Anul VIII. Gherla, 15 Noemvrie 1926. Nr. 22. CURIERUL CREإ‍ Anul VIII. Gherla, 15 Noemvrie 1926....

download Anul VIII. Gherla, 15 Noemvrie 1926. Nr. 22. CURIERUL CREإ‍ Anul VIII. Gherla, 15 Noemvrie 1926. Nr.

of 12

 • date post

  24-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Anul VIII. Gherla, 15 Noemvrie 1926. Nr. 22. CURIERUL CREإ‍ Anul VIII. Gherla, 15 Noemvrie 1926....

 • Anul VIII. Gherla, 15 Noemvrie 1926. Nr. 22.

  CURIERUL CREŞTIN ORGAN OFICIAL AL, DIECEZEI DE GHERLA. e a ş a CU UN ADAOS NEOFICIAL. E a s s *

  Abonamentul pe un an 50 Lei. Apare de 2 ori pe lună. Inserţiuni se primesc după învoială

  P a r t e a oficiala,.

  VENERAŢI FRAŢI! t

  După încheierea vizitaţiei canonice a eparhiei, plinită în Gherla la 3 O c - tomvrie, cu drag am alergat pentru a consacra următoarele biserici, izvorâte din credinţa vie a sufletelor:

  Octomvrie 10 Biserica nouă din Uba, „ 24 Biserica renovată din Rusul de jos, „ 26 Biserica nouă din Lucăceşti, „ 31 Biserica nouă din Flişua, iar după vizitarea din nou în

  Noemvrie 7 a parohiei Iapa,; „ 8 Capela nouă a liceului „Domniţa Ileana" din Sighet.

  Văzând cu ochii puternicele pulzaţii de viaţă, manifestate în strălucitele opere de credinţă, sufletul meu plin de mângâieri fără nume, a dat laudă Dom­ nului, în sfânta îmbrăţişare sufletească, a fraţilor mei împreună lucrători în viia Domnului, cari au ţinut să participeM număr mare ia acele praznice ale cre­ dinţei, şi a miilor de credincioşi, cari au alergat din mari depărtări lă sfinţirea altarelor Domnului, pentru a lua har şi binecuvântare.

  Am avut fericirea a vedea un trup şi un suflet, biserica Domnului viie şi însufleţită încurumându-se aceste mângâieri cu împăcarea sufletelor credincioase din Uba, turburate o clipă de ispita sărhânătorilor de neghină, a făgăduielilor de­ şarte. S'a ridicat falnică şi împodobită biserica din Ilba, rodul credinţei vii şt jertfitoare, ajutând la biruinţă sufletul sbiciuit de ispită. Azi sunt cu toţii un suflet. Aşa s'a sfinţit biserica din Ilba: sufletul şi roadă sufletului.

  Aşa s'au sfinţit şi celelalte sfinte altare ale Domnului, operând Domnul ca un atotputernic cu lumina darului său preasfânt

  Bucuraţi-Vă Fraţilor, iarăşi Vă zic bucuraţi-Vă: Domnul este aproape

  Darul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi.

  Dragostea mea cu voi cu toţi întru Hristos Isus. Amin

  Gherla, Ia 14 Noemvrie 1926.

  , Nr. 5536. E p i s c o p Z ' U . L I L O .

 • Pag. 114 CURIERUL CREŞTIN. Nr. 22.

  Mult Onoratul Emil Bran protopop onorar-paroh în Dragomireşti este nu­ mit paroh la Simitul Silvaniei, pro­ topop al tractului-Crasnei, a rhi diacon şi vicar foraneu episcopal al Siha- jiiei.

  Din şed. cons. 23 Oct. 1926. ' Nr. 5000.

  Mult Ouoratul Alimpiu Coste, adm. protopop interimal al tr. Valcăuhii, pa­ roh în Ceheiu, este numit protopop Mctual al acelui aş tract.

  Din şed. cons. 23 Oct. 1926. Nr. 5225.

  Clarisimul Dr. Titus Mă lai u pro­ fesor de Filozofie, Sociologie şi Peda­ gogie la Academia Noastră teologică este numit titularul catedrei de Teo­ logia Morală şi Pastorală.

  Din şed. cons. 2 Oct. 1926. Nr 47 5-

  Onoratul Vaier Dean paroh în jlişua (D. CiceuCristurului) este nu­ mit protopop onorar cu facultate de a purta brâu roşu.

  Dat în Ilişua, cu ocaziunea sfinţirii bisericii din 31 Oct. şi publicat în şed. cons. 2 Nov. 1-926. •

  Nr.

  Onoratul\ Pompeiu Făgărăşan pa­ roh în Rusul de jos (D. Becleanului) este numit protopop onorar cu facul­ tate de a purta brâu roşu.

  Dat în Rusul de jos cu ocaziunea •sfinţirii bisericii din 24 Oct. şi publi­ cat în şed. cons. 2 Nov. 1926,

  Nr. 5362.

  Onoratul Paul Szilâgyi preot-pro- fesor de religie în Sighet (D. Sighetului) este numit protopop onorar cu facul­ tate de a purta brâu roşu.

  Dat în Sighet, cu ocaziunea sfinţirii capelei dela Liceul de fete „Domniţa Ileana"" şi publicat în Gherla, in şed. cons. 10 Nov. 1926.

  Nr. 5506.

  Onoratul Iosif Mureşan paroh în Piatra (D. Ciceu Cristurului) este nu­

  mit protopop onorar cu facultate de a purta brâu roşu.

  Din şed. cons. 10 Nov. 1926. Nr. b4.0.

  Onoratul Victor 'Xraian Pop, fost preot în Frumoasa (Arhidieceză) este primit în sinul Veneratului Cler al E- parhiei Noastre şi numit administra­ tor local ia parohia Suurăş (D. Ol- pretului).

  Din ţ.ed. cons.' 30 Oct. 1926. Nr. 5211,

  Onoratul loan Valean, preot nou­ ţi.rotonit este numit administrator lo­ cal la parohia Figa (D. Becleanului).

  Din şed. cons. 23 Oct. 1926- Nr. 5 %2.

  de parohi.

  Următorii Onoraţi fraţi preoţi sunt numiţi parohi: \) ioan lues din Cul- cea ( U . Şomcuts), ~) Emil Fu cec din Rozavlea (D. Iza), 3) Vasile Duma din Cuhca (D. -fetid), 4) loan Cheresteş din Fodora Română (D. Vad), 5) Ac­ rei Ghdea din Săuca (D. Sărăuad), 6) Victor Avram din jojib (D, Sătmar), 7) 'Virgil Bac.iu din Şoimuş • (D.- Bi­ striţa), -) luliu Ardelean dela Mănă­ stirea Moiseiului (D. Vişeu), 9) Teodor Pop din Fâritânele (D. Buza), 10) Ni- colae Iuhas din Plopiş, 11) Vasile Pop din Valcăul de jos, 12) Dioniziu Vicaş din Valcăul de sus (D. Valcău), 13) Vasile Câmpean din Măluţ (D. Sânmărghita), 14) Corneliu Bucşa din Bulgari (D. Oarţa), 15) Adrian Lupan din Rona de jos (D. Sighet), 16) An­ drei Bojor din Ghiolţ, 17) Ioan Che­ resteş din Sântioana (D. Sic), 18) Vic­ tor Lazar din Mureşenii Bârgaului, 19) Emil Ştefănuţiu din Feldru, 20) Ale­ xandru Bidian din ilva mare-Luncă, 21) luliu Pop din Suplaiu, 22) 7Vo- fil Rotariu din Rebra, (Vie. Rodnei), 23) Mihail Rednic din Crăceşti (D. , Mara), 24) Ioan Câmpean din Pop- tejec (D. Bred), 25) Patriciu Trufaşiu din Giorocuta, 26) Valeriu Ciurdă- rean din Corni (D. Şamşod), 27) Au-

 • Nr. 22. CURIERUL -CREŞTIN Pag. 115 .

  rel Ciurdărean din Sălişca, 28) Va­ ier Cosma din Dăbâceni (D. Câţcău), 29) Emil Pop din Crasna (D. Crasna), 30) Augustin Podoabă din Benefalău (D. Noţig), 31) Alexandru Cadar diu Că-' ţeluş (D. Periceiu), 32) Efrem Coteţiu din Mesteacăn (D. Ciocmani), 33) Dr. Vasile Bebrean din Sesarrrî, 34) Va- leriu Bebrean din Chiuza (D. Ciceu- Cristur), 35) Ionn Andron din Racşa, 36) Vasih' Pop din Trip (D. Ţara Oa­ şului), 37) Petru Viman din Negrileşti (D. Reteag) şi 38) Emil Negru ţiu din Recea (D. Baia-mare).

  Din şed. cons. 30 1926. Nr. 5 586 - 54 N 3,

  Chiemare la hirotonire. In ziua de 3 D°

 • Pag. 116 CURIERUL CREŞTIN. Nr. 22

  întregirile salariilor preoţilor pe tri­ mestrul Iulie — Septemvrie 1926.

  (Urmare^.

  Nr. P a r o h i a P r e o t u l Sala»-, Suma de curent

  P a r o h i a P r e o t u l gradaţi plată

  327 Ocna Dejului 328 II. Coste Laurenţiu 2 6 2 5 — 1292340 329 Ocna-Şugatag Sabo Vasile 2250 — 1121085 330 Odeşti Gavriş Vasile 3000- — 1327845 331 Odorău Anderco Victor 3000-— 13812 — 332 Odorheiu Bocoş Teofil 30u0" - 13887 90 333 Olpret

  Bocoş Teofil

  334 Onceşti Anderco Ştefan 3 0 0 O - 1403370 335 Orman Vereş Ioan 3 0 0 0 - - 1347975 336 Ortelec Cheresteş Iuliu 1500 — 9412-05 337 Oşorheiu Mureşan Alexandru 2100 — 9 0 6 2 5 5 338 Parva Bob Anchidmi 1500 — 9504-90 339 Petrova Vlad Dariu 3000-— 1350450 340 Păţăluşa Pop Augustin 2100-— 9076-65 341 Peceiu

  Pop Augustin

  342 Peri cei u Sitna Laurenţiu Mureşan Ştefan

  3000-— 13222-35 343 Petri haza

  Sitna Laurenţiu Mureşan Ştefan 3000 - 1326! 05

  344 Peatra Mureşan Iosif 3000 — 1351065 345 Pâglişa Fetti Victor 1500-— 944760 346 Pinticul român Pop Ioan 1 5 0 0 - - 9759 — 347 Pir Filip Alimpiu 3000 — 13550-10 348 Plaiu Pop Iuliu 2250-— 1181 L15 349 Poiana Buzilă Ştefan 3000-— 1393575 350 Poieni Drăgan Anchidim 1875 — 1137540 351 Poieni Bârsan Ioan 1 5 0 0 - 9 4 1 2 0 5 352 Poiniţa Oltean Ioan 2 6 2 5 " - 12682-65 353 Poptelec Câmpian Ioan 2250 — 11724-15 354 Porţ Vetişan llie 1050-— 6388-65 355 Poşta Buda Vasile 2250-— 11794-20 356 Potău Berinde Gavril 3000-— 13370-40 357 Preluca veche

  13302-45 358 „ nouă Preluci

  Petrovan George 3 0 0 0 - 13302-45 359

  „ nouă Preluci Bud Augustin 1875-— 11332-50

  360 Pria Ciurdărean Emil 1500'— 9619-05 361 Pribileşti Coza Ioan 3000'— •13465 65 362 Prilog Baban AKxandru 3000-— 1319970 363 Prislop Ciuntereiu George 3000 — 13315-50 364 Prislop

  Ciuntereiu George

  365 -Pruni 366 Pruni 367 Purcăreţ 368 Raşca Andron Ioan 1875 — 1139175 369 Ragla Mureşan Alexandru 2 2 5 0 - - 11801-10

  Nr. 4818.

 • Nr. 22. CURIERUL CREŞTIN. Pa ţ . 117,

  Nr. P a r o h i a P r e o t u l Salar, Suma curen

  P a r o h i a P r e o t u l gradaţii de plată

  370' Răstoci Buzura Petru 3000 — 1 3 2 7 0 9 5 371 Rebra mare Rotar Teofil 1 2625 — 12646*95 372! Rebrişoara Precup Anton 3000 — 13313-25 373 Recea Negruţiu Emil 2250 1 1696-70 374 Recea Coste Nicolae 1500 — 9420-90 375 Remetea Bota Vasile 1 5 0 0 - - ' 9767-85 376 Reteag Sonea Ioan 3000'— 14443.95 377 Remeţ , Maior George 3000 — 1353075 376 Rodnâ-nouă Grapini Pamfil 3000 — .13326-60= 379 „ II-

  Grapini Pamfil

  380 „ veche Malaiu Daniel 3 0 0 0 - - 13645-05 381 „ li- Pop Simion 1875"— 11094-90 382 Rona

  Pop Simion

  383 Rogoz 384 Rchia Procopiu Cotuţiu 1 5 0 0 - - 9493-65 38o Romaneşti Maxim Alexandru 2625 — 13018-80 3 8 6 Romuii Bichigean Ga vrii 1875-— 1135335 387 Rona de jos Lupan Adrian 2250--— 11638-95 388 Ro/avlea Fuciec Emil 2250- - 11332-05 389 Rugăşeşti Oprea Nrcolae 2250- - 1170L05 390 Runc Teodor Dumitru 3000-— 1367010 391 Rusul de jos • Făgăiăsan Pompeiu 3000-—