Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie...

of 11 /11
Niculina Badiu Biologie - vegetali gi animald - - teste pentru bacalaureat - WIB,aoklet

Embed Size (px)

Transcript of Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie...

Page 1: Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie vegetala si animala Bac 2016... · c) calculali cantitatea de substanle anorganice din

Niculina Badiu

Biologie- vegetali gi animald -

- teste pentru bacalaureat -

WIB,aoklet

Page 2: Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie vegetala si animala Bac 2016... · c) calculali cantitatea de substanle anorganice din

CUPRINS

coNTTNUTURILE pRocRnMEt $tTESTELE iru cnRe suNT EVAIUATE.............. ...................3

ll. Celula - unitatea structurald gifunclionald a vielii .......... ..............17

2. Structura gi functiile fundamentale ale organismelor............... ..........................31

2. I I l. Functia de reproducere...........................Testut 1........:...-.--.- """"""'53

.........64

Testul17..................................96

Testul 21.......,,.,104

Testul33......

......................... 1 30Testul 35......

......................... 1 34.....136

............,....,,...,.. 1 38.......................'140

.....142

.....144

Page 3: Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie vegetala si animala Bac 2016... · c) calculali cantitatea de substanle anorganice din

Testul 42.......Testul43......

150Testul 44

Testul46......Testul47......Testul48......Testul49......Testul50......

Testul 72.......

dad

1/l8

,'.,...'.,..210Testul74......

6a4

Aa6

A66

aaa

)L'

" ,,.,,,,.,.,.,,,,244Rezolvdri.,.,..

Page 4: Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie vegetala si animala Bac 2016... · c) calculali cantitatea de substanle anorganice din

BroLoGrE VEGETALA $r ANTMALA

SI NTEZE PENTRU BACALAUREAT

CLASA A IX.A

$tiinta care studiazd clasificarea lumii vii se numegte SISTEMATICA sauTAXONOMIE. Unitatile de clasificare se numesc TAXONI. Taxonul de bazd este specia.Specia cuprinde totalitatea indivizilor asemdndtori, care se reproduc sexuat, iardescendenta este fertild. Taxonii superiori speciei sunt: gen -+ familie + ordin -+ clasd-+ increngdturi + regn.

Definitie:

- sunt entita{i: - infectioase;

- submicroscopice;

-tdrd organizare celulari gi metabolism propriu, de aceea nu suntconsiderate vii.

Alcituire: - CAPSIDA (invelig proteic) alcdtuiti din subunitati = CAPSOMERE;

- GENOM VIRAL: - fie ADN + se numesc dezoxiribovirusuri;ex.: virusul herpesului, al hepatitei;

- fie ARN -+ se numesc ribovirusuri;ex.: virusul HlV, gripal, ebola, poliomielitd.

Materia vie a fost grupatd in 5 regnuri: Monera, Protista, Fungi, Plante, Animal

Defini[ie: cuprinde bacteriile -+ organisme unicelulare, procariote, mobile gi imobile,heterotrofe gi autotrofe, care se reproduc asexuat;

- trdiesc in toate mediile de viat5;

- au forme diferite:

- sfericd = coci, ex.: Stafilococul auriu; t

- bastonag = bacili, ex.: bacilul Koch (produce TBC), bacilul fdnului;

- virguld = vibrion, ex.: vibrionul holerei;

- spirald.

- respiratia: - aerobd;

- anaerobd.lrnportantd:

- produc boli = BACTERIOZE, de ex.: sifilis, tuberculozd, holerd, tetanos,meningitd (cele parazite).

- igienizeazd mediul (cele saprofite);

- sunt fermentative (au rol in fermentatia acetica $i lactica);

- sunt fixatoare de azot (trdiesc in simbiozd cu ridicinile leguminoaselor).

Page 5: Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie vegetala si animala Bac 2016... · c) calculali cantitatea de substanle anorganice din

Definitie: cuprinde organisme eucariote (EK) unicelulare acvatice sau parazite incorpul altor organisme.

- nutritia: - autotrofd;

- heterotrofi: - saprofitd;1 parazild,.

- locomolia: - cili;

- flageli;

- pseudopode.

- inmultire: - asexuatd;

- sexuati.

Clasificare: 'A) PROTISTE ASEMANATOARE PLANTELOR - MEdiUI dE ViAld -+ ACVAI|C.Cuprind:1' ALGELE UNICELULARE - verzi*verzealazidurilor -+ nutrilie autotrofi;2. EUGLENE - Euglena verde -+ nutrilie mixotrofi.

b) pRoTtsTE ASEMANATOARE ANTMALELOR.SPOROZOARE: sunt exclusiv parazite, prezintd in ciclul de dezvoltare un stadiu de

spor.ex.: Plasmodium malariae + produce malaria;

+ este transmis de tAntarul anofel.

Definitie: cuprinde organisme eucariote unicelulare gi pluricelulare, imobile,predominant terestre.

- corpul este alcituit din celule filamentoase - hife, care formeaza MICELIU;- peretele celular conline: - chitind;- substan{a de rezervi: - glicogelul;- nutritie - heterotrofi: - saprofitd;

- paraziti + produc boli + MICOZE.- inmultire: - asexuati: - spori asexuali;

- fragmente de micelii.- sexuati: - spori sexuati.

Clasificare:1. CLASA ASCOMICETE:

- au spori specializati = AScosPoRl, localizali in sporangele in formdde sac = ASCA;

- pot fi: - SAPROFITE - drojdia-de-bere;

- drojdia-de-vin;

- pA RAZ rrE - ;T;:,tiHTff;ill,3llH,., - u rech i ro r ;

- unghiilor;

- organelor genitale.

l2

Page 6: Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie vegetala si animala Bac 2016... · c) calculali cantitatea de substanle anorganice din

2. CLASA BAZIDIOMICETE:

- ciuperci superioare;- prezintd spori specializati = BAZIDIOSPORI, localizatiin sporangele de formi

cubicd = BAZIDIE;

- pot fi: - PARAZITE: - rugina grAului; tdciunele porumbului; ticiunele grAului.

- SAPROFITE (cu pll5rie):- COMESTIBILE: ghebele, hribul, ciuperca de cAmp;

- OTRAVITOARE: muscari[a, hribul dracului, buretele-ucigag.

Definitie: cupri nde organisme eucariote ( EK) pl u ricelu lare, predom i nant terestre,imobile, fotoautotrofe, cu reproducere asexuatd gi sexuatd.

Sunt grupate in:1. PLANTE AVASCULARE -+ firi vase conducdtoare liberiene gi lemnoase gi organe

vegetative diferentiate. Corpul lor se numegte tal = talofite.Clasificare:a) Algele pluricelulare:- 1IICnETGATURA CHLOROPHYTA -vezi: - mdtasea broastei;

- salata de mare;

-iruCnrruGATURA RHODOPHYTA- rogii: Porphyra sp.;

-iruCneruGATURA PHAEOPHYTA - brune: l-aminaria sp.b) Tncrengltura Briofitele (mugchi de pimAnt):

- sunt talofite evoluate, ce formeazd al doilea strat de sol dupd licheni;- sunt rdspAndili pe: - sol;

- scoarta copacilor;

- lemne;

- stAnci.

- alcituire: tal cormoid cu: - rizoizi;

- tulpinit6;

- frunzigoare.

- Tnmullire: - prin spori.Ex. CLASA BRYATE: - mugchiul de pdmAnt;

- mugchiul de turbd;

- mugchiul de fAntAnS.

2. PLANTE VASCULARE -+ au vase conducdtoare 9i organe vegetative diferentiate.Corpul lor se numegte corm = cormofi[e.

Clasificare:a) increngitura Pteridofite (ferigi) :

- alcdtuire: - rddicini adventive;

- tulpind subterani (rizom);

-frunze simplu sau dublu penat compuse;- au vase lemnoase imperfecte = TRAHEIDE (au pereli despd(itori);

_

- nu au: - flori;

- semnite.

- inmultire: asexuati -+ spori.Ex. Clasa FILICATE: feriga comund;feriguta dulce.

t3

Page 7: Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie vegetala si animala Bac 2016... · c) calculali cantitatea de substanle anorganice din

b)Tncrengdlura Spermalofite (ptante cu flori gi seminle):

1. GIMNOSPERME 2. ANGIOSPERME

. MONOCOTILEDONATE .. DICOTILEDONATE

1. GIMNOSPERME:Definitie: sunt plantele care nu au ovulele inchise in ovar gi, in urma fecundaliei,

simAnta nu este inchisd Tn fruct.Clasificare:crasa conirere:

r if,t::'JxfffiH..l',:fl;:#:-T+tor=,r, (cu pereli despa(itori);" - fli,'fi:'il3l,X,,: l::ilH:',l;T'

noase) ;

flori unisexuate - conul bdrbdtesc (o floare);

Ex. : mor id, p' r, o;::ll,1 t;ffi::;

j?, J3:3;ffi;::*)'2. ANGIOSPERME:Definitie: sunt plantele care au ovulelO inchise in ovar gi, in urma fecundaliei, sdmdnla

este inchisd in fruct.- plante superioare, rdspAndite pe tot globul;- au vase lemnoase = TFIAHEE (fdra pereli despd(itori);- apare inveligutftoral atcdtuir din: - SEPALE (bnlf Cr[j);

PETALE (COROLA).

Clasificare:

ANGIOSPERME________-__-_

. ClasaMONOCOTILEDONATE:

- riddcini fasciculatd;- tulpind neramificatd terminal;-trunze sesile (fdri peliol);- flori pe tipul 3 sau multiplu

de 3 (3 sepale, 3 petaleetc.);

- embrionulare un cotiledon;- ex.: Ialea;

cereale;usturoi;ceapd;ghiocel;crin;zambild;liliac.

.. Clasa DICOTILEDONATE:- rdddcind pivotanti sau rdmuroasi;- tulpind ramificatd terminal;- lrunze petiolate;

- flori pe tipul 4 sau S (4-S petale, 4-5sepale etc.);

- embrionul are 2 cotiledoane;- ex.: arbori- stejar, tei, castan;

arbugti- mur, trandafir, mdce$;pomi fructiferi;plante ierboase - mazdre,

fasole,ardei,cartof,floarea-soarelui,mugetel,varzd.

14

Page 8: Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie vegetala si animala Bac 2016... · c) calculali cantitatea de substanle anorganice din

O.e

1 - perete celular; 2 - plasmalema;3 - mezozom; 4 - citoplasma;5 - nucleoid; 6 - ribozom; 7 - vacuolegazoase; 8 - granule de substanle derezervdi 9 - tilacoide; 10 - incluziuni

peretecelular

membrand

vacuold

mitocondrieaparatGolgi

Fig. 2 a. Structura celulei eucariote vegetale

nucleu nucleol

Fig.2 b. Structura celulei eucariote animale

Fig.3. Crossing-over

Protaza Metafaza

placa metafazicd

Telofaza

r}uv

celulediploide

---celulS-mamddiploida

sant declivaj

Fig.4. Mitoza

cromozom monocromatidic

56

Page 9: Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie vegetala si animala Bac 2016... · c) calculali cantitatea de substanle anorganice din

i

i

cavitateabucal6

ficat

canalul hepaticcomun

vezica biliar5

canalul cistic

canalul coledoc

i_*canalul Wirsung

intestinsub!ire

intestin libet

intestingros

colontransvers

colonascendent

colondescendent

colon sigmoid

Fig. 5. Sistemul digestiv

57

Page 10: Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie vegetala si animala Bac 2016... · c) calculali cantitatea de substanle anorganice din

Test, l1

A. 4 puncteScrieli, pe foaia de examen, noliunile cu care trebuie si completati spatiile libere din afirmatiaurmdtoare, astfelincAt aceasta si fie corect6.Urechea medie comunicd cu urechea internd prin ..................... Si

B. 6 puncteDatidoui exemple de clase de artropode;scrieli,ln dreptulfiecdreigrupe, cAte o caracteristica.

C. 10 puncteScrieti, pe foaia de examen, litera corespunzdtoare rispunsului corect. Este corecti o singurdvariantd de r6spuns.1. Migcdri neorientate, la plante, sunt:

a)tactismeleb)tropismelec) nastiiled) chimiotactismele

2. Prin diviziunea meiotici a unei celule 2n = 19, se formeazd celule care conlin:a) 2n=18b) 2n=9c) n=9d) n = 18

3. Daltonismul este determinat de:a) restructurdri cromozomaleb) mutatiigenicec) poliploidiid) aneuploidii

4. La mamifere, gonada bdrbdteascd este:a) ovarulb)testicululc) spermatozoiduld) ovulul

5. Amfibieniisunt:a) artropodeb) moluqtec) vertebrated) protiste

D. 10 puncteCititi, cu atentie, afirmatiile urmitoare. Dacd apreciati ci afirmatia este adevirati, scrieli pefoaia de examen, ln dreptul cifrei corespunzitoare afirmatiei, litera A. Dac6 apreciati cd afirmaiiaeste falsi, scrieti pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzitoare afirmaliei, litera F gimodificati partial afirmatia pentru ca aceasta sd devin6 adevdratd. Folositi, ?n acest scop,informatia gtiintifice adecvatE. Nu se accepti folosirea negatiei.

64

Page 11: Biologie vegetala si animala Bac 2016. 90 de teste noicdn4.libris.ro/userdocspdf/757/Biologie vegetala si animala Bac 2016... · c) calculali cantitatea de substanle anorganice din

1. Totalitatea genelor unui organism reprezintl genotipul.

2. Cloroplastul, lizozomii, ribozomii sunt organite comune.

3. Cerebelul este o componentd a diencefalului.

A. 18 puncte

La mamifere, sistemul digestiv asiguri transformarea hraneiin nutrimente.

a) enumerali patru componente ale tubului digestiv;b) precizati doud asemdndriintre compozilia sucului gastric ai cel intestinal;

c) calculali cantitatea de substanle anorganice din sucul gastric, gtiind urmdtoarele:-in24 de ore se secretd 1200mlsuc gastric;- sucul gastric conline 1"/o reziduu uscat, din care 3Oo/" reprezintd substan{ele anorganice.

Scrieli toate etapele parcu rse pentru r ezolv ar ea ceri nlei.

d) completali problema de la punctul c) cu o alti cerinld pe care o formulati voi, folosind

informa{ii Stiintifice specifice biologiei; rezolvali cerinta pe care a{i propus-o.

B. 12 puncte

intr-o familie, mama are grupa sangvini A(ll) (genotip heterozigoQ, tatiil are grupa B(lll) (genotip

homozigot). Stabilili urmitoarele:a) genotipurile pirin{ilor;b) genotipurile posibile ale copiilor;c) proportia copiilor cu grupa AB(IV);d) completali aceasti froblemd cu o altd cerin{d pe care o formulati voi, folosind informatii

gtiinlifice specifice biologiei; rezolvati cerinta pe care ati propus-o'

Scrieti toate etapele rezolvdrii problemei'

1. 14 Puncte

Respiratia este o functie de nutritie.a) precizati tipurile de fermentatie;b) explicati afirmalia urmdtoare: ,,Fumatul reprezinti un factor de risc pentru starea de sdndtate

a organismului";c) conitruiti patru enunluri afirmative, cAte doui pentru fiecare continut, utilizAnd limbajul

gtiintific adecvat.Folosili, in acest scop, informatii referitoare la urmitoarele continuturi:

- pldmAni- schimbul de gaze;- respiralia la plante.

2. " 16 Puncte

lnformalia genetici a tuturor organismelor este stocati in acizii nucleici.

a) preciza{i tipurile de acizi nucleici 9i o localizare a lor in celuld;

b) scrieli un argument in favoarea afirmaliei: ,,Cromozomii sunt structuri cromatinice

permanente";c) alcdtuiti un minieseu intitulat ,,Nucleul, component specific celulei eucariote",

informalia gtiinlificd adecvatd. in acest scop, respectati urmdtoarele etape:- enumerarea a $ase notiuni specifice acesteiteme;- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru f raze,

folosind corect giin corelatie notiunile enumerate.

folosind

65