Arta Moldovei Bibliografie

of 175 /175
ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” B I B L I O G R A F I E Volumul II Chişinău, 2013

Embed Size (px)

Transcript of Arta Moldovei Bibliografie

Page 1: Arta Moldovei Bibliografie

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”

B I B L I O G R A F I E

Volumul II

Chişinău, 2013

Page 2: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 2

Redactor ştiinţific: Adela MANOLII, dr.

Alcătuitor: Lilia BODAREV

Procesare şi machetare computerizată: Lilia BODAREV

Arta Moldovei 1975-2005 [Resursă electronică] : Bibliografie /

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „A. Lupan” ; alcăt. :

Lilia Bodarev; red. şt. : Adela Manolii. – Ch. : Bibl. Şt. Centrală „Andrei

Lupan” a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2013.

Vol. 2. Muzică şi coregrafie, 1975-2005. – 2013. – 175 p.

Page 3: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 3

C U P R I N S:

Introducere..............................................................................................................4-5

I. Muzică. Probleme generale.......................................................................6-18

II. Istoria muzicii............................................................................................18-24

III. Teoria mizicii .............................................................................................24-27

IV. Manuale, crestomaţi şi literatură metodică.............................................27-37

V. Specii, genuri şi forme ale muzicii vocale

1. Muzică scenică. Muzică de teatru şi film. Operă. Balet.......................37-40

2. Muzică bisricească. Muzică sacră.........................................................40-42

3. Cântece, balade, melodii, romanţe........................................................42-46

4. Cor. Cântare în cor................................................................................46-49

5. Cântece pentru copii..............................................................................49-52

6. Folclor muzical. Culegeri de cântece populare.....................................52-58

7. Culegeri de muzică de estradă....................................................................58

VI. Muzică instrumentală: simfonică, pentru pian, orchestră, fanfară,

instrumente cu claviatură, instrumente cu coarde, instrumenet de

suflat, instrumente de percuţie..................................................................59-69

VII. Orchestre de muzică populară...................................................................69-71

VIII. Formaţii de muzică de estradă........................................................................71

IX. Coregrafie....................................................................................................72-75

X. Uniunea Compozitorilor din Moldova......................................................75-77

XI. Personalia

1. Interpreţi de muzică populară si de estradă. Instrumentişti...................77-100

2. Cântăreţi de operă................................................................................100-114

3. Compozitori şi dirijori..........................................................................114-146

4. Muzicologi, critici de artă, cercetători ştiinţifici..................................146-151

5. Dansatori şi artişti de balet...................................................................151-157

6. Alte personalităţi.........................................................................................158

Indice de nume............................................................................................159-175

Page 4: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 4

Introducere

Ca parte componentă a bibliografiei retrospective Arta Moldovei, 1975–2005,

volumul Muzica şi coregrafia, propune o sinteză informativă a documentelor care

abordează subiectul din mai multe perspective: istoria şi teoria muzicii; speciile,

genurile şi formele muzicii vocale; muzica instrumentală; evoluţia orchestrelor de

muzică populară, a formaţiilor de muzică de estradă; arta coregrafică, precum şi

activitatea Uniunii Compozitorilor din Moldova.

În volum se regăsesc numeroase studii semnate de colaboratorii ştiinţifici din

cadrul Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Cercetările cuprinse se axează pe valorificarea pe baze ştiinţifice a istoriei şi teoriei

muzicii, a genurilor muzicale, creaţiei artistice, folclorului muzical şi influienţei lui

asupra creaţiei componistice, tradiţiilor reînviate, precum şi asupra tendinţelor noi

în muzica naţională. Totodată, au fost selectate studii şi cercetări în care găsesc o

abordare ştiinţifică istoria şi evoluţia muzicii sacre, simfonice, camerale, corale,

populare, de estradă, precum şi muzica de teatru, film, operă şi balet. Printre

preocupările ştiinţifice mai recente pot fi evidenţiate studiile despre muzica

instrumentală, geneza şi istoria unor vechi instrumente populare răspândite pe întreg

spaţiul de cultură şi civilizaţie românească: cornul de semnalizare, cobza, buciumul,

cimpoiul, naiul şi fluierul.

Investigaţiile ştiinţifice în domeniul artei muzicale şi coregrafice se caracterizează

printr-un număr semnificativ de articole şi studii monografice dedicate vieţii,

creaţiei şi activităţii personalităţilor din domeniul culturii muzicale: compozitori,

dirijori, instrumentişti, interpreţi de muzică populară şi de estradă, cântăreţi de

operă, dansatori şi artişti de balet, muzicologi şi profesori, critici de artă muzicală şi

coregrafică.

Am cuprins aici şi pagini din istoria instituţiilor de învăţământ în domeniul artei

de la origini până la contemporaneitate, stagiunile Filarmonicii Naţionale şi ale Salii

cu Orgă din Chişinău.

Bibliografia reuneşte studii monografice, teze de doctor, autoreferate, volume de

sinteză, capitole din enciclopedii, comunicări în cadrul conferinţelor ştiinţifice,

articole şi recenzii publicate pe paginile ziarului academic Ştiinţa, ale revistei Arta,

precum şi în alte reviste ştiinţifice şi de cultură. Un capitol aparte inserează lucrări

metodice, manuale şi crestomaţii pentru cursurile de muzică instrumentală:

simfonică, pentru pian, orchestră, fanfară, instrumente cu claviatură, instrumente cu

coarde, instrumente de suflat şi instrumente de percuţie. Pe lângă culegerile de

melodii, balade, romanţe, cântece pentru cor şi copii, folclor muzical, au fost

Page 5: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 5

identificate şi selectate documente biografice ce vizează peste 300 de personalităţi

din lumea muzicii naţionale, precum şi interviuri cu compozitori, interpreţi şi

dansatori îndrăgiţi.

Indicele bibliografic este alcătuit în urma valorificării resurselor Bibliotecii

Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM prin consultarea de visu a publicaţiilor

cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei muzicale şi coregrafice, materialelor

conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediei „Arta

Moldovei”, calendarelor, precum şi în baza descrierilor bibliografice selectate din

Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), din fişierele tematice ale

Bibliotecii Naţionale a Moldovei. În limita necesităţii, descrierile bibliografice sunt

însoţite de succinte adnotări.

În capitole şi subcapitole se respectă ordinea alfabetică a prenumelui autorului sau

a titlului, la sfârşitul lucrării se anexează un indice de nume, unde sunt incluse şi

nume care reprezintă titluri de publicaţii. Resursele electronice prezentate facilitează

accesul direct la informaţia oferită.

Suntem profund recunoscători colegelor Silvia Colesnic, Maria Cocieru şi Ana

Tocan, care cu deosebită solicitudine au răspuns căutărilor noastre. Ne exprimăm

întreaga gratitudine şi faţă de colegele de la Biblioteca Naţională, care au parcurs

împreună cu noi drumul de cercetare şi identificare a materialelor despre unele

personalităţi din lumea muzicii mai puţin cunoscute.

Volumul propus oferă cititorilor un instrument de lucru şi de documentare rapidă,

fiind o sursă de reper pentru investigaţii mai profunde în domeniul istoriei artei

muzicale şi coregrafice din Republica Moldova.

I. MUZICĂ. PROBLEME GENERALE

Page 6: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 6

1. Activitate artistică de amatori : [în Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 19-21.

2. Arabajiu, Rodion. Arta muzicală românească în Basarabia / Rodion Arabajiu // Univers

muzical. – 2002. – Nr 1. – P. 14-16.

3. Axionov, Vladimir. Creaţia componistică în Moldova (Genurile principale şi studierea lor) /

Vladimir Axionov // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 9-14.

4. Axionov, Vladimir. Ecouri ale tehnicilor de scriitură avangardiste şi propagandiste în creaţia

compozitorilor din Moldova / Vladimir Axionov // Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură.

Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 62-65.

5. Axionov, Vladimir. Genurile creaţiei componistice în Moldova / Vladimir Axionov // Ştiinţa.

– 1992. – Nr 2. – P. 12.

6. Axionov, Vladimir. Ieşind din cercul vicios al izolării (în domeniul muzicii din Moldova) /

Vladimir Axionov // Sud-Est. – 1994. – Nr 2. – P. 88-91.

7. Axionov, Vladimir. Parabola lui Oedip în interpretarea stravinskiană şi enesciană / Vladimir

Axionov // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectura. Muzica. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 80-83.

8. Axionov, Vladimir. Viaţa muzicală : [despre conferinţa ştiinţifică „Avangarda muzicală în

contextul artei mondiale a secolului XX”, desfăşurată la Minsk între 12–14 martie 1992 la care, din

partea Rep. Moldova a luat cuvântul Vladimir Axionov, candidat în studiul artelor] / Vladimir

Axionov // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 154.

9. Badrajan, Svetlana. Activitatea folcloristică la Academia de Muzică „G. Muzicescu” /

Svetlana Badrajan // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20–21 decembrie

1993. – Ch., 1993. – P. 48-50.

10. Blajinu, M. „Top”-ul şi tendinţa de a cunoaşte : [problema muzicii moderne în Moldova] / M.

Blajinu // Moldova. – 1980. – Nr 9. – P. 27.

11. Buzilă, Serafim. Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă; cop. : Mihai

Bacinschi. – Ed. a II-a, rev. şi adăug. – Ch. : ARC , Museum, 1999. – 500 p.

12. Buzilă, Serafim. Interpreţi din Moldova: Lexicon enciclopedic (1460 – 1960) / Serafim Buzilă;

cop. : Mihai Bacinschi. – Ch. : ARC, 1996 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 476 p. : fot. – Adnot. în lb.

rom. şi fr.

Recenzie:

13. Cimpoi, Mihai. Ora dicţionarelor (III) // Flux-magazin. – 1998. – 15 mai. – P. 9.

Page 7: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 7

14. Caciuc, Anatol. Festivalul-concurs „Două inimi gemene”: intenţii şi realizări : [In memoriam

Doina şi Ion Aldea-Teodorovici] / Anatol Caciuc // Panoramic TV. – 2003. – Nr 12. – P. 26.

15. Cântecul de autor : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/82

16. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Conservatorul moldovenesc de Stat: 50 de ani de la înfiinţare /

Gleb Ceaicovschi-Mereşanu // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 103.

17. Cercetări de muzicologie / Min. Culturii al Rep. Moldova; Uniunea Compozitorilor şi

Muzicologilor din Moldova; col. red. : Vladimir Axionov [et al.]; cop. : Oleg Başliu. – Ch. : F. E.-P.

„Tipogr. Centrală”, 1998. – 214 p. : n. muz.

18. Chiseliţă, Vasile. Cu privire la problema valorificării creaţiei populare în contemporaneitate.

Folclorul şi folclorismul / Vasile Chiseliţă // Cultura populară şi contemporaneitatea (I) : Art. şi mater.

metodice. – Ch., 2001. – P. 12-21.

19. Chiseliţă, Vasile. Figura lui Ştefan cel Mare în creaţia muzicală / Vasile Chiseliţă, Svetlana

Badrajan // Pergament: Anuarul Arhivelor Republicii Moldova VII-VIII 2004-2005. – Ch., 2005. – P.

176-188.

20. Chiseliţa, Vasile. Filarmonica Naţională : [despre programul artistic al stagiunii] Vasile

Chiseliţă // Univers muzical. – 2002. – Nr 2. – P. 46-47.

21. Chiseliţă, Vasile. Repere ale unei stagiuni încheiate la Filarmonica Naţională : [despre

evenimentul muzical cu participarea Orchestrei simfonice şi Capelei corale „Doina”] / Vasile Chiseliţă

// Univers muzical. – 2003. – Nr 4. – P. 19-22.

22. Cocearova, Galina. Muzicologie : [noţiune] / Galina Cocearova, Gleb Ceaicovschi-Mereşanu //

Literatura şi arta : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 57-59.

23. Cocearova, Galina. Procedee facturale noi, influenţate de folclorism, în muzica compozitorilor

din Moldova / Galina Cocearova // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное

и новое в музыке ХХ века : Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 112-116.

24. Compozitori, interpreţi, formaţii muzicale : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

25. Compozitori şi muzicologi din Moldova = Композиторы и музыковеды Молдавии : lexicon

bibliogr. / alcăt. : Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch. : Universitas, 1992. – 264 p.

26. Curbet, Vladimir. Instrumente coborâte din legende : [Buciumul, fluierul, naiul, cimpoiul] //

La gura unei peşteri de comori: valori basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 229-245.

27. Curbet, Vladimir. Mărgăritarele spiritului nostru : [cântecul popular] / Vladimir Curbet //

Moldova. – 1985. – Nr 3. – P. 16-17.

Page 8: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 8

28. Festival-concurs de romanţe „Crizantema de argint” : [Ed. a IV-a, 1996, Chişinău]. – Ch. :

Cartier, 1997 (PRAG-3). – 23 p. : fot.

29. Festivalul al VII-lea de muzică nouă : [Chişinău, 5–12 oct. 1997] : un dialog edificator şi un

schimb de idei benefic / prez. şi consemnări de Rodica Iuncu // Sud-Est. – 1997. – Nr 3. – P. 58-62.

30. Gagim, Ion. Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale / Ion Gagim; cop. : Mihai Bacinschi. – Ed. a II–a.

– Ch. : ARC, 2004 (F. E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 221 p.

31. Galaicu, Violina. Dimensiunea etnică a creaţiei muzicale : [în lumina tradiţiei rom.] / Violina

Galaicu. – Ch. : ARC,1998 (F. E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 117 p.

Recenzii:

32. Firca, Gh. // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 168-169.

33. Grosu, V. // Basarabia. – 1998. – Nr 3-5. – p. 162-163.

34. Mircos, Vlad. // Lit. şi arta. – 1998. – 22 oct. – P. 6.

35. Galaicu, Violina. Expresia „Putevoi raspev”: sensuri reale şi atributive / Violina Galaicu //

Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 15-20 : n. muz.

36. Galaicu, Violina. Specificitatea etnică a creaţiei muzicale : (câteva reflecţii pe marginea

problemei) / Violina Galaicu // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 84-89.

37. Gheorghiu, V. De la sârbă la sonată : [despre orchestra „Rapsodia” a Filarmonicii mold.] / V.

Gheorghiu // Orizontul. – 1986. – Nr 7. – P. 48.

38. Ghilaş, Victor. Configuraţia organofonă şi influenţa ei asupra culorii muzicale / Victor Ghilaş

// Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 120-123.

39. Ghilaş, Victor. Cornul de semnalizare. Consemnări de organologie populară / Victor Ghilaş //

Revista de Etnologie. – 1997. – Nr 1. – P. 70-75.

40. Ghilaş, Victor. Estetica elegiacului în muzică şi în literatură. Muzica şi literatura.

Prolegomene / Victor Ghilaş, Ana Ghilaş // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru.

Cinema. – Ch., 2002. – P. 42-56 : n. muz. – Bibliogr. în note (27 tit.).

41. Ghilaş, Victor. Evoluţia orchestrei de muzică populară în Moldova / Victor Ghilaş // Revista de

Etnologie. – 1995. – Nr 1. – P. 112-117.

42. Ghilaş, Victor. Particularităţi ale comunicării prin muzică / Victor Ghilaş // Arta 2001: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 60-65. – Bibliogr. în note (15 tit.).

43. Ghilaş, Victor. Structuri sonore în cântecul tradiţional despre Ştefan cel Mare / Victor Ghilaş //

Ştefan cel Mare – personalitate marcantă în istoria Europei (500 de ani de la trecerea în eternitate) :

Ref. şi comunicări. – Ch., 2004. – P. 147-152.

44. Ghilaş, Victor. Un străvechi instrument muzical: cornul de semnalizare / Victor Ghilaş //

Ştiinţa. – 1996. – Nr 7-8. – P. 19.

Page 9: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 9

45. Iepure, D. Pianul în ambianţa cultă basarabeană (a doua jumătate a sec. XIX – începutul sec.

XX) / D. Iepure // Tyrageţia : An. – 2001. – Nr X. – P. 213-218.

46. Kobalevski, D. Prietenii mei dragi / D. Kobalevski; trad. din lb. rusă de P. Leahu. – Ch. :

Literatura artistică, 1985. – 178 p. : fot. – (Ser.: Maeştri în arte tinerilor).

47. Lucrările profesorilor facultăţii de Muzică şi Pedagogie muzicală (1990–2003) : Bibliogr.

selectivă / alcăt. : Maria Fotescu, Natalia Apostol; red. şi pref. : Elena Harconiţa. – Bălţi : Biblioteca

Ştiinţifică Universitară, 2003. – 33 p.

48. Melnic, Victoria. Învăţământul muzical: probleme şi sugestii / Victoria Melnic // Cercetări de

muzicologie. – Ch., 1998. – P. 210-214.

49. Melnic, Victoria. Reflecţii asupra unor probleme ale muzicologiei naţionale / Victoria Melnic

// Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 65-71. – Bibliogr. în note (8 tit.). –

Rez. în lb. fr., rusă.

50. „MoldStar” – provocarea anului : [Concursul Naţional de muzică „MoldStar” şi tinerele

talente] / VIP magazin Moldova. – 2005. – Nr 7-8. – P. 62-83.

51. Morei, S. Sala de orgă / S. Morei. – Ch. : Timpul, 1982. – 39 p. – Text paral. : lb. rom., rusă,

engl.

52. Mironenco, Elena. Tendinţe noi în creaţia compozitorilor din Moldova (anii ’90) / Elena

Mironenco // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке

ХХ века : Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 104-111.

53. Muzica academică moldovenească la începutul mileniului trei = Молдавская современная

музыка на пороге третьего тысячилетия / Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova;

alcăt. : Irina Ciobanu-Suhomlin. – Ch. : Primex Com, 2003. – 16 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

54. Muzica etno : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/77

55. Muzica jazz : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/79

56. Muzica minorităţilor naţionale : [în Rep. Moldova] [resursă electronică].. –

http://www.moldovenii.md/md/section/85

57. Muzica moldovenească : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/section/63

58. Muzica rock : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/80

59. Muzica usoară : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/78

Page 10: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 10

60. Nagacevschi, Elena. Festivalul internaţional „Zilele muzicii noi” (Ediţia a II-a), Chişinău, 3–

10 aprilie 1992 : [cu participarea muzicienilor din România, Franţa, Italia, Venezuela, Moldova,

Rusia, Spania] / Elena Nagacevschi // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 155-

156.

61. Osoianu, Iulia. Din pământ, din iarbă verde... Popasuri instrumentale: instrumente muzicale

tipice folclorului / Iulia Osoianu, Valentina Osoianu; postfaţă de Tudor Colac. – Ch. : Tipogr.

„Reclama”, 2005. – 79 p.

62. Osoianu, Valentina. La strunguţa Bradului... : Cu nişte copii frumoşi şi dăruiţi, concursanţi ai

Festivalului Republican al Interpreţilor Cântecului Folcloric „Tamara Ciobanu” / Valentina Osoianu,

Ana Manole; schiţe de portr. : Glebus Sainciuc; cop. : Iurie Leahu; ref. : Andrei Tamazlâcaru, Ludmila

Bolboceanu. – Ch. : S. n., 2000 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 77 p. : n. muz., fot .

63. Radu, M. Reveniri către sorginţi: marginalii la Concursul republican de Muzică Populară / M.

Radu // Orizontul. – 1988. – Nr 8. – P. 46-47.

64. Răileanu, Larisa. Creaţia componistică şi folclorul : [calea componistică profesionistă

moldovenească] / Larisa Răileanu // Nistru. – 1980. – Nr 9. – P. 150-155.

65. Roibu, Nicolae. Cum a apărut imnul municipiului Chişinău / Nicolae Roibu // Limba Română.

– 2003. – Nr 4/5. – P. 219-220.

66. Rusnac, Eugen. „S-a ţinut cont de necesităţile culturii muzicale moldoveneşti” : [interviu cu

Constantin Rusnac, rectorul Conservatorului de Stat din RSSM] / interlocutor : Rodica Iuncu //

Orizont. – 1984. – Nr 3. – P. 62-63; Горизонт. – 1984. – Nr 3. – P. 62-63.

67. Sala cu orgă = Органный зал = The organuall : [ghid] / aut.-alcăt. : S. Morei; trad. din lb.

rusă de E. Mămăligă, în engl. de A. Aptecari. – Ch. : Timpul, 1982. – 35 p. : il. – Text paral. : lb. rom.,

rusă, engl.

68. Să educăm tinere talente : [despre noua generaţie de literaţi, plasticieni, muzicieni din

Moldova] // Tribuna. – 1977. – Nr 3. – P. 4-7.

69. Siniuta, Dana. Ethno Jazz Festival 2005 / Dana Siniuta // Siesta Chişinău. – 2005. – Nr 9. – P.

25-29.

70. Siverinova, V. Muzica Moldovei Sovietice = Музыка Советской Молдавии (1945–1970) :

notogr. / V. Siverinova, N. Ermacova; coleg. de red. : A. Stârcea [et. al.]. – Ch. : Cartea

Moldovenească, 1976. – 234 p.

Recenzie:

71. Столяр, Зиновий. Всё об искусстве // Вечерний Кишинев. – 1976. – 1 июня.

72. Stolear, Zinovie. Ce este muzica? : (mijloace de exprimare şi genurile muz.) / Zinovie Stolear;

trad. de A. Davâdov. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1976. – 72 p.

Page 11: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 11

73. Stolear, Zinovie. Împreună în timp : [despre trăsăturile comune ale muzicii popoarelor

moldovenesc şi evreesc] / Zinovie Stolear // Basarabia. – 1992. – Nr 1. – P. 194-197.

74. Stolear, Zinovie. Înflorirea furtunoasă : [a culturii muz. mold.] / Zinovie Stolear // Tribuna. –

1976. – Nr 12. – P. 37-39.

75. Suhomlin, Irina. Bizantinologia muzicală contemporană şi perspectivele dezvoltării ei în

Moldova / Irina Suhomlin // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20–21

decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 56-58.

76. Suprema întâlnire a geniilor: Eminescu – Enescu : [preluare din „Eminescu. Un veac de

nemurire”, Vol. II., Edit. „Minevra”, Bucureşti, 1991, p. 667-669] // Basarabia. – 1994. – Nr 1. – P.

53-54.

77. Ştefan, Mihai. În oglinda muzicii, sufletul : [problemele muzicii moderne moldoveneşti] /

Mihai Ştefan // Moldova. – 1980. – Nr 9. – P. 28-29.

78. Tamazlâcaru, Andrei. Copii scăldându-se în razele îndumnezeirii : [Ed. I- a a Festivalului Naţ.

de Cântec Popular Pascal interpretat de copii] / Andrei Tamazlâcaru // Luminătorul. – 1998. – Nr 3. –

P. 25.

79. Tamazlâcaru, Andrei. Răsunet peste milenii : [opinii ale unor participanţi la Concursul Int. de

Interpretare Corală referitor la muz. bisericească] / Andrei Tamazlâcaru // Luminătorul. – 1998. – Nr 6.

– P. 41-56.

80. Tcaci, Efim. Consideraţii asupra procesului componistic actual (genurile muzical-teatrale,

muzica simfonică) / Efim Tcaci // Nistru. – 1978. – Nr 7. – P. 150-154.

81. Tcaci, Efim. Înaintaşi ai muzicii româneşti : [Dimitrie Cantemir, Carol Miculi, Eusebie

Mandicevschi] / Efim Tcaci. – Ch. : Hiperion, 1994. – 157 p. : il., portr.

82. Tcaci, Efim. Muzica Moldovei // Premiere, portrete... / Efim Tcaci . – Ch., 1977. – P. 5-6.

83. Tcaci, Efim. Premiere, portrete... : [culeg. de art. de critică şi publ.] / Efim Tcaci. – Ch. :

Literatura artistică, 1977. – 200 p.

84. Tcaci, Efim. Sărbătoare a muzicii : [despre Zilele muzicii sovietice în Moldova] / Efim Tcaci //

Nistru. – 1970. – Nr 1. – P. 158-160.

85. Tcaci, Efim. Un for al muzicii şi prieteniei : [Festivalul Internaţional de Muzică Contemporană

de la Moscova, cu participarea reprezentanţilor din Moldova] / Efim Tcaci // Nistru. – 1981. – Nr 11.

– P. 154-158.

86. Tcaci, Efim. Unele particularităţi ale procesului componistic / Efim Tcaci // Nistru. – 1975. –

Nr 4. – P. 152-155.

87. Tcaci, Efim. Universul sonor al orgiei : [despre activitatea Sălii de muzică de orgă din

Chişinău] / Efim Tcaci // Nistru. – 1978. – Nr 12. – P. 140-142.

Page 12: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 12

88. Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке ХХ века

: Mater. conf. şt. int. / red. resp. : Svetlana Ţârcunova. – Ch. : Goblin, 1997. – 152 p.

89. Turea, Larisa. Deschide-te, suflete, şi vei visa minuni... : [despre deschiderea Sălii cu orgă în

Chişinău] / Larisa Turea // Moldova. – 1979. – Nr 1. – P. 16.

90. Ţarălungă, Antip. Debutul unui cuplu : [evoluarea în duet a formaţiilor „Mugurel” şi „Floarea

soarelui”] / Antip Ţarălungă // Ştiinţa. – 1993. – Nr 10-11. – P. 19.

91. Ţârcunova, Svetlana. Problemele şi scopurile studierii muzicii contemporane în Basarabia /

Svetlana Ţârcunova // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20–21 decembrie

1993. – Ch., 1993. – P. 5-7.

92. Ţârcunova, Svetlana. Realizări şi lacune în muzicologia basarabeană / Svetlana Ţârcunova //

Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 88-91. – Bibliogr. în note (73 tit.). –

Rez. în lb. fr., rusă.

93. Vacarciuc, Mariana. Muzica – maestru spiritual : [în învăţământ] / Mariana Vacarciuc //

Educaţie morală, etică şi spirituală în contemporaneitate. – Ch., 2004. – P. 82-86.

94. Vieru, Grigore. Să mai mănânce şi praznicul pe obraznic : [despre restructurare în muzică] /

Grigore Vieru // Adevărul, ca aer al renaşterii. – Ch., 1988. – P. 42-46.

95. Vizitiu, Ion. Instrumente muzicale populare moldoveneşti: Construcţie şi exploatare / Ion

Vizitiu; cop. de Isai Cârmu; cuv. introd. şi note ist. de Boris Cotlearov. – Ch. : Literatura artistică,

1979. – 52 p. : il.

96. Zagorschi, Vasile. Creaţia muzicală şi ideologică. Note nemuzicale / Vasile Zagorschi // Arta

1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 149-154. –Rez. în lb. fr., rusă.

97. Zagorschi, Vasile. Ascultându-ne izvoarele : [despre educaţia muzicală a tineretului în

Moldova] / Vasile Zagorschi // Moldova. – 1980. – Nr 9. – P. 28-29.

98. Zilele muzicii noi = The Days of New Music : [Festival Internaţional, ed. a III-a] / red. – alcăt. :

I. Ciobanu-Suhomlin. – Ch. : S. n., 1993. – 22 p. : fot.

99. Zilele muzicii noi = The Days of New Music : [Festival Internaţional, ed. a IV-a]. – Ch. : Edit.

Fund. Cult. „Basarabia”, 1994. – 22 p. – Text paral. : lb. rom., engl.

100. Zilele muzicii noi = The Days of New Music : [Festival Internaţional, ed. a VIII-a]. – Ch. : S.

n., 1998. – 37 p. – Text paral. : lb. rom., engl.

101. Аксенов, Владимир. К изучению связей литературы и симфонической музыки (на

примерах из творчества композиторов Молдавии) / Владимир Аксенов // Актуальные вопросы

изучения художественной культуры молдавского народа. – К., 1989. – Р. 77-87.

102. Аксенов, Владимир. Тема войны и мира в симфоническом творчестве композиторов

Советской Молдавии / Владмир Аксенов // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1981. – Nr 3. –

P. 51-57.

Page 13: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 13

103. Белых, Маргарита. О некоторых тенденциях развития современной детской музыки в

творчестве композиторов Молдовы в 70–80-е годы (на материале песни, кантаты, балета и

оперы) / Маргарита Белых // Музыка в Молдове: вопросы истории и теории : [сб. науч. ст.]. – К.,

1991. – Р. 60-98.

104. Визитиу, Ион. Молдавские народные музыкальные инструменты / Ион Визитиу; худож. :

В. Змеев. – К. : Литература артистикэ, 1985. – 262 р. : il.

105. Владимирова, Е. В Органном зале : [г. Кишинева] / Е. Владимирова // Музыкальная

жизнь. – 1984. – Nr 3. – P. 3.

106. Георгиу, В. От сырбы к сонате : [об оркестре «Рапсодия» Молд. филармонии] / В.

Георгиу // Горизонт. – 1986. – Nr 7. – P. 48.

107. Голубева, Эльвира. Об изучении музыкальной культуры Молдавии досоветского

периода / Эльвира Голубева // Актуальные вопросы изучения художественной культуры

молдавского народа. – К., 1989. – Р. 42-51.

108. Даниленко, В. Весна музыки, весна жизни : [музыка Молдавии] / В. Даниленко //

Музыкальная жизнь. – 1982. – Nr 9. – P. 1.

109. Деркач, Т. Животворность взаимосвязей : [о развитии музыкальной культуры Молдовы

и её связи с украинским искусством] / Т. Деркач // Музыка. – 1976. – Nr 6. – P. 5-6.

110. Душевная, Дана. MoldStar – подведение итогов : [Национального музыкального

конкурса] /Дана Душевная // Siesta Chişinău. – 2005. – Nr 9. – P. 22-25.

111. Желтова, Инна. Кахул. Фестиваль «Лица друзей» : [о Межд. музыкальном фестивале

«Лица друзей, 2005», состоявшегося в г. Кахул] / Инна Желтова // Siesta Chişinău. – 2005. – Nr

6/7. – Р. 24-27.

112. Завгородная, Галина. Проблемы музыковедения в Молдавии / Галина Завгородная //

Кодры. – 1980. – Nr 10. – P. 99-102.

113. Загорский, Василий. Веление времени : [музыка Советской Молдавии] / Василий

Загорский // Музыкальная жизнь. – 1980. – Nr 21. – P. 2.

114. Загорский, Василий. Молдавия : [новый этап творчества композиторов Молдовы] /

Василий Загорский // Советская музыка. – 1980. – Nr 3. – P. 75-76.

115. Кахул собирает лица. Но только друзей : [о Межд. музыкальном фестивале «Лица

друзей, 2005», состоявшегося в г. Кахул] // Siesta Chişinău. – 2005. – Nr 6-7. – P. 30.

116. Композиторы и музыковеды Молдавии : Библиогр. справочник / сост. : В. Дегтярев. – К.

: Тимпул, 1979. – 157 р.

117. Копылова, Т. На вечере молдавских композиторов / Т. Копылова // Сов. музыка. – 1979. –

Nr 11. – P. 102.

Page 14: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 14

118. Коркина, Алла. Образы родного города : [музыкальная жизнь Кишинева] / Алла

Коркина. – К. : Литература артистикэ, 1987. – 166 р.

119. Кочарова, Галина. Постигая природу национального : [в музыке] / Галина Кочарова //

Советская музыка. – 1982. – Nr 1. – P. 31-35.

120. Котляров, Я. Музыка / Я. Котляров, Ю. Цибульская // Молдаване. Очерки истории,

этнографии, искусствоведения. – К., 1977. – Р. 381-393.

121. Купча, А. Новый очаг культуры : [Органный зал в Кишиневе] / А. Купча // Советская

музыка. – 1979. – Nr 1. – P. 138.

122. Лудман, Г. Взаимодействие жанров в молдавской музыке: (На примере Пятой симфонии

Соломона Лобеля) / Г. Лудман // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1982. – Nr 3. – P. 71-72.

123. Лудман, Г. Музыкальная летопись молдавского народа / Г. Лудман // Ивестия АН МССР,

Сер. обществ. наук. – 1984. – Nr 3. – P. 70-71.

124. Макаренко, А. В единой семье советских музыкальных культур : [искусство] / А.

Макаренко // Кодры. – 1983. – Nr 2. – P. 133-137.

125. Мануйлов, М. Новые судьбы молдавской музыки / М. Мануйлов // Музыкальная жизнь. –

1982. – Nr 9. – P. 7.

126. Мануйлов, М. Творческая зрелость : [музыки Молдовы] / М. Мануйлов // Музыкальная

жизнь. – 1977. – Nr 17. – P. 2-3.

127. Милютина, Изольда. Важная сфера духовной жизни : [о деятельности музыковедов

Молдовы] / Изольда Малютина // Кодры. – 1979. – Nr 3. – P. 131-135.

128. Милютина, Изольда. Музыковедение / Изольда Милютина, Глеб Чайковский //

Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. – Р. 335.

129. Милютина, Изольда. О комплексном изучении музыкального искусства Советской

Молдавии / Изольда Милютина // Актуальные вопросы изучения художественной культуры

молдавского народа. – К., 1989. – Р. 26-33.

130. Милютина, Изольда. Полнее удовлетворять музыкальные запросы людей / Изольда

Милютина // Коммунист Молдавии. – 1984. – Nr 1. – P. 77-81.

131. Мироненко, Ярослав. Молдавско-украинские связи в музыкальном фольклоре: история и

современность / отв. ред. : Е. Визитей; Молд. Гос. Ин-т Искусств. – К. : Штиинца, 1988. – 42 р. :

n. muz.

132. Мироненко, Ярослав. Музыкальный фольклор села Петруня: традиции и обновление /

Ярослав Мироненко // Satul Petrunea la cântec şi la joc: Din istoria şi poezia populară a satului

Petrunea – Glodeni / alcăt. : Grigore Botezatu [et al.]. – Ch., 1995. – P. 46-50.

Page 15: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 15

133. Мироненко, Ярослав. О консерватизме в музыкальном фольклоре / Ярослав Мироненко

// Folclorul şi contemporaneitatea: conservarea şi valorificarea culturii tradiţionale : Mater. simpoz. şt.-

practic, 4–5 aprilie 2005. – Ch., 2005. – P. 123-129. – Rez. în lb. engl.

134. Мироненко, Ярослав. Проблема идентичности в песнях цыган Молдавии / Ярослав

Мироненко // Цыгане Республики Молдова: История, культура, социальное положение : Докл. и

выступл. I-ой науч. конф., январь 1998 г. – К., 1998. – Р. 24-27.

135. Молдавская ССР : [музыкальная жизнь] // Советкая литература о музыке / Г. Колтыпина,

Н. Павлова. – М., 1979. – Ч. 1. – Р. 170-171.

136. Мосейко. О. Детская музыка / О. Мосейко // Музыкальная культура Молдавской ССР :

[сб. ст.]. – М., 1978. – Р. 213-226.

137. Музыка, Т. О роли молдавской музыки в воспитании музыканта-профессионала / Т.

Музыка // Интернациональные связи искусства МССР с художественными культурами

братских республик. – К., 1982. – Р. 140-148.

138. Музыкальная культура Молдавской ССР : [сб. ст.] / ред. : Евгений Клетинич [et al.] – М. :

Музыка, 1978. – 287 р.

Recenzie:

139. Кочарова, Галина. Творческое совершеннолетие // Советская музыка. – 1980. – Nr 8. – P- 124-126.

140. Музыкальное искусство Советской Молдавии / Ин-т Искусств им. Г. Музическу; отв.

ред. : Галина Завгородная [et al.]. – К. : Штиинца, 1984. – 84 р.

141. Музыкальное творчество Советской Молдавии: вопросы истории и теории : [сб. науч.

трудов] / АН МССР, Отд. Этнографии и Искусствоведения. – К. : Штиинца, 1988. – 161 р.

142. Органный зал : [историческая справка] [электронный ресурс]. – http://ru.wikipedia.org/wiki

143. Остролинский, В. Формирование музыкального познания : [моногр.] / отв. ред. : О.

Тихомиров; Молд. Гос. Ин-т Искусств. – К. : Штиинца, 1988. – 154 р.

144. Песни мира звучали над буджакской земле : [о Межд. музыкальном конкурсе «Песни

мира», состоявщегося в г. Комрат, Гагаузия] // Aquarelle. – 2005. – Oct. – P. 136.

145. Песни советских композиторов 1965–1985 : [в том числе молдавских] : Диcкограф. указ.

/ Гос. б-ка МССР им. Н. К. Крупской; сост. : В. Сиверинова. – К. : Б. и., 1988. – 176 р.

146. Поголша, В. К вопросу развития фольклорных традиций в современной молдавской

музыке («Пядь земли» Т. Кирияка) / В. Поголша // 70 лет советской музыки. Основные

тенденции развития музыкальных жанров: (Фольклор и композиторское творчество) : [сб. науч.

тр.]. – М., 1988. – Р. 20-34.

147. Поет и танцует Молдавия : худож. альбом / худож. : Г. Злобин. – К. : Тимпул, 1976. – 47

р. – Текст на рус. и рум. яз. – На 4-й с. авт. текста А. Кутырева.

Page 16: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 16

148. Пожар, Сергей. «Гордиться славою своих предков» : [познавательно-критический этюд

на музыкальную тему] / Сергей Пожар // Кодры. – 1993. – Nr 4. – P. 226-235.

149. Пожар, Сергей. Долгожданный реннесанс : [о четырех характерных особенностях в

музыкальной жизни Кишинэу] / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. – Nr 7-8. – P. 186-192.

150. Пожар, Сергей. Музыка на краю пропасти: монолог о наболевшем / Сергей Пожар //

Кодры. – 1995. – Nr 5-6. – P. 199-208.

151. Пожар, Сергей. «Мэрцишорские» откровения» : [заметки об итогах XXXI-го межд. муз.

фестиваля] / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. – Nr 5-6. – P. 279-288.

152. Пожар, Сергей. Напомним музыкой сердца : [записи о филармонической жизни весеннего

Кишинева] / Сергей Пожар // Кодры. – 1998. – Nr 3-4. – P. 222-240.

153. Пожар, Сергей. Осенний звездопад : [обзор фестиваля «Приглашает Мария Биешу», 1996]

/ Сергей Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 11-12. – P. 186-194.

154. Пожар, Сергей. Патриотизм на ниве музыки : [об известных композиторах, музыкантах,

уроженцах Бессарабии] / Сергей Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 3-4. – P. 195-199.

155. Пожар, Сергей. Пусть скромный, но собственный : [VIII-й смотр творчества молодых

молд. композиторов] / Сергей Пожар // Горизонт. – 1981. – Nr 12. – P. 56-59.

156. Примак, А. Художественная самодеятельность : [в Молдове] / А. Примак // Советская

Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 664.

157. Раду, М. Вернуться к истокам : [заметки о респ. конкурсе муз. фольклора] / М. Раду //

Горизонт. – 1988. – Nr 8. – P. 46-47.

158. Ревуцкий, Всеволод. Мы слушаем и любим Вас! : [о творчестве муз. коллективов

Телерадио Молдовы] / Всеволод Ревуцкий // Panoramic TV. – 2004. – Nr 3. – P. 28-29 : fot.

159. Столяр, Зиновий. Бурный рассвет : [муз. культуры Молдавии] / Зиновий Столяр //

Трибуна. – 1976. – Nr 12. – P. 37-39.

160. Столяр, Зиновий. Герои труда – герои песен : [Молдовы] / Зиновий Столяр //

Музыкальная жизнь. – 1977. – Nr 17. – P. 4-5.

161. Столяр, Зиновий. Дорогами творчества : [избр. статьи о молд. композиторах : 2-я

половина ХХ века] / Зиновий Столяр; Союз композиторов и музыковедов Молдовы. – Ch. :

Primex-Com, 2004. – 86 p. : il. – Bibliogr.: p. 85-86.

162. Столяр, Зиновий. Искусство возрождения края : [о современной молдавской музыке] /

Зиновий Столяр // Кодры. – 1978. – Nr 10. – P. 116-122.

163. Столяр, Зиновий. Молдавская советская песня / Зиновий Столяр; под. ред. Павла

Ривилиса. – К. : Литература артистикэ, 1979. – 288 р. : fot.

Recenzii:

164. Tcaci, Efim. Cartea şi cronica de artă : intenţii şi realitate // Lit. şi arta. – 1982. – 5 aug. – P. 6.

165. Вдовина, Елена. Песня Советской Молдавии // Кодры. – 1981. – Nr 2. – P. 116-118.

Page 17: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 17

166. Мануйлов, М. Серьезное исследование // Сов. Молдавия. – 1980. – 7 июня.

167. Столяр, Зиновий. Молдавская музыкальная Лениниана / Зиновий Столяр // Кодры. –

1976. – Nr 4. – P. 129-133.

168. Столяр, Зиновий. Обновлённая земля : [о развитии молд. муз. культуры] / Зиновий

Столяр // Советская музыка. – 1977. – Nr 12. – P. 26-28.

169. Cтоляр, Зиновий. Страницы еврейской музыки : Исследования, наблюдения, заметки /

Зиновий Столяр; Кишиневский Еврейский общинный культурный центр, Еврейская биб-ка им.

И. Мангера. – К. : Pontos, 2001 (F.E.-P „Tipogr. Centrală”). – 87 р. : fot.

170. Столяр, Зиновий. Страницы молдавской музыки : [сб.] / Зиновий Столяр. – К. :

Литература артистикэ, 1983. – 142 р. : il.

Recenzie:

171. Пожар, Сергей. // Кодры. – 1984. – Nr 7. – P. 148-149; Сов. Молдавия. – 1984. – 21 июля.

172. Стоянов, Пётр. Молдавские народные музыкальные инструменты : [историческая

справка] / Пётр Стоянов // Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 396.

173. Терещенко, А. Фольклорные источники кантаты М. Вилинского «Молдавия» / А.

Терещенко // Народна творчiсть та етнография. – 1981. – Nr 1. – P. 44-50. – (În lb. ucr.).

174. Ткач, Ефим. Юбилей коллективов : [Молд. Гос. Филармонии] / Ефим Ткач //

Музыкальная жизнь. – 1977. – Nr 14. – P. 21.

175. Флоря, Е. Молдавский музыкальный эпос : [моногр.] / Е. Флоря; отв. ред. : Г. Чайковский;

Молд. Гос. Консерватория им. Г. Музическу. – К. : Штиинца, 1989. – 118 р. : ноты.

176. Фольклор и композиторское творчество в Молдавии / Молд. Гос. Ин-т Искусств, Молд.

Гос. Консерватория; редкол. : В. Аксенов (отв. ред.) [et al.] – К. : Штиинца, 1986. – 88 р. : ноты.

177. Чайковский–Мерешану, Глеб. Молдавская советская музыка // Молдавская

музыкальная литература / Глеб Чайковский–Мерешану. – К., 1987. – Р. 69-102.

178. Чайковский–Мерешану, Глеб. Музыкальное искусство : [республики] / Глеб

Чайковский–Мерешану // Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. – Р. 466.

179. Чебан, Т. «Наше несказанно изменившееся искусство» : [муз. искусство Молдавии] / Т.

Чебан // Советкая музыка. – 1982. – Nr 12. – P. 85-88.

180. Чепразова, Мария. На высокой ноте : [о межд. фестивале оперы «Штефан Курудимов и

его друзья», состоявшегося в г. Комрат] / Мария Чепразова // Siesta Chişinău. – 2005. – Nr 9. – P.

16.

181. Шантырь, Г. Музыка Молдавии сегодня / Г. Шантырь // Музыкальная жизнь. – 1982. – Nr

5. – P. 9.

Page 18: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 18

182. Эпшетейн, Е. Музыка солнечной земли : [Молдавии] / Е. Эпшетейн // Музыкальная жизнь.

– 1977. – Nr 17. – P. 5-8.

II. I S T O R I A M U Z I C I I, DANSULUI ŞI BALETULUI

183. Apostol, Cornelia. Creaţia pianistică ieşeană din a doua jumătate a secolului XX: Tz. de dr.

hab. în studiul artelor: 17-00-01 / Cornelia Apostol; cond. şt. : Svetlana Ţârcunova; Acad. de Muzică,

Teatru şi Arte Plastice. – Ch., S. n., 2004. – 176 p.

184. Arabajiu, Rodion. „Viaţa e ca o luptă” : [interviu cu Rodion Arabajiu despre istoria muzicii din

Basarabia] / interlocutor : I. Lupan // Columna. – 1991. – Nr 2. – P. 59-66.

185. Axionov, Vladimir. Contribuţii la studierea simfoniei din a doua jumătate a secolului XX : (cu

exemple din creaţia compozitorilor din Moldova) / Vladimir Axionov // Arta 1992: Studii, cercetări şi

documente. – Ch., 1992. – P. 54-56.

186. Axionov, Vladimir. Poemul simfonic din Moldova: originea genului, primele rezultate ale

evoluţiei istorice / Vladimir Axionov // Arta 1995: Ser. teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1993. –

P. 44-50. – Bibliogr. în note (11 tit.). – Rez. în lb. fr., rusă.

187. Axionov, Vladimir. Privire generală asupra evoluţiei istorice a creaţiei simfonice din

Basarabia / Vladimir Axionov // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20–21

decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 41-43.

188. Axionov, Vladimir. Simfonia în contextul muzicii instrumentale a compozitorilor din Republica

Moldova la confluenţa secolelor XIX-XX / Vladimir Axionov // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură.

Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 75-80.

189. Baletul moldovenesc : [notă istorică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 77-78.

190. Berdan, L. Teodor T. Burada şi românii de peste hotare acum 100 de ani / L. Berdan // Rev. de

Lingvistică şi Ştiinţă literară. – 1994. – Nr 1. – P. 61-67.

191. Bezviconi, Gheorghe. Muzica în Basarabia : [1833-1940] / Gh. Bezviconi, I. Pelivan, P. Mihail

// Fapte trecute şi basarabeni uitaţi / alcăt. : M. Adauge. – Ch., 1992. – P. 109-112.

192. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Conservatorul Filarmonic Dramatic : [prima instituţie de

învăţământ muzical-teatral din Moldova, fondată de Gh. Asachi] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu //

Calendar 1986. – Ch., 1985. – P. 173.

193. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Învăţământul muzical în Moldova : [de la origini la

contemporaneitate] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria

Artei. – Ch., 1996. – Vol. dactilogr.

194. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Muzica moldovenească în secolele XVIII şi XIX // Literatura

muzicală moldovenească / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1982. – P. 59.

Page 19: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 19

195. Ciobanu, Nestor. Pagini din istoria catedrei „Instrumente aerofone şi de percuţie” a

Academiei de Muzică „G. Musicescu” / Nestor Ciobanu // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX :

Mater. conf. din 20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 65-68.

196. Ciubotaru, Iulia. Instrucţiuni în istoricul muzicii de operă din Moldova postbelică / Iulia

Cibotaru // Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 58-

61.

197. Cocearova, Galina. Operă : [notă istorică despre muzica de operă, inclusiv în Moldova] /

Galina Cocearova // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 102-103.

198. Cojocaru, Teodor. Crâmpeie din inventica muzicală: file de istorie / Teodor Cojocaru //

Univers muzical. – 2004. – Nr 5. – P. 15-18.

199. Coroliova, Elfrida. Spectacolul de balet pe scena Teatrului Naţional : (începutul deceniului al

X-lea) / Elfrida Coroliova // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 57-62.

200. Coroliova, Elfrida. Spectacolul de balet pe scena Teatrului Naţional (prima jumătate a anilor

1990) / Elfrida Coroliova // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 142-146.

201. Dercaci, T. Pe calea îmbogăţirii spirituale : [din istoria dezvoltării culturii muzicale a

republicii] / T. Dercaci // Tribuna. – 1975. – Nr 17. – P. 32-25.

202. Filarmonica Naţională (1940) : [istorie şi prezent, bibliogr. selectivă] // Calendarul Naţional

2000. – Ch., 2000. – P. 410-411.

203. Galaicu, Violina. Reevaluări ale patrimoniului spiritual : [ativitatea şcolii muzicale de la Putna]

/ Violina Galaicu // Educaţia morală, etică şi spirituală în contemporaneitate. – Ch., 2004. – P. 74-78.

204. Ghilaş, Victor. Evoluţia orchestrei de muzică populară în Moldova / Victor Ghilaş // Rev. de

Etnologie. – 1995. – Nr 1. – P. 112-117.

205. Goncearova, Irina. Sigiliul „Secţia chişinăuiană a Societăţii muzicale imperiale ruse”

(Sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. XX) / Irina Goncearova // Tyrageţia : An. – Ch., 2002. – Nr

11. – P. 181-186. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 185 (14 tit.).

206. Irimciuc, M. Miros de lemn proaspăt : [viaţa muzicală naţională] / M. Irimciuc // Orizonul. –

1985. – Nr 7. – P. 20-22.

207. Istoria muzicii : [în Moldova] [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/section/64

208. Mihaiu, V. Jazz în anii 80: o muzică periplanetară / V. Mihaiu // Columna. – 1991. – Nr 2. – P.

83-94.

209. Miliutina, Izolda. Sonata instrumentală moldovenească în deceniul al şaptelea / Izolda

Miliutina // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 72-76.

Page 20: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 20

210. Mironenco, Elena. Critica muzicală în Basarabia interbelică / Elena Mironenco // Viaţa

muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 62-64.

211. Muzica : [note istorice despre muzica bisericească, vocală, de dans, de cameră, de teatru, de

film, instrumentală, corală, pentru fanfară din Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.

– Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 59-64.

212. Muzica în Moldova : [notă istorică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986.

– Vol. 2. – P. 55.

213. Muzică simfonică : [în Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. –

Vol. 2. – P. 65-66.

214. Muzică uşoară : [iîn Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. –

Vol. 2. – P. 66.

215. Nagacevschi, Elena. Evoluţia istorică a muzicii corale în Basarabia / Elena Nagacevschi // Arta

1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 141-151. – Bibliogr. în note (30 tit.)

216. Nagacevschi, Elena. Unele trăsături ale dezvoltării muzicii corale în Basarabia de la sfârşitul

sec. al XIX-lea până la 1940 / Elena Nagacevschi // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993.

– P. 76-83.

217. Păcuraru, Ion. Aspecte ale culturii muzicale a Moldovei din stânga Prutului în anii interbelici

(1918–1940) / Ion Păcuraru // Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 20-33. –

Bibliogr. în note (13 tit.)

218. Păcuraru, Ion. O panoramă a lumii muzicale... : [despre moştenirea muzicală] / Ion Păcuraru //

Univers muzical. – 2002. – Nr 1. – P. 3.

219. Păcuraru, Ion. Zilele muzicii noi : [Festivalul intern. de muzică contemporană desfăşurat la

Chişinău, 3–11 aprilie 1993] / Ion Păcuraru // Arta 1994: Ser. Teatru, muzică, cinematografie. – Ch.,

1994. – P. 129-137.

220. Pereteatco, Alina. Creaţia instrumentală a compozitorilor din Basarabia (anii 20 ai sec. al XX-

lea) / Alina Pereteatco // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20–21

decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 59-61.

221. Pereteatco, Alina. Muzica instrumentală de cameră în Basarabia interbelică / Alina Pereteatco

// Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 85-88.

222. Pereteatco, Alina. Muzica instrumentală în Basarabia în perioada interbelică / Alina Pereteatco

// Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 152-155.

223. Pereteatco, Alina. Muzica pentru pian în Basarabia în perioada interbelică / Alina Pereteatco //

Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 83-87.

224. Pereteatco, Alina. „Viaţa muzicală basarabeană” după amintiri de C. Romanov / Alina

Pereteatco // Stiinţa. – 1992. – 20 sept.

Page 21: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 21

225. Pojar, Seghei. Viaţa muzicală (sec. XVI–XVIII, viaţa muzicală a Chişinăului) / Serghei Pojar //

Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 538-542.

226. Stoianov, Petru. Muzica populară : [notă istorică] / Petru Stoianov // Enciclopedia Sovietică

Moldovenească. – Ch., 1981. – P. 466-468.

227. Stoianov, Petru. Muzică populară moldovenească : [notă istorică] / Petru Stoianov // Literatura

şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 64-65.

228. Târsu, Alexandru. Ehurile medio-bizantine (contribuţii şi cercetăriile fenomenului modal din

răsăritul Europei) / Alexandru Târsu // Luminătorul. – 1998. – Nr 6. – P. 35-37.

229. Tcaci, Efim. În audiţie tineri compozitori / Efim Tcaci // Nistru. – 1983. – Nr 8. – P. 152-156.

230. Tomescu, V. Actualităţi ale vieţii muzicale din Chişinău / V. Tomescu // Muzica. – 1981. – Nr

12. – P. 30-32.

231. Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке ХХ века :

Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – 152 p.

232. Ştefan (Poiată), Mihai. În oglinda muzicii, sufletul... : [problemele dezvoltării muzicii de jaz şi

a „big-bendului” în republică] / Mihai Ştefan (Poiată) // Moldova. – 1980. – Nr 9. – P. 28-29.

233. Абрамова, Элеонора. Некоторые черты развития молдавского советского

инструментального концерта в 70-е гг. / Элеонора Абрамова // Музыкальное творчество в

Советской Молдавии. – К., 1988. – Р. 21-32.

234. Аксенов, Владимир. Молдавская музыка после Великой Октябрьской социалистической

революции / В. Аксенов, Н. Себов // Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. – Р. 442-446.

235. Аксенов, Владимир. Молдавская симфония: историческая эволюция, разновидность

жанра / отв. ред. : Н. Николаева. – К. : Штиинца, 1987. – 124 р. : ноты.

236. Аксенов, Владимир. Об исторической периодизации симфонии Молдавии / Владимир

Аксенов // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1987. – Nr 1. – P. 56-62.

237. Арабаджиу, Родион. «Жизнь – это борьба» : [беседа с Родионом Арабаджиу об истории

музыки Бессарабии] / Вел беседу : И. Лупан // Колумна. – 1991. – Nr 2. – P. 59-65.

238. Богомольная, Р. Эволюция жанра исторической песни в русских селах Молдавии / Р.

Богомольная // Жанры (эволюция и специфика) : Вопросы русского языка и литературы. – К.,

1980. – Р. 147-153.

239. Говоров, В. Музыкальное образование. Музыкальное училище : [в Молдове] / В. Говоров //

Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 416-417.

240. Голубева, Эльвира. Бессарабские страницы Шаляпинианы / Эльвира Голубева // Музыка

в Молдове: Вопросы истории и теории : [сб. науч. ст.] – К., 1991. – Р. 3-18.

Page 22: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 22

241. Голубева, Эльвира. Возвращение истории – восстановление культуры : [о вопросах

становления молдавской музыкальной культуры] / Эльвира Голубева // Ştiinţa. – 1989. – 6 apr.

242. Голубева, Эльвира. Об изучении музыкальной культуры Молдавии досоветского периода

/ Эльвира Голубева // Актуальные вопросы изучения художественной культуры молдавского

народа. – К., 1989. – Р. 42-52.

243. Голубева, Эльвира. Этапы формирования балетного жанра в Молдавии / Эльвира

Голубева // Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: Итоги и перспективы :

Тезисы докл. респ. науч.-теор. конф., 18–9 августа 1989, Кишинев. – К., 1989. – Р. 87-89.

244. Горянская, Ольга. Из истории музыкального строительства в левобережной Молдовы в

первые годы Советской Власти (1920–1924 гг.) / Ольга Горянская // Музыка в Молдове:

Вопросы истории и теории : [cб. науч. ст.]. – К., 1991. – Р. 114-144.

245. Из истории фортепианной музыки Молдавии XIX века / сост. : Л. Рябошапка; отв. ред. :

Г. Чайковский. – К. : КГУ, 1988. – 41 р.

246. Котляров, Борис. Из истории музыкальных связей Молдавии, Украины, России / Борис

Котляров; отв. ред. : Н. Себов. – К. : Штиинца, 1982. – 216 р.

247. Котляров, Борис. Молдавские лэутары и их искусство / Борис Котляров. – М. : Сов.

композитор, 1989. – 95 р.

248. Лудман, Г. Музыкальная летопись молдавского народа / Г. Лудман // Изв. АН МССР,

Сер. обществ. наук. – 1984. – Nr 3. – Р. 70-71.

249. Милютина, Изольда. Камерный инструментальный ансамбль в молдавской музыке 60–

70-х гг. / Изольда Милютина // Музыкальное творчество в Советской Молдавии: вопросы

истории и теории. – К., 1988. – Р. 7-20.

250. Милютина, Изольда. Слышать своё имя : [об эволюции нац. стиля в молд. музыке] /

Изольда Милютина // Советская музыка. – 1983. – Nr 12. – P. 15-20.

251. Мироненко, Елена. Становление и развитие жанра молдавской пионерской песни /

Елена Мироненко // Интернациональные связи искусства МССР с художественными

культурами братских республик. – К., 1982. – Р. 118-130.

252. Мирошников. А. Музыка и духовный мир современника : [очерк истории развития

молдавской музыки] / А. Мирошников // Кодры. – 1978. – Nr 7. – P. 107-110.

253. Молдавская ССР : [история развития фортепианной музыки] // Очерки по истории

советского фортепианного искусства. – М., 1979. – Р. 118-125.

254. Молдавский музыкальный фольклор и его претворение в композиторском творчестве

: [сб. науч. тр.] / АН МССР, Отд. Этнографии и Искусствоведения; редкол. : Владимир Аксенов,

Петр Стоянов [еt al.]. – Ch. : Ştiinţa, 1990. – 157 р. : n. muz.

Page 23: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 23

255. Музыка в Молдове: вопросы истории и теории : [сб. науч. ст.] / АН РССМ, Отдел

искусствоведения; ред. : Изольда Милютина (отв. ред.), Владимир Аксенов, Эльвира Голубева,

Ольга Горянская. – К. : Штиинца, 1991. – 156 р.

256. Перетятко, Алина. Музыкальная жизнь Бессарабии 20-х годов : [по материалам

мемуаров К. Романова] / Алина Перетятко, Светлана Циркунова // Ştiinţa. – 1992. – 30 sept. – P.

12.

257. Пожар, Сергей. «Гордиться славою своих предков»: Познавательно-крит. этюд на муз.

тему : [из истории муз. жизни Бессарабии] / Сергей Пожар // Кодры. – 1993. – Nr 4. – P. 226-236.

258. Пожар, Сергей. От календарных обрядов к международным фестивалям : [краткая

история муз. Кишинэу] / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. – Nr 3/4. – P. 277-288.

259. Пожар, Сергей. Связь времен и культур: О двух уникальных событиях в восскрешении

духовной музыки Молдовы / Сергей Пожар // Колумна. – 1992. – Nr 12. – P. 62-63.

260. Пожар, Сергей. Содружество муз: О трех характерных событиях филармонической

жизни Кишинева / Сергей Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 7-8. – P. 150-157.

261. Пожар, Сергей. Что нам предложит исполнитель? : [крит. заметки о концертной жизни

Кишинева 1980–1986 гг.] / Сергей Пожар // Кодры. – 1986. – Nr 12. – P. 134-142.

262. Столяр, Зиновий. Еврейская народная музыка в Бессарабии и Левобережном

Поднестровье: [конец XIX – середина XX вв.] / Зиновий Столяр; вступ. ст. : Павел Ривилис; АН

Молдовы, Ин-т Нац. Меньшинств. – Ch. : Liga, 1998. – 111 p. – Bibliogr.: p. 107 (19 tit.); p. 109

(14 tit.). – Pe cop. tit. : Еврейская дойна.

Recenzie:

263. Дрейзлер, М. Под одним небом // Независимая Молдова. – 1998. – 24 июля.

264. Столяр, Зиновий. Вслух и про себя. Заметки о состоянии музыкальной критики /

Зиновий Столяр // Коммунист Молдавии. – 1989. – Nr 3. – P. 54-57.

265. Столяр, Зиновий. Люди и время: Композиторы–евреи в музыкальной культуре Молдовы,

30-е – 80-е годы ХХ в. / Зиновий Столяр; Ин-т Межэтнич. Исследований АН РМ, Отд. Истории

и Культуры Евреев Молдовы. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. „Reclama”). – 272 p.

266. Стоянов, Петр. Народная музыка : [в Молдове : историческая справка] / Пётр Стоянов //

Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 421-422.

267. Страницы исполнительной музыки : [Молдавии – «Дойна», «Флуераш», Мария Биешу,

Нина Тинку, Дмитрий Гоя, Василий Иову] // Сов. музыка. – 1978. – Nr 2. – P. 110-118.

268. Сухомлин, Ирина. Молдавская пропедия начала XIX века как музыкально-теоретическое

руководство по поздневизантийской нотации : [певческое церковное искусство] / Ирина

Сухомлин // Музыка в Молдове: Вопросы истории и теории : [сб. науч. тр.]. – К., 1991. – Р. 98-

114.

Page 24: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 24

269. Ткач, Ефим. Музыка : [Молдавии : ист. справка] / Ефим Ткач // Советская Молдавия :

кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 415-416.

Vezi şi Nr 850, 886, 951, 962,997, 1097

III. TEORIA MUZICII

270. Axionov, Vladimir. Genurile creaţiei componistice în Moldova / Vladimir Axionov // Ştiinţa. –

1992. – Nr 2. – P. 12.

271. Axionov, Vladimir. Unele asemănări în interpretarea muzicologică a fenomenelor stilistice şi a

celor de gen / Vladimir Axionov // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 113-

116.

272. Bernştein, L. Cum să înţelegem muzica: Concerte pentru tineret / L. Bernştein. – Ch. :

Hyperion, 1991. – 162 p. : note.

273. Ciobanu, Ghenadie. Monodia în creaţia muziclă contemporană (fundamentarea unei probleme)

/ Ghenadie Ciobanu; cuv. introd. : Rodica Iuncu // Sud-Est. – 1997. – Nr 3. – P. 63-67.

274. Galaicu, Violina. Câteva consemnări pe marginea teoriei blagiene a matricei stilistice / Violina

Galaicu // Arta 1995 : Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 3-15.

275. Galaicu, Violina. Sugestii enesciene de constituire a discursului monodic în lucrările autorilor

basarabeni / Violina Galaicu // Sud-Est. – 2001. – Nr 1/2. – P. 121-124.

276. Ghilaş, Victor. Estetica elegiacului în muzică şi în literatură. Muzica şi literatura. Prolegomene

/ Victor Ghilaş // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 46-

56 : n. muz.

277. Ghilaş, Victor. Particularităţi ale comunicării prin muzică / Victor Ghilaş // Arta comunicării –

necesitate stringentă în soc. contemporană : Mater. conf. şt.-didactice dedicate Anului Eminescu din

18 februarie 2000. – Ch., 2000. P. 73-78. – Bibliogr.: 15 tit.

278. Ghilaş, Victor. Timbrul în muzica instrumentală tradiţională de ansamblu = The timbre of the

traditional instrumental ensemble music / Victor Ghilaş. – Ch. : Se Arec-Com, 2001. – 319 p. : fig., il.,

n. muz. – Rez. : lb. engl., rusă.

Recenzie:

279. Badrajan, Svetlana. O importantă contribuţie în domeniul timbrologiei // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură.

Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 156-157.

280. Mircos, Vlad. Conceptul instrumental în creaţia compozitorului Gh. Neaga: Trăsături

arhitectonice şi de gen / Vlad Mircos // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P.

135-138.

281. Stoianov, Petru. Cu privire la problema tonalităţii / Petru Stoianov // Anuarul Institutului de

Cercetări Interetnice / Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch., 2001. – Vol. II. – P. 158-166.

Page 25: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 25

282. Stoianov, Petru. Folclorul muzical moldovenesc: Bazele teoretice ale melodicii cântecului

popular moldovenesc; Elementele principale ale ritmului muzical; Formele strogice şi astrogice

(bocetul, balada, doina) ş.a. / Petru Stoianov // Folclorul muzical în Moldova şi creaţia componistică.

– Ch., 2003. – P. 5-55.

283. Ţurcanu, Loghin. Teoria elementară a muzicii / Loghin Ţurcanu, Eugen Doga. – Ch., 1991. –

P. 454.

284. Rotaru, Parascovia. Orientări estetice şi de stil în creaţia pentru instrumentele de suflat a

compozitorului Ghenadie Ciobanu / Parascovia Rotaru // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură.

Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 148-150. – Rez. în lb. fr.

285. Белых, Маргарита. Композиционно-драматургические особенности ораторики

«Миорица» Иона Маковея / Маргарита Белых // Музыкальное творчество в Советской

Молдавии. – К., 1988. – Р. 107-124.

286. Белых, Маргарита. «Миорица» Т. Кирияка : К проблеме импровизациозности /

Маргарита Белых // Молдавский музыкальный фольклор и его претворение в композиторском

творчестве. – Кишинэу, 1990. – Р. 96-113.

287. Белых, Маргарита. Тенденции жанрового обогощения в кантате В. Загорского «Кто

росу сбивает» / Маргарита Белых // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea =

Традиционное и новое в музыке ХХ века : Mat. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 146-152.

288. Вопросы теории, истории и методики фортепианного искусства : [Сб. науч. тр.] /

Молд. Гос. Консерватория им. Г. Музическу; ред. : Светлана Циркунова [et al.]. – К. : Штиинца,

1991. – 94 р. : n. muz.

289. Воронцов, Гелий. Художественное произведение как проблема понимания / Гелий

Воронцов // Rev. de Filosofie şi Drept. – 1995. – Nr 1. – P. 36-43. – Rez. : lb. rom., engl.

290. Кочарова, Галина. Молдавская народно-ладовая система предпосылки ладового синтеза

: [к вопросу о национальном и интернациональном в молдавской советской музыке] / Галина

Кочарова // Музыкльное искусство Советской Молдавии. – К., 1984. – Р. 17-28.

291. Методика музыкального воспитания с основами теории музыки : Программа для

самост. работы студентов I-го курса к разд. «Основы теории музыки и солфеджио» / сост. : В.

Бурдина, В. Проценко; отв. ред. : Г. Черушева; Тираспольский Гос. Пед. Ин-т им. Т. Г.

Шевченко, Каф. музыки и преподования. – Кишинэу : КГУ, 1988. – 17 р. : n. muz.

292. Лудман, Галина. Взаимодейстиве жанров в молдавской музыке (на примере Пятой

симфонии Соломона Лобеля) / Галина Лудман // Известия АН МССР, Сер. обществ. наук. –

1982. – Nr 3. – P. 71-73.

293. Лудман, Галина К вопросу о взаимодействии жанров. Вокально-инструментальные

симфонии С. Лобеля и И. Маковея / Галина Лудман // Социалистический реализм и проблемы

развития искусства Молдавии. – К., 1982. – Р. 92-103.

Page 26: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 26

294. Современные произведения для детей : [Методика анализа стилевых особенностей дет.

музыки] / сост. : Елена Мироненко; Молд. Гос. Консерватория, Каф. истории музыки. –

Кишинэу : КГУ, 1988. – 23 р. : n. muz.

295. Стоянов, Пётр. Вопросы формирования лада и методики в молдавской народной песне :

[моногр.] / Пётр Стоянов; отв. ред. : С. Грица; АН МССР, Отд. Этнографии и

Искусствоведения. – К. : Штиинца, 1990. – 153 р. : n. muz.

296. Стоянов, Пётр. Закон соответствия гармонической структуры горизонтали и

вертикали музыкального пространства / Пётр Стоянов // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. –

1975. – Nr 2. – Р. 79-89.

297. Стоянов, Пётр. Методологические проблемы лада и молдавская народная песня / Пётр

Стоянов // Молдавский музыкальный фольклор и его претворение в композитерском творчестве

: [сб.] – К., 1990. – Р. 6-19.

298. Стоянов, Пётр. Молдавский мелос и проблемы музыкального ритма / Пётр Стоянов; отв.

ред. : С. Грица; АН МССР, Отд. Этнографии и Искусствоведения. – К. : Штиинца, 1985. – 164

р. : il. – Rez. în lb. engl., fr.

299. Cтоянов, Пётр. Музыкальный ритм как источник изучения этнических аспектов

молдавской народной культуры / Пётр Стоянов // Славяно-молдавские связи и ранние этапы

этнической истории молдаван. – К., 1983. – Р. 144-151.

300. Стоянов, Пётр. Общие элементы в болгарской и молдавской народной песни / Пётр

Стоянов // Relaţiile moldo-bulgare în epoca medie şi modernă. – Ch., 1998. – P. 181-186.

301. Стоянов, Пётр. Ритмика молдавской дойны / Пётр Стоянов; ред. : С. Грица. – Кишинэу :

Штиинца, 1980. – 174 р.

Recenzie:

302. Junghietu, E. O nouă definiţie a doinei // Lit. şi arta. – 1980. – 9 oct.

303. Стоянов, Пётр. Симметрия и молдавский мелос : [такт, звукоряд, лад] / Пётр Стоянов //

Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: итоги и перспективы : Тезисы докл.

респ. науч.-теор. конф., 8-9 авг. 1989, Кишнев. – К., 1989. – Р. 81-84.

304. Стоянов, Пётр. О ритмике молдавской дойны (Микропроцессы) / Пётр Стоянов //

Искусство Молдавии: исследования и матреиалы. – К., 1975. – Р. 97.

305. Сухомлин, Ирина. Архетипальность как компонент эстетической ориентации в

творчестве Г. Чобану (на примере сочинений „Pentaculus” и „Pentaculus minus”) / Ирина

Сухомлин // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului XX = Традиционное и новое в музыке ХХ века

: Мater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 133-145.

306. Циркунова, Светлана. «Афоризмы» С. Лобеля: жанрово-стилевые истоки тематизма,

черты композиции / Светлана Циркунова // Музыкальное творчество в Советской Молдавии:

Вопросы истории и теории. – К., 1988. – Р. 54-69.

Page 27: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 27

307. Шаров, В. О звуковом соотношении клавиатур в многотембровом выборном баяне //

Искусство Молдавии. – К., 1975. – Р. 125-134.

IV. MANUALE ŞI LITERATURĂ METODICĂ

308. Armonia: manual pentru şc. medii de muzică / I. Dubovschi, S. Evseev, I. Sposobin : [et.al.]. –

Ch. : Lumina. – 1983. – 522 p.

309. Babii, Vladimir. Curs de orchestraţie : [pentru uzul studenţilor] / Vladimir Babii. – Bălţi : S. n.,

1997 (S. A. „Tipogr. din Bălţi”). – 99 p. : n. muz.

310. Babii, Vladimir. Studii de organologie / Babii Vladimir. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2003. –

268 p.

Recenzie:

311. Harconiţă, Elena. O nouă investiţie în muzicologia naţională // Lit. şi arta. – 2004. – 15 ian. – P. 7.

312. Bălăiescu, Svetlana. Vioara: progr. pentru şc. de muz. (cl. I-VII) / Svetlana Bălăiescu, Ludmila

Kauşanskaia; Uniunea Muz. din Rep. Moldova, Liceul-internat de muzică „Ciprian Porumbescu”,

Catedra Instrumente cu Coarde. – Ch. : S. n., 2003. – 22 p.

313. Belâi, Vitalie. Creaţia artistică de amatori : programă analitică a cursului / Vitalie Belâi; Inst.

de Arte din Moldova, Fac. muzical-pedagogică, Catedra Culturologie. – Ch. : S. n., 1998 (Tipogr.

ŞPT-24). – 14 p.

314. Berezovicova, Tatiana. Canon: 130 exemple pentru solfegiere / Tatiana Berezovicova; red.

resp. : Angela Pojnoveanu; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Catedra Teorie şi Compoziţie. –

Ch. : Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plasice, 2005 (Primex-Com). – 32 p. : n. muz.

315. Borş, Alexandru. Educaţie muzicală: manual pentru cl. a V-a / Alexandru Borş, Eugen Coroi;

comisia de evaluare : Marina Moraru [et al.]; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova.

– Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2005 (Combinatul Poligr.). – 103 p. : il. color., n. muz.

316. Borş, Alexandru. Educaţie muzicală: manual pentru cl. a VIII-a / Alexandru Borş, Eugen

Coroi; Min. Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Rep. Moldova. – Ch. : Î. E.-P. „Ştiinţa”, 2003 (F.E.-

P. „Tipogr. Centrală”). – 87 p. : n. muz., il.

317. Brâncuşi, P. Muzica românească şi marile ei primeniri : manual pentru instituţiile de

învăţământ muzical / P. Brâncuşi. – Ch. : Lumina, 1993. – Vol. I. – 309 p. : n muz..

318. Caiet pentru ţambal = For cimbalom : [culeg de creaţii muz.] / red. şt. : Valeriu Luţă; notogr. :

Nicolae Pojoga. – Ch. : Grafema-Libris, 2004. – Nr. 3. – 143 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., engl.

319. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Literatura muzicală moldovenească : manual pentru cl. de

absolvire ale şc. de muzică pentru copii / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch. : Lumina, 1982. – 120 p. :

il., n. muz.

Recenzie:

320. Florea, E. Un prim manual // Lit. şi arta. – 1983. – 3 noiemb. – P. 6.

Page 28: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 28

321. Chironda, V. Metodica instruirii muzicale la instrumentele de suflat : [pentru pedagogii şi elevii

şc. de muzică] / V. Chironda, N. Ciobanu. – Ch. : Lumina, 1992. – 71 p. : il., n. muz.

322. Chiroşca, D. Metodă de acordeon : manual / D. Chiroşca, P. Neamţu. – Ch. : Literatura artistică,

1984. – 204 p. : n. muz.

323. Ciobanu, Ghenadie. Piese pentru pian = Pieces for piano / Ghenadie Ciobanu; cuv. înainte :

Elena Mironenco; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”).

– 48 p. : n. muz.

324. Ciobanu, Silvia. Curs de muzică naţională şi universală : Progr. pentru inst. medii de învăţ.

muz.; Audiţia muzicii: Program pentru cl. primare ale liceelor de muz. / Silvia Ciobanu; red. şt. :

Angela Rojnoveanu; Liceul-internat de muz. „Ciprian Porumbescu”. – Ch. : S. n., 2004. – 31 p. : tab. –

Bibliogr.: 97 tit.

325. Cocearova, Galina. Armonia : manual pentru instituţiile de învăţământ muzical superior :

specialităţile muzicologice, compoziţie / Galina Cocearova, Victor Melnic; cop. : Andrei Gamarţ. –

Ch. : Museum, 2001 (Combinatul Poligr.). – Vol. I : Teoria armoniei. – 220 p. : n. muz., tab. – Adnot. :

lb. engl., rusă. – Bibliogr.: 220 tit.

326. Cocearova, Galina. Armonia : manual pentru instituţiile de învăţământ muzical superior :

specialităţile muzicologice, compoziţie : Vol. II : Istoria armoniei / Galina Cocearova, Victor Melnic;

cop. : Andrei Gamarţ. – Ch. : Museum, 2003 (Combinatul Poligr.). – 344 p. : n. muz.

327. Cocearova, Galina. Lumea armoniei în termeni şi noţiuni muzicale : [dicţ. terminologic] /

Galina Cocearova, Angela Rojnoveanu; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Catedra Teoria

Muzicii şi Compoziţie. – Ch. : Grafema Libris, 2004. – 40 p.

328. Coroi, Eugen. Educaţie muzicală : crestomaţie pentru învăţ. preşcolar / Eugen Coroi, Silvia

Bejenaru; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Univers Pedagogic, 2004 (Tipogr. or. Orhei). – 220

p. : n. muz.

329. Coroi, Eugen. Educaţie muzicală : manual pentru cl. a VI-a / Eugen Coroi, Alexandru Borş,

Vasile Vasile. – Ch. : Lumina, 1997 (Combinatul Poligr.). – 46 p. : n. muz.

330. Coroi, Eugen. Muzică : cl. I-a / Eugen Coroi, Ala Stângă; imag. : Ion Daghi; cop. şi notarea

metodică : Lilia Pogolşa. – Ch. : Lumina, 1996 (Combinatul Poligr.). – 64 p. : il. color, n. muz.

331. Coroi, Eugen. Muzică : cl. I-a / Eugen Coroi, Ala Stângă. – Ch. : Cartier, 2000. – 63 p. : il.

332. Coroi, Eugen. Muzică în cl. a IV-a : indicaţii metodice / Eugen Coroi. – Ch. : Lumina, 1975. –

72 p.

333. Coroi, Eugen. Muzică : manual pentru cl. a IV-a. – Ch. : Lumina, 1976. – 103 p. : il. – În

calitate de manual de probă.

334. Costriţchi, Marta. Pregătirea cântăreţului de operă : [Bazele măiestriei actorului”, „Clasa de

operă” şi „Studioul de operă”] / Marta Costriţchi; red. resp. : Eugen Aron; Univ. de Stat din Moldova,

Page 29: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 29

Acad. de Muzică „G. Muzicescu”, Catedra Măiestriei de Operă. – Ch. : USM, 2000. – 110 p. –

Bibliogr.: 118 tit.

335. Crăciun, Vasile. Metodă de ţambal : [manual] / V. Crăciun, V. Sârbu. – Ch. : Literatura

artistică, 1985. – 178 p. : fot.

Recenzie:

336. Păcuraru, I. Autentice manuale de studiu // Lit. şi arta. – 1982. – 26 aug. – P. 6.

337. Crestomaţia repertoriului pedagogic pentru două piane : [din operele compozitorilor

moldoveni] / alcăt. : G. Teseoglu. – Ch. : Lumina, 1992. – 219 p. : n. muz.

338. Crestomaţie de piese pentru baian = Хрестоматия для баяна : [pentru şc. de muz.] / alcăt. :

V. Şarov, V. Basiul. – Ch. : Lumina, 1980. – 80 p.

339. Crestomaţie pentru instrumentele de suflat şi de percuţie = Хрестоматия для духовых и

ударных инструментов : (cl. a IV-a şi a V-a ale şc, de muz.) / ed. îngr. de A. Bivol; red. titular : A.

Sochireanschi. – Ch. : Lumina, 1989. – 116 p. : n. muz.

340. Crestomaţie pentru pian = Хрестоматия для фортепиано : (cl. I-IV ale şc. de muz.) / alcăt.

: L. Reaboşapca, G. Teseoglu; red. titular : Zlata Tcaci. – Ch. : Lumina, 1987. – 96 p. : n. muz. – Text

paral. : lb. rom., rusă.

341. Crestomaţie pentru studiul dirijării / alcăt. : Nicolae Dohotaru. – Ch. : Lumina, 1992. – 294 p. :

n. muz.

342. Crestomaţie pentru vioară, violoncel şi pian (cl. I-IV ale şc. muz. pentru copii) / alcăt. : E.

Văşcauţan. – Ch. : Lumina, 1977. – 87 p. – Text paral. : lb. rom. şi rusă.

343. Croitoru, Sergiu. Educaţie muzicală : manual pentru cl. a III-a / Sergiu Croitoru, Eugen Coroi;

red. resp. de ed. : Elena Ungureanu. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 104 p. : n.

muz., il. color., fot.

344. Croitoru, Sergiu. Educaţie muzicală : manual pentru cl. a IV-a / Sergiu Croitoru. – Ch. : Î.E.-P.

„Ştiinţa”, 2001 (Combinatul Poligr.). – 143 p. : n. muz., il. color.

345. Croitoru, Sergiu. Educaţie muzicală : manual pentru cl. a VII-a / Sergiu Croitoru, Ion Gagim. –

Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2000 (Combinatul Poligr.). – 135 p. : n. muz., il. color.

346. Croitoru, Sergiu. Muzica : manual pentru cl. a III-a / Sergiu Croitoru, Eugen Coroi. – Ch. :

Lumina, 1995 (Combinatul Poligr.). – 157 p. : il., n. muz.

347. Croitoru, Sergiu. Muzica : manual pentru cl. a IV-a / Sergiu Croitoru, Eugen Coroi. – Ed. a II-a.

– Ch. : Lumina, 1993 (Combinatul Poligr.). – 158 p. : il., n. muz.

348. Culegere de piese pentru trompetă şi pian : crestomaţie pentru inst. de învăţ. cu profil muz. /

alcăt. : Ia. Cetulean. – Ch. : Lumina, 1993. – 127 p. : note.

Page 30: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 30

349. Culegere de piese pentru ţambal şi pian : crestomaţie pentru inst. de învăţ. cu profil muz. / alcăt.

: V. Roşcovan. – Ch. : Lumina, 1993. – 182 p. : n. muz.

350. Culegere de piese pentru violă şi pian / alcăt., red. : Vladimir Andrieş; Acad. de Muzică, Teatru

şi Arte Platice, Catedra Instrumente cu coarde. – Ch. : S. n., 2004. – 33 p. : n. muz.

351. Culegere de piese pentru violă şi pian (Viola) /Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Platice, Catedra

Instrumente cu coarde. – Ch. : S. n., 2004. – 11 p. : n. muz.

352. Cutanin, Serghei. 24 preludes pour la quitare : Les tonalites libereas = The liberted keys =

Tonalităţi eliberate = Освобожденные тональности / Serghei Cutanin. – Ch. : Ruxanda, 1997

(Combinatul Poligr.). – 47 p. : n. muz. – Titl. paral. : lb. fr., engl., rom., rusă.

353. Dercaci, T. Dirijorul de cor : îndrumări metodice pentru conducătorii formaţiilor corale de

amatori / T. Dercaci. – Ch. : Lumina, 1988. – 109 p. : il., n. muz.

354. Flocea, Ia. Muzica : manual pentru cl. a II-a / Ia. Flocea – Ch.: Lumina, 1975. – 71 p. : il.

355. Flocea, Ia. Muzica : manual pentru cl. a III-a / Ia. Flocea. – Ed. a III-a. – Ch.: Lumina, 1975. –

80 p. : il.

356. Gurov, Leonid. Teme pentru lucrări scrise la cursul special de armonie : [mater. didact. pentru

lectori şi studenţi de la conservator] / Leonid Gurov. – Ch. : Lumina, 1991. – 78 p. : n. muz.

357. Hachi, S. Metodica predării bazelor dirijării corale : [mater. didact.] / S. Hachi. – Ch. : Lumina,

1992. – 174 p. : scheme, note.

358. Ilie, N. Muzica : manual pentru cl. a VII-a / N. Ilie, Ia. Flocea. – Ch. : Lumina, 1975. – Ed. a II-

a. – 110 p. : il.

359. Indicaţii metodice pentru lucrul de sine stătător al studenţilor la armonie : Interpretarea la

instrumentele muzicale / alcăt. şi red. resp. : N. Parhomenco; trad. din lb. rusă : V. Popovici; Inst.

Politehnic „S. Lazo” din Chişinău, Inst. Pedagogic de Stat „A. Russo” din Bălţi, Fac. muzical-

pedagogică – Ch. : CPI, 1989. – 16 p. : n. muz.

360. Luţă, Valeriu. Caiet pentru ţambal / Valeriu Luţă; notogr. : Nicolae Pojoga. – Ch. : Ruxanda,

1999. – Vol. II : For cimbalam. – 102 p. : n. muz. – Apare cu spriginul Comisiei Naţ. pentru UNESCO

în Rep. Moldova.

361. Mamot, Eugen. Abecedar muzical „sol-mi” / Eugen Mamot, Andrei Mamot. – Ch. : Tipogr.

„Primex-Com” SRL, 2005. – 126 p. : n. muz.

362. Manole, Ana. Rămurele-nemurele : [serbări lit.-muz. pentru grădiniţele de copii şi clasele

primare] : publ. metodice / Ana Manole; Valentina Osoianu, Iulia Osoianu. – Ed. a II-a, rev. şi compl.

– Ch. : Casa edit. „Antares”, 1994. – 90 p. : il., n. muz.

363. Manole, Ana. Spicuţa: Anotimpurile pâinii : Intinerar literar-muzical pentru părinţi şi copii:

schiţe, eseuri, miniaturi, legende, numărători, cântece, ziceri din bătrâni / Ana Manole, Valentina

Page 31: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 31

Osoianu, Iulia Osoianu; Uniunea Muzicienilor din Rep. Moldova, Fondul Copiilor din Rep. Moldova.

– Ch. : Prut Internaţional, 1998 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 167 p. : n. muz.

364. Matcovschi, Galina. Dirijat coral : manual pentru uzul liceenilor, studenţilor / Galina

Matcovschi, Vasile Luchian, Maria Şarai; Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi. – Bălţi : Presa univ.

bălţeană, 2004 (Tipogr. Univ. de Stat „A. Russo” din Bălţi), 2004. –

365. Vol. 1. – Bălţi, 2004. – 141 p. : n. muz.

366. Vol. 2. (Partea I-a). – Bălţi, 2004. – 144 p. : n. muz.

367. Vol. 2. (Partea a II-a) : Repertoriu de studiu. – Bălţi, 2004. – 266 p. : n. muz.

368. Matei, S. Alfabetul cântat : [pentru grădiniţa de copii] / S. Matei. – Ch. : Fund. Cult. din RSSM,

1990. – 75 p. : il. color., n. muz.

369. Mazureanu, V. Metodă de contrabas : [manual] / V. Mazureanu. – Ch. : Hyperion, 1992. – 205

p. : n. muz., il.

370. Melnic, Victoria. Fugile lui Antonin Reicha / Victoria Melnic; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte

Plastice. Catedra Teoria Muzicii şi Compoziţie. – Ch. : S. n., 2004 (Rotaprint). – 22 p. : n. muz.

371. Melodii folclorice pentru acordeon şi baian : recomandări metodice pentru studenţi / alcăt. : S.

Croitoru, V. Grigoreanu; red. resp. : V. Babii; red. literar : G. Calamanciuc. – Ch. : IPC, 1987. – 49 p. :

n. muz.

372. Moraru, Marina. Dicţionar de forme şi genuri muzicale / Marina Moraru. – Ch. : Epugraf, 1998

(F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 188 p. : n. muz.

373. Muzica : manual pentru cl. a V-a / alcăt. : Sergiu Croitoru, Eugen Coroi, Vasile Vasile. – Ch. :

Lumina, 1995. – 79 p. : il., n. muz.

374. Muzica în cl. I-a : Piese şi cântece pentru acordeon (baian) / aut. aranj. : A. Efremov; red. resp. :

Sergiu Croitoru. – Ch. : IPC, 1981. – 45 p. : n. muz.

375. Muzica în grădiniţa de copii : culeg. de piese muz. şi cântece : [mater. didactic pentru educatori]

/ alcăt. : Eugen Coroi. – Ch. : Lumina, 1990. – 45 p. : n. muz.

376. Muzîca, T. Mic dicţionar explicativ de forme şi genuri muzicale rus-român = Русско-

румынский словарь – минимум музыкальных форм и жанров / T. Muzîca, M. Cosniceanu. – Сh. :

Universitas, 1994. – 48 p. : n. muz.

377. Gagim, Ion. Dicţionar de pedagogie muzicală rus-român / Ion Gagim, Mihai Şleahtiţchi;

referenţi şt. : dr. Anton Popov [et al.]. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 1994 (F.E. – P. „Tipogr. Centrală”). –

205 p. – Bibliogr.: p. 206-207. – Index de nume : p. 187-205.

378. Gâscă, N. Arta dirijorală: Dirijorul de cor / N. Gâscă. – Ch. : Hyperion, 1992. – 251 p. : n.

muz., scheme.

379. Piese pentru ţambal şi pian : manual pentru şc. de muz. / alcăt. : S. Creţu. – Ch. : Lumina, 1990.

– 138 p. : n. muz.

Page 32: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 32

380. Popov, Anton. Muzică : manual pentru cl. I-a. – Ed. a II-a / Anton Popov. – Ch. : Lumina, 1975.

– 67 p. : il.

381. Popov, Anton. Muzică : manual pentru cl. a II-a / Anton Popov. – Ch. : Lumina, 1987. – 78 p. :

n. muz.

382. Popov, Anton. Muzică : manual pentru cl. a II-a / Anton Popov. – Ch. : Lumina, 1998 (F.E.-P.

„Tipogr. Centrală”). – 119 p.

383. Popov, Anton. Muzică : manual pentru cl. a II-a / Anton Popov. – Ed. a III-a revăz. şi compl. –

Ch. : Lumina, 1992. – 127 p. : il. color; note.

384. Popov, Anton. Muzică : manual pentru cl. a V-a / Anton Popov, Sergiu Croitoru. – Ch. :

Lumina, 1975 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 72 p. : il.

385. Popov, Anton. Muzică : manual pentru cl. a VI-a. – Ed. a VIII-a / Anton Popov. – Ch. : Lumina,

1988. – 78 p. : note.

386. Programa cursului „Istoria muzicii” : pentru Fac. de Istorie şi Etno-pedagogie / aut. : Valentina

Ursu; col. red. : Jeni Nastas, Veronica Melinte; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Catedra de

Etnografie şi Istoria Culturii. – Ch. : S. n., 1999 (Tipogr. Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”) – 19 p.

387. Programa de ansamblu coral pentru clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor cu profil

muzical–coral / alcăt. : Ştefan Andronic; Min. Şt. şi Învăţ. din Republica Moldova. – Ch. : S. n., 1993.

– 63 p.

388. Programa de lucru şi indicaţii metodice pentru clasa de cobză : (Specialitatea 2112) / alcăt. : V.

Postică; red. resp. : V. Sârbu; Inst. Mold. de Stat al Artelor, Catedra de Dirijare a Orchestrei Muzicii

Populare. – Ch. : USC, 1989. – 20 p. : n. muz.

389. Prohorova, I. Literatura muzicală din ţările de peste hotare : manual pentru cl. a V-a a şcolii de

muzică / I. Prohorova; trad. din lb. rusă de P. Secrieru. – Ch. : Lumina, 1980. – 128 p. : il.

390. Scornea, Anton. Educaţie muzicală : manual pentru cl. a IV-a / Anton Scornea, Maria Drăgan;

cop. des. : Anita Ionescu. – Bucureşti : Sigma, 1997 (Combinatul Poligr.) – 96 p. : il. color. – Ed. în

colaborare cu Prut Internaţional.

391. Solfegiu : manual pentru şc. medii şi primare de muzică / alcăt. : Loghin Ţurcanu. – Ch. :

Lumina, 1984. – 159 p. : n. muz.

392. Specificul funcţional al conducătorului orchestrei de muzică populară de amatori :

recomandaţii metodice / alcăt. : Nicolae Dohotatu; red. resp. : Serghei Ciuhrii. – Ch. : USC, 1989. – 34

p. : n. muz.

393. Stângă, Ala. Educaţie mizicală : Ghid metodic : cl. I–IV / Ala Stângă; Min. Educaţiei şi Ştiinţei

al Republicii Moldova. – Ch. : Lyceum, 1999 (Tipogr. Orhei). – 270 p.

394. Şarov,V. Crestomaţie de piese pentru baian = Хрестоматия для баяна / V. Şarov, V. Basiul. –

Ch. : Lumina, 1980. – 78 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

Page 33: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 33

395. Tcaci, Zlata. Alfabetul cântă : Abecedar muzical pentru clasele primare / Zlata Tcaci; pict. : S.

Voloşin. – Ch. : Lumina, 1989. – 110 p. : il.

396. Tcaci, Zlata. Aranjament coral : manual pentru instituţiile de învăţ. muz. super. / Zlata Tcaci –

Ch. : Lumina, 1990. – 156 p.

397. Tcaci, Zlata. Culegere de dictate pe trei şi patru voci : pentru instituţiile de învăţ. muz. super. /

Zlata Tcaci. – Ch. : Lumina, 1992. – 52 p. : n. muz.

398. Ţurcanu, Loghin. Abecedarul muzicii şi solfegiului : manual pentru elevii şc. muz. pentru copii

/ Loghin Ţurcanu, Ecaterina Dănilă, Afanasie Ţurcanu. – Ch. : Universitas, 2001 (F.E.-P „Tipogr.

Centrală”). – Partea a III-a : cl. V–VI. – 2001. – 143 p. : n. muz.

399. Ţurcanu, Loghin. Solfegiu : manual pentru şc. medii de muz. (pentru elevii din anii III şi IV) /

Loghin Ţurcanu. – Ch. : Lumina, 1988. – Partea a 2-a. – 293 p. : n. muz.

400. Ţurcanu, Loghin. Teoria elementară a muzicii : manual pentru şc. speciale de muz. / Loghin

Ţurcanu; red. : A. Stârcea, – Ed. a II-a revăz. şi compl. – Ch. : Lumina, 1991. – 460 p. : n. muz.

401. Ungureanu, Mihai. Sfântă e copilăria : culeg. de cântece, jocuri, mişcări muzical–ritmice

pentru preşcolari şi cl. primare / Mihai Ungureanu; cop., des. : Violeta Zabulica [et al.]. – Ch. : ARC,

2003 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 95 p. : il., n. muz.

402. Vioara : Program de lucru şi indicaţii metodice la obiectul de specialitate / alcăt. : V. Coman;

red. resp. : Nicolae Dohotaru; Inst. de Stat al Artelor, Catedra de Dirijare a Orchestrei de Muzică

Populară. – Ch. : USC, 1989. – 23 p. : n. muz.

403. Vioara : Program pentru liceele muzicale / alcăt. : Galina Buinovschi [et al.]; red. şt. : Angela

Rojnoveanu; Uniunea Muzicienilor din Rep. Moldova, Liceul-internat rep. de muzică „Ciprian

Porumbescu”, Catedra Instrumente cu Coarde. – Ch. : S. n., 2003. – 39 p.

404. Zgureanu, Teodor. Îndrumări practice la aranjamentul coral / Teodor Zgureanu; red. resp. : N.

Ciolac; Inst. mold. de Stat al Artelor, Cat. de Dirijare Corală. – Ch. : USC, 1989. – 67 p. : n. muz.

405. Анализ хорового произведения : [метод. указ.] / сост. : С. Москалу; Гос. Пед. Ин-т им. А.

Руссо. – Бельцы : Гос. Пед. Ин-т им. А. Руссо, 1980. – 34 р. – Без тит. листа.

406. Аникеева, З. Как развить певческий голос / З. Аникеев, Ф. Аникеев; отв. ред. : Д. Тарасов.

– К. : Штиинца, 1981. – 124 р.

Recenzie:

407. Blajco, V. Premiera cărţii // Chişinău. Gaz. de seară. – 1981. – 25 mart.

408. Борш, Александру. Музыкальное воспитание : учеб. для III кл. / Александру Борш,

Евгений Корой; Min. Educaţiei al Rep. Moldova. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2004 (Tipogr. „Tipopres”).

– 103 p. : il. color., n. muz.

409. Бурдина, В. Вокально-хоровое воспитание в младшем хоре : учеб. пособие для I–IVкл. / В.

Бурдина; отв. ред. : Б. Притула; Кишиневский Гос. Ун-т им. В. И. Ленина, Тираспольский Пед.

Ин-т им. Т. Г. Шевченко. – К. : КГУ, 1985. – 80 р.

Page 34: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 34

410. Бурдина, В. Вокально-хоровое воспитание в младшем хоре: I–IV кл. : Учеб. пособие / В.

Бурдина, В. Проценко; отв. ред. : Б. Притула; Кишиневский Гос. Ун-т им. В. И. Ленина,

Тираспольский Пед. Ин-т им. Т. Г. Шевченко, Каф. Музыки и Методики Преподования. – К. :

КГУ, 1987. – 84 р.

411. Вопросы методики солфеджио : метод. разработки по курсу «Солфеджио» / сост. : М.

Шашкова, Т. Березовикова; отв. ред : Т. Музыка. – К. : КГУ, 1984. – 47 р. – Без тит. листа.

412. Гармонизация мелодии и баса : метод. разработки по курсу «Гармония» / сост. : Ф.

Бирюков; Гос. Ин-т Искусств им. Г. Музическу. – К. : КГУ, 1982. – 51 р. – Без тит листа.

413. Игнатьева, Д. Музыкальные игры : для нач. шк. / Д. Игнатьева // Педагогический журнал.

– 1995. – Nr 3/4. – P. 19-22.

414. Инструктивно-методические материалы в помощь руководителям вокальных

ансамблей, оркестров молд. нар. инструментов «Тараф» / сост. : Л. Руссу, С. Лысой. – К. :

Лумина, 1980. – 32 р.

415. Инструментальный концерт в творчестве композиторов Советской Молдавии :

метод. разраб. по курсу «История молд. музыки» / сост. : Элеонора Абрамова; отв. ред. :

Владимир Аксенов; Молд. Гос. Консерваторя. Каф. истории музыки. – К. : КГУ, 1988. – 48 р.

416. Использование молдавской национальной музыки в преподовании музыкально-

творческих дисциплин : метод. рекомендации по активизации муз. образования в вузах

искусств / сост. : Т. Музыка; отв. ред. : Е. Вдовина. – К. : КГУ, 1987. – 30 р.

417. Использование школьного репертуара в процессе инструментальной подготовки

учителя музыки в условиях класса фортепиано : метод. разработки для студентов I–IV курсов

/ сост. : О. Мандыла [et al.]; отв. ред. : С. Кройтору. – К. : КГУ, 1988. – 71 p.

418. История исполнительства на баяне : программа для музыкальных вузов / Гос. Ин-т

Искусств им. Г. Музическу. – К. : Тимпул, 1980. – 20 р.

419. История развития ладовых систем : метод. разраб. по курсу гармонии / сост. : Л. Адам;

отв. ред. : Галина Кочарова.; Молд. Гос. Консерватория, Каф. Теории Музыки и Композиции. –

К. : КГУ, 1987. – 48 р.

420. К вопросу о развитии творческих способностей учащихся и привитии им интереса к

музицированию : метод. ркомендации для преподователей муз. школ по использованию

хрестоматии по аккордеону и баяну для учащихся I–IV классов / сост. : И. Шалин. – К. : Б. и.,

1982. – 14 р. – Без тит. листа.

421. К изучению музыки XX века : метод. рекомендации по курсу «Современная музыка»

(разд. Зарубежной музыки) / сост. : Владимир Аксенов; Ин-т Искусств им. Г. Музическу, Каф.

Истории Музыки. – К. : КГУ, 1984. – 45 р.

422. Киоса, Н. Упражнения и вокализы для развития певческого голоса / Н. Киоса. – К. :

Литература артистикэ, 1984. – 68 р.

Page 35: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 35

423. Клетинич, Евгений. О внутритематическом выравнивании в ранних симфониях

молдавских композиторов / Евгений Клетинич // Искусство Молдавии. – К., 1975. – Р. 79-96.

424. Корой, Евгений. Музыка в I-ом кл. (нот. хрестоматия) / Е. Корой, А. Стынгэ. – Ch. :

Cartier, 1999. – 68 p.

425. Корой, Евгений. Музыка : учеб. для I-го кл. / Е. Корой, А. Стынгэ. – Ch.: Cartier, 1999

(Concernul Presa). – 64 p. : il. color.

426. Методика анализа выразительных возможностей горизонтально-обратимого

контрапункта : метод. разработки / сост. : Ф. Бирюков; отв. ред. : С. Циркунова; Молд. Гос.

Консерватория им. Г. Музическу, Каф. Теории Музыки и Композиции. – К. : КГУ, 1988. – 31 р. :

n. muz.

427. Методика анализа крупных вокальных и инструментальных форм / сост. : Галина

Завгородная, Владимир Аксенов; Гос. Ин-т Искусств им. Г. Музическу, Каф. Теории Музыки и

Композиции исполнит. фак. – К. : КГУ, 1984. – 43 р.

428. Методика изучения музыки XX века : (на примерах из произведений молд. композиторов

1970 – начала 80-х годов) / сост. : Владимир Аксенов [et al.]. – К. : КГУ, 1985. – 48 р.

429. Методика классификации песенных жанров молдавского фольклора, анализа функции

и связи между ними : метод. разраб. по курсам : «Анализ муз. произведений», «Молд. нар.

творчество» / Ин-т Искусств, Каф. Теории Музыки и Композиции исполнит. фак. – К. : КГУ,

1984. – 40 р.

430. Методика разработки темы «Русская контрабасовая школа» по курсу «История

смычкового исполнительского искусства» : Для муз. вузов по спец. «Оркестровые

инструменты» / сост. : В. Мазуряну; Молд. Гос. Консерваторя. – К. : КГУ, 1985. – 16 р.

431. Методические основы формирования вокально-речевых навыков у студентов

музыкально-педагогических факультетов педвузов : метод. реком. для студентов I–IV курсов /

сост. : П. Сикур; отв. ред. : Н. Пархоменко; Кишиневский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Гос. Пед.

Ин-т им. А. Руссо, Каф. Методики Муз. Образования. – К. : КПИ, 1987. – 49 р.

432. Модуляция в курсе солфеджио : метод. разраб. для студентов I–III курсов / сост. : В.

Ульянов; отв. ред. : А. Попов; Кишиневский Политехнический Ин-т им. С. Лазо, Гос. Пед Ин-т

им. А. Руссо. – К. : КПИ, 1989. – 48 р. : n. muz.

433. Национальные особенности ладо-гармонического мышления молдавских советских

композиторов : метод. разраб. по курсу гармонии / сост. : Галина Кочарова; отв. ред. : Ф.

Бирюков; Молд. Гос. Консерватория, Каф. Теории Музыки и Композиции. – К. : КГУ, 1987. –

48 р. : n. muz.

434. Об использовании в педагогическом репертуаре детских музыкальных школ

фортепианных произведений молдавских композиторов : метод. рекомендации / сост. : А.

Мирошников; Молд. Гос. Консерватория. – К. : КГУ, 1987. – 44 р.

Page 36: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 36

435. Основные тенденции развития советской музыки : метод. рекомендации по курсу

«Современная музыка» для студентов исполн. спец. консерватории / сост. : Елена Мироненко;

отв. ред. : М. Белых. – К. : КГУ, 1988. – Ч. 1. – 25 р.

436. Печенюк, М. «Взяв бы я бандуру…» : в помощь учителю : [экскурс в историю

кобзарства] / М. Печенюк, А. Лукьяновец // Педагогический журнал. – 1994. – Nr 3-4. – P. 77-79.

437. Проблемы музыкальных форм и жанров : метод. разраб. по курсу «Анализ теории

музыки и композиции» исполнит. фак. / сост. : Галина Завгородная [et al.]. – К. : КГУ, 1981. – 48

p.

438. Современные произведения молдавских композиторов для детей : [методика анализа

стилевых особенностей дет. музыки] / сост. : Елена Мироненко; Молд. Гос. Консерватория. –

К. : КГУ, 1988. – 23 p. : n. muz.

439. Сочинение инструментального аккомпанемента к школьным песням (в баяно-

аккордеонной фактуре) : метод. рек. для студентов муз.-пед. фак. / сост. : И. Гажим; отв. ред. :

С. Кройтору; Кишиневский Политехн. Ин-т им. С. Лазо, Бельцкий Пед. Ин-т им. А. Руссо. – К. :

КПИ, 1985. – 52 р.

440. Специфика методики преподования общего фортепиано : [с рекомендуемым учеб.

репертуаром] / сост. : Л. Рябошапка, Г. Тесеоглу; Молд. Гос. Консерватория, Каф. Общ.

Фортепиано. – К. : КГУ, 1985. – 48 р.

441. Стоянов, Пётр. О ритме дойны (Микропроцессы) / Пётр Стоянов // Искусство Молдавии.

– К., 1975. – Р. 91-113.

442. Технические упражнения для баяна : метод. рек. для студентов I–II курсов муз.-пед. фак.

/ сост. : С. Кройтору; Гос. Пед Ин-т им. А. Русс, Каф. Музыки. – Бельцы, 1980. – 41 р.

443. Чтение оркестровых партитур : метод. рек. для студентов каф. дирижирования

оркестром нар. музыки / сост. : В. Коваль; отв. ред. : Л. Райляну; Молд. Гос. Ин-т искусств,

Каф. Дирижирования Оркестром. – Кишинев : КГУ, 1988. – 53 р. : n. muz.

444. Шаров, В. Динамика баяна : О двигательных усилиях левой руки баяниста / В. Шаров. –

К. : Картя молдовеняскэ, 1976. – 32 р. : tab.

Page 37: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 37

V. SPECII, GENURI ŞI FORME ALE MUZICII

1. MUZICĂ SCENICĂ. MUZICĂ DE TEATRU ŞI FILM. OPERĂ. OPERETĂ. BALET

Vezi, de asemenea, Vol. III, Teatrul muzical

445. Abramova, E. Originea operei... : [despre apariţia operei „Decebal”] / E. Abramova // Univers

muzical. – 2002. – Nr 1. – P. 24.

446. Cibotaru, Iulia. Ariile şi ansamblurile în opera „Alexandru Lăpuşneanu” de Gh. Mustea / Iulia

Cibotaru // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 95-98.

447. Cibotaru, Iulia. Consideraţii generale cu privire la tipologia creaţiei de operă a compozitorilor

din Republica Moldova / Iulia Cibotaru // Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică.

Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 115-120.

448. Cibotaru, Iulia. Leitmotivul în opera „Alexandru Lăpuşneanu” de Gh. Mustea / Iulia Cibotaru

// Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 131-134. – Bibliogr. în note (5 tit.).

449. Cibotaru, E. Poetica imaginii filmice : [muzica compozitorului Eugen Doga în creaţia

cinematografică a lui Emil Loteanu] / E. Cibotaru // Nistru. – 1985. – Nr 9. – P. 149-155.

450. Corchina, Alla. Reîntoarcerea „Lăpuşneanului” : [despre opera „Al. Lăpuşneanu”] / Alla

Corchina // Moldova. – 1988. – Nr 4. – P. 14, 22.

451. Dănilă, Aurelian. Opera basarabeană (1918–1925) / Aurelian Dănilă. – Ch. : Edit. Encicl. „Gh.

Asachi”, 1995. – 128 p., pl.

452. Dănilă, Aurelian. Opera în Basarabia (1918–1925): Tz. pentru obţinerea grad. şt. de doctor în

studiul artelor: 17.00.01 / cond. şt. : Elfrida Coroliov; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi

Teoria Artei. – Ch., 1994. – 157 p.

453. Dănilă, Aurelian. Opera din Chişinău: Privire retrospectivă / Aurelian Dănilă; Acad. de Şt. a

Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch. : Prut Internaţional, 2005. –284 p. : fot. – Text paral. : lb. rom.,

rusă.

454. Dănilă, Aurelian. Opera din Chişinău / Aurelian Dănilă // Arta 2005: Arte audiovizuale. Teatru.

Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 125.

455. Dănilă, Aurelian. Opera naţională. Rădăcinile prezentului / Aurelian Dănilă // Arta 2003: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Rez. în lb. engl.

456. Doina : [cântece şi piese instrumentale din spectacole] / sel. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura

artistică, 1986. – 72 p.

457. Muzica din filme : [semnată de compozitori moldoveni] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/83

Page 38: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 38

458. Nechit, Irina. La răsăritul „Luceafărului” : [despre baletul „Luceafărul”] / Irina Nechit //

Nistru. – 1984. – Nr 9. – P. 155-160.

459. Pădure, Ramona. Baletul în creaţia compozitorilor din Republica Moldova / Ramona Pădure //

Basarabia. – 2001. – Nr 1/4. – P. 177-189.

460. Plămădeală, Ana-Maria. Spaţiul în care muzica se întâlneşte cu filmul : [muzica de film a

compoz. Eugen Doga] / Ana-Maria Plămădeală // Sud-Est. – 2002. – Nr 4. – P. 132-140.

461. Purice, Lucia. Într-un echilibru cu valorile artei scenice : [muzica pentru spectacole de teatru] /

Lucia Purice // Nistru. – 1981. – Nr 5. – P. 152-157.

462. Tamazlâcaru, Andrei. Din chestionarul festivalului... : [probleme actuale ale operei şi baletului

vizualizate într-un chestionar] / Andrei Tamazlâcaru // Univers muzical. – 2005. – Nr 5. – P. 12-14.

463. Tcaci, Efim. „Dragonul” : [operă de Eduard Lazarev pe scena Teatrului Naţ. de Operă şi Balet]

// Premiere, portrete… / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 162-169.

464. Tcaci, Efim. „Evghenii Oneghin” – o nouă versiune a operei : [de P. I. Ceaicovschi pe scena

Teatrului Naţ. de Operă şi Balet] // Premiere, portrete... / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 144-149.

465. Tcaci, Efim. „Norma” : [operă de Belini cu prezenţa M. Bieşu pe scena Teatrului Naţ. de Operă

şi Balet”] // Premiere, portrete.../ Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 154-162.

466. Tcaci, Efim. O nouă valorificare – opera „Norma” : [pe scena Teatrului de Operă şi Balet] /

Efim Tcaci // Nistru. – 1976. – Nr 2. – P. 147-149.

467. Tcaci, Efim. Premiera operei „Pescuitorul de perle” : [pe scena Teatrului Naţ. de Operă şi

Balet] // Premiere, portrete… / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 175-180.

468. Tcaci, Efim. Reflecţii pe marginea unui spectacol : [opera „Rigoleto” pe scena Teatrului Naţ. de

Operă şi Balet] // Premiere, portrete… / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 133-140.

469. Teleucă, Victor. „Decebal” – ul lui Tudor Ungureanu / Victor Teleucă // Univers muzical. –

2002. – Nr 2. – P. 55.

470. Tipa, Violeta. Muzica lui Eugen Doga în filmele de animaţie / Violeta Tipa // Arta 2002: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 129-131. – Bibliogr. în note (3 tit.)

471. Арии, ансамбли и хоры молдавских опер / сост. : А. Молчанов. – К. : Литература

артистикэ, 1977. – 93 р.

472. Бенгельсдорф, С. Опера о С. Лазо / С. Бенгельсдорф // Кодры. – 1981. – Nr 10. – Р. 134-

138.

473. Бенгельсдорф, С. Размышление об Александре Лэпушняну : [об одноименной опере молд.

композитора Г. Мустя] / С. Бенгельсдорф // Колумна. – 1991. – Nr 8. – P. 44-47.

Page 39: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 39

474. Бенгельсдорф, С. Тема бессмертного подвига : [опера «А зори здесь тихие» композитора

К. Молчанова] / С. Бенгельсдорф // Scena 1974–1975. – Ch., 1977. – P. 98-102.

475. Голубева, Эльвира. Опера в культурной жизни Бессарабии XIX – начала XX в. / Эльвира

Голубева // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1988. – Nr 1. – Р. 66-72.

476. Голубева, Эльвира. Балетная музыка композиторов Советской Молдавии / Эльвира

Голубева; отв. ред. : О. Левашова; рецензенты : И. Вершинина, В. Аксенов, С. Лунгул. – К. :

Штиинца, 1988. – 230 р.

477. Голубева, Эльвира. Балеты молдавских композиторов 50-х – начала 60-х годов / Эльвира

Голубева // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1975. – Nr 1. – P. 89-91.

478. Голубева, Эльвира. Балетная музыка композиторов Советской Молдавии : [моногр.] /

Эльвира Голубева; отв. ред. : О. Левашова; АН МССР, Отд. Этнографии и Искусствоведения. –

К. : Штиинца, 1988. – 229 р. : n. muz.

479. Завгородная, Галина. Музыка Т. Кирияка к спектаклям драматического театра «Белый

Арап» / Галина Завгородная, Н. Чобану-Боцу // Из истории музыкального театра ХХ века. – К.,

1985. – Р. 58-72.

480. Клетинич, Евгений. Музыка в фильмах Эмиля Лотяну / Евгений Клетинич // Кодры. –

1979. – Nr 6. – P. 119-122.

481. Королёва, Эльфрида. Сценическое воплощение балета «Лучафэрул» Еужения Доги /

Эльфрида Королёва // Arta 2002. – Ch., 2002. – P. 137-139.

482. Кузьмина, Г. О соотношении фольклорного и авторского начал в оперном творчестве

композиторов Республики Молдова / Г. Кузьмина // Музыка в Молдове: вопросы истории и

теории : [сб. науч. ст.]. – К., 1991. – Р. 19-28.

483. Леонтовская, Т. Сатирическая опера : [о постановке оперы Э. Лазарева «Дракон» на

сцене Молд. театра оперы и балета] / Т. Леонтовская // Советская музыка. – 1976. – Nr 12. – P.

49-52.

484. Лудман, Галина. Музыка Е. Доги на балетной сцене : [музыка к балету «Лучафэрул»] /

Галина Лудман // Кодры. – 1984. – Nr 9. – P. 130-133.

485. Мануйлов, М. Пора свершений и надежд : [о творчестве Молд. театра оперы и балета] /

М. Мануйлов // Советская музыка. – 1983. – Nr 12. – Р. 48-53.

486. Молдавская опера // Русская опера и опера народов СССР. – Изд. IV-е, испр. и доп. – М.,

1978. – Т. 1. – Р. 458-468.

487. Столяр, Зиновий. Опера : [в Молдове] / Зиновий Столяр // Советская Молдавия : крат.

энцикл. – К., 1982. – Р. 455.

Page 40: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 40

488. Столяр, Зиновий. Прошлое сквозь призму соверменности: Опера «Александру

Лэпушняну» композитора Г. Мустя на сцене молд. театра / Зиновий Столяр // Consemnări pe

cortină / alcăt. : L. Vidraşcu, A. Fedico. – Ch., 1989. – P. 148-159.

489. Ткаченко, В. Премьера рок-оперы «Миорица» / В. Ткаченко // Колумна. – 1992. – Nr 1. –

P. 50-51.

Vezi şi 1688, 1690

2. MUZICĂ BISERICEASCĂ. MUZICĂ SACRĂ

490. Buburuz, Petru (protoiereu). Vocea e mai veche decât istoria : [muzica sacră] / Petru Buburuz

// Luminătorul. – 1998. – Nr 6. – P. 24-26.

491. Bujiniţa, Ioan. Cântecele credinţei : [despre cântecul creştin] / Ioan Bujiniţa // Univers muzical.

– 2002. – Nr 1. – P. 33-34.

492. Bujiniţă, Ioan. Vin la tine, Doamne : cântece creştine pentru copii şi maturi, rugăciuni,

meditaţii, ziceri ziditoare de suflet / Ioan Bujeniţă; select. şi red. : Anastasia Rusu-Haraba; concepţie

graf. : Vlad Afanasiu; Uniunea Muzicienilor din Rep. Moldova. – Ch. : S. n., 2004 (F.E.-P. „Tipogr.

Centrală”). – 160 p. : il., il color., n. muz.

493. Carp, Nina. Sinceritate : poezii şi cântece cu subiect religios / Nina Carp; cop. şi machetare :

Marin Bulat. – Ch. : Grafema Libris, 2003. – 72 p. : n. muz.

494. Cervoneac, Margareta. Manuscrisele muzicale slavone : [despre colecţia mănăstirii Noul

Neamţ : Generalităţi] / Margareta Cervoneac // Univers muzical. – 2005. – Nr 5. – P. 22-23.

495. Cervoneac, Margareta. Tradiţiile muzicale ale Mănăstirii Noul Neamţ: Tz. de dr. în studiul

artelor: 17.00.02 / cond. şt. : Irina Suhomlin-Ciobanu; Univ. de Stat a Artelor. – Ch., 1999. – 162 p.

496. Ciolac, Vladimir. Liturghia : [cântări] / muz. : Vladimir Ciolac; notografia : Igor Polişciuc. –

Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 50 p. : n. muz.

497. Eriomov, Alexandru. Cântece de Crăciun = Рождественские песни : [culeg. de cântece cu

note] / Alexandru Eriomov. – Bălţi : S. n., 2002 (Tipogr. Bălţi). – 32 p. : n. muz. – Text paral. : lb.

rom., rusă.

498. Galaicu, Violina. Cântarea liturgică bizantină: proiecţii estetice / Violina Galaicu // Arta 1999–

2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 9-10.

499. Galaicu, Violina. Consideraţii privind cântarea cultică protocreştină din spaţiul românesc /

Violina Galaicu // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 14-

16. – Bibliogr. în note, p. 16 (20 tit.).

500. Galaicu, Violina. Despre canonicitatea muzicii sacre bizantine / Violina Galaicu // Arta 2005:

Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 60-62.

Page 41: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 41

501. Galaicu, Violina. Despre oralitatea funciară a muzicii sacre bizantine / Violina Galaicu // Arta

2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 54-56. – Bibliogr. în note

(7 tit.). – Rez. în lb. fr.

502. Galaicu, Violina. Fundamentări doctrinare ale monodismului şi vocalităţii muzicii sacre

bizantine / Violina Galaicu // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch.,

2003. – P. 108-110. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr. în note (21 tit.).

503. Galaicu, Violina. Interferenţe ale muzicii sacre de tradiţie bizantină cu folclorul muzical

românesc / Violina Galaicu // Ştiinţa. – 1995. – Nr 7. – P. 8.

504. Galaicu, Violina. Începuturile muzicii culte româneşti: Virtualităţi şi realizări / Violina Galaicu

// Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 3-10. – Bibliogr. în note.

505. Galaicu, Violina. Les rapports de la musique sacrée de tradition byzantine avec le folklore

musical roumain / Violina Galaicu // Etudes sur l’art de la Moldavie / Académie des Sciences de

Moldavie, Institut d’Histoire de l’Art. – Ch., 1996. – P. 54-57.

506. Galaicu, Violina. Periodizarea evoluţiei muzicii sacre de tip bizantin în viziunea istoriografiei

româneşti / Violina Galaicu // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 108-109. –

Bibliogr. în note (11 tit.).

507. Galaicu, Violina. Suprafeţe de atingere ale muzicii sacre de tradiţie bizantină cu folclorul

românesc / Violina Galaicu // Luminătorul. – 1998. – Nr 6. – P. 27-34.

508. Harfa bisericilor penticostale : Tipărit de Misiunea Penticostală România (U.S.A.). – Ch. : S. n.,

1998 (Combinatul Pologr.). – 764 p.

509. Nagacevschi, Elena. Creaţia bisericească a lui Mihail Berezovschi / Elena Nagacevschi // Arta

1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 110-112.

510. Nagacevschi, Elena. Genurile mizicii catolice în creaţia lui Vladimir Ciolac / Elena

Nagacevschi // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 74-75.

511. Nagacevschi, Elena. Oratoriul psalmilor lui David de Teodor Zgureanu / Elena Nagacevschi //

Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. –Ch., 2001. – P. 96-99.

512. Nagacevschi, Elena. Rolul muzicii în serviciul Vecerniei şi Utreniei în limitele practicii de cult

din Republica Moldova / Elena Nagacevschi // Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică.

Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 54-61.

513. Ocneanu, Gabriela. Elemente stilistice în muzica corală românească religioasă. Liturghia lui

Gavriil Muzicescu / Gabriela Ocneanu // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din

20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 29-31.

514. Prohodul Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului Isus Hristos : [cântec de strană]. – Ch.,

1995 (Retip. la ed. Bisericii Ortodoxe din Moldova). – 41 p. : n. muz.

Page 42: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 42

515. Rotaru, Parascovia. Cântările vecerniei. Legătura dintre Vechiul şi Noul Testament /

Parascovia Rotaru // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – P. 72-74. –

Bibliogr. în note (3 tit.). – Rez. în lb. fr.

516. Tamazlâcaru, Andrei. Cântece populare pascale despre patimile lui Hristos : caiet pascal, 33 /

Andrei Tamazlâcaru; cop. de Igor Condrea după fresca „Duminica Floriilor”; Uniunea Muzicienilor

din Rep. Moldova. – Ch. : Cartier, 1996 (F.E.-P „Tipar”, Tiraspol). – 76 p. : il., n. muz.

517. Балабан, Лариса. Жанры религиозно-хоровой музыки в творчестве композиторов

Республики Молдова (интерпретация и исполнение): Дисс. на соиск. учен. степ. д-ра

искусствоведения; Специальность: 17.00.01 / Лариса Балабан; науч. руков. : Ирина Чобану-

Сухомлин; Акад. Музыки, Театра и Избзительного Искусства. – К., Б. и., 2005. – 152 р.

518. Песнопения Всеношного Бдения : в певческих традициях Московской Духовной

Академии и Семинарии / собрано преподователем Молд. Духовной Семинарии иегуменом

Никифором; г. Сергиев-Посад, 1992. – Orhei : Изд-во Православной Церкви Молдовы, 1998. –

144 р. : n. muz.

519. Песнопения Литургии. – Orhei : Изд-во Православной Церкви Молдовы, 1998. – 93 р. : n.

muz.

Vezi şi Nr 1619

3. CÂNTECE. BALADE. MELODII. ROMANŢE

520. Adam, Petru. La noi acasă : [cântece şi versuri] / Petru Adam; fot. cop. : Petru Cazacu. – Ch. :

Dragodor, 2005 (Tipogr. „Bons Offices”). – 214 p. : n. muz.

521. Agachi, Alexei. Te duci, tinereţe, te duci... : Album de romanţe / muz., text : Alexei Agachi;

notogr. : Andrei Tamazlâcaru; il. : Ana Manole. – Ch. : Fundaţia „Draghiştea”, 2005. – 111 p. : n.

muz.; il. color.

522. Ah, cerut-am de la zodii : romanţe pe versurile lui Mihai Eminescu ale compozitorilor

basarabeni / select., studiu, tab. cron : Serghei Pojar. – Ch. : Princeps, 2001 (F.E.-P. „Tipogr.

Centrală”). – 271 p. : n. muz.

523. Antologie de cântece sovietice moldoveneşti = Антология советской молдавской песни /

alcăt. : Zinovii Stolear; coleg. de red. : Grigore Vieru. – Ch. : Literatura artistică, 1985. – 232 p. : n.

muz.

524. Aşa-i Românul : culeg. de cântece româneşti : [versuri.] – Ch. : Flux, 2003 (Tipogr. „Prag-3”). –

80 p.

525. Bechet, Pavel. O lacrimă în calea uitării : [cântece, interviuri, amintiri] / Pavel Bechet; resp. ed.

: Anatol Caciuc. – Ch. : Dragodor, 2005 (Tipogr. “Bons Offices”). – 75 p. : il. color.; n. muz.

Page 43: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 43

526. Buciuceanu, Raisa. Şapte note muzicale : culeg. de cântece / Raisa Buciuceanu. – Ch. : Lumina,

1995 (Combinatul Poligr.). – 70 p. : n. muz.

527. Buzilă, Serafim. Cântece şi romanţe / Serafim Buzilă. – Ch. : Literatura artistică, 1981. – 64 p.

528. Cantemir, Dimitrie. Creaţii muzicale / Dimitrie Cantemir; prez. graf. : F. Hămuraru. – Ch. :

Literatura artistică, 1980. – 119 p.

529. Ciaicovschi, Gleb. Cântece revoluţionare / Gleb Ciaicovschi. – Ch. : Cartea moldovenească,

1975. – 160 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

530. Cântec tânăr : [culegere de cântece despre Patrie] / alcăt. : Zinovii Stolear. – Ch. : Literatura

artistică, 1978. – 103 p.

531. Cântece de neuitat / selecţ. : Florin Osoianu. – Ch. : Miradoniz, 1985 (Tipogr. „Reclama”). – 69

p.

532. Creangă, Victor. Tinereţe, tinereţe, slava ţi-o cântăm / Victor Creangă; versuri de A. Ciocanu. –

Ch. : Timpul, 1975. – 10 p. – (Casa Rep. de Creaţie Populară).

533. Doga, Eugen. Meditaţie = Откровение / Eugen Doga. – Сh. : Literatura artistică, 1981. – 43 p.

– Text paral. : lb. rom., rusă.

534. Doga, Eugen. Odă oraşului / muz. : Eugen Doga, versuri : Gheorghe Vodă // Cugetul. – 2000. –

Nr 3. – P. 3-4.

535. Doga, Eugen. Oglinda clipelor = В зеркале мгновений = In the mirror of moments / aut.-alcăt. :

E. Samohina; trad. din lb. rusă în rom. de A. Vidraşcu, în engl. de N. Alhazova; pict. : S. Maiorov; fot.

: N. Subotchina. – Ch. : Timpul, 1989. – 39 p.

536. Doga, Eugen. Ritmurile epocii : [culeg.] / Eugen Doga – Ch. : Cartea Moldovei, 1976. – 186 p. –

Text paral. : lb. rom., rusă.

537. Doga, Eugen. Zi cu soare : [culeg. de cântece cu note] / Eugen Doga. – Ch. : Literatura artistică,

1978. – 103 p. – Text paral. : lb. rom. şi rusă.

538. Dragă mi-i de plaiul meu = Край родной любимый мой : [culeg. de cântece mold.] / alcăt. :

Serafim Buzilă; trad. din lb. rom. de N. Sundeev; pict. : G. Zlobin. – Ch. : Literatura artistică, 1984. –

87 p. : il. – Text paral : lb. rom. şi rusă.

539. Dragomir, Constantin. Clopotul nemuririi : [culeg. de cântece] / Constantin Dragomir. – Ch. :

Dragodor, 2004. – 136 p. : note.

540. Druţă, Boris. Piese muzicale / muz. şi versuri Boris Druţă // Flori de dor pentru Şalom! / Boris

Druţă. – Ch., 2004. – P. 139-153. – În cuprins: Valsul Danielei; Întru viaţă şi moarte; Cântecul

Veronicăi; Elegie; Transnistreana.

541. Duioşie : [culeg. de cântece]. – Ch. : Cartea Moldovei, 1976. – 244 p. – Text paral. : lb. rom. şi

rusă.

Page 44: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 44

542. Fedov, D. Se aprind luminile : [culeg. de cântece] / D. Fedov. – Ch. : Cartea Moldovei, 1975. –

64 p.

543. Istrati, Toma. România – inima mea : [cântece pe versile poetului Toma Istrati] / Toma Istrati;

alcăt., red. resp. : Petru Popa; cop. : Toma Istrati, Diana Ciobanu. – Ch. : Lyceum, 2004 (Tipogr. or.

Orhei). – 303 p. : n. muz.

544. La steaua : [romanţe de M. Eminescu] / alcăt. : Serghei Pojar, Gleb Ceaikovski-Mereşanu; pref.

de Serghei Pojar; trad. şi pref. de G. Doni. – Ch. : Literatura artistică, 1989. – 263 p. : n. muz.

545. Lapicus, Anatolie. Muzica pentru două piane: din repertoriul duetului de pianişti Anatolie

Lapicus – Iurie Mahovici / transcr. pentru două piane : Mihail Gotlib, Anatolie Lapicus, Iurie

Mahovici. – Ch. : Epigraf, 2003 (F. E.-P. „Tipogr. Centrală”). –

546. Vol. I. Carnavalul animalelor: fantezie zoologică / Camile Saint-Saens. – 89 p. : n. muz.

547. Vol. II. Din timpurile lui Holberg: suită în stil vechi / Edvard Grieg; Vocile primăverii : vals /

Johann Strauss, Ignasy Friedman. – 2003. – 91 p. : n. muz.

548. Vol. III. Opere alese. – 2003. – 87 p. : n. muz.

549. Laudă, Sion, pe Domnul Tău! : [culeg. de cântece evreieşti] / Misiunea finlandeză „Patmos”,

„Podul prieteniei”. – Ch. : Prometeu, 1999 (Combinatul Poligr.). – 83 p. : n. muz.

550. Lungu, Simion. Cântecele Nistrului = Песни Днестра / Simion Lungu. – Ch. : Literatura

artistică, 1987. – 95 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom. şi rusă.

551. Macovei, I. Lie,lie, ciocârlie = Вейся жаворонок : [cântece pe versuri folclorice]; Soare =

Солнце : [cântece pe versuri de Grigore Vieru]; prez. graf. : Isai Cârmu. – Ch. : Literatura artistică,

1980. – 47 p. : il.

552. Mai am un singur dor... : [culeg. de cântece] / alcăt. : Larisa Arseni; ed. : Petru Rusu, Silvia

Ursachi; pict. : Emil Cojocaru. – Ch. : Iulian, 1999 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 248 p. : n. muz.

553. Mamot, Eugeniu. Melodii preferate: Culeg. de cântece pentru voce şi pian / Eugeniu Mamot. –

Ch. : Literatura artistică, 1980. – 48 p.

554. Mamot, Eugeniu. Paradisul cărţilor: imnul Bibl. Naţ. pentru copii „Ion Creangă” / muz. :

Eugeniu Mamot, Constantin Dragomir // O fereastră deschisă spre lume. – Ch., 2004. – P. 45-49 : n.

muz.

555. Mamot, Eugeniu. Stea-Logostea: album pianistic pe motive folclorice / Eugeniu Mamot. – Ch. :

Litera; Bucureşti : Litera Internaţional, 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 120 p. : n. muz.

556. Manea-Cernei, Eugenia. Lângă rugurile toamnei... : Cerească-i dragostea dintâi : [culeg. de

cântece pe versurile poeţilor români] / Eugenia Manea-Cernei; melodii : Eugenia Manea-Cernei;

coord., il., concepţ. graf. : Ana Manole; red. muz., postfaţă : Andrei Tamazlâcaru; notogr. : Ludmila

Răciula, Anatol Rudei; cop. : Nicolae Sârbu; Uniunea Muzicienilor din Rep. Moldova. – Ch. : Tipogr.

„Reclama”, 2005. – 158 p. : n. muz.

Page 45: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 45

557. Mardare, Marcela. Te caut, Doamne : [versuri, melodii] / versuri. introd. : Marcela Mardare;

muz. : Ludmila Gherlac; cop. : Ruxanda Romanciuc. – Ch. : Ruxanda, 2005 (Tipogr. „Dinamo”). – 37

p. : n. muz.

558. Mâni de aur muncitoare = Рабочие руки : [culeg. de cântece] / alcăt. : Zinovii Stolear. – Ch. :

Literatura artistică, 1982. – 48 p.

559. Numai cântecul rămâne : [culeg. de cântece] / selecţ. : Iu. Ţîbuliscaia. – Ch. : Literatura

artistică, 1980. – 335 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

560. O sută de melodii modoveneşti : [culeg. de cântece]. – Ch. : Literatura artistică, 1977. – 319 p. –

Text paral. : lb. rom., rusă. – Pe verso f. de tit. alcăt. : Zlata Tcaci.

561. Profiluri lirice : [culeg. de creaţii vocale ale tinerilor compozitori din Moldova]. – Ch. :

Literatura artistică, 1979. – 99 p. – În datele edit. alcăt. : I. Macovei.

562. Rusnac, Constantin. Sărbătoreasca : [poem despre Moldova] / Constantin Rusnac; pict. : E.

Corşicov. – Ch. : Literatura artistică, 1983. – 36 p.

563. Scriptura eternelor cântări : Romanţe. Cântece populare / Uniunea oamenilor de teatru din

R.S.S.M.; alcăt. : Ştefan Caranfil: pict. : Mihai Bacinschi. – Ch. : Literatura artistică (Litera – fil.

cooperativei „Delta”), 1988. – 60 p. : n. muz.

564. Stolear, Zinovie Cântecul sovietic moldovenesc / Zinovie Stolear. – Ch. : Literstura artistică. –

1979. – 287 p.

Recenzii:

565. Abramova, E. Cronica cântecului moldovenesc // Chişinău. Gaz. de seară. – 1980. – 21 iun.

566. Galperin, M. O carte alimentată // Moldova socialistă. – 1980. – 13 ian.

567. Tcaci, Zlata. Moldovă, glasul tău : cântece / Zlata Tcaci. – Ch. : Literatura artistică, 1978. – 143

p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

568. Vieru, Grigore. Lumina toamnei = Свет осени : [culeg. de cântece] / Grigore Vieru. – Ch. :

Literatura artistică, 1985. – 396 p. : n. muz. – Text paral : lb. rom., rusă.

569. Zgureanu, Teodor. Bună dimineaţa : [culeg.] / Teodor Zgureanu. – Ch. : Literatura artistică,

1981. – 56 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

570. Вдовина, Елена. Молдавский советский романс / Елена Вдовина. – К. : Литература

артистикэ, 1982. – 183 p. : n. muz.

571. Вдовина, Елена. Эволюция жанра молдавского романса / Елена Вдовина // Музыкальная

культура Молдавской ССР : [сб. ст.]. – М., 1978. – Р. 164-190.

572. Гершвельд, Д. Вокальные сочинения / Д. Гершвельд. – К. : Литература артистикэ, 1981. –

92 р.

Page 46: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 46

573. Згуряну, Теодор. С добрым утром = Bună dimineaţa! : [сб. детских песен в

сопровождении фортепиано] / Теодор Згуряну. – К. : Литература артистикэ, 1981. – 56 р. – Text

paral. : lb. rom., rusă.

574. Мокан, Михаил. Песни вечной радости / Михаил Мокан; муз. ред. : Михаил Микишор. –

Ch. : S. n., 2004 (F.E.-P „Tipogr. Centrală”). – 616 p. : n. muz.

575. Мужество = Bărbăţie : [сб. песен молд. композиторов] / сост. : А. Сокирянский. – К. :

Литература артистикэ, 1985. – 87 р. – Text în lb. rusă şi rom.

576. Песни наших ровесников : [сб. песен]. – К. : Картя молдовеняскэ, 1982. – 56 р.

577. Пожар, Сергей. Кому мне счастье одолжить?... : романсы и песни / муз. : Сергей Пожар;

стихи : Валентин Костишор. – К. : Инесса, 2004 (Типография АН РМ. – 231 р. : n. muz.

578. Сокирянский, А. Подари своё сердце : сб песен. – К. : Литература артистикэ, 1986. – 78 p.

: n. muz.

579. Столяр, Зиновий. Молдавская советская песня / Зиновий Столяр; под. ред. П. Ривилиса.

– К. : Литература артистикэ, 1979. – 288 p. : il.

580. Теслер, Симона. Над небом грозовым : стихи, песни / Симона Теслер; соавт. муз. :

Стелла Харминина. – Ch. : EUS, 1995. – 65 p. : n. muz.

581. Ткач, Злата. Dos Glekele : романсы на идиш и рус. яз. : [на стихи поэтов - евреев] / Злата

Ткач; notografie : Gabriel Andronic. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 94 p. : n. muz.

582. Чтоб небо было голубое / сост. : А. Сокирянский. – К. : Картя молдовеняскэ, 1975. – 79 p.

4. COR. CÂNTARE ÎN COR

583. Aici îmi e Patria : antol. de coruri moldoveneşti / alcăt. : M. Belâh, T. Zgureanu. – Ch. :

Literatura artistică, 1988. – 226 p. : n. muz.

584. Andronic, Ştefan. Organizarea corului de copii / Ştefan Andronic. – Ch. : Literatura artistică,

1983. – 118 p. : il., n. muz.

585. Borş, Gheorghe. Coruri a capella / Ggeorghe Borş. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 46 p.

586. Buzilă, Serafim. Graiul neamului: (pagini de muzică corală naţională) / Serafim Buzilă. – Ch. :

Hyperion, 1992. – 346 p. : n. muz.

587. Ciocanu, A. Să cântăm cu „Lia-Ciocârlia”! : [cor de copii] / A. Ciocanu // Moldova. – 1983. –

Nr 7. – P. 18-19.

588. Corala „Vocile primăverii” : [or. Chişinău]. – Ch. : S. n., 1995. – 13 p. : fot. color. – Text paral.

: lb. ital., fr., engl.

589. Creaţii corale clasice : pentru corurile de copii / alcăt. : Ştefan Andronic; trad. versurilor :

Constantin Dragomir. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 104 p.

Page 47: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 47

590. Crestomaţie de muzică corală moldovenească : [pentru elevi şi studenţi de la secţiile şi

facultăţile de dirijare corală ale şc. muz. şi instituţiilor muz. super.] / alcăt. : Gheorghe Strezev. – Ch. :

Lumina, 1991. – 83 p. : n. muz.

591. Delian, Pavel. Compozitorii uitaţi. Coruri inedite : [antologie] / Pavel Delian. – Ch. : Hyperion;

Bucovina : PRESS, 1995. – 148 p. : il., n. muz.

Recenzie :

592. Palladi, Tudor. Contribuţii noi la valorificarea mizicii bucovinene inedite // Patria tânără. – 1995. – 29 iul. – P. 14.

593. Doga, Eugen. Inima veacului = Сердце века : culeg. de compoziţii corale / Eugen Doga; alcăt. :

Serghei Pojar. – Ch. : Literatura artistică, 1987. – 183 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă.

594. „Doina” = „Дойна”. Moldova. Imagini muzicale : [capela corală] / alcăt. : A. Cutâreva; trad. în

lb. rom. : E. Codreanu; trad. în lb. engl. : A. Sadagura. – Ch. : Timpul, 1980. – 60 p. : fot. – Text paral.

: lb. rom., rusă şi engl.

595. Galaction, Gala. „Soborul” din Chişinău şi corul maestrului Berezovschi / Gala Galaction //

Zile basarabene / Gala Galaction. – Ch., 1993. – P. 171-172.

596. Ivanova-Babaraico, L. Ziua de început a fericirii : [despre capela corală „Doina”] / L. Ivanova-

Babaraico // Tribuna. – 1979. – Nr 12. – P. 30-31.

597. Kolsa, Mihail. Тюркюлар korolar : [cântece corale] / Mihail Kolsa // Ch. : Lumina, 1995. –

223 p. : n. muz. – Text paral. : lb. găgăuză, rom.

598. „Lia-Ciocârlia” 25 ani : [studioul muz.-coral : prospect]. – Ch. : S. n., 1998 (Concernul

„Presa”). – 15 p. : fot. color.

599. Lungu, Simion. Poeme corale / Simion Lungu. – Ch. : Literatura artistică. – 1985. – 62 p. : n.

muz.

600. Macaleţ, E. Zări nistrene : [creaţii pentru cor] / E. Macaleţ. – Ch. : Literatura artistică, 1977. –

94 p. : n. muz.

601. Miliutina, Izolda. „Doina” = „Дойна” : Capela corală Acad. de Stat, colectiv artistic emerit

din R.S.S.M. : [album] / Izolda Miliutina. – Ch. : Hyperion, 1990. – 93 p. : fot. color.

602. Moraru, Emilia. Aspectul stilistic al corurilor din opera „Decebal” de Teodor Zgureanu /

Emilia Moraru // The 30th

Anual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciens

(ARA) : Proceeding. – Ch., 2005. – P. 652-655.

603. Moraru, Emilia. Creaţii corale de orientare folclorică cu semnificaţie istorică / Emilia Moraru

// Univers muzical. – 2003. – Nr. 4. – P. 15-16.

604. Muzicescu, Gavriil. Lăsaţi-mă să cânt : [creaţii a capella pentru formaţiile corale de copii,

adolescenţi, tineret] / Gavriil Muzicescu; ed. îngrij. de Victor Creangă; prez. graf. : Mihai Bacinschi. –

Ch. : Î.E.-P.„Ştiinţa”, 1997 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 128 p. : n. muz.

Page 48: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 48

605. Nagacevschi, Elena. Evoluţia istorică a muzicii corale în Basarabia / Elena Nagacevschi // Arta

1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 141-151.

606. Nagacevschi, Elena. Arta corală în Basarabia (sfârşitul sec. al. XIX-lea – anul 1940): Tz. de dr.

în studiul artelor; Specialitatea: 17.00.02 / cond. şt. : Vladimir Axionov; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst.

de Istorie şi teria artei. – Ch., 1996. – 183 p.

607. Nagacevschi, Elena. Muzica corală a lui Eugen Doga / Elena Nagacevschi // Arta 2002: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 120-122. – Bibliogr. în note .

608. Nagacevschi, Elena. Unele trăsături ale dezvoltării muzicii corale în Basarabia de la sfârşitul

sec. al XIX-lea până la 1940 / Elena Nagacevschi // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993.

– P. 76-83.

609. Plaiul meu : Coruri : [culeg.] / alcăt. şi îngrijire : Victor Nevoie. – Ch. : Grafema Libris, 2003. –

144 p. : n. muz.

610. Radu, Daria. Cântec de-nceput : [pentru cor] / Daria Radu; versuri : Ianoş Ţurcanu; pict. :

Alexandru Maleacenko. – Ch. : Iulian, 1997 (Combinatul Poligr.) – 61 p. : il. color; n. muz.

611. Răsunet peste milenii : [opiniile participanţilor Concursului Intern. de Interpretare Corală,

Chişinău] / note şi consemnare : Andrei Tamazlâcaru // Luminătorul. – 1998. – Nr 6. – P. 41-56.

612. Rotaru, Vladimir. Coruri a capella / Vladimir Rotaru. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 73 p.

: n. muz.

613. Scarlat, Iustina. Artă adresată sufletului: aspecte din activitatea formaţiilor corale de amatori :

[din Moldova] / Iustina Scarlat; notograf. : Ruslan Nedorea, Ion Şarban; Centrul Naţ. de Creaţie

Populară. – Ch. : Grafema Libris, 2004. – 256 p. : diagr., fot., n. muz.

614. Scarlat, Iustina. Unele aspecte ale valorificării tezaurului muzical folcloric de către formaţiile

corale de amatori / Iustina Scarlat // Cultura populară şi contemporaneitatea. – Ch., 2001. – Vol. 1. –

P. 50-54.

615. Scriptura eternelor cântări / alcăt. : Ştefan Caranfil; prez. graf. : Mihail Bacinschi. – Ch.: Litera,

1988. – 62 p.

616. Şerban, P. Coruri a capella : [culeg.] / P. Şerban. – Ch. : Litearura artistică, 1978. – 76 p. :

note.

617. Tcaci, Efim. Temă veşnic vie : [ciclul coral de E. Doga] // Premiere, portrete... / Efim Tcaci. –

Ch., 1977. – P. 96-98.

618. Tcaci, Zlata. Aranjament coral : [manual pentru instituţiile de învăţ. muz.-super.] / Zlata Tcaci.

– Ch. : Lumina, 1990. – 156 p. : note.

619. Zagorschi, Vasile. Cine scutură rouă = Кто росой умывался : [sonată pentru cor, sopran,

tenor, orgă şi timpani pe texte folclor.] / Vasile Zagorschi; trad. din rom. : Ia. Iachim. – Ch. : Literatura

artistică, 1988. – 78 p. : n. muz.

Page 49: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 49

620. Zgureanu, Teodor. Coruri / Teodor Zgureanu. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 112 p. : n.

muz.

621. Zgureanu, Teodor. Renaissance : din repertoriul corului de cameră : [culeg. de opere corale din

epoca Renaşterii] / Teodor Zgureanu. – Ch. : Hyperion, 1991. – 105 p. : fot., n. muz.

622. Аверкин, А. Моя страна : [песни для хора] / А. Аверкин; слова : И. Дремова; пер. на рум.

: П. Крученюк. – К. : Тимпул, 1976. – 6 р. – Текст на рус. и молд. яз.

623. Лорионов, В. Хоры : без сопровождения / В. Лорионов. – Кишинэу : Литература

артистикэ, 1989. – 38 р. : n. muz.

624. Моцарт, В. Славим юность : [для смешанного хора] / В. Моцарт; русский текст : К.

Аммасовой. – К. : Тимпул, 1976. – 6 р. : n. muz.

625. Пожар, Сергей. Как рождаются артисты : [о студенческом хоре Молдавской Гос.

Консерватории им. Г. Музическу] / Сергей Пожар // Колумна. – 1994. – Nr 1-3. – P. 27-31.

626. Скрябин, Александр. Четыре прелюдии (ор. 11) в переложении Дмитрия Гагауза для

смешанного хора a capella / Александр Скрябин. – Ch. : Pontos, 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 23 p.

: n. muz.

627. Столяр, Зиновий. Академическа хоровая капелла «Дойна» / Зиновий Столяр // Страницы

молдавской музыки. – К., 1983. – Р. 79-89.

628. „Сонор” : Хоры a capella в сопровождении фортепиано / сост. : А. Дмитрович. – Ch. :

Logos, 1994. – 163 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă, ucr. şi alte limbi străine.

629. Ткач, Ефим. Юбилей коллективов : [Симфонического оркестра и хоровой капеллы

«Дойна»] / Ефим Ткач // Советская музыка. – 1975. – Nr 3. – P. 91-93.

630. Шашкова, М. Камерный хор Дворца культуры профсоюзов Молдавии / М. Шашкова //

Музыкальное творчество в Советской Молдавии: Вопросы истории и теории. – К., 1988. – Р.

153-162.

Vezi şi Nr 1705

5. CÂNTECE PENTRU COPII

631. Bârleanu, V. Vesel soarele răsare! : [culeg. de cântece pentru copii] / V. Bârleanu; cartograf.

muz. : T. Ciornei; refer. şt. : V. Spătărelu. – Iaşi : Spiru Haret; Ch. : Tehnica, 1994. – 137 p. : il., n.

muz.

632. Blajinu, Dumitru. Primul ghiocel : [culeg. de cântece pentru preşcolari şi elevii claselor

primare] / Dumitru Blajinu. – Ch. : Lumina, 1993. – 175 p. : n. muz.

633. Cântecul răsună-n lume : [din folclorul internaţional al copiilor] / sel. de E. Neniţă; trad. de

Anatol Ciocanu şi Aurel Scobioală. – Ch. : Literatura artistică, 1985. – 172 p.

Page 50: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 50

634. Cântecul roteşte pământul = Песня движет шар земной : [culeg. de cântece pentru copii] /

alcăt. : Ştefan Andronic, Grigore Vieru. – Ch. : Literatura artistică, 1987. – 151 p. : il., n. muz.

635. Curcubeul fermecat = Волшебная радуга / alcăt. : Grigore Vieru, ZlataTcaci; trad. : V. Baltag.

– Ch. : Literatura artistică, 1981. – 108 p.

636. Dimineaţa copiilor : [culeg. de cântece pentru copii] / alcăt. : Ştefan Andronic, Grigore Vieru;

pict. : I. Guzun. – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 122 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă.

637. Dreptatea izvorului : [culeg. de cântece pentru copii] / alcăt. : Ştefan Andronic, Grigore Vieru. –

Ch. : Literatura artistică, 1990. – 128 p. : il., n. muz.

638. Filip, Iulian. Copăcel, copăcel: Poezii şi cântece : [pentru preşcolari şi cl. primare ] / Iulian

Filip; muz. : Anatol Chiriac; il. : Lică Sainciuc. – Ch. : Hyperion, 1990. – 76 p. : il. color., n. muz.

639. Florile dalbe : [culeg. de cântece pentru copii] / alcăt. : Ştefan Andronic, Grigore Vieru. – Ch. :

Literatura artistică, 1985. – 125 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

640. Fluieraş de soc : [cântece pentru copii]. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 109 p. : il. – Pe

verso f. de tit. alcăt. : Zlata Tcaci, Grigore Vieru.

641. Fusu, A.-M. Soare în fereastră : [cântece pe versurile lui Grigore Vieru] / A.-M. Fusu; alcăt. :

Iulia Ţâbulschi. – Ch. : Literatura artistică, 1989. – 46 p. : n. muz.

642. Gheorghiţă, Dumitru. Sună, sună clopoţele : [cântece pentru copii] / Dumitru Gheorghiţă. –

Ch. : Lumina, 1976. – 39 p. : n. muz.

643. Mamot, Eugen. Alunelul : [album de piese folclorice pentru instrumentele aerofone şi pian

destinat elevilor începători] / Eugen A. Mamot, Eugen E. Mamot. – Ch. : S. n., 2995 (Tipogr. „Primex-

Com”). – 198 p. : n. muz.

644. Mamot, Eugen. Ce spune izvorul : [cântece pentru copii pe versurile lui Grigore Vieru] / Eugen

Mamot. – Ch. : Literatura artistică, 1985. – 72 p.

645. Muzicanţii veseli : [cântece din folclorul copiilor lumii] / alcăt. şi trad. : Aurel Ciocanu. – Ch. :

Literatura artistică, 1981. – 112 p.

Recenzie:

646. Ciocanu, I. Mai multă responsabilitate // Învăţământul public. – 1982. – 30 ian.

647. Pe aripi de melodii = На крыльях мелодий : [piese instrumentale pentru copii] / alcăt. :

Loghin Ţurcanu. – Ed. a 3-a. – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 103 p. : il. – Text paral. : lb. rom.,

rusă.

648. Peste ţară cântec zboară = Песня летит над страной : [antologie de cântece pentru copii] /

alcăt. : Ştefan Andronic [et. al.]. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 46 p. : n. muz.

Page 51: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 51

649. Radu, Daria. A şti şi a nu şti / muz. : Daria Radu; versuri : Ştefan Tudor // Drepturile tale. – Ch.,

2000. – P. 23.

650. Radu, Daria. Abeceluş; Iarna; Cântec de leagăn pentru păpuşă; Ploaia : [cântece pentru copii]

/ Daria Radu; versuri : Sergiu Afanasiu; muz. : Daria Radu // Abecedarul meu : Abecedar pentru

preşcolari / Sergiu Afanasiu, Petru Gheţoi. – Ch., 2000. – P. 7, 27, 39, 65.

651. Radu, Daria. Clopoţelul de argint : [culeg. de cântece pentru copii] / Daria Radu. – Ch. : Făt-

Frumos, 1994. – 171 p. : n. muz.

652. Radu, Daria. Romaniţa cerului : Serbări pentru pici [Note] / Daria Radu, Nina Straliuc. – Ch. :

Grafema – Libris, 2005. – 156 p.

Recenzie:

653. Butnaru, Valentina. Dacă aştepţi contribuţii originale // Glasul naţiunii. – 2005. – 16 iun. – P. 11.

654. Radu, Daria. Rugă iezilor cei trei / Daria Radu; versuri : Iulian Filip; muz. : Daria Radu; des. de

Petru Gheţoi. – Ch. : Prut Internaţional, 1998. – 95 p. : n. muz.

655. Să cântaţi ca nişte fraţi = Пойте в лад, мои друзья! : [culeg. de cântece pentru copii] / alcăt. :

Ştefan Andronic, Grigore Vieru; trad. din rom. de V. Baltag. – Ch. : Literatura artistică, 1988. – 125 p.

: n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă.

656. Sârba prieteniei = Сырба дружбы : [piese instrumentale pentru copii] / alcăt. : Zlata Tcaci. –

Ch. : Literatura artisitică, 1985. – 60 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă.

657. Sobolevschi–Corj, T. Copiii Moldovei mele : [cântece pentru copii] / T. Sobolevschi–Corj. –

Ungheni : Î. I. „ASPECT”, 1992. – 93 p. : n. muz.

Recenzie:

658. Partole, Claudia. Pentru copiii Moldovei mele // Făclia. – 1993. – 2 apr. – P. 1.

659. Roşca, A. Bucuria muzicii // Florile dalbe. – 1993. – 16 apr. – P. 7.

660. Strop de rouă : [cântece pentru copii] / alcăt. : Zlata Tcaci, Grigore Vieru; des. : O. Zemţov. –

Ch. : Literatura artistică, 1980. – 107 p.

661. Tcaci, Zlata. Povestea codrului = Сказка леса : [culeg. de cântece pentru copii] / Zlata Tcaci;

pict. : V. Gorea. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 88 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă.

662. Ţâbulschi, Iulia Clopoţeii : [cântece pentru copii] / Iulia Ţâbulschi; vers. de G. Vieru; text în lb.

rusă de Ia. Achim. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 87 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

663. Ţâbulschi, Iulia Ramule-neamule : cântece şi coruri : [pentru copii] / Iulia Ţâbulschi; pe vers.

de Grigore Vieru ; prez. graf. : Isai Cârmu. – Ch. : Literatura artistică, 1988. – 99 p. : n. muz.

664. Ţâbulschi, Iulia. Stea, stea – logostea = Звезда, выручай : [cântece pentru copii] / Iulia

Ţâbulschi; pe vers. de G. Vieru; trad. în lb. rusă de Ia. Achim. – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 76 p.

– Text paral. : lb. rom., rusă.

665. Ungureanu, Mihai. Alfabetul pe portativ / Mihai Ungureanu, Ion Anton; muz. : Mihai

Ungureanu. – Ch. : Litera, 1999. – 40 p. : n. muz.

Page 52: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 52

666. Ungureanu, Mihai. Voie bună la cei mici... : [culeg. de cântece, jocuri, dansuri, scenete pentru

preşcolari] / Mihai Ungureanu. – Ch. : Lumina, 1989. – 72 p. : n. muz.

667. Vieru, Grigore. Albinuţa : Cartea preşcolarului. Pentru grădiniţa de copii : [cântece, ghicitori şi

proverbe] / Grigore Vieru; des. : Lică Sainciuc. – Ch. : Literatura artisticâ, 1979. – 100 p. : il.

668. Vieru, Grigore. Poftim de intraţi = Войдите, пожалуйста : [culeg. de cântece pentru copii] /

Grigore Vieru; alcăt. : Iulia Ţâbulschi; pict. : G. Zlobin. – Ch. : Literatura artistică, 1987. – 186 p. : il.

color, n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă.

669. Vieru, Grigore. Să creşti mare : [cântece pentru copii] / Grigore Vieru; versiunea rusă de Ia.

Achim; prez. graf. : Lică Sainciuc. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 287. – Text paral. : lb. rom.,

rusă.

670. Vino, mirare : [culeg. de cântece pentru copii] / alcăt. : Ştefan Andronic; Grigore Vieru. – Ch. :

Literatura artistică, 1989. – 129 p. : n. muz., il. color.

671. Vocile primăverii : [culeg. de cântece pentru copii] / alcăt. : Ştefan Andronic, Grigore Vieru;

prez. graf. : S. Zamşa. – Ch. : Hyperion, 1992. – 151 p. : n. muz.

672. Zaporojan, Ada. Deschideţi uşa... : [cântece şi poezii pentru copii de toate vârstele] / Ada

Zaporojan; cop. : Andrei Terentiev. – Ch. : Lumina, 1999 (Tipogr. „Reclama”). – 46 p. : n. muz.

673. Детские песни : [сб.]. – К. : Изд. дом «Татьяна», 1998 (Concernul „Presa”). – 32 p. : n. muz.

674. Мироненко, Елена. Злата Ткач: «Голуби в косую линейку» : [новая опера для детей молд.

композитора] / Елена Мироненко // Музыкальная жизнь. – 1980. – Nr 24. – P. 6.

675. Мосейко, О. Музыка – детям / О. Мосейко // Кодры. – 1979. – Nr 8. – P. 129-133.

6. FOLCLOR MUZICAL. CULEGERI DE CÂNTECE POPULARE

676. Anastasiu, Elena. Trandafir bătut la poartă : [cântece] / Folclor memorizat de Elena Anastasiu;

sel. şi înregistrare de Andrei Tamazlâcaru; pict. : S. Solonari. – Ch. : Literatura artiatică, 1980. – 62 p.

677. Badrajan, Svetlana. Muzica în ceremonialul nupţial din Basarabia. Cântecul miresei = Music

in the nuptial ceremonial from Basarabia. The bride’s song : [studiu monografic] / Svetlana Badrajan.

– Ch. : Epigraf, 2002. – 236 p. : il.

678. Blajinu, Dumitru. Antologie de folclor muzical: 1107 melodii şi cântece din Moldova istorică. –

Constanţa : Ex Ponto, 2002. – 927 p.

679. Blajinu, Dumitru. Cântă inima şi dorul / pref. : Tudor Colac; prez. graf. : Iaroslav Oliinâk; Min.

Culturii Rep. Moldova, Centrul Naţ. de Creaţie Populară. – Ch. : Cartea Moldovei, 2000. – 363 p. : n.

muz.

Recenzie:

680. Ciocanu, Ion. Istorie şi muzică împreună // Moldova suverană. – 2001. – 4 dec.

Page 53: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 53

681. Bujor, Liuba-Drăgostiţa. Lacrimă de dor : [culeg. de cântece ale compozitoarei, poetei şi

interpretei]. – Ch. : Pontos, 2001 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 207 p. : il., n. muz.

682. Bunea, Diana. Colinda în Basarabia: structură şi tipologie muzicală: Tz. de doctor în studiu

artelor: 17.00.02 / Diana Bunea; cond. şt. : Eleonora Florea; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,

Catedra Istoria Muzicii şi Folclor. – Ch. : S. n., 2003. – 124 p.

683. Caiet de folclor : [In memoriam Tamara Ciobanu] / alcăt. : Andrei Tamazlâcaru. – Ch. :

„ŞEAREC-Com” SRL, 2001. – 134 p.

684. Cantemir, Dimitrie. Creaţii muzicale / Dimitrie Cantemir. – Ch. : Literatura artistică, 1980. –

119 p.

Recenzii:

685. Iuncu, R. O investigaţie valoroasă // Nistru. – 1981. – Nr 7. – P. 150-153.

686. Хынку, И. И в музыке оставил след // Сов. Молдавия. – 1981. – 17 окт.

687. Cântă Nicolae Sulac : [din repertoriul interpretului] / prez. graf. de N. Beccev; sel. de N. Sulac.

– Ch. : Literatura artistică, 1979. – 76 p.

688. Сântece şi melodii de jocuri populare moldoveneşti / alcăt. şi îngrij. de Efim Junghietu şi Petru

Stoianov; descifrarea text. şi red. melodiilor de Petru Stoianov. – Ch., 1975. – 257 p.

689. Cântece populare contemporane / alcăt. : Gleb Ceaicovschi. – Ch. : Literatura artistică, 1977. –

47 p.

Recenzie:

690. Ţâbulischi, Iulia// Chişinău. Gaz. de seară. – 1977. – 22 aug.

691. Ce mi-i drag mie pe lume : [culeg de cântece şi piese instrumentale din repertoriul formaţiei

muz. „Folclor”] / alcăt. : Dumitru Blajinu; prez. graf. : Isai Cârmu. Ch. : Literatura artistică, 1984. –

235 p. : il.

692. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Leru-i ler : [culeg de cântece pop.] / Gleb Ceaicovschi–

Mereşanu. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 287 p.

693. Chiriac, Tudor. Mioriţa : baladă populară : [poem pentru voce, orgă, clopote bisericeşti şi

tubulare, banda magnetică : Partitură] / Tudor Chiriac. – Ch. : Literatura artistică, 1989. – 28 p.

694. Chiseliţă, Vasile. Cu privire la problema valorificării creaţiei populare în contemporaneitate.

Folclorul şi folclorismul / Vasile Chiseliţă // Cultura populară şi contemporaneitatea (I) : (articole şi

materiale metodice). – Ch., 2001. – P. 12-21.

695. Codrule, de-aş fi ca tine... : cântecele lui Mihai Ciobanu / Texte culese de Dana Puiu; fot. color :

Mihai Pătârniche. – Ch. : Museum, 1996. – 118 p. : n. muz., fot. – Texte şi în lb. engl., fr.

696. Colinde din Transnistria / pref. de T. Herseni; cuv. înainte, st. introd., texte şi melodii culese şi

notate de C. Ionescu; postf. de C. Mohanu. – Ed. a II-a, întregită. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 1994. – 201

p. : tab., n. muz.

Page 54: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 54

697. Colinde şi cântece de stea / culese şi îngrijite de Andrei Tamazlâcaru // Noi. – 2000. – Nr 12. –

P. 8-9.

698. Consătenii mei : (din Rădi–Cereşnovăţ, Soroca) / îngrijire de Antip Ţarălungă; descifrarea şi

îngrijirea creaţiilor muzicale de Dumitru Blajinu. – Ch. : S. n., 2000 (Concernul Presa). – 301 p. : fot.,

n. muz.

699. Cucuşor cu pană sură = Серокрылая кукушка : [cântece din bătrâni] / alcăt. : Constantin

Rusnac; trad. : V. Baltag; pict. : M. Bacinschi. – Ch. : Literatura artistică, 1988. – 508 p. : n. muz. –

Text paral. : lb.rom., rusă.

700. Curbet, Vladimir. Tot cu cântul mă mângâi : [culeg. de cântece] / Vladimir Curbet. – Ch. :

Literatura artistică, 1984. – 608 p. : n. muz.

Recenzie:

701. Boteazatu, Grigore. Comori ale sufletului / G.. Botezatu, A. Hâncu // Moldova soc. – 1985. – 9 iul.

702. Curbet, Vladimir. Valori perene româneşti: Tradiţii. Obiceiuri. Rapsozi populari / Vladimir

Curbet; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Pontos, 2003 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 430 p. : il., n.

muz., fot.

703. Dragă mi-i şi mult mi-i drag : [cantece pop.] / alcăt. : Iulia Ţâbulschi; prez. graf. : Isai Cârmu. –

Ch. : Litera, 1998 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 86 p.

704. Dragomir, C. Folclor : [despre activitatea profesională şi de amatori din republică]. – Ch. :

Literatura artistică, 1981. – 64 p. : il.

Recenzie:

705. Ciocanu, I. Invitaţie în culisele orchestrei „Folclor” // Tinerimea Moldovei. – 1981. – 3 iul.

706. Du-mă, du-mă, dorule : [din cântecele românilor] / culeg. realizată de Jean Lupu; cop. :

Vladimir Zmeev. – Ch. : Litera; Bucureşti : David, 1997 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 227 p.

707. Folclor muzical din Moldova = Folklore musical de Moldave : [antologie] / alcăt. : Constantin

Rusnac; versiunea fr. : Mihaela Şerbănescu; red. : Tamara Osmochescu, Eugen Nicloae; prez. graf. :

Oleg Cojocaru. – Ch. : Comisia Naţ. a Rep. Moldova pentru UNESCO, 1997 (F.E.-P. „Tipogr.

Centrală”). – 439 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., fr.

708. Folclorul muzical din Moldova şi creaţia componistică : [studiu] / Petru Stoianov, Vladimir

Axionov, Izolda Miliutina [et al.]; red. resp. : Larisa Răileanu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie

şi Teoria Artei, Secţia Muzicologie. – Ch. : Ştiinţa, 1993. – 88 p. : n. muz.

709. Găluşcă, Tatiana. Folclor român din Basarabia / Tatiana Găluşcă, Ioan R. Nicolae; ed. îngr. de

Grigore Botezatu, Tudor Colac; cop. : V. Pogolşa; Inst. de Lit. şi Folclor al AŞM, Centrul Naţ. de

Creaţie Populară. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 1999 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”. – 258 p. : n. muz.

710. Ghilaş, Victor. Colectarea folclorului. Metode şi instrumentariu / Victor Ghilaş // Cultura

populară şi contemporaneitatea (I) : (articole şi materiale metodice). – Ch., 2001. – P. 6-11.

711. În grădina cu flori multe : [culeg. de cântece pop. mold.] / alcăt. : Petru Stoianov; red. şt. : E.

Junghietu; pict. : S. Solonari. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 248 p.

Page 55: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 55

712. Junghietu, Efim. Cântece şi melodii de jocuri populare moldoveneşti / AŞ a RSSM, Secţia de

Etnografie şi studiere a artelor; alcăt. : Efim Junghietu, Petru Stoianov; descifrarea şi red. melodiilor de

Petru Stoianov; sub. red. lui I. D. Ciobanu. – Ch. : „Ştiinţa”, 1975. – 258 p.

713. Melodii folclorice / alcăt. : Ştefan Caranfil; red. : Petru Stoianov. – Ch.: Cartea moldovenească,

1976. – 72 p.

714. Miculi, Carol. Melodii populare moldoveneşti / alcăt. : Gleb Ciaicovschi–Mereşanu. – Ch. :

Literatura artistică, 1987. – 98 p. : n. muz.

715. Mocanu, Maria. Giurgiuleşti : [monogr. etnofolclorică] / Maria Mocanu. – Ch. : Cartier, 1999

(Tipogr. Orhei). – 280 p. : fot., n. muz.

716. Mocanu, Maria. Interviuri în do major : [cântece populare, folclor muzical, interviuri] / Maria

Mocanu. – Ch. : Ethnomuzic, 2004. – 2004. : fot.

717. Noi umblăm şi colindăm : Din poezia obiceiurilor de iarnă / sel. : Eugenia Roşca; prez. graf. :

Eduard Toacă. – Ch. : Edition, 1996. – 96 p. : n. muz.

718. Oglindă, Valentina. Păstorul Mioriţa... / red.-coord. : Valentina Oglindă; il. design : Ana

Manole; cop. : Iaroslav Oliinâk; pref. : Ianoş Ţurcanu. – Ch. : Ruxanda, 1999. – 120 p. : fot.

719. Pe drumurile dorului : caiet de folclor : [al participanţilor la Concursul rep. al Interpreţilor de

cântec folcloric „Tamara Ciobanu” din 12–22 noiembrie 2001] / Uniunea Muzicienilor din Rep.

Moldova; alcăt. şi resp. : Andrei Tamazlâcaru. – Ch. : „Şearec-Com” SRL, 2001 (Tipogr. „Sirius”

SRL). – 134 p. : fot., n. muz. – F. f. de tit.

720. Rusnac, Constantin. Piese folclorice : [muzicale] / Constantin Rusnac. – Ch. : Literatura

artistică, 1977. – 131 p.

721. Rusnac, Constantin. Şi cântă viorile = И скрипки поют : [culeg de cântece] / Constantin

Rusnac. – Ch. : Literatura artistică, 1985. – 148 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

722. Stoianov, Petru. În grădina cu flori multe : [culeg. de cântece populare mold.] / alcăt. : Petru

Stoianov; red. şt. : E. Junghetu; pict. : S. Solonari. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 246 p. : il.

Recenzie:

723. Donos, A. Trandafir bătut la poartă // Lit. şi arta. – 1980. – 18 dec. – P. 5.

724. Stoianov, Petru. Muzica populară moldovenească / Petru Stoianov // Literatura şi arta Moldovei

: encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 64-65.

725. Şi cânt codrului cu drag : Folclor moldovenesc din satele de nord-caucaziene : [culeg.] / alcăt.,

descifrare şi pref. de I. Mironenco; coment. şi postf. de V. Cirimpei; pict. : L. Nichitin. – Ch. :

Literatura artistică, 1987. – 129 p. : n. muz.

726. Tamazlâcaru, Andrei. Aprindeţi luminile : [colinde] / alcăt. : Andrei Tamazlâcaru; resp. de ed. :

Parascovia Berghie; il. : Mihai Statnâi [et al.]; Uniunea Muzicienilor din Moldova. – Ch. : Sirius,

2002. – 116 p.

Page 56: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 56

727. Tamazlâcaru, Andrei. Probleme actuale ale folclorului muzical / Andrei Tamazlâcaru // Bul. şt.

: serie nouă / Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală. – 2004. – Vol. I. – P. 177-184. – Rez. în lb.

engl.

728. Tăpuşele, tăpuşele : [cântece folclorice] / alcăt. : Andrei Tamazlâcaru. – Ch. : Literatura

artistică, 1986. – 336 p. : n. muz.

729. Ţâbulschi, Iulia. Cântece din bătrâni = Старинные молдавские песни / alcăt. : Iu. Ţâbulschi;

prez. graf. de I. Cârmu; trad. din rom. de V. Baltag. – Ch. : Literatura artistică, 1983. – 99 p. : il.

730. Аксенова, Лидия. Молдавская народная песня / Лидия Аксенова // Музыкальная культура

Молдавской ССР : Сб. ст. – М., 1978. – Р. 9-35.

731. Белых, Маргарита. Некоторые особенности гармонического языка обработок

молдавских народных песен / Маргарита Белых // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1977. –

Nr 2. – Р. 71-81.

732. Друмя, Луминица. Липованский фольклор в румынском контексте / Луминица Друмя //

Ştiinţa. – 1992. – Nr 8. – P. 8.

733. Друмя, Луминица. Песенные альбомы и народное творчество / Луминица Друмя //

Ştiinţa. – 1993. – Nr 2. – P. 11.

734. Друмя, Луминица. Песни мужества и борьбы: Великая Отечественная война в

молдавском фольклоре / Луминица Друмя // Горизонт. – 1985. – Nr 5. – P. 53-54.

735. Колца, М. Туркулар-песни : [culeg. de cântece găgăuze] / М. Колца. – Ch. : Literatura

artistică, 1989. – 129 p. : n. muz. – (În lb. găgăuză).

736. Колца, М. Музыкальный фольклор гагаузов : [живущих в Молдове] / М. Колца //

Советская музыка. – 1981. – Nr 1. – P. 89-90.

737. Кочарова, Галина. Постигая природу национального : [об использовании фольклорных

элементов в профессиональном композиторском творчестве на примере произведений молд.

композиторов Т. Кирияка и П. Ривилиса] / Галина Кочарова // Советская музыка. – 1982. – Nr 1.

– P. 33-35.

738. Мироненко, Ярослав. Музыкальный фольклор украинских сел Молдавии / Ярослав

Мироненко // Искусство Молдавии: исследования и материалы. – К., 1975. – Р. 114-125.

739. Мироненко, Ярослав. Музыкальный фольклор села Петруня: Традиции и обновление /

Ярослав Мироненко // Satul Petrunea la cântec şi la joc: Din istoria şi poezia populară a satului

Petrunea – Glodeni / alcăt. : Grigore Botezatu [et al.]. – Ch., 1995. – P. 46-50.

Page 57: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 57

740. Мироненко, Ярослав. Проблемы социально–исторического изучения молдавского

фольклора / Ярослав Мироненко // Историко–теоретические проблемы искусства. – К., 1987. –

Р. 67-78.

741. Мироненко, Ярослав. Фольклорное направление в детской песне молдавских

композиторов / Ярослав Мироненко // Музыкальное искусство Советсокой Молдавии. – К.,

1984. – Р. 69-83.

742. Народные песни и танцы в записи Ф. Ружницкого / вступ. ст. и сост. : Бориса

Котлярова. – К. : Литература артистикэ, 1981. – 55 р.

Recnezii:

743. Pohilă, Vlad. Cântece şi dansuri înregistrate de F. Rujniţchi // Tinerimea Moldovei. – 1982. – 13 mart.

744. Похилэ, Влад. От лэутаров до наших дней // Молодежь Молдавии. – 1982. – 18 февр.

745. Стоянов, Пётр. Античная музыкальная доктрина и болгарская народная песня / Пётр

Стоянов // Ежегодник Института Межэтнических Исследований Академии наук Республики

Молдова. – К., 2000. – Том. I. – H- 161-168.

746. Стоянов, Пётр. Български народни песни и хора от с. Карагач, Южна Бессарабия // Пётр

Стоянов // Български фолклор. – 1994. – Кн. 1. – Р. 35-59.

747. Стоянов, Пётр. Из истории молдавской народной музыкальной культуры / Пётр Стоянов

// Археология, этнография и искусствоведение Молдовы: Итоги и перспективы : Матер. респ.

конф. (8-9 авг. 1989 г.). – К., 1990. – З. 242-249.

748. Стоянов, Пётр. Молдавская народная музыка на современном этапе / Пётр Стоянов //

Народные традиции и современность (развитие нетрадиционных черт народной культуры в

Советской Молдавии). – К., 1980. – Р. 105-112.

749. Стоянов, Пётр. Ритмика молдавской дойны / АН МССР, Отд. Этнографии и

Искусствоведения; Пётр Стоянов; ред. : С. Грица. – К. : Штиинца, 1980. – 174 р.

750. Стоянов, Пётр. Тайны мелоса болгарской народной песни (Некоторые аспекты

музыкальной речи) / Пётр Стоянов // Anuarul Institutului de Cercetări Interetnice. – Ch., 2002. –

Vol. III. – P. 170-176.

751. Стоянов, Пётр. 333 народные песни Елены Янковой из с. Хасан-Батыр (Бессарабия) –

памятник духоной культуры болгарского народа : Фолклористика / Пётр Стоянов // Проблемы

языка, истории и культуры болгарской диаспоры в Молдове и на Украине. – К., 1993. – Р. 84-

105.

752. «Хвали, Сион, Бога Твоего!» : [нот. сб. евр. песен]. – Ch. : Fundaţia creştină de binefacere

„Dragostea lui Dumnezeu în acţiune”, 1998 (Combinatul Poligr.). – 83 p.

753. Чайковский, Глеб. Музыкальный фольклор Молдавии : [справочник] / сост. : Глеб

Чайковский. – К. : Тимпул, 1976. – 76 р.

Page 58: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 58

754. Чимпоеш, Люба. Дастан как жанр гагаузского фольклора // Дастанский эпос гагаузов /

Люба Чимпоеш. – К., 1997. – Р. 18-28.

7. СULEGERI DE MUZICĂ DE ESTRADĂ

755. Cânece de estradă. – Ch. : Cartea Moldovei, 1976. – 80 p.

756. Cântecul moldovenesc de estradă ’80 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura

artistică, 1981. – 58 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

757. Cântecul moldovenesc de estradă ’83 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura

artisitcă, 1984. – 86 p.

758. Cântecul moldovenesc de estradă ’85 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura

artistică, 1986. – 48 p. : n. muz.

759. Cântecul moldovenesc de estradă ’86 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura

artistică, 1985. – 68 p. : n. muz.

760. Cântecul moldovenesc de estradă ’87 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura

artistică, 1988. – 44 p. : n. muz.

761. Cântecul moldovenesc de estradă ’88 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi. – Ch. : Literatura

artistică, 1989. – 53 p. : n. muz.

762. Cântecul moldovenesc de estradă ’89 : [culeg.] / alcăt. : V. Slivinschi; prez. graf. : S. Maiorov. –

Ch. : Hyperion, 1990. – 76 p. : n. muz.

763. Negruţa, O. Cântece de estradă : [culeg.] / O. Negruţa, A. Sochireanschi. – Ch. : Literatura

artistică, 1979. – 120 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

764. Slivinschi, V. Cântece de estradă / V. Slivinschi, Arcadie Luxemburg. – Ch. : Literatura

artistică, 1983. – 118 p. : il. – Text paral. : lb. rom., rusă.â

765. Un miracol / melodii de Mihai Toderaşcu; keyboord : Decebal Parii [et al.]; maestru de sunete :

Victor Buruiană. – Ch. : Lyceum, 2002 (Crio S. A.). – 24 p.

Page 59: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 59

VI. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ:

simfonică, pentru pian, orchestră, fanfară, instrumente cu claviatură, instrumente

cu coarde, instrumente de suflat, instrumente de percuţie

766. Album de piese pentru instrumentele aerofone / Zlata Tcaci, Elena Fiştic, Snejana Pâslari [et

al.]; notogr. : Gabriel Andronic; cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed.

„Universul”). – 120 p. : n. muz.

767. Axionov, Vladimir. Consideraţii generale cu privire la evoluţia muzicii simfonice din Republica

Moldova / Vladimir Axionov // Ştiinţa. – 1995. – Nr 4. – P. 16.

768. Axionov, Vladimir. Contribuţii la studierea simfoniei din a doua jumătate a secolului XX: (cu

exemple din creaţia compozitorilor din Moldova) / Vladimir Axionov // Arta 19 92: Studii, cercetări şi

documente. – Ch., 1992. – P. 54-66.

769. Axionov, Vladimir. Exponentul folcloric în spectrul stilistic al muzicii instrumentale a

compozitorilor din Moldova (istoria în optica contempraneităţii) / Vladimir Axionov // Cercetări de

muzicologie : culegere. – Ch., 1998. – P. 73-87.

770. Axionov, Vladimir. Folclorul în creaţia componistică din Moldova: Cu privire la utilizarea

folclorului muzical în creaţiile simfonice; Evoluţia folclorismului în muzica simfonică din Moldova;

Utilizarea tradiţiilor lăutăreşti / Vladimir Axionov // Folclorul muzical din Moldova şi creaţia

componistică. – Ch., 1993. – P. 56-65.

771. Axionov, Vladimir. Genurile muzicii simfonice din Moldova (anii 30–80 ai sec. XX) / Vladimir

Axionov // Жанры симфонической музыки в Молдове (30-е – 80-е годы ХХ века) . – Ch. : Bulat

Art Glob, 1998. – 151 p.

Recenzie:

772. Coroliov, Elfrida. Genurile muzicii simfonice din Moldova (anii 30-80 ai sec. XX) / Elfrida Coroliov, Violina

Galaicu // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 169-170.

773. Axionov, Vladimir. Parabola lui Oedip în interpretarea stravinskiană şi enesciană : [vocal–

simfonică] / Vladimir Axionov // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch.,

1997. – P. 80-83. – Bibliogr. în note (7 tit.).

774. Axionov, Vladimir. Poemul simfonic din Moldova: originea genului, primele rezultate ale

evoluţiei istorice / Vladimir Axionov // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. –

P. 44-50.

775. Axionov, Vladimir. Repere folcorice în creaţia simfonică din Republica Moldova / Vladimir

Axionov // Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P.

48-52.

776. Axionov, Vladimir. Simfonia în contextul muzicii instrumentale a compozitorilor din Republica

Moldova la confluienţa secolelor XIX-–XX / Vladimir Axionov // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură.

Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 75-80 : note muz.

Page 60: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 60

777. Axionov, Vladimir. Sur l’évolution de la musique symphonique bessarabienne / Vladimir

Axionov // Etudes sur l’art de la Moldavie / Académie des Sciences de Moldavie, Institut d’Histoire de

l’Art. – Ch., 1996. – P. 58-61.

778. Axionov, Vladimir. Tradiţii şi inovaţii în muzica instrumentală a lui I. Stavinski / Vladimir

Axionov // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке ХХ

века : Mat. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 43-51.

779. Baranovschi, Constantin. Pe colinele Moldovei : [melodii pentru clarnet şi orchestră muz.

populară] / prelucr. de Constantin Baranovschi. – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 84 p.

780. Belâh, Margarita. Aspecte ale sintetizării genurilor în cantata „Cine scutură roua” de V.

Zagorschi / Margarita Belâh // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и

новое в музыке ХХ века : Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 146-152.

781. Berezovicova, Tatiana. Aspecte ale integrităţii ciclului de suită instrumentală în creaţia

compozitorilor din Moldova / Tatiana Berezovicova // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea

= Традиционное и новое в музыке ХХ века : Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 95-103.

782. Berezovicova, Tatiana. Interpretarea componistică a genului „Suita muzicală” în Moldova

postbelică / Tatiana Berezovicova // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P.

79-83. – Bibliogr. în note (3 tit.). – Rez. în lb. fr., rusă.

783. Berezovicova, Tatiana. Principiul compoziţional de suită în muzica instrumentală a

compozitorilor din Republica Moldova / Tatiana Berezovicova // Viaţa muzicală a Basarabiei în

secolul XX : Mater. conf. din 20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 53-55.

784. Berezovicova, Tatiana. Suita instrumentală în creaţia compozitorilor din Republica Moldova:

Tz. de doctor în studiul artelor: 10.00.02 / cond. şt. : Victoria Melnic; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst.

Studiul Artelor. – Ch., 2000. – 167 p.

785. Bitkin, Vladimir. Partitură pentru pian / Vladimir Bitkin. – Ch. : Literatura artistică, 1990. – 14

p. : note.

786. Blajinu, Dumitru. La vatra jocului : [culegere de piese pentru taraf] / Dumitru Blajinu. – Ch.:

Literatura artistică, 1982. – 210 p.

787. Blajinu, Dumitru. Satule, vatră frumoasă : [partituri alese] / Dumitru Blajinu. – Ch. : Literatura

artistică, 1987. – 204 p. : n. muz.

788. Botnaru, Victor. Cobza – catalizator al cântecului popular : [cobza – instrument principal al

ansamblurilor musicale tradiţionale autohtone] / Victor Botnaru // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. –

P. 41-43.

789. Burdin, I. Piese pentru concert şi ţambal / I. Burdin. – Ch. : Cartea Moldovei, 1976. – 48 p.

Page 61: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 61

790. Buzilă, Serafim. Sonata pentru vioară şi orchestră, reducţie pentru vioară şi pian op. 13 /

Serafim Buzilă. – Ch. : Ruxanda, 1998. – 48 p. : n. muz.

791. Ca la noi în sat : [culeg. de melodii instrument. înregistrate în s. Tebisăuţi, r-l Briceni] / alcăt. :

Constantin Rusnac. – Ch. : Literatura artistică, 1981. – 67 p.

792. Carp, Nina. Cât de minunate-s toate... : [culeg. de cântece] / Nina Carp; cop. : Igor Condrea. –

Ch. : Grafema Libris, 2003. – 36 p. : n. muz.

793. Ce mi-i drag mie pe lume : [culeg. de cântece şi piese instrumentale din repertoriul formaţiei de

muzică populară „Folclor”] / alcăt. : Dumitru Blajinu. – Ch. : Literatura artistică, 1984. – 232 p.

794. Chiriac, Tudor. Mioriţa: Baladă populară : [Poem pentru voce, orgă, clopote bisericeşti şi

tubulare şi bandă de magnitofon : Partitură] / varianta Vasile Alecsandri; pictor : Gheorghe Vrabie. –

Ch. : Literatura artistică, 1989. – 27 p. : note. – Text paral. : lb. rom., rusă, engl., fr., span., germ.

795. Chriac, Tudor. Codreanca : pentru pian / Tudor Chriac // Piese de jaz pentru pian. – Ch. :

Literatura artistică, 1986. – P. 15-32.

796. Chiriac, Tudor. Cvartetul de coarde nr. 1. : Partitură / Tudor Chiriac. – Ch. : Literatura

artistică, 1983. – 56 p.

797. Chiriac, Tudor. Fantasia alla rustica : Reducţie pentru vioară şi pian / Tudor Chiriac. – Ch. :

Hyperion, 1991. – 20 p.

798. Chiriac, Tudor. Pe-un picior de plai : poem simfonic / Tudor Chiriac. – Ch. : Hyperion, 1990. –

45 p. : n. muz.

799. Chironda, V. La horă-n sat : Melodii populare mold. pentru fanfară : [culeg. pentru pedagogi,

elevi de la şc. de muz. şi cond. de fanfară] / V. Chironda. – Ch. : Hyperion, 1993. – 216 p. : n. muz.

800. Chiroşca, D. Metodă de acordeon : [manual] / D. Chiroşca, P. Neamţu. – Ch. : Hyperion, 1992.

– 284 p. : il., note.

801. Chiroşca, D. Piese pentru acordioniştii începători / D. Chiroşca, P. Neamţu. – Ch. : Literatura

artistică, 1988. – 214 p. : n. muz.

802. Chiseliţă, Vasile. Aspecte ale pentatonicului în muzica de fluier din Bucovina / V. Chiseliţă //

Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. – P. 124-134 : n.

muz.

803. Chiseliţă, Vasile. Instrumentele muzicale şi muzica instrumentală din Nordul Bucovinei / Vasile

Chiseliţă // Folclor din Ţara Fagilor. – Ch., 1993. – P. 511-527.

804. Chiseliţă, Vasile. Melodii tradiţionale de fluier din nordul Bucovinei / Vasile Chiseliţă. – Ch. :

Ştiinţa, 1992. – 155 p.

805. Chiseliţă, Vasile. Muzica instrumentală din nordul Bucovinei. Repertoriu de fluier: rez. tz. de

dr. în studiul artei; cond. şt. : Octavian Lazăr Cosma. – Bucureşti, 2000. –20 p.

Page 62: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 62

806. Chiseliţă, Vasile. Muzica instrumentală din nordul Bucovinei. Repertoriul de fluier / Vasile

Chiseliţă. – Ch. : Î.E.-P. „Ştiinţa”, 2002. – 408 p.

Recenzie:

807. Ghilaş, Victor // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 154-155.

808. Chiseliţă, Vasile. Oratorul dramatic „Ştefan cel Mare şi Sfânt” de Teodor Zgureanu / Vasile

Chiseliţă // Ştefan cel Mare – personalitate marcantă în istoria Europei (500 de ani de la trecerea în

eternitate) : Ref. şi comunicări. – Ch., 2004. – P. 161-164.

809. Chiseliţă, Vasile. Repere folclorice în structura Cvartetelor nr. 1 şi nr. 2 de Eugen Doga /

Vasile Chiseliţă // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P.

112-119 : n. muz. – Bibliogr.: p. 119 (26 tit.).

810. Ciobanu, Ghenadie. Piese pentru pian = Pieces for piano / Ghenadie Ciobanu; cuv. înainte :

Elena Mironenco; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2004 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”).

– 48 p. : n. muz.

811. Ciuhrii, Serghei. Pe strune de vioară / Serghei Ciuhrii. – Ch. : Literatura artistică, 1989. – 127

p.

812. Crăciun, Vasile. 15 aranjamente muzicale în tezaurul muzicii universale / Vasile Crăciun; prez.

graf. : Iaroslav Oliinâc. – Ch. : Cartea Moldovei, 2002 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 110 p. : n. muz.

813. Fanfara cântă : [culeg. de cântece]. – Ch. : Literatura artistică, 1977. – 190 p. – Pe verso f. de

tit. alcăt. : A. Sochireanschi, Filip Evtodienco.

814. Florilegiu folcloric : prelucr. folclorice pentru pian / selecţ. : Serghei Pojar. – Ch. : Hyperion,

1993. – 40 p. : n. muz.

815. Folclor lăutăresc pentru acordeon : [culeg. de melodii]. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 56

p. – Pe verso f. de tit. alcăt. : E. Croitoru.

816. Galaicu, Violina. Ecouri enesciene în simfonia „Legenda ciocârliei” de Tudor Chiriac / Violina

Galaicu // Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 8-

12.

817. Galaicu, Violina. „Legenda ciocârliei” de Tudor Chriac / Violina Galaicu // Basarabia. – 1995.

– Nr. 2-3. – P. 154-158.

818. Galaicu, Violina. Modalităţi de dinamizare a discursului monodic în poemul „Mioriţa” de

Tudor Chiriac : [pentru voce, orgă şi clopote] / Violina Galaicu // Arta 1997: Arte plastice.

Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 33-37. – Bibliogr. în note (4 tit.).

819. Gheorghiţă, Dumitru. Colo-n vale / Dumitru Gheorghiţă; versuri de D. Dobă; orchestrare

pentru fanfară de A. Dorin. – Ch. : Timpul, 1976. – 10 p. : n. muz.

Page 63: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 63

820. Gheorghiţă, Dumitru. Sărbătorească : [cântece] / Dumitru Gheorghiţă. – Ch. : Literatura

artistică, 1977. – 113 p. : n. muz.

821. Ghilaş, Victor. Un străvechi instrument muzical: cornul de semnalizare / Victor Ghilaş //

Ştiinţa. – 1996. – Nr 7-8. – P. 19.

822. Grieg, Edvard. Din timpurile lui Holberg: suită în stil vechi / Edvard Grieg. – Ch. : Epigraf,

2003 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 91 p. : n. muz.

823. Iaser, Faina. Opere pentru pian de compozitori din Republica Moldova în cadrul cursului

instrumental / Faina Iaser // Modalităţi de perfecţionare a învăţământului din Republica Moldova:

Culeg. de teze a conf. şt. / U.S.B. „A. Russo”. – Ch., 1992. – P. 165.

824. Instumente muzicale de suflat // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. –

Vol. 1. – P. 261.

825. Iovu, Vasile. Metodă de nai / Vasile Iovu. – Ch. : Literatura artistică, 1982. – 155 p.

Recenzie:

826. Păcuraru, Ion. Autentice manuale de studiu // Lit. şi arta. – 1982. – 26 aug. – P. 6.

827. Krasnopolski, Ion. Busuioc moldovenesc : aranjamnet pentru fanfară : [culeg.] / Ion

Krasnopolski; pref. : M. Mardare. – Ch. : Hyperion, 1992. – 129 p. : n. muz.

828. Melodii moldoveneşti : Aranjate pentru acordeon sau baian / alcăt. : I. Dubeaga. – Ch. :

Literatura artistică, 1979. – 92 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

829. Mustea, Gheorghe. Piese pentru instrumente populare / Gheorghe Mustea. – Ch. :

Literatura artistică, 1979. – 89 p. : n. muz.

830. Naiul – antichitate şi contemporaneitate – instrument muzical divin : [elab. metodico-şt. la

cursul „Organologie”] / Acad. de Muzică, Teatru şi Arte plastice, Catedra Teoria Muzicii şi

Compoziţie; alcăt. : Gheorghe Mustea; red. şt. : Vladimir Axionov. – Ch. : S. n., 2005. – 10 p. – F. f.

de tit.

831. Osoianu, Iulia. Din pământ, din iarbă verde... : Popasuri instrumentale : Instrumente muz. tipice

folclorului / Iulia Osoianu, Valentina Osoianu; concepţ. graf. : Ana Manole; postfaţă : Tudor Colac;

cop. : Nicolae Sârbu. – Ch. : Reclama, 2005. – 78 p. : il., n. muz. – (Col. „Rămurele”).

832. Pereteatco, Alina. Începuturile muzicii instrumentale de cameră în Basarabia / Alina Pereteatco

// Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 121-130. – Bibliogr. în note (20 tit.).

833. Pereteatco, Alina. Muzica instrumentală de cameră în Basarabia interbelică / Alina Pereteatco

// Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 85-89.

834. Piese pentru instrumente de suflat : [culeg.] / alcăt. : Evghenii Verbeţki. – Ch. : Literatura

artistică, 1978. – 94 p. : n. muz. – Text paral. : lb. rom., rusă.

Page 64: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 64

835. Rotaru, Parascovia. Instrumentele aerofone: mărturii ale unei existenţe milenare / Parascovia

Rotaru // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P.11-13. –

Bibliogr. în note (6 tit.).

836. Rotaru, Parascovia. Istoricul utilizării instrumentelor aerofone în muzica arealului cultural

românesc (de la origini până la 1940) / Parascovia Rotaru // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectura.

Muzica. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 140-144. – Bibliogr. în note (16 tit.).

837. Rotaru, Parascovia. Muzica instrumentală pentru aerofone: aspecte noi în creaţia

compozitorilor basarabeni din ultimele decenii / Parascovia Rotaru // Arta 2001: Arte plastice.

Arhitectura. Muzica. Teatru. Cinema. – P. 89-91.

838. Rotaru, Parascovia. Orientări estetice şi de stil în creaţia pentru instrumentele de suflat a

compozitorului Ghenadie Ciobanu / Parascovia Rotaru // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură.

Muzică. Teatru. Cinema. – P. 148-150. – Rez. în lb. fr.

839. Rotaru, Parascovia. Privire generală asupra dezvoltării muzicii pentru instrumentele de suflat

din Moldova postbelică / Parascovia Rotaru // Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă

plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 105-109.

840. Rotaru, Parascovia. „Zece studii pe teme moldoveneşti pentru clarinet” de Simion Duja,

Evghenii Verbeţki / Parascovia Rotaru // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P.

117-120.

841. Rotaru, Vladimir. Jocuri populare moldoveneşti : Prelucr. pentru pian / Vladimir Rotaru. – Ch.

: Hyperion, 1991. – 53 p. : n. muz.

842. Rusnac, Constantin. Piese folclorice : [culeg.] / Constantin Rusnac. – Ch. : Literatura artistică,

1977. – 132 p.

843. Lobel, S. Aforisme: Sonată pentru pian / S. Lobel. – Ch. : Cartea Moldovei, 1975. – 23 p. – Text

paral. : lb. rom., rusă.

844. Lungu, Simion. Măşti : [muzică contemporană pentru pian] / Simion Lungu; red. interpretativă :

Ludmila Vaverco. – Ch. : Cartea Moldovei, 1975. – 12 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

845. Luţă, Valeriu. Caiet pentru ţambal = For cimbalom : [in memoriam Toni Iordache] / Valeriu

Luţă. – Ch. : Ruxanda, 1997 (Combinatul Poligr.). –

846. Vol. I. – 112 p. : n. muz.

847. Vol. II. – 102 p. : n. muz.

848. Melodii de popularitate pentru acordeon / selecţ. : I. Dubeaga; pict. : V. Crâlova. – Ch. :

Literatura artistică, 1986. – 122 p. : n. muz.

849. Melodii moldoveneşti : Aranjamente pentru acordeon şi baian. – Ch. : Literatura artistică, 1978.

– 91 p. – Pe verso f. de tit. alcăt. : I. Dubeaga. – Text paral. : lb. rom., rusă.

Page 65: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 65

850. Miliutina, Izolda. Sonata instrumentală moldovenească în deceniul al şaptelea / Izolda

Miliutina // Probleme generale ale artei naţionale. – Ch., 1993. – P. 72-76.

851. Miniatură moldovenească pentru vioară. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 35 p. – Pe verso f.

de tit. alcăt. : E. Văscauţan.

852. Miniatură moldovenească pentru vioară : [piese ale compozitorilor din R.S.S.M.] / alcăt. : Iu.

Nasuşchin. – Ch. : Literatura artistică, 1987. – 71 p. : n. muz.

853. Miniaturi pentru pian. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1975. – 82 p. – Text paral. : lb. rom.,

rusă. – Pe vero f. de tit. alcăt. : Ludmila Vaverco.

854. Mustea, Gheorghe. Pace vouă : [culeg. de compoziţii vocale] / Gheorghe Mustea. – Ch. :

Hyperion, 1990. – 98 p. : n. muz.

855. Mustea, Gheorghe. Piese pentru instrumente populare / Gheorghe Mustea. – Ch. : Literatura

artistică, 1979. – 84 p.

856. Opere alese / Johannes Brahms, Serghei Rahmaninov, Grigore Dinicu, Francis Poulenc; transcr.

pentru două piane : Iurie Mahovici [et al.]; red. muz. : Ludmila Vaverco, Cristina Paraschiv. – Ch. :

Epigraf, 2003 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 87 p. : n. muz.

857. Pavlov, S. Cântă acordeonul : [culegere de cântece şi jocuri mold.] / orchestraţii : S. Pavlov; red.

muz. : I. Burdin, L. Ţurcan. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1975. – 187 p. – (Casa Republicană de

Creaţie Populară).

858. Păcuraru, Ion. Aspecte ale culturii muzicale a Moldovei din stânga Prutului în anii interbelici

(1918–1940) / Ion Păcuraru // Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 20-33.

859. Păcuraru, Ion. Cantata „Ştefan cel Mare” de Ştefan Neaga : [scrisă în a. 1945, pentru solişti,

cor şi orchestra muzicală] / Ion Păcuraru // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch.,

1995. – P. 119-122. – Rez. în lb. fr., rusă.

860. Păcurau, Ion. Repere arhitectonice modale în sonata pentru vioară şi pian în si minor de Ştefan

Neaga / Ion Păcuraru // Arta 1994: Seria teatru, muzică cinematografie. – Ch., 1994. – P. 75-80.

861. Pereteatco, Alina. Începuturile muzicii instrumentale de cameră din Basarabia / Alina

Pereteatco // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1999. – P. 121-130.

862. Pereteatco, Alina. Muzica instrumentală în Basarabia interbelică: Tz. de doctor în studiul

artelor; Specialitatea: 17.00.02 / cond. şt. : Vladimir Axionov; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istoria

şi Teoria Artei. – Ch., 1997. – 120 p.

863. Piese de jaz pentru pian / alcăt. : V. Bitchin. – Ch. : Literatura artistică, 1986. – 32 p. : n. muz.

864. Piese pentru instrumente de suflat / alcăt. : Evghenii Verbeţki. – Ch. : Literatura artistică, 1978.

– 94 p. – Text paral. : lb. rom., rusă.

Page 66: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 66

865. Piese pentru pian : [ale compozitorilor din Moldova]. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 94 p. –

Pe verso f. de tit. alcăt. : L. Vaverco.

866. Piese pentru pian / alcăt. : Petru Rusu. – Ch. : Literatura artistică, 1981. – 51 p.

867. Rojnoveanu, Angela. Oratoriul „Mioriţa” de Ion Macovei – particularităţile compoziţiei,

dramaturgiei şi de gen / Angela Rojnoveanu // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater.

conf. din 20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 51-52.

868. Rotaru, Parascovia. Dmitri Kiţenco. Exodus. Concert pentru ansamblu cameral (1993–1994) /

Parascovia Rotaru // Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000.

– P. 87-89 : n. muz.

869. Rotaru, Parascovia. Instrumentele aerofone : mărturii ale unei existenţe milenare / Parascovia

Rotaru // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 11-13. –

Bibliogr. în note, p. 13 (6tit.).

870. Rotaru, Parascovia. Istoricul utilizării instrumentelor aerofone în muzica arealului cultural

românesc (de la origini până la 1940) / Parascovia Rotaru // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectură.

Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 140-143.

871. Rotaru, Parascovia. Muzica pentru instrumente de suflat în creaţia compozitorilor din

Republica Moldova (perioada postbelică): Tz. de dr. în studiul artelor; Specialitatea: 17.00.02 / Rotaru

Parascovia; cond. şt. : Vladimir Axionov; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. Studiul Artelor. – Ch., 2004. –

132 p.

872. Rotaru, Vladimir. Creaţii pentru pian / Vladimir Rotaru; notogr. : Gabriel Andronic; prez. graf.

: Iaroslav Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Tipogr. Ed. „Universul”). – 115 p. : n. muz.

873. Rotaru, Vladimir. Piese pentru instrumente de suflat / Vladimir Rotaru. – Ch. : Literatura

artistică, 1987. – 86 p. : n. muz.

874. Rotaru,Vladimir. Piese pentru pian : [culeg.] / Vladimir Rotaru; pict. : G. Vainştein. – Ch. :

Literatura artistică, 1984. – 56 p.

875. Sârbu, V. Piese pentru ţambal / V. Sârbu. – Ch. : Literatura artistică, 1981. – 115 p. – În antetit.

: Min. Culturii al R.S.S.M., Centrul rep. şt.–metod. de creaţie populară şi activitate culturală.

Recenzie:

876. Tomescu, V. // Literatura şi arta. – 1982. – 7 ian. – P. 5.

877. Stârcea, Alexei. Vocalize : [culeg.] /Alexei Stârcea; alcăt. : N. Chiosa. – Ch. : Literatura

artistică, 1989. – 62 p. : n. muz.

878. Ţârcunova, Svetlana. Elemente vechi şi noi în sonata compozitorilor din Moldova / Svetlana

Ţârcunova // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке ХХ

века : Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. – P. 88-94.

Page 67: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 67

879. Văşcăuţan, E. Piese pentru vioară / E. Văşcăuţan. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1975. – 76 p.

– Text paral. : lb. rom., rusă.

880. Vdovina, Elena. Însemnări despre ciclul vocal „Cântecele Nistrului” : [al compozitorului

Simion Lungul] / Elena Vdovina // Nistru. – 1979. – Nr 4. – P. 156-160.

881. Vdovina, Elena. Romanţa sovietică moldovenească / Elena Vdovina. – Ch. : Literatura artistică,

1982. – 183 р.

Recenzie:

882. Ludman, Galina. Aceste variate cicluri... : Din cărţile despre artă // Chişinău. Gaz. de seară. – 1982. – 3 aug.

883. Zagorschi, Vasile. Opere vocale alese: Избранные вокальные произведения / Vasile

Zagorschi. – Ch. : Cartea moldovenească, 1976. – 141p.

884. Аксенов, Владимир. Вокальная симфония в творчестве Э. Лазарева: «Сифония сонетов»

/ Владимир Аксенов // Искусство Молдавии: страницы прошлого и настоящего. – К., 1990. – Р.

44-54.

885. Аксенов, Владимир. Жанры симфонической музыки в Молдове (30 – 80-е годы ХХ века) /

Владимир Аксенов. – Ch. : Bulat Art Glob, 1998. – 151 p.

886. Аксенов, Владимир. Об исторической периодизации симфонии в Молдавии / Владимир

Аксенов // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1987. – Nr 1. – Р. 56-62.

887. Аксенов, Владимир. «Пять пьес для симфонического оркестра» В. Загорского:

Жанровые и композиционные особенности / Владимир Аксенов // Музыка в Молдове: Вопросы

истории и теории : [сб. науч. ст.]. – К., 1991. – Р. 28-45.

888. Аксенов, Владимир. Тема войны и мира в симфоническом творчестве композиторов

Советской Молдавии / Владимир Аксенов // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1981. – Nr 3.

– Р. 51-57.

889. Аксенов, Владимир. Третья симфония Г. Няги: композиционно-драматургические

особенности, трактовка жанра / Владимир Аксенов // Музыкальное творчество в Советской

Молдавии: Вопросы истории и теории. – К., 1988. – Р. 32-44.

890. Березовикова, Татьяна. Вопросы единства цикла в инструментальных сюитах

композиторов Молдовы / Татьяна Березовикова // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea.

– Ch., 1997. – P. 95-103.

891. Вилинчук, В. Попурри на темы песни В. Вилинчука. В оркестровой обработке А.

Кузнецова / В. Вилинчук. – К. : Литература артистикэ, 1977. – 54 р.

892. Владимирова, Е. Первый квартет Г. Няги / Е. Владимирова // Изв. АН МССР, Сер.

обществ. наук. – 1982. – Nr 2. – Р. 59-67.

Page 68: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 68

893. Гагауз, Дмитрий. Волшебный экспресс : (песни посвящения) / Дмитрий Гагауз. – Ch. :

Pontos, 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 60 p. : n. muz. – Muz. pentru instrumente.

894. Гагауз, Дмитрий. Тюркские мотивы: (Две пьесы для виолончели) / Дмитрий Гагауз. – Ch. :

Pontos, 2004 (Tipogr. „Reclama”). – 19 p. : n. muz.

895. Георгицэ, Дмитрий. Гордись, моя Молдова: Инструментировка для духового оркестра

А. Дорина / Дмитрий Георгицэ. – К. : Тимул, 1975. – 10 р. – (Респ. дом нар. творчества).

896. Гуров, Леонид. Соната для скрипки и фортепиано / Леонид Гуров. – К. : Литература

артистикэ, 1978. – 80 р.

897. Дога, Евгений. Хора дружбы: Обработка для духового оркестра А. Дорина / Евгений

Дога. – К. : Тимпул, 1975. – 20 р. – (Респ. дом нар. творчества).

898. Завгородная, Галина. Фольклорные предпосылки полифонических приёмов в концертной

симфонии Т. Кирияка / Галина Завгородная // Фольклор и композиторское творчество в

Молдавии. – Кишинэу, 1986. – Р. 71-87.

899. Загорски, Василий. Симфония – балет : По мотивам поэзии Гарсия Лорки = Symphony –

ballet : Based on poetry of Garsia Lorca : Для большого симфонического оркестра : Партитура /

Василий Загорски. – М. : Сов. композитор, 1978. – 296 р.

900. Загорски, Василий. Ночной праздник вольного города : Сифонические картины по

стихотворениям Federiko Garsia Lorki : Партитура / Василий Загорски. – М. : Сов.

композитор, 1982. – 229 р.

901. Кагарицкая, А. Вальс на стадионе : [о новой композиции Е. Доги «Олимпийская

соната»] / А. Кагарицкая // Советский экран. – 1989. – Nr 14. – P. 6.

902. Киселицэ, Василе. Пастушеская флейта „fluier lung” : инструмент, ареал бытования,

особенности исполнения / Василе Киселицэ // Молдавский музыкальный фольклор и его

претворение в композиторском творчестве : [сб.]. – К., 1990. – Р. 19-36.

903. Клетинич, Евгений. О внутритематическом варьировании в ранних симфониях

молдавских композиторов / Евгений Клетнич // Искусство Молдавии: исследования и

матреиалы. – К., 1975. – Р. 79-96.

904. Кондря, А. Лист зеленый, лист пиона : [Сырба] / Обраб. для духового оркестра А.

Кондри. – К. : Тимпул, 1975. – 10 р. – (Респ. дом нар. творчества).

905. Кондря, А. Сырба восхода : молд. нар. танец / обраб. для духового оркестра А. Кондри. –

К. : Тимпул, 1975. – 18 р. – (Респ. дом нар. творчества).

Page 69: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 69

906. Кочарова, Галина. О роли фольклорно-ассоциативных элементов в инструментальном

творчестве Александра Муляра 70-х годов / Галина Кочарова // Музыкальное творчество в

Советской Молдавии: Вопросы истории и теории. – К., 1988. – Р. 69-82.

907. Кузьмина, Г. Вариационные и вариантные принципы развития в кантате В. Загорского

«Кто росу сбивает» / Г. Кузьмина // Музыкальное творчество в Советской Молдавии: Вопросы

истории и теории. – К., 1988. – Р. 124-137.

908. Лудман, Галина. Взаимодействие жанров в молдавской музыке : (на примере Пятой

симфонии Соломона Лобеля) / Галина Лудман // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1982. –

Nr 3. – Р. 71-72.

909. Милютина, Изольда. Инструментальная миниатюра в творчестве Александра Муляра /

Изольда Милютина // Музыка в Молдове: вопросы истории и теории : Сб. науч. ст. – К., 1991. –

Р. 46-60.

910. Милютина, Изольда. Струнные квартеты Е. Доги : [к вопросу о стилевых тенденциях в

инструмент. творчестве композиторов Советской Молдавии] / Изольда Милютина // Изв. АН

МССР, Сер. обществ. наук. – 1988. – Nr 2. – P. 44-49.

911. Поголша, В. Симфоническая сюита «Пядь земли» Т. Кирика / В. Поголша // Музыкальное

творчество в Советской Молдавии. – К., 1988. – Р. 45-51.

912. Столяр, Зиновий. Пятая симфония Соломона Лобеля // Страницы молдавской музыки /

Зиновий Столяр. – К., 1983. – Р. 25-40.

913. Столяр, Зиновий. Симфония Иона Маковея // Страницы молдавской музыки / Зиновий

Столяр. – К., 1983. – Р. 40-54.

914. Шаров, В. О звуковом соотношении клавиатур в многотембровом выборном баяне / В.

Шаров // Искусство Молдавии: исследования и материалы. – К., 1975. – Р. 125-134.

Vezi şi Nr 1837

VII. ORCHESTRE DE MUZICĂ POPULARĂ

915. Ansamblul familiat Ioţca. – Ch. : Timpul, 1999. – 24 p.

916. Ansamblul popular „Ştefan Vodă” condus de [Tudor] Ungureanu // Republica Moldova :

[album]. – Ch., 1998. – P. 144.

917. Bechet, Pavel. Ansamblul „Ştefan Vodă” : [din Străşeni] / Pavel Bechet // Femeia Moldovei. –

1990. – Nr 12. – P. 24-25 : fot.

Page 70: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 70

918. Caciuc, Anatol. Sufletul naţiunii exprimat prin muzică : Orchestra Naţ. de muz. populară

„Lăutarii” – 35 de ani / Anatolie Caciuc // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 5/6. – P. 60-63. –Text

paral. : lb. rom., engl., rusă.

919. Cutâreva, A. Răpitori de inimi : [despre turneul orchestrei „Fluieraş” în Finlanda] / A. Cutâreva

// Orizontul. – 1985. – Nr 10. – P. 48-49; Горизонт. – 1985. – Nr 10. – P. 48-49.

920. Dragomir, Constantin. Folclor : [orchestra de muzică populară] / Constantin Dragomir. – Ch. :

Literatura artistică, 1981. – 61 p.

921. Dohotaru, Nicolae. Orchestra de muzică populară / Nicolae Dohotaru. – Ch. : Hyperion, 1991.

– 127 p.

Recenzie:

922. Ghilaş, Victor // Rev. de Etnologie. – 1995. – Nr 1. – P. 162-164.

923. „Fluieraş” : [Ansamblu de muzică populară şi dans : notă istorică]. –

http://www.moldovenii.md/md/people/123

924. „Fluieraş” : [ghid] / aut.-alcăt. : A. Cutâreva; trad. în rom. de A. Alici; în engl. de A. Sadagura;

fot. de B. Ciapnina, A. Simanovschi. – Ch. : Timpul, 1981. – 55 p. : il. – (Moldova. Imagini muzicale).

925. „Fluieraş” = «Флуераш». Moldova. Imagini muzicale / aut.-alcăt. : A. Cutâreva; trad. în lb.

rom. de A. Alici; trad. în lb. engl. de A. Sadagura; fot. de B. Ciapnina, A. Simanovschi. – Ch. :

Timpul, 1981. – 19 p. : il.

926. „Fluieraş” : [Ansamblu de muz. populară : notă istorică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

În 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2.

927. Folclor : [Ansamblu de muzică populară : notă istorică]. –

http://www.moldovenii.md/md/people/320

928. Haraba, A. Cine se întrece cu molia şi rugina : [despre activitatea gr. etno-folcloric

„Tălăncuţa”] / A. Haraba // Moldova. – 1996. – Nr 1. – P. 11.

929. „Lăutarii” : [orchestră de muzică populară, dirijată de Nicolae Botgros] –

http://www.moldovenii.md/md/people/76

930. „Mărţişor” : [ansamblu popular de cântece şi dansuri] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 71.

931. „Mărţişor” : [notă istorică]. – http://www.moldovenii.md/md/people/319

932. Mircea, S. Tarafurile Moldovei / S. Mircea // Nistru. – 1975. – N r 6. – P. 16.

933. Oglindă, Valentina. Păstorind Mioriţa... : [despre ansamblul etnofolcloric „Mioriţa”] /

Valentina Oglindă; pref. : Ianoş Ţurcanu; col. întreg. de Ana Manole; cop. : Iaroslav Oliinâk. – Ch. :

Ruxanda, 1999. – 118 p. : n. muz., fot.

934. Orchestra de muzică populară „Mugurel” la 30 de ani. – S. L., S. n. – 14 p.

Page 71: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 71

935. Tamazlâcaru, Andrei. Tălăncuţa : [inreviu cu Andrei Tamazlâcaru despre colectivul etno-

folcloric „Tălăncuţa”] / consemnare : N. Bolboceanu // Terra Moldaviae. – 1993. – Nr 1. – P. 84-87.

936. Tălăncuţa : [colectiv etno-folcloric]. – http://www.moldovenii.md/md/people/51

937. Tulnic, Vitalie. Despre sunete şi speranţe : [orchestra de muz. populară „Folclor”] // Versuri.

Eseuri / Vitalie Tulnic. – Ch., 1988. – P. 234-237.

938. Vatamanu, Ion. Folclor : [despre ansamblul de muz. populară „Folclor”] / Ion Vatamanu //

Femeia Moldovei. – 1980. – Nr 1. – P. 9.

939. Владимирова, Е. Маршруты «Флуераша» : [оркестр нар. музыки, засл. коллектив МССР]

/ Е. Владимирова // Музыкальная жизнь. – 1984. – Nr 3. – P. 3.

940. Лункевич, Сергей. По Юго-Восточной Азии : [о гастролях оркестра нар. музыки

«Флуераш» в Бирме, Непале, Шри-Ланке и Мальдивской республики] / Сергей Лункевич //

Советская Музыка. – 1984. – Nr 9. – P. 114.

941. Лункевич-Ененко, И. Студенческий ансамбль из Кишинева : [об ансамбле скрипачей

Кишиневского Ин-та Искусств под руководством Я. Вольдмана] / И. Лункевич-Ененко //

Советская музыка. – 1984. – Nr 10. – P. 120 : fot.

942. Илюшин, И. «Приетения» значит «Дружба» : [Ансамбль песни и танца из Бендер] / И.

Илюшин // Музыкальная жизнь. – 1977. – Nr 14. – P. 21.

943. Свимлинский, М. Наследники лэутаров : [об ансамбле народ. муз. «Чобэнаш» из

Калараша] / М. Свимлинский // Культурно–просветительная работа. – 1977. – Nr 9. – Р. 15.

Vezi şi Nr 41

VIII. FORMAŢII DE MUZICĂ DE ESTRADĂ

944. Alexandru, C. Faceţi cunoştinţă: „Contemporanul” : [formaţie vocal–instrumentală] / C.

Alexandru // Scânteia Leninistă. – 1978. – Nr 1. – P. 13.

945. Blajin, M. Grupul „Contemporanul” la 10 ani / M. Blajin // Orizont. – 1985. – Nr 2. – P. 47-48;

Горизонт. – 1985. – Nr 2. – P. 47-48.

946. Catharsis : [formative vocal–instrumentală]. – http://www.moldovenii.md/md/people/332

947. Noroc : [formaţie vocal–instrumentală din RSSM]. – http://www.moldovenii.md/md/people/51

948. Trofimov, Rodica. „Zdob şi Zdub” : [povestea unor tineri cu doba din formaţia „Zdob şi Zdub”,

care au evoluat la Concursul Int. de muzică „Eurovision Song Contest 2005”] / Rodica Trofimov //

VIP magazin Moldova. – 2005. – Nr 4. – P. 46-50.

Page 72: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 72

949. Zapadinschi, R. Voci melodioase din Moldova : [despre ansamblul vocal–instrum. „Orizont” al

Filarmonicii de Stat din Moldova] / R. Zapadinschii // Tribuna. – 1981. – Nr 24. – P. 35-37.

950. Желтова, Инна. Заметки с Евровидения : [об успешном вытуплении молд. ансамбля

„Zdob şi Zdub” на Межд. музыкальном фестивале „Eurovision Song Contest 2005” ] / Инна

Желтова // Siesta Chişinău 2005. – Nr 6/7. – P. 12-15.

IX. COREGRAFIE

951. Axionov, Vladimir. O nouă viziune asupra originilor dansului / Vladimir Axionov // Arta 1997:

Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 184.

952. Bazatin, Ion. Paşi de horă prin Angola : [despre ansamblul de cântece şi dans „Hora” din

Chişinău] / Ion Bazatin // Moldova. – 1983. – Nr 8. – P. 35-36.

953. Bazatin, Ion. Vârsta împlinirilor : [despre ansamblul de cântece şi dans „Hora”] / Ion Bazatin //

Femeia Moldovei. – 1975. – Nr 10. – P. 18-19.

954. „Căluşarii” : [dans popular] // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 1. – P. 10.

955. Chiseliţă, Vasile. Aspecte interculturale în muzica de joc din nordul Bucovinei şi Basarabia

(preliminări metodologice) / Vasile Chiseliţă // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru.

Cinema. – Ch., 2001. – P. 69-74. – Bibliogr. în note (49 tit.).

956. Chiseliţă, Vasile. Factorii evoluţiei muzicii tradiţionale de dans din Bucovina şi Basarabia (I) /

Vasile Chiseliţă // Buletin ştiinţific al Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. – Ch.,

2005. – Vol. 3 (16). – P. 219-231. – Rez. în lb. fr. – Bibliogr.: 53 tit.

957. Chiseliţă, Vasile. Probleme de clasificare a muzicii de dans din Bucovina şi Basarabia / Vasile

Chiseliţă // Arta 2005: Arte audiovizuale. Teatru Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 68-81.

958. Chiseliţă, Vasile. Unele aspecte ale influenţelor occidentale în muzica tradiţională de joc din

Basarabia şi Bucovina / Vasile Chiseliţă // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru.

Cinema. – Ch., 2004. – P. 61-71. – Bibliogr. în note (60 tit.). – Rez. în lb. engl.

959. Curbet, Vladimir. Aşa-i jocul pe la noi : [culeg.] / Vladimir Curbet. – Ch. : Literatura artistică,

1985. – 308 p. : n. muz.

960. Curbet, Vladimir. Grai şi tradiţii ne-au unit / VladimiR Curbet. – Ch.: Pontos, 2000. – 232 p.

961. Curbet, Vladimir. Portul naţional şi dansul popular // La gura unei peşteri de comori : valori

basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 246-250.

962. Curbet, Vladimir. Primii dansatori şi cântăreţi ai plaiului moldav // La gura unei peşteri de

comori : valori basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 34-41.

Page 73: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 73

963. Curbet, Vladimir. Promotori ai artei populare : [scurtă istorie a Ansamblului de dansuri

populare „Joc”] / Vladimir Curbet. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 272 p. : il.

Recenzii:

964. Ciocanu, I. Pledoarie pentru prosperarea artei moldoveneşti // Lit. şi arta. – 1981. – 30 iul. – P. 7.

965. Lungu, Eugen. De inimă... // Tinerimea Moldovei. – 1980. – 30 ian.

966. Marcov, M. Inspirate pagini despre „Joc” // Moldova soc. – 1980. – 2 sept.

967. Curbet, Vladimir. Strigătele în dansul popular // La gura unei peşteri de comori: valori

basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 251-258.

968. Cutâreva, A. Ansamblul academic de stat şi dansuri populare „Joc” / A. Cutâreva. – Ch. :

Timpul, 1980. – 47 p. – Text paral. : lb. rom., rusă, engl.

969. Cutâreva, A. Cântă şi joacă Moldova / A. Cutâreva. – Ch. : Timpul, 1976. – 46 p.

970. Cutâreva, A. Joc = Жок = Joc / A. Cutâreva; pict. : A. Ololenco; fot. : T. Ananiina, A. Lâcov.

– Ch. : Timpul, 1980. – 48 p. : il.

971. Dans din Ţara Oaşului // Rev. „Joc la 60 de ani”. – Ch., 2005. – P. 12.

972. Dansul „Bulgăreasca” // Rev. „Joc la 60 de ani”. – Ch., 2005. – P. 6.

973. Dansul „Căluşarii” // Rev. „Joc la 60 de ani”. – Ch., 2005. – P. 7.

974. Dansul „Crăiţele” // Rev. „Joc la 60 de ani”. – Ch., 2005. – P. 21.

975. Dansul moldovenesc : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/section/62

976. Florea, Eleonora. Strigătele – elemente ale dansului : [arta folclorului mold.] / Eleonora Florea

// Nistru. – 1976. – Nr 10. – P. 154-157.

977. Florea, Eleonora. Unele consideraţii referitoare la dansul popular moldovenesc / Eleonora

Florea // Известия АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1977. – Nr 1. – P. 67-77.

978. Furdui, G. Melodia pe nume baştină : [despre ansamblul „Mărţişor”] / G. Furdui // Nistru. –

1986. – Nr 4. – P. 154-160.

979. Galiţ, V. Dansul popular moldovenesc / V. Galiţ. – Ch. : Timpul, 1981. – 59 p. – Text în lb.

rom., rusă, engl.

980. Hora de la Sud // Rev. „Joc la 60 de ani”. – Ch., 2005. – P. 13.

981. Isoria dansului: [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/section/86

Page 74: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 74

982. Joc : [Anasamblu de dansuri populare]. – http://www.moldovenii.md/md/people/52

983. Negru, A. Văpaia flăcărilor din sânge : [despre ansamblul popular de dans „Mioriţa” din

Chişinău] / A. Negru // Orizont. – 1985. – Nr 12. – P. 48.

984. Osoianu, Iulia. „Opincuţa” – sora mai mică a „Tălăncuţei” : [despre ansamblul de dans de la

grădiniţa nr. 100 din Chişinău] / Iulia Osoianu // Femeia Moldovei. – 1989. – Nr 6. – Pe a II-a pag. a

cop.

985. Saka, Serafim. Pentru „Joc” : [despre Ansamblul de dansuri populare „Joc”] / Pentru tine bat

clopotele / Serafim Saka. – Ch., 1988. – P. 227-233.

986. Stilurile dansului moldovenesc : [resursă electronică].. –

http://www.moldovenii.md/md/section/88

987. „Tinereţea” : Ansamblu popular de dansuri : [buclet]. – Ch. : Timpul, 1984. – S. a.

988. Ţarălungă, Antip. Arta coregrafică / Antip Ţarălungă // Frumos e la şezătoare / ediţ. îngrijită de

Grigore Botezatu, Nicolae Băieşu. – Ch., 1983. – P. 165.

989. Ţarălungă, Antip. Lexicul dansului folcloric şi evoluţia lui în dansurile scenice ale ansamblului

„Joc” / Antip Ţarălungă // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003.

– P. 151-153. – Rez. în lb. fr.

990. Unde joacă moldovenii : [despre dansul mold.]. – Ch. : Timpul, 1989. – 159 p.

991. Vătavu, Mitrofan. Să reînviem horele : [despre dansul popular moldovenesc] // Stâlpul casei /

Mitrofan Vătavu. – Ch., 1987. – P. 137-142.

992. Гришина, Е. Ритуал радости : [о танцевальных коллективах Молдовы] / Е. Гришина //

Клуб и художественная самодеятельность. – 1975. – Nr 20. – P. 25-27.

993. Королёва, Эльфрида. Взаимовлияние профессионального и фольклорного искусства : [о

характерных особенностях народного танца Молдовы] / Эльфрида Королёва // Кодры. – 1976. –

Nr 3. – P. 128-132.

994. Королёва, Эльфрида. Взаимовлияние хореографического искусства Молдовы и

Белоруссии / Эльфрида Королёва // Белорусы в Молдове : Мат. межд. конф., Кишнев, 6-8 окт.

2001 г. – Минск, 2001. – Р. 123-128.

995. Королёва, Эльфрида. Влияние фольклора на балетный театр / Эльфрида Королёва //

Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1985. – Nr 2. – P. 65-68.

Page 75: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 75

996. Королёва, Эльфрида. Вопросы изучения хореографического искусства (Молдавии) /

Эльфрида Королёва // Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: итоги и

перспективы : Тезисы докл. респ. науч.-теор. конф., 8-9 авг. 1989 г. – К., 1989. – Р. 76-78.

997. Королёва, Эльфрида. Народный танец молдавский : [истоки молд. народной

хореографии] / Эльфрида Королёва // Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 424-

425.

998. Королёва, Эльфрида. Ранние формы танца / Эльфрида Королёва; отв. ред. : М. Лившиц.

– К. : Штиинца, 1977. – 215 р. : il.

Recnezie:

999. Corchina, Alla. Studii despre baletul din Moldova // Lit. şi arta. – 1979. – 6 dec. – P. 6.

1000. Королёва, Эльфрида. Спектакль, балетмейстер, танцовщик / Эльфрида Королёва. – К.:

Литература артистикэ, 1977. – 162 р.

1001. Королёва, Эльфрида. Танец и художественная культура : От возникновения

человечества до первых великих цивилизаций. – Минск : Армита-Маркетинг, 1997. – 188 р. : il.

Recenzie:

1002. Axionov, Vladimir. O nouă viziune asupra originilor dansului // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectura. Muzica.

Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P. 184.

1003. Королёва, Эльфрида. Танцевальное искусство : [республики] / Эльфрида Королёва //

Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. – Р. 466-467.

1004. Королёва, Эльфрида. Хореография / Эльфрида Королёва // Очерки истории этнографии и

искусствоведения. – К., 1977. – Р. 362-366.

1005. Курбет, Владимир. У колыбели хороводов : [танцевальное искусство Молдовы] /

Владимир Курбет // Горизонт. – 1986. – Nr 1. – P. 54-63.

1006. Лупов, Н. Молдавские танцы «Бэсмэлуца», «Стругураш». – К. : Литература артистикэ,

1985. – 76 р. : il.

1007. Флоря, Элеонора. Музыка народных танцев / Элеонора Флоря; под ред. Ф. Рубцова; рец.

: Б. Котляров, Э. Королёва, В. Аксенов. – К. : Штиинца, 1983. – 135 р. : n. muz.

1008. Флоря, Элеонора. О принципах классификации молдавского танцевального фольклора /

Элеонора Флоря // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1977. – Nr 1. – P. 67-77.

1009. Якимова, Марта. „Codreanca” – благородство танца и души : [despre ansamblul de dans

sportiv „Codreanca”] / Марта Якимова // Aquarelle. – 2005. – Mai. – P. 116-117.

Page 76: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 76

X. UNIUNEA COMPOZITORILOR DIN MOLDOVA

1010. Tcaci, Efim. Consideraţii asupra creaţiei tinerilor compozitori : [din Moldova] // Premiere,

portrete... / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 191-199.

1011. Tcaci, Efim. În audiţie – tineri compozitori / Efim Tcaci // Nistru. – 1983. – Nr 8. – P. 152-156.

1012. Întrunirea Internaţională a сompozitorilor şi interpreţilor de muzică contemporană =

International meeting for new music composers and reformes / Soc. Intern. de Muzică

Contemporană, Secţiunea moldovenească, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din Rep.

Moldova; com. org. : preş. Ghenadie Ciobanu, dir. Vladimir Beleaev. – Ch. : S. n., 1999 (Combinatil

Poligr.). – 10 p. – Text paral. : lb. rom., engl.

1013. Zagorschi, Vasile. Aportul Conservatorului la constituirea Uniunii Compozitorilor din Moldova

/ Vasile Zagorschi // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 20-21 dec.,1993. –

Ch., 1993. – P. 11-14.

1014. Бирюков, С. Молодые композиторы Молдовы / С. Бирюков // Музыкальная жизнь. –

1978. – Nr 4. – P. 2-3.

1015. Боярский, А. Союз композиторов. Кишинев : [о концертах 5-го смотра творчества

молодых композиторов Молдавии] / А. Боярский // Советская музыка. – 1981. – Nr 7. – P. 131.

1016. Голубева, Эльвира. Союз Композиторов Молдавии / Эльвира Голубева, Зиновий Столяр

// Музыкальное творчество в Советской Молдавии: Вопросы истории и теории. – К., 1988. – Р.

138-152.

1017. Клетинич, Евгений. Вступив в пору зрелости... : [вопросы музыки на VI съезде

композиторов Молдавии] / Евгений Клетинич // Советская музыка. – 1985. – Nr 1. – P. 38-44.

1018. Клетинич, Евгений. Композиторы Советской Молдавии. / Евгений Клетинич. – Вып. 2-

й. – К. : Литература артистикэ, 1987. – 270 р.

1019. Клетинич, Евгений. Очерки о советских молдавских композиторах / Евгений Клетинич.

– К. : Литература артистикэ, 1984. – 194 р. : n. muz.

1020. Копчевский, Н. Трудности достижения : [молд. композиторов] / Н. Копчевский //

Советская музыка. – 1979. – Nr 1. – P. 69-72.

1021. Копылова, Т. Живые переливы палитры : [о концерт. программах XIV-го Пленума

Правления Союза композиторов Молдавии, 1982] / Т. Копылова // Советская музыка. – 1982. –

Nr 7. – P. 10-15.

1022. Копылова, Т. На вечере молдавских композиторов / Т. Копылова // Советская музыка. –

1979. – Nr 11. – P. 102-103.

Page 77: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 77

1023. Милютина, Изольда. Многообразие связей с жизнью : [деятельность Союза

композиторов Молдовы в годы 10-й пятилетки, 1976–1980 гг.] / Изольда Милютина // Советская

музыка. – 1981. – Nr 2. – P. 39-42.

1024. Милютина, Изольда. Оценка общественности – стимулятор творчества : [Пленум

композиторов Молдовы] / Изольда Милютина // Советская музыка. – 1975. – Nr 3. – P. 23-26.

1025. Мироненко, Елена. Национальная интеграция в профессиональном композиторском

творчестве (на примере деятельности Союза Композиторов Молдовы) / Елена Мироненко //

Procesele integrtaţioniste din Rep. Moldova : elab. strategiei naţ. : Mater. conf. şt. int., 2000. – Ch.,

2000. – P. 226-229.

1026. Мисько, С. Молдавия : [творческие отчеты молд. композиторов] / С. Мисько // Советская

музыка. – 1978. – Nr 1. – P. 139.

1027. Молодые композиторы Советской Молдавии : сб. очерков / сост. : Г. Пирогова. – К. :

Литература артистикэ, 1982. – 98 р. : n. muz., fot.

1028. Пожар, Сергей. Пусть скромный, но собственный… : [крит. заметки с 8-го смотра

творчества молодых композиторов] / Сергей Пожар // Горизонт. – 1987. – Nr 12. – P. 56-59.

1029. Собецки, Л. В Союзах композиторов : [муз. жизнь республики] / Л. Собецки // Советская

музыка. – 1981. – Nr 8. – P. 127.

1030. Союз Композиторов МССР : [ист. справка] // Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К.,

1982. – Р. 585.

1031. Столяр, Зиновий. Обновленная земля : [о творчестве современных молд. композиторов] /

Зиновий Столяр // Сов. музыка. – 1977. – Nr 12. – P. 26-28.

1032. Ткач, Ефим. Будем более требовательны : [итоги смотра творчества молодых

композиторов] / Ефим Ткач // Советская музыка. – 1980. – Nr 8. – P. 20-21.

XI. P E R S O N A L I A

1. INTERPREŢI DE MUZICĂ POPULARĂ SI DE ESTRADĂ. INSTRUMENTIŞTI

ALDEA-TEODOROVICI Ion şi Doina

1033. Aldea–Teodorovici Ion : [notă biografică] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 122-

123.

1034. Aldea–Teodorovici Ion : [notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 33-34.

1035. Aldea–Teodorovici, Ion : [notă biografică]. – http://teodorovici.md/biografie.php

1036. Aldea–Teodorovici Ion şi Doina : [notă biografică].

http://en.wikipedia.org/wiki/Doina_and_Ion_Aldea_Teodorovici; http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

Page 78: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 78

1037. Buzilă, Serafim. Aldea–Teodorovici Ion : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din

Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 14-15.

1038. Aldea–Teodorovici Cristofor. Două vieţi şi o Dragoste : In memoriam Doina şi Ion Aldea–

Teodorovici : [culeg. de cântece] / aut. de sel. : Cristofor Aldea–Teodorovici; A.O. „Două inimi

gemene”. – Ch. : Universul, 2004. –

1039. Vol. I. – 2004. – 213 p. : fot.

Recenzie:

1040. Georghiu, Gheorghe. Două doruri grele // Săptămîna. – 2005. – 3 iun. – P. 13.

1041. Памяти Дойны и Ион Алдя-Теодорович // Capitala = Столица. – 2005. – 20 апр. – Р. 5.

1042. Ghimpu, Simion. Trei culori şi-o singură fiinţă româmească: In memoriam : [Doina şi Ion

Aldea–Teodorovici] // Mereu / Simion Ghimpu. – Ch., 1995. – P. 119-124.

1043. Ion şi Doina. Doina şi Ion : [album-fotogr.-publ.] / alcăt. : Boris Parii; il., graf., pict. : T.

Coman [et. al.]; fot. : M. Potârniche. – Ch. : Ed. Basarabia : Firma „Vis” : Întreprinderea mixtă

„Floral”, 1994. – 182 p.

1044. Mahu, Rodica. Născut în ziua Bunei-Vestiri : [Ion Aldea–Teodorovici] / Rodica Mahu // VIP

magazin. – 2004. – Nr 2. – P. 64-67 : fot.

1045. Manole, Ana. Doina şi Ion Aldea Teodorovici / Ana Manole // Noi. – 1997. – Nr 10. – P. 25.

1046. Morăraş, Mihai. Subjugaţi de cântec, adunaţi din dor : [despre Doina şi Ion Aldea-

Teodorovici] / Mihai Mărăraş // Cugetul. – 1995. – Nr 1-2. – P. 96.

1047. Pojar, Serghei. O viaţă consacrată cântecului : [despre activitatea compozitorului Ion Aldea-

Teodorovici] / Serghei Pojar // Orizontul. – 1985. – Nr 4. – P. 47-49 : fot.

1048. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Алдя–Теодорович Ион, Алдя–Теодорович

Дойна, заслуженные артисты Респ. Молдова (посмертно)] // Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 55.

1049. Певец земли родной : [композитор Ион Алдя–Теодорович] / сост. : Д. Дьяков. – К.,

1982. – Р. 34-35.

ALEXANDROV, Boris.

1050. Alexandrov, Boris. Cântecul ne cheamă : File de biografie / stilizare de G. Soboleva; trad.

din lb. rusă de I. Nagacevschi. – Ch.: Literatura artistică, 1987. – 149 p. : fot. – (Maieştri în arte –

tinerilor).

ANTONOVSCHI, Alexandru

1051. Antonovschi Alexandru (1863-1939) : [solist vocal (bas profund) cu renume mondial)] //

Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1999. – P. 65-66.

1052. Antonovschi Alexandru : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 38.

Page 79: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 79

1053. Antonovschi Alexandru : [în anii 1907–1939, profesor de canto şi director (1921–1928) al

Conservatorului „Unirea” din Chişinăi] [resursă electronică]. – http://www.lauta.ru/Alexandra-

Antonovschi-Biografie.html

1054. Buzilă, Serafim. Antonovschi Alexandru : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova :

lexicon encicl. : (1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 26-27.

1055. Dănilă, Aurelian. Alexandru Antonovschi (22.08.1863–13.03.1939) / Aurelian Dănilă // Arta

2005: Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 122-124.

1056. Арабаджиу, Родион. Незавершенная мелодия : [страницы творчества Александра

Антоновского] / Родион Арабаджиу. – К. : Литература артистикэ, 1983. – 185 р.

ARSENI, Larisa

1057. Arseni, Larisa. La poarta inimii mele : [interviu cu Larisa Arseni, interpretă de muzică

populară] / interlocutor : Maria Mocanu // Capitala-magazin. – 2004. – Nr 31 (Iun.-Iul.). – P. 26-28

: fot.

AURA

1058. Аура. Теперь я абсолютна счастливая : [интервью с певицей] / беседовала : Светлана

Платон // Aquarelle. – 2005. – Martie. – P. 10-13.

BARANOVSCHI, Constantin

1059. Roibu, Nicolae. Constantin Baranovschi : [instrumentist în orchestra de muzică populară

„Folclor”] / Nicolae Roibu // Moldova. – 1983. – Nr 5. – P. 26.

BARBU, Lăutarul

1060. Barbu, Lăutarul : [vestit lăutar moldovean, numele real Vasile Barbu-Stan] [resursă

electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki/Barbu_L%C4%83utarul

1061. Barbu, Lăutarul : [schiţă de profil] // Interpreţi din Moldova : lexicon enciclopedic (1460-

1969) / alcăt. : Serafim Buzilă. – Ch., 2996. – P. 42-43.

1062. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Barbu Lăutarul : [(1780–1860) viaţa şi activitatea de creaţie]

// Literatura muzicală moldovenească / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch., 1982. – P. 43-51.

1063. Maftei, Ionel. Barbu Lăutarul : [notă biografică] // Personalităţi ieşene / Ionel Maftei. – Ch.,

1992. – V. 1. – P. 55.

1064. Дайлис, Д. Триумф старого Барбу : [молд. нар. cкрипач] // Скрипка лэутара / Д.

Дайлис. – К., 1981. – Р. 7-16.

1065. Котляров, Борис. Барбу Лэутару // Молдавские лэутары и их искусство / Борис

Котляров. – М., 1989. – P. 27-32.

Page 80: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 80

BARBU, Natalia

1066. Aramă, Angela. Familia Barbu: 3+1 : [despre familia interpretei de muz. uşoară Natalia

Barbu] / Angela Aramă // Capitala – magazin. – 2001. – Nr 13. – P. 44-45.

BASS, Ion

1067. Bass, Ion : [cântăreţ (tenor), interpret de muzică populară şi de estradă din RSSM] //

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 83.

1068. Bass, Ion : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/people/45

1069. Tulnic, Vitalie. Sufletul cântecului : [despre interpretul de muz. populară Ion Bass] // Versuri.

Eseuri / Vitalie Tulnic. – Ch., 1988. – P. 173-178.

BAŞCATOV, Nicolai

1070. Dănilă, Aurelian. Nicolai Başcatov : [schiţă biografică] / Aurelian Dănilă // Artiştii poporului

din RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 31-35.

BĂLŢANU (VAISMAN), Efim

1071. Bălţanu, Efim : [cântăreţ (bariton) de estradă, artist emerit din RSSM] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P.121.

BEJENARU, Lidia

1072. Bejenaru, Lidia : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – p.

104-105.

1073. Bejenaru, Lidia : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1074. Bejenaru, Lidia : [dialog cu Lidia Bejenaru, solistă a orchestrei „Lăutarii”] / consemnare :

Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 10. – P. 24.

1075. Blajinu, Mircea. Lidia Bejenaru / Mircea Blajinu // Femeia Moldovei. – 1982. – Nr 4. – P.

33.

1076. Buzilă, Sreafim. Bejenaru Lidia: [schiţă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova

/ Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 53.

1077. Buzilă, Serafim. Bejenaru Lidia : [schiţă biografică] / Serafim Buzilă // Femei din Moldova :

encicl. – Ch., 2000. – P. 41.

1078. Roibu, Nicolae. Lidia Bejenaru : [despre activitatea artistică a interpretei] // Moldova. –

1984. – Nr 4. – P. 24.

BIVOL, Anatol şi Irina

1079. Bivol, Anatol : [notă biografică despre fraţii Anatol şi Irina Bivol] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

Page 81: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 81

BOBÂNĂ, Ana

1080. Roibu, Nicolae. Ana Bobână : [interpretă din ansamblul „Fluieraş”] / Nicolae Roibu //

Moldova. – 1984. – Nr 3. – P. 23 : fot.

BODIUL, Svetlana

1081. Bodiul, Svetlana. „Nu am decât o singură pasiune – Bah” : [interviu] / intelocutor : G.

Arapu // Femeia Moldovei. – 1977. – Nr 3. – P. 18-19.

BOTEZATU, Lidia

1082. Mălăeşteanu, A. Lidia Botezatu : [solistă a formaţiei „Contemporanul”] / A. Mălăeşteanu //

Femeia Moldovei. – 1975. – Nr 2. – P. 25.

BOTGROS, Corneliu 1083. Botgros, Corneliu. Tineri neliniştiţi ai clanului Botrgros : [interviu cu vioristul Corneliu

Botgros şi cântăreaţa de muz. pop. Adriana Ochişan] / dialog realizat de Anda–Cristina Vahnovan //

Capitala – magazin. – 2003. – Nr 26 (Mai.-iun.). – P. 30-31 : fot.

BOTGROS, Nicolae

1084. Botgros, Nicolae : [viorist, dirijor şi compozitor] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P.

24-25.

1085. Botgros, Nicolae : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Botgros

1086. Botgros, Nicolae : [portret de creaţie al conducătorului orchestrei de muz. pop. „Lăutarii”]. –

1980. – Nr 10. – P. 26.

1087. Botgros, Nicolae : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 105.

1088. Botgros, Nicolae. Nicolae Botgros : [interviu cu Nicolae şi Corneliu Botgros] / Nicolae

Botgros, Corneliu Botgros; consemnare : Svetlana Platon // Aquarelle. – 2005. – Mart. – P. 48-49.

1089. Botgros, Nicolae. „Cântăm aşa cum cânta natura, cum şoptesc frunzele...” : [interviu cu

Nicolae Botgros, viorist şi conducător al orchestrei de muz. pop. „Lăutarii” ] / consemnare : Rodica

Mahu // Moldova. – 1988. – Nr 7. – P. 21.

1090. Botgros, Nicolae. „Cântecul popular ne însoţeşte de la naştere până la moarte...” : [interviu

cu vioristul N. Botgros] / consemnare : Anatol Caciuc // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 54-

55.

1091. Botgros, Nicolae. „Dragoste şi dor pe strune de vioară...” : [despre conducătorul orchestrei

„Lăutarii”]. – Ch.: S. n., 1998 (Concernul „Presa”). – 16 p. : fot.

1092. Botgros, Nicolae. Ministrul nu mă cunoştea fără vioară // Să vă spun ce s-a-ntâmplat... /

Roibu Nicolae. – Ch., 1999. – P. 100-101.

1093. Buzilă, Serafim. Borgros Nicolae : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon

encicl. / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 72-73.

Page 82: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 82

1094. Colac, Tudor. Rădăcinile eterne ale folclorului... : Nicolae Botgros la 50 de ani / Tudor

Colac. – Ch. : Litera, 2003 (Combinatul Poligr.). – 35 p. : fot.

1095. Trofimov, Rodica. Magicianul cu ochii trişti : Nicolae Botgros / Rodica Trofimov // VIP

magazin Moldova. – 2005. – Nr 7/8. – P. 56-59.

1096. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Николае Ботгрос (19.01.93)] // Документ. –

2002. – Nr 1. – P. 55.

1097. Семенова, А. Играй, лэутар, играй! : [из истории создания ансамбля нар. музыки

«Лэутарий» и о его руководителе Н. Ботгрос; о нар. артисте МССР Н. Сулак и др.

музыкантах] / А. Семенова // Панорама 1985 : Ежегодник по искусству для молодежи. – М.,

1985. – Р. 99-107.

BOTOŞANU, Alexei

1098. Botoşanu, Alexei : [cimpoer şi clarinetist mold.] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1975. – Vol. 1. – P. 106-107.

BRÂNZĂ, Grigore

1099. Morăraş, Mihai. Grigore Brânză : [naist în ansamblul „Lăutarii”] / Mihai Morăraş // Femeia

Moldovei. – 1976. – Nr 11. – Pe cop.

BUCICO, Angela 1100. Bucico, Angela. O şansă pentru Angela Bucico : [interviu cu interpreta de muz. uşoară

Angela Bucico] / consemnare : Rodica Mahu // Orizontul. – 1989. – Nr 9. – P. 46-48; Горизонт. –

1989. – Nr 9. – P. 46-48.

BUDURIN, Mihai

1101. Budurin, Mihai. „Catharsis” : [interviu cu membrii formaţiei „Catharsis”] / Mihai Budurin,

Ion Raţă; consemnare : Ecaterina Bîdzina // Aquarelle. – 2005. – Oct. – P. 100-103.

BURGHILĂ, Lenuţa

1102. Burghilă, Lenuţa. „Eu fac istoria mea...” : [interviu cu Lenuţa Burghilă, interpretă de muz.

uşoară] / consemnare : Olivia Brăduţeanu // Moldova. – 2004. – Nr 9/10. – P. 60-62 : fot. – Text şi

în lb. engl., rusă.

CEBAN, Tamara

1103. Bieşu, Maria. Numele care-mi este mult prea drag : [despre Tamara Ciobanu, interpretă de

muzică populară] / Maria Bieşu // Univers muzical. – 2002. – Nr 2. – P. 15-16.

1104. Ceban, Tamara : [cântăreaţă (soprană), artistă a poporului din URSS] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 418.

1105. Ceaicovschi, Gleb. Tamara Ceban : [despre calea de creaţie a interpretei de muzică pop.] /

Gleb Ceaicovschi. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 96 p. : fot.

Recenzii:

1106. Galperin, M. O carte despre Tamara Ceban // Moldova soc. – 1980. – 18 iul.

1107. Samoilov, A. // Viaţa satului. – 1980. – 10 apr.

1108. Ştefan, N. „...Un sinonim al cântecului moldovenesc” // Lit. şi arta. – 1980. – 26 iun.

Page 83: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 83

1109. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Prima cântăreaţă populară : [Tamara Ceban] / Gleb

Ceaicovschi–Mereşanu // Femeia Moldovei. – 1984. – Nr 11. – P. 18.

1110. Ceban, Tamara : [notă biografică] // Calendarul bibliotecarului 1994. – Ch., 1994. – P. 160-

161.

1111. Ceban, Tamara : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 418.

1112. Ceban, Tamara : [schiţă de portret]. – http://www.moldovenii.md/md/people/898

1113. Lozanciuc, Alexandru. „Taina destinului” : [In memoriam Tamara Ceban] / Alexandru

Lozanciuc // Univers muzical. – 2002. – Nr 2. – P. 16.

1114. Tamazlâcaru, Andrei. Mână, Gheorghe, boii bine, sau câteva referinţe la folclorul nostru

muzical : [despre cântăreaţa Tamara Ceban] / Andrei Tamazlâcaru // Moldova. – 1997. – Nr 10-12.

– P. 14-18 : fot.

1115. Tcaci, Efim. Biografia cântecului : [artista Tamara Ceban la 60 de ani] // Premiere,

portrete… / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 124-128.

1116. Tcaci, Efim. Tamara Ceban : [Artistă a Poporului, laureată a Premiului de Stat al URSS] /

Efim Tcaci // Calendar 1989. – Ch., 1988. – P. 166.

1117. Чебан, Тамара : [нар. артистка СССР, лауреат Гос. премии СССР] // Музыкальная

культура Молдавской СССР. – М., 1978. – Р. 273-276.

CEPRAGA, Nadejda

1118. Buzilă, Serafim. Cepraga Nadejda : [notă biografică] // Enciclopedia interpeţilor din

Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 107-108.

1119. Buzilă, Serafim. Cepraga Nadejda : [notă biografică] / Serafim Buzilă // Femei în Moldova :

encicl. – Ch., 2000. – P. 67-68.

1120. Cepraga, Nadejda : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1121. Cepraga, Nadejda : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 420.

1122. Cepraga, Nadejda : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P.

210-212.

1123. Cepraga, Nadejda. „Mi-i drag spectatorul care nu aplaudă din inerţie” : [interviu cu

interpreta] / intelocutor : V. Turea // Moldova. – 1985. – Nr 3. – P. 100-101.

Page 84: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 84

1124. Caciuc, Anatol. Nadejda Cepraga : [despre activitatea artistică a interpretei de muzică de

estradă] / Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 3. – P. 24.

1125. Ciornei, Vsevolod. Nadejda Cepraga : [portret de creaţie] / Vsevolod Ciornei // Orizontul. –

1984. – Nr 3. – P. 48 : il. – (Art. semnat : V. Cerbu).

1126. Prepeliţă, Mihai. Nadejda Cepraga: Mai mult decât o privighetoare // Constelaţia tinerelor

talente / Mihai Prepeliţă. – Ch., 1992. – P. 118-122.

1127. Şahova, L. Întâlnire cu cântecul : [cântăreaţa Nadejda Cepraga] / L. Şahova // Tribuna. –

1979. – Nr 4. – P. 45-46.

1128. Алексеева, Н. Песня, понятная каждому : [творческий портрет Н. Чепраги] / Н.

Алексеева // Огонёк. – 1981. – Nr 19. – P. 9 : il.

1129. Год минувший, год нынешний : [о молд. певице Надежде Чепраге] // Музыкальная

жизнь. – 1986. – Nr 1.

1130. Западинский, Роберт. Песенный мир Надежды Чепрага / Роберт Западинский //

Кодры. – 1978. – Nr 10. – P. 123-127.

1131. Чепрага, Надежда : [биографическая справка] [электронный ресурс]. –

http://ru.wikipedia.org/wikш

1132. Эпштейн, Е. Надежда Чепрага : [эскиз к портрету] / Е. Эпштейн // Музыкальная

жизнь. – 1979. – Nr 21. – P. 22.

CIOBANU, Mihail

1133. Ciobanu, Mihail : [interpret de muzică populară : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1134. Ciobanu, Mihail. Cântăreţul şi cimentul : [interviu cu Mihail Ciobanu, interpret de muz.

populară] / interlocutor : Iu. Balan // Orizontul. – 1986. – Nr 4. – P. 48-49; Горизонт. – 1986. – Nr

4. – P. 48-49.

CIOBANU, Nelly

1135. Ciobanu, Nelly : [interpretă de muzică uşoară : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1136. Ciobanu, Nelly. Născută pentru cântec : [interviu cu interpreta Nelly Ciobanu despre

activitatea sa artistică] / consemnare : V. Ghimpu-Munteanu // Femeia Moldovei. – 1998. – Nr 3-6.

– P. 4-5: fot. pe copertă.

CIOLACU, Olga

Page 85: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 85

1137. Ciolacu, Olga : [interpretă : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1138. Ciolacu, Olga. Pot să mărturisesc că mi-a mers în viaţă : [interviu cu Olga Ciolacu,

cântăreaţă] / interlocutor : Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1992. – Nr 9-12. – P. 21.

1139. Чолаку, Ольга. Дома у Ольги Чолаку : [рассказ певицы о себе и о своем творчестве] /

материал подготовил : Вячеслав Сологуб // Aquarelle. – 2004. – Nr 2. – P. 104-107.

1140. Западинский, Роберт. «Чутко вслушиваться в мелодию жизни…» : [творческий

портрет Ольги Чолаку] / Роберт Западинский // Кодры. – 1985. – Nr 6. – P. 124-125.

CIORICI, Oxana şi Georgeta

1141. Bechet, Pavel. Oxana şi Georgeta Ciorici : [creaţia şi activitatea artistică a interpretelor] /

Pavel Bechet // Femeia Moldovei. – 1989. – Nr 9. – P. 24-25.

1142. Ciorici, Oxana. Surorile : [interviu cu interpretele din ansamblul „Contemporanul”] / Oxana

Ciorici, Georgeta Ciorici; interlocutor : V. Malai // Orizontul. – 1987. – Nr 5. – P. 48; Горизонт. –

1987. – Nr 5. – P. 48.

COCEA, Luchian

1143. Cocea, Luchian : [Artist Emerit din RSSM, violonist : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 334.

COCOŢ, Vladimir 1144. Cocoţ, Vladimir : [actor, interpret de estradă şi operetă : schiţă biografică] // Calendar 1986. –

Ch., 1986. – P. 101.

1145. Cocoţ, Vladimir : [actor, interpret de estradă şi operetă : schiţă biografică, bibliogr.] //

Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 163-164.

1146. Cocoţ, Vladimir : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. I. – P. 308-309.

CODREANU, Maria

1147. Codreanu, Maria : [Artistă Emerita din RSSM, cântăreaţă] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 307.

1148. Codreanu, Maria : [interpretă de muzică uşoară : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1149. Codreanu, Maria. Moscova noastră : [interviu cu Maria Codreanu, cântăreaţă de muz.

uşoară Maria] / interlocutor : Efim Tarlapan // Orizontul. – 1988. – Nr 3. – P. 66-69. – Text şi în l.

rusă.

1150. Codreanu, Maria : [dialog cu Maria Codreanu, Artistă Emerită a Moldovei, despre viaţa şi

activitatea sa] / interlocutor : Efim Tarlapan // De ce v-aţi dus de-acasă?... : Convorbiri nostalgice

Page 86: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 86

cu unii moldoveni statorniciţi la Moscova temporar sau pentru totdeauna / Efim Tarlapan. – Ch.,

1991. – P. 59-63.

1151. Дмитриева, М. Слово новеллы : [о творчестве заслуженной артистки МССР Марии

Кодряну] / М. Дмитриева // Театральная жизнь. – 1975. – Nr 3. – Р. 3.

COJOCARU, Valentina

1152. Cojocaru, Valentina : [interpretă de muzică populară, Artistă Emerită din RSSM] //

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 307.

1153. Cojocaru, Valentina : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1154. Cojocaru, Valentina. „Cântecul, pentru mine, nu e altceva decât un mod de a mă destăinui

cuiva” : [interviu] / interlocutor : Mitrofan Vătavu // Moldova. – 1986. – Nr 1. – P. 34-35 : fot.

1155. Cojocaru, Valentina. „Inimă tu tânără rămâi” : [interviu cu Valentina Cojocaru, interpretă

de muz. populară] / consemnare : Maria Mocanu // Capitala-magazin. – 2003. – Nr 28 (Noiemb.-

dec.). – P. 36-38.

COPACINSCHI, Victor

1156. Copacinschi, Victor : [ţambalagiu, Artist Emerit din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 324.

CRASNOPOLISCHI, Ion

1157. Crasnopolischi, Ion : [Artist Emerit din RSSM, clarinetist] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 335.

CRULICOVSCHI, Nina

1158. Crulicovschi, Nina : [interpretă de muzică de estradă : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1159. Crulicovschi, Nina : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P.

224;

1160. Crulicovschi, Nina : [interpretă de muzică de estradă : notă biografică] // Femei din Moldova

: encicl. – Ch., 2000. – P. 85.

1161. Crulicovschi, Nina. „Dumnezeu îţi dă viaţă nu pentru a o risipi în zadar” : [de vorbă cu

interpreta de muzică uşoară Nina Crulicovschi] / interlocutor : Gheorghe Budeanu // Noi. – 1987. –

Nr 3. – P. 6-7.

1162. Crulicovschi, Nina. Nina Crulicovschi : [interviu cu interpreta despre activitatea sa artistică]

/ consemnare : Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 5. – P. 24.

Page 87: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 87

1163. Olărescu, Vlad. Sinusoida unui itinerar de creaţie: Nina Crulicovschi / Vlad Olărescu //

Orizontul. – 1986. – Nr 3. – P. 47-48. – Text şi în lb. rusă.

1164. Roibu, Nicolae. Nina Crulicovschi : [schiţă de portret] / Nicolae Roibu // Moldova. – 1979. –

Nr 11. – P. 26.

1165. Roibu, Nicolae. Nina Crulicovschi, cântăreaţă // Să vă spun ce s-a-ntâmplat… : Cu

personalităţi din Republica Moldova / Nicolae Roibu. – Ch., 1999. – P. 92-93.

DAIN, Exezchel

1166. Dain, Exezchel : [Artist Emerit din RSSM, violonist] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în

2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 172.

DANI, Vitalie

1167. Dani, Vitalie : [interpret de muzică uşoară : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

DASCĂL, Ion

1168. Buzilă, Serafim. Dascăl Ion : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova /

Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 199-201.

1169. Dascăl Ion : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 56-57.

DOLGAN, Radu

1170. Caciuc, Anatol. Radu Dolgan : [cel mai tânăr interpret al formaţiei „Noroc”] / Anatol Caciuc

// Femeia Moldovei. – 1991. – Nr 10. – P. 24.

DRĂGAN, Maria

1171. Budeanu, Gheorghe. Vai, sărmana turturică : [amintiri, mărturisiri despre Maria Drăgan] /

Gheorghe Budeanu. – Ch. : Atelier, 1999. – 112 p. : fot.

Recenzie :

1172. Belicov, Serafim. Maria Drăgan, o taină care doare şi vindecă totodată // Moldova suverană. – 1999. – 21 dec.

1173. Drăgan, Maria : [interpretă de muzică populară : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1174. Pripa, Maria. Exponatele îi reînvie chipul : [cântereaţa Maria Drăgan] / Maria Pripa //

Femeia Moldovei. – 1994. – Nr 3. – P. 4.

EŞANU, Gheorghe

1175. Buzilă, Serafim. Eşanu, Gheorghe (1927–1996) : [interpret de muz. populară : notă

biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 185-186.

1176. Eşanu, Gheorghe : [interpret de muz. populară : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

Page 88: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 88

1177. Eşanu, Gheorghe (1927–1996) : [interpret de muz. populară : schiţă biografică, bibliogr.] //

Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 137-138.

1178. Eşanu, Gheorghe (1927–1996) : [interpret de muz. populară : schiţă biografică] // Calendarul

biblotecarului 1997. – Ch., 1997. – P. 75-76.

1179. Eşanu, Gheorghe (1927–1996) : [interpret de muz. populară : notă biografică] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 232.

1180. Sumcă, Sergiu. Amintiri în tramvai : [despre interpretul de muz. populară Gheorghe Eşanu

(1927–1996)] / Sergiu Sumcă // Univers musical. – 2003. – Nr 4. – P. 17 : fot.

1181. Vătavu, Mitrofan. Cântă Gheorghe Eşanu : [portret de creaţie] / Mitrofan Vătavu // Nistru. –

1973. – Nr 10. – P. 150-152.

1182. Vătavu, Mitrofan. Gheorghe Eşanu : [profil de creaţie] / Mitrofan Vătavu // Artişti ai

poporului din RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 111-117.

EŞANU, Petru

1183. Buzilă, Serafim. Eşanu Petru : [solist vocal : notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din

Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 186.

1184. Eşanu, Petru : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P. 183-

184.

1185. Столяр, Зиновий. Верен песне : [на эстраде Петру Ешану] // Страницы молдавской

музыки / Зиновий Столяр. – К., 1983. – Р. 128-135.

EVTODIENCO, Filip

1186. Evtodienco, Filip : [Maestru Emerit al artei din RSSM, flautist : notă biografică] // Literatura

şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. I. – P. 205.

EVTODIEV, Alexei

1187. Evtodiev, Alexei : [Artist Emerit din RSSM, flautist : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 205.

GHENOV, Ivan

1188. Ghenov, Ivan : [Artist Emerit din RSSM, intepret : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 147.

GHERMAN, Galina

1189. Galina Gherman : [interviu cu cântăreaţa de muzică uşoară Galina Gherman] / interlocutor :

Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1994. – Nr 11. – P. 32-33.

GLIB, Nicolae

Page 89: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 89

1190. Dabija, Nicolae. Omul – cântec : [Nicolae Glib, Artist Emerit din RSSM : profil de creaţie] /

Nicolae Dabija // Orizontul. – 1985. – Nr 8. – P. 48; Горизонт. – 1985. – Nr 8. – P. 48.

1191. Glib, Nicolae : [interpret de muz. populară : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1192. Glib, Nicolae. Cântecul – acesta ni-i leacul” : [interviu cu Nicolae Glib, interpret de muz.

populară] / consemnare : Constantin Dragomir // Nistru. – 1980. – Nr 7. – P. 151-155.

1193. Glib, Nicolae. Şi când vorbeşte, cântă... : [dialog cu Nicolae Glib, solistul orechestrei

„Folclor”] / consemnare : Larisa Turea // Moldova. – 1978. – Nr 9. – P. 24.

1194. Râbca, T. Nicolae Glib : [solist al orchestrei „Folclor” : profil de creaţie] / T. Râbca // Femeia

Moldovei. – 1976. – Nr 5. – Pe cop.

GUROVA, Valentina

1195. Gurova, Valentina : [Artistă Emerită din RSSM, harpistă] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 2. – P. 166.

HANGANU, Valeriu

1196. Valeriu Hanganu : [muz. trompetist (1961–1991)] / red. muz. : Gheorghe Şevciuc, Ion

Boldumea. – Ch.: ŞEAREC-COM SRL, 2000 (Tipogr. „Prag-3”). – 92 p. : n. muz., fot. – (In

memoriam).

HERARU, Gheorghe

1197. Ghilaş, Victor. Autentic mesager al lăutăriei : Gheorghe Heraru / Victor Ghilaş // Ştiinţa. –

1995. – Nr 12. – P. 7

1198. Ghilaş, Victor. Gheorghe Heraru. Contribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii / Victor

Ghilaş // Ştiinţa. – 1993. – Nr 6. – P. 16.

IANCOVA, Elena

1199. Iancova, Elena : [cântăreaţă populară bulgară din Basarabia : notă biografică] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 455.

IGNATENCO, Eduard

1200. Ignatenco, Eduard : [Artist Emerit din RSSM, cântăreţ (bas) : notă biografică] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 248.

ILIUŢĂ, Maria

1201. Bechet, Pavel. Maria Iliuţă : [solistă a ansamblului „Tălăncuţa”] / Pavel Bachet // Femeia

Moldovei. – 1989. – Nr 1. – P. 25 : fot.

1202. Iliuţă, Maria : [intrepretă de muzică populară : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

IORGA, Liubomir

Page 90: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 90

1203. Iorga, Liubomir : [meşter de instrumente populare : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1204. Moraru, H. Liubomir Iorga : [schiţă de portret] / H. Moraru // Femeia Moldovei. – 1976. –

Nr 3. – Pe cop.

1205. Scobioală, Aurel. Peripeţii cu melodii sau cum l-a descoperit America pe Liubomir Iorga :

[artist popular, naist] / Aurel Scobioală. – Ch. : Prut Internaţional, 2001 (F.E. -P. „Tipogr.

Centrală”). – 87 p. : fot.

1206. Иримчук, М. Когда най запоёт : [о Любомире Иорге, засл. работник культуры МССР]

/ М. Иримчук // Горизонт. – 1985. – Nr 7. – P. 20-22.

IOVU, Vasile

1207. Hadârcă, Ion. Înţelepciunea izvorului : [un crochiu despre naistul Vasile Iovu] / Ion Hadârcă

// Univers musical. – 2003. – Nr 4. – P. 24-26.

1208. Iovu, Vasile : [naist, flautist, profesor : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1209. Iovu, Vasile (1950) : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2000. – Ch., 2000. – P.

199-202.

1210. Iovu, Vasile : [naist, flautist, profesor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 266.

1211. Romanciuc, Vasile. Naiul lui Vasile Iovu / Vasile Romanciuc // Orizontul. – 1987. – Nr 5. –

P. 43; Горизонт. – 1987. –Nr 5. – P. 43.

1212. Яунзем, И. Размышляя над итогами… [пятого Всесоюзного конкурса артистов

эстрады] / И. Яунзем // Советская музыка, 1975. – Nr 2. – Р. 76-80. – В содерж.: В. Иову из

Кишинева, победитель среди исполнителей на народных инструментах.

ISTRATI, Anastasia

1213. Istrati, Anastasia : [interpretă de muz. populară : notă biografică] // Calendar Naţional 2002.

– Ch., 2002. – P. 318.

1214. Buzilă, Serafim. Anastasia Istrati : [schiţă de portret a cântăreţei de muz. populară] //

Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 244.

1215. Buzilă, Serafim. Anastasia Istrati : [schiţă biografică] / Serafim Buzilă // Femei din Moldova

: encicl. – Ch., 2000. – P. 148-149.

IVANOV, Fiodor

1216. Ivanov, Fiodor : [Artist Emerit din RSSM, cântăreţ (bariton) : notă biografică] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 248.

Page 91: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 91

IVANUŞ, Margareta

1217. Cutâreva, A. Lumina cântecelor sale : [despre Margareta Ivanuş, solistă a Filarmonicii

mold.] / A. Cutâreva // Orizontul. – 1986. – Nr 9. – P. 47-48; Горизонт. – Nr 9. – P. 47-48.

1218. Ivanuş, Margareta : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

JULEA, Zinaida

1219. Belicov, Serafim. Numai sufletul rămâne : [despre Zinaida Julea, interpretă de muz.

populară] / Serafim Belicov // Moldova şi lumea. – 1992. – Nr 4. – P. 10.

1220. Belicov, Serafim. Zinaida Julea : [interpretă de muz. populară : profil de creaţie artistică] /

Serafim Belicov // Univers musical. – 2002. – Nr 2. – P. 40.

1221. Buzilă, Serafim. Julea Zinaida : [interpretă de muz. populară : notă biografică] //

Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 255.

1222. Julea, Zinaida : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1223. Julea, Zinaida : [interpretă de muz. populară : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 237.

1224. Julea, Zinaida : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P.

290.

1225. Julea, Zinaida. Să bucur lumea care mă înţelege şi prin cântec să mi-o fac prietenă :

[interviu cu interpreta de muzică populară Zinaida Julea] / consemnare : Vlad Olărescu // Femeia

Moldovei. – 1989. – Nr 8. – P. 10-12.

1226. Julea, Zinaida. Zânele fac muzică : [interviu cu interpreta Zinaida Julea despre viaţă şi

activitatea sa artistică] / consemnare : Irina Nechit // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 9. – P. 6-7.

1227. Mihail, V. Pân-la minune calea-i lungă : [despre Zinaida Julea, Artistă a poporului RSSM,

interpretă de muz. populară] / V. Mihail // Orizontul. – 1986. – Nr 8. – P. 48; Горизонт . – 1986. –

Nr 8. – P. 48.

LAZARIUC, Anastasia

1228. Buzilă, Serafim. Lazariuc Anastasia : [Artistă Emerită din RSSM (1982) : notă biografică ] //

Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 262-263.

1229. Buzilă, Serafim. Lazariuc Anastasia : [Artistă Emerită din RSSM : schiţă de portret]/

Serafim Buzilă // Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 171-172.

Page 92: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 92

1230. Dorofeev, N. Angajare şi pasiune : [despre filmul documentar dedicat activităţii Anastasiei

Lazariuc, solistă a orchestrei radioteleviziunii moldoveneşti] / N. Dorofeev // Moldova. – 1980. –

Nr 11. – P. 37.

1231. Iuncu, Rodica. Cu faţa spre Băcioi : [despre Anastasia Lazariuc, solistă a orchestrei de

estradă a radioteleviziunii mold.] / Rodica Iuncu // Nistru. – 1982. – Nr 3. – P. 148-155.

1232. Lazariuc, Anastasia : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1233. Lazariuc, Anastasia : [Artistă Emerită din RSSM (1982) : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 367.

1234. Lazariuc, Anastasia : [schiţă de portret] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P. 150-

151.

1235. Lazariuc, Anastasia. „...De maică-mi este inima...” : [interviu cu interpreta despre

activitatea sa artistică] / consemnare : Larisa Turea // Moldova. – 1986. – Nr 12. – P. 25.

1236. Lazariuc, Anastasia. Anastasia Lazariuc : [interviu cu interpreta de muzică uşoară] /

consemnare : Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 11. – P. 24-25 : fot.

1237. Lazariuc, Anastasia : [interviu cu interpreta despre cariera sa artistică] / intelocutor : Larisa

Turea // Orizontul. – 1984. – Nr 2. – P. 47-48 fot.

1238. Partole, Claudia. Cântec, casă şi consiliu : [Anastasia Lazariuc : profil de creaţie] / Claudia

Partole // Orizontul. – 1989. – Nr 3. – P. 46-48.

LEŞCENCO, Petru

1239. Buzilă, Serafim. Leşcenco Petru : [cântăreţ şi dansator (1898–1954)] // Interpreţi din

Moldova : Lexicon enciclopedic / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 262. Vezi şi

1240. Buzilă, Serafim. Leşcenco Petru : [cântăreţ şi dansator (1898–1954)] / Serafim Buzilă //

Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 284.

1241. Никольская, И. Танго «на рёбрах» : [о Петре Лещенко, певец (баритон)] / И.

Никольская // Работница. – 1995. – Nr 6.

1242. Пожар, Сергей. Патриотизм на ниве музыки : [о певце П. Лещенко] / Сергей Пожар //

Кодры. – 1996. – Nr 3-4. – P. 198.

LOZANCIUC, Alexandru

1243. Alexandru Lozanciuc : [interpret de cântece populare şi de estradă] / consemnare : Anatol

Caciuc. – Ch. : Universul, 1995. – 17 p. : il. color.

Page 93: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 93

1244. Lozanciuc, Alexandru. Destine de oameni : [roman autobiogr. în 2 cărţi]. – Ch. : Cuant,

1997 (Combinatul Poligr.). – 335 p. : fot. [62] p.; fot. color.; n. muz. – Tit. pe cop. : Taina

destinului.

1245. Roibu, Nicolae. Alexandru Lozanciuc : [artist de estradă] / Nicolae Roibu // Femeia

Moldovei. – 1984. – Nr 7. – Pe cop.

1246. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Александру Лозанчук, певец (30.08.2000)] //

Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 56.

LOZNIC, Nuhim

1247. Buzilă, Serafim. Loznic Nuhim (1925–1989) : [Artist Emerit din RSSM, violonist] //

Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 279.

1248. Loznic, Nuhim : [violonist : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 423.

MARIAN, Nona

1249. Caciuc, Anatol. Nona Marian : [interpretă de muzică uşoară] / Anatol Caciuc // Femeia

Moldovei. – 1998. – Nr 1-2. – P. 38 : fot.

MARIN, Costache 1250. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Costache Marin : [150 de ani din ziua naşterii (1840–1911),

vestit lăutar mold.] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 110.

1251. Marin, Costache : [viorist : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 438.

MARIN, Vasile

1252. Buzilă, Sreafim. Marin Vasile : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova /

Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 284-285.

1253. Marin, Vasile : [profil de creaţie al interpretului de muz. populară] // Calendar Naţional

2002. – Ch., 2002. – P. 282-283.

1254. Vasile Marin : [cântăreţ de muzică populară : schiţă de portret] // Vorniceni / V. Matei [et

al.]. – Ch., 2002. – P. 159-160.

1255. Morăraş, Mihail. Vasile Marin : [solist al ansamblului popular „Ciocârlia”] / Mihail Morăraş

// Femeia Moldovei. – 1977. – Nr 8. – Pe cop.

MATEEŞU, Mihai

1256. Bechet, Pavel. Mihai Mateeşu : [interpret de cântece populare : schiţă de portret] / Pavel

Bechet // Femeia Moldovei. – 1990. – Nr 5. – P. 25.

Page 94: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 94

MIHAI, Veronica

1257. Buzilă, Serafim. Mihai Veronica : [interpretă de muzică populară] // Enciclopedia

interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 292-293.

1258. Buzilă, Serafim. Mihai Veronica : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon

encicl. (1460-1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 288.

1259. Dragomir, Constantin. Mihai Veronica : [profil de creaţie] // „Folclor”/ Constantin

Dragomir. – Ch., 1981. – P. 28-30.

1260. Mihai , Veronica : [notă biografică] // Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 193-194.

MOCANU, Maria

1261. Mocanu, Maria. Cine e stăpân în casa noastră : [interpreta cantri-folc Maria Mocanu despre

activitatea sa artistică] / Maria Mocanu // Să vă spun ce-am mai aflat... (Întâmplări cu presonalităţi

din Republica Moldova) / Nicolae Roibu. – Ch., 2000. – P. 28-29.

1262. Mocanu, Maria. În căutare de rezervaţii pentru suflet : [interviu cu interpreta de muzică

folc] /consemnare : E. Cibotaru // Orizontul. – 1988. – Nr 7. – P. 45-47.

1263. Mocanu, Maria. „M-am născut într-o duminică...” : [interviu cu interpreta cantri-folc] /

interlocutor : L. Capiţa // Femeia Moldovei. – 1994. – Nr 12. – P. 30-33.

MOLDOVAN, Angela

1264. Buzilă, Serafim. Angela Moldovan : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din

Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 299.

1265. Corciovescu, Cristina. Angela Moldovan : [interpretă de muzică populară, originară din

Basarabia] // Cineaşti români : ghid bio-filmografic / Cristina Corciovescu, Bujor Răpeanu. –

Bucureşti, 1996. – P. 231.

1266. Matei-Săvulescu, Aura. O lume în cântec – Angela Moldovan : [cântăreaţă de muzică

populară şi actriţă de teatru şi film, originară din Basarabia]. – Bucureşti, 1988. – 157 p. : il.

1267. Moldovan, Angela : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P.

246-247.

1268. Moldovan, Angela : [cantăreaţă de muz. populară, actriţă : notă biografică] // Chişinău :

encicl. / ed. : Iu. Colesnic. – Ch., 1997. – P. 320.

1269. Moldovan (Borş), Angela : [schiţă biografică] // Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000. –

P. 197-198.

Page 95: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 95

MOSCOVICI, Constantin

1270. Moscovici, Constantin. Constantin Moscovici : [interviu cu naistul] / a dialogat : Ina Jeltova

// Siesta Chişinău. – 2005. – Nr 6/7. – P. 21.

1271. Moscovici, Constantin : [schiţă de portret]. – http://www.moldovenii.md/md/people/898

MOŞANU, Leonid

1272. Moşanu, Leonid : [Artist Emerit din RSSM, flautist şi fluierist] // Literatura şi arta Moldovei

: encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 47.

MURGA, Gheorghe

1273. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Gheorghe Murga : [(1876–1941) viaţa şi activitatea] //

Literatura muzicală moldovenească / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1982. – P. 54-58.

1274. Murga, Gheorghe : [lăutar mold., viorist] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 68.

1275. Дайлис, Д. Скрипка лэутара : [о молд. лэутаре Георге Мурга] // Скрипка лэутара / Д.

Дайлис. – К., 1981. – Р. 34-107.

MUSIENCO, Anatol

1276. Musienco, Anatol : [Artist Emerit din RSSM, clarinetist] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 68.

MUZICA, Simion

1277. Buzilă, Serafim. Muzica Simion (1925–1980) : [cântăreţ (bariton) : notă biografică] //

Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 312.

NEGARĂ, Teodor

1278. Buzilă, Sreafim. Negară Teodor : [schiţă de portret a cântăreţului de muz. populară] //

Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 319.

1279. Mugurel, B. Teodor Negară : [schiţă de portret] / B. Mugurel // Moldova. – 1985. – Nr 5. –

P. 22.

1280. Negară, Teodor : [interpret de muzică populară : notă biografică] // Calendarul Naţional

2003. – Ch., 2003. – P. 13-14.

NEGRUŢA, Valeriu

1281. Negruţa, Valeriu : [Artist Emerit din RSSM, violonist] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 77

NEGRUZZI, Vlad

Page 96: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 96

1282. Rucan, Lora. „Vatra” pâinii spirituale : [despre interpretul de muz. uşoară Vlad Negruzzi,

conduc. Soc. culturale „Vatra”] / Lora Rucan // Moldova : ser. nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P. 46-48 :

il. – Text paral. : lb. engl. şi rusă.

NENIŢĂ, Ion

1283. Roibu, Nicolae. Ion Neniţă : [acordionist în orchestra de muzică pop. „Fluieraş”] / Nicolae

Roibu // Femeia Moldovei. – 1978. – Nr 5. – P. a 3-a a cop.

PĂDURARU, Angela

1284. Roibu, Nicolae. La moartea ei au fost săpate două gropi : [despre viaţa si activitatea

interpretei de muzică populară Angela Păduraru] // Cei care au fost… / Nicolae Roibu. – Ch., 1999.

– P. 148-156.

PÂRVAN, Alexandra

1285. Pârvan, Alexandra : [interpretă de muzică populară : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 172.

PÂSLARU, Luiza 1286. Caciuc, Anatol. Luiza Pâslaru : [tânără interpretă de muzică uşoară : schiţă de portret] /

Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1992. – Nr 5-6. – P. 25. – Fot. pe cop.

PERJA, Iancu

1287. Ceaicovschi–Mereşanu. Gleb. Iancu Perja : [(1820–1880) viaţa şi activitatea de creaţie] //

Literatura muzicală moldovenească / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1982. – P. 51-54.

1288. Дайлис, Д. Путь в музыку : [о детстве Янку Пержа, лэутара середины XIX-го века] //

Скрипка лэутара / Д. Дайлис. – К., 1981. – Р. 16-33.

RADU, Nicolae

1289. Radu, Nicolae : [Artist Emerit din RSSM, pianist şi acordeonist : notă biografică] // Literatura

şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 174.

ROMANOV, Constantin

1290. Colesnic, Iurie. Un compozitor şi un pianist de axcepţie – Constantin Romanov : [1895–

1961] / Iurie Colesnic // Univers muzical. – 2003. – Nr 4. – P. 13-14 : fot.

ROTARU, Sofia

1291. Rotaru, Sofia : [Artistă a Poporului din URS. şi RSSM, cântăreaţă de estradă] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 210.

1292. Климчук, О. Романтика : [творческий портрет Софии Ротару, нар. артистки УССР и

МССР] / О. Климчук // Украïна. – 1985. – Nr 44. – P. 16. – (În lb. ucr.)

1293. Руденко, И. «Есть вечная любовь!» : [творч. портрет Софии Ротару] / И. Руденко //

Русский язык за рубежом. – 1986. – Nr 1. – P. 107-110.

Page 97: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 97

SADOVNIC, Iurii

1294. Bolbocianu, Igor. Iurie Sadovnic – chitarist / Igor Bolboceanu // Femeia Moldovei. – 1979. –

Nr 12. – P. 3.

1295. Bolboceanu, Igor. O legendă pentru un interpret şi un chitarist : [Iurie Sadovnic] / Igor

Bolboceanu // Orizontul. – 1986. – Nr 5. – P. 47-48; Горизонт. – Nr 5. – P. 47-48.

1296. Buzilă, Serafim. Sadovnic Iurie : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon encicl. /

Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 372-373.

1297. Sadovnic, Iurie : [promotor al muzicii folc în republică] // Moldova. – 1979. – Nr 7. – P. 26.

1298. Sadovnic, Iurie : [interpret şi compozitor de muzică folc : notă biografică] // Calendar

Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 301-302.

1299. Sadovnic, Iurie. „Votez pentru estrada care propagă idei majore, cu un suport artistic

desăvârşit” : [interviu cu Iurie Sadovnic, compozitor şi interpret de muzică folc] / interlocutor :

Anatol Ciocanu // Moldova. – 1985. – Nr 6. – P. 27-28.

1300. Западинский, Роберт. Рыцарь баллады : [певец и композитор Юрий Садовник] /

Роберт Западинский // Кодры. – 1983. – Nr 6. – P. 128-129.

SARABAŞ, Maria

1301. Sarabaş, Maria. „...Cântecul – durerea mea şi bucuria...” : [interviu cu Maria Sarabaş,

cântăreaţă de muz. populară] / consemnare : E. Cibotaru // Orizontul. – 1988. – Nr 2. – P. 44-48;

Горизонт. – 1988. – Nr 2. – P. 44-48.

SAVIŢCHI, Mihail

1302. Saviţchi, Mihail : [cântăreţ (bariton) : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 225.

STRAHILEVICI, Ghita

1303. Buzilă, Serafim. Strahilevici Ghita (1915–2002) : [pianistă, solistă şi acompaniatoare : notă

biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 409-410.

1304. Strahilevici, Ghita : [pianistă : notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 434.

1305. Strahilevici, Ghita : [pianistă : schiţă biografică] // Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000.

– P. 265-266.

1306. Strahilevici, Ghita : [pianistă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 261.

1307. Şpitalnic, S. Strahilevici Ghita : [notă biografică] // Evreii în literatura, arta şi ştiinţa

Moldovei / S. Şpitalnic. – Ch., 1994. – P. 169-170.

Page 98: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 98

1308. Страхилевич, Гита. У рояля всю жизнь : [интервью с пианисткой] / записал : Зиновий

Столяр // Под одним небом / Зиновий Столяр. – К., 1993. – Р. 119-124.

SULAC, Nicolae

1309. Belicov, Serafim. Dumnezeu îşi ia legendele acasă : [in memoriam Nicolae Sulac (1936–

2003), interpret de muzică populară, Artist al poporului] / Serafim Belicov // Limba română. –

2003. – Nr 4/5. – P. 161-162 : fot.

1310. Curbet, Vladimir. Nicolae Sulac : [filă biografică] // La gura unei peşteri de comori : valori

basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 227-228.

1311. Curbet, Vladimir. Nicolae Sulac şi cântecul popular // Promotori ai artei populare / Vladimir

Curbet. – Ch., 1979. – P. 151-153.

1312. Dorgan, Victoria. Omagiu lui Nicolae Sulac / Victoria Dorgan // Luminătorul. – 2003. – Nr

2. – P. 63-64.

1313. Marian, Boris. Liliacul lui Sulac : [despre Nicolae Sulac, interpret al ansamblului „Lăutarii”]

/ Boris Marian // Femeia Moldovei. – 1986. – Nr 8. – P. 18-19.

1314. Marian, Boris. Nicolae Sulac : [cântăreţ de muz. populară] / Boris Marian // Artişti ai

poporului din RSS. – Ch., 1976. – P. 231-237.

1315. Olărescu, Vlad. Înfierea din urmă : [publicistică cu o „Precuvântare” despre artistul Nicolae

Sulac] / Vlad Olărescu // Nistru. – 1988. – Nr 1, 2, 3. – P. 113-118.

1316. Olărescu, Vlad. Înfierea din urmă : [Nicolae Sulac, Artist al poporului din RSSM] / Vlad

Olărescu; prez. graf. : Oleg Cojocaru; aut. fot. color de pe cop. : Mihai Pătârniche. – Ch. : Î.E.-P.

„Ştiinţa”, 1997. – 166 p.

1317. Sulac, Nicolae : [Artist al poporului din RSSM, interpret de muz. populară] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 268.

1318. Sulac, Nicolae. În aşteptarea nunţilor : [dialog cu Nicolae Sulac] / consemnare : Valentina

Vătavu // Moldova. – 1993. – Nr 11-12. – P. 38-40 : fot.

1319. Sulac, Nicolae. „Şi totul înverzea” : [dialog cu artistul] / consemnare : A. Roşu // Orizontul. –

1988. – Nr 9. – P. 47-48.

1320. Tarlapan, Efim. Un minidialog cu Nicolae Sulac / Efim Tarlapan // Orizontul. – 1984. – Nr

2. – P. 94.

1321. Vieru, Grigore. O luptă şi o suferinţă: Nici mai mare ca doina, dar nici mai mic decât ea :

[despre Nicolae Sulac] / Grigore Vieru // Adevărul, ca aerul renaşterii. – Ch., 1988. – P. 37-38.

Page 99: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 99

1322. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Николае Сулак, солист оркестра нар. муз.

«Лэутары»] // Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 55.

SURUCEANU, Ion

1323. Suruceanu, Ion : [Artist Emerit din RSSM, interpret de muzică de estradă] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 269-270.

1324. Suruceanu, Ion. „Semaforul scenei a fost generos faţă de mine” : [interviu cu interpretul de

muzică uşoară] / interlocutor : L. Botnaru // Moldova. – 1987. – Nr 5. – P. 28.

ŢĂRANU, O.

1325. Radu, M. Tatonări pe corzi de vioară : [despre violonistul O. Ţăranu] / M. Radu // Orizontul.

– 1988. – Nr 5. – P. 48; Горизонт. – 1988. – Nr 5. – P. 48.

ŢURCANU, Nina

1326. Ţurcanu, Nina. Cântecul popular este şi o carte de istorie a neamului : [interviu cu

interpreta de muz. populară] / interlocutor : A. Ciocanu // Moldova. – 1988. – Nr 6. – P. 17.

URSU, Adrian

1327. Popuşoi, Liliana. Interpretul care e în apele sale: Adrian Ursu : [interpret de muzică de

estradă] / Liliana Popuşoi // VIP magazin Moldova. – 2005. – Nr 3. – P. 66-69.

USACI, Gheorghe

1328. Usaci, Gheorghe : [trompetist sov. mold., Artist Emerit din RSSM] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 2. – P. 359.

USACI, Pavel

1329. Usaci, Pavel : [Artist Emerit din RSSM, trompetist şi pedagog] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 2. – P. 359.

VAVERCO, Ludmila

1330. Пожар, Сергей. К таинствам пианизма: уроки жизни и творчества Людмилы

Ваверко. – Ch. : Î.E.-P. „Tipogr. Centrală”, 1999. – 215 p.

Recenzie:

1331. Загорский, Василий. Когда есть что сказать // Литератор. – 1999. – Июль (Nr 2). – P. 11.

VERBEŢKI, Eugen (Evghenii)

1332. Verbeţchi, Eugen : [Artist Emerit din RSSM, muzicant şi clarinetist] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P.129.

1333. Пожар, Сергей. Полет души талантливой и беспокойной: творческий портрет

кларнетиста Евгения Вербецкого / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. – Nr 9/10. – P. 268-288.

VIERU, Istrate

Page 100: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 100

1334. Huzunu, I. Lăutarul Istrate Vieru : [profil de creaţie] / I. Huzunu // Calendar 1991. – Ch., 1990.

– P. 129.

VODĂ, Ricu

1335. Рику Водэ, который поёт «Не скажу никому ничего...», делает исключение для

«Горизонта» : [интервью с исполнителем эстрадной музыки] / записал : Т. Маруй // Горизонт.

– 1989. – Nr 7. – P- 48-49 : fot.

VOINOVAN, Georgeta

1336. Trofimov, Rodica. Un cuvânt durabil : [al interpretei Georgeta Voinovan] / Rodica Trofimov //

VIP magazin. – 2004. – Nr 2. – P. 46-48.

ZAHARIA, Ion

1337. Zaharia, Ion : [flautist, Artist Emerit din RSSM (1976), Artist al poporului (1992) : schiţă

biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 185-186.

1338. Zaharia, Ion : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. –

Vol. 1. – P. 244.

ZAHARIA, Petre

1339. Buzilă, Serafim. Zaharia Petre : [instrumentist : notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor

din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1989. – P. 477.

1340. Buzilă, Serafim. Zaharia Petre : [instrumentist : notă biografică] // Interpreţi din Moldova:

lexicon encicl. : (1460-1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 461.

1341. Zaharia, Petre (1934–1989) : [fluierar, naist, taragotist, clarinetist şi meşter-confecţionar de

instrumente populare] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 207-208.

1342. Zaharia, Petre : [instrumentist : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.

– Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 244.

2. CÂNTĂREŢI DE OPERĂ

AFANASIU (ATHANASIU), Gavril

1343. Afanasiu Gavril (1879–1946) : [cântăreţ de operă (bariton), oratoriu, lied şi profesor : schiţă

biografică] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 354-355.

1344. Afanasiu Gavril : [notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 31.

1345. Afanasiu Gavril : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 71.

1346. Afanasiu Gavril : [notă biografică]. – http://biographical-encyclopedia.info;

cidchisinau.wordpress.com/tag/personalitati-chisinauiene/

Page 101: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 101

1347. Arabajiu, Rodion. Un basarabean la Buenos Aires : [despre muzicianul Gavril Gabrielii

(Afanasiu), născut la Chişinău] / Rodion Arabajiu // Basarabia. – 1993. – Nr 7. – P. 171-180.

1348. Buzilă, Serafim. Afanasiu Gavril : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova

/ Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 10-11.

1349. Арабаджиу, Родион. Талант – это дар увлекаться и увлекать : [о жизни и творчестве

Гаврила Афанасиу] / Родион Арабаджиу // Кодры. – 1994. – Nr 1/2. – Р. 299-303.

1350. Афанасиу Гаврил : [биографическая справка]. –

dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/.../Афанасиу; http://slovari.yandex.ru

1351. Пружинский, А. Афанасиу Гаврил : [биографическая справка] // Отечественные певцы

(1750–1917) : словарь / А. Пружинский. – Москва, 1991. – Р. 33.

1352. Чайковский, Глеб. Маэстро Габриэли : [Гаврил Афанасиу, сценическое имя Габриэли

(1879–1946), оперный певец, добившийся успеха на сценах многих оперных театров, в том

числе за рубежом] // Знаменитые певцы Молдавии / Глеб Чайковский. – К., 1975. – Р. 28-31.

AGA, Ludmila

1353. Caciuc, Anatol. Ludmila Aga : [cântăreaţă de operă din Moldova : schiţă de portret] / Anatol

Caciuc // Femeia Moldovei. – Nr 5. – P. 28 : fot.

ALIOŞINA, Tamara

1354. Alioşina, Tamara : [cântăreaţă de operă (mezzo-soprană) de lieduri şi romanţe, profesoară] //

Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P. 134-135.

1355. Alioşina, Tamara : [cantăreaţă de operă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 30-31.

1356. Buzilă, Serafim. Alioşina Tamara : [cantăreaţă de operă : notă biografică] // Enciclopedia

interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 18.

1357. Buzilă, Serafim. Alioşina Tamara : [cantăreaţă de operă : notă biografică] // Femei din Moldova

: encicl. – Ch., 2000. – P. 21.

1358. Coroliov, Elfrida. Tamara Alioşina / Elfrida Coroliov // Consemnări pe cortină / alcăt. : L.

Vidraşcu, A. Fedico. – Ch., 1989. – P. 244-246.

1359. Алёшина–Александрова Тамара : [биографическая справка] // Музыкальная

энциклопедия. – Москва, 1982. – Т. 6 : [доп. А-А]. – Р. 655.

1360. Дорош, Лина. Тамара Алёшина : [artistă a Teatrului Mold. de Operă şi Balet] / Lina Doroş //

Artişti ai poporului din R.S.S.M. – Ch., 1976. – P.7-13.

Page 102: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 102

1361. Дорош, Лина. Тамара Алёшина / Лина Дорош. – К. : Литература артистикэ, 1981. – 98 p. –

(Нар. артисты СССР).

Recenzie:

1362. Афонин, И. // Кодры. – 1984. – Nr 7. – P. 146-147.

AMARFII, Lilia

1363. Daşevschii, Veniamin. Lilia Amarfii din ţara oamenilor cu har : [despre Lilia Amarfii, solista

Teatrului de Operetă din Moscova, originară din Basarabia] / Veniamin Daşevschi // Moldova : serie

nouă. – 2005. – Nr 3-4. – P. 36-38.

BABICI (HÂNCU), Lidia

1364. Babici (Hâncu) Lidia : [cântăreaţă de opreă (soprană lirică), pedagog] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 72.

1365. Кушнир, А. Оперная певица и педагог Лидия Бабич / А. Кушнир // Muzeul Naţional de

Istorie a Moldovei : An. – Ch., 1992. – Nr 1. – P. 226-232.

1366.

BAŞCATOV, Nicolae

1367. Dănilă, Aurelian. Nicolae Başcatov : [cântăreţ de operă] / Aurelian Dănilă // Artişti ai poporului

din RSSM. – Ch., 1976. – P. 31-35.

BIEŞU, Maria

1368. Axionov, Vladimir. Aportul primadonei Maria Bieşu în evoluţia teatrului liric contemporan /

Vladimir Axionov // Arta 2005: Arte audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 121.

1369. Berghie, Parascovia. Anul „Maria Bieşu” / Parascovia Berghie // Univers muzical. – 2002. –

Nr 1. – P. 9.

1370. Bieşu, Maria : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Dicţionar enciclopedic. – Bucureşti,

1993. – Vol. 1. – P. 419.

1371. Bieşu, Maria : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în

2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 94-96 : fot.

1372. Bieşu, Maria : [cântăreaţă de operă : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki/Maria_Bie%C8%99u;

http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Bie%C5%9Fu

1373. Bieşu, Maria : [cântăreaţă de operă : notă biografică] [resursă electronică]. –

istoria.md/articol/.../Maria_Bieșu,_biografie

1374. Maria Bieşu : Moldova. Imagini muzicale / aut.-alcăt. : Elena Vdovina; pict. : V. Bulat. –

Ch. : Timpul, 1979. – 60 p. : fot.

Page 103: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 103

1375. Maria Bieşu: Scena, opera – dragostea mea / Aurelian Dănilă, Claudia Partole, Elena

Vdovina; fot. : Mihai Potârniche [et. al.]. – Ch. : Cartea Moldovei, 2005 (Combintul Pologr.). – 237

p. : fot.; fot. color. – Text paral. : lb. rom., engl., fr., rusă.

1376. Bieşu, Maria. Când omului i s-au fost tăiat aripile, i-a fost dată muzica : [interviu] /

consemnare : Claudia Partole // Univers muzical. – 2002. – Nr 1. – P. 4-7.

1377. Bieşu, Maria. Timpul strânsului // Maria Bieşu / Univers muzical. – 2003. – Nr 4. – P. 3.

1378. Borş, Ion. Maria Bieşu / Ion Borş // VIP magazin. – 2005. – Nr 9. – P. 35-38.

1379. Bulat, M. Aleasă a cântecului : [Maria Biesu] / M. Bulat // Femeia Moldovei. – 1982. – Nr 6.

– P. 16.

1380. Buzilă, Serafim. Bieşu Maria // Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. –

Ch., 1999. – P. 57-59.

1381. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Vocea ei divină : [Maria Bieşu] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu

// Femeia Moldovei. – 1984. – Nr 5. – P. 14-15.

1382. Cemortan, Leonid. Maria Bieşu la început de cale / Leonid Cemortan // Arta 2005: Arte

audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 116-118.

1383. Cosma, Viorel. Bieşu Maria // Interpreţi din România : lexicon / Viorel Cosma. – Bucureşti,

1996. – Vol. 1. (A-F).

1384. Costriţchi, Marta. Cântăreaţă...şi actriţă : [despre primadona Operei Naţ. Maria Bieşu] //

Univers muzical. – 2002. – Nr 2. – P. 24-25.

1385. Cupcea–Josu, Argentina. Maria Bieşu : [notă biografică] / Argentina Cupcea–Josu //

Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 77.

1386. Cupcea–Josu, Argentina. Maria Bieşu : [schiţă biografică] / Argentina Cupcea–Josu //

Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 44.

1387. Curbet, Vladimir. Maria Bieşu : [cântăreaţă de operă : filă biografică] // La gura unei peşteri

de comori : valori basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 224-226.

1388. Curbet, Vladimir. Maria Bieşu : [cântăreaţă de operă : schiţă biografică] // Promotori ai artei

populare / Vladimir Curbet. – Ch., 1979. – P. 153-157.

1389. Cutâreva, A. Fiică slăvită a poporului : [despre Maria Bieşu, Artistă a poporului din URSS] /

A. Cutâreva // Comunistul Moldovei. – 1984. – Nr 4. – P. 86-89.

Page 104: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 104

1390. Dron, Ion. Bieşu Maria : [cântăreaţă de operă : schiţă biografică] / Ion Dron // Femei din

Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 44.

1391. Dumbrăveanu, Victor. Floarea soarelui : [despre viaţa şi activitatea scenică a M. Bieşu] /

Victor Dumbrăveanu // Moldova. – 1984. – Nr 5. – P. 18-19.

1392. Iuncu, Rodica. O nouă întâlnire : [cu Maria Bieşu] / Rodica Iuncu // Femeia Moldovei. –

1980. – Nr 2. – P. 16-17.

1393. Malev, Vera. Sălăşuinţele frumosului : [despre Maria Bieşu, Artistă a Poporului din URSS] /

Vera Malev // Femeia Moldovei. – 1976. – Nr 1. – P. 6-7.

1394. Partole, Claudia. Timpul are grijă de toate : [despre concertul de gală al primadonei Operei

naţ. Maria Bieşu] / Claudia Partole // Univers muzical. – 2002. – Nr 2. – P. 59-60.

1395. Pleşco, L. Maria Bieşu : [viaţa şi activitatea scenică : schiţă de portret] / L. Pleşco //

Orizontul. – 1984. – Nr 1. – P. 48-49.

1396. Rusu–Haraba, Anastasia. Maria, cea de acasă... : [Maria Bieşu, cântăreaţă de operă] /

Anastasia Rusu–Haraba // Moldova : serie nouă. – 2005. – Nr 7/8. – P. 26-28. – Text şi în lb. engl.,

rusă.

1397. Tcaci, Efim. „Infinită-i lupta pentru perfecţiune, în ea-i un început necontenit” : [profil de

creaţie al cântăreţei de operă Maria Bieşu] / Efim Tcaci // Nistru. – 1982. – Nr 6. – P. 142-145.

1398. Tcaci, Efim. Maria Bieşu : [despre viaţa şi activitatea scenică a cântăreţei de operă] //

Premiere, portrete… . / Efim Tcaci – Ch., 1977. – P. 112-118.

1399. Tcaci, Efim. Maria Bieşu : [portret de creaţie] / Efim Tcaci // Nistru. – 1976. – Nr 11. – P.

145-147.

1400. Vdovina, Elena. Maria Bieşu : [studiu monogr.] / Elena Vdovina. – Ch. : Literatura artistică,

1977. – 18 p.

Recenzie:

1401. Corchina, Alla. Universul fermecătoarelor imagini // Chişinău. Gaz. de seară. – 1978. – 17 mart.

1402. Vdovina, Elena.„Totul trebuie să izvorască din inimă...” : [cântăreaţa de operă Maria Bieşu

apreciată în ţară şi peste hotare] / Elena Vdovina // Nistru. – 1984. – Nr 5. – P. 144-150.

1403. Бенгельсдорф, С. Слово о певице : [творческий портрет Марии Биешу] / С.

Бенгельсдорф // Кодры. – 1986. – Nr 3. – P. 137-141.

1404. Вдовина, Елена. Чио-Чио-Сан из Волонтировки : [о Марии Биешу] / Елена Вдовина //

Агитатор. – 1977. – Nr 19. – P- 21-23.

1405. Вдовина, Елена. Мария Биешу : [страницы биографии] / Елена Вдовина. – К. :

Литература артистикэ, 1984. – 207 р. : fot.

Recenzie:

Page 105: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 105

1406. Кириллова, Ю. Мария Биешу : Творч. портрет / Ю. Кириллова. – М. : Музыка, 1985. – 32 р. : il.

1407. Вдовина, Елена. Мария Биешу : [творческий портрет] / Елена Вдовина //

Mузыкальная жизнь. – 1977. – Nr 17. – P. 2-3.

1408. Гусаров, В. Привет, тебе, Мария! : [творческий портрет Марии Биешу] / В. Гусаров //

Огонек. – 1982. – Nr 13. – P. 30.

1409. Дариенко, Петря. Волшебница из Волонтировки : [оперная певица Мария Биешу] //

Люди моей биографии: Очерки, литературные портреты, эссе / Петря Дариенко. – К., 1979. –

р. 118-123.

1410. Коркина, Алла. «АВЕ, Мария!..» : / Образы родного города / Алла Коркина. – К., 1987.

– Р. 10-26.

1411. Кутырева, А. Славная дочь народа : [о нар. артистке CCCP М. Биешу] / А. Кутырева //

Коммунист Молдавии. – 1984. – Nr 4. – P. 84-87.

1412. Лудман, Г. Каждый штрих – сквозь сердце… : [творческий портрет Марии Биешу] / Г.

Лудман // Кодры. – 1986. – Nr 7. – P. 147-148.

1413. Маларчук, Георге. «Каса Марии» : [очерк о Марии Биешу, главы из книги «Письма из

отчего дома»] / Георге Маларчук // Кодры. – 1983. – Nr 11. – P. 35-40.

1414. Милютина, Изольда. Гордость нашей культуры : [к 25-летию творческой

деятельности Марии Биешу] / Изольда Милютина // Советская музыка. – 1985. – Nr 1. – P.

52-56.

1415. Столяр, Зиновий. Мастера оперной сцены: Мария Биешу // Страницы молдавской

музыки / Зиновий Столяр. – К., 1983. – Р. 106-109.

1416. Ткач, Ефим. Волшебство голоса : [Марии Биешу] / Ефим Ткач // Советская музыка. –

1978. – Nr 2. – P. 112-113.

BOTEZAT, Parascovia (Polina)

1417. Botezat, Parascovia : [cântăreaţă (soprană), Artistă a Poporului din RSSM] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 106.

1418. Botezat, Parascovia : [cântăreaţă de operă (soprană) : schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar

Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 294-295.

1419. Botezat, Parascovia : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Dicţionar enciclopedic

moldovenesc. – Ch., 1989. – P. 85.

1420. Botezat, Parascovia : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Femei din Moldova : encicl. –

Ch., 2000. – P. 52.

Page 106: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 106

1421. Buzilă, Sreafim. Botezat Parascovia : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Enciclopedia

interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 72-73.

1422. Lastovca, L. Polina Botezat : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Artişti ai poporului din

R.S.S.M. / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 37-43.

1423. Rusnac, Constantin. Parascovia Botezat : [profil de creaţie] / Constantin Rusnac // Femeia

Moldovei. – 1982. – Nr 10. – P. 20.

1424. Rusnac, Constantin. Parascovia Botezat : [schiţă biografică] / Constantin Rusnac // Calendar

1982. – Ch., 1982. – P. 177.

1425. Ботезат, Парасковия : [биографическая справка] // Музыкальная энциклопедия. – М.,

1982. – Р. 691.

1426. Столяр, Зиновий. Парасковия Ботезат : [эскиз к портрету] // Страницы молдавской

музыки / Зиновий Столяр. – К., 1983. – Р. 109-114.

BUJOR, Metodie 1427. Bujor, Metodie. O voce de aur : [interviu cu cântăreţul de operă, basul Metodie Bujor] /

consemnare : Leo Butnaru // Moldova : serie nouă. – 2005. – Nr 9. – P. 42-25. – Text paral : lb. rom.,

engl., rusă.

BURGHIU, Svetlana

1428. Marciuc, N. Svetlana Burghiu : [solistă a Teatr. de Operă şi Balet] / N. Marciuc // Femeia

Moldovei. – 1982. – Nr 1. – P. 33.

CALESTRU, Valentina

1429. Iuncu, Rodica. Forţa destinului : [portret de creaţie al sopranei Valentina Calestru de la

Opera Naţ.] / Rodica Iuncu // Sud-Est. – 2003. – Nr 1. – P. 143-151.

CEBAN, Ion

1430. Ceban, Ion : [Artist emerit din RSSM. cântăreţ (tenor) : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 418.

CEBOTARI, Maria

1431. Arabajiu, Rodion. Întoarcerea Mariei Cebotari la baştină : [schiţă biografică] / Rodion

Arabajiu // Basarabia. – 1992. – Nr 10. – P. 191-196.

1432. Arabajiu, Rodion. O carieră vertiginoasă : [a celebrei cântăreţe Maria Cebotari] / Rodion

Arabajiu // Basarabia. – 1991. – Nr 11. – P. 151-156.

1433. Arabajiu, Rodion. 80 de ani de la naşterea Mariei Cebotari / Rodion Arabadjiu // Moldova. –

1990. – Nr 2. – P. 21.

1434. Arabajiu, Rodion. Simfonie neterminată: Un nume de legendă – cântăreaţa Maria Cebotari /

Rodion Arabajiu // Orizontul. – 1989. – Nr 5-12; Горизонт. – Nr 5-12.

1435. Arabajiu, Rodion. Un nume de legendă – Maria Cebotari : [cântăreaţă de operă] / Rodion

Arabajiu // Nistru. – 1990. – Nr 3. – P. 137-143.

Page 107: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 107

1436. Arabajiu, Rodion. Un nume de legendă – Maria Cebotari : [cântăreaţă de operă] / Rodion

Arabajiu // Consemnări pe cortină / alcăt. : L. Vidraşcu, A. Fedico. – Ch., 1989. – P. 211-215.

1437. Arnăutu, Mihai. Maria Cebotari : [schiţă de profil] / Mihai Arnăutu // Sud-Est. – 1992. – Nr 4.

– P. 25-26.

1438. Buzilă, Serafim. Cebotari Maria : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon encicl.

(1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 100-104.

1439. Canţâr, A. Faţă în faţă cu gloria : [despre renumita cântăreaţă din Basarabia Maria Cebotari] /

A. Canţâr // Moldova. – 1990. – Nr 2. – P. 18-19.

1440. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Cebotari Maria (1910–1949) : [soprană] / Gleb Ceaicovschi–

Mereşanu // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 19; Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1999. – P.

141-146.

1441. Cebotari, Maria. De vorbă cu Maria Cebotari : [art. preluat din „Gazeta Basarabiei” din 6 iun.

1936] / interviu realizat de Alexandru Robot; material prezentat de Anatol Ciocanu // Viaţa Basarabiei.

– 2003. – Nr 2. – P. 17-19 : fot.

1442. Cebotari, Maria : [cantăreaţă de operă : notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P.

122.

1443. Cebotari, Maria : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 419.

1444. Cebotari, Maria : [schiţă biografică] // Femei din Moldova : encicl. – Ch., 2000. – P. 65-66.

1445. Cebotari, Maria : [profil de creaţie]. – http://www.moldovenii.md/md/people/71

1446. Cosma, Viorel. O vedetă devenită mit : Maria Cebotari între minciună şi adevăr / Viorel Cosma

// Sud-Est. – 1992. – Nr 4. – P. 16-27.

1447. Curbet, Vladimir. Maria Cebotari : [filă biografică] // La gura unei peşteri de comori: valori

basarabene / Vladimir Curbet. – Ch., 1994. – P. 220-224.

1448. Dănilă, Aurelian. Maria Cebotari // Opera basarabeană (1918–1925) / Aurelian Dănilă. – Ch.,

1995. – P. XXXII.

1449. Dănilă, Aurelian. Maria Cebotari în amintiri, cronici şi imagini / Aurelian Dănilă; red. :

Tamara Osmochescu; fotogr.: Mihai Pătârniche, Andrei Mardare, Petru Cazacu [et al.]; concepţie graf.

: Vlad Afanasiu. – Ch. : Firma „Baştina-RADOG” S.R.L., 1999. – 239 p. : fot. color.

Recenzii:

1450. Ciocoi, Gheorghe. Vulcanul // Dialog. – 1999. – 9 iul. – P. 7.

1451. Coroliov, Elifrida., Galaicu Violina // Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001.

– P. 154-155.

1452. Roşca, Agnesa. O carte de cereşti amintiri // Lit. Şi arta. – 1999. – 5 aug. – P. 6.

1453. Rotaru, Tatiana. Ave Maria // Săptămâna. – 1999. – 16 iul. – P. 7.

Page 108: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 108

1454. Mânăscurtă, Ion. Floare de nu-mă-uita : [Maria Cebotari] / Ion Mânăscurtă // Femeia

Moldovei. – 1977. – Nr 3. – P. 20; Mâine, când ne vom întâlni pe pământ / Ion Mânăscurtă. – Ch.,

1989. – P. 272-274.

1455. Pohilă, Vlad. Cea mai mare Marie a muzicii lirice româneşti : [Maria Cebotari] / Vlad Pohilă //

BiblioPolis. – 2004. – Vol. 11, Nr 3. – P. 52-53.

1456. Арабаджиу, Родион. Неоконченная симфония : очерк жизни и творчества Марии

Чеботарь / Родион Арабаджиу. – Ch. : Literatura artistică, 1990. – 144 p. : il.

1457. Арабаджиу, Родион. Певица–легенда: Головокружительная карьера : [Мария Чеботарь] /

Родион Арабаджиу // Колумна. – 1992. – Nr 2. – P. 51-58.

1458. Чайковский, Глеб. Последняя блуждающая звезда : [Мария Чеботарь] // Знаменитые

певцы Молдавии / Глеб Чайковский. – К., 1975. – Р. 54-58.

CONSTANTINOVA, Eleonora

1459. Şcerbin, Ion. Schiţe de portret al unui regizor de operă : [Eleonora Constantinova] / Ion Şcerbin

// Nistru. – 1981. – Nr 3. – P. 151-155.

COVALIOV, Nicolae

1460. Пожар, Сергей. Дарить чудо театра : [творческий портрет оперного певца Николая

Ковалева ] / Сергей Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 5-6. – P. 101-106.

CURIN, Victor 1461. Tcaci, Efim. Victor Curin : [solist de operă] / Efim Tcaci // Artişti ai poporului din RSSM / I.

Lempert. – Ch., 1976. – P. 159-165.

1462. Вдовина, Елена. Виктор Курин : [эскиз к портрету] / Елена Вдовина // Рампа. – К., 1976. –

Р. 146-151.

CUZA, Eufrosinia (Valentina)

1463. Arabajiu, Rodion. O viaţă consacrată artei muzicale : [despre viaţa şi activitatea Efrosiniei

Cuza, cântăreaţă, originară din R. Moldova] / Rodion Arabajiu // Nistru. – 1980. – Nr 6. – P. 156-

180.

1464. Arabajiu, Rodion. O viaţă consacrată scenei : [despre celebra cântăreaţă Efrosinia Cuza] /

Rodion Arabajiu // Кодры. – 1979. – Nr 4. – P. 125-131.

Recenzie:

1465. Magna, S. Viaţă consacrată scenei : Vitraliu editorial // Învăţământul public. – 1979. – 5 dec.

1466. Cuza, Valentina (Eufrosonia) : [cântăreţă (soprano)] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în

2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 351.

1467. Чайковский, Глеб. Молдавский темперамент : [Валентина Куза, оперная певица] //

Знаменитые певцы Молдавии / Глеб Чайковский. – К., 1975. – Р. 20-27 : fot.

CUZIMINOV, Fiodor

Page 109: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 109

1468. Cuziminov, Fiodor : [Artist Emerit din RSSM, cântăreţ de operă (bariton)] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 351.

1469. Мануйлов, М. Ветеран молдавской оперы : [Фёдор Кузьминов] / M. Мануйлов // Scena

1974–1975. – Ch., 1977. – P. 82-86.

DICESCU, Anastasia

1470. Dicusară, Diana. Aspecte din activitatea Anastasiei Dicescu la Conservatorul „Unirea” din

Chişinău : [file din biogr. renumitei cântăreţe de operă A. Dicescu] / Diana Dicusară // Cugetul. –

2005. – Nr 2. – P. 30-32 : il.

EROFEEVA, Ludmila 1471. Benghelsdorf, S. Talent strălucitor : [Ludmila Erofeeva, cântăreaţă de operă, Artistă a Poporului

din URSS şi RSSM] / S. Benghelsdorf // Tribuna. – 1977. – Nr 13. – P. 45-48.

1472. Doroş, Lina. Ludmila Erofeeva : [cântăreaţă de operă : notă biografică] / Lina Doroş // Artişti ai

poporului din RSSM/ I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 101-109.

1473. Erofeeva, Ludmila : [cântăreaţă de operă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 223.

1474. Erofeeva, Ludmila : [studiu monografic despre viaţa şi activtatea cânăreţei de operă] / aut.

textului Zinovii Stolear. – Ch. : „Timpul”, 1989. – 72 p. : fot. – Text paral. : lb. rom. şi rusă. –

(Maeştri ai scenei de operă).

GORLACI, Kira

1475. Buzilă, Serafim. Gorlaci Kira : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova. –

Ch., 1999. – P. 219-220.

1476. Buzilă, Serafim. Gorlaci Kira : [schiţă de portret] / Serafim Buzilă // Femei din Moldova :

encicl. / ed. : Iu. Colesnic. – Ch., 2000. – P. 124.

1477. Gorlaci, Kira : [cântăreaţă de operă (mezzo-soprană), de origine rusă] // Calendar Naţional

2004. – Ch., 2004. – P. 230-231.

1478. Gorlaci, Chira : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985.

– Vol. 1. – P. 156.

JARICOV, Anatol

1479. Jaricov, Anatol : [Artist Emerit din RSSM, cântăreţ (tenor liric), solist al Teatrului de Operă

şi Balet] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 234.

LEVIŢCAIA, Nina

1480. Leviţcaia, Nina : [cântăreţă (soprano) din RSSM : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 369.

LIPKOVSKI, Lidia

Page 110: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 110

1481. Arabajiu, Rodion. Viaţă dedicată scenei : [Lidia Lipkovski, cântăreţă (soprano)] / Rodion

Arabajiu. – Ch. : Literatura artistică, 1979. – 143 р.

Recenzie:

1482. Miliutin, Boris. Vedetă a scenei de operă // Chşinău. Gazeta de seară. – 1979. – 20 oct.

1483. Arabajiu, Rodion. „Tremurătoare sala amuţeşte...” : [file din biografia artistei Lidia Lipkovski

(25 mai 1982 – 22 martie 1958)] / Rodion Arabajiu // Orizontul. – 1985. – Nr 8. – P. 38-45.

1484. Buzilă, Serafim. Lipkovski (Lipcovski) Lidia : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din

Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 268-269.

1485. Buzilă, Serafim. Lipkovski Lidia : [notă biografică] / Serafim Buzilă // Chişinău : encicl. – Ch.,

1997. – P. 290-291.

1486. Ceaicovschi, Gleb. Lipkovski Lidia : [notă biografică] /Gleb Ceaicovschi // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 386.

1487. Ceaicovschi, Gleb. Privighetoarea nistreană : [despre viaţa şi activitatea Lidiei Lipkovski] /

Gleb Ciacovschi // Basarabenii în lume. – Ch., 2002. – Vol. 1. – P. 17-27.

1488. Dănilă, Aurelian. Lidia Lipkovski : [portret de creaţie al cântăreţei de operă şi operetă] /

Aurelian Dânilă // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P.

199-200. – Rez. în lb. fr.

1489. Lipkovski, Lidia : [cântăreaţă de operă (soprană de coloratură) şi profesoară, originară din

Basarabia] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 141-142.

1490. Lipkovski, Lidia. Memorii : [cântăreaţă rusă, originară din Basarabia] / în red. lui Rodion

Arabajiu // Columna. – 1991. – Nr 7. – P. 71-79; Nr 8. – P. 71-79; 1992. – Nr 4-5. – P. 88-94. – Idem

şi în lb. rusă.

1491. Арабаджиу, Родион. «И замолчал притихший зал…» : [страницы жизни и творчества рус.

певицы, уроженки Бессарабии, Лидии Липковской] / Родион Арабаджиу // Горизонт. – 1985. –

Nr 8. – P. 38-45.

1492. Арабаджиу, Родион. Очарованная песней : страницы жизни и творчества Л.

Липковской / Родион Арабаджиу. – К. : Литература артистикэ, 1977. – 194 p.

Recenzii:

1493. Ceban, T. Două artiste–două vedete // Moldova soc. – 1979. – 31 oct.

1494. Лазарев, А. Судьба певицы / А. Лазарев, К. Попович // Кодры. – 1977. – Nr 12. – P. 12.

1495. Янку, О. //Вечерний Кишинев. – 1977. – 16 мая.

1496. Арабаджиу, Родион. Судьба примадонны: воспоминания и документы о жизни и

творчестве Л. Липковской / Родион Арабаджиу. – Ch. : Literatura artistică, 1989. – 235 p.

Recenzie:

Page 111: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 111

1497. Гершфельд, Д. Музыкой зазвучала строка // Вечерний Кишинёв. – 1990. – 2 апр.

1498. Липковская, Лидия. Воспоминания : [рус. певица первой половины ХХ-го века,

уроженка Бессарабии] / Лидия Липковская; под ред. Родиона Арабаджиу // Колумна. – 1991. –

Nr 7, 8. – P. 82-81.

1499. Чайковский, Глеб. Днестровский соловей : [Лидия Липковская] // Знаменитые певцы

Молдавии / Глеб Чайковский. – К., 1975. – Р. 32-43.

LUCI–LUCEZARSKAIA, Eugenia

1500. Arabajiu, Rodion. Basarabia cântă demult : [biografia de creaţie a cântăreţei de operă Eugenia

Luci–Lucezarskaia, originară din Basarabia] / Rodion Arabajiu // Basarabia. – 1992. – Nr 6. – P. 191–

200 : fot.

1501. Арабаджиу, Родион. Свет далёкой звезды : [к биогр. бессараб. опер. певицы Евгении

Луч–Лучезарской] / Родион Арабаджиу // Кодры. – 1992. – Nr 12. – P. 166-173.

1502. Чайковский, Глеб. Е. Лучезарская и С. Залевский: [оперные певцы] // Знаменитые певцы

Молдавии / Глеб Чайковский. – К., 1975. – Р. 44-47 .

MIHAILOVA, Lidia

1503. Mihailova, Lidia : [Artistă Emerită din RSSM, cântăreaţă (soprano)] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 31.

1504. Şerban, I. Lidia Mihailova : [cântăreaţă de operă] / I. Şerban // Moldova. – 1978. – Nr 2. – Pe

cop.

MIHNEVICI, Valentina

1505. Mihnevici, Valentina : [cântăreaţă (soprană) : schiţă biogr., bibliogr.] // Calendar Naţional

2004. – Ch., 2004. – P. 307.

1506. Buzilă, Serafim. Mihnevici Valentina : [cântăreaţă (soprană) : notă biografică] // Interpreţi

din Moldova: lexicon encicl (1460-1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 289.

1507. Buzilă, Serafim. Mihnevici Valentina : [cântăreaţă (soprană) : profil de creaţie] // Femei din

Moldova : encicl. / ed. : Iu. Colesnic. – Ch., 2000. – P. 195.

1508. Mihnevici, Valentina : [cântăreaţă (soprană) : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 31.

MUNTEANU, Mihai

1509. Buzilă, Sreafim. Munteanu Mihai : [cântăreţ de operă : profil de creaţie] // Dicţionarul

interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 305-307.

1510. Iuncu, Rodica. Mihai Munteanu : [Artist al poporului din RSSM : portret de creaţie] / Rodica

Iuncu // Femeia Moldovei. – 1983. – Nr 5. – P. 33.

Page 112: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 112

1511. Ludman, G. Mihai Munteanu : [cântăreţ de operă (tenor lirico-dramatic), de lied şi profesor]. –

Ch. : Timpul, 1986. – 64 fot. – Text paral. : lb. rom., rus., engl.

1512. Munteanu, Mihai : [cântăreţ de operă : portret de creaţie, bibliogr.] // Calendar Naţional 2003. –

Ch., 2003. – P. 177-179.

1513. Munteanu, Mihai : [cântăreţ de operă : notă biografică] // Dicţionar enciclopedic moldovenesc.

– Ch., 1989. – P. 107.

1514. Munteanu, Mihai : [cântăreţ de operă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în

2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 67 : fot.

1515. Munteanu, Mihai. „Pe rege îl face curtea...” : [interviu cu solistul de operă] / consemnare :

Maria Saharneanu // Femeia Moldovei. – 1995. – Nr 5. – P. 2-4.

1516. Вдовина, Елена. Михай Мунтяну : [оперный певец] / Елена Вдовина // Молдавский

Государственный Театр Оперы и Балета. – Кишинэу, 1983. – Р. 10-15.

1517. Лей, А. «Я выбрал оперу» : [Михай Мунтяну : тв. портрет] / А. Лей // Кодры. – 1988. – Nr

12. – P. 127-132.

1518. Столяр, Зиновий. Михай Мунтяну : [творческий путь] // Страницы молдавской музыки /

Зиновий Столяр. – Кишинэу, 1983. – Р. 114-120.

NAGACEVSCHI, Nicolae

1519. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Nicolae Nagacevschi : [100 de ani de la naşterea cântăreţului

moldovean de operă moldovеan (1890–1941)] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu // Calendar 1990. – Ch.,

1989. – P. 91.

1520. Nagacevschi, Nicolae : [cântăreţ (tenor liric) : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 74 : fot.

1521. Чайковский, Глеб. Прекрасный тенор: [оперный певец Николай Нагачевский] //

Знаменитые певцы Молдавии / Глеб Чайковский. – К., 1975. – Р. 48-53.

PAULENCU, Ion

1522. Buzilă, Serafim. Un har polivalent : [profil de creaţie al cântăreţul de operă Ion Paulencu] /

Serafim Buzilă // Nistru. – 1979. – Nr 12. – P. 151-154.

1523. Ion Paulencu : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2000. – Ch., 2000. – P. 340-

341.

RAISOV, Boris

1524. Raisov, Boris : [Artist al poporului din RSSM, cântăreţ (bariton dramatic), fost solist al

Teatrului mold. de Operă şi Balet] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. –

Vol. 2. – P. 174-175 : fot.

Page 113: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 113

1525. Коркина, Алла. Борис Раисов : [оперный певец : биографический очерк] / Образы

родного города / Алла Коркина. – К., 1987. – Р. 27-41.

1526. Столяр, Зиновий. Мастера оперной сцены : [штрихи к творческому портрету Бориса

Раисова] // Страницы молдавской музыки / Зиновий Столяр. – К., 1983. – Р. 124.

SAVIŢCHI, Valentina

1527. Buzilă, Serafim. Valentina Saviţchi : [cântăreaţă de operă (soprană lirică), lied şi muz. populară]

// Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 408.

1528. Dănilă, Aurelian. Valentina Saviţcaia – Одной звезды я повторяю имя / Aurelian Dănilă,

Galina Cocearova. – Ch. : Cartea Moldovei, 2007. – 109 p. : fot.

1529. Leiderman, A. Valentina Saviţchi : [cântăreaţă de operă : schiţă de portret] / A. Leiderman //

Artişti ai poporului din RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 217-223.

1530. Olărescu, Vlad. Valentina Saviţchi: „Doina m-a cerut în lume” : [activitatea artistică a

cântăreţei de operă] / Vlad Olărescu // Nistru. – 1984. – Nr 8. – P. 148-151.

1531. Proca, Ion. Valentina Saviţchi : [cântăreaţă de operă : profil de creaţie] / Ion Proca // Femeia

Moldovei. – 1978. – Nr 11. – P. 3.

1532. Roşcovan, E. Valentina Saviţchi : [cântăreaţă de operă : schiţă de portret] / E. Roşcovan //

Femeia Moldovei. – 1987. – Nr 7. – P. 3.

1533. Saviţchi, Valentina : [cântăreaţă de operă : notă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2002.

– Ch., 2002. – P. 211-212.

1534. Saviţchi, Valentina : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendarul bibliotecarului 1997. – Ch.,

1997. – P. 175.

1535. Saviţchi, Valentina : [notă biografică] // Chişinău : encicl. / ed. Iu. Colesnic. – Ch., 1997. – P.

408.

1536. Saviţchi, Valentina : [notă biografică] // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. – Ch., 1976. –

Vol. 6. – P. 60.

1537. Saviţchi, Valentina : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 225 . fot.

1538. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Савицкая Валентина, народная артистка

(22.02.96)] // Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 55.

Page 114: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 114

1539. Столяр, Зиновий. Мастера оперной сцены: Валентина Савицки // Страницы молдавской

музыки / Зиновий Столяр. – К., 1983. – Р. 124-128.

STREZEV, Svetlana

1540. Buzilă, Serafim. Strezev, Svetlana : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova /

Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 412.

1541. Cutâreva, A. Svetlana Strezeva : [portret de creaţie al artistei de operă] / A. Cutâreva //

Orizontul. – 1985. – Nr 4. – P. 66-67.

1542. Strezev, Svetlana : [cântăreţă de operă : notă biografică] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000.

– P. 283.

1543. Strezev, Svetlana : [cântăreţă de operă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în

2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 261-262.

1544. Strezev, Svetlana. „Să găsim împreună noi formule de familiarizare a publicului cu opera

moldovenească” / Svetlana Strezev // Moldova. – 1987. – Nr 6. – P. 33.

1545. Şcerbina, I. De-a pururi slăvită – femeia muncitoare : [profil de creaţia al solistei Teatrului de

Operă şi Balet Svetlana Strezev] / I. Şcerbina // Femeia Moldovei. – 1982. – Nr 2. – P. 2.

1546. Пожар, Сергей. Сияющий голос любви: [творческий путь Светланы Стрезев] / Сергей

Пожар // Кодры. – 1994. – Nr 3-4. – P. 191-197.

1547. Театр – её жизнь: Светлана Стрезев // Славим имя твое, комсомол / сост. : Д. Дьяков. –

К., 1982. – Р. 32-33.

ŞEVCENCO, Ana

1548. Şevcenco, Ana : [prima interpretă de operă, Artistă Emerită din RSSM, cântăreaţă

(meţosoprană), prima interpretă de operă] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985.

– Vol. 2. – P. 440.

TRETIAC, Vasile

1549. Пожар, Сергей. Лицедейство без фальши : [к 70-летию выдающегося тенора Василия

Третьяка, засл. арт. МССР, нар. артист СССР] / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. – Nr 2. – P. 262-

270 : fot.

ZACLICOVSCHI, Vladimir

1550. Zaclicovschi, Vladimir : [cântăreţ (tenor), solist al Teatrului de Operă şi Balet] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 243.

ZALEVSCHI, Sigizmund

1551. Zalevschi, Sigizmund : [cântăreţ (bas-bariton), originar din or. Bălţi] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 243.

ZAVOLOKIN, Vilori

Page 115: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 115

1552. Zavolokin, Vilori : [cântăreţ de operă (bas)] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 107.

1553. Buzilă, Serafim. Zavolokin Vilori : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova /

Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 480-481.

3. COMPOZITORI ŞI DIRIJORI

ANDRONIC, Ştefan

1554. Andronic, Ştefan : [dirijor : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.lauta.ru/stefan-andronic-biografie.html

ARANOV, Şico

1555. Aranov, Şico : [dirijor de orchestră, compozitor, Artist al poporului din RSSM] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 41.

1556. Aranov, Şico : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1557. Aranov, Şico : [compozitor şi dirijor de orchestră] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/ru/people/311;

1558. Tcaci, Efim. Şico Aranov : [compizitor, dirijor] / Efim Tcaci // Premiere, portrete... / Efim

Tcaci. – Ch., 1977. – P. 73-77.

1559. Аранов, Шико : [композитор, основатель и руководитель первого молдавского джаз-

оркестра „Букурия»] [электронный ресурс]. – http://ru.wikipedia.org/wiki

ASACHI, Elena

1560. Asachi, Elena (1789–1877) : [prima compozitoare profesionistă din Moldova, cântăreaţă,

pianistă, chitaristă : schiţă biografică] // Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1999. – P. 249-251.

1561. Asachi, Elena : [compozitoare şi pianistă : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 67.

1562. Asachi, Elena : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://en.wikipedia.org/wiki/Elena_Asachi

1563. Badiu, Vasile. Asachi Elena : [viaţa şi activitatea] // Femeia Moldovei. – 1989. – Nr 11. – P.

10-12.

1564. Buzilă, Serafim. Asachi Elena : [compozitoare şi pianistă : notă biografică] // Interpreţi din

Moldova : lexicon encicl. : (1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 32.

Page 116: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 116

1565. Cozma, Viorel. Asachi Elena : [compozitoare : notă biografică] // Muzicieni din România :

lexicon bibliogr. / Viorel Cozma. – Bucureşti, 1989. – Vol. 1. – P. 63-65.

1566. Neagu, M. Elena Asachi : [despre compozitoarea Elena Asachi care a contribuit la formarea

muzicii moldoveneşti moderne din secolul trecut] / M. Neagu // Calendar 1989. – Ch., 1988. – P.

149.

1567. Чайковский, Глеб. Первая певица : [композитор, певица и пианистка Елена Асаки

содействовала созданию первого музыкального института в Молдавии – Филармонико-

Драматической Консерватории (1836 г.)] // Знаменитые певцы Молдавии / Глеб Чайковский.

– К., 1975. – Р. 8-11 : фот.

AXIONOVA, Lidia Valerian

1568. Axionova, Lidia : [Maestru Emerit al artei din RSSM, dirijor, a condus corul de copii al şcolii

de muzică „E. Coca” din Chişinău : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.

– Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 19. – fot.

1569. Axionova, Lidia : [dirijor de cor : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.lauta.ru/Lidia-Axionova-Biografie.html

BANARIUC, Gheorghe

1570. Banariuc, Gheorghe : [compozitor, dirijor, violonist : notă biografică] // Calendar Naţional

2001. – Ch., 2000. – P. 58.

1571. Banariuc, Gheorghe : [compozitor, Artist Emerit al Republicii Moldova (1992)]. –

http://www.moldovenii.md/en/people/96

1572. Buzilă, Serafim. Gheorghe Banariuc : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din

Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 39.

BARONCIUC, Vladimir

1573. Baronciuc, Vladimir (1911–1979) : [compozitor, dirijor, viorist şi folclorist, Maestru Emerit

al artei din RSSM] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 91.

1574. Baronciuc, Vladimir : [compozitor, Maestru Emerit al Artei din RSSM] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 82.

1575. Buzilă, Serafim. Vladimir Baronciuc : [compozitor : notă biografică] // Enciclopedia

interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 42.

1576. Прянишников, Д. Владимир Барончук : [композитор] // Композиторы МССР. –

Москва, 1960. – Р. 13-15.

BÂRCĂ, Mihail

1577. Bârcă, Mihail : [compozitor, dirijor, pedagog din Basarabia] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P.120.

Page 117: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 117

1578. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Mihai Bârcă – compozitor şi dirijor : [monogr.] / Gleb

Ceaicovschi–Mereşanu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Ist. şi Teoria Artei. – Ch.: Î.E.-P.

„Ştiinţa”, 1995 (Tipogr. ed. „Universul”). – 122 p. : note.

1579. Moraru, Emilia. Mihail Bârcă: Creaţia şi activitatea dirijorală / Emilia Moraru // Univers

musical. – 2004. – Nr 5. – P. 47-48 : fot.

BEREZOVSCHI, Mihail

1580. Arabajiu, Rodion. Cine eşti, Mihail Berezovschi? : [compozitor şi dirijor de cor bisericesc,

preot din Basarabia] / Rodion Arabajiu // Basarabia. – 1992. – Nr 12. – P. 192-199.

1581. Berezovschi, Mihail : [compozitor, dirijor de cor, pedagog] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 19. – fot.

1582. Berezovschi, Mihail : [compozitor şi dirijor] [resursă electroncă]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihail_Berezovschi

1583. Colesnic, Iurie. Mihail Berezovschi : [compozitor, muzician, pictor (1868–1940)] //

Basarabia necunoscută / Iurie Colesnic. – Ch., 1993. – P. 156-161 : fot.

1584. Cunescu, Gh. Mihail M. Berezovschi : [compozitor, dirijor de cor, pictor] / Gh. Cunescu //

Patrimoniu. – 1993. – Nr 1. – P. 91-96.

1585. Nagacevschi, Elena. Activitatea artistică a lui Mihail Berezovschi : [dirijor şi compozitor

basarabean (1868–1940)] / Elena Nagacevschi // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. –

Ch., 1995. – P. 133-138. – Bibliogr. în note (15 tit.). – Rez. în lb. fr., rusă; Univers musical. – 2003.

– Nr 4. – P. 28-30.

1586. Nagacevschi, Elena. Mihail Berezovschi – dirijor de cor şi compozitor / Elena Nagacevschi.

– Ch. : Epigraf S.R.L., 2002 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 91 p. : n. muz.

1587. Pripa, Maria. Mihail Berzovschi : [muzician, compozitor de muzică sacră, preot (1868–

1940)] / Maria Pripa // Luminătorul. – 1996. – Nr 1. – P. 48-50.

1588. Арабаджиу, Родион. Музыка в храме : [о жизни и творч. деятельности регента, автора

духовной музыки, певца Михаила Березовского] / Родион Арабаджиу // Колумна. – 1992. –

Nr 12. – P. 56-61 : fot.

BITCHIN, Vladimir

1589. Пирогова, Г. Владимир Биткин // Молодые композиторы Советской Молдавии : сб.

очерков / сост. : Г. Пирогова. – К., 1982. – Р. 5-20.

BLAJINU, Dumitru

Page 118: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 118

1590. Blajinu, Dumitru : [violinist, dirijor, compozitor şi folclorist] // Calendar Naţional 2004. –

Ch., 2004. – P. 310-312.

1591. Blajinu, Dimitru : [notă biografică] [resursă electronică]. – http://www.lauta.ru/Dumitru-

Blajinu-Biografie.html

1592. Blajinu, Dumitru : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 100.

1593. Blajinu, Dumitru. „Soţia mea nu-i artistă, de aceea îl ascultă pe dirijor” : [interviu] /

consemnare : Nicolae Roibu // Spovedanii de vineri / Nicolae Roibu. – Ch., 2002. – P. 74-85.

1594. Buzilă, Serafim. Blajinu Dumitru : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din

Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 61-62.

1595. Curbet, Vladimir. Dumitru Blajinu : [notă biografică] // Valori perene româneşti: tradiţii,

obiceiuri, rapsozi populari / Vladimir Curbet. – Ch., 2003. – P. 144-146.

1596. Dragomir, Constantin. Coborâtor din neam de lăutari : [despre activitatea artistică a

maestrului Dumitru Blajinu] // „Folclor” / Constantin Dragomir. – Ch., 1981. – P. 6-11.

1597. Păduraru, Ion. Dumitru Blajinu : [schiţă de portret] / Ion Păduraru // Femeia Moldovei. –

1977. – Nr 2. – P. 25.

1598. Tulnic, Vitalie. Despre sunete şi speranţe : [eseu despre conducătorul formaţiei „Folclor”

Dumitru Blajinu] // Versuri. Eseuri / Vitalie Tulnic. – Ch., 1988. – P. 234-237.

1599. Vatamanu, Ion. Folclor : [despre viaţa şi activitatea artistică a conducătorului formaţiei

„Folclor” Dumitru Blajinu] // Viaţa cuvântului / Ion Vatamanu. – Ch., 1980. – P. 129-132.

1600. Vodă, Gheorghe. 33 de limpezi izvoare : [despre Dumitru Blajinu] // Iscălitura : consemnări /

Gheorghe Vodă. – Ch., 1978. – P. 110-112; Moldova. – 1975. – P. 12.

1601. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Думитру Блажину (24.11.94)] // Документ. –

2002. – Nr 2. – P. 55.

BOGDANOVSCHI, Efim

1602. Bogdanovschi, Efim : [dirijor de cor şi pedagog din RSSM, Maestru Emerit al artei] //

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 101.

1603. Пожар, Сергей. Пропагандист хорового искусства : [о руководителе Камер. хора

Дворца культуры профсоюзов Молдовы Ефиме Богдановском] // Колумна. – 1992. – Nr 10/11.

– P. 63-64.

BORŞ, Gheorghe

Page 119: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 119

1604. Borş, Gheorghe : [cântăreţ, pedagog şi compozitor mold.] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 105.

BREZDENIUC, Mihail 1605. Brezdeniuc, Mihail : [dirijor de cor, Artist Emerit din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1975. – Vol. 1. – P. 108.

BUDILEVSCHI, Valentin

1606. Budilevschi, Valentin : [maestru de cor : notă biografică] // Calendar Naţional 2000. – Ch.,

2000. – P. 210.

1607. Budilevschi, Valentin. Îl cunoaşteţi pe prietenul lui Brahms? : [interviu] / consemnare :

Luminiţa Ţâgârlaş // Moldova. – 1990. – Nr 11. – P. 14-15.

1608. Buzilă, Serafim. Budilevschi Valentin : [maestru de cor : notă biografică] // Enciclopedia

interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 81-82.

BUTNIN, V.

1609. Prepeliţă, Mihai. O duminică a muzicii... : [despre compozitorul V. Butnin] / Mihai Prepeliţă

// Nistru. – 1981. – Nr 7. – P. 154-156.

CAFTANATI, Mihail

1610. Buzilă, Serafim. Caftanati Mihail : [dirijor de orchestră şi profesor] // Enciclopedia

interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1998. – P. 88.

1611. Caftanati, Mihail : [compozitor şi dirijor] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 292.

1612. Calcea, Andrei. Caftanati Mihail : [portret de creaţie] // Personalităţi orheiene / Andrei

Calcea. – Ch., 2003. – P. 46.

CANTEMIR, Dimitrie

1613. Cojocaru, Teodor. Cantemir [Dimitrie] – mizician de geniu : [cărturar roman (1673–1723),

domnitor al Moldovei (1693, 1710–1711)] / Teodor Cojocaru // Univers musical. – 2003. – Nr 4. –

P. 6-10.

1614. Ghilaş, Victor. Creaţia muzicală cantemiriană / Victor Ghilaş // Buletin ştiinţific al Muzeului

de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. – Ch., 2005. – Vol. 3 (16). – P. 191-200. Bibliogr.: 15 tit.

– Rez. în lb. fr.

1615. Ghilaş, Victor. Dimitrie Cantemir – instrumentist şi pedagog muzical / Victor Ghilaş // Arta

2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 124-129.

1616. Ghilaş, Victor. Dimitrie Cantemir în istoria culturii muzicale / Victor Ghilaş; red. : Ala

Rusnac; Acad. de Şt. a Moldovei. Inst. Studiul Artelor. – Ch. : Epigraf, 2004 (F.E.-P. „Tiopogr.

Centrală”). – 279 p. : il., n. muz. – Text : lb. rom., rusă, turcă.

Recnezii:

1617. Răileanu, Leonid // Buletinul ştiinţific al Muzeului Naţ. de Etnografie şi Istorie Nat. – Ch., 2004. – Vol. 1

(14). – P. 336-337.

1618. Stoianov, Carmen // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 203-204.

Page 120: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 120

1619. Ghilaş, Victor. Dimitrie Cantemir şi muzica religioasă / Victor Ghilaş // Arta 2005: Arte

audiovizuale. Teatru. Cinema. Muzică. – Ch., 2005. – P. 63-67.

1620. Ghilaş, Victor. Etnografia muzicală în preocupările lui Dimitrie Cantemir : [fragm. din

lucrarea „Dimitrie Cantemir în istoria culturii muzicale”] / Victor Ghilaş // Rev. de Lingvistică şi

Ştiinţă literară. – 2003. – Nr 5/6. – P. 3-8. – Bibliogr.: 7 tit.

1621. Ghilaş, Victor. Opera lui Dimitire Cantemir – sursă de cercetare organologică / Victor Ghilaş

// Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2004. – P. 57-60 : il. –

Bibliogr. în note (10 tit.). – Rez. în lb. engl.

1622. Ghilaş, Victor. Scurtă antologie a exegezelor din literatura universală despre Dimitrie

Cantemir – muzicianul // Dimitrie Cantemir în istoria culturii muzicale / Victor Ghilaş. – Ch., 2004.

– P. 117-130.

1623. Stoianov, Petru. Dimitrie Cantemir – teoretician muzical şi compozitor / Petru Stoianov //

Destinul inorogului / Dimitrie Cantemir. – Ch., 1981. – P. 96-105.

1624. Tcaci, Efim. Dimitrie Cantemir : [activitatea muzicală] / Efim Tcaci // Nistru. – 1977. – Nr 4.

1625. Tcaci, Efim. Dimitrie Cantemir : [activitatea muzicală] / Efim Tcaci // Înaintaşi ai muzicii

româneşti / Efim Tcaci. – Ch., 1994. – P. 3-52.

1626. Tcaci, Efim. Dimitrie Cantemir. Creaţii muzicale / Efim Tcaci. – Ch. : Literatura artistică,

1980. – 119 p.

Recenzie:

1627. Iuncu. R. O investigaţie valoroasă / R. Iuncu // Nistru. – 1981. – Nr 7. – P. 150-153.

1628. Tcaci, Efim. Dimitrie Cantemir – muzician [1673–1723] / Efim Tcaci // Moldova şi lumea. –

1995. – Nr 7-8. – P. 17-18; Молдова и мир. – Nr 7-8. – P. 17-18.

1629. Tcaci, Efim. Dimitrie Cantemir şi muzica / Efim Tcaci // Limba şi lit. mold. în şcoală. –

1989. – Nr 4. – P. 51-53.

CARANFIL, Ştefan

1630. Buzilă, Serafim. Caranfil Ştefan : [dirijor de cor : notă biografică] // Enciclopedia

interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 95.

1631. Buzilă, Serafim. Caranfil Ştefan : [schiţă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon

encicl. (1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 95.

CAUDELLA, Eduard

1632. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Eduard Caudella : [compozitor, violonist, dirijor, pedagog,

fondatorul teatrului liric din Moldova] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu // Calendar 1991. – Ch., 1990.

– P. 66.

CHIOSA, Nicolae

Page 121: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 121

1633. Buzilă, Serafim. Chiosa Nicolae (1924–1998) : [Maestru Emerit al artei din RSSM : notă

biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon encicl. : (1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. –

P. 110.

1634. Chiosa, Nicolae : [compozitor, bariton liric şi profesor] // Calendarul bibliotecarului 1999. –

Ch., 1998. – P. 18-19.

1635. Chiosa, Nicolae : [compozitor şi pedagog] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 293.

1636. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Nicolae Chiosa : [compozitor şi pedagog : notă biografică] //

Compozitori şi muzicologi din Moldova : lexicon bibliogr. / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch.,

1992. – P. 13-16.

CHIRIAC, Anatol

1637. Câmpeanu, A. Anatol Chiriac : [portret de creaţie al compozitorului] / A. Câmpeanu //

Femeia Moldovei. – 1980. – Nr 10. – P. 33.

1638. Chiriac, Anatol : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://en.wikipedia.org/wiki/Anatol_Chiriac

1639. Chiriac, Anatol : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1640. Пожар, Сергей. «Не изменять своему кредо…» : [о творчестве молд. композитора А.

Кирияка] / Сергей Пожар // Кодры. – 1987. – Nr 2. – P. 97-99.

1641. Шатохина, Елена. Соло для Анатолия Кирияка // Мастер и слово / Елена Шатохина. –

К., 1990. – Р. 141-145.

CHIRIAC, Tudor

1642. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Chriac Tudor : [portret de creaţie] // Compozitori şi

muzicologi din Moldova : lexicon bibliogr. / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 18-20.

1643. Cengher, M. Modele folclorice în creaţia lui Tudor Chiriac / M. Cengher // Muzica. – 1992.

– Nr 2. – P. 27-39.

1644. Chiriac, Tudor (1949) : [compozitor : schiţă biografică, bibliogr.] // Calendarul

bibliotecarului 1999. – Ch., 1998. – 70-73.

1645. Chiriac, Tudor (1949) : [compozitor : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1646. Chriac, Tudor : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.

– Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 295.

Page 122: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 122

1647. Chiriac, Tudor. Muzica în armonia scenei : [interviu cu compozitorul] / interlocutor :

Constantin Olteanu // Consemnări pe cortină. – Ch., 1989. – P. 189-194.

1648. Galaicu, Violina. Dimensiunea etnică la creatorul de muzică contemporană: trei partituri de

Tudor Chiriac / Violina Galaicu // Dimensiunea etnică a creaţiei muzicale (în lumina tradiţiei

româneşti) / Violina Galaicu. – Ch., 1998. – P. 60-79.

1649. Prepeliţă, Mihai. Ecourile muzicii în sufletul nostru : [despre creaţia compozitorului Tudor

Chiriac] // Constelaţia tinerilor talente / Mihai Prepeliţă. – Ch., 1982. – P. 102-111.

1650. Белых, Маргарита. «Миорица» Т. Кирияка (к проблеме импровизационности) /

Маргарита Белых // Молдавский музыкальный фольклор и его претворение в

композиторском творчестве : [cб.]. – К., 1990. – Р. 96-113.

1651. Завгородная, Галина. Тудор Кирияк : [о творчестве молд. композитора] / Галина

Завгродная // Музыкальная жизнь. – 1979. – Nr 13. – P. 10.

1652. Сандрацкая, В. Тудор Кирияк : [творческий эскиз] / В. Сандрацкая // Молодые

композиторы Советской Молдавии : [cб. очерков] / сост. : Г. Пирогова. – К., 1982. – Р. 43-53.

CIOBANU, Ghenadie

1653. Ciobanu, Ghenadie : [compozitor : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni

1654. Ciobanu, Ghenadie : [compozitor : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1655. Mironenco, Elena. Armonia sferelor: Creaţia compozitorului Ghenadie Ciobanu / Elena

Mironenco; trad. de Rodica Iuncu. – Ch. : Cartea Moldovei, 2000 (F. E. -P. „Tipogr. Centrală”). –

154 p. : fot.

CIOLAC, Vladimir

1656. Nagacevschi, Elena. Genurile muzicii catolice în creaţia lui Vladimir Ciolac / Elena

Nagacevschi // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2003. – P. 74-

75.

CIUHRII, Serghei

1657. Ciuhrii, Serghei : [dirijor de orchestră : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1658. Rusnac, Constantin. Cu „Mărţişor” în suflet întotdeauna de ziua lui : [dirijorul Serghei

Ciuhrii la 65 de ani] / Constantin Rusnac // Univers muzical. – 2004. – Nr 5. – P. 30-33 : fot.

COCA, Eugeniu

Page 123: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 123

1659. Coca, Eugeniu : [compozitor, violonist şi dirijor] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 308.

1660. Coca, Eugeniu : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1661. Nagacevschi, Elena. Eugeniu Coca: Portret de creaţie : [compozitor mold.] / Elena

Nagacevschi // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 99-101.

1662. Pereteatco, Alina. Creaţia simfonică a lui E. Coca din perioada interbelică / Alina

Pereteatco // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 79-83. – Bibliogr. în

note (2 tit.). – Rez. în lb. engl., rusă.

1663. Pereteatco, Alina. O creaţie de E. Coca recent descoperită / Alina Pereteatco // Arta 1994:

Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 100.

1664. Zagorschi, Vasile. Eugeniu Coca : [viaţa şi activitatea compoz. Eugeniu Coca (1893–1954)]

/ Vasile Zagorschi // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 48-49 : fot.

1665. Вдовина, Елена. Романсы : [в творчестве Е. Коки] / Елена Вдовина // Молдавский

советский романс. – К., 1982. – Р. 16-18.

CRISTEA, Alexandru

1666. Badiu, Vasile. Autorul melodiei „Limba noastră” : [105 ani de la naşterea compozitorului şi

preotului Alexandru Cristea] / Vasile Badiu // Luminătorul. – 1995. – Nr 6. – P. 52-53.

1667. Cristea, Alexandru : [notă biografică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Cristea

1668. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Alexandru Cristea: 100 de ani din ziua naşterii (1890-1942) /

Gleb Ceaicovschi–Mereşanu // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 121.

1669. Chiseliţă, Vasile. Alexandru Cristea – succint profil de creaţie (1890–1942) : [activitatea

compozitorului] / Vasile Chiseliţă // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 44-46 : fot.

1670. Colesnic, Iurie. Alexandru Ştefan Cristea : [compozitor, a pus pe note textul poeziei „Limba

noastră” de A. Mateevici] // Doina dorurilor noastre: itinerar memorial–liric / Iurie Colesnic. – Ch.,

1990. – P. 132-133 : fot.

1671. Colesnic, Iurie. Venea un glas de nemurire : [în memoria preotului, prof. de muzică A.

Cristea] / Iurie Colesnic // Columna. – 1992. – Nr 4/5. – P. 16-17.

1672. Cristea, Alexandru : [compozitor : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni

Page 124: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 124

1673. Cristea, Alexandru (1890–1942) : [schiţă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în

2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 337

1674. Cristea, Alexandru (1890–1942) : [schiţă biografică] // Calendar Naţional 2000. – Ch., 2000.

– P. 355-359.

1675. Radiana, R. Muzica şi maeştrii ei în Basarabia: Despre diaconul A. Cristea : [retip. din rev.

„Viaţa Basarabiei”, Nr 8-9, 1938] / R. Radiana (N. Costenco) // Basarabia. – 1993. – Nr 11-12. – P.

187-191.

1676. Suruceanu, T. Preotul Alexandru Cristea (1890–1942) / T. Suruceanu // Columna. – 1992. –

Nr 4/5. – P. 18-19.

1677. Telembici, Anatol. Alexandru Cristea, „Omul care ardea” : [105 ani de la naştere] / Anatol

Tembelici // Luminătorul. – 1995. – Nr 6. – P. 49-51.

1678. Tudoraşcu–Cristea, Gabriela. „Să nu uitaţi că Alexandru Cristea a iubit Basarabia şi

muzica românească” : [interviu cu dna Gabriela Tudoraşcu–Cristea, nora muzicianului şi preotului]

/ consemnare : Maria Vieru–Işaev // Basarabia. – 1995. – Nr 12. – P. 129-135.

1679. Vieru–Işaev, Maria. Alexandru Cristea (1890–1942). Viaţa şi activitatea reflectate în timp /

Maria Vieru–Işaev. – Ch. : Civitas, 2001. – 336 p.

Recenzii:

1680. Pâslaru, Vlad. Cartea adeveritoare de valori // Basarabia. – 2003. – Nr 1-3. – P. 135-137.

1681. Slutu–Grama, Claudia. Un studiu inedit despre Alexandru Cristea // Basarabia. – 2003. – Nr 1-3. – P. 137-141.

DÂNGA, Valentin

1682. Dânga, Valentin : [compozitor, autor de muzică pentru filme şi spectacole : notă biografică]

[resursă electronică]. – http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni

1683. Dânga, Valentin : [compozitor : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

DIMA, Gheorghe

1684. Garaz, Oleg. Muzica sub semnul unirii : [despre compozitorul Gh. Dima şi G. Muzicescu] /

Oleg Garaz // Basarabia. – 1997. – Nr 11-12. – P. 4-8.

DISCONZI, Angelo

1685. Malaneţchi, Vasile. Contribuţii la cunoaşterea vieţii muzicale basarabene în prima jumătate

a secolului al XX-lea : [activitatea compozitorului basarabean Angelo Disconzi (1863–1931)] /

Vasile Malaneţchi // Univers muzical. – 2003. – Nr 4. – P. 10-13 : fot.

DOGA, Eugen

1686. Belicov, Serafim. Ca după un zbor : [compozitorul E. Doga] / Serafim Belicov // Laureaţi ai

Premiului „B. Glavan”. – Ch., 1975. – P. 126-132.

Page 125: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 125

1687. Belicov–Lungu, Elena. Poezia eminesciană în creaţia lui Eugen Doga (Romanţele) / Elena

Belicov–Lungu // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. – P. 146-149. –

Bibliogr. în note (3 tit.). – Rez. în lb. fr., rusă.

1688. Breda, G. Loteanu – Doga: o colaborare strânsă : [între regizorul Emil Loteanu şi

compozitorul Eugen Doga] / G. Breda // Sens. – 2002. – Nr 25. – P. 15.

1689. Cernei, V. Neputinţa de a spune : [a compozitorului Eugen Doga] / V. Cernei // Orizontul. –

1987. – Nr 9. – P. 48.

1690. Cibotaru, E. Poetica imaginii filmice : [muzica compozitorului Eugen Doga în creaţia

cinematografică a lui Emil Loteanu] / E. Cibotaru // Nistru. – 1985. – Nr 9. – P. 149-155.

1691. Ciocanu, Anatol. „Cel mai important şi mai nobil pentru un artist e să facă artă sinceră,

adevărată…” : [despre compozitorul Eugen Doga] / Anatol Ciocanu // Femeia Moldovei. – 1980. –

Nr 12. – P. 12-13.

1692. Ciocanu, Anatol. Steaua fericită a lui E. Doga : [portret de creaţie] / Anatol Ciocanu //

Moldova. – 1984. – Nr 12. – P. 6-7.

1693. Doga, Eugen : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni

1694. Doga, Eugen : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1695. Doga, Eugen : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. –

Vol. 1. – P. 191.

1696. Doga, Eugen. Arpegii de suflet şi cânt : [dialog cu compozitorul] / a înregistrat : Vlad

Olărescu // Nistru. – 1984. – Nr 6. – P. 157-160.

1697. Doga, Eugen. În orice notă să pui suflet şi gândire : [interviu cu compozitorul] / interlocutor :

Rodica Mahu // Orizontul. – 1984. – Nr 4. – P. 46-48.

1698. Doga, Eugen. „În tot ceea ce fac e o părticică din baştina mea” / Eugen Doga // Moldova. –

1983. – Nr 5. – P. 3.

1699. Doga, Eugen. „Nu vreau să dispară soarele din muzica mea” : [interviu cu compozitorul

despre creaţia sa] / interlocutor : Claudua Partole // Univers Muzical. – 2002. – Nr 2. – P. 12-14.

1700. Doga, Eugen. „Un cor universal ar trebui să se pronunţe împotriva a tot ce periclitează

spiritul uman” / Eugen Doga // Moldova. – 1987. – Nr 3. – P. 26-27.

1701. Eugen Doga – 60 : [filă biografică] // Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă

plastică. Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 130-131 : fot.

1702. Loteanu, Emil. Peste inimi şi timp : [portret de creaţie al compozitorului Eugen Doga] / Emil

Loteanu // Moldova. – 1984. – Nr 12. – P. 7.

Page 126: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 126

1703. Mihail, Viorel. Florilegii muzicale : [despre creaţia compozitorului Eugen Doga] / Viorel

Mihail // Nistru. – 1987. – Nr 3. – P. 149-152.

1704. Mihail, Viorel. Semnele talentului : [activitatea compozitorului Eugen Doga] / Viorel Mihail

// Nistru. – 1986. – Nr 3. – P. 73-76.

1705. Nagacevschi, Elena. Muzica corală a lui Eugen Doga / Elena Nagacevschi // Arta 2002: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 120-122.

1706. Plămădeală, Ana-Maria. Eugen Doga – un superstar al cinematografiei moldoveneşti :

[meditaţii filmologice] / Ana-Maria Plămădeală // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică.

Teatru. Cinema. – Ch., 2002. – P. 123-128 : fot. – Bibliogr. în note, p. 128 (8 tit.).

1707. Tcaci, Efim. Eugen Doga : [activitatea de creaţie muzicală] / Efim Tcaci. – Ch. : Literatura

artistică, 1980. – 104 p.

1708. Tcaci, Efim. În zodia talentului : [consideraţii asupra creaţiei compozitorului Eugen Doga] /

Efim Tcaci // Nistru. – 1979. – Nr 4. – P. 151-155.

1709. Vieru, Grigore. Eu nu cânt că ştiu să cânt : [despre compozitorul Eugen Doga] // Cei care

sunt: versuri, creionări, interviuri, note / Grigore Vieru. – Ch., 1987. – P. 225-226.

1710. Vodă, Gheorghe. Venit de-acasă : [compozitorul Eugen Doga] / Ggeorghe Vodă // Moldova.

– 1980. – Nr 12. – P. 14-15.

1711. Евгений Дога : [о творчестве заслуж. деятеля искусств МССР] // Музыкальная жизнь. –

1976. – Nr 2. – P. 2.

1712. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них композитор Евгений Дога] // Документ. –

2002. – Nr 1. – P. 56.

1713. Коркина, Алла. Евгений Дога : [эскиз к портрету] / Образы родного города / Алла

Коркина. – К., 1987. – Р. 42-52.

1714. Лотяну, Эмиль. Труд, талант и вдохновенье : [о творчестве композитора Евгения

Доги] / Эмиль Лотяну // Кодры. – 1980. – Nr 12. – P. 112-117.

1715. О родной земле : [композитор Евгений Дога, лауреат Гос. премии СССР] // В мире

музыки 1987 : Ежегодник. – М., 1986. – Р. 26-27.

DOLGAN, Mihai

1716. Buzilă, Serafim. Dolgan, Mihai : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova

/ Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 165.

Page 127: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 127

1717. Dolgan, Mihai : [dirijor, compozitor şi instrumentist, director artistic al formaţiei vocal-

instrumentale „Contemporanul”, numită mai târziu „Noroc”, Artist Emerit din Rep. Moldova, Artist

al poporului din Rep. Moldova] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 97-98.

1718. Dolgan, Mihai : [compozitor, interpret : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 192-193.

1719. Dolgan, Mihai. Cântecele mele / Mihai Dolgan // Cei care sunt… / Nicolae Roibu. – Ch.,

2000. – P. 160-162.

1720. Dolgan, Mihail. Înălţându-ne către rădăcini : [dialog cu conducătorul artistic al formaţiei

„Contemporanul”] / interlocutor : Larisa Turea // Moldova. – 1980. – Nr 1. – P. 27.

1721. Ştefan, Mihai. Mihai Dolgan : [conducător artistic al formaţiei „Contemporanul”] / Mihai

Ştefan // Femeia Moldovei. – 1975. – Nr 11. – Pe cop.

1722. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Михай Долган, худ. руководитель ансамбля

«Норок» (14.03.2001)] // Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 56.

DUBOSARSCHI, Boris

1723. Dubosarschi, Boris : [compozitor şi violist din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 203.

1724. Dubosarschi, Boris : [compozitor : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

DUMITRAŞ, Anatol

1725. Dumitraş, Anatol : [compozitor şi interpret de muzică uşoară : notă biografică] [resursă

electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1726. Думитраш, Анатол. «Печально сознавать что у «Плая» падает рейтинг…» :

[интервью с эстрад. певцом А. Думитраш] / записала : Родика Маху // Горизонт. – 1988. – Nr

6. – P. 46-48.

ENESCU, George

1727. Axionov, Vladimir. George Enescu şi procesul muzical basarabean: Aspecte stilistice /

Vladimir Axionov // Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 11-19.

1728. Cazaban, Costin. Spirit dialectic şi evaziune temporală : [despre compozitorul George

Enescu] / Costin Cazaban // Basarabia. – 1995. – Nr 10-11. – P. 129-134.

1729. Chiriac, Tudor. George Enescu şi tradiţia orală / Tudor Chiriac // Sud-Est. – 1990. – Nr 1. –

P. 26-31 : fot.

Page 128: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 128

1730. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. George Enescu şi Conservatorul din Chişinău / Gleb

Ceaicovschi–Mereşanu // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf., 20–21

decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 8-10.

1731. Dogaru, V. Eminescu, muzician al poeziei, Enescu – poet al muzicii / V. Dogaru // Basarabia.

– 1993. – Nr 10. – P. 194-201.

GARŞTEA, Veronica

1732. Buzilă, Serafim. Garştea Veronica : [dirijor de cor şi profesoară] // Enciclopedia interpreţilor

din Moldova / Serfima Buziclă. – Ch., 1999. – P. 157.

1733. Garştea, Veronica : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P.

90-92;

1734. Garştea, Veronica : [dirijor de cor : schiţă biografică, bibliogr.] // Calendarul bibliotecarului

1997. – Ch., 1997. – P. 43-45.

1735. Garştea, Veronica: [dirijor de cor : notă biografică] // Femei din Moldova : encicl. – Ch.,

2000. – P. 117.

1736. Garştea, Veronica : [dirijor de cor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în

2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 147 : fot.

1737. Garştea, Veronica. Să le prilejuim copiilor noştri cât mai multe duminici de cântec... :

[interviu] / consemnare : S. Conduraţchi // Moldova. – 1985. – Nr 4. – P. 14.

1738. Olărescu, Vlad. Sensibilitate şi sobrietate : [despre Veronica Garştea, cond. art. şi dirijor al

capelei corale „Doina”] / Vlad Olărescu // Nistru. – 1987. – Nr 3. – P. 152-156.

1739. Грибова, Л. Вместе чувствовать, думать, мечтать… : [о нар. артистки МССР,

лауреата Гос. премии МССР В. Гарштя] / Л. Грибова // Сов. женщина. – 1987. – Nr 12. – P. 2-

3.

1740. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Вероника Гарштя, худ. рук. и дирижер

акад. капеллы «Дойна» (04.12.92)] // Документ. – Nr 1. – P. 55.

1741. Тарасова, Е. «Лучше! Глубже! Правдивее!» : [о гл. дирижере засл. коллектива МССР,

акад. хоровой капеллы «Дойна», нар. артистки МССР, лауреата Гос. премии МССР В.

Гарштя] / Е. Тарасова // Работница. – 1982. – Nr 2. – P. 23-24.

GAVRILOV, Lev

1742. Gavrilov, Lev : [dirijor din RSSM, Maestru Emerit al artei] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 144 : fot.

GHEORGHIŢĂ, Dumitru

Page 129: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 129

1743. Ciocanu, Anatol. Gheorghiţă Dumitru : [Laureat al Premiului de Stat al RSSM în domeniul

literaturii şi artei] / Anatol Ciocanu // Femeia Moldovei. – 1976. – Nr 12. – P. 8.

1744. Gheorghiţă, Dumitru : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 148 : fot.

1745. Manuilov, M. Dumitru Gheorghiţă : [compozitor] / M. Manuilov // Artişti ai poporului din

RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 63-67.

1746. Mircea, S. Dumitru Gheorghiţă : [despre activitatea muzicală] / S. Mircea; trad. în rom. de

V. Dinu. – Ch. : Literatura artistică, 1980. – 60 p.

1747. Negriş, A. Dumitru Gheorghiţă: 70 de ani de la naştere : [compozitor mold.] / A. Negriş //

Calendar 1987. – Ch., 1987. – P. 22.

GHERŞFELD, David

1748. Gherşfeld, David : [compozitor, Artist al poporului din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 150 : fot.

1749. Manuilov, M. David Gherşveld : [compozitor] / M. Manuilov // Artişti ai poporului din

RSSM / I. Lempert – Ch., 1976. – P. 75-81.

GOIA, Dumitru

1750. Belâi, Liviu. Dumitru Goia : [muzician şi dirijor : profil de creaţie] / Liviu Belâi // Femeia

Moldovei. – 1977. – Nr 6. – Pe cop.

1751. Buzilă, Serafim. Goia Dumitru : [dirijor de cor : notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor

din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 214-215.

1752. Colac, Tudor. Fenomenul Goia : [despre Dumitru Goia, muzician, dirijor şi profesor] //

Hronic de familie / Tudor Colac. – Ch., 1987. – P. 35-40.

1753. Gaişan Ruslana. Goia Dumitru : [dirijor de cor : notă biografică] / Ruslana Gaiţan //

Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 122-123.

1754. Goia, Dumitru : [dirijor de cor : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

1755. Goia, Dumitru : [dirijor de cor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 157.

1756. Goia, Dumitru. Dumitru Goia : [dialog cu dirijorul] / consemnare : Dumitru Mureşan //

Vatra. – 1994. – Nr. 11-12. – P. 19.

1757. Goia, Dumitru. În faţa semnelor de pe partitura propriei vieţi : [interviu cu dirijorul Dumitru

Goia] / interlocutor : Luminiţa Ţâgârlaş // Moldova. – 1993. – Nr 11-12. – P. 10-13.

Page 130: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 130

1758. Goia, Dumitru. „În ultimă instanţă arta e un lux, dar unul strict necesar societăţii” :

[interviu] / consemnare : Luminiţa Ţâgârlaş // Lanterna magică. – 1993. – Nr 17-18.

GOLDŞTEIN, Eduard

1759. Пожар, Сергей. Патриотизм на ниве музыки : [о великих музыкантах молдавского

народа: Эдуард Голдштейн – дирижер, Антон Рубинштейн, уроженец Рыбницкого р-на, и

др.] / Сергей Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 3-4. – P. 195-199.

GUROV, Leonid

1760. Tcaci, Efim. Leonid Gurov: 80 de ani din ziua naşterii (1910) : [compozitor din RSSM] /

Efim Tcaci // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 72.

1761. Абрамович, Елена. Композитор Л. Гуров / Елена Абрамович. – К. : Литература

артистикэ, 1979. – 68 р. – (Композиторы Советской Молдавии).

1762. Ткач, Злата. Л. С. Гуров : [творческий портрет композитора Леонида Гурова] / Злата

Ткач // Советская музыка. – 1977. – Nr 10. – P. 43-44.

GURTOVOI, Timofei

1763. Gurtovoi, Timofei : [dirijor şi pedagog : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 166 : fot.

HRŞANOVSCAIA, Cleopatra

1764. Hrşanovscaia, Cleopatra : [(1861–1939, Chişinău) compozitoare şi pedagog din Basarabia] //

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 408.

HUDOLEI, Leonid

1765. Hudolei, Leonid : [dirijor şi pedagog, Artist al poporului din RSSM] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 409.

1766. Tcaci, Efim. Leonid Hudolei : [dirijor] / Efim Tcaci // Artişti ai poporului din RSSM / I.

Lempert. – Ch., 1976. – P. 263-269.

IANŢENTCOVSCHI, Gheorghii

1767. Арабаджиу, Родион. О днях минувших и прекрасных : (к 100-летию со дня рождения

Георгия Янцетковского) : [родился на Украине, жил и творил в Бессарабии – композитор,

виолончелист, профессор] / Родион Арабаджиу // Кодры. – 1993. – Nr 7. – P. 235-240.

IUŞCHEVICI, Ana

1768. Iuşchevici, Ana : [Maestru Emerit al artei din RSSM, dirijor de cor şi pedagog] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 454.

LAZAREV, Eduard

1769. Lazarev, Eduard : [compozitor : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

Page 131: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 131

1770. Lazarev, Eduard : [Artist al Poporului din RSSM, compozitor] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 366.

1771. Эдуард Леонидович Лазарев : [биографическая справка] // Советские балеты. – М.,

1985. – Р. 272-276.

LUXEMBURG, Arcadie

1772. Luxemburg, Arcadie : [compozitor şi pedagog din RSSM : notă biografică] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 430.

1773. Luxemburg, Arcadie : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni

LOBELI, Solomon

1774. Вдовина, Елена. Первая «Романсовая волна» (1950–1959) : [романсовые опыты С.

Лобеля] / Елена Вдовина // Молдавский советский романс. – К., 1982. – Р. 25-30.

1775. Клетинич, Евгений. Соломон Лобель : [молд. композитор] // Очерки о советских

молдавских композиторах / Евгений Клетинич. – К., 1984. – Р. 140-187, 191-192.

1776. Чайковский-Мерешану, Глеб. Соломон Лобель // Молдавская музыкальная

литература / Глеб Чайковский-Мерешану. – К., 1987. – Р. 104-110.

LUNCHEVICI, Serghei

1777. Buzilă, Serafim. Serghei Lunchevici : [conducător artistic al orchestrei de muz. populară

„Fluieraş” : notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 294.

1778. Buzilă, Serafim. Serghei Lunchevici : [conducător artistic al orchestrei de muz. populară

„Fluieraş” : notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999.

– P. 274-275.

1779. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Serghei Lunchevici : [monogr.] / Gleb Ceaicovschi-

Mereşanu. – Ch. : Literatura artistică, 1982. – 95 p. – (Artişti ai poporului din Uniunea Sovietică).

1780. Cutâreva, A. Serghei Lunchevici : [conducător artistic al ansamblului „Fluieraş”] / A.

Cutâreva // Artişti ai poporului din RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 167-173.

1781. Grecov, Iurii. Lunchevici Serghei : [portret de creaţie] // România în chipuri / Iurii Grecov. –

Ch., 2000. – P. 98.

1782. Lunchevici, Serghei : [conducător artistic al orchestrei de muz. populară „Fluieraş” : notă

biografică] // Calendar Naţional 2004. – Ch., 2004. – P. 143.

1783. Lunchevici, Serghei : [conducător artistic al orchestrei de muz. populară „Fluieraş” : notă

biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 423-424 : fot.

Page 132: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 132

1784. Vătavu, Mitrofan. Serghei Lunchevici cel celebru şi necunoscut : [profil de creaţie] /

Mitrofan Vătavu// Moldova. – 1996. – Nr 1-2. – P.12-16.

1785. Евладова, Л. Скрипка лэутара : [творческий портрет нар. артиста СССР Сергея

Лункевича, дирижер оркестра нар. инструментов «Флуераш»] / Л. Евладова // Культура и

жизнь. – 1977. – Nr 2. – P. 22-23.

1786. Иванова, Е. Скрипка лэутара : [о нар. артисте СССР, лауреате Гос. Премии МССР

Сергее Лункевиче] / Е. Иванова // Огонек. – 1977. – Nr 44. – Р. 20.

1787. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Сергей Лункевич, худ. рук. и дирижер

оркестра народной музыки «Флуераш» (19.01.93)] // Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 55.

1788. Лункевич, Сергей : [биографическая справка] // Музыкальная энциклопедия. – Москва,

1985. – Т. 6. – Р. 825.

LUNGUL, Simion

1789. Buzilă, Serafim. Simion Lungul: la 60 de ani de la naştere : [compozitor mold.] / Serafim

Buzilă // Calendar 1987. – Ch., 1986. – P. 21.

1790. Gaişan, Ruslana. Simion Lungul : [compozitor : schiţă biografică] / Ruslana Gaişan//

Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P. 68-69.

1791. Lungu, Simion : [compozitor : notă biografică] // Compozitori şi muzicologi din Moldova :

lexicon bibliogr. – Ch., 1992. – P. 50-54.

1792. Rusnac, Constantin. Compozitorul Simion Lungul : [portret de creaţie] / Constantin Rusnac

// Nistru. – 1975. – Nr 11. – P. 143-145.

1793. Simion Lungul : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. I. – P. 425.

1794. Simion Lungul : [compozitor : notă biografică] // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. –

Ch., 1977. – Vol. VII. – P. 499.

1795. Vdovina, Elena. Însemnări despre ciclul vocal „Cântecele Nistrului” de S. Lungul / Elena

Vdovina // Nistru. – 1979. – Nr 4. – P. 156-160.

1796. Вдовина, Елена. Новые имена (1960-1965): Семён Лунгул // Молдавский советский

романс / Елена Вдовина. – К., 1982. – Р. 51-53.

1797. Деркач, Т. Семён Лунгул / Т. Деркач; под ред. З. Столяра. – К. : Литература артистикэ,

1977. – 71 р. – (Композиторы Советской Молдавии).

LVOVSCHI, Grigore

Page 133: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 133

1798. Lvovschi, Grigore : [compozitor, dirijor de cor, pedagog : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 368.

MACOVEI, Ion

1799. Buzilă, Serafim. Un univers sonor plin de prospeţime şi farmec : [despre tânărul compozitor

Ion Macovei] / Serafim Buzilă // Nistru. – 1978. – Nr 3. – P. 153-155.

1800. Macovei, Ion : [compozitor şi pedagog : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 433.

1801. Кузьмина, Г. Ион Маковей : [творческий эскиз] / Г. Кузьмина // Молодые композиторы

Советской Молдавии : сб. очерков / сост. : Г. Пирогова. – К., 1982. – Р. 53-67.

MAMOT, Eugeniu

1802. Mamot Eugeniu : [compozitor şi dirijor de cor : schiţă biografică] // Calendar Naţional 2001.

– Ch., 2000. – P. 31-32.

1803. Buzilă, Serafim. Mamot Eugeniu : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din

Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 279-280.

1804. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Mamot Eugeniu : [schiţă de portret] // Compozitori şi

muzicologi din Moldova / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 57-60.

MANDICEVSCHI, Eusebie

1805. Tcaci, Efim. Eusebie Mandicevschi : [muzician moldovean de valenţă europeană (1857–

1929), înmormântat la Viena] / Efim Tcaci // Limba Noastră. – 1991. – Nr 4. – P. 47-51.

1806. Tcaci, Efim. Eusebie Mandicevschi : [portret de creaţie] // Inaintaşi ai muzicii româneşti /

Efim Tcaci. – Ch., 1994. – P. 121-158 : fot.

MILIUTIN, Boris

1807. Miliutin, Boris : [dirijor şi pedagog] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 25.

1808. Кочарова, Галина. Борис Милютин : [о деятельности нар. артиста МССР, гл.

дирижера оркестра Молд. гос. филармонии] / Галина Кочарова. – К. : Литература артистикэ,

1987. – 106 р. : fot.

1809. Кочарова, Галина. Его жизнь была музыкой… : [о творчестве дирижёра и педагога

Бориса Милютина (1905–1993)] / Галина Кочарова // Univers muzical. – 2003. – Nr 4. – P. 53-

55.

MOCEALOV, Albert

Page 134: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 134

1810. Mocealov, Albert : [Artist Emerit din RSSM, din 1981 dirijor al orchestrei Teatrului de Operă

şi Balet din Chişinău] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 47.

MOROZOV, Alexandr

1811. Alexandr Morozov : [compozitor şi interpret, originar din Moldova, Artist al poporului

(2003), Rusia (2004), Ucraina (2004)] [resursă electronică]. – ru.wikipedia.org.

MULEAR, Alexandru

1812. Mulear, Alexandru : [compozitor, lucrător emerit al culturii din RSSM] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 67.

MUSTEA, Gheorghe

1813. Benghelsdorf, S. Gânduri despre „Alexandru Lăpuşneanu” : [despre debutantul în arta

operei, compozitorul Gheorghe Mustea] / S. Benghelsdorf // Columna. – 1991. – Nr 8. – P. 44-47.

1814. Buzilă, Serafim. Mustea Gheorghe : [compozitor : schiţă biografică] // Enciclopedia

interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 311-312.

1815. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Mustea Georghe : [schiţă de portret] // Compozitori şi

muzicologi din Moldova / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 63-67.

1816. Cibotaru, Lilia. Ariile şi ansamblurile în opera „Alexandru Lăpuşneanu” : [de Gh. Mustea]

/ Lilia Cibotaru // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectura. Muzica. Teatru. Cinema. – Ch., 1997. – P.

95-98.

1817. Filip, Iulian. Mai ai de învăţat, băiete? : [despre compozitorul Gheorghe Mustea] / Iulian

Filip // Orizontul. – 1986. – Nr. 1. – P. 47-48; Горизонт. – Nr 1. – P. 47-48.

1818. Mironenco, Elena. Gheorghe Mustea: Profil muzical / Elena Mironenco, Valeria Şeican; red.

şt. : Vasile Zagorschi; cop. : Ia. Oliinâk. – Ch. : Cartea Moldovei, 2003 (F.E.-P. „Tipogr.

Centrală”). – 210 p. : n. muz., portr., fot. color.

1819. Mustea, Gheorghe : [compozitor : notă biografică] // Calendar Naţional 2001. – Ch., 2000. –

P. 98-99.

1820. Mustea, Gheorghe : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovai : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 2. – P. 68 : fot.

1821. Mustea, Gheorghe : [schiţă de portret]. – http://www.moldovenii.md/md/people/60

1822. Mustea, Gheorghe. O chindie cu aduceri aminte : [interviu cu compozitorul Gheorghe

Mustea] / interlocutor : Larisa Turea // Moldova. – 1983. – Nr 11. – P. 28-29.

Page 135: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 135

1823. Mustea, Gheorghe. O muzică extraordinară // Să vă spun ce-am mai aflat... : Întâmplări cu

personalităţi din Moldova / Nicolae Roibu. – Ch., 2000. – P. 217-219.

1824. Кавалеры „Ordinul Republicii” : [среди них Мустя Георге, ректор Гос. ун-та искусств] //

Документ. – 2002. – Nr 1. – P. 56.

1825. Пирогова, Г. Георгий Мустя : [биографическая справка] // Молодые композиторы

Советской Молдавии : сб. очерков / сост. : Г. Пирогова. – К., 1982. – Р. 67-74.

MUZICESCU, Gavriil

1826. Cozmei, Mihail. Gavriil Muzicescu – profesorul (date noi cu privire la activitatea corului

condus de Gavriil Muzicescu) / Mihail Cozmei // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX :

Mater. conf., 20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 22-25.

1827. Crăciun, Petre. Nu-l vom uita niciodată pe Muzicescu / Petre Crăciun // Viaţa muzicală a

Basarabiei în secolul XX : Mater. conf., 20–21 decembrie 1993. – Ch., 1993. – P. 37-40.

1828. Dragomir, Constantin. Gavriil Muzicescu. Oameni de samă : [compozitorul care a adus o

contribuţie semnificativă la dezvoltarea muzicii corale] / Constantin Dragomir // Scânteia leninistă.

– 1977. – Nr 7. – P. 24-25.

1829. Galaction, Gala. Gavriil Muzicescu : [compozitor (1847–1903)] // Zile basarabene / Gala

Galaction. – Ch., 1993. – P. 156-160 : fot.

1830. Garaz, Oleg. Muzica sub semnul Unirii : [despre Gavriil Muzicescu şi Gheorghe Dima] /

Oleg Garaz // Basarabia. – 1997. – Nr11/12. – P. 4-8.

1831. Muzicescu, Gavriil : [compozitor, dirijor, pedagog ] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în

2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 66.

1832. Nagacevschi, Elena. Un mare promotor al muzicii corale : [Gavriil Muzicescu] / Elena

Nagacevschi // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf., 20–21 decembrie 1993. –

Ch., 1993. – P. 26-28.

1833. Tcaci, Efim. Gavriil Muzicescu : [125 de ani din ziua naşterii] // Premiere, portrete… / Efim

Tcaci. – Ch., 1977. – P. 61-63.

1834. Zoicaş, Lidia. Probleme ale şcolii de creaţie şi pedagogie muzicală românească în viziunea

compozitorului Gavriil Muzicescu / Lidia Zoicaş // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX :

Mater. conf., 20-21 dec. 1993. – Ch., 1993. – P. 15-21.

NEAGA, Gheorghe

Page 136: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 136

1835. Axionov, Vladimir. Gheorghe Neaga : [compozitor şi profesor, violonist, Maestru Emerit al

artei din Republica Moldova] / Vladimir Axionov // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. –

Ch., 1992. – P. 144.

1836. Neaga, Gheorghe : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2002. – Ch., 2002. – P.

102-103.

1837. Berezovicova, Tatiana. Suita instrumentală în creaţia componistică a lui Gh. Neaga /

Tatiana Berezovicova // Cercetări de muzicologie. – Ch., 1998. – P. 93-98.

1838. Buzilă, Sreafim. Neaga Gheorghe : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din

Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 315.

1839. Buzilă, Serafim. Neaga Gheorghe : [profil de creaţie] // Interpreţi din Moldova : lexicon

encicl. (1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 311.

1840. Ceaicovschi, Gleb. Gheorghe Neaga : [la 60 de ani de la naştere] / Gleb Ceaicovschi //

Calendar 1982. – Ch., 1981. – P. 52.

1841. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Neaga Gheorghe : [schiţă biografică] // Compozitori şi

muzicologi din Moldova / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 68-71.

1842. Neaga, Gheorghe : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 68-71.

1843. Tcaci, Efim. Gheorghe Neaga : [compozitor : profil de creaţie] // Premiere, portrete… / Efim

Tcaci. – Ch., 1977. – P. 87-95.

NEAGA, Ştefan

1844. Dercaci, T. Cântăreţ al plaiului natal : [75 de ani din ziua naşterii compozitorului Ştefan

Neaga] / T. Dercaci // Tribuna. – 1975. – Nr 22. – P. 45-46.

1845. Păcuraru, Ion. Considérations sur l’activité de Ştefan Neaga pendant l’entredeux-guerres /

Ion Păcuraru // Études sur l’art de la Moldavie. – Ch., 1996. – P. 62-65.

1846. Păcuraru, Ion. Consideraţii asupra activităţii lui Ştefan Neaga din perioada interbelică / Ion

Păcuraru // Cercetări de muzicologie. – Ch., 1998. – P. 88-92.

1847. Păcuraru, Ion. Ştefan Neaga : [clasic al culturii muzicale mold. la 85 de ani] / Ion Păcuraru //

Calendar 1985. – Ch., 1984. – P. 181.

1848. Rusnac, Constantin. Ştefan Neaga : [75 de ani de la naşterea compozitorului molodvean] /

Constantin Rusnac // Nistru. – 1975. – Nr 12. – P. 135-138.

1849. Sofronov, A. Ştefan Neaga : [date biografice] / A. Sofronov; trad. : V. Tomescu. – Ch. :

Literatura artistică, 1981. – 110 p. – (Compozitori din Moldova sovietică).

Page 137: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 137

1850. Ştefan Neaga (1900–1951) : [compozitor, dirijor şi pedagog : schiţă biografică] // Calendarul

Naţional 2000. – Ch., 2000. – P. 346-348.

1851. Tcaci, Efim. Ştefan Neaga : [la 70 de ani de la naştere] // Premiere, portrete... / Efim Tcaci –

Ch., 1977. – P. 71-73.

1852. Tcaci, Efim. Ştefan Neaga : 90 de ani din ziua naşterii (1900–1951) : [profil de creaţie] /

Efim Tcaci // Calendar 1990. – Ch., 1989. – P. 122.

1853. Вдовина, Елена. Романсы : [в сочинении Штефана Няги] / Елена Вдовина //

Молдавский советский романс. – К., 1982. – Р. 15-16.

1854. Клетинич, Евгений. Классик молдавской музыки : [к 80-летию со дня рождения

композитора Штефана Няги] / Евгений Клетинич // Кодры. – 1980. – Nr 12. – P. 125-128.

1855. Клетинич, Евгений. Классик молдавской музыки : [творческий путь композитора

Штефана Няги] / Евгений Клетинич // Советская музыка. – 1981. – Nr 3. – P. 77-83.

NEAMŢU, Petre

1856. Cazacliu, Aurelia. Cea mai de preţ avere – folclorul neamului : [un crochiu despre dirijorul

Petre Neamţu] / Aurelia Cazacliu // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 39-40 : fot.

1857. Petre Neamţu : [schiţă biografică, bibliogr. selectivă] // Calendarul Naţional 2000. – Ch.,

1999. – P. 55-57.

NEGRUŢA, Oleg

1858. Negruţa, Oleg : [compozitor din RSSM : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 77.

PĂCURARU, Ion

1859. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Ion Păcuraru : [muzicolog şi compozitor : notă biografică] //

Compozitori şi muzicologi din Moldova : lexicon bibliogr. / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch.,

1992. – P. 150-153.

1860. Păcuraru, Ion : [muzicolog şi compozitor : notă biografică] // Calendar Naţional 2002. –

Ch., 2002. – P. 46-47.

POLEAKOV, Valeri (Valerian)

1861. Buzilă, Serafim. Poleakov Valeri : [compozitor : schiţă de portret] // Enciclopedia

interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă – Ch., 1999. – P. 349-350.

1862. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Poleakov Valeri : [compozitor : profil de creaţie] //

Compozitori şi muzicologi din Moldova : lexicon biobibliogr. / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch.,

1992. – P. 227-228. – Tex patal. : lb. rom., rusă.

Page 138: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 138

1863. Poleakov, Valeri : [compozitor : notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 377.

1864. Poleakov, Valeri : [compozitor : notă biografică] // Dicţionar enciclopedic moldovenesc. –

Ch., 1989. – P. 482.

1865. Poleakov, Valeri : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 144.

1866. Poleakov, Valeri : [compozitor : portret de creaţie] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. –

P. 234-235.

1867. Аксёнов, Владимир : [о композиторе В. Полякове] / Владимир Аксёнов // Молдавская

симфония : история эволюции разновидности жанра. – К., 1987. – Р. 42-47.

1868. Клетинич, Евгений. Основные сочинения В. Полякова : [молд. композитора] // Очерки

о советских молдавских композиторах / Евгений Клетинич. – К., 1984. – Р. 50-86; 189-190.

1869. Поляков, Валерий : [биогр. справка] // Композиторы и музыковеды Молдавии. –

Кишинэу, 1979. – Р. 143-144.

1870. Цыбульская, Юлия. О трёх партитурах В. Полякова : [эскизы к портрету] / Юлия

Цыбульская // Социалистический реализм и проблемы развития искусства Молдавии. – К.,

1982. – Р. 111-125.

PORUMBESCU, Ciprian

1871. Olărescu, Vlad. O viaţă cât luciul unei nove, un spirit cât veacul unui neam : [140 de ani de

la naştere şi 110 ani de la trecerea în nefiinţă a lui Ciprian Porumbescu] / Vlad Olărescu //

Basarabia. – 1993. – Nr 6. – P. 197-202.

POPA, Petru

1872. Bulat, Ludmila. O floare întârziată pentru dirijorul de cor : [dirijorul Petru Popa din s.

Cojuşna] / Ludmila Bulat // Univers muzical. – 2003. – Nr 4. – P. 32-34 : fot.

RANGA, Alexandru

1873. Buzilă, Serafim. Ranga Alexandru (1920–1981) : [compozitor, lăutar viorist, lucrător emerit

al culturii din RSSM] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P.

371.

1874. Ranga, Alexandru : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 176.

1875. Ранга, Алесандр : [биографическая справка] // Композиторы и музыковеды Молдавии.

– К., 1979. – Р. 65-66.

Page 139: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 139

1876. Столяр, Зиновий. Александру Ранга и его творчество // Молдавская советская песня

/ Зиновий Столяр. – К., 1979. – Р. 96-99.

RIVILIS, Pavel

1877. Rivilis, Pavel : [compozitor din RSSM : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 201.

ROTARU, Vladimir

1878. Buzilă, Serafim. Rotaru Vladimir : [compozitor şi dirijor : notă biografică] // Enciclopedia

interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 379.

1879. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Rotaru, Vladimir : [compozitor şi dirijor : notă biografică] //

Compozitori şi muzicologi din Moldova : lexicon bibliogr. / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch.,

1992. – P. 76-80.

1880. Rotaru, Vladimir : [compozitor, flautist, dirijor de orchestră, profesor] // Calendar National

2001. – Ch., 2000. – P. 237-238.

1881. Rotaru, Vladimir : [compozitor şi dirijor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

Encicl. în 2 vol. – Vol. 2. – Ch., 1986. – P. 210.

1882. Мироненко, Елена. Копозитор Владимир Ротару / Елена Мироненко; науч. ред. :

Ирина Сухомлин-Чобану. – Ch. : F.E.-P „Tipogr. Centrală”, 2000. – 118 p. : fot.

RUBINŞTEIN, Anton

1883. Пожар, Сергей. Патриотизм на ниве музыки : [о великих музыкантах молдавского

народа : Антон Рубинштейн, уроженец Рыбницкого р-на, Эдуард Голдштейн – дирижер и

др.] / Сергей Пожар // Кодры. – 1996. – Nr 3-4. – P. 195-199.

RUDENCO, Boris

1884. Buzilă, Serafim. Rudenco Boris : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon encicl. /

Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 369.

1885. Rudenco, Boris : [naist, aranjor, compozitor : portret de creaţie] // Calendar Naţional 2003. –

Ch., 2003. – P. 63-64.

1886. Rudenco, Boris : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 217.

RUSNAC, Constantin

1887. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Rusnac Constantin : [compozitor : notă biografică] //

Compozitori şi muzicologi din Moldova : lexicon biobibliogr. / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch.,

1992. – P. 157-160. – Text paral. : lb. rom.,r usă.

Page 140: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 140

1888. Mânăscurtă, Ion. Cu inima pe buze : [despre compozitorul Constantin Rusnac] // Noi şi

gândurile noastre / Ion Mânăscurtă. – Ch., 1979. – P. 146.

1889. Păcuraru, Ion. Promotor al melosului popular în spiritul contemporaneităţii : [compozitorul

Constantin Rusnac] / Ion Păcuraru // Nistru. – 1983. – Nr 2. – P. 148-150.

1890. Pelin, Pavel. Constantin Rusnac : [compozitor : profil de creaţie] // Ce dragoste veche –

actorii / Pavel Pelin. – Ch., 1998. – P. 95-96.

1891. Prepeliţă, Mihai. Constantin Rusnac : [schiţă de portret] // Constelaţia tinerilor talente /

Mihai Prepeliţă. – Ch., 1982. – P. 112-117.

1892. Rusnac, Constantin : [muzicolog şi compzitor : notă biografică] // Calendarul bibliotecarului

1998. – Ch., 1997. – P. 33-35.

1893. Rusnac, Constantin : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1986. – Vol. 2. – P. 218.

1894. Rusnac, Constantin : [compozitor : schiţă de portret]. –

http://www.moldovenii.md/md/people/60

1895. Sobeţchi, Ludmila. Constantin Rusnac : [profil de creaţie al compozitorului] / Ludmila

Sobeţchi // Femeia Moldovei. – 1982. – Nr 9. – P. 33.

1896. Vieru, Nicolae. Constantin Rusnac : [laureat al Premiului de Stat al RSSM în domeniul

literaturii şi artei] / Nicolae Vieru // Femeia Moldovei. – 1976. – Nr 12. – P. 8.

1897. Березовикова, Татьяна. Константин Руснак : [творческий путь композитора] /

Татьяна Березовикова // Молодые композиторы Советской Молдавии / сост. : Г. Пирогова. –

Кишинэу, 1982. – Р. 74-85.

RUSU, Pavel

1898. Кузьмина, Г. Павел Русу : [творческий портрет композитора] / Г. Кузьмина // Молодые

композиторы Советской Молдавии : сб. очерков / сост. : Г. Пирогова. – К., 1983. – Р. 86-97.

SAMOILĂ, Alexandru

1899. Balan, Iurie. Muzica – stare a fascinaţiei eterne : [despre dirijorul Alexandru Samoilă] / Iurie

Balan // Nistru. – 1981. – Nr 1. – P. 154-157.

1900. Dănilă, Aurelian. În dialog cu dirijorul Alexandru Samoilă / fot. : Mihai Potârniche [et al.];

concepţie graf. : Vlad Afanasiu. – Ch. : S. n., 2001 (Combinatul Poligr.). – 271 p. : fot., fot. color. –

Text paral. : lb. rom., engl.

1901. Samoilă, Alexandru (1950) : [dirijor de orchestră simfonică] // Calendar Naţional 2000. –

Ch., 2000. – P. 275-278.

Page 141: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 141

1902. Tcaci, Efim. O viguroasă prezenţă editorială : [despre dirijorul orchestrei simfonice

Alexandru Samoilă] / Efim Tcaci // Moldova. – 1984. – Nr 5. – P. 33.

1903. Tcaci, Efim. Stagiune lirică: bilanţuri, perspective : [despre Alexandru Samoilă, dirijorul

orchestrei simfonice] / Efim Tcaci // Nistru. – 1982. – Nr 10. – P. 151-155.

STÂRCEA, Alexei

1904. Stârcea, Alexei (1919–1974) : [compozitor, cântăreţ şi profesor] // Сalendar 1989. – Ch.,

1988. – P. 24.

1905. Stârcea, Alexei : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendarul bibliotecarului 1994. – Ch., 1994.

– P. 28-29; Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1998. – P. 54.

1906. Stârcea, Alexei : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 265.

1907. Tcaci, Efim. Vigoarea talentului : [Alexei Stârcea la 50 de ani de la naştere] // Premiere,

portrete... / Efim Tcaci. – Ch., 1977. – P. 77-82.

1908. Вдовина, Елена. Панорама молдавского советского романса – творчество А. Стырчи

// Молдавский советский романс / Елена Вдовина. – К., 1982. – Р. 55-80.

1909. Алексей Стырча: В статьях и воспоминаниях / сост. : Елена Вдовина. – К. :

Литература артистикэ, 1979. – 176 р.

STÂRCEA, Marian şi Lilia

1910. Stârcea, Marian. Marian Stârcea : [interviu cu soţii Marian şi Lilia Stârcea] / Marian

Stârcea, Lilia Stârcea; consemnare : Iulia Sochircă // Aquarelle. – 2005. – Dec. – P. 112-114.

1911. Stârcea, Marian. Omul care dă viaţă muzicii : [interviu cu Marian Stârcea, compozitor] /

consemnare : Radmila Popovici // VIP magazin Moldova. – 2005. – Nr 9/10. – P. 56-59.

ŞERBAN, Piotr 1912. Şerban, Piotr : [compozitor şi dirijor de cor din RSSM : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 441.

ŞRAMCO, Grigorii 1913. Şramco, Grigorii : [oboist şi dirijor din RSSM : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei

: encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 448.

ŞTIRBU, Liviu

1914. Caciuc, Anatol. Liviu Ştirbu şi Angela Socolov : [activitatea artistică a compozitorului Liviu

Ştirbu şi a pianistei Angela Socolov] / Anatol Caciuc // Femeia Moldovei. – 1993. – Nr 7-12. – P.

32.

Page 142: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 142

1915. Mircos, Vlad. Liviu Ştirbu: „Eu vin” : [despre viaţa şi creaţia compozitorului Liviu Ştirbu] /

Vlad Mircos // Basarabia. – 1999. – Nr 1. – P. 13.

1916. Ştirbu, Liviu : [compozitor de muzică uşoară, chitarist] // Calendar Naţional 2003. – Ch.,

2003. – P.20-21.

TCACI, Zlata

1917. Axionov, Vladimir. Utilizarea tradiţiilor lăutăreşti : [muzica lăutărească în creaţia Zlatei

Tcaci] / Vladimir Axionov // Folclorul muzical din Moldova şi creaţia componistică. – Ch., 1993. –

P. 60-62.

1918. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Tcaci, Zlata : [notă biografică] // Compozitori şi muzicologi

din Moldova : lexicon bibliogr. / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 102.

1919.

1920. Cimpoi, Mihai. Tcaci Zlata : [profil de creaţie] // Basarabia sub steaua exilului : fenomenul

basarabean / Mihai Cimpoi. – Bucureşti, 1994. – P. 164.

1921. Cocearova, Galina. Zlata Tcaci : la 70 de ani / Galina Cocearova // Arta 1998. – Ch., 1999.

– P. 175-176.

1922. Lungu, Eugen. Mihai Eminescu în creaţia compozitorilor basarabeni : [poezia eminesciană

în creaţia Zlatei Tcaci] / Eugen Lungu // Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P.

138-151.

1923. Partole, Claudia. A semăna lumină prin muzică : [despre compozitoarea Zlata Tcaci] /

Claudia Partole // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 31 : fot.

1924. Şpitalnic, S. Tkaci Zlata : [notă biografică] // Evreii în literatura, arta şi ştiinţa Moldovei :

îndreptar / S. Şpitalnic. – Ch., 1995. – P. 155-156.

1925. Tcaci, Zlata : biobiliogr. / alcăt. : Cezara Neagu, Anastasia Grosu. – Ch. : Impr. B.N.R.M.,

1998. – 112 P.

1926. Tcaci, Zlata : [schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2003. – Ch., 2003. – P. 111-

113.

1927. Tcaci, Zlata : [compozitoare : notă biografică] // Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 506.

1928. Tcaci, Zlata : [compozitoare : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.

– Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 322.

1929. Tcaci, Zlata. Muzicalitate : [o fructuoasă colaborare cu poetul Grigore Vieru] / Zlata Tcaci //

Nistru. – 1986. – Nr 8. – P. 128.

1930. Vieru, Grigore : [muzica Zlatei Tkaci] / Grigore Vieru // Moldovă, glasul tău : cântece /

Zlata Tcaci. – Ch., 1978. – P. 2.

Page 143: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 143

1931. Абрамова, Элеонора. Неувядающий дар : [молд. композитора Златы Ткач] / Элеонора

Абрамова // Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 32-33.

1932. Вдовина, Елена. Новые имена (1960–1965): Злата Ткач // Молдавский советский

романс / Елена Вдовина. – К., 1982. – Р. 53-54.

1933. Кочарова, Галина. Злата Ткач: судьба, творчество : [моногр.] / Галина Кочарова;

pict. : A. Oleinic; The American Jewish Joint Distribution Comittee. – Ch. : Pontos, 2000 (I.P.E.

„Tipogr. Centrală”). – 240 p. : n. muz., fot., il.

1934. Кочарова, Галина. Злата Ткач : [моногр.] / Галина Кочарова. – К. : Литература

артистикэ, 1979. – 100 р. – (Композиторы Советской Молдавии).

1935. Кочарова, Галина. Музыкальные страницы её жизни : [к юбилею Златы Ткач] /

Галина Кочарова // Univers muzical. – 2004. – Nr 5. – P. 48-50.

1936. Мироненко, Ярослав. Выразительная система фольклора и композиторское

творчество : [Златы Ткач] / Ярослав Мироненко // Фольклор и композиторское творчество в

Молдавии. – Кишинэу, 1986. – P. 16-26.

1937. Мосейко, О. Музыка – детям : [о композиторе З. Ткач] / О. Мосейко // Кодры. – 1979.

– Nr 8. – P. 129-133.

1938. Рацкая, Ц. «В ребятах вижу своих друзей…» : [о творчестве молд. композитора Златы

Ткач] / Ц. Рацкая // Музыкальная жизнь. – 1977. – Nr 2. – P. 18.

1939. Столяр, Зиновий. Злата Ткач: Очерки жизни и творчества : [композитора] / Зиновий

Столяр; Ин-т Нац. Меньшинств АН Респ. Молдова. – Ch. : S. n., 1998 („Primex Com”). – 27 p.

– Bibliogr. : p. 28 (4 tit.).

1940. Столяр, Зиновий. По зову сердца : [Злата Ткач] // Под одним небом / Зиновий Столяр.

– К., 1993. – Р. 125-126.

1941. Столяр, Зиновий. Ткач Злата : [творческий портрет] / Зиновий Столяр // Оперное

либретто. – Москва, 1978. – Т. I. – Р. 465-468.

1942. Ткач, Ефим. Встречи на Пермском меридиане : [авторские концерты композитора

Златы Ткач в Перми] / Ефим Ткач // Советская музыка. – 1987. – Nr 10. – P. 135.

1943. Ткач, Злата : [биогр. справка] // Музыкальная культура Молдавской ССР. – М., 1978. –

Р. 7.

TÂRŢĂU, Gheorghe

1944. Târţău, Gheorghe : [compozitor mold., lăutar] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.

– Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 341.

TEODOROVICI, Petru

Page 144: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 144

1945. Pelin, Pavel. Petru Teodorovici : [compozitor mold.] / Pavel Pelin // Femeia Moldovei. –

1979. – Nr 2. – Pe cop.

1946. Teodorovici, Zinaida. Cu el mă simţeam ca după un zid de piatră : [dialog] / a dialogat :

Nicolae Roibu // Cei care au fost… / Nicolae Roibu. – Ch., 1999. – P. 139-141.

TIHONOV, Vladimir

1947. Проценко, А. Владимир Тихонов : [мастер хореографии, нар. артист РСФСР и МССР] /

А. Проценко. – К. : Литература артистикэ, 1981. – 76 р. : il.

VERHOLA, Vitalii

1948. Сандрацкая, В. Виталий Верхола : [творческий портрет композитора] // Молодые

композиторы Советской Молдавии : сб. очерков / сост. : Г. Пирогова. – К., 1982. – Р. 20-32.

1949. Виталий Верхола : [биографическая справка] // Творчество молодых : справочник. – М.,

1977. – Р. 201-202.

VILINCIUC, Valentin

1950. Vilinciuc, Valentin : [compozitor, dirijor şi instrumentist, Artist Emerit din RSSM] // Literatura

şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. P. 136.

ZAGORSCHI, Vasile

1951. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Vasile Zagorschi : [compozitor : profil de creaţie] //

Compozitori şi muzicologi din Moldova / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 106-109.

1952. Zagorschi, Vasile : [compozitor : notă biografică] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni

1953. Zagorschi, Vasile : [Maestru Emerit al Artei din Moldova (1960), Laureat al Premiului de Stat

(1968)] // Calendar 1986. – Ch., 1985. – P. 21;

1954. Zagorschi, Vasile : [Artist al Poporului din Moldova (1982) : notă biografică] // Calendar

Naţional 2001. – Ch., 2000. – P. 47-48.

1955. Zagorschi, Vasile : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : Encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985. – Vol. 1. – P. 241-242 : fot.

1956. Zagorschi, Vasile – 70 de ani // Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică.

Arhitectură. – Ch., 1996. – P. 127-128.

1957. Zagorschi, Vasile : [notă biografică] [resursă electronică]. –

http://ro.wikipedia.org/wiki/Categorie: Compozitori_moldoveni

Page 145: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 145

1958. Белых, Маргарита. Тенденции жанрового обогащения в кантате В. Загорского «Кто

росу сбивает» / Маргарита Белых // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea =

Традиционное и новое в музыке ХХ века : Mat. conf. şt. int. – Ch., 1997. – P. 146-152.

1959. Вдовина, Елена. Первая «Романсовая волна» (1950–1959): Романсы В. Загорского. Новое

отношение к фольклорному элементу // Молдавский советский романс / Елена Вдовина. – К.,

1982. – Р. 25-30.

1960. В. Г. Загорский: 50 лет со дня рождения : [композитора, засл. деятеля искусств МССР,

лауреата Гос. премии МССР] // Музыкальная жизнь. – 1976. – Nr 1. – P. 27.

1961. Клетинич, Евгений. Единство и многообразие : [творческий путь композитора В.

Загорского] / Евгений Клетинич // Советская музыка. – 1975. – Nr 2. – P. 2-9.

1962. Клетинич, Евгений. Творчество В. Загорски / Евгений Клетинич. – М. : Советский

композитор, 1976. – 119 р.

1963. Кочарова, Галина. Воспевая родной край : [о творчестве нар. артиста республики, предс.

правл. союза композиторов МССР В. Загоского] / Галина Кочарова // Советская музыка. – 1986.

– Nr 8. – P. 35-40.

1964. Кочарова, Галина. На юбилейных вечерах : [об авторском концерте молдавского

композитора В. Загорского в связи с 50-летием со дня рождения и 25-летием творческой

деятельности] / Галина Кочарова // Советская музыка. – 1976. – Nr 9. – P. 136.

1965. Циркунова, Светлана. О претворении жанров молдавского музыкального фольклора в

камерно-вокальной музыки В. Загорски / Светлана Циркунова // Фольклор и композиторское

творчество в Молдавии. – К., 1986. – Р. 84-94.

ZGUREANU, Teodor

1966. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Zgureanu Teodor : [schiţă biografică] // Compozitori şi

muzicologi din Moldova : lexicon bibliogr. / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 109-112.

– Text paral. : lb. rom., rusă.

1967. Moraru, Emilia. Clopote astrale: compozitorul şi dirijorul Teodor Zgureanu / Emilia Moraru. –

Ch. : Pontos, 2004. – 152 p. : tab., il., fot. color.

1968. Nagacevschi, Elena. Oratorul psalmilor după David de Teodor Zgureanu / Elena Nagacevschi //

Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. – P. 96-99 : n. muz.

1969. Teodor Zgureanu : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova: lexicon encicl. (1460–1960) /

Serafim Buzilă. – Ch., 1996. – P. 467-469.

1970. Zgureanu, Teodor : [dirijor, compozitor] // Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1999. – P.

121-124.

Page 146: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 146

1971. Zgureanu, Teodor : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 245 : fot.

ZLATOV, Constantin

1972. Pereteatco, Alina. Constantin Zlatov. La 100 de ani de la naştere : [compozitor, organizator al

vieţii muzicale din Moldova (1892–1946)] / Alina Pereteatco // Arta 1992: Studii, cercetări şi

documente. – Ch., 1992. – P. 131-132.

1973. Zlatov, Constantin : [compozitor : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 246-247.

1974. Пожар, Сергей. Забытый капельмейстер : [к 100-летию композитора Константина

Златова] / Сергей Пожар // Кодры. – 1993. – Nr 8. – P. 236-240.

ZLATOV, Simion (Semion)

1975. Zlatov, Simion : [compozitor, dirijor şi pedagog] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.

– Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 247.

4. MUZOCOLOGI. PROFESORI. CRITICI DE ARTĂ. CERCETĂTORI ŞTIINŢIFICI

ARABAJIU, Rodion

1976. Арабаджиу, Родион. Жизнь – это борьба : [интервью с музыковедом] / записал : И.

Лупан // Колумна. – 1991. – Nr 2. – P. 59-65 : fot.

AXIONOV, Vladimir

1977. Vladimir Axionov : [colaborator al AŞM, cercetător ştiinţific în domeniul muzicologiei :

notiţe bibliografice] // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 84-89.

1978. Axionov, Vladimir : [(1950), dr. habilitat în studiul artelor, cercetător ştiinţific principal;

cercetător în domeniul creaţiei simfonice a compozitorilor din Republica; autor a cca 100 de lucrări

ştiinţifice, inclusiv 3 monografii]. – http://www.patrimoniu.asm.md

AXIONOVA, Lidia A.

1979. Axionova, Lidia : [(n. 28.02.1916, Chişinău), muzicolog şi pedagog, Maestru Emerit al artei

din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 19. – fot.

BOTEZATU, Grigore

1980. Botezatu, Grigore : [doctor în filologie, folclorist, a realizat numeroase cercetări în domeniul

folcloristicii, a cules piese folclorice în satele moldoveneşti] [resursă electronică]. –

http://www.moldovenii.md/md/people/171

BUZILĂ, Serafim

Page 147: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 147

1981. Buzilă, Serafim : [muzicolog : notă biografică] [resursă electronică]. – http://www.enc-

dic.com/word/b/Buzila-serafim-vladimirovich-18198.html

1982. Saka, Serafim. Serafim Buzilă // Pentru tine bat... / Serafim Saka. – Ch., 1988. – P. 256-259.

1983. Бузилэ, Серафим : [биографическая справка] [электронный ресурс]. –

http://www.biografija.ru/biography/buzila-serafim-vladimirovich.htm

CEAICOVSCHI-MEREŞANU, Gleb

1984. Băieşu, Nicolae. Activitate fructuoasă : [despre pedagogul, regizorul şi folcloristul Gleb

Ceaicovschi-Mereşanu] / Nicolae Băieşu // Ştiinţa. – 1989. – 31 oct.

1985. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb : [muzicolog, folclorist şi pedagog] // Calendarul bibliotecarului

1999. – Ch., 1998. – P. 105-107.

1986. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb : [muzicolog : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 418 : fot.

CHISELIŢĂ, Vasile

1987. Chiseliţă, Vasile : [(1954), dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific, coordonator; cercetător în

domeniul organologiei populare, muzicii instrumentale tradiţionale şi al creaţiei componistice

contemporane; autor a peste 50 de lucrări ştiinţifice] . – http://www.patrimoniu.asm.md

CLETINICI, Evghenii

1988. Cletinic, Evghenii : [muzicolog şi pedagog : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 300.

COROLIOVA, Elfrida

1989. Coroliova, Elfrida : [critic de artă, colaborator şt. al AŞM] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 329.

1990. Coroliova Elfrida : [(1935), dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific, coordonator; cercetător

în domeniul artei coregrafice; a adus contribuţii preţioase la studierea artei dansului şi a teatrului

naţional de balet, reflectate în numeroase articole ştiinţifice şi 9 monografii]. –

http://www.patrimoniu.asm.md

COTLEAROV, Boris

1991. Cotlearov, Boris : [muzicolog şi pedagog] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 333.

DĂNILĂ, Aurelian

1992. Dănilă, Aurelian : [Laureat al Premiului Naţional al Rep. Moldova în domeniul Literaturii şi

Artei : notă biografică] // Opera din Chişinău: Privire retrospectivă / Aurelian Dănilă. – Ch., 2005. –

Pe cop. a 4-a : fot.

1993. Dănilă, Aurelian : [cercetător ştiinţific, critic de artă, scenarist] [resursă electronică]. –

http://www.patrimoniu.asm.md

Page 148: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 148

DUMBRAVĂ, Vlad

1994. Ursu, Ieremia. Seminaristul de altădată – Vlad Dumbravă : [75 de ani de la naşterea

profesorului de muzică din Bucureşti, fecior recunoscător şi devotat al Basarabiei] / Ieremia Ursu //

Luminătorul. – 1998. – Nr 3. – P. 33-43.

GALAICU, Violina

1995. Galaicu, Violina : [(1961), dr. în studiul artelor, cercetător în domeniul creaţiei muzicale

contemporane; autoare a cca 50 de lucrări ştiinţifice]. – http://www.patrimoniu.asm.md

1996. Violina Galaicu : [cercetător ştiinţific în cadrul ASM : notiţe biobibliografice] // Arta 1992:

Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 84.

GHILAŞ, Victor

1997. Ghilaş, Victor : [(1956), dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific coordonator, actualmente

post-doctorand. Cercetător în domeniul etnomuzicologiei, organologiei şi al istoriei muzicii

naţionale; autor a circa 70 de lucrări ştiinţifice]. – http://www.patrimoniu.asm.md

GOLUBEVA, Elvira

1998. Golubeva, Elvira : [muzicolog din RSSM. : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 153.

GUTOR, Vasile

1999. Buzilă, Serafim. Gutor Vasile : [profesor, violoncelist] // Enciclopedia interpreţilor din

Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 224-225.

2000. Buzilă, Serafim. Gutor Vasile : [profesor, violoncelist : notă biografică] / Serafim Buzilă //

Chişinău : encicl. – Ch., 1997. – P. 238.

2001. Gutor, Vasile : [profesor, violoncelist : schiţă biografică] // Calendar Naţional 2004. – Ch.,

2004. – P. 119.

2002. Gutor, Vasile : [profesor, violoncelist : notă biografică] // Dicţionar enciclopedic

moldovenesc. – Ch., 1989. – P. 145.

2003. Gutor, Vasile : [notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985.

– Vol. 1. – P. 168.

2004. Mândaci, O. Vasile Gutor şi dezvoltarea instruirii muzicale în Moldova / O. Mândaci //

Pedagogul sovietic. – 1988. – Nr 5. – P. 54-56.

2005. Гутор, Василе : [биографическая справка] // Музыкальный энциклопедический

словарь. – Москва, 1990. – Р. 158.

2006. Котляров, Борис. Гутор Василе : [творческий портрет] // Из истории музыкальных

связей Молдавии, Украины, России / Борис Котляров. – Кишинэу, 1982. – Р. 128-146.

Page 149: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 149

JOSAN, Ion

2007. Josan, Ion : [pedagog, violoncelist : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în

2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 236-237.

2008. Pojar, Serghei. Toate tainele arcuşului : [despre Ion Josan, Artist Emerit din RSSM,

profesor, violoncelist] / Serghei Pojar // Orizontul. – 1987. – Nr 2. – P. 47-48; Горизонт. – 1987. –

Nr 2. – P. 47-48.

HERARU, Gheorghe

2009. Ghilaş, Victor. Gheorghe Heraru. Contribuţii la cunoaşterea vieţii şi activităţii : [muzician] /

Victor Ghilaş // Ştiinţa. – 1993. – Nr 6. – P. 16.

KRASNOPOLSKI, Ion

2010. Buzilă, Serafim. Krasnopolski Ion : [profesor, clarinetist, aranjor] // Enciclopedia

interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 259-260.

2011. Curbet, Vladimir. Ion Krasnopolski : [profil de creaţie] // Grai şi tradiţii ne-au unit /

Vladimir Curbet. – Ch., 2000. – P. 217.

2012. Curbet, Vladimir. Ion Krasnopolski : [schiţă de portret] // Valori perene româneşti: Tradiţii,

obiceiuri, rapsozi populari / Vladimir Curbet. – Ch., 2003. – P. 165.

2013. Krasnopolski, Ion : [pedagog muzical : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei: encicl.

în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 335.

LUJANSCHI, Th.

2014. Bobeică, C. Încă un uitat... : [Th. Lujanschi, muzician, dirijor, profesor] / Th. Lujanschi //

Basarabia. – 1991. – Nr 8. – P. 133-138.

MICULI, Carol

2015. Tcaci, Efim. Carol Miculi : [muzician bucovinean (1821–1897), culegător de folclor

moldovenesc] // Premiere, portrete… / Efim Tkaci. – Ch., 1977. – P. 64-71.

2016. Tcaci, Efim. Carol Miculi : [profil de creaţie] // Înaintaşi ai muzicii româneşti / Efim Tcaci.

– Ch., 1994. – P. 53-120 : fot.

MILIUTINA, Izolda

2017. Axionov, Vladimir. Izolda Miliutina : [muzicolog, candidat în studiul artelor (1973), docent

(1980), Maestru Emerit al artei din Republica Moldova] / Vladimir Axionov // Arta 1992: Studii,

cercetări şi documente. – Ch., 1992. – P. 144.

2018. Miliutina, Izolda : [muzicolog şi pedagog din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 25.

NAGACEVSCHI, Elena

Page 150: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 150

2019. Nagacevschi, Elena : [(1965), dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific superior; cercetător în

domeniul creaţiei muzicale contemporane, al muzicii corale şi al istoriei muzicii naţionale; autoare a

15 lucrări ştiinţifice]. –http://www.patrimoniu.asm.md

REINGBALD, Berta

2020. Пожар, Сергей. Учитель с большой буквы : [к 100-летию проф. Берты Рейнгбальд] /

Сергей Пожар // Кодры. – 1998. – Nr 1/2. – P. 226-240.

ROTARU, Parascovia

2021. Rotaru, Parascovia : [(1954), dr. în studiul artelor, cercetător ştiinţific superior; cercetător în

domeniul muzicii instrumentale şi vocale de cameră, al muzicii religioase de cult creştin; autoare a

15 lucrări ştiinţifice]. – http://www.patrimoniu.asm.md

STOIANOV, Petru

2022. Ghilaş, Victor. Petru Stoianov : [60 de ani de la naşterea etnomuzicologului] / Victor Ghilaş

// Rev. de Etnologie. – 1995. – Nr 1. – P. 135-142 : portr.

2023. Stoianov, Petru : [cercetător ştiinţific, folclorist şi instrumentist] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 261.

2024. Новаков, Савелий. Пётру Федоровичу Стоянову – 70 лет / Савелий Новаков //

Anuarul Institututlui de Cercetări Interetnice. – Ch., 2005. – Vol. V. – P. 168-169.

2025. Пётру Федоровичу Стоянову – 65 лет // Ежегодник Института Межэтнических

Исследований АН Молдовы. – К., 2000. – Том. 1. – Р. 186.

STOLEAR, Zinovie

2026. Stolear, Zinovie : [muzicolog şi pedagog, Maestru Emerit al artei din Moldova : notă

biografică] // Calendarul bibliotecarului 1999. – Ch., 1998. – P. 33-35.

2027. Stolear, Zinovie : [muzicolog : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei: encicl. în 2 vol.

– Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 261.

2028. Şpitalnic, S. Zinovie Stolear : [profil de creaţie] // Evreii în literatura, arta şi ştiinţa Moldovei

: Îndreptar / S. Şpitalnic. – Ch., 1985. – P. 139-141.

STREZEV, Anna

2029. Strezev, Anna : [organist şi profesoară : schiţă biografică] // Calendar Naţional 2004. – Ch.,

2004. – P. 260-262.

2030. Buzilă, Serafim. Strezeva Anna : [proferoară de muzică : notă biografică] // Chişinău : encicl.

– Ch., 1997. – P. 486.

Page 151: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 151

2031. Buzilă, Serafim. Strezeva Anna : [schiţă biografică] // Femei din Moldova : encicl. – Ch.,

2000. – P. 266.

2032. Buzilă, Serafim. Strezeva Anna : [notă biografică] // Enciclopedia interpreţilor din Moldova /

Serafim Buzilă. – Ch., 1999. – P. 411.

2033. Buzilă, Serafim. Strezeva Anna : [notă biografică] // Interpreţi din Moldova : lexicon encicl. :

(1460–1960) / Serafim Buzilă. – Ch., 996. – P. 402.

STREZEV, Gheorghe

2034. Strezev, Gheorghe : [pedagog şi maestru de cor] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 261.

2035. Аксенова, Лидия. Георгий Стрезев = Ghoerghe Strezev : Биогр. очерк / Лидия

Аксенова. – К. : Инесса, 2003 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 83 p. – fot. – Text paral. : lb. rom.,

rusă.

ŞAPOŞNICOV, Fiodor

2036. Şapoşnicov, Fiodor : [critic de artă din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.

– Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 439.

TAMAZLÂCARU, Andrei

2037. Ghilaş, Victor. De la vocaţie şi loialitate la conservarea şi valorificarea muzicii tradiţionale

: [folcloristul Andrei Tamazlâcaru la 65 de ani] / Victor Ghilaş // Buletin Ştiinţific al Muzeului de

Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei. – Ch., 2005. – Vol. 3 (16). – P. 342-347. – Rez. în lb. fr.

2038. Andrei Tamazlâcaru : [dirijor de cor, folclorist, etnomuzicolog] // Calendarul Naţional 2000.

– Ch., 2000. – P. 352-354.

2039. Tamazlâcaru, Andrei. Un pasionat al rockului : [dialog cu etnomuzicologul despre

activitatea sa] / a dialogat : Luminiţa Ţâgîrlaş // Moldova. – 1991. – Nr 8. – P. 14-15 : fot.

TAMAZLÂCARU, Eugen

2040. Sebastian, V. Muzica lui Eugen Tamazlâcaru / V. Sebastian // Orizontul. – 1986. – Nr 2. – P.

87; Горизонт. – 1986. – Nr 2. – P. 87.

TCACI, Efim

2041. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Efim Tcaci : [muzicolog : profil de creaţie] // Compozitori şi

muzicologi din Moldova / Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. – Ch., 1992. – P. 171-175.

2042. Tcaci, Efim : [muzicolog : schiţă biografică, bibliogr.] // Calendar Naţional 2001. – Ch.,

2000. – P. 18-19.

2043. Tcaci, Efim : [muzicolog : notă biografică] // Literatura şi arta : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986.

– Vol. 2. – P. 322.

ŢÂBULISCHI, Iulia

Page 152: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 152

2044. Ţâbulischi, Iulia : [muzicolog : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 417.

ŢURCANU, Loghin

2045. Ţurcanu, Loghin : [muzicolog şi pedagog mold. : notă biografică] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 417.

5. DANSATORI ŞI ARTIŞTI DE BALET

ANDREICENCO, Pavel

2046. Andreicenco, Pavel : [(n. 10.11.1930) dansator, Artist al poporului din RSSM, conducător

artistic al ansamblului de dansuri populare „Mioriţa”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 35.

2047. Andreicenco, Pavel : [solist al ansamblului „Joc” (1949-1962) solist al grupului de dans al

ansamblului „Fluieraş” (1962-1973); începând cu anul 1973 este conducător artistic al ansamblulurilor

populare de dansuri „Mioriţa”, „Leana”, dar şi conducător artistic al ansamblului de dansuri pentru

copii „Speranţa”]. – http://www.moldovenii.md/md/people/343

BESPALOV, Ghenadie

2048. Bespalov, Ghenadie : [dansator, Artist Emerit din RSSM, artist al ansamblului de dansuri

populare „Joc”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 89.

BOLOTOV, Nicolai

2049. Bolotov, Nicolai : [dansator, Maestru Emerit al artei din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 104.

CAFTANAT, Mihail

2050. Caftanat, Mihail : [Artist al poporului din RSSM, artist de balet] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 291.

2051. Socolov, M. Mihail Caftanat : [artist de balet] / M. Socolov // Artişti ai poporului din RSSM. –

Ch., 1976. – P. 133-137.

2052. Şcerbina, I. Un magician al spectacolului coreografic : [Mihail Caftanat, Artist al poporului din

RSSM] / I. Şcerbina // Nistru. – 1982. – Nr 10. – P. 148-151.

CHIRIŢA, Elena

2053. Чуянов, С. Елена Кирица : [об артистке балета Е. Кирица] / С. Чуянов // Советский балет.

– 1983. – Nr 6. – P. 47.

CUCOL, Anisia

2054. Cucol, Anisia : [dansatoare, solistă în ansamblul de dansuri populare „Joc”, Artistă Emerită

din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 351.

Page 153: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 153

CURBET, Vladimir

2055. Balan, Iurie. Vladimir Curbet : [profil de creaţie] / Iurie Balan // Femeia Moldovei. – 1981. –

Nr 11. – Pe cop.

2056. Botezatu, Grigore. Curbet Vladimir : [viaţa şi activitatea artistică] / Grigore Botezatu //

Revista de Etnologie. – 1997. – Nr 1. – P. 104.

2057. Ciocanu, Ion. Paşii lui Vladimir Curbet : [maestru de balet, Artist al poporului din URSS] /

Ion Ciocanu; prez. graf. : Isai Cârmu. – Ch. : Literatura artistică, 1982. – 163 p. : il.

Recenzie:

2058. Bătrânu, Nicolae. Paşi în ascensiune // Tinerimea Moldovei. – 1983. – 21 oct.

2059. Ciocoi, Gheorghe. Vladimir Curbet : [conducător artistic al ansamblului de dansuri populare

„Joc”] / Gheorghe Ciocoi // Artişti ai Poporului din RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 155-157.

2060. Curbet, Vladimir : [maestru de balet : notă biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 354 : fot.

2061. Curbet, Vladimir : [schiţă biografică, bibliogr.] // Сalendarul Naţional 2000. – Ch., 2000. – P.

336-339.

2062. Curbet, Vladimir. Aţi văzut vreo dată un artist plângând? : [interviu cu maestrul despre

viaţa şi activitatea sa] / consemnare : M. Gh. Cibotaru // Moldova. – 1993. – Nr 11-12. – P. 28-35.

2063. Curbet, Vladimir. „În faţa eternităţii şi a frumosului suntem toţi egali...” : [interviu] /

consemnare : A. Canţâr // Moldova. – 1990. – Nr 8. – P. 6-7.

2064. Curbet, Vladimir. Să-ţi aminteşti de meleagurile natale : [dialog cu Vladimir Curbet] /

pentru conformitate : Serafim Saka // Pentru tine bat... / Serafim Saka. – Ch., 1988. – P. 234-244.

2065. Cutâreva, A. Al dansurilor dascăl : [Vladimir Curbet : profil de creaţie] / A. Cutâreva //

Tribuna. – 1982. – Nr 6. – P. 36-39; Трибуна. – 1982. – Nr 6. – P- 34-37.

2066. Чокану, Ион. У истоков : [творческий портрет Владимира Курбета] / Ион Чокану //

Судьбою связаны одной. – М., 1982. – Р. 172-190.

2067. Чурару, Людмила. Владмир Курбет: Хранитель молдавских традиций / Людмила

Чурару // Aquarelle. – 2005. – Oct. – P. 14-15.

FESENCO, Pavel

2068. Leiderman, A. Pavel Fesenco : [solist de balet] / A. Leiderman // Artişti ai poporului din RSSM

/ I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 251-257.

2069. Коркина, Алла. Павел Фесенко : [биографический очерк] // Образы родного города / Алла

Коркина. – К., 1987. – Р. 131-141.

Page 154: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 154

FURNICĂ, Ion

2070. Furnică, Ion : [n. 09.06.1931, s. Manta, r-nul Vulcăneşti, Artist al poporului din RSSM,

dansator, solist al ansamblului „Joc”] // Enciclopedia Sovietică Moldovenească. – 1977. – Vol. 7. – P.

190.

2071. Furnică, Ion : [Artist al poporului din RSSM, dansator, solist al ansamblului „Joc” : notă

biografică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 397.

2072. Ţarălungă, Antip. Ion Furnică. Ieri şi azi : [Ion Furnică, unul din cei mai cunoscuţi dansatori

din Rep. Moldova, profesor de dans, Artist Emerit din RSSM, Artist al poporului] / Antip Ţarălungă //

Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – P. 119-123. – Bibliogr. în note (3

tit.). – Rez. în lb. fr.

GORODEŢCAIA, Nadejda

2073. Gorodeţcaia, Nadejda : [Artistă Emerită din RSSM, dansatoare] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 156.

GORŞCOV, Iurii

2074. Gorşcov, Iurii : [Artist Emerit din RSSM, dansator, solist al ansamblului „Joc”] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 156.

GUZUN ,Petru

2075. Guzun, Petru. Generator de eleganţă : [interviu cu Preşedintele Federaţiei dansului sportiv

din Rep. Moldova, preş. clubului de dans sportiv „Codreanca”] / consemnare : Maria Saharneanu //

Femeia Moldovei. – 1998. – Nr 3-6. – P. 6-8.

GHELBET, Vladimir

2076. Ghelbet, Vladimir : [artist de balet din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. – Vol. 1. – P.147.

2077. Коркина, Алла. Молодые восьмидесятых : [Владимир Гелбет] // Образы родного города /

Алла Коркина. – К., 1987. – Р. 142-156.

GLIENICINAIA, N.

2078. Cemortan, Leonid. Glienicinaia N. : [n. 29.02.1921, s. Comisarovca-Nouă, r-nul Dubăsari,

dansatoare sov. mold., Artistă a poporului din RSSM] / Leonid Cemortan // Enciclopedia Sovietică

Moldovenească. – 1975. – Vol. 5. – P. 386.

GURIEVSCHAIA (VASILATII), Olga

2079. Gurievschaia (Vasilatii), Olga : [artistă de balet din RSSM] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 165.

HĂBĂŞESCU, Nadejda

Page 155: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 155

2080. Hăbăşescu, Nadejda : [Artistă Emerită din RSSM, dansatoare în anasamblul de dansuri

populare „Joc”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 398.

2081. Şcerbina, I. Nadejda Hăbăşescu : [dansatoare : schiţă de portret] / I. Şcerbina // Femeia

Moldovei. – 1985. – Nr 5. – P. a 3-a a cop.

IVANOV (VORONENCO), Dmitrii

2082. Ivanov (Voronenco), Dmitrii : [Artist Emerit din RSSM, artist de balet] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P. 248.

LEONARDI, Piotr

2083. Коркина, Алла. Жил бродяжка и … принц : [памяти балетмейстера Петра Леонарди

(Жуган)] / Алла Коркина // Горизонт. – 1986. – Nr 6. – P. 40-47; Образы родного города. – К.,

1987. – Р. 72-93.

2084. Коркина, Алла. Петр Леонарди / Алла Коркина. – К. : Литература артистикэ, 1980. – 165

p.

Recenzie:

2085. Кобзев, Н. Восхождение / Н. Кобзев // Кодры. – 1981. – Nr 5. – P. 147-149.

2086. Королёва, Эльфрида. Петр Леонарди. Жизнь и судьба : [артист балета] / Эльфрида

Королёва. – К., 2002. – 128 р.

Recenzie:

2087. Aga Nicolae. O carte despre un artist // Arta 2003: : Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – P. 163.

2088. Латьева, Лидия. Каприччио : [о творчестве артиста балета П. Леонарди] / Лидия Латьева

// Кодры. – 1979. – Nr 11. – P. 124-130.

MELENTIEVA, Galina

2089. Latieva, Lidia. Galina Melentieva : [Artistă a poporului din RSSM, balerină] / Lidia Latieva //

Artişti ai poporului din RSSM / I. Lempert. – Ch., 1976. – P. 175-181.

2090. Melentieva, Galina : [primă balerină la Teatrul mold. de operă şi balet] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 12-13 : fot.

2091. Коркина, Алла. «Я – балерина» : [страницы биографии балерины Галины Мелентьевой] //

Образы роного города / Алла Коркина. – К., 1987. – Р. 108-130.

2092. Латьева, Лидия. Балерина : [Галина Мелентьева, народная артистка МССР] // Лицо и

маска / Лидия Латьева. – К., 1980. – Р. 30-41.

MELNIC, Ludmila

2093. Melnic, Ludmila : [Artistă Emerită din RSSM, dansatoare] // Literatura şi arta Moldovei : encicl.

în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 13.

MIHALACHI, Anatol

Page 156: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 156

2094. Mihalachi, Anatol : [Artist al poporului din RSSM, artist de balet] // Literatura ţi arta Moldovei

: encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 31.

2095. Şcerbina, I. Anatolie Mihalachi : „Nu doresc altceva, decât să am dincolo de rampă un

spectator exigent....” : [despre artistul de balet A. Mihalachi] / I. Şcerbina // Nistru. – 1978. – Nr 3. –

P. 156-158.

2096. Şcerbina, I. Anatolie Mihalachi : [profil de creaţie] / I. Şcerbina // Femeia Moldovei. – 1977. –

Nr. 12. – P. 133.

MOCANU, Spiridon

2097. Mocanu, Spiridon : [Artist al poporului din RSSM, dansator : notă biografică] // Literatura şi

arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 35 : fot.

MOSCOVICI, Valentina

2098. Москович, Валентина. Невозможно не любить „Joc” : [интервью с солисткой ансамбля

„Joc” Валентиной Москович, руководитель культурного фонда „Naiul de aur” ] / Валентина

Москович // Aquarelle. – 2005. – Oct. – P. 8-13.

NEGRU, Eudochia

2099. Negru, Eudochia : [Artistă Emerită din RSSM, dansatoare, solistă a ansamblului „Joc”] //

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 77.

2100. Коркина, Алла. Евдокия Негру : [биографический очерк] // Образы родного города / Алла

Коркина. – К., 1987. – Р. 157-166.

POTEHINA, Rozita

2101. Coroliova, Elfrida. Rozita Potehina : [balerină] / E. Koroliov // Artişti ai poporului din RSSM.

– Ch., 1976. – P. 201-207.

PŞENICINAIA, Nadejda

2102. Pşenicinaia, Nadejda : [Artistă a Poporului din RSSM, dansatoare, solista a ansamblului de

dansuri „Joc”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 172.

RÂJICOV, Victor

2103. Râjicov, Victor : [Artist Emerit din RSSM, dansator, solist al Anasamblului de dansuri] //

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 222.

REŞETNICOV, Boris

2104. Reşetnicov, Boris : [Maestru Emerit al artei din RSSM, dansator, conducător artistic al

ansamblului de dansuri populare „Viorica” din or. Tiraspol] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 201.

ROZNERIŢA, Boris

Page 157: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 157

2105. Rozneriţa, Boris : [Artist Emerit din RSSM, dansator, solist al ansamblului de dansuri populare

„Joc”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 203.

RUSU, Ivan

2106. Rusu, Ivan : [Artist Emerit din RSSM, dansator, solist al ansamblului de dansuri populare „Joc”]

// Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 222.

SAJIN, Ilia

2107. Sajin, Ilia : [Artist Emerit din RSSM, dansator] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 226.

SAMUSENCO, Galina

2108. Samusenco, Galina : [Artistă Emerită din RSSM, dansatoare, solistă a Ansamblului de dansuri

„Joc”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 228.

SANDUL, Eugeniu

2109. Sandul, Eugeniu : [Artist Emerit din RSSM, dansator, solist al ansamblului de dansuri „Joc”] //

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 228.

SANDUL, Petru

2110. Sandul, Petru : [Artist Emerit din RSSM, dansator, solist a ansamblului de dansuri „Joc” ş.a.] //

Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 228.

SERDIUC, Alla

2111. Serdiuc, Alla : [Artistă Emerită din RSSM, artistă de balet, solistă la Teatrul de Operă şi Balet

din Chişinău] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 234.

ŞCEPACIOVA, Valentina

2112. Şcepaciova, Valentina : [Artistă Emerită din RSSM, solistă de balet] // Literatura şi arta

Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 450.

2113. Şcepaciova, Valentina : [notă biografică] // Femei din Moldova : encicpl. / ed. Iu. Colesnic. –

Ch., 2000. – P. 269.

TARAŞ, Elizaveta

2114. Taraş, Elizaveta : [Artistă Emerită din RSSM, dansatoare, solistă a Ansamblului de dansuri

„Joc”] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 280.

TIHONOV, Vladimir

2115. Ilupina, A. La rădăcinile începutului... : [despre Vladimir Tihonov, maestru al baletului, născut

la Chişinău la 24 octombrie 1935] / A. Ilupina // Nistru. – 1977. – Nr 12. – P. 135-141.

2116. Tihonov, Vladimir : [Artist al Poporului din RSSM, artist de balet, solist al Teatrului de Operă

şi Balet din Chişinău] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 322.

Page 158: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 158

2117. Илупина, А. …А корни в земле Калараш : [о солисте балета Большого театра СССР В.

Тихонове] / А. Илупина // Дружба народов. – 1977. – Nr 8. – P. 236-241.

2118. Коркина, Алла. Владимир Тихонов : [биографический очерк] // Образы родного города /

Алла Коркина. – К., 1987. – Р. 94-107.

USACI, Tatiana

2119. Usaci, Tatiana : [a.n. 1940, s. Nezavertailovka, r-nul Slobozia, dansatoare] // Enciclopedia

Sovietică Moldovenească. – 1977. – Vol. 7. – P. 73.

2120. Usaci, Tatiana : [Artistă a poporului din RSSM, dansatoare] // Literatura şi arta Moldovei :

encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. – Vol. 2. – P. 359.

VELICHII, Vitalie

2121. Velichii, Vitalie : [Artist Emerit din RSSM, dansator] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2

vol. – Ch., 1985. – Vol. 1. – P.127.

6. ALTE PERSONALITĂŢI

EMINESCU, Mihai

2122. Belicov-Lungu, Elena. Creaţia compozitorilor basarabeni pe versuri de Mihai Eminescu

(aspecte romantice) / Elena Belicov-Lungu // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectura. Muzica. Teatru.

Cinema. – Ch., 1997. – P. 105-108.

2123. Belicov-Lungu, Elena. Romanţa pe versurile lui M. Eminescu în creaţia compozitorilor din

Moldova. Unele generalizări / Elena Belicov-Lungu // Ştiinţa. – 1997. – Nr 1-2. – P. 24.

2124. Florea, Eleonora. Spre izvoarele muzicalităţii versului eminescian... / Eleonora Florea //

Univers muzical. – 2003. – Nr 3. – P. 25-26.

2125. Ghilaş, Victor. Transpuneri muzicale ale liricii eminesciene / Victor Ghilaş // Didactica Pro. –

2000. – Nr 4. – P. 71-72.

2126. Lungu, E. Mihai Eminescu în creaţia compozitorilor basarabeni / E. Lungu // Arta 1993:

Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. – P. 138-140.

2127. Olaru-Nenati, Lucia. Fiinţa muzicii în destinul lui Eminescu / Lucia Olaru-Nenati // Limba

Română. – 2001. – Nr 1-3. – P. 223-227.

MATCOVSCHI, Dumitru

2128. Ciocanu, Ion. Poezia lui Dumitru Matcovschi şi muzica : [despre colaborarea compozitorilor cu

poetul] / Ion Ciocanu // Limba Română. – 1997. – Nr 5. – P. 87-93; Literatura română contemporană

din Republica Moldova. – Ch., 1998. – P. 215-216.

Page 159: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 159

INDICE DE NUME

A

Abramov, E. 445, 565

Achim, Ia. 662, 664, 669

Adam, Petru 520

Adauge, M. 191

Afanasiu, Gavril (1343-1348)

Afanasiu, Sergiu 650

Afanasiu, Vlad 492, 1449, 1900

Aga, Ludmila 1353

Agachi, Alexei 521

Aldea-Teodorovici, Cristofor 1038

Aldea-Teodorovici, Doina (14),

(1036), (1038-1043), (1045-1046)

Aldea-Teodorovici, Ion (14), (1033-

1040), (1042-1047)

Alecsandri, Vasile 794

Alexandrov, Boris (1050)

Alexandru, C. 944

Alhazova, N. 535

Alici, A. 924-925

Alioşina, Tamara (1354-1358)

Amarfii, Lilia 1363

Ananiina, T. 967

Anastasiu, Elena 676

Andreicenco, Pavel (20462047)

Andrieş, Vladimir 350

Andronic, Gabriel 766, 872

Andronic, Ştefan 387, 584, 589, 634,

636-637, 639, 648, 655, 670-671,

(1554)

Anton, Ion 665

Antonovschi, Alexandru (1051-1055)

Apostol, Cornelia 183

Apostol, Natalia 47

Aptecari, A. 67

Arabajiu, Rodion 2, 184, 1347, 1431-

1436, 1463-1464, (1465), 1481,

(1482), 1483, 1500, 1580

Aramă, Angela 1066

Arnăutu, Mihai 1437

Aron, Eugen 334

Aronov, Şico (1555-1558)

Arseni, Larisa 552, (1057)

Asachi, Elena (1560-1566)

Asachi, Gh. (192)

Axionov, Vladimir 3-8, 17, 185-188,

270-271, 606, 708, 767-778, 830, 862,

871, 951, 1002, 1368, 1727, 1835,

1917, (1977-1978), 2017

Axionova, Lidia (1568-1569), 1979

B

Babici-Hâncu, Lidia (1364)

Babii, Vladimir 309-310

Bacinschi, Mihai 11-12, 30, 563, 604,

615, 699

Badiu, Vasile 1563, 1666

Badrajan, Svetlana 9, 19, 279, 677

Balan, Iurie 1134, 1899, 2055

Baltag, V. 635, 655, 699, 729

Banariuc, Gheorghe (1570-1572)

Baranovschi, Constantin 779, (1059)

Barbu, Lăutarul (1060-1063)

Barbu, Natalia (1066)

Baronciuc, Vladimir (1573-1575)

Basiul, V. 338, 394

Bass, Ion (1067-1069)

Başcatov, Nicolai (1070)

Başliu, Oleg 17

Bazatin, Ion 952-953

Băieşu, N. 988, 1984

Bălăiescu, Svetlana 312

Bălţanu (Vaisman), Efim (1070)

Bătrânu, Nicolae 2058

Bârcă, Mihail (1577-1579)

Bârleanu, V. 631

Bechet, Pavel 525, 917, 1141, 1201,

1256

Bejenaru, Lidia (1072-1078)

Bejenaru, Silvia 328

Belâh, M. 583, 780

Belâi, Liviu 1750

Belâi, Vitalie 313

Beleaev, Vladimir 1012

Page 160: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 160

Belicov, Serafim 1172, 1219-1220,

1309, 1686

Belicov-Lungu, Elena 2122-2123

Belini (465)

Benghelsdorf, S. 1471, 1813

Berdan, L. 190

Berezovicova, Tatiana 314, 781-783,

1837

Berezovschi, Mihail (509), (1580-

1587)

Berghie, Parascovia 1369

Bernştein, L. 272

Bespalov, Ghenadie (2048)

Bezviconi, Gheorghe 191

Bieşu, Maria (465), 1103, (1368-

1375), 1376-1377, (1378-1401)

Bitkin, V. 785, 863

Bivol, A. 339

Bivol, Anatol (1079)

Bivol, Irina (1079)

Bâdzina, Ecaterina 1101

Blajco, V. 407

Blajin, M. 945

Blajinu, Dumitru 632, 678-679, 691,

699, 786-787, 793, (1590-1592),

1593, (1594-1600)

Blajinu, M. 10

Blajinu, Mircea (1075)

Bobână, Ana (1080)

Bobeică, C. 2014

Bodiul, Svetlana (1081)

Bogdanovschi, Efim (1602)

Bolboceanu, Ludmila 647

Bolboceanu, Igor 1294-1295

Bolboceanu, N. 935

Boldumea, Ion (1196)

Bolotov, Nicolai (2049)

Borş, Alexandru 315-316, 329

Borş, Gheorghe 585, (1604)

Borş, Ion 1378

Botezat, Parascovia (Polina) (1417-

1424)

Botezatu, Grigore 132, 701, 709, 739,

988, (1980), 2056,

Botezatu, Lidia (1082)

Botgros, Corneliu 1083, 1088

Botgros, Nicolae (929), (1084-1087),

1088-1092, (1093-1096)

Botnaru, L. 1324

Botnaru, Victor 788

Botoşanu, Alexei (1098)

Bulat, M. 1379

Brahms, Johannes 856

Brăduţeanu, Olivia 1102

Brâncuşi, P. 317

Brânză, Grigore (1099)

Breda, G. 1688

Brezdeniuc, Mihail (1605)

Buburuz, Petru 490

Bucico, Angela 1100

Buciuceanu, Raisa 526

Budeanu, Gheorghe 1161, 1171

Budilevschi, Valentin (1606), 1607,

(1608)

Budurin, Mihai 1101

Buinovschi, Galina 403

Bujiniţa, Ioan 491-492

Bujor, Liuba-Drăgostiţa 681

Bujor, Metodie 1427

Bulat, Ludmila 1872

Bulat, Marin 493

Bulat, V. 1374

Bunea, Diana 676, 682

Burada, Teodor T. (190)

Burdin, I. 789, 857

Burghilă, Lenuţa 1102

Burghiu, Svetlana (1428)

Buruiană, Victor 765

Butnaru, Leo 1427

Butnaru, Valentina 653

Butnin, V. (1609)

Buzilă, Serafim 11-12, 527, 538, 586,

790, 1037, 1054, 1061, 1076-1077,

1118-1119, 1168, 1175, 1183, 1214-

1215, 1221, 1228-1229, 1239-1240,

1247, 1252, 1257-1258, 1264, 1277,

1278, 1296, 1303, 1339-1340, 1348,

1356-1357, 1380, 1421, 1438, 1475-

1476, 1484-1485, 1506-1507, 1509,

1522, 1527, 1540, 1553, 1564, 1572,

Page 161: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 161

1575, 1594, 1610, 1630-1631, 1633,

1716, 1732, 1751, 1777-1778, 1789,

1799, 1803, 1814, 1838-1839, 1861,

1873, 1878, 1884, (1981-1982), 2000-

2001, 2010, 2030-2033,

C

Caciuc, Anatol 14, 525, 918, 1074,

1090, 1124, 1138, 1162, 1189, 1236,

1243, 1249, 1286, 1353, 1914

Caftanat, Mihail (2050-2052)

Caftanati, Mihail (1610-1612)

Calamanciuc, G. 371

Calcea, Andrei 1612

Calestru, Valentina 1429

Cantemir, Dimitrie (81), 528, 684,

(1613-1629)

Canţâr, A. 1439, 2063

Capiţa, L. 1263

Caranfil, Ştefan 563, 615, 713, (1630-

1631)

Carp, Nina 493, 792

Caudella, Eduard (1632)

Cazaban, Costin 1728

Cazacu, Aurelia 1856

Cazacu, Petru 520, 1449

Câmpeanu, A. 1637

Cârmu, Isai (95), 551, 663, 691, 703,

729, 2057,

Ceaicovschi, P. (464)

Ceaicovschi, Gleb 529, 1105, (1106-

1108), 1486-1487, 1840-1841

Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb 16, 22,

25, 192-194, 319, 544, 689, 692, 714,

1062, 1109, 1250, 1273, 1287, 1381,

1440, 1519, 1578, 1632, 1636, 1668,

1730, 1779, 1804, 1815, 1859, 1862,

1879, 1887, 1918, 1951, 1966, (1984-

1986), 2041

Ceapnina, B. 924-925

Ceban, Ion (1430)

Ceban, T. 1493

Ceban, Tamara (1103-1116)

Cebotari, Maria (1431-1440), 1441,

(1442-1455)

Cemortan, Leonid 1382, 2078

Cernei, V. 1689

Cervoneac, Margareta 494-495

Cetulean, Ia. 348

Chiosa, N. 877

Chiosa, Nicolae (1633- 1636)

Chiriac, Anatol 638, (1637-1639)

Chiriac, Tudor 693, 794-798, (816-

818), (1642-1646), 1647, (1648-1649),

1729

Chironda, V. 321, 799

Chiroşca, D. 322, 800-801

Chiseliţă, Vasile 18-21, 694, 802-809,

955-958, 1669, (1987)

Ciaicovschi, Gleb 530

Cibotaru, E. 449, 1262, 1301, 1690

Cibotaru, Lilia 1816

Cibotaru, M. Gh. 2062

Cimpoi, Mihai 13,1920

Ciobanu, D. 712

Ciobanu, Diana 543

Ciobanu, Ghenadie 273, (284), 323,

810, 1012, (1653-1655)

Ciobanu, N. 321

Ciobanu, Nelly (1135), 1136

Ciobanu, Nestor 195

Ciobanu, Mihail 695, (1133), 1134

Ciobanu, Silvia 324

Ciobanu, Tamara (62), (683), (719)

Ciobanu-Suhomlin, Irina 53, 98

Ciocanu, A. 532, 587, 633, 1326

Ciocanu, Anatol 1299, 1441, 1691-

1692, 1743

Ciocanu, Aurel 645

Ciocanu, I. 964

Ciocanu, Ion 645, 705, 2057, (2058),

2128

Ciocoi, Gheorghe 1450, 2059

Ciolac, N. 404

Ciolac, Vladimir (1656)

Ciolacu, Olga (1137), 1138

Ciolac, Vladimir 496, (510)

Ciorici, Georgeta (1141), 1142

Ciorici, Oxana (1141), 1142

Ciornei, T. 631

Page 162: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 162

Ciornei, Vsevolod 1125

Cirimpei, V. 725

Ciuhrii, Serghei 392, 812

Ciubotaru, Iulia 196, 446-448

Ciuhrii, Serghei 811, (1657-1658)

Cletinici, Evghenii (1988)

Coca, Eugeniu (1659-1664)

Cocea, Luchian (1143)

Cociarova, Galina 22-23, 197, 325-

327, 1528, 1921

Cocoţ, Vladimir (1144-1146)

Codreanu, E. 594

Codreanu, Maria (1147-1148), 1150

Cojocaru, Emil 552

Cojocaru, Oleg 707, 1316

Cojocaru, Teodor 198, 1613

Cojocaru, Valentina (1152-1153),

1154-1155

Colac, Tudor 679, 709, 831, 1094,

1752

Colesnic, Iurie 1290, 1475, 1507,

1583, 1670-1671

Coman, T. 1043

Coman, V. 402

Condrea, Igor 516, 792

Conduraţchi, S. 1737

Constantinova, Eleonora (1459)

Copacinschi, Victor (1156)

Corchina, Alla 450, 999, 1401

Corciovescu, Cristina 1265

Coroi, Eugen 315-316, 328-333, 343,

346-347, 373, 375

Coroliov, Elfrida 199-200, 452, 772,

1358, 1451, (1989-1990), 2101

Corşicov, E. 562

Cosma, Octavian Lazăr 805

Cosma, Viorel 1383, 1446, 1565

Cosniceanu, M. 376

Costriţchi, Marta 334, 1384

Cotlearov, Boris 95, (1991)

Cozmei, Viorel 1826

Crasnopolischi, Ion (1157)

Crăciun, Petre 1827

Crăciun, Vasile. 335, 812

Crâlova, V. 848

Creangă, Victor 532, 604

Creţu, S. 379

Cristea, Alexandru (1666-1681)

Croitoru, E. 815

Croitoru, Sergiu 343-347, 371, 373,

374, 384

Crulicovschi, Nina (1158-1160),

1161-1162, (1163-1165)

Cunescu, Gh. 1584

Cupcea-Josu, Argentina 1385-1386

Curbet, Vladimir 26-27, 700-702,

959-963, 967, 1310-1311, 1387-1388,

1447, 1595, 2011-2012, (2055-2061),

2062-2064

Сurin, Victor (1461)

Cutanin, Serghei 352

Cutâreva, A. 594, 919, 924-925, 968-

970, 1217, 1389, 1541, 1780, 2065

Cuza, Eufrosinia (1463-1466)

Сuziminov, Fiodor (1468)

D

Dabija, Nicolae 1190

Daghi, Ion 330

Dain, Exezchel (1166)

Dani, Vitalie (1167)

Dascăl, Ion (1168-1169)

Daşevschii, Veniamin 1363

Davâdov, A. 72

Dănilă, Aurelian 451-455, 1055, 1069,

1375, 1448-1449, 1488, 1528, 1900,

(19921993)

Dănilă, Ecaterina 398

Dânga, Valentin (1682-1683)

Delian, Pavel 591

Dercaci, T. 201, 353, 1844

Dicescu, Anastasia (1470)

Dicusară, Diana 1470

Dima, Gheorghe (1684)

Diniciu, Grigore 856

Disconzi, Angelo (1685)

Dobă, D. 820

Doga, Eugen 283, (449), (460), 535-

537, 593,(607), (617), (809), (1686-

1695), 1696-1700, (1701-1710)

Page 163: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 163

Dogaru, V. 1731

Dogotaru, Nicolae 341, 392, 402, 921

Dolgan, Mihai (1716-1718), 1719-

1720, (1721)

Dolgan, Radu (1170)

Doni, G. 544

Donos, A. 723

Dorgan, Victoria 1312

Dorin, A. 820

Dorofeev, N. 1230

Doroş, Lina 1472

Dragomir, Constantin 539, 554, 589,

920, 1192, 1259, 1596, 1828

Drăgan, Maria 390, (1171-1174)

Dron, Ion 1390

Druţă, Boris 540

Dubeaga, I. 828, 848-849

Dubosarschi, Boris (1723-1724)

Dubovschi, I. 308

Duja, Simion (840)

Dumbravă, Vlad (1994)

Dumbrăveanu, Victor 1391

Dumitraş, Anatol (1725)

E

Efremov, A. 374

Eminescu, Mihai (76), (522), (544),

(2122-2127)

Enescu, George (76), (1727-1731)

Eriomov, Alexandru 497

Ermacova, N. 70

Erofeeva, Ludmila (1471-1474)

Eşanu, Gheorghe (1175-1182)

Eşanu, Petru (1183-1184)

Evseev, S. 308

Evtodienco, Filip 813, (1186)

Evtodiev, Alexei (1187)

F

Fedico, A. 488, 1358

Fedov, D. 542

Fesenco, Pavel (2068)

Filip, Iulian 638, 654, 1817

Firca, Gh. 32

Fiştic, Elena 766

Flocea, Ia. 358

Florea, Eleonora 320, 676, 682, 976-

977

Florea, Ia. 354-355

Fotescu, Maria 47

Friedman, Ignasy 547

Furdui, G. 978

Furnică, Ion 981, (2070-2072)

Fusu, A.-M. 641

G

Gagim, Ion 30, 345, 377

Gaişan, Ruslana 1753, 1790

Galaction, Gala 595, 1829

Galaicu, Violina 31-36, 203, 274-275,

498-507, 816-818, 1451, 1648, (1995-

1996)

Galiţ, V. 979

Galperin, M. 566, 1106

Gamarţ, Andrei 325-326

Garaz, Oleg 1684, 1830

Garştea, Veronica (1732-1736), 1737,

(1738)

Gavrilov, Lev (1742)

Găluşcă, Tatiana 709

Gâscă, N. 378

Ghelbet, Vladimir (2076)

Ghenov, Ivan (1188)

Gheorghiţă, Dumitru 642, 819-820,

(1743-1747)

Gheorghiu, Gheorghe 1040

Gheorghiu, V. 37

Gherlac, Ludmila 557

Gherman, Galina (1189)

Gherşfeld, David (1748-1749)

Gheţoi, Petru 650, 654

Ghilaş, Ana 40

Ghilaş, Victor 38-44, 204, 276-278,

679, 710, 807, 821, 922, 927, 1197-

1198, 1613-1616, (1617-1618), 1619-

1622, (1997), 2009, 2022, 2037, 2125

Ghimpu, Simion 1042

Ghimpu-Munteanu, V. 1136

Glenicinaia, N. (2078)

Page 164: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 164

Glib, Nicolae (1190-1191), 1192-1193,

(1194)

Goia, Dumitru (1750-1755), 1756-

1758

Golubeva, Elvira (1998)

Goncearova, Irina 205

Gorea, V. 661

Gorlaci, Kira (1475-1478)

Gorodeţcaia, Nadejda (2073)

Gorşcov, Iurii (2074)

Gotlib, Mihail 545

Grecov, Iurii 1781

Grieg, Edvard 822

Grigoreanu, V. 371

Grosu, V. 33

Gurievschaia, Olga (2079)

Gurov, Leonid 356, (1760)

Gurova, Valentina (1195)

Gurtovoi, Timofei (1763)

Gutor, Vasile (1999-2004)

Guzun, I. 636

Guzun, Petru 2075

H

Hachi, S. 357

Hadârcă, Ion 1207

Hanganu, Valeriu (1196)

Haraba, A. 928

Harconiţă, Elena 47, 311

Hăbăşescu, Nadejda (2080-2081)

Hămuraru, F. 528

Hâncu, A. 701

Heraru, Gheorghe (2009)

Herseni, T. 696

Hrşanovscaia, Cleopatra (1764)

Hudolei, Leonid (1765-1766)

I

Iachim, Ia. 619

Iancova, Elena (1199)

Iaser, Faina 823

Ignatenco, Eduard (1200)

Iepure, D. 45

Ilie, N. 358

Iliuţă, Maria (1201-1202)

Ionescu, Anita 390

Ionescu, C. 696

Iordache, Toni (845)

Iorga, Liubomir (1203-1205)

Ioţca (915)

Iovu, Vasile 825, (1207-1211)

Irimciuc, M. 206

Istrati, Anastasia (1213-1215)

Istrati, Toma 543

Iuncu, Rodica 29, 66, 273, 684, 1231,

1392, 1429, 1510, 1655

Iuşchevici, Ana 1768

Ivanov, Dmitrii (2082)

Ivanov, Fiodor (1216)

Ivanova-Babaraico, L. 596

Ivanuş, Margareta (1217-1218)

J

Jaricov, Anatol (1479)

Jeltova, Ina 1270

Josan, Ion (2007-2008)

Julea, Zinaida (1219-1224), 1225-

1226, (1227)

Junghietu, E. 302, 688, 711, 722

K

Kauşanskaia Ludmila 312

Kiţenco, Dmitrii 868

Kobalevski, D. 46

Kolsa, Mihail 597

Krasnopolski, Ion 827, (2010-2013)

L

Lapicus, Anatolie (545)

Lastovca, L. 1422

Latieva, Lidia 2089

Lazarev, Eduard (463), (1769-1770)

Lazariuc, Anastasia (1228-1234),

1235-1237, (1238)

Leahu, Iurie 647

Leahu, P. 46

Leiderman, A. 1529

Leviţcaia, Nina (1480)

Page 165: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 165

Lempert, I. 1069, 1422, 1461, 1472,

1529

Leşcenco, Petru (1239-1240)

Lipkovski, Lidia (1481-1489), 1490

Lobel, S. 843

Loteanu, Emil (449), (1688), (1690),

1702

Lozanciuc, Alexandru 1113, (1243),

1244

Loznic, Nuhim (1247-1248)

Luchian, Vasile 364

Luci-Lucezarskaia, E. (1500)

Ludman, G. 882, 1511

Lujanschi, Th. (2014)

Lunchevici, Serghei (1777-1784)

Lungu, E. 2126

Lungu, Eugen 965, 1922

Lungu, Simion 550, 599, 844, (1789-

1895)

Lupan, I. 184

Lupu, Jean 706

Luţă, Valeriu 318, 360, 845

Luxemburg, Arcadie 764, (1772-

1773)

Lvovschi, Gheorghe (1798)

M

Macaleţ, E. 600

Macovei, I. 551, 561

Macovei, Ion (867), (1799-1800)

Maftei, Ionel (1063)

Mahovici, Iurie (545), 856

Mahu, Rodica 1044, 1089, 1100, 1697

Maiorov, S. 535, 762

Malai, V. 1142

Malaneţchi, Vasile 1685

Maleacenko, Alexandru 610

Malev, Vera 1393

Mamot, Andrei 361

Mamot, Eugen 361, 644,

Mamot, Eugen A. 643

Mamot, Eugen, E. 643

Mamot, Eugeniu 553-555, (1802-

1804)

Mandicevschi, E. (81)

Manea-Cernei, Eugenia 556

Mandicevschi, Eusebie (1805-1806)

Manole, Ana 62, 362-363, 521, 556,

647, 718, 831, 933, 1045

Manuilov, M. 1745, 1749

Marciuc, N. 1428

Marcov, M. 966

Mardare, Andrei 1449

Mardare, M. 827

Mardare, Marcela 557

Marian, Boris 1313-1314

Marian, Nona (1249)

Marin, Costache (1250-1251)

Marin, Vasile (1252-1255)

Matcovschi, Dumitru (2128)

Matcovschi, Galina 364

Mateeşu, Mihai (1256)

Matei, S. 368

Matei, V. 1254

Matei-Săvulescu, Aura 1266

Mazureanu, V. 369

Mămăligă, E. 67

Mânăscurtă, Ion 1454, 1888,

Mândaci, O. 2004

Melentieva, Galina ( 2089-2090)

Melinte, Veronica 386

Melnic, Victor 325-326

Melnic, Victoria 48-49, 370, 784

Miculi, Carol (81), 714, (2015-2016)

Mihai, V. 1227

Mihai, Veronica (1257-1260)

Mihail, P. 191

Mihail, Viorel 1703-1704

Mihailova, Lidia (1503-1504)

Mihaiu, V. 208

Mihalachi, Anatol (2094-2096)

Mihnevici, Valentina (1505-1508)

Miliutin, Boris 1482, (1807)

Miliutina, Izolda 209, 601, 708, 850,

(2017-2018)

Mircea, S. 932, 1746

Mircos, Vlad 34, 280, 1915

Mironenco, Elena 52, 210, 323, 809,

810, 1655, 1818,

Page 166: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 166

Mironenco, I. 725

Mocanu, Maria 715-716, 1057, 1155,

1261-1263

Mocanu, Spiridon (2097)

Mocealov, Albert (1810)

Mohanu, C. 696

Moldovan, Angela (1264-1269)

Moraru, Emilia 602-603, 1579, 1967

Moraru, H. 1204

Moraru, Marina 315, 372

Morăraş, Mihail 1046, 1099, 1255

Morei, S. 51, 67

Morozov, Alexandr (1811)

Moscovici, Constantin 1270, (1271)

Moşanu, Leonid (1272)

Mugurel, B. 1279

Mulear, Alexandru (1812)

Munteanu, Mihai (1509-1514), 1515

Mureşan, Dumitru 1756

Murga, Gheorghe (1273-1274)

Muzicescu, Gavriil (513), 604, (1826-

1834)

Musienco, Anatol (1276)

Mustea, Gheorghe (446), (448), 829-

830, 854-855, (1813-1821), 1822-1823

Muzica, Simion (1277)

Muzîca, T. 376

N

Nagacevschi, Elena 60, 215-216, 509-

512, 605-608, 1585-1586, 1656, 1661,

1705, 1832, 1968, (2019)

Nagacevschi, Nicolae ( 1519-1520)

Nagacevschi, I. 1050

Nastas Jeni, 386

Nasuşchin, Iu. 852

Neaga, Gheorghe (280), (1835-1843)

Neaga, Ştefan (859-860), (1844-1852)

Neagu, M. 1566

Neamţu, P. 322, 801

Neamţu, Petre (1856-1857)

Nechit, Irina 458, 1226

Nedorea, Ruslan 613

Negară, Teodor (1278-1280)

Negriş, A. 1747

Negru, A. 983

Negru, Eudochia (2099)

Negruţa, O. 763

Negruţa, Oleg (1858)

Negruţa, Valeriu (1281)

Negruzzi, Vlad (1282)

Neniţă, E. 633

Neniţă, Ion (1283)

Nevoie, Victor 609

Nichitin, L. 725

Nicolae, Ada 2087

Nicolae, Eugen 707

Nicolae, Ioan R. 709

O

Ocneanu, Gabriela 513

Oglindă, Valentina 718, 933

Olaru-Nenati, Lucia 2127

Olărescu, Vlad 1163, 1225, 1315-

1316, 1530, 1696, 1738, 1871

Oleinic, A. 1933

Oliinâk, Iaroslav 323, 679, 702, 718,

766, 810, 872, 933, 1818

Ololenco, A. 967

Osmochescu, Tamara 707, 1449

Osoianu, Florin 531

Osoianu, Iulia 61, 362-363, 831, 984

Osoianu, Valentina 62, 362-363, 831

P

Palladi, Tudor 592

Paraschiv, Cristina 856

Parhomenco, N. 359

Parii, Boris 1043

Parii, Decebal 765

Partole, Claudia 658, 1238, 1375-

1376, 1394, 1699, 1923,

Paulencu, Ion (1522-1523)

Pavlov, S. 857

Păcuraru, Ion 217-219, 336, 826,

858-860, 1844-1847, (1859-1860),

1889

Păduraru, Angela (1284)

Păduraru, Ion 1597

Pădure, Ramona 459

Page 167: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 167

Pârvan, Alexandra (1285)

Pâslari, Snejana 766

Pâslaru, Luiza (1286)

Pâslaru, Vlad 1680

Pelin, Pavel 1890, 1917

Pelivan, I. 191

Pereteatco, Alina 220-224, 832-833,

861-862, 1662-1663, 1972

Perja, Iancu (1287)

Platon, Svetlana 1088

Plămădeală, Ana-Maria 460, 1706

Pleţco, L. 1395

Pogolşa, Lilia 330

Pogolşa, V. 709

Pohilă, Vlad 742, 1455

Pojoga, Nicolae 360

Pojar, Serghei 225, 522, 544, 593,

814, 1047, 2008

Pojoga, Nicolae 318

Poleacov, Valeri (1861-1966)

Polişciuc, Igor 496

Popa, Petru 543, (1872)

Popov, Anton 377, 380-385

Popovici, Radmila 1911

Popovici, V. 359

Popuşoi, Liliana 1327

Porumbescu, Ciprian (1871)

Postică, V. 388

Pătârniche, M. 1043

Potârniche, Mihai 695, 1316, 1375,

1449, 1900

Potehina, Rozita (2101)

Poulenc, Francis 856

Prepeliţă, Mihai 1126, 1609, 1649,

1891

Pripa, Maria 1174, 1587

Proca, Ion 1531

Prohorova, I. 389

Pşenicinaia, Nadejda (2102)

Puiu, Dana 695

Purice, Lucia 461

R

Radiana, R. 1675

Radu, Daria 610, 650-652, 654

Radu, M. 63, 1325

Radu, Nicolae (1289)

Rahmaniniv, Serghei 856

Raisov, Boris (1524)

Ranga, Alexandru (1873-1874)

Raţă, Ion 1101

Răciula, Ludmila 556

Răileanu, Larisa 64, 708

Răileanu, Leonid 1617

Răpeanu, Bujor 1265

Râbca, T. 1194

Râjicov, Victor (2103)

Reaboşapca, L. 340

Reşetnicov, Boris (2104)

Rivilis, Pavel (1877)

Robot, Alexandru 1441

Roibu, Nicolae 65, 1059, 1092, 1164-

1165, 1245, 1261, 1283-1284, 1719,

1918, 1945

Rojnoveanu, Angela 314, 324, 327,

403, 867

Romanciuc, Ruxanda 557

Romanciuc, Vasile 1211

Romanov, Constantin (224), (1290)

Roşca, A. 659

Roşca, Agnesa 1452

Roşca, Eugenia 717

Roşcovan E. 1532

Roşcovan, V. 349

Roşu, A. 1319

Rotaru, Parascovia 284, 515, 835-

840, 868-871, (2021)

Rotaru, Sofia (1291)

Rotaru, Tatiana 1453

Rotaru, Vladimir 612, 841, 872-874,

(1878-1881)

Rozneriţa, Boris (2105)

Rucan, Lora 1282

Rudei, Anatol 556

Rudenco, Boris (1884-1886)

Rusnac, Constantin 562, 699, 707,

720-721, 791, 842, 1423-1424, 1658,

1792, 1848, (1887-1896)

Rusnac, Eugen 66

Rusu, Ivan (2106)

Page 168: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 168

Rusu, Petru 552, 866

Rusu-Haraba, Anastasia 492, 1396

S

Sadagura, A. 594, 924-925

Sadovnic, Iurii (1294-1298), 1299

Saharneanu, Maria 2075

Sainciuc, Glebus 62

Sainciuc, Lică 638, 667, 669

Saint-Saens, Camile 545

Sajin, Ilia (2107)

Saka, Serafim 985, 1982, 2064

Samohina, E. 535

Samoilă, Alexandru (1899-1903)

Samoilov, A. 1107

Samusenco, Galina (2108)

Sandul, Eugeniu (2109)

Sandul, Petru (2110)

Sarabaş, Maria 1301

Saviţchi, Mihail (1302)

Saviţchi, Valentina (1527-1537)

Sârbu, Nicolae 556, 831

Sârbu, V. 335, 388, 875

Scarlat, Iustina 613-614

Scobioală, A. 633, 1205

Scornea, Anton 390

Sebastian, V. 2040

Secrieru, P. 389

Serdiuc, Alla (2111)

Silchina, Olga (2112)

Simanovschi, A. 924-925

Siniuta, Dana 69

Siverinova, V. 70

Slivinschi, V. 456, 756-762, 764

Slutu-Grama, Claudia 1681

Sobeţchi, Ludmila 1895

Soboleva, G. 1050

Sobolevschi-Corj, T. 657

Sochircă, Iulia 1910

Sochireanschi, A. 339, 763, 813

Socolov, Angela (1914)

Socolov, M. 2051

Sofronov, A. 1849

Solonari, S. 676, 711, 722,

Spătărelu, V. 631

Sposobin, I. 308

Statnâi, Mihail 726

Stângă, Ala 330-331, 393

Stârcea, A. 70, 400, 877

Stârcea, Alexei (1904-1907)

Stârcea, Lilia 1910

Stârcea, Marian 1910- 1911

Stoianov, Carmen 1618

Stoianov, Petru 226-227, 281-282,

678, 708, 711, 713, 722, 724, 1623,

(2022-2023)

Stolear, Zinovii 72, 73-74, 530, 558,

564, 1474, (2026-2028)

Straliuc, Nina 652

Strahilevici, Ghita (1303-1307)

Strauss, Johan 547

Strezev, Gheorghe 590, (2034)

Strezev, Anna (2029-2033)

Strezev, Svetlana (1540-1543), 1544

Subotchina, N. 535

Suhomlin, Irina 75

Suhomlin-Ciobanu, Irina 495

Sulac, Nicolae 687, (1309-1317),

1318-1320

Sumcă, Sergiu 1180

Sundeev, N. 538

Suruceanu, Ion (1323), 1324

Suruceanu, T. (1676)

Ş

Şahova, L. 1127

Şapoşnicov, Fiodor (2036)

Şarai, Maria 364

Şarban, Ion 613

Şarov, V. 338, 394

Şcerbin, Ion 1459

Şcerbina, I. 1545, 2052, 2081, 2095-

2096

Şcepalova, Valentina (2113)

Şeican, Valeria 1818

Şerban, I. 1504

Şerban, P. 616

Şerban, Piotr (1912)

Şerbănescu, Mihaela 707

Şevcenco, Ana (1548)

Page 169: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 169

Şevciuc, Gheorghe 1196

Şleahtiţchi, Mihai 377

Şpitalnic, S. 1307, 1924, 2028

Şramco, Grigorii (1913)

Ştefan, Mihai 77, 1721

Ştefan (Poiată) Mihai 232

Ştefan, N. 1108

Ştirbu, Liviu (1914-1916)

T

Tamazlâcaru, Andrei 62, 78-79, 462,

516, 521, 556, 611, 676, 683, 697, 719,

726-728, 935, 1114, (2037-2038), 2039

Tamazlâcaru, Eugen (2040)

Taraş, Elizaveta (2114)

Tarlapan, Efim 1150, 1320

Târsu, Alexandru 228

Târţău, Gheorghe (1944)

Tcaci, Efim 80-87, 164, 229, 463-468,

617, 1010-1011, 1115-1116, 1397-

1399, 1461, 1558, 1624-1626, (1627),

1628-1629, 1707-1708, 1766, 1805-

1806, 1833, 1843, 1851, 1907, 2015-

2016, (2041-2043)

Tcaci, Zlata 340, 395-397, 560, 567,

618, 635, 640, 656, 660, 661, (1917-

1928), 1929, (1930)

Telembici, Anatol 1677

Teleucă, Victor (469)

Teodorovici, Petru (1944-1945)

Teodorovici, Z. 1945

Terentiev, Andrei 672

Teseoglu, G. 337, 340

Tihonov, Vladimir (2115-2116)

Tipa, Violeta (470)

Toacă, Eduard 717

Toderaşcu, Mihai 765

Tomescu, V. 230, 876, 1850

Trofimov, Rodica 948, 1095, 1336

Tudoraşcu-Cristea, Gabriela 1678

Tulnic, Vitalie 937, 1069, 1598

Turea, Larisa 89, 1193, 1235, 1237,

1720

Turea, V. 1123

Ţ

Ţarălungă, Antip 90, 698, 988-989,

2072

Ţăranu, O. (1325)

Ţâbulischi, Iulia. 641, 662-664, 668,

690, 703, 729, (2044)

Ţâgârlaş, Luminiţa 1607, 1757-1758,

2039

Ţîrcunova, Svetlana 91-92, 183, 878

Ţurcan, Ianoş 610, 718

Ţurcanu, Afanasie 398

Ţurcanu, Loghin 283, 391, 398-400,

647, 857

Ţurcanu, Mina 1326

U

Ungureanu, Elena 343

Ungureanu, Mihai 401, 665-666

Ungureanu Tudor (916)

Ungureanu, Tudor (469)

Ursachi, Silvia 552

Ursu, Adrian (1327)

Ursu, Ieremia 1994

Ursu, Valentina 386

Usaci, Gheorghe (1328)

Usaci, Pavel (1329)

Usaci, Tatiana (2119-2120)

V

Vacarciuc, Mariana 93

Vainştein, G. 874

Vasile, Vasile 329, 373

Vatamanu, Ion 938, 1599

Vaverco, Ludmila 844, 853, 856, 865

Văscăuţan, E. 342, 841, 851, 879

Vătavu, Mitrofan 991, 1154, 1181-

1182, 1784

Vătavu, Valentina 1318

Vdovina, Elena 881, 1374-1375, 1400,

(1401), 1402, 1795

Velichii, Vitalie (2121)

Verbeţki, Evghenii 834, (840), 864,

(1332)

Vidraşcu, A. 535

Vidraşcu, L. 488, 1358

Page 170: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 170

Vieru, Grigore 94, 551, 568, 634-637,

639-640, 655, 660, 663-664, 667-671,

1321, 1709, 1930

Vieru, Istrate (1334)

Vieru, Nicolae 1896

Vieru-Işaev, Maria 1679, 1678,

(1680-1681)

Vilinciuc, Valentin (1950)

Vizitiu, Ion 95

Vodă, Gheorghe 535, 1600, 1710

Voinovan, Georgeta (1336)

Voloşin, S. 395

Vrabie, Gheorghe 794

Z

Zabulica, Violeta

Zaclicovschi, Vladimir (1550)

Zagorschi, Vasile 97, 619, 883, 1013,

1664, 1818, (1951-1957)

Zaharia, Ion (1337-1338)

Zaharia, Petre (1339-1342)

Zalevschi, Sigizmund (1551)

Zamşa, S. 671

Zapadinschii, R. 949

Zaporojan, Ada 672

Zavolokin, Vilori (1552-1553)

Zemţov, O. 660

Zgureanu, Teodor 404, (511), 569,

583, (602), 620-621, (808), (1966-

1971)

Zlatov, Constantin (1972-1973)

Zlatov, Simion (1975)

Zlobin, G. 538, 668

Zmeev, Vladimir 706

Zoicaş, Lidia

А

Абрамова, Э. 233, 415, 1931

Абрамович, Елена 1761

Аверкин, А. 622

Адам, Л. 419

Аксенов, Владимир 101-102, 176,

234-236, 254, 255, 415, 421, 427-428,

476, 476, 884-889, 1007, 1867

Аксенова, Лидия 730, 2035

Алдя-Теодорович, Дойна (1048)

Алдя-Теодорович, Ион (1041),

(1048-1049)

Алексеева, Н. (1128)

Алешина, Тамара (1359-1362)

Амассова, К. 624

Аникеев, Ф. 406

Аникеева, З. 406

Арабаджиу, Родион 237, 1056, 1349,

1456-1457, 1491-1492, 1496, 1498,

1588, 1767, 1976

Аронов, Шико (1559)

Асаки, Елена (1567)

Аура (1058)

Афанасиу, Гаврил (1349-1352)

Афонин, И. 1362

Б

Бабич, Лидия (1365)

Балабан, Лариса 517

Барбу, Лэутару (1064-1065)

Барончук, Владимир (1576)

Белых, Маргарита 103, 285-287,

435, 73, 1650, 1958

Бенгельсдорф, С. 472-474, 1403

Березовикова, Т. 411

Березовикова, Татьяна 890, 1897

Березовски, Михаил (1588)

Биешу, Мария (153), (267)

Бирюков, С. 1014

Бирюков, Ф. 412, 426, 433

Биткин, Владимир (1589)

Блажину, Думитру (1601)

Богдановский, Ефим (1603)

Богомольная, Р. 238

Борш, Александру 408

Ботгрос, Николае (1096-1097)

Ботезат, Парасковия (1425)

Боярский, А. 1015

Бузилэ, Серафим (1983)

Бурдин, В. 291

Бурдина, В. 409-410

В

Ваверко, Людмила (1330-1331)

Page 171: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 171

Вдовина, Елена 165, 416, 1462,

1665, 1774, 1853, 1908-1909, 1959

Вербецкий, Евгений (1333)

Верхола, Виталий (1948-1949)

Вершинина, И 476

Вдовина, Елена 570-571, 1404-

1405, (1406), 1407, 1516, 1908, 1932

Визитей, Е. 131

Визитиу, Ж. 104

Вилинский, М. (173)

Вилинчук, В. 891

Владимирова, Е. 105, 892, 939

Водэ, Рику 1335

Вольдман, Я. 941

Воронцов, Гелий 289

Г

Гагауз, Дмитрий 893-894

Гажим, И. 439

Гарсия Лорка Федерико (900-

901)

Гарштя, Вероника (1739-1741)

Гелбет, Владимир (2077)

Георгиу, В. 106

Георгицэ, Дмитрий 895

Гершвельд, Д. 572, 1497

Говоров, В. 239

Голдштейн, Эдуард (1759)

Голубева, Эльвира 107, 240-243,

255, 475-478, 1016

Горянская, Ольга 244, 255

Гоя, Дмитрий (267)

Грибова, Л. 1739

Гриц, С. 295, 298, 301, 749

Гришина, Е. 992

Гуров, Леонид 896, (1761-1762)

Гусаров, В. 1408

Гутор, Василе (2005-2006)

Д

Дайлис, Д. 1064, 1275, 1288

Даниленко, В. 108

Дариенко, Петря 1409

Дегтярев, В. 116

Деркач, Т. 109, 1797

Дмитриева, М. 1151

Дмитрович, А. 628

Дога, Евгений (481), (484), 897,

(901), (910), (1711-1715)

Долган, Михай (1722)

Дорин, А. (895), (897)

Дорош, Лина 1360-1361

Дрейзлер, М. 263

Дремова, И. 622

Друмя, Луминица 732-734

Думитраш, Анатол 1726

Душевная, Дана 110

Дьяков, Д. 1049, 1547

Е

Евладова, Л. 1785

Ешану, Петру (1185)

Ж

Желтова, Инна 111б 950

З

Завгородная, Галина 112, 140,

427, 437, 479, 898, 1651

Загорский, Василий 113-114,

(287), 899-900, 1331, (1958-1965)

Залевский, С. (1502)

Западинский, Роберт (1130), 1140,

1300

Згуряну, Теодор 573

Златов, Константин (1974)

Злобин, Г. 147

Змеев, В. 104

И

Иванова, Е. 1786

Игнатьева, Д. 413

Илупина, А. 2117

Илюшин, И. 942

Иову, Василий (267), (1212)

Иорга, Любомир (1206)

Иримчук, М. 1206

К

Кагарицкая, А. 901

Page 172: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 172

Киоса, Н. 422

Кириллова, Ю. 1406

Кирица, Елена (2053)

Кирияк, Анатол (1640-1641)

Кирияк, Тудор (146), (286), (737),

(898), (911), (1650-1652)

Киселицэ, Василе 902

Клетинич, Евгений 138, 423, 480,

903, 1017-1019, 1775, 1854-1855,

1868, 1961-1962

Климчук, О. 1292

Кобзев, Н. (2085)

Ковалев, Николай (1460)

Коваль, В. 443

Кодряну, Мария (1151)

Кока, Е. (1665)

Колатыпина, Г. 135

Колца, М. 735-736

Кондря, А. 904-905

Копчевский, Н. 1020

Копылова, Т. 117, 1021-1022

Коркина, Алла 118, 1410, 1525,

1713, 2069, 2077, 2083-2084, (2085),

2091, 2100, 2118

Корой, Евгений 408, 424-425

Королёва, Эльфрида 481, 983-990,

993-998, 1000-1001, 1003-1004,

1007, 2086

Костишор, Валентин 577

Котляров, Б. 1007

Котляров, Борис 246-247, 743,

1065, 2006

Котляров, Я. 120

Кочарова, Галина 119, 139, 290,

419, 433, 737, 906, 1808-1809, 1933-

1935, 1963-1964

Кройтору, Сергей 417, 442

Крученюк, П. 622

Кузнецов, А. 891

Кузьмина, Г. 482, 907, 1801, 1898

Кузьминов, Федор 1469

Купча, А. 121

Курбет, Владимир 1005, (2066-

2067)

Курин, Виктор (1462)

Курудимов, Штефан (180)

Кутырева, А. 147, 1411

Кушнир, А. 1365

Л

Лазарев, А. 1494

Лазарев, Эдуард (483), (884),

(1771)

Латьева, Лидия 2088, 2092

Левашова, О. 478

Лей, А. 1517

Леонарди, Петр (2083-2088

Леонтовская, Т. 483

Лещенко, Петр (1241-1242)

Липковская, Лидия (1491-1497),

1498, (1499)

Лобель, Соломон (122), (292-293),

(908), (912), (1774-1776)

Лозанчук, Александру (1246)

Лорионов, В. 623

Лотяну, Эмиль (480), 1714

Лудман, Галина 122-123, 248, 292-

293, 484, 908, 1412

Лукьяновец, А. 436

Лунгул, Семен 476, (1796-1797)

Лункевич, Сергей 940, (1785-

1788)

Лункевич-Ененко, И. 941

Лупан, И. 237, 1977

Лупов, Н. 1006

Лучезарская, Е. (1501-1502)

Лысой, С. 414

М

Мазуряну, В. 430

Макаренко, А. 124

Маковей, Ион (285), (293), (913),

(1801)

Маларчук, Георге 1413

Мандыла, О. 417

Мануйлов, М. 125-126, 166, 485,

1469

Маруй, Т. 1335

Маху, Родика 1726

Мелентьева, Галина (2089-2091)

Page 173: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 173

Микишор, Михаил 574

Милютин, Борис (1808-1809)

Милютина, Изольда 127-130, 249,

909-910, 1023-1024, 1414

Мироненко, Елена 251, 294, 435,

438, 674, 1025, 1882

Мироненко, Ярослав 131-134,

738-741

Мирошников, А. 252, 434

Мисько, С. 1026

Мокан, Михаил 574

Молчанов, А. 471

Молчанов, К. (474)

Мосейко, О. 136, 675, 1937

Москалу, С. 405

Москович, Валентина (2098)

Моцарт, В. 624

Музыка, Т. 137, 411, 416

Муляр, Александр (906), (909)

Мунтяну, Михаил (1516-1518)

Мурга, Георге (1275),

Мустя, Георге (473), (488), (1824-

1825)

Н

Нагачевский, Николай (1521)

Негру, Евдокия (2100)

Никифор (иегумен) 518

Николаева, Н. 235

Никольская, И. 1241

Новаков, Савелий 2024

Няга, Г. (889), (892)

Няга, Штефан (1853-1855)

О

Остролинский, В. 143

П

Павлова, Н. 135

Пархоменко, Н. 431

Перетеатко, Алина. 256

Пержа, Янку (1288)

Печенюк, М. 436

Пирогова, Г. 1027, 1589, 1801,

1825, 1897, 1898, 1948

Платон, Светлана 1058

Поголша, В. 146, 911

Пожар, Сергей 148-155, 171, 257-

261, 577, 625, 1028, 1242, 1330,

1333, 1460, 1546, 1549, 1603, 1640,

1759, 1883, 1974, 2020

Поляков, Валерий (1867-1870)

Попов, А. 432

Попович, Константин 1494

Похилэ, Влад 744

Примак, А. 156

Притула, Б. 409-410

Проценко, А. 1947

Проценко, В. 291-410

Пружинский, А. 1350

Прянишников, Д. 1576

Р

Раду, М. 157

Раисов, Борис (1525-1526)

Райляну, Л. 443

Ранга, Александр (1875-1876)

Рацкая, Ц. 1938

Ривилис, Павел 163, 262, 579,

(737)

Ревуцкий, Всеволод 158

Рейнгбалд, Берта (2020)

Романов, К. (256)

Ротару, София (1292-1293)

Рубинштейн, Антон (1759), (1883)

Рубцова, Ф. 1007

Руденко, И. 1293

Ружницкий, Ф. 742

Руснак, Константин (1897)

Русу, Павел (1898)

Руссу, Л. 414

Рябошапка, Л. 440

C

Савицки, Валентина (1538)

Садовник, Юрий (1300)

Сандрацкая, В. 1652, 1948

Свимлинский, М. 943

Page 174: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 174

Себов, Н. 234, 246

Семенова, А. 1097

Сиверинова, В. 145

Сикур, П. 431

Скрябин, Александр 626

Собецки, Л. 1029

Сокирянский, А. 575, 578, 582

Сологуб, Вячеслав 1139

Столяр, Зиновий 71, 159-170, 262-

265, 487-488, 579, 627, 912-913,

1016, 1031, 1185, 1308, 1415, 1426,

1518, 1526, 1539, 1797, 1876, 1939-

1941

Стоянов, Петр 172, 254, 266, 295-

304, 441, 745-751, (2024-2025)

Страхилевич, Гита 1308

Стрезев, Георгий (2035)

Стрезев, Светлана (1546-1547)

Стынгэ, А. 424-425

Стырча, Алексей (1908-1909)

Стырча, М. 891

Сулак, Н. (1097)

Сулак, Николае (1322)

Сухомлин, И. 268, 305

Сухомлин-Чобану, Ирина 1882

Т

Тарасов, Д. 406

Тарасова, Е. 1741

Терещенко, А. 173

Тесеоглу, Г. 440

Теслер, Симона 580

Тинку, Нина (267)

Тихомиров, О. 143

Тихонов, Владимир (1947), (2118)

Ткач, Ефим 174, 269, 629, 1032,

1416, 1942

Ткач, Злата 581, (674), 1762,

(1931-1943)

Ткаченко, В. 489

Третьяк, Василий (1549)

У

Ульянов, В. 432

Ф

Фесенко, Равел (2068)

Флоря, Е. 175

Флоря, Э. 1007-1008

Х

Харминина, Стелла 580

Хынку, И. 686

Ц

Цибульская, Ю.120

Цыбульская, Юлия 1870

Циркунова, Светлана 256, 288,

306, 426, 1965

Ч

Чайковский, Глеб 128, 175, 177-

178, 753, 1352, 1458, 1467, 1502,

1521, 1567

Чебан, Т. 179

Чебан, Тамара (1117)

Чеботарь, Мария (1456-1458)

Чепрага, Надежда (1128-1132)

Чепразова, Мария 180

Черушев, Г. 291

Чобану, Г. (305)

Чобану-Боцу, Н. 479, 1651

Чобану-Сухомлин, Ирина 517

Чокану, Ион 2066

Чолаку, Ольга 1139, (1140)

Чурару, Людмила 2067

Чуянов, С. 2053

Ш

Шалин, И. 420

Шаляпин, И. (240)

Шантырь, Г. 181

Шаров, В. 307, 444, 914

Шатохина, Елена 1641

Шашкова, М. 411, 630

Э

Эпштейн, Е. 182, 1132

Я

Якимова, Марта 1009

Page 175: Arta Moldovei Bibliografie

Arta Moldovei 1975 – 2005 Vol. 2. Muzică şi coregrafie

www.bsclupan.asm.md 175

Янкова, Елена (751)

Янку, О. 1495

Янценковский, Георгий (1767)

Яунзем, И. 1212