AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU REVIZUITA LA DATA DE 04.06apmbuc-old.anpm.ro/files/ARPM...

42
MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75 Nr. 6296, 989/04.06.2008 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU REVIZUITA LA DATA DE 04.06.2008 Numarul de inregistrare al autorizatiei: 57 Titularul autorizatiei : S.C. ECOREC S.A. Locatia activitatii: Oras Popesti Leordeni, Sos de Centura nr.2, Jud Ilfov Categoria de activitate conf. Anexei 1 la OUG 152/2005: “5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25 000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte” Cod CAEN: 9002 – Colectarea si tratarea altor reziduuri ; 3710 – Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile; 3720 – Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile; 5157- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; Cod NOSE-P: 109.06 Cod SNAP 2 : 0904 Emisa de: Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii Data emiterii:01.06.2007 Valabila pana la data de: 01.06.2017 DIRECTOR EXECUTIV, Chim. Simona Mihaela Saceanu

Transcript of AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU REVIZUITA LA DATA DE 04.06apmbuc-old.anpm.ro/files/ARPM...

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

BUCURESTI Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul 6, cod 060841 Bucuresti

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

Nr. 6296, 989/04.06.2008

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU REVIZUITA LA DATA DE 04.06.2008 Numarul de inregistrare al autorizatiei: 57 Titularul autorizatiei : S.C. ECOREC S.A. Locatia activitatii: Oras Popesti Leordeni, Sos de Centura nr.2, Jud Ilfov Categoria de activitate conf. Anexei 1 la OUG 152/2005: “5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25 000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte” Cod CAEN: 9002 – Colectarea si tratarea altor reziduuri ; 3710 – Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile; 3720 – Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile; 5157- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; Cod NOSE-P: 109.06 Cod SNAP 2 : 0904 Emisa de: Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii Data emiterii:01.06.2007 Valabila pana la data de: 01.06.2017 DIRECTOR EXECUTIV, Chim. Simona Mihaela Saceanu

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. ECOREC S.A. Adresa: Schitul Darvari nr. 2, sector 2, Bucuresti Telefon: 201 66 26; 201 66 27 Fax: 211 70 24 e-mail: ecorec_sa @ zappmobile.ro 1.1. AMPLASAREA ACTIVITATII Adresa: Sos de Centura nr.2, Oras Popesti Leordeni, Jud Ilfov 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresate de S.C. ECOREC S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Schitul Darvari nr.2, sector 2, înregistrată la A.R.P.M. Bucuresti cu nr. 6296/05.12.2006 si completarile ulterioare cu documentele solicitate cu nr. 1397/14.03.2007, nr. 2087/17.04.2007 si a solicitarii de revizuire nr. 989/18.02.2008, nr. 2956/29.05.2008, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si a parcurgerii etapelor procedurale, in baza O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului privind protectia mediului modificata si aprobata prin Legea nr. 265/2006, a Hotararii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, a Hotararii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobata si modificata prin Legea nr. 84/2006, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat prin Ordinul Ministrului nr. 1158/2005, se emite prezenta autorizatie integrata de mediu revizuita.

2.2. Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanţă cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzătoare: • O.U.G. nr. 152/2005 care transpune Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi

controlul integrat al poluării, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996, împreuna cu completările şi modificările aduse de Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe referitoare la mediu şi de modificare a directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 156/17 din 25 iunie 2003, şi Directiva 2003/87/CE în vederea stabilirii unei

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

2

scheme pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în interiorul Comunităţii şi modificarea Directivei 96/61/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 275/32 din 25 octombrie 2003;

• Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei care transpune DC96/62/CEE; DC1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE;

• Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE şi DC 93/389/CEE modificata de DC 99/296/CEE;

• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei care transpune Directiva Parlamentului European si Consiliului 2002/49/CE referitoare la evaluarea si gospodarirea zgomotului in mediu;

• Legea nr. 263/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2003

privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care transpune DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;

• Legea nr. 324/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 200/2000 care transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor periculoase si ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase;

• Legea nr. 27/2007 care modifica Legea nr. 426/2001 de aprobare a Ordonanţei nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor care transpune DC 75/442/CEE(amendata de DC91/156/CEE); DC 96/59/CE; DPEC 2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE;

• H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate care transpune DC 75/439/CEE (amendata de DC87/101/CEE şi de DC 91/692/CEE);

• Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendată de Decizia nr. 2001/119 privind lista deşeurilor;

• H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje care transpune în legislaţia naţională Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendată prin Directiva Parlamentului şi Consiliului 2004/12/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare şi marcare a materialelor de ambalaj, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 086/2005;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

3

• H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor;

• H.G. nr. 321/14.04.2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea şi managementul zgomotului în mediul înconjurător – Declaraţia Comisiei formulată în cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea şi managementul zgomotului;

• H.G. nr. 352 /21.04.2005 pentru modificarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M. Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane modificata de Directiva 98/15/CE;

• H.G. nr. 448 /19.05.2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice care transpune Directiva nr. 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L037 din 13 februarie 2003 şi Directiva nr. 2003/108/EC de modificare a Directivei nr. 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L345 din 31 decembrie 2003.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsă în Anexa I a OUG 152/2005 : “5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25 000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte”.

Activitatea desfasurata de S.C. ECOREC S.A. intra sub incidenta Directivei nr. 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor, transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 349/2005. Suprafata totala a depozitului este 119 ha Suprafata de depozitare totala este de 110 ha. Capacitatea totala de depozitare este - 26,4 mil. m3. Depozitul se incadreaza in clasa b- depozit de deseuri nepericuloase, conform clasificarii din HG nr. 349/2005 (art. 4) Activitatea de sortare :

3710 – Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile; 3720 – Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile; 5157- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

4

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu

revizuite cuprinde: o Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu; o Raport de amplasament; o Cerere de revizuire a autorizatiei integrate de mediu; o Contract de Administrare nr. 6602/04.07.2001 incheiat cu Consiliul Local al

Comunei Popesti Leordeni; o Hotararea nr. 54/26.08.1999 emisa de Consiliul Local al Comunei Popesti

Leordeni; o Plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale intocmit de SC

ECOREC S.A; o Contract de abonament de gospodarire a apelor incheiat cu Administratia

Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Arges-Vedea; o Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 122/15.05.2008 emisa de Administratia

Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Arges-Vedea; o Ordinul nr. 79/08.02.2005 privind eliberarea licentei clasa 1 organizatiei SC

ECOREC SA emis de Guvernul Romaniei – Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala;

- Certificat de Inregistrare CUI 13894301/118.05.2005 Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Seria B nr. 0477212, nr. de ordine in Registrul Comertului J 23/367/10.05.2001;

- Autorizatie pentru operatiuni cu precursori (acid sulfuric) nr. 15924/29.08.2006 emisa de Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase;

- Anexa la certificatul de inregistrare Seria: A 106761, cu CUI 13894301; - Certificat constatator nr. 10215/28.02.2008 emis de Oficiul Registrului

Comerţului Ilfov de pe lângă Tribunalul Bucureşti;Autorizatie de colectare a deseurilor industriale reciclabile de la persoane fizice Seria A nr. 35. emisa de Prefectura Ilfov;

- Contract pentru reparatii utilaje incheiat cu S.C. Algadart S.A; - Contract pentru inchiriere echipamente nr. 4677/04.08.2005 incheiat cu S.C.

SALUB S.A. ; - Contract cadru de asociere in participatiune nr. 4854 din 01.07.2005 incheiat cu

SC ROSAL GRUP SRL; - Autorizatie de construire nr. 738/03.11.2005 pentru statie de sortare deseuri

solide urbane; - Plan de incadrare in zona si de situatie. 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII 5.1. Titularul Autorizatiei are implementat Sistemul de Management de Mediu conform ISO 14001:1996 certificat de catre Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii (SRAC).

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

5

5.2. Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de agrement sau recreaţionale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului. 5.3. Titularul autorizaţiei va stabili şi va mentine un Sistem de Management al Autorizaţiei (SMA), care să îndeplinească cerinţele prezentei Autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, producţiei mai curate şi reducerii si minimizării deşeurilor şi va include cel puţin elementele menţionate in programele de masuri pentru conformare şi modernizare - planificare a obiectivelor şi sarcinilor de mediu, astfel:

- titularul autorizatiei va stabili planificarea anuală a obiectivelor şi sarcinilor de mediu, cu stabilirea termenelor pentru atingerea seturilor de sarcini; - la stabilirea programului de sarcini şi obiective, titularul autorizaţiei trebuie să aibă în vedere aspectele menţionate în Tabelele 21 si 22.

5.4. Un raport privind modernizarea sau modificările intervenite trebuie pregătit şi depus la ARPM Bucuresti ca parte a Raportului Anual de Mediu (RAM). Astfel de rapoarte vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puţin 7 ani şi vor fi puse la dispoziţia persoanelor cu drept de control conform legislaţiei in vigoare. 5.5. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (REP)

Substantele care trebuie incluse in raportul catre ARPM sunt cele specificate prin prezentul document, anual. 5.6. Documentaţia Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat către ARPM Bucuresti. 5.7. Acţiunea corectivă Titularul Autorizaţiei trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a se asigura că sunt luate acţiuni corective în cazul în care cerinţele impuse de prezenta Autorizaţie nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condiţiile prezentei Autorizaţii, trebuie declarate responsabilitatea şi autoritatea pentru iniţierea de investigaţii şi acţiuni corective suplimentare.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

6

5.8. Conştientizare şi instruire • Titularul Autorizaţiei trebuie să asigure instruiri adecvate pe teme de

protecţia mediului pentru tot personalul din unitate. Registre adecvate privind instruirile trebuie păstrate.

• Personalul va fi calificat conform specificului instalaţiei pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

• Titularul Autorizaţiei va transmite câte o copie a prezentei Autorizaţii tuturor angajaţilor ale căror sarcini sunt legate de oricare din condiţiile prezentei Autorizaţii.

5.9. Responsabilităţi

Titularul Autorizaţiei se va asigura că o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii ARPM Bucuresti. 5.10.Comunicare

• Titularul Autorizaţiei se va asigura de faptul că membrii publicului pot obţine informaţii privind performanţele de mediu ale titularului Autorizaţiei.

• Titularul Autorizaţiei va depune la ARPM, nu mai târziu de 01 Februarie în fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerintele ARPM Bucuresti.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE Nu se desfasoara activitati productive. 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE 7.1. APA 7.1.1 Alimentarea cu apa:

In scop igienico-sanitar, tehnologic si pentru rezerva de incendiu se face din doua foraje proprii, astfel:

- din forajul F2 cu H= 100m, prevazut cu 2 filtre tip “slotted bridge” si debit de 9 m3/h. Din acest foraj se alimenteaza rezervorul suprateran executat din beton armat cu diametrul si inaltimea de 4 m cu un volum de 50 m3. Din rezervor prin intermediul unei pompe centrifuge se alimenteaza grupul sanitar, rampa de spalare grosiera si rampa de spalare finala.

- din doua foraje de mica adancime realizate in imediata apropiere a celulei de depozitare deseuri cu H=36 m. Stocarea apei se face intr-un rezervor din poliester, armat cu fibra de sticla, suprateran cu un volum de 3 m3. Forajele sunt dotate cu pompe submersibile, functionarea fiind intermitenta, functie de necesitati. Necesarul de apa tehnologica pentru spalarea periodica a componentelor

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

7

statiei de sortare este asigurat prin intermediul unuia dintre aceste foraje de mica adancime.

Apa necesara stingerii incendiilor este inmagazinata intr-un rezervor cilindric orizontal cu capacitatea de 4000 l.

Necesarul si cerinta de apă pentru rampă este: Debitul zilnic mediu Qzi med = 63,87 mc/zi (0,738 l/s) Debitul zilnic maxim Qzi max = 65,41 mc/zi (0,757 l/s) Debitul maxim al cerintei Qzi max = 71,87 mc/zi (0,832 l/s) 7.1.2 Evacuarea apelor uzate:

Tipurile de ape uzate rezultate din activitate sunt:

- levigatul generat de depozitarea deseurilor in depozit; - ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare; - ape uzate provenite de la spalarea vehiculelor de transport deseuri

precum si cele rezultate din spalarea componentelor statiei de sortare deseuri revalorificabile. Evacuarea apelor uzate se face prin intermediul retelelor de canalizare, astfel:

• apele uzate menajere de la grupul sanitar de la intrarea in incinta obiectivului (si apa epurata provenita din statia de epurare - permeatul) sunt evacuate intr-un decantor tricompartimentat, V=32 m3 si transportate prin reteaua de canalizare la colectorul casetat al raului Dambovita. Debitul maxim evacuat la canalizare este de 40 m3.

• apele uzate menajere rezultate din cadrul grupurilor sanitare din incinta statiei de sortare deseuri sunt evacuate prin intermediul retelelor de conducte subterane intr-un bazin colector din poliester armat cu fibra de sticla, vidanjabil, avand volumul V=40 m3. Debitul maxim evacuat este de cca. 4,6 mc/zi.

• apele uzate tehnologice rezultate de la rampa de spalare sunt preluate de drenul colector de ape uzate si conduse in decantorul betonat prevazut cu 3 compartimente V=32m3. Dupa decantare prin intermediul caminului terminal, apa rezultata este evacuata in caseta de ape Dambovita.

• apele uzate tehnologice rezultate din cadrul statiei de sortare sunt preluate de caminele de scurgere nr. 1 si 2, apoi sunt evacuate pe rigole betonate si retea de conducte intr-un bazin colector din poliester armat din fibra de sticla, avand capacitatea de 40 m3, fiind dirijata apoi catre sistemul de transport levigat, si mai departe catre statia de epurare.

• apele pluviale rezultate de pe suprafata depozitului vechi, precum si izvoarele/apele de infiltratie ale “Baltii Boului” sunt colectate in canale colectoare avand latimea de 4 m si adancimea de 1-1,5 m. Din aceste canale apa ajunge in rigola perimetrala existenta la baza depozitului, de unde este

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

8

supusa decantarii intr-un decantor impermeabilizat cu membrana HDPE. Sectiunea rigolei este dreptunghiulara, cu latimea de 2,5 m si adancimea de 2 m. Dupa decantare apele pluviale sunt evacuate prin canalul de desecare in raul Dambovita.

• apele pluviale rezultate din incinta sunt colectate in santuri betonate, profil trapezoidal si evacuate prin canalul de desecare in raul Dambovita.

7.1. 3. Eficienta utilizarii apei 7.1.3.1. Operatorul va face un bilant de utilizare a apei cel putin o data la 5 ani. 7.1.3.2. Vor fi contorizate intrarile de apa. 7.1.3.3. Se va utiliza controlul dispozitivelor de blocare pentru toate furtunele si echipamentul de spalare. 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIE ELECTRICE 7.2.1. Alimentarea cu energie electrica se face din instalaţiile existente PT nr. 3893/100 kVA racordat la LEA 20 KV Carne. Puterea totala instalata este de 8,6 kW.

Rampa Glina este alimentata cu energie electrica printr-un transformator electric de 100 kVA, amplasat pe stâlp. Consumul de energie electrica este de 60000KVh/an. 7.2.2. Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice. 7.3. UTILIZARE COMBUSTIBIL LICHID Combustibilul lichid este folosit pentru alimentarea autovehiculelor din dotare. Consumul de combustibil lichid este de aprox. 185000l/an. 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE

EXISTENTE PE AMPLASAMENT 8.1. Amplasamentul depozitului de deseuri Glina ocupa o suprafata de 119 ha din care 110 ha reprezinta suprafata totala de depozitare impartita astfel: -suprafata depozitului vechi: 37 ha – inchis in anul 2001; -suprafata depozitului ecologic – 73 ha, din care

- suprafata celulei ecologice nr. 1 – 2,3 ha - inchisa; - suprafata celulei ecologice nr. 2 - 18 ha - aflata in exploatare; - suprafata neamenajata - 52,7 ha.

La momentul emiterii autorizatiei integrate de mediu revizuite in celula ecologica nr. 1 a fost depozitat un volum de 523000 mc deseuri, ajungandu-se la cota maxima de depozitare de 75 m.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

9

Capacitatea de depozitare a celulei nr. 2 la cota finala de 75 m va fi de 2423000 m3 deseuri. 8.2. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

Dotarile sunt: • bariera la intrare în rampa • clădiri: cabina agenţilor de pază, cladire statie spalare, baraca betonata post

2 paza, baraca betonata (depozit substante chimice), cabina operatori cantar electronic, cabinet protectia muncii si protectia mediului, cladire constructie metalica pentru presare PET-uri, pavilion social-administrativ care cuprinde: birou sef depozit, sala de mese si vestiare, ateliere de intretinere si mici reparatii, baraca magazie piese de schimb;

• platforma tehnologica de descarcare care cuprinde: tocator sistem de benzi transportoare dispuse in cascada statie sortare deseuri solide urbane cu o capacitate de 18 t/ora alcatuita din:

- benzi transportoare nr. 1 prevazuta cu covoare metalice; - desfacatoare de saci - sunt montate cate unul la fiecare banda

transportoare; - benzile transportoare nr. 2A si 2B; - apendice la banda 2A si 2B prevazut cu un covor metalic, dispus

orizontal, montat pe o structura metalica ancorata in pardoseala. - tamburi rotativi; - benzile de recoltare sub tambur, pe care cad din tamburul rotativ

deseurile de dimensiuni mici, umede, biodegradabile; - banda de iesire din tambur; - platforma cu camerele de selectare; - banda iesire material feros, prevazuta cu electromagneti - banda iesire final deseuri neselectate; - benzi de selectare; - boxe de acumulare in care se colecteaza materialele selectate de

catre operatori; - pompe hidraulice pentru deschiderea boxelor de acumulare; - banda transportoare nr. 3 pentru transportul deseurilor selectate din

boxe la presa de balotat; - presa de balotat.

• depozit ecologic de deseuri; • rampă pentru spălare - dezinfecţie a anvelopelor autovehiculelor şi

autogunoierelor care pleacă spre oraş; • alei de acces betonate; • platformă cântărire autogunoiere; • platformă tehnologică betonată, cu o suprafaţă de 900 m2 (30x30 m);

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

10

• perdea perimetrală de protecţie de arbori (1000 tei, plop şi mesteacan) realizata de-a lungul iesirii din rampa si pe soseaua de centura a municipiului Bucuresti;

• gard metalic în jurul rampei cu h=2 m, în vederea asigurării securitaţii acesteia;

• puturi de control a apelor subterane.

Descrierea sistemului constructiv al depozitului: Depozitul vechi a functionat din 1970 fara sa beneficieze de nici o masura de protectie a mediului. Celulele ecologice amplasate in partea sudica si vestica a depozitului vechi, au fost prevazute cu:

• sistem de impermeabilizare sintetica a bazei si taluzurilor depozitului care constau din:

- strat de argila compactata cu grosimea de 0,7 m - geomembrana HDPE cu g=2 mm tip CARBOFOL

- un strat de geotextil de protectie 800 gr/mp tip SECUTEX R 804 • sistem de colectare a levigatului format din conducte de

HDPE cu Dn 200 mm amplasate pe axul platformei. • sistem de colectare a biogazului rezultat din descompunerea

anaerobica a deseurilor, format din: - 100 de cosuri de captare a biogazului montate pe depozitul vechi si celula ecologica nr. 1 (inchisa) si 26 forate pe celula ecologica nr. 2, sectiunea I, II (aflata in exploatare). Montarea cosurilor de captare a biogazului se face treptat dupa acoperirea finala a fiecarei sectiuni (1-1,5 ha) a celulei ecologice nr. 2. Montarea se face in foraje de φ 500 mm cu adancime de 15 m si lansarea tubului riflat φ160 mm cu un strat drenant de separatie de agregate minerale (pietris φ 10-30 mm). - o retea de conducte pentru transportul biogazului formate din polietilena de inalta densitate (HDPE). Conductele de transport a biogazului sunt unite prin sudare cap la cap, prin tehnici adecvate. Colectoarele de transport a biogazului intre statii si centrala de combustie (unitatea de ardere) sunt subterane si dotate cu descarcatoare de condens intermediare, pozitionate la intervale regulate. - unitatea de ardere - camera de combustie cilindrica verticala, unde biogazul colectat este ars printr-un arzator cu mai multe flacari, la o temperatura de 12000C. Camera de combustie este prevazuta cu o placare din ceramica izolatoare pentru caldura, stabilita impotriva temperaturii pana la 13000C. Toate echipamentele necesare extractiei gazului, a dezumidificarii lui, panoul de comanda si control sunt amplasate intr-un container. Sistemul reglarii fluxului de biogaz se face prin folosirea de valve manuale, asezate pe liniile de racordare la puturi. Aspirarea biogazului in unitatea de ardere se face prin utilizarea a doua aspiratoare care functioneaza alternativ.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

11

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

12

Tehnologia folosita la inchiderea celulei ecologice nr. 1 este urmatoarea: - strat de geotextil de separatie de 800g/mp; - strat drenant mineral; - geotextil de protectie 800g/mp; - argila de 0,50m; - strat fertil 0,60m.

Celula ecologica nr. 1 este prevazuta cu camine de vizitare din polietilenă de înaltă densitate (Dn 1000 mm), amplasate de-a lungul drenului amonte si aval.

Echipamente mobile, vehicule si utilaje: - 4 buldozere S 1500 cu senile - 1 buldozer cu cupe JCB - 1 excavator - 2 incarcator frontal Caterpilar - 1 excavator Benati 160 - 1 incarcator frontal Komatsu - 1 utilaj Skid loader - 1 vidanja - 1 cisterna transport apa - 3 kraz - 1 tocator - 1 kamaz - 2 basculante - 1 automacara - benzi transportoare - 1 compactor Volvo L 160 - 1 compactor model 315 - 1 tambur mecanic cu elementi perie tractor U 650 - 1 foreza φ 500 mm - 1 remorca 5 t basculabila

Mijloace de transport: 2 autoturisme de teren, 2 Dacii Papuc 1300. 8.3. Fluxul tehnologic al deseurilor in incinta depozitului este:

1. Accesul in incinta; 2. Inspectia pentru acceptare – se realizeaza vizual, inainte de cantarire; 3. Cantarirea – se efectueaza cu cantar electronic automat tip AE

30/9/PR1613/PHILRO, conectat la un sistem informational de evidenta; 4. Accesul catre statia de sortare – se realizeaza numai pe platforme

betonate; 5. Descarcarea deseurilor din masinile de transport – se face pe platforme

betonate de unde sunt introduse in statia de sortare cu ajutorul a doua incarcatoare;

6. Sortarea deseurilor – deseurile sunt incarcate pe benzi transportoare, cu ajutorul carora sunt trecute prin desfacatorul de saci, apoi prin tamburul rotativ, unde se realizeaza presortarea acestora de partile umede si mici. Ulterior, deseurile sunt transportate in camerele de selectare, unde sunt sortate materialele reciclabile, care sunt apoi compactate si depozitate. Deseurile sortate (PET-uri, hartie, carton, plastice, aluminiu, metale) sunt presate in baloti si depozitate pe o platforma betonata de 3000 m2. Balotii sunt incarcati cu motostivuitorul in camioane si transportati către unităţi specializate în valorificarea finală.

7. Depozitarea deseurilor - materia organica biodegradabila ramasa in urma sortarii deseurilor este directionata catre un tocator. Din tocator deseurile sunt directionate catre celula ecologica printr-un sistem de benzi transportoare. Depozitarea deseurilor pe suprafata terenului se face succesiv prin inaintare frontala sau inelara pana la umplerea intregii suprafete a depozitului. La depozitarea frontala straturile sunt dispuse pe o suprafata perpendiculara pe directia de umplere, care incepe dintr-o parte a depozitului si se continua pana in partea cealalta a acestuia. Fiecare strat de deseuri trebuie inceput din aceeasi margine cu primul si se continua in paralel cu acesta pentru ca straturile sa fie expuse in mod egal la precipitatii. La depozitarea prin inaintare inelara umplerea se realizeaza prin depozitarea deseurilor in cercuri concentrice de la margine catre centrul depozitului.

8. Acoperirea periodica a stratului de deseuri compactate – se realizeaza cu material inert rezultat din demolari si activitati de constructie;

9. Profilarea formei depozitului – se executa periodic prin ridicari topografice si profile care sa reprezinte grafic forma depozitului.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA

POLUANTILOR IN MEDIU 9.1. AER Instalatiile de retinere si evacuare a poluantilor in aer constau din: Tabelul nr. 1

Nr. pct. de emisie

Sursa de poluanti

Denumirea poluantului

Tipul instalatiei de depoluare/dispersie

Buc

A.1.

Unitatea de ardere

CO NOxSO2

Cos de dispersie cu H=8 m si diametrul 1,4 m

1

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

13

9.2. APA Instalatiile de retinere si evacuare a poluantilor in apa constau din:

- sistemul de drenaj alcatuit din conducte HDPE cu Dn=200 mm cu urmatoarele caracteristici: • lungimea totală a drenului este de 758 m (coincide cu lungimea

depozitului); • panta longitudinală a drenului 0,05%-panta transversală 1%

- statia de preepurare a levigatului formata din: • bazin subteran pentru colectarea levigatului, confectionat din

poliester, armat cu fibra de sticla, avand capacitatea de 25 m3; • bazin suprateran pentru colectarea levigatului, montat pe suporti

metalici, confectionat din poliester armat cu fibra de sticla, avand capacitatea de 25 m3 asigurand curgerea gravitationala a levigatului spre statia de epurare prin intermediul unei conducte din PHED Pn 4 cu Dn = 325 mm;

• laguna de aerare avand dimensiunile B x b x H = 13,3 x 8,9 x 3 m si un volum de 500 m3, unde are loc oxidarea materiilor organice, necesarul de oxigen fiind asigurat de bateria de aeratoare;

• bazin de decantare, betonat, suprateran, bicompartimentat, avand un volum de 140 m3

• eurocontainer metalic echipat cu module de epuare specifice metodei osmozei inverse in doua trepte: segment de prefiltrare, segment faza de levigat RO I, segment faza de permeat RO II, sistem de bazine;

• bazin de stocare si evacuare a permeatului rezultat din modulul de epurare, cu un volum de 33.75 m3.

Levigatul preepurat impreuna cu apele uzate de la grupul sanitar din cladirea

administrativa de la intrarea in incinta obiectivului si apele tehnologice rezultate de la rampa de spalare sunt preluate din bazinul decantor tricompartimentat de 32 m3 si evacuate in colectorul casetat al raului Dambovita.

9.2. ALTE DOTARI

Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului: • Masuri de diminuare a fenomenului de spulberare a deseurilor usoare de

vant : - maruntirea si compactarea deseurilor in autogunoierele compactoare, inca de la preluarea deseurilor de la punctul de precolectare;

- separarea in depozit a deseurilor din plastic, balotarea si valorificarea acestora prin agenti economici autorizati.

• Masuri generale privind managementul problemei pasarilor:

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

14

- depunerea rapida, compactarea zilnica si acoperirea periodica a deseurilor depuse in depozit in zona activa; - diminuarea pe cat posibil a zonelor active ale depozitului; - acoperirea cu strat de sol a compartimentelor inchise temporar;

• Masuri privind managementul problemei animalelor daunatoare si insectelor: -efectuarea dezinfectiei si a deratizarii periodice, de catre firmele specializate; -descarcarea rapida a deseurilor, compactarea si acoperirea acestora cu materiale inerte;

• Rampa pentru spalarea vehiculelor de transport deseuri; Gospodaria de combustibili este compusa din:

- 1 rezervor carburant (motorină) cu o capacitate de 3500 l. Rezervorul este din metal, pozat suprateran, pe o platformă din dale beton şi este racordat la o pompă de alimentare carburanţi;

- 1 rezervor uleiuri uzate, din metal, pozat suprateran. 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT 10.1. AER 10.1.1 EMISII

1. Principalii constituenti ai gazului de depozit sunt: CH4, CO2, H2S, H2. 2. Ratele de emisie vor avea o variatie temporala generala specifica,

inregistrand o crestere continua pana la atingerea capacitatii maxime de depozitare, dupa care emisiile scad continuu, pana la disparitie.

3. Emisiile provenite de la unitatea de ardere si conditiile de functionare ale acesteia sunt prezentate in tabelul nr. 2:

Tabelul nr. 2 Nr. crt.

Sursa de emisii Indicatori Conditii de functionare a unitatii

1. Unitatea de ardere a gazului de depozit

NOx, CO, SO2, urme de COVmn

t0C>1000; timp de stationare a gazului min. 0,3 s

10.1.2. IMISII

Concentratiile poluantilor in atmosfera nu trebuie sa depaseasca valorile

limita din tabelul nr. 3 conform STAS 12574/87:

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

15

Tabel nr. 3 Nr. crt.

Indicator Perioada de mediere

Valoarea limita impusa mg/mc

30 min. 0,015 1. Hidrogen sulfurat Zilnica 0,008 30 min. 0,5 2. Pulberi in suspensie Zilnica 0,15

Se vor respecta prevederile Legii nr. 655/2001 modificata prin HG nr.

543/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei. In cazul emisiilor de particule rezultate din depozitarea materialelor cu risc de dezvoltare excesiva a prafului, deseurile vor fi umezite la descarcarea lor, folosind apa curata sau compactate imediat dupa descarcarea din vehicul si acoperite cu un material potrivit, (sol sau materiale de acoperire artificiale) cu o grosime suficienta. Titularul activitatii, in conditiile respectarii prevederilor legale, se va preocupa de mentinerea zonelor de protectie sanitara definite conform O.M.S. 536/1997 Art. 11.

Emisiile de la vehicule vor fi reduse prin folosirea urmatoarelor tehnici de control:

- revizia si intretinerea regulata a vehiculelor; - oprirea motoarelor atunci cand vehiculele nu sunt in functiune; - minimizarea deplasarilor vehiculelor pe amplasament.

10.2 APA

10.2.1. Indicatorii de calitate ai apelor uzate provenite de la statia de epurare, grupul sanitar de la intrarea in incinta obiectivului si apele tehnologice rezultate de la rampa de spalare, evacuate prin intermediul retelei de canalizare in colectorul casetat al raului Dambovita, vor respecta urmatoarele limite:

Tabelul nr. 4 Nr. Crt.

Indicator U.M Valoare maxima admisa

1 pH unitati pH 6,5-8,5 2 CCO-Cr mg

O2/dm3500

3 CBO5 mg O2/dm3

300

4 Amoniu mg/dm3 30 5 Fosfor total mg/dm3 5,0 6 Substabte

extractibile mg/dm3 30

7 Azotiti mg/dm3 1

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

16

Azotati mg/dm3 25 12 Fenoli mg/dm3 30 13 Fier total ionic mg/dm3 5 14 Crom total mg/dm3 1,5 15 Cadmiu mg/dm3 0,3 16 Mangan mg/dm3 2,0 18 Cupru mg/dm3 0,2 19 Plumb mg/dm3 0,5 20 Zinc mg/dm3 1,0 21 Reziduu fix mg/dm3 2000

10.2.2. Valorile limita de evacuare si standardele de calitate pentru urmatori

indicatori de calitate ai permeatului se vor incadra in prevederile HG nr. 351/2005, referitor la eliminarea treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase: cloroform, PAH, Nichel si compusi, C10-C13, Triclorbenzen, HCB (hexaclorbenzen). NOTA: Nici o emisie în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul nr. 4. 10.3. SOL Indicatorii de calitate ai solului vor respecta valorile de referinta din Ordinul nr. 756/1997 pentru soluri cu folosinta mai putin sensibila, astfel: Tabel nr. 5 Nr. Crt.

Indicatori de calitate Prag de alerta mg/kg s.u.

Prag de interventie mg/kg s.u.

1. Cu 250 500 2. Zn 700 1500 3. Pb 250 1000 4. Co 100 250 5. Ni 200 500 6. Cr 300 600 7. Cd 5 10 8. Mn 2000 4000

10.4 MIROS

Conform Standardului national 12574/87 – Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizat olfactiv.

Surse potentiale de mirosuri sunt:

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

17

- Emisia de biogaz – se vor lua masuri de control si prevenire legate de emisia de biogaz.

- Statia de epurare - se va respecta tehnologia de epurare, a perioadei de aerare

- Bazinele colectoare – aerarea zonelor de stocare a levigatului - Deseurile descarcate si depozitate in cursul zilei, pana la acoperirea periodica cu strat de pamant – se vor acoperi cu un strat de material inert (sol rezultat din sapaturi, deseuri din constructii si demolari, zguri, compost) in grosime de cca 10-20 cm; periodicitatea acoperirii este in functie de starea deseurilor (miros, pulverulenta) si a conditiilor atmosferice, realizandu-se zilnic, obligatoriu, in perioadele cu temperatura si umiditate ridicate. 10.5 ZGOMOT 10.5.1. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care depasesc urmatoarele limite de presiune a zgomotului (Leq, 30 min.), conform STAS 10.009/88, la limita incintei: - in timpul zilei: 65 dB(A); - in timpul noptii: 55 dB(A). 10.5.2. Se vor lua masuri pentru imbunatatirea controlului surselor de zgomot si efectuarea de inspectii regulate, in vederea reducerii zgomotului. 11.GESTIUNEA DESEURILOR, AMBALAJELOR SI SUBSTANTELOR PERICULOASE 11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR REZULTATE DIN ACTIVITATEA PROPRIE 11.1.1 Deseuri nepericuloase Tabel nr. 6 Nr.Crt

Cod deseu

conf.HG 856/2002

Denumire deseu Cantitatea (t/an)

Starea fizica

Depozitare

1 20 03 01 Deseuri menajere 3 Solida Container deseuri menajere

2 20 01 01 Ambalaje hartie/ carton

0,1 Solida Platforma depozitare acoperita

3. 20 01 39 Ambalaje materiale plastice -PET

0,3 Solide Platforma depozitare acoperita

4. 19 09 02 Namol de la curatarea bazinului decantor de ape uzate

4 Solida Depozitare pe celula ecologica

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

18

5. 17 04 05 Deseuri metalice – piese uzate

0,6 Solida Depozitare pe platforma betonata

6. 19 02 06 Namoluri rezultate de la tratarea fizico-chimica

30 Solida Depozitare pe celula ecologica

7. 19 12 12 Alte deseuri – filtre textile

0,3 Solida Depozitare pe celula ecologica

11.1.2 Deseuri periculoase Tabel nr. 7 Nr.Crt

Cod deseu conf.HG 856/2002

Denumire deseu

Cantitatea (t/an)

Starea fizica

Depozitare

1. 13 02 05 Ulei de motor uzate

2 Lichid Butoi metal

2. 16 01 03 Anvelope uzate 0,3 Solid Platforma betonata 3. 16 06 01 Acumulatori

uzati 0,8 Solid Platforma betonata

11.1.3 DESEURI COMERCIALIZATE Tabel nr. 8 Nr.Crt

Cod deseu conf.HG 856/2002

Denumire deseu

Cantitatea (t/an)

Starea fizica

Destinatia

1. 17 04 05

Deseuri metalice – piese uzate

0,6 Solida

2. 20 01 01 Ambalaje hartie

0,1 Solida

3. 20 01 39 Ambalaje materiale plastice

0,3 Solida

4. 16 01 03 Anvelope uzate

0,3 Solida

5. 13 02 05 Ulei de motor uzate

2 Lichid

6. 16 06 01 Acumulatori uzati

0,8 Solid

Societati autorizate pentru valorificare

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

19

11.1.4. DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR Tabel nr. 9 Nr.Crt

Cod deseu conf.HG 856/2002

Denumire deseu

Cantitatea (t/an)

Starea fizica

Destinatia

1. 20 03 01 Deseuri menajere

3,0 Solida Depozit de deseuri

2. 19 09 02 Namol de la curatarea bazinului decantor de ape uzate

4 Solida Depozitare pe celula ecologica

3. 19 02 06 Namoluri rezultate de la tratarea fizico-chimica

30 Solida Depozitare pe celula ecologica

4. 19 12 12 Alte deseuri – filtre textile

0,3 Solida Depozitare pe celula ecologica

11.2. DESEURI COLECTATE, STOCATE TEMPORAR SI VALORIFICATE REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE COLECTARE SI VALORIFICARE 11.2.1. Deseuri colectate si stocate temporar Tabel nr. 10 Nr.Crt

Cod deseu

conf.HG 856/2002

Denumire deseu Cantitatea (t/luna)

Starea fizica

Depozitare

1 17 04 07 Amestecuri metalice

4,56 Solida Depozitare pe platforma betonata de 3000 m2

2 20 01 01 hartie/ carton 121,68 Solida Depozitare pe platforma betonata de 3000 m2

3. 20 01 39 Ambalaje materiale plastice -PET

85,18 Solida Depozitare pe platforma betonata de 3000 m2

4. 17 04 02 Aluminiu 1,52 Solida Depozitare pe platforma betonata de 3000 m2

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

20

5. 17 04 05 Fier si otel 8,6 Solida Depozitare pe platforma betonata de 3000 m2

Capacitatea de stocare a deseurilor reciclabile iesite din statia de sortare este de aproximativ 7000 m2. 11.2.2. Deseuri valorificate Tabel nr. 11 Nr.Crt

Cod deseu conf.HG 856/2002

Denumire deseu

Cantitatea (t/luna)

Starea fizica

Destinatia

1 17 04 07 Amestecuri metalice

4,56 Solida

2 20 01 01 hartie/ carton 121,68 Solida 3. 20 01 39 Ambalaje

materiale plastice -PET

85,18 Solida

4. 17 04 02 Aluminiu 85,18 Solida 5. 17 04 05 Fier si otel 8,6 Solida

Societati autorizate pentru valorificare

Se vor raporta la ARPM Bucuresti contractele incheiate cu agentii autorizatii pentru valorificare. Se vor respecta prevederile: a) Legea nr. 27/2007 care modifica Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor; b) Legea nr. 27/2007 care modifica Legea nr.138/2006 care modifica si aproba OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile; c) H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; d) H.G nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase; e) H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseuri de ambalaje; f) H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; j) Ord. nr. 2 din 5.01.2004/ nr.211/6.02.2004/ nr.118/2.03.2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transporturilor deseurilor pe teritoriul Romaniei. 11.4. GESTIUNEA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE

Precursori detinuti si utilizati in procesele tehnologice (statia de epurare a levigatului):

• acid sulfuric

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

21

Se vor respecta prevederile:

Legii nr. 324/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase modificata prin Ordonanta 53/2006; Legii nr. 186/2007 pentru modificarea si aprobarea O.U.G. nr. 121/2006 privind

regimul juridic al precursorilor de droguri. Modul de gospodarire:

- ambalare: - precursorii sunt ambalate in ambalaje originale in conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2007 pentru modificarea si aprobarea O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri.

- transport: - pentru precursori se face conform Legii nr. 186/2007 pentru modificarea si aprobarea O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri;

- folosire/comercializare: - precursorii vor fi folositi exclusiv in procesele tehnologice pentru care au fost autorizati de catre Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

12. METODA DE ACCEPTARE A DESEURILOR IN DEPOZIT 12.1. Titularul activitatii va lua masurile necesare pentru ca activitatea de depozitarea a deseurilor sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie integrata de mediu si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia. 12.2. Toate documentele si informatiile referitoare la activitatea desfasurata in cadrul unui depozit de deseuri (de la faza de proiectare si pana la reconstructia ecologica) vor fi sistematizate in cadrul unui document numit Registrul depozitului. Acesta trebuie sa cuprinda:

- modul global de abordare a activitatii de depozitare pe amplasamentul respectiv; - detalii de proiectare si constructie; - procedura de acceptare a deseurilor de depozitare, respectiv cea aplicata in caz de neconformare; - autorizatia de mediu, insotita de documente doveditoare; - informatii referitoare la transportatorii de deseuri, amplasamentele de depozitare, dezvoltarea activitatii pe zone si etape; - detalii referitoare la colectarea si evacuarea levigatului si a gazului de depozit; - programul de monitorizare a calitatii factorilor de mediu in zona de influenta, inclusiv date rezultate din masuratori si analize pentru gaz, levigat, ape subterane, ape de suprafata, ape uzate epurate ; - schema detaliata de extindere a depozitului, de reconstructie ecologica si de monitorizare post- inchidere;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

22

- inregistrarea reclamatiilor, a neconformarilor si a masurilor de remediere; - supravegherea eficientei, inclusiv rapoarte de audit intern si extern, dupa caz.

12.3. Deseurile primite la depozitare se regasesc in prezenta autorizatia integrata de mediu. In depozitele de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri:

- deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat; - deseuri nepericuloase de orice alta origine, care indeplinesc criteriile de acceptare stabilite prin Anexa nr. 3 la HG 349/2005. Acceptarea deseurilor se bazeaza pe: listele de deseuri acceptate, definite dupa natura si origine; caracteristicile deseurilor, determinate prin metode de analiza standardizate. Criteriul preliminar de acceptare a deseurilor in clasa de depozitare a deseurilor nepericuloase, bazat pe caracteristicile deseurilor, adoptat in prezenta autorizatie este: deseul nu trebuie sa contina constituientii periculosi prevazuti in Anexele 1D si sa nu aiba proprietatile periculoase prevazute in Anexa 1E la OUG 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 426/2001. Aceasta cerinta va fi demonstrata de catre detinatorul deseului prin analize, numai la deseurile care au la aceeasi activitate si coduri de deseuri periculoase. - deseuri periculoase stabile, nereactive si care satisfac criteriile relevante de acceptare Aceste deseuri nu se depoziteaza in celule destinate deseurilor biodegradabile nepericuloase, ci in celule separate. Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare.

12.4. Tipuri de deseuri acceptate la depozitare sunt : Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie,

institutii, inclusiv fractiuni colectate separat 20 01 01 Hartie si carton 20 01 08 Deseuri biodegradabile de la bucatarii si

cantine 20 01 10 Imbracaminte 20 01 11 Textile 20 01 25 Uleiuri si grasimi comestibile 20 01 28 Vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele

decat cele specificate la 20 01 27 20 01 30 Detergenti, altii decat cei specificati la 20 01

29 20 01 32 Medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 36 Echipamente electrice si electronice, altele

decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

23

20 01 38 Lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37* 20 01 39 Materiale plastice 20 01 40 Metale 20 01 41 Deseuri de la curatatul cosurilor 20 02 01 Deseuri biodegradabile 20 02 03 Alte deseuri nebiodegradabile 20 03 01 Deseuri municipale amestecate 20 03 02 Deseuri din piete 20 03 03 Deseuri stradale 20 03 04 Namoluri din fosele septice 20 03 06 Deseuri de la curatarea canalizarii 20 03 07 Deseuri voluminoase *20 03 99 Deseuri municipale, fara alta specificatie

Deseuri nepericuloase de alta origine, care satisfac criteriile de acceptare a deseurilor la depozitul de deseuri nepericuloase – conf. HG 349/2005 si care indeplinesc criteriile de acceptare conform Ordinului nr. 95/2005.

* se accepta la depozitare, analizand fiecare caz in parte in functie de caracteristicile deseurilor incluse. 12.5 Criteriile care trebuie indeplinite de deseuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasa de depozit sunt stabilite prin Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, si se revizuiesc in functie de modificarea conditiilor tehnico-economice. 12.6 Criteriile de acceptare a deseurilor intr-o clasa de depozite, bazate pe caracteristicile deseurilor, se vor referi la: -compozitia fizico-chimica; -continutul de materie organica; -biodegradabilitatea compusilor organici din deseuri; -concentratia compusilor potential periculosi /toxici in relatie cu criteriile enuntate anterior; -levigabilitatea compusilor potential periculosi/toxici in relatie cu criteriile enuntate anterior; -proprietati ecotoxicologice ale deseurilorale deseurilor si ale levigatului 12.7 Deseurile primite trebuie sa fie: - clasificate in functie de natura si sursa de provenienta; - aduse de transportori autorizati; - insotite de documente doveditoare, in conformitate cu normele legale sau cu cele impuse de operatorul depozitului; - cantarite; - verificate pentru stabilirea conformarii cu documentele insotitoare.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

24

12.8 Operatorul de la receptia deseurilor trebuie sa fie instruit astfel incat sa aiba competenta necesara pentru verificarea transporturilor de deseuri si a documentelor insotitoare si pentru a sesiza neconformarile, de exemplu: - documentele insotitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzatoare; - deseurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele insotitoare, sau nu se incadreaza in conditiile impuse de autorizatia de mediu sau de normele legislative in vigoare. In caz de neconformare, operatorul trebuie sa aplice procedurile stabilite, vehiculul de transport fiind directionat catre o zona special amenajata, unde va ramane pana ce autoritatea competenta de control a depozitului ia o decizie in ce priveste deseurile transportate. In cazul in care deseurile au fost deja descarcate, acestea vor fi izolate pe cat posibil, iar vehicolul de transport va ramane in depozit pana la luarea unei decizii. 12.9 In Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformarile inregistrate, impreuna cu date referitoare la actiunile intreprinse, cine a luat deciziile si daca au fost inregistrate daune. 12.10 Titularul de activitate trebuie sa asigure gospodarirea deseurilor si a substantelor toxice si periculoase in conformitate cu definirea clasei de depozit prevazuta de proiect, astfel:

• nu sunt admise la depozitare urmatoarele: -deseuri lichide, explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile, inflamabile; - deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definita in anexa I E, si avand categoria prevazuta la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la OUG nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001; - toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate excluzand anvelopele folosite ca materiale in constructii intr-un depozit; - orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor Anexei 3 la HG 349/2005.

• depozitarea deseurilor se va face sub forma de celule, ce se vor acoperi periodic (zilnic, daca conditiile climatice si mirosul degajat o impun) cu un strat de materiale inerte de aproximativ 10-20 cm;

• deseurile se vor compacta imediat dupa depozitare, urmarindu-se obtinerea unui grad de compactare de 0,8-1,1 t/m3.

12.11. La receptia deseurilor pentru depozitare se vor respecta prevederile Legii nr. 27/2007 care modifica Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, precum si prevederile planurilor national si regional de gestiune a deseurilor privind colectarea selectiva a acestora. Operatorul poate institui un sistem diferentiat de taxe pentru deseurile colectate selectiv. De asemenea poate realiza, sistemul propriu de selectare a deseurilor folosind tehnici si instalatii agreate de autoritatea pentru protectia mediului si autoritatea de sanatate publica.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

25

13. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI 13.1. Activitatea legata de exploatarea depozitului se va desfasura in conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protectie a muncii si paza contra incendiilor si procedura in caz de accidente. 13.2. Procedura in caz de accidente, parte din managementul securitatii, este parte componenta a managementului general al societatii. Managementul securitatii va cuprinde :

- planurile si măsurile generale pentru limitarea riscului unor accidente, - măsuri de transmitere a informatiilor autorităţilor responsabile, - masuri privind pregatirea personalului pentru prevenirea oricaror accidente,

pentru interventia in cazul unui accident si pentru limitare a consecintelor acestuia,

- monitorizarea performantei. 13.3. Titularul va lua măsuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin: - luarea de masuri pentru asigurarea stabilitatii masei de deseuri, prin

executia digului de contur si realizarea celulelor zilnice conform prevederilor din proiect;

- suprainaltarea depozitului peste inaltimea maxima de umplere prevazuta in documentatie este interzisa;

- interzicerea accesul persoanelor neautorizate in incinta depozitului; - asigurarea conditiilor de igiena la locul de munca ; - luarea de masuri pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii prin:

instruiri, sisteme de avertizare asupra prezentei gazului de depozit, asigurarea rezervei intangibile de apa necesara pentru interventii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protectie;

- intocmirea planurilor de interventie in caz de accidente, avarii, care pot avea impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator si respectarea masurilor cuprinse in acestea.

13.4. Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că Planul operativ de prevenire si management al situaţiilor de urgenta, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este funcţional. 13.5. Planul operativ de prevenire si combatere a accidentelor trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

26

14. MONITORIZAREA ACTIVITATII 14.1.AER 14.1.1.Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in conditiile stabilite in tabelul nr. 12 si tabelul nr. 13: Tabelul nr. 12

Indicatori Punct de prelevare

Frecventa Metoda de analiza

CO Trimestrial Conform standardelor nationale

NOx

Trimestrial Conform standardelor nationale

SO2 Trimestrial Conform standardelor nationale

COV nm

Unitatea de ardere – Cos de dispersie cu H=8 m si D=1,4 m

Trimestrial Conform standardelor nationale

Tabel nr. 13

Indicatori Punct de prelevare

Frecventa Metoda de analiza

CH4CO2H2S H2

Cosuri de captare biogaz

Trimestrial Conform standardelor nationale

Nota : - urmarirea cantitatii si calitatii gazului de depozit se efectueaza pe sectiuni reprezentative ale depozitului ; - titularul are obligatia raportarii la ARPM Bucuresti a rezultatelor masuratorilor precum si a planselor cu punctele de prelevare stabilite. 14.1.2. IMISII Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti la limita amplasamentului, in cel putin 4 puncte, in conditiile stabilite in tabelul nr. 14:

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

27

Tabel nr. 14 Indicatori Frecventa Metoda de analiza

Pulberi in suspensie Lunar STAS 10813/76 Hidrogen sulfurat Lunar STAS 10814-76 14.2. APA Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti, la iesirea din decantorul tricompartimentat pentru indicatorii specificati in tabelul nr. 15: Tabel nr. 15

Nr. Crt.

Indicator Frecventa Metoda de analiza

1 pH SR ISO 10523/97 2 CCO-Cr SR ISO 6060/96 3 CBO5 SR EN 1899-2/2002 4 Amoniu SR ISO 7150-1/2001 5 Fosfor total STAS 10064-75 6 Substabte extractibile

lunar

SR 7587/96 7 Azotiti STAS 12754/89 8 Azotati SR ISO 7890-2/2000

SR ISO 7890-3/2000 9 Fenoli SR ISO 6439/2001

SR ISO 8165/1/00 10 Fier total ionic SR ISO 6332/96 11 Crom total SR EN 1233:2003

SR ISO 9174-98 12 Cadmiu SR ISO 8288/2002

SR EN ISO 5961/200213 Mangan STAS 8662/1-96

SR ISO 6333/96 14 Cupru STAS 7795-80

SR ISO 8288/2001 15 Plumb STAS 8637/79 16 Zinc STAS 8314-87

SR ISO 8288/2001 17 Reziduu fix STA 9187/84 18 Cloroform Conform standardelor

nationale in vigoare 19 PAH

semestrial

Conform standardelor nationale in vigoare

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

28

20 Nichel si compusi Conform standardelor nationale in vigoare

21 C10-C13 Conform standardelor nationale in vigoare

22 Triclorbenzen Conform standardelor nationale in vigoare

23 HCB (hexaclorbenzen) Conform standardelor nationale in vigoare

14.3. APA SUBTERANA

Controlul calităţii apei subterane se realizează prin foraje de control în cel puţin 3 puncte, un put amplasat amonte si doua aval fata de depozit, pe direcţia de curgere a panzei freatice.

Indicatorii care se analizeaza in probele de apa subterana prelevate sunt:

Tabel nr. 16 Nr. crt

Indicatori Frecventa Metoda de analiza

1. pH Trimestrial SRISO 10523-97 2. Consum biochim de

oxigen – CBO5

Trimestrial SR EN 1899/2-02

3. Consum chimic de oxigen – CCO-Cr

Trimestrial SR ISO 6060/96

4. Azot amoniacal Trimestrial STAS 7312/83 5. Reziduu filtrat la 1050C Trimestrial STAS 9187/84 6. Cadmiu Trimestrial SR ISO 8288-01 7. Crom total Trimestrial SR ISO 9174/98 8. Zinc Trimestrial SR ISO 8288-01 9. Nichel Trimestrial SR ISO 8288-01 10. Plumb Trimestrial SR ISO 8288-01

Se va urmari imbunatatirea calitatii apei subterane fata de momentul de

referinta, care se considera data intocmirii primelor buletine de analiza. 14.4. SOL

Controlul calitatii solului se face in 4 puncte de prelevare amplasate astfel: - in zona decantorului tricompartimentat, in zona rampei de descarcare, 2 puncte in partea nordica a depozitului vechi. Indicatorii de calitate analizati in probele prelevate sunt:

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

29

Tabel nr. 17 Nr. Crt.

Indicatori de calitate Frecventa Metoda de analiza

1. Cu Trimestrial 2. Zn Trimestrial 3. Pb Trimestrial 4. Co Trimestrial 5. Ni Trimestrial 6. Cd Trimestrial 7. Mn Trimestrial 8. Cr Trimestrial

SR ISO 11047/99

14.4.1. Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane. Un program de testare şi verificare trebuie iniţiat pentru a se asigura că toate structurile sunt testate cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în RAM. 14.4.2. Toate flanşele şi valvele de pe conductele de suprafaţă folosite pentru transportul de substanţe/levigat, trebuie să facă subiectul verificărilor vizuale săptămânale sau al altor modalităţi de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificări trebuie înregistrate într-un dosar care trebuie să fie disponibil pentru inspecţiile personalului cu drept de control conform legislaţiei in vigoare. 14.4.3. Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie si o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgeri accidentale de uleiuri de la utilajele din dotare. 14.5. DESEURI 14.5.1. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare. 14.5.2.Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor, recuperarea si eliminarea lor conform specificatiilor din tabelele 6-11. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil ARPM Bucuresti şi fără acordul prealabil scris al acesteia. 14.5.3. Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. 14.5.4. Descărcările de deseuri se vor face în zonele desemnate de lucru, protejate împotriva pierderilor din scurgeri.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

30

14.5.5. Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată, expediere, transport, eliminare sau recuperare a deşeurilor fără acordul scris prealabil al ARPM Bucuresti sau APM Ilfov. 14.5.6. Un registru complet cu probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor proprii de pe acest amplasament, trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei si trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru realizarea inspecţiei. Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de codul din Codul European al Deşeurilor pentru deşeurile transportate;

Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/recuperării deşeurilor.)

Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/eliminare.

14.5.7. O copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la ARPM Bucuresti ca parte a RAM pentru amplasament. 14.6. MONITORIZAREA ACTIVITATII CURENTE A DEPOZITULUI 14.6.1. Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu trebuie sa cuprinda:

1. Date meteorologice necesare stabilirii balantei de apa sunt: Tabelul nr. 18

Nr. crt.

Parametrii urmariti Frecventa

1. cantitatea de precipitatii Zilnic, dar si ca valori lunare medii

2. temperatura min., max., la ora 15 Medie lunara 3. directia si viteza dominanta a vantului Zilnic 4. Evapotranspiratia Zilnic, dar si ca valori

lunare medii 5. umiditatea atmosferica la ora 15 Medie lunara

2. Controlul calitatii levigatului si a gazului de depozit si frecventa

determinarilor este: Tabelul nr. 19

Nr. crt.

Parametrii urmariti Frecventa

1. Volum levigat Lunar

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

31

Compozitia levigat din bazinul de omogenizare : pH, suspensii totale, CCOCr, CBO5, amoniu,azotati, azotiti, fosfor total, substante extractibile ;

Trimestrial 2.

detergenti, fenoli, fier total ionic, crom total, cadmiu, mangan, cupru, plumb, zinc, sulfuri si hidrogen sulfurat, reziduu fix, sulfati, cloruri, bacterii coliforme totale

Semestrial

3. Posibile emisii de gaz (CH4, CO2, H2S, H2) Trimestrial

3. Topografia depozitului, urmarindu-se: - structura si compozitia deseurilor depuse in depozit – anual; - comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului – anual. 14.6.2 Monitorizarea post-inchidere a depozitului 14.6.2.1. Capacitatea de functionare a sistemului de impermeabilizare a suprafetei depozitului de deseuri se controleaza regulat. 14.6.2.2. Deformarea sistemului de etansare la suprafata al depozitului de deseuri sedetermina la intervale de un an. 14.6.2.3. La intervale de jumatate de an se executa inspectii ale depozitului scos din functiune. Se urmaresc urmatoarele: - starea stratului vegetal; - starea sistemului de drenaj; - destinatia post-inchidere. 14.6.2.4. Rezultatele activitatii de monitorizare post-inchidere vor fi pastrate in Registrul de functionare pe toata durata programului si dupa incheierea acestuia, conform prevederilor avizului de inchidere a depozitului. 14.6.2.5. Sistemul de monitorizare post-inchidere cuprinde: - determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale levigatului; - determinarea caracteristicilor cantitative si calitative ale gazului de depozit; - inregistrarea datelor meteorologice pentru stabilirea cantitatii de precipitatii, a domeniului de temperatura si a directiei dominante a vantului; - analiza principalilor indicatori caracteristici apelor subterane; se vor preleva probe din punctele situate amonte, respectiv aval de depozit, pe directia de curgere a apelor subterane; - determinarea concentratiilor indicatorilor specifici in aerul ambiental din zona de influenta a depozitului; - determinarea concentratiilor specifice de poluanti in sol, in zona de influenta a depozitului; - urmarirea topografiei depozitului; - utilizarea ulterioara a terenului se va face tinand seama de conditiile si restrictiile specifice impuse de existenta depozitului acoperit, in functie de stabilitatea terenului si a gradului de risc pe care acesta il poate prezenta pentru mediu si sanatatea umana.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

32

- suprafetele care au fost ocupate de depozite de deseuri se inregistreza in registrul de cadastru si se marcheaza vizibil pe documentele cadastrale. Tabel nr. 20 Nr. Crt.

Natura indicatorilor urmariti si modul de monitorizare/sondare

Frecventa

Datele meteorologice: - cantitatea de precipitatii, - variatiile de temperatura - evaporare direct cu lisimetrul sau prin stabilirea umiditatii aerului (la ora 15,00) - umiditatea aerului la ora 15,00.

Zilnic, medie lunara; Medie lunara; Zilnic, medie lunara; Lunar, medie lunara

Levigat (bazin de colectare a levigatului). Se vor urmari: - volumul levigatului; - nivelul levigatului in corpul depozitului - compozitia levigatului: pH, suspensii totale, CCOCr, CBO5, amoniu, azotati, azotiti, fosfor total, substante extractibile, detergenti, fenoli, fier total ionic, crom total, cadmiu, mangan, cupru, plumb, zinc, sulfuri si hidrogen sulfurat, reziduu fix, sulfati, cloruri, bacterii coliforme totale

La 6 luni La 6 luni La 6 luni

Principalii indicatori de calitate a apelor subterane: pH, CBO5, CCO-Cr, NH4 + substante extractibile cu solventi organici, detergenti sintetici biodegradabili, reziduu filtrat la 1050 C, sulfuri si hidrogen sulfurat, fenoli antrenabili cu vapori de apa, metale grele (cadmiu, crom total, zinc, nichel, plumb) – probe prelevate din foraje de monitorizare situate in amonte si aval de depozit.

La 6 luni

Posibile emisii de gaz si presiune atmosferica CH4, CO2, H2S, H2.

La 6 luni

14.6.2.6. Automonitorizarea tehnologica este o actiune distincta si are ca scop verificarea periodica a starii si functionarii amenajarilor din depozit in scopul reducerii riscurilor unor accidente, respectiv:

Verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor depozitului si anume: - starea drumului de acces si a drumurilor din incinta;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

33

- starea impermeabilizarii in zonele de ancorare; - functionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deseuri – apa

freatica si levigat; - functionarea drenurilor de gaze din masa deseurilor, a sistemelor de captare,

utilizarea lor in conditii de siguranta pentru personal si mediu; - starea stratului de acoperire in zonele unde nu se face depozitare curenta; - functionarea instalatiilor de evacuare a apelor pluviale si a levigatului; - functionarea instalatiilor de preepurare a levigatului; - functionarea canalizarii si a instalatiilor de vidanjare a apelor uzate

menajere; - functionarea sistemului de evacuare a apelor pluviale.

Urmărirea gradului de tasare şi stabilitatii depozitului: - comportarea taluzurilor si digurilor; - apariţia unor tasări diferenţiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor; - aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilitatii – modul corect de

depunere a straturilor de deseuri.

14.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA 14.7.1. Titularul are obligatia sa notifice la ARPM Bucuresti numarul de puturi pentru captarea gazului montate ulterior actualizarii si revizuirii autorizatiei integrate de mediu. 14.7.2. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al ARPM Bucuresti după evaluarea rezultatelor testărilor. 14.7.3. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la punctele de prelevare şi monitorizare. 14.7.4. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate. 14.7.5. Operatorul depozitului este obligat sa instituie un sistem de automonitorizare a depozitului de deseuri si sa suporte costurile acestuia. 15. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG nr. 140/2008 privind Registrul poluantilor emisi si transferati. Rapoartele finale trebuie depuse la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6. Rapoartele trebuie depuse astfel:

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

34

Tabel nr. 21 - Rapoarte periodice: Raport Frecventa raportarii Data de depunere a

raportului Monitorizarea emisiilor, imisiilor in aer

Emisii/Imisii –trimestrial/ lunar

Zece zile de la incheierea trimestrului/lunii

Monitorizarea emisiilor in apa de suprafata

Lunar Zece zile de la incheierea lunii

Monitorizarea emisiilor in panza freatica

Trimestrial Zece zile de la incheierea trimestrului

Monitorizarea emisiilor in sol

Trimestrial Zece zile de la incheierea trimestrului

Calitatea levigatului si a gazului de depozit

Trimestrial Zece zile de la incheierea trimestrului

Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual

Data inscrisa in chestionar

-

Situatia gestiunii deseurilor, conf. chestionarelor statistice anuale

Data inscrisa in chestionar

-

Cantitatea de deşeuri colectate, valorificate şi livrate (tone) către agenţii economici specializaţi în reciclare

Anual Zece zile de la incheierea anului

Raportul anual de mediu –RAM

Anual Pana la 31.01. al fiecarui an

Raportare emisiilor conf. HG nr. 140/2008 privind Registrul poluantilor emisi si transferati

Anual

Tabel nr. 22 - Rapoarte singulare

Raport Data de depunere a raportului Notificările în caz de funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor de reducere a poluării

În cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului.

Plan de închidere definitivă a depozitului

Odată cu cererea pentru Aviz de mediu la incetarea activitatii

Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale

Odata cu documentatia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala

Reclamatii –daca este cazul 10 zile de la inchiderea lunii in care se face reclamatia

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

35

Efecte ecologice negative semnificative constatate in programul de monitorizare

Max. 12 ore de la constatare

Notificarea intentiei de inchidere/deschidere a unei celule

-

Notificarea montarii unor noi puturi de captare a gazului

-

• Titularul autorizatiei va inregistra toate prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei Autorizatii.

• Titularul autorizatiei va inregistra toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu .

• Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile legate de exploatarea activităţii, care au impact asupra mediului. Inregistrarea trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la continutul reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la Agenţia Regională pentru Protectia Mediului Bucuresti în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în RAM.

• Registrele trebuie păstrate pe amplasament pe o perioadă de minim 7 ani şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate, în orice moment.

• Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor trebuie depuse la sediul ARPM Bucuresti în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

• Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment .

• Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al ARPM Bucuresti după evaluarea rezultatelor.

• Titularul autorizatiei va mentine un dosar pentru informarea publicului la sediul unitatii. Acest dosar va contine obligatoriu minimum:

- Copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre ARPM Bucuresti si titularul autorizatiei;

- Autorizatia integrata de mediu; - Solicitarea; - Raportarile anuale catre A.R.P.M. Bucuresti ; - Registrul de control al G.N.M.; - Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante .

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

36

16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII 16.1. Titularul activităţii este obligat să solicite şi să obţină avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu în situaţia în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, să transmită în scris A.R.P.M. Bucuresti obligaţiile asumate privind protecţia mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. 16.2. Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investiţii noi şi pentru orice modificare sau extindere, care poate avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activităţilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată şi modificată prin Legea nr. 84/2006. 16.3. Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie integrata de mediu conduce la suspendarea acesteia şi la încetarea activităţii după caz, conform OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata prin Legea nr. 265/2006, la sancţionarea celor vinovaţi. 16.4. Operatorul depozitului este obligat sa isi constituie un fond pentru inchiderea si urmarirea post inchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere. Fondul trebuie sa se pastreze intr-un cont purtator de dobanda deschis la o banca comerciala. Dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului. 16.5. Operatorul are obligatia sa ia toate masuri pentru desecarea baltii Ochiul Boului pe masura ce se extinde constructia celulei ecologice nr. 2, astfel: - desecarea prin retele de colectare si evacuare ; - captarea si evacuarea apei care se infiltraza din terasa si alimenteaza in prezent balta; - indepartarea vegetatiei existente pe aproape toata suprafata baltii; - acoperirea cu un strat de pamant a fundului baltii; - realizarea unor celule ecologice compartimentate . 16.6. Colectarea, tratarea si folosirea gazului de depozit se efectueaza astfel incat sa nu se produca pagube sau distrugerea mediului si sa se reduca riscurile pentru sanatatea populatiei. 16.7. Controlul acumularii si migrarii gazului de depozit, precum si cantitatea si compozitia gazului se realizeaza conform prevederilor autorizatiei. 16.8. Operatorul este obligat sa notifice ARPM Bucuresti cu 90 de zile inainte, orice modificare care afecteaza activitatea sau o parte din activitate.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

37

16.9. Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea deseurilor si pana la depozitarea acestora pe depozit, precum si activitatilor de sortare a deseurilor reciclabile in vederea valorificarii acestora. 16.10. Deseurile industriale reciclabile balotate sunt predate către unităţi autorizate în vederea valorificării finale. Se interzice depozitarea oricăror tipuri de deşeuri colectate direct pe sol. 16.11. Se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi 16.12.Notificarea autorităţilor :

• Titularul Autorizaţiei trebuie să notifice ARPM Bucuresti, APM Ilfov si Garda de Mediu prin fax si/sau nota telefonica şi electronic, dacă este posibil, la sediul ARPM Bucuresti, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii: a). Orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de control

sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

b). Orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol;

c). Orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei Autorizaţii. • Titularul Autorizaţiei trebuie să includă, ca parte a notificării, data şi ora

incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

• Titularul Autorizaţiei trebuie să inregistreze orice incident, prezentat mai sus. Această inregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului, dar si toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei acestuia. După inregistrarea incidentului, titularul Autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună la ARPM Bucuresti raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la ARPM Bucuresti ca parte a RAM.

• În cazul oricărui incident precizat mai sus care are legătură cu deversările în apa inclusiv, apa subterana, titularul autorizaţiei trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

• În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul trebuie sa transmita o notificare scrisă către ARPM Bucuresti:

Încetarea definitiva a oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate;

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

38

Încetarea oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

Reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate după perioada de oprire.

• Orice modificare privind următoarele detalii depuse de Operator în solicitare trebuie notificată la ARPM Bucuresti în scris în 14 zile de la apariţia ei:

modificări privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comerţului, adresa sediului social al Operatorului;

modificări privind aspecte specifice ale ultimului deţinător al instalaţiei, acţionariatului (inclusiv detalii ale unui consorţiu final în cadrul căruia Operatorul a devenit o sucursală)

măsuri luate privind implicarea Operatorului în administraţie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

16.13. Titularul autorizatiei are obligatia respectarii prevederilor O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 16.14. Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii pe perioada de valabilitate a prezentei autorizatii, poate conduce la revizuirea autorizatiei integrate de mediu de catre ARPM. Titularul autorizatiei este obligat sa prezinte in acest scop la ARPM Bucuresti orice act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obtinerea acestuia. 17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR 17.1. La incetarea activitatilor cu impact asupra mediului, precum si la schimbarea titularului unei activitati, inclusiv prin vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare in conditiile legii, este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu (conf. OUG 195/2005, art. 10). 17.2 Aplicarea imediat a stratului de impermeabilizare a suprafetei celulei dupa umplerea completa. Titularul activitatii la atingerea capacitatii maxime de depozitare a celulei in exploatare este obligat sa realizeze inchiderea acesteia conform cerintelor Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor si sa prezinte la ARPM Bucuresti planul starii de fapt in maxim o luna dupa umplerea celulei. 17.3. Operatiile de inchidere vor avea la baza un proiect realizat pe baza unui plan de inchidere, ce va avea toate avizele impuse de legislatia in vigoare. 17.4. Inchiderea depozitului de deseuri se realizeaza utilizand „Fondul pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere”. Fondul constituit pana la un anumit moment de timp din durata de functionare a depozitului poate fi utilizat pentru inchiderea partiala (a unei celule cu capacitatea

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

39

epuizata). Consumul Fondului sa va face pe baza de situatii de lucrari, ce vor fi intocmite o data cu realizarea lucrarilor de inchidere. 17.5 - Operatorul este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului;

- Perioada de urmarire postinchidere este de min. 30 de ani si poate fi prelungita prin programul de monitorizare postinchidere daca se constata ca depozitul nu este inca stabil si prezinta un risc potential pentru factorii de mediu;

- Monitorizarea postinchidere va fi efectuata conform procedurilor prevazute in prezenta autorizatie, iar rezultatele determinarilor efectuate vor fi pastrate intr-un registru pe toata perioada de monitorizare;

- Operatorul depozitului este obligat sa anunte in mod operativ autoritatea competenta pentru protectia mediului producerea de efecte semnificative negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control si sa respecte decizia autoritatii teritoriale pentru protectia mediului privind masurile de remediere impuse in perioada postinchidere. 17.6. Operatorul depozitului trebuie sa inchida si sa refaca celulele pe masura epuizarii capacitatii lor. Straturile sistemului de acoperire trebuie sa asigure:

- retinerea deseurilor; - gestionarea producerii levigatului (prin controlarea intrarii apelor pluviale); - prevenirea scaparilor necontrolate de gaz din depozit, sau a patrunderii

aerului in masa de deseuri; - utilizarea ulterioara a terenului.

In etapa de inchidere se va asigura impermeabilizarea depozitului prin: - realizarea hidroizolatiei alcatuita dintr-un strat de impermeabilizare din

pamant argilos cu grosimea minima de 0,5m; - executarea unui sistem de drenaj al apei din acoperisul depozitului format

din: retea de drenuri absorbante si colectoare, strat drenant mineral, geotextil cu rol de protectie si filtrare;

- se vor asigura masurile necesare pentru stabilizarea rampei; - lucrarile de reabilitare a sectoarelor umplute cu deseuri vor incepe imediat

ce procesul de stabilizare a deseurilor permite acest lucru. Se va reface structura solului prin:

- acoperirea depozitului cu un strat fertil de 0,6 m; - dupa reabilitare se va proteja suprafata prin plantarea de plante ierboase, graminee si alte specii vegetale cu radacini putin adanci pentru a nu se deteriora stratul de etansare . 18. VALABILITATE

18.1. Prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuita conţine 41 de pagini si intră în vigoare la 04.06.2008 şi este valabilă până la 01.06.2017.

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

40

18.2. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care :

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrate de mediu;

b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive;

c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupun utilizarea altor tehnici;

d) se modifica substantial continutul actelor de reglementare care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii;

e) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea autorizatiei integrate de mediu dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa. In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, ARPM Bucuresti dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre

Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetul Ilfov, Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti si Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului – Ilfov.

ARPM Bucuresti isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala. DIRECTOR EXECUTIV , SEF SERVICIU AUTORIZARE SI chim. Simona Mihaela Saceanu CONTROLUL CONFORMARII, ing. Roxana Costache INTOCMIT, geog. Gabriela Ionescu

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

41

Aleea Lacul Morii, nr. 1, www.arpmb.ro Tel: 021 430.66.72, 021 430.66.77 sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax: 021 430.66.75

42