrije!te pielea.

  ;entolul rcore!te. '&& g

  Cod3'%%42

  4,)) *+8,)) *+

  Gel revitalizant pentru du! cu ceai alb !i cais

  5cum te #ucuri de var !i atunci cnd faci du!, cu

  ajutorul acestui gel cu parfum plin de prospeime. +ste

  m#ogit cu extracte revitalizante din cais !i ceai al#.

  $&& ml

  Cod3'&)%4

  '%,)) *+

  1