Ascensiunea rusiei

Ascensiunea rusiei
Ascensiunea rusiei
Ascensiunea rusiei
Ascensiunea rusiei
download Ascensiunea rusiei

of 4

 • date post

  12-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  259
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Ascensiunea rusiei

 • O Primul stat rus,Marele Voivodat alKievului, a infloritin secolele IX-XIII,iar sub domnia luiVladimir cel Mare(978-101 5 ), popu-la~ia pagana aRusiei a trecut lacre~tinism.

  Cu peste o mie de ani in urmit,exista deja un stat rusputernic, cu o culturitcaracteristicit. Evenimenteleistorice de mai tiirziu l-auizolat de Europa, situatie ces-a schimbat doar la venireafa putere a tarului Petru celMare, care a transformat taraintr-o putere importantit.

  O in 1238 tatarii,alia,i ai mongolilor,au pradat ora~ulVladimir. Dupaexact zece aniAlexandr Nevschi,marele prin, alVladimirului adevenit eroulru~ilor princolaborarea cutatarii.

  M ajoritat.ea popo~relo~ est-~uro.pene $ibalcarnce provm dIn tnbun slave,care s-au stabilit aici in jurul sec.VI

  e.n.. Slavii estici -str~roo$ii ru$ilor $i-au g~sitloc de trai pe caropiile intinse (stepele) din

  t nordul M~rii Negre. De-a lungul secolelor $i-I au extins teritoriul pe suprafata european~ a~ Rusiei de ast~zi: regiuni immense de tundr~:g inghetata, p~duri dese $i stepe, traversate de~ fluvii roari: Niprul, Donul $i Volga. caropiile:. intinse $i roarile fluvii reprezentau o cale

 • ASCENSIUNEA RUSIEI

  favorabil~ pentru multe popoare in migralialor inainte ~i dup~ stabilirea slavilor pe acestteritoriu, mare parte a istoriei ruse fiind mar-cata de astfel de migr:!ri ~i atacuri exteme.

  Cuceritorii vikingiPrimul stat rus important nu a fost fondat deslavi, ci de cuceritorii vikingi, numili varegisau rusi; ei au navigat din nord spre sud pemarile fluvii, subjugand comunit~lile locale.jn jurul anului 900 au fondat in sud-vestputemicul ~i bogatul Voivodat Rus alKievului, cu capitala la Kiev.

  Cuceritorii varegi probabil nu eraunumero~i, astfel incat pan~ la mijlocul sec. Xs-au contopit complet cu populalia slav~. Dar,dup~ obiceiul vikingilor, ei au continuat

  O Moscovain sec. XVI. Cronici-le ruse o pomenescpentru prima datain 1147, jar insecolul XII devineun importantcentru commercial.La sfar~itul sec. XVdevine centrulpolitic ~i religios alstatului unificat rus.

  O Kremlinul inMoscova -ofortificatie veche,cu multe cupole deaur specifice stiluluiortodox.

  o autoritate aparenta asupra celorlalti printi. Deaceasta situatie s-a folosit un popor nomad,s:llbatic, poporul chipceac, care a invadat mareparte a stepei ruse, In urma c:lreia multi ru",i s-au refugiat In p:ldurile din nord-est ",i In jurullacurilor regiunii. intre timp voivodatele dinnord-est au devenit mai putemice decat cel dela Kiev, iar prin acest proces societatea rus:l s-a Indep:lrtat de Europa.

  Hoarda de aurin secolul al XIII-lea statele ruse au fostinvadate de tatari, care erau aliatii mongolilor;ei au fondat hanatul Hoardei de Aur, stabilin-du-",i centrul la Sarai (Seraj), pe malul flu-viului Volga. Ru",ii au fost nevoiti s:l recu-noasc:l suveranitatea lor ",i s:lle pl:lteasc:l taxeenorme timp de dou:l secole.

  Dup:l preluarea puterii de c:ltre tatari, unuldin cei mai mari eroi ai ru",ilor, AlexandrNievschi, voievod al Vladimirului, a colaboratcu tatarii, reu",ind s:llnving:l suedezii ",i trupe-le Ordinului Cavalerilor Germani, devenind oputere considerabil:l. ins:l rolul conduc:ltor alO Ivan cel

  Groaznic -1arulcare ~i-a meritat pedeplin numele.Despotismul lui acauzat groaza ~isuferin1a. Se zice caar fi luat partepersonal -cu guraspumeganda -latorturarea ~iexecutareaprizonierilor.

  ~ incursiunile spre sud, unde prin relatii comer-~ ciale, au stabilit leg~turi cu imperiul bizantin;

  la acea vreme, capitala imperiului bizantin,ConStantinopolul, era cel mai mare ora,5 alcre~tin~t~tii. Cultura greco-bizantin~ ~icre~tina a avut o inf1uent~ enorrrul ~idurabil~asupra Rusiei. Un moment de referint:l Inistoria poporului rus este domnia lui Vladimircel Mare (978-1015), sub care populatia atrecut la cre~tinismul bizantin (ortodox), iarscrisul rusesc a trecut la utilizarea unui noualfabet bazat pe cel grec, Influenta bizantin~ acivilizat ru~ii, contribuind la diferenta maredintre modul de viat~ rus ~i cel vest-european

  146

  cu o cultura aflata sub influenta latina ~icatolica.

  Destramarea MareluiVoivodat al Kievului

  Marele Voivodat al Kievului, care se intindeade-a lungul druillului coillercial ce f:lcea leg:l-tura intre Marea Baltic:l ~i Marea Neagrn, ~i-aWit epoca de aur sub domnia lui Iaroslavinteleptul (1019-1054), in aceast:l perioad:lf1ind una din principalele puteri din Europa.Dup:l rnoartea lui Iaroslav, voivodatul a fostiillp:lrtit intre rno~tenitori, ceea ce i-a sc:lzutputerea, l:lsandu-i domnitorului din Kiev doar

 • alienat mintal ,5i a murit f~rn mo,5tenitor in1598 -boierii ,5i-au rec~p~tat mare parte dinputere. Dup~ Feodor I pe tronul tarului a fostales cumnatul acestuia, Boris Godunov, dar lasfar,5itul scurtei sale domnii (1598-1605), in .Rusia haosul era des~var,5it.

  Puterea central~ s-a destrnmat, populatiasuferea de foame din cauza recoltelor slabe,t:1ranii s-au revoltat, au ap~rut pretendenti latron, mai mult s-au amestecat ,5i polonezii ,5isuedezii. P~rea c~ statuI rus va avea un sfar,5ittragic, dar armata adunat~ in ora,5 impreun~cu cazacii au alungat polonezii. Soarta Rusieis-a schimbat in 1613, odata cu alegerea ca tara lui Mihail Romanov. Dinastia Romanov adomnit in Rusia timp de trei secole, pan~ larevolutia rus~ din 1917, care a pus cap~tautocratiei tariste.

  Pe vremea aparitiei dinastiei Romanov,societatea rus~ avea deja. cateva trns~turi ca- ~racteriStice. Tarul a ra:mas autocrat, pe care-l ~_.~

  nutrea credinta in menirea deosebit:I a Rusiei.Marea nobilime -boierimea -s-a opus

  timp de un secol tendintelor autocrate alemarilor voievozi de la Moscova. Conflictul aatins apogeul sub domnia lui Ivan al N-lea,care era un domnitor putemic, priceput, darnemilos, cateodat:I atins de nebunie, denumit~i lvan cel Groaznic. Ivan a ajuns pe tron dincopilarie, supus vointei familiilor de boiericare domneau in numele lui, dar el ~i-a aratatinten!;iile inca de la majorat. in 1547, a fostincoronat, fiind primul dintre suveraniiMarelui Voievodat al Moscovei care s-a auto-intitulat Tarul imperiului (corespondentul rusal cuvantului Cezar).

  in primii ani de domnie a ob!;inut succeseremarcabile. Reformele lui au slabit putereaboierilor in guvemare. Prin razboaiele victo-rioase duse in est ~i sud a ocupat hanatelet:Itare ale Kazanului ~i Astrahanului, extinzan-du-~i domnia pana la Mun!;ii Urali. Englezul

  2:0 Richard Chancellor a navigat de-a lungulJ, coastelor Scandinave, pe Marea A1ba ~i Dvina~ de Nord, apoi, calatorind pe uscat, a ajuns la~ Moscova; prin aceasta s-a stabilit o legatura~ importanta, de~i limitata, intre Rusia ~i~ Occident. Drumul era anevoios, dar s-a dove-~ dit a fi indispensabil. Ru~ii au fondat la gura~ fluviului Dvina de Nord ora~ul Arhangelsk."'

  ~ Domina,ia teroriiIvan ~i-a dat seama ca Rusia avea nevoie derelatii mai stranse cu occidentul, a~a ca ainvadat cateva teritorii baltice disputate,pomind astfel lungul razboi din Livonia(1557-1582). Concomitent, conflictul lui cuboierimea s-a accentuat ~i mai mult. infuriatde fapte considerate de el drept tradare, arecurs la teroare; s-a inconjurat de o garda decriminali de elita imbraca!;i in negru,macelarind sau deportand mii de du~manireali sau presupu~i. La inceput avea ca scopridicarea puterii tarului deasupra tuturor, ~iumilirea boierimii, apoi, cople~it de o nebu-nie paranoica, a distrus prosperul Novgorod,i-a macelarit locuitorii, intr-un acces de furie~i-a asasinat propriul fiu mo~tenitor. Dupa cea scufundat tara in haos, nu a putut rezistapresiunii polonezilor ~i suedezilor, fiindnevoit sa renunte la teritoriile noj dinregiunea baltica. in pofida terorii, sub domniamo~tenitorului lui Ivan, Feodor I -care era

  O Catedrala Vasili Fericitul cu noua cupole,ridicata in aproprierea Kremlinului, pe vre-mea domniei lui Ivan cel Groaznic, in memo-ria infrangerii definitive a tatarilor in 1552.

  O Aceasta icoanadin biserica satuluiKureca (datand dinjurul anului 1460),arata victoria nov-gorodenilor asuprasuzdalienilor.

  V1adimirului a fost de scurt~ durat~, treptatdezvoltandu-se o nou~ putere: Moscova.Ora~ul a fost fondat doar in secolul XII cu oa~ezare excelen~, la intalnirea drumurilor flu-viale ruse. Moscova, cu ajutorul voievozilor~ireti, a devenit centrul tot mai puterniculuivoivodat: ace~ti voievozi mai intai au culesdoar taxele pentru t~tari, iar mai tarziu, candputerea acestora era in sc~dere, i-au invins laKulikovo; a trebuit ins~ s~ treac~ Inc~ unsecol pan~ ce marele voievod de la Moscovaa obtinut independenta total~ fat~ de Hoardade Aur.

  Aceasta s-a realizat sub domnia lui Ivan alIII-lea (cel Mare sau Calita): prin combinareafortei cu diplomatia a devenit suveranul celormai multe voievodate ruse; a invadatrepublica nordic~ Novgorod. A ca~tigat catevateritorii ~i In vest de la statul polono-lituanian,dar vechea capital~, Kievul, a ramas In afaragranitelor. Centrul noului stat rus a r~mas Innord-est, In interiorul continentului, f~rn s~aib~ leg~turi directe cu Marea Baltic~ sauMarea Neagra.

  Marii voievozi al MoscoveiSub domnia lui Ivan al III-lea Marele Voievo-dat al Moscovei ~i-a restabilit relatiile diplo-matice cu Europa, iar Ivan a fost atat deapreciat, incat s-a c~s~torit cu Sofia, nepoataultimului Imp~rat bizantin, In anul 1472. Lavremea aceea imperiul bizantin se destra-mase, Constantinopolul fiind ocupat de turciIn 1453; in aceste condi!;ii biserica rus~ adevenit cel mai important centru independental credintei ortodoxe din est. Acest fapt asporit prestigiul ~i autoritatea tarului, care eracapul bisericii desemnat de Dumnezeu, ~i

  O Ilustratie dinsecolul xv desprecavaleria Moscovei.Zalele imbl3niteerau purtate iarna;port preluat de lamongoli.

  147

 • 48 ASCENSIUNEA RUSIEI

  DATEIMPORTANTEinCIyesUn alt moment de rnscruce 1n istoria Rusiei

  a fost r~zboiul nordic cu Suedia. Aceasta eraforta dominant;I 1n spatiul balt