Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul- o,,Agenda electricianului",

download Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul- o,,Agenda electricianului",

of 14

 • date post

  27-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Anunt concursuri posturi vacante MNSDG aprilie 2019muzeul- o,,Agenda electricianului",

 • MUZEUL NATIONAL AL SATULUI ,DIMITRIE GUSTI' $os. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, A11g4T, Bucuregti, Rominia

  Telefon: +40 21 317 91 03, 317 91 1A, O72O 22A 192, Fax: +40 21 317 90 6S www.muze ct@muzeul-satului.ro Cod Fiscal 475l\4g

  in temeiul prevederilor Hotir6rii Guvernului nr. 286t2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunziior func[iilor contractuale gi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contiactual din sectorul bugetar plitit din fonduri publice 9i a HotdrArii Guvernului nr. 1027111.11.2014 pentru modificarea 9i completarea Regulamentului mai sus mentionat,

  MUZzuL NATIONAL AL SATULUI 'DIMITRIE GUSTI' din Bucuregti organizeazi, in data de 07.0b.2019, orete 10,00 9i 14.05.2019, incepind cu orele 10,00, la sediulsiu din $os. Kiseleff nr.28-30, sector 1, Bucuregti, concurc pentru ocuparea urmdtoarelor posturi vacante pe perioadd nedeterminatd de:

  1. Pompier Civil tr | (2 posturi). Compartimentul pSl/Manager 2. Muncitor necalificat (2 posturi) - Seclia Administrafie Clidiri gi Terenuri, intrelinere/Reparafii Curente

  /Directia Administrativi

  3. Muncitor calificat tr. lll - (1 post calificare electrician) - Sec{ia Administralie Clddiri gi Terenuri, intreli ne re/Reparafii C u rente lOi reclia Ad m in istrativi

  4. Muncitor calificat tr. ll - (1 post calificare licitus mecanic) - Seclia Administralie Clidiri gi Terenuri, intre[i nere/Reparafi i Cu rentb iDi reclia Ad m i nistrativi'

  5. Supraveghetor muzeu (2 posturi) - Compartimentul Supraveghere din cadrul Secliei Expoziga Permanenti in Aer liber, Repertoriere Arhitecturi Vernaculari /Direclia gtiinlifici gi de Patrimoniu

  6. Arhivar (1 post) - Seclia Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Eviden{a gtiin[ifici, Baze de Date / Direc[ia $tiin(iflci 9i de Patrimoniu

  7. Muzeograf Gr. lA S (1 post) - Expozitia Expozilia Permanenti in Aer Liber, Repertoriere Arhitecturi Vernaculard /Direclia gtiintilice gi de patrimoniu

  8. Referent de specialitate Gr, I (1 post)- BiroulAchizigi Publice/Direc(ia Economici 9. Muzeograf Gr. lA (1 post) - Sec[ia Educatie Muzeald, Expozi[ii Temporare, Valorificare 10. Muzeograf Gr, I S (1 post) - Seclia Tezaurizare Patrimoniu Cultural, Evidenld gtiin[ifici, Baze de

  date/Direcga gtiintifici 9i de Patrimoniu

  11. Economist Gr. I (1 post)- Compartimentul Financiar-salarizare/ Direclia Economici 12. Referent t1 lA ( 1 post) - Compartimentul Telefonie, lT, Parc Auto, Centrale Termice /Direcga

  Administrativi

  13. Conservator Gr. ll ( 1 post) - Laboratorul de Conservare - Restaurare Patrimoniu /Direc[ia gtiin[ifica gi de Patrimoniu

  14. Restaurator lemn tr. I (1 post) - Laboratorul de Conservare - Restaurare Patrimoniu /Direclia gtiin(ifica gi de Patrimoniu

  15. Restaurator lemn tr. ll (1 post) - Laboratorul de Conservare - Restaurare Patrimoniu /Direclia $tiinlifica gi de Patrimoniu

  16. Referent tr. lA (1 post) - Biroul Resurse Umane, Secretariat - Registratur5, Sinitate in Muncd/ Manager

  .e m6rt a[:

  ,?'|'

  =fr ,r-ffi-

  '*lem6ru at: frlemtru a[: Aestitsliu Lvrislicq rceonatf,aLa [e:'Llldrcitaregistrate : *-uropeonttadenarft.:

  laltirt j--,ilH3tl-'"1..t'.,_ry ..:. .. d ffiffiilffi*ir

  REGI$TRATURA

 • MUZEUL NATTONAL AL SATULUT ,DtMtTRtE GUSTT' $os. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, 011341, Bucuregti, Rominia

  Telefon: +4021 317 91 03,317 9,1 la,0720220 132, Fax: +40 21 317 g0 6g www.muzeul-satului.ro e-mail: contact@muzeul-satului.ro Cod Fiscal 4TS4B4A

  Concursul consti in 3 etape succesive: a) selec[ia dosarelor de inscriere va avea loc in perioad a23.04.201g -24.04.201g; b) Proba scrisi va avea loc in data de 07.05,2019, orele 10,00 gi va cuprinde subiecte de specialitate din bibliografia

  prezentatS;

  c) lnterviul de testare a cunogtinlelor de specialitate va avea loc in data de 14.05.2019, incep6nd cu orele 10,00 (conform unui grafic stabilit);

  Probele de concurs/examen:

  1. Proba scrisi va cuprinde subiecte de specialitate din bibliografia prezentatd; 2. lnterviul de testare a cunogtin{elor de specialitate;

  Se pot prezenta la urmitoarea etapi numai candida{ii declar{i admigi la etapa precedenti.

  Sunt declarali admigi candida$i care au ob[inut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 la concursurile pentru ocuparea func(iilor contractuale de execufie.

  Punctajul final se calculeazi ca medie aritmeticd a punctajelor ob{inute la proba scrisi gi interviu.

  Se consideri admis la concurcul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a ob[inut cel mai mare punctaj dintre candidatiicare au concurat pentru acelagi post, cu condilia ca acegtia sd fi ob[inut punctajut minim necesar.

  Dosarele de concurs se depun la sediul institu[iei - $os. Kiseleff nr. 28 - 30, Bucuregti, sector 1 - Biroul Resurse Umane, in perioada 09.04.2019 -22.04.2019, orele 16,00.

  Condiliile de participare, bibliografia gi calendarul-concursului se afigeazd la sediul institufiei, pe site-ul: www.muzeul- satului'ro, in ziarul Romdnia LiberS, in Monitorul Oficial 9i pe portalul bosturi.oov.ro. Relalii iuplimentare selot o5[i1e ta telefon 021.317 .91. 1 0 sau 021.317 .91,03 / int. 1 37 sau 1 36.

  a) cerere de inscriere la concurs adresati conducdtorului institulrei; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesid identitatea, potrivit legii, dupi caz, precum gi copie certificat de nagtere, de cisdtorie (daci este cazul); c) copiile documentelor care si ateste nivelul studiilor (diplomd de licen[i/ diplomd de master/diplomi de doctor, diplomi de bacalaureatinso[iti de foaia matricoli, dupi caz), precum giale aitoracte care atesti efectuarea unorspecializi1 (diplomele/certificatele de absolvlre/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare), precum gi copiile documentelor care atesti indeplinirea condi(iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau inititulia publici;

  '

  d) carnetul de munci sau, dupd caz, adeverin[ele care atesti vechimea in munci, in meserie giTsau in specialitatea studiilor, in copie;

  e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rispundere cd nu are antecedente penale care si-l facd incompatibil cu func{ia pentru care candideazS;

  f) adeverin[i medicali care si ateste starea de sinitate corespunzitoare eliberati cu cel mult 6 luni anterior derulirii concursului de citre medicul de familie al candidatului sau de citre uniti[ile sanitare abilitate; g)curriculum vitae, modelEuropean, conform H.G. nr. 1021t2004; h) aviz psih,ologic Ai permis de conducere categoria D (pentru funclia de referent tr. lA - Compartimentul Telefonie, lT, Parc Auto, Cenirale Termice /Direclia AOministritivi);

  Noti: Actele previzute Ia lit. b) ' d) vor fi prezentate 9i in origina! invederea certificirii conformit{ii copiilor cu acestea.

  'Ildrci tnregistrate : nuropean tra[efrarl.: em6ru ct: ,]lem6ru at: glem|ru a[: rDestirstic tutisticq tecoaat[sta [e:

  l'.*- I l'..1''' ffiffiffiHffi'f:f,=iE '-t.:::' C

 • MUZEUL NATTONAL AL SATULUT ,DtMtTRtE cusTt" $os. Kiseleff nr. 28-30, sector 1, 011941, Bucuregti, Rominia

  Telefon: +40 21 317 91 03, 317 91 'lO, O72O 22A 192, Fax; +40 21 317 90 6g www.muzeul-satului.ro e-mail: contact@muzeul-satului.ro Cod Fiscal 475484g

  Verificarea dosarelor se realizeazi de citre comisia de organizare a concursului, iar lista candida(ilor admigi sau respingi se aflgeazd la Avizierul institugei qi pe site-ul institufiei.

  P.oate 0art19i0a la concurs persoana care indeplineste urmitoarele conditii qenerale:

  !) are cetd[enia rom6nd, ceti(enie a altor state membre ate Uniunii furopene sau a statelor apa(indnd Spa(iului Economic European 9i domiciliul in Romdnia; b) cunoagte limba romdnS, scris gi vorbit;

  c) are vdrsta minimi reglementatd de prevederile legale; d) are capacitate deplini de exercigu; e) are o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pentru care candideazS, atestati pe baza adeverin[ei medicale

  eliberate de medicul de familie sau de unititile sanitare abilitate; f) indeplinegte condi(iile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte condi[ii specifice potriv1 cerin(elor postului scos la

  c0ncurs;

  g) nu a fost condamnati.definitiv pentru sivdrgirea unei infrac[iuni contra umanitilii, contra statului ori contra autoritd{ii, de serviciu sau in legituri cu serviciul, care impiedici infiptuirea justifiei, de fals oii a unor fapte de coruplie .r, . ,nLi infrac$uni sdvdrgite cu intentie, care ar face-o incompatibili cu exercitarea func{iei, cu excep{ia situi(iei in care a intervenit reabilitarea,

  1. Pompier civil (2 posturil - Compartimentul pSl/ Manaser: - studii medii gimnaziale sau studii liceale/gcoali profesionali/gcoali postliceali; - vechime in muncS/in specialitatea postului: min. 3 (trei) ani; - si de{ini certilicat de absolvire pentru funclia de servant pompier civil (perfeclionare) eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritalii Sociale gi Familiei, conform Ordinului nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanfd privind constituirea,

  -i!9?9f!t . 9i dotarea serviciilor voluntare gi a serviciilor private (proprii) pentru situafii cie

  urgen{i, a Legii nr. 307/2006 privind apirarea impotriva incendiilor, cu modificirile gi comple[iiile ulterioare gi a Legii nr. 48112004 privind proteclia civili, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulierioare; - disponibilitatea de a desfdgura program prelungit sau de a lucra in ture; - experienti in domeniu de min. 3 (trei) ani.

  Bibliosrafie:

  - Ordinul nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanli privind constituirea, incadrarea