Biroul intervenţie în regim de urgenţă

6
BIROUL INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ - COMPARTIMENT INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAŢIE ŞI REPATRIERI Scris de Administrator Vineri, 26 Februarie 2010 15:08 Adresă: loc. Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara Telefon: 983, 0254/ 233340, 233341 Telefonul unic european: 116 111 Fax: 0254/ 234384 Biroul intervenţie in regim de urgenţă – Compartiment intervenţii în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri este un serviciu ce face parte din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Hunedoara şi efectuează intervenţia de specialitate pentru soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare asupra minorilor şi asigură protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu comportament delincvent şi deviant,în conformitate cu legislaţia în vigoare. Instrumentează la nivel judeţean cazurile minorilor care prezintă comportament delincvent şi deviant şi implementează, în funcţie de caz, măsurile de protecţie specială prevăzute de legislaţie. Sesizările privind cazurile de abuz, neglijare şi exploatare se pot face telefonic la numerele de telefon 0254/ 233340, 233341, 116111 la nivel naţional, sau 983 sau in scris, la adresa: Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr.18. Atribuții principale: preluarea sesizărilor privind cazurile de abuz, neglijare, trafic şi exploatare primite în formă scrisă sau telefonică şi întocmirea fişei iniţiale a cazului;

description

ASISTENTA SOCIALA

Transcript of Biroul intervenţie în regim de urgenţă

Page 1: Biroul intervenţie în regim de urgenţă

BIROUL INTERVENŢIE ÎN REGIM DE URGENŢĂ - COMPARTIMENT INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC, MIGRAŢIE ŞI REPATRIERIScris de Administrator   Vineri, 26 Februarie 2010 15:08

Adresă: loc. Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, jud. HunedoaraTelefon: 983, 0254/ 233340, 233341Telefonul unic european: 116 111Fax: 0254/ 234384 Biroul intervenţie in regim de urgenţă – Compartiment intervenţii în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri este un serviciu ce face parte din aparatul propriu al D.G.A.S.P.C. Hunedoara şi efectuează intervenţia de specialitate pentru soluţionarea cazurilor de abuz, neglijare şi exploatare asupra minorilor şi asigură protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu comportament delincvent şi deviant,în conformitate cu legislaţia în vigoare. Instrumentează la nivel judeţean cazurile minorilor care prezintă comportament delincvent şi deviant şi implementează, în funcţie de caz, măsurile de protecţie specială prevăzute de legislaţie.Sesizările privind cazurile de abuz, neglijare şi exploatare se pot face telefonic la numerele de telefon 0254/ 233340, 233341, 116111 la nivel naţional, sau 983  sau in scris, la adresa: Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr.18.  Atribuții principale:

preluarea sesizărilor privind cazurile de abuz, neglijare, trafic şi exploatare primite în formă scrisă sau telefonică şi întocmirea fişei iniţiale a cazului;

evaluarea iniţială a situației existente in teren;

realizarea investigaţiilor necesare întocmirii anchetei sociale prin contactarea persoanelor fizice sau juridice care pot oferi informaţii despre caz şi găsirea unor alternative pentru reglementarea situaţiei existente (asigurarea, în caz de necesitate a unui adăpost temporar pentru copilul abuzat / neglijat/exploatat);

în situaţia lipsei de colaborare între specialiştii Direcţiei Generale de Asistentă Socială şi Protecţia Copilului – Hunedoara şi reprezentantul legal al copilului aflat în situaţie de abuz / neglijare, reprezentanţii instituţiei sesizează instanţa judecătorească, solicitând emiterea unei ordonanţe preşedinţiale de plasare a minorului în regim de urgenţă la o persoană, familie, asistent maternal

Page 2: Biroul intervenţie în regim de urgenţă

profesionist sau serviciu de tip rezidenţial;

realizarea demersurilor necesare pentru găsirea unor forme de îngrijire de tip familial/rezidenţial care să vină în interesul superior al copilului şi asigurarea asistenţei copilului abuzat / neglijat/exploatat;

întocmirea dosarului şi prezentarea cazului în şedinţa Comisiei pentru Protecţia Copilului sau în faţa instanţei judecătoreşti (dacă este cazul);

întocmirea referatelor de situaţii pentru urmărirea penală a abuzatorilor şi colaborarea directă cu celelalte instituţii implicate în acest domeniu;

înregistrarea sesizărilor de trafic cu minori primite din partea comunităţii sau a persoanelor juridice şi realizarea demersurilor privind implicarea instituţiilor competente în soluţionarea cauzei (Direcţia Generală Protecţia Copilului,Ministerul Justiţiei, etc.);

organizarea unei echipe mixte de intervenţie pentru asigurarea identificării şi a preluării în condiţii de securitate, de la toate centrele de tranzit din judeţele de frontieră‚ atât a copiilor victime, cât şi a copiilor returnaţi şi neînsoţiţi de reprezentanţi legali, susceptibili de a fi victime ale traficului;

oferirea de servicii specializate de consiliere şi sprijin pentru reabilitarea psihologică şi (re)integrarea socială a copiilor abuzaţi, neglijaţi, traficaţi, exploataţi, copii cu comportament deviant şi monitorizarea cazurilor până la finalizarea acestora (minim 3 luni);

realizarea de campanii media în scopul creşterii nivelului de informare al populaţiei privind fenomenele de abuz, neglijare, trafic, exploatare;

implicarea echipei multidisciplinare în soluţionarea sesizărilor de abuz, neglijare,  exploatare a minorilor şi asigurarea condiţiilor necesare unei readaptări / reintegrări sociale optime;

sprijinirea procesului repatrierii copiilor români aflaţi neînsoţiţi pe teritoriul altui stat şi a reintegrării sociale a acestora,

identificarea copiilor neacompaniaţi în stradă, prin analiza primară a datelor (identificarea familiilor dezorganizate şi/sau preluarea cazurilor sesizate de persoane fizice sau juridice), culegerea de informaţii suplimentare din teren şi evaluarea primară a acestora;

întocmirea planului personalizat de intervenţie în funcţie de nevoile şi resursele copilului şi ale familiei acestuia, analizarea riscurilor pe care le implică fiecare

Page 3: Biroul intervenţie în regim de urgenţă

alternativă de soluţionare a cazului şi evaluarea periodică a acestuia;

instrumentarea cazurilor minorilor care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială pentru aceştia

asigurarea de servicii specializate pentru asistarea minorilor în procesul de reintegrare în societate, pe toată durata aplicării măsurilor destinate copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, acompanierea şi reprezentarea minorul care este cercetat de organele abilitate şi nu are reprezentant legal în diferite etape ale cercetării;

prevenirea implicării copiilor în traficul şi consumul de stupefiante, sprijinirea copiilor care au consumat sau consumă droguri, precum şi a familiilor acestora, prin consiliere şi îndrumare, dar şi prin elaborarea de politici şi strategii care să garanteze recuperarea fizică şi reintegrarea socială a minorilor dependenţi de droguri;

organizarea de acţiuni de sensibilizare şi implicare a comunităţii în prevenirea fenomenului ,,copiii străzii’’ (mediatizarea factorilor de risc şi a consecinţelor pe care le implică) si de campanii de prevenire, informare şi educare privind: exploatarea copilului prin muncă, abandonul şcolar, delincvenţa juvenilă şi consumul de droguri în rândul tinerilor;

 Beneficiari:-     copii/tineri cu vârste cuprinse între 0-18 ani victime ale abuzului, neglijării sau exploatării şi copii/tineri aflaţi în situaţii de risc de abuz, neglijare sau exploatare, membrii familiilor acestor copii, inclusiv ai familiilor lărgite, părinţii care folosesc practici abuzive faţă de copil, părintele non – abuziv, reprezentantul legal al copilului, persoana de îngrijire – altă persoană decât părinţii, având responsabilitatea creşterii şi îngrijirii copilului (tutore, asistent maternal profesionist, familiile substitutive, rude, centre de plasament, etc.)-     copii aflaţi în situaţii de risc pe teritoriul altor ţări,-     minori care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal (nu au împlinit vârsta de 14 ani la data săvârşirii faptei),-     minori cu comportament deviant,-     copiii străzii (minori identificaţi fără supraveghere în diferite locaţii, minori cerşetori),-     copii exploataţi prin muncă.  Modalitatea de funcționare a serviciului:In urma sesizărilor primite sau a autosesizărilor, se efectuează, de către personalul din cadrul biroului o evaluare iniţială a situaţiei copilului şi a familiei acestuia şi se

Page 4: Biroul intervenţie în regim de urgenţă

realizează intervenţia in regim de urgenţă pentru copilul abuzat/neglijat/exploatat, dacă situaţia o impune. Apoi, împreună cu serviciul de asistenţă socială din cadrul primăriei de domiciliu se întocmeşte dosarul social al copilului şi în funcţie de natura şi tipul cazului se stabileşte strategia de lucru şi planificarea activităţilor specifice în vederea depăşirii situaţiei de criză a familiei, sau se întocmeşte planul individualizat de protecţie în cazul instituirii unei măsuri de protecţie pentru copil.De asemenea, specialiştii biroului instrumentează cazurile minorilor delincvenţi şi propun instituirea unei măsuri de protecţie specială: supraveghere specializată sau plasament într-un serviciu specializat pentru copilul care a săvârşit fapte penale şi nu răspunde penal.Măsura de supraveghere specializată se dispune faţă de copilul care a săvârşit o faptă penală şi care nu răspunde penal. Această măsură constă în menţinerea copilului in familie cu respectarea unor obligaţii cum ar fi: interzicerea frecventării unor grupuri de prieteni influente sau locuri, frecventarea şcolii, etc., in funcţie de fapta săvârşită. In situaţia in care instituirea măsurii de supraveghere specializată nu se poate realiza in familie, obligaţiile impuse prin stabilirea acestei măsuri nu au fost respectate sau copilul săvârşeşte in continuare fapte penale, se poate institui, pentru o perioadă determinată de timp, măsura plasamentului intr-un serviciu rezidenţial specializat.În funcţie de actele conţinute în dosar, acesta se înaintează instanţei sau Comisiei pentru Protecţia Copilului, pentru a se stabili o măsură de protecţie specială, sau, dacă nu se impune instituirea unei măsuri de protecţie specială, copilul şi părinţii beneficiază de servicii de consiliere psihologică, acordate de specialiştii D.G.A.S.P.C..  Servicii oferite:In cadrul Biroul intervenţie in regim de urgenţă – Compartiment intervenţii în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri se oferă servicii de consiliere psiho-socială, mediere de conflicte, consultanţă juridică, monitorizarea respectării drepturilor copilului în instituţiile de ocrotire, familiile de origine şi plasament, instituţiile educative şi de sănătate, facilitează în vederea respectării drepturilor copilului accesul acestora la resurse, instrumentează cazurile de abuz, neglijare, trafic, exploatare asupra copiilor.  Personalul este format din:

asistenţi sociali

psihologi