Borges - Poezii

8
Celdlalt figru And the craft that createth a semblance. Morris, Sigurd the Volsung (18761 Visez un tigru. Proslivegte umbra Biblioteca vasttr, laborioasd, $i rafturile parci estompeazl; Puternic, inocent, insingerat $i nou, el selva va strdbate lin $i viitorul, urma-n mal milos Ldsind de riu cu nume negtiut (in lumea lui nu-s nume, nici trecut, Nici viitor, o clipl numai certi), $i va-nghili barbarele distante $i adulmeca-va-n labirint stufos, Dintre arome, aroma aurorei $i-aroma de vinat plicutd foarte. Printre zlbrele: trestii lungi de bambus, Dungi descifrez de tigru gi presimt, Sub pielea lui vibrind lucioasS, mugchii. in van in calea mea se-a$tern boltite $i necuprinse mdri, degerturi vaste: Din casa aceasta din indePdrtat Orag american din Sud, visez $i te urmez, o, tigru de pe Cange. Cind inserarea-n suflet imi pdtrunde, La tigrul vocativ din versu-mi cuget. E-un tigru de simboluri gi de umbre, ingiruire de figuri de stil $i de-amintiri din enciclopedig Nu tigrul implacabil, giuvaier Funest, sub soare ori lund schimbltoare, Care'n Sumatra ori Bengal repeti Ritualul de iubire gi de moarte. Opus-am dstui tigru de simboluri Pe cel adevdrat, cu slnge cald, a5

description

Poezii de Jorge Luis Borges

Transcript of Borges - Poezii

 • Celdlalt figru

  And the craft that createth a semblance.Morris, Sigurd the Volsung (18761

  Visez un tigru. Proslivegte umbraBiblioteca vasttr, laborioasd,

  $i rafturile parci estompeazl;Puternic, inocent, insingerat

  $i nou, el selva va strdbate lin$i viitorul, urma-n mal milosLdsind de riu cu nume negtiut(in lumea lui nu-s nume, nici trecut,Nici viitor, o clipl numai certi),$i va-nghili barbarele distante$i adulmeca-va-n labirint stufos,Dintre arome, aroma aurorei

  $i-aroma de vinat plicutd foarte.Printre zlbrele: trestii lungi de bambus,Dungi descifrez de tigru gi presimt,Sub pielea lui vibrind lucioasS, mugchii.in van in calea mea se-a$tern boltite$i necuprinse mdri, degerturi vaste:Din casa aceasta din indePdrtatOrag american din Sud, visez$i te urmez, o, tigru de pe Cange.

  Cind inserarea-n suflet imi pdtrunde,La tigrul vocativ din versu-mi cuget.E-un tigru de simboluri gi de umbre,ingiruire de figuri de stil$i de-amintiri din enciclopedigNu tigrul implacabil, giuvaierFunest, sub soare ori lund schimbltoare,Care'n Sumatra ori Bengal repetiRitualul de iubire gi de moarte.Opus-am dstui tigru de simboluriPe cel adevdrat, cu slnge cald,

  a5

 • Ce hicuieEte.a bivolilor turmtr$i azi, in august 3, leat 59,Pe pajigte-gi intinde umbra-nceati,Dar insugi faptul de'a-l numi acuma$i de,a-i inchipui ambian[a-nseamndPe tigru s5-l prefaci inf-o ficfiuneDe art5, nu fiin15 vie a Terrei.

  Al treilea tigru cluta-vom, careVa fi la fel cu ceilalti, alte formdDe vis, sistem de omenegti cuvinte,Nu vertebratul tigru, acela careprin selvi, dep5gind mitologia,Ptrgegte lind$i totugi - Etiu prea bine -Ceva-mi impune aceasti aventurdNedefinitd, veche Ei smintiti,$i-n ceasul inserdrii caut tigrulCellalt, ce-n versul meu nu-gi afli locul.

  a6

 • j

  labirint

  legire nu-i. N-a fost f5cuttr pentruPalatul ce cuprinde universul.Nu poti surprinde.aversul, nici reversul.Nici zid nu-i tmprejur, nici tainic cenfiu.Nu agtepta sd se deschidd poartaOri drumul care duce.apoi la altul,$i indiritnic altul, gi iar altul,Sd aibtr vreun sfirEit. De fier [i-e soarta$i judele. Atacul n-a$teptaDe taur ce.i un om cu chip ciudat,Plural gi hid. Tresari inspiimintatDe piatra nesfirgittr. Nu speraNimic. El nu existi. N-o str viniin negrul asfinlit nici o jivintr.

  242

 • Labirinful

  Nu poate Zeus str desfaci plas6de piatri ce mi stringe. Nu Etiu rindulde oameni care-au fost; urmeazl gindulgir monoton de ziduri, drum ce lasdin urmd poarta-mi. Drepte galeriice se.ncovoaie-n arcuiri secrete,cind anii trec, lugubre parapetede timpul crud mincate zi de zi.in praful palid desc^ifrat-am umbletce mi-nspiiminti. in vdzduh tresaltllncovoiate seri ce sumbru Poartdprelung ecou din dezolatul urlet.in umbrS-i Altul, gtiu, 5i trista-i soartesingurdtatea-i. Cattr si n-ajungd,pe Hades il tot cheami 5i-l alungidorind ln slnge str-mi giseascd moarte.Mereu ne cdutim. O, de-ar venia agtepttrrii cea din urmtr zi!

  243

 • Un cififor

  Sd se laude allii cu paginile pe care le-au scris;eu md mindresc cu cele pe care le-am citit.Poate cd n-am fost un filolog,n-am studiat declindrile, modurile, laborioasa schimbare a sunetelor

  D care asurzeste gi devine t,echivalenla dintre g Si k,dar am intrelinut de-a lungul anilorpasiunea pentru limbd.Noplile-mi sint Pline de Virgiliu;faptul c-am gtiut 5i am uitat latinae un ci;tig, fiindci uitareae una dintre formele memoriei, subsolul ei vag,cealaltd fa!d, ascunsd, a monedei'Cind in ochii mei s-au gtersvanele aparente dorite,figurile gi pagina,am inceput sd studiez limbajul de fierfolosit de stribunii mei pentru a cintasingurdtdli 5i sPade,gi-acum, de-a lungul a gapte veacuri,de la Ultima Thule,ajunge la mine glasul tdu, Snorri Sturluson'

  Tindrul, in fala cdr[ii, i5i impune o disciplind precisdgi o respectd, urmdrind si oblind o cunoagtere precisd;la virsta mea, orice activitate e o aventurice se invecineazd cu noaptea.Nu voi mai apuca si descifrez vechile limbi nordice,nu-mi voi mai cufunda miinile lacome in aurul lui Sigurd;sarcina pe care mi-am asumat-o e nelimitatlqi md va intovtrrdgi pind la capitul drumului,nu mai pulin misterioasi decit universulgi decit mine, invildcelul.

  263

 • O carte

  Abia un lucru lntre alte lucruri,Dar gi o arm5. Fost-a zimislitiin anu'o mie gase sute patruin Englitera. Visul o-ntlregte.Min ie.ascundg zgomot gi-ntuneric.O cintdresc in palmd. Cine-ar spunelnfernul c5-i intr-?nsa: vrdjitoareBlrboase - parcele, pumnale careA umbrei legi pe datd le-mplinesc,Un aer greu, de niruit castelCare{i vegheazl moartea, delicataM?nI ce-nsingereaztr miri de spumtr,Tdria spadei, strigitul de lupt5.

  Acest tEcut tumult acuma doarmein lumea unei c5r[i ce se-odihne5tePe linigtitul raft. Dormind, aEteaptd.

  360

 • Elegie

  Nu gtie nimeni, nici m5car oglindacd amare lacrimi omenegti virsat-a.Nu poate btrnui ci prlznuiegteacele lucruri vrednice de lacrimi:zoritul gir de ani Ei frumuseleaElenei, degi el n-a vlzut-o,gi mina lui lisus pe lemnul cruciisub stdpinirea Romei, gi cenugaCartaginei, gi in poem persanprivi ghetoarea, scurta fericire,nelinigtea ce sti mereu la pindi,Virgiliu plin de muzictr gi fildeE,care a cintat a spadei vitejigmigcarea nori lor, necontenite,ce parctr-ncremene5te-n asfin[it,gi dimineata ce devine seari.Un om se afltr dincolo de uE5,alcltuit din timp gi din iubire.E singur. Toate lucrurile lumiile-a plins la Buenos Aires.

  %6

 • G6ngora

  Marte, rlzboi. Apollo, foc ceresc.Neptun e marea. Ochii mei s-o vazdnu pot, cdci zeul o incelogeazi.Vestigii ce pe Domnu-l surghiunescdin inima curatd. Mi-a sortitursita stranie idolatrie.Sint ndp5dit de grea mitologie.Captiv, cdci de Virgiliu sint vrtrjit.De el gi de latin5. Am fduritdin orice vers ermetic labirintde impletite vorbe ce te prindin lag neinlelese, joc ctrznit.Vdd peste vremi cum o s5geatl-n zborincremenegte,-n lacri ma fierbintevdd perla, 9i clegtar v5d in izvor.Ciudati-mi este arta. la aminte.Nu-mi pasi de batjocuri ori de-ocard.Cositele in aur le-am schimbat.$i totuEi o-ndoialtr m5-nfioard:de numele meu Domnul n-a uitat?

  incerc la lucruri simple sd revin:la trandafiri, la piine gi la vin.

  416