Asigurarea marfurilor

68
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE ASIGURAREA MĂRFII PE PARCURSUL TRANSPORTULUI AUTO STUDIU DE CAZ OMNIASIG Profesor Coordonator Prof. Univ. Dr. Gheorghe HURDUZEU Absolvent Cătălina Anca PETRACHI

description

ASIGURAREA MĂRFII PE PARCURSUL TRANSPORTULUI AUTOSTUDIU DE CAZ OMNIASIG

Transcript of Asigurarea marfurilor

Page 1: Asigurarea marfurilor

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE RELAȚII ECONOMICE INTERNAȚIONALE

ASIGURAREA MĂRFII PE PARCURSUL TRANSPORTULUI

AUTO

STUDIU DE CAZ OMNIASIG

Profesor Coordonator

Prof. Univ. Dr. Gheorghe HURDUZEU

Absolvent

Cătălina Anca PETRACHI

BUCUREŞTI

2012

Page 2: Asigurarea marfurilor

CUPRINS

Introducere

Capitolul I Rolul și Funcțiile Asigurării în Economia de Piață...............1

I.1 Ce este asigurarea și ce își propune?..........................................................1

I.2 Noțiuni de bază în asigurări........................................................................2

I.3 Clasificarea asigurărilor..............................................................................3

I.4Reasigurarea..................................................................................................6

Capitolul II : Contractul de asigurare........................................................9

II.1. Definiția și caracterele juridice ale contractului de asigurare..............9

II.2. Încheierea și derularea contractului de asigurare..................................9

II.3. Forma contractului de asigurare...........................................................10

Capitolul III : Asigurarea mărfii pe parcursul transportului rutier.........12

III.1. Caracteristici generale...........................................................................12

III.2. Condiţiile de asigurare a mărfurilor pe parcursul transportului

rutier..........................................................................................13

III.2.1. riscul în asigurarea de transport terestru.........................................16

III.2.2.suma asigurată.....................................................................................17

III.2.3. calculul şi plata despăgubirii.............................................................18

III.3. Studiu de caz Omniasig...............................................................20

Concluzie

Bibliografie

2

Page 3: Asigurarea marfurilor

INTRODUCERE

Creşterea utilizării operaţiunilor de asigurări se explică atât prin eficienţa lor cât şi prin

necesitatea acestora.

Operaţiunile de asigurări s-a impus pe piaţa românească după anul 1990.

În ţãrile dezvoltate, asigurãrile au devenit o importantã ramurã a economiei naţionale,

pentru ca prin valoarea adãugatã create, societãţile de asigurare participã la sporirea

produsului intern brut, oferã locuri de muncã, participa la oferta de capital de împrumut pe

piaţa financiarã. De asemenea, prin sumele acordate asiguraţilor contribuie la refacerea

bunurilor distruse sau avariate.

În prezenta lucrare am încercat să surprind unele aspecte ale evoluţiei pieţei de

asigurare în general şi în mod particular a asigurarii de bunuri si auto (Cargo – CMR). În acest

scop am utilizat informaţii din diverse studii şi de la persoane cu experiență în acest domeniu.

Partea teoretică clarifică aspecte privind conceptul de asigurări, tipuri de asigurări,

mod de derulare a operaţiunilor, importanţa economică a asigurărilor ca forma de finanţare și

rolurile asigurărilor.

Partea de teorie constituie suportul pe care se sedimentează partea practică. Pentru a

clarifica situţia asigurărilor în ţara noastră am utilizat tematică , date, statistici şi previziuni ale

experţilor în domeniu.

Pentru a exemplifica am făcut un studiu de caz al unei societăţi de asigurări, mai exact

S.C OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A

3

Page 4: Asigurarea marfurilor

Capitolul I : Rolul și Funcțiile Asigurării în Economia de

Piață

I.1. Ce este asigurarea și ce își propune?

Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor

fizice şi juridice în calitate de asiguraţi împotriva diverselor riscuri şi este realizată de către

societăţi specializate, în calitate de asigurători.1

Totodată asigurarea reprezintă o operaţiune economico-financiară prin care partea

denumită asigurător despăgubeşte, în cazul producerii unui eveniment nefast, partea denumită

asigurat, printr-o sumă de bani (indemnizaţia de asigurare sau suma asigurată).

Asiguratorul este persoana juridică constituită conform legii care are ca obiect unic de

activitate încheierea de contracte de asigurare. Acesta în schimbul încasării primelor de

asigurare se obliga la plata daunelor cauzate de riscurile asigurate.

Asiguratul este persoana fizică sau juridică care prin efectul legii sau liber

consimțământ încheie contractele de asigurare, conform condițiilor impuse de asigurator.

Subiectele asigurării sunt factorii implicați direct sau indirect în încheierea polițelor de

asigurare. Aceștia sunt: asiguratorul, asiguratul, contractantul, beneficiarul.

Asiguararea are la bază principiul mutualităţii, potrivit căruia fiecare asigurat

contribuie cu o sumă (primă de asigurare) relativ modestă la crearea fondului de asigurare din

care sunt acoperite daunele suferite

Principiul mutualităţii este aplicabil, la rândul său, se bazează pe acţiunea legii

numerelor mari (care este o lege statistică având următorul enunţ: cu cât este mai mare

numărul expunerilor la risc, cu atât probalitatea daunelor produse se va apropia de valoarea

probabilităţii daunelor estimate).

Esenţa economică a asigurării o reprezintă acoperirea daunelor dintr-un fond central,

creat din colectarea primelor de asigurare colectat plătite de către asiguraţi. Destinaţia acestui

fond este următoarea:

plata daunelor;

crearea unui fond de rezervă (din care se vor achita daunele mari;)

acoperirea cheltuielilor administrative ale societăţii;

Esenţa asigurării o reprezintă:

existenţa comunităţii de risc;

1 Constantinescu D.A., Dobrin M. – Introducere în asigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998

1

Page 5: Asigurarea marfurilor

mutualitatea în suportarea pagubelor;

împărţirea, respectiv dispersia riscului;

Autoasigurarea – este o metodă de creare autonomă, descentralizată şi independentă a

unor fonduri de rezervă de către persoanele fizice şi juridice. Ca metodă este foarte des

utilizată, deoarece nu poate fi eficientă decât în cazul în care capacitatea financiară a firmei

este foarte mare, iar fregvenţa riscurilor este foarte redusă.

Asigurarea propriu zisă- este diferită de autoasigurare, deoarece presupune existenţa

comunităţii de risc şi mutualitatea în compensarea, daunelor, a prejudiciilor şi răspunderii faţă

de terţele persoane care au suferit prejudicii.

În sfera asigurărilor directe mai intră şi Coasigurarea - care acoperă situaţiile în care,

dat fiind valoarea bunurilor asigurabile precum şi numărul lor, riscurile vizate fiind greu de

sumat de către o singură societate de asigurări, asigurătorul încheie contractul de asigurare cu

mai multe sicietăţi, care participă la acoperire fiecare în cotă-parte, pentru aceiaşi perioadă.

Un aspect esențial în viața și evoluția omului, înca din cele mai vechi timpuri l-a

constituit grija față de viitor, teama combinată cu precauție și ințelepciunea cu siguranța unui

lucru împlinit. Asigurarea exprimă în principal o protecție financiara pentru pierderile suferite

de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri.

Asigurarea este o garanție, o punere în siguranță, o încredințare, o promisiune fermă, o

măsură de prevedere ce se ia de cei interesați pentru conservarea bunurilor pe care le posedă.

Evolutia asigurărilor este puternic legată de dezvoltarea economiei de piață.

I.2. Noțiuni de bază în asigurări

În materie de asigurări ca domeniu distinct de activitate, se folosesc o serie de noțiuni

specifice a caror cunoaștere are deosebită importanță.

Suma asigurată: este definită ca partea din valoarea asigurată pentru care asiguratorul

își asumă răspunderea în cazul producerii fenomenului.

Conform altor definiții: „suma asigurată este suma maximă în limita căreia

asiguratorul este obligat să plătească indemnizația de asigurare la ivirea cazului asigurat.”2

Prima de asigurare: reprezintă suma de bani sau remunerația pe care asiguratul o

plătește asiguratorului pentru asumarea riscului.

În cazul asigurărilor mutuale suma plătită de asigurat se numeste cotizație.

Prima platită de asigurat numită prima bruta, sau tarifară, se compune din două

elemente:

2 Constantinescu D.A., Dobrin M. – Introducere în asigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998

2

Page 6: Asigurarea marfurilor

a) prima neta, care stă la baza constituirii fondului de asigurare din care urmează să se

plătească indemnizațiile de asigurare;

b) prima adaos care servește pentru:

acoperirea cheltuielilor de funcționare ale societăților de asigurări;

finanțarea măsurilor de prevenire a riscului;

atingerea scopului asiguratorului: obținerea de profit.

Paguba: reprezintă prejudiciul suferit de asigurat în urma producerii riscului asigurat.

Prin asigurare se acoperă numai prejudiciul efectiv, nu și beneficiul nerealizat.

Termenul de paguba sau daună este aplicabil asigurărilor de daune.

Paguba poate fi mai mică sau cel mult egală cu valoarea reală a bunului.

Indemnizația de asigurare: reprezintă suma de bani pe care asiguratorul o plătește

asiguratului sau beneficiarului asigurării la survenirea asigurată.

Indemnizația de asigurare semnifică după caz:

despăgubirea - în cazul asigurărilor de daune;

suma asigurată - în cazul asigurărilor de persoane.

Despăgubirea: reprezintă „suma de bani care asiguratorul o datorează asiguratului în

vederea compensării pagubei produse de riscul asigurat.

Sisteme de acoperire a pagubei:

sistemul acoperirii promoționale;

sistemul primului risc: despăgubirea acoperă fără a depăși mărimea sumei

asigurate. Acest sistem protejează mai bine pe asigurați;

Producerea riscului asigurat poate genera:

-o pagubă totală: în acest caz nu prezintă relevantă folosirea sistemului

acoperiri proporționale sau a sistemului primului risc;

-o pagubă parțială.

sistemul răspunderii limitate: partea din paguba cade în sarcina asiguratului

poartă denumirea de fransiză.

I.3. Clasificarea Asigurărilor:

Așa cum se observă asigurările reprezintă un mecanism complex de finanțare a

riscului aflat la dispoziția persoanelor și agenților economici.

Prin urmare este necesară clasificarea acestora în funcție de mai multe criterii.

După tipul și natura riscurilor asigurate, distingem două categorii principale și anume:

asigurări de viață;

3

Page 7: Asigurarea marfurilor

asigurări non-viață (generale).

În cazul asigurărilor de viață care se asigură este decesul. Dat fiind ca acest eveniment

este cert, s-ar putea invoca faptul că decesul nu se poate încadra în conceptul de risc.

Elementul de incertitudine se refera la momentul producerii riscului și nu la riscul însuși.

Scopul fiind protecția financiară a familiei sau dependenților.3

La asigurările non-viață se asigură alte riscuri, cu excepția riscului de deces în

acoperirea pricipală. Pe perioada contractuală evenimentul asigurat se poate produce sau nu.

Este vorba despre riscurile pure care au gradul de incertitudine pentru a putea fi asigurate.

Scopul este compensarea pierderilor materiale sau financiare generate de producerea

evenimentului asigurat, respectiv menținerea situației patrimoniale și financiare a asiguratului.

Din punct de vedere al obiectul asigurării avem:

asigurări de persoane;

asigurări de bunuri;

asigurări de raspundere civilă;

asigurări de interes financiar.

Asigurările de persoane: acestea asigură viață și se refera la acoperirea riscurilor care

afectează starea fizică a oamenilor: supraviețuire, deces, invaliditate temporară și invaliditate

permanentă, accidente existând astfel asigurări de viață și asigurări de accidente.

Asigurările de bunuri sunt oferite de societățile de asigurare pentru a acoperi riscurile

referitoare la bunuri personale, toate categoriile de active, animale și culturi agricole.

Asigurările de raspundere civilă: au ca obiect o valoare patrimonială, egală cu

despăgubirea pe care ar urma să o plătească asiguratul unor terți prejudiciați. Acoperă

riscurile referitoare la răspunderea civila legală, profesională a persoanelor fizice și juridice

pentru eventualele daune produse terților. Există o gamă largă de astfel de asigurări.

Asigurările de interes financiar: prin această formă de asigurare se obține protecția

pentru asigurarea de pierdere a profitului, asigurarea de credite, asigurarea pentru riscul de

neplată, asigurarea de fidelitate și altele.

Din punct de vedere al caracterului obligativității avem:

asigurări obligatorii;

asigurări facultative.

3 Ciurel, Violeta - Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale, All Beck,

2000

4

Page 8: Asigurarea marfurilor

Asigurările obligatorii sunt caracterizate prin faptul ca sunt reglementate prin lege.

Caracterul obligatoriu deriva fie datorită frecvenței ridicate de apariție a riscurilor asigurate,

dar și severității unor daune cu frecvență scazută.

În România la ora actuală cea mai cunoscută formă de asigurare obligatorie este

asigurarea de raspundere civilă auto. Până înainte de 1991 mai exista caracterul de

obligativitate și asupra clădirilor, a călătorilor C.F.R. (costul asigurării era inclus în prețul

biletului de tren), a animalelor și culturilor agricole.4

La ora actuală se pune din nou în discuție instituirea obligativității în asigurarea

cladirilor (teama executivului de un cutremur devastator asemănător celui din anul 1977,

precum și de alte catastrofe naturale. Aceasta și deoarece fondurile aflate la dispozitie sunt

limitate și prevăd și alte destinații).

În schimb în țările dezvoltate ale lumii (S.U.A, Japonia, statele U.E.) există mai multe

asigurări obligatorii - auto, pentru cladiri etc.

Asigurările obligatorii prezintă o caracteristică foarte importantă. Datorita caracterului

național se înregistrează o dispersie foarte mare a riscurilor, precum și în cazul apariției

daunelor acestea sunt compensate eficient.

Tot ca o formă de asigurare obligatorie poate fi percepută și asigurarea bunurilor

achiziționate prin leasing sau rate, sau asigurarea imobilelor cu care se girează în favoarea

băncilor în momentul contractării de credite.

Asigurările facultative: se caracterizează prin faptul că încheierea asigurării se

realizează prin liberul consimțământ al asiguratului și prin existența unei polițe de asigurare

care sa-i acopere riscurile dorite.

Datorită faptului că dispersia riscului este mult mai mică decât în cazul asigurărilor

obligatorii și primele de asigurare au un nivel mai ridicat.Din punct de vedere al cadrului

teritorial în care operează asigurările se clasifică în:

asigurări naționale;

asigurări internaționale.

Asigurările naționale reprezintă acea categorie de asigurări care se desfășoară doar

între granițele unei tări.

Asigurările internaționale au în considerare faptul că legatura dintre asigurator și

dauna produsă de propriul asigurat are loc în afara granițelor tării asiguratorului (daune

produse la asigurarea de Carte Verde, asigurările medicale de călatorie, răspunderea

4 Ciurel, Violeta - Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale, All Beck, 2000

5

Page 9: Asigurarea marfurilor

cărăușului pentru marfa transportată, asigurări aviatice și maritime etc, inclusiv reasigurările).

Din punct de vedere al naturii și tipului raportării care au loc între asigurat și asigurator există:

asigurare directă;

asigurare indirectă.

Asigurarea directă este încheiată în mod direct între asigurator și asigurat.

Asigurarea indirectă se încheie prin intermediari – agenți de asigurări care reprezintă

interesele asiguratorului și brokerii care reprezintă atât interesele asiguratului cât și ale

asiguratorului.

I.4. Reasigurarea

Grupul vânzătorilor de asigurări și reasigurări cuprinde companiile de asigurare,

respectiv reasigurare care accepta riscuri în asigurare/reasigurare în schimbul primelor de

asigurare/reasigurare, devenind asiguratori/reasiguratori.

Tipurile de companii pe care le întâlnim pe piață în calitate de asiguratori și

reasiguratori sunt: companii de asigurări, companii captive de asigurări și reasigurări, asociații

mutuale, companii de reasigurări, sindicate Lloyd’s , pool-uri de subscriitori.

Companiile de asigurări sunt principalii ofertanți de asigurări și cumparatori de

reasigurări pe piețele internaționale ale asigurărilor și reasigurărilor.

Corporațiile de stat de asigurări și reasigurări au o activitate specifică în fiecare țară.

Chiar dacă sistemul de asigurare sau reasigurare nu este monopol de stat, pot exista totuși

diferite reglementări referitoare la anumite obligații ale companiilor privind asigurările și

reasigurările.

Reasiguratorii apar în principal în calitate de vânzători, de ofertanți ai tranzacțiilor de

reasigurare. Totuși atunci când efectuează afaceri de retrocedare a unei părți din tranzacția

inițială de reasigurare, ei apar în calitate de cumpărători de reasigurare, având la bază,

evident, aceleași motive pe care le are și asiguratorul direct când solicită reasigurarea.5

Reasiguratorul, în calitate de cumpărător de reasigurare, caută protecție, de obicei, sub

forma reasigurării neproporționale, dar o practică frecvent întâlnită pe piață reasigurărilor

internaționale este și cea a reciprocității.

Companiile profesionale de reasigurări sunt societăți specializate de reasigurări și

reprezintă categoria principală de reasiguratori prezenți pe piața internațională.

Companiile de stat de reasigurare apar în postura de cumpăratori de reasigurări în

cazul retrocedării unei părți din riscurile preluate. Activitatea lor urmează practicile de

5 Ciurel, Violeta - Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale, All Beck, 2000

6

Page 10: Asigurarea marfurilor

reasigurare și retrocesiune ale companiilor private de reasigurare, cu unele restricții impuse de

legislația țării de origine.

Companiile captive de asigurări și reasigurări constituie o categorie aparte a

asiguratorilor și în același timp a reasiguratorilor. Dicționarul Webster le definește astfel:

„companie deținută sau controlată de o alta intreprindere al carei obiect de activitate este, în

primul rand, acoperirea necesarului de asigurări și în al doilea rând, efectuarea de operațiuni

pe piață.”

Companiile captive au configurații și dimensiuni diferite. Unele sunt organizate sub

forma asociaților mutuale, altele sub forma societăților pe acțiuni. O companie captivă

îndeplinește toate funcțiile unei companii de asigurări tradiționale, dar în practică unele dintre

acestea sunt transferate unor experți sau consilieri externi.

Întâlnim pe piață doua categorii mari de companii captive și anume:

Companii captive private: asigură numai riscurile proprietarului și acestea sunt:

a) Exclusive: când asigură numai riscurile singurei societăți de care

aparțin;

b) De interes comun: în situația în care aparțin și asigură sau reasigura mai

multe societăți

Companii captive mixte: efectuează asigurări și pentru terțe părți:

a) Companii „Onshore”: sunt societăți de drept din țară gazda

ce își desfășoară activitatea în acea țară și sunt supuse

regimului fiscal local;

b) Companiile „Offshore”: sunt societăți de drept străine ce își

desfășoară activitatea în alte țări, în conformitate cu

legislația din țara gazda.

Sindicatele Lloyd’s nu reprezintă o societate de asigurări ci se comportă ca o piață.

Toate asigurările sunt subscrise în numele sau de către anumiți membri, fiind garantate cu

întreaga avere personală a acestora. Inițial, această piață a fost destinată asigurărilor maritime,

dar spre sfârșitul secolului al XIX-lea a început și subscrierea riscurilor nemaritime. Piața

reasigurărilor reprezintă o mare parte a pieței Lloyd’s existând un sindicat specializat în astfel

de tranzacții (Syndicate Reinsurance).Activitatea pieței Lloyd’s rămâne un etalon pentru toate

piețele de asigurări și reasigurări, prin continua perfecționare a reasigurării pe care a inventat-

o, “excedent de daună”,dar și prin publicațiile periodice care oferă informații precise și la zi în

cele mai diverse domenii de interes pentru celelalte piețe de asigurări și reasigurări.6

6 Ciurel, Violeta - Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici internationale, All Beck, 2000

7

Page 11: Asigurarea marfurilor

Bursele de asigurări sunt bursele ce apar ca adevarate piețe. Fiecare asigurare sau

reasigurare achiziționată la bursă este subscrisă de catre membrii aceștia putând fi indivizi,

asociații,corporații.

Pool-urile și asociațiile sunt constituite din câțiva asiguratori independenți, care

coopereaza pentru a acoperi împreună riscuri pe care membrii nu sunt dispuși să le acopere

singuri.

Pool-urile pot funcționa ca sindicat sau prin intermediul reasigurării. Când

funcționează ca sindicat, el poate emite o poliță mixtă, care include toti membrii pool-ului și

specifică partea din asigurare pentru care este responsabil fiecare membru astfel asiguratul are

o relație contractuală cu fiecare membru al pool-ului. Când funcționează pe baza reasigurării,

un membru al pool-ului emite polița, iar ceilalți membri reasigură o anumită parte din riscul

asigurat astfel asiguratul are o relație contractuală numai cu societatea care a emis polița.

Capitolul II : Contractul de asigurare

8

Page 12: Asigurarea marfurilor

II.1. Definiția și caracterele juridice ale contractului de asigurare

Codul civil român, în art.942, definește contractual ca fiind “acordul între două sau

mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânșii un raport juridic”.

Contractul de asigurare este un contract cu caracter civil. El este strict bilateral și de

regula nu se poate încheia cu titlu gratuit.

Contractul de asigurare este actul juridic prin care asiguratul se obligă să plătească o

primă asiguratorului care preia asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment, obligându-

se ca, la producerea acestuia, să plătească asiguratului sau unei terțe personae o indemnizație

de asigurare în limitele convenite.

Caracterele juridice ale contractului de asigurare:

a) Este un contract personal: prin contractual de asigurare se asigură

persoana și nu proprietatea;

b) Caracterul consensual: constă în faptul că se formează “solo consensu”;

c) Contractul are un character sinalagmatic întrucat părțile se obligă una

față de alta. Asiguratul se obligă să plătească prima, iar asiguratorul, să ofere

protective;

d) Contractul de asigurare este unic pentru întreaga sa durata;

e) Executarea succesiva, este o alta caracteristică a contractului, deoarece

executarea nu are loc dintr-o data, printr-o singură prestație;

f) Caracterul Oneros al contractului de asigurare deoarece fiecare parte

are în vedere obținerea unui anumit avantaj;

g) Caracterul aleatoriu: efectele sale depind de un eveniment viitor și

incert care pot duce la obținerea de caștig sau pierdere pentru oricare dintre părți;

h) Contractul de asigurare este un contract de adeziune: clauzele stabilite

de una din părți, cealaltă parte acceptând ca atare sau nu.

II.2. Încheierea și derularea contractului de asigurare

Orice contract de asigurare are la bază anumite principii care pot fi tratate drept

condiții pentru încheierea și derularea sa, și anume: interesul asigurabil, maxima bună

credință, causa proxima, despagubirea, subrogarea si contribuția.

Interesul Asigurabil: reprezintă condiția de baza a oricarui contract de asigurare.

Asiguratul sau contractual de asigurări trebuie să aibă o relație particulară în legătură cu

obiectul asigurat, acesta fiind proprietatea, viața sau raspunderea pe care se doresc asigurate.

9

Page 13: Asigurarea marfurilor

Obiectivul Asigurării: poate fi reprezentat de orice formă de proprietate sau

eveniment ce poate duce la o pierdere a unui drept legal sau la crearea unei obligații față de un

terț. În Contractul de asigurare, asigură interesul comercial, patrimonial, patrimonial al

asiguratului față de obiectul asigurării.

Obiectul contractului de asigurare este de fapt numele dat interesului financiar pe care

o persoană îl are în legătură ci obiectul asigurării.

Interesul asigurabil este definit ca fiind dreptul legal de a asigura ceea ce rezultă dintr-

o relație financiară, acceptată de lege, între asigurat și obiectul asigurării. Marinae Insurance

Act(1906) în Sectiunea 6, prevede ca asiguratul trebuie sa fie interesat în obiectul asigurării,

în momentul producerii piederii, deși nu trebuie să fie interesat când a fost efectuată

asigurarea.7

Principiul maximei bune credințe: poate fi definit ca o datorie pozitivă de a informa

voluntar, precis și complet asupra tuturor faptelor material privind riscul propus spre

asigurare, chiar dacă subscriitorul sau asiguratorul întreaba sau nu.

Causa proxima : reprezintă cauza activă, efectivă, care pune în mișcare declanșarea

unui flux de evenimente care determină o pierdere, fără intervenția nici unei forțe care a

început sau a funcționat activă, provenită dintr-o sursă nouă și independentă.

Natura riscului: este foarte importantă de cunoscut în legatură cu causa proxima.

Privind daunele, acestea se pot produce ca urmare a trei categorii de evenimente:

a) Riscuri asigurate, expres menționate în poliță;

b) Riscuri exceptate sau excluse, menționate în cuprinsul contractului;

c) Riscuri neasigurate sau alte riscuri, nemenționate în poliță.

Principiul despăgubirii: în cazul asigurărilor de bunuri și de răspundere, contractul de

asigurare este un contract de indemnizare. Conform acestui principiu, asiguratul este repus în

situația financiară pe care a avut-o înainte de producerea pierderii. Indemnizația reprezintă

compensarea financiară exactă a pierderii suferite.

II.3. Forma contractului de asigurare

Ca regulă generală, forma contractului este scrisă, dar aceasta nu este o condiție pentru

a fi considerat valid, ci numai o dovada a încheierii. Contractul de asigurare exprima acordul

de voință al părților. El este alcătuit din polița de asigurare, condițiile generale și adiționale și

7 Constantinescu D.A., Dobrin M. – Asigurări şi reasigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998

10

Page 14: Asigurarea marfurilor

anexele, care pot să extindă sau să limiteze condițiile impuse de standardizare. Polița de

asigurare reprezintă manifestarea materială a contractului de asigurare.

Părțile contractului de asigurare: se încheie între două părți: asiguratul și asiguratorul.

El poate fi încheiat direct între părțile contractante sau printr-un intermediary, cum ar fi

agentul sau brokerul.

Asiguratul este persoana fizică sau juridică, care intra în raporturi juridice cu

asiguratorul prin încheierea contractului de asigurare.

În contractul de asigurare sunt interesate mai multe categorii de personae și anume:

Semnatarul, sau contractantul asigurării: cel care semnează polița în nume propriu

și se obligă să plătească primele;

Asiguratul: persoana sau patrimoniul care sunt supuse riscului;

Beneficiarul: desemnat în caz de daună să încaseze indemnizația de asigurare la

producerea evenimentului asigurat prevăzut în contract.

Responsabilitatea civilă față de terții păgubiți este acoperită prin asigurare.

Elementele obligatorii specifice ale contractului de asigurare: în cazul contractului de

asigurare trebuie analizate pe larg elementele esențiale ale acestuia și anume: riscul, suma

asigurată și prima de asigurare.

Încheierea contractului de asigurare:

Încheierea propriu-zisă a contractului de asigurare este precedată de câteva etape pe

baza cărora se determină clauzele și condițiile finale ale acestuia.

Declarația de asigurare: este o etapă în care asiguratul își manifestă dorinta de a

încheia asigurarea și de a oferi informații necesare pentru evaluarea riscului.

Analiza declarației: în vederea încheierii contractului, este necesară evaluarea riscului

de către asigurator.

Obligația asiguratului de a încheia contractual: asiguratorul nu are interesul și nici nu

poate motiva refuzul încheierii contactului. Motivele refuzului trebuie să fie foarte bine

întemeiate.

Momentul încheierii contractului: contractul se poate considera încheiat odată cu plata

primelor și emiterea documentului de asigurare.

Durata contractului: reprezintă perioada de timp la care se referă drepturile și

obligațiile părților și poate fi de durată determinată sau nelimitată.

Capitolul III : Asigurarea mărfii pe parcursul transportului

rutier

11

Page 15: Asigurarea marfurilor

III.1 Caracteristici generale

Asigurarea mărfurilor pe timpul transportului se poate face pentru riscuri generale și

pentru riscuri speciale, ceea ce înseamna că există condiții generale de asigurare și condiții

speciale.8

În asigurarea mărfurilor, suma asigurată este dată de valoarea mărfii inclusă în

contractual de asigurare și agreată de asigurator. Ea este formată din :

Valoarea mărfii potrivit facturii originale;

Costul transportului, costul asigurării;

Cheltuieli, taxe, comisonale vamale;

supraasigurare de 10% din valoarea bunului.

Asigurarea încetează în una din urmatoarele situații care survine mai întâi:

Când bunul este livrat la depozitul destinatarului sau la destinația menționată în

poliță;

Când bunul este livrat la alt depozit, decât cel mentionat în poliță;

La expirarea unui anumit termen de la terminarea descărcării bunului de pe

autovehicul;

Când contractual de transport se termina într-un alt loc decât destinația specificată

în contractual de asigurare.

Riscuri pentru care se acordă protective de către asiguratori se împart în două

categorii:

riscuri generale;

riscuri speciale.

III.2. Condiţiile de asigurare a mărfurilor pe parcursul transportului

rutier

Condiţia A este cea mai cuprinzătoare fiind acoperite toate riscurile de pierdere sau

avarie la care sunt supuse bunurile în timpul transportului.

Condiţia B acoperă un număr mai mic de riscuri menţionate în mod expres în

conţinutul condiţiei cauzate de:

8Caraiani, Gheorghe Transporturi, expeditii si asigurari , Lumina Lex, 2001

12

Page 16: Asigurarea marfurilor

Incendiu sau explozie;

Răsturnare, deraiere, prăbusirea mijlocului de transport;

Coliziunea autovehicolului cu un obiect exterior;

Cutremur de pământ, erupţie vulcanică sau trănet;

Intrarea apei de mare, râu, lac în mijlocul de transport, container sau depozit;

Dauna totală a unui colet pierdut sau căzut în timpul încărcării sau descărcării;

Prăbuşirea podurilor, clădirilor, tunelelor;

Căderi de arbori, ruperi de diguri, baraje şi conducte de apă;

Avalanşe, inundaţii, cicloane.

Condiţia C acoperă pierderile şi/sau avariile produse bunurilor în timpul transportului:

Incendiu sau explozie;

Răsturnare, deraierea sau prăbuşirea mijlocului de transport;

Coliziunea mijlocului de transport cu un obiect exterior, altul decât apa.

Asigurarea încheiata prin condiţiile A, B, C acoperă şi alte categorii de cheltuieli cum

ar fi:

Cheltuieli făcute de asigurat în scopul salvării încărcăturii, pentru prevenirea unui

pericol iminent;

Cheltuieli de constatare a pierderilor / avariilor făcute de asigurat;

Cheltuieli de contribuţie la avaria generală;

Cheltuieli făcute pentru clauza de culpă comună.

Oricare dintre condiţiile de mai sus poate fi extinsă în schimbul plăţii unei prime

suplimentare, pentru a acoperi şi riscul de pierdere şi avarie la bunul asigurat, clauzele de

riscuri speciale fiind de: furt, jaf şi nelivrare, grevă, riscuri ce ţin de natura mărfii.

Contractul de transport prezintă un mare număr de varietăţi, care se deosebesc între

ele fie datorită specificului pe care îl presupune obiectul activităţii desfăşurate de cărăuş, fie

datorită varietăţii şi specificităţii mijloacelor de transport folosite, fie datorită particularităţilor

pe care le implică transporturile internaţionale faţă de cele interne.9

Indiferent de felul său, contractul de transport prezintă următoarele trăsături esenţiale:

contractul de transport este un contract bilateral (sinalagmatic), deoarece chiar

de la încheierea lui în mod valabil dă naştere la obligaţii reciproce şi

interdependente în sarcina ambelor părţi contractante;

9 Caraiani, Gheorghe Transporturi, expeditii si asigurari , Lumina Lex, 2001

13

Page 17: Asigurarea marfurilor

contractul de transport este un contract cu titlu oneros, deoarece fiecare parte

contractantă urmăreşte să deţină un folos, un echivalent, o contraprestaţie în

schimbul obligaţiei asumate;

contractul de transport este un contract comutativ, deoarece părţile cunosc

întinderea obligaţiilor reciproce pe care şi le asumă chiar din momentul încheierii

contractului şi pot aprecia valoarea acestor prestaţii reciproce ca fiind echivalente;

contractul de transport este un contract cu conţinut economic, căruia i se vor

aplica principiile generale privind regimul acestor contracte.

Participanţii la contractul de transport. În cazul strămutării de bunuri, constatăm că

încheierea contractului de transport are loc între expeditor şi cărăuş; la destinaţie însă, de cele

mai multe ori, eliberarea încărcăturii intervine faţă de o terţă persoană, destinatarul, care o ia

în primire.

Principalul subiect de drept al contractului de transport este întreprinderea care se

angajează să efectueze strămutarea de bunuri. Însuşiri care îl individualizează pe cărăuş sunt

arătate în art. 413 alin.2 Cod comercial. Textul precizează că „se numeşte cărăuş persoana

care îşi ia însărcinarea ca, într-un mod oarecare, să transporte sau să facă a se transporta un

obiect oarecare”.

În contractele care au ca obiect strămutarea de mărfuri cocontractantul cărăuşului este

de regulă expeditorul, denumit şi încărcător sau predător. Adesea, în locul expeditorului

acţionează pentru încheierea contractului de transport, mandatarul sau comisionarul său.

Expeditorul mărfii, la data încheierii contractului de transport, trebuie să nominalizeze,

în documentul care se întocmeşte persoana beneficiarului, căruia urmează să-i fie eliberată

încărcătura la capătul călătoriei. Din acest punct de vedere, expeditorul are o facultate de

opţiune. El îşi poate rezerva dreptul de a fi destinatarul mărfii transportate.

Poziţia destinatarului în contractul de transport poate fi explicată în temeiul cesiunii de

drepturi. Astfel, expeditorul, în calitate de cedent, transmite drepturile ce decurg din

contractul de transport în favoarea destinatarului, care devine astfel cesionar.

O altă explicaţie este dată de stipulaţia pentru altul. În cadrul contractului de transport,

expeditorul este stipulant, cărăuşul deţine poziţia de promitent.

În raport cu celelalte mijloace de transport având o capacitate de transport mai redusă,

transporturile rutiere au un nivel mai ridicat al preţului de cost, sunt dependente de condiţiile

meteorologice, de starea infrastructurii, etc.

Contractul de transport auto de mărfuri este acel contract prin care un operator de

transport rutier (transportatorul sau cărăuşul) se obligă, în schimbul unui tarif (taxa) să

14

Page 18: Asigurarea marfurilor

transporte sub pază sa şi înăuntrul anumit termen, o cantitate determinata de mărfuri pe care

urmează să o elibereze destinatarului indicat de către expeditor prin documentul de

transport.10

Scrisoarea de transport este „un contract model imprimat pe un formular tipizat, pe

care expeditorul are obligaţia să-l completeze în momentul depunerii la cărăuş. Cărăuşul este

obligat să confirme, prin semnătură şi număr de înregistrare primirea scrisorilor de transport”.

Caracterul sinalagmatic al contractului de transport auto de mărfuri nu exclude unele

răspunderi ale expeditorului, în limita obligaţiilor specifice ce-i revin, comparativ cu

obligaţiile cărăuşului.

Expeditorul răspunde pentru depăşirea timpului liber tarifar de încărcare prin plata

unei taxe de transport. Deci suma ce trebuie plătită transportorului reprezintă un tarif şi nu o

penalitate. Ea se calculează potrivit tabelelor pentru „timpul de utilizare” ale tarifului pe

autovehicul, corespunzător capacităţii nominale a mijlocului auto folosit. De exemplu, dacă

un autovehicul de 6 tone trebuie încărcat in 100 de minute, iar operaţiunea s-a executat în 180

de minute, depăşirea de 80 de minute se va transforma in 1,5 ore (rotunjit) care se înmulţeşte

cu lei/oră = suma ce va fi plătită.

Expeditorul răspunde şi pentru plata la termen a taxei de transport, orice întârziere

ducând la plata de penalităţi.

Răspunderea expeditorului mai poate interveni şi în caz de deteriorare a

autovehiculului cu ocazia încărcării sau pentru neambalarea corespunzătoare şi nefixarea

mărfii, cât şi pentru exactitatea menţiunilor din scrisoarea de transport.

Operatorul de transport rutier răspunde pentru pierderea totală sau parţială a mărfii ori

pentru avarierea ei, din momentul primirii la transport şi până în momentul eliberării la

destinaţie.

Despăgubirea ce urmează să o plătească transportatorul pentru pierderi, se calculează

după preţul prevăzut în factura care însoţeşte transportul, iar lipsa acesteia după preţul oficial,

dacă există, în caz contrar, după preţul curent al mărfii la locul şi data predării.11

În afara acestei despăgubiri, cărăuşul va suporta şi taxa de transport şi alte eventuale

cheltuieli făcute în legătură cu transportul mărfii pierdute.

În cazul avarierii mărfii în timpul transportului şi din vina cărăuşului, despăgubirea la

care va fi obligat constă în suma corespunzătoare deprecierii mărfii, fără alte daune.10 Lungu, Constantin Nicolae - Asigurari de bunuri, Editura Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", 2009

11 Constantinescu, Dan Anghel; Dobrin, Marinica - Despagubiri in asigurari, Bren, 1998

15

Page 19: Asigurarea marfurilor

Folosirea mărfurilor de către cărăuş, atrage răspunderea sa prin plata unei despăgubiri

calculată la valoarea dublă a mărfurilor folosite.

Dacă prin depăşirea termenului de executare a contractului de transport, marfa a ajuns

la destinaţie cu deprecieri calitative, transportatorul va fi obligat la plata despăgubirilor

corespunzătoare.

III.2.1. Riscul în asigurarea de transport terestru

În cadrul condiţiilor de asigurare, riscurile asigurabile în transportul terestru sunt

structurate în funcţie de natura asigurării, astfel:

În cazul asigurării bunurilor pe timpul transportului terestru, principalele

riscuri asigurate sunt:

Riscurile naturale: incendiu, trăsnet, inundaţii, furtuni, umezeală, grindină, ploaie,

uragane, cutremure de pământ, alunecarea de teren, greutatea stratului de zăpadă,

avalanşe de zăpadă etc.;

Explozia cu sau fără incendiu, contaminarea cu alte bunuri transportate;

Accidente ale mijloacelor de transport care afectează marfa transportată;

Acte de tâlhărie;

Spargere, scurgere, risipire, dispariţia sau furtul bunurilor asigurate, dacă acestea s-

au produs ca urmare a unui accident a mijlocului de transport;

Accidente în timpul încărcării sau descărcării mărfurilor.

În practică, există trei tipuri uzuale de asigurare a mărfurilor transportate:

toate riscurile cu excepţia riscurilor neasigurabile (excluderile generale);

cu avarie particulară care include următoarele riscuri: incendiu, explozie şi orice

fel de accident al mijlocului de transport, cutremur, erupţie vulcanică, trăsnet,

accidente la încărcarea şi descărcarea bunurilor;

fără avarie particulară care include următoarele riscuri: incendiu, explozie şi orice

fel de accident al mijlocului de transport.

Unele societăţii de asigurări, contra unei prime suplimentare plătite cuprind în

asigurare şi unele riscuri care în mod obişnuit sunt excluse, cum ar fi: clauza pentru grevă,

clauza pentru război etc.

III.2.2.Suma asigurată

Suma asigurată reprezintă în general limita maximă de sumă până la care

asigurătorul se angajează să-l despăgubească pe asigurat în caz de producere a riscului

16

Page 20: Asigurarea marfurilor

asigurat. Această sumă nu trebuie să depăşească valoarea reală a bunului, ea fiind necesară

atât în calculul primelor de asigurare, cât şi în calculul despăgubirilor, în eventualitatea

apariţiei cazului asigurat. Valoarea reală a unui bun se determină prin operaţiunea de evaluare

a acestuia.12

Asigurarea mărfurilor transportate. În cazul acestui tip de asigurare pot exista două

situaţii de stabilire a sumei asigurate, în funcţie de cererea asiguratului:

separat pentru fiecare transport pe căile ferate, cu vehicule ori prin poştă, în cazul

asigurărilor încheiate pentru bunuri transportate pe o rută definită,

separat, pentru toate bunurile transportate cu fiecare vehicul, în cazul asigurărilor

încheiate cu persoanele juridice care efectuează transportul cu vehicule proprii.

În general, în poliţele de asigurare de mărfuri pe timpul transportului este

menţionată suma asigurată, dar există şi o excepţie. Astfel, în unele asigurări nu sunt cuprinse

menţiuni exacte cu privire la suma asigurată. În funcţie de determinarea sumei asigurate la

momentul încheierii contractului, deosebim două tipuri de poliţe de asigurare: poliţe evaluate

şi poliţe neevaluate. Diferenţa dintre ele constă în faptul că în cazul poliţelor neevaluate, la

producerea riscului asigurat, şi în vederea obţinerii despăgubirii, asiguratul va fi nevoit să

dovedească valoarea bunurilor afectate de daune prin facturi, avize de însoţire a mărfii, extras

de cont sau alte documente. Dacă asiguratul sau beneficiarul asigurării deţine o poliţă

evaluată, acesta nu va trebui să mai facă dovada valorii mărfurilor asigurate, deoarece aceasta

a fost stabilită la momentul încheierii contractului.

Pentru această asigurare, prima se calculează de către societatea de asigurări prin

aplicarea cotei de primă la suma asigurată pentru transport sau pentru o perioadă determinată.

Plata primelor poate fi realizată anticipat sau în rate, în funcţie de opţiunea asiguratului.

Stabilirea nivelului cotei de primă este un proces complex, care trebuie să ţină

seama de anumiţi factori care pot influenţa apariţia daunei sau nivelul pagubelor.

un prim factor determinant îl constituie sfera riscurilor cuprinse în condiţiile de

asigurare. Astfel pentru clauza „toate riscurile” prima de asigurare va fi mai

ridicată, în timp ce pentru clauza „fără avarie particulară” prima de asigurare va fi

cea mai mică;

al doilea factor ar fi caracteristicile mărfurilor, precum şi includerea unor riscuri

speciale în condiţiile de asigurare în funcţie de aceste caracteristici. Riscuri

speciale pot fi considerate, de exemplu cele de spargere sau risipire, în cazul unui

12 Constantinescu, Dan Anghel; Dobrin, Marinica - Despagubiri in asigurari, Bren, 1998

17

Page 21: Asigurarea marfurilor

transport de sticlărie, respectiv alimente. De asemenea sunt mărfuri care prezintă

pericolul emanaţiei de gaze explozive, astfel că riscul exploziilor sau incendiilor

este mult mai mare, ceea ce va determina o mărire a cotaţilor de prime;

un alt factor ce contribuie la calculul primelor de asigurare este ambalajul utilizat

de asigurat pe durata efectuării transportului;

călătoria prezintă interes pentru asigurător şi sub aspectul duratei, a modalităţilor

de realizare, a anotimpului în care acesta se efectuează;

un rol deosebit în stabilirea cotaţiei de primă îl prezintă şi caracteristicile

autovehiculelor cu care se realizează transportul, cum ar fi: starea tehnică a

acestora, vechimea, capacitatea acestora de a garanta conservarea calitativă şi

cantitativă a mărfurilor transportate;

nu în ultimul rând, nivelul primelor poate fi influenţat şi de starea conjuncturală a

pieţei asigurărilor, mai ales în cazul transporturilor internaţionale.

III.2.3. Calculul şi plata despăgubirii

Constatarea pagubelor se face cu ajutorul unui inspector de daune, reprezentant al

asigurătorului, în prezenţa transportatorului, asiguratului şi, după caz, martori.

Evaluarea pagubei se face de către societatea de asigurări direct sau prin

reprezentanţi, sau în caz de divergenţe se apelează la un expert neutru. Astfel pot apărea mai

multe situaţii:

în caz de daună totală constructivă, adică atunci când marfa transportată este

complet distrusă, sau este într-un asemenea grad afectată încât îşi pierde

proprietăţile sale caracteristice, ori proprietarul nu mai cunoaşte nimic de aceasta,

în urma unui eveniment asigurat, despăgubirea va fi egală cu suma asigurată;

în caz de avarie parţială, despăgubirea care se plăteşte va fi partea din suma

asigurată care reprezintă valoarea pierdută sau avariată împreună cu procentul

corespunzător al costului transportului sau al altor costuri care sunt în legătură cu

acesta;

în cazul în care suma asigurată este inferioară valorii reale a mărfurilor

transportate, despăgubirea se va calcula proporţional cu paguba în funcţie de

raportul dintre valoarea reală şi suma asigurată.13

Calculul pagubei şi a despăgubirii se face astfel:

13Constantinescu, Dan Anghel; Dobrin, Marinica - Despagubiri in asigurari, Bren, 1998

18

Page 22: Asigurarea marfurilor

PG = CA * PR – VR

DP = PG <= SA

PG – paguba

CA – cantitatea de mărfuri avariate

PR – preţul unitar al mărfurilor avariate

VR – valoarea recuperărilor

DP – valoarea despăgubirilor

SA – suma asigurată

De menţionat este faptul că, asiguratul sau beneficiarul asigurării trebuie să depună

o cerere de despăgubire şi odată cu aceasta, o serie de documente din care să rezulte interesul

celui care adresează cererea cu privire la mărfurile avariate, dovada privind drepturile

asiguratului sau beneficiarului şi conţinutul acestora conform contractului de asigurare,

întâmplarea daunei, întinderea pagubei.

III.3. Studii de caz privind asigurările de transport la OMNIASIG

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

SC Omniasig a fost înfiinţată în anul 1995, având 12 angajaţi şi o singură sucursală. A

devenit membru al Vienna Insurance Group , una dintre cele mai mari societati de asigurari

din Europa Centrala si de Est.

Astazi numara peste 1500 de angajati si 200 de sucursale, oferind o gama larga de

servicii si produse in domeniul asigurarilor.

Luand in considerare cifra de afaceri, Omniasig se situeaza pe locul trei pe lista

societatilor de asigurari din Romania.

OMNIASIG reuşeşte să supravieţuiască prăbuşirii BANCOREX, fostul ei acţionar

principal.

19

Page 23: Asigurarea marfurilor

In anul 1999, OMNIASIG este vândută fondului israelian de investiţii TBIH. In

perioada 2000-2004, OMNIASIG duce o politică agresivă de achiziţii, preluând AGRAS,

AGI şi ASIRAG, înfiinţând în acelaşi timp şi două companii specializate în asigurări de viaţă,

respectiv sănătate: OMNIASIG Life şi OMNIASIG Addenda.

Mai exact, în anul 2005, Grupul OMNIASIG s-a extins prin fuziunea prin absorbţie cu

OMNIASIG - AGI şi OMNIASIG -ASIRAG, acţiune unică pe piaţa autohtonă de profil

(fuziunea a trei societăţi de asigurări, dintre care una, OMNIASIG AGI, cotată pe piaţa

bursieră).

Structura acţionariatului OMNIASIG la data de 30 iunie 2005 era următoarea:

- TBIH FINANCIAL SERVICES GROUP N.V. 66,86%

- GRUPUL BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 21,74%

- PERSOANE FIZICE ROMÂNE 6,10%

- PERSOANE FIZICE STRĂINE 1,40%

Incepând cu data de 04.08.2005, pachetul majoritar de acţiuni OMNIASIG, deţinut de

către TBIH Holding Company NV, a fost preluat de către GRUPUL WIENER STADTISCHE

(Tabei 1), astăzi VIENNA INSURANCE GROUP (VIG), lideru operatorilor pe piaţa

asigurărilor din Europa.

Portofoliul de asigurări la OMNIASIG este format din următoarele linii de asigurare:

1. asigurări auto CASCO

2. asigurări de răspundere civilă auto pe teritoriul României

3. asigurări de bunuri

4. asigurări de răspundere civilă auto în afara României – CARTE VERDE

5. asigurări medicale pentru călătorii în străinătate

6. asigurări agricole

7. asigurări de accidente de persoane

8. asigurări de marfă transportată

9. asigurări de credite şi garanţii

10. asigurarea complexă auto (CASCO + răspunderea cărăuşului în trafic

internaţional + CARTE VERDE)

11. asigurarea d răspundere civilă generală

12. asigurarea culturilor.

Asigurarea facultativă a mărfurilor pentru pagube pe timpul transportului

terestru – cargo

20

Page 24: Asigurarea marfurilor

Prezentarea asigurării. Asigurarea în cauză a fost încheiată între OMNIASIG ca

asigurător, pe de o parte şi pe de altă parte S.C. INTERNATIONAL BISSNIS S.A. ca şi

proprietar al mărfii transportate, cu sediul în Bucureşti.

Obiectul asigurării îl constituie 200 bucăţi de portofele din piele.

Condiţiile în care se face transportul sunt prezentate în cererea de asigurare , astfel cele

200 de bucăţi de portofele din piele, în valoare facturată totală de 7.800 EUR trebuie

transportate pe ruta BUCUREŞTI – EP.BIHOR – VIENA – ARHNEM (Olanda) destinatar

fiind firma DENORO din Arnhem.

Marfa este ambalată în 10 colete de carton şi transportată containerizat de firma de

transport S.C. ROMTRANS S.A. Bucureşti cu un camion colectiv (TIR cu remorcă) pe traseu

rutier. Înainte de încărcarea în autocamion a fost depozitată într-un spaţiu acoperit. Pe traseu

are loc o transbordare la Viena unde marfa va fi depozitată tot într-un spaţiu acoperit.

Toate aceste date înscrise în cererea de asigurare sunt necesare pentru identificarea

gradului de risc şi implicit pentru calculul primei de asigurare.

În cazul analizat asiguratul a optat pentru Clauza de asigurare „Toate riscurile”,

adică toate cazurile de pierdere şi avariere a bunurilor cu excepţia pierderilor şi/sau avarierilor

rezultând sau provocate de:

1. pierderea, dauna sau cheltuiala provocată de comportament voit

necorespunzător al asiguratului;

2. scurgerea normală, pierderea normală în volum sau greutate, uzura normală a

bunului asigurat;

3. pierderea, dauna sau cheltuiala produsă de ambalarea şi/sau pregătirea

insuficientă sau necorespunzătoare a bunului asigurat (în înţelesul acestei

excluderi termenul de „ambalare” se consideră că include stivuirea într-un

container, dar numai dacă stivuirea este efectuată fie înainte de intrarea în

vigoare a asigurării, fie de către asigurat sau angajaţii acestuia);

4. pierderea, dauna sau cheltuiala produsă de viciul inerent sau natura bunului

asigurat;

5. pierderea, dauna sau cheltuiala direct produsă de întârziere, chiar dacă

întârzierea se datorează unui risc asigurat;

6. pierderea, dauna sau cheltuiala produsă de insolvabilitatea sau neîndeplinirea

obligaţiilor financiare de către proprietarii, administratorii sau operatorii

mijlocului de transport;

21

Page 25: Asigurarea marfurilor

7. dauna produsă sau distrugerea bunului asigurat sau a unei părţi a lui ca urmare

a actului intenţionat a oricărei persoane, dacă acest fapt rezultă din actele

încheiate de organele în drept (poliţie, pompieri sau alte organe de cercetare);

8. încărcarea în acelaşi mijloc de transport cu bunurile asigurate, a unor materiale

inflamabile sau uşor inflamabile, explozivi ori uşor combustibile (de exemplu:

materiale chimice inflamabile, fosfor, ţiţei, benzină, var, fân, turbă etc.),

lichide acide, materiale otrăvitoare sau rău mirositoare, iar pagubele produse

bunurilor asigurate au provenit din cauza acestui mod de încărcare;

9. pierderea, dauna sau cheltuiala produsă de utilizarea oricărei arme de război

care foloseşte fisiunea şi/sau fuziunea atomică sau nucleară sau orice fel de

reacţie asemănătoare, radioactivitate sau material radioactiv;

10. pierderea, dauna sau cheltuiala produsă de faptul că mijlocul de transport,

containerul este inadecvat pentru transportul în bune condiţii a bunului

asigurat, dacă asiguratul sau prepuşii săi au cunoştinţă de starea de nepotrivire

în momentul încărcării bunului asigurat;

11. asigurătorii nu vor accepta nici o violare a garanţiilor privind nepotrivirea sau

starea necorespunzătoare a mijlocului de transport de a transporta bunul

asigurat la destinaţie decât dacă asiguratul sau prepuşii săi nu au avut

cunoştinţă de starea necorespunzătoare sau nepotrivirea mijlocului de

transport;

12. război, război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, mitinguri, demonstraţii sau

tulburări civile rezultate din acestea, actul ostil al, în numele sau împotriva

unei părţi beligerante;

13. capturarea, sechestrarea, arestarea sau reţinerea, consecinţele acestora sau

tentativele acestora;

14. mine, bombe sau arme de război părăsite;

15. pierderea, dauna sau cheltuiala produsă de greve, concediaţi, persoane care

participă la tulburări ale lucrului, răscoală sau tulburări civile;

16. pierderea, dauna sau cheltuiala rezultate din greve, concedieri, tulburări ale

lucrului, răscoale sau tulburări civile;

17. pierderea, dauna sau cheltuiala produse de orice terorist sau persoană care

acţionează din motive politice.

Perioada de asigurare este stabilită pentru durata transportului. În cazul cererii de

asigurare sunt menţionate doar cu aproximaţie data intrării în vigoare a asigurării şi durata

22

Page 26: Asigurarea marfurilor

transportului, astfel asigurarea începe aproximativ din 1.09.2010 şi durează circa 25 de zile,

până la sosirea mărfii la destinaţie.

Suma asigurată a fost stabilită la acelaşi nivel cu valoarea mărfii, adică 7.800 EUR.

Prima de asigurare a fost calculată în funcţie de suma asigurată şi o cotă de primă stabilită de

asigurător de 2.56%. Astfel, prima de asigurare este de 20 EUR, achitată integral la momentul

încheierii contractului.

Cazul asigurat. La data de 25.09.2010, ziua în care marfa a ajuns la destinaţie, în

momentul în care s-a făcut recepţia mărfii s-a constatat că două colete au fost deschise şi că

dintr-unul lipsesc 2 bucăţ din portofelele de piele, fiind în loc de 20 bucăţi per colet, doar 18.

Din nota primită de firma S.C. INTERNATIONAL BISSNIS S.A de la firma DENORO din

Olanda, s-a dedus că cele două bucăţi au fost sustrase pe timpul transportului, deoarece la

momentul încărcării mărfii coletele erau intacte.

Întocmirea dosarului de daună, stabilirea pagubelor, calculul şi plata

despăgubirilor. În urma constatării lipsei la momentul descărcării firma olandeză a făcut o

declaraţie la poliţie care a întocmit un proces verbal de constatare care a fost remis societăţii

expeditoare şi apoi societăţii de asigurare OMNIASIG.

Alte documente care au fost cuprinse în dosarul de daună sunt:

- avizare de daună pentru înştiinţarea societăţii de asigurare asupra producerii

evenimentului asigurat şi a condiţiilor în care s-a produs acesta;

- copie după documentele autovehiculului care a efectuat transportul pentru

verificarea identităţii autovehiculului transportator;

- declaraţia conducătorului auto pentru încercarea aflării condiţiilor de dispariţie a

mărfurilor;

- copie C.M.R. pe care asiguratul a notificat nelivrarea mărfurilor;

- documente de recepţie a mărfurilor întocmite de firma olandeză DENORO;

- proces verbal de constatare a daunelor şi act de evaluare a daunelor întocmite de

inspectorul de daune al societăţii de asigurări (anexa nr.4);

- copie după poliţa de asigurare (anexa nr.5);

- copie după facturile de marfă pentru a verifica existenţa mărfurilor transportate;

- copie după carnetul T.I.R.;

- declaraţie vamală,

Conform facturilor prezente în dosarul de daună, preţul unitar al mărfii transportate

este de 39 EUR, deci valoarea lipsei la livrare (pagubei) este de 78 EUR.

23

Page 27: Asigurarea marfurilor

În urma analizei dosarului, neexistând franşiză stabilită la încheierea contractului de

asigurare, s-a decis ca despăgubirea să acopere întreaga pagubă, adică 78 EUR, plata

făcându-se către S.C. INTERNATIONAL BISSNIS S.A la cursul B.N.R. al zilei de

27.09.2010, de 38.998 ROL/EUR adică 3.033.108 lei.

Concluzii. Cu privire la acest contract de asigurare, există câteva aspecte care

trebuie remarcate. În primul rând, acest contract de asigurare este o „poliţă de transport” prin

care s-a asigurat marfa transportată numai pe durata unui singur transport. Apoi se poate

spune că la producerea cazului asigurat, societatea de asigurări s-a bazat pe buna credinţă a

asiguratului şi a clientului acestuia, OMNIASIG nefăcând o verificare amănunţită a

împrejurărilor producerii riscului de nelivrare, din cel puţin trei motive:

1) din documentele prezentate (recepţia destinatarului, declaraţia şoferului

autovehiculului care a transportat marfa, copie C.M.R. pe care asiguratul a

notificat nelivrarea mărfurilor şi procesul verbal al poliţiei olandeze) rezultă

lipsa celor doi saci de pile pentru lemne;

2) din cauza valorii redusă a pagubei, o verificare amănunţită a cazului necesita

deplasarea la firma din Olanda a unui inspector de daune, fapt care necesita

cheltuieli nejustificate;

3) păstrarea imaginii de bun plătitor al daunelor a societăţii de asigurări în faţa

clienţilor.

În al treilea rând, societatea de asigurări, pentru evitarea acestui tip de cazuri, în care

valoarea pagubelor este foarte mică, ar fi trebuit să prevadă în contractul de asigurare o

franşiză pentru a-l obliga pe asigurat să se implice în păstrarea integrităţii mărfii transportate.

În al patrulea rând, după plata despăgubirii OMNIASIG avea posibilitatea de a se

regresa împotriva transportatorului, deoarece dauna s-a produs pe timpul transportului, astfel

putându-se recupera valoarea indemnizaţiei de asigurare plătite.

În legătură cu relaţii dintre părţile contractante după producerea riscului de

nelivrare, se poate spune că, potrivit condiţiilor de livrare, de plată şi a contractului de

asigurare, păgubitul a fost societatea INTERNATIONAL BISSNIS , plata despăgubirilor

făcându-se de către aceasta. Partea olandeză a avut ca unică pierderea lipsa la recepţia mărfii

şi datorită faptului că plata mărfurilor s-a făcut la momentul primirii acesteia, societatea

DENORO nu a plătit cele două bucăţi nelivrate.

Convenţia „buchet” privind asigurarea complexă pentru transportatori

24

Page 28: Asigurarea marfurilor

Prezentarea asigurării. Conform condiţiilor de asigurare elaborate de Omniasig,

prin această convenţie se asigură autovehiculele asiguratului, inclusiv cele precum în chirie

sau custodie de la alte unităţi, care efectuează transporturi de mărfuri, precum şi răspunderea

cărăuşului pentru marfă/călători transportaţi şi răspunderea civilă pentru pagube produse prin

accidente de autovehicule în afara teritoriului României.

Acest tip de asigurare este o asigurare complexă, în sensul că prin intermediul unui

singur contract de asigurare se asigură mai multe obiecte pentru mai multe categorii de riscuri,

adică cuprinde un complex de asigurări.

Astfel, în cazul analizat vom avea trei tipuri de asigurări incluse într-un singur

contact de asigurare.

1) Asigurarea auto-casco;

2) Asigurarea de răspundere civilă a cărăuşului pentru marfa transportată;

3) Asigurarea de răspundere civilă auto în afara teritoriului României.

Poliţa analizată a fost încheiată între societatea de asigurari OMNIASIG şi S.C.

INTERNATIONAL TRY S.R.L. din Braşov reprezentată prin Dumitru Constantin, ca agent

asigurat.

Asiguratul a optat pentru toate cele trei tipuri de asigurări din convenţia

„BUCHET”: asigurarea auto-casco. Asigurarea C.M.R. , asigurarea CARTE VERDE.

Obiectul asigurării îl constituie cinci autotractoare, patru remorci, marfa transportată

de acestea şi răspunderea civilă pentru accidente de autovehicule în afara teritoriului

României. Datele privind autovehiculele, adică numerele de înmatriculare, marca, tipul

precum şi sumele asigurate şi primele de asigurare au fost specificate în anexa la poliţă

denumită “Tabelul autovehiculelor cuprinse în asigurarea buchet””.

Riscurile asigurate prin această convenţie sunt diferenţiate pe cele trei tipuri de

asigurări astfel:

1) Prin asigurarea auto-casco sunt acoperite prin asigurare următoarele riscuri:

- accidente de autovehicule

- incendiu, avarii directe şi indirecte

- calamităţi naturale

- cheltuieli făcute de asigurat pentru limitarea daunelor, salvarea

autovehiculului, mutarea autovehiculului la atelierele de reparaţii, în eventualitatea apariţiei

unor riscuri acoperite.

- furtul autovehiculului

- furtul prin efracţie a unor părţi componente sau piese ale autovehiculului

25

Page 29: Asigurarea marfurilor

- avariile produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt.

Poliţa de asigurare privitoare la răspunderea transportatorului în calitate de cărăuş

pentru marfa transportată, este valabilă în cazul prevăzut în Cap. 1 (Art. 1) din Convenţia-

CMR, după cum urmează: “Prezenţa convenţiei se aplică oricărui contract de transport de

mărfuri pe şosele cu titlu oneros, cu vehicule, când locul primirii mărfii şi locul prevăzut

pentru eliberare, aşa cum sunt indicate în contract, sunt sitate în două ţări diferite, dintre care

cel puţin una este ţara cotractantă, independent de reşedinţa şi naţionalitatea participanţilor la

contract”.

OMNIASIG S.A , în calitate de ASIGURATOR, acoperă, prin asigurare, în limita

sumei asigurate şi în conformitate cu prezentele condiţii de asigurare, răspundere civilă

cotractulă a Asiguratului în clitatea acestuia de transportator internaţional de mărfuri pe

şoselele, conform Convenţiei referitoare la cotractul de transport internaţional de mărfuri pe

şosele, numită în original CONVENTION RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT

INTERNATIONAL DES MARCHANDISES PAR ROUTE CMR, semnată la Geneva pe

data de 19.05.1956, intrată în viguare la 02.07.1961 şi modificată prin Protocolul din

05.07.1978, pentru transporturile pe care le efectuează, dar numai pentru pierderea şi

avarierea mărfurilor pe timpul unui transport executat pe şosele.

Dacă vehiculul încărcat cu marfă este transportat pe o parte a transportului pe mare,

cale ferată, cale navigabilă interioară sau aeriană, în executarea unui contract de transport

unic, fără descărcarea mărfii din vehicul, se aplică prezenta poliţă pentru întregul traseu.

Prin poliţă sunt acoperite şi cheltuielile rezonabile efectuate pentru prevenirea sau

evitarea avarierii mărfurilor ce intră sub incidenţa poliţei, până la limita răspunderii

menţionate.

Prin Asigurat se înţelege persoana fizică sau juridică semnatară a contractului precum

şi prepuşii acesteia şi/sau persoanele din conducere, când aceşti prepuşi sau aceste persoane

acţionează în exerciţiul funcţii lor.

LIMITA GEOGRAFICĂ

Asigurarea este valabilă atât pe teritoriul României cât şi în străinătate.

Asigurarea se referă la contractele de transport de mărfuri pe şosele, când locul

primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberare, aşa cum sunt indicate în contracte, sunt

situate în ţări diferite, dintre care cel puţin una este ţara semnatară a convenţiei.

PERIOADA ASIGURATĂ

26

Page 30: Asigurarea marfurilor

Perioada asigurată începe la data intrării în vigoare a poliţei de asigurare, aceasta fiind

ziua următoare datei emiterii poliţei şi încasării efective a întregii prime de asigurare sau a

primei rate şi încetează în ultima zi a perioadei pentru care s-a încheiat asigurarea, ambele

date fiind menţionate în poliţa de asigurare.

LIMITA RĂSPUNDERII

În orice situaţie, răspunderea asumată de OMNIASIG este limitată, pe eveniment, la

nivelul sumei asigurate stabilită prin poliţa de asigurare.

Cu toate acestea, despăgubirile datorate de Omniasig nu vor putea depăşi nici valoarea

mărfurilor la data primirii lor pentru transport, nici cuantumul pagubei, stabilit pe bază de acte

justificative şi nici limitele răspunderii care rezultă din aplicarea prevederilor Art. 23 din

Convenţia CMR, modificat prin Protocolul din 5 iulie 1978 şi anume: „despăgubirea nu poate

depăşi 8,33 unităţi de cont pe kg. de greutate brută lipsă. Unitatea de cont este Dreptul special

de tragere (D.S.T.), aşa cum este definit de Fondul Monetar Internaţional”. În acest sens,

limita maximă a răspunderii asigurate prin poliţa de asigurare nu va depăşi produsul dintre

sarcina utilă maximă autorizată a autovehiculului, exprimată în kg., şi 8,33 D.S.T., convertite

în moneda în care se încheie asigurarea, la cursul din data încheierii acesteia.

Dacă expeditorul a declarat în scrisoarea de trăsură, conform Art. 24 din Convenţia

CMR, o valoare a mărfurilor care depăşeşte limita menţionată în paragraful 3 al Art. 23 din

Convenţia CMR, modificat prin Protocolul din 5 iulie 1978, asigurarea nu acoperă această

valoare dacă s-a convenit astfel prin contractul de asigurare şi în schimbul unei prime

suplimentare.

Cheltuielile de expertiză, ca şi cele făcute de Asigurat în procesul civil, dacă a fost

obligat la desdăunare (inclusiv în cazul în care acţiunea penală începută nu mai este judecată,

iar acţiunea civilă rămâne în competenţa instanţei penale), se despăgubesc în limita sumei

asigurate, dacă au fost efectuate cu acordul prealabil al Omniasig

Riscul de furt al mărfurilor pe timpul transportului este asigurat în conformitate cu

prevederile „Condiţiilor specifice privitoare la acoperirea riscului de furt”, anexate la poliţă,

după caz, dacă s-a convenit asupra acestor suplimente şi dacă s-a încasat prima de asigurare

suplimentară.

EXCLUDERI

Prezenta poliţă de asigurare nu acoperă:

Consecinţele următoarelor evenimente:

27

Page 31: Asigurarea marfurilor

război, invazie, acţiunea unui duşman extern, ostilităţi (indiferent dacă

războiul a fost sau nu declarat), război civil, insurecţie, putere (dictatură)

militară sau uzurpare de putere, acţiunea unor grupuri de persoane

răuvoitoare sau persoană care acţionează în numele sau în legătură cu orice

organizaţie politică, conspiraţie, represalii, torpilări, prezenţa minelor şi a

altor mijloace de luptă similare şi în general a tuturor evenimentelor de

război, cât şi a actelor de sabotaj, terorism sau piraterie având un caracter

politic sau asimilate războiului;

capturare, sechestrare, rechiziţionare, expropriere, distrugere sau avariere din

ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice;

revolta, tulburări civile, greve, greve patronale sau alte evenimente similare;

efecte directe sau indirecte ale exploziei atomice, ale radiaţiilor sau infestării

radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor

fisionabile;

violare a embargoului, contrabandă, comerţ prohibit sau clandestin,

confiscare, punere sub sechestru sau rechiziţionare;

orice formă de sechestru, cauţiune, altă garanţie financiară;

amenzi de orice fel, cheltuieli penale;

orice pretenţii de despăgubire, altele decât cele pentru pierderea sau

avarierea mărfurilor, acoperite prin poliţă; diferenţele de curs, şi în general,

toate neajunsurile apărute pe parcursul exploatării sau operării comerciale în

legătură cu mărfurile transportate;

carantina, dezinfecţia, măsuri sanitare;

dolul sau greşeala intenţionată a Asiguratului sau a personalului de

conducere;

pagubele cauzate de către mărfurile transportate;

incendiul, explozia, pagubele produse de ape şi de influenţa temperaturii

atunci când, în cursul transportului, mărfurile sunt descărcate din vehicul în

încăperi utilizate sau aflate în exploatarea Asiguratului;

influenţa temperaturii atmosferice;

cheltuieli făcute pentru transformarea sau îmbunătăţirea bunurilor în

comparaţie cu starea lor la momentul începerii răspunderii, cele pentru

repararea unor avarii sau distrugeri produse de cauze necuprinse în asigurare

şi nici pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări nereuşite;

28

Page 32: Asigurarea marfurilor

conducerea vehiculului de către o persoană aflată în stare de ebrietate ori sub

influenţa băuturilor alcoolice;

conducerea vehiculului de către o persoană care nu are autorizaţie sau permis

valabil de conducere pentru categoria respectivă de vehicule, căreia permisul

de conducere i-a fost retras, anulat sau reţinut în vederea anulării, ori ca

urmare a suspendării dreptului de a conduce;

conducerea vehiculului de către o persoană care după producerea

accidentului s-a sustras de la recoltarea probelor biologice în vederea

stabilirii alcoolemiei ori a părăsit locul accidentului, în situaţiile în care acest

fapt nu este permis prin dispoziţiile legale;

autovehiculul care a produs evenimentul asigurat nu avea certificat de

înmatriculare valabil sau altă autorizaţie de circulaţie valabilă, precum şi

inspecţia tehnică periodică valabilă;

poluarea (contaminarea) conţinutului cisternelor ce poate determina ca

urmare a mestecării sau a schimbării gustului şi/sau mirosului, fie o

depreciere a conţinutului, fie cheltuieli pentru readucerea în stare normală a

mărfurilor transportate;

pagubele s-au produs în timpul comiterii unor infracţiuni săvârşite cu

intenţie, ori în timpul în care persoana care conducea sau acţiona

autovehiculul care a produs evenimentul asigurat era autoare a unei

infracţiuni săvârşite cu intenţie şi încerca să se sustragă de la urmărire;

folosirea de autovehicule neadaptate specificului mărfurilor transportate;

lipsa sau defectuozitatea ambalajului pentru mărfurile expuse prin natura lor

la stricăciuni sau avarieri, când aceste mărfuri nu sunt ambalate sau sunt

ambalate în mod inadecvat;

manipularea, încărcarea, stivuirea sau descărcarea mărfii de către expeditor,

destinatar sau de către persoane care acţionează în contul expeditorului sau

al destinatarului;

furtul de orice fel, cu excepţia situaţiei în care s-a convenit şi pentru

asigurarea riscului de furt şi s-au înmânat „Condiţiile specifice privitoare la

acoperirea riscului de furt”;

orice pretenţie de despăgubire formulată de Asigurat dacă acesta a

despăgubit persoana prejudiciată după intervenirea prescripţiei reglementate

de CMR, fără acordul prealabil al Omniasig;

29

Page 33: Asigurarea marfurilor

abuzul de încredere;

proasta funcţionare sau oprirea aparatelor frigorifice sau de încălzire a

vehiculelor în cazul transportului de bunuri, la temperatura controlată;

întârzierea în livrarea mărfurilor;

Este exclusă asigurarea răspunderii în legătură cu:

transporturile efectuate pe baza convenţiilor poştale internaţionale;

transporturile funerare;

transporturile efectelor de strămutare;

transporturile de bijuterii, perle şi pietre preţioase, blănuri, obiecte de artă şi

de colecţie sau alte obiecte care au o valoare artistică, ştiinţifică sau istorică;

transporturile de metale preţioase, bani, bilete de bancă, monede, cecuri,

acţiuni, obligaţiuni, cupoane şi orice alte hârtii de valoare;

transporturile de animale vii;

transporturile de mărfuri considerate periculoase conform reglementărilor în

vigoare;

mărfurile expuse, datorită cauzelor inerente însăţi naturii lor, fie la pierdere

totală sau parţială, fie la avariere în special prin spargere, rugină, deteriorare;

internă şi spontană, uscare, curgere, pierdere normală sau prin acţiunea

insectelor sau a rozătoarelor;

transporturile de mărfuri perisabile;

insuficienţa sau imperfecţiunea marcajelor sau a numerotării coletelor.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

Asiguratul este obligat să răspundă, în scris, la întrebările din cererea de asigurare,

formulate de Omniasig, cu privire la împrejurările esenţiale referitoare la risc, pe care le

cunoaşte.

Dacă împrejurările esenţiale referitoare la risc se modifică în perioada de valabilitate

a poliţei, Asiguratul este obligat să comunice în scrisOmniasig aceste modificări, care se pot

referi la:

- forma de organizare, adresa, obiectul de activitate;

- caracteristicile şi întinderea geografică a transporturilor efectuate;

- condiţiile generale de transport, care generează modificări ale întinderii şi

limitelor responsabilităţii sale;

30

Page 34: Asigurarea marfurilor

- orice renunţare la regres, orice acorduri sau înţelegeri încheiate cu clienţi sau cu

firme având acelaşi domeniu de activitate, de natură a agrava riscul.

Asiguratul are obligaţia să declare existenţa altor asigurări pentru aceeaşi răspundere la

alţi Asigurători, atât la încheierea poliţei de asigurare, cât şi pe parcursul valabilităţii acesteia.

Asiguratul are obligaţia să plătească primele de asigurare în cuantumul şi la termenele

prevăzute în poliţă.

În cazul în care primele de asigurare datorate de Asigurat nu sunt plătite în termen

de 15 zile calendaristice de la scadenţa prevăzută, poliţa de asigurare se consideră reziliată de

drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate prealabilă, cu

începere de la expirarea termenului de păsuire.

Asiguratul va întreţine vehiculele în bune condiţii şi în conformitate cu dispoziţiile

legale, în scopul prevenirii producerii evenimentelor în legătură cu care este asigurată

răspunderea sa faţă de marfa transportată.

În cazul în care plata primei de asigurare se efectuează în rate şi se produce o daună,

Omniasig are dreptul de a reţine din despăgubirea cuvenită ratele de primă datorate până la

sfârşitul perioadei de asigurare.

Asiguratul este obligat să ia măsuri potrivit cu împrejurările şi în conformitate cu

prevederile CMR pentru executarea corespunzătoare a transportului, păstrarea şi paza

bunurilor aflate în custodia cărăuşului pe tot parcursul transportului şi limitarea pagubelor.

În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:

să înştiinţeze imediat, dacă este cazul, conform legislaţiei, organele poliţiei,

unităţile de pompieri şi/sau alte entităţi competente autorizate, cele mai

apropiate de locul producerii accidentului, cerând întocmirea de acte cu

privire la cauzele şi împrejurările producerii accidentului şi la pagubele

produse;

să înştiinţeze imediat Omniasig în scris, despre orice daună ce intră sub

incidenţa acoperirii acordate prin prezentele condiţii sau orice reclamaţii în

legătură cu asigurarea. În înştiinţare se vor preciza:

- felul bunurilor avariate sau distruse;

- data, locul, cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat;

- locul unde se află bunurile avariate sau distruse;

- mărimea probabilă a pagubei .

31

Page 35: Asigurarea marfurilor

să nu recunoască nici o răspundere şi să nu facă nici o ofertă, promisiune sau

plată care nu izvorăsc din răspunderile expres reglementate de CMR, fără

acordul prealabil al Omniasig;

să se apere în proces ţinând seama şi de eventualele recomandări făcute de

Omniasig.

OMNIASIG este îndreptăţit, în cazurile în care apreciază că este necesar, în

procesul civil, să indice Asiguratului să-şi angajeze apărător, atât în primă instanţă, cât şi în

căile de atac. Se poate folosi şi calea intervenţiei în interesul Asiguratului răspunzător de

producerea prejudiciului, ori de câte ori în acest fel asigură o mai bună apărare a intereselor

OMNIASIG;

Să pună la dispoziţia OMNIASIG toate actele şi dovezile necesare pentru

verificarea existenţei şi valorii mărfurilor transportate, precum şi pentru constatarea, evaluarea

şi stabilirea despăgubirilor, după cum urmează:

o documentele elaborate de poliţie sau expertize ale unor autorităţi cuprinzând

elemente de natură să stabilească răspunderea rezultată din CMR;

o fotocopia contractului de transport (CMR) din care să rezulte caracterul

internaţional al transportului, drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;

o fotocopia comenzii de transport din care trebuie să rezulte condiţiile

complete în care ar fi trebuit să se execute transportul (felul mijlocului de

transport, data şi locul încărcării, ruta, durata de transport, temperatura

necesară transportului în cazul mărfurilor perisabile etc.);

o fotocopia scrisorii de trăsură (CMR) completată cu toate datele cerute de

imprimat pentru transportul respectiv, pe care să existe, în caz de pierderi

sau avarii aparente, menţiunea făcută de destinatar referitoare la eventuala

daună;

o rezervele şi protestele adresate în scris de destinatarul transportului, în cazul

pierderilor sau avariilor neaparente;

o fotocopia documentelor de plată a taxelor de transport, a taxelor vamale şi a

altor cheltuieli efectuate cu ocazia transportului;

o fotocopii după facturile mărfii care a fost transportată, din care trebuie să

rezulte tipul şi cantitatea de marfă transportată şi preţurile în lei şi/sau valută

per kg/buc. etc.;

32

Page 36: Asigurarea marfurilor

o fotocopia certificatului fitosanitar care însoţeşte marfa transportată, în cazul

mărfurilor ce necesită eliberarea obligatorie a acestui certificat (produse

alimentare alterabile, fructe etc.);

o fotocopia foii de parcurs pentru transportul respectiv;

o acte oficiale din care să rezulte cauzele care au determinat nerespectarea

duratei de transport prevăzută în contract şi care au cauzat distrugerea sau

avarierea mărfii (dacă acesta este risc acoperit);

o fotocopii ale diagramelor tahograf;

o fotocopii ale diagramei termograf, dacă este cazul;

o declaraţiile conducătorului (conducătorilor ) auto din care să rezulte cauzele,

împrejurările şi culpa în distrugerea sau avarierea mărfii;

o fotocopie a declaraţiei vamale;

o procesul verbal de constatare a daunelor.

În cazul în care se face în România, procesul verbal de constatare a daunelor se

încheie cu participarea a câte unui reprezentant din partea Asiguratului, Beneficiarului

(Proprietarului) mărfii, Omniasig şi a unui inspector de calitate neutru, dacă se convine în

acest ultim mod între părţi.

În cazul în care procesul verbal de constatare a daunelor se face în străinătate, de

către o firmă specializată, la cererea Beneficiarului mărfii, la acesta se va anexa fotocopia

documentelor de constatare (documentele respective vor fi traduse şi legalizate).

În cazurile de daună provocate la marfă, ca urmare a unui accident de

circulaţie, documente sau date privind celălalt autovehicul implicat în

accident:

- număr de înmatriculare al autovehiculului;

- numele şi prenumele conducătorului auto;

- date despre proprietarul autovehiculului (denumire/nume,

prenume)

- adresele complete ale acestora;

- procesul verbal al organului de poliţie sau, după caz, copia Cărţi

Verzi sau date extrase din documentul de asigurare (numărul şi

societatea de asigurare care a emis acest document)

fotografii ale mărfii avariate;

modul de valorificare eventuală a recuperărilor;

33

Page 37: Asigurarea marfurilor

proces verbal de distrugere a mărfii deteriorate, cu participarea

Beneficiarului, a Asiguratului şi a unui reprezentant al Omniasig;

cererea de despăgubire a Păgubitului către Asigurat;

fotocopia documentului de plată prin care Asiguratul a despăgubit

Păgubitul sau orice alt document opozabil, din care să rezulte că

asiguratul a suferit prejudiciul;

cererea de despăgubire a Asiguratului către Omniasig

să conserve dreptul de regres împotriva terţilor vinovaţi de producerea

pagubei.

În caz de neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute la acest capitol, Omniasig are dreptul

să refuze plata despăgubirii, dacă din acest motiv nu a putut determina cauza producerii

evenimentului asigurat şi întinderea pagubei.

CONSTATAREA, EVALUAREA ŞI STABILIREA DESPĂGUBIRII

Constatarea şi evaluarea pagubei, precum şi stabilirea despăgubirii, se fac de către

Omniasig.

Despăgubirea nu poate depăşi suma asigurată, stabilită în conformitate cu punctele 7

şi 8 ale prezentelor condiţii de asigurare.

Plata despăgubirii se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii

ultimului document justificativ la dosarul de daună.

Despăgubirea se acordă Asiguratului sau la cererea acestuia către altă persoană.

Nimeni nu poate beneficia de acoperirea oferită de prezenta poliţă de asigurare dacă

nu justifică faptul că a suferit un prejudiciu.

DISPOZIŢII FINALE

În cazul în care cererea sau declaraţia Asiguratului este neadevărată sau cererea de

despăgubire este frauduloasă sau în mod evident exagerată, ori are la bză declaraţii false,

Omniasig nu va fi obligat să facă nici o plată în baza acesteia.

Dacă Asiguratul a dat răspunsuri inexacte sau incomplete, ori dacă nu a făcut de

îndată cunoscut schimbarea împrejurărilor esenţiale privind riscul, OMNIASIG are dreptul:

A. Înainte de producerea evenimentului asigurat:

a. Să propună Asiguratului modificarea corespunzătoare a poliţei;

b. Să denunţe poliţa de asigurare.

34

Page 38: Asigurarea marfurilor

În cazul în care schimbările apărute exclud menţinerea în vigoare a asigurării de la

data la care au intervenit schimbările, prima de asigurare plătită pentru perioada ulterioară

denunţării se restituie.

În cazul în care, cunoscând exact împrejurările, nu ar fi încheiat poliţa, prima de

asigurare plătită se restituie integral.

B. După producerea evenimentului asigurat:

a. Să reducă despăgubirea cuvenită corespunzătoare raportului dintre prima

stabilită şi cea care, cunoscându-se exact împrejurările, ar fi fost

cuvenită;

b. Să refuze plata despăgubirii, dacă faţă de acele împrejurări, poliţa nu s-ar

fi încheiat, fără restituirea primei de asigurare.

Dreptul Asiguratului de a ridica pretenţii faţă de Omniasig privind achitarea

despăgubirii se stinge în termen de 2 ani din momentul producerii evenimentului asigurat.

În cazul denunţării sau rezilieri poliţei de asigurare, prevederile acesteia se aplică

pentru toate cazurile de daună survenite înainte de reziliere, până la lichidarea definitivă a

acestora.

Respectare riguroasă şi îndeplinirea clauzelor prevăzute în prezentele condiţii, în

măsura în care se referă la obligaţiile care îi revin Omniasig, precum şi prezumţia că

declaraţiile Asiguratului din cererea de asigurare sunt adevărate, vor fi o condiţie ce precede

orice răspundere care revine Omniasig.

De comun acord, părţile semnatare pot aduce modificări poliţei de asigurare,

oricând în cursul valabilităţii acesteia, modificările intrând în vigoare la data convenită de

părţi.

Dacă la data producerii accidentului asigurat există şi alte contracte de asigurare

încheiate de Asigurat sau în favoarea Asiguratului, care acoperă pagubele produse într-un

eveniment ce intră sub incidenţa poliţei de asigurare, Omniasig plăteşte în baza poliţei de

asigurare diferenţa dintre valoarea pagubei şi valoarea totală a pagubelor acoperite prin

celelalte contracte de asigurare.

În limitele despăgubirilor plătite în baza poliţei de asigurare, Omniasig este

subrogat în toate drepturile Asiguratului sau Beneficiarilor de despăgubiri contra celor

răspunzători de producerea pagubelor, alţii decât Asiguratul.

Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse Omniasig prin acte care ar împiedica

realizarea dreptului prevăzut în alin. de mai sus.

35

Page 39: Asigurarea marfurilor

Dacă Asiguratul renunţă la dreptul său de regres sau dacă, din vina lui, exercitarea

acestui drept nu mai este posibil, Omniasig este eliberat de obligaţia de a plăti despăgubirea

până la limita sumei reprezentând dreptul de regres. Dacă plata a fost deja efectuată,

Asiguratul este obligat să înapoieze despăgubirea încasată în 15 zile de la notificarea scrisă

făcută de către Omniasig.

Orice litigiu între Asigurat şi Omniasig decurgând din sau în legătură cu poliţa de

asigurare, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea acesteia, se

va soluţiona de către instanţele de judecată competente din România.

CONCLUZII

S.C OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. este membră a UNISAR

(Unitatea Naţională a Societăţii de Asigurare din România) şi aşa cum reiese din Raportul

Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, OMNIASIG este o societate puternică cu o echipă

de profesionişti în plină ascensiune. De asemenea, pe baza studiilor de audit efectuate de

firme de auditori de renume (ERNEST&YOUNG) societatea a fost cotată favorabil, astfel

36

Page 40: Asigurarea marfurilor

încât ce poate alinia cu uşurinţă la standardele financiar-contabile internaţionale. Societatea

este în acensiune, înmulțindu-se agenții de asigurări și a sediilor și în alte localități.

Obiectivul principal al acestei lucrări este acela de a evidenția necesitatea și eficiența

asigurărilor în comerțul internațional.

Din punct de vedere economic asigurările exprimă relaţii de distribuire şi redistribuire

a produsului intern brut (PIB) ce apar în procesul constituirii şi utilizării fondului de

asigurare. Pe piaţa asigurărilor se disting două segmente: piaţa asigurărilor de viaţă şi piaţa

asigurărilor generale.

Din studiul lucrat se evidențiaza cât de importantă este asigurarea de tip CASCO /

Cargo sau CMR în cadrul transportului intern și internațional pentru a acoperi riscurile la care

se expun astfel de expediții sau cel puțin, pentru a diminua pagubele create în urma

accidentelor / incidentelor.

BIBLIOGRAFIE

1. Bistriceanu Gh.D., Bercea Fl., Macovei E.I. – Dicţionar de asigurări, editura

Ştiinţifică, Bucureşti, 1991

2. Cistelecan L., Cistelecan R. – Asigurări comerciale, Editura „Dimitrie Cantemir”,

Tg. Mureş, 1996

3. Constantinescu D.A., Dobrin M. – Asigurări şi reasigurări, Editura Tehnică,

Bucureşti, 1998

4. Constantinescu D.A., Dobrin M. – Introducere în asigurări, Editura Tehnică,

Bucureşti, 1998

5. Constantinescu D.A., Dobrin M. – Asigurarea şi managementul riscului, Editura

Tehnică, Bucureşti, 1998

37

Page 41: Asigurarea marfurilor

6. Constantinescu D.A., Dobrin M. – Tratat de asigurări, Editura Semne '94, Bucureşti,

1999

7. Ignat D. – Transporturile ieri şi azi, Editura Tehnică, Bucureşti, 1989

8. Popa I. – Tranzacţii comerciale internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 1997

9. Popescu D., Macovei E.I. – Contractul de asigurări, Editura Junimea, Iaşi, 1982

10. Turbuţ Gh. – Sistemul de transport, Editura Tehnică, Bucureşti, 1978

11. Văcărel I., Bercea Fl. – Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 1998

12. Constantinescu, Dan Anghel; Dobrin, Marinica - Despagubiri in asigurari,  Bren,

1998 

13. Constantinescu, Dan Anghel ; Dobrin, Marinica - Dictionar de asigurari , Editura

Nationala, 1999 

14. Lungu, Constantin Nicolae - Asigurari de bunuri, Editura Universitatii "Alexandru

Ioan Cuza", 2009 

15. Ciurel, Violeta - Asigurari si reasigurari : abordari teoretice si practici

internationale, All Beck, 2000 

16. Caraiani, Gheorghe  Transporturi, expeditii si asigurari , Lumina Lex, 2001 

17. http://www.bursaasigurarilor.ro

http://www.politeonline.ro

38