Anul XI. Gherla, 15 Martie 1929 6. CURIERUL CREإ‍TIN luind piatra, pentru a أ®ntuneca cu...

download Anul XI. Gherla, 15 Martie 1929 6. CURIERUL CREإ‍TIN luind piatra, pentru a أ®ntuneca cu nebunie neputincioasؤƒ,

of 16

 • date post

  07-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Anul XI. Gherla, 15 Martie 1929 6. CURIERUL CREإ‍TIN luind piatra, pentru a أ®ntuneca cu...

 • Anul XI. Gherla, 15 Martie 1929 6.

  CURIERUL CREŞTIN ORGAN OFICIAL AL DIECEZEI DE GHERLA.

  CU UN ADAOS NEOFICIAL. ssssss Abonamentul pe un an 2 0 0 Le i . Apare de 2 or i pe lună. Inserţ iuni se pr imesc după învoia lă

  Partea c±icla,l£i-

  P A S T O R A L Ă D E Î N V I E R E A D O M N U L U I 1929.

  Veneraţi Fraţi şi Prea iubiţi Fiii

  Biserica lui Hr i s tos , fericită, îmbracă haina bucu r i e i cereşti şi c â n t ă cântarea de b i ru in ţă a vieţii: „Hristos a înviat!" Acest fior de -biruinţă, a vieţii a supra mor ţ i i , s t răbate , dela un capăt la altul, în t reg rotogolul p ă m â n ­ tului şi credinciosul vede, cu ochii sufletului în l umina credinţei , fericitoarea ară tare a D o m n u l u i înviat din morţ i în t ru măr i re . Fericiţi cei ce cred. Ferici ţ i cei curaţ i cu in ima, că aceia vor vedea pe D u m n e z e u .

  Credinţă şi cură ţenia sufletului se cere, pen t ruca praznicul învieri i D o m n u l u i să fie cu adevăra t lumina t . Pen t ruca lumina arătării D o m n u l u i să fericească sufletul , izbit de valuri le acestui veac rău şi păcătos . Credinţă şi d ragos te sfântă, creşt inească, se cere pentru a putea primi cuvân tu l ceresc a D o m n u l u i înviat din morţ i , rostit cel d intâ iu în z iua învierii Sale Apostol i lor să i : Pace vouă, a ră tându- le lor mâini le şi coasta Sa.

  Credin ţă şi dragos te pentru a ne putea b u c u r a azi, caşi Apostolii , văzând pe D o m n u l . „Şi s 'au bucu ra t ucenicii văzând pe D o m n u l " . (Io. X X . 20) . „Fericiţ i cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe D u m n e z e u " . P a c e a aces tor suflete este m a r e : fericirea deplină. Fericiţi cei ce a u intrat în acest l umina t p razn ic al vieţii, cu sufletul curat , îmbrăcat în ha ina daru lu i D u m n e z e e s c , plină de viaţă.

  P e n t r u ca bucur ia tu tu ro r să fie deplină, s fânta Maica Biserică a rân­ dui t marele post , v r e m e de pregăt ire sufletească, de împăca re cu D u m n e z e u . Glasul ei de chemare n'a con t en i t : „Iată a c u m t impul bine pr imit , iată z iua m â n t u i r e i " (II. Cor. VI. 2) .

  Cei ce au ascultat , cântă azi fericiţi: ,,^4ceasf^ este ziua, cai'e a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim într'ănsa". Toţ i aceştia văd pe Domnul şi se bucură şi se veselesc văzând pe D o m n u l . Toţ i aceştia

 • Pag. 38 . C U R I E R U L CREŞTIN Nr. 6.

  p r imesc pacea Domnu lu i . Daca avem pacea D o m n u l u i , ce ne mai lipseşte nouă? „ P a c e a Ta dăni-o Doamne şi toate ni le-ai dat nouă".

  Dară nu toţi se s u p u n Evangel ie i , zice sfântul Apostol Pavei . Voi ştiţi şi noi ş t im cu toţii, că mul ţ i , foarte mulţ i sun t neascul tă tor i ai Evangel ie i , răsvrătiţ i chiar împotr iva Evangel ie i , Şi aşa mulţi sun t lipsiţi de pace, lipsiţi de bucur ie , în aceasta mare z i ' a păcii, care a făcu t-o D o m n u l să ne b u c u r ă m şi să ne veselim într 'ânsa .

  Câţi sun t azi în acest , veac râu şi păcătos, ' cari, în a scuns sau făţiş, sun t vrăşmaşi i Crucii lui Hr is tos , acăror sfârşi t este peirea. Cari, cum s p u n e marele Apostol al neamur i lo r , iarăşi rest ignesc loru-si pe Hristos, cu fără­ delegi, fără pocăinţă şi încearcă neput incioşi să întărească m o r m â n t u l , pecet­ lu ind piatra, pent ru a în tuneca cu nebunie neput inc ioasă , învierea- D o m n u l u i , întru s trăfulgerarea măriri i Sale d u m n e z t e ş t i .

  Câţi sun t , cari azi se într is tează de bucur ia fiilor lui D u m n e z e u . Toţ i aceştia n ' a u pacea lui D u m n e z e u şi n 'au viaţă înt ru ei. Par a fi

  vii, dar sunt mor ţ i . Moar t ea î n tuneca t ă a sufletului îi s tăpâneş te . Acestora le spune D o m n u l : „Nu vreţi să veniţi la mine, pen t ruca să aveţi v ia ţă" .

  D a r D o m n u l a V e m t s a a d u c ă viaţă tu turor . N 'a venit să j u d e c e lumea , ci să o mântu iască . A veni t să de-; viaţa din pr isosinţă t u tu ro r ; să ducă prin moartea sa pe Cruce, la viaţă în t reg n e a m u l omenesc . Ne-a a d u s pace t u t u r o r ' şi celor de departe şi celor de aproape. Revărsarea păcii Sale a sup ra A p o s t o ­ lilor săi, din z iua învierii Sale, este pentru toţi. „Deci iarăşi au z is lor Jsus : Pace v o u ă : p recum m ' a t r imis pe mine Tatăl şi eu vă tr imit pe voi . Şi acestea z icând, au suflat şi au zis lor : luaţi Spiri t Sfânt, cărora veţi ierta păcatele se vor ierta lor şi cărora le veţi ţ inea vor fi ţ i n u t e " . (Io, X X . 2 1 - 2 3 ) .

  Acesta este cuvân tu l împăcăr i i , evangel ia iertări i Fiului lui D u m n e z e u , răs t igni t şi mor t pe Cruce pentru mân tu i rea n e a m u l u i o m e n e s c şi înviat, cu măr i re , a treia zi din morţi , cu moar tea Sa moar t ea călcând, puterea morţ i i sd rob ind , pent ru a ne ridica din moar te la viaţă.

  C u mare preţ s u n t e m răscumpăra ţ i din sclavia mor ţ i i : moar tea pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu . Să pre ţu im libertatea vieţii, în t ru Hr is tos Isus Domnul nos t ru , b inecunoscând cuvân tu l D o m n u l u i „dacă vă va slobozi pe voi Fiul , c u adevăra t s lobozi veţi fi", (Io. VIII).

  Aceasta libertate s 'o p u n e m mai pre sus de toate. Libertatea sufletului în t ru D o m n u l . Tot cel ce face păcatul , rob este păcatului . Şi a tunci ce va folosi omulu i , dacă ar câşt iga l u m e a întreagă, dar sufletul şi l-ar pierde? Or i ce ar da omul în ch imb pentru sufletul s ă u ? Ce folos de toate libertăţile, cari r ă m â n cuvin te deşerte , dacă omul r ă m â n e rob p ă c a t u l u i ? Ce ar da omul în sch imb pen t ru libertatea sufletului s ă u ? Dacă vă va libera fiul, a tunc i veţi fi cu ade­ vărat liberi. Atunci drepturi le voas t re vor fi binerodi toare pen t ru viaţa obştească.

  Pacea sufletului vos t ru va fi pacea de-aproapelui vost ru . Bucur ia voas t ră , bucur ia tu tu ro r . „Tot zic pace, pace s p u n e Scr ip tura , şi nu este pace celor fărădelege" . Acesta este adevăru l , că nu este b inecuvânta te , nici pace în viaţa noas t ră de toate zilele, dacă nu d o m n e ş t e pacea creşt inească, pacea lui Hr i s tos în suflete. Nu este pace celor fărădelege, iară „pace mu l t ă , celor ce iubesc legea Ta şi nu es te lor smin tea lă" . (Ps. 118).

  Cât de f rumos s p u n e m n o i : „pace b u n ă " . Pacea bună , este pacea Domnu lu i . Pacea sufletului , care se od ihneş te întru împlinirea legii, a p o ­ runcii D o m n u l u i .

 • Nr. 6. C U R I E R U L CREŞTIN P a g . 3 9 .

  D o m n u l învia t din mor ţ i dă b inecuvântarea cerească t u t u r o r : „ P a c e vouă". Să p r i m i m acest cuvân t de pace cerească şi să l uc răm în sulJeteie nos t re to tdeauna aceas tă pace. Să ne reamint im azi cuvintele D o m n u l u i rost i te A p o s ­ tolilor Săi în z iua învierii Sale, învestindu-i cu putere de s u s : „Cărora veţi ierta păcatele, se vor ierta lor", şi sa ne î m p ă c ă m cu D u m n e z e u . Aceasta împăca re este învierea noastră în t ru Hris tos I sus D o m n u l nos t ru . Să cău tăm întru Domnu l od ihna sufletului nos t ru , şi în t ru El vom afla-o. Să desbrăcâm trufia sufletului şi să ne îmbrăcăm întru blândeţă şi smerenie creşt inească şi vom afla-o. Să u r m ă m cu toţii dumnezeescu l g las de chemare al Mân tu i to ru lu i : „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi însărcinaţi şi eu vă voi odihni pe voi. Lua ţ i j u g u l meu peste voi şi vă învăţaţi dela mine , că s u n t blând şi smer i t cu in ima şi veţi afla odihnă sufletelor voas t r e " . ( Io . X X I . 2 8 — 29).

  Pe această cale veţi afla od ihna însetată . Veţi afla pacea. P e această cale valurile t u lbu r i ale patimilor, cari f rământă familii şi neamur i , se vor linişti. Numai pe aceas tă cale va veni adevăra ta libertate, libertatea sufletului creş t inesc şi pacea lui b inecuvânta tă . Luaţi j u g u l lui Hristos 1 ' ş i veţi afla od ihnă sufletelor voast re . „ Pentrucă jugul meu este bun şi sarcina mea uşoară", zice D o m n u l . (Io. XI . 30). J u g s cump şi sarc ină b inecuvân ta tă , pur ta te cu ajutorul darului Mântu i toru lu i , care le aşează a supra noastră, pent rucă aşa avem pacea şi odihna sufletului nos t ru şi prin aceasta toate le avem. „Pacea ta dăn i -o D o a m n e şi toate ni le-ai dat n o u ă " .

  Apropiaţ i -vă cu iubire de D o m n u l , deschideţi ochii sufletului Vos t ru întru lumina credinţii şi căutaţi la sfânta arătare a D o m n u l u i înviat din morţ i , pent rucă se arată tu turor , celor ce cu iubire se apropie de dânsu l . ,. Cel ce mă iubeşte pe mine, iubi-se-va de Tatăl meu şi eu îl voi iubi pe el şi mă voi arăta lui". (Io. XIV. 21) .

  D o m n u l se arată celor ce-1 iubesc pe El. D o m n u l cheamă la împăcare pe cei ce nu-1 iubesc, pent ru a le da viaţa daru iu i său , pen t ruca să-i învred­ nicească de arătarea Sa d u m n e z e e a s c ă .

  încă „puţin şi lumea.pe mine nu mă va vedea zice D o m u u l ; iară voi mă veţi vedea, că eu sunt viu şi voi veţi fi vii". (Io. XIV- 19). Să a lergăm la izvorul vieţii şi să bem beutura nouă , făcătoare de minun i , n u din piatră s tearpă, ci din izvorul nestr icăciunii , din Hris tos , cel ce a roura t din m o r m â n t , în t ru carele ne