Anul VIII. Gherla, 15 Noemvrie 1926. Nr. 22. CURIERUL...

of 12 /12
Anul VIII. Gherla, 15 Noemvrie 1926. Nr. 22. CURIERUL CREŞTIN ORGAN OFICIAL AL, DIECEZEI DE GHERLA. eaşa CU UN ADAOS NEOFICIAL. Eass* Abonamentul pe un an 50 Lei. Apare de 2 ori pe lună. Inserţiuni se primesc după învoială Partea oficiala,. VENERAŢI FRAŢI! t După încheierea vizitaţiei canonice a eparhiei, plinită în Gherla la 3 Oc- tomvrie, cu drag am alergat pentru a consacra următoarele biserici, izvorâte din credinţa vie a sufletelor: Octomvrie 10 Biserica nouă din Uba, 24 Biserica renovată din Rusul de jos, 26 Biserica nouă din Lucăceşti, 31 Biserica nouă din Flişua, iar după vizitarea din nou în Noemvrie 7 a parohiei Iapa, ; 8 Capela nouă a liceului „Domniţa Ileana" din Sighet. Văzând cu ochii puternicele pulzaţii de viaţă, manifestate în strălucitele opere de credinţă, sufletul meu plin de mângâieri fără nume, a dat laudă Dom- nului, în sfânta îmbrăţişare sufletească, a fraţilor mei împreună lucrători în viia Domnului, cari au ţinut participeM număr mare ia acele praznice ale cre- dinţei, şi a miilor de credincioşi, cari au alergat din mari depărtări sfinţirea altarelor Domnului, pentru a lua har şi binecuvântare. Am avut fericirea a vedea un trup şi un suflet, biserica Domnului viie şi însufleţită încurumându-se aceste mângâieri cu împăcarea sufletelor credincioase din Uba, turburate o clipă de ispita sărhânătorilor de neghină, a făgăduielilor de- şarte. S'a ridicat falnică şi împodobită biserica din Ilba, rodul credinţei vii şt jertfitoare, ajutând la biruinţă sufletul sbiciuit de ispită. Azi sunt cu toţii un suflet. Aşa s'a sfinţit biserica din Ilba: sufletul şi roadă sufletului. Aşa s'au sfinţit şi celelalte sfinte altare ale Domnului, operând Domnul ca un atotputernic cu lumina darului său preasfânt Bucuraţi-Vă Fraţilor, iarăşi zic bucuraţi-Vă: Domnul este aproape Darul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea cu voi cu toţi întru Hristos Isus. Amin Gherla, Ia 14 Noemvrie 1926. , Nr. 5536. Episcop Z'U.LILO.

Transcript of Anul VIII. Gherla, 15 Noemvrie 1926. Nr. 22. CURIERUL...

Anul VIII. Gherla, 15 Noemvrie 1926. Nr. 22.

CURIERUL CREŞTIN ORGAN OFICIAL AL, DIECEZEI DE GHERLA. e a ş a CU UN ADAOS NEOFICIAL. E a s s *

Abonamentul pe un an 50 Lei. Apare de 2 ori pe lună. Inserţiuni se primesc după învoială

P a r t e a oficiala,.

VENERAŢI FRAŢI! t

După încheierea vizitaţiei canonice a eparhiei, plinită în Gherla la 3 O c -tomvrie, cu drag am alergat pentru a consacra următoarele biserici, izvorâte din credinţa vie a sufletelor:

Octomvrie 10 Biserica nouă din Uba, „ 24 Biserica renovată din Rusul de jos, „ 26 Biserica nouă din Lucăceşti, „ 31 Biserica nouă din Flişua, iar după vizitarea din nou în

Noemvrie 7 a parohiei Iapa,;

„ 8 Capela nouă a liceului „Domniţa Ileana" din Sighet.

Văzând cu ochii puternicele pulzaţii de viaţă, manifestate în strălucitele opere de credinţă, sufletul meu plin de mângâieri fără nume, a dat laudă Dom­nului, în sfânta îmbrăţişare sufletească, a fraţilor mei împreună lucrători în viia Domnului, cari au ţinut să participeM număr mare ia acele praznice ale cre­dinţei, şi a miilor de credincioşi, cari au alergat din mari depărtări lă sfinţirea altarelor Domnului, pentru a lua har şi binecuvântare.

Am avut fericirea a vedea un trup şi un suflet, biserica Domnului viie şi însufleţită încurumându-se aceste mângâieri cu împăcarea sufletelor credincioase din Uba, turburate o clipă de ispita sărhânătorilor de neghină, a făgăduielilor de­şarte. S'a ridicat falnică şi împodobită biserica din Ilba, rodul credinţei vii şt jertfitoare, ajutând la biruinţă sufletul sbiciuit de ispită. Azi sunt cu toţii un suflet. Aşa s'a sfinţit biserica din Ilba: sufletul şi roadă sufletului.

Aşa s'au sfinţit şi celelalte sfinte altare ale Domnului, operând Domnul ca un atotputernic cu lumina darului său preasfânt

Bucuraţi-Vă Fraţilor, iarăşi Vă zic bucuraţi-Vă: Domnul este aproape

Darul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi.

Dragostea mea cu voi cu toţi întru Hristos Isus. Amin

Gherla, Ia 14 Noemvrie 1926.

, Nr. 5536. E p i s c o p Z ' U . L I L O .

Pag. 114 CURIERUL CREŞTIN. Nr. 22.

Mult Onoratul Emil Bran protopop onorar-paroh în Dragomireşti este nu­mit paroh la Simitul Silvaniei, pro­topop al tractului-Crasnei, a rhi diacon şi vicar foraneu episcopal al Siha-jiiei.

Din şed. cons. 23 Oct. 1926. ' Nr. 5000.

Mult Ouoratul Alimpiu Coste, adm. protopop interimal al tr. Valcăuhii, pa­roh în Ceheiu, este numit protopop Mctual al acelui aş tract.

Din şed. cons. 23 Oct. 1926. Nr. 5225.

Clarisimul Dr. Titus Mă lai u pro­fesor de Filozofie, Sociologie şi Peda­gogie la Academia Noastră teologică este numit titularul catedrei de Teo­logia Morală şi Pastorală.

Din şed. cons. 2 Oct. 1926. Nr 47 5-

Onoratul Vaier Dean paroh în jlişua (D. CiceuCristurului) este nu­mit protopop onorar cu facultate de a purta brâu roşu.

Dat în Ilişua, cu ocaziunea sfinţirii bisericii din 31 Oct. şi publicat în şed. cons. 2 Nov. 1-926. •

Nr.

Onoratul\ Pompeiu Făgărăşan pa­roh în Rusul de jos (D. Becleanului) este numit protopop onorar cu facul­tate de a purta brâu roşu.

Dat în Rusul de jos cu ocaziunea •sfinţirii bisericii din 24 Oct. şi publi­cat în şed. cons. 2 Nov. 1926,

Nr. 5362.

Onoratul Paul Szilâgyi preot-pro-fesor de religie în Sighet (D. Sighetului) este numit protopop onorar cu facul­tate de a purta brâu roşu.

Dat în Sighet, cu ocaziunea sfinţirii capelei dela Liceul de fete „Domniţa Ileana"" şi publicat în Gherla, in şed. cons. 10 Nov. 1926.

Nr. 5506.

Onoratul Iosif Mureşan paroh în Piatra (D. Ciceu Cristurului) este nu­

mit protopop onorar cu facultate de a purta brâu roşu.

Din şed. cons. 10 Nov. 1926. Nr. b4.0.

Onoratul Victor 'Xraian Pop, fost preot în Frumoasa (Arhidieceză) este primit în sinul Veneratului Cler al E-parhiei Noastre şi numit administra­tor local ia parohia Suurăş (D. Ol-pretului).

Din ţ.ed. cons.' 30 Oct. 1926. Nr. 5211,

Onoratul loan Valean, preot nou­ţi.rotonit este numit administrator lo­cal la parohia Figa (D. Becleanului).

Din şed. cons. 23 Oct. 1926-Nr. 5 %2.

de parohi.

Următorii Onoraţi fraţi preoţi sunt numiţi parohi: \) ioan lues din Cul-cea ( U . Şomcuts), ~) Emil Fu cec din Rozavlea (D. Iza), 3) Vasile Duma din Cuhca (D. -fetid), 4) loan Cheresteş din Fodora Română (D. Vad), 5) Ac­rei Ghdea din Săuca (D. Sărăuad), 6) Victor Avram din jojib (D, Sătmar), 7) 'Virgil Bac.iu din Şoimuş • (D.- Bi­striţa), -) luliu Ardelean dela Mănă­stirea Moiseiului (D. Vişeu), 9) Teodor Pop din Fâritânele (D. Buza), 10) Ni-colae Iuhas din Plopiş, 11) Vasile Pop din Valcăul de jos, 12) Dioniziu Vicaş din Valcăul de sus (D. Valcău), 13) Vasile Câmpean din Măluţ (D. Sânmărghita), 14) Corneliu Bucşa din Bulgari (D. Oarţa), 15) Adrian Lupan din Rona de jos (D. Sighet), 16) An­drei Bojor din Ghiolţ, 17) Ioan Che­resteş din Sântioana (D. Sic), 18) Vic­tor Lazar din Mureşenii Bârgaului, 19) Emil Ştefănuţiu din Feldru, 20) Ale­xandru Bidian din ilva mare-Luncă, 21) luliu Pop din Suplaiu, 22) 7Vo-fil Rotariu din Rebra, (Vie. Rodnei), 23) Mihail Rednic din Crăceşti (D. , Mara), 24) Ioan Câmpean din Pop-tejec (D. Bred), 25) Patriciu Trufaşiu din Giorocuta, 26) Valeriu Ciurdă-rean din Corni (D. Şamşod), 27) Au-

Nr. 22. CURIERUL -CREŞTIN Pag. 115 .

rel Ciurdărean din Sălişca, 28) Va­ier Cosma din Dăbâceni (D. Câţcău), 29) Emil Pop din Crasna (D. Crasna), 30) Augustin Podoabă din Benefalău (D. Noţig), 31) Alexandru Cadar diu Că-' ţeluş (D. Periceiu), 32) Efrem Coteţiu din Mesteacăn (D. Ciocmani), 33) Dr. Vasile Bebrean din Sesarrrî, 34) Va-leriu Bebrean din Chiuza (D. Ciceu-Cristur), 35) Ionn Andron din Racşa, 36) Vasih' Pop din Trip (D. Ţara Oa­şului), 37) Petru Viman din Negrileşti (D. Reteag) şi 38) Emil Negru ţiu din Recea (D. Baia-mare).

Din şed. cons. 30 1926. Nr. 5 586 - 54 N 3,

Chiemare la hirotonire. In ziua de 3 D°<-emvrie a. c. vom

face hirotonire de diaconi, iar în ziua de- 0 Decemvrie- a. c. sărbătoarea Sfântului Nir-olae hirotonire întru preoţi.

Petru aceasta dată ch iernăm la hi­rotonire pe toţi clericii absolvenţi ai die­cezei Noastre, cari sunt pregătiţi pen­tru primirea sfintelor Orduri.

Lăsăm tuturor Onoraţilor Fraţi preoţi, să aducă aceasta la cunoştinţa clericilor diecezani originari diri parohia lor şi ca pentru aceasta dată să se prezinte la sfânta Hirotonire.

Cei ce doresc a se hirotoni, se vor prezenta la reşedinţa episcopală în ziua de 30 Noemvrie, Marţi dimineaţă, adu­când cu sine extras din matricula bote­zaţilor şi, dacă sunt căsătoriţi, extras de cununie.

Gherla, la 11 "Nov. 1926. Nr. 5583.

Conscrierea bisericilor de lemn. Invităm pe toţi Orioraţii Fraţi Preoţi,

ca de rea mai mare urgenţă să Ne înainteze prin Oficiul protopopesc con-petent un conspect al bisericilor de lemn din parohiile şi filiile, ce le adminis­trează, cu indicarea comunei, unde se află biserica de lemn şi a datelor edi­ficării, respective restaurării bisericii.

Gherla, Ia 12 Nov. 1926. Nr. 5525.

Primire în clerul tinăr. Tinărul Anioniu Mânu din Rohia

este primit în sinul clerului tinăr. Din şed. cons. 28 Oct. 1926.

Nr. 5 '61. C o n c a i s la parohii.

Parohia Dragomireşti (D. Ieudulu} se curentează cu termenul de 15 Decern* vrie 926.

Gherla, Ia 4 Noemvie 1926. Nr. 5363.

Doritorii de a dobândi acest beneficiu p a ­rohia], sâ-şi înainteze rugările la Ordinariatul episcopal în termenul concursual — pe calea oficiu--lui protopopesc competent, — provăzute cu următoarele documente :

1. Absolutoriii teologic. 2. Atestat de strviciu dela oficiu! protopopesc» 3. Extras autentic din protocolul şcolar despre?

catehizarea elevilor şcolarj, în anul scolastic 1925/26> la caz, că şcoala în anul scolastic trecut n'a funcţio­nat, atestat oficios că* pruncii totuşi au fost c a t e h i z a t

4. Extras autentic din protocolul predicilor d& pe nn an, care se termină la data când se înaintează» rugarea

La rugările înaintate fără aceste documente, -— dintre cari cele de sub '• şi -i trebue să fie vizate ş* autenticate dt. cătră oiiciui protopopesc. — nu SC va reflecta.

Colectă pentru edificarea bisericii din Bloajau Cu ocaziunea vizitaţiilor Noastre ca­

nonice, am avut ocaziunea să Ne con­vingem despre străduinţa harnicilor Noştri credincioşi din Bloaja, cari cui atâtea jertfe se nizujesc de a-şi ridica un lăcaş de închinăciune, în care să-poată lăuda şi ei pe Domnul.

Cu sacrificii mari au început deja zidirea, dar sărăcia şi numărul lor a tâ t de mic de 18 familii nu le permite să-ducă la împlinire lucrul întreprins, fără-a fi ajutoraţi de obolul milostiv al a-celora, cărora Provedinţa Ie-a dat mai mul t

Chiar pentru aceasta facem apel la toate inimile nobile ale credincioşilor Epar­hiei Noastre, să contribue după putinţele lor la edificarea bisericuţei din Bloaja^ Răsplata Atotputernicului Ie va restitui îmbelşugat mila, ce o vor face.

Onoraţii Fraţi Preoţi, vestind acest ape! credincioşilor în proxima Dumi­necă, vor deschide colectă în parohie, rezultatul căreia până Ia 31 Decemvrie a. c. îl vor înainta Veneratei Adminis­traţii Capitulare diecezane, spre înma-nuare locului destinat.

Gherla, la 8 Nov. 1926. Nr. 4759,

Pag. 116 CURIERUL CREŞTIN. Nr. 22

întregirile salariilor preoţilor pe tri­mestrul Iulie — Septemvrie 1926.

(Urmare^.

Nr. P a r o h i a P r e o t u l Sala»-, Suma de curent

P a r o h i a P r e o t u l gradaţi plată

327 Ocna Dejului 328 II. Coste Laurenţiu 2 6 2 5 — 1292340 329 Ocna-Şugatag Sabo Vasile 2250 — 1121085 330 Odeşti Gavriş Vasile 3000- — 1327845 331 Odorău Anderco Victor 3000-— 13812 — 332 Odorheiu Bocoş Teofil 30u0" - 13887 90 333 Olpret

Bocoş Teofil

334 Onceşti Anderco Ştefan 3 0 0 O - 1403370 335 Orman Vereş Ioan 3 0 0 0 - - 1347975 336 Ortelec Cheresteş Iuliu 1500 — 9412-05 337 Oşorheiu Mureşan Alexandru 2100 — 9 0 6 2 5 5 338 Parva Bob Anchidmi 1500 — 9504-90 339 Petrova Vlad Dariu 3000-— 1350450 340 Păţăluşa Pop Augustin 2100-— 9076-65 341 Peceiu

Pop Augustin

342 Peri cei u Sitna Laurenţiu Mureşan Ştefan

3000-— 13222-35 343 Petri haza

Sitna Laurenţiu Mureşan Ştefan 3000 - 1326! 05

344 Peatra Mureşan Iosif 3000 — 1351065 345 Pâglişa Fetti Victor 1500-— 944760 346 Pinticul român Pop Ioan 1 5 0 0 - - 9759 — 347 Pir Filip Alimpiu 3000 — 13550-10 348 Plaiu Pop Iuliu 2250-— 1181 L15 349 Poiana Buzilă Ştefan 3000-— 1393575 350 Poieni Drăgan Anchidim 1875 — 1137540 351 Poieni Bârsan Ioan 1 5 0 0 - 9 4 1 2 0 5 352 Poiniţa Oltean Ioan 2 6 2 5 " - 12682-65 353 Poptelec Câmpian Ioan 2250 — 11724-15 354 Porţ Vetişan llie 1050-— 6388-65 355 Poşta Buda Vasile 2250-— 11794-20 356 Potău Berinde Gavril 3000-— 13370-40 357 Preluca veche

13302-45 358 „ nouă Preluci

Petrovan George 3 0 0 0 - 13302-45 359

„ nouă Preluci Bud Augustin 1875-— 11332-50

360 Pria Ciurdărean Emil 1500'— 9619-05 361 Pribileşti Coza Ioan 3000'— •13465 65 362 Prilog Baban AKxandru 3000-— 1319970 363 Prislop Ciuntereiu George 3000 — 13315-50 364 Prislop

Ciuntereiu George

365 -Pruni 366 Pruni 367 Purcăreţ 368 Raşca Andron Ioan 1875 — 1139175 369 Ragla Mureşan Alexandru 2 2 5 0 - - 11801-10

Nr. 4818.

Nr. 22. CURIERUL CREŞTIN. Pa ţ . 117,

Nr. P a r o h i a P r e o t u l Salar, Suma curen

P a r o h i a P r e o t u l gradaţii de plată

370' Răstoci Buzura Petru 3000 — 1 3 2 7 0 9 5 371 Rebra mare Rotar Teofil 1 2625 — 12646*95 372! Rebrişoara Precup Anton 3000 — 13313-25 373 Recea Negruţiu Emil 2250 1 1696-70 374 Recea Coste Nicolae 1500 — 9420-90 375 Remetea Bota Vasile 1 5 0 0 - - ' 9767-85 376 Reteag Sonea Ioan 3000'— 14443.95 377 Remeţ , Maior George 3000 — 1353075 376 Rodnâ-nouă Grapini Pamfil 3000 — .13326-60= 379 „ II-

Grapini Pamfil

380 „ veche Malaiu Daniel 3 0 0 0 - - 13645-05 381 „ li- Pop Simion 1875"— 11094-90 382 Rona

Pop Simion

383 Rogoz 384 Rchia Procopiu Cotuţiu 1 5 0 0 - - 9493-65 38o Romaneşti Maxim Alexandru 2625 — 13018-80 3 8 6 Romuii Bichigean Ga vrii 1875-— 1135335 387 Rona de jos Lupan Adrian 2250--— 11638-95 388 Ro/avlea Fuciec Emil 2250- - 11332-05 389 Rugăşeşti Oprea Nrcolae 2250- - 1170L05 390 Runc Teodor Dumitru 3000-— 1367010 391 Rusul de jos • Făgăiăsan Pompeiu 3000-— 13337-25 39 „ sus Nagy Ioan 3000-— 13936'95 ,393 Ruşi Bilţiu Aurel 3000 — 13232-55 394 Ruşii-munţi Dumbrava Ciril 3000 — 1392765 395 Ruşior Dragomir Emil 2625 - 12735-45 396 Ruştior Negrea Simion 1875- 11552-10 397 Săcălaşeni Butean Aurel 1500— 9763 0 5 398 Săcăţura Buzura Ioan 2 6 2 5 - - 12637-80 399 Săcel Tarta Ioan 3000 — 14610 400 Sîg Găvrilaş Florian 2250 — 1119570 401 Salva Morar Iuliu 3000-— 1 3 9 0 . 3 5 402 Salaţig Bucşa Cornel 2 2 5 0 - 1151895 403 Săi isca i

Săliştea benef. inferior Ciurdărean Aurel 2250-— U712-—

404 Săi isca i Săliştea benef. inferior Găzdac Ioan 1875 — 11163-15

405 „ „ superior Vlad Petru 1500 — 9 3 1 8 9 0 406 Sălniţa 407 Sălsâg Centea Andreiu 3000 — 13206*15 408 Sâmbou Oltean Andreiu 3000-— 13255 9 5 409 Sânicoara Rus Demetriu 3000- - 13666-80 410 Sângeorgiul român Chfnteuan Aurel 3 0 0 0 - - 13502-55 411 „ român II. 412 Sânmărghita Saivan Pa vel 3000-— 13206'60 413 Sânmărtin Rus Ioan 3000 — 13515 — 414 Santău Bohăţiel Teodor 3 0 0 0 - 13420-35 415 Sântejude Fodor Ioan 22 50 — 11801-85 416 Sântioana Cheres'eşiu Ioan 2250 — 11678-25 417 Sântioana Bindea Teodor 1875-— 11583-90 418 Săpânţa Balea Simion 3000 — 1 3 1 7 0 6 0

Fag'. 118. CURIERUL CREŞTIN Nr. 22.

Nr. P a r o h i a P r e o t u l Salar, Suma de

curent P a r o h i a

grada{ii plată

419 Săplac Papiu Aurel 3000— 13604 85 420 Săplacul Someşului Bran Laurenţiu 3000-— 13255 95 421 Sarăuad Vaida. Teodor 3000— 13538 10 422 Sârbi Petrovan George 3000-— 13405-95 4 z 3 Săsarm Dr. 'Rebrean Vasile 2250 - 11735-20 424 Suarăş 425 Sasnireş Banciu Victor 1500 — 10021 50 426 Satşugatag Doroş Nicolae 3000 — 13130-70 427

Satşugatag Doroş Nicolae

428 Satul nou de jos Costin Nicolae.. 1875 — 1 i 305-05 429 ii • » » sus Mihaica Alexandru 2 6 2 5 — 12784-80 430 Satul nou săsesc Mititean Vasile 2 6 2 5 — 12925-35 ^31 Sătmar I. Dragoş Aurel • 3150 — 16260-W) 432 Sătmar II. Dob şi Mihai 22...0 12ijOQ'9J 433 Sătmar III. 434 Sarasău Gavri'aş Găvrilă L/00 — 9594- -435 Sava Muşte Cornel 3 0 0 0 — 13922-85 436 Seini Berinde Mihai.u 2625" .12469-65 437 Săuca Ghilea Aurel 2250- - 1148L15 438 Sic Huz i Vaier 1875— 109121)5 439 Siciu Dragoş Avram 3000— 15828-95 440 Sighetul Maramureşului Boroş îhriu 3000— 15560-10 441 II. 442 Sighetul Sălajului

Silvaş Pop Vasile 2 6 2 5 — 1295835

443 Sighetul Sălajului Silvaş Neamţ George 2 2 5 0 - 11708-40

444 Silivaş Lobonţiu loan 3000 — 13820-40 445 Slatina Marina loan 1875 — 11114-25 446 Solomon -447 Someş Odorheiu Lobonţiu Iuliu 3000-— 13469-40 448 Someştelec Berinde Alexiu 1875"— 11 143-05 449 Spermezeu Liviu Hales 1500 — 9 6 7 8 — 450 Stârciu Ghiţiu loan 1050 — 612L65 451 Strântura llnitzki Vasile 3000 — 13061-40 452 Stremţ Drăgan Aurel 1 5 0 0 - 9443-10 453 Stoiana Lemeni Nîcolae 1875 — 11293-35 454 Strâmbul 455 Şurdeşti Şurany Virgil 2625— 12883-95 456 „ - n .

Şurany Virgil

457 Suciul de jos Popescu Grigore 2100' 9074 70 458 „ sus Bud Cornel 3 0 0 0 — 1 3 2 . 2 -459 Sudurău Trufaş Virgil 1500 — 9597 — 460 Sucutard Mureşan Aurel 3 0 0 0 — 1359270 461 Suia Rogojan Alexandru 2 6 2 5 — 12623-25 462 iSupurul de sus Ossian Augustin 3000— 1466925 4o3 Surduc Plaian Ambroziu 3000— 1471965 464 Şateu 465 Şebiş Groze loan 2625-— 12945-75 466 Şeredeiu Ghete Vasile 3 0 0 0 — 1324155 467 Şiasa Petru Ffetrişor 3 0 0 0 - - 13534-80

22. CURIERUL CREŞTIN Pag. 119. ,

Nr. P a r o h i a P r e o t u l Salar, Suma de . ..curent

P a r o h i a P r e o t u l gradaţii plată

46b Şieuţ Mihăilaş Ioan 3 0 0 0 - 13908-90 469 Şiliraeghiu Andreica Ioan 3000-— 1348755 470 Şimleul I. 471 . II. Mody Vasile , 2250 — 12711-—-472 Şimişna Simion Petricea 3000 — 14188-80 473 Şintereguţ Boca Emil J875 — 1094175 4 7 4 Şinteu Borgovan Vasile 3 0 0 O - 13272-— 4 7 5 Şintereag Belciug Ioan 3 0 0 0 - 13181-90 4 7 6 Şirioara Lemeni Ioan 3000 — 1395315

• .477 Şişeşti I. Dr. Epaminonda Lucaciu 3600 — 16561-80 478 . II- • 4 7 9 Şomcuta mare

Şomcutul mic llieş Ioan 3000 — 13870-95

480 Şomcuta mare Şomcutul mic CSierebeţiu Teodor 3000 — 13-544--

4 8 1 Şomfalău Butuza Emil 2250'— 1 15077O 482 Şoimuş Baciu Virgil 1875- 1 11616-60 4 8 3 Şoimuş

Şumal Caba Lazar 3 0 0 0 - - 1 3 l 6 P - r

4 8 4 Şoimuş Şumal Balota Grigore 1500- — 9445 95

4 8 5 Tămăşeşti Pop Ioan 30U0-— 13303-05 4 8 6 Târlişiua Băieş Ioan 3 0 0 0 - - 13901-55 487 Târna mare Doroş Atanaziu 6:;;V — 12584-25 4 8 8 Târşolţ Dredan Eugen 3000 — 12955 50 489 Tăşnad Cupşa Domiţian 3000 — 1438140

4 9 0 Tău re Manciu Mihaiu 1875 — 11230-50 491 Tăuţii de jos Pogăciaş Vasile 3000 — ' 1 3 2 4 2 4 5 4 9 2 Telciu I. Pop Iacob 3 0 0 0 - - 1362270 493 . II- Mureşan Vaier 3 0 0 0 - - 13564-35 4 9 4 Teocul de sus

Mureşan Vaier 495 Teoltiur 4 9 6 Tetiş Hangea Augustin 1 8 7 5 ' - 11315-10 497 Traniş Meciu Simion 3000 — 13470-30 498 Trip Pop Vasile 2 2 5 0 - - 11301-— 499 Tur

Pop Vasile 5 0 0 Turţ I. Hoţea Joan 3000 — 13447-35 501 „ II.

Hoţea Joan 502 Ţaga ,503 Ţentea 9 504 Ţigani luga Constantin 3000 — 1386255 5 0 5 Ţop Mureşan Victor 1875- — 11346-75 5 0 6 Uileac Coste Ioan 2625 — 1295555 5 0 7 Unimăt Bălibanu Antoniu 3000 — 13883-55 508 Ungureni Marţian Gavril 1050-— 6736-65 5 0 9 Urmeniş Bancoş Ion 1500 — 961845 510 Vad Dragoş Iuliu 3 0 0 0 - - 1338750 5 1 1 Vad Mureşan Alexandru 2 6 2 5 - - 12979-35 512 Valcăul de jos Pop Vasile 2250 — 11703-30 5 1 3 Valcăul de sus Vicaş Dioniziu 1875-— 11465-25 514 Valasut Boca Pavel 3000-— 1384995 5 1 5 Valea Groşilor Mureşan Ioan 3000 — 13922-85 5 1 6 Vale Mure,an Pompeiu 3 0 0 0 - - 1367850

Pag. 120. CURIERUL CREŞTIN Nr. 22.

Nr. | P a r o h i a P r e o t u l Salar, Suma curem

| P a r o h i a P r e o t u l gradaţii. de plată

517 Văleni Berinde Tit 1875'— 11194-95-518 Vama Darabant Alexandru 2250— 11355-60* 519 Varaiu Chiş Ioan 2625 — •12702-90* 520 Vima mare

Chiş Ioan

521 Vireag Mureşan Gr'igore 2 1 0 0 - 9004-65-522 Vişeul de jos Demian Tit 3 0 0 0 — 13570-20-523 „ mijloc luga Mihaiu 2625- - 12928-35-524 „ sus Şteţiu Victor 3 0 0 0 - 13910-7(> 525 Zagra

Şteţiu Victor s

526 Zalha Căpâlnea Gerasim 1875 — 11514 — 527 Zălau Trufaşiu Traian 2625— 14124-90 528 Zalnoc Butean Ioan 3000 — 1321215-529 Zăpârţ Rebrean Gavril 2625 — 12943-05* 530 Apa Pop Valeriu 1800—- 1 1 0 2 8 — 531 Vireag Oprea Teodor 1200— 8 7 0 6 — 532 Păţalul mare

Oprea Teodor

533 Vârşolţ 534 Păltineasa 535 Mănăstirea Nicula 536 Telciu II. Vaier C, Henciu 1200 — 8331 — 537 Sălsâg Merlaş Vasile 1500 — 94o6*— 538 CucCu Pop Mihaiu 1200 — 833 •'—-539 Medieşul aurit II. Moiş Grigore 1875"— 1 1 4 6 9 9 0 540 Borşa III. Repedea-Poieni 541 Odeşti George Gavriş 1500-— 10062" -542 Rebrişoara 11. Mihalca Ion 1500- — 9348-90' 543 Viile apei

Pentru lămurire alăturăm şi un tablou din care să-ş- poată afla la rubrica cores­punzătoare situaţiei sale fiecare Onorat în Hristos Frate salarul propriu.

Din totalul tabloului se va scădea ve­nitul parohial, şi 10% din salarul de bază şi gradaţii la penzie — şi taxa de 4 % t şi iS% ca impozit.

lmnozitul se compută aşa: că din to­talul de plată după scăderea venitului pa­rohial şi a celor 10% din salarul de bază şi gradaţie seădem 750 Lei ca neimpozabil,, la rest luăm 4 % iar din suma ce trece de 4000 Lei 8 % ca impozit.

Exemplu, un paroh la sat cu IV. gra­daţii şi 3 copii are totalul de plată 482Q

Lei, venitul parohial să fie 20 Lei, l u n a r

4820 20 venit parohial.

300 10% la penzie. 4500 rest.

750 neinpozabil. 3750X4

150 va fi . . . . . venitul parohial de 10% la penzie . impozit cte 4 % • suma de plată va fi

impozit de 4%, deci salarul» 4820 Lei scâzân*

20 . 3c0 „ 150 „

4 J 5 0 Lei.

C a l i t a t e a Salar şi

grad bug. în 19 o

Scumpete Aiutor familiar

15% diferinţă

Total de plată

Paroh protop. la oraş cu studii ordinare

» IV

n n

3 1

fără

1000 1000 1000

3345 3345 3345

250 100

935 950 965

5J95 1 5310 I

Nr. 22. CURIERUL CREŞTIN. Pag . 121.

C a l i t a t e a Nr. grad. Nr. co­piilor

Salar şi grad. bug

în (9-6 Scumpete Ajutor

familiar 15%

diferm{ă Total de

plată

Par: h protop. la oraş cu studii ordinare III 3 • 8 7 5 319(3 2 5 0 7 9 0

n fără 8 7 5 3 1 9 0 — 8 2 0 T 8 8 5 Paroh protop. cu studii or-

i dinare la sate I V 3 1 0 0 0 2 8 9 0 2 5 0 9 9 5 / 5 1 3 5 _

2 1000 2 8 9 0 150' 1 0 1 0 5 0 5 0 i " 1 1 0 0 0 2 8 9 0 100 1 0 2 0 5 0 1 0

fără 1000 2 8 9 0 — 1035 4 9 2 5 I I I 8 7 5 9 7 8 5 — 8 9 0 4 5 5 0

\ Paroh locuintat la oraş iu 3 1 0 5 0 3 2 6 0 2 5 0 1 2 3 5 5 7 9 5

c Paroh doctor în teol. la sat I V , — 1 2 0 0 3 1 1 5 — 1 5 1 0 < 5825") ^ 8 2 0 | Paroh cu stud. ord. la sat I V 3 1 0 0 0 2 5 2 0 2 5 0 1 0 5 0

< 5825") ^ 8 2 0

2 1 0 0 0 2 5 2 0 150 1065 4 7 3 5 1 1000 2 5 2 0 IOO 1075 4 6 9 4

— 1 0 0 0 2 5 . 0 — 1 0 9 0 4 6 1 0

iii 3 8 7 5 2 4 7 5 2 5 0 9 0 0 4 5 0 0 w « 2 87d 2 1 7 5 2 5 0 9 1 5 4 4 1 5

1 8 7 5 2 4 7 5 100 9 2 0 4 7 0 — 7 8 7 5 2 4 7 5 — V 3 ) 4 2 8 5

ii 3 7 5 0 2 j 1 5 2 5 0 7 0 0 4 0 7 5 1 " 2 7 5 0 2 3 1 5 150 7 7 5 3 9 9 0

. 1 7 5 0 2 3 1 5 1 0 0 7 8 5 3 9 5 0 1 7 5 0 2 3 1 5 — 6 0 0 3 8 6 5 ? " "i 3 6 2 5 2 5 8 0 2 5 0 5 6 0 4 0 1 5

5 6 2 5 2 5 8 0 150 5 / 5 3 9 3 0

i v 1 6 2 5 2 5 8 0 100 5 8 0 3 8 8 5 "i 6 2 5 2 5 8 0 — 5 9 5 3 8 0 0

J w fără 3 5 0 0 2 3 0 0 2 5 0 4 4 0 3 4 9 0

J " 2 5 0 0 2 3 0 0 150 4 5 5 3 4 0 5 • 1 5 0 0 2 3 0 0 100 4 6 5 3 3 6 5 _ 5 0 0 2 3 0 0 — 4 8 0 3 2 8 0

| Par. cu stud. ord. Ia oraş î _

I V 1 1 0 0 0 3 0 3 5 • 2 5 0 9 9 5 5 2 8 0 | Par. cu stud. ord. Ia oraş î _ II 3 7 5 0 2 8 3 0 2 5 0 6 8 5 4 5 1 5

2 7 5 0 2 8 3 0 150 7 0 0 4 4 3 0 1 7 5 0 2 8 3 0 100 7 0 5 3 3 8 5

î 1 6 2 5 3 0 3 5 1 0 0 5 1 5 4 2 7 5

'{ Par. cu stud. inf. la sat I V — 7 0 0 2 0 9 0 — 3 5 5 3 1 4 5 '{ Par. cu stud. inf. la sat fără 3 3 5 0 1 6 2 0 2 5 0 2 8 5 2 5 0 5

2 3 5 0 1 6 2 0 150 3 3 0 2 4 5 0 M

1 3 5 0 1 6 2 0 100 3 6 0 2 4 i0 \ Cap. cu stud. ord. la sat i'i 3 0 0 0 2 . 3 5 2 5 0 8 2 0 3 8 0 5 \ Cap. cu stud. ord. la sat

i 5 0 0 2 0 5 5 ' — 6 9 5 3 2 5 0 fără 2 4 0 0 1 9 1 0 150 5 3 0 2 9 9 0

» » — 4 0 0 1 9 1 0 — . 5 0 0 , 2 8 6 0 •

Gherla, la 17 Octomvrie 1926.

Biblioteca Jântueşte-ţi sufletul". Reuniunea pentru Misiuni din die­

ceza Lugojului a scos în Biblioteca -sa „Mântueşte-ţi Sufletul" două bro­şuri nouă şi anume: nrii 10—11 ^Sărbătorile Băbeşti sau: Feriţi-vă de JL prăznui sărbătorile nealese şi nelegate; #poi nrii 12—15: Cărţi acre sau: Fe­

riţi-vă de hrana cea otrăvitoare de su­flete. — Amândouă aceste broşuri sunt scrise de preotul nostru On. Gavril Bi-chigean din Romuli.

Recomandăm călduros Onoraţilor fraţi preoţi sus menţionatele broşuri, pe cari să le procure în mai multe exemplare pe seama credincioşilor parohieni, pentru luminarea minţilor şi

Pag 122. CURIERUL CREŞTIN. Nr. 22.

îndreptarea relelor şi nerânduielilor ce ar există în popor cu privire Ia prăznuirea sărbătorilor neporuncite de sfânta Biserică, şi cu privire la cetirea cărţilor pline de otravă sufletească.

Aceste cărţi tipărite cu aprobarea P. Veneratului Ordinariat din Lugoj se pot avea dela Reuniunea de Misiuni de acolo cea dintâi broşură (Nr. 10 11) pentru preţul 8 Lei, iar a doua (Nr. 11—15) pentru 10 L e i . p l u s spesele poştale.

Din şed. cons. 10 Nov. 1926. Nr. 5-59.

Episcop Dr. iuliu Hossu.

2Pa,rtea , x i e a ± i c i a , l & .

Cununa vizitati i lor canonice a P. S. Sa le Iuliu al Gherlei.

(Urmare).

Dupăce P. S. Sa cercetează acasă pe toţi românii şi unele familii de sas, încă în seara acelei zile porneşte spre Şerling şi Mărise! (Nuşfalău).

încă în hotarul Neţului II. Sa este mai întâi întimpinat de un banderiu, constatator din vre-o 20 voinici, iar la poarta triumfală, ridicată în capătul sa­tului Şerling, unde este postat un nu­măr mare de credincioşi, P. S. Sa este întimpit de primarul comunal.

In vreme ce cortegiul lung, cântând îffaintează spre biserica din Nuşfalău, seara îşi aşterne vălul său tainic peste sat... La poarta bisericii din Nuşfalău preoţii şi diaconii, îmbrăcaţi în odăjdii strălucitoare, sşteaptă sosirea Arhiereu­lui. Curtea bisericii începe a se îm-populâ din ce în ce mai mult cu cre­dincioşi, cari cuprinşi de un sfânt fior în suflete — nerăbdători aşteaptă şi ei pe Cel ce vine la ei în numele Dom­nului... Luminările din tricheriul şi di-cheriui diaconilor se reoglindesc mistic în apa Şieulu', ce curge liniştită Ia poala bisericii ridicată pe o colin?. In sfârşit soseşte Cel ce este atât de mult aştep­tat, întră pe poartă, diaconii tă-

mâiază,. . . privirile tuturor celor pre­zenţi stau aţântite asupra Arhiereului-Clopotele au amuţit şi ele. Vre-o câteva momente tace to tul ! . . . Această tăcere' este întreruptă de-odată de cuvintele de întimpinare a părintelui protopop loair Pop, care cu multă pricepere aminteşte" de uriaşa muncă depusă de II. Sa în decurs de 7 ani, vizitând 749 de co­mune. Dar, spune D-sa, II. Sa n'a făcut numai 749 de vizitaţii — ci, luând îi* considerare, că aproape în fiecare pa­rohie şi filie vizitată a mai făcut cel pu­ţin câte 10 vizite la diferite familii, at făcut 7490 - 7 5 0 0 vizitaţii.

Are deosebita bucurie, că împreună?-cu redincioşii săi, poate vedea acum pe-Aceia, pe care atât de mult l'au aştep­tat. De acum poate zice: „Acum slo-bozeşte, Doamne, pe robul Tău în pace V~

P. S. Sa evident adânc emoţionat,. răspunde părintelui protopop, că a ve--nit în aceasta parohie cu o deosebită dragoste, căci vizitarea acestei parohii'-' este cu adevărat cununa vizitatiilor ca­nonice făcute în timp de 7 ani. Roa­gă pe induratul Dzeu să trimită haruF său îmbelşugat în inimile credincioşilor acestei parohii, precum şi în inimile tu­turor credincioşilor cercetaţi-

P. S. Sa apoi — servit de preoţi — îmbracă mandia şi cam lafca, clericii in­tonează dulce: „Pe b î s p u n ă t o r u l " , c a ­potele sună... diaconii tămâiază şi P--S. Sa întră în biserică. P e urmă cre­dincioşii cuprinşi par'că de farmecul unei vedenii cereşti întră şi ei în bise­rica iluminată, de unde, după o scurtă rugăciune, P . S. Sa se depărtează cu? dorul ferbinte, ca mâine să se re'ntoarcă din nou în sf. lăcaş şi să se îndulcească* de dumnezeasca şi sfânta Liturgic

In demineaţa zilei de 19 Sept. Dumi­necă, soarele, care în zilele trecute îşi tri­mitea cam sfios razele-i binefăcătoare,.-conştiu parcă de măreţia praznicului lu­ceşte în toată splendoarea-i aurie. L » orele 8Va S. Sa primit cu ceremo­nialul cunoscut celebrează sf. Liturgic* în biserica din Nuşfalău. Este asistat de" Reverendis. d. canonic Dr. Gh. Vidican,. CI. d. Dr. Gh. Bob (ca diacon), păr.-

Nr. 22. CURIERUL CREŞTIN- Pag. 123.

'Teofil Hossu d'n Milaş, fratele P . S. Sale, pâr. prot. loan Pop, păr. prot. on. I. Mihăilaş, păr. I. Timar, T. Macrea, T. Bindea şi Emil Butuza (ea diacon). Kăspunsurile la s. Liturgie le dă corul tineretului din Ioc. Credincioşii ascultă cu multă evlavie s. Liturgie arhierească,

x e transpune sufletele lor cucernice în-tr'o lume lipsită de patimi. Biserica, destul de mare din Nuşfalău s'a dove­dit de astâdată de neîncăpătoare pen­t r u o mulţime de aproape două mii de ..oameni, veniţi lâ acest praznic nu nu­mai din Nuşfalău şi Şerling, ci dirf toate

satele, din jur. De aceea P , S. Sa a binevoit a dispune, ca credincioşii să fie aşezaţi :tfară în curtea bisericii, pen­trucă cuvintele Sale de trimis al Ceru­lui să poată pătrunde la urechia şi inima .fiecărui ascultător. Intre cei prezenţi am remarcat şi pe d. S. Halită, fostul pre­fect al jud. Năsăud. P. S. Sa cu voce înaltă, ce avea timbrul unei trâmbiţi în­gereşti, menită să deştepte pe toţi cei-ce dormitează sufleteşte, rosteşte o înălţă­toare şi însufleţită cuvântare. Mânecând din Evangelia de Dumineca de după înălţarea S. Cruci chiamă pe toţi cre­dincioşii Ia urmarea Iui Hristos. Cine vrea să-i urmele Lui, să se lapede de sine şi să-şi ia crucea sa: să-şi răstig­nească patimile, să desbrace pe omul trupesc şi să îmbrace pe omul sufletesc. Simte o deosebită mângăere, că poate să se adreseze cu toată căldura sufle­tului său către foţi fiii acestei comune grănicereşti. Este sigur, că precum pă­rinţii şi strămoşii lor au ştiut, ca gră­niceri să-şi apere şi legea şi patria, şi £i vor rămânea pururea statornici în cre­dinţa moştenită dela vrednicii lor stră­moşi. Credincioşii sorbeau cu mult ne­saţ cuvintele dulci ale vrednicului ur­maş al Apostolilor.

După terminarea Cuvântării, credin­cioşii primind binecuvântarea arhierească asupra lor, asupra caselor, asupra fami­liei lor, 'asupra ţarinelor lor, stropiţi cu aghiasmă, se îndreaptă spre casă pe de­plin mângâiaţi sufleteşte şi întăriţi în

«credinţă. După puţină pauză neobositul Ar­

hiereu urcă dealul spre biserica din Şer­ling — unde, după Litie rosteşte o nouă însufleţită cuvântare, în faţa unui nu­măr considerabil de credincioşi, cari, deşi au fost cu toţii prezenţi la servi­ciul divin ţinut în Nuşfalău, neputân-du-se îndeajuns sătura de cuvintele da­rului, ce ieşeau din gura iubitului Ar­hiereu, au venit şi aici, ca şi în biserica lor de pe deal să asculte glasul Arhi-păstorului, care poartă atâta grije de oi. „Eu voiu fi voauă Tată şi voi îmi veţi fi mie fii" le zice cu prorocul bunul Părinte, îndemnându-i Ia statornicia în credinţa hărăzită dela strămoşii lor.

După recepţiile obişnuite, P. S. Sa şi aici ca şi în celelalte cdmu.ie vizi­tate, face vizite la bol avi, orfani, vă­duve dexăzboi, invalizi; întră deopotrivă în casa celor săraci şi a celor bogaţi, ducând pretutindeni bucurie, mângă ere şi îndestulire. Astfel se termină vizita-ţiile P. S. Sale, începută înainte de a-ceasta cu 7 "ănî. Aceste vizitaţii din urmă făcute în comunele rurale, împre­ună cu cea ce se va ţinea în 26 Sept. în Dej, formează cununa vizituţiilor canonice a P. S. Sale.

La orele 6V 4 seara P. S. Sa înso­ţit de Rdis.d canonic Dr. Gh. Vidican şi de CUd. Dr. Gh. Bob, prof, de teoL se urcă în automobil pentru a se reîn­toarce la Reşedinţă, în Gherla. Este în­soţit pe aceasta cale de dragostea şi a-dânca veneraţiune a tuturor acelora, cari l'au văzut şi l'au auzit. Rămâne de-a-, cum să vorbească Istoria. Bunicii în se­rile lungi.de iarnă, vor povesti nepo-ţeilor lor, că a" fost odată un tânăr Vlă­dică, care „pentru iubirea de oameni" a renunţat la comoditatea ce i-se îmbia, a cutrierat satele şi oraşele „drept în­dreptând cuvântul adevărului", a întrat şi în cea mai umilă colibă, a mângâiat, atâţia orfani, a cercetat atâţia bolnavi şi invalizi de război, a întărit pe cei slabi în credinţă, a vărsat nădejdea în inimi desperate şi le-a. făcut toate: pentru mai marea mărire a numelui lui Dumnezeu. Emil Butuza

paroh în Sărata.

(Fini.)

P?ag. 124. CURIERUL CREŞTIN. Nr. 22.

Apărarea Creştinismului prin

Unirea Bisericilor. (UrmareJ.

In faţa acestor pretenziuni de na­ţionalism catolic se ridică naţionalismul .schismatic, care zice aşa: Dacă pentru voi e conservare naţională Catolicismul la +in, cu mult mai vârtos pentru noi este conservare naţională Ortodoxia orientală, şi de aceea pentru noi a îm­brăţişa Catolicismul ar însemna a ne lâpădâ de naţionalitatea proprie şi a îmbrăţişa pe a voastră. Aceasta s'a vă­zut cu deosebire în vechea Rusie între Poloni şi Ruşi. Ruşii urau şi urăsc şi azi pe Poloni, pentrucă sunt Catolici, iar Polonii urăsc pe Ruşi pentrucă nu sunt catolici. De multe ori se amestecă naţionalitatea cu religiunea, şi aşa lup­tele de;urg pe ambele terenuri: politic, naţional şi religios. Urmarea este că înlrăţirea diferitelor naţionalităţi creştine nu se face, ba chiar desbinarea reli­gioasă pentru un rău înţăles naţiona­lism, devine tot mai pronunţată.

Aici însemnăm echivocul în * care cad unii Latini, numind schismatic ri­tul grecesc al Ruşilor desbinaţi. Ritul grecesc fiindcă a existat înainte de schisma Orientală, nu se poate numi schismatic. Schismatici sunt aceia, cari îl deprind, dacă nu recunosc Autorita­tea Supremă a Sfântului Scaun. Aceasta se poate întâmpla şi în ritul latin, care se deprinde de clerul şi comunităţile creştineşti, cari nu se supun autorităţii Sfântului Scaun, cum sunt Janseniştii în Holandia, vechii Catolici în Germa­nia şi Helveţia şi Marianiştii din Polonia.

Ar fi foarte de dorit, ca Polonii cari acum şi-au redobândit libertatea lor naţională, să lucreze din răsputeri pen­tru unirea bisericilor în Rusia. O seamă de înşi înaintea războiului au văzut •cheia unirei Rusiei cu biserica Cato­lica în manile polonismului catolic. Po­lonii prin cultura lor intelectuală, prin Înalta lor aristocraţie, prin onestitatea

lor probată, au mod de a face să stră-" bată în Rusia cuvântul Catolic de îm­păcare religioasă între cele două Bise­rici. Primul paş de acţiune trebue să fie bunăvoinţa de dragoste creştinească faţă de Catolicii Ruteni cari au acelaş^-rit ca şi Ruşii, şi să conzidere ritul Greco-Slav introdus cu aprobarea Sfân­tului Scaun de Sfinţii Ciril şi Metodiu* Apostolii Slavilor, nu ca schismatic, CP-de catolic. Atunci nici Ruşii nu vor mai considera catolicismul ca o năvă­lire polonă. Pentrucă Rutenii şi cei din* Ucraina de azi voesc să fie catolici, dar cu ritul grecesc, iar Ruşii vreau să fie Ruşi şi catolici însă cu ritul grecesc-

(Va urma).

Mult Onoraţii Domni Protopopi ş$' Parohi sunt rugaţi a aviza pe toţi can­torii din districtul sau parohia respectivă,-ca să ia cu toţii parte la adunarea d e ' constituire, în vederea înfiinţării Aso-ciaţiunei Cantorilor Bisericeşti gr, cat., ce va avea ioc în orăşelul SeimV jud. Satu-Mare la 9 Decemvrie 192& ora 8 dimineaţa. Toţi Domnii cantor* din dieceză sunt rugaţi să se prezinte^-

Posta Redacţiei.

D-'lui I. Pop, Seini, — Avizul ît publicăm. Având în vedere scopul der obşte îl dăm gratuit.

IN LIBRĂRIA DIECEZANA avem tot felul de cirti bisericeşti si literare. In special atragem atenţiunea preoţiinii asupra* Evangheliei ed. II. Blaj, care se afli compactaţi-în piele veritabila., întreaga si cu ornament

de aur. Se află Evangella, Apostol şi Mineiu^-

Compactate în pieie veritabili

ttumtCA. UITRILI. Tipografia Diecezani, Oherla 1926 - 30.