balanta de plati bnr proiect.ppt

30
BALAN BALAN ŢA DE PLĂŢI ŢA DE PLĂŢI

description

balanta de plati bnr proiect.ppt

Transcript of balanta de plati bnr proiect.ppt

Page 1: balanta de plati bnr proiect.ppt

BALANBALANŢA DE PLĂŢIŢA DE PLĂŢI

Page 2: balanta de plati bnr proiect.ppt

Caracteritstici:Caracteritstici:

Evidenţiază toate tranzacţiile care au loc Evidenţiază toate tranzacţiile care au loc derulată, la un moment dat între rezidenţii unei derulată, la un moment dat între rezidenţii unei ţări şi restul lumii.ţări şi restul lumii.

Înregistratrea operaţiunilor în balanţa de plăţi are Înregistratrea operaţiunilor în balanţa de plăţi are la bază principiul înregistrării în partidă dublă;la bază principiul înregistrării în partidă dublă;

Se înregistrează două grupe mari de tranzacţii:Se înregistrează două grupe mari de tranzacţii: cu bunuri şi servicii (CONTUL CURENT);cu bunuri şi servicii (CONTUL CURENT); cu active (CONTUL DE CAPITAL SI FINANCIAR).cu active (CONTUL DE CAPITAL SI FINANCIAR).

Evindeţiază fluxurile financiare aferente relaţiilor Evindeţiază fluxurile financiare aferente relaţiilor internaţionale ale unei economii cu restul lumii.internaţionale ale unei economii cu restul lumii.

Page 3: balanta de plati bnr proiect.ppt

CONTUL CURENT (1)CONTUL CURENT (1)

Reflectă tranzacţiile cu bunuri şi Reflectă tranzacţiile cu bunuri şi servicii ale unei economii cu restul servicii ale unei economii cu restul lumii, la acestea adăugându-se lumii, la acestea adăugându-se veniturile şi trasferurile curente veniturile şi trasferurile curente generate de operaţiunile aferente generate de operaţiunile aferente celui de-al doilea cont al balanţei de celui de-al doilea cont al balanţei de plăţiplăţi

Page 4: balanta de plati bnr proiect.ppt

CONTUL CURENT (2)CONTUL CURENT (2)

Structura Contului Curent:Structura Contului Curent:Bunuri şi servicii (Balanţa Bunuri şi servicii (Balanţa

comercială);comercială);Venituri (Balanţa veniturilor);Venituri (Balanţa veniturilor);Transferuri curente (Balanţa Transferuri curente (Balanţa

transferurilor curente)transferurilor curente)

Page 5: balanta de plati bnr proiect.ppt

Tranzacţiile cu bunuri şi serviciiTranzacţiile cu bunuri şi servicii

Reflecta BALANŢA COMERCIALĂ A Reflecta BALANŢA COMERCIALĂ A UNEI ŢĂRIUNEI ŢĂRI

Tranzacţiile cu bunuri = COMERŢUL Tranzacţiile cu bunuri = COMERŢUL VIZIBILVIZIBIL

Tranzacţiile cu servicii = COMERŢUL Tranzacţiile cu servicii = COMERŢUL INVIZIBILINVIZIBIL

Page 6: balanta de plati bnr proiect.ppt

TRANZACŢIILE CU BUNURITRANZACŢIILE CU BUNURI

Reprezentate de exporturi (CREDIT) şi Reprezentate de exporturi (CREDIT) şi importuri (DEBIT)importuri (DEBIT)

Până nu demult, multe dintre ţări Până nu demult, multe dintre ţări înregistrau în BP importurile la preţurile înregistrau în BP importurile la preţurile CIF, iar exporturile la preţurile FOB CIF, iar exporturile la preţurile FOB → la → la nivelul economiei mondiale TOTAL nivelul economiei mondiale TOTAL IMPORTURI ≠ TOTAL EXPORTURIIMPORTURI ≠ TOTAL EXPORTURI

Armonizarea la nivel mondial → Armonizarea la nivel mondial → înregistrarea tranzacţiilor la preţul FOBînregistrarea tranzacţiilor la preţul FOB

Page 7: balanta de plati bnr proiect.ppt

Contul curent România Contul curent România 20082008

2008

Credit Debit Net 1. CONTUL CURENT 53582 69739 -16157 Bunuri şi servicii 42479 60929 -18450 - Bunuri 33725 52834 -19109 - Servicii 8754 8095 659 Venituri 2268 5951 -3683 Transferuri curente 8835 2859 5976

Page 8: balanta de plati bnr proiect.ppt

Balanţa comercialăBalanţa comercială Soldul ( - ) al balanţei ieşirile de valută din Soldul ( - ) al balanţei ieşirile de valută din

România România > > intrările de valutăintrările de valută

Ponderea exportului în PIB 24,6% Ponderea importurilor în PIB 38,6% Ponderea soldului balanţei comerciale în PIB

-14,0%

Gradul de acoperire a importurilor prin importuri

63,8%

Gradul de deschidere a economiei (I+E)/ PIB

63,3%

Page 9: balanta de plati bnr proiect.ppt

Balanţa serviciilor (1)Balanţa serviciilor (1)

Componente: Componente: transporturiletransporturile turism- călătoriiturism- călătorii alte servicii:alte servicii:

servicii de comunicaţii servicii de comunicaţii servicii între filiale servicii între filiale servicii informatice servicii informatice servicii juridice, consultanţă contabilă, managerială servicii juridice, consultanţă contabilă, managerială servicii financiare servicii financiare servicii de publicitate, marketing şi sondaje publice servicii de publicitate, marketing şi sondaje publice servicii în construcţii servicii în construcţii servicii de arhitectură, inginerie şi alte servicii tehniceservicii de arhitectură, inginerie şi alte servicii tehnice

Page 10: balanta de plati bnr proiect.ppt

Balanţa serviciilor (2)Balanţa serviciilor (2)

Sumele înregistrate pe CREDIT reflectă Sumele înregistrate pe CREDIT reflectă încasările României din serviciile realizate în încasările României din serviciile realizate în plan extern, în timp de sumele înregistrate pe plan extern, în timp de sumele înregistrate pe DEBIT reflectă plăţile efectuate de România DEBIT reflectă plăţile efectuate de România către exterior.către exterior.

Spre exemplu, dacă avem în vedere un student Spre exemplu, dacă avem în vedere un student al ASE plecat cu mobilitate erasmus, cheltuielile al ASE plecat cu mobilitate erasmus, cheltuielile efectuate de acesta la nivelul ţării unde a obţinut efectuate de acesta la nivelul ţării unde a obţinut mobilitatea se înregistrează pe DEBITUL mobilitatea se înregistrează pe DEBITUL Balanţei SERVICIILORBalanţei SERVICIILOR

Page 11: balanta de plati bnr proiect.ppt

Balanţa veniturilorBalanţa veniturilor

Cuprinde:Cuprinde: venituri din muncă venituri din muncă venituri din investiţii directe (profit)venituri din investiţii directe (profit) venituri din investiţii de portofoliu (dividende)venituri din investiţii de portofoliu (dividende) venituri din alte investiţii de capital (dobânzi)venituri din alte investiţii de capital (dobânzi)

Creditul = ÎNCASĂRI ALE REZIDENŢILOR Creditul = ÎNCASĂRI ALE REZIDENŢILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTATEROMÂNI DIN STRĂINĂTATE

Debitul = ÎNCASĂRI ALE NEREZIDENŢILOR ÎN Debitul = ÎNCASĂRI ALE NEREZIDENŢILOR ÎN ROMÂNIA (sau, altfel spus, plăţi ale României ROMÂNIA (sau, altfel spus, plăţi ale României către străinătate)către străinătate)

Page 12: balanta de plati bnr proiect.ppt

BALANŢA TRANSFERURILOR CURENTEBALANŢA TRANSFERURILOR CURENTE

TRANSFERURI ALE TRANSFERURI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Sunt reprezentate, în cazul României, de:

CREDIT: Fondurile europene primite de la Bugetul UE Fonduri de preaderare Fonduri structurale Fonduri pentru agricultură şi dezvoltare rurală

DEBIT: plăţi ale României către UE (contribuţia acesteia – spre exemplu)

TRANSFERURI PRIVATE Cea mai mare parte: transferurile celor care lucrează

în străinătate

Page 13: balanta de plati bnr proiect.ppt

2. CONTUL DE CAPITAL ŞI 2. CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIARFINANCIAR

Reflectă toate tranzacţiile Reflectă toate tranzacţiile internaţionale ale economiei vizate (în internaţionale ale economiei vizate (în cazul nostru România) cu active cazul nostru România) cu active financiare;financiare;

Evidenţiază modificarea activelor Evidenţiază modificarea activelor financiare şi a datoriei ţării vizate faţă financiare şi a datoriei ţării vizate faţă de exterior.de exterior.

Page 14: balanta de plati bnr proiect.ppt

CONTUL DE CAPITAL ŞI CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIAR (2)FINANCIAR (2)

Contul de capitalContul de capital: : include transferuri de include transferuri de capitalcapital ce nu au la bază, de regulă, o ce nu au la bază, de regulă, o contraprestaţie contraprestaţie (transferuri de drepturi de (transferuri de drepturi de proprietate)proprietate)

Contul financiar: Contul financiar: include cele mai include cele mai importante componente:importante componente:

InvestiţiileInvestiţiile ÎmprumuturileÎmprumuturile Activele de rezervăActivele de rezervă

Page 15: balanta de plati bnr proiect.ppt

Contul financiarContul financiar La rândul lor, componentele contului financiar La rândul lor, componentele contului financiar

sunt:sunt: ACTIVEACTIVE: : reflectă modificările apărute în:

investiţiile rezidenţilor în străinătate, achiziţionarea de titluri de valoare externe, derivate financiare, plasamente în depozite la băncile din străinătate, împrumuturi şi rezerve oficiale.

PASIVE: PASIVE: reflectă: investiţiile nerezidenţilor în România, depozitele nerezidenţilor, derivatele financiare, creditele şi împrumuturile atrase

CreditCredit → creştere a investiţiilor realizate de nerezindeţi în România → creştere a investiţiilor realizate de nerezindeţi în România (spre exmplu) → (+) resurse în România(spre exmplu) → (+) resurse în România

Debit → diminuare a activelor financiare deţinute de nerezidenţi în Debit → diminuare a activelor financiare deţinute de nerezidenţi în România (o repatriere a resurselor financiare ale nerezindeţilor) →(-) România (o repatriere a resurselor financiare ale nerezindeţilor) →(-) resurse resurse

Page 16: balanta de plati bnr proiect.ppt

CONTUL DE CAPITAL ŞI CONTUL DE CAPITAL ŞI FINANCIARFINANCIAR

Întrările de capital Întrările de capital → aport de capital din exterior → aport de capital din exterior (creştere a datoriilor către exterior) → se (creştere a datoriilor către exterior) → se înregistrează pe CREDITînregistrează pe CREDIT

Ieşirile de capital → scădere a datoriilor către Ieşirile de capital → scădere a datoriilor către export → se înregistrează pe DEBITexport → se înregistrează pe DEBIT

Soldul final: Credit –Debit → şi reflectă:Soldul final: Credit –Debit → şi reflectă: (+) intrări de capital (creşterea datoriilor faţă de (+) intrări de capital (creşterea datoriilor faţă de

exterior)exterior) (-) ieşiri de capital (scădere a datoriilor faţă de exterior(-) ieşiri de capital (scădere a datoriilor faţă de exterior

Page 17: balanta de plati bnr proiect.ppt

INVESTIINVESTIŢII STRĂINEŢII STRĂINE

Componentă importantă a contului Componentă importantă a contului financiar şi de capital.financiar şi de capital.

Potrivit reglementărilor în vigoare, Potrivit reglementărilor în vigoare, investiţiile străine se impart în:investiţiile străine se impart în: Investiţii directeInvestiţii directe Investiţii de portofoliuInvestiţii de portofoliu

Page 18: balanta de plati bnr proiect.ppt

Investiţia străină directă

Reflectă o relaţie investiională de durată, între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă;

de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.

Page 19: balanta de plati bnr proiect.ppt

Investiţii străine directe

În funcţie de natura capitalului:În funcţie de natura capitalului: Capital social vărsat şi rezervele ce revin unui Capital social vărsat şi rezervele ce revin unui

investitor nerezident ce deţine cel puţin 10% investitor nerezident ce deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei societăţi din capitalul social subscris al unei societăţi rezidente;rezidente;

Creditele dintre investitorul străin nerezident Creditele dintre investitorul străin nerezident şi societatea rezidentă;şi societatea rezidentă;

Profitul reinvestit.Profitul reinvestit.

Page 20: balanta de plati bnr proiect.ppt

Investiţii străine directe

Participaţii la capital: 30,7%Participaţii la capital: 30,7% Profit reinvestit: 19,4%Profit reinvestit: 19,4% Alte capitaluri (credite intra-grup): 49,9%Alte capitaluri (credite intra-grup): 49,9%

profit reinvestit

participatii la capitalalte capitaluri

Page 21: balanta de plati bnr proiect.ppt

Investiţii străine directeInvestiţii străine directe

După contribuţia fluxului de participaţii străine la capital: Greenfield Fuziuni şi achiziţii Dezvoltare de firme

Page 22: balanta de plati bnr proiect.ppt

Structura ISD (2008): Structura ISD (2008): 5,264 mld EUR (flux).5,264 mld EUR (flux).

Dezvoltare de firme Fuziuni şi achiziţii Greenfield

66,8%66,8% 32%32% 1,2%1,2%

Fuziuni si achizitii

Dezvoltare firme

Greenfield

Page 23: balanta de plati bnr proiect.ppt

ISD in România faţă de CEECISD in România faţă de CEEC

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

mil Euro

Polonia 11150

Romania 9024

Cehia 7356

Bulgaria 6163

Ungaria 500

Slovacia 1600

Slovenia 1235

Page 24: balanta de plati bnr proiect.ppt

ISD pe ţări de provenienţăISD pe ţări de provenienţă

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Numar societati comerciale

Page 25: balanta de plati bnr proiect.ppt

ISD – flux 2008 (mil Euro)ISD – flux 2008 (mil Euro)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Olan

da

Austri

a

Ger

man

ia

Frant

aCip

ruIta

liaSUA

Spania

Mar

ea B

ritan

ie

Gre

cia

Capital social (milioane Euro)

Olanda

AustriaGermaniaFranta

Cipru

Italia

SUA

SpaniaMarea

BritanieGrecia

Page 26: balanta de plati bnr proiect.ppt

B. Investițiile de portofoliu

Reprezintă toate tranzacţiile internaționale de active

financiare: acțiuni, obligațiuni, certificate de depozit sau alte

instrumente ale pieței monetare.

Page 27: balanta de plati bnr proiect.ppt

Activele de rezervăActivele de rezervă

Evidenţiază fluxul aferent rezervelor Evidenţiază fluxul aferent rezervelor valutare ale băncii centrale:valutare ale băncii centrale: semnul (–) reflectă o creştere a semnul (–) reflectă o creştere a

rezervelorrezervelor Rol:Rol:

garantarea plăţilor externe ale unei ţărigarantarea plăţilor externe ale unei ţări Intervenţii pe piaţa valutară pentru Intervenţii pe piaţa valutară pentru

susţinerea cursului de schimbsusţinerea cursului de schimb

Page 28: balanta de plati bnr proiect.ppt

Acoperirea deficitului de cont Acoperirea deficitului de cont curentcurent

Resursele furnizate de componentele Resursele furnizate de componentele contului financiar şi de capital:contului financiar şi de capital: DEFICITUL (2008): 16 157 MIL EuroDEFICITUL (2008): 16 157 MIL Euro

61,4% acoperit din investiţii directe şi 61,4% acoperit din investiţii directe şi transferuri curente de capital;transferuri curente de capital;

38,6% acoperit din alte investiţii de 38,6% acoperit din alte investiţii de capital (credite primite pe termen capital (credite primite pe termen mediu şi lung)mediu şi lung)

Page 29: balanta de plati bnr proiect.ppt

Conturile naţionale şi balanţa de Conturile naţionale şi balanţa de plăţiplăţi

Structura utilizării venitului (PIB) la nivel Structura utilizării venitului (PIB) la nivel macroeconomic, pe componente de macroeconomic, pe componente de consum, este:consum, este: Y = C + G + I + (E- X)Y = C + G + I + (E- X)

La rândul său, venitul total după La rândul său, venitul total după impozitare, are ca destinaţie: consumul şi impozitare, are ca destinaţie: consumul şi economisirea. Ca urmare: economisirea. Ca urmare: Y –T = C + SY –T = C + S

Page 30: balanta de plati bnr proiect.ppt

T + C + S = C + G + I + (E- X)T + C + S = C + G + I + (E- X) Altfel spus:Altfel spus:

(E- X) = (T - G) + (S – I)(E- X) = (T - G) + (S – I) EE - X - X << 00 ((deficit de cont curentdeficit de cont curent)) e este dat deste dat de::

deficitul bugetardeficitul bugetar şi de preferinţa pentru investiţii în defavoarea şi de preferinţa pentru investiţii în defavoarea

procesului de economisire.procesului de economisire.