B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D)...

of 24 /24
1

Embed Size (px)

Transcript of B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D)...

Page 1: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

1

Page 2: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

2

B) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE

EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului şcolar 2017 - 2018

Nivel

de învăţământ

Scoala Gimnaziala

Brateiu

Scoala

Gimnaziala

Buzd

La nivel de unitate scolara

Număr

de

clase/ grupe

Număr

de elevi

/presco

lari

Număr de

clase/ grupe

Număr

de

elevi /prescolari

Număr de

clase/ grupe

Număr de

elevi

/presco

lari

Preşcolar Grupa mica 1 20 1 20 2 40

Grupa mijlocie 1 21 1 21

Grupa mare 1 19 1 23 2 42

Total 3 60 2 43 5 103

Primar,

din care

CP 1 35 1 25 2 60

cl. I 1 31 1 16 3 47

cl. a II-a 2 46 1 22 4 68

cl. a III-a 2 48 1 21 2 69

cl. a IV-a 1 21 1 15 2 36

Total 7 181 5 99 12 280

Gimnazial,

din care

cl. a V-a 1 16 1 21 2 37

cl. a VI-a 1 29 1 16 2 15

cl. a VII-a 1 32 1 14 2 46

cl. a VIII-a 1 25 1 13 2 38

Total 4 102 4 64 8 166

Total general 14 343 11 206 25 549

Page 3: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

3

C1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE

Nume şi prenume director: MIJA MARIA

Grad didactic: I

Vechime în învăţământ: 31 de ani

Norma de bază: în unitatea de învăţământ

Modalitatea de numire în funcţie: concurs 2016

Vechime in functie: 12 ani

C2. PERSONAL DIDACTIC

Personal didactic angajat

Total

Prescolar

Primar

Gimnazial

Cadre didactice titulare 23 3 9 9

Cadre didactice suplinitoare cu norma de baza in

unitatea de invatamant

8 2 3 5

Cadre didactice titulare/suplinitoare cu norma de

baza in alta unitatea de invatamant

2 - - 0

Total

33 5 12 16

Page 4: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

4

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic

Necalificat Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat

5 13 4 9 2

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat:

Vechime debutant 3-5ani 6-10 ani 10- 14 ani 14-18 ani 18-22ani 22-25ani 25-30

ani

30-35 ani

- în învăţământ 9 0 4 2 6 5 2 4 1

- în unitate 9 0 4 1 6 5 2 4 1

D3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Total personal didactic auxiliar:..............2 ....... Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:

Funcţia Număr persoane Calificarea (DA sau NU)

Secretar 1 Da

Contabil 1 Da

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în vigoare:.....100.....%

Page 5: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

5

C4. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)

Personal nedidactic, număr pe categorii:

Categorie de

personal

Număr

de persoane

încadrate

Număr de

norme pentru

fiecare

categorie de

personal

Numărul de personal este:

sub normativele

privind încadrarea

categoriei respective de

personal

la nivelul normativelor

privind încadrarea

categoriei respective de

personal

peste normativele privind

încadrarea categoriei

respective de personal

Ingrijitor 4 3.50 4

Muncitor calificat 1 1.00 1

Paznic

Total 5 4.5 5

Total personal nedidactic angajat:5

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:

Funcţia Număr persoane Calificarea (DA sau NU)

Muncitor 1 Da

Ingrijitor 4 Da

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în vigoare:...........%

Page 6: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

6

C) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1. Săli de clasă /grupă 26 1300

2. Cabinete*

3. Laboratoare* 1 48.5

4. Ateliere*

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport*

6. Spaţii de joacă * 1

7. Alte spaţii 1 25mp

• DACĂ ESTE CAZUL

Unitatea funcţionează cu un singur schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 de minute, iar a pauzelor/ activităţilor

recreative fiind de 10 minute.

Intrucat in unitatea noastra de invatamant ciclul primarfunctioneaza in aceeasi incinta cu ciclul gimnazial, la clasele din ciclul primar, in

ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative.

D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu Tip şi număr document de deţinere a spaţiului Număr

spaţii

Suprafaţă

(mp)

1. Bibliotecă şcolară /

centru de informare

şi documentare

2 100mp

2. Sală pentru

servit masa*

3. Dormitor *

4. Bucătărie *

5. Spălătorie *

6. Spaţii sanitare

7. Spaţii depozitare

materiale didactice

2 15mp

8. Alte spaţii*

TOTAL

* DACĂ ESTE CAZUL

Page 7: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

7

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

Nr.

crt.

Tipul de spaţiu Număr

spaţii

Suprafaţă (mp)

1. Secretariat 1 12mp

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 1 12mp

3. Contabilitate * 1 12mp

4. Casierie *

5. Birou administraţie*

* DACĂ ESTE CAZUL

F) CURRICULUM

Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional/alternativ aprobat prin :

INVATAMINT PRIMAR :

O.M.E.C. NR. 3418/19.03.2013

O.M..E.C. NR 5003/ 02.12.2014

INVATAMINT GIMNAZIAL V- VIII :

O.M.E.C.T. NR. . 5097/09.09.2009

O.M.E.N. NR. 3393/ 28.02.2017

Page 8: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

8

PARTEA A II-A

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE

• Se vor enumera activităţile specifice de îmbunătăţire a calităţii realizate în anul şcolar trecut.

• Se vor evidenţia rezultatele şi efectele acestor activităţi în privinţa creşterii calităţii educaţiei oferite de către unitatea şcolară – în special

asupra indicatorilor de calitate din standardele naţionale

Nr.

Crt

Activităţi Tipul de

activitate1

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare

1 Formarea continuă a

cadrelor didactice

Participarea cadrelor

didactice la activitățile

comisiilor metodice,

cercurilor pedagogice,

înscrierea pentru

obținerea gradelor

didactice, înscrierea la

cursuri universitare și

postuniversitare,

participarea la cursuri

de formare.

4 Îmbunătăţirea

calităţii

procesului

instructiv-

educativ.

Cresterea calitatii

serviciilor

educationale

furnizate de

unitatea de

invatamant

Permanent Directorul, Consiliul de

Administrație, responsabilul

cu formarea continuă,

responsabilii comisiilor

metodice

Activitățile proiectate la

nivelul comisiilor,

rapoartele comisiilor.

Comentarii:

• realizat în proporţie de 85%.

• Ce am învăţat realizare parţială : În ceea ce privește activitățile de formare continuă, trebuie o mai profundă analiză a activităților, cu

reliefarea aspectelor pozitive și negative.

Nr.

crt.

Activităţi Tipul de

activitate

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare

2 Îmbunătăţirea

performanţelor şcolare

2 Scăderea

numărului de

Permanent Toate cadrele didactice Promovabilitate peste

87,39 %

1 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI

Page 9: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

9

Elaborarea unui

program de pregătire

suplimentară pentru

elevii cu dificultăți de

învățare. Elaborarea

unui program

suplimentar de

pregătire pentru elevii

capabili de

performanțe școlare.

Realizarea unor ore de

consultaţii, meditaţii,

simulări în vederea

pregătirii examenelor

de absolvire.

Relizarea de activitati

extracurriculare .

corigenţi şi

repetenţi la

nivelul şcolii.

Creşterea

numărului de

premii obţinute la

concursuri

şcolare.

Au fost realizate ore de

pregătire suplimentara.

Au fost realizate 20

activitati extracurriculare

la nivelul scolii.

Comentarii:

• realizat în proporţie de 80%

• Ce am învăţat din realizare parţială: Rezultă, o ușoară ineficiență a activităților suplimentare. S-au realizat ore de pregătire cu elevii

claselor a VIII a pentru testarea națională înregistrându-se o creștere a promovabilității.

Nr.

crt.

Activităţi Tipul de

activitate

Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare

3 Dezvoltarea bazei

materiale

3 Înlocuirea/reamen

ajarea

mobilierului din

unele săli de clasă

in vederea

folosirii optime a

spatiilor existente

Continuarea

dotării cabinetelor

școlare

Modernizarea

mijloacelor de

Pe tot parcursul

anului școlar

Director

Consiliul de Administrație

-reamenajarea cabinetului

de informatica,

cabinetului de biologie-

chimie,

claselor pregatitoare

-dotarea cu mobilier nou a

două săli de clasă

-zugrăvirea sălilor de

clasă(pictat pereți)

Dotarea a sapte sali de

clasa cu videoproiectoare;

Page 10: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

10

invatamant

Dotarea unitatii

cu interfoane

Obtinerea

autorizatiei PSI

Comentarii:

• Realizat in proportie de 100%

În anul școlar 2017-2018 activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat procesul educativ sub

toate aspectele lui: astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei religioase, Educaţiei pentru dezvoltare

personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei

pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui elev) , Educaţiei ecologice etc.

Atât la nivelul școlii cât și la nivelul grădiniței s-au încheiat parteneriate cu Poliția, Biserica, Primăria. Toate aceste parteneriate au întărit

colaborarea cu aceste instituții importante care ne ajută în derularea unor programe de înlăturare a violenței în școală și creareea condițiilor

optime de derulare a activităților educative din școală și grădiniță.

Activitățile extrașcolare s-au desfășurat la nivelul fiecărei grupe/clase de către fiecare educatoare/învățătoare/diriginte conform graficului

întocmit la începutul anului școlar, iar dovada realizării acestora constă în informări însoțite de fotografii, pe care fiecare cadru didactic implicat

le-a întocmit, acestea găsindu-se în portofoliul consilierului educativ.

La nivelul școlii s-au elaborat și desfășurat o serie de proiecte după cum urmează: Proiect pentru diminuarea absenteismului și prevenirea

abandonului școlar, Program de combatere și prevenire a delicvenței juvenile: ”Să le acordăm o șansă”, Cercul de Etnografie și Folclor coordonat

de d-ra prof, Muscă Angela Fimia, Cercul de teatru coordonat de d-ra prof. lb. rom Sandu Isabella, Cercul de lectură coordonat de d-na prof. lb.

rom Ciortea Rodica, Cercul de pictură coordonat de d-nul prof. Inv. primar Cincan Carmen Aurelia.

Activităţile educative extraşcolare pe școală s-au desfăşurat conform programului activităţilor educative, primit de la I.S.J.Sibiu şi completat

cu activităţi proprii. Dintre cele mai reprezentative activităţi desfăşurate menţionăm:

Page 11: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

11

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE (activităţi desfăşurate la nivelul şcolii)

UNITATEA

ȘCOLARĂ

DENUMIREA

ACTIVITĂȚII

REZUMATUL ACTIVITĂȚII ELEVI PARTICIPANȚI PROFESORI

COORDONATORI

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

BRATEIU ȘI

STRUCTURA

BUZD

”ZIUA EUROPEANĂ A

LIMBILOR”

Expoziție de desene

Scurt program artistic

Elevii clasei a-VII-a

Septembrie

Prof.Stănilă Alina

Consilier educativ-Muntean

Lucia Carmen

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

BRATEIU ȘI

STRUCTURA

BUZD

”ZIUA MONDIALĂ A

EDUCAȚIEI”

Referate tematice

Confecționare materiale specifice

Concursuri

Expoziție de fotografii

Vizionare materiale dedicate

acestei zile în C.D.I.

Preșcolarii de la

Grădinița cu P.

N.Brateiu și Grădinița

cu P.N. Buzd

Elevii de la Școala

Gimnazială Brateiu și

Școala Gimnazială Buzd

Octombrie

Educatoare/învățători/diriginți

Consilier educativ-

Prof.Muntean Lucia

Director

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

BRATEIU ȘI

STRUCTURA

BUZD

”ZIUA ARMATEI

ROMĂNE”

Referate

Prezentare Power Point

Elevii clasei a-VII-a de

la Școala Gimnazială

Brateiu și elevii clasei a-

VII-a de la Școala

Gimnazială Buzd

Octombrie

Prof.istorie Stănilă Alina

Prof.istorie Rotaru Mihai

Consilier educativ

Prof.Muntean Lucia.

Director

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

”1 DECEMBRIE ZIUA

NAȚIONALĂ A

Program cultural-artistic

Educatoare/învățători/diriginți

Page 12: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

12

BRATEIU ȘI

STRUCTURA

BUZD

ROMÂNIEI” Desene, colaje

Prezentare Power Point

Preșcolarii de la

Grădinița cu P.

N.Brateiu și Grădinița

cu P.N. Buzd

Elevii de la Școala

Gimnazială Brateiu și

Școala Gimnazială Buzd

Decembrie

Prof. muzică Muscă Angela

Consilier educativ –Muntean

Lucia Carmen

Director

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

BRATEIU ȘI

STRUCTURA

BUZD

” ÎN AȘTEPTAREA LUI

MOȘ CRĂCIUN”

Program artistic

Preșcolarii de la

Grădinița cu P.

N.Brateiu și Grădinița

cu P.N. Buzd

Elevii de la Școala

Gimnazială Brateiu și

Școala Gimnazială Buzd

Decembrie

Educatoare/învățători/diriginți

Prof. muzică Muscă Angela

Consilier educativ –Muntean

Lucia Carmen

Director

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

BRATEIU ȘI

STRUCTURA

BUZD

”EMINESCU

LUCEAFĂRUL POEZIEI

ROMÂNEȘTI”

Program cultural-artistic

Referate-prezentarea unor date

biografice despre poet

Elevii de la Școala

Gimnazială Brateiu și

Școala Gimnazială Buzd

Ianuarie

Educatoare/învățători/diriginți

Prof. muzică Muscă Angela

Consilier educativ

Prof.Muntean Lucia

Director

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

BRATEIU ȘI

STRUCTURA

BUZD

”HAI SĂ DĂM MÂNĂ CU

MÂNĂ...”

Referate-evocarea personalităților

care au înfăptuit Unirea

Program cultural-artistic

Hora Unirii în curtea școlii

Elevii de la Școala

Gimnazială Brateiu și

Școala Gimnazială Buzd

Ianuarie

Învățători/diriginți

Prof. muzică Muscă Angela

Consilier educativ

Prof.Muntean Lucia

Page 13: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

13

Director

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

BRATEIU

”DE LA SF.VALENTIN LA

DRAGOBETE...”

Expoziție de desene

Elevii clasei a-VII-a de

la Școala Gimnazială

Brateiu

Februarie

Prof.istorie Stănilă Alina

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

BRATEIU ȘI

STRUCTURA

BUZD

”DE ZIUA TA MĂMICO”

Program artistic

Preșcolarii de la

Grădinița cu P.

N.Brateiu și Grădinița

cu P.N. Buzd

Elevii de la Școala

Gimnazială Brateiu și

Școala Gimnazială Buzd

Martie

Educatoare/învățători/diriginți

Consilier educativ

Prof.Muntean Lucia

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

BRATEIU ȘI

STRUCTURA

BUZD

”HRISTOS A ÎNVIAT”

Expoziție cu produse realizate de

elevi

Preșcolarii de la

Grădinița cu P.

N.Brateiu și Grădinița

cu P.N. Buzd

Elevii de la Școala

Gimnazială Brateiu și

Școala Gimnazială Buzd

Aprilie

Educatoare/Învățători/diriginți

Consilier educativ

Prof.Muntean Lucia

Director

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

BRATEIU ȘI

STRUCTURA

BUZD

ȘCOALA ALTFEL:„SA

STII MAI MULTE, SA FII

MAI BUN”

Programe cultural-artistice,

activități practice-gospodărești,

de caritate, de ecologizare,

sportive, muzicale, religioase, de

voluntariat, gastronomice,etc.

Preșcolarii de la

Grădinița cu P.

N.Brateiu și Grădinița

cu P.N. Buzd

Elevii de la Școala

Gimnazială Brateiu și

Toate cadrele didactice

Consilier educativ

Prof.Muntean Lucia

Director

Page 14: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

14

Școala Gimnazială Buzd

Mai

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

BRATEIU ȘI

STRUCTURA

BUZD

”ZIUA EROILOR”

„ PETROLIADA”

Program cultural – artistic la

Biserica Ortodoxa din com.

Brateiu și sat. Buzd

Depunerea unei coroane la

Monumentul Eroilor din curtea

Bisericii

Turneul claselor a VIII a

Elevii de la Școala

Gimnazială Brateiu și

Școala Gimnazială Buzd

Elevii clasei a VIII a

Mai

Învățători/diriginți

Prof. muzică Muscă Angela

Consilier educativ

Prof.Muntean Lucia

Director

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

BRATEIU ȘI

STRUCTURA

BUZD

”PRIN SPORT

SĂRBĂTORIM

COPILĂRIA”

Intreceri sportive(fotbal), jocuri,

desene pe asfalt

Preșcolarii de la

Grădinița cu P.

N.Brateiu și Grădinița

cu P.N. Buzd

Elevii de la Școala

Gimnazială Brateiu și

Școala Gimnazială Buzd

Iunie

Educatoare/învățători/diriginți

Prof. muzică Muscă Angela

Consilier educativ

Prof.Muntean Lucia

Director

Dintre rezultatele obtinute de elevii scolii noastre la concursurile la care au participat in acest an scolar, enumerăm:

Concursul Premiul/

Distinctia

Nume elev/

Colectiv de elevi

Coordonator

Concurs Județean ”Yummy

Maraton„Ediția a II a

Activitatea: Placintă de post

Mențiunea I Vasiloiu Elena,Faur

Damaris,Savu Adriana

prof.

Todoran

Gabriela

Page 15: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

15

Activitatea: Dramaturgie

gastronomică

Premiul special la

secțiunea ”Cea mai

bună piesă de

teatru”

Premiul I-secțiunea

Tort original

Elevii clasei a Iva

Elevii clasei a IVa

Prof. Șerban

Ligia

Concursul de fotografie si

film dec scurt metraj-F2.

Sectiunea fotografie

Premiul III Vasiloiu Elena ,Faur

Damaris

Prof. Muntean

Lucia

Festivalul „Cănt și joc de pe

Tărnave”

Mențiune Grupul vocal„ Dorulețul”

Brateiu

Prof. Șerban

Ligia

Prof. Popa

Mihaela

Festivalul „Cănt și joc de pe

Tărnave”

Mențiune Grupul vocal„ Mugurașii”

Buzd

Prof. Mailat

Mihaela

Prof. Mayer

Anca

Concursul sportiv Cupa I

Decembrie Ediția I 2017

Popa Darius, Bancu

Nicolae,Feșu

Raul,Menning Artur,

Bogdan Flavius,Stoica

Ioan, Costea Sebastian,

Moldovan Mathew, Țifraș

Cosmin

Prof. Ogneriu

Cosmin

Concurs Judetean Ediția I

2018 „Pe tărâmul basmelor”-

secțiunea a IIIa

Premiul III

Mențiune

Diplomă de

participare

Cercea Casian Teofil

Rafa Nicolas Daniel

Calu Lidia Sidonia

Prof.

Chiciudean

Tatiana

Page 16: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

16

Diplomă de

participare

Stoica Ștefania Margareta

Concurs Comper Etapa I și II Premiul I,II,III

Mențiune

Clasa pregatitoare

Prof. Ivan

Melania

Concurs Județean”Mirajul

sărbătorilor de iarnă”

Mențiune –

secțiunea

ornamente

Vieru Andreea Prof. Ivan

Melania

Concurs Județean„În cinstea

educatorului secțiunea a IIIa

”Rolul educatorului în

societatea actuală”

Premiul II la

Creație

literară/eseu

Premiul I laCreație

literară poezie

Prof. Ivan

Melania

Concursul Național de creație

artistico-plastică ”Târg de

mărțișoare”Ediția a VI a

Premiul III –

Domeniul cultural

artistic ”Arte

vizuale”

Țiglar Maria Prof. Mailat

Aurelia

Concursul Național de creație

artistico-plastică ”Târg de

mărțișoare” Ediția a VI a

Premiul III -

Domeniul cultural

artistic ”Arte

vizuale”

Doroga Raul Prof. Mayer

Anca

Concursul interjudețean de

creație literară „Ramuri”

ediția a XI a

Diplomă de

participare

Prof. Ivan

Melania

Concurs Județean ”Yummi

Marathon”Activitatea III:

Copilărie sănătoasă

Premiul I -

secțiunea Poster

Virca Alina

Horvat Andrei

Prof. Mailat

Aurelia

Page 17: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

17

PARTEA A III-A

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE

EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/18.01.2007) şi STANDARDELE DE REFERINŢĂ – document supus dezbaterii publice.

(se va bifa în dreptul nivelului de îndeplinire a indicatorului) Nr.

crt. Indicator de performanţă Nesatisfăcător Satisfăcător Bine Foarte bine Excelent

DOMNENIUL A: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale

1. Existenţa, structura şi conţinutul

documentelor proiective (proiectul

de dezvoltare şi planul de

implementare)

X

2. Organizarea internă a unităţii de

învăţământ

X

3. Existenţa şi funcţionarea

sistemului de comunicare internă

şi externă

X

4. Funcţionarea curentă a unităţii de

învăţământ

X

5. Existenţa şi funcţionarea

sistemului de gestionare a

informaţiei; înregistrarea

prelucrarea şi utilizarea datelor şi

informaţiilor

X

6. Asigurarea serviciilor medicale

pentru elevi

X

7. Asigurarea securităţii tuturor celor

implicaţi în activitatea şcolară, în

timpul desfăşurării programului

X

8. Asigurarea serviciilor de orientare

şi consiliere pentru elevi

X

b) baza materială

9. Existenţa şi caracteristicile

spaţiilor şcolare

X

Page 18: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

18

10. Dotarea spaţiilor şcolare X

11. Accesibilitatea spaţiilor şcolare X

12. Utilizarea spaţiilor şcolare X

13. Existenţa, caracteristicile şi

funcţionalitatea spaţiilor

administrative

X

14. Existenţa, caracteristicile şi

funcţionalitatea spaţiilor auxiliare

X

15. Accesibilitatea spaţiilor auxiliare X

16. Utilizarea spaţiilor auxiliare X

17. Dotarea cu mijloace de învăţământ

şi cu auxiliare curriculare

X

18. Existenţa şi dezvoltarea fondului

bibliotecii şcolare/centrului de

documentare şi informare

X

19. Dotarea cu tehnologie informatică

şi de comunicare

X

20. Accesibilitatea echipamentelor,

materialelor, mijloacelor de

învăţământ şi auxiliarelor

curriculare

X

21. Procurarea şi utilizarea

documentelor şcolare şi a actelor

de studiu

X

c) resurse umane

22. Managementul personalului

didactic şi de conducere

X

23. Managementul personalului didactic auxiliar şi

personalului nedidactic

X

DOMENIUL B: EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

a) conţinutul programelor de studiu

24. Definirea şi promovarea ofertei X

Page 19: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

19

educaţionale

25. Existenţa parteneriatelor cu

reprezentanţi ai comunităţii

X

26. Proiectarea curriculumului X

27. Realizarea curriculumului X

b) rezultatele învăţării

28. Evaluarea rezultatelor şcolare X

29. Evaluarea rezultatelor la

activităţile extracurriculare (extra-

clasă şi extra-şcolare)

X

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz

30. Activitatea ştiinţifică X

31. Activitatea metodică a cadrelor

didactice

X

d) activitatea financiară a organizaţiei

32. Constituirea bugetului şcolii X

33. Execuţia bugetară X

DOMENIUL C: MANAGEMENTUL CALITĂŢII

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

34. Existenţa şi aplicarea procedurilor

de autoevaluare instituţională

X

35. Existenţa şi aplicarea procedurilor

interne de asigurarea a calităţii

X

36. Dezvoltarea profesională a

personalului

X

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

37. Revizuirea ofertei educaţionale şi

a proiectului de dezvoltare

X

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

38. Existenţa şi aplicarea procedurilor

de optimizare a evaluării învăţării

X

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

39. Evaluarea calităţii activităţii

corpului profesoral

X

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

Page 20: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

20

40. Optimizarea accesului la resursele

educaţionale

X

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

41. Constituirea bazei de date a

unităţii de învăţământ

X

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările

oferite

42. Asigurarea accesului la oferta

educaţională a şcolii

X

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

43. Constituirea şi funcţionarea

structurilor responsabile cu

evaluarea internă a calităţii

X

NOTĂ:

Pentru completarea acestei fişe trebuie:

• Să se fi realizat autoevaluarea pe toate domeniile şi criteriile din lege (vezi art. 10 din O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii

educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare);

• Să se fi verificat îndeplinirea cerinţelor, adică a descriptorilor şi, implicit, a indicatorilor de la fiecare criteriu;

• Să se fi realizat o autoevaluare sinceră şi realistă, deoarece acest document este dat publicităţii.

Page 21: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

21

PARTE A IV-A Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar următor

Obiective specifice Nr

crt Activităţi

Instrumente/

resurse Responsabil Termen

Modalităţi de

evaluare a

obiectivelor

Organizaţia asigură o conducere

şi un management caracterizate

prin eficacitate în ceea ce priveşte

calitatea şi dezvoltarea

curriculumului învăţării.

1

Reorganizarea Comisiei de

Evaluarea şi Asigurare a

Calităţii

Legislaţie Corp profesoral,

Director Sept. 2018

Înfiinţarea

Comisiei

Sistemul de management al

calităţii asigură calitatea

programelor de învăţare şi

promovează îmbunătăţirea

continuă.

Organizaţia asigură o conducere

şi un management caracterizate

prin eficacitate în ceea ce priveşte

calitatea şi dezvoltarea

curriculumului/învăţării.

2 Elaborarea planului

operaţional Document tip

Director

Membrii CEAC Oct. 2018 Plan operaţional

3 Participarea membrilor

CEAC la cursuri de instruire Resursă timp

Director

Membrii CEAC La nevoie

Adeverinţe curs

Procese verbale 4 Diseminarea informaţiilor

Suport de

curs,

Resursă timp

Responsabil

CEAC permanent

5 Realizarea de proceduri Fişă tip

Membrii CEAC

Cadre didactice

şi didactice

auxiliare

permanent Proceduri

6 Revizuirea procedurilor

existente Fişă tip Membrii CEAC permanent Proceduri

Page 22: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

22

Sistemul de management al

calităţii asigură calitatea

programelor de învăţare şi

promovează îmbunătăţirea

continuă.

Organizaţia oferă elevilor un

mediu sigur, sănătos şi care le

oferă sprijin; de asemenea,

organizaţia se asigură că

programele sunt furnizate şi

evaluate de personal competent şi

calificat.

Organizaţia este receptivă faţă de

nevoile indivizilor, agenţilor

economici şi comunităţii şi faţă

de diferitele nevoi ale elevilor.

Organizaţia oferă condiţii egale

de acces la programele de

învăţare şi sprijină toţi elevii.

7 Realizarea graficului de

observare a lecţiilor Grafic

DirectorŞefi arii

curriculare

CEAC

Sem.I

Sem.II

Grafic

Fişe de

observare a

lecţiilor

Fişe de moni-

torizare

Plan de

îmbunătăţire

8 Realizarea asistenţelor

Fişe de

observare a

lecţiilor

Director

Membrii CEAC

Cadre didactice

Conform

grafic

9 Completarea fişei de

monitorizare Fişă tip

Director

Membrii CEAC

Şefi arii curric.

Conform

termenelor

fixate

10

Realizarea planurilor de

îmbunătăţire

Fişă tip

Director

Membrii CEAC

Conform

termenelor

fixate

11 Atragerea de parteneri sociali Tot personalul

scolii Permanent Parteneriate

12

Alcătuirea de chestionare

Chestionare,

resursă timp,

birotică

Membrii CEAC

Consilier şcolar

Diriginţi

Sem.I

Sem.II

Chestionare

Plan de

îmbunătăţire

13 Aplicarea şi interpretarea

chestionarelor

Organizaţia oferă elevilor un

mediu sigur, sănătos şi care le

oferă sprijin; de asemenea,

organizaţia se asigură că

programele sunt furnizate şi

evaluate de personal competent şi

calificat.

14 Monitorizarea completării

cataloagelor şcolare Fişă tip

Reprezentant

CA Oct. 2018

Cataloage

şcolare

15 Monitorizarea ritmicităţii

evaluării Fişă tip

Responsabil

monitorizare Lunar Fişă tip

16 Monitorizarea progresului

şcolar Fişă tip

Cadre didactice

Sefi arii

curriculare

Semestrial Fişă tip

Page 23: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

23

Organizaţia este receptivă faţă de

nevoile indivizilor, agenţilor

economici şi comunităţii şi faţă

de diferitele nevoi ale elevilor.

Organizaţia oferă condiţii egale

de acces la programele de

învăţare şi sprijină toţi elevii.

Organizaţia utilizează procese

eficace de evaluare şi

monitorizare pentru a sprijini

progresul elevilor.

17 Monitorizarea frecvenţei la

ore Fişă tip

Diriginţi

Responsabil

monitorizare

Lunar Fişă tip

18

Monitorizarea respectării

Regulamentului Intern şi a

Regulamentului Şcolar

Tabel tipizat,

resursă timp

Diriginţi

Comisia de

disciplină

Consilier

educativ

Permanent

Tabel tipizat

procese verbale

caiete de

corespondenţă

19

Monitorizarea orarului şi a

desfăşurării orelor de instruire

practică şi laborator

Orar Director

Cadre didactice Permanent Orar clase

20

Monitorizarea

managementului clasei şi a

strategiilor didactice

Plan de

verificare

Director

şefi de arii

curriculare şi

compartimente

Permanent

Fişe tip,

procese verbale

21

Monitorizarea impactului

folosirii echipamentelor

performante şi a softurilor

educaţionale

Plan de

verificare,

resursă timp

Director

Şefi arii

curriculare şi

compartimente

Permanent Procese verbale

22

Verificarea portofoliilor

cadrelor didactice; verificarea

portofoliilor elevilor

Plan de

verificare,

fişe tip

Director

Şefi arii

curriculare

Membrii CEAC

Permanent Fişe tip

23 Monitorizarea rezolvării

contestaţiilor Proceduri

Director

Membrii CEAC Permanent Procese verbale

Performanţa organizaţiei este

monitorizată şi evaluată şi se

stabilesc paşi în vederea

îmbunătăţirii, prin asigurarea

calităţii şi autoevaluare.

24 Completarea raportului de

autoevaluare final

Formular tip

Director

Membrii CEAC Iunie 2019

Raport de

autoevaluare

25

Elaborarea planului de

îmbunătăţire pe baza

raportului de autoevaluare

Formular tip

Resursă timp

Director

Membrii CEAC Sept. 2018

Plan de

îmbunătăţire

Page 24: B) CEAC_2017-2018.…ultimile 5 minune ale orei de curs, se desfasoara activitati recreative. D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE Nr. crt. Tipul de spaţiu Tip şi număr document

24

Procesul de autoevaluare al

organizaţiei duce la planificarea

îmbunătăţirii; îmbunătăţirile sunt

implementate şi monitorizate.

26 Actualizarea planului de

îmbunătăţire

Formular tip

Director

Membrii CEAC

Conform

grafic

Plan de

îmbunătăţire