apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

235
7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 1/235 3.1.4. Fuziunea în condițiile în care în bilanțurile societăților care fuzionează există active ctive Exemplul ilustrativ 53 Dispuneți de următoarele date: Societăți fuzionate: Alfa – absorbantă și Beta – absorbită Bilanțul contabil înainte de fuziune se prezintă astfel: - lei - enumirea indicatorilor !ocietatea "lfa #eta ". "ctive imobilizate 11.5$$.$$ $ 11.%$$.$$ $ I. Imobilizări necorporale .!"".""" #.$"".""" %&eltuieli de constituire .""".""" #.""".""" 'ărci și bre(ete !"".""" $"".""" II. Imobilizări corporale 1$.$$$.$$ $ &.'$$.$$$ . )erenuri și construcții *brut+ $,."""."" " !.""".""" #. Amortizarea construcțiilor *,,."""."" "+ *!.""."""+ III. Imobilizări nanciare - - #. "ctive circulante (.$$$.$$$ 3.$$$.$$$ I. Stocuri 1.5$$.$$$ )$$.$$$ 'ărfuri .!"".""" .""".""" A/ustări pentru deprecierea mărfurilor *#""."""+ II. %reanțe *Sumele ce trebuie să e  încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie să e prezentate separat pentru ecare element.+ 5.'$$.$$$ '.$$$.$$$ . %reanțe comerciale *clienți+ !.#"".""" #.!"".""" A/ustări pentru deprecierea creanțelor – clienți *!""."""+ ,",

Transcript of apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

Page 1: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 1/235

3.1.4. Fuziunea în condițiile în care în bilanțurile societățilorcare fuzionează există active ctive

Exemplul ilustrativ 53

Dispuneți de următoarele date:Societăți fuzionate: Alfa – absorbantă și Beta – absorbităBilanțul contabil înainte de fuziune se prezintă astfel:

- lei -enumirea indicatorilor !ocietatea

"lfa #eta

". "ctive imobilizate 11.5$$.$$$

11.%$$.$$$

I. Imobilizări necorporale .!"".""" #.$""."""%&eltuieli de constituire .""".""" #."""."""

'ărci și bre(ete !"".""" $""."""

II. Imobilizări corporale 1$.$$$.$$$

&.'$$.$$$

. )erenuri și construcții*brut+

$,."""."""

!."""."""

#. Amortizareaconstrucțiilor

*,,."""."""+

*!.""."""+

III. Imobilizări nanciare - -

#. "ctive circulante (.$$$.$$$ 3.$$$.$$$

I. Stocuri 1.5$$.$$$ )$$.$$$

'ărfuri .!"".""" ."""."""

A/ustări pentrudeprecierea mărfurilor

*#""."""+

II. %reanțe

*Sumele ce trebuie să e încasate după operioadă mai mare deun an trebuie să eprezentate separatpentru ecare element.+

5.'$$.$$$ '.$$$.$$$

. %reanțe comerciale*clienți+

!.#"".""" #.!""."""

A/ustări pentrudeprecierea creanțelor –clienți

*!""."""+

,",

Page 2: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 2/235

III. In(estiții nanciarepe termen scurt

- -

I0. %asa și conturi labănci

3$$.$$$ '$$.$$$

*. *+eltuieli în avans , ,. atorii ce trebuieplătite într,o perioadăde un an

5.$$$.$$$ ).$$$.$$$

Datorii comerciale*furnizori+

!.""".""" ."""."""

E. "ctive circulantenete- respectivdatorii curente nete

'.$$$.$$$ 5.$$$.$$$/

F. 0otal active minusdatorii curente

13.5$$.$$$

%.%$$.$$$

1. Datorii ce trebuieplătite într-o perioadămai mare de un an

- -

2. 3ro(izioane pentruriscuri și c&eltuieli

- -

I. 0enituri în a(ans - -

 . *apital 2i rezerve 13.5$$.$$$

%.%$$.$$$

I. %apital subscris*prezent4ndu-se separatcapitalul (ărsat și celne(ărsat+

".""".""" *"."""

acțiuni+

,."""."""*,."""

acțiuni+

II. 5ezer(e ,.!"".""" ,.6""."""

III. In(entarierea și e(aluarea elementelor bilanțiere: ree(aluareaimobilizărilor corporale pe baza e(aluării efectuate de e(aluatoriautorizați:7 %onstrucții:- Alfa 8 ,.""".""" lei (aloare /ustă9- Beta 8 .""".""" lei (aloare /ustă.7 5estul elementelor sunt e(aluate la (aloarea din bilanț.

Folosind metoda rezultatului

,"$

Page 3: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 3/235

a/ eterminați numărul de acțiuni emise de absorbantpentru remunerarea aportului absorbitului- raportul desc+imb 2i prima de fuziune

b/ rezentați înre6istrările contabile în contabilitatea

absorbantuluic/rezentați înre6istrările contabile în contabilitateaabsorbitului

d/ 7ntocmiți bilanțul contabil după fuziune.

8ezolvare*a+ Determinarea (alorii lobale *(alorii de aport+ a celor douăsocietăți:Acti(ele cti(e *c&eltuieli de constituire; mărci; bre(ete; licențe; studii;

te&noloii; prime pri(ind rambursarea obliațiunilor+ sunt considerate;de reulă; non(alori pentru determinarea (alorii de aport. %a atare;pentru calculul (alorii de aport; acestea (or deduse.

- lei -

!pecicare "lfa #eta

7 %apital social ".""".""" ,."""."""

< 5ezer(e ,.!"".""" ,.6""."""

< 3lus(alori din e(aluarea acti(elorimobilizate

,."""."""*,."""."""

–"."""."""+

.""."""*."""."""

– =.#""."""+

- Acti(e cti(e: *.!""."""+ *#.$""."""+

%&eltuieli de constituire *."""."""+ *#."""."""+

'ărci și bre(ete *!""."""+ *$""."""+

9 :aloare 6lobală valoare deaport/

15.$$$.$$$ %.$$$.$$$

Dacă s-ar folosit metoda deductibilă; calculul s-ar prezenta astfel:- lei -

!pecicare "lfa #eta

7 )otal acti( .!"".""" $.6""."""

< 3lus(alori din e(aluarea acti(elorimobilizate

,.""".""" .""."""

,"!

Page 4: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 4/235

– Datorii– Acti(e cti(e:%&eltuieli de constituire'ărci și bre(ete

*!."""."""+*.!""."""+*."""."""+

*!""."""+

*."""."""+ *#.$""."""+*#."""."""+

 *$""."""+

9 :aloare 6lobală valoare deaport/

15.$$$.$$$ %.$$$.$$$

*a#+ Determinarea (alorii contabile a unei acțiuni:0aloare contabilă Alfa 8 !.""".""" lei > ".""" acțiuni 8 .!""lei>acțiune0aloare contabilă Beta 8 6.""".""" lei > ,.""" acțiuni 8 #."""lei>acțiune

*a,+ Determinarea raportului de sc&imb pri(ind acțiunile:5aportul de sc&imb 8 #.""" lei>acțiune (aloare contabilă absorbit >.!"" lei>acțiune (aloare contabilă absorbant 8 $>,; adică pentruremunerarea acțiunilor deținute de acționarii rmei Beta; societateaabsorbantă Alfa trebuie să acorde $ acțiuni în ec&i(alență la , acțiuni.*a$+ Determinarea numărului total de acțiuni emise pentruremunerarea aportului societății absorbite:*a$.+ număr de acțiuni emise 8 6.""".""" lei (aloare aport Beta >.!"" lei>acțiune (aloare contabilă Alfa 8 $.""" acțiuni*a$.#+ număr de acțiuni emise 8 ,.""" acțiuni Beta ? $>, raport desc&imb 8 $.""" acțiuni *a!+ Determinarea primei de fuziune:0aloare nominală Alfa 8 ".""".""" lei capital social > ".""" acțiuni8 .""" lei>acțiune0aloare nominală acțiuni emise 8 $.""" acțiuni emise ? ."""lei>acțiune 8 $.""".""" lei0aloare contabilă acțiuni emise 8 6.""".""" lei (aloare de aport Beta3rima de fuziune 8 6.""".""" lei – $.""".""" lei 8 #.""".""" lei

*b+ 7nre6istrări contabile "lfa*b+ @a in(entarierea imobilizărilor corporale s-a efectuat

 înreistrarea:,.""".""" lei '1' 8 1$5 ,.""".""" lei

%onstrucții 5ezer(e

*b#+ nreistrarea ma/orării capitalului social și a primei de fuziune:

6.""".""" lei 45% 8 6.""".""" leiDecontări cu 1$1' $.""".""" lei

acționarii>asociații %apital subscris,"6

Page 5: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 5/235

pri(ind capitalul (ărsat1$4' #.""".""" lei

3rime defuziune>di(izare

*b,+ 3reluarea elementelor de acti( de la Beta la (aloarea rezultată înurma ree(aluării:

$.C"".""" lei 8 45% $.C"".""" lei.""".""" lei '1' Decontări cu

%onstrucții acționarii>asociații.""".""" lei 3(1 pri(ind capitalul

'ărfuri#.!"".""" lei 4111

%lienți#"".""" lei 51'1%onturi la bănci

 în lei

*b$+ 3reluarea elementelor de datorii și a/ustări pentru depreciere:

.C"".""" lei 45% 8 .C"".""" leiDecontări cu 4$1 .""".""" lei

acționarii>asociații urnizoripri(ind capitalul 3&( #"".""" lei

A/ustări pentrudeprecierea mărfurilor

4&1 !"".""" leiA/ustări pentru

depreciereacreanțelor – clienți

*c+ 7nre6istrări contabile #eta

*c+ 5eularizarea c&eltuielilor de constituire și a mărcilor șibre(etelor:

#.$"".""" lei %5)3 8 #.$"".""" lei%&eltuieli pri(ind '$1 #.""".""" leiacti(ele cedate %&eltuieli

și alte operațiuni de constituirede capital '$5 $"".""" lei

%oncesiuni;bre(ete; licențe;

mărci comerciale;,"C

Page 6: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 6/235

drepturi șiși acti(e similare

*c#+ E(idențierea (alorii acti(ului transferat reprezent4nd total acti(e

identicate în bilanț plus creșterea de (aloare rezultată la ree(aluare:.""".""" lei construcții < "".""" lei mărfuri < #.""".""" lei clienți< #"".""" lei conturi la bănci 8 $.""".""" lei

$.""".""" lei 4%1 8 (5)3 $.""".""" leiDebitori di(erși 0enituri din

(4nzarea acti(elorși alte operațiuni

de capital

*c,+ Scăderea din e(idență a elementelor de acti( transferate pentru(aloarea din bilanț:

.C"".""" lei = .C"".""" lei!."".""" lei ')1' '1' !.""".""" lei

Amortizarea %onstrucțiiconstrucțiilor 3(1 .""".""" lei

#"".""" lei 3&( 'ărfuriA/ustări pentru 4111 #.!"".""" lei

deprecierea mărfurilor %lienți!"".""" lei 4&1 51'1 #"".""" lei

A/ustări pentru %onturi la băncideprecierea în lei

creanțelor – clienți#.#"".""" lei %5)3

%&eltuieli pri(indacti(ele cedate

și alte operațiunide capital

*c$+ nc&iderea conturilor de c&eltuieli și (enituri și determinarearezultatului:

$.""".""" lei (5)3 8 1'1 $.""".""" lei0enituri din 3rot sau pierdere

(4nzarea acti(elorși alte operațiuni

de capital

,"

Page 7: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 7/235

Fi:

$.6"".""" lei 1'1 8 %5)3 $.6"".""" lei3rot sau pierdere %&eltuieli pri(ind *#.#"".""" <

acti(ele cedate #.$""."""+și alte operațiunide capital

Rezultat 8 $.""".""" lei – $.6"".""" lei 8 *6""."""+ lei

*c!+ )ransmiterea elementelor de datorii:

.""".""" lei 4$1 8 4%1 .""".""" lei

urnizori Debitori di(erși

*c6+ %onsemnarea drepturilor acționarilor absorbitului în (aloareaaportului *capital propriu+ transmis absorbantului:

6.6"".""" lei 8 45% 6.6"".""" lei,.""".""" lei 1$1' Decontări cu

%apital subscris acționarii>asociații(ărsat pri(ind capitalul

,.6"".""" lei 1$%5ezer(e

Fi pentru pierdere:

6"".""" lei 45% 8 1'1 6"".""" leiDecontări cu 3rot sau pierdere

acționarii>asociațiipri(ind capitalul

*cC+ 5eularizarea conturilor $!6 și $6:

6.""".""" lei 45% 8 4%1 6.""".""" leiDecontări cu Debitori di(erși

acționarii>asociațiipri(ind capitalul

;otă Se poate folosi și (arianta:*cC.+ primirea acțiunilor pentru remunerarea aportului acționarilor

absorbitului care în urma fuziunii de(in acționari la absorbant:,"=

Page 8: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 8/235

6.""".""" lei 5$1<'%1 8 4%1 6.""".""" leiAcțiuni deținute la Debitori di(erșientitățile aliate >

Acțiuni deținute laentitățile aliate

*cC.#+ remunerarea acționarilor societății absorbite prin distribuireaacțiunilor primite de la societatea absorbantă:

6.""".""" lei 45% 8 5$1<'%1 6.""".""" leiDecontări cu Acțiuni deținute la

acționarii>asociații entitățile aliate >pri(ind capitalul Acțiuni deținute la

entitățile aliate

*d+ Bilanțul contabil după fuziune:

- lei -enumirea indicatorilor !ocietatea

"lfa

". "ctive imobilizate '5.5$$.$$$

I. Imobilizări necorporale 1.5$$.$$$%&eltuieli de constituire: .""".""" < #.""".""" –#.""".""" 8 ."""."""

."""."""

'ărci și bre(ete: !"".""" < $"".""" – $"".""" 8!""."""

!""."""

II. Imobilizări corporale '4.$$$.$$$

. )erenuri și construcții: ,.""".""" < .""".""" 8#$."""."""

#$."""."""

III. Imobilizări nanciare -

#. "ctive circulante 1$.$$$.$$$

I. Stocuri #.,""."""

'ărfuri: .!"".""" < .""".""" 8 #.!"".""" #.!""."""

A/ustări pentru deprecierea mărfurilor: #"".""" *#""."""+

II. %reanțe*Sumele ce trebuie să e încasate după o perioadămai mare de un an trebuie să e prezentate separat

pentru ecare element.+

(.'$$.$$$

,"

Page 9: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 9/235

. %reanțe comerciale *clienți+: !.#"".""" <#.!"".""" 8 C.C""."""

C.C""."""

A/ustări pentru deprecierea creanțelor – clienți:!""."""

*!""."""+

III. In(estiții nanciare pe termen scurt -I0. %asa și conturi la bănci: ,"".""" < #"".""" 8!""."""

5$$.$$$

*. *+eltuieli în avans ,

. atorii ce trebuie plătite într,o perioadă deun an

13.$$$.$$$

Datorii comerciale *furnizori+: !.""".""" < ."""."""8 ,."""."""

,."""."""

E. "ctive circulante nete- respectiv datoriicurente nete 1$.$$$.$$$ , 13.$$$.$$$ 93.$$$.$$$/

3.$$$.$$$/

F. 0otal active minus datorii curente'5.5$$.$$$ = 3.$$$.$$$/ 9 ''.5$$.$$$

''.5$$.$$$

1. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai marede un an

-

2. 3ro(izioane pentru riscuri și c&eltuieli -

I. 0enituri în a(ans -

 . *apital 2i rezerve ''.5$$.$$$I. %apital subscris *prezent4ndu-se separat capitalul(ărsat și cel ne(ărsat+: ".""".""" < $.""".""" 8$."""."""*".""" acțiuni < $.""" acțiuni emise+ ? ."""lei>acțiune (aloare nominală

$."""."""

II. 3rima de fuziune rezultată în urma fuziunii:#."""."""

#."""."""

III. 5ezer(e din ree(aluare stabilite de Alfa cu ocazia

in(entarierii: ,."""."""

,."""."""

I0. 5ezer(e ,.!""."""

3.'. *azuri particulare privind fuziunea prinabsorbție

3.2.1. Societatea absorbită deține titluri la societatea

absorbantă,

Page 10: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 10/235

Exemplul ilustrativ 54I. Societăți fuzionate: Alfa – absorbantă și Beta – absorbităII. Bilanțul contabil înainte de fuziune se prezintă astfel:

- lei -enumirea indicatorilor !ocietatea

"lfa #eta

". "ctive imobilizate 5.$$$.$$$ 4.%$$.$$$

I. Imobilizări necorporale - -

II. Imobilizări corporale 5.$$$.$$$ 4.$$$.$$

$. )erenuri și construcții*brut+

#.""".""" $.!""."""

#. Amortizareaconstrucțiilor

*C."""."""+

*!""."""+

III. Imobilizări nanciare*acțiuni deținute de Beta laAlfa: !"" acțiuni+

, %$$.$$$

#. "ctive circulante 15.$$$.$$

$

5.4$$.$$

$I. Stocuri ).$$$.$$$ 4.$$$.$$$

'ărfuri =.!"".""" $.6""."""

A/ustări pentru depreciereamărfurilor

*.!""."""+

*6""."""+

II. %reanțe*Sumele ce trebuie să e

 încasate după o perioadă

mai mare de un an trebuiesă e prezentate separatpentru ecare element.+

%.$$$.$$$ 1.$$$.$$$

. %reanțe comerciale*clienți+

6.#"".""" .""."""

A/ustări pentru depreciereacreanțelor – clienți

*#""."""+ *""."""+

III. In(estiții nanciare petermen scurt

- -

,#

Page 11: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 11/235

I0. %asa și conturi la bănci 1.$$$.$$$ 4$$.$$$

*. *+eltuieli în avans , ,

. atorii ce trebuieplătite într,o perioadăde un an

4.5$$.$$$ '.$$$.$$$

Datorii comerciale*furnizori+

$.!"".""" #."""."""

E. "ctive circulantenete- respectiv datoriicurente nete

1$.5$$.$$$

3.4$$.$$$

F. 0otal active minusdatorii curente

15.5$$.$$$

).$$$.$$$

1. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai marede un an

- -

2. 3ro(izioane pentruriscuri și c&eltuieli

- -

I. 0enituri în a(ans - -

 . *apital 2i rezerve 15.5$$.$$$

).$$$.$$$

I. %apital subscris

*prezent4ndu-se separatcapitalul (ărsat și celne(ărsat+

".""".""" #.!""."""

II. Alte rezer(e !.!"".""" !.!""."""

n cadrul capitalurilor proprii; capitalul social se prezintă astfel:7 %apital social societatea Alfa: ".""" acGiuni ? .""" lei97 %apital social societatea Beta: #.!"" acGiuni ? .""" lei.

III. In(entarierea Hi e(aluarea elementelor bilanGiere: ree(aluarea

imobilizărilor corporale pe baza e(aluării efectuate de e(aluatoriautorizaGi:7 %onstrucții:- Alfa 8 C.""".""" lei (aloare /ustă9- Beta 8 $.$C!.""" lei (aloare /ustă.7 5estul elementelor sunt e(aluate la (aloarea din bilanț.

Folosind metoda rezultatului

,,

Page 12: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 12/235

a/ eterminați numărul de acțiuni emise de absorbant pentruremunerarea aportului absorbitului- raportul de sc+imb 2iprima de fuziune

b/ rezentați înre6istrările contabile în contabilitatea

absorbantuluic/ rezentați înre6istrările contabile în contabilitateaabsorbitului

d/ 7ntocmiți bilanțul contabil după fuziune.

8ezolvare

*a+ Determinarea (alorii lobale *(alorii de aport+ a celor douăsocietăți:

- lei -!pecicare "lfa #eta7 %apital social ".""".""" #.!""."""

< Alte rezer(e !.!"".""" !.!""."""

< 3lus(alori din e(aluarea acti(elorimobilizate

#."""."""*C.""".""" –

!."""."""+

$C!."""*$.$C!."""

–$."""."""+

< 3lus de (aloare al acțiunilor

deținute de Beta

#C!."""

*(ezicalculul de

mai /os+9 :aloare 6lobală valoare deaport/

1(.5$$.$$$ ).(5$.$$$

0aloare contabilă acțiuni Alfa 8 C.!"".""" lei > ".""" acțiuni 8.C!" lei>acțiune%ost de ac&iziție acțiuni deținute de Beta la Alfa 8 6"".""" lei > !""

acțiuni 8 .#"" lei>acțiune3lus de (aloare al acțiunilor deținute de Beta 8 !"" acțiuni *.C!"lei>acțiune – .#"" lei>acțiune+ 8 #C!.""" leiDacă s-ar folosit metoda deductibilă; calculul s-ar prezenta astfel:

- lei -

!pecicare "lfa #eta

7 )otal acti(< 3lus(alori din e(aluarea acti(elorimobilizate

#"."""."""#."""."""

"."""."""$C!."""

,$

Page 13: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 13/235

- Datorii< 3lus de (aloare al acțiunilor deținutede Beta

*$.!""."""+ *#."""."""+#C!."""

9 :aloare 6lobală valoare de

aport/

1(.5$$.$$$ ).(5$.$$$

*a#+ Determinarea (alorii contabile a unei acțiuni:0aloare contabilă Alfa 8 C.!"".""" lei > ".""" acțiuni 8 .C!"lei>acțiune0aloare contabilă Beta 8 .C!".""" lei > #.!"" acțiuni 8 ,.!""lei>acțiune

*a,+ Determinarea raportului de sc&imb pri(ind acțiunile:5aportul de sc&imb 8 ,.!"" lei>acțiune (aloare contabilă absorbit >.C!" lei>acțiune (aloare contabilă absorbant 8 #>; adică pentruremunerarea acțiunilor deținute de acționarii rmei Beta; societateaabsorbantă Alfa trebuie să acorde # acțiuni în ec&i(alență la oacțiune.

*a$+ Determinarea numărului total de acțiuni emise pentruremunerarea aportului societății absorbite:*a$.+ număr de acțiuni emise 8 .C!".""" lei (aloare aport Beta >

.C!" lei>acțiune (aloare contabilă Alfa 8 !.""" acțiuni*a$.#+ număr de acțiuni emise 8 #.!"" acțiuni Beta ? #> raport desc&imb 8 !.""" acțiuni*a!+ Determinarea primei de fuziune:0aloare nominală Alfa 8 ".""".""" lei capital social > ".""" acțiuni8 .""" lei>acțiune0aloare nominală acțiuni emise 8 !.""" acțiuni emise ? ."""lei>acțiune 8 !.""".""" lei0aloare contabilă acțiuni emise 8 .C!".""" lei (aloare de aport Beta

3rima de fuziune 8 .C!".""" lei – !.""".""" lei 8 ,.C!".""" lei

*b+ 7nre6istrări contabile "lfa*b+ @a in(entarierea imobilizărilor corporale s-a efectuat

 înreistrarea:

#.""".""" lei '1' 8 1$5 #.""".""" lei%onstrucGii 5ezer(e

din ree(aluare

,!

Page 14: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 14/235

*b#+ nreistrarea ma/orării capitalului social și a primei de fuziune:

.C!".""" lei 45% 8 .C!".""" leiDecontări cu 1$1' !.""".""" lei

acGionarii>asociaGii %apital subscrispri(ind capitalul (ărsat1$4' ,.C!".""" lei

3rime defuziune>di(izare

*b,+ 3reluarea elementelor de acti( de la Beta la (aloarea rezultată înurma ree(aluării:Acțiunile pe care Beta le deține la Alfa (or preluate ca acțiuni propriiși e(aluate la (aloarea rezultată în urma ree(aluării; adică !"" acțiuni

? .C!" lei>acțiune 8 C!.""" lei.lterior; întruc4t o rmă nu poate deține propriile sale acțiuni; acestea(or anulate.

#.!".""" lei 8 45% #.!".""" lei$.$C!.""" lei '1' Decontări cu

%onstrucGii acGionarii>asociaGii$.6"".""" lei 3(1 pri(ind capitalul

'ărfuri."".""" lei 4111

%lienGi$"".""" lei 51'1

%onturi la bănci în lei

C!.""" lei 1$&AcGiuni proprii

*b$+ 3reluarea elementelor de datorii și a/ustări pentru depreciere:

,.$"".""" lei 45% 8 ,.$"".""" leiDecontări cu 4$1 #.""".""" leiacGionarii>asociaGii urnizoripri(ind capitalul 3&( 6"".""" lei

A/ustări pentrudeprecierea mărfurilor

4&1 "".""" leiA/ustări pentru

depreciereacreanGelor – clienGi

,6

Page 15: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 15/235

*b!+ Anularea acțiunilor proprii:Acțiunile proprii (or scoase din e(idență cu (aloarea lor de intrare;adică C!.""" lei.3rin anularea lor; contul JAlte rezer(eK se diminuează cu (aloarea

nominală a unei acțiuni *".""".""" lei capital social > ".""" acțiuni8 .""" lei>acțiune+; adică cu !"" acțiuni ? .""" lei>acțiune 8!"".""" lei.Diferența de C!.""" lei – !"".""" lei se (a imputa primei de fuziune:

C!.""" lei 8 1$& C!.""" lei!"".""" lei 1$%) AcGiuni proprii

Alte rezer(e,C!.""" lei 1$4'

3rime de

fuziune>di(izare

*c+ 7nre6istrări contabile #eta*c+ E(idențierea (alorii acti(ului transferat reprezent4nd total acti(eidenticate în bilanț plus creșterea de (aloare rezultată la ree(aluare:$.$C!.""" lei construcții < C!.""" lei acțiuni deținute la Alfa <$.""".""" lei mărfuri < .""".""" lei clienți < $"".""" lei conturi labănci 8 ".C!".""" lei

".C!".""" lei 4%1 8 (5)3 ".C!".""" leiDebitori di(erHi 0enituri din(4nzarea acti(elorHi alte operațiuni

de capital

*c#+ Scăderea din e(idență a elementelor de acti( transferate pentru(aloarea din bilanț:

.="".""" lei = .="".""" lei!"".""" lei ')1' '1' $.!"".""" lei

Amortizarea %onstrucGiiconstrucGiilor '%1 6"".""" lei

6"".""" lei 3&( AcGiuni deGinute

'inisterul inanțelor 3ublice; %oleiul %onsultati( al %ontabilității; Normemetodologice privind refectarea în contabilitate a principalelor operațiuni deuziune! divizare! dizolvare "i lic#idare a societăților comerciale! precum "iretragerea sau e$cluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale "i

tratamentul %scal al acestora; Editura %E%%A5; București; #""$.

,C

Page 16: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 16/235

A/ustări pentru la entităGile aliatedeprecierea mărfurilor 3(1 $.6"".""" lei

"".""" lei 4&1 'ărfuriA/ustări pentru 4111 ."".""" lei

deprecierea %lienGicreanGelor – clienGi 51'1 $"".""" lei

".""".""" lei %5)3 %onturi la bănci%&eltuieli pri(ind în leiacti(ele cedate

Hi alte operațiunide capital

*c,+ nc&iderea conturilor de c&eltuieli și (enituri și determinarearezultatului:

".C!".""" lei (5)3 8 1'1 ".C!".""" lei0enituri din 3rot sau pierdere

(4nzarea acti(elorHi alte operațiuni

de capital

Fi:

".""".""" lei 1'1 8 %5)3 ".""".""" lei3rot sau pierdere %&eltuieli pri(ind

acti(ele cedateHi alte operațiuni

de capital

Rezultat 8 ".C!".""" lei – ".""".""" lei 8 C!".""" lei

*c$+ )ransmiterea elementelor de datorii:

#.""".""" lei 4$1 8 4%1 #.""".""" leiurnizori Debitori di(erHi

*c!+ %onsemnarea drepturilor acționarilor absorbitului în (aloareaaportului *capital propriu+ transmis absorbantului:

.C!".""" lei 8 45% .C!".""" lei#.!"".""" lei 1$1' Decontări cu

%apital subscris acGionarii>asociaGii

(ărsat pri(ind capitalul,

Page 17: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 17/235

!.!"".""" lei 1$%5ezer(e

C!".""" lei 1$55ezer(e

din ree(aluare

*c6+ 5eularizarea conturilor $!6 și $6:

.C!".""" lei 45% 8 4%1 .C!".""" leiDecontări cu Debitori di(erHi

acGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

*d+ Bilanțul contabil după fuziune:

- lei -enumirea indicatorilor !ocietatea

"lfa

". "ctive imobilizate 11.4(5.$$$

I. Imobilizări necorporale -

II. Imobilizări corporale .$C!."""

. )erenuri și construcții: C.""".""" < $.$C!.""" 8.$C!."""

.$C!."""

III. Imobilizări nanciare: 6"".""" – 6"".""" 8 " -

#. "ctive circulante '$.4$$.$$$

I. Stocuri 1'.$$$.$$$

'ărfuri: =.!"".""" < $.6"".""" 8 $."".""" $.""."""

A/ustări pentru deprecierea mărfurilor: .!""."""< 6"".""" 8 #.""."""

*#.""."""+

II. %reanțe*Sumele ce trebuie să e încasate după o perioadămai mare de un an trebuie să e prezentateseparat pentru ecare element.+

(.$$$.$$$

. %reanțe comerciale *clienți+: 6.#"".""" <."".""" 8 ."""."""

."""."""

A/ustări pentru deprecierea creanțelor – clienți:#"".""" < "".""" 8 ."""."""

*."""."""+

III. In(estiții nanciare pe termen scurt -

,=

Page 18: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 18/235

I0. %asa și conturi la bănci: .""".""" < $"".""" 8.$""."""

1.4$$.$$$

*. *+eltuieli în avans ,

. atorii ce trebuie plătite într,o perioadă

de un an

%.5$$.$$$

Datorii comerciale *furnizori+: $.!"".""" <#.""".""" 8 6.!""."""

6.!""."""

E. "ctive circulante nete- respectiv datoriicurente nete '$.4$$.$$$ > %.5$$.$$$ 913.&$$.$$$

13.&$$.$$$

F. 0otal active minus datorii curente11.4(5.$$$ =13.&$$.$$$ 9 '5.3(5.$$$

'5.3(5.$$$

1. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai

mare de un an

-

2. 3ro(izioane pentru riscuri și c&eltuieli -

I. 0enituri în a(ans -

 . *apital 2i rezerve '5.3(5.$$$

I. %apital subscris *prezent4ndu-se separatcapitalul (ărsat și cel ne(ărsat+: ".""".""" <!.""".""" 8 !."""."""

!."""."""

II. 3rima de fuziune rezultată în urma fuziunii:

,.C!".""" – ,C!.""" 8 ,.,C!."""

,.,C!."""

III. 5ezer(e din ree(aluare stabilite de Alfa cuocazia in(entarierii: #."""."""

#."""."""

I0. Alte rezer(e: !.!"".""" – !"".""" 8 !.""".""" !."""."""

Exemplul ilustrativ 555elu4nd datele din e?emplul anterior; se cere:Folosind metoda valorii nete contabile

a/rezentați înre6istrările contabile în contabilitateaabsorbantuluib/ rezentați înre6istrările contabile în contabilitatea

absorbitului.

8ezolvare*a+ 7nre6istrări contabile "lfa*a+ @a in(entarierea imobilizărilor corporale s-a efectuat

 înreistrarea:

,#"

Page 19: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 19/235

#.""".""" lei '1' 8 1$5 #.""".""" lei%onstrucGii 5ezer(e

din ree(aluare

*a#+ nreistrarea ma/orării capitalului social și a primei de fuziune:

.C!".""" lei 45% 8 .C!".""" leiDecontări cu 1$1' !.""".""" lei

acGionarii>asociaGii %apital subscrispri(ind capitalul (ărsat

1$4' ,.C!".""" lei3rime de

fuziune>di(izare

*a,+ 3reluarea elementelor de acti( de la Beta la (aloarea rezultată înurma ree(aluării:

#.!".""" lei 8 )&1 #.!".""" lei$.$C!.""" lei '1' BilanG

%onstrucGii de desc&idere$.6"".""" lei 3(1

'ărfuri."".""" lei 4111

%lienGi$"".""" lei 51'1

%onturi la bănci în lei

C!.""" lei 1$&AcGiuni proprii

*a$+ 3reluarea elementelor de datorii și a/ustări pentru depreciere:

#.!".""" lei )&1 8 #.!".""" lei

BilanG 4$1 #.""".""" leide desc&idere urnizori3&( 6"".""" lei

A/ustări pentrudeprecierea mărfurilor

4&1 "".""" leiA/ustări pentru

depreciereacreanGelor – clienGi

45% .C!".""" lei

Decontări cu,#

Page 20: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 20/235

acGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

*a!+ Anularea acțiunilor proprii:

C!.""" lei 8 1$& C!.""" lei!"".""" lei 1$%) AcGiuni proprii

Alte rezer(e,C!.""" lei 1$4'

3rime defuziune>di(izare

*b+ 7nre6istrări contabile #eta

*b+ @a in(entarierea imobilizărilor corporale s-a efectuat înreistrarea:

$C!.""" lei '1' 8 1$5 $C!.""" lei%onstrucGii 5ezer(e

din ree(aluare

*b#+ 3entru plusul de (aloare obținut din deținerea de acțiuni s-aefectuat înreistrarea:

#C!.""" lei '%1 8 1$5 #C!.""" leiAcGiuni deGinute 5ezer(e

la entităGile aliate din ree(aluare

*b,+ )ransmiterea elementelor de capital propriu:

.C!".""" lei 8 45% .C!".""" lei#.!"".""" lei 1$1' Decontări cu

%apital subscris acGionarii>asociaGii

(ărsat pri(ind capitalul!.!"".""" lei 1$%5ezer(e

C!".""" lei 1$5*$C!.""" < #C!."""+ 5ezer(e

din ree(aluare

*b$+ Scăderea din e(idență a elementelor de acti( transferate pentru(aloarea din bilanț:

#.!".""" lei )&' = #.!".""" lei,##

Page 21: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 21/235

BilanG '1' $.$C!.""" leide înc&idere %onstrucGii

3(1 ."".""" lei'ărfuri4111 ."".""" lei%lienGi51'1 $"".""" lei

%onturi la bănci în lei'%1 C!.""" lei

AcGiuni deGinute laentităGile aliate

*b!+ )ransmiterea elementelor de datorii și a/ustări pentru depreciere:

#.!".""" lei 8 )&' #.!".""" lei#.""".""" lei 4$1 BilanG

urnizori de înc&idere6"".""" lei 3&(

A/ustări pentrudeprecierea mărfurilor

"".""" lei 4&1A/ustări pentru

deprecierea

creanGelor – clienGi.C!".""" lei 45%Decontări cu

acGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

3.2.2. Societatea absorbantă deține titluri lasocietatea absorbită

Exemplul ilustrativ 5%Dispuneți de următoarele date:I. Societăți fuzionate: Alfa – absorbantă și Beta – absorbităII. Bilanțul contabil înainte de fuziune se prezintă astfel:

- lei -enumirea

indicatorilor!ocietatea

"lfa #eta

". "ctive imobilizate 14.$$$.$$ &.$$$.$$,#,

Page 22: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 22/235

$ $

I. Imobilizări necorporale - -

II. Imobilizări corporale 1$.$$$.$$$

&.$$$.$$$

. )erenuri și construcții*brut+

#.""".""" "."""."""

#. Amortizareaconstrucțiilor

*#."""."""+ *."""."""+

III. Imobilizări nanciareAcțiuni deținute deabsorbant la absorbit*#.""" acțiuni+

4.$$$.$$$

#. "ctive circulante 1'.1$$.$$

$

%.$$$.$$

$I. Stocuri 5.$$$.$$$ 4.$$$.$$

$'ărfuri !.!"".""" $."".""

"A/ustări pentrudeprecierea mărfurilor

*!""."""+ *""."""+

II. %reanțe*Sumele ce trebuie să e

 încasate după o perioadămai mare de un antrebuie să e prezentateseparat pentru ecareelement.+

(.$$$.$$$ 1.$$$.$$$

. %reanțe comerciale*clienți+

=.""".""" #."""."""

A/ustări pentrudeprecierea creanțelor –

clienți

*#."""."""+ *."""."""+

III. In(estiții nanciare petermen scurt

- -

I0. %asa și conturi la bănci 1$$.$$$ 1.$$$.$$$

*. *+eltuieli în avans , ,

. atorii ce trebuieplătite într,o perioadăde un an

&.5$$.$$$ 3.5$$.$$$

,#$

Page 23: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 23/235

Datorii comerciale*furnizori+

=.!"".""" ,.!""."""

E. "ctive circulantenete- respectiv datorii

curente nete

'.%$$.$$$ '.5$$.$$$

F. 0otal active minusdatorii curente

1%.%$$.$$$

11.5$$.$$$

1. Datorii ce trebuieplătite într-o perioadă maimare de un an

- -

2. 3ro(izioane pentruriscuri și c&eltuieli

- -

I. 0enituri în a(ans - -

 . *apital 2i rezerve 1%.%$$.$$$

11.5$$.$$$

I. %apital subscris*prezent4ndu-se separatcapitalul (ărsat și celne(ărsat+

#.""".""" !."""."""

II. 5ezer(e $.6"".""" 6.!""."""

n cadrul capitalurilor proprii; capitalul social se prezintă astfel:7 %apital social Alfa: #.""" acGiuni ? .""" lei 8 #.""".""" lei97 %apital social Beta: !.""" acGiuni ? .""" lei 8 !.""".""" lei.

III. In(entarierea Hi e(aluarea elementelor bilanGiere: ree(aluareaimobilizărilor corporale pe baza e(aluării efectuate de e(aluatoriautorizaGi:

7 %onstrucGii:- Alfa 8 ".6"".""" lei (aloare /ustă9- Beta 8 =.!"".""" lei (aloare /ustă.

7 5estul elementelor sunt e(aluate la (aloarea din bilanG.Folosind metoda rezultatuluia/ etermina?i numărul de ac?iuni emise de absorbant

pentru remunerarea aportului absorbitului- raportul desc+imb @i prima de fuziune

b/ rezenta?i înre6istrările contabile în contabilitateaabsorbantului

c/ rezenta?i înre6istrările contabile în contabilitateaabsorbitului

d/ 7ntocmi?i bilan?ul contabil după fuziune.,#!

Page 24: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 24/235

8ezolvare

*a+ Determinarea (alorii lobale *(alorii de aport+ a celor douăsocietăți:

- lei -

!pecicare "lfa #eta

7 %apital social #.""".""" !."""."""

< 5ezer(e $.6"".""" 6.!""."""

< 3lus(alori din e(aluarea acti(elorimobilizate

6""."""*".6"".""

" –"."""."""+

!""."""*=.!""."""

–=."""."""+

< 3lus de (aloare al acțiunilor deținutede Alfa

""."""*(ezi calculul

de mai /os+

9 :aloare 6lobală valoare deaport/

1).$$$.$$$

1'.$$$.$$$

0aloare contabilă acțiuni Beta 8 #.""".""" lei > !.""" acțiuni 8#.$"" lei>acțiune%ost de ac&iziție acțiuni deținute de Alfa la Beta 8 $.""".""" lei >#.""" acțiuni 8 #.""" lei>acțiune3lus de (aloare al acțiunilor deținute de Alfa 8 #.""" acțiuni *#.$""lei>acțiune – #.""" lei>acțiune+ 8 "".""" leiDacă s-ar folosit metoda deductibilă; calculul s-ar prezenta astfel:

- lei -

!pecicare "lfa #eta7 )otal acti(< 3lus(alori din e(aluarea acti(elorimobilizate– Datorii< 3lus de (aloare al acțiunilor deținute deAlfa

#6."".""" 6""."""

*=.!""."""+""."""

!."""."""!""."""

*,.!""."""+

9 :aloare 6lobală valoare de aport/ 1).$$$.$$$ 1'.$$$.$$$

,#6

Page 25: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 25/235

*a#+ Determinarea (alorii contabile a unei acțiuni:0aloare contabilă Alfa 8 .""".""" lei > #.""" acțiuni 8 .!""lei>acțiune0aloare contabilă Beta 8 #.""".""" lei > !.""" acțiuni 8 #.$""

lei>acțiune

*a,+ Determinarea raportului de sc&imb pri(ind acțiunile:5aportul de sc&imb 8 #.$"" lei>acțiune (aloare contabilă absorbit >.!"" lei>acțiune (aloare contabilă absorbant 8 >!; adică pentruremunerarea acțiunilor deținute de acționarii rmei Beta; societateaabsorbantă Alfa trebuie să acorde acțiuni în ec&i(alență la ! acțiuni.

*a$+ Determinarea numărului total de acțiuni emise pentru

remunerarea aportului societății absorbite:ntruc4t o entitate nu poate deține propriile acțiuni; acțiunile pe careAlfa le deține la Beta trebuie anulate.Acțiuni emise 8 !.""" acțiuni Beta ? >! raport de sc&imb – #."""acțiuni deținute ? >! raport de sc&imb 8 .""" acțiuni care ar trebuit emise – ,.#"" acțiuni anulate 8 $."" acțiuni emise

Sau:

Acțiuni emise 8 #.""".""" (aloare aport Beta > .!"" lei>acțiune(aloare contabilă Alfa – #.""" acțiuni deținute ? >! raport de sc&imb8 .""" acțiuni care ar trebuit emise – ,.#"" acțiuni anulate 8$."" acțiuni emise

*a!+ Determinarea primei de fuziune:0aloarea de aport a societății Beta este de #.""".""" lei; formată din.""" acțiuni ? .!"" lei>acțiune.Această (aloare de aport se împarte astfel:*a!.+ creșterea de capital propriu pentru acțiunile emise 8 $.""acțiuni emise ? .!"" lei>acțiune 8 C.#"".""" lei; din care:– creștere de capital social la (aloarea nominală 8 $."" acțiuni

emise ? .""" lei>acțiune (aloare nominală acțiuni Alfa 8$."".""" lei

– prima de fuziune propriu-zisă 8 C.#"".""" lei – $."".""" lei 8#.$"".""" lei

*a!.#+ acțiuni proprii anulate 8 ,.#"" acțiuni anulate ? .!""lei>acțiune 8 $."".""" lei

,#C

Page 26: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 26/235

%ostul de ac&iziție al acțiunilor deținute a fost de $.""".""" lei*acțiuni deținute la entitățile aliate din bilanț 8 #.""" acțiuni ? #."""lei>acțiune+.3rima de fuziune complementară 8 $."".""" lei – $.""".""" lei 8

"".""" lei3rima de fuziune totală 8 #.$"".""" lei prima de fuziune propriu-zisă< "".""" lei prima de fuziune complementară 8 ,.#"".""" lei

*b+ 7nre6istrări contabile "lfa*b+ @a in(entarierea imobilizărilor corporale s-a efectuat

 înreistrarea:

6"".""" lei '1' 8 1$5 6"".""" lei

%onstrucGii 5ezer(edin ree(aluare

*b#+ nreistrarea ma/orării capitalului social; a primei de fuziunetotale și anularea titlurilor deținute:

#.""".""" lei 45% 8 #.""".""" leiDecontări cu 1$1' $."".""" lei

acGionarii>asociaGii %apital subscrispri(ind capitalul (ărsat ,.#"".""" lei

1$4'3rime defuziune>di(izare

'%1 $.""".""" leiAcGiuni deGinute

la entităGile aliate

*b,+ 3reluarea elementelor de acti( de la Beta la (aloarea rezultată înurma ree(aluării:

C.,"".""" lei 8 45% C.,"".""" lei=.!"".""" lei '1' Decontări cu

%onstrucGii acGionarii>asociaGii$."".""" lei 3(1 pri(ind capitalul

'ărfuri#.""".""" lei 4111

%lienGi.""".""" lei 51'1

%onturi la bănci în lei

,#

Page 27: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 27/235

*b$+ 3reluarea elementelor de datorii și a/ustări pentru depreciere:

!.,"".""" lei 45% 8 !.,"".""" leiDecontări cu 4$1 ,.!"".""" lei

acGionarii>asociaGii urnizoripri(ind capitalul 3&( "".""" leiA/ustări pentru

deprecierea mărfurilor4&1 .""".""" lei

A/ustări pentrudeprecierea

creanGelor – clienGi

*c+ 7nre6istrări contabile #eta

*c+ E(idențierea (alorii acti(ului transferat reprezent4nd total acti(eidenticate în bilanț plus creșterea de (aloare rezultată la ree(aluare:=.!"".""" lei construcții < $.""".""" lei mărfuri < .""".""" leiclienți < .""".""" lei conturi la bănci 8 !.!"".""" lei

!.!"".""" lei 4%1 8 (5)3 !.!"".""" leiDebitori di(erHi 0enituri din

(4nzarea acti(elorHi alte operațiuni

de capital

*c#+ Scăderea din e(idență a elementelor de acti( transferate pentru(aloarea din bilanț:

C."".""" lei = C."".""" lei.""".""" lei ')1' '1' ".""".""" lei

Amortizarea %onstrucGiiconstrucGiilor 3(1 $."".""" lei

"".""" lei 3&( 'ărfuri

A/ustări pentru 4111 #.""".""" leideprecierea mărfurilor %lienGi.""".""" lei 4&1 51'1 .""".""" lei

A/ustări pentru %onturi la băncideprecierea în lei

creanGelor – clienGi!.""".""" lei %5)3

%&eltuieli pri(indacti(ele cedate

Hi alte operațiuni

de capital,#=

Page 28: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 28/235

*c,+ nc&iderea conturilor de c&eltuieli și (enituri și determinarearezultatului:

!.!"".""" lei (5)3 8 1'1 !.!"".""" lei0enituri din 3rot sau pierdere

(4nzarea acti(elorHi alte operațiuni

de capital

Fi:

!.""".""" lei 1'1 8 %5)3 !.""".""" lei

3rot sau pierdere %&eltuieli pri(indacti(ele cedateHi alte operațiuni

de capital

Rezultat  8 !.!"".""" lei – !.""".""" lei 8 !"".""" lei

*c$+ )ransmiterea elementelor de datorii:

,.!"".""" lei 4$1 8 4%1 ,.!"".""" leiurnizori Debitori di(erHi

*c!+ %onsemnarea drepturilor acționarilor absorbitului în (aloareaaportului *capital propriu+ transmis absorbantului:

#.""".""" lei 8 45% #.""".""" lei!.""".""" lei 1$1' Decontări cu

%apital subscris acGionarii>asociaGii(ărsat pri(ind capitalul

6.!"".""" lei 1$%5ezer(e

!"".""" lei 1'13rot sau pierdere

*c6+ 5eularizarea conturilor $!6 și $6:

#.""".""" lei 45% 8 4%1 #.""".""" leiDecontări cu Debitori di(erHi

acGionarii>asociaGii,,"

Page 29: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 29/235

pri(ind capitalul

*d+ Bilanțul contabil după fuziune:- lei -

enumirea indicatorilor !ocietatea"lfa

". "ctive imobilizate '$.1$$.$$$

I. Imobilizări necorporale -

II. Imobilizări corporale '$.1$$.$$$

. )erenuri și construcții: ".6"".""" < =.!"".""" 8#".""."""

#".""."""

III. Imobilizări nanciare: $.""".""" – $.""".""" 8 " -

#. "ctive circulante 1).1$$.$$$

I. Stocuri &.$$$.$$$

'ărfuri: !.!"".""" < $."".""" 8 ".,"".""" ".,""."""

A/ustări pentru deprecierea mărfurilor: !"".""" <"".""" 8 .,""."""

*.,""."""+

II. %reanțe ).$$$.$$$

*Sumele ce trebuie să e încasate după o perioadămai mare de un an trebuie să e prezentate separatpentru ecare element.+. %reanțe comerciale *clienți+: =.""".""" <#.""".""" 8 ."""."""

."""."""

A/ustări pentru deprecierea creanțelor – clienți:#.""".""" < .""".""" 8 ,."""."""

*,."""."""+

III. In(estiții nanciare pe termen scurt -

I0. %asa și conturi la bănci: "".""" < .""".""" 8.""."""

1.1$$.$$$

*. *+eltuieli în avans ,. atorii ce trebuie plătite într,o perioadă deun an

13.$$$.$$$

Datorii comerciale *furnizori+: =.!"".""" <,.!"".""" 8 ,."""."""

,."""."""

E. "ctive circulante nete- respectiv datoriicurente nete 1).1$$.$$$ > 13.$$$.$$$ 95.1$$.$$$

5.1$$.$$$

F. 0otal active minus datorii curente

'$.1$$.$$$ = 5.1$$.$$$ 9 '5.'$$.$$$

'5.'$$.$$$

,,

Page 30: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 30/235

1. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai marede un an

-

2. 3ro(izioane pentru riscuri și c&eltuieli -

I. 0enituri în a(ans -

 . *apital 2i rezerve '5.'$$.$$$

I. %apital subscris *prezent4ndu-se separat capitalul(ărsat și cel ne(ărsat+: #.""".""" < $."".""" 86.""."""

6.""."""

II. 3rima de fuziune rezultată în urma fuziunii:,.#""."""

,.#""."""

III. 5ezer(e din ree(aluare stabilite de Alfa cu ocaziain(entarierii: 6""."""

6""."""

I0. 5ezer(e $.6""."""

Exemplul ilustrativ 5(5elu4nd datele din e?emplul anterior; se cere:Folosind metoda valorii nete contabilea/ rezentați înre6istrările contabile în contabilitatea

absorbantuluib/ rezentați înre6istrările contabile în contabilitatea

absorbitului.

8ezolvare*a+ 7nre6istrări contabile "lfa:*a+ @a in(entarierea imobilizărilor corporale s-a efectuat

 înreistrarea:

6"".""" lei '1' 8 1$5 6"".""" lei%onstrucGii 5ezer(e

din ree(aluare

*a#+ nreistrarea ma/orării capitalului social; a primei de fuziunetotale și anularea titlurilor deținute:

#.""".""" lei 45% 8 #.""".""" leiDecontări cu 1$1' $."".""" lei

acGionarii>asociaGii %apital subscrispri(ind capitalul (ărsat

1$4' ,.#"".""" lei,,#

Page 31: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 31/235

3rime defuziune>di(izare

'%1 $.""".""" leiAcGiuni deGinute

la entităGile aliate

*a,+ 3reluarea elementelor de acti( de la Beta la (aloarea rezultată înurma ree(aluării:

C.,"".""" lei 8 )&1 C.,"".""" lei=.!"".""" lei '1' BilanG

%onstrucGii de desc&idere$."".""" lei 3(1

'ărfuri

#.""".""" lei 4111%lienGi.""".""" lei 51'1

%onturi la bănci în lei

*a$+ 3reluarea elementelor de datorii și a/ustări pentru depreciere:

C.,"".""" lei )&1 8 C.,"".""" leiBilanG 4$1 ,.!"".""" lei

de desc&idere urnizori3&( "".""" lei

A/ustări pentrudeprecierea mărfurilor

4&1 .""".""" leiA/ustări pentru

depreciereacreanGelor – clienGi

45% #.""".""" leiDecontări cu

acGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

*b+ 7nre6istrări contabile #eta*b+ @a in(entarierea imobilizărilor corporale s-a efectuat

 înreistrarea:

!"".""" lei '1' 8 1$5 !"".""" lei

%onstrucGii 5ezer(edin ree(aluare,,,

Page 32: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 32/235

*b#+ )ransmiterea elementelor de capital propriu:

#.""".""" lei 8 45% #.""".""" lei

!.""".""" lei 1$1' Decontări cu%apital subscris acGionarii>asociaGii(ărsat pri(ind capitalul

6.!"".""" lei 1$%5ezer(e

!"".""" lei 1$55ezer(e

din ree(aluare

*b,+ Scăderea din e(idență a elementelor de acti( transferate pentru

(aloarea din bilanț:

C.,"".""" lei )&' = C.,"".""" leiBilanG '1' =.!"".""" lei

de înc&idere %onstrucGii3(1 $."".""" lei

'ărfuri4111 #.""".""" lei%lienGi51'1 .""".""" lei

%onturi la bănci în lei

*b$+ )ransmiterea elementelor de datorii și a/ustări pentru depreciere:

C.,"".""" lei 8 )&' C.,"".""" lei,.!"".""" lei 4$1 BilanG

urnizori de înc&idere"".""" lei 3&(

A/ustări pentrudeprecierea mărfurilor.""".""" lei 4&1

A/ustări pentrudeprecierea

creanGelor – clienGi#.""".""" lei 45%

Decontări cuacGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

,,$

Page 33: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 33/235

3.2.3. Societățile dețin participații reciproce

Exemplul ilustrativ 5)Dispuneți de următoarele date:Societatea Alfa; cu un capital de #!.""".""" lei *#!.""" de acțiuni de.""" lei>acțiune+; absoarbe societatea Beta; cu un capital de".""".""" lei *".""" de acțiuni de .""" lei>acțiune+. SocietateaAlfa deține !"" de acțiuni ale societății Beta ac&iziționate cu.""".""" lei; iar societatea Beta deține .""" de acțiuni Alfaac&iziționate cu .!"".""" lei. uziunea este realizată pe bazaultimelor bilanțuri; țin4ndu-se seama de fondul comercial

necontabilizat în (aloare de !,.#"".""" lei pentru societatea Alfa șide ,$.!"".""" lei pentru societatea Beta.

Bilanțul contabil înainte de fuziune al celor două societăți se prezintăastfel:

- lei -enumirea indicatorilor !ocietatea

"lfa #eta

". "ctive imobilizate 51.$$$.$

$$

1(.5$$.$

$$I. Imobilizări necorporale - -

II. Imobilizări corporale 5$.$$$.$$$

1%.$$$.$$$

. )erenuri și construcții*brut+

"."""."""

#"."""."""

#. Amortizareaconstrucțiilor

*,"."""."""+

*$."""."""+

III. Imobilizări nanciare 1.$$$.$$$

1.5$$.$$$

Acțiuni deținute laentitățile aliate *Alfa laBeta+

.""".""" -

Acțiuni deținute laentitățile aliate *Beta laAlfa+

- .!""."""

#. "ctive circulante 1&.$$$.$$$

(.5$$.$$$

,,!

Page 34: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 34/235

I. Stocuri 5$$.$$$ 1.5$$.$$$

'ărfuri !"".""" .!""."""

II. %reanțe 1$.5$$.$

$$

5.$$$.$$

$%lienți ".!"".""

"!."""."""

III. In(estiții nanciare petermen scurt

- -

I0. %asa și conturi la bănci ).$$$.$$$

1.$$$.$$$

*. *+eltuieli în avans , ,

. atorii ce trebuieplătite într,o perioadăde un an

'5.$$$.$$$ %.$$$.$$$

Datorii comerciale*furnizori+

#!."""."""

6."""."""

E. "ctive circulantenete- respectiv datoriicurente nete

%.$$$.$$$/

1.5$$.$$$

F. 0otal active minusdatorii curente

45.$$$.$$$

1&.$$$.$$$

1. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai marede un an

- -

2. 3ro(izioane pentruriscuri și c&eltuieli

- -

I. 0enituri în a(ans - -

 . *apital 2i rezerve 45.$$$.$$$

1&.$$$.$$$

I. %apital subscris*prezent4ndu-se separatcapitalul (ărsat și celne(ărsat+

#!.""".""" "."""."""

II. 5ezer(e #"."""."""

=."""."""

Folosind metoda rezultatului

,,6

Page 35: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 35/235

a/ eterminați numărul de acțiuni emise de absorbant pentruremunerarea aportului absorbitului- raportul de sc+imb 2iprima de fuziune

b/ rezentați înre6istrările contabile în contabilitatea

absorbantuluic/ rezentați înre6istrările contabile în contabilitateaabsorbitului

d/ 7ntocmiți bilanțul contabil după fuziune.

8ezolvare

*a+ Determinarea (alorii contabile:3entru determinarea acesteia este necesară o punere în ecuație.

Astfel; se consideră A (aloarea contabilă pe acțiune Alfa și B (aloareacontabilă pe acțiune Beta.

Elemente "lfa #eta

7 %apital social #!.""".""" lei ".""".""" lei

< 5ezer(e #".""".""" lei =.""".""" lei

< 3lus(aloare asupra fonduluicomercial

!,.#"".""" lei ,$.!"".""" lei

< 3lus(aloare asupra titlurilor*!"" acțiuni Beta deținute deAlfa și .""" acțiuni Alfadeținute de Beta+

!"" B –.""".""" lei .""" A –.!"".""" lei

8 0aloare de aport =C.#"".""" lei< !""B

!#.""".""" lei< .""" A

Lumăr de acțiuni #!.""" "."""

Sistemul de ecuații este:!"" B < =C.#"".""" lei 8 #!.""" A.""" A < !#.""".""" lei 8 ".""" B

5ezol(4nd sistemul de ecuații se obțin (alorile:A 8 $.""" lei>acțiuneB 8 !.6"" lei>acțiune

Astfel; (aloarea reală pe acțiune este de $.""" lei>acțiune Alfa și de

!.6"" lei>acțiune Beta; iar (aloarea estimată a societății *(aloarea pe,,C

Page 36: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 36/235

acțiune ? numărul de acțiuni+ este de "".""".""" lei societatea Alfași de !6.""".""" lei societatea Beta *=C.#"".""" lei < !"" acțiuni ?!.6"" lei>acțiune 8 "".""".""" lei și !#.""".""" lei < .""" acțiuni ?$.""" lei>acțiune 8 !6.""".""" lei+.

*a#+ Determinarea raportului de sc&imb pri(ind acțiunile:5aportul de sc&imb 8 !.6"" lei>acțiune (aloare contabilă absorbit >$.""" lei>acțiune (aloare contabilă absorbant 8 C>!; adică pentruremunerarea acțiunilor deținute de acționarii rmei Beta; societateaabsorbantă Alfa trebuie să acorde C acțiuni în ec&i(alență la ! acțiuni.

*a,+ Determinarea numărului de acțiuni ce trebuie emise deabsorbant:Se determină la fel ca în cazul în care absorbantul deține titluri laabsorbit.ntruc4t o entitate nu poate deține propriile acțiuni; acțiunile pe careAlfa le deține la Beta trebuie anulate.Acțiuni emise 8 ".""" acțiuni Beta ? C>! raport de sc&imb – !""acțiuni deținute ? C>! raport de sc&imb 8 $.""" acțiuni care ar trebuit emise – C"" acțiuni anulate 8 ,.,"" acțiuni emise

Sau:

Acțiuni emise 8 !6.""".""" lei (aloare aport Beta > $.""" lei>acțiune(aloare contabilă Alfa – !"" acțiuni deținute ? C>! raport de sc&imb 8$.""" acțiuni care ar trebuit emise – C"" acțiuni anulate 8 ,.,""acțiuni emise

*a$+ Determinarea primei de fuziune:Se determină la fel ca în cazul în care absorbantul deține titluri laabsorbit.0aloarea de aport a societății Beta este de !6.""".""" lei; formată din

$.""" acțiuni ? $.""" lei>acțiune.Această (aloare de aport se împarte astfel:*a$.+ creșterea de capital propriu pentru acțiunile emise 8 ,.,""acțiuni emise ? $.""" lei>acțiune 8 !,.#"".""" lei; din care:– creștere de capital social la (aloarea nominală 8 ,.,"" acțiuni

emise ? .""" lei (aloare nominală acțiuni Alfa 8 ,.,"".""" lei– prima de fuziune propriu-zisă 8 !,.#"".""" lei – ,.,"".""" lei 8

,=.="".""" lei*a$.#+ acțiuni proprii anulate 8 C"" acțiuni anulate ? $.""" lei>acțiune

8 #."".""" lei,,

Page 37: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 37/235

%ostul de ac&iziție al acțiunilor deținute a fost de .""".""" lei*acțiuni deținute de Alfa la Beta din bilanț+.3rima de fuziune complementară 8 #."".""" lei – .""".""" lei 8."".""" lei

3rima de fuziune totală 8 ,=.="".""" lei prima de fuziune propriu-zisă< ."".""" lei prima de fuziune complementară 8 $.C"".""" lei

*a!+ %orespunzător cazului în care absorbitul deține titluri laabsorbant; acțiunile pe care Beta le deține la Alfa și care (or preluate de Alfa ca acțiuni proprii (or trebui anulate.

*b/ 7nre6istrări contabile "lfa:*b+ @a in(entariere; pentru fondul comercial s-a efectuat

 înreistrarea:

!,.#"".""" lei '$( 8 1$5 !,.#"".""" leiond comercial 5ezer(e

din ree(aluare

*b#+ nreistrarea ma/orării capitalului social; a primei de fuziunetotale și anularea titlurilor deținute:

!6.""".""" lei 45% 8 !6.""".""" leiDecontări cu 1$1' ,.,"".""" lei

acGionarii>asociaGii %apital subscrispri(ind capitalul (ărsat

1$4' $.C"".""" lei3rime de

fuziune>di(izare'%1 .""".""" lei

AcGiuni deGinutela entităGile aliate

*b,+ 3reluarea elementelor de acti( de la Beta la (aloarea rezultată înurma ree(aluării:Acțiunile deținute de Beta la Alfa (or preluate la (aloarea rezultată

 în urma ree(aluării: .""" acțiuni ? $.""" lei>acțiune (aloare contabilăAlfa 8 $.""".""" lei.

66.""".""" lei 8 45% 66.""".""" lei,$.!"".""" lei '$( Decontări cu

ond comercial acGionarii>asociaGii

#".""".""" lei '1' pri(ind capitalul,,=

Page 38: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 38/235

%onstrucGii.!"".""" lei 3(1

'ărfuri!.""".""" lei 4111

%lienGi.""".""" lei 51'1

%onturi la bănci în lei

$.""".""" lei 1$&AcGiuni proprii

*b$+ 3reluarea elementelor de datorii și amortizări:

".""".""" lei 45% 8 ".""".""" leiDecontări cu 4$1 6.""".""" lei

acGionarii>asociaGii urnizoripri(ind capitalul ')1' $.""".""" lei

AmortizareaconstrucGiilor

*b!+ Anularea acțiunilor proprii:Acțiunile proprii (or anulate cu (aloarea lor de intrare; adică$.""".""" lei.

3rin anularea lor; capitalul social scade cu (aloarea nominală 8 ."""acțiuni ? .""" lei (aloare nominală acțiuni Alfa 8 .""".""" lei.Diferența de $.""".""" lei – .""".""" lei se (a imputa primei defuziune:

$.""".""" lei 8 1$& $.""".""" lei.""".""" lei 1$1' AcGiuni proprii

%apital subscris(ărsat

,.""".""" lei 1$4'3rime de

fuziune>di(izare

*c+ 7nre6istrări contabile #eta*c+ E(idențierea (alorii acti(ului transferat reprezent4nd total acti(eidenticate în bilanț plus creșterea de (aloare rezultată la ree(aluare:,$.!"".""" fond comercial < 6.""".""" lei construcții < .!""."""lei mărfuri < !.""".""" lei clienți < .""".""" lei conturi la bănci <$.""".""" lei (aloarea ree(aluată a acțiunilor deținute la Alfa 8

6#.""".""" lei,$"

Page 39: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 39/235

6#.""".""" lei 4%1 8 (5)3 6#.""".""" leiDebitori di(erHi 0enituri din

(4nzarea acti(elor

Hi alte operațiunide capital

*c#+ Scăderea din e(idență a elementelor de acti( transferate pentru(aloarea din bilanț:

#=.""".""" lei = #=.""".""" lei$.""".""" lei ')1' '1' #".""".""" lei

Amortizarea %onstrucGiiconstrucGiilor '%1 .!"".""" lei

#!.""".""" lei %5)3 AcGiuni deGinute%&eltuieli pri(ind la entităGile aliateacti(ele cedate 3(1 .!"".""" lei

Hi alte operațiuni 'ărfuride capital 4111 !.""".""" lei

%lienGi51'1 .""".""" lei

%onturi la bănci în lei

*c,+ nc&iderea conturilor de c&eltuieli și (enituri și determinarearezultatului:

6#.""".""" lei (5)3 8 1'1 6#.""".""" lei0enituri din 3rot sau pierdere

(4nzarea acti(elorHi alte operațiuni

de capital

Fi:

#!.""".""" lei 1'1 8 %5)3 #!.""".""" lei3rot sau pierdere %&eltuieli pri(ind

acti(ele cedateHi alte operațiuni

de capital

Rezultat 8 6#.""".""" lei – #!.""".""" lei 8 ,C.""".""" lei

*c$+ )ransmiterea elementelor de datorii:,$

Page 40: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 40/235

6.""".""" lei 4$1 8 4%1 6.""".""" leiurnizori Debitori di(erHi

*c!+ %onsemnarea drepturilor acționarilor absorbitului în (aloareaaportului *capital propriu+ transmis absorbantului:

!6.""".""" lei 8 45% !6.""".""" lei".""".""" lei 1$1' Decontări cu

%apital subscris acGionarii>asociaGii(ărsat pri(ind capitalul

=.""".""" lei 1$%5ezer(e

,C.""".""" lei 1'1

3rot sau pierdere

*c6+ 5eularizarea conturilor $!6 și $6:

!6.""".""" lei 45% 8 4%1 !6.""".""" leiDecontări cu Debitori di(erHi

acGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

*d+ Bilanțul contabil după fuziune: - lei -enumirea indicatorilor !ocietatea

"lfa

". "ctive imobilizate 153.($$.$$$

I. Imobilizări necorporale )(.($$.$$$

ond comercial: !,.#"".""" < ,$.!"".""" 8C.C""."""

C.C""."""

II. Imobilizări corporale %%.$$$.$$$

. )erenuri și construcții: ".""".""" < #"."""."""8 ""."""."""

""."""."""

Amortizarea construcțiilor: ,".""".""" < $."""."""8 ,$."""."""

*,$."""."""+

III. Imobilizări nanciare: .""".""" – .""".""" <$.""".""" – $.""".""" < .!"".""" – .!"".""" 8 "

-

#. "ctive circulante '%.5$$.$$$

,$#

Page 41: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 41/235

I. Stocuri '.$$$.$$$

'ărfuri: !"".""" < .!"".""" 8 #.""".""" #."""."""

II. %reanțe*Sumele ce trebuie să e încasate după o perioadămai mare de un an trebuie să e prezentate separatpentru ecare element.+

15.5$$.$$$

. %reanțe comerciale *clienți+: ".!"".""" <!.""".""" 8 !.!""."""

!.!""."""

III. In(estiții nanciare pe termen scurt -

I0. %asa și conturi la bănci: .""".""" < .""".""" 8=."""."""

&.$$$.$$$

*. *+eltuieli în avans ,

. atorii ce trebuie plătite într,o perioadă deun an 31.$$$.$$$

Datorii comerciale *furnizori+: #!.""".""" <6.""".""" 8 ,."""."""

,."""."""

E. "ctive circulante nete- respectiv datoriicurente nete '%.5$$.$$$ > 31.$$$.$$$ 94.5$$.$$$/

4.5$$.$$$/

F. 0otal active minus datorii curente153.($$.$$$ = 4.5$$.$$$/ 9 14&.'$$.$$$

14&.'$$.$$$

1. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai marede un an

-

2. 3ro(izioane pentru riscuri și c&eltuieli -

I. 0enituri în a(ans -

 . *apital 2i rezerve 14&.'$$.$$$

I. %apital subscris *prezent4ndu-se separat capitalul(ărsat și cel ne(ărsat+: #!.""".""" < ,.,"".""" –.""".""" 8 ,C.,""."""

,C.,""."""

II. 3rima de fuziune rezultată în urma fuziunii:$.C"".""" – ,.""".""" 8 ,.C""."""

,.C""."""

III. 5ezer(e din ree(aluare stabilite de Alfa cu ocaziain(entarierii: !,.#""."""

!,.#""."""

I0. 5ezer(e #"."""."""

Exemplul ilustrativ 5&

5elu4nd datele din e?emplul anterior; se cere:,$,

Page 42: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 42/235

Folosind metoda valorii nete contabilea/ rezentați înre6istrările contabile în contabilitateaabsorbantuluib/ rezentați înre6istrările contabile în contabilitatea

absorbitului.

8ezolvare

*a+ 7nre6istrări contabile "lfa*a+ @a in(entariere; pentru fondul comercial s-a efectuat

 înreistrarea:

!,.#"".""" lei '$( 8 1$5 !,.#"".""" lei

ond comercial 5ezer(edin ree(aluare

*a#+ nreistrarea ma/orării capitalului social; a primei de fuziunetotale și anularea titlurilor deținute:

!6.""".""" lei 45% 8 !6.""".""" leiDecontări cu 1$1' ,.,"".""" lei

acGionarii>asociaGii %apital subscrispri(ind capitalul (ărsat $.C"".""" lei

1$4'3rime de

fuziune>di(izare'%1 .""".""" lei

AcGiuni deGinutela entităGile aliate

*a,+ 3reluarea elementelor de acti( de la Beta la (aloarea rezultată înurma ree(aluării:

66.""".""" lei 8 )&1 66.""".""" lei,$.!"".""" lei '$( BilanG

ond comercial de desc&idere#".""".""" lei '1'

%onstrucGii.!"".""" lei 3(1

'ărfuri!.""".""" lei 4111

%lienGi

.""".""" lei 51'1,$$

Page 43: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 43/235

%onturi la bănci în lei

$.""".""" lei 1$&AcGiuni proprii

*a$+ 3reluarea elementelor de datorii și amortizări:

66.""".""" lei )&1 8 66.""".""" leiBilanG 4$1 6.""".""" lei

de desc&idere urnizori')1' $.""".""" lei

AmortizareaconstrucGiilor

45% !6.""".""" lei

Decontări cuacGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

*a!+ Anularea acțiunilor proprii:

$.""".""" lei 8 1$& $.""".""" lei.""".""" lei 1$1' AcGiuni proprii

%apital subscris(ărsat

,.""".""" lei 1$4'3rime de

fuziune>di(izare

*b+ 7nre6istrări contabile #eta*b+ @a in(entariere; pentru fondul comercial s-a efectuat

 înreistrarea:

,$.!"".""" lei '$( 8 1$5 ,$.!"".""" lei

ond comercial 5ezer(edin ree(aluare

*b#+ 3lusul de (aloare al acțiunilor deținute: .""" acțiuni ? *$."""lei>acțiune .!"" lei>acțiune+ 8 #.!"".""" lei:

#.!"".""" lei '%1 8 1$5 #.!"".""" leiAcGiuni deGinute 5ezer(e

la entităGile aliate din ree(aluare

,$!

Page 44: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 44/235

*b,+ )ransmiterea elementelor de capital propriu:

!6.""".""" lei 8 45% !6.""".""" lei".""".""" lei 1$1' Decontări cu

%apital subscris acGionarii>asociaGii(ărsat pri(ind capitalul=.""".""" lei 1$%

5ezer(e,C.""".""" lei 1$5*,$.!"".""" < 5ezer(e#.!""."""+ din ree(aluare

*b$+ Scăderea din e(idență a elementelor de acti( transferate pentru(aloarea din bilanț:

66.""".""" lei )&' = 66.""".""" leiBilanG '$( ,$.!"".""" lei

de înc&idere ond comercial'1' #".""".""" lei

%onstrucGii'%1 $.""".""" lei

AcGiuni deGinutela entităGile aliate

3(1 .!"".""" lei

'ărfuri4111 !.""".""" lei%lienGi51'1 .""".""" lei

%onturi la bănci în lei

*b!+ )ransmiterea elementelor de datorii și amortizări:

66.""".""" lei 8 )&' 66.""".""" lei6.""".""" lei 4$1 BilanGurnizori de înc&idere

$.""".""" lei ')1'AmortizareaconstrucGiilor

!6.""".""" lei 45%Decontări cu

acGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

,$6

Page 45: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 45/235

3.3. Fuziunea prin contopire

Exemplul ilustrativ %$Dispuneți de următoarele date:Societățile Alfa și Beta fuzionează prin crearea unei noi societăți;1ama; căreia îi aportează ansamblul acti(elor și datoriilor lor.Bilanțul contabil înainte de fuziune al societăților Alfa și Beta seprezintă astfel:

- lei -enumirea indicatorilor !ocietatea

"lfa #eta". "ctive imobilizate 15.$$$.$

$$1).$$$.$

$$I. Imobilizări necorporale - -

II. Imobilizări corporale 15.$$$.$$$

1).$$$.$$$

. )erenuri și construcții*brut+

#"."""."""

,"."""."""

#. Amortizarea

construcțiilor

*!.""".""

"+

*#."""."

""+III. Imobilizări nanciare - -

#. "ctive circulante &.$$$.$$$

14.$$$.$$$

I. Stocuri 1.$$$.$$$

'.$$$.$$$

'ărfuri .""".""" #."""."""

II. %reanțe %.$$$.$$

$

&.$$$.$$

$%lienți C.""".""" =."""."""

A/ustări pentru depreciereacreanțelor-clienți

*."""."""+

-

III. In(estiții nanciare petermen scurt

- -

I0. %asa și conturi la bănci '.$$$.$$$

3.$$$.$$$

*. *+eltuieli în avans , ,

,$C

Page 46: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 46/235

. atorii ce trebuieplătite într,o perioadăde un an

&.$$$.$$$

'.$$$.$$$

Datorii comerciale

*furnizori+

=.""".""" #."""."""

E. "ctive circulantenete- respectiv datoriicurente nete

$ 1'.$$$.$$$

F. 0otal active minusdatorii curente

15.$$$.$$$

3$.$$$.$$$

1. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai marede un an

- -

2. 3ro(izioane pentruriscuri și c&eltuieli - -

I. 0enituri în a(ans - -

 . *apital 2i rezerve 15.$$$.$$$

3$.$$$.$$$

I. %apital subscris*prezent4ndu-se separatcapitalul (ărsat și celne(ărsat+

"."""."""

#"."""."""

II. 5ezer(e leale ,.""".""" C."""."""III. Alte rezer(e #.""".""" ,."""."""

ondul comercial necontabilizat este e(aluat la $.""".""" lei pentrusocietatea Alfa și la .""".""" lei pentru societatea Beta; iarconstrucțiile sunt e(aluate la 6.""".""" lei la Alfa și la #".""".""" leila Beta. %apitalul societății 1ama este reprezentat prin acțiuni cu(aloarea nominală eală cu .""" lei>acțiune.3rin protocolul de fuziune înc&eiat se stabilește ca la societatea

comercială 1ama să e păstrată structura capitalurilor propriie?istentă la cele două societăți care fuzionează.Folosind metoda rezultatuluia/ eterminați numărul de acțiuni emiseb/rezentați înre6istrările contabile în contabilitatea celor

două societăți care se dizolvăc/ rezentați înre6istrările contabile în contabilitatea

societății nou,înințated/ 7ntocmiți bilanțul contabil după fuziune.

,$

Page 47: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 47/235

8ezolvare

*a+ Determinarea (alorii de aport:*a.+ plec4nd de la (alorile reale:

- lei -!pecicare "lfa #eta

7 ond comercial $.""".""" ."""."""

< Imobilizări corporale 6.""".""" #"."""."""

< 'ărfuri .""".""" #."""."""

< %lienți 6.""".""" =."""."""

< Disponibilități #.""".""" ,."""."""

- urnizori *=."""."""+ *#."""."""+8 :aloare de aport #".""".""" $"."""."""

*a.#+ plec4nd de la situația netă:- lei -

!pecicare "lfa #eta

7 %apitaluri proprii< 3lus(aloare asupra fondului

comercial< 3lus(aloare asupra imobilizărilorcorporale

!."""."""$."""."""

."""."""*6.""".""" –!."""."""+

,"."""."""."""."""

#."""."""*#".""".""" –."""."""+

9 :aloare de aport #".""".""" $"."""."""

*a#+ Determinarea numărului de acțiuni care trebuie emise de 1ama:3entru societatea Alfa: #".""".""" lei > .""" lei>acțiune (aloarenominală acțiuni 1ama 8 #".""" acțiuni

3entru societatea Beta: $".""".""" lei > .""" lei>acțiune (aloarenominală acțiuni 1ama 8 $".""" acțiuni

*b+ 7nre6istrări contabile "lfa*b.+ e(idențierea (alorii acti(ului transferat:$.""".""" lei fond comercial < 6.""".""" lei construcții < ."""."""lei mărfuri < 6.""".""" lei clienți < #.""".""" lei disponibilități 8#=.""".""" lei

#=.""".""" lei 4%1 8 (5)3 #=.""".""" lei,$=

Page 48: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 48/235

Debitori di(erHi 0enituri din(4nzarea acti(elorHi alte operațiuni

de capital

*b.#+ scoaterea din e(idență a elementelor de acti(:

,".""".""" lei = ,".""".""" lei!.""".""" lei ')1' '1' #".""".""" lei

Amortizarea %onstrucGiiconstrucGiilor 3(1 .""".""" lei

.""".""" lei 4&1 'ărfuriA/ustări pentru 4111 C.""".""" lei

deprecierea %lienGi

creanGelor – clienGi 51'1 #.""".""" lei#$.""".""" lei %5)3 %onturi la bănci%&eltuieli pri(ind în leiacti(ele cedate

Hi alte operațiunide capital

*b.,+ înc&iderea conturilor de c&eltuieli și (enituri și determinarearezultatului:

#=.""".""" lei (5)3 8 1'1 #=.""".""" lei0enituri din 3rot sau pierdere

(4nzarea acti(elorHi alte operațiuni

de capital

Fi:

#$.""".""" lei 1'1 8 %5)3 #$.""".""" lei

3rot sau pierdere %&eltuieli pri(indacti(ele cedateHi alte operațiuni

de capital

Rezultat = #=.""".""" lei – #$.""".""" lei 8 !.""".""" lei

*b.$+ transmiterea elementelor de datorii:

=.""".""" lei 4$1 8 4%1 =.""".""" lei,!"

Page 49: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 49/235

urnizori Debitori di(erHi

*b.!+ transmiterea elementelor de capitaluri proprii:

#".""".""" lei 8 45% #".""".""" lei".""".""" lei 1$1' Decontări cu%apital subscris acGionarii>asociaGii

(ărsat pri(ind capitalul,.""".""" lei 1$%

5ezer(e#.""".""" lei 1$%)

Alte rezer(e!.""".""" lei 1'1

3rot sau pierdere

*b.6+ reularizarea conturilor $!6 și $6:

#".""".""" lei 45% 8 4%1 #".""".""" leiDecontări cu Debitori di(erHi

acGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

*b#+ 7nre6istrări contabile #eta

*b#.+ e(idențierea (alorii acti(ului transferat:.""".""" lei fond comercial < #".""".""" lei construcții < #."""."""lei mărfuri < =.""".""" lei clienți < ,.""".""" lei disponibilități 8$#.""".""" lei

$#.""".""" lei 4%1 8 (5)3 $#.""".""" leiDebitori di(erHi 0enituri din

(4nzarea acti(elorHi alte operațiuni

de capital

*b#.#+ scoaterea din e(idență a elementelor de acti(:

$$.""".""" lei = $$.""".""" lei#.""".""" lei ')1' '1' ,".""".""" lei

Amortizarea %onstrucGiiconstrucGiilor 3(1 #.""".""" lei

,#.""".""" lei %5)3 'ărfuri%&eltuieli pri(ind 4111 =.""".""" lei

acti(ele cedate %lienGi,!

Page 50: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 50/235

Hi alte operațiuni 51'1 ,.""".""" leide capital %onturi la bănci

 în lei

*b#.,+ înc&iderea conturilor de c&eltuieli și (enituri și determinarearezultatului:

$#.""".""" lei (5)3 8 1'1 $#.""".""" lei0enituri din 3rot sau pierdere

(4nzarea acti(elorHi alte operațiuni

de capital

Fi:

,#.""".""" lei 1'1 8 %5)3 ,#.""".""" lei3rot sau pierdere %&eltuieli pri(ind

acti(ele cedateHi alte operațiuni

de capital

Rezultat = $#.""".""" lei – ,#.""".""" lei 8 ".""".""" lei

*b#.$+ transmiterea elementelor de datorii:

#.""".""" lei 4$1 8 4%1 #.""".""" leiurnizori Debitori di(erHi

*b#.!+ transmiterea elementelor de capitaluri proprii:

$".""".""" lei 8 45% $".""".""" lei#".""".""" lei 1$1' Decontări cu

%apital subscris acGionarii>asociaGii(ărsat pri(ind capitalulC.""".""" lei 1$%

5ezer(e,.""".""" lei 1$%)

Alte rezer(e".""".""" lei 1'1

3rot sau pierdere

*b#.6+ reularizarea conturilor $!6 și $6:

,!#

Page 51: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 51/235

$".""".""" lei 45% 8 4%1 $".""".""" leiDecontări cu Debitori di(erHi

acGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

*c+ 7nre6istrări contabile Aama*c+ 3reluarea elementelor de acti( de la Alfa și Beta la (aloarearezultată în urma ree(aluării:ond comercial 8 $.""".""" lei Alfa < .""".""" lei Beta 8#.""".""" lei%onstrucții 8 6.""".""" lei Alfa < #".""".""" lei Beta 8 ,6."""."""lei'ărfuri 8 .""".""" lei Alfa < #.""".""" lei Beta 8 ,.""".""" lei%lienți 8 C.""".""" lei Alfa < =.""".""" lei Beta 8 6.""".""" leiDisponibilități 8 #.""".""" lei Alfa < ,.""".""" lei Beta 8 !."""."""lei

C#.""".""" lei 8 45% C#.""".""" lei#.""".""" lei '$( Decontări cu

ond comercial acGionarii>asociaGii,6.""".""" lei '1' pri(ind capitalul

%onstrucGii,.""".""" lei 3(1

'ărfuri6.""".""" lei 4111%lienGi

!.""".""" lei 51'1%onturi la bănci

 în lei

*c#+ 3reluarea elementelor de datorii și a/ustări pentru depreciere:A/ustări pentru deprecierea creanGelor – clienGi 8 .""".""" lei Alfaurnizori 8 =.""".""" lei Alfa < #.""".""" lei Beta 8 .""".""" lei

#.""".""" lei 45% 8 #.""".""" leiDecontări cu 4$1 .""".""" lei

acGionarii>asociaGii urnizoripri(ind capitalul 4&1 .""".""" lei

A/ustări pentrudeprecierea

creanGelor – clienGi

*c,+ nreistrarea preluării capitalului propriu:,!,

Page 52: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 52/235

%apital social 8 ".""".""" lei Alfa < #".""".""" lei Beta 8,".""".""" lei5ezer(e leale 8 ,.""".""" lei Alfa < C.""".""" lei Beta 8".""".""" lei

Alte rezer(e 8 #.""".""" lei Alfa < ,.""".""" lei Beta 8 !.""".""" lei3rot și pierdere e(idențiat ca rezultat reportat 8 !.""".""" lei Alfa <".""".""" lei Beta 8 !.""".""" lei

6".""".""" lei 45% 8 6".""".""" leiDecontări cu 1$1' ,".""".""" lei

acGionarii>asociaGii %apital subscrispri(ind capitalul (ărsat

1$%1 ".""".""" lei5ezer(e leale

1$%) !.""".""" leiAlte rezer(e

11( !.""".""" lei5ezultat reportat

*d+ Bilanțul contabil după fuziune:- lei -

enumirea indicatorilor !ocietateaAama

". "ctive imobilizate 4).$$$.$$$I. Imobilizări necorporale 1'.$$$.$$$

ond comercial #."""."""

II. Imobilizări corporale 3%.$$$.$$$

. )erenuri și construcții ,6."""."""

III. Imobilizări nanciare -

#. "ctive circulante '3.$$$.$$$

I. Stocuri 3.$$$.$$$'ărfuri ,."""."""

II. %reanțe*Sumele ce trebuie să e încasate după o perioadămai mare de un an trebuie să e prezentateseparat pentru ecare element.+

15.$$$.$$$

. %reanțe comerciale *clienți+ 6."""."""

A/ustări pentru deprecierea creanțelor – clienți *."""."""+

,!$

Page 53: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 53/235

III. In(estiții nanciare pe termen scurt -

I0. %asa și conturi la bănci 5.$$$.$$$

*. *+eltuieli în avans ,

. atorii ce trebuie plătite într,o perioadăde un an 11.$$$.$$$

Datorii comerciale *furnizori+ ."""."""

E. "ctive circulante nete- respectiv datoriicurente nete '3.$$$.$$$ > 11.$$$.$$$ 91'.$$$.$$$

1'.$$$.$$$

F. 0otal active minus datorii curente4).$$$.$$$ = 1'.$$$.$$$ 9 %$.$$$.$$$

%$.$$$.$$$

1. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai

mare de un an

-

2. 3ro(izioane pentru riscuri și c&eltuieli -

I. 0enituri în a(ans -

 . *apital 2i rezerve %$.$$$.$$$

I. %apital subscris *prezent4ndu-se separatcapitalul (ărsat și cel ne(ărsat

,"."""."""

II. 5ezer(e "."""."""

III. Alte rezer(e !."""."""

I0. 5ezultat reportat !."""."""

Exemplul ilustrativ %$

5elu4nd datele din e?emplul anterior; se cere:Folosind metoda valorii nete contabilea/rezentați înre6istrările contabile în contabilitatea celor

două societăți care se dizolvăb/rezentați înre6istrările contabile în contabilitatea

societății nou,înințate.

8ezolvare

*a+ 7nre6istrări contabile "lfa*a.+ cu ocazia in(entarierii s-au efectuat înreistrările:

,!!

Page 54: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 54/235

.""".""" lei '1' 8 1$5 .""".""" lei%onstrucGii 5ezer(e

din ree(aluare

Fi:

$.""".""" lei '$( 8 1$5 $.""".""" leiond comercial 5ezer(e

din ree(aluare

*a.#+ transmiterea elementelor de capital propriu:

#".""".""" lei 8 45% #".""".""" lei".""".""" lei 1$1' Decontări cu

%apital subscris acGionarii>asociaGii(ărsat pri(ind capitalul

,.""".""" lei 1$%5ezer(e

#.""".""" lei 1$%)Alte rezer(e

!.""".""" lei 1$5*$.""".""" < 5ezer(e."""."""+ din ree(aluare

*a.,+ scoaterea din e(idență a elementelor de acti(:

,".""".""" lei )&' = ,".""".""" leiBilanG '$( $.""".""" lei

de înc&idere ond comercial'1' 6.""".""" lei

%onstrucGii3(1 .""".""" lei

'ărfuri

4111 C.""".""" lei%lienGi51'1 #.""".""" lei

%onturi la bănci în lei

*a.$+ transmiterea elementelor de datorii și a/ustări pentrudepreciere:

,".""".""" lei 8 )&' ,".""".""" lei=.""".""" lei 4$1 BilanG

,!6

Page 55: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 55/235

urnizori de înc&idere.""".""" lei 4&1

A/ustări pentrudeprecierea

creanGelor – clienGi#".""".""" lei 45%

Decontări cuacGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

*a#+ 7nre6istrări contabile #eta*a#.+ cu ocazia in(entarierii s-au efectuat înreistrările:

#.""".""" lei '1' 8 1$5 #.""".""" lei%onstrucGii 5ezer(edin ree(aluare

Fi:

.""".""" lei '$( 8 1$5 .""".""" leiond comercial 5ezer(e

din ree(aluare

*a#.#+ transmiterea elementelor de capital propriu:

$".""".""" lei 8 45% $".""".""" lei#".""".""" lei 1$1' Decontări cu

%apital subscris acGionarii>asociaGii(ărsat pri(ind capitalul

C.""".""" lei 1$%5ezer(e

,.""".""" lei 1$%)

Alte rezer(e".""".""" lei 1$5*#.""".""" < 5ezer(e."""."""+ din ree(aluare

*a#.,+ scoaterea din e(idență a elementelor de acti(:

$#.""".""" lei )&' = $#.""".""" leiBilanG '$( .""".""" lei

de înc&idere ond comercial

'1' #".""".""" lei,!C

Page 56: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 56/235

%onstrucGii3(1 #.""".""" lei

'ărfuri4111 =.""".""" lei%lienGi51'1 ,.""".""" lei

%onturi la bănci în lei

*a#.$+ transmiterea elementelor de datorii:

$#.""".""" lei 8 )&' $#.""".""" lei#.""".""" lei 4$1 BilanG

urnizori de înc&idere

$".""".""" lei 45%Decontări cuacGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

*b+ 7nre6istrări contabile Aama*b+ nreistrarea preluării capitalului propriu:%apital social 8 ".""".""" lei Alfa < #".""".""" lei Beta 8,".""".""" lei5ezer(e leale 8 ,.""".""" lei Alfa < C.""".""" lei Beta 8".""".""" leiAlte rezer(e 8 #.""".""" lei Alfa < ,.""".""" lei Beta 8 !.""".""" lei5ezer(e din ree(aluare 8 !.""".""" lei Alfa < ".""".""" lei Beta 8!.""".""" lei

6".""".""" lei 45% 8 6".""".""" leiDecontări cu 1$1' ,".""".""" lei

acGionarii>asociaGii %apital subscrispri(ind capitalul (ărsat

1$%1 ".""".""" lei5ezer(e leale

1$%) !.""".""" leiAlte rezer(e

1$5 !.""".""" lei5ezer(e

din ree(aluare

*b#+ 3reluarea elementelor de acti( de la Alfa și Beta la (aloarearezultată în urma ree(aluării:

,!

Page 57: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 57/235

ond comercial 8 $.""".""" lei Alfa < .""".""" lei Beta 8#.""".""" lei%onstrucții 8 6.""".""" lei Alfa < #".""".""" lei Beta 8 ,6."""."""lei

'ărfuri 8 .""".""" lei Alfa < #.""".""" lei Beta 8 ,.""".""" lei%lienți 8 C.""".""" lei Alfa < =.""".""" lei Beta 8 6.""".""" leiDisponibilități 8 #.""".""" lei Alfa < ,.""".""" lei Beta 8 !."""."""lei

C#.""".""" lei 8 )&1 C#.""".""" lei#.""".""" lei '$( BilanG

ond comercial de desc&idere,6.""".""" lei '1'

%onstrucGii,.""".""" lei 3(1

'ărfuri6.""".""" lei 4111

%lienGi!.""".""" lei 51'1

%onturi la bănci în lei

*b,+ 3reluarea elementelor de datorii și a/ustări pentru depreciere:

A/ustări pentru deprecierea creanțelor – clienți 8 .""".""" lei Alfaurnizori 8 =.""".""" lei Alfa < #.""".""" lei Beta 8 .""".""" leiDecontări cu asociații pri(ind capitalul 8 6".""".""" lei

C#.""".""" lei )&1 8 C#.""".""" leiBilanG 4$1 .""".""" lei

de desc&idere urnizori4&1 .""".""" lei

A/ustări pentrudeprecierea

creanțelor – clienți45% 6".""".""" lei

Decontări cuacGionarii>asociaGiipri(ind capitalul

,!=

Page 58: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 58/235

*"B0CDD 44$&

CDB0B*B *C;0"#BDE E 8E*;C"0E8E- E:"D"8EB 8EGE;0"8E 7; !B0"HBBDE FB;";*B"8E "

B;FC8I"HBBDC8*C;0"#BDE 7; *C;FC8IB0"0E *!0";"8EDE B;0E8;"HBC;"DE E 8"C80"8E

FB;";*B"8J'

Exemplul ilustrativ %'

@a data de ,.#. L-; o societate ac&iziționează un utila/; preț de

cumpărare $".""" lei; c&eltuieli de transport ".""" lei. %osturile dedemontare și mutare a acti(ului sunt estimate la (aloarea actualizatăde !.""" lei. tila/ul nu este utilizat în producerea de stocuri.Durata de (iață utilă a utila/ului este de " ani; metoda de amortizareind cea liniară; (aloarea reziduală – .""" lei.@a începutul anului L<,; entitatea decide ma/orarea duratei de (iațăutilă; moti(4nd că utila/ul nu a fost folosit la capacitatea preconizată;astfel înc4t durata de (iață utilă rămasă este de ani.@a sf4rșitul anului L<$; utila/ul este ree(aluat; (aloarea /ustă indestimată la ,".""" lei. Estimarea (alorii /uste s-a realizat pe baza

probelor de piață; printr-o e(aluare efectuată în mod normal de une(aluator profesionist independent. Se consideră că amortizarea esteeliminată din (aloarea contabilă brută a acti(ului și că surplusul dinree(aluare este transferat la rezultatul reportat atunci c4nd acti(uleste derecunoscut.*onform B"! 1%- contabilizația/ 8ecunoa2terea inițială utilaKuluib/ "mortizarea anilor ; 2i ;=3c/ 8eevaluarea activului în anul ;=4

d/ recizați ce informații- conform B"! 1%- trebuie să prezinteentitatea în situațiile nanciare în anii ;- ;=3- ;=4.

8ezolvare

#Sunt a(ute în (edere următoarele standarde și interpretări: IAS ; IAS #; IASC; IAS ; IAS "; IAS ; IAS #; IAS 6; IAS C; IAS ; IAS #"; IAS #; IAS #,;IAS #$; IAS ,#; IAS ,,; IAS ,6; IAS ,C; IAS ,; IAS ,=; IAS $"; IAS $; I5S !;

I5S C; SI%-!; SI%-#C; I5I% ; I5I% $; I5I% !; I5I% ,.

,6"

Page 59: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 59/235

*a+ 5ecepția utila/ului la costul său: $".""" lei < ".""" lei < !.""" lei8 !!.""" lei:

!!.""" leiEc&ipamente te&noloice 8

!!.""" leimaHini; utila/e Hi urnizori !".""" lei*instalaGii de lucru+ de imobilizări

3ro(izioane pentru !.""" leidezafectare

imobilizări corporaleHi alte acGiuni similare

leate de acestea

*b+ Amortizarea anului L:

0aloare amortizabilă 8 !!.""" lei cost – .""" lei (aloare reziduală 8!$.""" leiAmortizare anuală 8 !$.""" lei > " ani 8 !.$"" lei

!.$"" lei %&eltuieli 8 Amortizarea !.$"" leide e?ploatare instalaGiilor și

pri(ind amortizarea mi/loacelor de transportimobilizărilor

*b#+ Situația acti(ului la sf4rșitul anului L<#:

• %ost !!.""" lei

Amortizare anuală !.$"" leiAmortizare cumulată pe , ani *L; L< Hi L<#+ 8 , ? !.$"" lei6.#"" lei0aloare contabilă netă la sf4rHitul anului L<# 8 ,."" lei!!.""" lei – 6.#"" lei

3entru anii L<, și L<$; amortizarea este ,."" lei > ani durata de(iață utilă reestimată 8 $.!" lei:

$.!" lei %&eltuieli 8 Amortizarea $.!" leide e?ploatare instalaGiilor și

pri(ind amortizarea mi/loacelor de transportimobilizărilor

*c+ 5ee(aluarea acti(ului la sf4rșitul anului L<$:

,6

Page 60: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 60/235

• 0aloare contabilă netă la sf4rHitul anului L<# ,."" lei

Amortizare cumulată pe # ani *L<, Hi L<$+ 8 # ? $.!" lei=.C""lei

0aloare contabilă netă la sf4rHitul anului L<$ 8 #=."" lei

,."" lei – =.C"" lei0aloare /ustă ,".""" leiDiferenGă poziti(ă din ree(aluare 8 ="" lei,".""" lei – #=."" lei

*c+ Eliminarea amortizării cumulate din (aloarea brută:

=.C"" lei Amortizarea 8Ec&ipamente te&noloice =.C""lei

InstalaGiilor și *maHini; utila/e Himi/loacelor de transport instalaGii de lucru+

*c#+ nreistrarea diferenței poziti(e din ree(aluare:

="" lei Ec&ipamente te&noloice5ezer(e din ="" lei

*maHini; utila/e Hi ree(aluareainstalaGii de lucru+ imobilizărilor corporale

*d+ 3rezentarea informațiilor în situațiile nanciare:*d+ "nul ;

. #aza de evaluare  folosită la determinarea (aloriicontabile brute a fost costul de ac+iziție.

#. Ietoda de amortizare  folosită a fost cea liniarăvaloarea amortizabilă se determină scăzLndvaloarea reziduală din valoarea de intrare.

,. urata de viață utilă a utila/ului: 1$ ani.$. 0aloarea contabilă brută la începutul anului 8 !!.""" lei

Amortizarea cumulată la începutul anului 8 "Amortizarea cumulată la sf4rșitul anului 8 !.$"" lei0aloarea contabilă brută la sf4rșitul anului 8 !!.""" lei.

*d#+ "nul ;=3. #aza de evaluare  folosită la determinarea (alorii

contabile brute a fost costul de ac+iziție.

#. Ietoda de amortizare folosită a fost cea liniară.,6#

Page 61: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 61/235

,. urata de viață utilă a utila/ului: ) ani.$. 0aloarea contabilă brută la începutul anului 8 !!.""" lei

Amortizarea cumulată la începutul anului 8 !.$"" lei L <!.$"" lei L< < !.$"" lei L<# 8 6.#"" lei

Amortizarea cumulată la sf4rșitul anului 8 6.#"" lei <$.!" lei amortizarea anului L<, 8 #."!" lei0aloarea contabilă brută la sf4rșitul anului 8 !!.""" lei.

!. 7n conformitate cu B"! ); entitatea trebuie să prezintenatura și efectul modicării estimărilor contabile careafectează perioada curentă *anul L<,+ și care (a a(eaefect asupra perioadelor (iitoare *anul L<$ p4nă lasf4rșitul duratei de (iață utilă+. n cazul nostru; o astfel deprezentare rezultă din modicări de estimări referitoare lamodicarea duratei de (iață utilă.

;atura modicării: ma/orarea duratei de (iață utilă;datorită faptului că utila/ul nu a fost folosit la capacitateapreconizată9 durata de (iață utilă rămasă a fost stabilităla ani.:aloarea modicării de estimare contabilă care areefect în anul ;=3: c&eltuiala cu amortizareaimobilizărilor în anul L<, este de $.!" lei.:aloarea modicării de estimare contabilă care areefect asupra perioadelor viitoare c&eltuiala cu

amortizarea imobilizărilor în ecare perioadă (iitoare estede $.!" lei de-a lunul duratei de (iață utilă rămase aacti(ului.

*d,+ "nul ;=4. #aza de evaluare  folosită la determinarea (alorii

contabile brute a fost valoarea Kustă *în urma ree(aluăriis-a trecut de la modelul cost la modelul (alorii /uste+.

#. Ietoda de amortizare folosită a fost cea liniară.,. urata de viață utilă a utila/ului: ) ani.$. 0aloarea contabilă brută la începutul anului 8 !!.""" lei

Amortizarea cumulată la începutul anului 8 !.$"" lei L <!.$"" lei L< < !.$"" lei L<# < $.!" lei L<, 8 #."!"leiAmortizarea cumulată la sf4rșitul anului 8 #."!" leiamortizarea cumulată la începutul anului – =.C"" leianularea amortizării cumulate 8 .,!" lei0aloarea contabilă brută la sf4rșitul anului 8 0aloarea

 /ustă 8 ,".""" lei.!. 3entru utila/ul e?primat în (aloarea ree(aluată se (a

prezenta:,6,

Page 62: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 62/235

*a+ data intrării în (ioare a ree(aluării este ".".L<!9*b+ în procesul de e(aluare a fost implicat un e(aluator

profesionist9*c+ estimarea (alorii /uste s-a realizat pe baza probelor de

piață; printr-o e(aluare efectuată în mod normal dee(aluatori profesioniști9*d+ (aloarea contabilă dacă acti(ul ar fost recunoscut

conform modelului cost: !!.""" lei – #."!" leiamortizarea cumulată la începutul anului – $.!" leiamortizarea anului L<$ 8 #=."" lei9

*e+ surplusul din ree(aluare 8 ="" lei.

Exemplul ilustrativ %3

M societate comercială ac&iziționează la data de ,.#.L- o clădire șiterenul pe care este situată la prețul unic de #"".""" lei; durata de(iață utilă estimată $" de ani. 3rețul estimat al acti(elor; dacă ar fost ac&iziționate separat; este de ,".""" lei pentru teren și ##"."""lei pentru clădire. )otodată; pentru clădire s-a estimat o (aloarereziduală de #.""" lei.@a data ac&iziției; terenul este e(aluat la (aloarea /ustă de ,!.""" lei.@a ,.#.L<; terenul este ree(aluat la (aloarea /ustă de ,#.""" lei.

n cursul anului L<#; în leătură cu clădirea s-au efectuat următoarelecosturi: costuri de consolidare în (aloare de #".""" lei; consolidareaconduc4nd la ma/orarea duratei de (iață utile a clădirii și zură(ireae?terioară a clădirii; costuri în (aloare de !.""" lei.

 )otodată; la sf4rșitul anului L<#; terenul a fost ree(aluat la ##.""" lei.*onform B"! 1%- contabilizația/ 7n ;,1- ac+iziția 2i reevaluarea terenului la data ac+izițieib/ "mortizarea anuală a clădiriic/ 8eevaluarea terenului la 31.1'.;=1

d/ 8ecunoa2terea c+eltuielilor ulterioare efectuate în anul;=' pentru clădire

e/ 8eevaluarea terenului la 31.1'.;='f/ recizați ce informații- conform B"! 1%- trebuie să

prezinte entitatea în situațiile nanciare în anii ;,1 2i;=1.

8ezolvare

,6$

Page 63: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 63/235

*a+ 5epartizarea prețului unic plătit de #"".""" lei între teren șiclădire:

!pecica

re

reț

estimat

*otă

procentuală

8epartizare

 )eren ,"."""lei

,".""">#!"."""8#

#"".""" lei ? # 8#$.""" lei

%lădire ##"."""lei

##".""">#!"."""8

#"".""" lei ? 8C6.""" lei

0otal #!"."""lei

"" #"".""" lei

#"".""" lei 8 urnizori #"".""" lei

#$.""" lei )erenuri de imobilizăriC6.""" lei %lădiri

*a#+ nreistrarea ree(aluării terenului la data ac&iziției; diferența dinree(aluare 8 ,!.""" lei – #$.""" lei 8 .""" lei:

.""" lei )erenuri 8 5ezer(e din .""" leiree(aluarea

imobilizărilor corporale

*b+ Amortizarea anuală a clădirii:0aloare amortizabilă 8 C6.""" lei cost – #.""" lei (aloare reziduală8 6$.""" lei

Amortizare anuală 8 6$.""" lei > $" ani 8 $."" lei,6!

Page 64: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 64/235

$."" lei %&eltuieli 8 Amortizarea $."" leide e?ploatare clădirilor

pri(ind amortizarea

imobilizărilor )erenul nu se amortizează.

*c+ 5ee(aluarea terenului la ,.#.L<:Diferență neati(ă din ree(aluare 8 ,#.""" lei (aloarea /ustă la,.#.L< – ,!.""" lei (aloarea /ustă la data ac&iziției 8 ,.""" leiSoldul contului J5ezer(e din ree(aluareK 8 .""" lei3rin urmare:

,.""" lei 5ezer(e din 8 )erenuri ,.""" leiree(aluarea

imobilizărilor corporale

*d+ %osturile cu consolidarea se recunosc astfel:*d+ Nură(irea e?terioară a clădirii se include în cateoria&reparațiile "i întreținerea' elementului de imobilizări corporale și serecunoaște în contul de prot și pierdere:

!.""" lei %&eltuieli cu 8 urnizori !.""" lei întreGinerea Hi

reparaGiile

*d#+ %onsolidarea clădirii (a conduce la creșterea radului desiuranță peste ni(elul reOectat în (aloarea contabilă. %riteriile derecunoaștere ind îndeplinire; se (a ma/ora (aloarea contabilă aclădirii:

#".""" lei %lădiri 8 urnizori #".""" leide imobilizări

*e+ 5ee(aluarea terenului la ,.#.L<#:Diferență neati(ă din ree(aluare 8 ##.""" lei (aloarea /ustă la,.#.L<# – ,#.""" lei (aloarea /ustă la ,.#.L< 8 ".""" leiSoldul contului J5ezer(e din ree(aluareK 8 .""" lei – ,.""" lei 8.""" lei3rin urmare:

,66

Page 65: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 65/235

".""" lei 8 )erenuri ".""" lei.""" lei 5ezer(e din

ree(aluareaimobilizărilor corporale

#.""" lei %&eltuieli dinree(aluareaimobilizărilor

necorporale Hi corporale

*f+ 3rezentarea informațiilor în situațiile nanciare:*f+ "nul ;,1

. #aza de evaluare folosită la determinarea (alorii contabilebrute a clădirii a fost costul de ac+iziție.

#. *lădirea se amortizează. Ietoda de amortizare

folosită a fost cea liniară. :aloarea amortizabilă sedetermină scăzLnd valoarea reziduală din valoarea deintrare.

,. urata de viață utilă a clădirii: 4$ ani.$. 0aloarea contabilă brută a clădirii la începutul anului 8 " lei

Amortizarea cumulată la începutul anului 8 "Amortizarea cumulată la sf4rșitul anului 8 " lei0aloarea contabilă brută a clădirii la sf4rșitul anului 8

C6.""" lei.

!. #aza de evaluare  folosită la recunoașterea inițială aterenului a fost costul de ac+iziție.6. )erenul nu se amortizează.C. 0aloarea contabilă brută a terenului la începutul anului 8 "

lei.. 0aloarea contabilă brută a terenului la sf4rșitul anului 8

,!.""" lei.=. 0aloarea contabilă care ar fost recunoscută dacă terenul

nu s-ar ree(aluat 8 #$.""" lei.

". Surplus din ree(aluare care reprezintă modicarea perioadei8 .""" lei.*f#+ "nul ;=1

. #aza de evaluare folosită la determinarea (alorii contabilebrute a clădirii a fost costul de ac+iziție.

#. *lădirea se amortizează. Ietoda de amortizarefolosită a fost cea liniară. :aloarea amortizabilă sedetermină scăzLnd valoarea reziduală din valoareade intrare.

,. urata de viață utilă a clădirii: 4$ ani.

,6C

Page 66: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 66/235

$. 0aloarea contabilă brută a clădirii la începutul anului 8C6.""" leiAmortizarea cumulată la începutul anului 8 "Amortizarea cumulată la sf4rșitul anului 8 $."" lei

0aloarea contabilă brută a clădirii la sf4rșitul anului 8C6.""" lei.!. #aza de evaluare folosită la determinarea (alorii contabile

brute a terenului a fost valoarea Kustă.6. 0aloarea contabilă brută a terenului la începutul anului 8

,!.""" lei.C. 0aloarea contabilă brută a terenului la sf4rșitul anului 8

,#.""" lei.. 0aloarea contabilă care ar fost recunoscută dacă terenul

nu s-ar ree(aluat 8 ,!.""" lei.=. Surplusul din ree(aluare s-a diminuat cu ,.""" lei.

Exemplul ilustrativ %441%

@a data de ".".L; Alfa ac&iziționează un utila/ la prețul decumpărare de !".""" lei9 c&eltuieli de transport $".""" lei9 c&eltuielicu punerea în funcțiune 6".""" lei. Din punct de (edere contabil;utila/ul se amortizează liniar în $ ani; (aloarea reziduală ind de".""" lei. Din punct de (edere scal; utila/ul se amortizează liniar în, ani. @a data de ,.#.L< se decide ree(aluarea utila/ului; (aloarea

 /ustă ind de ".""" lei. Surplusul din ree(aluare este transferat larezultatul reportat la derecunoașterea acti(ului. @a sf4rșitul duratei deutilitate; utila/ul se (inde la prețul de (4nzare de !.""" lei. 0aloareareziduală și ree(aluarea nu sunt recunoscute din punct de (ederescal. %ota de impozit pe prot este de 6.!e cerea/ *ontabilizați conform B"! 1% ac+iziția- amortizarea în

ecare an- reevaluarea 2i vLnzarea utilaKuluib/ *alculați 2i contabilizați conform B"! 1' impoziteleamLnatec/ rezentați un extras din politicile contabile aplicate deentitate.

8ezolvare B. "nul ;*a+ Ac&iziția utila/ului la data de ".".L la costul de ac&iziție:

,6

Page 67: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 67/235

Page 68: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 68/235

BB. "nul ;=1*a+ nreistrarea amortizării contabile la data de ,.#.L<:

6".""" lei %&eltuieli 8 Amortizarea 6".""" leide e?ploatare utila/elor

pri(ind amortizareaimobilizărilor

*b+ 5ee(aluarea la ,.#.L<:• %ost #!".""" lei

Amortizare contabilă cumulată pe # ani *L Hi L<+ 8# ani ? 6".""" lei #".""" lei

0aloare contabilă netă la sf4rHitul anului L< 8#!".""" lei – #".""" lei ,".""" lei0aloare /ustă ".""" leiDiferenGă poziti(ă din ree(aluare 8".""" lei – ,".""" lei !".""" lei

*b+ Eliminarea amortizării cumulate din (aloarea brută:

#".""" lei Amortizarea 8 tila/e #".""" lei utila/elor

*b#+ nreistrarea diferenței poziti(e din ree(aluare:

!".""" lei tila/e 8 5ezer(e din !".""" leiree(aluarea

imobilizărilor corporale

*c+ nreistrarea impozitelor am4nate:0aloare contabilă 8 0aloare ree(aluată 8 ".""" lei0aloare scală 8 #!".""" lei cost – ,.,,, lei>an amortizare scală ?# ani *L și L<+ 8 ,.,,, lei0aloare contabilă acti( ".""" lei P bază scală acti( ,.,,, lei.Deci rezultă o diferență temporară impozabilă 8 ".""" lei – ,.,,,lei 8 =6.66C lei; care (a determina o datorie de impozit am4nat

necesară 8 6 ? =6.66C lei 8 !.$66 lei.,C"

Page 69: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 69/235

Datoria de impozit am4nat e?istentă *soldul contului JDatorii deimpozit pe prot am4natK la sf4rșitul anului L+ 8 ,.C,, leiDatoria de impozit am4nat de contabilizat în anul curent 8 !.$66 lei– ,.C,, lei 8 .C,, lei; recunoscută astfel:

– pe seama rezer(elor din ree(aluare 8 6 ? !".""" lei soldulcontului J5ezer(e din ree(aluareK 8 .""" lei9– pe seama c&eltuielilor; restul de .C,, lei – .""" lei 8 ,.C,, lei.

.""" lei 5ezer(e din 8 Datorii de .""" leiree(aluarea impozit pe

imobilizărilor corporale prot am4nat

Qi:

,.C,, lei %&eltuieli cu 8 Datorii de ,.C,, leiimpozitul pe impozit pe

prot am4nat prot am4nat

SituaGia contului JDatorii de impozit pe prot am4natR la sf4rHitulanului L<:

Datorii de impozit pe protam4nat

,.C,, *L+.""" *L<+,.C,, *L<+Sc !.$66

BBB. "nul ;='*a+ nreistrarea amortizării contabile la ,.#.L<#:0aloare contabilă 8 0aloare ree(aluată 8 ".""" lei

0aloare amortizabilă 8 ".""" lei – ".""" lei (aloare reziduală 8C".""" leiAmortizare anuală contabilă 8 C".""" lei > # ani durata de (iață utilărămasă 8 !.""" lei

!.""" lei %&eltuieli 8 Amortizarea !.""" leide e?ploatare utila/elor

pri(ind amortizareaimobilizărilor

*b+ %alculul impozitelor am4nate la ,.#.L<#:,C

Page 70: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 70/235

0aloare contabilă 8 ".""" lei (aloarea /ustă – !.""" lei amortizarecontabilă L<# 8 =!.""" leiBază scală 8 #!".""" lei cost – , ani ? ,.,,, lei>an amortizarescală 8 " lei

0aloare contabilă acti( =!.""" lei P bază scală acti( " lei. Decirezultă o diferență temporară impozabilă 8 =!.""" lei – " lei 8 =!."""lei; care (a determina o datorie de impozit am4nat necesară 8 6 ?=!.""" lei 8 !.#"" lei.Datoria de impozit am4nat e?istentă *soldul contului JDatorii deimpozit pe prot am4natK la sf4rșitul anului L<+ 8 !.$66 leiDeci se (a diminua datoria de impozit am4nat cu !.#"" lei – !.$66lei 8 #66 lei:

#66 lei Datorii de 8 0enituri din #66 leiimpozit pe impozitul pe

prot am4nat prot am4nat

Situația contului JDatorii de impozit pe prot am4natK la sf4rșitulanului L<#:

Datorii de impozit pe protam4nat

#66 *L<#+ ,.C,, *L+

.""" *L<+

,.C,, *L<+

Sc !.#""

B:. "nul ;=3*a+ nreistrarea amortizării contabile la sf4rșitul anului L<, *aceeașica în anul L<#+:

!.""" lei %&eltuieli 8 Amortizarea !.""" leide e?ploatare utila/elor

pri(ind amortizareaimobilizărilor

*b+ 04nzarea acti(ului:*b+ 3rețul de (4nzare:

!.""" lei Debitori di(erHi 8 0enituri din !.""" lei

cedarea acti(elor,C#

Page 71: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 71/235

*b#+ Descărcarea estiunii:

Amortizarea imobilizărilor

corporale#".""" *L<+ 6".""" *L+

6".""" *L<+

!.""" *L<#+

!.""" *L<,+

Sc C"."""

=".""" lei 8 tila/e ".""" lei

C".""" lei Amortizarea uila/elor

".""" lei %&eltuieli pri(indacti(ele cedate

*b,+ )ransferul rezer(ei din ree(aluare la rezultatul reportat:

5ezer(e din ree(aluare

.""" *L<+ !".""" *L<+

Sc $#."""

$#.""" lei 5ezer(e din 8 5ezultatul reportat $#.""" leiree(aluarea reprezent4nd surplusul

imobilizărilor corporale realizat dinrezer(e din ree(aluare

*c+ %alculul impozitelor am4nate:0aloare contabilă 8 " lei0aloare scală 8 " leiLecesar datorii de impozit pe prot am4nat 8 " leiE?istent datorii de impozit pe prot am4nat *soldul contului la sf4rșitulanului L<#+ 8 !.#"" lei3rin urmare; se (a anula datoria de impozit am4nat cu soldul de!.#"" lei:

!.#"" lei Datorii de 8 0enituri din !.#"" lei,C,

Page 72: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 72/235

impozit pe impozitul peprot am4nat prot am4nat

Extras din politicile contabile

. 5ecunoașterea inițială a utila/ului s-a realizat la costul de #!"."""lei.#. tila/ul se amortizează contabil pe o perioadă de $ ani. 0aloarea

amortizabilă s-a determinat deduc4nd din cost (aloarea reziduală.,. 5ecunoașterea ulterioară s-a contabilizat astfel:

– la costul său diminuat cu amortizările cumulate *L+9– la (aloarea sa ree(aluată; care este (aloarea /ustă la data

ree(aluării; diminuată cu amortizările ulterioare cumulate*L<; L<#; L<,+.

$. Surplusul din ree(aluare s-a transferat la rezultatul reportat laderecunoașterea acti(ului.!. n măsura în care (aloarea contabilă a acti(ului este mai mare ca

baza sa scală; rezultă o diferență temporară impozabilă care (adetermina o datorie pri(ind impozitele am4nate.

6. Impozitele am4nate se contabilizează pe seama unei c&eltuielisau a unui (enit; e?cept4nd cazul ree(aluării c4nd datoria deimpozit am4nat se (a recunoaște pe seama rezer(ei dinree(aluare.

Exemplul ilustrativ %5 4''

@a data de"..L se ac&iziționează o construcție la costul de#.""".""" lei. Din punct de (edere contabil; clădirea se amortizeazăliniar în #" de ani; (aloarea reziduală !"".""" lei. Din punct de (ederescal; durata de (iață utilă este de #! de ani; (aloarea reziduală "; iarree(aluările nu sunt recunoscute.@a data de ,.#.L<; clădirea este ree(aluată la (aloarea /ustă de#.!"".""" lei; durata de (iață utilă este reestimată la # de ani; iar

(aloarea reziduală la 6"".""" lei.@a data de ,.#.L<#; clădirea este ree(aluată la (aloarea /ustă de.C"".""" lei; durata de (iață utilă este reestimată la #= de ani; iar(aloarea reziduală la $"".""" lei.%ota de impozit pe prot este de 6.!e cerea/Efectuați conform B"! 1% înre6istrările contabile aferente

anilor ;- ;=1 2i ;='b/*alculați 2i contabilizați conform B"! 1' impozitele

amLnate în ;- ;=1 2i ;='.

,C$

Page 73: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 73/235

8ezolvare 

B. "nul ;

*a+ Ac&iziția clădirii la data de "..L la costul său:

#.""".""" lei %lădiri 8 urnizori #.""".""" leide imobilizări

*b+ nreistrarea amortizării contabile în anul L:0aloare amortizabilă 8 #.""".""" lei cost – !"".""" lei (aloarereziduală 8 .!"".""" leiAmortizare contabilă anuală 8 .!"".""" lei > #" ani durata de (iață

utilă contabilă 8 C!.""" leiAmortizarea contabilă a perioadei "..L – ,.#.L 8 C!.""" lei ? #luni > # luni 8 #.!"" lei

#.!"" lei %&eltuieli 8 Amortizarea #.!"" leide e?ploatare clădirilor

pri(ind amortizareaimobilizărilor

*c+ %alculul impozitelor am4nate:0aloare contabilă clădire 8 #.""".""" lei cost – #.!"" lei amortizarecontabilă L 8 .=C.!"" leiAmortizare scală anuală 8 #.""".""" lei cost > #! ani durata de (iațăutilă scală 8 ".""" leiAmortizarea scală a perioadei "..L – ,.#.L 8 ".""" lei ? # luni> # luni 8 ,.,,, leiBază scală clădire 8 #.""".""" lei cost – ,.,,, lei amortizare scalăL 8 .=6.66C lei0aloare contabilă acti( .=C.!"" lei P bază scală acti( .=6.66Clei. Deci rezultă o diferență temporară impozabilă 8 .=C.!"" lei –.=6.66C lei 8 ,, lei; care (a determina o datorie de impozitam4nat 8 6 ? ,, lei 8 ,, lei:

,, lei %&eltuieli cu 8 Datorii de ,, leiimpozitul pe impozit pe

prot am4nat prot am4nat

Datorii de impozit pe prot,C!

Page 74: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 74/235

am4nat

,, *L+

BB. "nul ;=1*a+ nreistrarea amortizării contabile:0aloare rămasă la sf4rșitul anului L 8 #.""".""" lei cost – #.!"" leiamortizare contabilă L 8 .=C.!"" lei0aloare amortizabilă L< 8 .=C.!"" lei (aloare rămasă – 6""."""lei noua (aloare reziduală L< 8 .,C.!"" leiDurată de (iață utilă reestimată la ,.#.L< 8 # ani0a trebui să recalculăm amortizarea inclusi( pe anul în curs; anul

L<.3rin urmare durata de amortizare 8 # ani < an *anul L<+ 8 ## aniLumăr luni amortizare rămase 8 ## ani durata reestimată ? # luni –# luni amortizarea în L 8 #6# luniAmortizare contabilă lunară 8 .,C.!"" lei > #6# luni 8 !.#=6 leiAmortizare contabilă anuală L< 8 # luni ? !.#=6 lei 8 6,.!!# lei

6,.!!# lei %&eltuieli 8 Amortizarea 6,.!!# leide e?ploatare clădirilor

pri(ind amortizareaimobilizărilor

*b+ nreistrarea ree(aluării:0aloare rămasă la sf4rșitul anului L< 8 #.""".""" lei cost – #.!""lei amortizare contabilă L – 6,.!!# lei amortizare contabilă L< 8.=#,.=$ lei0aloare /ustă 8 #.!"".""" leiDiferență poziti(ă din ree(aluare 8 #.!"".""" lei – .=#,.=$ lei 8

!C6."!# lei

*b+ Eliminarea amortizării cumulate: #.!"" lei amortizare contabilăL < 6,.!!# lei amortizare contabilă L< 8 C6."!# lei:

C6."!# lei Amortizarea 8 %lădiri C6."!# leiclădirilor

*b#+ Diferența poziti(ă din ree(aluare:

,C6

Page 75: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 75/235

!C6."!# lei %lădiri 8 5ezer(e din !C6."!# leiree(aluarea

imobilizărilor corporale

*c+ %alculul impozitelor am4nate:0aloare contabilă clădire 8 0aloare ree(aluată 8 #.!"".""" lei

Amortizare scală L< 8 #.""".""" lei cost > #! ani durata de (iațăutilă scală 8 ".""" lei *aceeași ca în anul L+.Bază scală 8 #.""".""" lei cost – ,.,,, lei amortizare scală L –".""" lei amortizare scală L< 8 .="6.66C lei0aloare contabilă acti( #.!"".""" lei P bază scală acti( .="6.66Clei. Deci rezultă o diferență temporară impozabilă 8 #.!"".""" lei –.="6.66C lei 8 !=,.,,, lei; care (a determina o datorie de impozit

am4nat necesară 8 6 ? !=,.,,, lei 8 =$.=,, lei.Datoria de impozit am4nat e?istentă *soldul contului JDatorii deimpozit pe prot am4natK la sf4rșitul anului L+ 8 ,, leiDatoria de impozit am4nat de contabilizat în anul curent 8 =$.=,, lei– ,, lei 8 =$."" lei; recunoscută astfel:– pe seama rezer(elor din ree(aluare 8 6 ? !C6."!# lei soldul

contului J5ezer(e din ree(aluareK 8 =#.6;, lei9– pe seama c&eltuielilor; restul de =$."" lei – =#.6;, lei 8 #.6,;C

lei.

=#.6;, lei 5ezer(e din 8 Datorii de =#.6;, leiree(aluarea impozit pe

imobilizărilor corporale prot am4nat

Fi:

#.6,;C lei %&eltuieli cu 8 Datorii de #.6,;C leiimpozitul pe impozit pe

prot am4nat prot am4natSituația contului JDatorii de impozit pe prot am4natK la sf4rșitulanului L<:

Datorii de impozit pe protam4nat

,, *L+pe c&eltuieli=#.6;, *L<+

pe seama,CC

Page 76: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 76/235

rezer(ei dinree(aluare#.6,;C *L<+pe c&eltuieli

Sc =$.=,,

BB. "nul ;='*a+ nreistrarea amortizării contabile:0aloare contabilă 8 0aloare /ustă 8 #.!"".""" lei0aloare amortizabilă L<# 8 #.!"".""" lei (aloare /ustă – $"".""" leinoua (aloare reziduală L<# 8 #."".""" leiDurată de (iață utilă reestimată 8 #= ani0a trebui să recalculăm amortizarea inclusi( pe anul în curs; anul

L<#.3rin urmare durata de amortizare 8 #= ani < an *anul L<#+ 8 ," ani

Lumăr luni amortizare rămase 8 ," ani durata reestimată ? # luni –# luni amortizarea în L – # luni amortizarea L< 8 ,$6 luniAmortizare contabilă lunară 8 #."".""" lei > ,$6 luni 8 6."6= leiAmortizare contabilă anuală L<# 8 # luni ? 6."6= lei 8 C#.# lei

C#.# lei %&eltuieli 8 Amortizarea C#.# lei

de e?ploatare clădirilorpri(ind amortizareaimobilizărilor

*b+ 5ee(aluarea:0aloare rămasă la sf4rșitul anului L< 8 #.!"".""" lei (aloare /ustă –C#.# lei amortizare contabilă anul L< 8 #.$#C.C# lei0aloare /ustă 8 .C"".""" leiDiferență neati(ă din ree(aluare 8 .C"".""" lei – #.$#C.C# lei 8C#C.C# lei; recunoscută astfel:– pe seama rezer(elor din ree(aluare !C6."!# lei *surplusul poziti(

recunoscut anterior+9– restul de C#C.C# lei – !C6."!# lei 8 !.#" lei pe seama

c&eltuielilor.

*b+ Anularea amortizării cumulate:

C#.# lei Amortizarea clădirilor 8 %lădiri C#.# lei

,C

Page 77: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 77/235

*b#+ Diferența neati(ă din ree(aluare:

!C6."!# lei 5ezer(e din 8 %lădiri !C6."!# leiree(aluarea

imobilizărilor corporale

Qi:

!.#" lei %&eltuieli din 8 %lădiri !.#" leiree(aluareaimobilizărilor

necorporale Hicorporale

*c+ %alculul impozitelor am4nate:0aloare contabilă 8 0aloare ree(aluată 8 .C"".""" lei0aloare scală 8 #.""".""" lei cost – ,.,,, lei amortizare scală L –".""" lei amortizare scală L< – ".""" lei amortizarea scală L<#8 .#6.66C lei0aloare contabilă acti( .C"".""" lei (aloare scală acti( .#6.66Clei. Deci rezultă o diferență temporară deductibilă 8 .C"".""" lei –.#6.66C lei 8 #6.66C lei; care dă naștere la o creanță de impozitam4nat 8 6 ? #6.66C lei 8 #".#66;C lei.

*c+ Anularea datoriei de impozit am4nat recunoscută pe seamarezer(elor 8 =#.6;, lei *(ezi contul de mai sus+:

=#.6;, lei Datorie de 8 5ezer(e din =#.6;, leiimpozit am4nat ree(aluarea

imobilizărilor corporale

*c#+ Anularea datoriei de impozit am4nat recunoscută pe seama

c&eltuielilor 8 ,, lei < #.6,;C lei 8 #.C6$;C lei *(ezi contul de maisus+:

#.C6$;C lei Datorie de 8 0enituri din #.C6$;C leiimpozit am4nat impozite am4nate

*c,+ 5ecunoașterea creanței de impozit am4nat:

#".#66; C lei %reanGe de 8 0enituri din #".#66; C leiimpozit am4nat impozite am4nate

,C=

Page 78: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 78/235

Exemplul ilustrativ %%4'(

M societate ac&iziționează la data de ,.#.L- o clădire la costul de".""" lei. %onsultantul imobiliar estimează durata de (iață utilă aclădirii la $" de ani; o (aloare reziduală nulă; iar rma anticipează(4nzarea clădirii după " ani. 'etoda de amortizare este cea liniară.@a sf4rșitul anului L< e?istă indicii că acti(ul este depreciat și secalculează o (aloare recuperabilă în sumă de $".""" lei.@a sf4rșitul anului L<,; (aloarea recuperabilă de(ine "6.""" lei.!e cerea/ rezentați conform B"! 1% 2i B"! 3% înre6istrările

contabile aferente anilor ;- ;=1 2i ;=3b/ rezentați un extras din politicile contabile aplicate deentitate le6at de tranzacțiile de mai sus.

8ezolvare*a+ %alculul amortizării anuale conform IAS 6:• %ost de ac&iziGie ".""" lei

0aloarea reziduală " lei0aloarea amortizabilă 8 %ost – 0aloarea reziduală 8

".""" lei – " lei ".""" leiDurata de (iaGă utilă " aniAmortizarea anuală 8 ".""" lei > " ani .""" lei

*a#+ Situația acti(ului la sf4rșitul anului L<:• %ost *(aloare de intrare+ ".""" lei

Amortizarea anuală .""" leiAmortizarea cumulată pe # ani *L Hi L<+ 8 # ani ? .""" lei>an,6.""" lei0aloarea rămasă la sf4rHitul anului L<8 ".""" lei– ,6.""" lei$$.""" lei

Se elimină amortizarea cumulată:

,6.""" lei Amortizarea 8 %lădiri ,6.""" leiimobilizărilor corporale

,"

Page 79: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 79/235

%onform IAS ,6; dacă (aloarea recuperabilă este mai mică dec4t(aloarea rămasă *$".""" lei $$.""" lei+; atunci acti(ul este adusla (aloarea recuperabilă prin recunoașterea unei pierderi dindepreciere în contul de prot și pierdere prin formula contabilă:

$.""" lei %&eltuieli 8 A/ustări pentru $.""" leide e?ploatare deprecierea

pri(ind a/ustările clădirilorpentru depreciere

*a,+ Situația acti(ului la sf4rșitul anului L<,:• 0aloare recuperabilă la sf4rHitul anului L<

*acti(ul a fost adus la (aloarea recuperabilă prin depreciere+$".""" leiDurata de (iaGă utilă rămasă 8 " ani – # ani aniAmortizarea anuală 8 $".""" lei > ani C.!"" leiAmortizarea cumulată pe # ani *L<# Hi L<,+ 8 # ani ? C.!"" lei,!.""" lei0aloare rămasă la sf4rșitul anului L<, 8 $".""" lei – ,!.""" lei"!.""" lei

Se elimină amortizarea cumulată:

,6.""" lei Amortizarea 8 %lădiri ,6.""" leiimobilizărilor corporale

0aloarea recuperabilă *"6.""" lei+ P (aloarea rămasă *"!.""" lei+;deci ar trebui reluată la (enituri o pierdere din depreciere eală cu.""" lei.

*a$+ Situația acti(ului în anul L<, dacă acesta nu ar fost depreciat:

• 0aloarea rămasă la sf4rHitul anului L< dacă acti(ul nu eradepreciat $$.""" leiDurata de (iaGă utilă rămasă 8 " ani – # ani aniAmortizarea anuală 8 $$.""" lei > ani .""" leiAmortizarea cumulată pe # ani *L<# Hi L<,+ 8 # ani ? .""" lei,6.""" lei0aloarea rămasă la sf4rHitul anului L<, dacăacti(ul nu era depreciat 8 $$.""" lei – ,6.""" lei ".""" lei

,

Page 80: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 80/235

3rin reluarea pierderii totale de .""" lei la (enituri; acti(ul ar adusla (aloarea "!.""" lei < .""" lei 8 "6.""" lei; care nu depășește(aloarea rămasă dacă acti(ul nu ar fost depreciat; de ".""" lei.

 )otodată; reluarea de .""" lei este mai mică dec4t pierderile înreistrate anterior de $.""" lei. Deci la (enituri se poate relua sumade .""" lei:

.""" lei A/ustări pentru 8 0enituri din .""" leideprecierea e?ploatare

clădirilor pri(ind a/ustărilepentru depreciere

*b+ E?tras din politicile contabile:. Evaluarea inițială

E(aluarea inițială a clădirii se realizează la cost; care este formatdin prețul de cumpărare.

'. Evaluarea ulterioară recunoa2terii inițialelterior recunoașterii inițiale; clădirea a fost înreistrată la costulsău minus oriceamortizare cumulată și orice pierderi din depreciere.

,. "mortizarea,.. %lădirea se amortizează liniar. 0aloarea amortizabilă se

determină scăz4nd din cost (aloarea reziduală.

,.#. Durata de (iață utilă este perioada în care clădirea estepreconizată a disponibilă pentru utilizare de către oentitate.

,.,. Amortizarea clădirii este recunoscută ca o c&eltuială.$. eprecierea

$..0aloarea contabilă a clădirii (a comparată cu (aloarea sarecuperabilă ori de c4te ori e?istă un indiciu de depreciere.

$.#. Dacă (aloarea recuperabilă este mai mică dec4t (aloareacontabilă; clădirea respecti(ă trebuie depreciată; respecti(

(aloarea sa contabilă trebuie redusă la (aloarea recuperabilă.Această reducere este recunoscută ca o pierdere dindepreciere.

$.,. n cazul creșterii (alorii recuperabile; deprecierea sediminuează sau se anulează; astfel înc4t (aloarea contabilă aclădirii să e adusă la ni(elul (alorii recuperabile; fără adepăși însă (aloarea rămasă dacă acti(ul nu ar fostdepreciat și pierderile cumulate din depreciere înreistrate.

Exemplul ilustrativ %(4'&

,#

Page 81: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 81/235

@a data de ,.#.L-; o societate comercială importă o instalațiepentru e?tracția azelor naturale; c&eltuielile leate de ac&iziție ind:prețul de cumpărare "".""" lei9 ta?a (amală .""" lei9. n leătură

cu instalația s-au efectuat următoarele costuri suplimentare: costurilede desc&idere a unei noi instalații #,.""" lei9 c&eltuieli leate depunerea în funcțiune .""" lei9 costuri de testare a funcționăriicorecte a acti(ului #.""" lei9 c&eltuieli cu piese de sc&imb înlocuitedeoarece s-a constatat că acti(ul nu funcționa la parametrii estimațiinițial !.""" lei. Estimarea inițială a costurilor actualizate dedezasamblare se ridică la ,=.""" lei; instalația neind utilizată înproducerea de stocuri.3entru instalația ac&iziționată s-a estimat o durată de (iață utilă de "ani și o (aloare reziduală nulă; metoda de amortizare liniară.

@a sf4rșitul anului L< e?istă indicii că instalația este depreciată și secalculează o (aloare recuperabilă de $".""" lei.@a sf4rșitul anului L<$; (aloarea recuperabilă de(ine =#.!"" lei.!e cerea/rezentați conform B"! 1% 2i B"! 3% înre6istrările contabile

aferente anilor ;- ;=1 2i ;=4b/rezentați un extras din politicile contabile aplicate de

entitate le6at de tranzacțiile de mai sus.

8ezolvare*a+ 5ecunoașterea inițială:%alculul costului conform IAS 6:• 3reG de cumpărare "".""" lei

< )a?a (amală .""" lei< %&eltuieli cu punerea în funcGiune .""" lei< %osturile de testare a funcGionării corecte a acti(ului #.""" lei< Estimarea iniGială a costurilor actualizate de dezasamblare ,=."""lei

8 *ost de ac+izi?ie ".""" lei

*a#+ Situația acti(ului la sf4rșitul anului L<:• %ost ".""" lei

Amortizarea anuală 8 ".""" lei > " ani .""" leiAmortizarea cumulată pe # ani *L Hi L<+ 8 # ani ? .""" lei,6.""" lei0aloare rămasă la sf4rHitul anului L<8 ".""" lei – ,6.""" lei$$.""" lei

,,

Page 82: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 82/235

Page 83: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 83/235

*a$+ Situația acti(ului în anul L<$ dacă acesta nu ar fost depreciat:• 0aloarea rămasă la sf4rHitul anului L< dacă acti(ul nu eradepreciat $$.""" lei

Durata de (iaGă utilă rămasă 8 " ani – # ani ani

Amortizarea anuală 8 $$.""" lei > ani .""" leiAmortizarea cumulată pe , ani *L<#; L<, Hi L<$+ 8 , ani ? ."""

lei !$.""" lei0aloarea rămasă la sf4rHitul anului L<$ dacă acti(ul nu era

depreciat$$.""" lei – !$.""" lei =".""" lei

Dacă se reia toată pierderea; (aloarea acti(ului de(ine: C.!"" lei <$.""" lei 8 =.!"" lei; sumă care depășește =".""" lei.3rin urmare; la (enituri se (a relua suma de =".""" lei – C.!"" lei 8#.!"" lei.

 )otodată; (aloarea reluărilor nu depășește pierderea totală e?istentăde $.""" lei.

#.!"" lei A/ustări pentru 8 0enituri din #.!"" leideprecierea e?ploatare pri(indinstalaGiilor a/ustările pentru

depreciere

*b+ E?tras din politicile contabile:. Evaluarea inițială

..E(aluarea inițială a instalației se realizează la cost..#.%ostul instalației este format din:

a+ prețul de cumpărare; incluz4nd ta?ele (amale și ta?elenerecuperabile; după deducerea reducerilor comercialeși a rabaturilor9

b+ orice costuri direct atribuibile aducerii acti(ului la

locația și condiția necesare pentru ca acesta să poatăopera în modul dorit de conducerea entității.

#. Evaluarea ulterioară recunoa2terii inițialelterior recunoașterii inițiale; instalația a fost înreistrată lacostul său minus orice amortizare cumulată și orice pierderi dindepreciere.

,. "mortizarea,.. Instalația se amortizează liniar. 0aloarea amortizabilă se

determină scăz4nd din cost (aloarea reziduală.

,.#. Amortizarea instalației este recunoscută ca o c&eltuială.,!

Page 84: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 84/235

$. eprecierea$.. 0aloarea contabilă a instalației (a comparată cu (aloarea

sa recuperabilă ori de c4te ori e?istă un indiciu dedepreciere.

$.#. Dacă (aloarea recuperabilă este mai mică dec4t (aloareacontabilă; instalația trebuie depreciată; respecti( (aloareasa contabilă trebuie redusă la (aloarea recuperabilă.Această reducere este recunoscută ca o pierdere dindepreciere. 3ierderea din depreciere se contabilizează ca oc&eltuială; cu e?cepția cazurilor c4nd; în prealabil; acti(uldepreciat a făcut obiectul unei ree(aluări. n aceastăsituație; deprecierea se înreistrează pe seama diferențeidin ree(aluare și; dacă este cazul; a impozitelor am4nateaferente.

$.,. n cazul creșterii (alorii recuperabile; deprecierea sediminuează sau se anulează; astfel înc4t (aloarea contabilăa clădirii să e adusă la ni(elul (alorii recuperabile; fără adepăși însă (aloarea rămasă dacă acti(ul nu ar fostdepreciat și pierderile cumulate din depreciere înreistrate.

Exemplul ilustrativ %) 43'

@a data de ".".L; o entitate a ac&iziționat un utila/ la costul de!$.""" lei; durata de utilitate $ ani; (aloarea reziduală !.""" lei. Dinpunct de (edere contabil; utila/ul se amortizează deresi(; indice ;#;iar din punct de (edere scal; utila/ul se amortizează liniar; (aloarereziduală nulă. @a sf4rșitul anului L; utila/ul e testat la deprecierecunosc4nd: (aloarea /ustă ,C.""" lei9 costurile cedării .""" lei9(aloarea de utilitate ,6."" lei.@a data de ,.#.L< se modică reimul de amortizare contabilă;respecti( utila/ul se amortizează liniar. 0aloarea reziduală estereestimată la $.!"" lei. @a sf4rșitul anului L<; utila/ul este testat ladepreciere cunosc4nd: (aloarea /ustă ##.""" lei9 costurile cedării

.""" lei9 (aloarea de utilitate #,.",$ lei.@a data de ,.#.L<# se reestimează durata de (iață utilă totală la $ani și (aloarea reziduală la $.""" lei. @a sf4rșitul anului L<#; utila/uleste testat la depreciere; (aloarea recuperabilă ind #".""" lei.Din punct de (edere scal; a/ustările pentru deprecierea imobilizărilornu sunt deductibile.%ota de impozitare este 6.!e cerea/ Efectuați înre6istrările contabile aferente celor trei

exerciții nanciare în conformitate cu B"! 1% 2i 3%

,6

Page 85: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 85/235

b/ *alculați 2i contabilizați în cele trei exerciții nanciareimpozitele amLnate conform B"! 1'.

8ezolvare

B. "nul ;*a+ nreistrarea amortizării contabile la sf4rșitul anului L:%ost la ".".L 8 !$.""" lei0aloare amortizabilă 8 !$.""" lei cost – !.""" lei (aloare reziduală L8 $=.""" lei%ota liniară 8 "" > $ ani 8 #!%ota deresi(ă 8 #! ? ;#Amortizare contabilă L 8 $=.""" lei ? #! ? ;# 8 $.C"" lei

$.C"" lei %&eltuieli de 8 Amortizarea $.C"" leie?ploatare pri(ind utila/elor

amortizareaimobilizărilor

*b+ )estul de depreciere la sf4rșitul anului L:0aloare rămasă la sf4rșitul anului L 8 !$.""" lei cost – $.C"" leiamortizare contabilă 8 ,=.,"" lei0aloarea recuperabilă 8 ma? *(aloarea /ustă – costurile cedării9

(aloarea de utilitate+0aloarea recuperabilă 8 ma? *,C.""" lei – .""" lei9 ,6."" lei+ 8,6."" lei0aloarea recuperabilă ,6."" lei (aloarea rămasă ,=.,"" lei; deciutila/ul e depreciat și se recunoaște o pierdere din depreciere eală cu,=.,"" lei – ,6."" lei 8 #.!"" lei:

#.!"" lei %&eltuieli de 8 A/ustări pentru #.!"" leie?ploatare deprecierea

pri(ind a/ustările utila/elorpentru depreciere

*c+ %alculul impozitelor am4nate:0aloare contabilă 8 !$.""" lei cost – $.C"" lei amortizare contabilă L– #.!"" lei pierdere din depreciere 8 ,6."" lei *(aloarea recuperabilăde fapt+Amortizarea scală anuală calculată liniar 8 !$.""" lei cost > $ ani 8,.!"" leiBază scală 8 !$.""" lei cost – ,.!"" lei amortizare scală L 8

$".!"" lei,C

Page 86: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 86/235

0aloare contabilă acti( ,6."" lei bază scală acti( $".!"" lei.5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 $".!"" lei – ,6.""lei 8 ,.C"" lei; care (a determina o creanță de impozit am4nat 8 6? ,.C"" lei 8 !=# lei:

!=# lei %reanGe cu 8 0enituri din !=# leiimpozitul am4nat impozite am4nate

%reanGe cu impozitul pe protam4nat

!=# lei

BB. "nul ;=1*a+ nreistrarea amortizării contabile la ,.#.L<:0aloarea acti(ului la sf4rșitul anului L 8 (aloarea recuperabilă 8,6."" lei0aloare amortizabilă 8 ,6."" lei – $.!"" lei (aloarea rezidualăreestimată în L< 8 ,#.,"" leiAmortizare contabilă L<; calculată prin metoda liniară *s-a sc&imbatreimul de amortizare+ 8 ,#.,"" lei > , ani durata rămasă 8 ".C66lei

".C66 lei %&eltuieli de 8 Amortizarea ".C66 leie?ploatare pri(ind utila/elor

amortizareaimobilizărilor

*b+ )estul de depreciere la sf4rșitul anului L<:0aloare rămasă la sf4rșitul anului L< 8 ,6."" lei (aloarea acti(uluila începutul anului L< – ".C66 lei amortizarea contabilă a anului

L< 8 #6.",$ lei0aloarea recuperabilă 8 ma? *##.""" lei – .""" lei9 #,.",$ lei+ 8#,.",$ lei0aloarea recuperabilă #,.",$ lei (aloarea rămasă #6.",$ lei; deciutila/ul e depreciat și se recunoaște o pierdere din depreciere eală cu#6.",$ lei – #,.",$ lei 8 ,.""" lei:

,.""" lei %&eltuieli de 8 A/ustări pentru ,.""" leie?ploatare deprecierea

pri(ind a/ustările utila/elor,

Page 87: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 87/235

pentru depreciere

*c+ %alculul impozitelor am4nate:0aloare contabilă netă la sf4rșitul anului L< 8 !$.""" lei cost –

$.C"" lei amortizare contabilă L – ".C66 lei amortizare contabilăL< – #.!"" lei pierdere din depreciere L – ,.""" lei pierdere dindepreciere L< 8 #,.",$ lei *de fapt (aloarea recuperabilă L<+.Bază scală L< 8 !$.""" lei cost – ,.!"" lei amortizare scală L –,.!"" lei amortizare scală L< 8 #C.""" lei0aloare contabilă acti( #,.",$ lei bază scală acti( #C.""" lei.5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 #C.""" lei – #,.",$lei 8 ,.=66 lei; care (a determina o creanță de impozit am4natnecesară 8 6 ? ,.=66 lei 8 6,$;!6 lei.%reanță de impozit am4nat e?istentă din anul L *soldul contului+ 8

!=# leiDeci creanța de impozit am4nat se (a ma/ora cu 6,$;!6 lei – !=# lei 8$#;!6 lei:

$#;!6 lei %reanGe cu 8 0enituri din $#;!6 leiimpozitul am4nat impozite am4nate

%reanGe cu impozitul pe protam4nat

!=# lei *L+

$#;!6 lei *L<+

Sd 6,$;!6

BBB. "nul ;='*a+ nreistrarea amortizării contabile la sf4rșitul anului L<#:0aloare rămasă la sf4rșitul anului L< 8 (aloare recuperabilă 8#,.",$ lei

0aloarea amortizabilă 8 #,.",$ lei – $.""" lei (aloarea rezidualăreestimată pentru anul L<# 8 =.",$ leiDurata de (iață s-a reestimat la $ ani.0a trebui să recalculăm amortizarea inclusi( pe anul în curs; anulL<#.3rin urmare durata de amortizare 8 $ ani < an *anul L<#+ 8 ! ani

Durată rămasă 8 ! ani – # ani *L și L<+ 8 , aniAmortizare contabilă L<# 8 =.",$ lei > , ani 8 6.,$$ lei:

,=

Page 88: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 88/235

6.,$$ lei %&eltuieli de 8 Amortizarea 6.,$$ leie?ploatare pri(ind utila/elor

amortizareaimobilizărilor

*b+ )estul de depreciere la sf4rșitul anului L<#:0aloare rămasă la sf4rșitul anului L<# 8 #,.",$ lei (aloarea utila/uluila începutul anului L<# – 6.,$$ lei amortizare contabilă L<# 8 6.6="lei0aloarea recuperabilă #".""" lei P (aloarea rămasă 6.6=" lei; decirezultă o apreciere de #".""" lei – 6.6=" lei 8 ,.," lei.5eluarea a/ustării se realizează astfel înc4t (aloarea rămasă autila/ului să nu depășească (aloarea rămasă dacă utila/ul nu s-ar depreciat; dar nu mai mult de (aloarea totală a a/ustărilor pentru

depreciere e?istente *#.!"" lei L < ,.""" lei L< 8 !.!"" lei+.

*c+ 0aloarea rămasă dacă acti(ul nu ar fost depreciat:Amortizare contabilă L 8 $.C"" lei *(ezi anul L+Anul L<:0aloare rămasă la sf4rșitul anului L dacă utila/ul nu ar fost depreciat8 !$.""" lei cost – $.C"" lei amortizare contabilă L 8 ,=.,"" lei0aloare amortizabilă 8 ,=.,"" lei – $.!"" lei (aloare rezidualăreestimată în L< 8 ,$."" lei

Amortizare contabilă L< 8 ,$."" lei > , ani durată de (iață rămasăamortizare liniară 8 .6"" lei0aloare rămasă la sf4rșitul anului L< dacă utila/ul nu s-ar depreciat8 !$.""" lei cost – $.C"" lei amortizare contabilă L – .6"" leiamortizare contabilă L< 8 #C.C"" lei

Anul L<#:0aloare rămasă la sf4rșitul anului L< dacă utila/ul nu s-ar depreciat8 #C.C"" lei

0aloare amortizabilă 8 #C.C"" lei – $.""" lei (aloare rezidualăreestimată pentru L<# 8 #,.C"" leiDurată reestimată 8 ! aniDurată rămasă 8 ! ani – # ani *L și L<+ 8 , aniAmortizare contabilă L<# 8 #,.C"" lei > , ani 8 C.="" lei0aloare rămasă la sf4rșitul anului L<# dacă utila/ul nu s-ar depreciat8 !$.""" lei cost – $.C"" lei amortizare contabilă L – .6"" leiamortizare contabilă L< – C.="" lei amortizare contabilă L<# 8=."" lei

,="

Page 89: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 89/235

Dacă reluăm toată deprecierea de !.!"" lei; (aloarea acti(ului de(ine:6.6=" lei (aloarea rămasă la sf4rșitul anului L<# în condițiiledeprecierii < !.!"" lei 8 ##.=" lei; care depășește =."" lei(aloarea rămasă dacă acti(ul nu era depreciat.

5eluarea a/ustării: =."" lei (aloarea rămasă dacă acti(ul nu eradepreciat – 6.6=" lei (aloarea rămasă la sf4rșitul anului L<# încondițiile deprecierii 8 ,." lei nu depășește pierderea totală de!.!"" lei; deci se poate relua interal:

,." lei A/ustări pentru 8 0enituri din ,." leideprecierea e?ploatare pri(indinstalaGiilor a/ustările pentru

depreciere

*d+ %alculul impozitelor am4nate:0aloarea contabilă a acti(ului la sf4rșitul anului L<# 8 6.6=" lei <,." lei a/ustare reluată 8 =."" leiBază scală 8 !$.""" lei cost – , ani ? ,.!"" lei amortizarea scalăanuală 8 ,.!"" lei0aloare contabilă acti( =."" lei P bază scală acti( ,.!"" lei; decirezultă o diferență temporară impozabilă 8 =."" lei – ,.!"" lei 86.,"" lei; care enerează o datorie de impozit am4nat 8 6 ? 6.,""lei 8 ."" lei.

Se anulează soldul creanței de impozit am4nat *(ezi contul de maisus+:

6$,;!6 lei %&eltuieli cu 8 %reanGă de 6$,;!6 leiimpozitul am4nat impozit am4nat

Se recunoaște datoria de impozit am4nat pentru L<#:

."" lei %&eltuieli cu 8 Datorii de ."" leiimpozitul am4nat impozit am4nat

Exemplul ilustrativ %& 43(

M entitate a ac&iziționat la data de ,.#.L- o clădire la costul deC"".""" lei; cu scopul de a înc&iriată terților în baza unui contractde leasin operațional. %omisionul plătit unei aenții imobiliare a fost#".""" lei; iar ta?ele notariale plătite în (ederea transferului dreptuluide proprietate s-au ridicat la !.""" lei. Durata utilă de (iață a clădirii afost stabilită la " ani; iar metoda de amortizare a fost cea liniară.

,=

Page 90: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 90/235

@a data de ".".L; clădirea este înc&iriată terților în leasinoperațional. @a acest moment; entitatea alee pentru e(aluareain(estiției imobiliare modelul bazat pe (aloarea /ustă; ea inde(aluată la C"".""" lei.

@a data de ,.#.L; (aloarea /ustă de(ine 6".""" lei.@a data de ".".L<; entitatea decide să utilizeze din nou clădireaca sediu central administrati(; (aloarea /ustă la această dată ind de"".""" lei.S-a stabilit o durată de (iață utilă rămasă de ! ani; metoda deamortizare liniară.@a ,.#.L< e?istă indicii că acti(ul este depreciat și se determină(aloarea recuperabilă cunosc4nd: (aloarea /ustă 6=".""" lei9 costurileenerate de (4nzare ".""" lei9 (aloarea de utilizare C"".""" lei.!e cere

a/ rezentați conform B"! 4$- B"! 1% 2i B"! 3% înre6istrărilecontabile aferente anilor ;,1- ; 2i ;=1

b/ rezentați un extras din politicile contabile aplicateinvestițiilor imobiliare de entitate le6at de tranzacțiile demai sus.

8ezolvare*a+ %lădirea ac&iziționată cu scopul de a înc&iriată terților esterecunoscută ca in(estiție imobiliară. 5ecunoașterea inițială a

in(estiției imobiliare; la costul său: C"".""" lei < #".""" lei < !."""lei 8 C#!.""" lei:

C#!.""" lei In(estiGii imobiliare 8 urnizori C#!.""" leie(aluate la cost de imobilizări

*a#+ In(estițiile imobiliare e(aluate la cost se amortizează.5ecunoașterea amortizării aferentă perioadei ".".L – ".".L:

%ost C#!.""" leiAmortizare anuală: C#!.""" lei >" ani C#.!"" lei

Amortizarea perioadei "." .L – ".".L: C#.!"" lei ># luni ? C luni

$#.#=# lei

$#.#=# lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea $#.#=# leiamortizarea in(estiGiilor imobiliare

in(estiGiilor imobiliare e(aluate la cost

*a,+ @a ".".L se trece de la modelul costului la modelul (alorii /uste:,=#

Page 91: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 91/235

!ituația investiției imobiliare la data de $1.$).;- lei -

%ost de ac&iziție C#!."""

Amortizarea perioadei "." .L – ".".L $#.#=#0aloare rămasă la ".".L: C#!.""" – $#.#=# 6#.C"

0aloare /ustă la".".L C""."""

%4ști: C"".""" – 6#.C" C.#=#

*a,.+ Anularea amortizării pentru in(estițiile imobiliare e(aluate lacost:

$#.#=# lei Amortizarea 8 In(estiGii imobiliare $#.#=# leiin(estiGiilor imobiliare e(aluate la cost

e(aluate la cost

*a,.#+ )recerea la modelul (alorii /uste și recunoașterea c4știului:

C"".""" lei In(estiGii imobiliare 8 C"".""" leie(aluate la In(estiGii imobiliare 6#.C" lei

(aloarea /ustă e(aluate la cost

%4Htiuri din C.#=# leimodicarea(alorii /uste a

in(estiGiilor imobiliare

*a$+ @a ,.#.L se recunosc diferențele de (aloare /ustă:

!ituația investiției imobiliare la data de 31.1'.;lei

0aloare /ustă la".".L C""."""0aloare /ustă la ,.#.L 6"."""

3ierdere din modicarea (alorii /uste: 6".""" –C""."""

*#"."""+

#".""" lei 3ierdere din 8 In(estiGii imobiliare #".""" leimodicarea e(aluate la

(alorii /uste a (aloarea /ustăin(estiGiilor imobiliare

,=,

Page 92: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 92/235

*a!+ @a ".".L< se recunosc diferențele de (aloare /ustă înmomentul transferului la imobilizări corporale:

!ituația investiției imobiliare la data de $1.1$.;=1

- lei -0aloare /ustă la ,.#.L 6"."""

0aloare /ustă la ".".L< ""."""

%4ști din modicarea (alorii /uste: "".""" – 6".""" #"."""

#".""" lei In(estiGii imobiliare 8 %4Htiuri din #".""" leie(aluate la modicarea

(aloarea /ustă (alorii /uste a

in(estiGiilor imobiliare*a6+ )ransferul in(estiției imobiliare la imobilizări corporale la data de".".L< la (aloarea /ustă de "".""" lei care de(ine cost:

"".""" lei %lădiri 8 In(estiGii imobiliare "".""" leie(aluate la

(aloarea /ustă

*aC+ 5ecunoașterea amortizării clădirii pe perioada ".".L< –

,.#.L<:Amortizare anuală 8 "".""" lei > ! ani 8 6".""" leiAmortizarea perioadei ".".L< – ,.#.L<: 6".""" lei > # luni ?, luni 8 $".""" lei

$".""" lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea $".""" leiamortizarea clădirilor

imobilizărilor corporale

*a+ Situația clădirii la ,.#.L<:- lei -

%ost la ".".L< ""."""

Amortizarea perioadei ".".L< – ,.#.L< $"."""

0aloare rămasă la ,.#.L<:"".""" – $".""" C6"."""

Eliminarea amortizării:

$".""" lei Amortizarea 8 %lădiri $".""" leiclădirilor,=$

Page 93: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 93/235

0aloarea recuperabilă 8 ma? *6=".""" lei – ".""" lei9 C"".""" lei+ 8C"".""" leiAplic4nd IAS ,6; (aloarea recuperabilă de C"".""" lei (aloarea

rămasă de C6".""" lei; deci clădirea este depreciată și se recunoașteo pierdere din depreciere eală cu diferența de 6".""" lei:

6".""" lei %&eltuieli cu 8 A/ustări pentru 6".""" leideprecierea deprecierea

imobilizărilor corporale clădirilor

*b+ E?tras din politicile contabile pri(ind in(estițiile imobiliare:. E(aluarea inițială a in(estițiilor imobiliare s-a realizat la cost.

%ostul cuprinde prețul de cumpărare plus orice c&eltuieliatribuibile.

#. 3entru e(aluarea la cost; in(estițiile imobiliare se amortizează;amortizarea ind cea liniară.

,. Atunci c4nd in(estiția imobiliară a fost pentru prima dată e(aluatăla (aloarea /ustă; diferența dintre (aloarea /ustă și (aloarearămasă reprezintă un c4ști sau o pierdere din e(aluarea la(aloarea /ustă.

$. In(estițiile imobiliare e(aluate la (aloarea /ustă nu se maiamortizează.

!. 0ariația (alorii /uste reprezintă; după caz; un c4ști sau o pierderedin e(aluarea la (aloarea /ustă.6. Atunci c4nd in(estițiile imobiliare e(aluate la (aloarea /ustă se

transferă la imobilizări corporale; transferul se face la (aloarea /ustă din momentul transferului; care de(ine cost pentruimobilizările corporale.

Exemplul ilustrativ ($ 441

@a data de ,.#. L-; o societate ac&iziționează o clădire la costul de!!.""" lei. Durata utilă de (iață a clădirii este de " ani; metoda deamortizare liniară; (aloarea reziduală .""" lei.@a sf4rșitul anului L<# e?istă indicii că acti(ul este depreciat și secalculează (aloarea recuperabilă cunosc4nd: (aloarea /ustă ,=."""

,=!

Page 94: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 94/235

lei9 costurile enerate de (4nzare ,.""" lei9 (aloarea de utilizare,C.""" lei.@a data de ".".L<,; clădirea este înc&iriată terților în baza unuicontract de leasin operațional. @a acest moment; entitatea alee

pentru e(aluarea in(estiției imobiliare modelul bazat pe (aloarea /ustă; ea ind e(aluată la ,!.""" lei.@a data de ,.#.L<,; (aloarea /ustă de(ine ,$.""" lei.!e cerea/ rezentați conform B"! 4$- B"! 1% 2i B"! 3% înre6istrările

contabile aferente anilor ;,1- ;=' 2i ;=3b/ rezentați un extras din politicile contabile aplicate de

entitate le6at de tranzacțiile de mai sus.

8ezolvare*a+ Ac&iziția clădirii la ,.#.L-:

!!.""" lei %lădiri 8 urnizori !!.""" leide imobilizări

*a#+ Amortizarea anului L; a anului L< și a anului L<# conform IAS6:0aloare amortizabilă 8 !!.""" lei cost – .""" lei (aloare reziduală 8!$.""" leiAmortizare anuală 8 !$.""" lei > " ani 8 !.$"" lei

!.$"" lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea clădirii !.$"" leiamortizarea

imobilizărilor corporale

*a,+ )estul de depreciere conform IAS ,6 la ,.#.L<#:0aloarea recuperabilă 8 ma? *,=.""" lei – ,.""" lei9 ,C.""" lei+ 8,C.""" lei

Situația clădirii la sf4rșitul anului L<#:

%ost !!."""lei

Amortizare anuală !.$"" lei

Amortizare cumulată pe , ani *L; L< și L<#+: , ani ?!.$"" lei

6.#""lei

0aloarea netă contabilă la sf4rșitul anului L<#:!!."""

lei -6.#"" lei

,.""

lei,=6

Page 95: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 95/235

0aloare recuperabilă ,C."""lei

3ierdere din depreciere: ,."" lei – ,C.""" lei ."" lei

*a,.+ eliminarea amortizării cumulate:

6.#"" lei Amortizarea clădirilor 8 %lădiri 6.#"" lei

*a,.#+ înreistrarea pierderii din depreciere:

."" lei %&eltuieli cu 8 A/ustări pentru ."" leideprecierea deprecierea

imobilizărilor corporale clădirilor

*a$+ )ransferul clădirii la in(estiții imobiliare e(aluate la (aloarea /ustă:

Situația clădirii la data de ".".L<,:

0aloare recuperabilă la ,.#.L<# ,C.""" lei

Durată de (iață utilă rămasă: " ani – , ani C ani

Amortizare anuală: ,C.""" lei > C ani !.#6 leiAmortizarea perioadei "." .L<, – ".".L<,: !.#6lei ># luni ? C luni

,.", lei

0aloarea netă contabilă la ".".L<,:,C.""" lei – ,.",lei

,,.=C lei

Eliminarea amortizării:

,.", lei Amortizarea clădirilor 8 %lădiri ,.", lei5ecunoașterea in(estiției imobiliare e(aluate la (aloarea /ustă și adiferenței dintre (aIoarea /ustă și (aloarea contabilă: ,!.""" lei –,,.=C lei 8 .", lei recunoscută conform IAS 6 ca operație deree(aluare:

,!.""" lei In(estiGii imobiliare 8 ,!.""" leie(aluate la %lădiri ,,.=C lei

(aloarea /ustă 5ezer(e din .", lei

ree(aluare,=C

Page 96: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 96/235

și anularea a/ustării pentru depreciere rămase fără obiect:  ."" lei A/ustări pentru deprecierea 8 0enituri din a/ustări."" lei

  clădirilor pentru depreciereaimobilizărilor  corporale*a!+ @a ,.#.L<, se recunoaște (ariația (alorii /uste: ,$.""" lei –,!.""" lei; adică o pierdere de (aloare:

.""" lei 3ierdere din 8 In(estiGii imobiliare .""" leimodicarea e(aluate la

(alorii /uste a (aloarea /ustă

in(estiGiilor imobiliare*b+ E?tras din politicile contabile:. Evaluarea inițială

..E(aluarea inițială a clădirii se realizează la cost.#. Evaluarea ulterioară recunoa2terii inițiale

lterior recunoașterii inițiale; clădirea a fost înreistrată la costulsău minus orice amortizare cumulată și orice pierderi dindepreciere.

,. "mortizarea,..%lădirea se amortizează liniar. 0aloarea amortizabilă sedetermină scăz4nd din cost (aloarea reziduală9

,.#.Amortizarea clădirii este recunoscută ca o c&eltuială.$. eprecierea

$..0aloarea contabilă a clădirii (a comparată cu (aloarea sarecuperabilă ori de c4te ori e?istă un indiciu de depreciere.

$.#.Dacă (aloarea recuperabilă este mai mică dec4t (aloareacontabilă; instalația trebuie depreciată; respecti( (aloarea sacontabilă trebuie redusă la (aloarea recuperabilă. Aceastăreducere este recunoscută ca o pierdere din depreciere.3ierderea din depreciere se contabilizează ca o c&eltuială.

!. 0ransferul la investiții imobiliare evaluate la valoarea Kustăn măsura în care clădirea utilizată de entitate de(ine o in(estițieimobiliară e(aluată la (aloarea /ustă; se aplică IAS 6 p4nă ladata modicării utilizării. Mrice diferență de la acea dată în(aloarea contabilă a proprietății imobiliare în conformitate cu IAS6 și (aloarea sa /ustă se tratează la fel ca pe o ree(aluare în

conformitate cu IAS 6.T,=

Page 97: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 97/235

6. In(estițiile imobiliare e(aluate la (aloarea /ustă nu se maiamortizează.

C. 0ariația (alorii /uste reprezintă; după caz; un c4ști sau o pierderedin e(aluarea la (aloarea /ustă.

Exemplul ilustrativ (1 444

M societate are ca obiect de acti(itate ac&iziția și (4nzarea de clădiri.@a data de ,.#.L; (aloarea contabilă a clădirilor deținute este de!"".""" lei. @a ,.#.L; (aloarea realizabilă netă a clădirii este de$6".""" lei.@a data de "!."=.L<; conducerea a decis să înc&irieze C" dinclădiri terților în leasin operațional; (aloarea /ustă ind ,".""" lei.

@a ,.#.L<; (aloarea /ustă este de ,#".""" lei.A/ustările pentru depreciere nu sunt deductibile scal.Din punct de (edere scal; (aloarea /ustă nu este recunoscută *esterecunoscut din punct de (edere scal doar costul+.%ota de impozit pe prot este de 6.!e cerea/ *ontabilizați conform B"! 4$ 2i B"! ' operațiile aferente

exercițiilor ; 2i ;=1b/ *alculați 2i contabilizați conform B"! 1' impozitele

amLnate.

8ezolvareB. "nul ;%lădirile ac&iziționate cu scop de re(4nzare se recunosc în cateoriastocurilor.*a+ 5ecunoașterea; conform IAS #; a pierderii din depreciere:0aloarea realizabilă netă mărfuri $6".""" lei costul de ac&iziție!"".""" lei; deci mărfurile sunt depreciate și se recunoaște o pierdere

din depreciere 8 !"".""" lei – $6".""" lei 8 $".""" lei:

$".""" lei %&eltuieli cu 8 A/ustări pentru $".""" leia/ustări pentru deprecierea mărfurilor

deprecierea mărfurilor

*b+ %alculul impozitelor am4nate:0aloare contabilă mărfuri 8 !"".""" lei cost – $".""" lei a/ustăripentru depreciere 8 $6".""" lei *(aloarea realizabilă netă de fapt+Bază scală mărfuri 8 !"".""" lei *dacă a/ustarea nu e deductibilăscal; ea nu se deduce din cost+

,==

Page 98: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 98/235

0aloare contabilă acti( $6".""" lei bază scală acti( !"".""" lei.5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 !"".""" lei –$6".""" lei 8 $".""" lei; care (a determina o creanță de impozitam4nat 8 6 ? $".""" lei 8 6.$"" lei:

6.$"" lei %reanGe cu 8 0enituri din 6.$"" leiimpozitul am4nat impozite am4nate

%reanGe cu impozitul pe protam4nat

6.$"" lei

BB. "nul ;=1*a+ @a data de "!."=.L<; recunoașterea mărfurilor transferate lain(estiții imobiliare e(aluate la (aloarea /ustă:0aloare contabilă mărfuri transferate 8 C" ? !"".""" lei 8 ,!"."""lei

,".""" lei In(estiGii imobiliare 8 ,".""" leie(aluate la 'ărfuri ,!".""" lei

(aloarea /ustă %4Htiuri din ,".""" lei

modicarea(alorii /uste a

in(estiGiilor imobiliare

%oncomitent se diminuează a/ustarea pentru depreciere e?istentă cuC" ? $".""" lei 8 #.""" lei:

#.""" lei A/ustări pentru 8 0enituri din #.""" leideprecierea mărfurilor a/ustări pentru

deprecierea mărfurilor*b+ @a ,.#.L<; recunoașterea diferențelor de (aloare /ustă:0aloare /ustă la "!."=.L< 8 ,".""" lei0aloare /ustă la ,.#.L< 8 ,#".""" lei3ierdere 8 6".""" lei

6".""" lei 3ierdere din 8 In(estiGii imobiliare 6".""" leimodicarea e(aluate la

(alorii /uste a (aloarea /ustăin(estiGiilor imobiliare$""

Page 99: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 99/235

*c+ %alculul impozitelor am4nate la ,.#.L<:*c+ Iărfuri0aloare contabilă mărfuri la ,.#.L< 8 !"".""" lei cost – $".""" lei

a/ustarea din anul L – ,!".""" lei (aloarea contabilă a mărfurilortransferate la in(estiții imobiliare în L< < #.""" lei a/ustări reluate în L< 8 ,.""" leiBază scală mărfuri la ,.#.L<8 !"".""" lei cost – ,!".""" lei(aloarea contabilă a mărfurilor transferate la in(estiții imobiliare înL< 8 !".""" lei *a/ustările nu sunt recunoscute scal; deci nu leluăm în considerare la calculul bazei scale+0aloare contabilă mărfuri ,.""" lei bază scală mărfuri !"."""lei. 5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 !".""" lei –,.""" lei 8 #.""" lei.

*c#+ Bnvestiții imobiliare evaluate la valoarea Kustă0aloare contabilă in(estiții imobiliare e(aluate la (aloarea /ustă la,.#.L< 8 ,#".""" lei (aloare /ustă la ,.#.LBază scală in(estiții imobiliare e(aluate la (aloarea /ustă la,.#.L< 8 ,!".""" lei *dacă (aloarea /ustă nu ar fostrecunoscută scal; mărfurile s-ar transferat la in(estiții imobiliare lacostul de ,!".""" lei+.0aloare contabilă in(estiții imobiliare ,#".""" lei bază scală

in(estiții imobiliare ,!".""" lei. 5ezultă deci o diferență temporarădeductibilă 8 ,!".""" lei – ,#".""" lei 8 ,".""" lei. )otal diferențe temporare deductibile 8 #.""" lei < ,".""" lei 8$#.""" lei; care enerează o creanță de impozit am4nat necesară 86 ? $#.""" lei 8 6.C#" lei.%reanță de impozit am4nat e?istentă din anul L *(ezi soldul contului+8 6.$"" leiDeci creanța de impozit am4nat se (a ma/ora cu 6.C#" lei – 6.$"" lei8 ,#" lei.

,#" lei %reanGe cu 8 0enituri din ,#" leiimpozitul am4nat impozite am4nate

Exemplul ilustrativ (' 44(

@a data de ,.#. L-; o societate ac&iziționează un utila/; preț decumpărare $".""" lei; c&eltuieli de transport !.""" lei.Durata utilă de (iață a utila/ului este de " ani; metoda de amortizareliniară; (aloarea reziduală .""" lei.

$"

Page 100: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 100/235

@a data de "."=.L<,; manaementul întocmește un plan de (4nzarea utila/ului și întreprinde acțiuni pentru a ăsi un cumpărător. 3rinurmare; utila/ul este clasicat ca deținut în (ederea (4nzării. 0aloarea

 /ustă a utila/ului este de ,".""" lei; iar c&eltuielile enerate de(4nzare sunt estimate la .""" lei. 04nzarea este estimată să aibă locpeste " luni. @a sf4rșitul e?ercițiului L<,; (aloarea /ustă diminuatăcu c&eltuielile enerate de (4nzare este de #C.""" lei.n afara pierderilor de (aloare nu e?istă nicio altă sursă de diferențe

 între baza contabilă și baza scală.%ota de impozit pe prot este de 6.!e cerea/ *ontabilizați conform B"! 1%- B"! 3% 2i BF8! 5 tranzacțiile

anilor ;,1- ;- ;=1- ;=' 2i ;=3b/ *alculați 2i contabilizați impozitele amLnate conform B"!

1'c/ rezentați un extras din politicile contabile aplicate de

entitate în le6ătură cu activele deținute în vedereavLnzării.

8ezolvareI. "nul ;,1@a ,.#. L- se recunoaște ac&iziția utila/ului la costul de $".""" leipreț de cumpărare < !.""" lei c&eltuieli de transport 8 !!.""" lei:

!!.""" lei tila/e 8 urnizori !!.""" leide imobilizări

BB. "nii ; - ;=1 2i ;='5ecunoașterea amortizării:0aloare amortizabilă 8 !!.""" lei cost – .""" lei (aloare reziduală 8!$.""" leiAmortizare anuală 8 !$.""" lei > " ani 8 !.$"" lei

!.$"" lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea !.$"" leiamortizarea utila/elor

BBB. "nul ;=3*a+ 0ransferul utilaKului în cate6oria activelor deținute pentruvLnzare la $1.$&.;=3*a+ %alculul (alorii rămase la data de "."=.L<,:

$"#

Page 101: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 101/235

%ost la ,.#.LU !!.""" lei

Amortizare anuală: !.$"" lei

Amortizarea perioadei "." .L – "."=.L<,: !.$""lei ? , ani < !.$"" lei ? luni># luni =."" lei

0aloarea netă contabilă la "."=.L<,:!!.""" lei - =."" lei 8 ,!.#"" lei

,,.$C6;# lei

*a#+ %onform I5S !; la data de "."=.L<,; entitatea trebuie săe(alueze acti(ul deținut în (ederea (4nzării la min * ,!.#"" lei9,".""" lei – .""" lei+ 8 #=.""" lei:*a#.+ eliminarea amortizării cumulate:

=."" lei Amortizarea 8 tila/e =."" leiutila/elor

*a#.#+ transferul utila/ului în cateoria acti(elor deținute pentru(4nzare:

,!.#"" lei 8 tila/e ,!.#"" lei#=.""" lei Acti(e deGinute în

(ederea (4nzării 6.#"" lei 3ierderi dine(aluarea acti(elor

deGinute în(ederea (4nzării

*b+ E(aluarea acti(ului deținut pentru (4nzare la data de ,.#.L<,:0aloarea acti(ului deținut pentru (4nzare se diminuează de la #=."""lei; la "."=.L<,; la #C.""" lei; deci cu #.""" lei.5ecunoașterea pierderii din depreciere pentru reducerea ulterioară:

#.""" lei 3ierderi din 8 Acti(e deGinute în #.""" leie(aluarea acti(elor (ederea (4nzării

deGinute în(ederea (4nzării

*c+ %alculul impozitelor am4nate la ,.#.L<,:5ecunoașterea acti(ului de impozit am4nat pentru pierderile totale

de: *6.#"" lei < #.""" lei+ ? 6 8 .,# lei:.,# lei %reanGe cu$",

Page 102: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 102/235

8 0enituri din .,# leiimpozitul am4nat impozite am4nate

Extras din politicile contabile

. Evaluarea inițială  a acti(elor în momentul clasicării ca inddeținute în (ederea (4nzării se realizează la (aloarea cea maimică dintre (aloarea contabilă și (aloarea /ustă minus costurileenerate de (4nzare.

#. Diferența dintre (aloarea rămasă mai mică și (aloarea /ustădiminuată cu costurile enerate de (4nzare din momentultransferului se recunoaște în contul de prot și pierdere dreptpierdere din e(aluare.

,. Evaluarea ulterioară  se realizează la minimul dintre (aloareacontabilă de la clasicare și (aloarea /ustă minus costurile

enerate de (4nzare din acel moment.$. Diferențele de (aloare /ustă se recunosc în contul de prot și

pierdere drept pierderi sau c4știuri din e(aluare; după caz.!. Dacă pentru un acti( (aloarea contabilă este mai mare dec4t baza

scală; rezultă o diferență temporară impozabilă; care (adetermina o datorie pri(ind impozitele am4nate.

6. Dacă pentru un acti( (aloarea contabilă este mai mică dec4t bazascală; rezultă o diferență temporară deductibilă; care (adetermina o creanță pri(ind impozitele am4nate.

C. Impozitele am4nate se contabilizează pe seama unei c&eltuieli saua unui (enit; e?cept4nd cazul ree(aluării.

Exemplul ilustrativ (344&@a data de ,.#.L-; o societate comercială ac&iziționează un utila/la costul de .=!" lei.3entru utila/ul ac&iziționat s-a estimat o durată de (iață utilă de " aniși o (aloare reziduală de #".""" lei; metoda de amortizare liniară.@a data de "."!.L<,; manaementul întocmește un plan de (4nzarea acti(ului și întreprinde acțiuni pentru a ăsi un cumpărător. 3rinurmare; acti(ul este clasicat ca deținut în (ederea (4nzării. 0aloarea

 /ustă a utila/ului este de 6#.""" lei; iar c&eltuielile enerate de(4nzare sunt estimate la #.""" lei. 04nzarea este estimată să aibă locpeste C luni. @a ,.#.L<,; (aloarea /ustă minus costurile eneratede (4nzare este de !!.""" lei.@a data de "."$.L<$; utila/ul încetează a mai clasicat dreptdeținut în (ederea (4nzării; ind transferat în cateoria imobilizărilorcorporale. 0aloarea recuperabilă la această dată este de 6!.""" lei. n

$"$

Page 103: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 103/235

acest moment s-a estimat pentru utila/ o (aloare reziduală de !."""lei și o durată de (iață utilă de ! ani.. n afara pierderilor de (aloare nu e?istă nicio altă sursă de diferențe

 între baza contabilă și baza scală.

%ota de impozit pe prot este de 6.!e cerea/ *ontabilizați conform B"! 1% 2i BF8! 5 tranzacțiile anilor

;,1- ;- ;=1- ;='- ;=3 2i ;=4b/ *alculați 2i contabilizați impozitele amLnate conform B"!

1'c/ rezentați un extras din politicile contabile aplicate de

entitate în le6ătură cu activele deținute în vedereavLnzării.

8ezolvareB. "nul ;,1@a ,.#. L- se recunoaște ac&iziția utila/ului la cost:

.=!" lei tila/e 8 urnizori .=!" leide imobilizări

BB. "nii ;- ;=1 2i ;='

Amortizarea anuală:0aloare amortizabilă 8 .=!" lei cost – #".""" lei (aloare reziduală 86.!" leiAmortizare anuală 8 6.=!" lei > " ani 8 6.=! lei

6.=! lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea 6.=! leiamortizarea utila/elor

BBB. "nul ;=3

*a+ )ransferul acti(ului în cateoria acti(elor deținute pentru (4nzare:

Situația la "."!.L<,:

%ost .=!" lei

Amortizare anuală 6.=! lei

$"!

Page 104: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 104/235

Amortizare cumulată pe perioada "." .L –"."!.L<,Anii L; L< și L<#:, ani ? 6.=! lei>an8 #".6! leiAmortizarea anului L<,; perioada "." – "."!:

6.=! lei ># luni ? $ luni 8 #.#= lei )otal #".6! lei < #.#= lei

##.=, lei

0aloare contabilă la "."!.L<,:.=!" lei – ##.=, lei 6!.=6C lei

%onform I5S !; la data de "."!.L<,; entitatea trebuie să e(aluezeacti(ul deținut în (ederea (4nzării la min *6!.=6C lei9 6#.""" lei –#.""" lei+ 8 6".""" lei.

*a+ Eliminarea amortizării cumulate:

##.=, lei Amortizarea 8 tila/e ##.=, leiutila/elor

*a#+ )ransferul utila/ului la acti(e deținute pentru (4nzare:

6!.=6C lei 8 tila/e 6!.=6C lei6".""" lei Acti(e deGinute în

(ederea (4nzării

!.=6C lei 3ierderi dine(aluarea acti(elor

deGinute în(ederea (4nzării

*b+ E(aluarea acti(ului deținut pentru (4nzare la data de ,.#.L<,:@a data de ,.#.L<,; entitatea e(aluează acti(ul la min *6!.=6C lei(aloare rămasă9 !!.""" lei+ 8 !!.""" lei.3rin urmare; (aloarea acti(ului deținut pentru (4nzare se diminuează

de la 6".""" lei; la "."=.L<,; la !!.""" lei; deci cu !.""" lei.5ecunoașterea pierderii din depreciere pentru reducerea ulterioară:

!.""" lei 3ierderi din 8 Acti(e deGinute în !.""" leie(aluarea acti(elor (ederea (4nzării

deGinute în(ederea (4nzării

*c+ %alculul impozitelor am4nate la ,.#.L<,:5ecunoașterea acti(ului de impozit am4nat pentru pierderile totalede: *!.=6C lei < !.""" lei+ ? 6 8 .C!! lei:

$"6

Page 105: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 105/235

.C!! lei %reanGe cu 8 0enituri din .C!! leiimpozitul am4nat impozite am4nate

B:. "nul ;=4

*a+ @a "."$.L<$; transferul acti(ului deținut în (ederea (4nzării încateoria imobilizărilor corporale:@a "."$.L<$; entitatea trebuie să e(alueze utila/ul la min *(aloarearămasă la "."$.L<$ dacă el nu era clasicat drept deținut în (ederea(4nzării9 (aloarea recuperabilă+.%alculul (alorii rămase la "."$.L<$ dacă el nu era clasicat dreptdeținut în (ederea (4nzării:

%ost .=!";" lei

Amortizare cumulată 6.=!;" leiAmortizarea cumulată pe $ ani *L; L<; L<# șiL<,+: 6.=! lei>an ? $ ani

#C.!";" lei

Amortizarea perioadei "." .L<$ – "."$.L<$:6.=! lei ># luni ? , luni

.C#,;C lei

Amortizarea cumulată p4nă la "."$.L<$:#C.!" lei< .C#,;C lei

#=.,",;C lei

0aloarea rămasă la "."$.L<$ dacă acti(ul nu eraclasicat ca deținut pentru (4nzare: .=!" lei –#=.,",;C lei

!=.6$6;, lei

@a această dată; utila/ul este e(aluat la min *!=.6$6;, lei9 6!.""" lei+8 !=.6$6;, lei.

!=.6$6;, lei tila/e 8 !=.6$6;, leiActi(e deGinute în !!.""";" lei(ederea (4nzării

3ierderi din $.6$6;, lei

e(aluarea acti(elordeGinute în

(ederea (4nzării

*b+ Amortizarea utila/ului pe perioada "."$.L<$ – ,.#.L<$:%ost la "."$.L<$ 8 !=.6$6;, lei0aloare amortizabilă 8 !=.6$6;, lei cost – !.""" lei (aloare reziduală8 $$.6$6;, leiAmortizare anuală 8 $$.6$6;, lei>! ani 8 .=#= lei

$"C

Page 106: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 106/235

Amortizarea perioadei "."$.L<$ – ,.#.L<$ 8 .=#= lei># luni ? =luni 8 6.6=C lei

6.6=C lei lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea 6.6=C lei lei

amortizarea utila/elor

*c+ %alculul impozitelor am4nate la ,.#.L<$:5ecunoașterea unei datorii de impozit am4nat pentru c4știuri 8 6? $.6$6;, lei 8 C$,;$ lei:C$,;$ lei %&eltuieli cu 8 Datorii de C$,;$ lei

impozitul am4nat impozit am4nat

și anularea creanței de impozi am4nat din anul precedent:

.C!! lei %&eltuieli cu 8 %reanțe cu .C!! leiimpozitul am4nat impozitul am4nat

E?tras din politicile contabile:. Evaluarea inițială  a acti(elor în momentul clasicării ca ind

deținute în (ederea (4nzării se realizează la (aloarea cea mai micădintre (aloarea contabilă și (aloarea /ustă minus costurile eneratede (4nzare.

#. Diferența dintre (aloarea rămasă mai mică și (aloarea /ustădiminuată cu costurile enerate de (4nzare din momentul

transferului se recunoaște în contul de prot și pierdere dreptpierdere din e(aluare.,. Evaluarea ulterioară  se realizează la minimul dintre (aloarea

contabilă de la clasicare și (aloarea /ustă minus costurileenerate de (4nzare din acel moment.

$. Diferențele de (aloare /ustă se recunosc în contul de prot șipierdere drept pierderi sau c4știuri din e(aluare; după caz.

!. n acti( care încetează a mai clasicat ca deținut în (ederea(4nzării este e(aluat la (aloarea cea mai mică dintre (aloareacontabilă a acti(ului înainte de a clasicat în această cateoriea/ustată cu orice amortizare care ar fost recunoscută dacăacti(ul nu ar fost clasicat ca deținut pentru (4nzare și (aloarearecuperabilă a acti(ului determinată la acea dată.

6. Diferențele dintre minimul stabilit mai sus c4nd acti(ul încetează a clasicat ca deținut în (ederea (4nzării și ultima e(aluareulterioară se recunosc în contul de prot și pierdere drept c4știurisau pierderi; după caz.

C. Dacă pentru un acti( (aloarea contabilă este mai mare dec4t bazascală; rezultă o diferență temporară impozabilă; care (a

determina o datorie pri(ind impozitele am4nate.$"

Page 107: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 107/235

. Dacă pentru un acti( (aloarea contabilă este mai mică dec4t bazascală; rezultă o diferență temporară deductibilă; care (adetermina o creanță pri(ind impozitele am4nate.

=. Impozitele am4nate se contabilizează pe seama unei c&eltuieli sau

a unui (enit; e?cept4nd cazul ree(aluării.

Exemplul ilustrativ (4454

M întreprindere realizează un proram softVare pentru care amobilizat mai multe ec&ipe de informaticieni. %&eltuielile ocazionatesunt prezentate în tabelul de mai /os:

- lei -

erioada !pecicare *osturi"."#.L W#."#.L

Ec&ipa A ac&iziționează maimulte %D-uri pentru aanaliza softVare-urilesimilare

.!""

".",.L W,".",.L

iind oarecum nemulțumităde rezultatele ec&ipei A;societatea antrenează o adoua ec&ipă; B; careefectuează o serie de

analize pe Internet totpentru a analiza softVare-urile similare

,.#""

"."$.L-!."$.L

Ec&ipa % analizează șie(aluează concluziileprimelor două ec&ipe

.""

6."$.L W,"."6.L

3e baza concluziilor ec&ipei% se întocmește modelulloic al datelor *sc&emaconceptuală pe suport de&4rtie+ care (a sta la baza(iitorului proram

#.,""

"."C.L W,"."=. L

Se întocmește modelulconceptual al datelor pebaza noilor cunoștințestabilite de modelul loic*se proiectează pecalculator un prim format alsoftVare-ului+. în acest

moment informaticienii nu

6."""

$"=

Page 108: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 108/235

arantează fezabilitateate&nică a softVare-ului șinici nu sunt siuri dee?istența resurselor te&nicenecesare pentru nalizareaproramului

".".L W,.#.L

Are loc proramareaefecti(ă și analiza softVare-ului

=."""

"." .L<– ,".".L<

 )estarea proramului #."""

"."#.L<–#."#.L<

%ursuri pentru preătireapersonalului în (edereautilizării proramului

.#""

*onform B"! 3)a/ !tabiliți ce activități se includ în fazele de cercetare 2i

dezvoltareb/ *ontabilizați tranzacțiile aferente anilor ; 2i ;=1c/ rezentați un extras din politicile contabile aplicate de

entitate în le6ătură cu activele necorporale privindtranzacțiile de mai sus

d/ recizați ce informații trebuie să prezinte entitatea însituațiile nanciare în le6ătură cu costurile aferentecercetării 2i dezvoltării.

8ezolvare

*a+ %lasicarea enerării imobilizării în fazele de cercetare și

dez(oltare:

!pecicare *E8*E0"8E EG:CD0"8E

"nuB ;

Ec&ipa Aac&iziționează maimulte %D-uri pentrua analiza softVare-urile similare

Acti(ități al cărorscop este acela de aobține cunoștințe noi.!"" lei

$"

Page 109: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 109/235

iind oarecumnemulțumiți derezultatele ec&ipei A;societateaantrenează o a douaec&ipă; B; careefectuează o seriede analize peInternet tot pentru aanaliza softVare-urilesimilare

%ăutarea dealternati(e pentrumateriale;instrumente;produse; procese;sisteme sau ser(icii,.#"" lei

Ec&ipa % analizeazăși e(alueazăconcluziile primelor

două ec&ipe

Identicarea;e(aluarea și selecțianală a aplicațiilor și

descoperirilor făcuteprin cercetare sau aaltor cunoștințe."" lei

3e baza concluziilorec&ipei % se

 întocmește modelulloic al datelor*sc&ema conceptualăpe suport de &4rtie+

care (a sta la baza(iitorului proram

ormularea;elaborarea;e(aluarea și selecțianală aalternati(elorposibile pentru

materiale;instrumente;produse; procese;sisteme sau ser(iciinoi sau îmbunătățite#.,"" lei

$

Page 110: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 110/235

Se întocmeștemodelul conceptualal datelor pe bazanoilor cunoștințestabilite de modelulloic *se proiecteazăpe calculator un primformat al softVare-ului+.în acestmomentinformaticienii nuaranteazăfezabilitatea te&nicăa softVare-ului și nicinu sunt siuri dee?istența resurselorte&nice necesarepentru nalizareaproramului

 în mod normal;această acti(itate seinclude la faza dedezvoltare- înproiectarea;construcția șitestareaprototipurilor șimodelelor înainte deproducție și înaintede utilizare. Dar

 întruc4tinformaticienii nuaranteazăfezabilitatea te&nicăa softVare-ului și nicinu sunt siuri dee?istența resurselorte&nice necesarepentru nalizareaproramului; nu sunt

 îndeplinite condițiilefazei de dez(oltare.3rin urmare;acti(itatea (a inclusă în faza decercetare 6.""" lei

Are loc proramareaefecti(ă și analizasoftVare-ului

3roiectarea;construcția șitestareaalternati(elor alesepentru materialele;instrumentele;produsele; procesele;

sistemele sauser(iciile noi sau îmbunătățite =."""lei

0otal costuri anul;

14.1$$ lei 1&.$$$ lei

!pecicare *E8*E0"8E EG:CD0"8E

"nul ;=1

$#

Page 111: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 111/235

 )estarea proramului 3roiectarea;construcția șitestareaalternati(elor alesepentru materialele;instrumentele;produsele; procesele;sistemele sauser(iciile noi sau

 îmbunătățite #."""lei

0otal costuri anul;=1

, '1.$$$ lei

*b+ 5ecunoașterea tranzacțiilor:*bl+ aza de cercetare aferentă anului L – se recunoaște dreptc&eltuială:

$."" lei %&eltuieli cu 8 urnizori $."" leistudiile Hi cercetările

*b#+ aza de dez(oltare aferentă anului L – se recunoaște oimobilizare necorporală în curs:

=.""" leiAlte imobilizări necorporale> 8 0enituri din=.""" lei

3roducție în curs de e?ecuGieproducGia de

imobilizări necorporale

*b,+ aza de dez(oltare aferentă anului L< – se recunoaște oimobilizare necorporală în curs:

#.""" leiAlte imobilizări necorporale> 8 0enituri din#.""" lei

3roducție în curs de e?ecuGieproducGia de

imobilizări necorporale

*b$+ 5ecepția imobilizării necorporale în anul L< la costul său: =."""lei < #.""" lei 8 ,".""" lei:

,".""" leiAlte imobilizări necorporale>3rorame informatice 8$,

Page 112: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 112/235

Alte imobilizări necorporale>3roducție în curs de e?ecuGie

*b!+ %osturile aferente cursurilor pentru preătirea personalului în

(ederea utilizării proramului sunt c&eltuieli ulterioare și se recunoscdrept c&eltuieli:

.#"" lei Alte c&eltuieli 8 urnizori .#"" leicu ser(iciile

e?ecutate de terGi

*c+ E?tras din politicile contabile:. Licio imobilizare necorporală care pro(ine din faza de cercetare a

unui proiect intern nu este recunoscută. %osturile de cercetare din

faza de cercetare a unui proiect intern se recunosc drept c&eltuialăatunci c4nd sunt suportate.

#. M imobilizare necorporală ce pro(ine din faza de dez(oltare a unuiproiect intern se recunoaște ca acti( necorporal dacă și numaidacă îndeplinește cumulati( toate condițiile specicate de IAS ,.

,. 5ecunoașterea inițială a imobilizării necorporale enerate intern serealizează la cost. %ostul este format din toate costurile directatribuibile care sunt necesare pentru crearea; producerea șipreătirea acti(ului pentru a capabil să funcționeze în manieraintenționată de conducere.

$. %osturile cu preătirea personalului în (ederea utilizării acti(uluinu sunt componente ale costului unei imobilizări necorporaleenerate intern.

!. %osturile cu cercetarea care au fost inițial recunoscute dreptc&eltuieli nu se recunosc ca parte componentă a costuluiimobilizării necorporale enerate intern la o dată ulterioară.

*d+ Informații de prezentat în situații nanciare:Anul L:0aloarea areată a costurilor de cercetare recunoscute dreptc&eltuială 8 $."" lei total – 6.""" lei care în mod normal ar aparținut dez(oltării 8 ."" lei0aloarea areată a costurilor de dez(oltare recunoscute dreptc&eltuială 8 6.""" lei

Exemplul ilustrativ (545)

n cursul anului L; o entitate a efectuat următoarele tranzacții:$$

Page 113: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 113/235

*a+ A început realizarea unui proiect de dez(oltare pentru care ac&eltuit: materiale !.""" lei9 salarii ".""" lei9 alte c&eltuieli cuser(icii prestate de terți 6.""" lei. @a data de ".".L s-arecunoscut imobilizarea necorporală la costul său. Durata deutilitate se estimează la ! ani; (aloarea reziduală .""" lei; iarreimul de amortizare este cel liniar.Din punct de (edere scal; capitalizarea c&eltuielilor dedez(oltare nu este recunoscută.

*b+ A ac&iziționat un automobil la costul de #".""" lei. 3rețul includeși licența de circulație pe o perioadă de ! ani în sumă de !."""lei.

*c+ @a data de ".".L a ac&iziționat un proram informatic la costulde #".""" lei. Durata de utilitate este estimată la ! ani; metodade amortizare liniară. @a data de ,.#.L e?istă indicii că

proramul este depreciat și se determină o (aloare recuperabilăde ,.""" lei.%&eltuielile cu a/ustările pentru depreciere nu sunt deductibile scal.!e cerea/ *ontabilizați conform B"! 3) tranzacțiile de mai susb/ *alculați 2i înre6istrați impozitele amLnate conform B"!1'.

8ezolvare

*a+ 5ecunoașterea costurilor:Iateriale

!.""" lei %&eltuieli cu 8 'ateriale consumabile !.""" leimaterialele consumabile

!alariale

".""" lei %&eltuieli cu 8 Salarii datorate ".""" leisalariile

*u serviciile efectuate de terți

6.""" lei %&eltuieli cu 8 urnizori 6.""" leiser(iciile

efectuate de terGi

$!

Page 114: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 114/235

*a#+ 5ecunoașterea acti(ului necorporal la costul său: !.""" lei <".""" lei < 6.""" lei 8 #.""" lei:

#.""" lei %&eltuieli de dez(oltare8 0enituri din #.""" lei

producGia deimobilizări necorporale

*a,+ Amortizarea c&eltuielilor de dez(oltare pe perioada auust L – ,decembrie L:%ost 8 #.""" lei0aloare amortizabilă 8 #.""" lei cost – .""" lei (aloareaamortizabilă 8 #".""" leiAmortizare anuală 8 #".""" lei > ! ani 8 $.""" lei

Amortizarea perioadei ".L – ,.#.L 8 $.""" lei > # luni ? ! luni 8.66C lei:

.66C lei %&eltuieli 8 Amortizarea .66C leicu amortizarea c&eltuielilor de

dez(oltare

*b+ 5ecunoașterea acti(ului corporal și necorporal:

#".""" lei 8 urnizori #".""" lei!.""" lei 'i/loace de transport de imobilizări!.""" lei @icenGe

*b#+ Amortizarea anuală a licenței 8 !.""" lei > ! ani 8 .""" lei:

.""" lei %&eltuieli 8 Amortizarea licenGelor .""" leicu amortizarea

*c+ Ac&iziția proramului informatic:

#".""" lei 3rorame informatice 8 urnizori #".""" leide imobilizări

*c#+ Amortizarea anuală a proramului informatic: #".""" lei > ! ani 8$.""" lei:

$.""" lei %&eltuieli 8 Amortizarea proramelorinformatice $.""" lei

cu amortizarea$6

Page 115: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 115/235

*c,+ )estul de depreciere la ,.#.L:0aloare rămasă proram informatic la ,.#.L 8 #".""" lei cost –$.""" lei amortizarea anuală 8 6.""" lei

0aloare recuperabilă ,.""" lei (aloare rămasă 6.""" lei; deciproramul informatic e depreciat și se recunoaște o pierdere dindepreciere eală cu ,.""" lei:

,.""" lei %&eltuieli cu 8 A/ustări pentru ,.""" leideprecierea deprecierea

proramelorinformatice

*d+ %alculul impozitelor am4nate la ,.#.L:*+eltuieli de dezvoltare0aloare contabilă c&eltuieli de dez(oltare la ,.#.L 8 #.""" lei cost– .66C lei amortizare anuală 8 =.,,, leiBază scală 8 " *capitalizarea nu e recunoscută+0aloare contabilă acti( =.,,, lei P bază scală acti( " lei; decirezultă o diferență temporară impozabilă 8 =.,,, lei; care enereazăo datorie de impozit am4nat 8 6 ? =.,,, lei 8 ,."=,;# lei:

,."=,;# lei %&eltuieli cu 8 Datorii de ,."=,;# leiimpozitul am4nat impozit am4nat

ro6rame informatice0aloare contabilă prorame informatice la ,.#.L 8 #".""" lei cost –$.""" lei amortizare anuală – ,.""" lei pierdere din depreciere 8,.""" leiBază scală 8 #".""" lei cost – $.""" lei amortizarea anuală 8 6."""lei0aloare contabilă acti( ,.""" lei bază scală acti( 6.""" lei; deci

rezultă o diferență temporară deductibilă 8 6.""" lei – ,.""" lei 8,.""" lei; care enerează o creanță de impozit am4nat 8 6 ? ,."""lei 8 $" lei:

$" lei %&eltuieli cu 8 Datorii de $" leiimpozitul am4nat impozit am4nat

Exemplul ilustrativ (%4%1

$C

Page 116: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 116/235

Societatea 3lantația SA are următoarea situație la începutul anuluinanciar *".".L+:

:Lrsta

plantației depiniani/

!uprafaț

a +a/

:aloarea Kustă minus

costurile 6enerate devLnzare a activelorbiolo6ice material

forestier/ lei/," "" ,""

#! C! !"

! !" ,"

C" ""

 )otal 6"

n cursul e?ercițiului nanciar au loc următoarele operații:*a+ n perioada lunii mai a anului L; societatea 3lantația SA a

plantat =" &a de puieți; suport4nd c&eltuieli de plantare în(aloare de $" lei.

*b+ A efectuat c&eltuieli de sil(icultură în cursul anului L în sumă de#."" lei pentru plantația în (4rstă de ani.

*c+ n luna septembrie a anului L; societatea a recoltat plantația de

pini în (4rstă de ," de ani. %osturile de recoltare se ridică la ""lei. n urma recoltării acti(ului bioloic; produsul aricol rezultateste Jcopaci tăiați – piniT9 costul calculat e?tracontabil ind de,!" lei.0aloarea /ustă minus costurile enerate de (4nzare a Jcopacilortăiați – piniK este de ," lei.

*d+ Societatea 3lantația SA efectuează și procesarea copacilor tăiați;produsul rezultat prin procesare după recoltare ind JbușteniKcare se (4nd. n perioada lunii octombrie a anului L; societateaa efectuat c&eltuieli de procesare în sumă de #.""" lei.

*e+ Societatea (inde buștenii la prețul de !.""" lei.*f+ n cursul lunii noiembrie a anului L; societatea a (4ndut o

suprafață de #! &a; pe care erau plantați pini cu (4rsta de #! deani; pentru suma de #" lei.

*+ @a data raportării; ,.#.L; (aloarea /ustă minus costurileenerate de (4nzare a culturii de pini a fost e(aluată la .$""lei.

!e cere

a/ *ontabilizați conform B"! 41 tranzacțiile de mai sus$

Page 117: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 117/235

b/ rezentați un extras din notele la situațiile nanciarecuprinzLnd activele biolo6ice.

8ezolvare

*a+ 3lantarea pinilor:*a+ %olectarea c&eltuielilor pe naturi de c&eltuieli:

$" lei %onturi de 8 Salarii; $" leic&eltuieli pe naturi contribuGii;

furnizori

*a#+ Mbținerea acti(ului bioloic:

$" lei Acti(e bioloice > 8 0enituri din $" lei3lantaGii puieGi producGia de

imobilizări corporale

*b+ %&eltuielile ana/ate pentru menținerea acti(elor bioloiceconsumabile:

#."" lei %&eltuieli cu 8 urnizori #."" lei

 întreGinereaHi reparaGiile

*c+ 5ecoltarea acti(ului bioloic consumabil:*c+ nreistrarea c&eltuielilor de recoltare:

"" lei %onturi de 8 Salarii; "" leic&eltuieli pe naturi contribuGii;

furnizori

*c#+ n urma recoltării; plantația de pini în (4rstă de ," de ani estescoasă din e(idență:

,"" lei %&eltuieli cu 8 Acti(e bioloice > ,"" leicedarea 3ini ," ani

acti(elor bioloice

*c,+ 5ecunoașterea produsului aricol Jcopaci tăiați – piniK la (aloarea /ustă minus costurile enerate de (4nzare de ," lei. Diferența de

$=

Page 118: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 118/235

," lei – ,!" lei 8 ," lei reprezintă un c4ști din e(aluarea la (aloarea /ustă a produselor aricole:

," lei 3roduse aricole > 8 ," lei

%opaci tăiaGi 0enituri aferente ,!" leicosturilor stocurilorde produse

%4Htiuri din ," leie(aluarea la

(aloarea /ustă aproduselor aricole

*d+ 3rocesarea produsului aricol:nreistrarea costurilor procesării și obținerea stocurilor de produse

nite *din acest moment; recunoașterea se (a face conformpre(ederilor IAS #; la costul de producție de ," lei *copacii tăiați+ <costurile de procesare #.""" lei 8 #.," lei+ se prezintă astfel:

#.," lei 3roduse nite > 8 #.," leiBuHteni 3roduse aricole > ," lei

%opaci tăiaGi0enituri aferente #.""" lei

costurilor stocurilorde produse

*e+ 04nzarea buștenilor *produsul nit+:Societatea (inde buștenii la prețul de !.""" lei. nreistrarea (4nzăriieste următoarea:*e+ 3rețul de (4nzare:

!.""" lei %lienGi 8 0enituri din !.""" lei(4nzarea

produselor nite

*e#+ Descărcarea estiunii la cost a produsului nit:

#.," lei 8 3roduse nite > #.," lei#.""" lei 0enituri aferente BuHteni

costurilor stocurilorde produse

," lei 3ierderi dine(aluarea la

(aloarea /ustă a$#"

Page 119: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 119/235

Page 120: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 120/235

- 0aloarea contabilă la sf4rșitul e?ercițiului .C"*determinată

anterior+8 %4știul apărut din modicarea (alorii

 /uste minus costurile enerate de (4nzarea pinilor între datele de raportare

#,"

nreistrarea modicării (alorii /uste minus costurile enerate de(4nzare la data raportării este următoarea:

#," lei Acti(e bioloice > 8 %4Htiuri din #," lei3lantaGii pini e(aluarea la

(aloarea /ustă a

produselor aricole

E?trasul din notele la situațiile nanciare cuprinz4nd acti(elebioloice:

- lei -"ctive biolo6ice

Reconcilierea valorii contabile a activelor biologice

7 0aloarea contabilă la ".".L 6"

< 3uieții plantați în cursul anului *a#+ $"- 3inii recoltați în (4rstă de ," de ani *c#+ ,""

- 3lantațiile de pini (4ndute – #! &a pe care erau plantațipini cu (4rsta de #! de ani *f#+

!"

< %4știul apărut din modicarea (alorii /uste minuscosturile enerate de (4nzare a pinilor între datele deraportare *+

#,"

8 0aloarea contabilă la ,.#.L .$""

Exemplul ilustrativ ((4%5Societatea @actoprod SA este specializată în producția de lapte șifurnizarea acestuia către di(erși clienți.@a ,.#.L; entitatea deținea:*a+ "" de (aci pentru lapte; ac&iziționate în urmă cu " ani9*b+ ,"" de (aci pentru lapte; ac&iziționate în cursul anului L la un

cost de $!".""" lei *acti(e mature+9

$##

Page 121: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 121/235

*c+ $" de /uninci crescute pentru a da lapte în (iitor *acti(e imature+;ac&iziționate în luna decembrie a anului L la un cost de 6.""" lei.

Animalele sunt e(aluate la (aloarea /ustă minus costurile enerate de(4nzare. @aptele este e(aluat inițial la (aloarea /ustă minus costurile

enerate de (4nzare la momentul mulerii.3rețul estimat al laptelui *imediat după mulere+ este de # lei>l.%osturile enerate de (4nzare a laptelui se ridică la .""" lei.%antitatea obținută de lapte este de " l>(acă. %osturile cuprelucrarea laptelui pentru (4nzare; pasteurizare și ambalare sunt în(aloare de $.""" lei. Se transferă .""" l de lapte în estiunea demărfuri pentru desfacere; prin rețeaua de maazine proprii; la un prețde (4nzare cu amănuntul de ,;! lei>l. 5estul de lapte pasteurizat este(4ndut direct clienților la un preț de , lei>l.*onform B"! 41 2i B"! ' contabilizați

a/ 7nre6istrarea laptelui obținutb/ Cbținerea laptelui pasteurizatc/ 0ransferul în cate6oria mărfurilord/ *omercializarea laptelui.

8ezolvare*a+ nreistrarea laptelui obținut din producția proprie la (aloarea /ustăminus cos- turile enerate de (4nzare:0aloarea estimată a (4nzărilor de lapte 8 $"" (aci pentru lapte

e?istente la ,.#.L ? " l>(acă ? # lei>l 8 .""" lei0aloarea /ustă minus costurile enerate de (4nzare a laptelui 8 ."""lei – .""" lei 8 C.""" lei

C.""" lei Acti(e bioloice > 8 %4Htiuri din C.""" lei@apte e(aluarea la

(aloarea /ustă aproduselor aricole

*b+ nreistrarea costurilor cu prelucrarea laptelui pentru (4nzare;pasteurizare și ambalare:

$.""" lei %onturi de 8 Salarii; $.""" leic&eltuieli pe naturi amortizări;

contribuGii

*c+ Mbținerea laptelui pasteurizat la cost; conform pre(ederilor IAS #JStocuriK:%ostul prelucrării 8 C.""" lei < $.""" lei 8 .""" lei

$#,

Page 122: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 122/235

.""" lei 3roduse aricole > 8 .""" lei@apte pasteurizat 0enituri aferente $.""" lei

costurilor stocurilor

de produse3roduse aricole > C.""" lei@apte

*d+ %ostul unitar al laptelui pasteurizat:0aloarea totală 8 .""" lei%antitatea de lapte 8 $"" (aci ? " l>(acă 8 $.""" l%ostul unitar 8 .""" lei > $.""" l 8 #;C! lei>l

*e+ )ransferarea a .""" l de lapte în estiunea de mărfuri; pentrudesfacere prin rețeaua de maazine proprii; .""" l ? #;C! lei>l *costulunitar+ 8 #.C!" lei; la un preț de (4nzare cu amănuntul total de ."""l ? ,;! lei>l 8 ,.!"" lei:

,.!"" lei 'ărfuri 8 ,.!"" lei3roduse nite > #.C!" lei

@apte pasteurizatAdaos comercial C!" lei

*f+ %omercializarea laptelui la prețul de (4nzare de ,.!"" lei:

,.!"" lei %asa în lei 8 0enituri din ,.!"" lei(4nzarea mărfurilor

*+ Scăderea din e(idență a laptelui (4ndut:

,.!"" lei 8 'ărfuri ,.!"" lei#.C!" lei %&eltuieli

pri(ind mărfurileC!" lei Adaos comercial

*&+ 5estul de lapte pasteurizat este (4ndut direct clienților la un prețde , lei>l:5estul de lapte pasteurizat 8 $.""" l obținuți – .""" l transferați lamaazin 8 ,.""" l3rețul de (4nzare total 8 ,.""" l ? , lei>l 8 =.""" lei

*i+ 5ecunoașterea prețului de (4nzare total:$#$

Page 123: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 123/235

=.""" lei %lienGi 8 0enituri din =.""" lei(4nzarea mărfurilor

*/+ Scăderea din e(idență a laptelui (4ndut pentru costul de ,.""" l ?#;C! lei>l *costul unitar+ 8 .#!" lei:

.#!" lei 0enituri aferente 8 3roduse nite > .#!" leicostului stocurilor @apte pasteurizat

de produse

Exemplul ilustrativ ()4%(

M societate comercială a efectuat următoarele împrumuturi pentrunanțarea construcției unui comple? &otelier:*a+ #!".""" lei în perioadele precedente cu o dob4ndă diferențiată

astfel: #"".""" lei cu dob4nda de "9 !".""" lei cu dob4nda de#9

*b+ la ".",.L; constructorii au început să lucreze la construcție șidin aceste împrumuturi rămăseseră nerambursați ".""" lei9

*c+ la ".".L se ac&ită prima factură emisă pentru construcție în(aloare de ".""" lei9

*d+ la ".".L< se mai contractează un credit bancar în sumă de".""" lei cu o dob4ndă de = pe an. Sumele neind utilizateimediat au fost consemnate într-un depozit cu o dob4ndă de !pe an9

*e+ la "."$.L< se ac&ită; din depozitul bancar; o altă factură în(aloare de "".""" lei9

*f+ la "."=.L< se ac&ită; din depozitul bancar; cea de a treiafactură pentru construcție în (aloare de !".""" lei. )ot acumacti(itatea de construcție se suspendă pe o perioadă de 6 luni.

După cele 6 luni; acti(itatea se reia și construcția este terminată.!e cerea/ rezentați conform B"! '3 înre6istrările contabile

aferente anilor ; 2i ;=1b/ recizați ce informații specice B"! '3 trebuie să prezinte

entitatea în situațiile nanciare în ecare dintre cei ' anic/ rezentați un extras din politicile contabile.

8ezolvare 

B. "nul ;$#!

Page 124: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 124/235

*a+ Determinarea costului mediu ponderat al împrumutului ca o medieponderată a costurilor îndatorării:*#"".""" lei ? " < !".""" lei ? #+ > *#"".""" lei < !".""" lei+ 8";$

*b+ %apitalizarea costurilor îndatorării pe perioada ".".L – ,.#.L*capitalizarea începe c4nd s-au realizat plățile pentru acti(; adică"."; c4nd se plătește factura furnizorului; și nu la ".",; c4nd

 începe construcția+:".""" lei partea rămasă nerambursată ? ";$ ? , luni > # luni 8#."" lei

#."" lei Imobilizări corporale 8 Dob4nzi aferente #."" lei în curs creditelor bancare

pe termen mediuHi lun

*c+ 3entru restul perioadei de = luni; costurile îndatorării se recunoscca o c&eltuială: ".""" lei ? ";$ ? = luni ># luni 8 6.#$" lei

6.#$" lei %&eltuieli 8 Dob4nzi aferente 6.#$" leipri(ind dob4nzile creditelor bancare

pe termen mediu

Hi lun

BB. "nul ;=1*a+ %ontractarea noului credit:

".""" lei %onturi la bănci 8 %redite bancare ".""" leipe termen lun

*b+ %onstituirea depozitului:

".""" lei %reanGe imobilizate 8 %onturi la bănci ".""" lei

*c+ %apitalizarea costurilor îndatorării pe perioada ".".L< –"."=.L< *capitalizarea încetează pe perioadele luni de timp c4ndnu se lucrează la construcție+:mprumut (ec&i: ".""" lei ? ";$ ? luni > # luni 8 !.!$C leimprumut nou: ".""" lei ? = ? luni > # luni 8 "."" lei

 )otal costuri de capitalizat 8 !.!$C lei < "."" lei 8 6.,$C lei

$#6

Page 125: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 125/235

6.,$C lei Imobilizări corporale 8 Dob4nzi aferente 6.,$C lei în curs creditelor bancare

pe termen mediuHi lun

*d+ Diminuarea costurilor îndatorării capitalizate cu (enitul dindob4nda la depozitul bancar *tot pe perioada capitalizării+:

*d+ 3erioada ".".L< – "."$.L<:".""" lei depozit bancar ? ! ? , luni > # luni 8 #.#!" lei

*d#+ 3erioada "."$.L< – "."=.L<:*".""" lei depozit inițial – "".""" lei plătiți pe "."$+ ? ! ? !

luni > # luni 8 .66C lei%osturile capitalizate (or diminuate în total cu #.#!" lei < .66C lei8 ,.=C lei:

,.=C lei 0enituri 8 Imobilizări corporale ,.=C leidin dob4nzi în curs

*e+ %osturile îndatorării aferente perioadei "."=.L< – ,.#.L< serecunosc ca o c&eltuială a perioadei:mprumut (ec&i: ".""" lei ? ";$ ? $ luni > # luni 8 #.CC, leimprumut nou: ".""" lei ? = ? $ luni > # luni 8 !.$"" lei

 )otal costuri recunoscute ca o c&eltuială a perioadei 8 #.CC, lei <!.$"" lei 8 .C, lei

.C, lei %&eltuieli 8 Dob4nzi aferente .C, leipri(ind dob4nzile creditelor bancare

pe termen mediuHi lun

rezentarea informațiilor în situațiile nanciare "nul ;. 0aloarea costurilor îndatorării capitalizate în cursul perioadei 8

#."" lei.#. 5ata de capitalizare folosită pentru a determina (aloarea costurilor

 îndatorării eliibile pentru capitalizare este de ";$ pe an; ratamedie de capitalizare determinată ca medie ponderată a costurilor

 îndatorării."nul ;=1

$#C

Page 126: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 126/235

. 0aloarea costurilor îndatorării capitalizate în cursul perioadei 86.,$C lei – ,.=C lei 8 #.$," lei.

#. 5ata de capitalizare folosită pentru a determina (aloarea costurilor îndatorării eliibile pentru capitalizare pentru împrumutul

contractat în perioadele precedente 8 ";$ pe an; rata medie decapitalizare determinată ca medie ponderată a costurilor îndatorării.5ata de capitalizare folosită pentru a determina (aloarea costurilor

 îndatorării eliibile pentru capitalizare pentru împrumutulcontractat în anul L< 8 = pe an.

Extras din politicile contabile. 8ecunoa2terea costurilor îndatorării

Entitatea capitalizează costurile îndatorării care sunt atribuibiledirect construcției unui acti( cu ciclu lun de producție ca parte acostului respecti(ului acti(. Alte costuri ale îndatorării suntrecunoscute drept c&eltuieli în perioada în care entitatea lesuportă.0aloarea costurilor îndatorării eliibile pentru capitalizare sedetermină ca diferență între costurile actuale ale îndatorăriisuportate în leătură cu împrumutul respecti( în cursul perioadeiși orice (enituri din in(estiții obținute din in(estirea temporară aacelor împrumuturi.

#. 8ata de capitalizare5ata de capitalizare se determină ca medie ponderată acosturilor îndatorării aplicabile împrumuturilor entității; în curs; înperioada în cauză; altele dec4t împrumuturile făcute specialpentru obținerea unui acti( cu ciclu lun de producție.

,. erioada de capitalizareData începerii capitalizării este data la care entitatea suportăc&eltuielile pentru acti(.%apitalizarea este întreruptă în cursul perioadelor prelunite încare nu se lucrează efecti( la realizarea acti(ului cu ciclu lun deproducție.

Exemplul ilustrativ (&4(1

M societate comercială a efectuat următoarele împrumuturi pentrunanțarea construcției unei clădiri pe care o e?ecută în reie proprie:

 împrumut pe termen scurt de !"".""" lei cu o rată a dob4nzii de "9 împrumut pe termen lun de 6"".""" lei cu o rată a dob4nzii de .

Dob4nda s-a plătit la 6 luni răm4n4nd neac&itată la sf4rșitul anului$#

Page 127: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 127/235

dob4nda corespunzătoare semestrului II. %&eltuielile cu acti(itatea încurs de realizare se ridică la ,.$"".""" lei. @a sf4rșitul anului răm4neneac&itată suma de !"".""" lei.!e cere

a/ eterminați conform B"! '3 suma costurilor îndatorăriicare trebuie capitalizată în cursul perioadei date 2iprezentați înre6istrările contabile corespunzătoare

b/ recizați ce informații specice B"! '3 trebuie să prezinteentitatea în situațiile nanciare.

8ezolvare*a+ Determinarea ratei de capitalizare pe baza mediei ponderate:*!"".""" lei ? " < 6"".""" lei ? + > *!"".""" lei < 6"".""" lei+ 8

;=

*a#+ %alculul dob4nzii efecti( plătite p4nă la sf4rșitul anului:!"".""" lei ? " ? 6 luni > # luni 8 #!.""" lei6"".""" lei ? ? 6 luni > # luni 8 #$.""" lei

 )otal: #!.""" lei < #$.""" lei 8 $=.""" lei

*a,+ %alculul (alorii medii contabile a acti(ului pe termen lun lani(elul c&eltuielilor plătite: *,.$"".""" lei – !"".""" lei+ > # 8

.$!".""" lei

*a$+ Determinarea sumei ma?ime a dob4nzii ce poate capitalizată:.$!".""" lei ? ;= 8 #=."!" lei

0aloarea costurilor îndatorării ce pot capitalizate într-o perioadă nutrebuie să depășească (aloarea costurilor îndatorării suportate încursul acelei perioade. 3rin urmare; suma ce se (a capitaliza în cazulde mai sus este de $=.""" lei; adică (aloarea costurilor îndatorăriisuportate în cursul perioadei:

$=.""" lei %&eltuieli 8 $=.""" leipri(ind dob4nzile Dob4nzi aferente #$.""" lei

creditelor bancarepe termen mediu

Hi lunDob4nzi aferente #!.""" leicreditelor bancarepe termen scurt

$#=

Page 128: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 128/235

*b+ 3rezentarea informațiilor în situațiile nanciare:*b+ 0aloarea costurilor îndatorării capitalizate în cursul perioadei 8$=.""" lei*b#+ 5ata de capitalizare folosită pentru a determina (aloarea

costurilor îndatorării eliibile pentru capitalizare 8 ;= pe an; ratamedie de capitalizare determinată ca medie ponderată a costurilor îndatorării.

Exemplul ilustrativ )$ 4('

Societatea X a demarat; pe #"."$.L; lucrările de construire a unuidepozit. Se estimează că acesta (a nalizat peste # ani. n cursul

e?ercițiului L s-au făcut următoarele plăți pentru nanțareaconstrucției: pe"."!.L; plată ,"".""" lei9 pe"."6.L; plată ,!."""lei9 pe".".L; plată #!!.""" lei9 pe".".L; plată $6!.""" lei9pe"..L; plată =!.""" lei.3lățile efectuate p4nă la".".L nu au fost onorate din împrumuturicu caracter special. 3e".".L; societatea X a obținut un împrumutspecial pentru nanțarea construcției pe termen de un an în sumă de".""" lei; la o rată anuală a dob4nzii de !; plătită la sf4rșitulecărei luni. E?cedentul de fonduri împrumutate a fost plasattemporar la o rată a dob4nzii de $ pe an. )oate plățile încep4nd

cu".".L s-au realizat din împrumutul special; e?cept4nd plățiledin"..L care s-au realizat din împrumuturi enerale.Din cauza unor importante lucrări te&nice și administrati(e

 întreprinse; lucrarea de construcție a fost suspendată pentru operioadă de ! zile.Datoriile societății; la ,.#.L; sunt următoarele:– împrumut bancar pe termen scurt: ".""" lei9– împrumut obliatar; contractat în L-#; număr de obliațiuni !."""9(aloarea nominală eală cu prețul de rambursare .!""lei>obliațiune; rata anuală a dob4nzii 69 dob4nda se plătește anualpe ,.#; iar împrumutul este rambursabil în L<$.n cursul e?ercițiului L; societatea a beneciat de credite primitedirect în contul curent. n medie; creditul primit direct în contul curent

 în anul L a fost .!"".""" lei; iar dob4nzile aferente acestora 6"."""lei.!e cere*alculați conform B"! '3 mărimea costurilor îndatorării ce vor încorporate în costul activului construit.

8ezolvare$,"

Page 129: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 129/235

*a+ 3erioada de capitalizare începe la data de"."!.L; c4nd s-aurealizat plățile pentru acti(.

*b+ %osturile îndatorării capitalizate pentru împrumutul special:

*b+ %&eltuiala cu dob4nda: ".""" lei ? ! ? ! luni > # luni *au.;sept.; oct.; no(.; dec.+ 8 6.C! lei*b#+ 0eniturile obținute din plasarea temporară a sumelor neutilizate:*b#.+ 3erioada ".".L – ,"."=.L: *".""" lei – #!!.""" lei plătițipe".".L+ ? $ ? # luni > # luni 8 ,.C"" lei*b#.#+ 3erioada ".".L – ,.".L: *".""" lei – #!!.""" lei plătițipe".".L – $6!.""" lei plătiți pe".".L+ ? $ ? lună > # luni 8,"" lei

 )otal (enituri 8 ,.C"" lei < ,"" lei 8 $.""" lei

*b#.,+ Dob4nzile aferente împrumutului special care (or capitalizate8 6.C! lei – $.""" lei 8 #.C! lei

*c+ Alte împrumuturi:*c+ Dob4nzile plătite:*c.+ dob4nzi plătite pentru credite primite în cont curent 8 6"."""lei*c.#+ dob4nzi plătite pentru împrumuturi obliatare 8 !."""obliațiuni ? .!"" lei>obliațiune ? 6 8 $!".""" lei

*c.,+ )otal dob4nzi 8 6".""" lei < $!".""" lei 8 !".""" lei

*d+ 'edia altor împrumuturi aferente anului L:*d+ %redite primite în cont curent 8 .!"".""" lei*d#+ mprumuturi obliatare 8 !.""" lei obliațiuni ? .!""lei>obliațiune (aloare nominală 8 C.!"".""" lei*d,+ )otal împrumuturi 8 .!"".""" lei < C.!"".""" lei 8 =.""".""" lei

*e+ 5ata medie de capitalizare 8 !".""" lei > =.""".""" lei ? "" 8

!;66

*f+ Dob4nda aferentă altor împrumuturi care ar putea capitalizate:*f+ 3entru plățile efectuate la data de"."!.L 8 ,"".""" lei ? !;66? luni > # luni *"."!.L – ,.#.L+ 8 .,#" lei*f#+ 3entru plățile efectuate la data de"."6.L 8 ,!.""" lei ? !;66? C luni > # luni *"."6.L – ,.#.L+ 8 $.$!C;# lei*f,+ 3entru plățile efectuate la data de"..L 8 =!.""" lei ? !;66? # luni > # luni *"..L – ,.#.L+ 8 .,=;! lei

$,

Page 130: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 130/235

*f$+ )otal dob4nzi care pot capitalizate aferente altor împrumuturi 8.,#" lei < $.$!C;# lei < .,=;! lei 8 C.66;C lei

*+ )otal dob4nzi care ar putea capitalizate în anul L 8 #.C! lei

dob4nzi aferente împrumutului special < C.66;C lei dob4nzi care pot capitalizate aferente altor împrumuturi 8 ,".$=;C lei

*&+ )otal dob4nzi aferente anului L 8 6.C! lei dob4nzi aferente împrumutului special < !".""" lei total dob4nzi aferente altor împrumuturi 8 !#6.C! lei

*i+ ,".$=;C lei !#6.C! lei; deci toată suma de ,".$=;C lei (a capitalizată.

Exemplul ilustrativ )14(4

Alfa a primit în data de".".L o sub(enție u(ernamentală pentruac&iziția unei instalații în sumă de ".""" lei; (aloarea instalației

ac&iziționate ind de 6".""" lei. 3olitica contabilă este de arecunoaște sub(enția primită ca (enit am4nat. Durata de utilizare aacti(ului este de ! ani; metoda de amortizare ind cea liniară. Dinpunct de (edere scal; acti(ul se amortizează liniar în $ ani. ncontinuare se consideră că; din cauza nerespectării condițiilor deacordare; societatea trebuie să ramburseze la sf4rșitul anului L<#C" din (aloarea sub(enției.!e cerea/ rezentați conform B"! '$ înre6istrările contabile aferente

anilor ;- ;=1 2i ;='

b/ *alculați 2i contabilizați impozitele amLnate conform B"!1'c/ recizați ce informații trebuie să prezinte entitatea în

situațiile nanciare în anii ;- ;=1 2i ;=' din punctul devedere al B"! '$

d/ rezentați un extras din politicile contabile pe care trebuiesă le prezinte entitatea.

8ezolvare 

B. "nul ;$,#

Page 131: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 131/235

*a+ 3rimirea sub(enției la data de ".".L:

".""" lei Sub(enGii de primit 8 0enituri în a(ans ".""" lei

*b+ ncasarea sub(enției la data de ".".L:

".""" lei %onturi la bănci 8 Sub(enGii de primit ".""" lei

*c+ Ac&iziția instalației:

6".""" lei InstalaGii 8 urnizori 6".""" leide imobilizări

*d+ Amortizarea contabilă aferentă anului L; pe perioada octombrie L– decembrie L:6".""" lei (aloare amortizabilă > ! ani ? , luni > # luni 8 ,.""" lei:

,.""" lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea ,.""" leiamortizarea instalaGiilor

*e+ )ransferul (enitului în a(ans la (enituri curente din sub(enții; pemăsura amortizării:

".""" lei sub(enție > ! ani ? , luni > # luni 8 !"" lei:

!"" lei 0enituri în a(ans 8 Sub(enGii pentru !"" leiin(estiGii (irate

la (enituri

*f+ %alculul impozitelor am4nate în anul L:*f/ Bnstalație:0aloare contabilă acti( la sf4rșitul anului L 8 6".""" lei cost – ,."""

lei amortizare contabilă anul L 8 !C.""" leiBază scală acti( la sf4rșitul anului L:Amortizare scală anul L 8 6".""" lei > $ ani ? , luni > # luni 8 ,.C!"leiBază scală acti( la sf4rșitul anului L 8 6".""" lei cost – ,.C!" leiamortizare scală anul L 8 !6.#!" lei0aloare contabilă instalație !C.""" lei P bază scală instalație !6.#!"lei. 5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 !C.""" lei –!6.#!" lei 8 C!" lei; care enerează o datorie de impozit am4nat 86 ? C!" lei 8 #" lei:

$,,

Page 132: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 132/235

#" lei %&eltuieli cu 8 Datorii de #" leiimpozitul pe impozit pe

prot am4nat prot am4nat

*f#+ :enit în avansDin punct de (edere scal; (aloarea sub(enției reluate (a : "."""lei > $ ani ? , luni > # luni 8 6#! leiBază contabilă (enit în a(ans la sf4rșitul anului L 8 ".""" leisub(enție primită – !"" lei sub(enție reluată 8 =.!"" leiBază scală (enit în a(ans la sf4rșitul anului L 8 ".""" lei – 6#! lei 8=.,C! lei0aloare contabilă datorie =.!"" lei P bază scală datorie =.,C! lei.5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 =.!"" lei – =.,C! lei8 #! lei; care enerează o creanță de impozit am4nat 8 6 ? #!

lei 8 #" lei:

#" lei %reanGe cu 8 0enituri din #" leiimpozitul am4nat impozite am4nate

BB. "nul ;=1*a+ Amortizarea contabilă aferentă anului L<:6".""" lei (aloare amortizabilă > ! ani 8 #.""" lei:

#.""" lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea #.""" leiamortizarea instalaGiilor

*b+ )ransferul (enitului în a(ans la (enituri curente din sub(enții; pemăsura amortizării:".""" lei sub(enție > ! ani 8 #.""" lei:

#.""" lei 0enituri în a(ans 8 Sub(enGii pentru #.""" leiin(estiGii (irate

la (enituri

*c+ %alculul impozitelor am4nate în anul L<:*c+ Bnstalație0aloare contabilă acti( la sf4rșitul anului L< 8 6".""" lei cost –,.""" lei amortizare contabilă anul L – #.""" lei amortizare contabilăanul L< 8 $!.""" leiBază scală acti( la sf4rșitul anului L<:Amortizare scală anul L< 8 6".""" lei > $ ani 8 !.""" lei

$,$

Page 133: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 133/235

Bază scală acti( la sf4rșitul anului L<8 6".""" lei cost – ,.C!" leiamortizare scală anul L – !.""" lei amortizare scală anul L< 8$.#!" lei0aloare contabilă instalație $!.""" lei P bază scală instalație $.#!"

lei. 5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 $!.""" lei –$.#!" lei 8 ,.C!" lei; care enerează o datorie de impozit am4natnecesară 8 6 ? ,.C!" lei 8 6"" lei.Datorie de impozit am4nat e?istentă din anul precedent 8 #" leiDeci datoria de impozit am4nat se (a ma/ora cu 6"" lei – #" lei 8$" lei:

$" lei %&eltuieli cu 8 Datorii de $" leiimpozitul pe impozit pe

prot am4nat prot am4nat

*c#+ :enit în avansDin punct de (edere scal; (aloarea sub(enției reluate în anul L<:".""" lei > $ ani 8 #.!"" leiBază contabilă (enit în a(ans la sf4rșitul anului L< 8 ".""" leisub(enție primită – !"" lei sub(enție reluată anul L – #.""" leisub(enție reluată anul L< 8 C.!"" leiBază scală (enit în a(ans la sf4rșitul anului L 8 ".""" lei – 6#! leianul L – #.!"" lei anul L< 8 6.C! lei

0aloare contabilă datorie C.!"" lei P bază scală datorie 6.C! lei.5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 C.!"" lei – 6.C! lei8 6#! lei; care enerează o creanță de impozit am4nat necesară 86 ? 6#! lei 8 "" lei.%reanță de impozit am4nat e?istentă din anul precedent 8 #" leiDeci creanța de impozit am4nat se (a ma/ora cu "" lei – #" lei 8 "lei:

" lei %reanGe cu 8 0enituri din " lei

impozitul am4nat impozite am4nate

BBB. "nul ;='*a+ Amortizarea contabilă aferentă anului L<#:6".""" lei (aloare amortizabilă > ! ani 8 #.""" lei:

#.""" lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea #.""" leiamortizarea instalaGiilor

$,!

Page 134: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 134/235

*b+ )ransferul (enitului în a(ans la (enituri curente din sub(enții; pemăsura amortizării:".""" lei sub(enție > ! ani 8 #.""" lei>an:

#.""" lei 0enituri în a(ans 8 Sub(enGii pentru #.""" leiin(estiGii (iratela (enituri

*c+ 5ambursarea sub(enției:Sub(enție rambursată: ".""" lei ? C" 8 C.""" leiSoldul contului de (enit am4nat la sf4rșitul anului L<# 8 ".""" leisub(enție primită – !"" lei sub(enție reluată anul L – #.""" leisub(enție reluată anul L< – #.""" lei sub(enție reluată anul L<# 8!.!"" lei

C.""" lei 8 %onturi la bănci C.""" lei!.!"" lei 0enituri în a(ans.!"" lei Alte c&eltuieli

de e?ploatare

*d+ Impozite am4nate anul L<#:*d+ Bnstalație0aloare contabilă acti( la sf4rșitul anului L<# 8 6".""" lei cost –

,.""" lei amortizare contabilă anul L – #.""" lei amortizare contabilăanul L< – #.""" lei amortizare contabilă anul L<# 8 ,,.""" leiBază scală acti( la sf4rșitul anului L<#:Amortizare scală anul L<# 8 6".""" lei > $ ani 8 !.""" leiBază scală acti( la sf4rșitul anului L<# 8 6".""" lei cost – ,.C!" leiamortizare scală anul L – !.""" lei amortizare scală anul L< –!.""" lei amortizare scală anul L<# 8 #6.#!" lei0aloare contabilă instalație ,,.""" lei P bază scală instalație #6.#!"lei. 5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 ,,.""" lei –

#6.#!" lei 8 6.C!" lei; care enerează o datorie de impozit am4natnecesară 8 6 ? 6.C!" lei 8 ."" lei.Datorie de impozit am4nat e?istentă din anul precedent 8 6"" leiDeci datoria de impozit am4nat se (a ma/ora cu ."" lei – 6"" lei 8$" lei:

$" lei %&eltuieli cu 8 Datorii de $" leiimpozitul pe impozit pe

prot am4nat prot am4nat

$,6

Page 135: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 135/235

*d#+ :enit în avansDin punct de (edere scal; (aloarea sub(enției reluate în anul L<#:".""" lei > $ ani 8 #.!"" leiBază contabilă (enit în a(ans la sf4rșitul anului L<# 8 ".""" lei

sub(enție primită – !"" lei sub(enție reluată anul L – #.""" leisub(enție reluată anul L< – #.""" lei sub(enție reluată anul L<# –!.!"" lei sub(enție rambursată anul L<# 8 " leiBază scală (enit în a(ans la sf4rșitul anului L<# 8 ".""" lei – 6#!lei anul L – #.!"" lei anul L< – #.!"" lei anul L<# – $.,C! leisub(enție rambursată anul L<# *sold din punct de (edere scal+ 8 "Lu e?istă diferențe temporare. Deci creanța de impozit am4nate?istentă de "" lei se (a anula:

"" lei %&eltuieli cu 8 %reanGe cu "" leiimpozitul pe impozitul am4nat

prot am4nat

rezentarea informațiilor în situațiile nanciare. "nul ;

3olitica contabilă adoptată de entitate în leătură cu sub(ențiaaferentă acti(ului este înreistrarea sub(enției ca (enit am4nat.0aloarea sub(enției recunoscută în situațiile nanciare anul L 8=.!"" lei

#. "nul ;=10aloarea sub(enției recunoscută în situațiile nanciare anul L<8 C.!"" lei

,. "nul ;='Entitatea nu a respectat condițiile de acordare a sub(enției și (arambursa C" din (aloarea sub(enției.0aloarea sub(enției recunoscută în situațiile nanciare anul L<#8 " lei

Extras din politicile contabile. Sub(ențiile aferente acti(elor – reprezintă sub(enții

u(ernamentale pentru acordarea cărora principala condiție esteca S% Alfa să cumpere acti(e imobilizate.

#. Sub(ențiile u(ernamentale nu se recunosc p4nă c4nd nu e?istăsucientă siuranță că:– S% Alfa (a respecta condițiile atașate acordării lor9 și că

,. Sub(ențiile pentru acti(e se recunosc în bilanț ca (enit am4nat.$. 0enitul am4nat se înreistrează în contul de prot și pierdere pe

măsura înreistrării c&eltuielilor cu amortizarea.$,C

Page 136: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 136/235

!. 5estituirea unei sub(enții referitoare la un acti( se înreistreazăprin reducerea soldului (enitului am4nat cu suma rambursabilă;și în măsura în care aceasta depășește soldului contului de (enitam4nat; diferența este recunoscută ca o c&eltuială.

6. Dacă pentru un acti( (aloarea contabilă este mai mare dec4tbaza scală; rezultă o diferență temporară impozabilă care (adetermina o datorie pri(ind impozitele am4nate.

C. Dacă pentru un acti( (aloarea contabilă este mai mică dec4tbaza scală; rezultă o diferență temporară deductibilă care (adetermina o creanță pri(ind impozitele am4nate.

. Dacă pentru o datorie (aloarea contabilă este mai mare dec4tbaza scală; rezultă o diferență temporară deductibilă care (adetermina o creanță pri(ind impozitele am4nate.

=. Dacă pentru o datorie (aloarea contabilă este mai mică dec4t

baza scală; rezultă o diferență temporară impozabilă care (adetermina o datorie pri(ind impozitele am4nate.". Impozitele am4nate se contabilizează pe seama unei c&eltuieli

sau a unui (enit; e?cept4nd cazul ree(aluării.

Exemplul ilustrativ )'4)$

Alfa a primit în data de ".".L o sub(enție u(ernamentală pentru

ac&iziția unei instalații în sumă de ".""" lei; (aloarea instalațieiac&iziționate ind de 6".""" lei. 3olitica contabilă este de arecunoaște sub(enția primită prin deducerea ei din (aloarea contabilăa acti(ului. Durata de utilizare a acti(ului este de ! ani; metoda deamortizare ind cea liniară. Din punct de (edere scal acti(ul seamortizează liniar în $ ani. n continuare se consideră că; din cauzanerespectării condițiilor de acordare; societatea trebuie săramburseze la sf4rșitul anului L<# C" din (aloarea sub(enției.!e cerea/ rezentați conform B"! '$ 2i B"! ) înre6istrările contabile

aferente anilor ;- ;=1 2i ;='b/ *alculați 2i contabilizați impozitele amLnate conform B"!

1'c/ rezentați un extras din politicile contabile pe care

trebuie să le prezinte entitatea.

8ezolvareB. "nul ;*a+ Ac&iziția instalației:

$,

Page 137: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 137/235

6".""" lei InstalaGii 8 urnizori 6".""" leide imobilizări

*b+ 3rimirea sub(enției la data de".".L:

".""" lei Sub(enGii de primit 8 InstalaGii ".""" lei

*c+ ncasarea sub(enției la data de ".".L:

".""" lei %onturi la bănci 8 Sub(enGii de primit ".""" lei

*d+ Amortizarea contabilă aferentă anului L; pe perioada octombrie L– decembrie L:

*6".""" lei – ".""" lei+ (aloare amortizabilă a instalației > ! ani ? ,luni > # luni 8 #.!"" lei:

#.!"" lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea #.!"" leiamortizarea instalaGiilor

*e+ %alculul impozitelor am4nate în anul L:0aloare contabilă acti( la sf4rșitul anului L 8 *6".""" lei cost – "."""lei sub(enție dedusă+ – #.!"" lei amortizare contabilă anul L 8 $C.!""leiBază scală acti( la sf4rșitul anului L:Amortizare scală anul L 8 !".""" lei > $ ani ? , luni > # luni 8 ,.#!leiBază scală acti( la sf4rșitul anului L 8 *6".""" lei cost – ".""" leisub(enție dedusă+ – ,.#! lei amortizare scală anul L 8 $6.C! lei0aloare contabilă instalație $C.!"" lei P bază scală instalație $6.C!lei. 5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 $C.!"" lei –$6.C! lei 8 6#! lei; care enerează o datorie de impozit am4nat 86 ? 6#! lei 8 "" lei:

"" lei %&eltuieli cu 8 Datorii de "" leiimpozitul pe impozit pe

prot am4nat prot am4nat

BB. "nul ;=1*a+ Amortizarea contabilă aferentă anului L<:*6".""" lei – ".""" lei sub(enție dedusă+ > ! ani 8 ".""" lei:

".""" lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea ".""" lei$,=

Page 138: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 138/235

amortizarea instalaGiilor

*b+ %alculul impozitelor am4nate în anul L<:0aloare contabilă acti( la sf4rșitul anului L< 8 *6".""" lei cost –

".""" lei sub(enție dedusă+ – #.!"" lei amortizare contabilă anul L –".""" lei amortizare contabilă anul L< 8 ,C.!"" leiBază scală acti( la sf4rșitul anului L<:Amortizare scală anul L< 8 *6".""" lei – ".""" lei+ > $ ani 8#.!"" leiBază scală acti( la sf4rșitul anului L<8 *6".""" lei cost – ".""" leisub(enție dedusă+ – ,.#! lei amortizare scală anul L – #.!"" leiamortizare scală anul L< 8 ,$.,C! lei0aloare contabilă instalație ,C.!"" lei P bază scală instalație ,$.,C!lei. 5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 ,C.!"" lei –,$.,C! lei 8 ,.#! lei; care enerează o datorie de impozit am4natnecesară 8 6 ? ,.#! lei 8 !"" lei.Datorie de impozit am4nat e?istentă din anul precedent 8 "" leiDeci datoria de impozit am4nat se (a ma/ora cu !"" lei – "" lei 8$"" lei:

$"" lei %&eltuieli cu 8 Datorii de $"" leiimpozitul pe impozit pe

prot am4nat prot am4nat

BBB. "nul ;='*a+ Amortizarea contabilă aferentă anului L<#:*6".""" lei – ".""" lei sub(enție dedusă+ > ! ani 8 ".""" lei:

".""" lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea ".""" leiamortizarea instalaGiilor

*b+ 5ambursarea sub(enției:

Sub(enție rambursată: ".""" lei ? C" 8 C.""" lei:

C.""" lei InstalaGii 8 %onturi la bănci C.""" lei

*c+ %onform IAS ; entitatea trebuie să recalculeze sumele aferenteamortizărilor deoarece se ma/orează baza de calcul pentruamortizare. Această modicare este considerată o modicare deestimare și (a afecta perioada curentă *anul L<#+ și perioadele(iitoare:

$$"

Page 139: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 139/235

0aloare rămasă de amortizat la sf4rșitul anului L< 8 ,C.!"" lei*(aloare contabilă acti( la sf4rșitul anului L<+0aloarea instalației recalculată la sf4rșitul anului L<# 8 ,C.!"" lei <C.""" lei sub(enția adăuată la costul acti(ului 8 $$.!"" lei

3erioada rămasă de amortizat 8 ! ani ? # luni – , luni *L+ – # luni*L<+ 8 $! luniAmortizarea lunară recalculată încep4nd cu ".".L<# 8 $$.!"" lei >$! luni 8 = lei>lună Amortizarea anuală recalculată încep4nd cu".".L<# 8 # luni ? = lei>lună 8 .!6 lei:nreistrarea diferenței de amortizare: .!6 lei – ".""" lei 8 .!6lei

.!6 lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea .!6 leiamortizarea instalaGiilor

*d+ %alculul impozitelor am4nate în anul L<#:0aloare contabilă instalație la sf4rșitul anului L<# 8 $$.!"" lei(aloarea instalației recalculată la sf4rșitul anului L<# – 6.;C6 leiamortizarea anuală recalculată pentru anul L<# 8 #.,;#$ leiBază scală:0aloare scală rămasă de amortizat la sf4rșitul anului L< 8 ,$.,C!lei0aloarea scală a instalației recalculată la sf4rșitul anului L<# 8

,$.,C! lei < C.""" lei sub(enția adăuată la costul acti(ului 8 $.,C!leiAmortizarea scală lunară recalculată încep4nd cu ".".L<# 8$.,C! lei > $! luni 8 == lei>lunăAmortizarea scală anuală recalculată încep4nd cu ".".L<# 8 #luni ? == lei>lună 8 ."# lei0aloare scală instalație la sf4rșitul anului L<# 8 $.,C! lei (aloareascală a instalației recalculată la sf4rșitul anului L<# –."# leiamortizarea scală anuală recalculată pentru anul L<# 8 ,".,$C lei

lei0aloare contabilă instalație ,#.6$$ lei P bază scală instalație,".,$C lei. 5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 ,#.6$$ lei–,".,$C lei 8 #.#=C lei; care enerează o datorie de impozit am4natnecesară 8 6 ? #.#=C lei 8 ,6C;! lei.Datorie de impozit am4nat e?istentă din anul precedent 8 !"" leiDeci datoria de impozit am4nat se (a diminua cu !"" lei – ,6C;! lei 8,#;! lei:

,#;! lei Datorii de 8 0enituri din ,#;! leiimpozit pe impozite am4nate

$$

Page 140: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 140/235

prot am4nat

Extras din politicile contabile. Sub(ențiile aferente acti(elor – reprezintă sub(enții

u(ernamentale pentru acordarea cărora principala condiție esteca S% Alfa să cumpere acti(e imobilizate.#. Sub(ențiile u(ernamentale nu se recunosc p4nă c4nd nu e?istă

sucientă siuranță că:– S% Alfa (a respecta condițiile atașate acordării lor9 și că– sub(ențiile (or primite.

,. Sub(ențiile pentru acti(e se recunosc în bilanț prin deducereaacestora din costul acti(ului.

$. 5estituirea unei sub(enții referitoare la un acti( se înreistrează

prin adăuarea soldului sumei rambursate la costul acti(ului.!. n anul rambursării; datorită creșterii bazei de calcul a amortizării;aceasta se recalculează conform IAS .

6. Dacă pentru un acti( (aloarea contabilă este mai mare dec4tbaza scală; rezultă o diferență temporară impozabilă care (adetermina o datorie pri(ind impozitele am4nate.

C. Dacă pentru un acti( (aloarea contabilă este mai mică dec4t bazascală; rezultă o diferență temporară deductibilă care (adetermina o creanță pri(ind impozitele am4nate.

. Dacă pentru o datorie (aloarea contabilă este mai mare dec4t

baza scală; rezultă o diferență temporară deductibilă care (adetermina o creanță pri(ind impozitele am4nate.

=. Dacă pentru o datorie (aloarea contabilă este mai mică dec4tbaza scală; rezultă o diferență temporară impozabilă care (adetermina o datorie pri(ind impozitele am4nate.

". Impozitele am4nate se contabilizează pe seama unei c&eltuielisau a unui (enit; e?cept4nd cazul ree(aluării.

Exemplul ilustrativ )3

4)4

ALFA S.A prime te i încasează pe data de 1 august N o subvenţieș ș

guvernamentală de 25. lei pentru crearea a 1 locuri de muncă !i păstrarea lor pe o perioadă de " ani. #ostul recrutării !i anga$ării noilor salariaţi este de 5. lei% iar c&eltuielile cu salariile sunt de '. lei în primul an% cresc(nd în următorii ani cuc(te 5 ) pe an% ca e*ect al in*laţiei. La s*(r!itul anului N+2% societatea estimeazăneîndeplinirea condiţiilor de acordare a subvenţiei ,va *i nevoită să disponibilizeze 2locuri de muncă i deci nu le va putea men ine timp de " ani- !i probabilitateaș ț

rambursării unei părţi de 5 ) din valoarea subvenţiei. La data de 1.1.N+/ se

rambursează 0 ) din valoarea subvenţiei primite.$$#

Page 141: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 141/235

!e cerea/ rezentați conform B"! '$ înre6istrările contabile

aferente anilor ;- ;=1 2i ;='

b/ rezentați un extras din politicile contabile pe caretrebuie să le prezinte entitatea.

8ezolvare

I. Calculul costurilor:

#osturi anul N '. lei salarii + 5. lei costul recrutării '5. lei#osturi anul N+1 '. lei + 5 ) '. lei '/. lei#osturi anul N+2  '/. lei + 5 ) '/. lei ''1.5 lei#osturi anul N+/ ''1.5 lei + 5 ) ''1.5 lei '3".55 lei#osturi totale '5. lei + '/. lei + ''1.5 lei + '3".55 lei

2.'/'.5 leiII. Anul N:

a)4rimirea subvenţiei pe data de 1 august N

25.lei

25. lei

Subvenţii 6enituri înregistrateîn avans

b)7ncasarea subvenţiei pe data de 1 august N25.

lei 25. lei

#onturi curente la bănci Subvenţii

c)7nregistrarea c&eltuielilor a*erente anului N

c1)salarii '. lei 5 luni 12 luni 25. lei

25.lei

25. lei

#&eltuieli cu salariile personalului

4ersonal 8 salariidatorate

c2)recrutarea5. lei 5. lei

Alte c&eltuieli cu serviciile #onturi curente la$$,

Page 142: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 142/235

eecutate de ter iț  bănci

d) 9rans*erul subvenţiei la venit pe perioada 1 august N : /1 decembrie N25. lei '. lei costuri cu salarii anul N 2.'/'.5 lei total costuri

5 luni 12 luni 2/.3%"3 lei25. lei 5. lei costuri recrutare 2.'/'.5 lei total costuri

"."1%03 lei9otal venituri în avans de trans*erat 2/.3%"3 lei + "."1%03 lei 20."51%/0

lei

20."51%/0lei

20."51%/0lei

6enituri înregistrate în

avans

6enituri din subvenţii

de eploatare

II. Anul N+1:

a)7nregistrarea c&eltuielilor cu salariile a*erente anului N+1a1)4erioada 1.1.anul N+1 : /1.iulie N+1 c(nd salariile au *ost '. lei'. lei luni 12 luni /5. leib2)4erioada 1 august anul N+1 : /1 decembrie N+1 c(nd salariile au *ost

'/. lei'/. lei 5 luni 12 luni 2'2.5 lei9otal salarii anul N+1 /5. lei + 2'2.5 lei '12.5 lei

'12.5lei

'12.5 lei

#&eltuieli cu salariile personalului

4ersonal 8 salariidatorate

b)9rans*erul subvenţiei la venit în anul N+1

b1)4erioada 1.1.anul N+1 : /1.iulie N+1 c(nd costurile au *ost '. lei25. lei '. lei costuri anul N+1 2.'/'.5 lei total costuri luni 12 luni //.13/%20 lei

b2)4erioada 1 august anul N+1 : /1 decembrie N+1 c(nd costurile au *ost'/. lei

25. lei '/. lei costuri anul N+1 2.'/'.5 lei total costuri 5 luni 12 luni 2".03"%3' lei

9otal subvenţie de trans*erat anul N+1 //.13/%20 lei + 2".03"%3' lei 50.00%2" lei

50.00%2" 50.00%2"$$$

Page 143: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 143/235

lei lei

6enituri înregistrate înavans

6enituri din subvenţiide eploatare

III. Anul N+2:

a)7nregistrarea c&eltuielilor cu salariile a*erente anului N+2a1)4erioada 1.1.anul N+2 : /1.iulie N+2 c(nd salariile au *ost '/. lei'/. lei luni 12 luni /'.5 leib2)4erioada 1 august anul N+2 : /1 decembrie N+2 c(nd salariile au *ost

''1.5 lei''1.5 lei 5 luni 12 luni 25.'25 lei9otal salarii anul N+2 /'.5 lei + 25.'25 lei '"/.125 lei

'"/.125lei

'"/.125 lei

#&eltuieli cu salariile personalului

4ersonal 8 salariidatorate

b)9rans*erul subvenţiei la venit în anul N+2b1)4erioada 1.1.anul N+2 : /1.iulie N+2 c(nd costurile au *ost '/. lei

25. lei '/. lei costuri anul N+2 2.'/'.5 lei total costuri luni 12 luni /".052%35 lei

b2)4erioada 1 august anul N+2 : /1 decembrie N+2 c(nd costurile au *ost''1.5 lei

25. lei ''1.5 lei costuri anul N+2 2.'/'.5 lei total costuri 5 luni 12 luni 2'.1/3%1 lei

9otal subvenţie de trans*erat anul N+2 /".052%35 lei + 2'.1/3%1 lei '.332%'' lei

'.332%''

lei

'.332%''

lei6enituri înregistrate înavans

6enituri din subvenţiide eploatare

c)#onstituirea unui provizion pentru probabilitatea de rambursare a subvenţiei25. lei 5 ) 10.5 lei

10.5lei

10.5 lei

#&eltuieli de eploatare

 privind provizioanele

Alte provizioane

$$!

Page 144: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 144/235

IV. Anul N+3:

a)7nregistrarea c&eltuielilor cu salariile a*erente anului N+/a1)4erioada 1.1.anul N+/ : /1.iulie N+/ c(nd salariile au *ost ''1.5 lei''1.5 lei luni 12 luni /05.05 leib2)4erioada 1 august anul N+/ : 1.1. N+/ c(nd salariile au *ost '3".55

lei'3".55 lei 2 luni 12 luni 115.'2%5 lei9otal salarii anul N+/ /05.05 lei + 115.'2%5 lei 51.'/%5 lei

51.'/%5lei

51.'/%5lei

#&eltuieli cu salariile

 personalului

4ersonal 8 salarii

datorate

b)9rans*erul subvenţiei la venit în anul N+/b1)4erioada 1.1.anul N+/ : /1.iulie N+/ c(nd costurile au *ost ''1.5 lei25. lei ''1.5 lei costuri anul N+/ 2.'/'.5 lei total costuri luni

12 luni /'.535%' leib2)4erioada 1 august anul N+/ : 1.1. N+/ c(nd costurile au *ost '3".55

lei

25. lei '3".55 lei costuri anul N+/ 2.'/'.5 lei total costuri 2 luni 12 luni 1.30%'0 lei

9otal subvenţie de trans*erat anul N+/ /'.535%' lei + 1.30%'0 lei ".5"%20 lei

".5"%20lei

".5"%20lei

6enituri înregistrate înavans

6enituri din subvenţiide eploatare

c);ambursarea subvenţiei la data de 1.1.N+/Suma rambursată 25. lei 0 ) 2. leiSoldul contului de venit am(nat la data de 1.1.N+/ 25. ,primire anul

 N- : 20."51%/0 lei trans*er subvenţie anul N : 50.00%2" lei trans*er subvenţie anul N+1< '.332%'' lei trans*er subvenţie anul N+2 < ".5"%20 lei trans*er subvenţie anul N+/ 5".03/%"" lei

5".03/%""

lei

2. lei

$$6

Page 145: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 145/235

6enituri înregistrate înavans

#onturi curente la bănci

1"5.1'%5' lei

Alte c&eltuieli deeploatare

d)Anularea provizionului pentru soldul său10.5

lei 10.5 lei

Alte provizioane 6enituri din provizioane

Extras din politicile contabile. Sub(ențiile aferente (eniturilor cuprind toate sub(ențiile

u(ernamentale diferite de cele pentru acti(e.#. Sub(ențiile aferente (eniturilor nu se recunosc p4nă c4nd nu

e?istă sucientă siuranță că:– S% Alfa (a respecta condițiile atașate acordării lor9 și că

– sub(ențiile (or primite.,. Sub(ențiile aferente (eniturilor (or recunoscute; pe o bazăsistematică; drept (enit pe perioadele corespunzătoarec&eltuielilor aferente pe care aceste sub(enții urmează a lecompensa.

$. 5estituirea unei sub(enții aferente (eniturilor se efectuează prinreducerea (eniturilor am4nate; iar dacă suma rambursatădepășește soldul contului de (enit am4nat; diferența esterecunoscută pe seama c&eltuielilor.

Exemplul ilustrativ )44)&

n luna septembrie anul L; o societate comercială fabrică paltoane înurmătoarele condiții: costuri direct aferente unităților produse!"".""" lei9 reia (ariabilă de producție #!".""" lei9 reia ?ă deproducție !".""" lei9 produse fabricate .!"" buc.9 ni(elul normal deacti(itate .""" buc.n luna octombrie anul L; entitatea mai produce un lot de paltoane în

paltoane în următoarele condiții: costuri direct aferente unităților$$C

Page 146: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 146/235

produse 6"".""" lei9 reia (ariabilă de producție ,"".""" lei9 reia?ă de producție #!".""" lei9 produse fabricate "" buc.9 ni(elulnormal de acti(itate .""" buc.n luna noiembrie anul L; entitatea (inde ."" de paltoane la un preț

de (4nzare de .,=" lei>palton. 3entru e(aluarea costului se foloseștemetoda IM.n luna decembrie; entitatea înc&eie un contract ferm de (4nzarepentru ,"" de paltoane ce urmează a li(rate în luna ianuarie anulurmător; prețul din contract ind de .$"" lei>palton. 3rețul eneralpracticat pe piață este de .," lei>palton. %omisioanele plătitepentru (4nzare se ridică la "" lei>palton.n luna ianuarie anul L< se (4nd restul paltoanelor; preț de (4nzare.$"" lei>palton.Din punct de (edere scal este recunoscută metoda %'3 calculat

după ecare intrare ca metodă de e(aluare la ieșire. E(entualeledeprecieri nu sunt recunoscute scal.!e cerea/ *onform B"! '- contabilizați tranzacțiile de mai sus în anii

; 2i ;=1b/ *alculați 2i contabilizați conform B"! 1' impozitele

amLnate în cei ' anic/ rezentați un extras din politicile contabile aplicate de

entitate

d/ recizați informațiile pe care entitatea trebuie să leprezinte în situațiile nanciare le6at de aceste tranzacții.

8ezolvare B. "nul ;*a+ %alculul costului de con(ersie:%ostul de con(ersie a stocurilor septembrie:

- lei -7 %osturile direct aferente unităților produse !""."""

< 5eia (ariabilă de producție #!"."""

< 5eia ?ă de producție alocată: !".""" lei ? ."""buc. >.""" buc.

!"."""

8 %ost de con(ersie =""."""

%ost unitar 8 ="".""" lei > .!"" paltoane 8 6"" lei>palton

="".""" lei 3roduse nite 8 0enituri aferente ="".""" lei

costurilor stocurilor$$

Page 147: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 147/235

de produse

%ostul de con(ersie a stocurilor luna octombrie:- lei -

7 %osturile direct aferente unităților produse 6""."""< 5eia (ariabilă de producție ,""."""

< 5eia ?ă de producție alocată: #!".""" lei ? ""buc. >.""" buc.

#""."""

8 %ost de con(ersie .""."""

%ost unitar 8 ."".""" lei > "" paltoane 8 .,C! lei>palton

."".""" lei 3roduse nite 8 0enituri aferente .""."""leicosturilor stocurilor

 de produse

*b+ 04nzarea:*b+ 3rețul de (4nzare: ."" paltoane ? .,=" lei>palton 8 #.!"#."""lei:

#.!"#.""" lei %lienGi 8 0enituri din #.!"#.""" lei(4nzareaproduselor nite

*b#+ %ostul stocurilor (4ndute determinat prin metoda IM:%ostul stocurilor (4ndute 8 .!"" paltoane ? 6"" lei>palton < ,""paltoane ? .,C! lei>palton 8 .,#.!"" lei:

.,#.!"" lei 0enituri aferente 8 3roduse nite .,#.!"" leicosturilor stocurilor

de produse

n stoc au rămas !"" paltoane ? .,C! lei>palton 8 6C.!"" lei.

*c+ 05L 8 ,"" paltoane ? *.$"" lei>palton – "" lei>palton+ < #""paltoane ? *.," lei>palton – "" lei>palton+ 8 6$6.""" lei

*d+ Stocurile de produse nite trebuie e(aluate la min *%ost 6C.!""lei9 05L 6$6.""" lei+ 8 6$6.""" lei.

$$=

Page 148: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 148/235

3rin urmare; costul este redus p4nă la ni(elul (alorii realizabile neteprin recunoașterea unei pierderi din depreciere 8 6C.!"" lei –6$6.""" lei 8 $.!"" lei:

$.!"" lei %&eltuieli cu 8 A/ustări pentru $.!"" leideprecierea stocurilor depreciereaproduselor nite

*e+ %alculul impozitelor am4nate la sf4rșitul anului L:0aloare contabilă produse nite la sf4rșitul anului L 8 ="".""" leiobținere produse nite luna septembrie < ."".""" lei obținereproduse nite luna octombrie – .,#.!"" lei costul produselor nite(4ndute – $.!"" lei a/ustări pentru depreciere 8 6$6.""" leiBază scală stocuri:

E(aluarea ieșirilor prin %'3 recunoscut scal:%'3 8 *.!"" paltoane ? 6"" lei>palton < "" paltoane ? .,C!lei>palton+ > *.!"" paltoane < "" paltoane+ 8 6=;!6 lei>palton%ostul bunurilor (4ndute 8 ."" paltoane ? 6=;!6 lei>palton 8.!6!.#" leiBază scală produse nite 8 ="".""" lei obținere produse nite lunaseptembrie < ."".""" lei obținere produse nite luna octombrie –.!6!.#" lei costul produselor nite (4ndute 8 $,$.C=# lei0aloare contabilă produse nite 6$6.""" lei P bază scală instalație

$,$.C=# lei. 5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 6$6."""lei – $,$.C=# lei 8 #.#" lei; care enerează o datorie de impozitam4nat 8 6 ? #.#" lei 8 ,,.C=,;# lei.

,,.C=,;# lei %&eltuieli cu 8 Datorii de ,,.C=,;# leiimpozitul pe impozit peprot am4nat prot am4nat

BB. "nul ;=1

*a+ 04nzarea paltoanelor pentru prețul de (4nzare: !"" paltoane ?.$"" lei>palton preț de (4nzare 8 C"".""" lei:

C"".""" lei %lienGi 8 0enituri din C"".""" lei(4nzarea

produselor nite

*b+ Descărcarea de estiune pentru costul de !"" paltoane ? .,C!lei>palton 8 6C.!"" lei:

6C.!"" lei 0enituri aferente 8 3roduse nite 6C.!"" lei$!"

Page 149: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 149/235

costurilor stocurilorde produse

*c+ Anularea a/ustării pentru depreciere rămasă fără obiect:

$.!"" lei A/ustări pentru 8 0enituri din $.!"" leideprecierea a/ustări pentru

produselor nite deprecieri

*d+ %alculul impozitelor am4nate pentru anul L<:0aloare contabilă produse nite la sf4rșitul anului L< 8 6$6.""" lei(aloare contabilă produse nite la sf4rșitul anului L – 6C.!"" leicostul produselor nite (4ndute în anul L< < $.!"" lei a/ustarereluată în anul L< 8 "

Bază scală produse nite la sf4rșitul anului L<:%ostul bunurilor (4ndute e(aluate prin %'3 8 !"" paltoane ? 6=;!6lei>palton 8 $,$.C" leiBază scală produse nite anul L< 8 "Lu e?istă diferențe temporare; deci datoria de impozit pe protam4nat se (a anula:

,,.C=,;# lei Datorii de 8 0enituri din ,,.C=,;# leiimpozit pe impozitul am4nat

prot am4nat

BBB. Extras din politicile contabile. E(aluarea inițială a stocurilor se realizează la cost.#. %osturile de con(ersie a stocurilor includ costurile direct leate

de unitățile produse; alocarea sistematică a reiei ?e și (ariabilede producție. Alocarea reiei ?e de producție la costurile decon(ersie se face pe baza capacității normale a instalațiilor deproducție.

,. 0aloarea c&eltuielilor cu reia ?ă alocate ecărei unități deproducție nu se ma/orează ca urmare a obținerii unei producțiiscăzute sau a neutilizării unor ec&ipamente. n perioadele în carese înreistrează o producție neobișnuit de mare; (aloareac&eltuielilor cu reia ?ă alocate ecărei unități de producțieeste diminuată; astfel înc4t stocurile să nu e e(aluate la o(aloare mai mare dec4t costul lor.

$. E(aluarea la ieșire a stocurilor se realizează prin metoda IM.!. E(aluarea ulterioară a stocurilor se realizează la (aloarea cea

mai mică dintre cost și (aloarea realizabilă netă.

$!

Page 150: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 150/235

B:. rezentarea informațiilor în situațiile nanciare"nul ;*a+ 3oliticile contabile adoptate la e(aluarea stocurilor au fost

prezentate mai sus.

*b+ 0aloarea contabilă totală a stocurilor 8 6C.!"" lei*c+ 0aloarea contabilă a stocurilor înreistrate la (aloarea /ustă minus

costurile de (4nzare 8 6$6.""" lei*d+ 0aloarea stocurilor recunoscută drept c&eltuială în cursul

perioadei 8 .,#.!"" lei*e+ 0aloarea reducerii (alorii contabile a stocurilor recunoscute drept

c&eltuială ca urmare a deprecierii 8 $.!"" lei

"nul ;=1

*a+ 0aloarea contabilă totală a stocurilor 8 " lei*b+ 0aloarea contabilă a stocurilor înreistrate la (aloarea /ustă minus

costurile de (4nzare 8 " lei*c+ 0aloarea stocurilor recunoscută drept c&eltuială în cursul

perioadei 8 6C.!"" lei*d+ 0aloarea reluării reducerii (alorii contabile a stocurilor 8 $.!""

lei*e+ %ircumstanțele care au condus la reluarea pierderii: stocurile au

fost (4ndute și a/ustarea pentru depreciere e?istentă a rămas fără

obiect.

Exemplul ilustrativ )54&3

M entitate importă un stoc de materii prime în luna octombrie anul L în următoarele condiții: preț de cumpărare !"".""" lei9 ta?ă (amală!".""" lei9 reducere comercială 9 c&eltuieli de transport !.""" lei9c&eltuieli cu manipularea .""" lei9 prime de asiurare necesareasiurării pe parcursul transportului ,.""" lei. Mdată recepționate;

p4nă a date în consum; materiile prime sunt transferate într-undepozit; costurile ind: amortizarea depozitului $!.""" lei9 costuri cuiluminatul depozitului ,$.""" lei9 salariul paznicului =.""" lei.@a sf4rșitul anului L; entitatea estimează pentru acest stoc o (aloarerealizabilă netă de !"".""" lei. )otodată; se estimează că în anul L<materiile prime (or utilizate pentru obținerea unor produse nite alcăror cost de producție total (a de .""".""" lei. Yin4nd cont deprețul eneral de (4nzare practicat pe piață pentru produse nitesimilare; entitatea estimează (4nzarea lor într-o pierdere probabilă de din costul de producție. %ostul de înlocuire al materiilor prime estede $=".""" lei.

$!#

Page 151: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 151/235

n anul L<; materiile prime sunt consumate interal pentrufabricarea unor produse nite. Alte costuri efectuate în leătură cuobținerea produselor nite au fost: costuri cu manopera directă#"".""" lei9 amortizarea utila/elor utilizate pentru fabricareaproducției !".""" lei9 costuri cu întreținerea secțiilor în care sefabrică produsele =".""" lei9 costuri indirecte cu materii prime șimateriale "".""" lei9 costuri indirecte cu forța de muncă #6".""" lei9pierderi de materiale înreistrate la (alori neobișnuite ".""" lei9costuri de (4nzare #!.""" lei. n cursul lunii s-au fabricat .#"" buc.de produse nite; ni(elul normal de acti(itate ind de .""" buc.@a ,.#.L<; pentru produsele nite s-a estimat o (aloare realizabilănetă de .""".""" lei.E(entualele a/ustări pentru depreciere nu sunt recunoscute scal.!e cere

a/ *ontabilizați conform B"! ' tranzacțiile de mai susaferente anilor ; 2i ;=1b/ *alculați 2i contabilizați conform B"! 1' impoziteleamLnate.

8ezolvareB. "nul ;*a+ %alculul costului de ac&iziție:

- lei -

7 3reț de cumpărare !""."""- 5educere comercială: !"".""" ?

*!."""+

< )a?ă (amală !"."""

< %&eltuieli de transport !."""

< %&eltuieli de manipulare ."""

< 3rime de asiurare ,."""

8 *ost de ac+iziție 5)4.$$$

5ecunoașterea inițială:

!$.""" lei 'aterii prime 8 !$.""" leiurnizori !,$.""" lei

Impozite Hi ta?e !".""" leidatorate buetului

*b+ E(aluarea la bilanț la sf4rșitul anului L:$!,

Page 152: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 152/235

n cazul în care materiile prime (or încorporate în produse nite(4ndute într-o pierdere probabilă; (aloarea contabilă a materiilorprime trebuie redusă p4nă la ni(elul (alorii realizabile nete; calculată

 în funcție de costul de înlocuire de $=".""" lei.

3rin urmare; se (a recunoaște o pierdere din depreciere 8 !$.""" lei– $=".""" lei 8 =$.""" lei:

=$.""" lei %&eltuieli cu 8 A/ustări pentru =$.""" leideprecierea deprecierea

materiilor prime

'ateriile prime (or ura în bilanțul anului L cu $=".""" lei.

*c+ %alculul impozitelor am4nate la sf4rșitul anului L:0aloare contabilă materii prime la sf4rșitul anului L 8 !$.""" lei cost– =$.""" lei a/ustare pentru depreciere 8 $=".""" leiBază scală materii prime la sf4rșitul anului L 8 !$.""" lei cost*deprecierea neind recunoscută scal; nu se deduce.+0aloare contabilă materii prime $=".""" lei bază scală materiiprime !$.""" lei.5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 !$.""" lei –$=".""" lei 8 =$.""" lei; care enerează o creanță de impozit am4nat8 6 ? =$.""" lei 8 !."$" lei:

!."$" lei %reanGe cu 8 0enituri din !."$" leiimpozitul am4nat impozite am4nate

BB. "nul ;=1*a+ %onsumul materiilor prime:

!$.""" lei %&eltuieli cu 8 'aterii prime !$.""" leimateriile prime

Fi; concomitent; reluarea reducerii (alorii contabile a stocurilor:

=$.""" lei A/ustări pentru 8 0enituri din a/ustări =$.""" leideprecierea

materiilor prime

*b+ %ostul de con(ersie al produselor nite:

$!$

Page 153: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 153/235

Page 154: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 154/235

impozitele am4nate impozitul am4nat

*d#+ roduse nite0aloare contabilă produse nite la sf4rșitul anului L< 8 .,$.""" lei

cost produse obținute – ,$.""" lei a/ustări pentru depreciere 8.""".""" leiBază scală produse nite la sf4rșitul anului L 8 .,$.""" lei0aloare contabilă produse nite .""".""" lei bază scală produsenite .,$.""" lei. 5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8.,$.""" lei – .""".""" lei 8 ,$.""" lei; care enerează o creanțăde impozit am4nat 8 6 ? ,$.""" lei 8 6.$$" lei:

6.$$" lei %reanGe cu 8 0enituri din 6.$$" leiimpozitul am4nat impozite am4nate

Exemplul ilustrativ )%4&(

M societate ce are ca obiect de acti(itate ac&iziția și (4nzarea declădiri deține la ,.#.L o astfel de clădire; înc&iriată terților în bazaunui contract de leasin operațional. %lădirea a(ea la această dată o(aloare /ustă de !"".""" lei.@a "C."$.L<; entitatea a decis începerea unui proces de amena/are

 în (ederea (4nzării; la această dată clădirea ind e(aluată la (aloarea /ustă de !!".""" lei.@a ,.#.L< se estimează o (aloare realizabilă netă de $=".""" lei.@a data de "!."!.L<#; clădirea este (4ndută la prețul de (4nzare de!#!.""" lei.E(entualele a/ustări pentru depreciere nu sunt recunoscute scal.!e cerea/ *ontabilizați conform B"! ' tranzacțiile de mai susaferente anilor ; 2i ;=1

b/ *alculați 2i contabilizați conform B"! 1' impoziteleamLnate.

8ezolvareI. Anul L<:*a+

- lei -0aloare /ustă la ,.#.L !""."""

0aloare /ustă la "C."$.L< !!"."""

$!6

Page 155: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 155/235

Diferență de (aloare /ustă recunoscută în contul de prot și pierdere: !!".""" –!""."""

!"."""

!".""" lei In(estiGii imobiliare 8 %4Htiuri din !".""" leie(aluate la (aloarea /ustămodicarea

(alorii /uste ain(estiGiilor imobiliare

*b+ IAS $" precizează că dacă e?istă o modicare a utilizării uneiin(estiții imobiliare e(idențiată de începerea unui proces deamena/are în perspecti(a (4nzării; in(estiția imobiliară se transferă încateoria stocurilor.

 )ransferul in(estiției imobiliare la stocuri se face la (aloarea /ustă dela data transferului; care de(ine cost pentru stocul de mărfuri; în cazulde față !!".""" lei:

!!".""" lei 'ărfuri 8 In(estiGii imobiliare !!".""" leie(aluate la (aloarea /ustă

*c+ @a ,.#.L<; mărfurile se e(aluează la min *%ost !!".""" lei905L $=".""" lei+ 8 $=".""" lei.'ărfurile sunt depreciate cu !!".""" lei – $=".""" lei 8 6".""" lei și

costul se reduce p4nă la 05L:

6".""" lei %&eltuieli cu 8 A/ustări pentru 6".""" leideprecieri deprecierea

mărfurilor

*d+ %alculul impozitelor am4nate la sf4rșitul anului L:0aloare contabilă mărfuri la sf4rșitul anului L 8 !!".""" lei cost –6".""" lei pierdere din depreciere 8 $=".""" lei

Bază scală mărfuri la sf4rșitul anului L 8 !!".""" lei0aloare contabilă mărfuri $=".""" lei bază scală mărfuri !!"."""lei. 5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 !!".""" lei –$=".""" lei 8 6".""" lei; care enerează o creanță de impozit am4nat8 6 ? 6".""" lei 8 =.6"" lei:

=.6"" lei %reanGe cu 8 0enituri din =.6"" leiimpozitul am4nat impozite am4nate

BB. "nul ;=1

*a+ 5ecunoașterea (4nzării:$!C

Page 156: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 156/235

*a+ 3rețul de (4nzare:

!#!.""" lei %lienGi 8 0enituri din !#!.""" lei(4nzarea mărfurilor

*a#+ Descărcarea estiunii pentru cost:

!!".""" lei %&eltuieli cu 8 'ărfuri !!".""" leimărfurile

*a,+ 5eluarea reducerii (alorii contabile a stocurilor:

6".""" lei A/ustări pentru 8 0enituri din a/ustări 6".""" lei

depreciereamărfurilor

*b+ %alculul impozitelor am4nate la sf4rșitul anului L<:0aloare contabilă mărfuri la sf4rșitul anului L< 8 !!".""" lei cost –6".""" lei pierdere din depreciere anul L – !!".""" lei costulmărfurilor (4ndute în anul L< < 6".""" lei a/ustare reluată în anulL< 8 " leiBază scală mărfuri la sf4rșitul anului L< 8 !!".""" lei bază scalăla sf4rșitul anului L – !!".""" lei costul mărfurilor (4ndute în anul

L< 8 " leiLu e?istă diferențe temporare; deci creanța de impozit am4nat se (aanula:

=.6"" lei %&eltuieli cu 8 %reanGe cu =.6"" leiimpozitele am4nate impozitul am4nat

Exemplul ilustrativ )(

4&&

5ecunoașterea (eniturilor este procesul prin care entitățile decidmomentul și mărimea (eniturilor ce ar trebui recunoscute în prot șipierdere. 3erspecti(a IASB asupra recunoașterii (eniturilor are la bazăat4t o (iziune conceptuală; c4t și principiul pre(alenței economiculuiasupra /uridicului. %u toate acestea; e?istă situații în care o abordaretradiționalistă asupra recunoașterii (eniturilor se aOă în conOict cuprincipiile IASB.Explicați implicațiile prevederilor din *adrul conceptual 2i aprincipiului prevalenței economicului asupra Kuridicului în

$!

Page 157: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 157/235

cazul recunoa2terii veniturilor. ați exemple de situații în careaceste prevederi pot în conMict cu practicile tradiționaliste2i cu prevederile altor standarde internaționale decontabilitate.

8ezolvare(mplicațiile prevederilor din )adrul conceptual în cazul recunoa"teriiveniturilor*%onform Cadrului conceptual ; recunoașterea veniturilor estecorelată cu modicările elementelor de acti(>datorie *de e?emplu;creșterea unui acti( rezultă în recunoașterea unui (enit>c4ști+. 3escurt; putem concluziona că în %adrul conceptual se poate remarca oabordare bilanțieră *inclusi( în cazul denirii elementelor din contulde prot și pierdere+. 0eniturile includ at4t toate tipurile de (enituri;

c4t și c4știuri care nu sunt de natura acestora. %4știurile șipierderile sunt denite drept creșteri sau, respectiv, diminuări înactivul net, altele dec4t cele rezultate din tranzacții cu proprietarii.%adrul conceptual identică trei etape în procesul de recunoaștere aacti(elor: recunoașterea inițială; c4nd elementul îndeplinește pentruprima dată deniția acti(ului9 e(aluarea ulterioară; care poate implicasc&imbarea bazei de măsurare a elementului recunoscut; șiderecunoașterea; c4nd elementul nu mai îndeplinește denițiaacti(ului. iecare dintre aceste trei etape poate a(ea consecințeasupra recunoașterii și e(aluării elementelor de acti(.

M (iziune mai tradiționalistă; care în mare stă și la bazastandardului IAS ! "#enituri$,  presupune că recunoașterea devenituri este consecința principiului de conectare a c&eltuielilor la(enituri sau a principiului independenței e?ercițiului. 5ecunoașterea(eniturilor este consecința ne(oii de a raporta performanța companieipentru o anumită perioadă de timp *e?ercițiu nanciar+.3entru multe tranzacții simple; at4t perspecti(a %adrului conceptual;c4t și abordarea tradiționalistă dau naștere la același rezultat în contulde prot și pierdere.+e e$emplu* a(em un element de stoc care este ac&iziționat pentrusuma de "" u.m. și este (4ndut pentru suma de !" u.m.,erspectiva )adrului conceptual: în urma (4nzării; acti(ul net acrescut cu suma de !" u.m.9 această creștere (a raportată dreptc4ști în contul de prot și pierdere.,erspectiva tradiționalistă-(S 1/*  în urma conectării (eniturilor lac&eltuieli și făc4nd diferența dintre acestea *(enitul din (4nzare !"u.m. minus c&eltuielile cu (4nzarea "" u.m.+ se (a obține un prot în(aloare de !" u.m.; care (a raportat tot în contul de prot șipierdere.

$!=

Page 158: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 158/235

%u toate acestea; în tranzacții mai comple?e; cele două abordări pota(ea consecințe diferite asupra prezentării situațiilor nanciare.+e e$emplu* o instituție de în(ățăm4nt încasează în a(ans o ta?ă deșcolarizare pentru o perioadă de # luni.

,erspectiva )adrului conceptual: la momentul încasării ta?ei deșcolarizare; entitatea ar înreistra o datorie eală cu mărimea costuluiprestării ser(iciilor de școlarizare *costul profesorilor; înc&irierea săliide cursuri etc.+. După cum se obser(ă; datoria recunoscută nu ar eală cu mărimea ta?ei de școlarizare. Datoriile reprezintă ieșiri debenecii economice (iitoare ca urmare a unor tranzacții saue(enimente anterioare. Din perspecti(a entității; ieșirile de beneciieconomice (or corelate cu costul prestării ser(iciilor de în(ățăm4nt.Astfel; conform acestei abordări; la momentul la care s-a încasat ta?ade școlarizare se recunoaște pro%tul în totalitatea  lui *crește

acti(ul net cu diferența dintre banii încasați și datoria eală cu costulprestării ser(iciilor+. Aceasta nu este o abordare prudentă și a datnaștere la numeroase critici la adresa %adrului conceptual.,erspectiva traditionalistă-(S 1/* la momentul încasării ta?ei deșcolarizare; întreaa sumă (a considerată J(enit în a(ansK și (a recunoscută în bilanț la cateoria datorii. Aceasta (a reluată la(enituri în contul de prot și pierdere pe măsură ce sunt prestateser(iciile de în(ățăm4nt. Astfel; în contul de prot și pierdere se vor conecta veniturile  împreună cu c&eltuielile enerate de prestareaser(iciilor de în(ățăm4nt. %onform acestei abordări , pro%tul va % 

re&ectat   în contul de prot și pierdere treptat ; pe tot parcursulperioadei de școlarizare.n alt e?emplu îl reprezintă tratamentul contabil în care sub(ențiilepentru in(estiții sunt recunoscute drept (enit am4nat conform IAS #"J%ontabilitatea sub(ențiilor u(ernamentale și prezentareainformațiilor leate de asistența u(ernamentalăK. Acest tratament nueste în concordanță cu pre(ederile %adrului conceptual; deoarece(enitul am4nat nu corespunde deniției datoriilor conform %adruluiconceptual. n alt tratament contabil care este în conOict cupre(ederile %adrului conceptual este recunoașterea rezultatului

contractelor de construcții conform procedeului procenta/ului dea(ansare a lucrărilor conform IAS J%ontracte de construcțieK; carede asemenea nu corespunde deniției datoriilor conform %adruluiconceptual.(mplicațiile principiului prevalenței economicului asupra 0uridicului încazul recunoa"terii veniturilor*IAS J0enituriK menționează că; în procesul de recunoaștere a(eniturilor enerate de diferite tranzacții și e(enimente; trebuie săconsiderăm și principiul pre(alenței economicului asupra /uridicului.Astfel; un (enit trebuie recunoscut doar dacă; în substanță; riscurile șibeneciile folosirii acti(ului au fost semnicati( transferate de la

$6"

Page 159: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 159/235

(4nzător la cumpărător. E?istă numeroase situații în care tranzacțiileinițial considerate a (4nzări; în urma analizei conte?tului și acondițiilor contractuale; se do(edesc a Jîn substanțăK e?emple detranzacții de nanțare cu ipotecă.

n astfel de e?emplu de situație este cazul contractelor de (4nzare curăscumpărare. neori; entitățile (4nd acti(e altor entități cu dreptulde a le răscumpăra conform unor termeni prestabiliți la momentulsemnării contractului. Analiz4nd acești termeni; se poate concluzionacu o probabilitate foarte mare că acti(ul (a răscumpărat în (iitor. nsubstanță; acest tip de contract este un împrumut cu ipotecă și(4nzarea nu ar trebui să determine nici recunoașterea de (enituri șinici derecunoașterea acti(elor.M aplicare mai puțin contro(ersată a acestui principiu estereprezentată de (4nzările efectuate prin intermediul aenților de

(4nzare *(4nzarea în consinație+. IAS J0enituriK pre(ede că atuncic4nd o entitate (inde bunuri în calitate de aent trebuie sărecunoască la cateoria (enituri doar acel (enit obținut prin aplicareacomisionului de (4nzare stabilit conform contractului9 (4nzările debunuri nu ar trebui tratate ca (4nzări>(enituri în situațiile nanciareale aentului.Astfel; în urma analizei e?emplelor de mai sus; se poate obser(a căaplicarea principiului pre(alenței economicului asupra /uridicului areimpact asupra practicilor de raportare și de recunoaștere a (eniturilor.

Exemplul ilustrativ ))5$3

%4nd trebuie să recunoaștem (eniturile>c4știurileZ 5ăspunsul laaceastă întrebare a reprezentat întotdeauna o arie de dezbateri șiinconsistență în contabilitate. n multe țări; te&nica Je(enimentuluideclanșatorK este folosită pentru a determina momentul în care serecunosc (eniturile în contabilitate. IASB; în %adrul conceptual;identică JelementeleK situațiilor nanciare pe care le foloseșteulterior pentru a determina momentul în care se recunosc (eniturileși>sau c&eltuielile. Aceste principii reprezintă și criteriile după caresunt recunoscute (eniturile conform IAS J0enituriK. 3resupunem căacti(itățile desfășurate de o entitate implică următoarele etape:– 3rimirea unei comenzi de (4nzare pentru produse nite9– Ac&iziția de bunuri sau de materii prime9– Mbținerea de produse nite9– ntocmirea facturii de (4nzare a bunurilor aOate în stoc9– @i(rarea bunurilor9– ncasarea contra(alorii bunurilor9

$6

Page 160: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 160/235

– urnizarea de ser(icii ulterioare sau acordarea de aranțiiclienților.

!e cerea/ *are dintre etapele mai sus reprezintă Nevenimentul

declan2atorO care să permită recunoa2terea de venituriP"r6umentați cu exemple.b/ iscutați criteriile folosite de *adrul conceptual pentru

recunoa2terea 2i raportarea veniturilor<cL2ti6urilor.

8ezolvare*a+ JE(enimentul declanșatorK care permite recunoașterea de (enituri,rimirea unei comenzi de vnzare pentru produse %niteAr puțin probabil ca această etapă să reprezinte Je(enimentul

declanșatorK pentru recunoașterea (eniturilor. De e?emplu; în cazulcontractelor de construcții pe termen lun sau de mare an(erură;primirea unei comenzi este de multe ori foarte importantă șifurnizează o oarecare măsură de certitudine în ceea ce pri(eștepăstrarea locurilor de muncă ale ana/aților și c&iar a continuitățiiacti(ității. %u toate acestea; a(4nd în (edere că e?istă un rad marede incertitudine cu pri(ire la nalul rezultatului unui astfel de contract;nu ar prudent să recunoaștem (enituri>prot la acest moment.

 c#iziția de bunuri sau de materii prime

3entru multe industrii; ac&iziția de bunuri sau de materii primereprezintă o etapă obișnuită > normală > de rutină și nu esteconsiderată Je(enimentul declanșatorK pentru recunoașterea(eniturilor. %u toate acestea; atunci c4nd ac&iziția bunurilor estefoarte dicilă *din cauza resurselor limitate+; această etapă poate considerată Je(enimentul declanșatorK. n e?emplu în acest sens îlpoate reprezenta e?traerea de metale prețioase *aur sau diamante+.Astfel; pentru că aurul este un metal prețios și foarte lic&id *se (inderepede+; ade(ărata dicultate a entităților în a enera (enituri>c4știuri este reprezentată de însăși obținerea bunului > materiei

prime > aurului. n astfel de circumstanțe; această etapă reprezintăJe(enimentul declanșatorK pentru recunoașterea (eniturilor.

bținerea de produse %niteSimilar cazului de mai sus; și această etapă reprezintă o rutină pentrumulte industrii și nu este considerată Je(enimentul declanșatorKpentru recunoașterea (eniturilor. %u toate acestea; e?istă industriiunde; din cauza unei perioade luni de producție; (enitul esterecunoscut treptat; pe parcursul procesului de producție. %el mai

comun e?emplu al unei astfel de situații este tratamentul contabil al$6#

Page 161: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 161/235

contractelor de construcții pre(ăzut de IAS J%ontracte deconstrucțieK. n e?emplu mai puțin cunoscut îl reprezintă culti(areapădurilor în cazul industriei de c&erestea. n această industrie; pentrucă sunt disponibile prețurile pieței corespunzătoare diferitelor staiide creștere a pădurilor; (eniturile pot recunoscute treptat; la ni(elulecărui staiu.

ntocmirea acturii de vnzare a bunurilor afate în stocAceastă etapă se apropie de punctul în care ma/oritateaincertitudinilor aferente cicluIui operațional ori au fost rezol(ate; orisunt determinate în mod rezonabil. Departamentul de (4nzări al unei

 întreprinderi ar putea considera această etapă ca ind Je(enimentuldeclanșatorK pentru recunoașterea (eniturilor. %u toate acestea;recunoașterea este în mod normal am4nată p4nă la momentul li(rării

bunurilor.

4ivrarea bunurilor 3entru ma/oritatea întreprinderilor; aceasta este etapa în urma căreiase recunosc (eniturile și de obicei coincide cu transferul titlului lealde proprietate asupra bunurilor. %u toate acestea; și în cadrul acesteietape pot e?ista c4te(a incertitudini. De e?emplu; bunurile pot a(eadefecte sau clientul nu le poate ac&ita. n acest sens; rezultatelee?periențelor anterioare pot folosite ca să cuantice acesteincertitudini de o manieră rezonabilă. n unele situații; bunurile suntli(rate sub rezer(a unei clauze de păstrare a titlului de proprietate;dar; cu toate acestea; clauza este inorată în scopul recunoașterii(eniturilor.

ncasarea contravalorii bunurilor %u e?cepția (4nzărilor cu plata imediată; IAS J0enituriK pre(ede cărecunoașterea (eniturilor ar trebui am4nată p4nă la această etapădacă încasarea contra(alorii bunurilor este percepută ca indnesiură; dicilă sau riscantă. n e?emplu îl pot constitui (eniturile

aferente contractelor de (4nzare cu plata ulterioară care sunt foarteriscante din perspecti(a încasării contra(alorii bunurilor (4ndute9(4nzările către clienți e?terni în situația în care u(ernului din țarastrăină îi trebuie o perioadă lună de timp pentru a acordapermisiunea de plată. 3robleme mai pot apărea și atunci c4ndcomercializăm bunuri în țări a căror monedă nu este con(ertibilă dincauza restricționării impuse de leislația națională.

5urnizarea de servicii ulterioare sau acordarea de garanții clienților Această etapă reamintește că încasarea contra(alorii bunurilor(4ndute nu reprezintă momentul în care are loc transferul tuturor

$6,

Page 162: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 162/235

riscurilor și costurilor asociate cu bunurile (4ndute. n anumite cazuri;aceste costuri pot semnicati(e ca mărime *e?emple: (4nzarea denoi autoturisme sau costurile cu recticările în cazul contractelor deconstrucții+. %u toate acestea; de obicei e?istă posibilitatea estimăriiacestor costuri și reOectarea lor în contabilitate la momentul potri(it.Doar dacă obliațiile contractuale se e?tind dincolo de pre(ederilearanției; nu ar realist să recunoaștem (enitul p4nă c4nd acesteobliații s-au consumat > au dispărut.

*b+ %riteriile folosite de %adrul conceptual pentru recunoașterea(eniturilor>c4știurilor%adrul conceptual abordează recunoașterea (eniturilor dintr-operspecti(ă bilanțieră. 0eniturile includ at4t toate tipurile de (enituri;c4t și c4știuri care nu sunt de natura acestora. %4știurile sunt

denite drept creșteri ale acti(ului net; altele dec4t cele rezultate dintranzacții cu proprietarii. Astfel; creșterile de benecii economice subforma creșterilor de acti(e sau diminuărilor de datorii determinărecunoașterea de (enituri sau de c4știuri.Denițiile enunțate mai sus în cazul (eniturilor identică de faptcaracteristicile esențiale ale acti(elor și datoriilor; dar nu specicăacele criterii care trebuie îndeplinite de acestea înainte de a recunoscute. 5ecunoașterea elementelor în situațiile nanciare esteprocesul prin care se raportează în situațiile nanciare un elementcare corespunde deniției acelui element și care corespunde criteriilor

de recunoaștere. 5ecunoașterea ca proces presupune at4t o descriere în cu(inte a elementelor; c4t și asocierea unei unități monetare. %utoate acestea; nu este sucient pentru un element să corespundădeniției ca să e recunoscut în situațiile nanciare. n eneral; unelement care corespunde deniției ar trebui recunoscut în situațiilenanciare și dacă:– este probabil ca un beneciu economic (iitor asociat cu acel

element să intre sau să iasă din întreprindere9 și– elementul are un cost *sau o (aloare+ care poate determinat*ă+ în

mod abil.

%4nd un element corespunde deniției; dar nu îndeplinește criteriilede recunoaștere; atunci elementul este prezentat în notele e?plicati(e*e?emplu: acti(e și datorii continente+.

Exemplul ilustrativ )&5$5

Societatea )ele(iziunea SA întocmește situațiile nanciare pentru anulcare se termină la ,.#.L. n luna auust L; societatea a ac&iziționat

$6$

Page 163: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 163/235

drepturile de difuzare a lmului JEfectele crizei în LK; pentru care aplătit o ta?ă ?ă și nu (a suporta alte costuri sau comisioanesemnicati(e. @a r4ndul său; societatea )ele(iziunea a semnatcontracte cu următoarele societăți:

+ Societatea J%inema 2oll[VoodK – este o societate mare; a(4ndcinematorafe în întreaa lume. %inema 2oll[Vood a neociatdreptul de a difuza lmul în perioada ".".L – ,.",.L< întoate cinematorafele sale; ori de c4te ori (a dori. Societatea

 )ele(iziunea (a primi ! din totalul încasărilor obținute desocietatea J%inema 2oll[VoodK în urma difuzării lmului în toatecinematorafele sale.

#+ Societatea J%inema Ecran ,DK – este o societate mică în careoperează un sinur cinematoraf. %onform contractului;societatea J%inema Ecran ,DK poate difuza lmul de două ori pe

zi în perioada ".".L – ,.",.L<. Ea i-a plătit societății )ele(iziunea o sumă ?ă de ".""" u.m.,+ Societatea J%inema SatelitK – este o tele(iziune cu transmisie prin

satelit. Aceasta are drept de emisie în sud-estul Asiei. nnoiembrie L; societatea J%inema SatelitK i-a plătit societății

 )ele(iziunea suma de $ milioane u.m. în sc&imbul dreptului de adifuza lmul JEfectele crizei în LK de " ori încep4nd cu"."$.L< p4nă la ,.",.L<#. ilmul trebuie difuzat astfel înc4tsă e?iste cel puțin un inter(al de o lună distanță între difuzări.

*um ar trebui să recunoască societatea 0eleviziunea !" în

situațiile nanciare ale anului ; venitul obținut în urmasemnării celor trei contracte de mai susP "r6umentațirăspunsul ținLnd cont de prevederile *adrului conceptual 2ide prevederile B"! 1) N:enituriO.

8ezolvare

&)inema 6oll78ood'n cazul acestui contract; (eniturile societății )ele(iziunea SA depind

de performanța societății J%inema 2oll[VoodK; pentru că societatea )ele(iziunea obține (eniturile pe măsură ce lmul este difuzat încinematorafele societății J%inema 2oll[VoodK. Astfel; societatea

 )ele(iziunea SA ar trebui să recunoască în contul de prot și pierdere! din sumele încasate de J%inema 2oll[VoodK în urma difuzăriiacestui lm în perioada ".".L – ,.#.L. Sinurele contraarumentecare ar limita opțiunea pentru acest tratament ar accesul prompt alsocietății )ele(iziunea la informațiile societății J%inema 2oll[VoodK șiposibilitatea ca societatea J%inema 2oll[VoodK să transfere fondurilebănești datorate în numele contractului cu mare înt4rziere sau deloc.

$6!

Page 164: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 164/235

&)inema 9cran 3+'n această situație; (enitul este o ta?ă ?ă; care nu depinde deperformanța (iitoare a niciuneia dintre societăți. De aceea; aplic4ndcriteriile %adrului conceptual și pre(ederile IAS J0enituriK;

societatea )ele(iziunea ar trebui să recunoască întreaa sumă de".""" u.m. în anul L; c&iar dacă unele difuzări pot a(ea loc și în anulL<.

&)inema Satelit'M (iziune tradiționalistă poate descrie contractul dintre cele douăsocietăți de maniera următoare: societateaJ%inema SatelitK a plătitsuma de $ milioane u.m. pentru a difuza lmulJEfectele crizei în LKde" ori. Astfel; e(enimentul declanșator al recunoașterii (eniturilor l-arreprezenta momentul efecti( al difuzării lmului. n consecință;

societatea )ele(iziunea ar trebui să recunoască suma de $"".""" u.m.*$.""".""" u.m. > " difuzări+ de ecare dată c4nd lmul este difuzat.%onform acestei (iziuni; în anul curent nu ar trebui să se recunoascăniciun (enit *aceste " difuzări se fac încep4nd cu "."$.L<+.%u toate acestea; dacă se consideră principiile IASB de recunoaștere a(eniturilor; atunci discuția se poartă din următoarea perspecti(ă:bunul care face obiectul contractului *lmul+ este nalizat *nu este încurs de producție+9 drepturile de difuzare sunt deținute de societatea

 )ele(iziunea9 s-a semnat un contract între cele două societăți9contra(aloarea contractului a fost încasată9 societatea )ele(iziunea nu

mai are obliații (iitoare semnicati(e de respectat în leătură cuacest contract. Aplic4nd acest raționament; se poate demonstra cătoate riscurile și beneciile au fost transferate la momentul semnăriicontractului *".".L+ și criteriile de recunoaștere a (eniturilorconform IASB sunt îndeplinite. n consecință; întreaa sumă de $milioane u.m. ar trebui recunoscută în anul curent.

Exemplul ilustrativ &$5$%

Societatea 1MA (inde bunuri furnizate de societatea E)A. Acestebunuri sunt clasicate în două cateorii: bunuri din cateoria A*calitate superioară+ sau bunuri din cateoria B *bunuri cu micidefecte calitati(e+.Bunurile din cateoria A sunt comercializate de societatea 1MA înreim de consinație *societatea 1MA acțion4nd ca aent pentrusocietatea E)A+. Acestea sunt (4ndute la un preț ? calculat astfel

 înc4t să aducă o mar/ă comercială brută de !". 3entru (4nzărilerealizate; societatea 1MA primește un comision în (aloare de #;!

din totalul (4nzărilor de bunuri din cateoria A.$66

Page 165: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 165/235

Bunurile din cateoria B sunt ac&iziționate de societatea 1MA de lasocietatea E)A și societatea 1MA le (inde mai departe în numepropriu aplic4nd o mar/ă comercială brută de #!.rmătoarele informații sunt e?trase din situațiile nanciare ale

societății 1MA:

escriere *ate6orie

bunuri

:aloare

u.m./Stoc deținut la ".".L A #.$""

B ."""

Bunuri de la E)A la ,.#.L A ."""

B .""

Stoc deținut la ,.#.L A #."""

B .#!"

*alculați mărimea veniturilor 2i c+eltuielilor care trebuierecunoscute de societatea AC" în prot 2i pierdere la 31.1'.;.

8ezolvare04nzările societății 1MA de bunuri furnizate de societatea E)A trebuie

tratate diferit; pentru că reprezintă două situații distincte.04nzările de bunuri din cateoria A reprezintă (4nzări realizate desocietatea 1MA în calitate de aent al lui E)A. %onform IAS J0enituriT9 în urma (4nzărilor de bunuri din această cateorie;societatea 1MA trebuie să recunoască la cateoria (enituri doarmărimea comisioanelor la care este îndreptățit conform contractului*#;! din totalul (4nzărilor+. n contrapartidă poate recunoaște înpoziția nanciară o creanță sau o datorie față de E)A.04nzările de bunuri din cateoria B sunt realizate de 1MA în calitatede principal; nu de aent. De aceea; aceste (4nzări (or incluse încateoria (enituri din (4nzări; iar costul lor (a ura la cateoriac&eltuieli cu (4nzarea.0eniturile care se recunosc în prot și pierdere de către societatea1MA la ,.#.L (or cuprinde: (enitul obținut din comisioane *bunuriledin cateoria A+ < (enitul din (4nzarea bunurilor din cateoria B 8$.6"" u.m. < .$"" u.m. 8 6.""" u.m. *(ezi mai /os modalitatea decalcul+.%&eltuielile aferente (4nzării din prot și pierdere al societății 1MA la,.#.L (or cuprinde doar c&eltuielile din (4nzarea bunurilor din

cateoria B 8 .!!" u.m. *(ezi mai /os modalitatea de calcul+.$6C

Page 166: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 166/235

3rotul brut din prot și pierdere al societății 1MA la ,.#.L 8 )otal(enituri – )otal c&eltuieli 8 6.""" u.m. – .!!" u.m. 8 C.$!" u.m.

:enituri generate de vnzarea de bunuri din categoria

Stoc deGinut la ".".L #.$"" u.m.Ac&iziGii de bunuri .""" u.m.

#".$"" u.m.Stoc nal *#."""+ u.m.%&eltuieli aferente bunurilor (4ndute .$"" u.m.3reGul de (4nzare *calculat pentru a obGine !" prot brut+ ,6.""u.m.*.$"" u.m. ? "">!"+3rot brut .$"" u.m.

*omision *#;! ? ,6."" u.m.+ 4.%$$ u.m.

:enituri generate de vnzarea de bunuri din categoria ;Stoc deGinut la ".".L .""" u.m.Ac&iziGii de bunuri ."" u.m.

=."" u.m.Stoc nal *.#!"+ u.m.%&eltuieli aferente bunurilor (4ndute .!!" u.m.

re? de vLnzare *.!!" u.m. ? $>,+ 11.4$$ u.m.

bservație*'atematic (orbind; o mar/ă comercială de #! din prețul de (4nzareeste ec&i(alentul unei treimi *>,+ din costul bunurilor (4ndute. Deaceea; dacă mărimea c&eltuielilor aferente (4nzării sunt înmulțite curaportul $>,; se (a obține prețul de (4nzare căutat *#! ? .$""u.m. 8 >, ? .!!" u.m. 8 #.!" u.m.+.

Exemplul ilustrativ &15$)

S% Alfa comercializează moc&ete prin intermediul mai multormaazine > puncte de desfacere. n anii precedenți; compania și-aasumat responsabilitatea și pentru instalarea moc&etei în locațiileclienților. %lienții plătesc pentru moc&etă în momentul lansăriicomenzii. Durata medie de timp dintre momentul lansării comenzii șimomentul instalării moc&etei este de $ zile. n anii anteriori; S% Alfanu a recunoscut (enitul din (4nzare dec4t după instalarea cu succes a

moc&etei; întruc4t costurile de recticare a e(entualelor erori de$6

Page 167: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 167/235

instalare ar fost foarte mari. ncep4nd cu ".".L; S% Alfa și-asc&imbat politica de comercializare și a &otăr4t e?ternalizareaser(iciului de instalare a moc&etelor de către o rmă specializată.Astfel; S% Alfa plătește rma specializată pentru acest ser(iciu;aceasta din urmă ind responsabilă pentru orice eroare de instalare.%a urmare a acestei noi politici; S% Alfa își propune să recunoască(enitul din (4nzare atunci c4nd clienții lansează și plătesc comanda*nu la momentul nalizării instalării+.04nzările anului L realizate din (4nzarea moc&etelor se ridică la#,.""" u.m. 0aloarea moc&etelor instalate p4nă la $.".L a fost de.#"" u.m. *această (aloare nu este inclusă în suma de #,.""" u.m.+.0aloarea moc&etelor instalate p4nă la $.". L< a fost de .6""u.m. *această (aloare este inclusă în suma de #,.""" u.m.+.iscutați dacă sc+imbarea făcută de !* "lfa la $1.$1.;

reprezintă o sc+imbare de politică 2i- bazLndu,vă pe aceastădiscuție- calculați mărimea veniturilor pe care le,ațirecunoa2te în prot 2i pierdere la 31.1'.; . Duați înconsiderare prevederile B"! 1) N:enituriO 2i prevederile B"! )Nolitici contabile- modicări ale estimărilor contabile 2ieroriO.

8ezolvare@a o primă impresie; se pare că societatea și-a sc&imbat politicacontabilă în cazul recunoașterii (eniturilor obținute în urma (4nzării

de moc&ete. 5especti( societatea nu mai consideră oportunărecunoașterea (eniturilor la momentul nalizării instalării acestora însc&imbul recunoașterii (eniturilor la momentul în care cliențiilansează și plătesc comenzile.Dacă aceasta ar realitatea; atunci conform pre(ederilor IAS nouapolitică ar trebui aplicată ca și cum s-ar aplicat dintotdeauna; iarmărimea (eniturilor ce trebuie recunoscute în protul și pierdereaanului L ar de #,.""" u.m. Dacă nu s-ar produs aceastăsc&imbare; mărimea (eniturilor din prot și pierdere ar fost de##.6"" u.m. *#,.""" u.m. < .#"" u.m. – .6"" u.m.+. 04nzărilerealizate în anul curent pentru care instalarea nu ar fost nalizată*.6"" u.m.+ ar fost recunoscute în protul și pierderea perioadeiurmătoare. M a/ustare corespunzătoare este realizată pentru arecunoaște suma ec&i(alentă a (4nzărilor efectuate în anul anterior; acăror nalizare s-a realizat în anul curent *.#"" u.m.+. Diferențadintre #,.""" u.m. și ##.6"" u.m. ar o a/ustare aferentă anului dedesc&idere *a soldurilor inițiale e?istente la ".".L +. Această analizăs-ar efectua doar dacă sumele sunt semnicati(e pentru utilizatorii deinformație contabilă *principiul praului de semnicație+.%u toate acestea; sc&imbarea efectuată de S% Alfa la ".".L nureprezintă o sc&imbare de politică; pentru că o sc&imbare de politică

$6=

Page 168: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 168/235

apare atunci c4nd aceleași circumstanțe sunt tratate diferit. n cazulnostru; circumstanțele sunt diferite. S% Alfa și-a sc&imbat politica decomercializare9 aceasta nu mai este responsabilă pentru erorile deinstalare a moc&etelor. M politică contabilă care este aplicată lacircumstanțe care diferă față de circumstanțele anterioare nureprezintă o sc&imbare de politică contabilă. De aceea; suma caretrebuie recunoscută în protul și pierderea anului L este de #$.#""u.m. *#,.""" u.m. < .#"" u.m.+. Această nouă politică decomercializare pare că determină o creștere a (eniturilor anuluicurent. )otuși; acest efect este contracarat de plățile efectuate de S%Alfa către societatea specializată în montarea moc&etelor.

Exemplul ilustrativ &'51$

@a ".".L ; societatea Alfa semnează un contract cu societatea Betaprin care societatea Alfa (inde "" de calculatoare pentru suma de.#"" u.m.>calculator. 0aloarea de piață a unui calculator este de.""" u.m.; iar costul de producție este de ="" u.m. De asemenea;cele două societăți semnează și un contract de mentenanță prin careAlfa se ana/ează ca pe o perioadă de $ ani să suporte toatec&eltuielile cu reparațiile calculatoarelor. Se estimează că mărimeac&eltuielilor cu reparațiile (a de $! u.m.>calculator.*alculați mărimea venitului care va recunoscut în protul 2i

pierderea anului ; . *onsiderați prevederile B"! 1) N:enituriO.

8ezolvare

%onform IAS J0enituriK; atunci c4nd prețul de (4nzare al unuiprodus include și contra(aloarea ser(iciilor de mentenanță; (eniturileenerate de aceste ser(icii trebuie recunoscute separat; la (enituriam4nate; urm4nd a reluate la (enituri în prot și pierdere pemăsură ce aceste ser(icii sunt prestate. De asemenea; suma

recunoscută inițial la venituri în avans  trebuie să e sucient demare înc4t să acopere costurile estimate  enerate de furnizareaacestor ser(icii plus o marKă rezonabilă de prot.Astfel; în cazul problemei noastre; este clar că societatea Alfa a inclus

 în prețul de (4nzare al calculatoarelor și prețul ser(iciilor dementenanță. %el mai rapid arument în acest sens îl reprezintăacceptul clientului de a plăti pentru ac&iziția calculatoarelor un prețmai mare dec4t (aloarea de piață. Dacă ar dorit să ac&iziționezedoar calculatoarele; clientul le-ar putut ac&iziționa de oriundepentru prețul unitar de .""" u.m. Decizia de a plăti mai mult este

 întărită de faptul că (a benecia de aceste ser(icii de mentenanță. n$C"

Page 169: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 169/235

consecință; prețul unitar al calculatoarelor trebuie di(izat astfel înc4tsă reOecte corect substanța tranzacției; respecti( (om a(ea:+ tranzacția de (4nzare propriu-zisă a calculatoarelor; care (a

determina recunoașterea imediată de (enituri în prot și pierdere9

și#+ contractul de mentenanță; care (a determina inițial recunoaștereaunui (enit am4nat în poziția nanciară9 acesta (a reluat la(enituri în prot și pierdere pe măsură ce (or prestate ser(iciile.

%ostul anual aferent ser(iciilor de mentenanGă $.!"" u.m.*$! u.m. ? "" calculatoare+%ostul total aferent ser(iciilor de mentenanGă .""" u.m.*$.!"" u.m.>an ? $ ani+

 )otal (enit obGinut din (4nzarea calculatoarelor #".""" u.m.*.#"" u.m.>calculator ? "" calculatoare+

 )otal (enit ce ar fost obGinut dacă s-ar (4ndut la (aloarea de piaGă*"".""" u.m.+

*.""" u.m.>calculator ? "" calculatoare+Surplusul\ recunoscut la (enituri în a(ans #".""" u.m.%ostul aferent ser(iciilor de mentenanGă *.""" u.m.+3rotul aferent ser(iciilor de mentenanGă #.""" u.m.

\ %lientul acceptă să îl plătească pentru că beneciază de ser(iciile dementenanță.

n protul și pierderea anului L se (or înreistra J(enituri din(4nzarea calcuIatoarelorK în (aloare de "".""" u.m.; iar în bilanțulanului L se (or înreistra J(enituri în a(ansK în (aloare de #"."""u.m.

Exemplul ilustrativ &3511

Societatea Supermar]etul are un proram de delizare a cliențilorcaracterizat prin faptul că ecărui client membru deținător de cardSupermar]et i se (a acorda punct pentru ecare u.m. c&eltuită.'embrii pot folosi punctele pentru a-și diminua contra(aloarea deac&itat asociată cumpărăturilor (iitoare: "" de puncte pentru u.m.de ac&itat. n cursul anului L ; societatea a acordat "".""" de puncteși estimează că ".""" de puncte (or folosite în L . %onform

 înreistrărilor; $".""" de puncte au fost folosite p4nă la ,.#.L .

$C

Page 170: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 170/235

iscutați care ar trebui să e tranzacțiile înre6istrate de !*!upermarQetul în anul ; .

8ezolvare

%onform IAS și I5I% ,; societățile trebuie să e(idențiezepunctele-cadou ca o componentă separată a tranzacțiilor inițiale de(4nzare în urma căreia punctele au fost acordate. 0aloarea /ustă acontra(alorii primite sau de primit în urma (4nzării inițiale trebuiealocată între punctele-cadou și celelalte componente ale (4nzării.04nzarea inițială (a determina recunoașterea punctelor-cadou înpoziția nanciară la (enituri în a(ans. %ontra(aloarea alocatăpunctelor trebuie să reOecte (aloarea /ustă a acestora; respecti(contra(aloarea ce ar obținută dacă punctele ar (4ndute separat.

Atunci c4nd punctele sunt efecti( folosite; acestea (or recunoscutela (enituri; în prot și pierdere. 3entru a determina mărimea(eniturilor ce sunt reluate în prot și pierdere se consideră raportuldintre numărul punctelor folosite și numărul total de puncte ce seașteaptă să e folosite.Astfel; conform pre(ederilor enunțate mai sus; în cazul problemeinoastre; punctele-cadou acordate trebuie contabilizate dreptcomponentă separată a tranzacției inițiale de (4nzare.

 )otal (enit alocat punctelor acordate "".""" u.m.*"".""" puncte ? u.m.+0enit reluat în prot și pierdere L !".""" u.m.*"".""" u.m. ? $".""" puncte folosite > ".""" puncte estimate+0enit am4nat la ,.#.L !".""" u.m.*"".""" u.m. – !".""" u.m.+

ormulele contabile aferente sunt:. %ontabilizarea punctelor oferite cadou la (4nzarea inițială:

"".""" lei %onturi la bănci 8 0enituri în a(ans "".""" lei în lei

#. %ontabilizarea folosirii punctelor de către clienți *recunoașterea(eniturilor în prot și pierdere+:

!".""" lei 0enituri în a(ans 8 0enituri !".""" lei

$C#

Page 171: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 171/235

Exemplul ilustrativ &451'

Societatea Alfa este un producător de (otcă. 3rocesul de producțiepresupune o perioadă de maturație de , ani; la sf4rșitul căreiaprodusul este (4ndut la cost plus o mar/ă de #"". @a data de".".L ; societatea Alfa a (4ndut "".""" de litri de (otcă cu o(ec&ime de an societății Beta; în următoarele condiții:– prețul de (4nzare este eal cu costul; respecti( !"".""" u.m.9– societatea Alfa are opțiunea de a răscumpăra (otca în orice

moment pe parcursul următorilor # ani la o (aloare eală cu costulplus mar/a9

– mar/a aplicată se calculează în funcție de rata anuală de dob4ndăde #9

– Beta are opțiunea de a (inde (otcă societății Alfa în termen de #ani la un preț calculat conform aceleiași formule de calcul.

Explicați cum ar trebui reMectată tranzacția de mai sus încontabilitatea societății "lfaa/ la semnarea contractului de vLnzareb/ la sfLr2itul primului anc/ la sfLr2itul contractului.

8ezolvare

n conformitate cu IAS ; (eniturile sunt recunoscute în concordanțăcu substanța economică a tranzacțiilor. Astfel; dacă; în substanță;(4nzătorul a transferat riscurile și beneciile către cumpărător; atunci(enitul aferent trebuie recunoscut; iar dacă; în substanță; (4nzătorulreține riscurile și beneciile *c&iar dacă titlul leal a fost transferat+;tranzacția este considerată un contract de nanțare care nu

determină recunoașterea de (enituri.Astfel; principala întrebare este dacă în substanță contractul de maisus reprezintă o tranzacție de (4nzare sau nu. Elementele caretrebuie considerate pentru a răspunde la această întrebare sunt:. (4nzarea este neobișnuită9 faptul că prețul de (4nzare este eal

cu costul este un indiciu că (4nzarea ar putea cti(ă9#. opțiunea de (4nzare Jîn olindăK cu opțiunea de cumpărare este

un indiciu că răscumpărarea este probabil că se (a înt4mpla9,. Beta nu intră în posesia produsului maturat *îl cumpără în primul

an de maturitate; iar (otca are un proces de , ani de maturație+9$C,

Page 172: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 172/235

$. societatea Alfa plătește o mar/ă calculată în funcție de ratadob4nzii; ceea ce este un indiciu că plătește dob4ndă.

 )oate indiciile enunțate mai sus ne a/ută să concluzionăm că nu este o(4nzare reală.

ormulele contabile sunt:*a+ @a momentul semnării contractului:

!"".""" lei %onturi la bănci 8 %redite bancare !"".""" lei în lei

*b+ @a sf4rșitul primului an:

6".""" lei %&eltuieli cu 8 Dob4nzi datorate 6".""" leidob4nda

*c+ @a sf4rșitul contractului; c4nd se e?ercită opțiunile de (4nzare șicumpărare:

6".""" lei %&eltuieli cu 8 Dob4nzi datorate 6".""" leidob4nda

6#".""" lei 8 %onturi la bănci 6#".""" lei#".""" lei Dob4nzi datorate în lei!"".""" lei %redite bancare

Dacă; în substanță; contractul ar fost o (4nzare reală; atunciformulele contabile ar fost:*a+ @a momentul semnării contractului:

!"".""" lei %lienGi 8 0enituri din (4nzare!"".""" lei

!"".""" lei %&eltuieli cu 8 Stoc !"".""" lei(4nzarea

*b+ @a sf4rșitul primului an: nicio formulă contabilă.*c+ @a sf4rșitul contractului; c4nd se e?ercită opțiunile de (4nzare șicumpărare:

6#".""" lei Stoc 8 %onturi la bănci 6#".""" lei în lei 

$C$

Page 173: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 173/235

Exemplul ilustrativ &5514

Societatea ni(ersitatea are anul scal de la "."C.L p4nă la ,"."6.L

< . Semestrul de (ară se desfășoară în perioada "=."6.L< –#."C.L< . )a?ele plătite de studenți pentru a participa la acestecursuri sunt în (aloare de #.""" u.m.*alculați venitul din prot 2i pierdere de la 3$.$%.;=1 .

8ezolvare

%onform IAS ; ta?ele de școlarizare se recunosc de-a lunulperioadei în care are loc efecti( școlarizarea *elementul declanșator îl

reprezintă momentul în care se ține cursul+. De asemenea; conformIAS ; atunci c4nd recunoaștem (eniturile în prot și pierdere trebuiesă ținem cont at4t de principiul conectării c&eltuielilor la (enituri; c4tși de principiul independenței e?ercițiului.Astfel; în cazul problemei noastre; în protul și pierderea anului carese termină la ,"."6.L< societatea trebuie să recunoască suma

 încasată de la studenți proporțional cu numărul de zile care aparținanului curent *perioada anului curent în care a a(ut loc efecti(școlarizarea+.

# zile # zile

"=."6.L< ,"."6.L< #."C.L<

Studenții au plătit suma de #.""" u.m. pentru a a(ea acces lacursurile care se desfășoară timp de $= de zile *de la "=."6 p4nă la#."C+. %u toate acestea; doar # de zile aparțin anului curent.Diferența reprezintă (enituri în a(ans.0enit ce aparține anului curent 8 # zile > $= zile ? #.""" u.m. 8

$.""" u.m.

Exemplul ilustrativ &%515

Societatea Biletele S5@ (inde pac&ete care conțin bilete pentru șasee(enimente sezoniere la un preț de " u.m.>pac&et. 3rețulpac&etului este format din accesul la o simfonie în (aloare de $! u.m.;iar diferența p4nă la " u.m. este împărțită în mod eal întreultimele cinci e(enimente. 3entru sezonul L s-au (4ndut .#"" de

bilete.$C!

Page 174: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 174/235

!e cerea/ *alculați venitul recunoscut în prot 2i pierdere după ce

primele trei evenimente au avut locb/ "veți următoarele informații suplimentare &5R din

deținătorii de bilete au participat la primul eveniment- iarla celelalte cinci evenimente au participat doar )$R dincumpărătorii de bilete. 7n ce măsură afecteazăparticiparea spectatorilor la evenimente cLnd determinămrecunoa2terea veniturilor în prot 2i pierdereP"r6umentați răspunsul.

8ezolvare*a+ %onform IAS ; (eniturile din (4nzarea de bilete la prorameartistice se re- cunosc atunci c4nd e(enimentul are loc. %4nd

e(enimentele sunt (4ndute la pac&et; suma încasată este alocatăecărui e(eniment astfel înc4t să reOecte ponderea ser(iciilorprestate la ecare e(eniment.n cazul nostru; (om face următoarea alocare a (eniturilor:3reGul unui pac&et " u.m.3reGul primului e(eniment *simfonia+ *$! u.m.+0aloarea pac&etului rămasă de alocat ,! u.m.0aloare pe e(eniment *,! u.m. > ! e(enimente+#C u.m.

După ce primele trei e(enimente au loc; se (or recunoaște în prot șipierdere (enituri în (aloare de ."" u.m.: .#"" bilete ? ==u.m.>bilet *$! u.m. < #C u.m. < #C u.m.+.*b+ aptul că deținătorii de bilete nu au participat la toatee(enimentele este irele(ant pentru procesul de recunoaștere a(eniturilor; deoarece Je(enimentul declanșatorK în acest caz estereprezentat de faptul că spectacolul are loc; nu de numărul departicipanți.

Exemplul ilustrativ &(51%

n timpul lunii decembrie L ; societatea Alfa a înreistrat încasări în(aloare de C".""" u.m. %&eltuielile aferente lunii decembrie L sunt

 în (aloare de !6.""" u.m.; rezultatul lunii decembrie este în (aloarede $#.""" u.m.!e cerea/ *alculați mărimea veniturilor din protul 2i pierderea lunii

decembrie ;

$C6

Page 175: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 175/235

b/ Explicați de ce mărimea sumelor încasate de la clienți într,o lună poate diferită de mărimea veniturilor din prot 2ipierdere aferente aceleia2i luni.

8ezolvare

*a+ 3lec4nd de la formula de calcul a 5ezultatului contabil 8 *)otal(enituri – )otal c&eltuieli+; (om determina mărimea (eniturilor. Astfel;$#.""" u.m. 8 *)otal (enituri – !6.""" u.m.+. 5ezultă că (eniturilelunii decembrie sunt în (aloare de =.""" u.m.*b+ %a reulă; încasările sunt diferite de (enituri. 0eniturile suntrecunoscute dacă corespund deniției și dacă îndeplinesc criteriile derecunoaștere. %ele mai uzuale e?emple de tranzacții care enerează(enituri sunt atunci c4nd (indem un produs sau c4nd prestăm ser(icii.

ncasarea de bani în numele unei tranzacții eneratoare de (enituripoate a(ea loc înainte de (4nzarea propriu-zisă *și atunci a(em(enituri în a(ans în situația poziției nanciare+ sau după (4nzare*încasarea de creanțe+. Sunt foarte puține cazuri c4nd enerarea de(enituri are loc în același timp cu încasarea sumelor aferente*e?emplu: (4nzările supermar]eturilor către consumatorul direct+.%4nd tranzacțiile de (4nzare-cumpărare au loc între două societățicomerciale; de cele mai multe ori; momentul în care se recunoaște un(enit este diferit de momentul încasării.

Exemplul ilustrativ &)51)

Societatea Alfa deține franciza pentru un restaurant de tip fast-food.@a ".".L a (4ndut societății N^X dreptul de a desc&ide un nourestaurant de tip fast-food. %ontractul de franciză este înc&eiat pe operioadă de ! ani. Societatea Alfa a încasat o sumă inițială de !"."""

u.m.; urm4nd ca în cei $ ani rămași să încaseze suma de !."""u.m.>an. Societatea Alfa își îndeplinește obliațiile contractuale prinfaptul că furnizează ser(icii periodice de publicitate și dez(oltare aprodusului. 3restarea acestor ser(icii periodice enerează costurianuale de .""" u.m.>restaurant. n urma furnizării acestor ser(icii seașteaptă obținerea unei mar/e rezonabile de prot de #".*um vor reMectate tranzacțiile de mai sus în situațiilenanciare ale anului ; P "r6umentați,vă răspunsul calculLndsumele relevante 2i făcLnd referire la prevederile B"! 1)N:enituriO.

$CC

Page 176: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 176/235

8ezolvareIAS J0enituriK pre(ede că în cazul contractelor de franciză; ta?eleaferente prestării periodice de ser(icii conform contractului *e căsunt parte a ta?ei inițiale; e că sunt percepute separat+ se recunosc

la (enituri pe măsura prestării ser(iciilor. Dacă ta?a percepută separatnu acoperă costul ser(iciilor periodice; precum și o mar/ă rezonabilăde prot; o parte a ta?ei inițiale; sucientă pentru a acoperi at4tcostul ser(iciilor periodice; c4t și o mar/ă rezonabilă de prot; esteJam4natăK și recunoscută ca (enit pe măsură ce ser(iciile suntprestate.n cazul nostru; dacă (om compara costul anual al ser(iciilor periodice*.""" u.m.>an+ cu mărimea ta?ei anuale încasată de la client pedurata celor ! ani *!.""" u.m.>an+; (om obser(a că aceste încasări nuacoperă costurile. Astfel; conform pre(ederilor IAS ; o parte din ta?a

inițială de !".""" u.m. (a recunoscută la (enituri am4nate însituația poziției nanciare și (a reluată la (enituri în prot șipierdere pe măsură ce ser(iciile sunt prestate.

 Yin4nd cont și de faptul că se estimează obținerea unei mar/erezonabile de prot de #" *calculată la costul ser(iciilor de ."""u.m.+; înseamnă că pe durata celor $ ani rămași se (or recunoaște(enituri în (aloare de =.6"" u.m. Din această sumă; societatea Alfa (a

 încasa de la client doar o parte; respecti( !.""" u.m. Diferența p4năla =.6"" u.m. (a JsuportatăK din ta?a inițială încasată. Astfel; înprimul an de contract societatea Alfa nu (a recunoaște la (enituri

 întreaa sumă de !".""" u.m.

%ost anual ser(icii periodice .""" u.m.'ar/a rezonabilă de prot *#" ? .""" u.m.+ .6"" u.m.0enit anual aferent ser(iciilor =.6"" u.m.0enit anual ce urmează a încasat *!.""" u.m.+3artea din ta?a iniGială ce (a recunoscută la (enituri am4nate $.6""u.m.

 )otal ta?a iniGială pentru cei $ ani recunoscută la (enituri am4nate

.$"" u.m. )oată ta?a iniGială !".""" u.m. )a?a iniGială recunoscută la (enituri am4nate *.$"" u.m.+ )a?a iniGială recunoscută la (enituri în prot Hi pierdere ,.6"" u.m.

n primul an de contract; societatea Alfa (a recunoaște suma de!".""" u.m. de maniera următoare:– suma de .$"" u.m. (a recunoscută în situația poziției

nanciare a anului L la (enituri în a(ans; urm4nd să e reluată la

$C

Page 177: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 177/235

(enituri în prot și pierdere în ecare dintre următorii $ ani; de omanieră JliniarăK; respecti( $.6"" u.m. în ecare an9

– suma de ,.6"" u.m. *diferența dintre !".""" u.m. și .$"" u.m.+(a recunoscută interal în protul și pierderea anului L ; la

cateoria (enituri.

Exemplul ilustrativ &&51)

@a data de "."C.L ; societatea Alfa primește în a(ans suma de#$".""" u.m. reprezent4nd contra(aloarea abonamentului pentru #ani la re(ista 0o(o. Această re(istă are apariție lunară și este editatăde societatea Alfa. %ostul total aferent acestor apariții este de=#.""" u.m.; iar costul publicării nu diferă semnicati( de la ediție la

ediție.!e cerea/ *um vor reMectate tranzacțiile de mai sus în situațiile

nanciare ale anului ; P "r6umentați,vă răspunsulcalculLnd sumele relevante 2i făcLnd referire laprevederile B"! 1) N:enituriO

b/ iscutați viziunea *adrului conceptual asupra modului încare ar reMectate tranzacțiile de mai sus în situațiilenanciare ale anului ; .

8ezolvare*a+ n cazul abonamentelor la publicații; IAS J0enituriK pre(ede că

 în situația în care bunurile tranzacționate au o (aloare similară înecare perioadă; (eniturile se recunosc după metoda liniară îndecursul perioadei în care se e?pediază publicația.Dacă bunurile au o (aloare (ariabilă de la o perioadă la alta; (eniturilese recunosc pe baza ponderii (alorii (4nzărilor bunului e?pediat în(aloarea totală estimată a bunurilor (4ndute prin abonament.n cazul nostru; publicațiile au o (aloare similară și astfel (om aplicametoda repartizării (eniturilor după metoda liniară.Aplic4nd principiul conectării c&eltuielilor la (enituri; ar rezulta căprotul lunar obținut din (4nzarea publicațiilor este de #.""" u.m. 8*#$".""" u.m. – =#.""" u.m.+ > #$ luni. n anul L s-au (4ndut 6publicații *de la "."C.L p4nă la ,.#.L + și; astfel; protul șipierderea anului L ar arăta de maniera următoare:

0enituri *6 luni ? #$".""" u.m. > #$ luni+ 6".""" u.m.%&eltuieli *6 luni ? =#.""" u.m. > #$ luni+ *$.""" u.m.+

3rot #.""" u.m.$C=

Page 178: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 178/235

n situația poziției nanciare a anului L (a reOectat un (enit am4nat în (aloare de ".""" u.m. *#$".""" u.m. suma încasată – 6"."""u.m. suma recunoscută de/a în protul și pierderea anului L +.

*b+ M problemă a abordării de mai sus este reprezentată de faptul că(eniturile am4nate nu corespund deniției datoriilor din %adrulconceptual. Datoriile reprezintă obliația entității de a transferabenecii economice ca rezultat al unor tranzacții sau e(enimentetrecute. Datoria societății Alfa este de a li(ra următoarele publicații. %ostul acestei datorii este de $$.""" u.m. *=#.""" u.m. ? luni > #$ luni+. Abordarea %adrului conceptual ar presupunerecunoașterea în situația poziției nanciare a unei datorii în (aloare de$$.""" u.m. în loc de ".""" u.m. conform pre(ederilor IAS șiprincipiului conectării c&eltuielilor la (enituri. %onform abordării

%adrului conceptual; și abordării bilanțiere; societatea Alfa ar trebui sărecunoască între protul la momentul încasării abonamentuluipentru cei # ani. 'ulți au criticat această (iziune; consider4nd-o maipuțin prudentă în pri(ința recunoașterii protului; ind contrarăpracticilor contabile și; în unele situații; Standardelor Internaționale de5aportare inanciară *I5S+.

Exemplul ilustrativ 1$$51&

@a ".".L ; societatea Alfa a (4ndut un teren societății Beta pentrusuma de ".""" u.m. @a data (4nzării; terenul a(ea o (aloarecontabilă de !.""" u.m. și o (aloare de piață de !.""" u.m.Societatea Alfa a continuat să prelucreze terenul și în urmacontractului de (4nzare are opțiunea de a răscumpăra terenul la,.#.L< pentru suma de #.""" u.m. Societatea Beta are opțiuneade a (inde terenul societății Alfa la ,.#.L < pentru suma de#.""" u.m.Explicați cum ar trebui reMectate tranzacțiile de mai sus însituațiile nanciare ale societății "lfa. "r6umentați răspunsul-menționLnd prevederile B"! 1) N:enituriO de care ați ținutcont- 2i calculați sumele aferente.

8ezolvare

%a să recunoască (enituri din aceste tranzacții; societatea Alfa trebuiesă se asiure că riscurile și beneciile aferente folosirii terenului aufost transferate societății Beta. n cazul nostru e?istă trei indicii caresuerează că acest transfer nu a a(ut loc; respecti(:

$"

Page 179: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 179/235

. prețul de (4nzare al terenului este mai mic dec4t (aloarea depiață *#.""" u.m. !.""" u.m.+9

#. societatea Alfa continuă să prelucreze terenul9,. e?istă posibilitatea ca terenul să e răscumpărat de societatea

Alfa la ,.#.L< *din cauza opțiunii de cumpărare Jîn olindăKcu opțiunea de (4nzare+.Astfel; lu4nd în considerare cele trei indicii de mai sus; putemconcluziona că nu ar corect ca în urma (4nzării din data de ".".Lsă se recunoască (enituri. ncasarea sumei de ".""" u.m. ar trebuireOectată ca o datorie nanciară; iar diferența dintre prețul de(4nzare *".""" u.m.+ și prețul de răscumpărare *#.""" u.m.+ să ereOectată ca un cost al nanțării pe parcursul perioadei de nanțarede # ani. ormulele contabile ar :*a+ @a ".".L :

".""" u.m. %onturi la bănci 8 %redite bancare ".""" u.m.

*b+ @a ,.#.L :

.""" u.m. %&eltuieli cu 8 Dob4nzi datorate .""" u.m.dob4nda

*c+ @a ,.#.L< ; c4nd se e?ercită opțiunile de (4nzare și cumpărare:

.""" u.m. %&eltuieli cu 8 Dob4nzi datorate .""" u.m.dob4nda

#.""" u.m. 8 %onturi la bănci #.""" u.m.#.""" u.m. Dob4nzi datorate".""" u.m. %redite bancare

Exemplul ilustrativ 1$15'1

@a ,.#.L ; societatea Alfa a (4ndut bunuri pentru care a acordataranții pe o perioadă de # ani. )otalul sumei facturate a fost de!"".""" u.m. %ontractul presupune ca societatea Alfa să repare oricedefect al produselor (4ndute pe toată durata de # ani. Directoriisocietății Alfa estimează că mărimea costurilor cu reparațiile se ridicăla suma de !".""" u.m.>an. M mar/ă rezonabilă de prot enerată deaceste reparații este de #" din prețul normal de facturare a acestuitip de ser(icii.

$

Page 180: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 180/235

Explicați cum ar trebui reMectate tranzacțiile de mai sus însituațiile nanciare ale societății "lfa. "r6umentați răspunsul-menționLnd prevederile B"! 1) N:enituriO de care ați ținutcont- 2i calculați sumele aferente.

8ezolvare

Atunci c4nd prețul de (4nzare al unui produs include sumeidenticabile pentru ser(icii ulterioare; tranzacția trebuie di(izată îndouă părți:. tranzacția de (4nzare a produsului; recunoscută imediat la

(enituri9#. prestarea ser(iciilor; care inițial enerează recunoașterea în

situația poziției nanciare de (enituri am4nate9 acestea suntreluate la (enituri pe măsură ce ser(iciile sunt efecti( prestate.

n cazul nostru; (enitul anual enerat de prestarea de ser(iciiulterioare este de 6#.!"" u.m. *!".""" u.m. ? "">"+. Astfel suma de#!.""" u.m. *6#.!"" u.m. ? # ani+ (a recunoscută inițial în pozițiananciară; la (enituri am4nate; iar diferența de ,C!.""" u.m.*!"".""" u.m. – #!.""" u.m.+ (a enera recunoașterea imediată de(enituri în prot și pierdere. 0enitul am4nat (a (irat la (enituri înprotul și pierderea anilor L< și L<# . ormulele contabile ar :

*a+ @a ,.#.L :

!"".""" u.m. %lienGi 8 !"".""" u.m.0enituri în a(ans #!."""

u.m.0enituri din ,C!.""" u.m.

(4nzarea mărfurilor

"".""" u.m. %&eltuieli cu 8 3ro(izioane pentru ""."""u.m.

pro(izioane pentru riscuri Hi c&eltuieliriscuri Hi c&eltuieli

*b+ @a ,.#.L< :

6#.!"" u.m. 0enituri în a(ans 8 0enituri din ser(icii 6#.!""u.m.

!".""" u.m. %&eltuieli cu 8 Datorii>Stocuri !".""" u.m.

stocurile > reparaGii$#

Page 181: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 181/235

!".""" u.m. 3ro(izioane pentru 8 0enituri din reluarea !"."""u.m.

riscuri Hi c&eltuieli pro(izioanelor pentruriscuri Hi c&eltuieli

*c+ @a ,.#.L<# :

6#.!"" u.m. 0enituri în a(ans 8 0enituri din ser(icii 6#.!""u.m.

!".""" u.m. %&eltuieli cu 8 Datorii>Stocuri !".""" u.m.stocurile > reparaGii

!".""" u.m. 3ro(izioane pentru 8 0enituri din reluarea !"."""u.m.riscuri Hi c&eltuieli pro(izioanelor pentru

riscuri Hi c&eltuieli

Exemplul ilustrativ 1$'5''

M entitate efectuează următoarele tranzacții:*+ 0inde unui client; la data de ".".L; mărfuri în (aloare de

.""".""" lei; condițiile de plată ind: " din preț se încasează în momentul (4nzării; !" din preț se (a încasa după un an de la(4nzare; iar $" din preț se (a încasa după # ani de la (4nzare.Se estimează că în acel moment clientul ar putea obține un creditec&i(alent de pe piața nanciară la o rată a dob4nzii de 6".

*#+ %umpără; la data de ,"."C.L; un număr de .""" de obliațiuni;(aloarea nominală a unei obliațiuni .""" lei; prețul de ac&iziție.#"" lei9 dob4nda anuală este de ," și se încasează la ,.#.L.

*,+ nc&eie un contract pentru e?ecutarea unor prestații în (aloare

totală de .""".""" lei; durata de realizare , ani. %osturileaferente ser(iciilor prestate sunt în total de .#"".""" lei.%osturile aferente ser(iciilor prestate pentru ecare dintre cei ,ani sunt: anul L – ,"".""" lei; anul L< – !"".""" lei; anul L<# –$"".""" lei.

*onform B"! 1)a/ rezentați înre6istrările contabile care se efectuează în

anul ;. :ericați dacă rezultatul tranzacției contractuluicare prevede prestări de servicii poate evaluat în modabil- conform cerințelor B"! 1)

$,

Page 182: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 182/235

b/ De6at de aceste tranzacții- precizați ce informații trebuiesă prezinte entitatea în situațiile nanciare la sfLr2itulanului ;.

8ezolvareB. rezentarea înre6istrărilor contabile efectuate în anul ;*a+ 0ranzacția 1%alculul (alorii actualizate a contraprestației de primit:0aloarea (eniturilor 8 .""".""" lei ? " < *.""".""" lei ? !"+ >;6 < *.""".""" lei ? $"+ > ;6# 8 !6.C!" leiDiferența dintre (aloarea actualizată a contraprestației de primit și(aloarea nominală reprezintă un (enit din dob4ndă care (a recunoscut pe durata întreii nanțări. @a ".".L; data (4nzării:

!6.C!" lei %lienGi 8 0enituri din !6.C!" lei(4nzarea mărfurilor

@a ".".L; data (4nzării; încasarea primei tranșe:

"".""" lei %onturi la bănci 8 %lienGi "".""" lei

@a sf4rșitul e?ercițiului L se recunoaște (enitul din dob4ndă: *!6.C!"

lei – "".""" lei+ ? 6" 8 #.#!" lei:

#.#!" lei %lienGi 8 0enituri din dob4nzi#.#!" lei

*b+ 0ranzacția '*b+ Ac&iziția obliațiunilor: .""" obliațiuni ? .#"" lei>obliațiune 8.#"".""" lei:

.#"".""" lei MbliaGiuni 8 %onturi la bănci .#"".""" lei

*b#+ Dob4nda:0eniturile din dob4nzi pe perioada "." – ,.# *! luni+: ."""obliațiuni ? .""" lei>obliațiune (aloare nominală ? ," ? ! luni > #luni 8 #!.""" leiDob4nda aferentă perioadei "." – ,"."C *C luni+: .""" obliațiuni ?.""" lei>obliațiune (aloare nominală ? ," ? C luni > # luni 8C!.""" lei

,"".""" lei %onturi la bănci 8 ,"".""" lei0enituri din dob4nzi#!.""" lei

$$

Page 183: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 183/235

MbliaGiuni C!.""" lei

*c+ 0ranzacția 3*c+ 0aloarea (eniturilor a putut e(aluată în mod abil – se e?ecută

prestații în (aloare totală de .""".""" lei.*c#+ %osturile suportate pentru tranzacție și costurile de nalizare atranzacției pot e(aluate în mod abil: anul L: costurile suportate pentru tranzacție – ,"".""" lei9

costurile de nalizare a tranzacției – ="".""" lei9 anul L<: costurile suportate pentru tranzacție – !"".""" lei9

costurile de nalizare a tranzacției – $"".""" lei9 anul L<#: costurile suportate pentru tranzacție – $"".""" lei9

costurile de nalizare a tranzacției – " lei.

*c,+ Stadiul de nalizare a tranzacției la nalul perioadei de raportarepoate e(aluat în mod abil: pe baza datelor anterioare se poatedetermina stadiul de nalizare a tranzacției prin una dintre metodelepre(ăzute de IAS .*c$+ Este probabil ca beneciile economice asociate tranzacției să eenerate pentru entitate: prețul de .""".""" lei.

 )otal costuri aferente ser(iciilor prestate: ,"".""" lei < !"".""" lei <$"".""" lei 8 .#"".""" lei0enituri recunoscute în anul L: .""".""" lei ? *,"".""" lei >.#"".""" lei+ 8 #!".""" lei:

#!".""" lei %lienGi 8 0enituri din #!".""" leilucrări e?ecutate

BB. rezentarea informațiilor în situațiile nanciare1/ oliticile contabile adoptate1. 8ecunoa2terea veniturilora/ :eniturile din prestarea de servicii.  Atunci c4nd rezultatulunei tranzacții ce implică prestarea de ser(icii poate estimat în mod

abil; (enitul asociat tranzacției (a recunoscut în funcție de radulde e?ecuție a contractului.5ecunoașterea (eniturilor în funcție de stadiul de nalizare atranzacției este deseori denumită metoda procentului de nalizare.%onform acestei metode; (eniturile sunt recunoscute în perioadelecontabile în care sunt prestate ser(iciile.Stadiul de nalizare a unei tranzacții este determinat prin metodaponderii costurilor suportate p4nă la data respecti(ă în totalulcosturilor estimate ale tranzacției.b/ :eniturile din vLnzarea bunurilor se recunosc în momentul încare sunt îndeplinite condițiile stabilite de IAS .

$!

Page 184: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 184/235

c/ :eniturile din dobLnzi. Dob4nzile se recunosc periodic; în modproporțional; pe măsura enerării (enitului respecti(; pe bazacontabilității de ana/amente9 acestea sunt contabilizate în funcție detimpul scurs și pe baza randamentului efecti( al acti(ului.

'. Evaluarea veniturilor0eniturile trebuie e(aluate la (aloarea /ustă a contraprestației primitesau de primit. Diferența dintre (aloarea /ustă și (aloarea nominală acontraprestației este recunoscută drept (enit din dob4nzi.

'/ :aloarea ecărei cate6orii semnicative de venit*#.+ 04nzarea bunurilor 8 !6.C!" lei*#.#+ 3restarea ser(iciilor 8 #!".""" lei

*#.,+ Dob4nda 8 $"6.#!" lei

Exemplul ilustrativ 1$35'5

Alfa efectuează următoarele tranzacții în anul L:*a+ Sc&imbă materia primă JaK al cărei cost este de .""" lei cu

materia primă JbK; cu o (aloare /ustă de !.""" lei; pentru care încasează numerar #.""" lei. Bunurile sc&imbate nu sunt similareca natură.

*b+ @a ".".L a ac&iziționat " acțiuni X la un preț unitar de ."""lei>acțiune. @a "."6.L<; la societatea X s-a luat decizia dedistribuire a di(idendelor aferente e?ercițiului L: #" lei>acțiune.

*c+ Sc&imbă materii prime JaK a căror (aloare /ustă este =.""" lei șial căror cost este de .""" lei cu materii prime JbK deținute de ^;(aloarea /ustă a bunurilor primite ind de !.""" lei; a/ustată cuun transfer de numerar primit de la ^ de $.""" lei. 'ateriile

prime sc&imbate sunt similare ca natură și (aloare.*d+ iind mandatată să desfășoare o tranzacție comercială ca

intermediar între Beta; care are calitatea de cumpărător; și1ama; care are calitatea de (4nzător; Alfa factureazăcumpărătorului toată (aloarea tranzacției în (aloare de !."""lei și transferă (4nzătorului prețul proprietății; mai puțin (aloareacomisionului de ".

!e cerea/ 8ecunoa2terea tranzacțiilor conform B"! 1)

$6

Page 185: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 185/235

b/ De6at de aceste tranzacții- precizați ce informații trebuiesă prezinte entitatea în situațiile nanciare la sfLr2itulanului ; conform B"! 1).

8ezolvare*a+ Deoarece bunurile sc&imbate nu sunt similare ca natură;tranzacția este eneratoare de (enit:

C.""" lei 8 Alte (enituri C.""" lei!.""" lei 'aterii prime JbR din e?ploatare#.""" lei %onturi la bănci

*b+ Ac&iziția acțiunilor: " acțiuni ? .""" lei>acțiune 8 ".""" lei:

".""" lei AcGiuni 8 %onturi la bănci ".""" lei

*b#+ Di(idende aferente anului L 8 " acțiuni ? #" lei>acțiune 8 #""lei; din care:– perioada aferentă postac&iziției titlurilor *".".L – ,.#.L+: #""

lei ? ! luni ># luni 8 , lei9– perioada aferentă anteac&iziției titlurilor *".".L – ".".L+: #""

lei ? C luni > # luni 8 C lei.5ecunoașterea (enitului în mai L<; c4nd acționarul are dreptul de aprimi di(idendele aferente anului precedent:

#"" lei Debitori 8 #"" lei0enituri din di(idende , lei

AcGiuni C lei

*c+ )ranzacția nu enerează un (enit; bunurile sc&imbate ind similareca natură:

=.""" lei 8 'aterii prime JaR =.""" lei!.""" lei 'aterii prime JbR$.""" lei %onturi la bănci

*d+ 5ecunoașterea (enitului din comision:

!.""" lei %lienGi 8 !.""" lei0enituri din .!"" lei

lucrări e?ecutate

Hi ser(icii prestate$C

Page 186: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 186/235

Page 187: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 187/235

Alte (enituri 6.""" leidin e?ploatare

%onturi la bănci $.""" lei

*b+ Deoarece bunurile sc&imbate nu sunt similare ca natură;tranzacția e eneratoare de (enit:

,.""" lei 8 Alte (enituri ,.""" lei.""" lei 'aterii prime JbR din e?ploatare#.""" lei %onturi la bănci

*c+ )ranzacția nu enerează un (enit deoarece bunurile sc&imbatesunt similare ca natură:

#.""" lei 'aterii prime JbR 8 #.""" lei'aterii prime JaR .""" lei%onturi la bănci ,.""" lei

*d+ )ranzacția nu enerează un (enit deoarece bunurile sc&imbatesunt similare ca natură:

.""" lei 8 'aterii prime JaR .""" lei6.""" lei 'aterii prime JbR

#.""" lei %onturi la bănci

*e+ Informațiile de prezentat în situațiile nanciare la sf4rșitul anului Lconform IAS :0aloarea (eniturilor care rezultă din sc&imburile de bunuri 8 6."""lei < ,.""" lei 8 #=.""" lei

Exemplul ilustrativ 1$%534

@a data de ".".L; Alfa a ac&iziționat un utila/ la un cost de ""."""lei. Durata de utilitate estimată este de $ ani; metoda de amortizareliniară; iar (aloarea reziduală este de !.""" lei. @a data ac&iziției seestimează c&eltuieli cu dezafectarea care (or realizate la nalizarealucrărilor în (aloare de ".""" lei.5atele de actualizare în cei $ ani sunt: anul L – "; anul L< – ,;anul L<# – ! și anul L<, – .@a data de ,.#.L< se re(izuiesc c&eltuielile cu dezafectarea la.""" lei și (aloarea reziduală la $.!"" lei. 5atele de actualizare

pentru perioada rămasă sunt: anul L<# – 6 și anul L<, – #".$=

Page 188: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 188/235

@a data de ,.#.L<# se reestimează durata de utilitate totală la $ani; c&eltuielile cu dezafectarea la ".""" lei; (aloarea reziduală la$.""" lei. 5atele de actualizare sunt: anul L<, – ## și anul L<$ –#!.

Din punct de (edere scal; pro(izioanele pentru riscuri nu suntrecunoscute.!e cerea/ *ontabilizați tranzacțiile de mai sus în exercițiile ;- ;=1-

2i ;=' conform B"! 3( 2i B"! 1%.b/ *alculați 2i contabilizați impozitele amLnate conform B"!

1'.

8ezolvare 

B. "nul ;*a+ Ac&iziția utila/ului la data de ".".L:

"".""" lei tila/e 8 urnizori "".""" leide imobilizări

*b+ @a data de ".".L se recunoaște pro(izionul pentru dezafectare:0aloare actualizată pro(izion 8 ".""" lei > _* < "+ ? * < ,+ ?* < !+ ? *<+` 8 !.=#;! lei:

!.=#;! lei tila/e 8 3ro(izioane pentru !.=#;! leidezafectare

*c+ @a data de ,.#.L se recunoaște c&eltuiala aferentă anului L dinpro(izionul pentru dezafectare:%&eltuiala cu actualizarea pro(izioanelor 8 0aloare pro(izionactualizat la ,.#.L – 0aloare pro(izion actualizat la ".".L0aloare pro(izion actualizat la ,.#.L 8 ".""" lei > _* < ,+ ? *< !+ ? *<+` 8 6.!#;$ lei

%&eltuiala cu actualizarea pro(izioanelor 8 6.!#;$ lei – !.=#;! lei 8!=#;= lei:

!=#;= lei %&eltuieli 8 3ro(izioane pentru !=#;= leicu actualizarea pro(izioanelor

dezafectare

*d+ @a data de ,.#.L se recunoaște amortizarea contabilă aferentăanului L:

$="

Page 189: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 189/235

%ost acti( 8 "".""" lei preț de cumpărare < !.=#;! lei pro(izionpentru dezafectare inclus în cost 8 "!.=#;! lei0aloare amortizabilă 8 "!.=#;! lei cost – !.""" lei (aloare reziduală8 "".=#;! lei Amortizare contabilă anul L 8 "".=#;! lei > $ ani 8

#!.#,#; lei

#!.#,#; lei %&eltuieli 8 Amortizarea #!.#,#; leicu amortizarea utila/elor

*e+ %alculul și înreistrarea impozitelor am4nate la data de ,.#.L:*e+ tilaK:0aloare contabilă utila/ la ,.#.L 8 "!.=#;! lei cost – #!.#,#; leiamortizare contabilă L 8 ".6=6;$ lei

Bază scală utila/:%alculul amortizării scale:%ost acti( 8 "".""" lei preț de cumpărare0aloare amortizabilă scală 8 "".""" lei cost – !.""" lei (aloarereziduală 8 =!.""" leiAmortizare scală anul L 8 =!.""" lei > $ ani 8 #,.C!" leiBază scală utila/ la ,.#.L 8 "".""" lei cost – #,.C!" leiamortizare scală L 8 C6.#!" lei0aloare contabilă utila/ ".6=6;$ lei P bază scală instalație C6.#!"

lei. 5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 ".6=6;$ lei –C6.#!" lei 8 $.$$6;$ lei; care enerează o datorie de impozit am4nat8 6 ? $.$$6;$ lei 8 C;$# lei:

C;$# lei %&eltuieli cu 8 Datorii de C;$# leiimpozitul pe impozit peprot am4nat prot am4nat

*e#+ rovizion0aloare contabilă pro(izion la ,.#.L 8 6.!#;$ lei *!.=#;! lei <

!=#;= lei+Bază scală pro(izion la ,.#.L 8 " lei *pro(izionul nu esterecunoscut scal+0aloare contabilă datorie 6.!#;$ lei P bază scală datorie " lei.5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 6.!#;$ lei; careenerează o creanță de impozit am4nat 8 6 ? 6.!#;$ lei 8."$,;$ lei:

."$,;$ lei %reanGe cu 8 0enituri din ."$,;$ lei

impozitul am4nat impozite am4nate$=

Page 190: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 190/235

BB. "nul ;=1*a+ @a ,.#.L< se înreistrează c&eltuiala cu actualizareapro(izioanelor aferentă anului L< din pro(izionul pentru dezafectare:

%&eltuiala cu actualizarea pro(izioanelor 8 (aloare pro(izionactualizat la ,.#.L< – (aloare pro(izion actualizat la ,.#.L0aloare pro(izion actualizat la ,.#.L< 8 ".""" lei > _* < !+ ?*<+` 8 C.,6=; lei%&eltuiala actualizarea pro(izioanelor 8 C.,6=; lei – 6.!#;$ lei 8$C;C lei:

$C;C lei %&eltuieli 8 3ro(izioane pentru $C;C leicu actualizarea pro(izioanelor

dezafectare*b+ @a ,.#.L< se înreistrează diminuarea pro(izionului pentrudezafectare țin4nd cont de noile estimări ale c&eltuielilor cudezafectarea și ale ratelor de actualizare:0aloare actualizată pro(izion țin4nd cont de modicări 8 .""" leic&eltuieli cu dezafectarea re(izuite > _* < 6+ ? *<#"+` 8 !.C$C;lei 8 3ro(izion necesar3ro(izion e?istent *sold pro(izion+ 8 !.=#;! lei < !=#;= lei < $C;C lei8 C.,6=; lei

Diminuarea pro(izionului cu C.,6=; lei – !.C$C; lei 8 .6## lei:

*.6## lei+ tila/e 8 3ro(izioane pentru *.6## lei+dezafectare

*c+ @a ,.#.L< se recunoaște amortizarea contabilă aferentă anuluiL<:0aloare contabilă utila/ la ,.#.L< 8 ".6=6;$ lei (aloare contabilăutila/ la ,.#.L – .6## lei diminuare pro(izion în anul L< 8

C=."C$;$ lei0aloare amortizabilă utila/ la ,.#.L< 8 C=."C$;$ lei – $.!"" lei(aloare reziduală reestimată 8 C$.!C$;$ leiDurată rămasă de amortizat 8 , aniAmortizare contabilă anul L< 8 C$.!C$;$ lei > , ani 8 #$.!; lei:

#$.!; lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea #$.!; leiamortizarea utila/elor

*d+ %alculul impozitelor am4nate la ,.#.L<:$=#

Page 191: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 191/235

*d+ tilaK:0aloare contabilă utila/ la ,.#.L< 8 C=."C$;$ lei – #$.!; leiamortizare contabilă L< 8 !$.#6;, leiBază scală utila/ la ,.#.L<:

%alculul amortizării scale:Bază scală utila/ la ,.#.L 8 C6.#!" lei0aloare amortizabilă scală utila/ la ,.#.L< 8 C6.#!" lei – $.!"" lei(aloare reziduală reestimată 8 C.C!" leiDurată rămasă de amortizat 8 , aniAmortizare scală anul L< 8 C.C!" lei > , ani 8 #,.=6;6 leiBază scală utila/ la ,.#.L< 8 C6.#!" lei bază scală utila/ la,.#.L – #,.=6;6 lei amortizare scală L< 8 !#.,,,;$ lei0aloare contabilă utila/ !$.#6;, lei P bază scală instalație !#.,,,;$

lei. 5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 !$.#6;, lei –!#.,,,;$ lei 8 .#;= lei; care enerează o datorie de impozitam4nat necesară 8 6 ? .#;= lei 8 ,";#6 lei.Datorie de impozit am4nat e?istentă din anul precedent 8 C;$# leiDeci datoria de impozit am4nat se (a diminua cu C;$# lei – ,";#6lei 8 $";6 lei:

$";6 lei Datorii de 8 0enituri din $";6 leiimpozit pe impozite am4nate

prot am4nat*d#+ rovizion0aloare contabilă pro(izion la ,.#.L< 8 6.!#;$ lei (aloarecontabilă pro(izion la ,.#.L < $C;C lei ma/orare pro(izion în L<cu c&eltuialacu actualizarea pro(izioanelor – .6## lei diminuarepro(izion în L< 8 !.C$C; leiBază scală pro(izion la ,.#.L< 8 " lei0aloare contabilă datorie !.C$C; lei P bază scală datorie " lei.5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 !.C$C; lei; care

enerează o creanță de impozit am4nat necesară 8 6 ? !.C$C; lei8 ==;! lei.%reanță de impozit am4nat e?istentă din anul precedent 8 ."$,;$ leiDeci creanța de impozit am4nat se (a diminua cu ."$,;$ lei – ==;!lei 8 #,;= lei:

#,;= lei %&eltuieli cu 8 %reanGe cu #,;= leiimpozitul am4nat impozitul am4nat

BBB. "nul ;='$=,

Page 192: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 192/235

*a+ @a data de ,.#.L<# se înreistrează c&eltuiala cu actualizareapro(izioanelor aferentă anului L<# din pro(izionul pentru dezafectare:%&eltuiala cu actualizarea pro(izioanelor 8 0aloare pro(izionactualizat la ,.#.L<# – 0aloare pro(izion actualizat la ,.#.L<

0aloare pro(izion actualizat la ,.#.L<# 8 .""" lei c&eltuieli cudezafectarea estimate la ,.#.L< > * < #"+ 8 6.666;C lei%&eltuiala cu actualizarea pro(izioanelor 8 6.666;C lei – !.C$C; lei 8==;6 lei:

==;6 lei %&eltuieli 8 3ro(izioane pentru ==;6 leicu actualizarea pro(izioanelor

dezafectare

*b+ @a ,.#.L<# se diminuează pro(izionul țin4nd cont de reestimări:0aloare actualizată pro(izion la ,.#.L<# țin4nd cont de reestimări8 ".""" lei c&eltuieli cu dezafectarea reestimate > _* < ##+ ?*<#!+` 8 6.!!C;, lei 8 3ro(izion necesar3ro(izion e?istent 8 Sold pro(izion 8 !.=#;! lei < !=#;= lei < $C;Clei – .6## lei < ==;6 lei 8 6.666;C leiDeci pro(izionul se (a diminua cu 6.666;C lei – 6.!!C;, lei 8 "=;$ lei:

*"=;$ lei+ tila/e 8 3ro(izioane pentru *"=;$ lei+dezafectare

*c+ @a ,.#.L<# se recunoaște amortizarea contabilă:0aloare contabilă utila/ la ,.#.L<# 8 !$.#6;, lei (aloare contabilăutila/ la ,.#.L< – "=;$ lei diminuare pro(izion în L<# 8 !$."6;=lei0aloare amortizabilă utila/ la ,.#.L<# 8 !$."6;= lei – $.""" lei(aloare reziduală reestimată 8 !"."6;= leiDurată de (iață utilă rămasă țin4nd cont de reestimări 8 $ ani duratăutilă reestimată < an *L<#+ – # ani amortizarea anilor L și L< 8 ,

aniAmortizare contabilă anul L<# 8 !"."6;= lei > , ani 8 6.C"#;, lei:

6.C"#;, lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea 6.C"#;, leiamortizarea utila/elor

*d+ %alculul impozitelor am4nate la ,.#.L<#:*d+ tilaK0aloare contabilă utila/ la ,.#.L<# 8 !$."6;= lei – 6.C"#;, lei

amortizare contabilă L<# 8 ,C.$"$;6 lei$=$

Page 193: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 193/235

Bază scală utila/ la ,.#.L<#:%alculul amortizării scale:Bază scală utila/ la ,.#.L< 8 !#.,,,;$ lei0aloare amortizabilă scală utila/ la ,.#.L<# 8 !#.,,,;$ lei – $."""

lei (aloare reziduală reestimată 8 $.,,,;$ leiDurată rămasă de amortizat țin4nd cont de reestimări 8 , aniAmortizare scală anul L<# 8 $.,,,;$ lei > , ani 8 6.; leiBază scală utila/ la ,.#.L<# 8 !#.,,,;$ lei – 6.; leiamortizare scală L<# 8 ,6.###;, lei0aloare contabilă utila/ ,C.$"$;6 lei P bază scală instalație ,6.###;,lei. 5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 ,C.$"$;6 lei –,6.###;, lei 8 .#;, lei; care enerează o datorie de impozitam4nat necesară 8 6 ? .#;, lei 8 =;6 lei.

Datorie de impozit am4nat e?istentă din anul precedent 8 ,";#6 leiDeci datoria de impozit am4nat se (a diminua cu ,";#6 lei – =;6lei 8 #; lei:

#; lei Datorii de 8 0enituri din #; leiimpozit pe impozite am4nate

prot am4nat

*d#+ rovizion

0aloare contabilă pro(izion la ,.#.L<# 8 !.C$C; lei (aloarecontabilă pro(izion la ,.#.L< < ==;6 lei ma/orare pro(izion înL<# cu c&eltuiala cu actualizarea pro(izioanelor – "=;$ lei diminuarepro(izion în L<# 8 6.!!C;, leiBază scală pro(izion la ,.#.L<# 8 "0aloare contabilă datorie 6.!!C;, lei P bază scală datorie " lei.5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 6.!!C;, lei; careenerează o creanță de impozit am4nat necesară 8 6 ? 6.!!C;, lei8 ."$=;6 lei.%reanță de impozit am4nat e?istentă din anul precedent 8 ==;! lei

Deci creanța de impozit am4nat se (a ma/ora cu ."$=;6 lei – ==;!lei 8 #=;66 lei:

#=;66 lei %reanGe cu 8 0enituri din #=;66 leiimpozitul am4nat impozite am4nate

Exemplul ilustrativ 1$%534

$=!

Page 194: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 194/235

ntreprinderea Alfa ac&iziționează componente electronice de la întreprinderea Beta. n procesul de producție; Alfa asambleazăcomponentele și obține calculatoare pe care le (inde ca mărfuri;principalul client ind societatea 1ama.

n anul L; 1ama constată că o parte din calculatoare sunt de proastăcalitate și îi intentează societății Alfa un proces /udecătoresc.%onsilierii /uridici estimează pierderea procesului și necesitatea plățiiunei amenzi peste , ani în (aloare de ,".""" lei. 5ata de actualizareeste de !.Alfa își dă seama că proasta calitate a calculatoarelor (4ndute nu sedatorează asamblării efectuate de ea; ci componentelor pe care le-aac&iziționat de la Beta. 3rin urmare; ea îi cere societății Beta odespăubire pentru acoperirea plății amenzii.Beta își asumă responsabilitatea și decide să îi ramburseze #!.""" lei

pentru acoperirea plății amenzii.n cursul anului L<#; procesul este terminat și Alfa este condamnatăprin &otăr4re /udecătorească să plătească o amendă de #6.""" lei.Din punct de (edere scal; pro(izioanele nu sunt recunoscute.!e cerea/ *ontabilizați tranzacțiile anilor ;- ;=1 2i ;=' conform

B"! 3(b/ *alculați 2i înre6istrați impozitele amLnate conform B"!

1'

c/ recizați ce informații trebuie să prezinte entitatea însituațiile nanciare le6at de provizioane conform B"! 3(d/ rezentați un extras din politicile contabile aplicate de

entitate.

8ezolvareB. "nul ;*a+ %alculul (alorii actualizate și recunoașterea pro(izionului:

:aloareprovizion

; ;=1 ;='

0aloarepro(izion

,".""" lei>*<!+# 8 #C.#"

lei

,".""" lei>* <!+ 8 #.!C

lei

,".""" lei

3rin urmare; c&eltuiala cu pro(izionul 8 #C.#" lei – #!.""" lei(aloarea recunoscută a rambursării 8 #.#" lei:

#C.#" lei 8 3ro(izioane #C.#" lei$=6

Page 195: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 195/235

#.#" lei %&eltuieli cu pentru litiiipro(izioanele

#!.""" lei Debitori di(erHi

*b+ %alculul impozitelor am4nate la ,.#.L:0aloare contabilă pro(izion la ,.#.L 8 #C.#" leiBază scală pro(izion la ,.#.L 8 "0aloare contabilă datorie #C.#" lei P bază scală datorie " lei.5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 #C.#" lei; careenerează o creanță de impozit am4nat 8 6 ? #C.#" lei 8 $.,!,;6lei:

$.,!,;6 lei %reanGe cu 8 0enituri din $.,!,;6 leiimpozitul am4nat impozite am4nate

Bnformații de prezentat în situațiile nanciare*a+ 0aloare contabilă pro(izion la începutul perioadei 8 " lei*b+ 0aloare contabilă pro(izion la sf4rșitul perioadei 8 #C.#" lei*c+ 3ro(izioane constituite în cursul perioadei 8 #C.#" lei*d+ Entitatea are o obli6ație le6ală care rezultă din contractul de

(4nzare.Este probabilă apariția unei ie2iri de resurse pentru a onoraplata amenzii; deci se recunoa2te un provizion  la cea maibună estimare a c&eltuielilor necesare plății amenzii.

*e+ Acti(e recunoscute pentru rambursare 8 #!.""" lei

BB. "nul ;=1*a+ 'odicarea ulterioară a pro(izionului în anul L<:%ostul îndatorării anul L<: #.!C lei – #C.#" lei 8 .,6 lei:

.,6 lei %&eltuieli cu 8 3ro(izioane .,6 lei

 actualizarea pro(izioanelorpentru litiii

*b+ %alculul impozitelor am4nate la ,.#.L<:0aloare contabilă pro(izion la ,.#.L< 8 #.!C leiBază scală pro(izion la ,.#.L< 8 "0aloare contabilă datorie #.!C lei P bază scală datorie " lei.5ezultă deci o diferență temporară deductibilă 8 #.!C lei; careenerează o creanță de impozit am4nat necesară 8 6 ? #.!C lei8 $.!C;,6 lei.

%reanță de impozit am4nat e?istentă din anul precedent 8 $.,!,;6 lei$=C

Page 196: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 196/235

Page 197: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 197/235

Extras din politicile contabile. n pro(izion trebuie recunoscut în cazul în care:

*a+ o entitate are o obliație actuală *leală sau implicită+enerată de un e(eniment trecut9

*b+ este probabil ca pentru decontarea obliației să enecesară o ieșire de resurse încorpor4nd beneciieconomice9 și

*c+ poate realizată o estimare abilă a (alorii obliației.#. 0aloarea recunoscută ca pro(izion constituie cea mai bună

estimare a c&eltuielii necesare pentru decontarea obliațieiactuale la nalul perioadei de raportare.

,. n cazul în care efectul (alorii-timp a banilor este semnicati(;(aloarea unui pro(izion trebuie să reprezinte valoareaactualizată a c+eltuielilor estimate a necesare pentrudecontarea obli6ației. Dacă pro(izioanele sunt actualizate;(aloarea contabilă a unui pro(izion crește în ecare perioadăpentru a reOecta trecerea timpului; creștere recunoscută dreptcost al îndatorării.

$. n cazul în care preconizează că o terță parte îi (a rambursa;interal sau parțial; c&eltuielile necesare pentru decontarea unuipro(izion; o entitate trebuie să recunoască rambursarea dacă șinumai dacă este aproape siur că (a primi rambursarea în cazul

 în care își onorează obliația. 8ambursarea trebuie tratatăca un activ separat. !uma recunoscută ca rambursare nutrebuie să depă2ească valoarea provizionului.  n situațiarezultatului lobal; c&eltuiala aferentă unui pro(izion poate prezentată după ce a fost scăzută (aloarea recunoscută arambursării.

!. 3ro(izioanele trebuie reanalizate la nalul ecărei perioadede raportare  și trebuie aKustate astfel înc4t să reOecte ceamai bună estimare curentă. 7n cazul în care nu mai esteprobabil că pentru decontarea obli6ației va necesară oie2ire de resurse încorporLnd benecii economice-

provizionul trebuie reluat.

Exemplul ilustrativ 1$(53)

Societatea Alfa are ca obiect de acti(itate ac&iziția mărfurilor în scopde re(4nzare. n anul L; Alfa a înc&eiat un contract ferm de (4nzarecu rma Beta; care pre(ede ac&iziția de la aceasta a "" de paltoane;costul de ac&iziție ind de #$.""" lei>palton. %ontractul pre(ede că încaz de reziliere Alfa trebuie să plătească o penalitate de ,"".""" lei.3rețul pieței pentru un costum similar este de =.""" lei>palton.

$==

Page 198: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 198/235

n cursul anului L<; Alfa îi (inde paltoanele lui 1ama; prețul de(4nzare ind de #".""" lei>palton.1ama constată că o parte dintre paltoane au defecte de calitate și îiintentează rmei Alfa un proces /udecătoresc. %onsilierii /uridici

estimează pierderea procesului și necesitatea plății unei amenzi peste, ani în (aloare de ,".""" lei. 5ata de actualizare este !.!e cerea/"nalizați conform B"! 3( în ce măsură contractul este

onerosb/*ontabilizați conform B"! 3( tranzacțiile aferente anilor ;-

;=1 2i ;='c/ rezentați un extras din politicile contabile aplicate de

entitate.

8ezolvare

*a+ Analiza contractului:Beneciile economice estimate a se obține din contract 8 ""paltoane ? =.""" lei>palton 8 .="".""" lei%osturile implicate de îndeplinirea obliațiilor contractuale 8 ""paltoane ? #$.""" lei> palton 8 #.$"".""" lei%osturile de #.$"".""" lei ind mai mari dec4t beneciile estimate de.="".""" lei; contractul este oneros.

*b+ 5ecunoașterea pro(izionului pentru contractul oneros în anul L:%ostul îndeplinirii contractului 8 #.$"".""" lei – .="".""" lei 8!"".""" lei'in *penalitate9 costul îndeplinirii contractului+ 8 min *,"".""" lei9!"".""" lei+ 8 ,"".""" lei:

,"".""" lei %&eltuieli cu 8 Alte pro(izioane > ,"".""" leipro(izioanele contracte oneroase

*b#+ Anul L<:*b#.+ (4nzarea paltoanelor la prețul de (4nzare: "" paltoane ?#".""" lei>palton 8 #.""".""" lei:

#.""".""" lei %lienGi 8 0enituri din #.""".""" lei(4nzarea mărfurilor

*b#.#+ descărcarea estiunii pentru cost: "" paltoane ? #$."""

lei>palton 8 #.$"".""" lei:!""

Page 199: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 199/235

#.$"".""" lei %&eltuieli cu 8 'ărfuri #.$"".""" leimărfurile

*b#.,+ anularea pro(izionului pentru contractul oneros:

,"".""" lei Alte pro(izioane > 8 0enituri din ,"".""" leicontracte oneroase pro(izioane

*b#.$+ calculul (alorii actualizate:

:aloareprovizion

;=1 ;=' ;=3

0aloarepro(izion

,".""" lei>*<!+# 8 #C.#"

lei

,".""" lei > *<!+ 8 #.!C

lei

,".""" lei

5ecunoașterea pro(izionului pentru litiii la sf4rșitul anului L<:

#C.#" lei %&eltuieli cu 8 3ro(izioane #C.#" leipro(izioanele pentru litiii

*b,+ 'odicarea pro(izionului în anul L<#:%ostul îndatorării 8 #.!C lei – #C.#" lei 8 .,6 lei:

.,6 lei %&eltuieli cu 8 3ro(izioane .,6 lei actualizarea pro(izioanelor

pentru litiii

*c+ E?tras din politicile contabile:. %ontractul cu titlu oneros este un contract în care costurile

inevitabile implicate de îndeplinirea obli6ațiilorcontractuale depă2esc beneciile economice estimate a seobține din respectivul contract. *osturile inevitabile aleunui contract  reOectă costul net de ieșire din contract; adicăvaloarea cea mai mică dintre costul îndepliniriicontractului 2i eventualele compensații sau penalități6enerate de neîndeplinirea contractului.

#. Entitatea are un contract cu titlu  oneros și obliațiacontractuală actuală pre(ăzută în contract se recunoaște și see(aluează ca pro(izion.

!"

Page 200: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 200/235

,. n cazul în care efectul (alorii-timp a banilor este semnicati(;(aloarea unui pro(izion trebuie să reprezinte valoareaactualizată a c+eltuielilor estimate a necesare pentrudecontarea obli6ației. Dacă pro(izioanele sunt actualizate;(aloarea contabilă a unui pro(izion crește în ecare perioadăpentru a reOecta trecerea timpului; creștere recunoscută dreptcost al îndatorării.

Exemplul ilustrativ 1$)54$

Alfa a înc&eiat la data de "."$.L un contract pri(ind e?ecutarea uneilucrări de construcții cu termen de nalizare în e?ercițiul L<,. 3entrurecunoașterea (eniturilor; Alfa aplică metoda procentului de a(ansare

a lucrărilor. @a data înc&eierii contractului se estimează: cost total="".""" lei; (aloarea totală a de(izului re(izuibilă .!"".""" lei.34nă la ,.#.L; costurile suportate au fost de #!".""" lei.@a ,.#.L< se reestimează costul total al lucrării la ."".""" lei și(aloarea de(izului la #."".""" lei. %osturile anului L< aferenteconstrucției au fost de ,!".""" lei.@a ,.#.L<# se reestimează costul total al lucrării la .,"".""" lei și(aloarea de(izului la #.$"".""" lei. %osturile anului L<# aferenteconstrucției au fost de ,"".""" lei.

n anul L<,; construcția este nalizată; (aloarea (eniturilor ind de#.C"".""" lei și costul total al lucrării ind de .$"".""" lei.Din punct de (edere scal este recunoscut doar tratamentul

 înreistrării (eniturilor folosind metoda terminării lucrărilor. %ota deimpozit este de 6.!e cerea/ *ontabilizați conform B"! 11 tranzacțiile de mai sus

aferente exercițiilor ;- ;=1- ;=' 2i ;=3b/ *alculați 2i contabilizați impozitele amLnate conform B"!

1'.

8ezolvareB. "nul ;*a+ 5ecunoașterea c&eltuielilor efectuate în anul L; pe naturi dec&eltuieli:

#!".""" lei %&eltuieli înreistrate 8 Amortizări; stocuri; #!".""" leipe naturi de c&eltuieli datorii

!"#

Page 201: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 201/235

*b+ @a data de ,.#.L se recunosc lucrările și ser(iciile în cursaferente anului L:*b+ 1rad de a(ansare 8 #!".""" lei costurile anului L > ="".""" leicost total estimat ? "" 8 #C;CC

*b#+ 3rot total estimat 8 .!"".""" lei (aloarea totală estimată ade(izului – ="".""" lei cost total estimat 8 6"".""" lei*b,+ 3rotul anului L 8 6"".""" lei prot total estimat ? #C;CC radde a(ansare 8 66.6#" lei*b$+ 0enitul anului L 8 #!".""" lei c&eltuieli aferente anului L <66.6#" lei protul anului L 8 $6.6#" lei

$6.6#" lei @ucrări Hi ser(icii 8 0enituri aferente $6.6#" lei în curs costurilor lucrărilor

 în curs

*c+ %alculul și înreistrarea impozitelor am4nate la ,.#.L:0aloare contabilă lucrări și ser(icii în curs la ,.#.L 8 $6.6#" leiBază scală lucrări și ser(icii în curs la ,.#.L 8 #!".""" lei *dacă seaplică metoda terminării lucrărilor; (enitul anual se recunoaște lani(elul costurilor suportate în anul respecti(+0aloare contabilă acti( $6.6#" lei P bază scală acti( #!".""" lei.5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 $6.6#" lei –#!".""" lei 8 66.6#" lei; care enerează o datorie de impozit

am4nat 8 6 ? 66.6#" lei 8 #6.6!=;# lei:

#6.6!=;# lei %&eltuieli cu 8 Datorii de #6.6!=;# leiimpozitul pe impozit pe

prot am4nat prot am4nat

BB. "nul ;=1*a+ 5ecunoașterea c&eltuielilor efectuate în anul L<; pe naturi dec&eltuieli:

,!".""" lei %&eltuieli înreistrate 8 Amortizări; stocuri; ,!".""" leipe naturi de c&eltuieli datorii

*b+ @a data de ,.#.L< se recunosc lucrările și ser(iciile în cursaferente anului L<:*b+ 1rad de a(ansare 8 *#!".""" lei costurile anului L < ,!".""" leicosturile anului L<+ > ."".""" lei cost total reestimat ? "" 8!$;!$*b#+ 3rot total reestimat 8 #."".""" lei (aloarea totală reestimată a

de(izului – ."".""" lei cost total reestimat 8 .""".""" lei!",

Page 202: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 202/235

*b,+ 3rot total 8 .""".""" lei prot total reestimat ? !$;!$ radde a(ansare 8 !$!.$"" lei*b$+ 3rotul anului L< 8 !$!.$"" lei prot total – 66.6#" lei protulanului L 8 ,C.C" lei

*b$+ 0enitul anului L< 8 ,!".""" lei c&eltuieli aferente anului L< <,C.C" lei protul anului L< 8 C#.C" lei

C#.C" lei @ucrări Hi ser(icii 8 0enituri aferente C#.C" lei în curs costurilor lucrărilor

 în curs

*c+ %alculul și înreistrarea impozitelor am4nate la ,.#.L<:0aloare contabilă lucrări și ser(icii în curs la ,.#.L< 8 $6.6#" lei(aloare contabilă L < C#.C" lei (aloare contabilă L< 8 .$!.$""leiBază scală lucrări și ser(icii în curs la ,.#.L< 8 #!".""" lei bazăscală L < ,!".""" lei costuri anul L< 8 6"".""" lei0aloare contabilă acti( .$!.$"" lei P bază scală acti( 6"".""" lei.5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 .$!.$"" lei –6"".""" lei 8 !$!.$"" lei; care enerează o datorie de impozitam4nat necesară 8 6 ? !$!.$"" lei 8 C.#6$ lei.Datorie de impozit am4nat e?istentă din anul L 8 #6.6!=;# leiDeci datoria de impozit am4nat se (a ma/ora cu C.#6$ lei – #6.6!=;#

lei 8 6".6"$; lei

6".6"$; lei %&eltuieli cu 8 Datorii de 6".6"$; leiimpozitul pe impozit pe

prot am4nat prot am4nat

BBB. "nul ;='*a+ 5ecunoașterea c&eltuielilor efectuate în anul L<#; pe naturi dec&eltuieli:

,"".""" lei %&eltuieli înreistrate 8 Amortizări; stocuri; ,"".""" leipe naturi de c&eltuieli datorii

*b+ @a data de ,.#.L<# se recunosc lucrările și ser(iciile în cursaferente anului L<#:*b+ 1rad de a(ansare 8 *#!".""" lei costurile anului L < ,!".""" leicosturile anului L< < ,"".""" lei costurile anului L<#+ > .,""."""lei cost total reestimat ? "" 8 6=;#,*b#+ 3rot total reestimat 8 #.$"".""" lei (aloarea totală reestimată ade(izului – .,"".""" lei cost total reestimat 8 ."".""" lei

!"$

Page 203: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 203/235

*b,+ 3rot total 8 ."".""" lei prot total reestimat ? 6=;#, radde a(ansare 8 C6.!," lei*b$+ 3rotul anului L<# 8 C6.!," lei prot total – ,C.C" lei protulanului L< total – 66.6#" lei protul anului L 8 #6.," lei

*b$+ 0enitul anului L<# 8 ,"".""" lei c&eltuieli aferente anului L<# <#6.," lei protul anului L<# 8 !6.," lei

!6.," lei @ucrări Hi ser(icii 8 0enituri aferente !6.," lei în curs costurilor lucrărilor

 în curs

*c+ %alculul și înreistrarea impozitelor am4nate la ,.#.L<#:0aloare contabilă lucrări și ser(icii în curs la ,.#.L<# 8 $6.6#" lei(aloare contabilă L < C#.C" lei (aloare contabilă L< < !6.," lei(aloare contabilă L<# 8 .66.!," leiBază scală lucrări și ser(icii în curs la ,.#.L<# 8 #!".""" lei bazăscală L < ,!".""" lei costuri anul L< < ,"".""" lei bază scalăL<# 8 ="".""" lei0aloare contabilă acti( .66.!," lei P bază scală acti( ="".""" lei.5ezultă deci o diferență temporară impozabilă 8 .66.!," lei –="".""" lei 8 C6.!," lei; care enerează o datorie de impozitam4nat necesară 8 6 ? C6.!," lei 8 #.$$; lei.Datorie de impozit am4nat e?istentă din anul L< 8 C.#6$ lei

Deci datoria de impozit am4nat se (a ma/ora cu #.$$; lei –C.#6$ lei 8 ,$.!"; lei

,$.!"; lei %&eltuieli cu 8 Datorii de ,$.!"; leiimpozitul pe impozit pe

prot am4nat prot am4nat

B:. "nul ;=3*a+ 5ecunoașterea c&eltuielilor efectuate în anul L<,; pe naturi de

c&eltuieli:%ost anul L<, 8 .$"".""" lei cost total lucrare – *#!".""" lei costurianul L < ,!".""" lei costuri anul L< < ,"".""" lei costuri anul L<#+8 !"".""" lei

!"".""" lei %&eltuieli înreistrate 8 Amortizări; stocuri; !"".""" leipe naturi de c&eltuieli datorii

*b+ @a terminarea lucrării în cursul anului L<, se recunosc lucrările șiser(iciile în curs aferente anului L<,:

!"!

Page 204: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 204/235

3rot L<, 8 *#.C"".""" lei (enituri totale – .$"".""" lei costuritotale+ – C6.!," lei prot total înreistrat p4nă în anul L<, 8!,.$C" lei:

!,.$C" lei @ucrări Hi ser(icii 8 0enituri aferente !,.$C" lei în curs costurilor lucrărilor în curs

*c+ 04nzarea lucrărilor:

#.C"".""" lei %lienGi 8 0enituri din #.C"".""" leiprestări ser(icii

*d+ Descărcarea de estiune a lucrărilor în curs de e?ecuție pentrucost: $6.6#" lei anul L < C#.C" lei anul L< < !6.," lei anulL<# < !,.$C" lei anul L<, 8 #.#"".""" lei:

#.#"".""" lei 0enituri aferente 8 @ucrări Hi ser(icii #.#""."""lei

costurilor lucrărilor în curs în curs

*e+ %alculul și înreistrarea impozitelor am4nate la ,.#.L<,:

0aloare contabilă lucrări și ser(icii în curs la ,.#.L<, 8 " leiBază scală lucrări și ser(icii în curs la ,.#.L<, 8 " leiLu e?istă diferențe temporare.Deci datoria de impozit am4nat e?istentă se (a anula:

#.$$; lei Datorii de 8 0enituri din #.$$; leiimpozit pe impozite am4nate

prot am4nat

Exemplul ilustrativ 1$&544

n constructor a a/uns la sf4rșitul primului său an de lucrări. )oatecosturile contractuale au fost plătite în numerar și toate (eniturile aufost încasate în numerar. %osturile contractuale con(enite pentrucontractele B; % și E includ costul materialelor ce (or ac&iziționatepentru contracte; dar care nu au fost utilizate în performanțelecontractuale la zi. 3entru contractele B; % și E beneciarii au plătita(ansuri constructorilor. Statutul celor cinci contracte în curs dee?ecuție la sf4rșitul anului se prezintă astfel:

!"6

Page 205: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 205/235

- lei -!pecicare " # * E 0otal

. 0enitcontractualrecunoscut

#=" ."$" C6" $"" " #.6""

#. %osturicontractualerecunoscute

##" ="" C"" !"" " #.$,"

,. 3ierderipre(ăzuterecunoscute

- - - " 6" $"

$. 3roturirecunoscute –pierderirecunoscute *-#-,+

#=" –##" 8

C"

."$"–=""

8 $"

C6" –C"" 8

6"

$"" –!"" –" 8*"+

" –" –6" 8*6"+

#.6""–

#.$,"– $"8 ,"

!. %osturicontractualesuportate în cursulperioadei

##" ."#" ="" !"" #"" #.$"

6. %osturicontractualesuportate șirecunoscute înc&eltuielilecontractuale încursul perioadei

##" ="" C"" !"" " #.$,"

C. %osturi

contractualereferitoare laacti(itatea (iitoareși recunoscute caacti(

#" #"" =" $"

. 0enitulcontractualrecunoscut *rd. +

#=" ."$" C6" $"" " #.6""

=. în curs dee?ecuție

#"" ."$" C6" ,6" " #.$C"

". 0enitcontractual

nee?ecutat * – =+

=" - - $" - ,"

. Sume primite în a(ans

- 6" $" - !" #!"

Evidențiați prezentarea informațiilor în conformitate cu B"!11.

8ezolvare*a+ %alcule preliminare:

- lei -!"C

Page 206: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 206/235

Page 207: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 207/235

!pecicare :aporde

pescuit

Iicpasa6e

rpentrua6reme

nt3reț contractual ? 6.""" lei "."""

leiData începerii acti(ității ".".L-

#".".L-

3roporția muncii prestate în cursulanului înc&eiat la ,"."=.L-

," -

actura beneciarului în cursulanului înc&eiat la ,"."=.L-

."" lei

ncasări primite de la beneciar încursul anului înc&eiat la ,"."=.L-

.6"" lei

%osturi suportate în cursul anului înc&eiat la ,"."=.L-

.,"" lei

%osturi estimate necesareterminării proiectului la ,"."=.L-

#.6"" lei

3roporția muncii prestate în cursulanului înc&eiat la ,"."=.L

#! $!

actura beneciarului în cursulanului înc&eiat la ,"."=.L

.!"" lei $.!"" lei

 încasări primite de la beneciar încursul anului înc&eiat la ,"."=.L

.$"" lei $.!"" lei

%osturi suportate în cursul anului înc&eiat la ,"."=.L

.6" lei ,."" lei

%osturi estimate necesareterminării proiectului la ,"."=.L

.!" lei 6."" lei

Alfa SA recunoaște (enitul și protul în funcție de procentul muncii

prestate.!e cerea/ rezentați un extras din contul de prot 2i pierdere

pentru anul înc+eiat la 3$.$&.;.b/ rezentați extrasul din bilanț la 3$.$&.;.c/ B"!# dene2te pierderea unei tranzacții individuale ca

ind asociată cu cre2terea datoriilor sau scădereaactivelor. C datorie este denită ca o obli6ație prezentă a

 întreprinderii ce rezultă din evenimente trecute 2i prindecontarea căreia se a2teaptă să rezulte o ie2ire deresurse ce încorporează benecii economice. e baza

!"=

Page 208: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 208/235

datelor de mai sus explicați cum anume poate utilizatăaceastă deniție în B"! 11 pentru recunoa2tereapierderilor în contractele pe termen lun6.

8ezolvare*a+ %alculul (enitului:

- lei -:enit :as pescuit asa6er a6rement

7 Septembrie L

- Septembrie L-

8 3entru anul înc&eiat la,"."=.L

6.""" *preț contractual?+ ? !! *,"< #!+

8 ,.,""6.""" *preț contractual

?+ ? ," 8 .""

,.,"" – .""8.!""

".""" *prețcontractual ?+ ?

$! 8 $.!""-

$.!""

*b+ %alculul protului:

- lei -rot :as pescuit

7 !eptembrie ; !! ? *6.""" *preț contractual?+ – .,"" *costuri suplimentare în anul înc&eiat la ,"."=.L-+ – .6" *costurisuplimentare în anul înc&eiat la ,"."=.L+ –.!" *costuri estimate necesare terminăriiproiectului la ,"."=.L++ 8 !! ? .=6" 8 ."C

."C

– !eptembrie ;,1:," ? *6.""" *prețcontractual ?+ – .,"" *costuri suplimentare înanul înc&eiat la ,"."=.L-+ – #.6"" *costurisuplimentare în anul înc&eiat la ,"."=.L-++ 8

," ? #."" 8 6,"

6,"

8 3entru anul înc&eiat la ,"."=.L ."C – 6," 8$$

- lei -rot asa6er

a6rement

!"

Page 209: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 209/235

7 !eptembrie ; ".""" *preț contractual ?+ –,."" *costuri suportate în cursul anului

 înc&eiat la ,"."=.L+ – 6."" *costuri estimatenecesare terminării proiectului la ,"."=.L+ 8*6""+

3ro(izionpentru

pierdere *6""+

- !eptembrie ;,1 -

8 3entru anul înc&eiat la ,"."=.L *6""+

8emarcă ntruc4t se obține o pierdere; se (a constitui un pro(izionpentru întreaa pierdere; fără a ține cont de procentul de e?ecuție.*c+ %alculul costului (4nzărilor:0enituri – %ostul (4nzărilor 8 3rot;de unde %ostul (4nzărilor 8 0enituri – 3rot

- lei -*ostul vLnzărilor :as pescuit

7 "nul înc+eiat la 3$.$& ; ,.,"" (enitul dinseptembrie L – ."C protul din septembrie L8 #.###

#.###

– "nul înc+eiat la 3$.$&.;,1 ."" (enitul dinseptembrie L- -6," protul din septembrie L- 8.C"

.C"

8 3entru anul înc&eiat la ,"."=.L- #.### – .C"8 ."!#

- lei -*ostul vLnzărilor asa6er

a6rement

7 "nul înc+eiat la 3$.$& ; $.!"" (enitul dinseptembrie L – *-6"" pierdere; respecti( pro(izion

pentru pierdere+ 8 $.!"" < 6"" 8 !.""

!.""

- "nul înc+eiat la 3$.$&.;,1 -

8 3entru anul înc&eiat la ,"."=.L !.""

*d+ %alculul sumelor datorate de beneciari > datorate beneciarilor:- lei -

!pecicare :apor de pescuit Iic pasa6erpentru a6rement

!

Page 210: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 210/235

%osturi suportate lazi

.,"" < .6" 8#.$6"

,.""

3roturi>pierderirecunoscute *din

calculul protuluiseptembrie L+

."C *6""+

@ucrări în curs ."" < .!"" 8,.,""

$.!""

Suma brutădatorată:

#.$6" < ."C –,.,"" 8 #,

,."" – 6"" – $.!""8 -,""

*e+ %alculul încasărilor:- lei -

!pecicare :apor de pescuit Iic pasa6erpentru a6rement

actura la zi ."" < .!"" 8,.,""

$.!""

ncasări în numerarprimite

.6"" < .$"" 8,."""

$.!""

De încasat ,.,""-,.""" 8 ,"" $.!""-$.!"" 8 "

A. E?tras din contul de prot și pierdere pentru anul înc&eiat la,"."=.L:

7 0enit *an înc&eiat la ,"."=.L+ .!"" lei (apor < $.!"" lei pasaer6.""" lei

– %ostul (4nzărilor ."!# lei (apor< !."" lei pasaer *6 .!#+ lei8 3ierderea anului $$ lei (apor-6"" lei pasaer *!#+ lei

B. E?tras din bilanț pentru anul înc&eiat la ,"."=.L:

Stocuri: datorat de beneciari #, *(ezi calculul *d++ %reanțe *sume de încasat+ ,"" *(ezi calculul *e++ Datorii non-curente

Datorat beneciarilor .,"" *(ezi calculul *d++

%. 5ezol(are:3unctul de (edere poate ilustrat folosind datele pentru pasaerarement. Beneciile economice ale contractului s-ar putea identicacu prețul contractual de ".""" u.m. Mbliațiile transferate

beneciilor economice ce rezultă din contract sunt total costuri!#

Page 211: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 211/235

suportate; respecti( ,."" u.m. < 6."" u.m. 8 ".6"" u.m. 5ezultăaici o JobliațieK netă de 6"" u.m. deoarece datoriile depășescmărimea acti(elor. Această (aloare de 6"" u.m. este recunoscută caparte a (alorii contabile a sumei brute datorate beneciarilorrezult4nd din contractul în curs.

Exemplul ilustrativ 11155$

ntre societatea Alfa și societatea Beta se înc&eie un contract deleasin cu următoarele caracteristici: data semnării contractului ianuarie e?ercițiul L9 durata contractului , ani9 durata de (iață abunului ! ani9 sunt pre(ăzute , rate de #"".""" lei; plătibile în ultimazi a anului9 e?istă posibilitatea e?ercitării unei opțiuni de cumpărare la

sf4rșitul anului , la prețul de 6".""" lei9 (aloarea /ustă a bunului ladata semnării contractului $6."6 lei9 (aloarea reziduală a acti(uluiC".""" lei9 rata implicită a dob4nzii din contractul de leasin #".E?istă o certitudine că la sf4rșitul contractului locatarul (a de(eniproprietar9 metoda de amortizare este cea liniară.*onform B"! 1(a/ "nalizați în ce cate6orie s,ar încadra acest leasin6-

nanciar sau operațional. "r6umentațib/ Evidențiați în ecare an împărțirea plăților minime de

leasin6c/ recizați ce înre6istrări contabile efectuează locatarul în

primul and/ recizați înre6istrarea contabilă de exercitare a opțiunii

de cumpărare la sfLr2itul contractului de leasin6.

8ezolvare*a+ %ontractul este clasicat ca leasin nanciar deoarece:*a+ Durata contractului de leasin de , ani acoperă; în cea mai mareparte; durata de (iață economică a acti(ului de ! ani9*a#+ @ocatarul are opțiunea de a cumpăra acti(ul la un preț estimat a sucient de scăzut față de (aloarea /ustă la data la care opțiuneade(ine e?ercitabilă înc4t; la începutul contractului de leasin; e?istăcertitudinea rezonabilă că opțiunea (a e?ercitată.*a,+ %ontractul de leasin îi transferă locatarului titlul de proprietateasupra acti(ului p4nă la sf4rșitul duratei contractului de leasin.*b+ %alcularea 0A3'@:

0A3'@ #"".""" lei< #"".""" < #"".""" < 6".""" 8 $!6."=

!,

Page 212: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 212/235

8lei lei lei

lei;# ;## ;#, ;#,

%onform IAS C; locatarul contabilizează acti(ul înc&iriat la (aloareacea mai mică dintre (aloarea /ustă a bunului și (aloarea actualizată aplăților minime.'in *$6."6 lei9 $!6."= lei+ 8 $!6."= lei%onform IAS C; în situațiile nanciare ale locatarului; plățile înnumele locației trebuie să e repartizate în două componente:c&eltuiala nanciară și amortizarea soldului datoriei; astfel:

- lei -ata Flux de

trezore

rie

obLnzi 8ambursareacapitalului

!old rămas

".".L - - - $!6."=

,.#.L #"".""" $!6."=?#" 8=.#"$

#""."""-=.#"$8 ".C=6

$!6."=-".C=6 8

,$C.##,,.#.L

<#"".""" ,$C.##,?#" 8

6=.$$!#""."""-6=.$$!

8 ,".!!!,$C.##,-

,".!!! 8#6.66C

,.#.L<#

#"".""" #6.66C?#" 8$,.,,$

#""."""-$,.,,$8 !6.66C

#6.66-!6.66C 8

6".""" )otal 6"".""" #",.=, ,=6."= 6"."""

*c+ nreistrări contabile:*c+ @a data înc&eierii contractului:

$!6."= lei Acti( 8 Datorii din contracte $!6."=lei

de leasin nanciar

*c#+ 3lata rede(enței la ,.#.L:

#"".""" lei 8 %onturi la bănci #"".""" lei".C=6 lei Datorii din contracte

de leasin nanciar=.#"$ lei %&eltuieli cu

dob4nzile

*c,+ Amortizarea anului L:

!$

Page 213: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 213/235

0aloare amortizabilă 8 $!6."= lei – C".""" lei 8 ,6."= lei%onform IAS C; bunul înc&iriat este amortizat pe durata de utilizaredacă e?istă certitudinea că locatarul (a de(eni proprietar la sf4rșitulcontractului.

Amortizarea primului an 8 ,6."= lei > ! ani 8 CC.#", lei:

CC.#", lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea CC.#", leiamortizarea imobilizărilor corporale

*d+ E?ercitarea opțiunii de cumpărare:

6".""" lei Alte împrumuturi> 8 %onturi la bănci 6".""" leiDatorii din leasin

Exemplul ilustrativ 11'55'

ntre societatea Alfa *locatar+ și societatea Beta *locator+ se înc&eie uncontract de leasin nanciar cu următoarele caracteristici:– data semnării contractului ".".L9– durata contractului ! ani9– obiectul contractului: un mi/loc de transport; cu (aloarea /ustă

!.CC$ lei9– a(ansul plătit ,.""" lei9– sunt pre(ăzute ! rede(ențe anuale de .""" lei ecare; ac&itabile

la ecare dată de ,.# a anului9– (aloarea reziduală nearantată "" lei9– (aloarea reziduală estimată a mi/locului de transport #.""" lei9– mi/locul de transport este returnat la sf4rșitul contractului9– rata implicită a dob4nzii din contractul de leasin ".*onform B"! 1(- în cazul locatorului

a/*alculați investiția brută în leasin6- investiția netă înleasin6 2i venitul nanciar neîncasatb/recizați recunoa2terea inițială a contractului de leasin6c/ recizați cum se împart în ecare an plățile minime de

leasin6 2i prezentați formulele contabile pentru primul and/*ontabilizați recunoa2terea primirii miKlocului de transport

returnat de locatar.

8ezolvare

*a+ In(estiția brută în leasin:!!

Page 214: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 214/235

3lățile minime de leasin cuprind: a(ansul de ,.""" lei; cele !rede(ențe anuale de .""" lei și (aloarea reziduală nearantată.In(estiția brută în leasin 8 ,.""" lei < ! rate ? .""" lei < "" lei 8."" lei

In(estiția netă în leasin 8 In(estiția brută în leasin actualizată curata implicită a contractului de leasin 8 ,.""" lei < .""" lei > * <"+ < .""" lei > * < "+# < .""" lei > * < "+, < .""" lei > *< "+$ < .""" lei > * < "+! < "" lei > * < "+! 8 C.#C lei0enit nanciar nerealizat 8 ."" lei – C.#C lei 8 .!, lei

*b+ @ocatorii trebuie să recunoască; în situația poziției nanciare;acti(ele deținute în reim de leasin nanciar drept creanțe; la o(aloare eală cu in(estiția netă în leasin; deci C.#C lei:

C.#C lei %reanGe din C.#C leicontracte de leasin 8 0enit nerealizat .!, lei

'i/loace de transport !.CC$ lei

ncasarea a(ansului:

,.""" lei %onturi la bănci 8 %reanGe din ,.""" leicontracte de leasin

*c+ )ratamentul plăților minime de încasat:

ataMuxului

detrezoreri

e

Flux detrezorer

ie

:enitnanciar

8ambursareprincipal

!old rămas

".".L - - - C.#C

".".L ,.""" - ,.""" C.#C-,.""" 8$.#C

,.#.L .""" $.#C?" 8$#

."""-$# 8!C#

$.#C-!C# 8,.C!

,.#.L<

.""" ,.C!?" 8,C

."""-,C86#=

,.C!-6#= 8,."6

,.#.L<#

.""" ,."6?" 8,"=

."""-,"= 86=

,."6-6=8#.,=!

,.#.L<,

.""" #.,=!?" 8#,=

."""-#,= 8C6

#.,=!-C68.6,$

,.#.L<$

.""" .6,$?"86,

."""-6, 8,C

.6,$ – ,C 8""

!6

Page 215: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 215/235

5ata :

!C# lei %onturi la bănci 8 %reanGe din !C# lei

contracte de leasin

Fi (enitul nanciar:

$# lei 0enit nerealizat 8 0enituri din dob4nzi $# lei

*d+ 3rimirea mi/locului de transport returnat de locatar; pentru(aloarea reziduală nearantată:

"" lei 'i/loace de transport 8 %reanGe din "" leicontracte de leasin

Exemplul ilustrativ 113554

e baza B"! 1(- contabilizați următoarele tranzacții deleasebacQ la locatarul vLnzător- ar6umentLnd soluția aleasă*a+ M societate a înc&eiat un contract de leasebac] pentru un utila/

 în condițiile: cost #"" lei9 amortizarea cumulată p4nă la data înc&eierii tranzacției !" lei9 durata contractului de înc&iriere !ani9 prețul de (4nzare =" lei. @a sf4rșitul perioadei de locație;societatea (a de(eni proprietara bunului.

*b+ M societate a semnat un contract de leasebac] pentru o clădire în condițiile: cost #"" lei9 amortizarea cumulată p4nă înmomentul (4nzării ," lei9 (aloarea contabilă de C" lei esteeală cu (aloarea /ustă9 iar prețul de (4nzare de !" lei este maimic dec4t (aloarea /ustă de C" lei. 3ierderea nu estecompensată prin plăți (iitoare de leasin la un ni(el sub cel al

prețului pieței. %ontractul de leasin a fost operațional.*c+ M societate a semnat un contract de leasebac] pentru o clădire în condițiile: cost #"" lei9 amortizarea cumulată p4nă înmomentul (4nzării ," lei9 (aloarea contabilă de C" lei este maimare dec4t (aloarea /ustă de $" lei; care este eală cu prețulde (4nzare de $" lei. %ontractul de leasin a fost operațional.

8ezolvare

*a+ Dacă la sf4rșitul perioadei de locație societatea (a de(eniproprietara bunului; clasicăm leasinul ca ind nanciar.

!C

Page 216: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 216/235

3rin urmare; diferența dintre suma rezultată din (4nzare de =" lei și(aloarea contabilă de #"" lei – !" lei 8 !" lei; eală cu $" lei; (a am4nată și amortizată pe perioada de ! ani.*a+ %ontabilizarea tranzacției de leasebac]:

#$" lei 8 #$" lei!" lei Amortizarea tila/e #"" lei

 imobilizărilor corporale Alte împrumuturi>=" lei %onturi la bănci Datorii din leasin $" lei

*a#+ Amortizarea pe perioada contractului de leasin: $" lei > ! ani 8 lei>an:

lei Alte împrumuturi> 8 %onturi la bănci leiDatorii din leasin

*b+ 3reț de (4nzare 8 !" lei (aloare /ustă 8 C" lei:3ierderea nu este compensată prin plăți (iitoare de leasin la un ni(elsub cel al prețului pieței; deci (a recunoscută imediat în contul deprot și pierdere.

#"" lei 8 %onstrucGii #"" lei," lei Amortizarea

imobilizărilor corporale!" lei %onturi la bănci#" lei 3ierderi din contracte

de leasebac]

*c+ 3reț de (4nzare 8 (aloare /ustă 8 $" lei:0aloare /ustă $" lei (aloare contabilă C" lei; deci diferența de ,"lei este recunoscută imediat ca pierdere.

#"" lei 8 %onstrucGii #"" lei," lei Amortizareaimobilizărilor corporale

$" lei %onturi la bănci," lei 3ierderi din contracte

de leasebac]

Exemplul ilustrativ 11455%

!

Page 217: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 217/235

@a data de ".".L; Alfa îi înc&iriază un ec&ipament rmei Beta pe operioadă de $ ani. %&iriile sunt în (aloare de #.""" lei>lună.3roprietarul suportă c&eltuieli de căutare a c&iriașului de ,.""" lei.%ostul de ac&iziție a instalației !"".""" lei; durata de utilizare " ani;(aloarea reziduală $".""" lei; metoda de amortizare liniară. Alfaacceptă ca locatarul să nu plătească c&irie pentru ultimele ! luni decontract.*onform B"! 1( 2i !B*,15- prezentați înre6istrările contabileefectuate de "lfa 2i de #eta în anii ;- ;=1- ;='- ;=3 2i ;=4.

8ezolvareB. 7nre6istrările efectuate de "lfa*a+ %&eltuielile de căutare a locatarului:

,.""" lei Ec&ipamente 8 %onturi la bănci ,.""" lei

*b+ Amortizarea instalației:0aloare amortizabilă 8 %ost – 0aloare reziduală 8 !"".""" lei – $"."""lei 8 $6".""" leiAmortizare anuală 8 $6".""" lei > " ani 8 $6.""" leiAmortizare lunară 8 $6.""" lei > # luni 8 ,.,,;, leiAmortizarea anului L; de la ".".L p4nă la ,.#.L 8 ! luni ? ,.,,;,lei>lună 8 =.66;! lei:

=.66;! lei %&eltuieli cu 8 Amortizarea =.66;! leiamortizarea instalaGiilorimobilizărilor

*c+ 5epartizarea cotei din c&eltuielile de căutare a locatarului aferenteanului L: ,.""" lei ? ! luni anul L *".".L – ,.#.L+ > *$ ani perioadade înc&iriere ? # luni+ 8 ,#;! lei:

,#;! lei %&eltuieli pe 8 Ec&ipamente ,#;! leinaturi de c&eltuieli

Alfa îi acordă o perioadă de ratuitate locatarului. Stimulenteleacordate pentru înc&eierea unui contract de locație operațională serecunosc ca parte interantă din (aloarea contraprestației netecon(enite pentru contractul înc&eiat; indiferent de momentul la carese efectuează plata *SI%-!+.%&iriile aferente contractului 8 #.""" lei>lună ? $ ani ? # luni – ! lunide contract în care locatarul nu plătește c&irie ? #.""" lei>lună 86.""" lei

!=

Page 218: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 218/235

@ocatorul recunoaște (aloarea stimulentelor acordate ca o diminuarea (enitului din contract pe toată perioada contractului prin metodaliniară.0enit din c&irii ce trebuie recunoscut lunar 8 6.""" lei > *$ ani ? #

luni+ 8 .C=;6 lei0enit din c&irii care trebuie recunoscut în L 8 .C=;6 lei>lună ? ! luni*".".L – ,.#.L+ 8 .=! lei%&irie încasată 8 #.""" lei>lună ? ! luni 8 ".""" lei:

".""" lei %onturi la bănci 8 ".""" lei0enituri din rede(enGe; .=! lei

locaGii de estiuneHi c&irii

0enituri în a(ans ."$# lei

*d+ %&iriile aferente anului L<:0enit 8 6.""" lei > *$ ani ? # luni+ ? # luni 8 #.!"" lei%&irie încasată 8 #.""" lei>lună ? # luni 8 #$.""" lei

#$.""" lei %onturi la bănci 8 #$.""" lei0enituri din rede(enGe; #.!""

leilocaGii de estiune

Hi c&irii0enituri în a(ans #.!"" lei

*e+ %&iriile aferente anilor L<# și L<, – idem formula de mai sus.*f+ %&iriile aferente anului L<$:0enit 8 6.""" lei > *$ ani ? # luni+ ? C luni *".".L<$ – ".".L<$+8 #.!$;6 leiSold cont (enit în a(ans 8 ."$# lei anul L < #.!"" lei anul L< <#.!"" lei anul L<# < #.!"" lei anul L<, 8 .!$# lei:

#.!$;6 lei 8 0enituri din rede(enGe; #.!$;6lei.!$#;" lei 0enituri în a(ans locaGii de estiune,.===;6 lei %onturi la bănci Hi c&irii

BB. 7nre6istrările efectuate de #eta@ocatarul trebuie să înreistreze totalul stimulentelor ca o reducere ac&eltuielilor cu c&iria pe toată durata contractului prin metoda liniară.*a+ %&iriile aferente anului L:

!#"

Page 219: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 219/235

".""" lei 8 %onturi la bănci ".""" lei.=! lei %&eltuieli cu rede(enGele;

locaGiile de estiuneHi c&iriile

."$# lei %&eltuieli în a(ans

*b+ %&iriile aferente anului L<:

#$.""" lei 8 %onturi la bănci #$.""" lei#.!"" lei%&eltuieli cu rede(enGele;

locaGiile de estiuneHi c&iriile

#.!"" lei %&eltuieli în a(ans

*c+ %&iriile aferente anilor L<# și L<, – idem formula de mai sus.*d+ %&iriile aferente anului L<$:

#.!$;6 lei%&eltuieli cu rede(enGele; 8 #.!$;6 lei

locaGiile de estiune %onturi la bănci ,.===;6 leiHi c&iriile %&eltuieli în a(ans .!$#;" lei

Exemplul ilustrativ 115

55)

*onform B"! )- contabilizați următoarele operații efectuate de"lfa*a+ n anul L<; în urma controlului intern desfășurat; se constată că

entitatea a încasat contra(aloarea unei facturi; în sumă de C."""lei; fără ca factura respecti(ă să e înreistrată în contabilitate;la momentul emiterii ei *anul L+. 'a/orările de înt4rzierepercepute se ridică la !"" lei pentru anul precedent și "" leipentru anul curent.

*b+ n februarie L<; cu ocazia efectuării unor puncta/e pentrucreanțele și datoriile e?istente la data respecti(ă; se constată căs-a omis să se înreistreze în anul L c&eltuieli facturate în bazaunui contract de prestări ser(icii; în sumă de !".""" lei.

*c+ n anul L s-a descoperit că în anul L- nu s-a înreistrat înconturi c&eltuiala cu amortizarea; în sumă de .""" lei; pri(ind oclădire nou-construită.

*d+ n anul L s-a descoperit că anumite produse nite care fuseseră(4ndute în decursul anului L- au fost înreistrate incorect în

!#

Page 220: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 220/235

stocuri cu (aloarea de !.""" lei în in(entarul făcut la data de,.#.L-.

*e+ Lu s-a înreistrat un (enit din diferențe de curs (alutar în (aloarede .""" lei în anul L- pri(ind plata unui furnizor e?tern.

;otă %ota de )0A este de #$; cota de impozit pe prot este de6.

8ezolvare

*a+ nreistrarea facturii omise:

.6" lei %lienGi 8 .6" lei5ezultatul reportat C.""" lei

pro(enit din corectareaerorilor contabile )0A colectată .6" lei

*a#+ Diferența de impozit 8 C.""" lei ? 6 8 .#" lei:

.#" lei 5ezultatul reportat 8 Impozit pe .#" leipro(enit din corectarea prot curent

erorilor contabile

*a,+ 'a/orările de înt4rziere:

6"" lei 8 Alte datorii faGă de 6"" lei!"" lei 5ezultatul reportat buetul statului

pro(enit din corectareaerorilor contabile

"" lei %&eltuieli cudespăubiri; amenzi

Hi penalităGi

*b+ %orectarea erorii pri(ind omiterea înreistrării c&eltuielilorfacturate în baza unui contract de ser(icii:

6#.""" lei 8 urnizori 6#.""" lei!".""" lei 5ezultatul reportat

pro(enit din corectareaerorilor contabile

#.""" lei )0A deductibilă

*b#+ Diferența de impozit: !".""" lei ? 6 8 .""" lei:!##

Page 221: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 221/235

.""" lei Impozit pe 8 5ezultatul reportat .""" leiprot curent pro(enit din corectarea

erorilor contabile

*c+ %orectarea erorii pri(ind c&eltuiala cu amortizarea:

.""" lei 5ezultatul reportat 8 Amortizarea .""" leipro(enit din corectarea clădirii

erorilor contabile

*c#+ Diferența de impozit: .""" lei ? 6 8 .#" lei:

.#" lei Impozit pe 8 5ezultatul reportat .#" leiprot curent pro(enit din corectareaerorilor contabile

*d+ %orectarea erorii pri(ind înreistrarea incorectă în stocuri a(4nzării unor bunuri:

!.""" lei 5ezultatul reportat 8 3roduse nite !.""" leipro(enit din corectarea

erorilor contabile

*d#+ Diferența de impozit: !.""" lei ? 6 8 #.$"" lei:

#.$"" lei Impozit pe 8 5ezultatul reportat #.$"" leiprot curent pro(enit din corectarea

erorilor contabile

*e+ %orectarea erorii pri(ind neînreistrarea diferențelor de curs(alutar aferente plății unui furnizor e?tern:

.""" lei urnizori 8 5ezultatul reportat .""" leipro(enit din corectarea

erorilor contabile

*e#+ Diferența de impozit 8 .""" lei ? 6 8 .#" lei:

.#" lei 5ezultatul reportat 8 Impozit pe .#" leipro(enit din corectarea prot curent

erorilor contabile

!#,

Page 222: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 222/235

Page 223: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 223/235

Situația rezultatului lobal al anului L prezintă: prot înainte dededucerea dob4nzilor #".""" lei9 c&eltuieli cu dob4nzile anuluicurent ".!"" lei. %lădirea nu a fost încă terminată.n anul L-; Alfa a raportat:

- lei -3rot înainte de deducereadob4nzilor

=C.!""

%&eltuieli cu dob4nzile -

3rot înaintea impozitării =C.!""

@a începutul anului L-; rezultatul reportat a fost de ".""" lei; iar lasf4rșitul e?ercițiului L-; de #"!.!"" lei.%apitalul social al lui Alfa este de ,6.""" lei. Lu e?istă altecomponente de capital propriu.ExcluzLnd incidența scală- conform B"! )a/ rezentați un extras din situația rezultatului 6lobal pentruanii ;,1 2i ;b/ rezentați situația modicărilor capitalurilor propriic/ rezentați un extras din note.

8ezolvare

*a+ E?tras din situația rezultatului lobal:- lei -

; ;,1*retratat+

3rot înainte dededucerea dob4nzilor

#".""" =C.!""

%&eltuieli pri(inddob4nzile

*".!""+ *#."""+

3rot înainteaimpozitării

"=.!"" !.!""

*b+ Situația modicărilor capitalurilor proprii:- lei -

*apitalsocial

8ezultatreportat

0otal

%apitaluri proprii ladesc&iderea

,6.""" ".""" $$."""

!#!

Page 224: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 224/235

e?ercițiului L-

Efectul sc&imbărilor depolitici

- *,.!""+ *,.!""+

%apitaluri proprii ladesc&idereae?ercițiului L-a/ustate

,6.""" C6.!"" #.!""

5ezultatul e?ercițiuluiL-

- !.!"" !.!""

%apitaluri proprii la înc&iderea e?ercițiuluiL-

,6.""" 6#.""" =."""

5ezultatul e?ercițiuluiL - "=.!"" "=.!""

%apitaluri proprii la înc&iderea e?ercițiuluiL

,6.""" #C.!"" ,"C.!""

*c+ E?tras din note:n e?ercițiul L; societatea a sc&imbat politicile referitoare latratamentul costurilor îndatorării. n e?ercițiile anterioare; acestea au

fost capitalizate. ncep4nd cu e?ercițiul L; costurile îndatorării suntconsiderate c&eltuieli ale perioadei; deoarece manaementulconsideră că noua politică conduce la informații mai abile.Sc&imbarea de politici contabile s-a realizat retroacti( și informațiilecomparati(e pentru e?ercițiul L- au fost retratate. Efectelesc&imbării asupra e?ercițiului L- și asupra e?ercițiilor anterioareanului L- sunt: Efectele asupra e?ercițiului L-:

– cresc c&eltuielile cu dob4nzile: #.""" lei9– scade rezultatul e?ercițiului: #.""" lei.

Efectele asupra e?ercițiilor anterioare anului L-:– scade rezultatul e?ercițiului: ,.!"" lei9– scad acti(ele imobilizate și protul nerepartizat la ,.#.L-:

#.""" lei < ,.!"" lei 8 $,.!"" lei.

Exemplul ilustrativ 11)5%3

n anul L; Alfa a adoptat metoda procentului de nalizare pentrucontabilizarea contractelor de construcție pe termen lun. n toți anii

!#6

Page 225: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 225/235

anteriori; Alfa a folosit metoda nalizării contractului. Situația(eniturilor și a rezultatelor reportate înainte de a/ustarea pentruefectele modicării politicii contabile se prezintă astfel:

- lei -

; ;,13rot net "".""" #"."""

5ezultate reportate soldinițial

6".""" $"."""

5ezultate reportate soldnal

#6".""" 6"."""

3rotul net pentru anul L-# a fost determinat conform contabilizăriiprin metoda procentului de nalizare.

Diferențele de (enit conform metodei procentului de nalizare seprezintă astfel:

 )oți anii înainte de L- ,".""" lei9 efectul pentru anul L- #!.""" lei9total la începutul anului L-# !!.""" lei9 efect pentru anul L ,".""" lei.ExcluzLnd incidența scală- conform B"! )a/ rezentați un extras din situația rezultatului 6lobal pentruanii ;,1 2i ;b/ rezentați situația modicărilor capitalurilor propriic/ rezentați un extras din note.

8ezolvare

*a+ E?tras din situația rezultatului lobal pentru anii L- și L:- lei -

; ;,1*retratat+

3rot net "".""" #".""" < #!.""" 8

$!."""

*b+ Situația modicărilor capitalurilor proprii:- lei -

; ;,1

5ezultate reportate soldinițial

6".""" $"."""

'odicarea politiciicontabile

!!.""" *,".""" <#!."""+

,"."""

!#C

Page 226: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 226/235

5ezultate reportate soldinițial recalculat

#!.""" C"."""

3rot net "".""" $!."""

5ezultate reportate soldnal

,!.""" #!."""

*c+ E?tras din note:n anul L; Alfa și-a modicat politica de contabilitate pentru (eniturileși costurile contractelor de construcție pe termen lun; de la metodade nalizare a contractului la metoda procentului de nalizare.Această modicare a politicii contabile a fost contabilizatăretrospecti(. Situațiile nanciare comparati(e au fost re(izuite pentrua conforme modicării de politică contabilă. Efectul acestei

modicări este acela de a ma/ora (enitul din contracte la ,".""" lei înanul L și la #!.""" lei în anul L-. 5ezultatele reportate la desc&iderepentru anul L- au fost ma/orate la ,".""" lei; sumă ce reprezintă(aloarea a/ustării relati(e la perioadele anterioare anului L-. Etapele

 în întocmirea situațiilor nanciare re(izuite sunt:*c+ Situația (enitului pe anul L nu este a/ustată; deoarece ea reOectăde/a aplicarea noii politici.*c#+ Situația (enitului pe anul L- este recalculată astfel:3rot raportat anterior 8 #".""" leiEfectul modicării politicii contabile 8 #!.""" lei5ecalculat 8 #".""" lei < #!.""" lei 8 $!.""" lei*c,+ Soldul inițial al rezultatelor reportate pentru anul L- a fostrecalculat pentru a reOecta o ma/orare de ,".""" lei ce reprezintă(aloarea a/ustării leate de perioadele anterioare anului L-. Soldulde desc&idere pentru anul L a fost a/ustat la !!.""" lei; carereprezintă efectul modicării la începutul anului L.

*alculați (enitul din prot și pierdere de la ,"."6.L< . $6$>=!*alculați  mărimea (enitului care (a recunoscut în protul șipierderea anului L . %onsiderați pre(ederile IAS J0enituriK. $6">=#*onform B"! 1%; contabilizați:*a+ 5ecunoașterea inițială utila/ului9*b+ Amortizarea anilor L și L<,9*c+ 5ee(aluarea acti(ului în anul L<$9*d+ 3recizați ce informații; conform IAS 6; trebuie să prezinte

entitatea în situațiile nanciare în anii L; L<,; L<$.; ,!>6#*onform B"! 1%; contabilizați:*a+ n L-; ac&iziția și ree(aluarea terenului la data ac&iziției9

!#

Page 227: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 227/235

*b+ Amortizarea anuală a clădirii9*c+ 5ee(aluarea terenului la ,.#.L<9*d+ 5ecunoașterea c&eltuielilor ulterioare efectuate în anul L<#

pentru clădire9

*e+ 5ee(aluarea terenului la ,.#.L<#9*f+ 3recizați ce informații; conform IAS 6; trebuie să prezinte

entitatea în situațiile nanciare în anii L- și L<. ,6#>6,*onform B"! 1( 2i !B*,15; prezentați înreistrările contabileefectuate de Alfa și de Beta în anii L; L<; L<#; L<, și L<$. !"!>$*onform B"! ); contabilizați următoarele operații efectuate de Alfa:!"C>!*onform B"! ); calculați amortizarea în ecare dintre cei , ani.

Arumentați. !">6

*onform B"! 3):*a+ Stabiliți ce acti(ități se includ în fazele de cercetare și dez(oltare9*b+ %ontabilizați tranzacțiile aferente anilor L și L<9*c+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile aplicate de entitate în

leătură cu acti(ele necorporale pri(ind tranzacțiile de mai sus9*d+ 3recizați ce informații trebuie să prezinte entitatea în situațiile

nanciare în leătură cu costurile aferente cercetării șidez(oltării. $"$>C$

*onform B"! 41 2i B"! ' contabilizați:

a/ nreistrarea laptelui obținut9*b+ Mbținerea laptelui pasteurizat9*c+ )ransferul în cateoria mărfurilor9*d+ %omercializarea laptelui. $6>CC*onform B"! 1(*a+ Analizați în ce cateorie s-ar încadra acest leasin; nanciar sau

operațional. Arumentați9*b+ E(idențiați în ecare an împărțirea plăților minime de leasin9*c+ 3recizați ce înreistrări contabile efectuează locatarul în primul

an9*d+ 3recizați înreistrarea contabilă de e?ercitare a opțiunii de

cumpărare la sf4rșitul contractului de leasin. $==>*onform B"! 1(- în cazul locatorului*a+ %alculați in(estiția brută în leasin; in(estiția netă în leasin și

(enitul nanciar neîncasat9*b+ 3recizați recunoașterea inițială a contractului de leasin9*c+ 3recizați cum se împart în ecare an plățile minime de leasin și

prezentați formulele contabile pentru primul an9

!#=

Page 228: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 228/235

*d+ %ontabilizați recunoașterea primirii mi/locului de transport returnatde locatar. !">#

*onform B"! 1)*a+ 3rezentați înreistrările contabile care se efectuează în anul L.

0ericați dacă rezultatul tranzacției contractului care pre(edeprestări de ser(icii poate e(aluat în mod abil; conformcerințelor IAS 9

*b+ @eat de aceste tranzacții; precizați ce informații trebuie săprezinte entitatea în situațiile nanciare la sf4rșitul anului L.$C#>"#

*um ar trebui să recunoască societatea )ele(iziunea SA în situațiilenanciare ale anului L (enitul obținut în urma semnării celor treicontracte de mai susZ Arumentați răspunsul țin4nd cont depre(ederile %adrului conceptual și de pre(ederile IAS J0enituriK.

$!!>=*um (or reOectate tranzacțiile de mai sus în situațiile nanciare aleanului L Z Arumentați-(ă răspunsul calcul4nd sumele rele(ante șifăc4nd referire la pre(ederile IAS J0enituriK. $6C>=*alculați mărimea (eniturilor și c&eltuielilor care trebuie recunoscutede societatea 1MA în prot și pierdere la ,.#.L. $!C>="iscutați dacă sc&imbarea făcută de S% Alfa la ".".L reprezintă osc&imbare de politică și; baz4ndu-(ă pe această discuție; calculațimărimea (eniturilor pe care le-ați recunoaște în prot și pierdere la,.#.L . @uați în considerare pre(ederile B"! 1)  J0enituriK șipre(ederile IAS J3olitici contabile; modicări ale estimărilorcontabile și eroriK. $!>=iscutați  care ar trebui să e tranzacțiile înreistrate de S%Supermar]etul în anul L . $6>=,Explicați  implicațiile pre(ederilor din %adrul conceptual și aprincipiului pre(alenței economicului asupra /uridicului în cazulrecunoașterii (eniturilor. Dați e?emple de situații în care acestepre(ederi pot în conOict cu practicile tradiționaliste și cu pre(ederilealtor standarde internaționale de contabilitate. $$=>C

ExcluzLnd incidența scală; conform B"! ):*a+ 3rezentați un e?tras din situația rezultatului lobal pentru anii L-și L9*b+ 3rezentați situația modicărilor capitalurilor proprii9*c+ 3rezentați un e?tras din note. !">CExcluzLnd incidența scală; conform B"! ):*a+ 3rezentați un e?tras din situația rezultatului lobal pentru anii L-și L9*b+ 3rezentați situația modicărilor capitalurilor proprii9

*c+ 3rezentați un e?tras din note. !#>!,"

Page 229: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 229/235

Explicați cum ar trebui reOectată tranzacția de mai sus încontabilitatea societății Alfa:*a+ la semnarea contractului de (4nzare9*b+ la sf4rșitul primului an9

*c+ la sf4rșitul contractului. $6#>=$Explicați cum ar trebui reOectate tranzacțiile de mai sus în situațiilenanciare ale societății Alfa. Arumentați răspunsul; mențion4ndpre(ederile IAS J0enituriK de care ați ținut cont; și calculați sumeleaferente. $=>""Explicați cum ar trebui reOectate tranzacțiile de mai sus în situațiilenanciare ale societății Alfa. Arumentați răspunsul; mențion4ndpre(ederile IAS J0enituriK de care ați ținut cont; și calculați sumeleaferente. $C">"Evidențiați prezentarea informațiilor în conformitate cu IAS .$=,>"=

Folosind metoda rezultatului:*a+ Determinați numărul de acțiuni emise de absorbant pentru

remunerarea aportului absorbitului; raportul de sc&imb și prima defuziune9

*b+3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea absorbantului9*c+ 3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea absorbitului9*d+ntocmiți bilanțul contabil după fuziune. ,"$>!,Folosind metoda rezultatului:*a+ Determinați numărul de acțiuni emise de absorbant pentru

remunerarea aportului absorbitului; raportul de sc&imb și primade fuziune9

*b+ 3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea absorbantului9*c+ 3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea absorbitului9*d+ ntocmiți bilanțul contabil după fuziune. ,>!$Folosind metoda (alorii nete contabile:

*a+ 3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea absorbantului9*b+3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea absorbitului.,=>!!

Folosind metoda rezultatului:*a+ DeterminaGi numărul de acGiuni emise de absorbant pentru

remunerarea aportului absorbitului; raportul de sc&imb Hi primade fuziune9

*b+ 3rezentaGi înreistrările contabile în contabilitatea absorbantului9*c+ 3rezentaGi înreistrările contabile în contabilitatea absorbitului9

*d+ ntocmiGi bilanGul contabil după fuziune. ,##>!6!,

Page 230: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 230/235

Folosind metoda (alorii nete contabile:*a+3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea absorbantului9*b+3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea absorbitului.

,,">!C

Folosind metoda rezultatului:*a+ Determinați numărul de acțiuni emise de absorbant pentru

remunerarea aportului absorbitului; raportul de sc&imb și primade fuziune9

*b+ 3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea absorbantului9*c+ 3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea absorbitului9*d+ ntocmiți bilanțul contabil după fuziune. ,,,>!Folosind metoda (alorii nete contabile:*a+3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea absorbantului9

*b+3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea absorbitului.,$>!=Folosind metoda rezultatului:*a+ Determinați numărul de acțiuni emise9*b+ 3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea celor două

societăți care se dizol(ă9*c+ 3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea societății nou-

 înințate9*d+ ntocmiți bilanțul contabil după fuziune. ,$$>6"

Folosind metoda (alorii nete contabile:*a+ 3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea celor două

societăți care se dizol(ă9*b+ 3rezentați înreistrările contabile în contabilitatea societății nou-

 înințate. ,!#>6"

e baza B"! 1(- contabilizați următoarele tranzacții de leasebac] lalocatarul (4nzător; arument4nd soluția aleasă: !",>,

!e cere*a+ %ontabilizați conform B"! 1% ac&iziția; amortizarea în ecare an;ree(aluarea și (4nzarea utila/ului9b+ %alculați și contabilizați conform IAS # impozitele am4nate9*c+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile aplicate de entitate.,6!>6$!e cere*a+ Efectuați conform B"! 1% înreistrările contabile aferente anilor L;

L< și L<#9

!,#

Page 231: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 231/235

*b+ %alculați și contabilizați conform B"! 1' impozitele am4nate în L;L< și L<#. ,C>6!

!e cere*a+ 3rezentați conform B"! 1% 2i B"! 3%  înreistrările contabile

aferente anilor L; L< și L<,9*b+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile aplicate de entitateleat de tranzacțiile de mai sus. ,C6>66

!e cere*a+ 3rezentați conform B"! 1% 2i B"! 3%  înreistrările contabile

aferente anilor L; L< și L<$9*b+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile aplicate de entitate

leat de tranzacțiile de mai sus. ,C=.6C!e cere

*a+ Efectuați înreistrările contabile aferente celor trei e?ercițiinanciare în conformitate cu B"! 1% 2i 3%9*b+ %alculați și contabilizați în cele trei e?erciții nanciare impozitele

am4nate conform B"! 1'. ,#>6!e cere*a+ 3rezentați conform B"! 4$- B"! 1% 2i B"! 3%  înreistrările

contabile aferente anilor L-; L și L<9*b+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile aplicate in(estițiilor

imobiliare de entitate leat de tranzacțiile de mai sus. ,C>6=

!e cere*a+ 3rezentați conform B"! 4$- B"! 1% 2i B"! 3%  înreistrărilecontabile aferente anilor L-; L<# și L<,9

*b+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile aplicate de entitateleat de tranzacțiile de mai sus. ,=>C"

!e cere*a+ %ontabilizați conform B"! 4$ 2i B"! '  operațiile aferente

e?ercițiilor L și L<9*b+ %alculați și contabilizați conform IAS # impozitele am4nate.

,=$>C!e cere*a+ %ontabilizați conform B"! 1%- B"! 3% 2i BF8! 5 tranzacțiile anilor

L-; L; L<; L<# și L<,9*b+ %alculați și contabilizați impozitele am4nate conform IAS #9*c+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile aplicate de entitate în

leătură cu acti(ele deținute în (ederea (4nzării. ,=C>C#!e cere*a+ %ontabilizați conform B"! 1% 2i BF8! 5 tranzacțiile anilor L-; L;

L<; L<#; L<, și L<$9*b+ %alculați și contabilizați impozitele am4nate conform IAS #9

!,,

Page 232: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 232/235

*c+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile aplicate de entitate înleătură cu acti(ele deținute în (ederea (4nzării. ,==>C,

!e cere*a+ %ontabilizați conform B"! 3) tranzacțiile de mai sus9

b/ *alculați 2i înre6istrați impozitele amLnate conform B"!1'. 4$)<(5!e cere*a+ %ontabilizați conform B"! 41 tranzacțiile de mai sus9*b+ 3rezentați un e?tras din notele la situațiile nanciare cuprinz4nd

acti(ele bioloice. $>C6!e cere*a+ 3rezentați conform B"! '3 înreistrările contabile aferente anilor

L și L<9

*b+ 3recizați ce informații specice B"! '3  trebuie să prezinteentitatea în situațiile nanciare în ecare dintre cei # ani9*c+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile. $>C!e cere*a+ Determinați conform B"! '3  suma costurilor îndatorării care

trebuie capitalizată în cursul perioadei date și prezentați înreistrările contabile corespunzătoare9

*b+ 3recizați ce informații specice IAS #, trebuie să prezinteentitatea în situațiile nanciare. $#>C=

!e cere%alculați conform B"! '3  mărimea costurilor îndatorării ce (or  încorporate în costul acti(ului construit. $#,>"!e cere*a+ 3rezentați conform B"! '$ înreistrările contabile aferente anilor

L; L< și L<#9*b+ %alculați și contabilizați impozitele am4nate conform B"! 1'9*c+ 3recizați ce informații trebuie să prezinte entitatea în situațiile

nanciare în anii L; L< și L<# din punctul de (edere al B"! '$9

*d+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile pe care trebuie să leprezinte entitatea. $#!>!e cere*a+ 3rezentați conform B"! '$ 2i B"! )  înreistrările contabile

aferente anilor L; L< și L<#9*b+ %alculați și contabilizați impozitele amLnate conform B"! 1'9*c+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile pe care trebuie să le

prezinte entitatea. $,">#!e cere

!,$

Page 233: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 233/235

*a+3rezentați conform B"! '$ înreistrările contabile aferente anilor L;L< și L<#9

*b+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile pe care trebuie săle prezinte entitatea. $$>,

!e cere*a+ %onform B"! '- contabilizați tranzacțiile de mai sus în anii L șiL<9

*b+ %alculați și contabilizați conform IAS # impozitele am4nate în cei# ani9

*c+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile aplicate de entitate9*d+ 3recizați informațiile pe care entitatea trebuie să le prezinte în

situațiile nanciare leat de aceste tranzacții. $,=>$Se cere:

*a+ %ontabilizați conform B"! ' tranzacțiile de mai sus aferente anilorL și L<9*b+ %alculați și contabilizați conform B"! 1'  impozitele am4nate.$$$>!!e cere*a+ %ontabilizați conform B"! ' tranzacțiile de mai sus aferente anilorL și L<9*b+ %alculați și contabilizați conform B"! 1'  impozitele am4nate.$$C>6

!e cere*a+ %are dintre etapele mai sus reprezintă Je(enimentul declanșatorKcare să permită recunoașterea de (enituriZ Arumentați cue?emple.

*b+ Discutați criteriile folosite de %adrul conceptual pentrurecunoașterea și raportarea (eniturilor>c4știurilor. $!#>

!e cere*a+ %alculați (enitul recunoscut în prot și pierdere după ce primele

trei e(enimente au a(ut loc9b/ A(eți următoarele informații suplimentare: =! din deținătoriide bilete au participat la primul e(eniment; iar la celelalte cincie(enimente au participat doar "; $6!>=6!e cere*a+ %alculați mărimea (eniturilor din protul și pierderea lunii

decembrie L 9*b+ E?plicați de ce mărimea sumelor încasate de la clienți într-o lună

poate diferită de mărimea (eniturilor din prot și pierdereaferente aceleiași luni. $66>=C

!e cere

!,!

Page 234: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 234/235

*a+ %um (or reOectate tranzacțiile de mai sus în situațiile nanciareale anului L Z Arumentați-(ă răspunsul calcul4nd sumelerele(ante și făc4nd referire la pre(ederile IAS J0enituriK9

*b+ Discutați (iziunea %adrului conceptual asupra modului în care ar

reOectate tranzacțiile de mai sus în situațiile nanciare ale anuluiL . $6>==!e cere*a+ 5ecunoașterea tranzacțiilor conform IAS 9*b+ @eat de aceste tranzacții; precizați ce informații trebuie să

prezinte entitatea în situațiile nanciare la sf4rșitul anului Lconform IAS . $C!>",

!e cere*a+ %ontabilizați tranzacțiile conform IAS 9

*b+ @eat de aceste tranzacții; precizați ce informații trebuie săprezinte entitatea în situațiile nanciare la sf4rșitul anului Lconform IAS . $C6>"!

!e cere*a+ %ontabilizați tranzacțiile de mai sus în e?ercițiile L; L<; și L<#

conform IAS ,C și IAS 6.*b+ %alculați și contabilizați impozitele am4nate conform IAS #.

$C>"6!e cere*a+ %ontabilizați tranzacțiile anilor L; L< și L<# conform IAS ,C9*b+ %alculați și înreistrați impozitele am4nate conform IAS #9*c+ 3recizați ce informații trebuie să prezinte entitatea în situațiile

nanciare leat de pro(izioane conform IAS ,C9*d+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile aplicate de entitate.

$,>"6!e cere*a+ Analizați conform B"! 3( în ce măsură contractul este oneros9*b+ %ontabilizați conform IAS ,C tranzacțiile aferente anilor L; L< și

L<#9*c+ 3rezentați un e?tras din politicile contabile aplicate de entitate.

$C>"C!e cere*a+ %ontabilizați conform IAS tranzacțiile de mai sus aferente

e?ercițiilor L; L<; L<# și L<,9*b+ %alculați și contabilizați impozitele am4nate conform IAS #.

$=>"!e cere*a+ 3rezentați un e?tras din contul de prot și pierdere pentru anul

 înc&eiat la ,"."=.L.!,6

Page 235: apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

7/21/2019 apt cap3(conta fuziune)+ 4(IAS).docx

http://slidepdf.com/reader/full/apt-cap3conta-fuziune-4iasdocx 235/235