Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

download Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

of 66

Transcript of Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  1/66

  Bazele neuro f iziolog ice [ i

  mecanism ele nv \] \r i i

  compo rtamentulu i adic t iv

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  2/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  3/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  4/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  5/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  6/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  7/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  8/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  9/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  10/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  11/66

  Compo rtament - def in i ] ii sintetice

  Comportamentul unei fiin]e vii sau al unui sistem

  oarecare, este partea activit\]ii sale care se manifest\

  vizibil unui observator;

  Comportamentul este ansamblul atitudinilor,

  ac]iunilor [i reac]iilor oamenilor [i animalelor;

  Comportamentul reprezint\ orice schimbare `ntr-un

  sistem complex organic sau nu;

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  12/66

  O caracteristic\ major\ a unor organisme vii, o

  reprezint\ capacitatea de mi[care, care permite

  interac]iunea activ\ cu mediul `nconjur\tor.

  Un aspect important al acestei capacit\]i `l reprezint\

  faptul c\ mi[carea aceasta nu este un efect fortuit (ca

  mi[carea unei crengi `n v=nt), ci rezultatul unei

  organiz\ri specifice a organismului.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  13/66

  Sinteza acestor elemente

  , permite elaborarea unei

  defini]ii a conceptului de

  "comportament", bazat\ pe

  caracteristicile biologice,

  structurale [i func]ionaleprimordiale, [i care este

  valabil\ pentru toate

  organismele vii.

  Defini rea conceptului de

  comportament

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  14/66

  Defini]ia conceptului de "comportament", valabil\

  pentru toate organismele vii, este : ansamblul

  mi[c\rilor organizate pentru ac]iunea `nafara

  organismului.

  Observarea extern\, obiectiv\ a unei mi[c\ri a unui

  organism (sau a unei p\r]ia a acestuia) reprezint\ un

  comportament `n m\sura `n care exist\ structuri

  biologice specific organizate pentru a produce aceast\mi[care.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  15/66

  Generarea unui comportament

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  16/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  17/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  18/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  19/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  20/66

  ~nv\]area. Procesele prin care indivizii pot nv\]a

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  21/66

  Modelarea

  Modelarea:persoana nva]\ prin urm\rirea [i imitarea

  altora: (prini care consum, prieteni etc);

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  22/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  23/66

  Condi]ionarea clasic\

  Asocierea repetat\ dintre anumi]i stimuli (persoane,

  locuri, obiecte, momente ale zilei etc.) [i un anumit

  comportament, influien]eaz\ probabilitatea repet\rii

  comportamentului respectiv

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  24/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  25/66

  Un astfel de gen de condi]ionare , se poate instala [i pentru

  comportamente complexe cum sunt r\spunsurile emo]ionale sau cele de

  cravingla drog.

  Reclamele `nc earc\, `n general, s\ asoc ieze imaginea pro du su lui cu alte

  imagin i care genereaz\ un r\spu ns emo]io nal pozit iv .

  Aceasta cond uce la crearea unei asocia] i i (la nivel co rt ical) ntre pro dusul

  respect iv [ i r\spu nsu l emo]io nal evoc at de publ ic i tate.

  Mecanism ul fu nc] ioneaz\ [ i n c azul d rog -dependen]ei.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  26/66

  Condiionarea operant\

  ~n condi]ionarea operant\, comportamentul se

  produce in virtutea consecintelor sale; el este

  instrumental `n producerea consecintelor .

  Acest tip de comportament este adesea descris ca

  fiind unul dirijat spre scop.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  27/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  28/66

  ~nt\rirea pozitiv\: Procedur\ prin care probabilitatea

  frecven]ei apari]iei unui comportament tinde s\ creasc\

  ca urmare a ad\ug\rii unui stimul apetitiv contingent

  r\spunsului.

  Ex: ad\ugarea unei recompense, felicit\ri

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  29/66

  ~nt\rirea negativ\: procedur\ prin

  care probabilitatea frecven]ei apari]iei

  unui comportament tinde s\ creasc\ ca

  urmare a retragerii unui stimul aversiv

  contingent acelui r\spuns.Ex: `nl\turarea unei dureri, a unei

  obliga]ii...

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  30/66

  Pedeaps\ pozitiv\: Procedur\ prin careprobabilitatea frecven]ei de apari]ie a unuicomportament tinde s\ scad\ consecutiv ad\ug\riiunui stimul sau consecin]e aversive contingente

  comportamentului ]int\.Ex: ad\ugarea unei obliga]ii, unei dureri...

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  31/66

  Pedeaps\ negativ\: probabilitatea

  frecven]ei de apari]ie a unui

  comportament tinde s\ scad\

  consecutiv retragerii unui stimul

  apetitiv.

  Ex: retragerea unui privilegiu, a unui

  drept

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  32/66

  Fenomene legate de cond i ] ionarea

  operant\

  Fasonarea: un anumit comportament este `nt\rit ce se

  apropie c=t mai mult de cel dorit p=n\ c=nd acesta reu[e[te.

  o Poate fin continuu\ sau intermitent\

  Generalizarea: comportamentul este adoptat sau evitat

  `n anumite circumstan] ce au asem\nare cu

  comportamentul re`nt\rit sau pedepsit;

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  33/66

  Discriminarea: comportamentul este adoptatsau evitat

  `n circumstan]e precise, dar nu [i `n altele doar cele

  asem\n\toare cu comportamentul re`nt\rit sau pedepsit;

  Extinc]ia: dup\ un timp `n care comportamentul nu mai

  este re`nt\rit sau pedepsit, va disp\rea trptat;

  Recuperare spontan\: dup\ un timp `n care

  comportamentu a disp\rut, el poate s\ reapar\ subit;

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  34/66

  ~nv\]area (unui comportament), este o consecin]\ a

  asocierii unor m\nunchiuri de stimuli apetitivi sau

  aversivi;

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  35/66

  Buclele de retroac]iune a conduitelor asupra mediului, permit,

  `n ultim\ instan]\, men]inerea st\rii de bine a organismului [i, `n felul

  acesta prezervarea structurii sale

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  36/66

  Rolul emo]iilor

  Indiferent de specie, rolul esen]ial al amigdalei `n elaborarea

  r\spunsurilor comportamentale pare s\ r\m=n\ foarte bine

  conservat.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  37/66

  C=nd circuitul emo]ional semnalizeaz\ regiunilor cerebrale

  implicate `n memorie, el activeaz\ creerul s\ creeze amintirea

  ac]iunili care v\ face s\ v\ sim]i]i bine. Aceasta spore[te

  probabilitatea ca dv s\ repeta]i ac]iunea din nou.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  38/66

  Efectul motivant al unei recompense asupra

  comportamentului este universal recunoscut, chiar dac\

  rolul exact al pl\cerii este `nc\ dezb\tut.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  39/66

  Circuitele de recompens\ -re`nt\rire

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  40/66

  Circuitele dopaminergice de la ATV spre NAc se continua mai departe

  c\tre zonele corticale prefrontale form=nd o serie de circuite

  neuronale numite circuite de recompens\-re`nt\rire.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  41/66

  Aceste structuri sunt activate de stimulii recompensatori

  (alimente, apa, sex, droguri).

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  42/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  43/66

  Exist\ , desigur, si posibilitatea stimul\rii artificiale

  (exogene) a acestui sitem complex de recompens\-

  reint\rire.

  Lobul frontal are un rol major `n

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  44/66

  Lobul frontal are un rol major n

  planificarea [i executarea mi[c\rilor.

  Cortexul pre-frontal este asociat `n

  cel mai mare grad cu planificarea [i

  luarea deciziilor.Are un rol inhibitor semnificativ

  asupra impulsurilor [i ac]iunilor

  Cortexul pre-motor [i motor

  proceseaz\ [i transmit informa]ii

  legate de mi[carea corpului.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  45/66

  Sinapsa t ransmiterea

  po ten ] ialulu i de ac] iune

  1.Vezicule presinaptice (con]in=ndmediator)

  2. Poten]ial de ac]iune3.Eliberarea mediatorului `n fantasinaptic\

  4.Mediatorul migreaz\ spre receptorii

  postsinaptici pe care `i cupleaza (5)5.Generarea poten]ialului de ac]iunepostsinaptic

  6.Recaptarea prin pompa derecaptare

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  46/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  47/66

  Cocaina se distribuie la nivelul `ntregului creer dar se concentreaz\ `nanumite arii specifice: (zonele turcoaz) ATV, NACC [i N caudat. Se observ\

  faptul c\ substan]a se concentreaza in special in ariile sistemului de

  recompens\. Acumularea cocainei si `n alte arii explic\ afectele adverse ale

  administr\rii acesteia: comportamente stereotipice (rosul unghiilor, sc\rpinatul,

  etc

  ).

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  48/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  49/66

  Cre[terea AMPc la nivel post-sinaptic, induce modific\ri ale

  desc\rc\rilor neuronale postsinaptice.Ca rezultat, se produce o

  cre[tere a num\rului de impulsuri care vor activa sistemul de

  recompens\.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  50/66

  Receptorii opioizi se g\sesc `n num\r mare la nivelul termina]iilorpresinaptice ale interneuronilor GABA-ergici din ATV. Activarea

  lor (de c\tre opia]ii naturali) duce diminuarea eliber\rii de

  neuromediatori inhibitori (GABA).

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  51/66

  Heroina [i opia]ii exogeni mimeaz\ structura endorfinelor[i cupleaz\

  receptorii opia]i, sc\z=nd inhibi]ia eliber\rii de dopamin\. Rezult\

  dezinhibi]a a neuronilor dopaminici din ATV. Ca urmare cre[te

  activitatea dopaminergic\ `n nucleul accumbens.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  52/66

  De vreme ce exist\ o activare crescut\ a dopaminei va exista [i o

  activare a receptorilor la dopamin\, similar cu efectul cocainei. Ca un

  rezultat al ac]iunii opiatilor la nivelul NAc, va exista deci, un impuls

  crescut pornind de la acest nivel, ce va activa `n consecin]\ sistemul

  de recompens\.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  53/66

  THC se leag\ de receptorii THC care sunt concentra]i `n ATV,

  NACC, NC, hippocamp [i cerebel.

  Ac]iunea THC la nivelul hippocampusului explic\ capacitatea de ainterfera cu memoria [i activitatea iar la nivelul cerebelului este

  responzbil\ de producerea incoordon\rii [i pierderea echilibrului.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  54/66

  THC ac]ioneaz\ similar opia]ilor. Canabinoizii nativi (numi]i anandamide)

  cupleaz\ receptorii endocanabinoizi ai neuronilor inhibitori GABA, lipsa

  inhibi]iei permi]=nd eliberarea de mai mult\ dopamin\.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  55/66

  Ca o rezultant\ a ac]iunii THC la nivelul NAc, exist\ o cre[tere a

  impulsurilor activatorii pornite de la acest nivel ce vor activa sistemul de

  recompens\ (cortexul frontal)..

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  56/66

  MDMA [i ecstasy mimeaz\ structura serotoninei [i aceasta explic\ de ceea este captat\ de c\tre pompele de recaptare. De fapt ecstasy este captat\

  mai rapid dec=t serotonina `ns\[i, perturb=nd procesul de recaptare.

  Ca urmare, la un moment dat pompa de racaptare `[i inverseaz\ sensul [i

  o mare cantitate de serotonin\ apare la nivelul sinapsei care va stimula

  mai mul]i receptori serotoninici.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  57/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  58/66

  Consecintele pe termen lung ale abuzului de drog, la diferite niveluri de

  organizare implica antrenarea in joc a doua tipuri de mecanisme:

  adaptative homeostazice (resetarea homeostazica)

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  59/66

  control cu cocaina

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  60/66

  Masurarea nivelurilor de glucoza din creer indica zonele hipofunctionale ale

  creerului persoanei afectate. Reducerea activitatii cerebrale sub efectul

  consumului cronic de cocaina duce la tulburari de functionare in multe zone

  corticale.

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  61/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  62/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  63/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  64/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  65/66

 • 7/30/2019 Bazeleneuropsihologiceale comportamentului adictiv

  66/66

  Questions & Comments