Aspecte teoretice si practice referitoare la contabilitatea ... teoretice si practice...¢ ...

download Aspecte teoretice si practice referitoare la contabilitatea ... teoretice si practice...¢  Aspecte teoretice

If you can't read please download the document

 • date post

  20-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aspecte teoretice si practice referitoare la contabilitatea ... teoretice si practice...¢ ...

 • dr. AlexandraLazdr dr. Monica fulean

  AspncrE TEoRETTcE $r PRACTTcE REFERITOARE LA CONTABILITATEA

  ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR

  [40NITCIRULOFICIAL Edift$* gi Tipsgm$*

  Bucuregti,2018

 • i:rt,:..i 3,:ir;ii :..f,,:;,,

  ii:i.:* *1!::i!:

  ::l:a ri :l'i:t:i, :tl.: :l

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a RomAniei LAZAR, ALEXANDRA

  Aspecte teoretice Si practice referitoare la contabilitatea asociafiilor 9i fundaliilor / AlexandraLazdr, Monica fulean. - Bucuregti : Monitorul Oficial R.A., 2018

  rsBN 978-973-567 -99 4-1

  I. Julean, Monica

  657

  CupRrws

  Prefali

  CAPITOLUL 1. Aspecte cu prMre la contabilitatea persoanelor iuridice firi Ccop patrimonial ...................,.. 1.1. Aria de aplicabilitate a reglementiirilor contabile pentru persoane

  juridice tdrl scop patrimonial 1".2. Moneda de raportare, principii gi frecvenfa raportdrilor

  CAPITOLUL 2. Situafii financiare anuale 2.1, Situafii financiare anuale 2.2. Situalii financiare anuale simplificate

  CAPITOLUL 3. Prezentarea unor elemente de bilan! 9i contul rezul- tatului financiar

  3.1.1. Investilii imobiliare .. 3.1.2. Active biologice productive de natura imobilizdrilor ...........

  3.2. Active biologice de natura stocurilor gi produclia agricold ........... 3.2.1. Active biologice de natura stocurilor 3.2.2. Produclia agricoli

  3.3. Elemente in valuti

  CAPITOLUL 4. Analizareflectiirii unor elemente in bilant si in contul rezultatului exercif iului

  7

  9

  12

  t2 1B

  27

  2t 2I 46 55 56 57 70

  81 BL

  4.2. Subvenlii pentru investigii gi subvenlii aferente veniturilor ......... 97

  CAPITOLUL 5. Venituri gi cheltuieli specifice activitdlii firi scop patrimonial ....................... 118

  CAPITOLUL 6. Apmbarea, semnarea gi verificarea situa$ilor financiare anuale 757

 • PnErnlA

  Reglementdrile contabile pentru persoanele juridice fdrd scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 3.1,03/2017, cu modificdrile gi completlrile ulterioare, se aplicd incepAnd cu data de 1 ianuarie 2018.

  Noutdgile aduse de aceste reglementiri, prin raportare la cele irplicabile pAnI la 3L decembrie 2077, respectiv Reglementdrile contabile p entru p erso anele j uridice fdrd scop p atrimonial, aprobate lrrin Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 1,.969/2007, cn rnodificdrile gi completdrile ulterioare, constau, in principal, in aspecte legate de contabilizarea operaliunilor corespunzltoare activitdfilor economice desf5gurate de aceste entitefi.

  intrucAt primele situafii financiare anuale intocmite conform noilor reglementiri vor fi cele aferente datei de 31 decembrie 2018, prezenta lucrare i;i propune si vinl in sprijinul entitdlilor cuprinse in aria de aplicabilitate a acestora, cu elemente concrete care surprind situalii practice care impun contabilizarea opera- [iunilor aferente.

  Amintim, in acest sens, aspectele referitoare la: investiliile imobiliare; activele biologice; produclia agricolS; elementele in valutS; reevaluarea imobilizdrilor corporale; subvenfiile pentru i nvestif ii gi subvenliile aferente veniturilo r.

  Precizlm, de asemenea, cA s-a avut in vedere ca aspectele de reglementare sd fie insolite de trimitere la punctele corespun- zdto ar e din Re g I em e ntd rile c o ntab il e.

  De menlionat cI reglementirile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanlelor publice nr.3.L03 /20L7, ca gi cele aplicabile operatorilor economici - respectiv Reg lementdrile contabile privind situafiile financiare anuale individuale ;i situaliile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanlelor publice

 • Aspecte teoretice ;i practice referitoare la contabilitatea asocialiilor ;i funda,tiilor

  nr. 1,.802/2014, cu modificirile gi completerile ulterioare - nu constituie bazd legali pentru efectuarea operaliunilor economico- financiare. Aceasta pentru cI la reflectarea in contabilitate a operaliunilor derulate se are in vedere conlinutul economic al acestora, cu respectarea principiiloa bazelor, regulilor gi politicilor contabile permise de reglementirile contabile aplicabile.

  Astfel, in cazul persoanelor juridice firi scop patrimonial pot fi avute in vedere, de exemplu: Ordonanla Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociafii gi fundagii, cu modificirile gi completirile ulterioare; Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicati; Legea dialogului social nr. 62/2011, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare; Legea nr. 489 /2006 privind libertatea religioasd gi regimul general al cultelo4, republicati.

  dr. Alexandra LAZAR dr. Monica IULEAN

  CaprroruI, 1 Aspecte cu privire la contabilitatea persoanelor

  iuridice firi scop patrimonial

  1.1. Aria de aplicabilitate a reglementdrilor contabile pentru persoane iuridice ftrd scop patrimonial

  Reglementdrile contabile pentru persoane juridice fdrd scop patrimonial, aprobate prin 0rdinul ministrului finanlelor publice nr. 3.103/20L7, se aplicd incepAnd cu data de f. ianuarie 201B.

  Potrivit reglementdrilor menfionate, au obligalia de a conduce contabilitate in partidd dubld:

  . asociafiile;

  . fundaliile;

  . federafiile sau alte organizalii de acest fel cu personalitate juridici;

  . partidele politice;

  . patronatele;

  . or ganizatiile sindicale;

  . cultele religioase;

  . alte persoane juridice infiinfate inbaza unor acte normative speciale, in scopul desf5guririi de activitifi tdri scop patrimonial, gi care au obligafia, potrivit legii, sd conducl contabilitatea in partidi dubli gi sI intocmeascl situafii financiare anuale;

  . subunitifile fird personalitate juridici, cu sediul in RomAnia, care aparlin persoanelor juridice flri scop patrimonial cu sediul in RomAnia.

  Subunitdfile fhri personalitate juridicd, care aparlin persoa- nelor juridice firi scop patrimonial cu sediul in RomAnia, orga- nizeazd gi conduc evidenli contabili proprie astfel incAt aceasta si,permiti determinarea informafiilor ;i a obligaliilor prevdzute

 • Aspecte teoretice ;i practice referitoare la contabilitatea asocialiilor ;i fundagiitor

  de lege, iar persoanele juridice cdrora le aparlin sd poatd intocmi situafii financiare anuale.

  Aceste subunitifi nu intocmesc si nu depun situafii financiare anuale;

  . subunitSlile fdrd personalitate juridic5, cu sediul in strii- nitate, care aparlin persoanelor juridice fird scop patrimonial cu sediul in RomAnia.

  Activitatea subunitdfilor fird personalitate juridici ce aparlin persoanelor juridice fdri scop patrimonial cu sediul in RomAnia 9i desfdgoari activitate in striinitate se include in situaliile finan- ciare anuale ale persoanei juridice romAne;i se raporteazd.pe teri- toriul RomAniei;

  . subunitifile fdrd personalitate juridicd din RomAnia care aparfin persoanelor juridice tiri scop patrimonial cu sediul in striinitate;

  . asocierile in participafie. in cazul asocierilor in participafie incheiate intre o persoand

  juridici romAni firi scop patrimonial gi o persoand juridicd stri- ind firl scop patrimonial, contabilitatea se fine de cdtre persoana desemnati de asociafi, care rlspunde potrivit legii.

  Asocierile in participafie intre persoane juridice strdine fdri scop patrimonial, inregistrate in RomAnia, aplici aceste regle- mentiri pentru determinarea informaliilor ;i obligaliilor previ- zute de lege, fird a intocmi situalii financiare anuale.

  Este important de menlionat ci prevederile cuprinse in regle- mentdrile contabile menlionate se aplici preponderent pentru activitatea fdrl scop patrimonial, inclusiv activitilile cu destina- lie speciald, desfigurate de cdtre persoanele juridice firi scop patrimonial gi, in subsidiar; pentru activitdfile economice desti- $urate, potrivit legii, de citre aceste persoane juridice.

  8

  Aspecte cu privire la contabilitatea persoanelor juridice fdrd scop patrimonial

  Pentru activitdlile economice desf5gurate de citre persoanele juridice fdrd scop patrimonial, se au in vedere gi prevederile Reglementdrilor contabile privind situaliile financiare anuale individuale gi situaliile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanfelor publice nr. 1,.802/2014, cu modificirile gi completirile ulterioare.

  Potrivit prevederilor Ordonanlei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocialii gi fundafii, republicati, cu modificirile ;i completdrile ulterioare, asociafiile, fundaliile gi federafiile pot desfigura orice alte activitdli economice directe dacd acestea au caracter accesoriu gi sunt in strAnsl legiturd cu scopul principal al persoanei juridice.

  Persoanele juridice care aplicd contabilitatea in partidd dublS intocmesc gi depun situafii financiare anuale.

  F Pot conduce contabilitatea in partidi simplS potrivit actelor normative de infiinlare:

  . unitilile de cult;

  . asocialiile de proprietari;

  . alte persoane juridice firi scop patrimonial care, prin actul normativ de infiinfare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligalia linerii contabilitilii in partidd simpli.

  Persoanele juridice tdri scop patrimonial care conduc contabilitatea in partidi simpli nu intocmesc situalii finan- ciare anuale.

  1.2. Moneda de raportarg principii gi frewenla raportirilor Contabilitatea se line in limba romAni gi in moneda nafionalS. in cazul operafiunilor efectuate in valutd, acestea se vor inre-

  gistra in contabilitate atAt in lei, cAt gi in valutS.

 • Aspecte teoretice ;i practice referitoare la contabilitatea asocia,tiilor ;i funda,