Articol Iclod AMP 2013

of 27 /27
CONSIDERAŢII PRIVIND POZIŢIA CRONOLOGICĂ ABSOLUTĂ A CIMITIRELOR PREISTORICE DE LA ICLOD Dragoş Diaconescu Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu Gheorghe Lazarovici Universitatea Lucian Blaga Sibiu Sorin Tincu Muzeul Castelul Corvinilor Hunedoara Key-words: Iclod group, Late Neolithic, Transylvania, AMS data, Bayesian approach Summary: the Iclod group is considered one of the most representatives cultural groups of the Late Neolithic from Transylvania. In this paper are discussed the absolute chronological position of the Neolithic cemeteries from the eponymous site and also that one of the Iclod group. The absolute chronological frame established through a Bayesian approach, is between cca. 5000-4450 cal BC. Therewith are discussed certain connections and chronological synchronisms of the Iclod group with other two Late Neolithic cultural groups from Banat and Transylvania: Foeni and Turdaş. Cuvinte cheie: grupul Iclod, Neolitic Târziu, Transilvania, date AMS, abordare bayesiană Rezumat: grupul Iclod este considerat unul dintre cele mai reprezentative manifestări ale Neoliticului Târziu din Transilvania. Prezentul studiu discută poziţia cronologică absolută a cimitirelor neolitice din situl eponim dar şi a grupului Iclod pe ansamblu. Intervalul cronologic absolut stabilit prin modelare bayesiană pentru grupul Iclod este cca. 5000-4450 cal BC. Totodată sunt re-discutate şi anumite legături şi sincronisme cronologice cu alte două grupuri culturale ale Neoliticului Târziu din Banat şi Transilvania: Foeni şi Turdaş. Introducere Situl arheologic de la Iclod a devenit unul dintre reperele arheologiei preistorice din România o dată cu cercetările

Embed Size (px)

description

chronology of Iclod cultural group

Transcript of Articol Iclod AMP 2013

CONSIDERAII PRIVIND POZIIA CRONOLOGIC ABSOLUTA CIMITIRELOR PREISTORICE DE LA ICLODDrago DiaconescuMuzeul Naional Brukenthal SibiuGheorgheLazaroviciUniversitatea Lucian Blaga SibiuSorin TincuMuzeul Castelul Corvinilor HunedoaraKey-words: Iclod group, Late Neolithic, rans!lvania, "MS data, Ba!esian approachSummary: the Iclod group is considered one o# the $ost representatives cultural groups o#the Late Neolithic #ro$ rans!lvania% In this paper are discussed the absolute chronological positiono# theNeolithicce$eteries#ro$theepon!$oussiteandalsothat oneo# theIclodgroup% heabsolute chronological #ra$e established through a Ba!esian approach, is bet&een cca% '((()**'(cal BC% here&ith are discussed certain connections and chronological s!nchronis$s o# the Iclodgroup&ithother t&oLateNeolithiccultural groups #ro$Banat andrans!lvania+,oeni andurda-%Cuvinte cheie: grupul Iclod, Neolitic .rziu, ransilvania, date "MS, abordare ba!esian/Rezumat:grupul Iclod este considerat unul dintre cele $ai reprezentative $ani#est/ri aleNeoliticului .rziu din ransilvania% 0rezentul studiu discut/ poziia cronologic/ absolut/ aci$itirelorneoliticedinsitul eponi$dar-iagrupului Iclodpeansa$blu% Intervalul cronologicabsolut stabilit prin $odelare ba!esian/ pentru grupul Iclod este cca% '((()**'( cal BC% otodat/sunt re)discutate -i anu$ite leg/turi -i sincronis$e cronologice cu alte dou/ grupuri culturale aleNeoliticului .rziu din Banat -i ransilvania+ ,oeni -i urda-%IntroducereSitul arheologic de la Iclod a devenit unul dintre reperele arheologiei preistorice din Romniao dat cu cercetrile sistematice duse cu un ritm intensiv de ctre echipa de cercetare condus deGheorghe Lazarovicide ladebutul deceniului al aptelea al secolului XX1. Rezultatele obinute audus la de!inirea grupului cultural Iclod"#plasatla un orizont cronologic legat de momentul $in%a&"'(# (1 i )nceput de ("# )n accepiunea cronologiei schiate de Gheorghe Lazarovici*. +ai recent grupul Iclod# alturi de alte grupuri culturale neolitice trzii# a !ost )ncorporat )nconceptul de cultur ,au# mai e-act )n etapele III i I$ ale acestui !enomen.. 1 /entru o privire mai ampl asupra istoricului cercetrilor din acest sit# )n care sunt menionate i cercetrile )ntreprinseaici de +. Ros0a# vezi Lazarovici 1111# pp. 234." Lazarovici 1144a# p. ""4.* Ibidem# p. """# !ig. 15. (t vreme etapa &"'( la Lazarovici este paralelizat la Schier 1112 cu !inalul (1 i )nceputul("# este clar c etapa (1 la Lazarovici nu poate !i dect sincron cu ceea ce Schier numete $in%a (".(ercetrile consistente# )n campanii succesive# au dus pe lng identi!icarea unui sistem deanuri comple- 6interpretat ca i !orti!icaii72 6vezi /lanul 17# la descoperirea mai multor structuri delocuire i !olosire8# precum i a dou zone cu morminte de inhumaie numite generic cimitirul 9 icimitirul & 6vezi /lanul " unde descoperirile !unerare sunt marcate cu rou7. 9ceste dou zone cudescoperiri !unerare# alturi de alte descoperiri de acelai tip atribuite grupului Iclod# vor !i subiectulrndurilor ce urmeaz# toate re!eririle de ordin tipologic# cronologic sau eventual cultural !iind legate)n mod direct de acestea.Elemente de cronolo!e rel"t!#$ %! "&'olut$:in punctul de vedere al cronologiei relative cimitirele de la Iclod sunt )ncadrate )n intervalulde s!rit de $in%a &"'( i )nceput de $in%a (" 6sistemul Lazarovici74# ce ar corespunde cu intervaluls!rit de $in%a (13)nceput de $in%a (* 6)n sistemul Schier7;. :ac aceste elemente sunt comparate cu ceea ce se cunoate din arealul (mpiei CDG:# )n 9pulum XX$# 11;;# pp. 13.4.Lazarovici3Lazarovici"558 Lazarovici# (ornelia +agdaM Lazarovici# Gheorghe#"rhitecturaNeoliticului -i 6pocii Cuprului din ?o$.nia% 1ol% I% Neoliticul# Iai# "558.Lazarovici3+a-im 11;13111*Lazarovici# GheorgheM +a-im# ,oia# Bantierul arheologic Iclod 8Ca$pania>CDC: [email protected]"usgrabungvonIclod>CDC:# )n9cta+useiDapocensis XX$I3XXX# 11;13111*# pp. **43*8..Lazarovici et alii1112 Lazarovici# GheorgheM +a-im# ,oiaM Lazo# (rinaM +eter# +ihai# BantierularheologicIclod% Ca$pania>CC*8Le chantier archIologi2ueIclod% Leca$pagne de >CC*:# )n 9cta +usei Dapocensis XXXII# 1112# pp. 25432*8.Lazarovici et alii1118 Lazarovici# GheorgheM +a-im#,oiaM +eter# +ihaiM &ulbuc# 9urelM Radu#Sorin# Bantierul arheologic Iclod% Ca$pania din >CC' 8he archaeologicalsite Iclod%he ca$paign #ro$ >CC':# )n 9cta +usei Dapocensis XXXIII#1118# pp. "843"11.Lichter"551 Lichter# (lemens#Untersuchungenzu den Bestattungsitten [email protected]$sundChalkolithiku$s# +ainzamRhein#"551.Luca"551 Luca# Sabin 9drian# "-ez/ri neolitice pe 1alea Mure-ului 8II:% Noi cercet/riarheologice la urda-)Lunc/% I% Ca$paniile anilor >CCK)>CC'# 9lba3Iulia#"551.Luca"558 Luca# Sabin9drian#"spects o# theNeolithicand6neolithic0eriods inrans!lvania 8II:# )n =omage to +ilutin Gara\anin 6eds. D.