Anuarul Retail 2009

of 124 /124

description

Anuarul Retail 2009

Transcript of Anuarul Retail 2009

Page 1: Anuarul Retail 2009

agenda de lucru a retailerilor români

2009

Page 2: Anuarul Retail 2009
Page 3: Anuarul Retail 2009
Page 4: Anuarul Retail 2009

2

|nainte s` aplic`m legeacomer]ului, o schimb`m

L egea comer]ului, contestat` de retaileri [isus]inut` de produc`torii romåni, nu a debu-tat, a[a cum se credea, cu reduceri depre]uri, ci cu un proiect de modificare.

Retailerii [i furnizorii nu au apucat s` rediscutecontractele, pe baza prevederilor din forma ini]ial`,pentru c` au constatat c` legea avea celebrele„gre[eli de form` [i fond”, cu termeni defini]i gre[it,neclari sau care lipseau.

Afla]i mult timp pe baricade diferite, produc`toriiromåni [i retailerii interna]ionali au ajuns la o con-cluzie comun`: legea trebuie modificat`.

La mai pu]in de o lun` de la promulgarea ei dec`tre pre[edintele Traian B`sescu, a fost depus laCamera Deputa]ilor un proiect de modificare a legii,iar ambele p`r]i \[i pun speran]a ca la jum`tatealunii decembrie acesta s` fie aprobat, astfel ca \nianuarie noile contracte s` ]in` cont de acesteschimb`ri.

Forma ini]ial` nu define[te exact categoriilereprezentate de consumator, comerciant [i cost deachizi]ie la furnizor. |n schimb, \mparte produselealimentare \n dou` - proaspete [i congelate, darnoua form` elimin` aceast` segmentare.

Ca o completare a legii, produc`torii vor intro-ducerea posibilit`]ii de acordare a unor bonusuri,diferite de discount-uri, iar ambele vor fi sc`zute dincostul de achizi]ie.

EEddiittoorriiaall

EEDDIITTOORRIIAALL

Pe lång` modific`rile legate de anumite defini]ii,produc`torii [i retailerii doresc eliminarea uneiprevederi care stabile[te termeni de plat` maximali\n func]ie de categoriile de produse. Ei cred c` osolu]ie mai bun` ar fi negocierea fiec`rui contract,iar partenerii s` \[i stabileasc` singuri termenele deplat`.

Cåt despre efectele legii, acestea se vor l`saa[teptate, cel pu]in pån` se va [ti dac` se vor lua\n considerare modific`rile.

Legea transpune Codul de bune practici, carestabilea rela]iile dintre proprietarii re]elelor comer-ciale [i produc`torii romåni, cod ap`rut anul trecutdup` negocieri de mai bine de cinci luni.

Cum produc`torii s-au ar`tat nemul]umi]i c`dup` asumarea codului nu au fost eliminate taxelecare nu aveau leg`tur` cu produsele de la raft, s-aajuns la varianta unei legi.

Teoretic, actul normativ ar putea reduce pre]urilela raft cu 20-30%, \n practic` \ns` acest lucrudepinde de retaileri, sus]in produc`torii.

Nimeni nu ofer` siguran]a c` de la jum`tatealunii ianuarie, cånd vor fi semnate noile contracte, \nmagazine alimentele [i b`uturile vor costa mai pu]in.

Din contr`, produc`torii anun]` cre[teri depre]uri la produsele cu materie prim` din importsau acolo unde au ]inut sub capac eventualelescumpiri. �

Gabriela Niculescu, Redactor-{ef

Page 5: Anuarul Retail 2009
Page 6: Anuarul Retail 2009

SSuummaarr4

SSUUMMAARR

CASETA REDAC}IONAL~

REDACTOR-{EF:Gabriela NICULESCU

REDACTORI:Roxana FULGEANU

Liviu IANCU

PUBLISHERTeodora IUGA

ART DIRECTOR & DTP:Felix IONESCU

GRAPHIC DESIGNER COPERT~R`zvan IORDACHE

CUSTOMER SUPPORT:Nicoleta BUGA

TRAFFIC MANAGER:Sorin CIURARU

BRAND MANAGER:Doru PU{CA{U

CORECTUR~:Diana }U}UIANU

CONFERENCE AND PRINT DEVELOPMENT MANAGER:Raluca VOIVOZEANU

VÅNZ~RI:Adriana {INDRILOIUDaniela CO{~REANU

Mircea NEAGURamona P|RVULESCURoxana {TEF~NESCU

Victor BUIUCA

Tel.: 031.82.56.424Fax: [email protected]

DIRECTOR VÅNZ~RI:{tefan PARASCHIV

DIRECTOR FINANCIAR:Dana COZAC

DIRECTOR BUSINESS:C`lin BUZEA

DIRECTOR GENERAL MEDIAFAX:

CRISTIAN DIMITRIU

TIPAR {I PREPRESS: RH PRINTING

RETAIL 7Analiz`: De la \nchideri de magazine la optimism 8Analiz`: Vån`toarea de oferte speciale 12Analiz`: M`rcile private, mai pu]in cunoscute 16Analiz`: Strategii de extindere \n criz` 18Cronologie Retail 2008-2009 20Informa]ii companii

Retail 28Bricolaj 29Electronice [i electrocasnice 30Fashion 31Mobil` 32Mall-uri 33

PRODUC}IE 35Analiz`: Pre]uri constante la panifica]ie. Deocamdat` 36Analiz`: Promo]iile [i reducerile de pre], colacul de salvare pentru lactate 40Analiz`: Carnea romåneasc` nu mai aduce profit 44Analiz`: Uleiul de m`sline pierde din nou teren 50Analiz`: Legumele [i fructele se \ntorc \napoi acas` 52Analiz`: Pia]a dulce mult aduce 55Analiz`: Goana dup` cafeaua perfect` 58Analiz`: Pre]urile „piperate” blocheaz` consumul de condimente 60Analiz`: R`coritoarele - sete pentru un stil s`n`tos 62Analiz`: Fiecare romån renun]` la 14 litri de bere \n acest an 64Analiz`: Produc]ie mai mare, dar consum mai mic de vin 66Interviu: R`zvan Serghiu]`, director al Cotnari 68Analiz`: Sc`dere cu 20% \n vreme de criz` la b`uturile spirtoase 70Analiz`: Contrabanda [i accizele pun presiune pe produc`torii de tutun 72Analiz`: |n situa]ii de criz`, produse de \ngrijire personal` mai ieftine 74Analiz`: Cur`]enie premium 76Cronologie Produc]ie 2008-2009 78Informa]ii companii

Agricultur` 81Mor`rit [i panifica]ie 81Lactate 83Carne [i preparate 85Pe[te 88Ulei 88Legume [i fructe 89Zah`r 91Dulciuri 91|nghe]at` 93Condimente 94Cafea 94B`uturi r`coritoare 95Ap` 96Bere 97Vin 97B`uturi spirtoase 99|ngrijire personal` [i a locuin]ei 100

SERVICII CONEXE 103Analiz`: Ambalaje - Cartonul ondulat face un pas \napoi 104Analiz`: Software - Bugetele pentru infrastructura de IT reduse cu 30% 106Cronologie Resurse umane 2009 112Informa]ii companii

Distribu]ie 114Ambalaje 115Utilaje 116Software 117

Indexul general al companiilor 119

Page 7: Anuarul Retail 2009
Page 8: Anuarul Retail 2009
Page 9: Anuarul Retail 2009
Page 10: Anuarul Retail 2009

De la \nchideride magazine la optimism

8 AAnnaalliizz`̀

RREETTAAIILL

Recesiunea i-a f`cut \n acest an pe retaileri s` ia \n calcul posibil-itatea reducerii stocurilor, a spa]iului sau chiar \nchiderea maga-zinelor, iar de multe ori au amånat pl`]ile c`tre furnizori. Totu[i,proprietarii magazinelor sunt optimi[ti, aproape jum`tate fiindconvin[i c` 2010 va fi un an mai bun.

Gabriela Niculescu

R etailul romånesc va continua s` creasc`, \nurm`torii doi ani, cu 16%, la peste 105 mi li -arde de lei, pentru 2009 afacerile juc`torilorde pe pia]` urmånd s` ating` valoarea de90,15 miliarde de lei, potrivit estim`rilor

Euromonitor International. Anul trecut, pe pia]a local` s-au

cheltuit 85,2 miliarde de lei pentru produse alimentare [inon-alimentare.

Romånii au continuat s` aloce cea mai mare parte aba nilor pentru hran`, b`utur` [i ]ig`ri, constatåndu-se otendin]` de a cheltui mai mult pentru alimente. De altfel,pia]a de produse alimentare va cre[te \n acest an cu 13%,

Sursa:

Page 11: Anuarul Retail 2009
Page 12: Anuarul Retail 2009

AAnnaalliizz`̀10

RREETTAAIILL

la 54,7 miliarde de lei, \n timp ce vånz`rile de cosmetice,produse pentru \ntre]inerea locuin]ei, \mbr`c`minte,\nc`l]`minte, electronice [i electrocasnice vor \nregistra unu[or declin de 3%, la 33,4 miliarde de lei, reiese din dateleEuromonitor.

Num`rul magazinelor de retail va ajunge la 134.300,cu aproape 5.000 de unit`]i mai pu]in decåt \n 2008,urmånd s` fie \nchise atåt magazine alimentare, cåt [i non-alimentare.

|n 2011, num`rul unit`]ilor de retail va fi de 136.400,existånd un trend ascendent pe segmentul non-food, de la61.500 \n 2009 la 62.300 \n 2010 [i 63.300 \n 2010.

Magazinele pentru produse alimentare vor continua s`fie \nchise [i \n 2010, dar \[i p`streaz` poten]ialul decre[tere pentru anul urm`tor. |n acest an, num`rul maga-zinelor pentru alimente va ajunge la 72.800, fa]` de74.900 \n 2008, iar \n 2010 vor exista 72.700 de unit`]i[i 73.000 \n 2011.

Lideri europeni pe comer]ul tradi]ionalComer]ul tradi]ional, reprezentat de magazinele mici,

chio[curi, pie]e [i b`c`nii, acoper` dou` treimi din pia]`,dar tendin]a este de reducere a importan]ei lui, tot mai mul]iconsumatori \ndreptåndu-se c`tre hipermarketuri [i super-marketuri.

Potrivit unui clasament realizat de firma de cercetareNielsen, Romånia ocup` primul loc la nivel european \nceea ce prive[te ponderea comer]ului tradi]ional \nvånz`rile de produse alimentare. Pie]ele din Polonia,Slovacia [i Ungaria sunt asem`n`toare cu cea dinRomånia, comer]ul tradi]ional avånd o pondere ridicat`. Lapolul opus se situeaz` Fran]a, cu 4% din valoarea total` apie]ei de retail reprezentat` de micile magazine, dar [iBelgia [i Olanda, cu 7% fiecare.

„Odat` cu dezvoltarea marilor re]ele interna]ionale,comer]ul tradi]ional se restrånge numeric. Formatele mari,cu suprafe]e care dep`[esc 40 de metri p`tra]i, au o u[oar`extindere”, se arat` \n studiu.

|n ora[ele mari, romånii las` cea mai mare parte abugetului alocat pentru gospod`rii \n hipermarketuri, super-marketuri [i discounturi, \n timp ce popula]ia care locuie[te\n ora[ele medii alege magazinele tip discount. |n Bucure[ti,cump`r`turile lunare sunt prioritar dirijate c`tre hipermar-keturi, potrivit Nielsen.

Cei mai cunoscu]iCarrefour, real,- [i Kaufland sunt cei mai aprecia]i retai-

leri de pe pia]a local`, cele trei re]ele comerciale, \mpre-un` cu Auchan [i Cora, avånd totodat` o identitate puter-nic` \n råndul consumatorilor, potrivit unui studiu realizat defirma de cercetare MEDNET Marketing Research Center.

|n ceea ce prive[te imaginea retailerilor din Romånia pebaza asocierii sloganurilor cu brandul, real,- este lider,58,9% dintre consumatorii intervieva]i identificånd lan]ul demagazine. De asemenea, 17,9% dintre responden]i aurecunoscut sloganul Carrefour, 14,8% pe cel al re]eleiKaufland, 7,7% - Cora [i 4,9% - Auchan.

„Studiul de pia]` arat` c`, pe totalul e[antionului, va lo -a rea indicelui de recunoa[tere asistat` este foarte bun`pentru real,-, Metro [i Carrefour. Valoarea indicelui derecunoa[tere asistat` pentru Carrefour este de 98,2%.Acesta ocup` \n schimb pozi]ia a doua, dup` real,-Hypermarket, \n ceea ce prive[te notorietatea spontan`”,se precizeaz` \n studiu.

Insolven]`, afaceri mai mici [i restructur`riF`r` excep]ie, toate lan]urile de supermarketuri cu pro-

prietari romåni au avut \n anul 2009 probleme mari saufoarte mari, cauzate de criza economic`. Companiile Spar,Trident [i re]eaua de hipermarketuri Pic [i-au cerut singureinsolven]a, presate de creditori, intrånd \n reorganizarejudiciar`.

{i firma Ivet Comprod, care de]inea lan]ul de magazineEthos, are mari dificult`]i, deoarece mai multe companii

Sursa:

Page 13: Anuarul Retail 2009

11AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

mari, printre care Tnuva [i Quadrant Amroq Beverages, i-aucerut insolven]a. Din acest motiv, Ion {oloman, proprietarulIvet, a transferat magazinele c`tre Ivet Logistic, la care esteac]ionar.

Pe de alt` parte, \n luna noiembrie a avut loc [i ceamai mare tranzac]ie a anului \n domeniu. EnterpriseInvestors a cump`rat re]eaua de supermaketuri Profi cusuma de 66 de milioane de euro. Profi, care de]ine 64 demagazine, a avut anul trecut vånz`ri de 95 de milioane deeuro.

Nu doar supermarketurile au trecut prin momente grele\n 2009, ci \ntreaga pia]` de retail. Unul dintre cei maimari juc`tori locali, Carrefour Romånia, a anun]at sc`dereacu 1,2% a vånz`rilor \n primele nou` luni ale anului 2009,dup` o diminuare cu 11% \n trimestrul al treilea.

Semne bune pentru 2010Principalele dificult`]i cu care s-au confruntat retailerii pe

timpul verii, pe fondul crizei, au fost schimb`rile de pre]uri[i de volume de achizi]ie, potrivit unui studiu realizat \n sep-tembrie de Nielsen.

Pe de alt` parte, comparativ cu luna martie a acestuian, a crescut num`rul proprietarilor de magazine care auprobleme cu \ntårzierea livr`rii m`rfii de c`tre furnizori, dar[i cu pl`]ile c`tre distribuitori. |n plus, 15% s-au confruntat,\n vara acestui an, cu falimente ale partenerilor. Retailerii

au \ncercat s` diminueze efectele crizei aplicånd mai multem`suri, prima fiind de mic[orare a stocurilor, \n peste 50%din cazuri. De asemenea, lan]urile de magazine au deciss` scad` volumele de achizi]ii, s` cumpere marf` de lafurnizori la un interval mai mare de timp, s` schimbe sorti-menta]ia etc. O pondere de 1% au admis fie c` au \nchismagazine pe timpul verii, fie c` au redus spa]iul.

Reducerile de stocuri au fost, \n cea mai mare parte atimpului, de 15-30%, peste o treime din retaileri apelånd laaceast` m`sur`.

„Dac` la \nceputul anului retailerii din Moldova se con-fruntau cu dificult`]i legate \n special de pre]ul de achizi]ie[i volume, iar Bucure[tiul cu probleme legate de sortimen-ta]ie, \n trimestrul trei Bucure[tiul resimte mai mult schimb`ri\n pre]ul de achizi]ie [i volume”, a declarat Claudia Lasc`r,retail services manager Nielsen.

Anali[tii firmei de cercetare sus]in c` magazinele par afi preg`tite s` preia o parte din presiunea pre]urilor furni-zorilor, 38% dintre proprietarii unit`]ilor comericale a[tep-tåndu-se la o majorare a costurilor \n anul viitor.

De asemenea, 25% dintre retaileri spun c` pre]ul dinmagazine va cre[te \n 2010, iar 64% cred c` se va p`strala nivelul din 2009.

Juc`torii din retail sper` c` situa]ia se va remedia anulviitor, 43% mizånd pe o activitate bun` sau mai bun` fa]`de 2009, \n timp ce numai 6% se a[teapt` la rezultateslabe [i 1% spun c` este probabil s` \nchid` magazinul. �

RREETTAAIILL

Page 14: Anuarul Retail 2009

12

Vån`toarea de ofertespeciale

Pentru prima dat` \n acest an, consumul de bunuri s-a \nfrånat \ntrimestrul al treilea, cheltuielile totale crescånd cu numai 11%fa]` de 17% \n primele [ase luni din 2009, concluzie sus]inut` dedatele GfK. Ponderea cheltuielilor cu måncarea [i b`utura \nbugetul familiilor din Romånia continu` s` fie ridicat`, de aproximativ 40%.

Gabriela Niculescu

AAnnaalliizz`̀

RREETTAAIILL

S c`derea apetitului pentru cump`r`turi, fun-damentat` \n principal de bugetele reduse,a avut ca efect utilizarea tot mai frecvent` atehnicilor de „sales promotion”. Nu depu]ine ori, consumatorii se informeaz`

asupra promo]iilor existente \n magazine \nainte de apleca de acas`, prin intermediul bro[urilor. Ei reu[esc \nscurt timp s` identifice unde pot g`si, \n zon`, alimentelede care au nevoie, la un pre] mic.

„Promo]iile la raft par s` fie cele mai la \ndemån`pentru cre[terea vånz`rilor pe termen scurt. O analiz` aeficien]ei promo]iilor realizat` pe mai multe pie]e dinFMCG arat` c` produc`torii fac o serie de gre[eli careau efecte nocive asupra afacerii lor pe termen mediu [ilung”, a declarat Daniel Enescu, partener al grupuluiDaedalus Millward Brown.

Astfel, produc`torii au \nceput s` practice dis-counturi exagerat de mari de tip „cumperi unul [iprime[ti \nc` unul gratis” sau „60% reducere” la unsingur produs.

„Reducerile te fac s` te \ntrebi legitim asupra calit`]iiprodusului [i, nu \n ultimul rånd, asupra corectitudiniipre]ului \n trecut. Oricum ar fi, senza]ia de \n[el`ciunese insinueaz` [i poate afecta serios valoarea brandului”,a explicat partenerul grupului Daedalus.

Med

iafa

x Fo

to /

Ana

Poe

nariu

Page 15: Anuarul Retail 2009

13AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

Un alt efect negativ al promo]iilor prelungite ar fi fap-tul c` acestea creeaz` obi[nuin]`, iar clien]ii se simt frus-tra]i atunci cånd oferta special` este retras`.

„Am sesizat fenomene de canibalizare \n interiorulportofoliului aceluia[i produc`tor atunci cånd promo]iileau creat dezechilibre majore de pre]. Produc`torulpierde de dou` ori, o dat` c` atrage prea pu]ini con-sumatori noi, de[i face eforturi financiare serioase, adoua oar` c` vinde cu prioritate produsul cu adaosul celmai mic”, a concluzionat Enescu.

Un studiu realizat la \nceputul anului de Nielsenarat` c` 16% dintre consumatori folosesc punctele defidelitate oferite de magazine [i 35% caut` \n mod activpromo]iile.

„|n general, de fapt, preocuparea romånilor pentrupre]uri [i promo]ii \n alegerea magazinelor din care \[ifac cump`r`turile a recå[tigat pozi]ii frunta[e \n 2009fa]` de anii 2007-2008”, a declarat Bogdana Baltasiu,client sales&service manager \n cadrul Nielsen.

Decizia se mut` la raftRecesiunea economic` din ultima vreme a marcat

transform`ri vizibile de comportament al consumatorului,\n intervale relativ scurte de timp, este de p`rerepartenerul grupului Daedalus Millward Brown.

„Decizia se mut̀ la raft, \n timp ce loialitatea seerodeaz`. Toate studiile realizate \n ultima vreme pun \n

eviden]̀ o presiune semnificativ` asupra consumatorului\n a-[i gestiona cu mai mare aten]ie bugetul. Fie c` estevorba de o sc`dere real̀ a bugetului sau de o reac]iepsiholo gic` la incertitudine, oamenii tind s` fie mai aten]ila modul \n care \[i cheltuie banii”, a precizat Enescu.

O alt` tendin]` manifestat` de consumatori estelegat` de utilizarea produselor substitute, de[i \n modtradi]ional ele „nu se c`lcau pe picioare”. „Fructeleajung s` concureze iaurtul, pastele f`inoase concureaz`carnea, berea concureaz` b`uturile nealco olice etc.”, aexplicat reprezentantul Daedalus.

Bugetele pentru haine [i ]ig`ri,primele t`iateAtunci cånd vine vorba s` cheltuie mai pu]in,

romånii sunt mai pu]in dispu[i s` cumpere måncareieftin`, s` fac` economii la benzin` [i utilit`]i sau s`renun]e la vacan]e, comparativ cu media global`,potrivit studiului ShopperTrends 2009 realizat deNielsen. |n schimb, consumatorii din Romånia taie dinbugetele pentru haine, fumeaz` mai pu]in [i amån`achizi]ia sau \nlocuirea electrocasnicelor, electronicelor[i a tehnologiei IT, cu procente peste media la nivelmondial.

De asemenea, doi din cinci romåni din ora[ele mari[i medii sunt mai aten]i la pre]uri, comportament accen-tuat \n cazul celor cu venituri mai mici [i din ora[ele

RREETTAAIILL

Page 16: Anuarul Retail 2009

AAnnaalliizz`̀14

RREETTAAIILL

medii. |n plus, pre]urile mici la majoritatea articolelor autrecut pe locul [ase \n 2009 de pe locul 14 \n 2008, \nclasamentul criteriilor de loializare a cump`r`torilor dec`tre retaileri.

Bogdana Baltasiu de la Nielsen arat` c` anul trecutbugetul alocat gospod`riilor a crescut cu 18% (mult maimult decåt cu un an \n urm`), \ns` precau]ia pe care oma ni fest` consumatorii \n privin]a pre]urilor ar puteaavea influen]e asupra cheltuielilor lunare \n acest an.

„Cu toate acestea, ne a[tept`m la o men]inere a con-sumului per gospod`rie, deoarece consumatorii declar`\ntr-o mai mic` m`sur` reducerea cump`r`turilor pentruproduse alimentare sau trecerea c`tre produse mai ief-tine sau m`rci proprii magazinelor”, este de p`rerereprezentantul Nielsen.

Mai r`u decåt \n 2008Analizånd situa]ia economic` actual`, peste

jum`tate dintre romåni simt o depreciere a nivelului detrai comparativ cu anul trecut, iar banii a circa 60% din-tre ace[tia fie nu sunt suficien]i pentru necesarul zilnic,fie aco per` doar nevoile urgente.

Aceasta este una dintre concluziile trase de anali[tiiNovel Research, \ntr-un studiu realizat \n luna martie aacestui an pe un e[antion de 1.057 persoane, reprezen-tativ la nivel na]ional. Studiul este o radiografie a con-sumatorului romån, cu scopul de a identifica principaleletipologii comportamentale \n contextul situa]iei econo -mice actuale.

Astfel, pentru 27% din romåni, \n special tineri \ntre18 [i 34 ani, cu venituri peste medie, din urbanul mare,criza economic` pare s` nu existe. Departe de ei com-portamentul de economisire sau de vånare a pre]urilormici, hainele de calitate [i m`rcile de renume avånd oimportan]` major` pentru satisfacerea nevoiloremo]ionale sau sociale specifice vårstei. Criza le-a afec-tat buzunarul destinat socializ`rii (c`l`torii, ie[iri \nrestaurante sau pub-uri). „Sunt tineri, f`r` griji legate deviitor. Unii sunt pl`ti]i suficient de bine pentru a continuaacest comportament, dar cei mai mul]i neag` existen]arecesiunii”.

O tendin]` de auto-justificare a bugetului gospod`rieieste prezent` la 17% dintre romåni, predominant \n rån-dul celor din urbanul mic [i mediu, de vårst` [i veniturimedii. Ei fac eforturi s`-[i p`streze stilul de via]`, f`r` s`cheltuie mai pu]in pentru produsele de zi cu zi. Ca [iprima categorie, ies mai pu]in \n ora[ sau \[i amån`vacan]ele [i c`l`toriile. Acest grup compar` pre]urilepentru a g`si cele mai bune oferte, dar nu au \nceputs` fac` compromisuri din punct de vedere al calit`]iipentru bunurile de consum sau haine.

Pentru 14% dintre romåni, gospod`ria devine ele-mentul central \n contextul economic actual, c`l`toriile,vacan]ele sau ie[irile de sear` fiind undeva departe.Orienta]i c`tre m`rci mai ieftine [i c`tre reducerea fac-turii telefonice, acest grup \ncearc` s` fac` din gos-pod`rie un loc cåt mai pl`cut pentru petrecerea timpu-lui. Aceast` tendin]` se face sim]it` \n special \n råndulpopula]iei de peste 35 ani din urbanul mic [i rural cuvenituri sc`zute.

„Optimi[ti dezorienta]i” este caracterizarea pescurt a 17% din popula]ie. De[i tr`iesc de pe o zi pealta [i iau m`suri drastice pentru asigurarea niveluluide subzisten]`, sunt optimi[ti [i cred \n viitor. Nu ezit`s` joace la loto pentru a prinde potul cel mare [i sunttenta]i de perspectiva credit`rii, mizånd pe un viitormai bun. Aceast` tendin]` este prezent` mai ales \nråndul persoanelor cu venit mediu [i educa]ie medie [isuperioar`.

„Dieta de criz`” caracterizeaz` 15% din romåni.Sunt persoane \n special peste 55 ani din rural, cu ve ni-turi [i educa]ie sub medie ce au o perspectiv` nu tocmaibun` despre viitor. De[i muncesc din greu pentru a-[iasigura påinea de zi cu zi, standardul de via]̀ este \ndeclin. Televizorul este punctul lor de leg t̀ur` cu spe ran -]a, urm`rind dezbateri [i a[teptånd ve[ti mai bune.

Ra]ionalizarea corelat` cu cre[terea nevoii de infor-ma]ie este modul de adaptare la situa]ia actual` pentru10% din romåni. Este un grup orientat c`tre stilultradi]ional, ce manifest` loialitate fa]` de m`rcile folosite- tinde s` ra]ionalizeze decåt s` cumpere produse maiieftine. Ace[tia sunt mai degrab` persoane cu veniturimedii, din rural, cu educa]ie sc`zut` [i medie. �

Sursa:

Page 17: Anuarul Retail 2009
Page 18: Anuarul Retail 2009

16

M`rcile private, mai pu]in cunoscute

Brandurile private nu [i-au construit o imagine clar` \n minteaconsumatorului, \n condi]iile \n care unele m`rci ale lan]urilor demagazine nu pot fi asociate cu locul unde sunt comercializate,iar cele ale produc`torilor sunt confundate cu numele unit`]ilor.

Roxana Fulgeanu

AAnnaalliizz`̀

RREETTAAIILL

Page 19: Anuarul Retail 2009

17AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

A naliza companiei de cercetare de pia]`MEDNET, referitoare la brandurile privatedin Romånia, a fost realizat` \n luna iulie,pe un e[antion de 800 de persoane. Studiularat` c` romånii nu cunosc foarte bine

brandurile private de pe pia]a local`, neputåndu-le asociacu numele magazinelor pe raftul c`rora sunt prezente.

Astfel, dintre persoanele participante la studiu care facde obicei cump`r`turile \n Billa, un procent de 33,8% auafirmat c` sunt cunosc`tori ai brandurilor private ale maga -zinului, \ns` nu to]i au putut men]iona numele acestora.

|n acela[i timp, 62,8% dintre clien]i cunosc marcaClever, \ns` doar 53,8% \l pot recunoa[te ca fiind brandprivat al magazinului Billa. Aceea[i tendin]` a fost \nregis-trat` \n cazul mai multor magazine analizate, principalulmotiv fiind lipsa unor campanii de promovare.

Produsele Real, coroni]` la notorietate Studiul MEDNET arat` c` cele mai promovate branduri

private sunt cele ale hipermarketurilor real,-, circa 79,3% din-tre clien]ii care au aflat de brandurile Tip [i Real [tiind c` suntm`rci proprii ale magazinului. Acestea sunt urmate de m`rcileKaufland (76,7%), Carrefour (60,9%) [i Metro (54,1%).

|n ceea ce prive[te rata de cump`rare, \n cazul bran-dului Clever procentul este de 85%, iar \n cazul m`rcii„No.1”, cea mai cunoscut` a lan]ului Carrefour, indicatorulse situeaz` la 80,3%. Cele mai bine våndute produse alecelor dou` branduri sunt cele de b`c`nie, precum uleiul,zah`rul [i f`ina.

|n cazul magazinelor Metro, ponderea de cump`rarepentru produsele sub brandul propriu Aro a fost de 85,7%,iar Winny, cea mai cunoscut` marc` a hipermarketuluiCora, a fost aleas` de 68,9% dintre clien]ii re]elei.

Brandul Auchan, al hipermarketului cu acela[i nume, aavut printre cele mai mici rate de cump`rare (44%), noto-rietatea m`rcii fiind \n concordan]` cu notorietatea re]elei.

Pe lång` brandurile men]ionate mai sus, alte magazineprecum Pic, Mega Image, G’Market, Plus, Profi, Interex,Ethos, Mini Max Discount [i Spar au, de asemenea, m`rciprivate.

Perspective pozitive

Majoritatea consumatorilor romåni de produse subbranduri private sunt de p`rere c` principalul avantaj alacestui segment \l constituie pre]ul mai mic, \n compara]iecu m`rcile conven]ionale de pe pia]`.

Acest lucru a fost men]ionat de 69,5% dintre per-soanele participante la studiul MEDNET.

Cu toate acestea, de[i au devenit atractive \n actualulcontext economic nefavorabil, brandurile private nu suntasociate cu calitatea, precum m`rcile conven]ionale. Oexplica]ie \n acest sens este faptul c` romånii asociaz`calitatea cu pre]urile ridicate.

Un alt dezavantaj \l reprezint` lipsa campaniilor depromovare cu ajutorul c`rora brandurile private ar puteadeveni mai cunoscute de c`tre consumatori.

Totu[i, cei care au cump`rat pån` acum produse subbranduri private au devenit loiali acestui segment, peste90% dintre participan]ii la studiu inten]ionånd s` cumpereastfel de produse [i \n urm`toarea perioad`.

Acest lucru demonstreaz` c`, pe viitor, m`rcilelan]urilor de magazine vor \ncepe s` cå[tige teren pepia]a romåneasc`.

La ora[e mari, achizi]ii mai multeAtractivitatea m`rcilor proprii ale re]elelor comer-

ciale este \n stråns` leg`tur` [i cu dimensiunea ora[uluidin care provin cump`r`torii, conform analizei ShopperTrends 2009 realizat` de Nielsen.

Spre exemplu, \n Capital`, 92% din totalul respon-den]ilor au cump`rat cel pu]in o dat` o marc` privat`,\n vreme ce \n ora[ele mari procentul acestora sesitueaz` la 79%, iar \n ora[ele medii coboar` la 74%.

Pe de alt` parte, anali[tii Nielsen mai arat` c` pro-centul total de achizi]ie a crescut \n 2009 fa]` de 2008,f`r` excep]ie, la toate m`rcile marilor lan]uri de maga-zine: de la 13% la 21% \n cazul Aro, de la 10% la15% pentru „No. 1”, de la 9% la 14% pentru Winny,pentru a le enumera doar pe cele cu valorile cele maimari. �

RREETTAAIILL

Sursa: Sursa:

Page 20: Anuarul Retail 2009

18

Strategii de extindere \n criz`

Pentru pia]a spa]iilor comerciale, ultimul an a fost unul al extremelor:\n Bucure[ti au fost livra]i aproape 200.000 de metri p`tra]i de spa]iide retail, iar \n restul ]`rii peste 100.000 de metri p`tra]i. |n acela[itimp \ns` dou` centre comerciale au fost \nchise \n provincie.

Liviu Iancu

AAnnaalliizz`̀

RREETTAAIILL

L a \nceputul anului, dezvoltatorii anun]au c`vor \ncepe construc]ia sau vor livra pe pia]`\n 2009 circa 350 de proiecte de retail, con-form firmei de cercetare IBC Focus. Estevorba de anun]uri de deschidere a unor

[antiere care au ca func]iune final` showroom-uri(auto, materiale de construc]ii, centre expozi]ionale),cash&carry, hipermarket, bricolaj, supermarket, maga-zin, mall/centru comercial sau sta]ie de carburan]i.Dintre acestea, doar 48% erau, \n luna august, \n fazade execu]ie sau amenajare. Restul de 52% erau, lasfår[itul primelor opt luni din 2009, \n stadiul deinten]ie, proiectare sau licita]ie.

|n acest an au fost \nchise [i dou` centre co mer -ciale, respectiv Trident Shopping Center din Sibiu [iArmonia Center din Br`ila.

O analiz` a IBC Focus arat` c`, doar \n lunaaugust 2009, erau \n derulare, la nivel na]ional,1.100 de [antiere civile, industriale [i infrastructur`,dintre care 176 f`ceau parte din segmentul industrial.De asemenea, 22% dintre construc]ii au func]ie \nindustria alimentar`, 18% fac parte din segmentulindustrial, partea de produc]ie, iar 16% au func]ielogistic`. Retailul de]inea 12% din num`rul total deproiecte analizate \n luna august.

Practic, segmentul de retail este sus]inut de centrelede bricolaj [i centrele de tip supermarket/hipermarket.De altfel, 65% dintre proiectele de tip retail \nregistrate\n luna septembrie apar]in acestor segmente.

Stocul de spa]ii comerciale de pe pia]aromåneasc` a crescut \n acest an cu 240.000 de metri

p`tra]i, prin [apte proiecte noi [i trei extinderi. |n2009 au fost finalizate opt centre comerciale noi: AFIPalace Cotroceni, \n Bucure[ti, cu o suprafa]` \nchiri-abil` de 76.000 de metri p`tra]i, Grand Arena, deasemenea \n Capital`, cu o suprafa]` de 44.500 demetri p`tra]i \nchiriabili, Era Shopping Park \n Oradea,cu 32.400 metri p`tra]i, Real II \n Constan]a, cu osuprafa]` de aproape 15.000 de metri p`tra]i,Galleria Piatra Neam] [i Galleria Suceava, cu 12.200,respectiv 10.700 de metri p`tra]i, [i Central Plaza dinBac`u, cu o suprafa]` de 6.500 de metri p`tra]i.

Acestora li se va ad`uga un stoc de centre comer-ciale aflate \n construc]ie pe pia]a imobi liar` local`, ac`ror inaugurare este prev`zut` pån` la sfår[itul anu-lui 2009 [i care cumuleaz` 89.000 de metri p`tra]i.

|n topul ora[elor cu cele mai multe proiecte de retailconduce Bucure[tiul, care acoper` 7,14% din pia]`,urmat de Gala]i (5%) [i Oradea (4%), conform datelorIBC Focus.

Mall-ul crizeiPia]a de retail a \nregistrat, \n pofida crizei eco-

nomice, [i inaugurarea celui mai mare mall dinRomånia. |n luna octombrie a fost inaugurat AFI PalaceCotroceni, primul proiect AFI Europe \n Romånia, careare o suprafa]` construit` de 215.000 de metrip`tra]i, din care aria \nchiriabil` este de 76.000 demetri p`tra]i. Investi]ia a fost de 300 de milioane deeuro. Proprietarii spun c`, \n primele zile dup`deschidere, centrul co mercial a avut un trafic de70.000 de persoane pe zi \n cursul s`pt`månii [i de

Page 21: Anuarul Retail 2009

19AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

100.000 \n zilele de weekend. Pe fond, \ns`, pia]a deretail din Romånia a sc`zut \n 2009. Datele Eurostatpentru septembrie arat` c` Romånia se plasa, \n lunarespectiv`, pe locul cinci \n Uniunea European` (UE)din punct de vedere al ritmului de sc`dere al volumu-lui comer]ului cu am`nuntul, cu o diminuare de 12,7%,comparativ cu aceea[i lun` a anului trecut. La nivelulblocului comunitar, indicatorul a coboråt cu doar2,5%.

Doar patru dintre cele 17 state prezente \n rapor-tul biroului european de statistic` au avut cre[teri alevolumului comer]ului cu am`nuntul, pe primele dou`locuri situåndu-se Polonia (5,4%) [i Austria (3,1%).

Marile lan]uri de retail au continuat, cu toate aces-tea, s` investeasc` \n noi magazine. Real,-Hypermarket a inaugurat \n octombrie cel de-al 22-leamagazin din Romånia, \n Bucure[ti, \n centrul comer-cial AFI Palace Cotroceni, \n urma unei investi]ii de23,4 milioane de euro. {i Selgros a deschis la sfår[itullunii august al patrulea magazin din Bucure[ti, printr-oinvesti]ie de 38 de mi li oane de euro. Lan]ul de hiper-marketuri Kaufland a anun]at, la råndul s`u, c` va con-strui \n jude]ul Cluj un centru logistic de peste 125.000metri p`tra]i. Compania mai de]ine un centru logisticla Ploie[ti, cu o suprafa]` total` de 75.000 de metrip`tra]i, care aprovizioneaz` \n prezent toate ma ga-zinele re]elei din Romånia. Retailerul opereaz` \nRomånia o re]ea de 41 de hipermarketuri cu profil dediscount. Billa a inaugurat, de asemenea, la jum`tatealunii noiembrie, cel de-al 39-lea magazin din Romånia,\n zona Baba Novac din Bucure[ti.

Potrivit unui studiu al Nielsen Romånia, lasfår[itul anului 2006 existau la nivel na]ional un

hipermarket Auchan, [apte Carrefour, trei Cora, 17magazine Kaufland [i opt Real. |n luna septembrie aanului 2009, num`rul hipermarketurilor Auchanajunsese la [ase, Carrefour la 22, Kaufland – 42,Real – 21, \n timp ce Cora a r`mas la nivelul de treimagazine. Metro avea \n septembrie 24 de maga-zine \n Romånia, fa]` de 23 la sfår[itul lui 2006, iarnum`rul magazinelor Selgros a crescut \n acest inter-val de la 13 la 18. Billa a evoluat de la 22 desupermarketuri la sfår[itul lui 2006 la 39 \n noiem-brie 2009, Carrefour Express, prezent pe pia]` dedoar doi ani, are 24 de magazine, iar lan]urileG’market [i Interex au crescut, \n intervalulmen]ionat, de la 5 la 6, respectiv de la 8 la 12 ma -gazine. Mega Image avea 18 magazine la sfår[itullui 2006, pentru ca \n luna septembrie a acestui ans` ajung` la 47, iar Spar urcase de la 8 la 20 decentre \ntr-un interval de trei ani. {i num`rul ma ga -zinelor de tip discount a crescut \n luna septembrie2009 fa]` de sfår[itul lui 2006. Astfel, Profi a urcatde la 26 magazine la 64, Penny Market XXL de la5 la 6, Penny Market de la 26 la 77, iar PlusDiscount, care avea la sfår[itul lui 2006 34 de ma -gazine, \n luna septembrie a anului 2009 num`ra83 de unit`]i.

Per total, dup` cum arat` studiul Nielsen,num`rul magazinelor de tip hipermarket, supermar-ket, cash & carry [i discounteri a crescut de la 265la finele lui 2006 pån` la 470 \n septembrie 2009.

|n ansamblu, \n primele nou` luni ale acestui anau fost deschise doar 24 de magazine ale celor maiimportante 17 lan]uri, dup` ce acestea inaugura -ser`, \n 2008, 94 de magazine. �

RREETTAAIILL

Sursa: IBC Focus

Page 22: Anuarul Retail 2009

CCrroonnoollooggiiee20

RREETTAAIILL

DECEMBRIE 2008

TechnomarketDomo deschide dou` maga-zine Technomarket la Oradea [i Bucure[ti, reprezen-tånd o investi]ie de peste un milion de euro, re]eauaajungånd la [ase unit`]i \n Romånia.

Mobexpert a deschis, \n centrul comercialShopping City din Sibiu, al optulea hipermagazindin Romånia, o investi]ie de dou` milioane de euro.

Billa Romånia deschide un supermarket laOne[ti, ajungånd la o re]ea de 34 de magazine,dup` ce, \n luna noiembrie, a finalizat moderni -zarea magazinelor din Cluj [i Craiova.

Auchan inaugureaz` \n Bucure[ti, \n complexulcomercial Shopping City Militari, al [aselea hiper-market al re]elei, o investi]ie de 20 de milioane deeuro [i anun]` c` va mai deschide \n Capital` celpu]in dou` magazine.

Pludi Market a deschis cåte un magazin Plusla Drobeta Turnu Severin, Reghin [i Blaj, investi]iatotal` ridicåndu-se la 4,5 milioane de euro.

real,- Hypermarket deschide cåte un maga-zin la Oradea [i Pite[ti, investi]ia pentru fiecare din-tre acestea fiind de peste 22 de milioane de euro.Re]eaua german` a ajuns astfel la 19 unit`]i pepia]a romåneasc`.

IANUARIE 2009Retailerii au retras din circula]ie pungile de

plastic oferite gratuit, ca urmare a introducerii, dela 1 ianua rie, a ecotaxei de 0,2 lei pentru acestearticole, punånd \n schimb la dispozi]ia clien]ilor,contra cost, saco[e din material biodegradabil saupungi reutilizabile.

Spa]iile pentru fumat din locurile publice tre-buie s` fie delimitate [i asigurate cu ventila]ie\ncepånd cu 1 ianuarie 2009. De la aceast` dat`,\n restaurante [i baruri, spa]iile pentru fumat vorreprezenta maxim 50% din suprafa]a spa]iului alo-cat clien]ilor.

Spar a decis s` suspende activit`]ile la magazi -nul din Tårgu-Mure[, singurul hipermarket pe careretailerul \l de]ine \n Romånia, deoarece se va con-centra pe segmentul supermarketurilor, unde de]ine20 de unit`]i comerciale.

Asocia]ia Marilor Re]ele Comerciale dinRomånia recomand` comercian]ilor utilizarea

Codului de Bune Practici \n Domeniul Scan`rii, unset de reguli dezvoltat de Asocia]ia GS1, careprevine diferen]ele ap`rute \ntre pre]urile pl`tite lacasele de marcat [i cele afi[ate la raft.

Metro Cash&Carry Romånia a redeschismagazinul din Voluntari, reamenajat \n urma uneiinvesti]ii de 4,7 milioane de euro, aceasta fiind aopta unitate a companiei care a fost inclus` \ntr-unprogram de modernizare \n ultimii trei ani.

Grupul francez Auchan a cump`rat unpachet de 51% din ac]iunile companiei MGV Distri-Hiper, care administreaz` hipermarketurile Auchandin Romånia, ajungånd astfel s` controleze \ntregulcapital al firmei.

FEBRUARIE 2009Retailerul de \nc`l]`minte [i

marochin`rie Benvenuti \[i restrånge planul deextindere [i va reduce personalul cu 20%, pe fon-dul sc`derii ritmului de cre[tere a vånz`rilor de la30% \n 2008 la 5%.

MARTIE 2009Pludi Market a deschis la F`lticeni cel de-al

72-lea magazin Plus din Romånia, pentru care ainvestit circa 1,5 milioane de euro.

Anchor Group a extins centrul comercialPlaza Romånia, \n urma unei investi]ii de zece mi li -oane de euro, suprafa]a \nchiriabil` ajungånd la47.000 de metri p`tra]i. |n urma extinderii, au fostdeschise 30 de magazine noi.

Carrefour Romånia, parte a grupului francezCarrefour, deschide la Oradea al 22-lea hipermar-ket al re]elei [i primul din acest an.

Euroinvest Intermed deschide centrul comer-cial de tip mall Grand Arena \n cartierul Bercenidin sudul Bucure[tiului, \n urma unei investi]ii de187 de milioane de euro.

Rewe Romånia, parte a grupului germanRewe, deschide un magazin Penny Market laRoman, al 68-lea al re]elei din Romånia.

Cel de-al treilea magazin Hornbach dinRomånia, la care investi]iile se ridic` la 19 milioanede euro, a fost deschis la Bra[ov.

Retailerul Delhaize a \ncheiat un acordprivind achizi]ia a patru supermarketuri Prodas din

Page 23: Anuarul Retail 2009
Page 24: Anuarul Retail 2009

CCrroonnoollooggiiee22

RREETTAAIILL

Bucure[ti, magazinele urmånd s` fie incluse \nre]eaua Mega Image, a grupului belgian.

Billa Romånia deschide al doilea supermarketdin Sibiu al companiei, ajungånd astfel la o re]eatotal` de 35 de unit`]i \n Romånia.

Unirea Shopping Center, controlat indirectde familia Adamescu, care de]ine centrul comercialcu acela[i nume din Capital`, vrea s` vånd` mall-uldeschis \n Bra[ov anul trecut.

APRILIE 2009real,- Hypermarket deschide al doilea ma ga -

zin din Constan]a al re]elei [i al 21-lea hipermarketal lan]ului din Romånia, \n urma unei investi]ii de21,5 milioane de euro.

Retailerul de bricolaj Obi deschide dou`magazine, la Arad [i Pite[ti, re]eaua ajungånd ast-fel la patru unit`]i comerciale pe pia]a romåneasc`.

Retailerul francez de articole sportiveDecathlon a inaugurat, \n centrul MilitariShopping Center din Bucure[ti, primul s`u magazindin Romånia, \n urma unei investi]ii de patru mi li -oane de euro.

Compania de retail CDE R Interex, partea grupului francez ITM Entreprises, a deschis laTårgu Mure[ un supermarket Interex, pe amplasa-mentul fostului magazin Spar \nchis \n ianuarie, \nurma unei investi]ii de un milion de euro.

Guvernul a aprobat un proiect de lege caretranspune unele prevederi ale Codului de bune prac-tici \n comer]ul cu produse agroalimentare, do cu men-tul urmånd s` fie promovat \n Parlament \n proce-dur` de urgen]`.

Retailerul Trident deschide cel mai marehipermarket al re]elei, cu o suprafa]` de 8.500 demetri p`tra]i, \n centrul comercial Trident ShoppingCenter din Sibiu.

Dedeman a deschis primul magazin dinBucure[ti, a 13-a unitate a re]elei, \n urma uneiinvesti]ii de peste 12 milioane de euro.

Interhome Decor deschide, la Buz`u, altreilea magazin al re]elei din Romånia, \n urmaunei investi]ii de dou` milioane de euro, primaunitate inaugurat` de retailerul de bricolaj dup`2005.

Pludi Market a deschis la Slobozia, al 73-leamagazin Plus din Romånia, \n urma unei investi]iide 1,5 milioane de euro.

MAI 2009Retailerul german de \mbr`c`minte C&A

deschide cel de-al doilea magazin din Romånia \ncentrul comercial Aurora din Buz`u.

KFC Romånia a investit peste 1,5 milioane deeuro \ntr-un restaurant la Sibiu, al 34-lea al re]elei [iprimul care permite servirea clien]ilor f`r` caace[tia s` coboare din ma[in`.

Guvernul a aprobat ordonan]a de urgen]`privind comercializarea produselor alimentare, rea li -zat` pe baza Codului de Bune Practici pentrucomer]ul cu produse agroalimentare, care\nlocuie[te proiectul de lege pe aceea[i tem` trimisde Executiv \n Parlament la \nceputul lunii aprilie.

Billa Romånia deschide al treilea supermarketdin Bac`u al companiei, ajungånd astfel la o re]eatotal` de 36 de unit`]i \n Romånia.

Pludi Market a deschis cåte un magazin Plusla Lupeni [i la O]elu Ro[u, pentru care a investitcåte 1,5 milioane de euro, ajungånd astfel la 75de unit`]i.

IUNIE 2009Distribuitorul de produse IT Tornado

Sistems a cerut \n instan]` insolven]a AltexRomånia, din cauza unor datorii, iar retailerulsus]ine c` litigiul a fost solu]ionat.

BERD a aprobat acordarea unui \mprumut de150 de milioane de euro c`tre Kaufland, pentrufinan]area expansiunii \n Romånia [i Bulgaria.Costul total al proiectului de extindere a Kauflandse ridic` la 300 de milioane de euro.

Snack Attack a intrat \n insolven]`, din cauzadatoriilor c`tre fostul furnizor de carne de puiConvenience Prod, al c`rui avocat a ac]ionatabuziv, f`r` acordul clientului s`u [i f`r` s` ]in`cont de acordul de e[alonare a pl`]ilor \ncheiat \ntrecele dou` p`r]i, sus]ine operatorul de fast-food-uri.

Spar a \nregistrat la Tribunalul Bucure[ti undosar prin care cere insolven]a companiei FlancoInterna]ional, \n contul unei datorii neachitate \n va -loa re de circa 150.000 de lei, ac]iune care a luatprin surprindere retailerul de electrocasnice.

Page 25: Anuarul Retail 2009

23AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

Pludi Market a deschis la Victoria, \n jude]ulBra[ov, al 76-lea magazin Plus din Romånia, \nurma unei investi]ii de 1,5 milioane de euro.

Grupul elen Marinopoulos, francizorulretailerului american de \mbr`c`minte pentru tineriGap, deschide cel de-al doilea magazin dinRomånia, \n centrul comercial Plaza din Bucure[ti.

Grupul REWE deschide la Arad un nou maga-zin Penny Market, acesta fiind cel de-al treilea dinora[.

miniMax Discount deschide un magazin \nCisn`die, jude]ul Sibiu, investi]ie estimat` la750.000 de euro, iar \n perioada urm`toare vainaugura o nou` unitate la Vulcan, jude]ul Bra[ov.

Mega Image a redeschis \n luna iunie trei ma -ga zine \n Bucure[ti, pe locul unor foste supermarke-turi La Fourmi, re]ea pe care a preluat-o \n luna sep-tembrie a anului trecut.

IULIE 2009Firma Marinopoulos Coffee Company III

a deschis, \n centrul comercial Iulius Mall dinTimi[oara, prima cafenea Starbucks din Banat [i a[aptea din Romånia.

Grupul belgian de retail Delhaize a fina li -zat achizi]ia a patru supermarketuri Prodas dinBucure[ti, prin intermediul subsidiarei Mega Imagedin Romånia.

miniMax Discount deschide cåte un magazin\n ora[ele Sinaia, Vaslui [i Avrig, \n urma unorinvesti]ii totale de 1,25 milioane de euro.

Dedeman a deschis un magazin \n Ia[i, laValea Lupului, \n urma unei investi]ii de peste zecemilioane de euro.

Mega Image a deschis un nou supermarket \nCapital`, situat pe bulevardul Lacul Tei, cu osuprafa]` total` de circa 470 de metri p`tra]i,ajungånd astfel la un total de 44 de magazine.

Pludi Market a deschis la Bal[, \n jude]ul Olt,al 77-lea magazin Plus din Romånia, pentru care ainvestit 1,5 milioane de euro.

Mega Image va fuziona prin absorb]ie cure]eaua de supermarketuri La Fourmi, pe care aachizi]ionat-o \n martie 2008, precum [i cu altepatru firme controlate de aceasta.

RREETTAAIILL

Compania de retail de bricolajBricostore Romånia va \mprumuta pån` la 25de milioane de euro de la banca francez` SociétéGénérale [i de la subsidiara acesteia din Romånia,BRD.

Compania de dezvoltare imobiliar` REDManagement Capital a decis \nchiderea tempo-rar` a centrului comercial Armonia din Br`ila, lanou` luni de la deschidere, ca urmare a num`ruluiredus de vizitatori [i a vånz`rilor slabe operate deretaileri, printre chiria[i num`råndu-se Carrefour,Flanco, Sephora, Samsonite sau Mondex.

AUGUST 2009Primul centru comercial al retailerului

Trident, Trident Shopping Center, inaugurat \naprilie la Sibiu, a fost \nchis dup` patru luni de ladeschidere, urmånd s` fie redeschis, potrivitreprezentan]ilor Trident, dup` ce pia]a imobiliar` seva redresa.

miniMax Discount deschide la RåmnicuS`rat, \n jude]ul Buz`u, [i la Vulcan, \n jude]ulBra[ov, cåte un magazin, \n urma unor investi]iicumulate de un milion de euro.

Mobexpert a finalizat construc]ia unui centrulogistic din Bucure[ti, \n urma unei investi]ii de zecemilioane de euro, acesta devenind func]ional dinluna iulie.

Carrefour a deschis un supermarket CarrefourMarket \n Turda, jude]ul Cluj, reprezentånd a 23-aunitate de acest tip a companiei.

Metro a lansat \n iulie o emisiune deobliga]iuni denominate \n moned` romåneasc`, \nvaloare de 100 de milioane de lei, devenind astfelprima companie occidental` care a lansatobliga]iuni \n lei, bani care vor fi utiliza]i de grupulgerman pentru finan]area opera]iunilor dinRomånia.

Kaufland va construi un centru logistic pentruproduse alimentare [i nealimentare \n comunaMihai Viteazu din jude]ul Cluj, cu o suprafa]` total`construit` de peste 125.000 de metri p`tra]i, adeclarat primarul localit`]ii, Ioan Zeng.

Pludi Market a deschis patru magazine Plus,la Salonta, jude]ul Bihor, Tulcea, Roman, \n jude]ulNeam], [i la Buhu[i, \n jude]ul Bac`u, \n urma unorinvesti]ii de [ase milioane de euro, re]eauaajungånd astfel la 81 de unit`]i.

Page 26: Anuarul Retail 2009

CCrroonnoollooggiiee24

RREETTAAIILL

Mega Image deschide cel de-al treilea super-market \n Constan]a, cu o suprafa]` de 400 demetri p`tra]i, ajungånd astfel la o re]ea de 45 demagazine.

Compania imobiliar` CA ImmoInternational din Austria continu` doarconstruc]ia primei faze a centrului comercial dinSibiu, cu finalizare \n 2010, \nchiriat` de re]eauagerman` de bricolaj Obi, restul proiectului fiindoprit.

Carrefour a deschis un centru logistic \n locali-tatea Bacia, din jude]ul Hunedoara, a doua plat-form` de acest tip din Romånia. Depozitul are20.000 de metri p`tra]i.

SEPTEMBRIE 2009Selgros Cash&Carry deschide \n cartierul

Drumul Taberei din Bucure[ti, al 18-lea magazin alre]elei din Romånia [i al patrulea din Capital`, \nurma unei investi]ii de 38 de milioane de euro.

Dezvoltatorul imobiliar GTC Romåniadeschide, la Piatra Neam], un centru comercial cuo suprafa]` de 15.000 de metri p`tra]i, investi]iaafe ren t` fiind de 20 de milioane de euro.

Retailerul romån de \nc`l]`minte [imarochin`rie Leonardo a \nchis \n acest an 30de magazine neprofitabile [i a concediat 600 deangaja]i \n urma restructur`rii, potrivit EnsightManagement Consulting, firma de consultan]` carea asistat compania \n acest proces.

miniMax Discount deschide cåte un magazinla Br`ila [i la Tulcea, investi]iile \n fiecare unitateridicåndu-se la aproximativ 250.000 de euro.

Consiliul Concuren]ei a declan[at patruinvestiga]ii pe pia]a comercializ`rii produselor ali-mentare, care vizeaz` firmele membre alegrupurilor Metro, Rewe, Mega Image, CDE RInterex [i care au ca obiect posibile \n]elegeri anti-concuren]iale cu furnizorii acestora.

Stocul de spa]ii comerciale de pe pia]aromåneasc` a crescut \n acest an, prin [apteproiecte noi [i trei extinderi, cu 164.000 de metrip`tra]i, Romånia plasåndu-se astfel pe locul opt \nEuropa \n func]ie de suprafe]ele nou livrate, potrivitCushman&Wakefield.

Domo Retail a deschis un magazinTechnomarket \n Tulcea, cu o suprafa]` de 100 de

metri p`tra]i [i a relocat magazinul din Alexandria\n centrul comercial Winmarkt.

Legea privind comercializarea pro-duselor alimentare este anticoncuren]ial`, vaduce la falimente \n industrie [i va determina retai-lerii str`ini s` opreasc` investi]iile directe realizate\n Romånia, consider` reprezentan]ii Asocia]ieiMarilor Re]ele Comerciale din Romånia.

Pludi Market a deschis un magazin \nOlteni]a, jude]ul C`l`ra[i, [i unul la T`[nad, jude]ulSatu Mare, re]eaua ajungånd astfel la 84 deunit`]i.

Carrefour Romånia [i BRD - GroupeSociété Générale au lansat \n hipermarketurileCarrefour un serviciu gratuit de plat` a facturilor deelectricitate, telefonie fix` [i mobil`, gaze, cablu TV[i rate la credit emise de anumite companii de pro-fil.

Primul magazin Lidl din jude]ul S`laj va fideschis la Zal`u, Consiliul Local aprobånd PlanulUrbanistic Zonal pentru investi]ia respectiv`, pe unteren \n suprafa]` de 7.500 de metri p`tra]i, situat\n centrul ora[ului.

Consiliul Concuren]ei a propus, \n urma uneiinvestiga]ii f`cute pe pia]a de retail, eliminarea unortaxe, cum ar fi taxa pentru acoperirea cheltuielilorde extindere, a celei percepute pentru a acopeririscul nevånz`rii produselor [i eliminarea clauzeiclientului celui mai favorizat.

KFC Romånia a deschis al 14-lea restaurant alre]elei \n Bucure[ti, pe bulevardul Dacia, \n urmaunei investi]ii de circa 700.000 de euro.

OCTOMBRIE 2009Pludi Market a deschis cåte un magazin Plus

la Bårlad, jude]ul Vaslui, [i la Cugir, jude]ul Alba,pentru fiecare investind aproximativ 1,5 milioane deeuro.

Retailerul romån de \nc`l]`minte [imarochin`rie Leonardo va intra \n reorganizarejudiciar`, din cauza sc`derii cererii pe pia]aintern` [i a reducerii vånz`rilor, cu 25%, \n acestan.

Carrefour anun]` c` va deschide pån` lasfår[itul anului al doilea supermarket din jude]ulPrahova, la Ploie[ti, \n cadrul centrului comercialWinmarkt Grand Center.

Page 27: Anuarul Retail 2009

25AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

Pic Group a \nchis hipermarketul din Br`ila[i preg`te[te \nchiderea celui din Oradea, maga-zine \n care a investit 53 de milioane de euro \n2007.

Mobexpert a deschis un hipermagazin dedecora]iuni [i mobilier \n cadrul centrului comer-cial \n Era Shopping Center din Ia[i, investi]ie esti-mat` la circa dou` milioane de euro.

Promulgarea de c`tre pre[edintele TraianB`sescu a legii comer]ului cu produse alimentare\n forma adoptat` de Parlament este „expresiafinal` [i clar`“ a politicii de imixtiune nejustificat`a statului \n mecanismele economiei de pia]`libere, ce va duce la cre[teri de pre]uri, potrivitAsocia]iei Marilor Re]ele Comerciale dinRomånia.

Ac]ionarii Carrefour Romånia au aprobat\ntr-o adunare general` extraordinar`, care a avutloc pe data de 15 septembrie, contractarea unuicredit de 100 de milioane de euro de la sub-sidiara din Olanda a grupului francez din careface parte.

Retailerul italian de \mbr`c`minte [iaccesorii Benetton caut` investitori pentrudeschiderea de magazine \n Romånia.

Mai multe companii, printre care Tnuva [iQuadrant Amroq Beverages, au cerut insolven]afirmei Ivet Comprod, care de]inea lan]ul de maga-zine Ethos, dar Ion {oloman, proprietarul Ivet, atransferat magazinele unei alte societ`]i la careeste ac]ionar.

miniMax Discount deschide un magazin laBac`u, \n urma unei investi]ii de 250.000 deeuro, aceasta fiind a 30-a unitate a re]elei dinRomånia.

AFI Europe inaugureaz` \n Bucure[ti AFIPalace Cotroceni, cel mai mare mall din Romånia,cu o suprafa]` total` de peste 200.000 de metrip`tra]i. Centrul comercial include mai mult de 300de magazine [i reprezint` o investi]ie de circa300 de milioane de euro.

NOIEMBRIE 2009bauMax deschide dou` magazine, la Ia[i [i

Ploie[ti, \n urma unei investi]ii totale de 30 de mi li -oane de euro, urcånd la 9 num`rul unit`]ilorre]elei din Romånia.

RREETTAAIILL

Selgros Cash & Carry a cerut \n instan]`insolven]a furnizorului Flamingo International, pentruo crean]` de 69.900 de lei.

Rewe Romånia, operatorul magazinelor dediscount Penny Market, a deschis prima unitatecomercial` din Zal`u, \n urma unei investi]ii de 1,5milioane de euro.

Billa deschide cel de-al 39-lea magazin dinRomånia, \n zona Baba Novac din Bucure[ti.

Enterprise Investors a achizi]ionat integralre]eaua de supermarketuri Profi Rom Food, prinintermediul fondului de investi]ii Polish EnterpriseFund VI, tranzac]ie de 66 milioane de euro, [iaduce la conducerea companiei pe fostul [ef alKaufland Romånia, Gunter Grieb. |n urmatranzac]iei, fondul va controla 100% din ac]iunileProfi Rom Food, Albinu]a Shops [i DT Logistic.

Re]eaua de hipermarketuri Pic a intrat lacerere \n insolven]` [i se afl` \n proces de restruc-turare. Trei magazine din Br`ila, Oradea [iC`l`ra[i au fost \nchise, re]eaua r`månånd cuunit`]i la Pite[ti [i Craiova.

Cel mai mare lan] de magazine de tip dis-count din Polonia, Biedronka, controlat de retailerulportughez Jeronimo Martins, a amånat extinderea\n Romånia [i Ucraina [i cotarea la burs`,inten]ionånd, \n schimb, s`-[i diversifice opera]iunilepe pia]a polonez`.

Retailerul Profi este interesat s` preia patrumagazine din re]eaua Spar, care a intrat \n insol-ven]` \n urm` cu cåteva luni, a declarat CaiusCri[an, directorul general al Profi.

Metro Cash & Carry [i-a prezentat nouastrategie privind m`rcile proprii, constånd \n [asebranduri distincte care se adreseaz` \n principalhotelurilor, restaurantelor, clien]ilor revånz`tori [ibirourilor, o parte din produse fiind deja lansate \nmagazinele din Romånia.

Pludi Market a deschis patru magazine Plus laBra[ov, Ocna Mure[, Titu - jude]ul Dåmbovi]a [i laBuftea - jude]ul Ilfov, investi]ie de [ase milioane deeuro, ajungånd astfel la 90 de unit`]i comerciale.

Primul mall din jude]ul S`laj, Activ Plazza,cu o suprafa]` de 5.100 de metri p`tra]i, a fostinaugurat \n centrul municipiului Zal`u, investi]iafirmei Euro Activ SRL Zal`u fiind de 3,5 milioanede euro. �

Page 28: Anuarul Retail 2009

AAddvveerrttoorriiaall26

Carrefour, \ntotdeauna \n serviciul clien]ilor s`i

RREETTAAIILL

Clien]ii [i consumatorii se afl̀ \n centrul aten]iei [i strate-giei Carrefour, astfel \ncåt toate ac]iunile comerciale [isociale sunt \ndreptate spre satisfacerea a[tept̀ rilor celemai preten]ioase [i a nevoilor diferitelor grupuri sociale dinspa]iul \n care grupul este prezent, dar nu numai. DemersulCarrefour se bazeaz` pe o echip` responsabil̀ , dedicat̀[i optimist̀ , comportament transpus \n servicii [i oferta co -mercial̀ , vizånd \mbun t̀̀ ]irea calit̀ ]ii vie]ii.

|n acest context, Carrefour a dezvoltat o politic` a ser-viciilor activ`, performant` [i actualizat` \n permanen]`,pentru a r`spunde nevoilor ce apar \ntr-o lume a vitezei,\n care timpul este foarte pre]ios. Astfel, „totul sub acela[iacoperi[” reprezint` un sistem care include din ce \n cemai multe produse [i servicii inovatoare pentru a satisfacenevoia de confort [i rapiditate:� banc de probe, pentru verificarea calit`]ilor tehnice a

produselor achizi]ionate� case prioritare au fost create pentru a u[ura via]a

femeilor \ns`rcinate, precum [i a persoanelor cuafec]iuni locomotorii

� returnare produse – unele produse pot fi returnaterespectånd anumite condi]ii

� case speciale pentru clien]ii care cump`r` mai pu]ineproduse

� borna de pre] ofer` posibilitatea verific`rii pre]ului unuiprodus prin scanarea codului de bare

� livrare gratuit` la domiciliu, pentru produsele volumi-noase, \n raza de 30 de km

� cabine de prob` pentru textile� comenzi speciale de torturi [i alte produse de cofet`rie

produse \n laboratoarele proprii, pentru nun]i, botezuri,anivers`ri, evenimente de familie

� retu[uri gratuite la textile, serviciu disponibil \n unelemagazine

� produsele Loteriei Romåne, disponibile la punctul tabac Mereu \n serviciul clien]ilor, Carrefour pune la dis-

pozi]ie gratuit serviciul telefonic TEL VERDE 0800-0800-02, unde se pot afla informa]ii despre magazineleCarrefour, orare de func]ionare, servicii oferite, promo]ii,evenimente precum [i alte informa]ii utile.

Pentru p`strarea momentelor speciale, clien]iiCarrefour pot apela la serviciul Carrefour Foto cu ajutorulc`ruia \[i pot comanda online poze, calendare personali -zate, beneficiind \n permanen]` de oferte promo]ionale.

Serviciile financiare oferite de Carrefour sunt conce-pute pentru a u[ura via]a clien]ilor care pot rezolva pro -

bleme curente, \n acela[i timp cu realizareacump`r`turilor:� credite avantajoase pentru toate nevoile tale;� Cardul de Credit Carrefour Mastercard – care sub

sloganul „Pasionat de reduceri? Tot anul, doar princardul t`u Carrefour MasterCard” ofer` promo]ii,condi]ii speciale [i preferen]iale tuturor posesorilor decard Carrefour.

� Serviciul de re\nc`rcare electronic` pentru telefoanelemobile, \n toate hypermarketurile Carrefour, la case-le de marcat, pentru operatorii Orange, Vodafone,Cosmote, Zapp.Gama de servicii Carrefour este completat` \n final

de plata facturilor la utilit`]i, asigur`ri [i transfer debani, toate disponibile \n hypermarketurile Carrefour subforma unor avantaje flexibile care economisesc timpul [ir`bdarea clien]ilor:� la standurile „Carrefour OttoBroker – Asigur`ri pen-

tru to]i” clien]ii Carrefour beneficiaz` de cel mai ieftinRCA, asigur`ri de locuin]`, c`l`torii [i CASCO, pre-cum [i de consulta]ii profesioniste \n ceea ce prive[teserviciile de asigurare. Ofertele [i promo]iile sunt con-tinue astfel \ncåt efortul financiar s` fie minim, iar be -neficiile maxime.

� serviciul gratuit „Simplis Facturi”, disponibil larecep]ie clien]i sau casa electronice [i electrocasnice,precum [i pe linia caselor la Casa special` ArticoleVoluminoase \n toate cele 22 hypermarketuriCarrefour din Romånia: cea mai simpl` [i rapid`modalitate de \ncasare a contravalorii facturilor anu-mitor furnizori de utilit`]i [i servicii (electricitate, tele-fonie fix` sau mobil`, gaz, cablu tv, rate credit).

� transfer de bani MoneyGram, un serviciu eficientcare permite trimiterea [i primirea de bani \n doar 10minute atåt \n ]ar`, cåt [i \n str`in`tate.Serviciile oferite \n prezent acoper` a[adar o arie

larg` de nevoi curente, \ns` continu` s` fie dinamice,prin \mbun`t`]iri, modernizare [i inova]ie. Scopul final:un client mul]umit [i servicii de cea mai bun` calitate.

Page 29: Anuarul Retail 2009

27

Din 2006, Carrefour a \nceput colaborarea cuUNICEF Romånia, organiza]ie recunoscut`interna]ional pentru proiectele sale \n beneficiul copi-ilor. UNICEF acord` sprijin copiilor [i tinerilor dinRomånia, \n special celor mai vulnerabili [i margina -liza]i, iar Carrefour a ales s` se al`ture proiectelorde durat` [i foarte ambi]ioase de \mbun`t`]ire a vie]iicopiilor \n Romånia.

Tinerii reprezint` viitorul pentru Romånia [iCarrefour \n]elege importan]a sus]inerii lor, par-ticipånd \n diferite proiecte menite s`-i ajute pe ceivulnerabili [i s`-i \ncurajeze pe cei afla]i \n momentedificile ale vie]ii lor. UNICEF este o organiza]ie caredore[te s` aduc` schimb`ri importante atåt la nivelulpractic (\n maternit`]i, centre de plasament etc.), cåt[i la nivelul de politici sociale care au ca scopcre[terea calit`]ii vie]ii copiilor romåni.

„Suntem måndri c` avem ocazia s` ne implic`m\n proiecte cu mare impact la nivelul societ`]ii \n ceeace prive[te s`n`tatea [i drepturile copiilor dinRomånia, \n colaborare cu o organiza]ie atåt demare ca UNICEF. Carrefour este al`turi de cei maitineri [i vulnerabili dintre noi, \ntrucåt au nevoie desprijinul nostru \n momente \n care via]a lor este abiala \nceput. Prin intermediul UNICEF avem [ansa s`-iajut`m s` spere \ntr-o via]` mai bun`”, afirma DnaAndreea Mihai, Director Marketing CarrefourRomånia.

„Parteneriatul UNICEF - Carrefour Romånia esteunul special pentru noi. Carrefour a r`spuns \ntot-deauna prompt [i pozitiv solicit`rilor noastre [i a\n]eles nevoia unor interven]ii de lung` durat` pentrusus]inerea proiectelor derulate de noi \n beneficiulcopiilor” a declarat Dl Edmond McLoughney,Reprezentant UNICEF Romånia.

|nc` de anul trecut, Carrefour Romånia a sus]inut,ajutat, prin intermediul UNICEF, copiii de la C`minulPhilip din Bucure[ti, pe care-i sprijinim cu alimente [imulte alte lucruri necesare unei bune func]ion`ri ac`minului. Ajutorarea copiilor din c`min a devenit unproiect de suflet pentru noi [i \mpreun` cu UNICEF levom fi al`turi de cåte ori va fi nevoie.

|n cadrul parteneriatului cu UNICEF, Carrefour asus]inut atåt evenimente caritabile pentru strångere defonduri cåt [i proiecte concrete, fiind disponibil s`ajute periodic [i s` r`spund` rapid diverselor cererice apar pe parcursul desf`[ur`rii proiectelor sociale:„Gala UNICEF” (din aprilie [i octombrie 2006),sus]inånd proiectele pentru prevenirea abandonuluicopiilor [i pentru sprijinirea adolescen]ilor seropozi-tivi; evenimentul Guiness World Record - cel mai lungdesen din lume realizat de copii, atr`gånd aten]iaasupra talentelor copiilor [i demonstrånd c` \mpre-un` se pot \ntreprinde lucruri m`re]e; proiectul dereabilitare [i dotare cu aparatur` modern` pentrufizioterapie a centrului de copii cu dizabilit`]i,„Crinul Alb”; „Gala UNICEF” – iunie 2009 – pentruproiectele de educa]ie parental`.

Sponsoriz`rile oferite de Carrefour sus]inproiectele UNICEF pentru: cre[terea implic`rii copi-ilor [i a tinerilor \n procesul de luare a deciziilor care\i privesc, \n via]` [i \n comunitate, cu o aten]ie spe-cial` acordat` tinerilor care tr`iesc cu HIV/SIDA;prevenirea apari]iei unor boli deosebit de grave lanou-n`scu]i [i a abandonului copiilor \n maternit`]i,prin asisten]` social` - ini]iativa „Spital Prieten alCopilului”; sus]inerea copiilor cu dizabilit`]i.

|n acela[i timp, Carrefour a sus]inut permanentUNICEF, promovåndu-i activitatea \n materialepromo]ionale care au atins un num`r mare de per-soane.

Carrefour Romånia [i UNICEF al`turi de copiiidin Romånia

AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

RREETTAAIILL

Page 30: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii28

RREETTAAIILLN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Nr. puncte de

vânzareConducere

Persoan de contact

1

BILLA ROMÂNIABd. Barbu V c rescu nr. 154-158, sect. 2, Bucure [email protected]

1.192.073.823 / 1.074.844.85238.009.264 / 35.124.092

Re ea de supermarketuri 43Emil Stefanov - CEO

Fane Sabin - Director Marketing

2

CARREFOUR ROMÂNIABd. Timi oara nr. 26Z, cl direa Anchor Plaza, et. 8, sect. 6, Bucure [email protected]

3.800.425.375 / 264.0916.77274.095.696 / 82.395.719

50.000 de articole, spa ii de parcare gratuite, benzin ria Carrefour Militari, banc de probe, livrare

gratuit produse voluminoase, tel verde 0800.0800.02, cardul Carrefour Mastercard, produse

ale Loteriei Române, transfer de bani, serviciul Simplis Facturi de plat a facturilor la utilit i,

reînc rcare telefonic Orange, Vodafone, Cosmote, Zapp, asigur ri

22 - hipermaketuri24 - supermarketuri

Patrice Lespagnol - Director ExecutivAndreea Mihai - Director Marketing

3

CDE R INTEREXos. Bucure ti-Ploie ti nr. 42-44,

B neasa Business & Technology Park, cl direa A, aripa A1, et. 4, sect. 1, cod 013696, Bucure ti021-361.06.00, [email protected]

352.759.692 / 284.354.766- 14.564.771 / - 13.746.236

Supermarketurile Interex sunt magazine de proximitate, cu o gam extins de produse la pre uri

mici. Re eaua este prezent în Ploie ti, Giurgiu, Târgu Jiu, Foc ani, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea,

Târgovi te, Constan a, Sibiu, Vaslui, Târgu Mure i Alexandria

13Rino Tizzianini - Director General

Raluca Botan - Marketing Manager

4

CORA ROMÂNIA - ROMÂNIA HYPERMARCHEStr. Lipscani nr. 102, et. 4, sect. 3, Bucure [email protected]

1.469.233.551 / 1.355.120.38572.497.643 / 41.971.437 Lan de hipermarketuri 4 Philippe Lejeune - Director General

5

GIMROM HOLDINGBd. Timi oara nr. 26, sect. 6, Bucure [email protected]

193.138.238 / 198.430.679- 5.853.987 / 90.701 Re ea de supermarketuri 6 Emre Ozgen - Director General

6

LIDL ROMÂNIA SCSos. de Centur nr. 13A, Chiajna,

jud. Ilfov021-312.58.88021-407.15.01

175.215 / 85.078- 11.968.409 / - 6.525.537

Operator de magazine cu discount _ N/A

7

MEGA IMAGEStr. Siret nr. 95, sect. 1, Bucure ti021-224.66.77021-224.60.11office@mega-image.rowww.mega-image.ro

485.742.839 / 335.400.404- 2.946.514 / 1.811.322

Re ea de supermarketuri 48 Xavier Piesvaux - Director General

8

METRO CASH & CARRY ROMÂNIAos. Pipera-Tunari nr. 1/VI, Twin

Towers Barba Center, cl direa 1, et. 3, 5-7, Voluntari, jud. [email protected]

N/AN/A

24 de centre de distribu ie; Centrul de Preg tire în gastronomie, centrul de competen pentru revânz tori i centrul de solu ii pentru birou

24 Du an Wilms - Director General

9

miniMAX DISCOUNTStr. Ithaca nr. 200A, Autostrada Bucure ti-Pite ti km 22, com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu0372-137.099021-529.66.70, [email protected]

158.775.636 / 83.481.384- 14.773.829 / - 8.176.642 Re ea de magazine cu discount 30

Rainer Exel - Director GeneralC t lin Bardas - Director Achizi ii

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

RETAIL

Page 31: Anuarul Retail 2009

29AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

RREETTAAIILLN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Nr. puncte de

vânzareConducere

Persoan de contact

10

MGV DISTRI-HIPER (AUCHAN ROMÂNIA)Str. Barbu Delavrancea nr. 13, sect. 1, Bucure [email protected]

1.025.412.065 / 517.071.954- 24.707.782 / - 2.941.352 Hipermarketuri Auchan 7

Patrick Espasa - Director GeneralMariana Dr gan - Responsabil

Comunicare

11

PLUDI MARKET (PLUS DISCOUNT)DN 72, Crângul lui Bot FN, Nedelea, com. Arice tii Rahtivani, jud. Prahova0244-408.1000244-408.109www.plus-discount.ro

1.021.174.158 / N/A- 70.955.371 / - 91.169

Re ea de magazine cu discount 88Norbert Missbrandt - Director Executiv

Ileana tefan - Director Resurse Umane

12

PROFIStr. Miresei nr. 1, Timi oara, jud. [email protected]

348.061.394 / 218.624.255724.441 / - 4.905.573

Re ea de magazine cu discount 67 Caius Cri an - Administrator

13

real, - HYPERMARKET ROMÂNIABd. Theodor Pallady nr. 51, sect. 3, cod 032258, Bucure ti031-403.10.00031-403.10.09receptie.real@real-hypermarket.rowww.real-hypermarket.ro

2.643.346.291 / 1.363.992.480- 203.944.712 / - 158.328.986

Peste 40.000 de produse alimentare i nealimentare; gam variat de produse care

acoper atât nevoile casnice sau personale, dar i alte cerin e mai sofisticate

22

Michel Lamoot - Director General Andreea Lupea - Director Opera ional

Kurt Kamp - Director Cump r ri Produse Alimentare

Olaf Schulz - Director Cump r ri Produse Nealimentare

14

REWE ROMÂNIA (PENNY MARKET i PENNY MARKET XXL)Str. Bu teni nr. 7, tef ne tii de Jos, T 41, P A329, jud. Ilfov0372-128 800 www.rewe-group.ro,www.penny.ro

1.256.620.785 / 833.660.12029.688.447 / 20.853.543

Re ea de magazine cu discount 87 Marcel Thiele - Director General

15

SELGROS CASH & CARRYCalea Bucure ti nr. 231, cod 500299, Bra ov, jud. Bra ov0268-307.3000268-307.310 www.selgros.ro

3.161.858.152 / 2.741.382.606143.772.362 / 121.237.451

Comer de gros cash and carry - form de comer cu autoservire pe baz de legitima ie de acces - activitate desf urat de comercian ii care vând m rfuri prin sistemul de autoservire, în scopul

revânz rii i/sau prelucr rii, precum i al utiliz rii acestora ca produse consumabile

18

Edith Lenga-Balk - Country Manager România

Alexandru Vlad - Director ExecutivPia Krauss - Marketing Manager

16

SPARCalea Zimandului nr. 1, Arad, jud. Arad0257-210.0850257-210.045office@spar-romania.rowww.spar-romania.ro

N/A / 128.114.904N/A / - 10.908.661

Comer cu am nuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominant de produse alimentare,

b uturi i tutun14

Ioan Adrian Cuc - Administrator Special

Claudia Mantz - Asistent Management

17

TRIDENT TRANS TEXStr. Arad nr. 42, Sibiu, jud. Sibiu0269-225.521, 0269-218.9570269-225.521, [email protected]

202.181.901 / 166.158.568457.531 / 1.348.293

Comer cu am nuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse alimentare,

b uturi i tutun4

Constantin Mateescu - Manager General

Cristina Dinu - Asistent Marketing

1

ARABESQUE Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 1A, B neasa Airport Tower, sect. 1, Bucure ti 031-405.65.36 031-405.59.80 [email protected] www.arabesque.ro

1.742.169.392 / 1.362.083.765 - 6229671 / 27441417 Gam complet de materiale de construc ii 18

Cezar Rapotan - Director General Florina Necula - Director Marketing

2

BADUC Str. Mr. Alexandru Câmpeanu nr. 9-11, sect. 1, Bucure ti 021-222.50.00, 021-222.44.14 021-222.83.74 [email protected] www.baduc.ro

410.996.867 / 396.719.296 3.239.166 / 6.377.716

O el beton, PC, blocuri ceramice, cherestea, cabluri

6Victor Dumitrache - Pre edinte

Marian Iordan - Director General Daniel Coman - Economist- ef

BRICOLAJ

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 32: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii30

RREETTAAIILLN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Nr. puncte de

vânzareConducere

Persoan de contact

3

BAUMAX ROMÂNIA Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, cl dire III, et. 1, sect. 2, Bucure ti 031-620.27.00 031-620.27.44 [email protected] www.baumax.ro

N/A / 202.632.645 N/A / 1.120.781

Materiale de construc ii, pl ci ceramice, u i, ferestre, parchet, instala ii sanitare, centrale termice, scule electrice, instala ii electrice,

corpuri de iluminat, electrocasnice, vopsele, mochete i perdele, mobilier de interior i

exterior, plante, unelte i accesorii de gr din etc.

7 Alexander Frech - Director General

4

BRICOSTORE ROMÂNIA Str. Calea Giule ti nr. 1-3, sect. 6, Bucure ti 021-404.41.11 021-404.41.10 [email protected] www.bricostore.ro

897.593.927 / 672.022.099 97.963.219 / 66.648.726

Produse pentru construirea, renovarea i amenajarea casei; tehnologii i materiale de construc ii, o gam larg de articole sanitare, unelte i scule, feronerie, vopsele, produse

electrice, produse din lemn, decora iuni interioare, plante i mobilier de gr din

14Philippe Bresson - Pre edinte

Isabelle Pleska - Director General

5

CONSTAM AMBIENT Aleea Sporturilor nr. 23, Buz u, jud. Buz u 0238-717.616 0238-717.616 [email protected] www.constam.ro

29.925.487 / 29.277.208 334.843 / 969.251

Structuri, finisaje, instala ii, echipamente 2

Florentin Octavian M nescu - Administrator

Ciprian Lazariu - Director Executiv & Dezvoltare

Ionu Sm r ndeanu - Director Opera ional

6

DEDEMAN Str. Alexei Tolstoi nr. 4, Bac u, jud. Bac u 0234-513.330 0234-581.539 [email protected] www.dedeman.ro

910.346.913 / 616.224.623 69.740.126 / 65.907.994

Materiale de baz în construc ie, gresie i faian , instala ii termice, instala ii sanitare,

instala ii electrice, mobil , decora iuni interioare, electrocasnice, utilaje, scule i

accesorii, produse de gr din

16Drago Pav l - Pre edinte

Adrian Pav l - Director General C t lin Ivan - Director Marketing

7

HORNBACH CENTRALA os. Bucure ti-Ploie ti nr. 289, Otopeni,

jud. Ilfov 021-206.15.30 021-206.15.32 [email protected] www.hornbach.ro

N/A N/A

Materiale de construc ii i gr din rit 3 Mugurel Horia Rusu - Director General

8

IKEA ROMÂNIA os. Bucure ti-Ploie ti nr. 42A, sect. 1,

Bucure ti 021-407.45.32 [email protected] www.ikea.ro

324.916.565 / 195.837.237 14.533.509 / 15.208.151

Mobil i accesorii pentru sufragerie, living, dormitor, buc t rie, birou, camera copilului,

baie, accesorii pentru mas i buc t rie, textile, covoare, accesorii pentru organizarea casei,

corpuri de iluminat, decora iuni, articole de gr din

1 N/A

9

INTERHOME DECOR os. Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60,

mezanin, tronson 2, sect. 2, Bucure ti 021-255.20.22 021-255.20.22 [email protected] www.interhome.ro

49.466.658 / 33.204.357 83.835 / 456.288

Bricolaj, amenaj ri, materiale de construc ii, decora iuni, mobilier, gr din

3 + 2 (în 2009)Benoit Benquet - Director General Cristina Nica - Director Marketing

10

NORDIC INVESTMENTS FUND RETAIL (magazinele JYSK) Str. Calea Ogorului nr. 171, cod 410554, Oradea, jud. Bihor 0359-454.745, 0359-195.803 0359-195.802 [email protected] www.jysk.ro

62.186.323 / 25.196.180 - 2.659.181 / - 761.700

M rfuri textile: lenjerie de pat, plapume, perne, fe e de mas , corturi, saci de dormit, precum i

mobil pentru locuin e i gr dini, aparate de iluminat, lumân ri, erve ele etc.

12Jákup á Dul Jacobsen - Pre edinte

Kristine Vilemsone - Director General Mihai Pintiu a - Contabil- ef

11

OBI ROMÂNIA os. Bucure ti-Ploie ti nr. 42-44,

Bucure ti 037-206.00.05037-206.00.98 www.obi.ro

18.522.793 / - - 34.054.432 / -

Materiale de construc ii (lemn, materiale de construc ii, igl etc.); tehnic (unelte electrice,

aparate, articole sanitare, electrice, de feronerie etc.); materiale de interior (vopsele,

tapete, l mpi, decora iuni etc.); gr din rit

4 Romano Quinzi - Director General

12

PRAKTIKER ROMÂNIA Str. colii nr. 7, et. 1, Voluntari, jud. Ilfov 021-204.71.00 021-204.73.99 [email protected] www.praktiker.ro

1.125.661.887 / 883.928.906 31.936.706 / 32.785.123

40.000 articole pentru cas i gr din : materiale de construc ii, decora iuni pentru

interior i exterior, accesorii sanitare, articole de mobilier, unelte, produse electronice i

electrocasnice, articole pentru amenajarea i între inerea gr dinii

26 Michael Krahn - Director General

13

TEKZEN ROM os. Cristianului nr. 1-3, hala A, Bra ov,

jud. Bra ov 0368-457.100 0368-457.123 [email protected] www.tekzen.ro

9.814.183 / 3.767.872 - 6.864.241 / - 4.481.202

Mobil , electrice, sanitare, covoare, gr din , materiale construc ii, renovare, feronerie,

vopsele, unelte5

Kartal Guven - Director General Adil Bora Ozturk - Director Marketing &

Opera iuni Magazine

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 33: Anuarul Retail 2009

31AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

RREETTAAIILLN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Nr. puncte de

vânzareConducere

Persoan de contact

1

ALTEX IMPEXBd. Poligrafiei nr. 1, cl direa Ana Holding, et. 2, Bucure ti021-206.20.00021-319.99.39www.altex.ro

1.266.848.800 ** / 1.049.002.783N/A / - 9.979.261

Produse electronice, electrocasnice, IT, comunicare, entertainment, multimedia etc.

60Dan Ostahie - Pre edinteRaul Filip - Director Retail

Iulia Urda - Director Marketing

2

DOMO RETAILBd. Dimitrie Pompeiu nr. 10A, cl direa Conect 3, et. 8, Bucure [email protected]

764.434.142 / 655.718.4583.660.998 / 28.501.357

Electronice i electrocasnice 132

Lorand Szarvadi - Chief Executive Officer

Zsuzsanna Teglas - Chief Commercial Officer

Gabriela Mandrea - Marketing Manger

3

FLAMINGO INTERNA IONALos. Bucure ti-Ploie ti nr. 44C,

cl direa Domus Mex, et. 1, sect. 1, Bucure ti021-203.81.00021-203.81.02serviciul.clienti@flamingo.rowww.flanco.ro, www.flamingo.ro

1.057.166.765 / 565.047.673402.697 / 9.559.671

Retailer de produse electrocasnice, electronice i IT&C din România, prin intermediul re elelor

Flanco, Flanco World i Flamingo Computers, fiecare dintre acestea fiind specializat pe

segmente de produse i clien i diferite

72

Stefan Treiber - CEO Adrian Olteanu - Deputy CEO

Bogdan Lungu - CFOAdelina Oprea - Marketing Departament

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Nr. puncte de

vânzareConducere

Persoana de contact

1

EUROKIDS IMPORT EXPORTos. tef ne ti nr. 4, Voluntari,

jud. [email protected]

3.776.737 / 2.220.699284.536 / 325.972

Importator i distribuitor exclusiv pentru România al m rcilor: Nuby, Disney Baby, Decofun (Disney), Home Decor Line, BambinoMio,

GlowKing (Disney): puericultur , decora iuni pentru camera bebelu ului pentru perete i

mobilier, mobilier, aplice i l mpi cu personaje Disney, c rucioare i scaune auto cu personaje

Disney

Distribu ie prin marile re ele de retail, farmacii i magazine online

Gabriel Negoescu - Managing PartnerAndreea Cristescu - Director Marketing

2

GENCO TRADE (INTERSPORT ROMÂNIA)Str. Biharia nr. 67-77, complex Metav, sect. 1, Bucure ti021-549.49.56, 021-201.11.80021-549.49.55, [email protected]

489.654.153 / 378.571.7791.896.712 / 15.972.877

Comer cu am nuntul de articole sportive, de la cele mai renumite m rci interna ionale (Nike, Adidas, Puma, Reebok, Wilson), ce acoper

toate activit ile sportive, de la fotbal, tenis, sau baschet pân la drume ii montane sau patinaj

14Ionas Ignatios - Managing Director

Adrian Handra - Coordonator Marketing

3

HERVIS SPORTS & FASHIONos. Bucure ti-Nord nr. 1A, et 2,

cod 077190, Voluntari-Pipera, jud. Ilfov021-204.95.15021-204.95.20office@hervis-sports.rowww.hervis-sports.ro

28.740.084 / 7.521.122- 7.816.144 / - 2.049.138

Retailer de articole sportive, membru al grupului Spar Austria. Comercializeaz : echipament

sportiv, îmbr c minte i înc l minte dedicate activit ilor zilnice i sporturilor outdoor i indoor

(ciclism, înot, schi, alpinism, tenis, patinaj, sporturi de echip , fitness, bodybuilding etc.)

7C t lin George Pozdarie - AdministratorAna Maria Stan - Reprezentant Marketing

4

RAFARBd. Bucure tii Noi nr. 25A, cod 012352, Bucure [email protected]

Fashion Retail Group: 45.402.219 / 17.085.138

2.164.702 / 2.303.409Sebra Francize:

7.202.992 / 5.871.613 2.127.297 / – 1.570.406

Rafar cuprinde afacerile de fashion i hospitality din grupul RTC, i opereaz 28 magazine de

vestimenta ie, un restaurant Vapiano i 6 cafenele Cup&Cino, cu o suprafa total de peste 16.000 mp.; portofoliul Rafar cuprinde

brandurile: Debenhams, Aldo, Olsen, Mandarina Duck, Sacoor Brothers, Kipling, Kanz, Pablosky,

Forever 18, Bijoux Terner i J.Press

35Ramona St nciulescu - CEOAnca Petrescu - PR Manager

1

ALICANTE TAMILIA Calea Bucure ti nr. 231, Bra ov, jud. Bra ov 0268-306.131 0268-306.133 [email protected] www.mobiliacenter.com

6.595.185 / 8.240.274 11.034 / 61.911

Centrul produc torilor i importatorilor de mobil - mobilier, accesorii destinate decora iunilor

interioare4

Ovidiu Cazacu, Tamim Saheb, Alattar Khaldoun - Administratori-Asocia i

Cornelia B l oiu - Director Societate

ELECTRONICE I ELECTROCASNICE

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

FASHION

MOBIL

** - Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei i transformate la un curs mediu calculat de BNR pentru 2008 la 3,6827 pentru un euro

Page 34: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii32

RREETTAAIILLN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Nr. puncte de

vânzareConducere

Persoana de contact

2

ELVILA Str. Siriului nr. 74-76, sect. 1, Bucure ti 0372-131.800 0372-131.869 [email protected] www.elvila.ro

96.634.012 / 93.418.064 39.540.942 / 9.476.680

Mobilier: camere de zi, dormitoare, cabinete, camere copii i adolescen i, buc t rii, sufragerii

i dininguri, mobilier pentru birou; canapele, fotolii, saltele Relaxa Original; consultan în

amenaj ri i design interior; concep ie i proiectare; design; elaborarea de proiecte de

amenajare interioar a casei sau apartamentului

53Viorel Cataram - Pre edinte / Director

General Andreea Predescu - Marketing Manager

3

FORASTERO Calea Floreasca nr. 91-111, showroom Kult, sect. 1, Bucure ti 021-311.30.27 021-311.30.27 [email protected], [email protected] www.kult.com.ro, www.haka.ro

1.998.136 / 905.051 94.370 / 82.622

Importator, comerciant - concept, consiliere, proiectare, instalare mobilier buc t rie, inclusiv

pentru proiecte reziden iale1

Ioana Cojocaru - Director General Silvia B dica - Assistent

4

KIKA MOBILIER Str. Comer ului nr. 1, Domne ti, com. Domne ti, jud. Ilfov 021-601.02.11, 021-601.02.33 021-601.02.10 www.kika.ro

6.089.607 / N/A - 14.728.364 / - 1360395

Comerciant mobil , articole de iluminat i articole de uz casnic

1Werner Grassman - Director General

Alexandra Tudoran - Coordonator Marketing

5

LEMET Str. Romani ei nr. 1, cod 105600, Câmpina, jud. Prahova 0244-368.444 0244-368.042 [email protected] www.lemet.ro

93.509.004 / 76.872.271 21.428.605 / 16.551.850

Produc tor / mobil modular din PAL, camere deservite: dormitoare, camere de zi, camere de

tineret, buc t rii, holuri110

Alexandru Rizea - Director General Adina Ionescu - Reprezentant

Management Integrat

6

MCS EXIM ALPROM Str. Dobrogeanu Gherea nr. 2-4, cod 110104, Pite ti, jud. Arge 0248-207.265 0248-207.240 [email protected], [email protected] www.alprom-sa.ro

23.266.101 / 25.822.266 - 350.134 / 215.002

Comerciant mobil (mobilier din lemn masiv sau par ial masiv pentru sufragerii, dormitoare, livinguri i hoteluri), articole de iluminat i

articole de uz casnic în magazine specializate

4 Mihai Petcu - Director General

7

MOBEX Str. C prioarei nr. 2, cod 540314, Târgu Mure , jud. Mure 0265-210.652 0265-211.020 [email protected] www.mobex.ro

52.251.819 / 44.123.401 3.746.452 / 2.268.013

Produc tor, comerciant / Mobilier de art , clasic, modern pentru uz

casnic, hotelier sau institu ii publice3

Daniel Egri - Director General D nu Peter Chiorean - ef Serviciu

Vânz ri

8

MOBEXPERT GROUP os. Fabrica de Glucoz nr. 21, sect. 2,

Bucure ti 021-242.10.40, 021-242.10.45 021-242.10.74 [email protected] www.mobexpert.ro

622.376.300 ** / 561.000.000 **

N/A

Produc tor, importator, comerciant / Mobexpert - hipermagazine i magazine de

mobilier pentru cas i decora iuni Mobexpert Office - mobilier pentru birou i

colectivit i

34

Dan ucu - Pre edinte Bogdan Staicu - Director Retail

Marcela Moss - Director Marketing & Comunicare

9

MOBILENIA os. Pantelimon nr. 161, sect. 2,

cod 021599, Bucure ti 021-250.11.28, 021-250.62.70 021-250.74.56 [email protected], [email protected] www.parisot.com, www.mobilenia.com

26.317.135 / 35.937.974 - 870.914 / 298.143

Importator, distribuitor / Mobilenia, parte a Grupului Parisot, unul dintre

liderii europeni în produc ia de mobil , comercializeaz produsele grupului în România,

precum i în rile din centrul i estul Europei

_ Dan Burian - Director General

10

MODUL DESIGN os. de Centur nr. 2-8, Bragadiru,

jud. Ilfov 021-369.35.59, 021-369.32.48 021-369.32.46 [email protected] www.moduldesign.ro

13.910.879 / 10.879.191 - 583.156 / 54.844

Produc tor, importator, exportator, distribuitor, comerciant / mobil din PAL melaminat i MDF

vopsit sau termoprelucrat cu folie PVC2

Florin Enache - Pre edinte Gabriel Soare - Director General

11

NORD ARIN INTERNATIONAL Preluca, cod 617305, com. Pâng ra i,jud. Neam 0233-241.600 0233-241.785 [email protected] www.mobilamagazin.ro

10.100.454 / 9.809.718 149.505 / 142.397

Produc tor mobilier din lemn masiv 2 proprii + colab.Doina Cre u - Administrator

Nicu Obrocea - Director Vânz ri

** - Datele financiare au fost furnizate de c tre companie în euro i transformate în lei la un curs mediu stabilit de BNR la 3,3373 pentru 2007 i 3,6827 pentru 2008

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 35: Anuarul Retail 2009

33AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

RREETTAAIILLN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Nr. puncte de vânzare Conducere

Persoana de contact

12

SAMAS OFFICE os. Pipera Tunari nr. 4C, cl direa Impact,

et. 5, Voluntari, jud. Ilfov 021-230.60.60, 031-805.41.23 021-230.60.60, 031-805.41.24 [email protected], [email protected] www.samas-buero.ro

5.362.859 / 1.889.656 17.403 / 18.829

Mobilier: birouri, buc t rie, spa iu de a teptare, restaurant, b nci; servicii de consultan , design, amplasare,

optimizare, parti ionare / compartimentare rigips-sticl -furnir,

logistice (locare/mutare/relocare) i de livrare / montare, cur enie post-

vânzare

1 showroomDrago Sîrbu - Director General Tania Birl - Assistant Manager

13

STAER INTERNATIONAL DN 26 Gala i-Bârlad, km 5+700, jud. Gala i 0236-406.207 0236-406.208, 0236-406.209 [email protected], [email protected] www.staer.ro

98.759.415 / 101.564.101 1.608.455 / 5.925.851

Mobil pentru buc t rie, living, dormitor, hol, birou, canapele,

biblioteci, sisteme de depozitare, mobil de serie i mobil la comand ,

covoare, lenjerie de pat, draperii, electrocasnice mici, decora iuni

interioare, chiuvete i accesorii de buc t rie, încorporabile pentru g tit;

transport i montaj gratuit

25

Nicolae tefan - Director General Valeria tefan - Director Comercial

Romeo Matei - Retail Marketing Manager

14

SIMEX GRUP Str. Cehei nr. 100, imleu Silvaniei, jud. S laj 0260-678.654 0260-678.203 [email protected] www.simexgrup.ro

74.673.208 / 56.635.033 1.285.171 / - 304.325

Grup de firme, produc tor, distribuitor, comerciant /

Mobilier pentru birouri, dormitoare, sufragerii, holuri, mese, scaune

10 proprii, 10 colab.

Cristian Bilt - Pre edinte / Director General

C lin T m an - Director Comercial

Nr.

crt

.

Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *

Proiecte realizate în 2008 (denumire - valoarea investi iei)

Proiecte în curs de dezvoltare (denumire - buget)

Conducere Persoan de contact

1

AFI EUROPE Bd. Tudor Vladimirescu nr. 31, et. 1, sect. 5, Bucure ti 021-412.02.20, 021-412.02.21 021-311.81.36 [email protected] www.afi-europe.eu

11.179.854 / 2.002.129 75.946 / 25.565

AFI Palace Cotroceni - peste 300 mil. euro (finalizat în octombrie 2009)

AFI Business Park CotroceniAFI Hotel Cotroceni

AFI Palace Bucure tii NoiAFI Palace Ploie ti

Reuven Havar - Director General Roxana Vlad - Marketing

Department

2

ANCHOR GRUP Bd. Timi oara nr. 26Z, Anchor Plaza Office Building, et. 12, sect. 6, Bucure ti 021-319.50.50 021-319.50.51 [email protected] www.anchorplaza.ro

132.591.017 / 143.174.257 2.268.610 / - 5.105.067

Shopping Malldova - 50 mil. euro Extensie Plaza România - 10 mil. euro

Property ManagementIbrahim Paksoy - CEO

Radu T n sescu - COO

3

ATRIUM CENTERS MANAGEMENT Calea Floreasca nr. 39, sect. 1, Bucure ti 031-405.00.78, 031-405.00.79 031-405.00.92 [email protected] www.atriumcenters.com

3.873.826 / 976.963 2.850.646 / - 3.152.432

N/A Atrium Centers Arad (deschiderea în martie 2010) - 75 mil. euro

Michael Israeli - Pre edinte Adina C linescu - Director General

4

B NEASA DEVELOPMENTS os. Bucure ti-Ploie ti nr. 42D, zona

comercial B neasa, sect. 1, Bucure ti 021-306.55.05 021-306.06.58 [email protected] www.baneasashoppingcity.ro

126.762.856 / 20.166.396- 32.235.428 / - 38.615.045

B neasa Drive In Cinema - primul cinematograf Drive In Digital din

România - 1 mil. euro_

Ali Ergun Ergen - CEO B neasa Developments

Roxana R c nel - Media Specialist B neasa Developments

5

CAELUM DEVELOPMENTStr. Povernei nr. 15-17, et. 5, ap. 10, cam. 1, sect. 1, Bucure ti021-318.55.26021-318.55.27ruxandra.cristescu@caelumdevelopment.euwww.caelumdevelopment.eu

398.600 / 364.630- 51.761.470 / - 34.178.477

Diferite proiecte în Polonia i Ungaria

Polonia: Gorzow Wielkopolski Nova Park, Wojewodztwo

Dolnoslaski Silesian Development Land, Jastrzebiezdroj Galeria Lumina; Germania: Eschweiler Marktforum Shopping Center

Monica Alexandru - Marketing & Leasing Manager

Ruxandra Cristescu - Tenant Coordinator

6

ERMES HOLDING Str. Academiei nr. 39-41, et. 4, sect. 1, cod 010013, Bucure ti 021-315.95.13 021-315.95.06 [email protected] www.omilos.ro

5.188.874 / N/A - 33.389.331 / - 15.334.916

Era Shopping Park Ia i (Praktiker, Galeriile Comerciale Era Ia i)

Finalizarea întregului proiect Era Shopping Park Ia i

Graham Kilbane - Director General Monica Popescu - Marketing

Executive

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

MALL-URI

Page 36: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii34

RREETTAAIILLN

r. c

rt.

Nume companie Adres coresponden Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *

Proiecte realizate in 2008 (denumire - valoarea investi iei)

Proiecte în curs de dezvoltare (denumire - buget)

Conducere Persoan de contact

7

EUROMALL REAL ESTATE DEVELOPER Str. Ien chi V c rescu nr. 1, et. 2, sect. 4, Bucure ti 021-336.61.00, 0728-109.902 021-336.61.09 [email protected], [email protected] www.euromall.com.ro

N/A / N/A - 565.737 / - 3.737

N/A

Euromall Gala i în curs de finalizare, 50.000 mp construi iÎn curs de autorizare - cartier reziden ial de lux în B neasa,

aproximativ 1.000 apartamente - 150 mil. euro

Moshe Turgeman, Tomer Barhom, Bernard Braka - Directori Generali Robert Bucur - PR & Advertising

Manager

8

FLAVUS INVESTI II Str. Turnului nr. 5, Bra ov, jud. Bra ov 0268-548.175 0268-548.322 [email protected] www.coresibrasov.ro

22.186.093 / 1.414.724 70.847.589 / - 46.156.128

Renovare birouri: chiria i IBM, Fresenius, CGS, Freudenberg

Retail Park, Shopping Mall, cl diri de birouri

Silviu Savin, Victor Vadaneaux - Administratori

Florin Rebic - Director Executiv Roccos Cosmatos - Director

Marketing

9

GLOBAL TRADE CENTER ** Str. Jean Texier nr. 3, sect. 1, Bucure ti 021-231.65.52 021-231.84.33 www.gtcromania.ro

N/A N/A

Galleria Suceava - ~ 20 mil.euro Galleria Buz u - ~ 20 mil.euro

City Gate - birouri, Felicity - locuin e, Rose Garden - locuin e (par ial finalizat), Galleria Gala i,

Galleria Arad, Galleria Bistri a

Shimon Galon - Director General

10

IULIUS MANAGEMENT CENTER Str. S r rie nr. 6, Ia i, jud. Ia i 0232-208.800 0232-211.821 [email protected] www.iuliusmall.com, www.palasiasi.ro

49.916.921 / 34.912.226 - 650.265 / 14.812

Extinderea Iulius Mall Ia i (finalizat în octombrie 2008) - 9 mil. euro

Extinderea Iulius Mall Timi oara (finalizat în noiembrie 2009) -

65 mil. euroIulius Mall Suceava (inaugurat în

noiembrie 2008) - 60 mil. euro

Ansamblul urbanistic Palas Ia i (finalizarea 2011) - 250 mil. euro

Iulian Dasc lu - Pre edinte / Director General

Beatrice Hofman - Asistent Manager

11

LAND DEVELOPMENT PROIECT os. Bucure ti-Ploie ti nr. 42-44,

cl direa B, corp B2, et. 2, sect. 1, Bucure ti 021-361.04.61 021-361.04.60 [email protected] www.aere.com

7.816.223 / 5.643.279 - 21.111.772 / - 3.401.113

Centrul comercial Auchan Militari - 12,9 mil. euro

Militari Shopping Center (finalizat în 2009) -31,3 mil. euro

Cl dire Kiabi - 1 mil. euro Bogdan Danc u - Director General

12

MIVAN DEVELOPMENT Str. General Berthelot nr. 43-45, sect. 1, Bucure ti 021-206.86.70 021-206.85.88 [email protected] www.mivan.com

N/AN/A

Liberty Center Mall - 70 mil. euro Tiago Oradea - 70 mil. euro New Town Residence

Ivan McCabrey - Pre edinte John Houghton - Director General Marius Barbu - Retail Development

Director

13

OMILOS ORADEA Str. Academiei nr. 39-41, et. 4, sect. 1, cod 010013, Bucure ti 021-315.95.13 021-315.95.06 [email protected] www.omilos.ro

881.209 / N/A - 15.023.358 / - 814.005

Era Shopping Park Oradea (Bricostore)Galeria Carrefour (realizat în 2009)

Finalizarea întregului proiect Era Shopping Park

Graham Kilbane - Director General Monica Popescu - Marketing

Executive

14

RIVIUM GALERIA MALLStr. Palat nr. 1, cod 700019, Ia i, jud. Ia [email protected]

11.698.440 / 11.819.208- 40.703.051 / - 14.584.587

Închiriere spa ii comerciale Închiriere spa ii comercialeLauren iu Manea - Director General

Stela Mocanu - Departament Comunicare i Rela ii Clien i

15

SONAE SIERRA os. Bucure ti-Ploiesti nr. 42-44, aripa

1, et. 3, B neasa Business & Technology Park Building B, sect. 1, cod 013696, Bucure ti 021-361.09.10 021-361.09.88 [email protected] www.sonaesierra.ro

N/A N/A

N/A Craiova Mall, Ploie ti Mall, Parklake Plaza (Bucure ti)

Ingo Nissen - Country Representative & Managing Director of Development for

Romania Rodrigo Moreira - Corporate

Communication Manager

16

VICTORIA HOLDING (CITY MALL)os. Olteni ei nr. 2, sect. 4, Bucure ti

[email protected]

N/A / 19.702.404N/A / - 36.559.699

Proiect de semnalizare a mallului i amenajare parcare suprateran - 250.000

euro

Proiect de amenajare pentru spa ii de birouri cu o suprafa de

5.000 mp - 4,5 mil. euro

Mihai Agaficioaia - General Manager

Dalina Popescu - Marketing Manager

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

** - Date anun ate anterior de reprezentan ii companiei

Page 37: Anuarul Retail 2009
Page 38: Anuarul Retail 2009

36

Pre]uri constante.Deocamdat`

Produc`torii din industria de panifica]ie au reu[it s` ]in` pre]ul subcontrol, \n pofida problemelor legate de asigurarea capitalului delucru [i de evaziunea fiscal`, dar [i de tendin]a cump`r`torilor dea acorda mai mult` aten]ie consumului. Companiile de profil nupromit \ns` aceea[i performan]` [i \n anul viitor.

Roxana Fulgeanu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE||MMOORR~~RRIITT {{II PPAANNIIFFIICCAA}}IIEE

P rodusele de panifica]ie nu s-au scumpit \nacest an, dar nici nu au existat sc`deri depre]uri, cu excep]ia unor companii care aurecurs la aceste m`suri motivånd modific`rilelocale de costuri. Reprezentan]ii Patronatului

Romån din Industria de Mor`rit [i Panifica]ie (ROMPAN)apreciaz` c` pån` la finele anului exist` posibilitatea capre]urile s` nu fie modificate, dar \n 2010 costul påinii arputea fi mai mare.

„Aceast` ipotez` are la baz` stocurile de gråu [i f`in`din mori [i fabrici, care ajung pån` dup` s`rb`tori. Dup`1 ianuarie probabil c` vor fi modific`ri de costuri [i, impli -cit, de pre]uri pentru aceste produse datorit` accizelor, acursului de schimb valutar [i a costului cu materia prim`.Estim`ri nu pot fi f`cute \n acest moment, deoarece nu se[tie nivelul cre[terii de costuri”, a declarat pre[edinteleROMPAN, Aurel Popescu.

O recolt` mai bun`Recolta de gråu a Romåniei din acest an a crescut cu

17,5%, la 4,7 milioane de tone, comparativ cu valoareade patru milioane \nregistrat` \n 2008, \ns` calitativ pro-duc]ia a fost mai slab`, indicii de panifica]ie fiind mult submedia multianual`.

Principalii factori care au contribuit la sc`derea calit`]iirecoltei de gråu au fost nerespectarea tehnologiilor de pro-duc]ie, schimb`rile climatice, lipsa iriga]iilor, dar [i faptulc` o parte dintre agricultori nu au \ns`mån]at la timpsuprafe]e mari de gråu, conform informa]iilor furnizate de

Page 39: Anuarul Retail 2009
Page 40: Anuarul Retail 2009

AAnnaalliizz`̀38

PPRROODDUUCC}}IIEE||MMOORR~~RRIITT {{II PPAANNIIFFIICCAA}}IIEE

patronat. Romånia produce \n medie circa cinci milioanede tone de gråu anual, iar dac` se ia \n calcul suprafa]anecultivat` de peste trei milioane de hectare, per total arputea fi produse \ntre [apte [i zece milioane de tone degråu anual.

Cei mai importan]i juc`tori de pe pia]a produselor demor`rit [i panifica]ie sunt Pambac, Mor`rit Panifica]ieBragadiru (brandul B`neasa), Pangram (Monte Banato),Titan, Boromir [i PAN Group Craiova.

Acces dificil la creditePrintre problemele cu care se confrunt` \n prezent pro-

duc`torii din industria panifica]iei se num`r` evaziunea fis-cal`, care a crescut cu 8% fa]` de nivelul de anul trecut, [iaccesul \ngreunat la creditele bancare pentru activitatea deproduc]ie sau pentru cofinan]area proiectelor de investi]ii.

„O problem` a reprezentat-o evaziunea fiscal`, iaraccesul la credite a fost mai greoi, produc`torii \ntåm -pinånd dificult`]i cu distribuitorii de produse, care de foartemulte ori fie nu au pl`tit marfa la timp, fie nu au mai pl`titdeloc. Solu]ia o reprezint` reducerea TVA de la 19% la15%, iar pentru credite consider c`, dac` statul nu se vamai \mprumuta la b`nci, acestea ar putea acorda \mpru-muturile necesare operatorilor economici la nivelul solicitat”,a men]ionat Popescu.

Totodat`, companiile din domeniu s-au lovit de crizaeconomic`, resim]it` \ntr-un consum mai atent din parteacump`r`torilor.

Consum peste medieUn procent important din pia]` continu` s` fie de]inut

de påine. Astfel, consumul anual ajunge la 102 kilogramepe cap de locuitor, nivelul fiind ridicat comparativ cu mediaeuropean` de 78-80 de kilograme, sus]ine pre[edinteleROMPAN.

Potrivit firmei de cercetare a pie]ei MEMRB, påineaalb` este produsul preferat de romåni, cu o pondere \nva loa re, \n perioada decembrie 2008 - septembrie 2009,de 62,7% din pia]`. Påinea din graham [i secar`

genereaz`, fiecare, vånz`ri de 5-6%. Micile b`c`nii,supermarketurile [i hipermarketurile sunt principalele canalede distribu]ie, cu o cot` cumulat` de peste 70%, importan]alor fiind \n cre[tere. Pe de alt` parte, vånz`rile de påinedin magazinele mari [i chio[curi au sc`zut, \n perioadadecembrie 2008 - septembrie 2009, comparativ cu inter-valul anterior de referin]`, relev` studiul MEMRB.

Pia]a påinii este disputat` de cinci juc`tori importan]i:VelPitar, Tans Agape, Boromir, Harmopan [i DobrogeaGrup, ale c`ror afaceri cumulate au acoperit, \n perioadaamintit`, 34,7% din segment, \n cre[tere cu aproape treipuncte procentuale.

Cresc semipreparatelePe segmentul panifica]iei congelate, cea mai mare

parte a vånz`rilor \n valoare, respectiv 64,8% \n interva -lul decembrie 2008 - septembrie 2009, revine produselorde baz` (aluaturi, patiserie [i blaturi de pizza), conformdatelor MEMRB. Restul de 35,2% din pia]` este reprezen-tat de produsele semipreparate.

Ponderea produselor de baz` este \ns` \n sc`derecomparativ cu perioada similar` anterioar`, semi-preparatele cå[tigånd teren \ntr-un ritm accelerat (\nperioada decembrie 2007 - septembrie 2008 au avut27,3% din pia]`).

Cei mai mari produc`tori de profil sunt Bella, OrklaFoods, Panovia, Alpin 57 [i Alesis, cu o cot` cumulat` de78% \n perioada men]ionat`. Produsele acestora se vånd\n cea mai mare prin intermediul supermarketurilor [i hiper-marketurilor, care acoper` circa trei sferturi din comer]ulde profil.

Pe lång` consumul ridicat de påine, \n Romånia [ivånz`rile de paste se \nscriu pe un trend u[or ascendent.Datele Euromonitor International estimeaz` pentru acest anun nivel de patru kilograme pe cap de locuitor, similarcelui de anul trecut, urmånd \ns` ca din 2010 s` fie \nre -gistrat` o cre[tere la 4,3 kilograme pe cap de locuitor.

Principalii produc`tori de paste f`inoase sunt Pambac,Mor`rit Panifica]ie Bragadiru, Pangram, Arnos [i Boromir,cu o cot` de 71,9%, potrivit aceleia[i surse. �

Sursa: Sursa:

Page 41: Anuarul Retail 2009
Page 42: Anuarul Retail 2009

40

Pia]a lactatelor ar putea stagna \n 2009, \ntr-un scenariu optimist,la 1,1 miliarde de euro, dac` pån` la sfår[itul anului va continuatrendul pozitiv din trimestrele doi [i trei, estimeaz` Asocia]iaPatronal` Romån` din Industria Laptelui (APRIL). Pe de alt`parte, este luat` \n calcul varianta unui declin de 5%.

Roxana Fulgeanu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE

Promo]iile [i reducerile de pre], colacul de salvare

Page 43: Anuarul Retail 2009

41AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

| n primul trimestru, volumul devånz`ri pe pia]a lactatelor a\nregistrat o sc`dere de 20%,\ns` \n al doilea [i al trei -lea trimestru romånii au consumat

mai multe lactate, ca urmare a orient`riic`tre produse mai ieftine. De altfel, buge-tul alocat pentru acest gen de alimente ar`mas acela[i.

„Ne a[teptam ca dup` Pa[te, cåndam avut un minus de 15-20%, declinuls` continue pån` \n toamn`, cum s-a\ntåmplat \n ultimii 30 de ani. Am avut\ns` un plus de pån` la 5%, \n specialdatorit` unui pre] mai mic cu 5-10% laprodusele lactate. La \nceputul trimestru-lui patru, pia]a lactatelor era la un minusde pån` la 5%”, a declarat directorulgeneral al APRIL, Valentin Bl`naru.

El a ad`ugat c` vånz`rile la pro-dusele lactate au fost impulsionate [i denum`rul ridicat al promo]iilor lansate deprocesatori.

Importul de produse lactate aacoperit, \n primul trimestru, 15% dinnecesarul de consum al Romåniei, restulfiind produc]ie intern`.

Mai pu]in lovite de criz`„Ne-am putea num`ra printre indus-

triile fericite din Romånia neafectate pu -ter nic de criz`. Dac` vånz`rile deCr`ciun vor dep`[i valorile din aniitrecu]i, am putea vorbi despre u[oarecre[teri, de[i sunt slabe [anse s`\ncheiem anul pe plus”, a mai spusBl`naru.

Pia]a lactatelor include categoriileiaurt, sana, unt, småntån`, kefir, lapte[i brånzeturi (feta, ca[caval, brånz`topit`, telemea, brånz` moale, tipmucegai sau Camembert, crem` debrånz`).

Pe segmentul lapte, primii cincijuc`tori sunt Albalact, Friesland-Napolact, Dorna Lactate, Brailact [iProdLacta, care \n perioada octombrie2008 - septembrie 2009 au acoperit70,5% din volumul total al pie]ei, potri -vit datelor furnizate de compania decercetare de pia]` MEMRB.

|n intervalul men]ionat, cea mai marepondere – de 67,9% – a avut-o lapteleproasp`t pasteurizat, \n special cel deun litru.

LLAACCTTAATTEE

Page 44: Anuarul Retail 2009

AAnnaalliizz`̀42

PPRROODDUUCC}}IIEE

|n ceea ce prive[te produsele sana [i kefir, acestea auacoperit 86,5%, respectiv 13,5% din volumul total al pie]ei, iarpe segmentul iaurt cel mai bine våndut sortiment a fost cel cla-sic (53,2%). La småntån`, cea mai mare pondere, respectiv91,9%, au avut-o produsele cu un procent sc`zut de gr`sime.

Cota de pia]`, mai important` decåtprofitabilitatea„Anul 2010 va fi foarte clar un an al conso lid`rilor de

branduri existente pe pia]`. Cum cea mai bun` strategie \ncondi]ii de criz` este de a cå[tiga cot` de pia]`, b`t`lia se vada \n conti nuare pe cota de pia]`, mai pu]in pe profitabilitate,dar nu cu orice pre], a[a cum s-a \ntåmplat \n 2009”, este dep`rere directorul general al Albalact, Traian Simion.

El consider` c` \n perioada urm`toare pia]a va reveni lanormal, \n special \n ceea ce prive[te comportamentul pro-duc`torilor \n pia]`, iar consumatorii vor continua s` aleag`produsele de baz` pentru a reduce cheltuielile.

Produc`torul, ai c`rui ac]ionari majoritari sunt Petru Ciurtin,Raul Ciurtin [i fondul de investi]ii RC2 Limited, a deschis \n2008 o fabric` \n jude]ul Alba [i a cump`rat pachetul majori-tar de ac]iuni al Rar`ul Cåmpulung Moldo ve nesc, pentru aintra pe categoria brånzeturilor. Portofoliul companiei includepeste 60 de sortimente.

Previziunile APRIL pentru a doua parte a anului viitorindic` o cre[tere u[oar` a bugetului de consum [i o

La num`ratConsiliul Concuren]ei a \nceput \nluna aprilie a acestui an o investiga]iepe pia]a proces`rii laptelui, axat` peprimele etape de comercializare [i pecorectarea unor posibile disfunc]ionalit`]i denatur` anticoncuren]ial`. Institu]ia a precizatc` a lansat aceast` investiga]ie \n urma unorsemnale primite, care indic` tensiuni \ntreproduc`tori [i procesatori. „|n cadrul investiga]ieiutile pentru cunoa[terea pie]ei laptelui, cu accent perela]ia dintre produc`torii [i procesatorii de lapte devac`, Consiliul poate solicita informa]ii, documentesau declara]ii tuturor actorilor implica]i - agen]i eco-nomici produc`tori, procesatori, centre de colectare,asocia]ii patronale [i profesionale, institu]ii ale statuluicu competen]e \n acest domeniu”, a mai precizatautoritatea de reglementare.|n acela[i timp, Consiliul a amintit c` autoritatea nu aredoar un rol corectiv, ci [i unul preventiv, prin monito ri -zarea pie]elor.

Page 45: Anuarul Retail 2009

43AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

„revenire” la condi]iile de pia]` de la \nceputul anului trecut,\nainte de criz`.

|n prima jum`tate a anului viitor, pia]a va fi puternic afec-tat` de fluctua]ia cursului valutar, precum [i de majorareaaccizelor la combustibili, electricitate [i materie prim`, potri -vit APRIL.

Fermierii mici, principalii furnizori|n acest an au fost \nregistrate 1,7 milioane de vaci, cu

350.000 mai pu]ine fa]` de anul trecut, iar anul viitor num`rulanimalelor sacrificate va conti nua s` creasc`, \n condi]iile \ncare fermierii nu vor mai primi subven]ia pentru calitatealaptelui, de 0,3 lei pe litru.

|n prezent, \n Romånia, 90% din num`rul total de vaci se\ncadreaz` \n standardele europene.

„Din 2010, fermierii nu vor mai fi motiva]i s` produc`lapte. Noi, ca procesatori, \i stimul`m prin investi]iile pe carele facem \n ferme, dar statul romån ar trebui s` notificeComisia European` (CE) pentru a acorda subven]ii \n agricul-tur`. Procedura dureaz` cam [ase luni, iar pån` acum nu s-af`cut nicio notificare”, a spus Bl`naru.

Pe alt` parte, de anul viitor fermierii romåni ar putea primide la CE subven]ii pentru investi]ii \n ferme, pentru respectareacondi]iilor de mediu [i pentru \ncurajarea cre[terii capacit`]ii dep`strare a condi]iilor de agricultur` local`.

„Subven]ia pentru investi]ii vizeaz` finan]`ri \ntre 40% [i70%, \n func]ie de zon` sau pentru tinerii fermieri, \ns` suntnecesare proiecte [i sunt pu]ini fermierii din Romånia care [tius` scrie un proiect”, a \ncheiat directorul general al APRIL.

Fermierii care produc ecologic vor putea primi \ntre 400[i 900 de euro, cu condi]ia de a produce intensiv, criteriu pecare Romånia nu \l \ndepline[te \nc`.

Bl`naru consider` c`, \n 2010, tariful la materia prim` vafi influen]at de subven]iile pe care fermierii le vor primi de lastat [i de num`rul de animale din ferme. |n luna octombrie aacestui an, pre]ul materiei prime a urcat cu circa 20% fa]` deaugust, trendul fiind \n cre[tere. �

LLAACCTTAATTEE

„La \nceputul trimestrului patru(2009 - n.r.), pia]a lactatelor erala un minus de pån` la 5%.”

Valentin Bl`naru, directorul general al APRIL

Sursa:

Page 46: Anuarul Retail 2009

44

Carnea romåneasc` nu mai aduce profit

Atåt produc`torii, cåt [i procesatorii de carne au trecut prinmomente dificile \n acest an. Pentru a putea rezista pe pia]` aufost nevoi]i s` nu creasc` pre]urile, \n timp ce cheltuielile s-aumajorat.

Liviu Iancu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE||CCAARRNNEE {{II PPRREEPPAARRAATTEE

Page 47: Anuarul Retail 2009
Page 48: Anuarul Retail 2009

AAnnaalliizz`̀46

PPRROODDUUCC}}IIEE

| n acela[i timp, companiile au fost nevoite s` fac`fa]` produselor din import care, datorit`subven]iilor mai mari acordate de alte state, auajuns pe pia]a romåneasc` la pre]uri mai micidecåt cele practicate de produc`torii romåni. |n

aceste condi]ii, mul]i produc`tori de mezeluri au preferats` scad` calitatea alimentelor [i nu pre]urile, pentru a-[ip`stra volumul vånz`rilor [i marja de profitabilitate peperioada crizei, explic` Sorin Minea, pre[edinteleRomalimenta [i directorul produc`torului de mezeluriAngst.

„|n acest an, toat` industria c`rnii a mers prost. A fosto presiune imens` pe pre]uri \n jos. Pre]urile \n lei au cres-cut cu cåteva procente, dar cre[terea a fost aplatizat` dediscounturile f`cute c`tre magazine. Ca s` mearg` pe omarj` de profit de 4-5%, produc`torii ar fi trebuit s`creasc` pre]urile cu 12-18% \n acest an, ]inånd cont [i dedevalorizarea leului“, a precizat pre[edinteleRomalimenta, federa]ie care reune[te patronatele dinindustria alimentar`. El a men]ionat c` aproximativ 70%din materia prim` folosit` la preparatele din carne deporc provine din import. Minea a ad`ugat c`, \n acestecondi]ii, valoarea pie]ei c`rnii de porc [i a preparatelordin carne a r`mas la nivelul anului trecut, respectiv circa800 de milioane de euro, iar volumul vånz`rilor a suferito sc`dere de cåteva procente.

Chiar dac`, anual, \n gospod`riile popula]iei suntpeste patru milioane de porci, \n comer] ajung, de pepia]a intern`, doar cele 1,7 milioane de animale aflate \nferme. Potrivit Romalimenta, restul pån` la necesarul deconsum de 8 milioane de porci, provin din import.

Procesatorii nu par \ns` afecta]i de acest lucru, pentruc` le este mult mai la \ndemån` s` importe, ]inånd contc` beneficiaz` de pre]uri mai mici cu cel pu]in 8% fa]`de pia]a intern`. Un motiv al acestei diferen]e de pre]uri\l reprezint` subven]iile, mai mici \n Romånia fa]` demulte ]`ri din Europa. |n plus, \n Romånia, TVA la carneade porc este de 19%, \n timp ce \n Germania, taxa peva lo a rea ad`ugat` este de doar 5%, iar \n MareaBritanie cota de TVA la porc este zero.

„Din cauza faptului c` pre]urile au \nregistrat doar ocre[tere u[oar`, iar cheltuielile procesatorilor [i datoriileacestora c`tre b`nci au crescut, cam to]i juc`torii serio[i

stau destul de r`u \n acest an. Nu cred c` cineva dintreprocesatorii serio[i, care nu lucreaz` la negru, va faceprofit semnificativ \n acest an”, crede pre[edinteleRomalimenta. El a ad`ugat c` sunt deja companii care auprobleme financiare, iar anul viitor este posibil s` asist`m[i la cåteva cazuri de insolven]`.

F`r` subven]ii la p`s`riNici produc`torii de carne de pui nu stau mai bine.

„|n doar o s`pt`mån`, pre]urile la poarta fabricii ausc`zut de la 6,2 lei pe kilogram de carcas` de pui la 5,5lei. Acest lucru s-a \ntåmplat din cauza evaziunii fiscale \nmas`. |ntre ]`rile UE nu se pl`te[te TVA, motiv pentru care

800de milioane de euro este valoareapie]ei c`rnii de porc [i a preparatelordin carne estimat` pentru acest an deRomalimenta, comparabil` cu niveluldin 2008. Federa]ia apreciaz` c`volumul vånz`rilor a suferit o sc`derede cåteva procente.

Page 49: Anuarul Retail 2009

47AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

importatorii cump`r` carnea din afar`, o vånd aici maiieftin decåt produc`torii locali. Sub presiunea acestorimporturi, produc`torii romåni au fost nevoi]i s` scad`brusc pre]urile cu peste 10%“, a explicat Ilie Van,pre[edintele Uniunii Na]ionale a Cresc`torilor de P`s`ridin Romånia (UNCPR).

El a mai spus c` la 6,2 lei pe un kilogram de carcas`la poarta fabricii, produc`torii de pui abia \[i acopereaucheltuielile.

„Dac` Guvernul nu va lua m`suri urgente cu acesteimporturi, nu va avea ce mai \ncasa nici de la noi. |n aces-te condi]ii, o mare parte dintre produc`tori vor da falimentanul viitor. Deja, mul]i fermieri au anun]at c` nu mai po -pu leaz` de anul viitor, adic` nu vor mai avea pui lacre[tere“, a afirmat Van.

Totodat`, produc`torii au anun]at c`, de la 1 ianua -rie, carnea de pui se va scumpi cu peste 20%, fermieriiurmånd s` majoreze pre]urile pentru a compensa anu-larea subven]iilor \ncepånd cu anul viitor.

„Dup` ce se vor elimina subven]iile la carnea de pui,la 1 ianuarie 2010, produc`torii vor majora imediatpre]urile cu 20-30%. Potrivit normelor europene, subven]iade 1,6 lei pe cap de pui se elimin` de la 1 ianuarie, iarGuvernul \nc` nu a stabilit cum vom lucra \n continuare”,a spus Van.

Din datele UNCPR, 25% din carnea de pui de pepia]`, respectiv 100.000 de tone pe an, provine din

importuri. Pia]a c`rnii de pui din Romånia este estimat` la400.000 de tone \n viu pentru anul 2009, ceea cereprezint` o valoare de 650 de milioane de euro, nivelsimilar cu cel de anul trecut. La acela[i nivel s-a p`strat [ivaloarea pie]ei ou`lor, respectiv 350 de milioane de euroaferente unui volum de 1,4 miliarde de buc`]i våndute.„Pre]urile la carnea de pui au sta]ionat \n 2009, dar cos-

CCAARRNNEE {{II PPRREEPPAARRAATTEE

„Sunt deja companii careau probleme financiare,iar anul viitor este posibils` asist`m [i la cåtevacazuri de insolven]`.”

Sorin Minea, pre[edintele Romalimenta

Page 50: Anuarul Retail 2009

AAnnaalliizz`̀48

PPRROODDUUCC}}IIEE||CCAARRNNEE {{II PPRREEPPAARRAATTEE

turile au crescut, pentru c` s-a scumpit [i energia [i fura-jele”, apreciaz` Van. |n acela[i timp, exporturile pentruanul \n curs sunt estimate la aproximativ 20.000 de tone,volum de patru ori mai mic decåt cel al importurilor.

|n ceea ce prive[te consumul de carne de vit`,Romånia st` mult mai slab decåt ]`rile din jur. Carnea devit` reprezint` 10% din consumul de carne din Romånia,fa]` de 40% media \n UE, romånii consumånd doar 2,6kilograme de carne de vit` pe locuitor \n primele cinci luniale acestui an, potrivit datelor Ministerului Agriculturii.Consumul de carne de vit` pe locuitor a sc`zut \nRomånia de la 6,8 kilograme \n anul 2007 la 6,6 kilo-grame \n 2008. Anul trecut, num`rul total de bovine sa -cri ficate a \nregistrat o sc`dere cu 7,5%, iar produc]ias-a redus cu 9,7%.

Perspective mai bunePe de alt` parte, anul 2009 a adus [i o veste bun`

pentru produc`torii din domeniu. Romånia va relua,\ncepånd cu anul viitor, exportul produselor din carne deporc prelucrate \n Romånia c`tre statele membre ale UE,precum salamul de Sibiu, urmånd ca ulterior s` fie re luat[i exportul c`rnii de porc produse \n totalitate \n ]ar`. Dincauza pestei porcine, Romånia nu are voie \n prezent s`livreze carne [i mezeluri din carne de porc \n statele UE,produsele putånd fi våndute doar pe pia]a intern`.

Un alt motiv de bucurie pentru produc`torii de carneeste c` Uniunea European` a aprobat solicitareaRomåniei privind prelungirea perioadei de tranzi]ie, cupån` la doi ani, pån` \n decembrie 2011, pentru oserie de unit`]i din industria c`rnii, astfel \ncåt acesteas` finalizeze procesele de restructurare [i s` se aliniezela cerin]ele europene. Prelungirea ofer` [ansa unorunit`]i de prelucrare a c`rnii [i a pe[telui [i unordepozite frigorifice s` finalizeze procesele de restruc-turare [i modernizare [i s` se alinieze cerin]elor struc-turale europene.

|n acela[i timp, Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie pentruAgricultur` (APIA) a repartizat, la jum`tatea luniioctombrie fonduri de 64,46 milioane de lei de la buge-tul de stat c`tre centrele jude]ene, destinate sectoruluizootehnic.

Din suma total`, 27,61 milioane de lei au reprezen-tat sprijin financiar pentru \mbun`t`]irea calit`]ii pro-duc]iilor de carne prin sus]inerea implement`rii sistemu-lui de clasificare a carcaselor de porcine [i bovine.Totodat`, suma de 32,72 milioane de lei reprezint` spri-jin financiar pentru \mbun`t`]irea calit`]ii [i a para-metrilor de produc]ie \n cre[terea efectivelor de porcine[i p`s`ri, prin sus]inerea produc]iei de carne de porc [ipas`re - pui broiler [i a produc]iei de ou` consum.

|n sectorul avicol, pentru puii broiler a fost reparti-zat` suma de 28,25 milioane de lei (cuantum 1,6lei/cap), iar pentru ou` de consum a fost aloca]i 3,78milioane de lei (cuantum 0,05 lei/ bucat`). �

„Dup` ce se vor eliminasubven]iile la carnea de pui,la 1 ianuarie 2010, pro-duc t̀orii vor majora imediatpre]urile cu 20-30%.”

Ilie Van, pre[edintele Uniunii Na]ionale aCresc`torilor de P`s`ri din Romånia

650de milioane de euro este valoareapie]ei c`rnii de pui estimat` pentru2009, respectiv 400.000 de tone \nviu. Pia]a ou`lor se va situa la 350 demilioane de euro, sum` aferent` unuivolum de 1,4 miliarde de buc`]i vån-dute.

Consumul de carne de vit` pe cap de locuitorPerioad` Consum2009 2,6 kg*2008 6,6 kg2007 6,8 kg

Sursa: Ministerul Agriculturii*Corespunde intervalului ianuarie-mai 2009

Page 51: Anuarul Retail 2009
Page 52: Anuarul Retail 2009

50

Uleiul de m`sline pierdedin nou teren

Orientarea romånilor c`tre o via]` s`n`toas` a sus]inut \n aniianteriori cre[terea consumului de ulei de m`sline, \ns` criza eco-nomic` i-a f`cut s` se \ntoarc` la clasicul ulei de floarea soarelui.

Gabriela Niculescu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE

De[i majoritatea romånilor cump`r` ulei dintoate categoriile, bugetul mai mic [i redu -cerea pre]urilor vor duce \n acest an pia]atotal` a uleiurilor [i gr`similor pentru g`titla 1,6 miliarde de lei, cu 5,6%, mai pu]in

decåt \n 2008, potrivit Euromonitor. Conform unei ana li -ze realizate de Daedalus Millward Brown, consumatoriirecunosc c` obi[nuiau s` cumpere ulei extravirgin pen-tru g`tit [i salate, dar \n condi]iile crizei economice autrecut din nou la uleiul din floarea soarelui.

Segmentul continu` s` \nregistreze cre[teri, \ns` lavalori mai mici, acesta situåndu-se pe locul doi \n topulpreferin]elor romånilor \n ceea ce prive[te uleiul. Astfel,uleiul de m`sline a consemnat, \n perioada ianuarie-august a acestui an, o cre[tere u[oar` a consumului, cuo evolu]ie a ponderii de la 5,4% la 6,2%, reiese dindatele firmei de cercetare MEMRB.

Cel mai important loc \n co[ul romånilor \l ocup`\ns` uleiul de floarea soarelui, cu o pondere de peste90% din pia]`, consumul p`stråndu-se \n primele optluni ale acestui an la un nivel asem`n`tor cu cel \nre -gistrat \n perioada similar` din 2008, potrivit MEMRB.

Celelalte tipuri de ulei, respectiv soia, porumb saupalmier au cumulat, \n intervalul ianuarie-august o cot`de numai de 3,1%, \n sc`dere fa]` de perioada ante-rioar` de referin]` din 2008, de 4,4%.

Unanimitate pentru floarea soareluiUleiul de floarea soarelui este nelipsit din

buc`t`ria romånilor, 94% folosind acest produs, \n

timp ce uleiul de m`sline este op]iunea a 48%, searat` \ntr-o analiz` a companiei de cercetare360insights, realizat` \n februarie 2009.

Acesta din urm` este cump`rat cu prec`dere dec`tre persoanele cu un nivel \nalt de educa]ie [i cuvenituri mari, pe cånd uleiul de floarea soarelui areconsumatori din toate categoriile, indiferent deregiune, educa]ie, venit sau alte dimensiuni socio-demografice.

Aproape un sfert dintre consumatori cump`r` uleide floarea soarelui aproape s`pt`månal sau chiarmai des. Principalele locuri de achizi]ie ale uleiului defloarea soarelui sunt supermarketurile [i hipermarke-turile.

„Hipermarketurile sunt \n principal alegereabucure[tenilor, precum [i a persoanelor cu un grad\nalt de educa]ie [i venituri mari. Supermarketul sedovede[te a fi locul de achizi]ie ales de persoaneledin ora[ele mari, pe cånd \n ora[ele mici magazinelede cartier sunt cele preferate de c`tre cump`r`tori”,sus]in speciali[tii 360insights.

Ambalajul de doi litri [i cinci litri, considerate eco-nomice, sunt mai pu]in apreciate, fiind alegerea a13%, respectiv 7% dintre romåni, majoritatea (88%)preferånd uleiul la un litru.

„Untdelemn de la Bunica, Unisol [i Floriol sunt prin-cipalele m`rci prezente \n co[ul romånilor, prima din-tre acestea fiind aleas` \n mod regulat de aproximativpatru din zece persoane”, se mai arat` \n studiu.

Untdelemn de la Bunica [i Floriol sunt m`rcilepreferate de bucure[teni, persoanele cu venituri mari

Page 53: Anuarul Retail 2009

51AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

sau cu un nivel \nalt de educa]ie, \n timp ce Unisol decele cu venituri mai mici.

Pe de alt` parte, recesiunea a produs modific`ri [i\n ceea ce prive[te preferin]ele pentru m`rci, astfel c`60% aleg uleiul \n magazin, \n condi]iile \n care \nanii anteriori [tiau \nainte de a pleca de acas` de cebrand au nevoie, sunt de p`rere anali[tii Daedalus.

Stagnare pentru urm`torii doi aniPia]a de ulei de floarea soarelui, ulei de m`sline

[i gr`simi pentru g`tit va consemna \n acest an osc`dere de 5,6%, la 1,61 miliarde de lei, de la 1,74miliarde de lei \n 2008, arat` datele firmei de cer ce -tare Euromonitor.

Pentru urm`torii doi ani, reprezentan]iiEuromonitor estimeaz` o stagnare a pie]ei.

Juc`torii din pia]` explic` declinul pie]ei prinreducerea pre]urilor cu 15% [i sc`derea veniturilorconsumatorilor, pe fondul recesiunii.

Criza economic` nu a afectat doar consumatorii,ci [i produc`torii, care s-au v`zut nevoi]i s` renun]ela profituri, s` limiteze produc]ia sau s` fac` restruc-tur`ri de personal.

Astfel, Argus Constan]a a avut pierderi, \n primele[ase luni, de 4,7 milioane de lei, de[i \n perioadasimilar` a anului trecut a ob]inut un profit net de 23,4milioane de lei, iar afacerile au fost mai mici cu peste40%, situåndu-se la 59,6 milioane de lei.

Reprezentan]ii companiei au explicat rezultatelenegative prin sc`derea pre]ului de valorificare atåt

la ulei, cåt [i la [rot (restul de semin]e r`masdup` extragerea uleiului - n.r.), pe fondul sc`deriiconsumului [i \n condi]iile unei oferte interne ge ne -roase, la care s-a ad`ugat [i oferta suplimentar`de ulei din gama economic, din ]`rile vecine.

Compania de]ine o fabric` de ulei \n Constan]a[i mai multe spa]ii de depozitare a cerealelor \njude]ele Constan]a, C`l`ra[i [i Tulcea.

La \nceputul lunii iunie, Expur, de]inut` de fondulde investi]ii Quispel Investments din Olanda, [i-aar`tat inten]ia de a disponibiliza peste 100 deangaja]i de la fabrica de ulei de soia din Urziceni.

Expur produce \n prezent ulei de floarea soare-lui sub brandurile Ulcom [i Marisol, ulei de rapi]`[i biodiesel, \n fabricile de la Slobozia [i Urziceni.

De cealalt` parte, s-a situat Prio Oil ExtractionRomånia, parte a grupului portughez Martifer, carenegociaz` cu Banca Euroan` de Investi]ii ofinan]are de 32 de milioane de euro pentru con-struc]ia [i operarea unei fabrici de extrac]ie a uleiu-lui din semin]e la Lehliu-Gar`, jude]ul C`l`ra[i, \nvaloare de peste 93 de milioane de euro.

Primii cinci produc`tori de profil au avut \nprimele opt luni o cot` cumulat` de 66,7%, respec-tiv Bunge Romånia, Argus Constan]a, CargillOdarils, Prutul Gala]i [i Expur Vaslui, \ns` pon-derea este \n sc`dere fa]` de perioada similar` aanului trecut, cånd a fost de 74,3%, potrivitMEMRB.

Pe pia]` mai activeaz` companiile ArdealulCarei, Ulex }`nd`rei [i Ulerom Vaslui. �

UULLEEII

Sursa:

Page 54: Anuarul Retail 2009

52

|napoi acas`

Romånii s-au orientat c`tre legumele produse \n ]ar`, ceea ce a f`cutca \n acest an produc]ia s` se majoreze cu circa 20% fa]` de 2008, laaproximativ 800.000 de tone. O contribu]ie important` au avut-o [iinvesti]iile de modernizare a serelor, \n echipamente [i tehnologie.

Roxana Fulgeanu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE||LLEEGGUUMMEE {{II FFRRUUCCTTEE

Sursa: Sursa:

Page 55: Anuarul Retail 2009
Page 56: Anuarul Retail 2009

AAnnaalliizz`̀54

PPRROODDUUCC}}IIEE||LLEEGGUUMMEE {{II FFRRUUCCTTEE

P roduc]ia de legume din acest an aacoperit circa 60% din consumul totalintern, restul fiind importuri din Turcia,Siria, Italia, Spania, Polonia [i Ungaria.De asemenea, din totalul produc]iei,

circa 30.000 de tone de legume au plecat spreGermania, Polonia [i Austria \n special de cas-trave]i, ardei [i ro[ii.

„La cre[terea produc]iei de legume a contribuitdezvoltarea suprafe]elor protejate din ariile con-sacrate, cum ar fi Matca-Tecuci sau Ple[oiu-Olt, [iapari]ia de capacit`]i noi de produc]ie, ca SerelePipera, ale organiza]iei Hortifruct”, a afirmat direc-torul general al Organiza]iei Na]ionaleInterprofesionale PRODCOM, Aurel T`nase.

Ca volum, pia]a legumelor a ajuns la 800.000de tone, suprafa]a total` cultivat` fiind de 300.000de hectare, valori \n cre[tere fa]` de anul trecut.

Livezi defri[ate [i \mb`tråniteProduc]ia de fructe a sc`zut dramatic \n ultimii

20 de ani, de la 340.000 la 70.000 de hectare, pefondul defri[`rilor, al abandon`rii sau \mb`tråniriilivezilor.

„Produc]ia nu a fost \n conformitate cu standar -dele de consum, lucru care a f`cut obiectul industri-aliz`rii, \n principal pe categoria merelor. |n ultimiiani, pomicultura nu a fost sprijinit` [i au existatsc`deri, iar planta]iile noi au fost nesemnificative,presupunånd cheltuieli mari cu \nfiin]area [i\ntre]inerea timp de doi-trei ani pån` la intrarea perod. |n prezent, se insist` pe un program na]ional derefacere a patrimoniului pomicol, \ns` ac]iunea estegreoaie”, a explicat T`nase.

Produc]ia romåneasc` asigur` \n medie 20-25%din necesarul de consum de fructe \n stareproasp`t`, diferen]a fiind importat` din ]`ri aleUniunii Europene.

F`r` subven]ii din 2010|n perioada 2007-2009, produc]ia de legume [i

fructe a fost sus]inut` financiar de la bugetul de statpentru modernizarea suprafe]elor, ceea ce a aduscå[tiguri atåt pentru produc`tori, cåt [i pentru con-sumatori, care prefer` din ce \n ce mai mult pro-dusele romåne[ti.

„Din ianuarie 2010, statul nu va mai acordaacest sprijin. Situa]ia nu s-a clarificat \nc`, de[i demai bine de patru-cinci luni s-au c`utat alte m`suride ajutor \n conformitate cu normele ComisieiEuropene”, a mai ar`tat T`nase.

Potrivit directorului general al PRODCOM, alteprobleme cu care se confrunt` produc`torii romåni suntsistemul birocratic [i lipsa fondurilor de cofinan]are.

„Nesus]inerea produc]iei din serele \nc`lzite,unde energia termic` reprezint` aproape jum`tatedin cost, [i a materiilor prime pentru industrializareva perturba produc]ia. Totodat`, for]a de munc`din sector este o mare problem`, personalul seasigur` din ce \n ce mai greu, iar sistemul de lucrucu zilierii este descurajat de legisla]ie”, a \ncheiatT`nase.

Investi]ii pentru conserveProduc]ia de conserve din legume [i fructe a cres-

cut \n acest an cu 60%, sus]inut` de investi]iile depeste 60 de milioane de euro derulate \n sectorul deprocesare pentru infrastructur` [i echipamente.Produc]ia a reu[it s` acopere peste 60-65% dinnecesarul de consum al Romåniei.

Potrivit companiei de cercetare de pia]` MEMRB,\n intervalul decembrie 2008 - septembrie 2009,romånii au consumat mai mult, cota acestor produseajungånd la 6,5% din vånz`rile totale de conservedin carne, de legume [i supe, fa]` de 5,6% \nperioada anterioar` de referin]`.

|n valoare, vånz`rile de conserve de legume auadus companiilor de profil, \n perioada men]ionat`,venituri \n cre[tere, de 5,2% din pia]a total`, de la4,2% \n decembrie 2007-septembrie 2009.

Consum mic de legume congelateLegumele congelate apar rareori pe lista de

cump`r`turi a romånilor, ace[tia achizi]ionåndu-le,\n medie, de [ase ori pe an. Mai mult, pia]a estecaracterizat` de un nivel sc`zut de notorietate,potrivit unui studiu realizat de compania de cer ce -tare 360insights \n decembrie 2008. Astfel, mai multde trei sferturi dintre cei intervieva]i nu au [tiu s`men]ioneze spontan nicio marc` de legume conge-late.

Analiza subliniaz` faptul c` \n mai mult dejum`tate din gospod`riile din mediul urban nu sefolosesc legume sub form` congelat` \n preg`tireamånc`rurilor, acestea fiind mai degrab` o categoriecare se adreseaz` segmentului premium.

Consumatorii de astfel de legume sunt, \n gene -ral, femeile, persoanele de 35-44 ani, precum [i ceicu studii superioare sau un nivel \nalt de venit. Omai mare dechidere fa]` de acestea este \ntålnit` [i\n råndul locuitorilor Capitalei [i a celor din ora[emedii sau mari.

Atunci cånd cump`r` legume congelate, romåniialeg \n special maz`rea [i fasolea verde, dar [iamestecul de legume f`r` orez. Printre m`rcile celemai cunoscute se num`r` Bonduelle, care este [ilider \n termeni de consum, Casa }`r`neasc`, Iglo [iDujardin, se arat` \n studiul 360insights. �

Page 57: Anuarul Retail 2009

55AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

DDUULLCCIIUURRII

Pia]a dulce mult aduce

Consumul de zah`r s-a redus pe fondul crizei, \ns` pe pia]a ciocolatei [i a \nghe]atei gustul amar nu se simte \nc`.

Roxana Fulgeanu

Page 58: Anuarul Retail 2009

AAnnaalliizz`̀56

PPRROODDUUCC}}IIEE

Estim`rile companiei pentru anul viitor indic` unavans de 11,7%, la 1,98 miliarde de lei, \n timp ce\n 2011 acest segment ar putea atinge o valoarede pia]` de 2,1 miliarde de lei, cu o cre[tere deaproape 10%.

|n ceea ce prive[te consumul de ciocolat`, pro-duse din zah`r [i gum` din Romånia, \n acest an,acesta s-a ridicat la 2,3 kilograme pe cap delocuitor, \n u[oar` cre[tere fa]` de valoarea de 2,2kilograme, din 2008. |n urm`torii doi ani, compa-nia Euromonitor International se a[teapt` la un con-sum mediu de 2,4 kilograme de dulciuri pe cap delocuitor, \n cre[tere cu 4,3%.

Ciocolat` mai scump`|n perioada decembrie 2008-septembrie 2009,

vånz`rile de ciocolat` pe pia]a romåneasc` au cres-cut cu 25% \n valoare [i cu 13% \n volum, potrivitcompaniei de cercetare a pie]ei Nielsen.

Aceast` evolu]ie a fost generat` pe de o partede majorarea pre]urilor de c`tre produc`torii de pro-fil [i pe de alt` parte de orientarea a tot mai mul]iconsumatori c`tre segmentul de ciocolat` premium.

Pe aceast` pia]`, primele cinci companii suntKraft, Supreme Group, Cadbury, Heidi Chocolat [iFerrero, care de]in o cot` cumulat` de 92,7%, iarcele mai cunoscute branduri sunt „Milka”, „Poiana”,„Primola“, „Africana” [i „Laura”, cu un volum de70,7% din totalul pie]ei, potrivit Nielsen.

|n perioada men]ionat`, principalele canale dedistribu]ie pentru ciocolat` au fost magazinele ali-mentare, cu o cot` volumic` de 61,2% din pia]`,acestea fiind urmate de supermarketuri [i hipermar-keturi, cu 33,8%, arat` analiza Nielsen.

P roduc`torii romåni de sfecl` de zah`rse confrunt` cu mai multe probleme,printre care slaba finan]are pentruob]inerea recoltelor [i dimensiuneamic` a terenurilor, care \mpiedic`

exploatarea industrial`, consider` PatronatulZah`rului. La acestea se adaug` neacordarea latimp a sprijinului financiar de c`tre Agen]ia de Pl`]i[i Interven]ie pentru Agricultur` [i valoarea sc`zut`a subven]iilor, fa]` de cele acordate \n alte state dinEuropa.

Potrivit directorului executiv al patronatului,Gheorghe Bejan, Romånia produce zah`r subregimul cotelor europene, anual fiind cultivate2.000 de hectare de sfecl` de zah`r, cu o pro-duc]ie medie de circa 30 de tone pe hectar.

|n ceea ce prive[te necesarul de aprovizionarecu zah`r brut din trestie de zah`r, valoarea a fostde circa 330.000 de tone.

Potrivit asocia]iei, consumul anual intern dezah`r este de circa 550.000-600.000 de tone,respectiv 28-30 kilograme pe cap de locuitor, dincare 75% este destinat industriei.

Produc]ia intern` asigur` peste 70% din con-sumul de zah`r, restul fiind importat din Europa. |nprezent, \n Romånia, func]ioneaz` nou` fabrici dezah`r, la Oradea, Bod, Ludu[, Roman, Buz`u,Corabia, C`l`ra[i, Urziceni [i Lie[i. Acestea nu aucrescut mult pre]ul la zah`rul rafinat \n anul \n curs,\ns` consumul s-a redus pe fondul crizei.

Pe de alt` parte, \n acest an, pia]a de ciocolat`,produse din zah`r [i gum` este estimat` s` \nre -gistreze o valoare de peste 1,78 miliarde de lei, \ncre[tere cu 11,2% fa]` de nivelul de 1,6 miliardede lei din 2008, potrivit Euromonitor International.

Sursa:

Page 59: Anuarul Retail 2009

57AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

Conform MEMRB, \n primele opt luni, printrepreferin]ele consumatorilor romåni s-au aflat sorti-mentele de ciocolat` la tablete [i batoane, care aureprezentat 55,8%, respectiv 27% din volumulpie]ei. Acestea au fost urmate de praline, cu 12,7%.

Biscu]ii simpli - jum`tate din vånz`ri|n ceea ce prive[te segmentul de biscui]i, \n

perioada ianuarie-august, cele mai mari vånz`ri aufost \nregistrate la sortimentele de biscui]i simpli,dulci, semidulci [i cu susan, care au de]inut un volumde 51,3% [i o valoare de 45,4% din pia]`, potrivitMEMRB. Urm`toarele produse preferate de romåniau fost biscui]ii sandwich, cu o cot` volumic` de39% [i valoric` de 38,5%.

Primii cinci juc`tori de pia]` sunt RoStar, Ülker,Danone, Romdil [i Tecsa Business, care au un volumde 55,2% [i peste 56% din valoarea pie]ei.

Principalele canale de distribu]ie au fost, \nprimele opt luni, magazinele mici (38,8% din volu-mul pie]ei), urmate de super [i hipermarketuri(35,8%).

Priz` la napolitane [i minipr`jituri Pia]a dulciurilor mai include napolitanele, unde

\n primele opt luni cele mai mari vånz`ri au revenitsortimentelor cu cacao, care au avut o cot` volumic`de circa 62% din pia]`, potrivit MEMRB.Urm`toarele au fost produsele cu vanilie (15,2%) [icu nuci (11,3%).

|n Romånia produc napolitane companiileNestlé, European Food, Alka, Romdil [i Arslan. |nceea ce prive[te categoria minipr`jiturilor, cel mai

c`utat a fost pandi[panul, cu 54,7% din volumul devånz`ri.

|n func]ie de aroma minipr`jiturilor, cele cu cio-colat` au fost preferatele romånilor, totalizånd38,5% din volumul total, potrivit datelor MEMRBaferente perioadei septembrie 2008-august 2009.Acestea au fost urmate de sortimentele cu vanilie(peste 13%) [i cu c`p[uni (12,2%).

Principalii juc`tori pe segmentul minipr`jiturilordin Romånia sunt Chipita, Kandia-Excelent, Primo,Kraft Jacobs [i Vel Pitar, care de]in o cot` cumulat`de 66,3% din volumul de pia]` [i o valoare de67,5%.

|nghe]ata nu se tope[te \nc`|n 2009, pia]a de \nghe]at` ar putea cre[te ca

valoare cu 11,6% fa]` de anul trecut, la peste 704milioane de lei, estimeaz` compania EuromonitorInternational.

Pentru 2010, compania se a[teapt` la un nivelsimilar de cre[tere, astfel c` segmentul de \nghe]at`ar putea ajunge la circa 785 de milioane de lei, dar\n 2011 avansul se va diminua la 10,4%, atingånd866,6 milioane de lei.

|n ceea ce prive[te consumul de \nghe]at` pe capde locuitor din Romånia, \n anul curent acesta vaajunge la dou` kilograme, nivel u[or mai ridicat fa]`de 2008, iar \n urm`torii doi ani va cre[te cu circa10%.

Pe pia]a local` de \nghe]at` sunt prezente com-paniile Nestlé, Alpin 57 Lux, Royal Fries land -Campina NV, Betty Ice [i Kubo Icecream Co, iar cabranduri primele cinci pozi]ii revin Betty Ice, Amicii,Napoca, Top Gel [i Alpin. �

DDUULLCCIIUURRII

Sursa:

Page 60: Anuarul Retail 2009

58

Goana dup` cafeauaperfect`

Criza a schimbat comportamentul de consum al romånilor \nmaterie de cafea, \n condi]iile \n care ace[tia, de[i nu aurenun]at la acest produs, au devenit mai pu]in „loiali” unui anu-mit brand, preferånd s` cumpere mai multe m`rci pån` g`sescvarianta optim` din punct de vedere al calit`]ii [i pre]ului.

Roxana Fulgeanu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE

Page 61: Anuarul Retail 2009

59AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

S c`derea veniturilor nu a \mpiedicat romånii s`consume cafea, ace[tia preferånd maidegrab` s` renun]e la alte produse, cum ar fidulciurile, potrivit unui studiu realizat degrupul de consultan]` Daedalus Millward

Brown. |n schimb, banii tot mai pu]ini i-au determinat s`\[i schimbe comportamentul la raft, astfel c` \n prezent eicump`r` m`rcile cu un raport mai bun \ntre calitate [i pre].

„Consumatorii tind s` fie mai pu]in loiali, \ncercåndtot felul de op]iuni pån` g`sesc o variant` optim` dinpunct de vedere calitate-pre]. Pe de alt` parte, apare otendin]` de orientare c`tre valorile autentice, adic` o maimare sensibilitate pentru tradi]ia [i vechimea brandurilorpe pia]`”, este de p`rere Daniel Enescu, partener \ncadrul grupului Daedalus.

El a ad`ugat c` \n condi]iile economice actualecafeaua a devenit [i o alternativ` la produsele de tip cola.

Pre]uri mai mari|n primele nou` luni, romånii au pl`tit mai mult pen-

tru b`uturi, cea mai mare cre[tere a pre]ului mediu fiindpl`tit pentru cafea, relev` datele companiei de analiz` [icer ce tare GfK.

|n magazine, romånii aleg, \n cea mai mare parte atimpului, cafeaua m`cinat` [i pr`jit`, urmat` de cafeauainstant [i de specialit`]ile de cafea.

De[i gospod`riile [i-au intensificat consumul, romåniicump`rånd cafea mai mult [i mai des decåt pån` acum,cheltuielile au fost influen]ate de pre]ul pl`tit. Astfel, \nacest an, consumatorii s-au orientat [i c`tre segmentul decafea ambalat` [i vrac, unde pre]ul mediu este mai mic,potrivit GfK.

Totodat`, anali[tii firmei interna]ionale de cercetareEuromonitor sus]in c`, \n perioada urm`toare, consuma-torii romåni ar putea prefera, ca o alternativ` pentrucafea, ceaiul negru.

Domina]ia multina]ionalelorPotrivit companiei de cercetare de pia]` Nielsen, prin-

cipalii cinci produc`tori de cafea m`cinat` sunt Kraft(SUA), Strauss (Israel), Tchibo (Germania), Fortuna Impex

(Romånia) [i Lavazza (Italia), care \n perioada decembrie2008 - septembrie 2009 aveau \mpreun` o cot` de94,1% din valoarea total` a pie]ei.

|n prezent, cele mai importante branduri de cafea suntJacobs, Doncafé, Fortuna, Tchibo [i Nova Brasilia, careau acoperit 86,8% din valoarea total` a pie]ei.

Principalele canale de distribu]ie au fost magazinelealimentare, care de]ineau, \n intervalul men]ionat, o cot`cumulat` de 56,4%, acestea fiind urmate de supermar-keturi [i hipermarketuri, cu 39,6%.

Pe segmentul cafelei instant, pia]a este controlat` decompaniile Nestlé, CIA Iguacu Brasil, Strauss, Kraft [iTchibo, cu un volum de 99%, iar ca valoare cei cinci pro-duc`tori de]in o pondere cumulat` de 99,6%.

|n ceea ce prive[te specialit`]ile de cafea, cele maibine våndute sunt brandurile Nescafé, La Festa, Jacobs,Doncafé [i Tchibo. Cele cinci m`rci de]in \mpreun` o cot`de 99,4% din volumul acestui segment.

Rebranding \n criz`Referitor la procesul de rebranding al companiilor

prezente pe pia]a cafelei, studiul realizat de Daedalusarat` c` aceast` m`sur` nu este recomandat` \n contex-tul economic actual.

„Un exemplu este rebrandingul Elite \n Doncafé, din2008. La aproape un an de la lansarea noului brand,peste jum`tate din consumatorii m`rcii spun c` aucump`rat Elite, [i nu Doncafé. Dac` \ntr-un context decre[tere aceasta poate fi privit` ca o provocare, \n rece-siune reprezint` o barier` major` \n cl`direa [i p`strarealoialit`]ii consumatorilor”, consider` Enescu.

|n 2008, produc`torul de cafea Elite, parte a grupu-lui israelian Strauss, [i-a schimbat denumirea \n StraussRomånia, ca parte a strategiei interna]ionale de rebran -ding a grupului. Totodat`, produc`torul israelian a aless` schimbe [i denumirea produselor sale, \n Doncafé.Compania a investit pentru rebranding 15 milioane deeuro.

Grupul Strauss este prezent pe pia]a local` din 1994,cånd Elite Romånia a pus \n func]iune o fabric` de cafeadin Bucure[ti, cu o capacitate de produc]ie de 2.000 detone pe an. �

CCAAFFEEAA

Sursa: Sursa:

Page 62: Anuarul Retail 2009

60

Pre]urile „piperate”blocheaz` consumul

|n 2009, un romån va consuma, \n medie, 800 de grame decondimente, sosuri [i dressing, nivel care va r`måne neschimbat\n urm`torii doi ani. Din punct de vedere valoric, pia]a continu`s` creasc` cu peste 10%, la peste 218,4 milioane de lei, ritm pre-vizionat [i pentru 2010.

Roxana Fulgeanu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE

Page 63: Anuarul Retail 2009

61AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

U n avans similar este estimat de com-pania de cercetare EuromonitorInternational [i pentru anul viitor, ast-fel c` segmentul de condimente [idressinguri ar putea fi de peste 241

de milioane de lei, \n timp ce \n 2011 pia]a \[i vareduce u[or ritmul de cre[tere la 9%, urmånd s` sesitueze la peste 263 milioane de lei.

Valoarea corespunz`toare anului trecut a fost de197,2 milioane de lei, conform Euromonitor, careinclude \n pia]a condimentelor [i dressingurilor atåtbaze pentru månc`ruri, denumite [i condimente uni-versale, cåt [i maionez`, ketchup, mu[tar, ierburiaromate, mirodenii [i dressinguri, o categorie diver-sificat` de sosuri speciale, printre care cele pentrusalate. Fiecare segment de produse cuprinde maimulte tipuri de sortimente. De exemplu, \n cazulketchup-ului, pe rafturile magazinelor se g`sescketchup dulce, picant sau extra iute, iar mu[tarulpoate fi dulce, fin, iute, cu boabe sau cu hrean.

Consumul pe cap de locuitor va fi \n 2009 de800 de grame, nivel asem`n`tor cu cel din 2008,iar cantitatea va r`måne aceea[i \n 2010 [i 2011.

M`rcile preferate de sosuri [i condimente sunt„Knorr”, de]inut` de Unilever, „Bunica” [i „Tomi” -ale grupului Orkla, „Contec” - care apar]ine firmeiContec, [i „Buftea” - a firmei Conserv Buftea, sus]inanali[tii Euromonitor.

Månc`ruri cu gust de legume|n ceea ce prive[te pia]a de condimente, \n

primele opt luni ale anului, cele mai mari vånz`ri aufost \nregistrate la cele cu gust de legume, care aude]inut o cot` volumic` de circa 70% din total.Acestea au fost urmate de condimentele cu gust deg`in` (23,1%) [i bor[ (6,3%), potrivit companiei decercetare MEMRB.

|n perioada men]ionat`, principalele canale dedistribu]ie au fost supermarketurile [i hipermarke-turile, care au avut o pondere de 49,4% din volumul

total de produse, fiind urmate de magazinele ali-mentare mici, care au totalizat 32% din pia]`,potrivit datelor MEMRB.

Pe de alt` parte, conform Nielsen, \n perioadadecembrie 2008 - septembrie 2009, vånz`rile decondimente \n super [i hipermarketuri au crescut cavaloare cu 24%, la circa 50 de milioane de lei, \ntimp ce \n volum cre[terea a fost de doar 7%, la824.000 de kilograme. Astfel, produc`torii au majo-rat pre]urile la condimentele, iar unii cump`r`tori s-au orientat c`tre produsele mai scumpe, consumulr`månd la un nivel mai mic din punct de vedere can-titativ comparativ cu rata de cre[tere valoric`.

Produc]ie mai mare|n prim`vara acestui an, produc`torul german de

condimente Fuchs a deschis o fabric` \n Romånia, laCurtea de Arge[, pentru care a investit zece mi li oanede euro, Romånia devenind astfel centrul de pro-duc]ie [i logistic` al grupului pentru Europa de Est.

Potrivit reprezentan]ilor companiei, aceast`investi]ie va consolida pozi]ia grupului german pepia]a romåneasc` de condimente, dar [i \n restul]`rilor din regiune, compania deservind atåt pia]aautohton`, cåt [i cea regional`, respectiv RepublicaMoldova, Serbia, Muntenegru, Croa]ia [i Bulgaria.

Compania este specializat` pe produc]ia [i dis-tribu]ia la nivel na]ional a condimentelor, atåt pentruindustria alimentar`, cåt [i pentru retail, avånd ogam` de peste 200 de produse.

Pe lång` fabrica din Romånia, grupul mai areunit`]i de produc]ie \n Germania, Statele Unite,Brazilia, China [i Fran]a.

Grupul german Fuchs Condimente se num`r`printre primii cinci furnizori \n volum de pe pia]alocal`, al`turi de Kamis Polonia, Unilever, Nestlé [iCompania Indiilor Orientale. Cei cinci juc`tori de]ino pondere din pia]` volumic` de 73,9%, potrivitdatelor companiei Nielsen aferente perioadeidecembrie 2008 - septembrie 2009. �

CCOONNDDIIMMEENNTTEE

Sursa: Sursa:

Page 64: Anuarul Retail 2009

62

Sete pentru un stil s`n`tos

|nainte de criz`, romånii cump`rau mai des b`uturi r`coritoare,mai ales cele din categoria sucurilor necarbonatate [i sucurilorfresh, \ntr-o \ncercare de a aborda un stil de via]` s`n`tos. Ast`zi, consumatorii se mul]umesc cu apa plat` sau mineral`,de[i nu au renun]at total la sucurile naturale.

Gabriela Niculescu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE

D intre b`uturile r`coritoare, cea mai marecre[tere volumic` a avut-o, \n primelenou` luni, apa mineral`, \n timp ce pen-tru b`uturile carbonatate [i sucurile cupulp` se constat` un consum relativ con-

stant, arat` o analiz` privind vånz`rile de bunuri delarg consum efectuat` de GfK. Dintre categoriile ana li -zate, sucurile cu pulp` sunt cele care pierd cei maimul]i cump`r`tori, sus]in autorii analizei.

Totodat`, cre[terea pre]urilor determin` o reducerea consumului pentru produsele de impuls, printre aces-tea num`råndu-se [i b`uturile r`coritoare. Conformunui chestionar aplicat de compania de analiz` apie]ei Nielsen care [i-a propus s` afle cele trei produsepe care consumatorii le-ar cump`ra \ntr-o mai mic`m`sur` \n cazul scumpirii, b`uturile carbonatate aufost a treia op]iune dintr-o list` de 19 alimente. Primeledou` op]iuni au fost snacks-urile [i b`uturile alcoolice.

Izvoarele cre[teriiPia]a total` de ap` mineral`, plat` [i sucuri este

estimat` pentru acest an la 32,4 miliarde de lei, \ncre[tere fa]` de 2008 cu 8%, \n timp ce \n volum con-sumul va fi de 2,72 milioane de litri, cu 7% mai mult,potrivit firmei de pia]` Euromonitor.

„Stilul de via]` al romånilor este din ce \n ce maimult caracterizat de concepte precum s`n`tatea,starea de bine, dieta [i activit`]ile fizice, suplinite deb`uturi r`coritoare de calitate [i mai sofisticate”, reiesedintr-un studiu realizat \n luna aprilie de Euromonitor.

|n \ncercarea de a satisface cåt mai mul]i con-sumatori exigen]i, cu un nou stil de via]`, produc`toriivor veni pe pia]` cu oferte noi. Companiile [i-au extinsdeja linia de produse f`r` zah`r, eliminånd conser-van]ii [i coloran]ii.

„|n fapt, b`t`lia se va derula pe terenul lans`rilorde produse noi cu efecte benefice asupra s`n`t`]ii.Pozi]ia puternic` a companiilor multina]ionale [i aproduc`torilor locali, care controleaz` publicitatea[i distribu]ia, nu va l`sa prea mult spa]iu pentruimporturi, care au o prezen]` mai proeminent` \nsegmentul redus al b`uturilor func]ionale (bio - n.r.),dar [i al sucurilor de fructe”, apreciaz` anali[tiiEuromonitor.

Cercetarea Euromonitor arat` c` orientarea c`treproduse premium [i b`uturi sofisticate este de a[teptats` conduc` la o concuren]` mai intens` \ntre com-paniile multina]ionale [i produc`torii interni, toatepreg`tite pentru a r`spunde cererii crescånde de pro-duse s`n`toase.

Scad vånz`rile din benzin`rii [i chio[curi|n perioada decembrie 2008 - septembrie 2009,

\n unit`]ile comer]ului modern au fost våndute peste448 de milioane de litri de ap` mineral` [i plat`, sucde fructe, nectar [i b`uturi r`coritoare necarbonatate,echivalentul a 626,48 milioane de lei, reiese din cal-culele realizate de Mediafax, pe baza informa]iilorfurnizate de Nielsen.

Page 65: Anuarul Retail 2009

63AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

Comparativ cu perioada anterioar` de referin]`,bugetul alocat sucurilor [i apei a fost cu 34% maimare. |n lunile amintite, romånii au consumat \n spe-cial sucuri necarbogazoase [i ap` mineral`, pl`tind cu33%, respectiv 45% mai mult, \n timp ce pentru nectarbanii cheltui]i au fost 7% mai mul]i, iar \n cazulsucurilor de fructe cu 13% mai ridicate.

La nivelul pie]ei, incluzånd [i comer]ul tradi]ional,produc`torii cu cele mai mari vånz`ri de ap` mine ral`[i plat` au fost Romaqua, Coca-Cola, EuropeanDrinks, Bucovina [i Apemin-Tu[nad. Cele cinci com-panii controleaz` 72% din pia]`, furnizånd [i princi-palele m`rci, respectiv Borsec, Izvorul Alb, IzvorulMinunilor, Dorna [i Bucovina.

Magazinele alimentare au r`mas locurile preferatede romåni pentru aprovizionarea cu ap` plat` [i mi ne -ral`, de[i acest canal de distribu]ie [i-a redus ponderea\n perioada analizat`, odat` cu chio[curile [i ben-zin`riile. Pe de alt` parte, supermarketurile [i hiper-marketurile au fost mult mai c`utate de consumatori.

M`rcile cu c`utare|n materie de m`rci pentru nectar, romånii au luat

din rafturile magazinelor Tedi, Cappy, Santal, Prigat [iFruttia, care au adus fabrican]ilor echivalentul a66,9% din veniturile totale. Peste 80% din pia]a denectaruri de fructe este disputat` de cinci produc`tori:Tymbark, Parmalat Italy, Coca-Cola, Pepsi Cola [iEuropean Drinks. |n perioada decembrie 2008 - ia nu -arie 2009, Romaqua Group, Coca-Cola, Pepsi Cola,

Tymbark [i Granini Germany au aprovizionat 91,8%din cererea de sucuri necarbonatate. B`uturile prefe ra -te au fost Giusto, Cappy, Prigat, Tymbark [i Granini.

Pfanner, Parmalat Italy, Tymbark, Coca-Cola [iEuropean Drinks au fost, \n lunile decembrie 2008 - sep-tembrie 2009, produc`torii cei mai aprecia]i de con-sumatorii care au cump`rat sucuri din fructe, produselelor acoperind 71,9% din segment, potrivit Nielsen.

Atrac]ia aromelor|n primele nou` luni ale acestui an, s-a constatat o

tendin]` a consumatorilor de a bea mai mult` ap`plat`, ponderea pe pia]a total` a apei minerale fiindde 42,1%, se arat` într-un studiu MEMRB. Cererea pen-tru cea carbogazoas` începe s` scad`, de la 61,9%,în ianuarie-septembrie 2008, la 57,9%.

De asemenea, în primele trei trimestre, apa plat` cuarome, de[i are o pondere de sub 1%, a fost mult maiapreciat` de consumatori.

|n ceea ce prive[te aromele sucurilor, cump`r`toriiau continuat s` aleag` cola, care acoper` mai bine dejum`tate din pia]`, îns` în primele nou` luni valoareavânz`rilor a fost mai mic` fa]` de ianuarie - septembrie2008, potrivit MEMRB.

B`uturile cu arom` de portocale s-au reg`sit din ceîn ce mai mult în co[uri, în timp ce sucurile de l`mâie,de grepfrut sau cele exotice s-au consumat într-o canti-tate mai mic`.

Sticla de plastic este lider pe pia]a ambalajelor pen-tru sucuri [i ap` mineral`, cu cote de peste 80%. �

AAPP~~ {{II BB~~UUTTUURRII RR~~CCOORRIITTOOAARREE

Sursa:Sursa:

Page 66: Anuarul Retail 2009

64

Fiecare romån renun]` la14 litri de bere \n acest an

Vånz`rile de bere au sc`zut \n acest an cu circa 15%, compara-tiv cu 2008. Cu toate acestea, berea continu` s` fie b`utura cucel mai mare succes pe pia]a romåneasc`, cu un volum alvånz`rilor de 12,4 milioane de hectolitri \n primele opt luni aleacestui an.

Liviu Iancu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE

Sursa:

Page 67: Anuarul Retail 2009

65AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

| n 2009, se estimeaz` c` fiecare romån vabea cu 14 litri de bere mai pu]in ca anul tre-cut. Berea domin` de departe celelalteb`uturi alcoolice, ca volum al vånz`rilor pepia]a romåneasc`, iar schimb`rile care au

loc \n acest segment au cel mai puternic impactasupra tuturor b`uturilor alcoolice.

Berea, de asemenea, continu` s` fie perceput`ca mijloc de relaxare, de socializare, [i satisfacenevoia de hidratare, iar toate acestea la pre]urimai mici \n compara]ie cu alte tipuri de b`uturialcoolice.

|n acela[i timp, faptul c` tradi]ia berii s-ap`strat, o urc` incontestabil \n ierarhia valorilorb`uturilor alcoolice.

Potrivit Euromonitor International, eforturiledepuse \n special de c`tre multina]ionale precumSABMiller, Heineken [i AB InBev, pentru a pro-mova economia [i m`rcile standard \n timpulcrizei, au avut un efect pozitiv nu doar asuprapie]ei de bere, ci [i a b`uturilor alcoolice, \n ge -neral.

Potrivit raportului citat, devalorizarea puternic`a leului fa]` de euro \n ultimele luni ale anului2008 [i \n 2009 a condus la cre[terea pre]urilorpentru toate b`uturile alcoolice, mai ales la pro-dusele importate.

Juc`torii din domeniu spun c`, \n primele optluni ale acestui an, vånz`rile de bere au totalizat12,4 milioane de hectolitri, comparativ cu perioa-da similar` din 2008, cånd volumul total alvånz`rilor a fost de 14,6 milioane de hectolitri. Seestimeaz` c` pe \ntregul an 2009, pia]a de beredin Romånia va sc`dea cu circa 15% comparativcu 2008.

Anul trecut, potrivit datelor asocia]iei „BerariiRomåniei”, pia]a autohton` a berii a atins va lo a -rea de 1,6 miliarde de euro, cu 10% mai mult fa]`de anul 2007. Ca volum, pia]a berii a dep`[itanul trecut 20 de milioane de hectolitri.

Potrivit asocia]iei berarilor, consumul mediu debere pe cap de locuitor \n Romånia a fost de 93de litri \n 2008.

Scade sticlaCota de pia]` a berii la doz` a crescut \n inter-

valul septembrie 2008 - august 2009, fa]` deperioada septembrie 2007 - august 2008, de la13,7% la 16,4% ca volum [i de la 17,5% la20,4% ca valoare, potrivit MEMRB.

Berea la PET a avut o cot` de pia]` constant`ca volum, respectiv 49,3%, dar a sc`zut ca va loa -re, de la 35% la 34,2%. Ponderea berii la sticl`a sc`zut atåt ca volum (de la 36,9% la 34,3%),cåt [i ca valoare (de la 47,5% la 45,4%).

Cea mai våndut` bere, atåt ca volum (51,1%),cåt [i ca valoare (64,3%) a fost berea \mbuteliat`\n sticlele de 0,5 litri.

|n acela[i timp, cota de pia]` cumulat` pentruprimii cinci mari produc`tori (Ursus Breweries,Heineken, AB InBev, URBB [i Bere Mure[) a cres-cut de la 88,6% la 89,8% ca volum [i de la91,3% la 92,4% ca valoare.

Afaceri \n criz`Principalul produc`tor de bere din lume,

Anheuser-Busch InBev (AB InBev), este actorulcelei mai mari tranzac]ii de pe pia]`. Grupul aanun]at \n octombrie c` urmeaz` s` vånd`activele [i opera]iunile din Europa Central`, inclu-siv din Romånia, c`tre firma de capital privatCVC Capital Partners, pentru 2,231 miliarde dedolari (1,5 miliarde de euro). InBev produce,printre altele, m`rcile Stella Artois, Bergenbier [iBeck’s. CVC a decis c`, \ncepånd cu anul viitor,numele companiei InBev s` fie schimbat \nStarBev.

Marii produc`tori de bere au anun]at pentruacest an stagn`ri sau sc`deri ale vånz`rilor, iarunii dintre ei au renun]at [i la o parte dintre acti -vit`]ile de pe pia]a romåneasc`.

Astfel, volumul vånz`rilor de bere ale com-paniei United Romanian Breweries Bereprod(URBB) a fost, \n primele opt luni, de 1,2 milioanede hectolitri, nivelul fiind similar celui \nregistrat\n perioada ianuarie - august 2008, ca urmare acrizei. Compania, care produce m`rcile Tuborg [iCarlsberg, a investit \n acest an [apte milioane deeuro \n echipamente [i logistic`.

Totodat`, veniturile SABMiller Europe ausc`zut cu 20%, iar profitul EBITDA s-a redus cu19% \n perioada aprilie - septembrie, primulsemestru al anului fiscal 2009 - 2010, din cauzadeprecierii monedelor de pe principalele pie]ecentral-est europene fa]` de perioada similar` aanului trecut. SABMiller este prezent pe pia]aromåneasc` prin companiile Ursus Breweries [iBere Azuga.

Nici Bere Azuga nu a stat foarte bine \n acestan. Pierderile companiei au crescut de aproapepatru ori \n primele nou` luni, comparativ cuperioada similar` a anului trecut, de la 4,2 mi li -oane lei la 20,9 milioane lei.

Pe de alt` parte, Heineken Romånia a anun]atla jum`tatea lunii septembrie c` va renun]a laproduc]ia de mal], \ncepånd cu 19 octombrie [ic` va disponibiliza 60 de angaja]i, urmånd s`achizi]ioneze produsul respectiv de la furnizori,decizia vizånd cre[terea eficien]ei [i optimizareacosturilor. �

BBEERREE

Page 68: Anuarul Retail 2009

66

Produc]ie mai mare, dar consum mai mic

Chiar dac` anul 2009 a \nsemnat o produc]ie de vin cu aproape10% mai mare fa]` de anii preceden]i, volumul vånz`rilor asc`zut fa]` de anul trecut, pe fondul crizei economice, cu unprocent similar. O parte dintre produc`torii de vin au lansat pepia]` game noi [i mai ieftine.

Liviu Iancu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE

Sunt pu]ine domenii ale agriculturii la careRomånia st` atåt de bine precum la capi-tolul vin. Suntem unul dintre cei cinci -sprezece produc`tori de vin la nivel mon-dial [i al [aselea produc`tor de vi nuri din

Europa dup` Fran]a, Italia, Spania, Germania [iPortugalia. De asemenea, Romånia ocup` loculcinci \n ierarhia ]`rilor viticole europene, cu osuprafa]` total` cultivat` cu vi]` de vie de 186.900hectare. Ca aproape toate domeniile economice, [ipia]a vinului a fost afectat` \n acest an de crizafinanciar` mondial`. „|n condi]iile economiceactuale, se poate estima c` pia]a vinului \n 2009 seva cifra la valoarea din anul 2007, adic` \n jurulsumei de 450 de milioane de euro, cu 10% maipu]in ca anul trecut”, spune Ovidiu Gheorghe,directorul Patronatului Na]ional al Viei [i Vinului(PNVV).

Pentru acest an, produc]ia autohton` de vinurieste estimat` la circa [ase milioane de hectolitri devin, peste media ultimilor ani cu 5-10%, care a fostde aproximativ 5,5-6 milioane de hectolitri. Acestlucru se datoreaz`, potrivit produc`torilor din dome-niu, \n principal condi]iilor meteo deosebit de favo -rabile pentru viticultur`, [i anume perioada prelun-git` de insola]ie [i precipita]ii suficiente, superioarecelor din anii preceden]i, mai ales \n Dobrogea.

|n plus, un alt motiv al produc]iei bune sunt [iinvesti]iile din ultimii ani \n reconversia [i restruc-

turarea planta]iilor viticole, cu o medie anual` dere\nnoire a circa 3.000 de hectare cultivate cu vi]`de vie.

Din datele PNVV, la nivelul anului 2008, pia]avinului din Romånia s-a ridicat la valoarea de 500de milioane de euro, fa]` de 450 de milioane deeuro \n 2007. Comparativ cu anul precedent, \nanul 2008 s-a \nregistrat o cre[tere de aproximativ17%. |n 2008, produc]ia total` de vin a fost esti-mat` la circa 5,5-6 milioane de hectolitri.

Game noi la vremuri noiReprezentan]ii Patronatului Vinului spun c` pro ble -

mele economico-financiare din acest an au dus la oreorientare a consumatorilor [i, din acest motiv, sepoate vorbi despre apari]ia unor game noi de vi nuripe pia]` sau despre repozi]ionarea anumitor pro-duse, precum [i alte strategii ale produc`torilor [icomercian]ilor, care \ncearc` s` se adapteze larealit`]ile existente. „Unii produc`tori [i-au creatgame noi, cu pre]uri mai mici, \n timp ce al]ii [i-aurepozi]ionat anumite game la un pre] mai mic”, aafirmat Gheorghe. Cu toate acestea, din datelePNVV, pån` la jum`tatea lunii noiembrie nu existaniciun produc`tor de vin din Romånia care s` fiintrat \n insolven]`.

La \nceputul anului 2009, cei mai importan]iproduc`tori de vin erau, \n func]ie de cotele de

Page 69: Anuarul Retail 2009

67AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

pia]` la vånz`rile de vin \mbuteliat (0,7-0,75 litri),Murfatlar Romånia, Cotnari, Jidvei, VinconVrancea, Domeniile Tohani [i Vinexport Trade-MarkFoc[ani, \n aceast` ordine.

Din punctul de vedere al capacit`]ii deambalare, vinul \mbuteliat la 0,7-0,75 litri are ocot` de pia]` de 46,66%, vinul la doi litri -34,03%, la 1,5 litri - 8,72%, la un litru - 7,98%, latrei litri - 1,45%, iar cotele de pia]` ale vinurilor la5 [i la 0,5 litri erau de 0,61%, respectiv 0,12%.

|n 2009, importurile nu au avut o pondere preamare \n consumul de vin din Romånia. „Romånii,fiind tradi]ionali[ti, prefer` vinurile locale. Din vinulcomercializat, \mbuteliat, la raft, vinul romånescde]ine 97%, \n timp ce vinul de origine intra [iextracomunitar` de]ine o pondere de doar 3%”,spune directorul PNVV. El a completat c` nici \nanii preceden]i vinurile din import nu reprezentaumai mult de 3-5% din volumul total al vinurilor\mbuteliate comercializate \n Romånia.

Din datele PNVV, disponibile doar pentruprimele opt luni ale anului 2009, volumul exportu-lui de vin a fost de 74.972 hectolitri. Principalelepie]e de destina]ie pentru vinul romånesc suntGermania, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Rusia,Marea Britanie, Italia, China [i SUA. �

VVIINN

Produc]ia de struguri 2009Suprafa]a Produc]ia Produc]iacultivat` medie total`

Struguri de mas` 5.083 ha 6.751 kg/ha 34.314 toneStruguri de vin 34.094 ha 4.471 kg/ha 156.411 tone

Sursa: Ministerul Agriculturii

Sursa: PNVV

Page 70: Anuarul Retail 2009

Cotnari a crescut cu 5%\ntr-un an de criz`

Cu toate c` \n 2009 criza aafectat majoritatea firmelorde pe pia]a romåneasc`,Cotnari anun]` o cre[tere aafacerilor. Compania a investit\n acest an circa 8,5 milioanede euro \n m`rirea capacit`]iide depozitare [i \n cultivarea a240 de noi hectare cu vi]` devie, afirm`, \ntr-un interviu,R`zvan Serghiu]`, director alCotnari.

Liviu Iancu

IInntteerrvviiuu68

PPRROODDUUCC}}IIEE

Cum a fost anul 2009 pentru Cotnari?Care au fost diferen]ele fa]` de 2008?

Dac` este s` facem o analiz` sintetic` a perioa dei2004-2008, compania Cotnari a \nregistrat cre[teriale cifrei de afaceri [i profitabilit`]ii cu procentaje for-mate din dou` cifre (peste 10% \n fiecare an). Anul2009 nu a mai oferit premisele unor asemeneacre[teri, chiar mai mult, putem spune, cu eforturi supli-mentare anilor anteriori, reu[im s` \nregistr`m ou[oar` cre[tere fa]` de anul 2008 \n ceea ce prive[teindicatorul cifr` de afaceri. Dac` este s` enumer`m oparte dintre eforturile f`cute anul acesta, putem amintide continuarea programului investi]ional demarat \nanul 2008, cre[terea bugetelor de marketing [im`rirea perioadei de creditare a pie]ei.

Care a fost cifra de afaceri \n primelenou` luni? A crescut sau a sc`zut fa]`de perioada similar` a anului trecut?Cu cåt?

Dac` \n primul trimestru al anului \n curs ne con-fruntam cu o diminuare a consumului, reflectat` \nsc`derea num`rului de unit`]i våndute, \n celelaltedou` trimestre care au urmat am \nregistrat o cre[terea num`rului de unit`]i comercializate, atåt pe pia]aintern`, cåt [i pe cea extern`. De[i pe primele treitrimestre ale acestui an a crescut num`rul de unit`]ivåndute cu 1,6% fa]` de aceea[i perioad` a anului2008, cifra de afaceri a crescut cu 2,15%, de la79,1 milioane de lei \n primele nou` luni ale lui2008, la 80,8 milioane de lei \n primele nou` luni aleacestui an.

Ce cifr` de afaceri estima]i pentru\ntregul an 2009? Care a fost cifra deafaceri din 2008?

Dac` la sfår[itul anului trecut ne programam pen-tru 2009 o cre[tere a cifrei de afaceri cu 11%, lafinele primului trimestru al acestui an a fost reconsi -derat planul de afaceri al companiei Cotnari, obiec-

Page 71: Anuarul Retail 2009

69AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

tivul de cre[tere a cifrei de afaceri fiind stabilit la 5%.Dac` \n 2008, cifra de afaceri a fost de 103 milioanede lei, iar rezultatele ob]inute \n primele trei trimestre,precum [i rezultatele preconizate a fi ob]inute \n acestultim trimestru, ne \ndrept`]esc s` consider`m acestobiectiv realizat, deci s` ob]inem o cifr` de afaceri deaproximativ 108 milioane de lei.

Ce profit estima]i pentru acest an [icum va evolua fa]` de profitul \nregis-trat anul trecut?

Dac` \n ceea ce prive[te evolu]ia cifrei de afaceri,\n sensul c` obiectivul propus de cre[tere cu 5%, esterealizabil, nu acela[i lucru poate fi spus [i despre pro -fit. Din cauza contextului economic actual, caracteri-zat prin tr`s`turi precum cre[terea cursului de schimbleu/euro, orientarea consumatorului c`tre produse ceau \nglobat` o valoare ad`ugat` redus`, profitul \nacest an va \nregistra o sc`dere cu 7,5%-7,8%, de la4,6 milioane de lei \n anul 2008, la 4,3-4,25 mi li -oane de lei \n 2009.

Ce investi]ii a]i derulat \n acest an?Cu toate c` anul 2009 s-a caracterizat din punct

de vedere financiar ca unul mai pu]in facil, companiaCotnari a g`sit resursele financiare pentru a continuaprogramul investi]ional demarat \n 2008, \n ceea ceprive[te m`rirea capacit`]ilor de depozitare.

De asemenea, a fost continuat programul de\nfiin]are a noi suprafe]e cu vi]` de vie, anul acestafiind plantate 240 de hectare cu soiuri din vi]` de vieromåne[ti: Gras` de Cotnari, Fråncu[`, T`måioas`Romåneasc`, Busuioac` de Bohotin [i Feteasc`Neagr`.

Programul investi]ional nu s-a oprit \ns` aici. Aufost dotate dou` noi ferme viticole, pe ale c`rorsuprafe]e au fost \nfiin]ate planta]ii noi \n urm` cu 1-2 ani. Dotarea acestora const` \n: construc]ia desedii, achizi]ionarea de tractoare [i utilaje agricolespecifice activit`]ii din viticultur`. Per total, acesteinvesti]ii au dep`[it 8,5 milioane de euro.

Ce investi]ii ve]i face anul viitor?Nici anul 2010, sau mai bine spus, prima

jum`tate a anului 2010, nu se va caracteriza printr-oaccesibilitate extrem de u[oar` la resursele financiare,\ns` compania Cotnari \[i va continua programulinvesti]ional \n ceea ce prive[te m`rirea suprafe]elorcultivate cu vi]` de vie, astfel \ncåt la finele anului2010 s` avem \ndeplinit obiectivul de 2.010 hectaresuprafa]` total` cultivate cu vi]` de vie.

Cum a influen]at criza economic` acti vi -tatea Cotnari din acest an [i pia]aromåneasc` a vinurilor, \n general?

Din informa]iile de]inute, criza economic` aafectat \ntr-o m`sur` redus` activitatea companieiCotnari, comparativ cu spectrul economic \n carealte ramuri ale economiei au fost afectate grav.Sintetizånd, criza economic` [i-a pus amprentaasupra activit`]ii noastre prin diminuarea profi -tabilit`]ii \n acest an.

Care au fost schimb`rile generate decriza economic` pe pia]a vinurilor?Criza economic` nu [i-a pus amprenta asupra

industriei vinului prin reducerea consumului. Dac`\n ultimii 4-5 ani s-au \nregistrat progrese calitative[i cantitative pe aceast` pia]`, \n anul 2009 nu maiputem vorbi de un progres cantitativ, ci de o oare-care stagnare. Cåt prive[te evolu]ia calitativ`, nicinu mai poate fi vorba \n acest an, ci mai degrab`putem vorbi de o involu]ie. La nivelul \ntregii pie]ea vinului se \nregistreaz` o orientare a consumuluic`tre segmentul „low” al acesteia.

Care a fost cel mai bine våndut pro-dus al Cotnari \n acest an?Cel mai våndut produs al companiei este Grasa

de Cotnari, urmat` de Fråncu[a de Cotnari.Aceasta din urm` se afl` \ntr-o continu` ascensiune\n ceea ce prive[te volumul vånz`rilor din ultimiiani.

A]i exportat vin \n acest an? Cåt dinvolumul produc]iei au \nsemnatexporturile? |n ce ]ar` a]i exportat?

Exportul de vin de Cotnari a crescut \n acest anfa]` de 2008 cu aproximativ 4%.

Aproximativ 10% din produc]ie merge la export.Clien]ii principali sunt \n Italia, Spania, Anglia,Germania, Canada. De asemenea, livr`m \nGrecia, Danemarca, SUA [i Japonia.

A]i lansat vreun produs nou \n acestan? |n acest an, \n var`, am lansat vinul C`t`lin

Moro[an - vin promovat chiar de lupt`torul K1 atåtpe litoral, cåt [i \n galele la care a participat. Esteun produs de ni[`, vizånd cluburile [i discotecile, \nprimul rånd. Este \nc` \n faza de \nceput, \n care seface prezent la raft, dar este primit bine.

Cum va ar`ta pia]a vinului anulviitor?{i \n anul 2010, pia]a vinului din Romånia va fi

una emergent`, o pia]` \n care consumatorii vormigra de la un produc`tor la altul [i, din p`cate,vor migra din zona vinurilor „medium [i high” c`trezona vinurilor „low”. �

VVIINN

Page 72: Anuarul Retail 2009

70

Sc`dere cu 20% \n vremede criz`

Pia]a b`uturilor spirtoase a sc`zut \n primele zece luni ale acestuian cu 20% fa]` de perioada similar` a anului trecut, iar ritmul seva men]ine pentru \ntregul an 2009. Din acest motiv, zeci de pro-duc`tori mici [i mijlocii au intrat \n insolven]`.

Liviu Iancu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE

|mbun`t`]irea puterii de cump`rare \ntre anii2006 [i 2008 a fost principalul factor care acondus la performan]ele excelente alevånz`rilor de b`uturi alcoolice \n perioada2004 - 2009. Cre[terea veniturilor influen ]ea -

z` schimbarea stilului de via]` care, la råndul s`u,stimuleaz` dinamica brandurilor premium, condusede o intens` activitate de branding.

|n acest context, performan]ele slabe din 2009,dictate de \ncetinirea cre[terii economice, au avutca rezultat reducerea dinamicii din ultimii cinci ani.Potrivit unui raport al Euromonitor International,tendin]a principal` pentru 2009 a fost trecerea dela brandurile premium la standard, precum [irevenirea la consumul de b`uturi spirtoase \nora[ele mici [i mediul rural.

Conform analizei citate, devalorizarea puternic`a leului fa]` de euro \n ultimele luni ale anului 2008

[i \n 2009 a condus la cre[terea pre]urilor pentrutoate b`uturile alcoolice, mai ales la produseleimportate. Ca urmare, valoarea cre[terii vånz`rilorca volum s-a produs [i \n cursul anului 2009, de[iambele rate \nregistrate au fost destul de modeste.|n acest context, limitarea veniturilor [i \ncetinireacre[terii economice, la care se adaug` num`rulmare de persoane care tr`iesc \n mediul rural, aucondus la un nivel foarte ridicat de consum de vinde cas` [i b`uturi spirtoase, precum [i la vånz`rinecontrolate de astfel de produse direct din site-urilede produc]ie sau din pie]ele deschise situate \nzonele de produc]ie.

„Pia]a b`uturilor spirtoase a sc`zut cu 20% \nprimele zece luni ale acestui an comparativ cuperioada similar` a anului trecut”, spune RomulusDasc`lu, pre[edintele asocia]iei Garant, din carefac parte majoritatea juc`torilor din pia]a de

480 de milioane de euro este valoareapie]ei de b`uturi spirtoase estimat`pentru acest an de asocia]ia Garant, \nsc`dere cu 20% comparativ cu niveluldin 2008.

Page 73: Anuarul Retail 2009

71AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

b`uturi spirtoase. El a ad`ugat c` aceea[i sc`dereva fi consemnat` pentru \ntregul an.

|n condi]iile \n care, anul trecut, pia]a de profila fost estimat` la circa 600 de milioane de euro,conform Garant, pentru 2009 valoarea vånz`rilorar urma s` se situeze la 480 de milioane de euro.

„|n acest an, zeci de produc`tori mici [i mijlociide spirtoase au intrat \n faliment [i [i-au \nchis fabri-cile. Sper`m ca pentru anul viitor s` nu avem ocre[tere a nivelului taxelor, pentru c` economia sub-teran` va cre[te, iar bugetul nu va \ncasa mai mult”,a mai spus Dasc`lu. El a mai spus c`, \n anul curent,produc`torii nu au majorat semnificativ pre]urile, dardin cauza crizei economice, mul]i romåni au migratc`tre autoconsum.

Potrivit Euromonitor International, \ncetinireacre[terii economice va fi principalul responsabil pen-tru sc`derea ritmului de vånzare de b`uturi alcoolice\n perioada 2009-2014. Limitarea veniturilor va firezultatul principal al crizei interna]ionale, cu impactasupra consumatorilor, care vor trece la consumul deproduse mai ieftine [i la cele f`cute \n cas` (vin [ib`uturi spirtoase), b`uturi foarte populare \n ora[elemici [i mediul rural.

Cu toate acestea, datorit` veniturilor mai mari [ia vie]ii pline de activitate, popula]ia din Bucure[ti [idin celelalte ora[e mari \[i va schimba stilul de via]`[i va cump`ra tot mai mult b`uturile alcoolice\mbuteliate, sus]inånd astfel o cre[tere modest`, darpozitiv` pentru urm`torii cinci ani.

Tare [i ieftinPreferin]ele romånilor pentru votc` cu nume ru sesc

au crescut, potrivit unui studiu MEMRB, \n primelenou` luni din acest an de la 41,7% la 42,8% \n

volum, dar au r`mas constante ca valoare, \n jurula 47% din totalul sumelor cheltuite pe acest tip deb`utur`. Votca cu pre] mic a sc`zut ca pondere \ntotalul vånz`rilor de la 57,6% \n intervalul ianuarie -septembrie 2008 la 53,7%, ca volum, [i de la45,5% la 42,6% ca valoare. |n schimb, produselecu pre] mediu [i-au majorat ponderea ca volum, dela 36,7% la 37,2%, dar au sc`zut ca pondere a va -lorii vånz`rilor, de la 42,5% la 40,8%. Cea maimare cre[tere a avut-o \n primele nou` luni votca cupre] mare, cu o majorare de la 0,7% la 2,3% \nvolum [i de la 0,8% la 2,6% \n valoare. Votca pre-mium a crescut [i ea ca pondere, \n perioada ana li -zat`, de la 5,1% la 6,8% din punct de vedere alvolumului [i de la 11,3% la 14% ca valoare.

Dup` concentra]ie, cea mai mare pondere - de98,7% - o ocup` votca \ntre 36,1% [i 40%, nearo-mat` (98,9%) [i \mbuteliat` \n sticle de 0,5 litri(29,4%).

Pentru whisky, datele MEMRB arat` c` scotch-ul[i-a p`strat cea mai mare pondere \n primele nou`luni din acest an, atåt ca volum (79,3%), cåt [i cavaloare (76,7%), urmat de bourbon (16,6% cavolum [i 21,2% ca valoare).

Ginul cu pre] ridicat ocup` cel mai important seg-ment din pia]a acestui tip de b`utur`, cu o pondere de42,1% din totalul volumului [i de 46,7% din va loa reatotal` a vånz`rilor. Segmentul cu pre] mic ocup`26,3% din volumul total de vånz`ri [i 16,3% din va -loarea acestora, iar cel premium are o cot` de pia]`de 20,9% la volum [i 27,1% la valoare. La coniac,\n schimb, pre]ul mic are cea mai important` pon-dere - 61,6% din volum [i 48,5% din valoareavånz`rilor, urmat de produsele cu pre] mediu (27,8%- cot` de pia]` din punct de vedere al volumului [i32,1% din valoarea total` a vånz`rilor). �

BB~~UUTTUURRII SSPPIIRRTTOOAASSEE

Sursa:

Page 74: Anuarul Retail 2009

72

Contrabanda [i accizelepun presiune pe produc`torii de tutun

Dintre toate bunurile de larg consum, ]ig`rile au suferit anul acesta cele mai mari scumpiri: peste 20%. Prin urmare, tot maimul]i romåni au ajuns s` cumpere produsele de contraband`, ac`ror pondere a dep`[it 20% din totalul pie]ei. La un volum de38,5 mi li arde de ]igarete, valoarea asociat` a vånz`rilor dinacest an va dep`[i 3 miliarde de euro.

Gabriela Niculescu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE

Sursa: , date furnizate de BAT

Page 75: Anuarul Retail 2009

73AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

S cumpirile succesive din 2009 – mai multedecåt \n orice alt an, au ridicat pre]ulunui pachet de ]ig`ri la 7,5 lei, \ncre[tere cu peste 20% fa]` de \nceputulanului. Un motiv suficient de puternic

pentru mul]i cump`r`tori s` cumpere ]ig`ri provenitedin contraband`.

Potrivit estim`rilor companiei Japan TobaccoInternational (JTI), pia]a va stagna \n acest an la38,5 miliarde de ]igarete, din care 80% (30 de mi -liarde de unit`]i) reprezint` produc]ia legal`, restulfiind marf` de contraband`. Astfel, pia]a ilicit` acrescut \n ultimul an cu peste [apte puncte procen-tuale, fa]` de 13% \n 2008.

|ns` stagnarea pie]ei acoper` de fapt cre[tereacu 15%-20% \n volum a vånz`rilor ilegale [i redu ce -rea, la un nivel similar, a produselor pentru carecompaniile pl`tesc impozite.

Cre[terea vånz`rilor pentru ]ig`rile de contra-band` se traduce pe de o parte \n vånz`ri mai micipentru produc`tori, iar, pe de alt` parte, [i \npierderi la bugetul de stat. Statul pierde din pricinavånz`rilor ilicite \ncas`rile din taxe (accize [i TVA)de 500 de milioane de euro, conform unor estim`ri.

Produc`torii renun]` la ]ig`rile ieftineEfectele sc`derii pie]ei \n volum, \n principal pe

fondul avansului cererii de produse de contraband`[i al major`rii pre]urilor, nu s-au l`sat a[teptate.

Produc`torul de tutun JTI a renun]at la m`rcileSaint Georges [i Smart, din categoria produselor ief-tine, pentru c` nu mai exist` diferen]e semnificativede pre] comparativ cu pachetele premium [i pres-tige.

Pentru Philip Morris International (PMI), Romånia,al`turi de Ucraina [i Turcia, a fost cauza principal`a sc`derii, \n trimestrul trei, cu 4,5% a vånz`rilor \nvolum \n Europa de Est, Orientul Mijlociu [i Africa.Rezultatele negative ale PMI pe pia]a local` aureflectat declinul sectorului de profil, dup` majorareapre]urilor, ca urmare a taxelor mari.

La råndul s`u, British American Tobacco (BAT) aconsemnat, \n primele nou` luni, sc`deri \n volum de7% \n ]`rile din Europa de Est, afacerile fiind afec-tate de comer]ul la negru, favorizat de cre[terea ta -xelor.

Taxele [i accizele, 80% din pre]Produc`torii [i-au manifestat \n repetate rånduri

\ngrijorarea c` pia]a neagr` a ]ig`rilor va conti nuas` creasc` \n perioada urm`toare pån` la 30%,dac` se va aplica cre[terea accizei de la 1 ianua -rie 2010, de la 64 euro la 74 euro/mia de]igarete. Aceast` nou` cre[tere a accizei ar putea

aduce o majorare de 25% a pre]ului pentru fiecarepachet de ]ig`ri, fa]` de nivelul din noiembrie.Astfel, fum`torii vor scoate \n medie 10 lei dinbuzunar pentru un pachet.

Scumpirea ar putea fi evitat`, conformreprezentan]ilor industriei, iar Ministerul Finan]elorPublice a propus o amånare \n aplicarea calen-darului accizelor [i respectiv aplicarea unui curseuro/leu actualizat \n calcularea acestora.

Ponderea taxelor, accizelor [i TVA \n pre]ulunui pachet de ]ig`ri este \n medie de 80%, sus]inreprezentan]ii JTI.

O pia]`, cinci juc`toriPia]a este dominat` de cinci juc`tori, mai exact

BAT, PMI, JTI, Galaxy Tobacco [i Imperial, care aucumulat, \n perioada ianuarie - august 2009, ocot` atåt valoric`, cåt [i \n volum, de peste 99%,potrivit firmei de cercetare Nielsen.

|n ceea ce prive[te m`rcile, cele mai mari cotede pia]` revin Kent, Marlboro, Pall Mall, L&M [iWinston, care au totalizat \n perioada amintit`peste 60% din vånz`ri, conform informa]iilorNielsen.

Magazinele alimentare sunt principalul canalde distribu]ie, cu 77,5%, \n cre[tere fa]` de perioa-da si milar` a anului 2008. Pe de alt` parte,vånz`rile de ]ig`ri \n chio[curi au \nceput s`piard` teren \n favoarea supermarketurilor, hiper-marketurilor [i benzin`riilor.

Duty-free-urile, Ucraina [i Moldovaaprovizioneaz` pia]a neagr`Un studiu realizat de Novel Research pentru BAT

[i JTI arat` c`, \n luna octombrie, volumul de ]ig`ride contraband` a \nregistrat o sc`dere u[oar`, dedou` puncte procentuale, la 20,1%, comparativ cuiulie, dar a crescut cu peste patru puncte procentualefa]` de august 2008.

Vånz`rile ilegale din magazinele duty-free au\nregistrat un declin \n favoarea produselor la negrudin Ungaria [i Republica Moldova, unde pre]ul unuipachet de ]ig`ri este de 0,2-0,3 euro. Potrivit datelorNovel Research, contrabanda prin duty-free-uri acop-erea \n luna octombrie 28,4% \n volum din pia]aneagr`, produsele din Ucraina - 33,6% [i cele dinRepublica Moldova - 26,7%.

Brandurile JTI sunt cele mai afectate de contra-band`, \n principal Ronson, 80% fiind pachete nele-gale, urmate de MonteCarlo (40%) [i de More. BATare \n schimb concuren]` pentru m`rcile Viceroy,produsele de contraband` provenind \n special dinUcraina, [i pentru Pall Mall, pachetele nesupusetax`rii fiind din duty-free-uri. �

}}IIGG~~RRII

Page 76: Anuarul Retail 2009

74

|n situa]ii de criz`, produse mai ieftine

Pia]a de produse cosmetice [i de \ngrijire personal` va cre[te \nacest an cu 5%, la circa 28 de miliarde de lei, potrivit EuromonitorInternational. Cum banii au fost mai pu]ini, produc`torii [i-auatras clien]ii prin campanii speciale [i cosmetice naturale, maiieftine.

Gabriela Niculescu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE

M ai mult, Euromonitor anticipeaz` ocontinuare a cre[terii pie]ei \nperioada urm`toare. „Majoritateaproduselor se afl` pe pia]` de maibine de patru ani, iar consumatorii

din zona urban` le folosesc deja \n mod frecvent.Cei mai mul]i din industrie vor \ncerca s` profite deinteresul crescut fa]` de \nf`]i[are [i de s`n`tate ma -nifestat de consumatorii moderni”, sus]in anali[tiiEuromonitor.

Pia]a analizat` de Euromonitor include produselepentru bebelu[i, pentru baie [i du[, cele de \ngrijirea p`rului, cele pentru b`rba]i, pentru igiena oral`,pentru \ngrijirea pielii, make-up, deodorante, par-fumuri, creme epilatoare [i lo]iuni pentru protec]iesolar`.

Romånia ocup` penultimul loc \ntr-un top carecuprinde 13 ]`ri din Europa de Sud-Est privind chel-tuielile anuale pe cap de locuitor pentru produse cos-metice, cu 17 euro. Turcia se plaseaz` pe ultimul loc,cu 13 euro pe cap de locuitor.

Mai mult` crem` pentru måiniVånz`rile de cosmetice pentru \ngrijire \n super-

marketuri [i hipermarketuri au avansat la [ase luni cu3%, la 53,25 milioane de lei, comparativ cu ia nuarie- iunie 2008, reiese din datele Nielsen.

|n volum, vånz`rile de produse de \ngrijire au avutun avans de circa 4%, la 586.900 de litri.

Cele mai bine våndute produse au fost celede \ngrijire a tenului [i ochilor, care au generat 40%din totalul \ncas`rilor.

|n schimb, consumatorii au cheltuit mai pu]in peprodusele pentru \ngrijirea corpului [i m`[tile pentrufa]`, iar cosmeticele pentru \ngrijirea måinilor au avutcel mai mare ritm de cre[tere, fiind achizi]io na te pro-duse de peste trei milioane de lei.

Cump`r`m s`pun s`pt`månal S`punul cosmetic, indiferent c` este vorba de

forma lichid` sau solid`, este un produs folosit zilnic,fiind cump`rat \n medie o dat` la trei s`pt`måni, pen-tru 13% dintre cei intervieva]i fiind chiar un obicei deachizi]ie s`pt`månal.

Aproape opt din zece dintre persoanele chestion-ate de compania de cercetare 360insights sunt uti-lizatori de s`pun clasic, sub form` solid`. Totu[i,aceast` form` este urmat` \ndeaproape de s`punul \nform` lichid`, folosit, de asemenea, \n mai mult dejum`tate din gospod`riile din Romånia (55%).Singurii care sunt mult mai re]inu]i \n folosirea acestuitip de s`pun sunt persoanele \n vårst`.

|n clasamentul de utilizare al m`rcilor, 57% dintrecump`r`tori opteaz` \n mod regulat pentru marca

Page 77: Anuarul Retail 2009

75AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

Dove, pentru 42% dintre ace[tia fiind [i marca aleas`cel mai des, se mai arat` \n datele firmei de cer ce -tare. Podiumul liderilor este continuat de Palmolive,Protex, Fa [i Nivea.

Potrivit 360insights, romånii \[i procur` s`punulcosmetic din locurile unde \[i fac, de obicei,cump`r`turile pentru cas`, respectiv supermarketuri(58%) [i hipermarketuri (43%). Companiile cosme ticecare distribuie produsele prin intermediul reprezen-tan]ilor, precum Oriflame [i Avon, au un aport maimic \n acoperirea cererii de s`pun, numai 5% dintrecump`r`tori optånd pentru aceast` moda litate deachizi]ie.

{amponul clasic, mereu la mod`O pia]` mult mai a[ezat` a fost, \n primele opt

luni, cea a produselor de \ngrijire a p`rului [i a co lo -ran]ilor, f`r` modific`ri foarte mari \n comportamentulde cump`rare, fa]` de ianuarie - august 2008, potri -vit MEMRB.

Segmentul coloran]ilor de p`r este dominat de pro-dusele cu ac]iune permanent`, cu peste 90% dinpia]`. Vopseaua semi-permanent` a \nceput s` fiemult mai c`utat`, cota acesteia, de[i \n continuaremic`, aproape dublåndu-se, la 7,1%.

Cånd vine vorba de produsele pentru coafur`,aproape jum`tate dintre femei [i b`rba]i aleg pro-dusele sub form` de spray, urmate de gel [i spum`,ponderea celor trei categorii plasåndu-se, \n primeleopt luni, la un nivel apropiat celui din ianuarie-august2008.

De remarcat este faptul c` magazinele micifurnizeaz` 29,3% din produsele pentru coafur`, \ntimp ce magazinele de cosmetice doar 9,5%.

{ampoanele cele mai c`utate \n primele opt luniau fost cele obi[nuite, \n ambalaje de 200 mililitri. Dinrafturile magazinelor au fost cump`rate cu prec`dereprodusele multina]ionalelor, vånz`rile primelor cincicompanii - P&G, L’Oréal, Unilever, Beiersdorf [iHenkel-Schwarzkopf - cumulånd 82,9% din pia]`.

Geluri de du[ mai mariPentru consumatori, gelurile de du[ [i spumantele

au reprezentat o ocazie de face economie, astfel c`tot mai mul]i cump`r`tori [i-au \ndreptat aten]ia c`treprodusele \n ambalaje mai mari.

|n plus, pe segmentul spumantelor de baie s-a\nregistrat o sc`dere a cotei din vånz`ri, \n perioadaianuarie-august, de la 14,1% la 9,6%, fa]` de primeleopt luni 2008, diferen]a fiind asimilat` de gelurile dedu[, care au ajuns la 90,4%, potrivit MEMRB.

Cre[teri importante au avut-o gelurile \n ambalajemai mari de 350 de mililitri, generånd 20,5% \n va loa -re [i 26,6% \n volum din pia]`, aproape dublu fa]`

de primele opt luni 2008. Cea mai mare parte a seg-mentului a fost acoperit` de ambalajele de 200-250de mililitri, respectiv 67,8% \n valoare [i 62,5% \nvolum, \n sc`dere cu nou` puncte procentuale, respec-tiv 12 puncte procentuale, se arat` \n analizaMEMRB.

O tendin]` asem`n`toare se remarc` [i pe pia]ade spumante, unde produsele de 501-1.000 de mili -li tri [i de peste un litru au avut cre[teri semnificative \nprimele opt luni, comparativ cu cele de 300-500 mili -litri, care au fost achizi]ionate \ntr-o mai mic` m`sur`fa]` de ianuarie-august 2008.

Principalii juc`tori de pe pia]` sunt Beiersdorf,Colgate-Palmolive, Unilever, Henkel-Schwarzkopf [iCoty, care au satisf`cut peste dou` treimi din cerereapentru cele dou` tipuri de produse.

B`rba]ii, cei mai „parfuma]i”Parfumurile b`rb`te[ti, incluzånd after-shave-urile,

au generat, \n primele opt luni, aproape jum`tate dinveniturile produc`torilor pe aceast` pia]`, \n timp ceponderea celor pentru femei a fost de 34,1%, reiesedin datele MEMRB.

Segmentul de parfumuri unisex a r`mas neschim-bat fa]` de primele opt luni ale anului 2008, cu ocot` de 0,2%.

Printre cei cinci produc`tori de parfumuri careactiveaz` pe segment [i au o cot` cumulat` decirca 60%, \n valoare [i volum, se num`r` [i com-pania romåneasc` Farmec Cluj Napoca, pe locultrei \n clasament, dup` Coty [i Sarantis-AntonioPuig. Urm`torii doi produc`tori sunt Beiersdorf [iP&G.

Comportamentul de consum al deodorantelor nu s-a schimbat \n ianuarie-august fa]` de perioada dereferin]` 2008, principalele produsele r`månånd celesub form` de spray [i sub form` de stick, ale c`rorvånz`ri au totalizat 85% din valoarea pie]ei. �

||NNGGRRIIJJIIRREE PPEERRSSOONNAALL~~

Sursa:

Page 78: Anuarul Retail 2009

76

Cur`]enie premium

Produsele de \ngrijire a locuin]ei par a fi mai pu]in afectate derecesiune, consumatorii alegåndu-le \n continuare pe cele cupre]uri mai mari, dar pe care le consider` de bun` calitate.

Gabriela Niculescu

AAnnaalliizz`̀

PPRROODDUUCC}}IIEE

Sursa:

Page 79: Anuarul Retail 2009

77AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

R omånii au l`sat pentru detergen]ii derufe, \n primele opt luni ale anului, peste280 de milioane de lei \n hipermarke-turi [i supermarketuri, \n cre[tere cu27% comparativ cu perioada ante-

rioar` de referin]`, potrivit datelor firmei de cer ce -tare Nielsen.

Detergen]ii fabrica]i de companiileProcter&Gamble, Unilever, Henkel, Evyap (brandulFax) [i Ficosota Bulgaria (Savex) au generat95,8% din vånz`ri.

Detergen]ii de rufe sunt procura]i din supermar-keturi [i hipermarketuri, dar [i din magazinele ali-mentare, cele dou` canale avånd cote de pia]`asem`n`toare.

Vånz`rile m`rcilor Ariel, Dero, Bonux, Tide [iPersil acoper` 88% din valoarea total`, conformNielsen.

|n ceea ce prive[te pre]ul detergen]ilor nu au exi-stat \n primele opt luni schimb`ri majore ale con-sumului, \n magazine c`utåndu-se mai ales produse-le de pe segmentul premium - 40,5% [i value formoney (raport calitate-pre]) - 41,9%, se arat` \ndatele MEMRB. Romånii sunt \n continuare reticen]is` foloseasc` detergent ieftin [i medium, care aufiecare o pondere de peste 8%.

Vase cu miros de l`måieProdusele de cur`]at vesela, comercializate \n

hipermarketuri [i supermarketuri \n intervalul ianuar-ie - august 2009, au adus firmelor din domeniu ven-ituri cu 35% mai mari fa]` de primele opt luni aleanului trecut, de 41,4 milioane de lei, reiese dintr-oanaliz` Nielsen.

Cånd vine vorba de m`rci, vasele sunt cur`]atecu detergen]ii Pur (Henkel), Fairy (Procter&Gamble),Axion (Colgate-Palmolive), Feya (Ficosota Bulgaria)[i Trim (Interstar), potrivit Nielsen.

Parfumul detergentului de vase este un factor dedecizie \n alegerea produselor. Cei mai c`uta]idetergen]i au fost, \n perioada ianuarie - august, ceicu miros de l`måie, cu 29% din vånz`rile de pro-duse sub form` lichid`, m`r - 18,4%, cei cu par-fumuri mixte - 16,5% [i cu aloe vera - 10,9%, sus]inspeciali[tii MEMRB.

Odorizantele \ntre]in toaletele Pentru \ntre]inerea toaletei cele mai utilizate pro-

duse au fost, \n perioada ianuarie - august, odori -zantele sub form` de gel, care au o pondere de40,4% din pia]`, urmate de cele sub form` solid`,cu o cot` de 31,1%, potrivit datelor centralizate deMEMRB. O u[oar` sc`dere a consumului au \nregis-trat \n perioada analizat` odorizantele efervescente

pentru bazinele WC-urilor, cu o cot` \n va loare de11,9%, [i produsele lichide de cur`]are au crescut dela 16,2% la 16,6%.

Cinci dintre juc`torii de pe pia]` – Interstar (marcaPic), Henkel (Bref), Johnson Wax (Anitra), SanoBruno’s (Sano) [i Unilever (Domestos) – au cumulat, \nvolum [i valoare, mai mult de 80% din pia]`.

|n ceea ce prive[te canalele de distribu]ie,comer]ul modern a acoperit, \n primele opt luni,peste jum`tate din cerere, \n cre[tere fa]` de perioa-da anterioar` de analiz`, reu[ind s` absoarb` dincotele chio[curilor, magazinelor multifunc]ionale, alemagazinelor de produse chimice, ale celor cosme -tice, dar [i ale alimentarelor mari.

Lumån`rile parfumate ard mai pu]in|mprosp`tarea casei cu ajutorul spray-urilor [i

odorizantelor este considerat` de romåni ca partea \ntre]inerii locuin]ei, acestea ajungånd s` fiefolosite \n buc`t`rie, dormitor, sufragerie sau baie.Pia]a este puternic fragmentat`, existånd o gam`variat` de produse, arome [i formule.

Potrivit firmei de cercetare MEMRB, exist` patrucategorii importante: produse cu ac]iune scurt`,pentru o perioad` \ndelungat`, lumån`ri parfumate[i dezinfectante pentru \ndep`rtarea mirosurilor.

Lider pe pia]a produselor de „aerisire” alocuin]elor sunt produsele din prima categorie, careau avut, \n primele opt luni, cea mai dinamic`cre[tere.

Astfel, trendul ascendent al vånz`rilor a asigu-rat, \n perioada ianuarie - august, o pondere de59,6%, fa]` de 48,2% \n primele opt luni ale anu-lui trecut.

|n ceea ce prive[te a doua categorie, ale c`reivenituri acoper` 30,3% din pia]`, consumatorii aufost atra[i de aparatele electrice cu lichid [i de celedecorative sau sub form` de gel.

Lumån`rile parfumate, achizi]ionate \ntr-o canti-tate mic`, nu au fost la fel de interesante pentru con-sumatori, cota de pia]` a acestora fiind de 2,6%, \nvolum, mai pu]in fa]` de 3,4% \n primele opt luni din2008. Pia]a lumån`rilor parfumate a fost \n sc`dere[i din punct de vedere valoric, reprezentånd \nprimele opt luni 3,1%, fa]` 4% \n 2008.

|n primele opt luni luni ale anului, evolu]iavånz`rilor de dispozitive instant [i electrice pentrueliminarea mirosurilor nepl`cute a sc`zut cu 2puncte procentuale, la 7%, compa rativ cu ianuarie- august 2008.

Principalii produc`tori pe segmentul \mprosp`t`riicasei sunt Johnson Wax (m`rcile Glade [i Oust),Reckitt&Benckiser (Air Wick), Sara Lee (Ambi Pur),Statestrong (Flower Shop) [i Yplon (Bonaria), aface -rile acestora acoperind peste 90% din pia]`. �

||NNGGRRIIJJIIRREEAA LLOOCCUUIINN}}EEII

Page 80: Anuarul Retail 2009

CCrroonnoollooggiiee78

PPRROODDUUCC}}IIEE

DECEMBRIE 2008

Strauss Romånia (fost Elite) a intrat pe pia]acafenelelor, prin deschiderea primei unit̀ ]i \n Bucure[ti,sub brandul Don Café, iar \n 2009 inten]ioneaz` for-marea unei re]ele.

IANUARIE 2009Euroconserve Zal`u \[i va extinde produc]ia de la

trei milioane la cinci milioane de unit̀ ]i pe sezon, \n urmaunei investi]ii de 4,5 milioane de euro.

Procter&Gamble [i-a p`strat pozi]ia de principalinvestitor \n publicitate de pe pia]a romåneasc` [i \n2008, cu un buget total de 335,04 milioane de euro larate card, potrivit datelor AlfaCont. Pe pozi]iile urm t̀oares-au situat Unilever, cu 187,32 milioane de euro, [iL’Oréal Romånia, care a cheltuit 176,85 milioane deeuro.

Ac]ionarul principal al Albalact, Raul Ciurtin, ainaugurat fabrica de conserve din carne Prefera Foods,reprezentånd o investi]ie de circa [ase milioane de euro \nlocalitatea Galda de Jos, jude]ul Alba.

SABMiller a anun]at c` subsidiara sa din Romånia,Ursus Breweries, a cump`rat 71% din ac]iunile BereAzuga. Ursus Breweries va solicita aprobarea autorit̀ ]iidin domeniul concuren]ei din Romånia, urmånd s` lansezeo ofert̀ public` pentru ac]iunile pe care nu le de]ine.

FEBRUARIE 2009Lemarco a cump`rat de la firma Marr Sugar fabrica

de la Urziceni, unde va transfera produc]ia de la unitateadin localitatea Lie[ti, jude]ul Gala]i, care va intra \n conser-vare.

Procter&Gamble \ncepe construc]ia fabricii de pro-duse de \ngrijire a p`rului de la Urla]i, jude]ul Prahova, cuo investi]ie ini]ial̀ de 50 de milioane de dolari, careurmeaz` s` se dubleze pån` \n 2010.

Kraft Foods Romånia va oferi pachete compen-satorii de 10 pån` la 30 de salarii, \n func]ie de vechime,angaja]ilor de la unitatea de produc]ie de la Bra[ov, careurmeaz` s` fie \nchis` \n acest an.

Coca-Cola HBC Romånia va disponibiliza \n acestan, la nivel na]ional, 100 de angaja]i dintr-un total decirca 2.300 de angaja]i.

Unilever South Central Europe intr` pe pia]a\nghe]atei prin achizi]ia m`rcii locale Napolact [i comer-cializarea unor m`rci interna]ionale ale grupului. Marca

Napolact era de]inut̀ de compania Napolact din Cluj-Napoca, parte a grupului de lactate Friesland.

MARTIE 2009Tnuva Romånia s-a asociat cu firma de mor`rit [i

panifica]ie Vel Pitar din Råmnicu Vålcea \ntr-o campaniede promovare comun` a dou` produse fabricate de celedou` companii, respectiv sana [i påine toast.

Consiliul Concuren]ei a acordat dispens` de laLegea concuren]ei pentru contractele de distribu]ie exclu-siv` de produse zaharoase \ncheiate \ntre CadburyRomånia [i o parte din distribuitorii s`i.

Alka Grup aloc` 2,5 milioane de euro pentru extin-derea gamei de fructe uscate, investi]ia incluzånd dez-voltarea spa]iului de produc]ie la fabrica din Filipe[tii deP`dure, achizi]ia de echipamente [i noi ambalaje pentruproduse.

Siveco Romånia a lansat solu]ia Registrul Agricol,un modul integrat destinat eviden]ei unitare a gospod`riilordin cadrul unei localit̀ ]i, a terenurilor, a mijloacelor deproduc]ie agricol̀ [i a efectivelor de animale.

Smithfield Romånia a preluat 99,7% din ac]iunilefirmei de transport [i stocare Agroalim Logistics, de]inuteanterior de Frigorifer Tulcea.

Expur urmeaz` s` \nchid` fabrica de ulei dinUrziceni [i s` disponibilizeze 200 de angaja]i la \nceputullunii aprilie, a declarat pre[edintele Federa]iei Sindicatelordin Industria Alimentar`, Drago[ Frumosu. Reprezentan]iiExpur au precizat c` este vorba de 130 de persoane.

Agroli Group anun]̀ c` va deschide \n acest an 20de magazine proprii \n Bucure[ti [i localit̀ ]ile limitrofe,care vor fi amplasate \n pie]e agroalimentare sau \n zonereziden]iale, Agroli inten]ionånd s` dezvolte un lan] demagazine de mici dimensiuni, de tip convenience.

Grupul francez Soufflet a inaugurat la Buz`u ceamai mare fabric` de mal] din Romånia, cu o capacitateanual̀ de produc]ie de 105.000 de tone, investi]ie depeste 60 de milioane de euro.

APRILIE 2009Ursus Breweries Romånia, subsidiara grupului

SABMiller, a finalizat o investi]ie de 42 de milioane deeuro pentru cre[terea capacit̀ ]ii de produc]ie a fabricii debere din Buz`u.

Heineken Romånia [i-a majorat capitalul socialcu 40,8 milioane de lei, de la 261,6 milioane de lei

Page 81: Anuarul Retail 2009

79AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

la 302,5 milioane de lei, ca efect al fuziunii cu firmaBere Mure[.

Consiliul Concuren]ei a autorizat tranzac]ia princare Ursus Breweries, parte a grupului SABMiller, a preluatBere Azuga.

Consiliul Concuren]ei a \nceput o investiga]ie pepia]a proces`rii laptelui, axat̀ pe primele etape de comer-cializare [i pe corectarea unor posibile disfunc]ionalit̀ ]i denatur` anticoncuren]ial̀ , \n urma unor semnale primite,care indic` tensiuni \ntre produc t̀ori [i procesatori.

Fuchs inaugureaz` o fabric` de condimente la Curteade Arge[, \n urma unei investi]ii de circa zece milioane deeuro, urmånd ca Romånia s` devin` centrul de produc]ie[i logistic` al grupului pentru Europa de Est.

MAI 2009Unicarm Satu Mare a investit circa 30 de milioane

de euro \n patru fabrici de påine, lapte [i \nghe]at̀ , \nlocalitatea Veti[, jude]ul Satu Mare, unde mai de]ine unabator de carne [i o fabric` de conserve.

Heineken Romånia a semnat vånzarea diviziei deape minerale, parte din fosta companie Bere Mure[, c t̀reIoan B l̀an, fostul ac]ionar majoritar [i director general alproduc t̀orului de lactate Covalact din Sfåntu Gheorghe.

Consiliul Concuren]ei a autorizat preluarea dec`tre Unilever NV [i Unilever South Central Europe a acti -vi t`]ii de producere a \nghe]atei comercializate sub marca„Napoca“ de]inut̀ anterior de Napolact, parte aFrieslandCampina Romånia.

Consiliul Concuren]ei a aprobat preluareaComcereal Constan]a de c t̀re compania AmeropaHolding, aceasta din urm` fiind \ns` sanc]ionat̀ cu peste30.000 de lei pentru omisiunea notific`rii \n 30 de zile aopera]iunii.

URBB va intra pe segmentul apei minerale, printr-unproiect greenfield de peste zece milioane de euro, nouafabric` urmånd s` fie construit̀ \n localitatea Bilbor, dinjude]ul Harghita, la 12 kilometri de Borsec.

Organiza]ia de produc`tori HortifructBucure[ti a finalizat un complex de sere, dezvoltat pe unteren de 13,5 hectare, \n Pipera, \n urma unei investi]ii de15 milioane de euro.

IUNIE 2009Toate pachetele de tutun trebuie s` fie inscrip]io -

na te cu avertismente combinate \ncepånd din 1 iulie, cånd

expir` perioada de gra]ie acordat̀ pentru epuizareastocurilor, a anun]at Ministerul S`n t̀ ]̀ii.

Consiliul Concuren]ei a autorizat preluarea firmeiVericom 2001, de produc]ie [i comercializare amezelurilor, de c`tre compania Elit.

Fostul director general adjunct al ScandiaRomån` Ioan Sorin Bozdog a ie[it din ac]ionariatul com-paniei, vånzånd pachetul de ac]iuni de 5% din titluriac]ionarului majoritar, firma Elga Comer].

Bere Azuga va opri produc]ia la fabrica din jude]ulPrahova, va desfiin]a cinci puncte de lucru, va disponibi-liza 160 de angaja]i [i \[i va schimba obiectul de activi-tate din fabricarea berii \n imobiliare.

Ac]ionarul majoritar al Bere Azuga, UrsusBreweries, va derula o ofert` de preluare a pachetelorminoritare de ac]iuni, care \nsumeaz` 29,44% din capi-tal, la un pre] de 8 lei/titlu, pentru ca ulterior s` \nceap`procedurile de delistare.

Nutricom Olteni]a din jude]ul C`l`ra[i va contrac-ta mai multe credite bancare \n valoare de 30 de mil-ioane de euro pentru investi]ii [i capital de lucru pentruproduc]ie.

IULIE 2009Fructele [i legumele cu defecte minore cauzate

de grindin` sau soarele puternic vor putea fi våndute,f`r` restric]ii \n UE, de la 1 iulie, \n urma reduceriinum`rului de criterii specifice de la 36 la 10, potrivitnoilor standarde de comercializare adoptate de ComisiaEuropean`.

GoodBev va aloca dou` milioane de euro, \nurm`torii trei ani, pentru promovarea [i distribu]ia unuinou sortiment de cola pe pia]a romåneasc`, produs degrupul canadian Cott.

Prodal 94’ \[i extinde afacerile prin \nfiin]area uneidivizii de import al unor m`rci premium de b`uturialcoolice.

Murfatlar a \nceput proiectul de modernizare aunit`]ii de produc]ie, care vizeaz` m`rirea capacit`]ii defermentare [i stocare a vinurilor la temperatur` contro-lat`, \n rezervoare de inox, cu un buget de 2,2 milioanede euro.

Institutul pentru Testarea [i |nregistrareaSoiurilor a ad`ugat 79 de soiuri de semin]e \nCatalogul Oficial al plantelor de cultur` din Romånia,recunoscut la nivel european.

PPRROODDUUCC}}IIEE

Page 82: Anuarul Retail 2009

CCrroonnoollooggiiee80

PPRROODDUUCC}}IIEE

Pre[edintele Consiliului de Administra]ie alBrailact Br`ila, Mythis Ioannis, a fost desemnat, laAdunarea General` Extraordinar` a Ac]ionarilor,administrator special, pentru gestionarea procedurii deinsolven]` a companiei.

Guvernul a decis garantarea certificatelor dedepozit acordate agricultorilor [i a stabilit normelemetodologice.

Ursus Breweries a cump`rat aproape 24,2%din titlurile Bere Azuga, prin oferta de preluare, pentru10,4 milioane de lei, iar astfel [i-a majorat participa]iade la 70,56% la 94,76% [i va \ncepe delistareafirmei de la Burs`.

AUGUST 2009Agricola Interna]ional Bac`u a fost amendat`

cu 40.000 de lei pentru preluarea Avicola LuminaConstan]a \nainte de emiterea unei decizii \n privin]aacestei opera]iuni de c`tre Consiliul Concuren]ei.

Coca-Cola HBC va transfera liniile de produc]ieale fabricii din Ia[i \n Republica Moldova [i produc]iadin Floreni, jude]ul Suceava, la unitatea \nvecinat`, dinPoiana Negri.

SEPTEMBRIE 2009PepsiAmericas a inaugurat o fabric` \n locali-

tatea Dragomire[ti Vale, lång` Bucure[ti, \n urma uneiinvesti]ii de 85 de milioane de dolari.

Agricover [i Danish Agricultural AdvisoryService au \nfiin]at o companie mixt` romåno-danez`, AgroAdvice, care va asigura servicii de con-sultan]` tehnic` [i financiar` fermierilor.

Prio Oil Extraction Romånia, parte a grupuluiportughez Martifer, are un proiect pentru construc]iaunei fabrici de extrac]ie a uleiului din semin]e la Lehliu-Gar`, jude]ul C`l`ra[i, \n valoare de peste 93 de mil-ioane de euro, [i negociaz` cu BEI o finan]are de 32de milioane de euro.

Sonimpex a depus la Comisia European`dosarul pentru listarea magiunului natural de pruneTopoloveni \n „Baza de date a denumirilor [i \nreg-istr`rilor“.

Agroli Group [i Avicola Mih`ile[ti au\ncheiat un parteneriat \n baza c`ruia fiecare dintrecele dou` companii va putea utiliza, dac` va finevoie, capacit`]ile de produc]ie sau distribu]ie aleceleilalte p`r]i.

Heineken Romånia va renun]a la produc]ia demal] \ncepånd cu 19 octombrie [i va disponibiliza 60 deangaja]i, urmånd s` achizi]ioneze produsul respectiv dela furnizori, decizia vizånd cre[terea eficien]ei [i opti-mizarea costurilor.

InBev Romånia va suspenda, \n perioada 1octombrie 2009 - 31 martie 2010, activitatea fabricii debere din Blaj, din cauza sc`derii cererii, [i va trimite \n[omaj tehnic 110 angaja]i ai unit`]ii de produc]ie.

OCTOMBRIE 2009InterAgro a suplimentat cu 122,87 milioane de lei

(40 de milioane de dolari) capitalul social al GalaxyTobacco, majoråndu-[i astfel participa]ia la produc`torulde ]igarete de la sub 0,1% la 53,79%.

Anheuser-Busch InBev urmeaz` s` vånd`activele [i opera]iunile din Europa Central`, inclusiv dinRomånia, c`tre firma de capital privat CVC CapitalPartners, pentru 2,2 miliarde de dolari.

Ministerul Agriculturii a elaborat un proiect dehot`råre de guvern privind noul registru agricol, valabilpentru perioada 2010 - 2014.

Consiliul Concuren]ei a avizat o schem` de ajutorde stat, cu un buget de 200 de milioane de euro, pentruprocesarea produselor agricole [i neagricole, prin acor-darea unor finan]`ri nerambursabile.

Ioan Niculae, proprietarul grupului agroindustrialInteragro, a pus \n func]iune la Zimnicea prima fabric`de bioetanol din Romånia, construit` de o companiechinez`.

NOIEMBRIE 2009Perfetti Van Melle a anun]at c` \[i \nchide afacer-

ile din Romånia din cauza sc`derii vånz`rilor, activit`]ilecomerciale de pe plan local urmånd s` fie transferateunei ter]e p`r]i importatoare.

Angst a anun]at c` va intra, anul viitor, pe pia]alactatelor, urmånd s` cumpere o fabric` de profil situat`\n apropierea Capitalei. De asemenea, Sorin DumitruMinea, care de]ine \mpreun` cu so]ia sa circa 20% dinAngst, negociaz` preluarea pachetului majoritar de laomul de afaceri elve]ian Urs Angst, proprietarul a 70%din titlurile companiei.

Fabrica Kraft Foods din Bra[ov a oprit produc]ia\ncepånd cu 19 noiembrie, urmånd ca pån` la sfår[itullunii to]i cei 220 de angaja]i r`ma[i \n societate s`primeasc` preavizele de disponibilizare. �

Page 83: Anuarul Retail 2009

81AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

AGRICOVER GRUPStr. Stan Tab r nr. 28-32, sect. 5, Bucure ti021-336.46.45021-335.25.00agricover@agricover.rowww.agricover.ro

90.105.515 / 56.009.5405.423.760 / 5.231.931

Integrator în domeniul produselor i serviciilor agricole, partener al industriei procesatoare: achizi ii directe i

valorificare c tre industriile procesatoare de cereale i semin e oleaginoase, servicii logistice, 32 silozuri i baze de

recep ie, distribu ie na ional produse fitosanitare, îngr minte i s mân , credite pentru agricultur

Robert Arsene - Director GeneralBogdan Paraschiv - Director Divizia Cereale

2

CARGILL AGRICULTURos. Bucure ti-Ploie ti nr. 17-21, et. 7,

sect. 1, cod 013682, Bucure [email protected] www.cargill.ro

1.129.149.149 / 523.546.95510.081.126 / - 36.666.121 Cereale i semin e oleaginoase Nese Tagma - Director General

3

CEREALCOM DOLJStr. Bibescu nr. 3, cod 200582, Craiova, jud. Dolj0251-416.377, [email protected]

243.436.097 / 153.612.562325.923 / 5.219.927

Gam complet de produse cerealiere, servicii i consultan de specialitate

Mihai Anghel - Pre edinteMircea Presecan - Director Comercial

4

CLASIC AGROStr. Paul Constantinescu nr. 13B, Timi oara, jud. Timi0256-249.794, [email protected]

5.680.665 / 5.110.49484.129 / 187.225

Comer cu semin e, pesticide, îngr minte chimice, folie, sisteme de microiriga ie, utilaje agricole pentru gr din rit,

consiliere tehnic i tehnologic , programul Mr. Lucas, programul coala de soiuri

Octavian Guler - Administrator

5

INTERAGROStr. Verii nr. 1-3, sect. 2, Bucure ti021-210.10.20, [email protected], [email protected]

1.982.175.827 / 1.417.078.30759.335.960 / 28.860.582 N/A

Viorel Barac - Director GeneralSorin Dogaru - Director Departament

Agricultur

6

RACOVA COM AGRO PANStr. tefan cel Mare nr. 69, cod 730169, Vaslui, jud. [email protected]

N/A / 567.340.000N/A / 114.096 Produc tor agricol (culturi: grâu, rapi , floarea-soarelui) Adrian Porumboiu - Pre edinte

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

ANA PANBd. Dimitrie Pompei nr. 5C, sect. 2, Bucure ti021-233.22.36, [email protected]

23.896.187 / 31.639.9102.148.271 / 416.403

Peste 300 de sortimente de produse de panifica ie, patiserie i cofet rie, distribuite prin 18 magazine proprii i 6 magazine

în franciz

Carmen Friptu - Director GeneralLucia Curcudel - Director Vânz ri / Director

Marketing

2

BOROMIR INDStr. Târgului nr. 2, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea0250-732.635, 0250-734.4280250-732.635, [email protected]

200.245.283 / 165.826.626225.447 / 12.055.128 Mor rit, panifica ie, patiserie, cofet rie

Constantin Boromiz - Director GeneralCezar Popescu - Director Comercial

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

MOR RIT I PANIFICA IE

AGRICULTUR

Page 84: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii82

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

3

DOBROGEA GRUP Str. Celulozei nr. 1, cod 900155, Constan a, jud. Constan a0241-482.222,[email protected], [email protected] www.dobrogeagrup.ro, www.dobrogeagrup.com

226.388.435 / 199.995.026146.381 / 2.740.203

Peste 300 de produse: f in , o gam divers de biscui i, cereale mic dejun, produse congelate i produse de

panifica ie

Fotini Teodorescu - Pre edinte CA / Director General

Otilia Stanciu - Director Marketing / Vânz ri / Logistic

4

FABRICA DE PÂINE ERBANFilipe ti, com. Bogd ne ti, cod 607071, jud. Bac u0234-322.165, [email protected], [email protected]

4.638.262 / -355.276 / - Moara erban - pâine i produse proaspete de patiserie

Lucian-Nicolae erban - Director GeneralConstantin S l ceanu - Director Produc ie

5

GALMOPANBd. George Co buc nr. 257, Gala i, jud. Gala [email protected]

110.195.553 / 79.956.3451.034.583 / 930.736

Grupul de firme Galmopan desf oar activit i diverse structurate astfel: fabricarea produselor alimentare -

panifica ie, patiserie, cofet rie, lactate, înghe at , biscui i, mor rit; depozitarea i condi ionarea cerealelor, fabricarea

furajelor; distribu ia produselor alimentare; retail; afaceri imobiliare

Mihaela Gavril - Director GeneralMonica Pantelimon - ef Departament

Marketing

6

GOLF TRADEStr. Serg. T taru nr. 2, Br ila, jud. Br [email protected]

9.044.839 / 5.820.72788.065 / 13.453

Distribu ie na ional prin re elele cash & carry, hypermarketuri, supermarketuri, hard-discounter, magazine

mici, distribuitori locali marca Doi PiticiAlexandru Dimofte - Director General

7

PAMBACCalea Moine ti nr. 14, cod 600281, Bac u, jud. Bac [email protected]

195.368.925 / 161.953.9582.631.477 / 5.298.877

Pambac produce sub brandurile Pambac, Grania, Gata, Flavora, Ador, Patishop i Superfort f in , paste f inoase,

m lai, dulciuri, patiserie congelat , amelioratori i premixuri pentru panifica ie

Alin M d lin Giurea - Pre edinte / Director General

Tatiana Vi oiu - Director Marketing

8

PAN GROUPStr. Calea Bucure ti nr. 173, Craiova, jud. Dolj0251-410.4140251-466.593secretariat@pangroup.rowww.pangroup.ro

95.107.562 / 81.351.1901.089.029 / 517.590

Produc tor i comerciant: Salatini - biscui i s ra i, Capollini - covrigei, Tismana - biscui i cu crem i zaharo i, biscui i Petit Beurre, Dolce Napolitana - napolitane, Moara B niei - paste lungi i scurte, Rollini d’Oro - rulade / pr jituri / minirulade

ambalate, produse de mor rit i panifica ie - m lai, f in , gri , arpaca , pâine, produse de cofet rie i patiserie; produsele

se comercializeaz la pachete de diverse gramaje, cât i vrac

Mihai Cîrstea - General ManagerCorina Iovan - Marketing Manager

9

TITANos. Cernica nr. 11, Pantelimon,

jud. Ilfov021-204.67.90021-204.67.99 [email protected]

294.472.572 / 238.925.1709.794.487 / 10.957.872 Produse de mor rit i panifica ie

Stefanos Krommydas - Director GeneralAlexandros Kapnoutzis - Director Vânz ri

Cristian B la a - Director Marketing

10

VEL PITARStr. Emil Racovi nr. 3-5, sect. 4, Bucure [email protected]

287.287.198 / 179.745.0284.277.818 / - 9.254.974

French Toast, Alma Dolce, cozonac Vel Pitar, cozon cel Vel Pitar, French Rolls, napolitane Alma Dolce, biscui i Vel Pitar - Petit Beure, biscui i Vel Pitar 2B+C, biscui i Vel Pitar Poieni

Gheorghe Frîncu - Pre edinte CAAlexandru Covrig - Vicepre edinte CANicolae erb nescu - Director General

Executiv

11

ZEELANDIAValea Lupului nr. 4, DN 28, jud. Ia [email protected]

37.119.733 / 32.567.301- 2.643.303 / 1.068.037

Ingrediente pentru brut rii, cofet rii i patiserii: amelioratori i premixuri pentru panifica ie, premixuri pentru cozonaci i produse de patiserie i cofet rie, creme instant, fri c ,

umpluturi i jeleuri, mar ipan i alte produse pentru decorat torturi m rcile: Prokorm, Vikorn, Pulse

Ovidiu Boc niciu - Director GeneralOvidiu Isare - Responsabil Marketing

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 85: Anuarul Retail 2009

83AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

ALBALACTDN 1 km 392+600, cod 517293, Oiejdea, jud. Alba0258-846.980, 0258-816.424, [email protected], [email protected]

190.546.810 / 154.647.477606.579 / 3.236.032

Produse lactate proaspete pasteurizate (lapte, iaurt alb, iaurt cu fructe, unt, sana, smântân ) Zuzu, produse UHT (lapte) Fulga i produse proaspete pasteurizate (iaurturi albe i cu fructe) Fulga, produse proaspete pasteurizate (lapte, iaurt,

unt, smântân ) De Albalact, brânzeturi Rar ul

Raul Ciurtin - Pre edinteTraian Simion - Director General

2

ALMERA INTERNA IONALStr. Alexei Tolstoi nr. 67, Bac u, jud. Bac [email protected]

37.656.753 / 26.562.5802.735.915 / 1.285.664

Produse lactate sub brandul BigPandaGrigorie Lungulescu - Director GeneralRamona ute - Responsabil Marketing

3

CARMO-LACT PRODStr. Principal nr. 153/B, cod 427175, Monor, jud. Bistri a-N s [email protected]

47.412.821 / 35.492.1532.551.110 / 2.570.747

Lapte carton 1,5% i 3,5%, crem F g ra 200 gr, sana 3,6%, iaurt natural 3,5%, iaurt cu fructe (c p uni, caise, fructe de

p dure, vi ine), smântân 18%, brânz topit , brânz burduf C limani, brânz telemea

Ioan Neago , Eugen Creo teanu - Administratori

Alin Neago - Director Economic

4

COVALACTStr. Lunca Oltului nr. 1, cod 520036, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna0267-351.861, [email protected]

74.582.481 / 71.093.055- 1.699.589 / 3.046.581

Sortimenta ia actual a companiei Covalact cuprinde, pe lâng produsele clasice: lapte consum, lapte b tut, iaurt de

b ut, iaurt gras i dietetic, sana, chefir, smântân , unt, brânz de vaci, brânz de burduf, alte brânzeturi; specialit i cu lapte

de capr sau oaie, iaurt de b ut i lapte b tut cu lapte de capr , iaurt cu lapte de oaie; cât i Brânzic de cas ®

Kovács Zsolt - Vicepre edinte Executiv Opera ional

Oana Laslo - Vicepre edinte Executiv Financiar

Csilla Mike - Specialist Marketing

5

DANONE P.D.P.A.Str. Nicolae Cânea nr. 140-160, sect. 2, cod 023076, Bucure ti021-204.62.04021-240.22.40reception.office@danone.comwww.danone.ro

422.776.234 / 369.062.21931.615.177 / 31.713.242

Produc tor produse lactate proaspete; ape minerale îmbuteliate; alimenta ie pentru bebelu i; portofoliul dep e te

60 de referin e de produs, principalele m rci fiind: Activia, Danonino, Actimel, Nutriday, Frutmania, Cremosso, Danette i

gama Casa Bun

Stephane Batoux - Director General

6

DELACO DISTRIBUTIONStr. Târgului nr. 6, cod 505100, Codlea, jud. Bra ov0268-254.082, [email protected]

184.313.510 / 118.581.6853.205.272 / 2.984.150

Brânzeturi i produse lactate sub m rcile: Delaco, Del; m rci distribuite: Zott, Bergader, Joya; logistic , distribu ie

Tudor Comaniciu - Director GeneralRomulus Dumitru - Marketing Manager

7

DORNA LACTATEStr. Nicolae Caramfil nr. 81, sect. 1, cod 014142, Bucure ti021-306.37.37, 0230-375.121021-306.37.39, [email protected], [email protected]

139.520.569 / 107.549.824- 16.933.755 / - 6.376.851 LaDorna

Wilfried Lebas - Director GeneralElena Popescu - Asistent Director General

8

ECOLACT CO.Str. Fabricii nr. 827, cod 727360, Mili u i, jud. Suceava0230-418.291, 0740-194.112, 0745-323.3680230-460.020, [email protected], [email protected]

2.690.369 / 3.875.61381.136 / 138.014

Ca caval Dalia, Ruc r; brânz burduf în piele i în batoane; telemea de: vac , capr ; ca de capr , ca de oi sub marca

Ecolat Co., ca caval afumat sub marca Varni a

Domnica Morhan - ManagerAdrian Chetraru - Director

9

EUROCHEESE PRODUC IEBd. Corneliu Coposu nr. 2, sect. 3, cod 030065, Bucure ti021-313.40.74, 021-312.72.05021-313.40.74, [email protected]

8.224.110 / 6.099.84970.148 / 96.643

Brânzeturi indigene i din import: telemea, feta, urd proasp t , ca dulce, brânzeturi topite, ca caval, creme de

brânz sub m rcile: Traian One i Unic-atât de s n tos, atât de gustos, ambele produc ie proprie; produsele sunt oferite

calibrate i cu cod EAN în gramaje de la 100 g la 1 kg; produse pentru servire direct

Victoria Tura - CEORamona Turcule - Director Comercial

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

LACTATE I BRÂNZETURI

Page 86: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii84

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

10

FRIESLANDCAMPINA ROMÂNIACalea Baciului nr. 2-4, cod 400230, Cluj-Napoca, jud. Cluj0264-502.0000264-413.855daniela.dorca@frieslandcampina.comwww.frieslandcampina.com

318.294.284 / 272.644.25717.729.309 / 87.582.913

Fabricarea produselor lactate, a brânzeturilor i a deserturilor pe baz de lapte sub brandurile: Milli, Napolact, Dots, Oke i

Completa

Ian Gearing - Director General FrieslandCampina România

Daniela Dorca - Brand Manager Napolact

11

HOCHLAND ROMÂNIAStr. Paul Urechescu nr. 2, sect. 2, Bucure ti021-301.16.00021-316.48.35office.ro@hochland.comwww.hochland.ro

216.300.747 / 170.617.80513.670.513 / 8.048.964

Portofoliu de peste 70 de variet i de produs: specialit i cu mucegai nobil, brânz topit , ca caval, creme de brânz ,

telemea sau brânzeturi rase

Sergiu Mititelu - Director GeneralDan Oprescu - Director Marketing

12

LACTALIS ROMÂNIAStr. Nicolae Caramfil nr. 81, sect. 1, cod 014142, Bucure ti021-306.37.27, 0230-375.121021-306.37.29, 0230-375.335

11.211.094 / N/A23.609 / - 527

President, GalbaniWilfried Lebas - Director General

Elena Popescu - Asistent Director General

13

LACTAPRODBd. Doroban ilor nr. 415, cod 810031, Br ila, jud. Br [email protected], www.margareto.ro

30.278.084 / 20.966.44319.099 / 36.846

Produc tor i comerciant produse lactate proaspete sub m rcile proprii Paco i Margareto, precum i m rci private

(categorii de produse: lapte proasp t, iaurt simplu i iaurt cu fructe, lapte b tut, sana, kefir, smântân , unt)

Mihai Petrea - General ManagerSilviu Spita - Sales Manager

14

LACTO SOLOMONESCULoc. Miron Costin, com. Vl sine ti, jud. Boto ani0231-541.4010231-540.401office@lactosolomonescu.rowww.lactosolomonescu.ro

35.934.672 / 23.745.8562.430.402 / 1.872.964

Ca caval Ruc r, Dalia, Râmnic, Br det, Dobrogea; ca caval specialit i cu condimente, smântân , unt, urd proasp t ,

brânz Dorna

Dumitru Solomonescu - Director GeneralCarmen Geanina Solomonescu - Director

Adjunct

15

LACTOMACStr. Sucevei, Bucecea, jud. Boto [email protected]

1.767.773 / 1.085.201142.168 / 46.110

Produc tor, comerciant - gam variat de brânzeturi i smântân

Viorel Macoviciuc - Director GeneralViorica Macoviciuc - Director Tehnic

16

MASTER HOUSE GROUPStr. Drumul G rii Otopeni nr. 6, Otopeni, jud. Ilfov021-352.78.80021-352.78.51office@masterhouse.rowww.darlactate.ro

200.084 / 4.204.964- 471.291 / 1.521.032 Produse lactate marca Dar Lactate

Remus D n il - Administratortefan Popescu - Director Vânz ri

17

MEGGLE ROMÂNIAStr. Stoian Militaru nr. 14-16, ap. 6, et. 2, sect. 4, Bucure ti031-805.58.32031-805.58.33meggle.romania@meggle.rowww.meggle-group.com

22.703.170 / 14.429.872654.582 / 451.384

Produse lactate: unt (125 g, 200 g, 250 g, cu iaurt, por ionat), fri c natural 1l i 10l, Creme Patisserie (preparat pe baz

de gr simi vegetale) 1l i 10l, lapte de cafea i înlocuitor vegetal, lapte UHT, fri c spray

Waldemar Murgu - Director Na ionalCristina Marinescu - Asistent Vânz ri &

Marketing

18

MULLER DAIRY ROos. Alexandriei nr. 60, depozitul

Frigorific Alaska, Bragadiru, jud. Ilfov021-346.58.14, 021-346.58.16, 0732-340.028 [email protected]

4.165.379 / 764- 15.633.495 / - 443.124

Iaurt Muller Froop, iaurt Muller Mix, iaurt Bianco 4,5% gr sime; iaurt Bianco 0,1% gr sime, orez cu lapte Muller Riso,

lapte cu arome Mullermilk, iaurt cu buc i de fructe Muller Pezzi di Frutta, iaurt Crema di Frutta, Muller Lapte din Alpi

UHT 1,5% i 3,5% gr sime

Adrian Jupanski - TT & Distributors Sales Manager

19

MUNTINA PRODos. Mangaliei nr. 74, Constan a,

jud. Constan [email protected], [email protected]

2.564.064 / 3.051.196103.780 / 18.626

Produse lactate: iaurt, sana, iaurt dietetic, brânz dulce, telemea de capr , telemea de vac , smântân

Cornel Maftei - Director GeneralMaria Doleanu - Economist

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 87: Anuarul Retail 2009

85AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

20

PARMALAT ROMÂNIAos. de Centur nr. 12,

cod 077180, com. Tunari, jud Ilfov021-266.51.52, [email protected], www.santal.ro

49.432.643 / 47.939.2224.209.632 / 5.768.698

Lapte UHT Prima Cre tere 1-3 ani, lapte UHT Sviluppo 4-12 ani, lapte UHT Zymil par ial delactozat, lapte UHT Bonta e

Gusto 3,6% gr sime, lapte UHT Bonta e Linea 1,55% gr sime

Giampaolo Manzonetto - Director GeneralIoana Staver - ef Birou Marketing

21

PRIMULACTStr. Leliceni nr. 49, cod 530103, Miercurea-Ciuc, jud. Harghita0266-372.341, [email protected]

24.209.197 / 24.584.5561.263.979 / 2.768.861

Sub marca Lactate Harghita se produc urm toarele produse: lapte i produse lactate proaspete: sana, iaurt, smântân ,

brânz de vaci i brânz F g ra ; unt 65% i 80% gr; brânzeturi: ca caval Dalia, Penteleu, Ruc r, Topolog, Muscel,

Ialomi a, Hârl u, Cedar, Burduf, brânz topit , telemea de vac i bivoli

Radu Bugic - Pre edinte CA Kovács László - Director Executiv

Ioan B laj - Director Economic

22

TRD-TNUVA ROMÂNIA DAIRIESos. Olteni ei nr. 251,

Pope ti-Leordeni, jud. [email protected]

89.107.009 / 18.384.193- 104.631.402 / - 56.500.842 Tnuva, Yoplait

Shmulik Porre - CEOEugen Dinsorean - Trade Marketing Manager

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

AGRICOLA INTERNA IONALCalea Moldovei nr. 94, cod 600352, Bac u, jud. Bac [email protected],[email protected] www.agricola.ro

269.887.341 / 245.987.916- 11.220.959 / 1.454.641

Producerea nutre urilor combinate, cre terea p s rilor i animalelor, abatorizarea p s rilor, procesarea c rnii,

comercializarea c rnii, a produselor din carne i ou lor pe pia a intern i la export

Grigore Horoi - Pre edinteCristian C lin - Corporate PR Manager

2

AGROLI GROUPStr. Aleea Combinatului nr. 486, Crevedia, jud. Dâmbovi a021-352.67.77021-352.67.75www.agroli.ro

69.660.231 / 38.951.60263.106 / 47.560

Carne pas re cu brandurile La Ferma i Avicola Crevedia, ou consum sub brandul Cocolyso

Rami Ghaziri - Administrator UnicCamelia Hoin rescu - Director Marketing

3

ALDISStr. Gen. Costic tef nescu nr. 1, cod 910010, C l ra i, jud. C l ra i0242-318.993, 0242-314.4560242-318.992, [email protected], [email protected]

337.876.479 / 290.647.2205.887.469 / 10.496.519

Fabricarea produselor din carne (inclusiv carne de pas re); abatorizare animale-speciile: bovine, porcine, ovine

George Naghi, Constan a Naghi - Administratori

Emilia Paraschiv - Director Comercial

4

ANGST ROos. Bucure ti-Târgovi te nr. 298,

Buftea, jud. [email protected]

198.271.440 / 169.048.823759.047 / 4.060.979 Prepararea produselor din carne

Sorin Dumitru Minea - Director Generaltefan P dure - Director Vânz ri

Maria Garoaf - Responsabil Marketing

5

AVE IMPEXStr. oimo eni nr. 32, cod 440111, Satu Mare, jud. Satu Mare0261-770.225, [email protected], [email protected]

88.353.323 / 71.104.18068.782 / 2.358.754

Carne de pui refrigerat i congelat marca Ave-Puiul t u în fiecare zi!, puiul crescut tradi ional marca Puiul Ave O enesc, preparate, semipreparate i mezeluri din carne de pui marca

Ave, ou de consum marca Ave

Gheorghe Bodea - Director GeneralAdrian Maier - Marketing Manager

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

CARNE I PREPARATE DIN CARNE

Page 88: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii86

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

6

CAROLI PROD 2000Bd. Timi oara nr. 60D, sect. 6, Bucure ti021-444.08.09021-444.08.10 [email protected]

268.120.780 / 195.871.841546.542 / 1.440.015 Produc tor i distribuitor preparate din carne

Khalad El Solh - Director GeneralGeorge Ungureanu - Director Vânz ri

Adrian Nicolaescu - Director Marketing

7

COLLINI COMStr. Timi orii nr. 3A, Boc a, jud. Cara -Severin [email protected]

75595730 / 6379249269572 / 29373 Mezeluri; carne de pas re congelat i refrigerat

Constantin Bejinariu - Director GeneralDaniela Bejinariu - Director Marketing

8

CRISTIM 2 PRODCOMBd. Bucure tii Noi nr. 140, sect. 1, Bucure [email protected]

325.319.030 / 325.057.334- 6.693.980 / 212.441

Produc tor i comerciant preparate din carne: produse proaspete, regionale i interna ionale, gam de mezeluri

clasice, vegetale sau mezeluri pentru copiiDan Conu - Director Vânz ri

9

DISTRICARM DISTRIBUTION Str. Agri elor nr. 4, ap. 3, Bra ov, jud. Bra [email protected]

39.157.706 / 21.067.528274.143 / - 1.181.633

Produc ia de carne i preparate din carne, distribu ia produselor proprii prin intermediul depozitelor din ar c tre

clien i, precum i desfacerea i prezentarea produselor înregistrate sub brandul CarmOlimp în magazine specializate

proprii i în franciz

Valentin Soneriu - AdministratorDaniel Pene - Business Development

Manager

10

ELITOarda, jud. Alba [email protected] www.elitcugir.ro

323.402.533 / 17.423.374827.593.378 / 23.080.438

Comerciant carne i preparate din carne, cu distribu ie proprie la nivel na ional, portofoliu de 200 de produse

Silviu Putan - Director General Dorin Popa - Key Account Manager

11

EUROPIGStr. Câmpului nr. 1, ercaia, jud. Bra [email protected]

36.505.398 / N/A159.443 / N/A

Cre terea animalelor, abatorizareTudor Neculoiu - Director General

Petre Iamandi - Director Abator

12

EUROPRODCalea Moine ti nr. 16, Bac u, jud. Bac [email protected]

14.267.165 / 13.759.097- 195.461 / 730.072

Produc tor i comerciant sub brand-ul Sav'Or de semipreparate din carne de pui, vit i porc, precum i

produse vegetale: hamburger de pui i de vit , nuggets de pui, crochete de pui, friptur de pui, frig rui, ni el de pui,

cordon bleu, cotlet de porc, shaorma de pui (tratate i netratate termic) etc.

Vasile Roman - Director

13

FOX COM SERVos. Vitan Bârze ti nr. 5, sect. 4,

Bucure [email protected]

66.982.440 / 58.084.1501.130.430 / 1.854.360

Produc tor de mezeluri generalist marca Fox, având în portofoliu peste 80 de produse, din segmentele premium i mediu, toate distribuite la scar na ional , atât în comer ul

tradi ional, cât i în comer ul modern, având peste 2.500 de clien i activi

Iulian Marinic - General ManagerSorin-Lucian Ichim - Director Marketing

14

GLINAIntrarea Abatorului nr. 5, cod 077105, Glina, jud. Ilfov021-492.00.04, 021-492.00.05021-492.00.06, [email protected], [email protected]

N/AN/A

Produc tor, distribuitor i importator marca Mandy Foods i Spring Sauce; conserve carne: pate pas re, porc; carne porc,

vit în suc; conserve legume: pate vegetal, fasole b tut , zacusc ; conserve mixte: iahnie cu ciolan, maz re cu ceaf ;

conserve fructe: gem, dulcea ; Spring Sauce: ketchup, sosuri

Valentina Ionescu - Director GeneralRemus Gugu - Director Vânz ri

Anamaria Velicu - Director Marketing

15

H & E REINERTDN 13, Km 11, Feldioara, jud. Bra ov0268-301.0000268-301.029 [email protected]

17.935.076 / 9.732.129- 1.444.431 / - 26.590.437

Produse preparate din carne de porc, curcan, pui i vit : salamuri crud-uscate i fierte, unci, mezeluri, specialit i

fabricate în România i în fabricile din Germania

Liviu Pârjolescu - Managing DirectorOvidiu Boc niciu - Managing Director

Bogdan Banu - Director Vânz ri

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 89: Anuarul Retail 2009

87AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

16

HAMÉ ROMÂNIAStr. Vasile Alecsandri nr. 81, Caracal, jud. [email protected]

40.923.875 / 27.560.551963.142 / 2.776.287

Hamé - pateuri, conserve de carne, mânc ruri g tite, ketchup, sosuri, conserve de legume i fructe, gemuri,

produse de import: pe te; Hamanek - produse pentru copii - piureuri din legume i fructe pentru copii; Hangi a - pateuri,

conserve de carne, mânc ruri g tite; Antrefrig - pateuri, conserve de carne, mânc ruri g tite

Svetlik Jaroslav - Director ExecutivDana Kilpelainen - Marketing Manager

17

INDUSTRIALIZAREA C RNII KOSAROMStr. Abator nr. 65, cod 705200, Pa cani, jud. Ia [email protected]

99.119.832 / 72.941.724- 1.375.343 / 2.117.612

Kosarom face parte dintr-un grup de patru firme care lucreaz în sistem integrat; cerealele produse de Agricola

Târgu Frumos sunt materie prim pentru cele dou fabrici de nutre uri combinate care asigur hrana puilor de la Avi-Top i a suinelor de la Suinprod; carnea de pas re se abatorizeaz

la Avi-Top, iar carnea de porc la Kosarom Pa cani, comercializate sub brandurile Kosarom i Herkule

Teodor Florentin Apostol - Director General Kosarom

Elena David - Director Marketing

18

INTERAGROALIMENTFilipe ti, com. Bogd ne ti, cod 607071, jud. Bac u0234-322.165, [email protected], [email protected]

64.236.923 / 60.919.9051.442.004 / 1.704.614

Ferma avicol erban - produse proaspete din carne de pas re

Lucian-Nicolae erban - Director GeneralClementina Butnaru - Director Vânz ri

19

LEFRUMARINStr. Avram Iancu nr. 62, cod 505600, S cele, jud. Bra ov0268-276.116, [email protected]

65.151.592 / 50.160.5401.101.758 / 1.127.157

Produc tor i comerciant produse alimentare; produc ie de panifica ie, re ea proprie de distribu ie în 25 jude e, 17 magazine proprii în Bra ov, S cele, Rupea, F g ra

Codru Brânz - Director ExecutivMonica Brânz - Director Marketing

20

MEDEUS & CO PRODIMPEXStr. Parcului nr. 20, sect. 1, Bucure ti021-316.04.44, [email protected]

75.225.958 / 71.127.801- 14.151.953 / - 3.529.156

Fabricarea c rnii preparate i a produselor din carne marca Medeus

Daniel Marcu - Director GeneralAlina Marcu - Director Comercial

21

PREFERA FOODSDN 1, km 392+600, Oiejdea, com. Galda de Jos, jud. Alba0258-806.690, 0258-806.6910258-806.692office@preferafoods.rowww.preferafoods.ro

19.794 / N/A- 4.160.649 / - 1.427.983

Pate, conserve carne, conserve legume sub brandurile: Meniu, C mara cu bucate, Prefera

Ioan Dîrzu - Director GeneralMarius German - Director Comercial

22

PRODUC IE ARDEALULStr. Copilului nr. 14-18, et. 1, sect. 1, cod 012177, Bucure ti031-805.75.70031-805.75.71www.orklafoods.ro

27.581.280 / 7.411.548- 933.676 / - 6.307.933

Pate Ardealul, mânc ruri la conserv Ardealul, ketchup Tomi, sosuri de ro ii Bun t i de la Bunica, mu tar Bun t i de la

Bunica

Manuela Banu - General ManagerAndreea Toloac - Marketing Manager

23

SAFIRStr. Podul Înalt nr. 6, Vaslui, jud. [email protected]

77.377.041 / 45.203.627698.106 / 1.670.499

Produse din carne de pas re refrigerat i congelat marca Deliciosul de Vaslui; abatorizare p s ri

Ghiorghi Safir - Director GeneralGeorge Safir - Director Executiv

Iulian Safir - Director TehnicAnca Obreja - Asistent Marketing

24

SCANDIA ROMÂNStr. Morarilor nr. 45, cod 550197, Sibiu, jud. [email protected]

197.927.631 / 165.910.19924.120.395 / 363.212

Pate Sibiu - sortimente: porc, pui, cu ficat de ra , cu ficat de gâsc , cu m sline, cu ciuperci, picant; Pate Bucegi -

sortimente: porc i pas reAdrian Ga par - Director General

25

SERGIANA PRODIMPEXStr. Mihail Sadoveanu nr. 12, cod 500030, Bra ov, jud. Bra [email protected]

57.023.077 / 38.374.53226.653 / 25.877

Procesarea c rnii, re ea comercial , re ea de distribu ieTudor Neculoiu - Pre edinte / Director

GeneralSilvana At n sescu - Administrator

26

TABCO-CAMPOFRIOStr. Didi el nr. 9, Bucure ti021-330.12.83021-330.12.84campofrio.tulcea@tabco-campofrio.rowww.tabco-campofrio.ro

119.914.803 / 119.847.6242.768.580 / 9.528.046

Produc ia i distribu ia produselor din carne (inclusiv din carne de pas re)

Ovidiu Wencz - Director ExecutivIonu Tudor - Brand Manager

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 90: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii88

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

27

TRANSAVIAos. Alba Iulia-Cluj-Napoca km 11, Oiejdea,

jud. Alba0258-814.466, 0258-813.5150258-813.295, [email protected], [email protected]

275.904.837 / 161.800.51311.677.013 / 19.372.083

Produse i preparate din carne de pas reIoan Popa - Director General

Teodora Farca - Director Rela ii Publice

28

VASCARStr. Agroindustrial nr. 4, cod 730217, Vaslui, jud. Vaslui0235-361.131, [email protected]

41.127.554 / 29.994.44443.427 / 40.796

Produc tor preparate din carne, preparate tradi ionale, conserve din carne, mânc ruri la cutie (ciorbe, salate,

s rm lu e, maz re cu carne, chiftelu e cu sos), pateuri de ficat de porc, pui, vit , gâsc , ra i pateuri vegetale

Gabriela Ciuburciu - Director GeneralGabriela Popliuc - Asistent Manager

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

COSTIANAStr. Andronache nr. 17-19, sect. 2, Bucure [email protected]

20.797.860 / 13.642.940867.045 / 288.687

Importator, distribuitor: pe te congelat, specialit i de pe te i fructe de mare; preambalare i por ionare de pe te;

vânzare en-detail i en-gros

Marian Cuzdrioreanu - Pre edinteCecilia Neagu - Director

Adriana Bo tin - Secretar

2

NEGRO 2000Bd. Metalurgiei nr. 126, sect. 4, Bucure [email protected]

83.194.652 / 65.806.0705.083.837 / 2.754.422

Prelucrarea i conservarea pe telui i a produselor din pe te

Floricica Vlad - Director General

3

OCEAN FISH os. Bucure ti-Urziceni nr. 72, km 14,

cod 077010, Afuma i, jud. Ilfov021-350.35.31, [email protected]

48.183.488 / 21.543.4591.925.243 / 2.615.123

Semipreparate din pe te, fructe de mare i pe te congelat; înfiin at în anul 1998, compania de ine o fabric utilat la

standarde interna ionale, cu o capacitate lunar de produc ie de 100 de tone

Ilie Busuioc - Pre edinteAdrian Nitic - Manager

4

PE TI ORUL DE AUR IMPORT-EXPORTBd. Biruin ei nr. 137, Pantelimon, jud. [email protected], [email protected]

22.982.690 / 16.642.649147.476 / - 393.387 Import i export pe te; distribu ie pe te

Irina Cernat - AdministratorFlorentina Tutuian - Director Import

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

ARGUSStr. Industrial nr. 1, cod 900147, Constan a, jud. Constan [email protected], [email protected]

213.791.518 / 126.214.10520.013.296 / 4.955.526

Ulei rafinat marca: Argus, Tomis, Sora Soarelui; ulei rafinat vrac, roturi furajere, acizi gra i, pele i din coaja de floarea-

soarelui (combustibil solid)

Vasile Leu - Pre edinte CA / Director General

Veronica Popa - AdministratorMagda Lefter - Director Na ional Vânz ri &

Marketing

2

BUNGE ROMÂNIAos. Pipera-Tunari, incinta Pipera Nord

Center, Voluntari, jud. Ilfov021-305.32.00021-305.32.02www.bunge.com

787.063.268 / 551.070.530- 130.686.563 / 9.348.419

Produc tor ulei, margarin , maionez ; prelucrare semin e Cristian Ungureanu - Director General

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

ULEI

PE TE

Page 91: Anuarul Retail 2009

89AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

3

CARGILL OILSStr. Fabricii nr. 1, Podari, jud. Dolj0251-339.8070251-339.796cargill_oils@cargill.comwww.cargill.com

248.545.600 / 199.910.767- 4.807.263 / - 6.924.183

Prelucrarea semin elor de floarea-soareluiNese Tagma - Director General

Angela Dinu - Director Marketing

4

CYROM ROMÂNIABd. Ferdinand I nr. 107, Bucure ti021-253.19.67021-253.72.76marketing@cyromromania.rowww.cyromromania.ro

51.506.303 / 39.268.620- 954.232 / 277.044

Monini: ulei de m sline Extra Virgin, Delicato, Gran Fruttato, Extra Virgin Aromatizat (usturoi-chili, busuioc, piper, trufe i rozmarin) i Rivano: ulei de m sline Extra

Virgin i Pomace

C t lin Tapi - Director GeneralAdriana Basica - Specialist Marketing

5

EXPURStr. Industrial nr. 2, cod 925300, Urziceni, jud. Ialomi a021-411.61.33021-411.61.52expur.comercial@alimenta.rowww.expur.ro

592.920.966 / 364.313.438- 24.199.606 / 24.535.743

Produc ie ulei brut, degumat, rafinat i rot de rapi , rot soia, rot de floarea-soarelui

Richard Randag - Pre edinteAndrei Solomon - Director Comercial

Eugen Cozma - Director Marketing

6

PRUTULStr. Teheran nr. 2, et. 6, sect. 1, Bucure ti021-210.86.43, 021-210.92.09021-610.68.26office.bucuresti@prutul.rowww.prutul.ro

293.759.480 / 194.776.5819.953.430 / 586.333

Produc tor i comerciant de ulei rafinat de floarea soarelui, rapi , soia sub m rcile: Spornic - ulei rafinat de floarea-

soarelui, Bonatelo - ulei rafinat de floarea-soarelui, Picasol - ulei de m sline extravirgin, Surâsul Soarelui - ulei rafinat

de floarea-soarelui, Boniflor - ulei rafinat de floarea-soarelui; prin divizia de Agrobusiness ofer inputuri i

finan ri produc torilor agricoli, achizi ioneaz cereale i semin e oleaginoase

Cristina erban - Junior Brand Manager

7

RENDER COMStr. Dâmbovicioarei nr. 9, sect. 2, Bucure [email protected]

28.795.215 / 16.443.419- 199.287 / 394.723

Importator i comerciant uleiuri, gr simi hidrogenate, nehidrogenate din palmier i cocos, ulei de m sline,

o eturi, m sline i pudr de cacao

Virginia Stancu - Director GeneralPompilia Petre - Director Vânz ri

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI Str. Barajului nr. 52, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea 0250-746.901, 0250-746.902 0250-746.131 [email protected]

658.188 / 414.44743.673 / 10.713 Produse marca Râureni

Dan Mutu - Administrator Unic Ioan Deac - Director Comercial

2

BONDUELLEPia a Alba Iulia nr. 5, bl. I4, sc. 1, et. 4, ap.17, sect. 3, Bucure ti021-318.40.70, 021-318.40.71 021-318.40.96www.bonduelle.ro

N/AN/A

Legume conservate, congelate, proaspete (salate proaspete i legume crude, salatele combinate cu

maionez sau sos bazat pe o et din vin)Monica Ro u - Director Marketing

3

CONSERV BUFTEAos. Bucure ti-Târgovi te nr. 296,

cod 070000, Buftea, jud. Ilfov021-350.49.01021-350.49.00marieta.dumitrescu@conservbuftea.rowww.conservbuftea.ro

20.571.101 / 18.188.69111.934 / 709.533 Conserve din legume i fructe marca Buftea

Ayad Abas Jabir - AdministratorMarieta Dumitrescu - Marketing & Key

Account Manager

4

CONTEC FOODSStr. 1 Decembrie 1918 nr. 134, Tecuci, jud. Gala i0236-820.007, [email protected]

64.095.593 / 47.170.1612.599.808 / 6.557.914

Produc tor de conserve din legume i fructe sub m rcile: Olympia, Winmark, Picnic, Daria; produc tor m rci private Vincen iu Bercescu - Director General

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

LEGUME, FRUCTE, CONSERVE

Page 92: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii90

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

CompanieAdresTelefonFaxE-mailWeb

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Conducere

Persoan de contact

5

EURO CONSERVE Bd. Mihai Viteazu nr. 101, hala 1, cod 450025, Zal u, jud. S [email protected],[email protected]

589537 / 2103182646 / - 117244

Conserve de legume i fructe pasteurizate i sterilizate, conserve de legume în o et: castrave i cornichon, gogo ari, sfecl ro ie etc.; conserve de legume în ulei: zacusc de ciuperci, zacusc de vinete etc.; gemuri i dulce uri din fructe: gutui, nuci verzi, caise, afine negre, vi ine etc.;

compoturi din fructe: gutui, caise, vi ine, cire e etc.

Marian Ciortea - Director General Geta Drughi - Director Produc ie

6

FERMA 5Str. Albatros nr. 78, Poiana, jud. Constan a0752-271.200, 0752-271.2010341-816.255, [email protected]

635.111 / 375.9184.523 / 2.728

Produc tor autohton de legume, cartofi, zarzavat i cereale Adrian C p în - Director

7

FRALVIL Str. Barajului nr. 52, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea 0250-746.901, 0250-746.902 0250-746.131 [email protected]

35.906.000 / 23.245.39295.224 / 270.107

Produse marca FralvilDan Mutu - Administrator Unic Ioan Deac - Director Comercial

8

FRUVIMEDStr. Constan ei nr. 1, Medgidia, jud. Constan a0241-821.7900241-822.820www.murfatlar-medgidia.ro

26.955.800 / 21.189.307294.037 / - 4.964.640 Produc tor fructe

Anghel Jei cu - Director GeneralAdriana Popescu - Director Vânz riD nu Chera - Director Marketing

9

GOLDEN FOODS SNACKSStr. Sinaia nr. 3, tef ne tii de Jos, jud. [email protected]

N/A / -- 4.228 / -

Import, produc ie i distribu ie de oleaginoase i fructe deshidratate (caise, curmale smochine, fructe exotice); colabor ri cu to i Key Accounts pe brandul Elmas i pe

m rci proprii

Konstantine Mitzalis - Administrator

10

HORTIFRUCTStr. Drumul Binelui nr. 6, sect. 4, Bucure ti021-332.12.86021-332.12.85office@hortifruct.rowww.hortifruct.ro

66.996.871 / 16.061.205202.038 / 298.547

Legume i fructe proaspete (castrave i, tomate, struguri, c p uni, piersici, caise, cire e)

Valeria Tric - AdministratorDoru Ristea - Director Vânz ri

11

KLEVEK FACTORYStr. C l ra i nr. 505, Fete ti, jud. Ialomi a0243-361.2400243-361.199office@klevekfactory.comwww.klevekfactory.com

24.367.107 / 10.374.2571.743.485 / 398.458

Conserve legume-fructe m rcile Horticons i Kleva George Wadih - Administrator

12

LEADER INTERNA IONALStr. Vasile Alecsandri nr. 83, Caracal, jud. Olt0249-511.2480249-511.238office@leaderinternational.rowww.leaderinternational.ro

52.796.495 / 51.054.909645.494 / 91.305

Conserve de legume i fructe m rcile: Leader Interna ional -Gustul Naturii, Naturelo, Balkanica, Delisimo, Dulcino,

Fructino, Grandisimo

Lumini a Vlad - Director GeneralDumitru Caraman - Director Na ional

Vânz ri

13

MARK ENGos. Afuma i nr. 86, cod 077190, Voluntari,

jud. Ilfov021-491.54.93, [email protected], www.daucy.ro

17.875.762 / 14.716.808206.352 / 417.620

Conserve legume D'Aucy & D'Aucy Kids, produse de concernul CECAB Fran a; mur turi în o et, compot fructe,

zacusc , ardei kapia sub brandul propriu Natural, fabricate în Bulgaria i Ungaria; conserve pate de ficat i specialit i

Jean Henaff, Fran a; sare f r iod i aditivi Sell de Guerande, Fran a

Daniela Iacob - AdministratorCrina Zdravcu - Manager Comercial

14

MONTE VERDE GROUPStr. Vasile Alecsandri nr. 83, Caracal, jud. Olt0249-518.6660249-515.666 [email protected]

17.369.638 / 18.559.09744.300 / 28.523

Conserve fructe i legumeHenri Saouma - Director GeneralMagda P tru - Director Marketing

15

AHPROD METEORStr. Principal nr. 941, Filipe tii de P dure, jud. Prahova0244-387.6030244-387.602office@sahprodmeteor.rowww.sultan.pastatomate.ro, www.sahprodmeteor.ro

38.358.904 / 32.922.332- 1.003.676 / 6.618

Produc tor i distribuitor Sultan: past de tomate, bulion, ketchup i alte conserve din legume Octavian David Iulius - Director Marketing

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 93: Anuarul Retail 2009

91AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

CompanieAdresTelefonFaxE-mailWeb

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

AGRANA ROMÂNIAos. Str ule ti nr. 178-180, Bucure ti

[email protected]

601.740.751 / 441.474.21315.478.993 / 9.236.606

Zah r: vrac, pudr , cubic, brun, candelJohann Patocka - CEO

Gabriela Petre - Director Vânz riSorin Soroceanu - Director Marketing

2

FABRICA DE ZAH R BODStr. Fabricii nr. 1, Bod Colonie, jud. Bra [email protected]

63.652.359 / 49.659.362121.817 / 55.061

Zah r din sfecl i trestie Lucre ia Tartaga - Director General

3

LEMARCOStr. Visarion nr. 12, sect. 1, Bucure [email protected]

297.581.918 / 212.472.7545.329.580 / 6.029.792

Zah r alb rafinat vrac i ambalat, zah r brun ambalat; opera iuni de ambalare personalizat

Mircea R din - Pre edinte / Director General

Dan Popovici - Director Comercial

4

ZAH R C L RA IStr. Varianta Nord nr. 4, C l ra i, jud. Cal ra [email protected]

95.204.172 / 67.224.330- 718.071 / 175.271

Produc ie zah r rafinat Iosif Arnos - Administrator

5

ZAH R CORABIAStr. Traian nr. 1, Corabia, jud. [email protected]

66.059.159 / 50.235.70249.753 / 1.121.593 Produc tor zah r i cultivator cereale

Adbalah Mahmoud Achour - Director General

Hassan Ali Tarhini - Director Marketing

6

ZAH RUL LIE TIStr. Fabricii nr. 1, cod 807180, Lie ti, jud. Gala i0236-821.3610236-821.274 [email protected]

130.374.438 / 110.911.469841.441 / 2.426.878

Produc tor zah r Ion Ciontu - Director General

7

ZAH RUL LUDUStr. Fabricii nr. 3, Ludu , jud. Mure0265-413.4520265-413.454

66.752.879 / 42.358.669- 6.069.319 / -13.930.621 Produc tor zah r Ioan Armenean - Director General

8

ZAH RUL ORADEAos. Bor ului km 3, cod 410605, Oradea,

jud. [email protected],[email protected]

207.651.321 / 152.868.6745.053.960 / 6.771.577 Produc tor i comerciant zah r marca Diamant i Brilliant

Corneliu Pentilescu - Director GeneralOltea Olariu - Director Vânz ri

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

ALKA TRADINGos. Str ule ti nr. 76-86, sect. 1,

cod 013337, Bucure [email protected]

179.485.766 / 125.217.752- 1.392.043 / - 10.687.235

Biscui i, napolitane, pr jituri sub brandurile: Alka Napolitane, Nutline, Pr jitura Casei, Zeo, Gold Mocca, Dr.

Krantz, Alfers, Stretto

Amir Krenzia - Director GeneralRoxana Florescu - Senior Brand ManagerRuxandra Roman - Director Marketing &

Comunicare

2

CADBURY ROMÂNIAos. Viilor nr. 20, sect. 5, Bucure ti

021-316.45.80021-316.27.10office-romania@cadbury.comwww.cadbury.ro

122.981.291 / 114.470.446- 17.826.994 / -5.172.062

Produse de ciocolat , gum de mestecat i bomboane comercializate sub m rcile Rom, Kandia, M gura, Laura,

Silvana, Sugus, Papi, Vis, F g ra i Halls

Martin Drane - Country ManagerAnca aramet - Legal Counsel &

Communication

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

DULCIURI

ZAH R

Page 94: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii92

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

3

CHIPITA ROMÂNIAStr. Drumul Mare nr. 8, cod 077060, Clinceni, jud. Ilfov021-352.02.90, [email protected]

216.357.476 / 165.497.57613.465.943 / 13.924.007

Produc tor i importator al unei game variate de produse de panifica ie i patiserie preambalate, comercializate sub marca 7 Days - Croissante, Cake Bars (pr jiturele), Swiss

Rolls (rulade), Bake Rolls (inele de pâine pr jit ) cu diverse creme i arome

Panagiotis Simitzis - Director GeneralLaura Hurezan - Coordonator Marketing

4

CROCOStr. Sl nicului nr. 12, cod 601110, One ti, jud. Bac [email protected], [email protected]

36.627.119 / 28.215.5864.659.040 / 1.745.083

Crackers (sare, brânz , pizza, unc , susan, mac & susan), Crackers Big, Brezel (sare, susan), sticksuri (sare, susan), biscui i (Petit Beurre, Mini Petit Beurre), biscui i cu

crem

Damian Mereu - Director GeneralLauren iu Oprea - Director Na ional Vânz ri

5

DOBROGEA GRUP Str. Celulozei nr. 1, cod 900155, Constan a, jud. Constan a0241-482.222,[email protected], [email protected] www.dobrogeagrup.ro, www.dobrogeagrup.com

226.388.435 / 199.995.026146.381 / 2.740.203

Principalele branduri sunt: Eugenia, Merlin, Digesta, Saltza, Regally i Funky

Fotini Teodorescu - Pre edinte CA / Director General

Otilia Stanciu - Director Marketing / Vânz ri / Logistic

6

EUREX ALIMENTARE (ÜLKER ROMÂNIA)os de Centur nr. 99, Pope ti-Leordeni,

jud. Ilfov021-369.46.91, [email protected], [email protected]

31.367.632 / 33.717.347- 10.977.766 / - 6.137.376

Biscui i dulci, snacksuri, checuri, batoane de ciocolat , baby food sub m rcile Biskrem, Tempo, Ülker Petit Beurre,

Alpella, Clip, Metro, Maestro, Albeni, Luna, Hero Baby

Ender Bolat - Director GeneralZorina Ple ca - Brand Manager

7

EUROPEAN FOODStr. Teatrului nr. 1-2, Oradea, jud. Bihor0259-407.203, [email protected]

N/AN/A

Naty, Viva, Olla, RoloIoan Micula - Pre edinte

Ioana Dronca - Specialist Marketing

8

HEIDI CHOCOLATBd. Biruin ei nr. 87, Pantelimon, jud. Ilfov021-200.69.99, [email protected]

43.093.482 / 38.592.216- 1.648.508 / 944.323

Produc tor i distribuitor de ciocolat premium sub form de tablete, praline i produse de sezon; gamele: Grand'Or,

Bouquette, ChocoVenture, Premium Pralines

Erwin Vondenhoff - Director GeneralElena Pop - Sales Support Manager

9

KRAFT FOODS ROMÂNIAStr. Dimitrie Pompeiu nr. 6, et. 2, cl direa Novo Park, sect. 2, cod 020335, Bucure ti021-303.33.00021-233.05.31

575.834.608 / 459.126.60834.804.103 / 64.752.089

Ciocolat : Milka, Poiana, Africana, Smash, Toblerone; biscui i LU Lachlan Grave - Director General

10

MARS ROMÂNIACalea Floreasca nr. 169, Floreasca Business Park, corp A, sect. 1, Bucure [email protected]

181.922.757 / 136.817.35418.529.149 / 12.193.754

M rci alimentare: M&M’S®, Snickers®, Dove®, Mars®, Extra® i Orbit®; produse pentru animale de companie:

Pedigree®, Royal Canin® i Whiskas®

Tomasz Pawlowski - General Manager Mars România

Ilinca Burlan - Corporate Affairs Manager

11

NESTLÉ ROMÂNIABd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sect. 2, Bucure [email protected]

534.331.653 / 401.948.68013.763.937 / 20.652.309

Joe, Nesquik, KitKatJacques Reber - General Manager

Raluca Predoi - Corporate Affairs Manager

12

RO STARos. Alexandriei nr. 42, cod 077025,

Bragadiru, jud. Ilfov021-420.44.49, [email protected], [email protected]

45.709.322 / 41.722.130- 5.254.678 / 245.323

Biscui i simpli, biscui i cu crem , biscui i f r adaos de zaharuri, biscui i pri a i, crackers marca Rostar

Halil Bulut - AdministratorSabin Carapcea - Director Vânz ri

DistribuitoriFlorin Ion - National Key Account Manager

13

STAR FOODS EMStr. Taberei nr. 2, Pope ti-Leordeni, jud. Ilfov021-405.51.00021-467.37.13consumer@starfoods.rowww.starfoods.ro

N/A / 322.462.451N/A / 8.233.005

Produc tor i / sau distribuitor de chipsuri, snacksuri, popcorn, arahide, semin e, batoane susan, croissants m rcile: Lay's, Krax, Star Snacks, Star Popcorn, Star

Naturals i Chipita

Javier Urunuela - Administrator

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 95: Anuarul Retail 2009

93AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

14

SUPREME CHOCOLATBd. Metalurgiei nr. 87, sect. 4, Bucure ti021-460.74.77021-460.19.60office@supremegroup.rowww.supremegroup.ro

89.352.629 / 74.842.7441.057.597 / 1.816.670

Produc tor de produse pe baz de cacao i biscui i; produc tor al m rcilor: Anidor, Primola i Novatini i al

m rcii de biscui i Ulpio

Jihad Jabra - Director GeneralCristian Stancu - Director Marketing

15

WRIGLEY ROMÂNIAStr. Tipografilor nr. 11-15, corp A1, et. 4, sect. 1, Bucure ti021-408.28.20021-408.28.28office.romania@wrigley.comwww.wrigley.com

251.512.169 / 217.956.60152.371.760 / 52.550.226

Produse zaharoase din categoriile gum de mestecat (m rcile Orbit, Winterfresh, Airwaves, Juicy Fruit, Hubba Bubba) i bomboane (m rcile Orbit Drops, Solano, Juicy

Fruit, Airwaves Drops, Winterfresh Mints, Orbit Professional Mints)

Mihai Georgescu - Director GeneralCristian Fitzek - Director Vânz ri

Carmen Rodica Dinc - Director Marketing

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

ALPIN 57 LUXStr. Mihail Kog lniceanu nr. 45, cod 515800, Sebe , jud. Alba0258-730.2030258-806.144comercial@alpin57lux.comwww.alpin57lux.com

55.284.928 / 48.181.9801.080.329 / 2.644.309

Super Premium: Malgra, Iceberg Regal; Premium: b - Almera, Delicia, cornet Alpin, sandwich Alpin, Fulg de Nea, tort Madrigal, tort Alpin: 500 ml, 1.000 ml, 4.000 ml; Clasic: Arlechin, pahar Alpin, vaf Alpin, Ice Pop, tort Alpin 320 ml,

460 ml, 800 ml, 2.000 ml

Ioan Istrate - Director GeneralIleana Gagea - Director Comercial

2

BETTY ICE Str. Cern u i nr. 121, cod 720089, Suceava, jud. Suceava 0230-520.454 0230-533.073 [email protected]

67.342.817 / 56.212.6243.105.909 / 2.248.997 Produc tor i distribuitor de înghe at

Vasile Armenean - Director General Daniel Istrate - Director Vânz ri

Magdalena Aga - Director Marketing

3

ELION IMPORT-EXPORTStr. Constantin Br tescu nr. 43F, Constan a, jud. Constan [email protected]

9.453.367 / 8.300.24774.053 / 230.422

Înghe at , diverse sortimente, ambalat în casolete PP cu gramaje între 200 i 2.000 g

Georgel Anton - Director GeneralAurel Macovei - Contabil PR

4

KUBO ICE CREAM COMPANYStr. Dumbravei nr. 5, Piatra Neam , jud. [email protected]

38.202.270 / 30.553.243112.179 / 1.922.229

Înghe at Amicii, Obsession, New Ice, Fru Ice, Yupii, Q7, Ozn, My Love, Miss Amicii, Mister Kubo, Snatch

Florin Ro escu - Director GeneralIustin Laz r - Referent Marketing

5

TOP GEL PRODStr. Aeroportului nr. 120, cod 207206, Cârcea, jud. [email protected], [email protected]

54.996.478 / 40.976.581- 786.831 / 1.278.738

Produc tor de înghe at Top Gel i distribuitor la nivel na ional prin 14 puncte de lucru: Craiova, Bolintin Deal,

Giurgiu, C l ra i, Pite ti, Constan a, Gala i, Sfântu Gheorghe, Roman, Boto ani, Baia Mare, Turda, C lan i

Lugoj

Adriean Asan Mic - Director GeneralSimona Mihaela N st soiu - Responsabil

Marketing & Gestiune Vânz ri Retail

6

UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPEos. Bucure ti-Ploie ti nr. 42-44, B neasa

Business & Technology Park, cl direa B, et. 4, sect. 1, cod 013696, Bucure [email protected]

706.048.150 / 618.806.1963.438.864 / 31.555.515 Algida, Magnum, Carte D'Or, Big Milk, Napoca

Marc Desenfans - Pre edinteFlorentin Scarlat - Director Comunicare

ÎNGHE AT

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 96: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii94

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

DR. OETKER ROStr. Albe ti nr. 50, cod 115300, Curtea de Arge , jud. [email protected]

149.027.699 / 118.829.70220.153.349 / 21.626.924

Arome, esen e, aditivi, conservan i, deserturi praf, musli, pizza congelat , produse proaspete (deserturi), produse

soia

Ioan Cozma - Director Generaltefania Sofronie - Director Marketing

2

FUCHS CONDIMENTE ROStr. Nordului nr. 41-43, cod 115300, Curtea de Arge , jud. Arge0248-269.4060248-269.407office@fuchs-condimente.rowww.fuchs-condimente.ro

44.197.169 / 34.430.0522.814.605 / 2.933.140

Produc tor condimente N/A

3

ION MOStr. Lt. Silache Gheorghe nr. 1-3, Ro u, com. Chiajna, jud. [email protected]

72.074.531 / 62.484.8586.831.371 / 3.699.984

Condimente Eugenia C r gui - Director General

4

KAMIS CONDIMENTESplaiul Independen ei nr. 319, obiectiv 152, et. 2 stânga, sect. 6, Bucure [email protected]

16.160.380 / 15.271.385- 300.269 / - 514.357

Produse Kamis i Galeo: condimente tradi ionale, amestecuri de condimente, produse de sezon, marinate lichide, pané-uri pentru carne, fit-up, mu tar; distribuitor:

condimente, mu taruri, produse Gastro la PET-uri 1 kg i 5 kg, business-to-business

Roxana Zapciroiu - Product Manager

5

KOTANYI CONDIMENTEStr. Av. Traian Vasile nr. 61, sect. 1, Bucure ti021-224.00.10021-224.00.11www.kotanyi.com

N/A / 1.332.180N/A / 60.201

Condimente Kotanyi Cristian Cr iniceanu - Director General

6

UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPEos. Bucure ti-Ploie ti nr. 42-44, B neasa

Business & Technology Park, cl direa B, et. 4, sect. 1, cod 013696, Bucure ti021-303.48.00021-303.49.90contact.usce@unilever.comwww.unilever.ro

706.048.150 / 618.806.1963.438.864 / 31.555.515

Knorr - condiment universal, Delikat - baz pentru mânc ruri, Bor Magic

Marc Desenfans - Pre edinteFlorentin Scarlat - Director Comunicare

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

JULIUS MEINL ROMÂNIAStr. Fabricii nr. 1/A, Târgu Secuiesc, jud. [email protected]

19.520.486 / 19.229.977933.721 / 2.586.847

Importator i distribuitor cafea marca Julius MeinlTibor Dobri - Director General

Sarolta Tamas - Retail Sales Manager

2

KRAFT FOODS ROMÂNIAStr. Dimitrie Pompeiu nr. 6, et. 2, cl direa Novo Park, sect. 2, cod 020335, Bucure ti021-303.33.00021-233.05.31

575.834.608 / 459.126.60834.804.103 / 64.752.089 Cafea: Jacobs, Carte Noire, Nova Brasilia Lachlan Grave - Director General

3

NESTLÉ ROMÂNIABd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sect. 2, Bucure [email protected]

534.331.653 / 401.948.68013.763.937 / 20.652.309

Cafea solubil marca NescaféJacques Reber - General Manager

Raluca Predoi - Corporate Affairs Manager

CONDIMENTE

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

CAFEA

Page 97: Anuarul Retail 2009

95AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

4

STRAUSS GROUP ROMÂNIABd. Theodor Pallady nr. 54-56, sect. 3, cod 032266, Bucure ti021-272.15.00, [email protected]

277.781.853 / 266.060.911- 937.894 / 10.105.550

Brandul Doncafé pe segmentele cafea pr jit i m cinat i instant

Matanya Schwartz - Director GeneralValentin Pa a - Director Vânz riLuke Lewis - Director Marketing

5

TCHIBO BRANDSStr. Dr. Iacob Felix nr. 28, sect. 1, Bucure [email protected]

42.044.709 / 43.484.663- 6.097.336 / - 3.044.357

Distribuitor i comerciant în România m rcile: Davidoff Café, Tchibo, Eduscho

R zvan P trunoiu - Director ComercialBogdan Baractaru - National Key Account

Manager

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

CYROM ROMÂNIABd. Ferdinand I nr. 107, Bucure ti021-253.19.67021-253.72.76marketing@cyromromania.rowww.cyromromania.ro

51.506.303 / 39.268.620- 954.232 / 277.044

Pfanner: suc 100% (100% concentrat de fructe), nectar între 25-99% concentrat de fructe, b utur still drink

(concentrat de suc în propor ie mai mic de 25%) i Ice-Tea: ceaiul ro u, galben i verde, care au la baz infuzia

din ceai natural de plante i suc de fructe

C t lin Tapi - Director GeneralAdriana Basica - Specialist Marketing

2

COCA-COLA HBC ROMÂNIAStr. Preciziei nr. 3G, sect. 6, Bucure ti021-202.14.73021-202.14.56www.coca-colahbc.com

2.028.651.727 / 1.721.351.922243.723.975 / 205.205.745

B uturile r coritoare Coca-Cola, Sprite, Fanta, sucurile Cappy, ceaiurile Nestea, b utura energizant Burn, ap

mineral Dorna

C lin Dr gan - Director GeneralMugurel R dulescu - Public Affairs &

Communication Manager

3

EUROPEAN DRINKSStr. Teatrului nr. 1-2, Oradea, jud. [email protected], [email protected]

N/AN/A

Produc ia de b uturi r coritoare nealcoolice, de ape minerale i alte ape îmbuteliate

Adrian Florin Rotar - Director ExecutivDelia Ruth Popa - PR Representative

4

PARMALAT ROMÂNIAos. de Centur nr. 12, cod 077180, Tunari,

jud. Ilfov021-266.51.52, [email protected], www.santal.ro

49.432.643 / 47.939.2224.209.632 / 5.768.698

Santal 100% Juice, Santal Nectar, Santal Red Line, Santal 5 Culori, Santal Top, Santal Ice Tea, Santal Lemon Lime,

Santal Kids

Giampaolo Manzonetto - Director GeneralIoana Staver - ef Birou Marketing

5

QUADRANT AMROQ BEVERAGESos. Viilor nr. 55, sect. 5, Bucure ti

[email protected]

744.806.819 / 651.066.417136.500.284 / 112.559.625

Ape minerale (Roua Mun ilor), sucuri carbonatate (Pepsi, Mirinda, 7Up, Mountain Dew), sucuri necarbonatate

(Prigat), sucuri naturale (Prigat), nectar (Prigat), Ice Tea (Lipton Ice Tea), ap plat (Talea), alte produse (Gatorade,

Evervess)

Mike Holmes - Pre edinte

6

ROMAQUA GROUPStr. Piatra Ars nr. 1, cod 105550, Bu teni, jud. Prahova0244-323.6180244-323.618box.giusto@romaqua.rowww.romaqua-group.ro

409.277.615 / 12.637.289- 49.083.903 / 4.340.121

B utur r coritoare carbogazoas Giusto, L mâi , Quick Cola; b utur r coritoare necarbogazoas Giusto Natura,

Giusto Natura Light i Giusto Natura PlusFlorian R ducu L z roiu - Director General

7

TYMBARK MASPEX ROMÂNIAStr. tefan cel Mare nr. 38-40, cod 106400, V lenii de Munte, jud. [email protected]

215.241.633 / 190.497.407- 4.979.759 / 3.343.698

Fabricarea sucurilor din fructe i legume, a produselor din cacao, a ciocolatei i a produselor zaharoase sub brand-

urile: Tymbark, Tedi, Carotella, Ciao i Figo, produse instant din gama La Festa

Krzysztof Grabowski - Director GeneralIoana Ra - Specialist Rela ii Publice

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

R CORITOARE

Page 98: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii96

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

APEMIN TU NADStr. G rii nr. 599, cod 537336, Tu nad Nou, jud. Harghita0266-334.091, [email protected]

50.166.872 / 43.808.04086.164 / 2.911.703

Ap mineral natural carbogazoas i slab carbogazoas Tu nad (în formatele 0,5l, 1,5l i 2,0l); ap de izvor / plat

Izvorul Zânelor (în format 0,5l i 2,0l); ap de mas carbogazoas Izvorul Ascuns (în formatul de 2,5l)

Becsi Zsolt Balazs - Director General

2

B.D.G. IMPORTStr. Traian nr. 184-186, et. 5, sect. 2, Bucure [email protected]

121.511.092 / 66.211.5848.504.001 / 5.321.975 Evian, Badoit

Petru Berciu - Director GeneralAnaida Coman - Assistant Manager

3

BIBOR ENIStr. Principal nr. 270, birou nr. 2, Bibor eni, jud. [email protected]

19.467.029 / 21.772.737258 / 821.872 Ap mineral : Bibor eni, Valea Brazilor; sucuri: Bibo, Limo

C t lin Vasilescu - AdministratorRadu Preda - Director

4

CUMP NA 1993Splaiul Unirii nr. 160B, sect. 4, Bucure [email protected]

36.085.830 / 25.008.593433.900 / 478.154

Sistemul Cump na - parteneriat cu clien ii, care începe cu instalarea dozatorului i continu cu livrarea apei, service i

între inere garantate; dozatorul cu r cire i înc lzire ofer ap rece la 6û C i fierbinte pân la 85û C

Ana Maria Cozma - Brand Managertefan Mihail - Director Na ional Vânz ri &

Marketing

5

CYROM ROMÂNIABd. Ferdinand I nr. 107, Bucure ti021-253.19.67021-253.72.76marketing@cyromromania.rowww.cyromromania.ro

51.506.303 / 39.268.620- 954.232 / 277.044

Voslauer Balance 0,75l (Mar-Cranberry, Ananas-Grapefruit, C p una-Piper, Coac ze-Zmeur ); Voslauer Biolimo 1l

(zmeur , l mâie, portocal ); Voslauer Sport 0,75l; Voslauer Junior 0,33l; Voslauer Baby 0,5l; Voslauer 1,5l (carbogazoas

i necarbogazoas )

C t lin Tapi - Director GeneralAdriana Basica - Specialist Marketing

6

LA FÂNTÂNABd. G rii Obor nr. 8C, sect 2, Bucure [email protected]

73.022.081 / 55.078.459- 7.102.799 / 78.814

Îmbuteliere i distribu ie de ap necarbonat de mas i de izvor în sistem watercooler marca La Fântâna; service i

igienizare

Cristian Amza - CEO La Fântâna

7

PERLA HARGHITEIStr. G rii nr. 600, Sâncr ieni, jud. Harghita0372-772.2220266-332.686office@perlaharghitei.rowww.perlaharghitei.ro

57.714.975 / 53.878.5693.365.714 / 4.435.065

Ape minerale naturale carbogazoase: Perla Harghitei, Tiva Harghita; ap mineral natural necarbogazoas (plat ) Perla Harghitei; ap mineral natural decarbogazificat Cristalina -

bidon PC 19l; b uturi r coritoare carbogazoase Allegria

Àrpàd Kurkó - Director GeneralIstvàn Puskàs - Manager Marketing

8

ROMAQUA GROUPStr. Carpa i nr. 46, cod 535300, Borsec, jud. Harghita0266-337.4250266-337.290box.borsec@romaqua.rowww.romaqua-group.ro

409.277.615 / 12.637.289- 49.083.903 / 4.340.121

Ap mineral natural , natural carbogazoas Borsec, ap mineral natural plat Borsec, ap mineral natural carbogazificat Stanceni, ap mineral natural plat

Aquatique

Florian R ducu L z roiu - Director General

9

DEVIN ROMÂNIA (distribuit de TRIBECA DISTRIBU IE)Str. Culmea Veche nr. 2, sect. 3, Bucure [email protected]

47.187.375 / 35.762.229305.681 / 496.503

Devin - ap pur de izvor i Devin Fresh - ap cu arome naturale din fructe; m rci: ap de izvor plat în diferite

variante de gramaje: 0,33l, 1l - ambalaj sticl din sticl i 0,33l sport cap, 0,5l, 1,5l, 3l, 7l, 11l - ambalaj PET; ap de izvor

carbogazoas : 0,33l, 1l - ambalaj sticl i 0,5l, 1,5l - ambalaj PET; gama Devin Fresh cu cele patru arome: mere, c p une

i guava, portocale i kiwi, lime - variante de gramaje: 0,5l, 1,5l - ambalaj PET

Florin Gorgan - Director General Andrei Bra oveanu - Area Manager LKA

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

AP

Page 99: Anuarul Retail 2009

97AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

ALBRÂU GRUPStr. Avântului nr. 20, cod 601124, One ti, jud. Bac [email protected]

29.632.479 / 45.695.766- 4.286.355 / 116.449 Produc tor al m rcilor de bere: Zimbru, Asbeer, Dobru Lumini a Martin - Director General

2

EUROPEAN FOODStr. Teatrului nr. 1-2, Oradea, jud. Bihor0259-407.203, [email protected], [email protected]

N/AN/A Burger, Servus, Meister

Ioan Micula - Pre edinteCristian Badea - Brand Manager

3

HEINEKEN ROMÂNIA Str. Tipografilor nr. 11-15, et. 4, aripa A2-L, sect. 1, cod 013714, Bucure ti021-202.77.00021-316.06.70a.muresan@heineken.rowww.heinekenromania.ro

828.881.233 / 693.332.611146.556.817 / 148.025.005

Produc tor de bere sub m rcile: Heineken, Ciuc Premium, Golden Brau, Neumarkt, Bucegi, Edelweiss (import), Zipfer

(import), Gösser, Schlossgold, Silva, Gambrinus, Harghita i Ha egana; cinci fabrici în Constan a, Craiova, Ha eg, Miercurea Ciuc, Târgu Mure , cu 1.300 de angaja i

Jan Derck van Karnebeek - General ManagerAna Maria Mure an - Corporate Relations

Manager

4

INBEV ROMÂNIABd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, cl direa 20, et. 1, sect. 2, cod 020335, Bucure [email protected]

638.539.423 / 627.835.16055.320.400 / 106.527.573

Produc tor: Stella Artois, Stella Artois f r alcool, Beck's, Beck's Green Lemon, Bergenbier, Bergenbier f r alcool,

Lowenbrau, Noroc; importator specialit i belgiene: Leffe i Hoegaarden

Eduardo Luz - Director GeneralIoana Bulat - Corporate Affairs Manager

5

ROMAQUA GROUPStr. Piatra Ars nr. 1, cod 105550, Bu teni, jud. Prahova0741-819.7700741-819.771box.albacher@romaqua.rowww.romaqua-group.ro

409.277.615 / 12.637.289- 49.083.903 / 4.340.121

Bere blond tip Premium Pils Albacher, bere bock blond Premium Albacher Winter Florian R ducu L z roiu - Director General

6

UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPRODBd. Biruin ei nr. 89, Pantelimon, jud. [email protected]

343.614.108 / 301.736.346- 30.514.777 / 17.636.884

M rcile: Tuborg, Carlsberg, Holsten, Skol, Guinnes i Kilkenny

Shachar Shaine - Pre edinteVeronica Pavel - PR Coordonator

7

URSUS BREWERIESStr. tirbei Vod nr. 26-28, Union Center II, et. 8, cod 010113, Bucure ti021-314.04.20, 021-314.03.21021-315.98.04, 021-315.93.26www.ursus-breweries.ro

1.198.890.385 / 928.698.215146.271.515 / 135.070.874

Ursus, Timi oreana, Peroni, Redd's, Ciuca , Azuga, Stejar, Pilsner Urquell, Miller, Grolsch

Stephan Weber - PresidentLiviu Manolache - Junior Off Trade Channel

Manager

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

ALCOVINStr. Viticultori nr. 2, cod 825300, M cin, jud. Tulcea0240-573.368, 0743-147.2360240-573.368office@curtearegala.rowww.curtearegala.ro

4.103.549 / 3.780.014- 1.174.939 / 50.340

Vinuri DOC / Curtea Regal , Santa Crama; vinuri la bag in box / Vinuri de M cin; degust ri de vinuri DOC - Podgoria Sarica Niculi el / Crama Dobrogean , Pivni a lui Terente;

depozitare cereale

Cozma Serghei - Administrator Ionu Stan - Director Marketing

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

VIN

BERE

Page 100: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii98

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

2

ANGELLI SPUMANTE & APERITIVEBd. Iuliu Maniu nr. 341-359, sect. 6, cod 061101, Bucure [email protected], [email protected]

69.610.893 / 57.792.34711.238.805 / 9.952.543

Produc tor de vin spumant i b uturi pe baz de vin; produse Angelli: spumant, cocktail fructe, vin aromatizat, vermut,

lichior crem ; importator vin spumant i lini tit Germania i Ungaria, ampanie, ampanie pentru copii, votca, brandy,

whisky, cognac

Alin Ursu - AdministratorMarius Obritenschi - Director Marketing

3

CASA DE VINURI HU IStr. C l ra i nr. 3, cod 735100, Hu i, jud. Ia [email protected]

20.180 / 22.165736 / 146

Gama Mihai Viteazul - Feteasc Regal , Sauvignon Blanc, Merlot; gama Dracula - Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet

& Merlot, Inim de Haiduc, Zghihara de Hu i; gama DOC-CMD Clasic

Serghei Bunescu - Director GeneralOana Teac - Asistent Manager

4

CASA DE VINURI PIETROASAos. Dude ti-Pantelimon nr. 42, sect. 3,

Bucure ti021-222.27.33, [email protected], [email protected]

5.951.023 / 3.795.815185.858 / 123.610 Produc tor de vinuri marca Pietroasa

Valeriu Bobeleac - AdministratorGabriel Mihail - Director Vânz ri

5

COTNARICotnari, cod 707120, jud. Ia [email protected]

103.943.935 / 69.982.3984.672.888 / 4.153.658

Produc tor de vinuri albe D.O.C. - CotnariConstantin Deleanu - Pre edinte Directorat

C t lin Grecu - Director Marketing

6

CRAMELE HALEWOODStr. Gageni nr. 92, Ploie ti, jud. Prahova0244-530.9550244-599.216crame@halewood.com.rowww.halewood.com.ro

36.832.519 / 33.413.58616.763 / 690.421

Vinuri lini tite, vin spumant, vin spumos, premixuri alcoolice, o et din vin m rcile: Prahova Valley, Byzantium, Hyperion,

Cherry Tree Hill, Premiat, Dreamer, Rhein Extra, La Crama; servicii de îmbuteliere, turism viti-vinicol

Dan Ioan Muntean - Director General Mihai Chitic - Director Comercial

Roxana Constantinescu - Director Produc ieCornel Boc e - Director Vânz riAlina Ro u - Director Marketing

7

CRAMELE RECA GROUPComplex de Vinifica ie Recatim CP1, Reca , jud. [email protected],[email protected]

26.703.871 / 19.972.18245.148 / 331.895

Produc tor vin i importator vin i b uturi alcoolice; m rci autohtone: Cuvee Uberland, La Putere, Sole, V Drinks Legend of Transylvania, Castle Rock, Schwaben Wein, m rci import:

Masi, Robert Mondavi, Woodbridge, Piccini, Chamarre, Codorniu, Gonzales Byass, Cono Sur, Nederburg, Two

Oceans, Manor House, Nobilo

Liviu Miron - AdministratorIonu Trandafir - Brand Manager

8

DOMENIILE S H TENIBd. Dacia nr. 53, et. 2, ap. 3, sect. 1, Bucure ti021-211.09.77021-212.10.09office@domeniilesahateni.comwww.domeniilesahateni.com

1.456.074 / 419.52660.952 / 16.281

Vinuri de autor din Dealu Mare sub m rcile “Domeniile S h teni", “Divin”, "Divin Reserva"

Aurelia Vi inescu - AdministratorDoina Horvat - Export & Marketing Manager

9

JIDVEIStr. Unirii nr. 9, Jidvei, jud. [email protected]

105.162.964 / 83.030.5735.949.169 / 8.035.638

Vinuri lini tite (vinuri de mas , premium, superpremium - Tezaur, rezerve - Castel) din soiurile Riesling, Feteasc

Regal , Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Pinot Gris etc; vinuri spumante - M rg ritar, Jidvei Extra Dry, Jidvei Extra

Brut, Romantine; Vinars

Claudiu Nec ulescu - Pre edinteCristian Fuga - Director Marketing & V nz ri

Ioana Anghel - PR Manager

10

MURFATLAR ROMÂNIAStr. Murfatlar nr. 1, cod 905100, Murfatlar, jud. Constan [email protected]

110.423.411 / 104.356.453185.335 / 133.569

Toate segmentele de la albe la ro ii i de la seci la dulci sau licoroase

Cosmin Gheorghe Popescu - Director General

Laura Mu at - PR Manager

11

S.E.R.V.E.Str. Pastorului nr. 48-50, sect. 1, Bucure [email protected]

5.533.954 / 4.745.659170.632 / 192.696

Gamele de vinuri Terra Român i Vinul CavaleruluiMihaela Goga - Director General

Roxana Sabou - Key Account Manager

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 101: Anuarul Retail 2009

99AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

12

VINIABd. Metalurgiei nr. 4, cod 700293, Ia i, jud. Ia i0232-233.300, [email protected], [email protected]

31.096.906 / 26.423.618138.954 / 351.344

Vinuri din podgoriile Cotnari, Bohotin, Ia i, Iana / Vinotec / Distilate din fructe i vinars

Vasile B bu anu - Pre edinte CA & Director General

Titi B bu anu - Marketing Manager

13

VINCON VRANCEAStr. Avântului nr. 12, Foc ani, jud. VranceaDrumul între Vii nr. 26, sect. 3, Bucure ti0237-222.100, 021-346.79.86021-346.79.87office@vinconromania.rowww.vinconromania.ro

97.966.320 / 79.072.56212.924.568 / 11.758.858

Produc tor vin (Comoara Pivni ei, Oenoteca, Casa Vrancea 1949, Beciul Domnesc, Levant, 7 P cate, Vi a Româneasc

etc.), distilate din vin (vinars Miori a 12 ani, Miori a 18 ani, Jad 28 ani etc.), b uturi spirtoase (Triumph, Vrancea etc.) i o et

Georgel Costache - Director General

14

VINVICOStr. Caraiman nr. 6, Constan a, jud. Comstan [email protected]

1.702.281 / 1.375.2921.826.729 / 177.311

Produc tor cu tradi ie de vinuri dobrogene din zonele viticole Colinele Dobrogei i Dealurile Dun rii; comerciant: vinuri

lini tite vrac i îmbuteliate (gamele Premier, Vinvico, Colec ie, Vin vechi, Buchet), vinuri de vinotec , vinars i rachiu

Gorm Lokdam - General ManagerMarius Fulea - Acting General Manager

15

VINTERRA INTERNA IONALStr. Arcului nr. 24, parter, sect. 2, cod 021034, Bucure ti021-211.02.15, [email protected]

954.165 / 897.211- 646.922 / - 1.809.825

Vinuri lini tite albe i ro ii de calitate superioar , marca Black Peak, Bucur Villa, Hariton i vinuri lini tite cu indica ie

geografic MisterraDavid Nicolae - Director General

16

ZAREAIntrarea Glucozei nr. 37-39, sect. 2, Bucure [email protected]

62.293.538 / 65.180.309- 3.820.731 / 136.946

Spumante - Zarea Diamond Collection (fermentare în sticl ), Zarea Crystal Collection, Atheneé Palace, Dorato, Robby

Bubble - spumant pentru copii; Sangria - Corrido

Emil Popescu - Pre edinteMirela V leanu - Marketing Specialist

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

ALEXANDRION GRUP ROMÂNIACalea Bucure tilor nr. 15+116, Otopeni, jud. Ilfov021-405.11.00021-405.11.99office@alexandrion.rowww.alexandrion.ro

157.616.930 / N/A1.516.422 / N/A

Produc tor i distribuitor de b uturi alcoolice; brandy-ul Alexandrion (3, 5 i 7 stele), vinarsul Brâncoveanu, afinat

Saber, whisky-ul Red Bowler sau vodka Alexander

George Christoforidis - Managing Director Alexandrion Grup România

Ana-Maria Guidea - PR & Media Relations Officer

2

ALFINCOOL Platou Abator nr. 5, cod 700382, Ia i, jud. Ia [email protected]

3.566.830 / 6.631.945- 926.417 / - 898.526

B uturi alcoolice Vasile R ileanu - Manager

3

B.D.G. IMPORTStr. Traian nr. 184-186, et. 5, sect. 2, Bucure [email protected]

121.511.092 / 66.211.5848.504.001 / 5.321.975

The Famous Grouse Scotch, The Macallan Oak Single Malt Scotch, Highland Park Single Malt Scoth, Black Bottle Scoth,

Bunnahabhain Malt Whisky, Jack Daniel's Whiskey, Jack Daniel's Single Barrel Whiskey, Gentleman Jack Whiskey, Woodford

Reserve Whiskey, Southern Comfort Liqueur, Chambord Liqueur, Cointreau Liqueur, Passoa Liqueur, Jagermeister Herbal Liqueur,

Skinos Mastiha Liqueur, Finlandia Vodka, El Jimador Tequila, Heradurra Tequila, Metaxa Brandy, Ouzo by Metaxa, Remy Martin

Cognac, Angostura Rum

Petru Berciu - Director GeneralAnaida Coman - Assistant Manager

4

CRISTALEX 94Str. Constantin Sandu Aldea nr. 37, sect. 1, Bucure [email protected]

85.984.540 / 61.375.41514.292.880 / 6.753.535

Importul, comercializarea i marketingul produselor: Campari, Disaronno, Aperol, Carolans, Courvoisier, Grant’s,

Glenfiddich, Teacher’s, Jim Beam, Tullamore Dew, Skyy Vodka, Cinzano Vermut, gama de vinuri spumante Cinzano

Dan Ursu - Director General Raluca Udri te - Trade Marketing Coordinator

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

B UTURI SPIRTOASE

Page 102: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii100

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

5

DISTILERIILE REGUNStr. Salcâmilor nr. 50A, Reghin, jud. Mure0265-513.000, 0265-513.001 0265-513.000, [email protected]

42.401.550 / 19.311.79514.532 / 12.611

Regun, Flora, Classic, MarquisVenut Cioarb , Victor Mera - Administratori

Hora iu Cioarb - Director Comercial

6

PERNOD RICARD ROMÂNIA Str. Verzi ori nr. 52, sect. 4, cod 040301, Bucure ti 021-330.88.20, 031-405.82.12021-330.88.19, 031-405.82.13 [email protected]

109.144.605 / 68.080.8284.963.963 / 6.837.128

M rci: Absolut, Ballantine’s, Chivas Regal, Ricard, Jameson, The Glenlivet, Queen Anne, Beefeater,

Wyborowa, Havana Club, Malibu, Martell, Mumm, Perrier-Jouët i Jacob’s Creek; Pernod Ricard de ine o cot de pia de 28% din totalul importurilor de b uturi alcoolice

din România

Tudor Furir - Director General Rodica Ionescu - Asistent Manager

7

PRODAL ' 94Str. Drumul între Tarlale nr. 1, cod 077037, com. Cernica, jud. Ilfov021-529.47.97021-256.14.52office@stalinskaya.rowww.stalinskaya.ro, www.wembley.ro, www.prodal.ro

50.082.971 / 32.429.5876.474.512 / 324.640

Dezvoltator, produc tor i distribuitor de b uturi alcoolice în categoriile: vodc - Stalinskaya, Discovery; gin -

Wembley; b uturi spirtoase - Passion, Drobeta, Banderas, S niu a, Uralskaya, Casablanca, Max; bitter - Bakara;

lichior - Monaco vi ine, afine, caise, ciocolat ; distribuitor exclusiv al produselor Prodal

Florin R dulescu - Director General GroupOvidiu Chi can - Director Vânz ri (Director

General Granddis)Claudia Marin - Director Marketing

Valeriu Bajanaru - Trade Marketing Manager

8

PRODALCOMStr. Puskin nr. 128, cod 710350, Boto ani, jud. Boto ani0231-534.672, 0231-588.5230231-534.164, [email protected]

14.855.769 / 12.046.317336.789 / 263.764

Voronskaya 1l, 0,5l - votc 40 grade, Vorona 1l, 0,5l, - b utur spirtoas 30 grade, Afinat Vorona 0,7l - afinat

28 grade, Condor - 3l, 0,5l - b utur spirtoas cu arom de coniac

Cornel Sfaiter - AdministratorIoana Ignat - Director Marketing

9

SCANDIC DISTILLERIESStr. Teatrului, cod 410020, Oradea, jud. Bihor0259-407.2090259-407.005export@scandicdistilleries.rowww.scandicdistilleries.ro

N/AN/A

Distribuitor al brandurilor: Scandic, Mikuloff, Dracula, Kazaciok, Cadet, Conte, Tarie de Bihor, Amadeus, Troika,

Tanita, Gilman's Gin

Ion Micula - Director GeneralHora iu Cosma - Director Vânz ri

Florin Slavoia - Director Marketing

10

VALCOStr. Some nr. 44, Seini, jud. Maramure0262-490.4110262-490.412office.valco@clicknet.rowww.distileriilevalco.ro

10.543.659 / 8.703.104295.320 / 807.473

Mansion Housou, Golden Age, Rum Jamaica, Pancha, Tribelle lichior, Herman Jansen lichior, horinc , palinc de

Maramure , uic , slibovi

Teofil Bolchis - Director GeneralPetru Andronic - Director Vânz ri

11

ZAREAIntrarea Glucozei nr. 37-39, sect. 2, Bucure [email protected]

62.293.538 / 65.180.309- 3.820.731 / 136.946

B uturi tip Brandy - Milcov, Arad, Moldova, Olympia; vermut - Zarea; bitter - Carpaten; lichior - Florentino;

b uturi spirtoase tip uic - 2 Prune, 2 Caise

Emil Popescu - Pre edinteMirela V leanu - Marketing Specialist

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

1

ASILDN 26, km 8, Gala i-Târgu Bujor, cod 807325, Vân tori, jud. Gala i0236-470.890, [email protected]

28.441.692 / 21.166.277923.946 / 814.125

Produc tor, importator i distribuitor de erve ele umede, articole din hârtie pentru larg consum, importator i

distribuitor de articole de menaj sub brandurile Gala, Bububebe, Senza, Point, Mister Point, Uno Soft, School,

Dilara

Ali Yildirir - Pre edinteAskin Alsanjak - Vicepre edinte

Antoanela Dumitrache - Marketing & Sales Representative

Andreea Petrovici - Director Departament Hârtie

2

ASIL COSMETICSDN 26 km 8, Gala i-Târgu Bujor, cod 807325, Vân tori, jud. Gala i0236-470.890, [email protected], www.asilcosmetics.ro

1.987.764 / 2.069.0511.109 / 4.589

Produc tor unic de erve ele umede din România, produc tor de s pun i detergen i lichizi; erve ele umede,

articole din hârtie pentru larg consum, importator i distribuitor de articole de menaj sub brandurile Gala,

Bububebe, Senza, Point, Mister Point, Uno Soft, School, Dilara

Ali Yildirir - Pre edinteAskin Alsanjak - Vicepre edinte

Antoanela Dumitrache - Marketing & Sales Representative

Paul Baltag - Director Departament Cosmetice

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

ÎNGRIJIRE PERSONAL I A LOCUIN EI

Page 103: Anuarul Retail 2009

101AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

3

AVON COSMETICSStr. Emil Pangratti nr. 30, sect. 1, Bucure ti021-231.25.77021-231.71.21romanian.marketing@avon.comwww.avoncosmetics.ro

417.450.967 / 381.438.04767.201.615 / 65.816.704 N/A

R zvan Diratian - Director GeneralStela Todera cu - PR & Advertising Officer

4

COSMETICS ORIFLAME ROMÂNIAStr. Horia M celariu nr. 61-81, sect. 1, Bucure ti021-233.05.62, [email protected]

122.603.440 / 106.494.72811.530.639 / 11.695.259

Giordani, Grace, Enigma, Eclat, Glacier, Signature, Miss O, Divine, Lift Expert, Ecollagen, Time Reversing, Royal Velvet, Tender Care, Skindividual, Optimals, Swedish Spa, Perfect Body, Milk & Honey, Hair X, Wellness by Oriflame, Footcare

Monica Silvia Tatoiu - Director GeneralGabriela Sasu - Director Financiar

5

ELMI PRODFARMos. Berceni nr. 8, sect. 4, cod

041914, Bucure [email protected]

9.769.070 / 11.626.2181.520.480 / 2.467.205

Produse naturale pentru îngrijirea tenului, corpului i p rului sub m rcile: Elmiplant, Bioten, Body Shape, Cellulight

Constantin Tudorache - Director GeneralElena Cremenescu - Director General Adjunct

Andreea Iarca - Brand Manager

6

FARMECStr. H. Barbusse nr. 16, Cluj-Napoca, jud. [email protected]

89.849.975 / 73.659.5028.058.071 / 8.093.994

Produse cosmetice i produse de între inere a locuin ei sub m rcile: Gerovital H3 prof. Dr. Ana Aslan, Gerovital Plant,

Aslavital, Farmec, Doina, Nuf r, Triumf

Mirela Lupa - Director GeneralMariana Sinitaru - Specialist Marketing

7

FICOSOTA SINTEZ ROMÂNIAStr. Ocna Sibiului nr. 46-48, sect. 1, Bucure [email protected]

26.088.854 / 27.545.188- 5.519.253 / - 1.670.039

Teo - s pun solid i lichid, Teo Botanical - ampon, Teo Bebe -s pun i ampon pentru bebelu i, Everbel - absorbante

igienice, Milde i Emeka - hârtie igienic ; Nappa - prosoape de hârtie; Savex - detergent de haine automat i manual, Teo Bebe - detergent de haine automat pentru bebelu i, Semana -

balsam de haine, Feya - detergent de vase

Alexander Koychev - Director GeneralIoana Popescu - Brand Manager

8

GENMAR COSMETICSStr. Doina nr. 2, sect. 5, Bucure ti021-423.22.15, [email protected]

4.610.601 / 3.979.322824.580 / 810.427

Produc ie m rcile: Herbagen, Keritogen, Herbaforia, Scabex, Pedex

Mariana Tudorache - Director

9

HENKEL ROMÂNIAStr. Ioni Vornicul nr. 1-7, sect. 2, Bucure [email protected]

588.831.098 / 472.658.78959.955.394 / 50.915.355

Persil, Pur, Clin, Bref, Silan, Perwoll, Somat, Fa, Taft, Palette, Gliss, Brillance, Syoss

Liviu Sfrija - Pre edinteLavinia Toma - Corporate Communications

Manager

10

HOLDMANN HYGIENE SOLUTIONSStr. Splai Bahlui nr. 37, mal stâng, cod 700031, Ia i, jud. Ia [email protected]

26.579.992 / 24.331.330258.316 / 59.544

Importator i distribuitor de echipamente i consumabile igienico-sanitare; comercializare gam larg de usc toare de

mâini, s punuri lichide i dozatoare, dispensere i consumabile de hârtie aferente, detergen i pentru diverse

suprafe e, echipamente de cur enie manual i aspiratoare i ma ini profesionale pentru cur enie Kärcher

Anca Nistor - Director Marketing

11

INTERSTAR CHIMBd. Basarabia nr. 256, sect. 3, Bucure [email protected]

77.679.772 / 63.872.997- 3.542.304 / 2.164.522

Peak, Rivex, Biocarpet, Snow, Evrika, Denim, Trim, Aroxol, Hankies, Masculan

Chrysis Nikolaou - Manager GeneralElena Hoaghea - Financial Assistant

12

JOHNSON WAXStr. Plantelor nr. 37A, sect. 2, Bucure ti021-316.31.50021-316.31.46officeromania@scj.comwww.scjohnson.ro

174.525.001 / 144.521.86515.269.522 / 22.625.706

Domeniu FMCG: îngrijire personal i a locuin ei; m rci comercializate: Glade, Oust, Raid, Baygon, Autan, OFF!, Stira

e Ammira, Mr Muscle, Duck, Pronto

Lucian Lazarovici - Country Manager România & Bulgaria

Ana Vizireanu - Office Administrator

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 104: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii102

PPRROODDUUCC}}IIEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / M rci / Servicii Conducere

Persoan de contact

13

L’ORÉAL ROMÂNIACalea Floreasca nr. 169 A, corp A, Floreasca Business Park, Bucure [email protected]

239.548.368 / 183.795.82323.499.662 / 16.560.827

Produse cosmetice m rcile: L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, L’Oréal Professionnel, Kérastase, Matrix, La

Roche-Posay, VichyRichard Matalon - Country Managing Director

14

PEHART TECStr. 1 Mai nr. 1, cod 515850, Petre ti, jud. Alba0258-743.6240258-743.625marketing@peharttec.rowww.peharttec.ro

80.910.118 / 50.687.66748.300 / 740.717

Hârtie tissue, sub form de jumbo role, hârtie igienic Pufina Soft, prosop de buc t rie Pufina Soft, hârtie igienic Pufina

Art, prosop de buc t rie Pufina Art, hârtie igienic Pufina Lux, prosop de buc t rie Pufina Lux; erve ele Pufina Soft, format

30x30, 25x25; hârtie igienic din maculatur

Gabriel Chender - Director ComercialElena Sila - Referent Marketing

15

POINT DISTRIBUTION GRUPDN 26, km 8, Gala i-Târgu Bujor, cod 807325, Vân tori, jud. Gala i0236-470.890, [email protected], www.pointgrup.ro

50.451.652 / 40.710.466313.307 / 178.471

Distribuitor al produselor proprii Asil ( erve ele umede, articole din hârtie pentru larg consum, importator i distribuitor de articole de menaj sub brandurile Gala, Bububebe, Senza, Point, Mister Point, Uno Soft, School, Dilara) i importator de

articole de menaj

Ali Yildirir - Pre edinteAskin Alsanjak - Vicepre edinte

Antoanela Dumitrache - Marketing & Sales Representative

Andreea Petrovici - Director Departament Hârtie

Paul Baltag - Director Departament Cosmetice

16

POINT STARCalea Dude ti-Pantelimon nr. 23,sect. 3, cod 033091, Bucure ti021-255.40.72, [email protected]

N/A / N/A- 3.156 / - 539

Distribu ie de produse din hârtie ( erve ele de mas , consumabile horeca, prosoape buc t rie etc.), erve ele

umede, articole cosmetice, produse de menaj (lavete, mopuri, detergen i lichizi, s punuri lichide etc.), articole HoReCa

(dispensere, unic folosin etc.)

Paul Baltag - Administrator

17

PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMÂNIABd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, sect. 2, cod 020335, Bucure [email protected]

443.733.007 / 737.896.76968.477.319 / 149.315.816

Comerciant pe pia a româneasc al m rcilor: Ariel, Tide, Bonux, Ace, Lenor, Mr. Proper, Fairy, Pantene Pro-V, Head & Shoulders, Safeguard, Herbal Essences, Wash & Go, Blend-a-

med, Camay, Always, Alldays, Discreet, Pampers, Wella (Safia, Wellaton, Wellaflex, Design), Londa (Londa Color,

Londa Trends), Gillette, Braun, Duracell, Oral-B, Olay

Sotirios Marinidis - General ManagerRamona Brad - External Relations Group

Leader

18

SANO ROMÂNIABd. Biruin ei nr. 160, Pantelimon, jud. Ilfov021-350.30.04021-350.30.04office@sanoromania.rowww.sanoromania.ro

43.396.047 / 25.689.8172.164.691 / 1.113.897

Gama Sano Maxima - detergen i i balsamuri pentru es turi, gama Sano Poliwix pentru podele, gresie, ceramic , gama

Sano Furniture pentru mobil , parchet, gama Sano Antikalk - împotriva depunerii calcarului, gama Sano K - împotriva

insectelor târâtoare, gama Sano Sushi - bure i, lavete, m nu i pentru cur enie, gama Sano San - pentru spalarea vaselor, gama Crema Mineral - produse cosmetice cu minerale de la

Marea Moart

Doru Iosef - Country ManagerS vel urcanu - External Relations Officer

19

TORDAI HAIR-COSMETICSStr. Cuza Vod nr. 5, Târgu Mure , jud. [email protected]

22.959.562 / 19.737.6322.309.439 / 3.184.292

Importator unic al produselor cosmetice marca Kallos: vopsele, balsamuri, tratamente, ampoane pentru îngrijirea i

modelarea p rului, ustensile profesionale de coafur

Istvan Tordai - DirectorLorand Tordai - Administrator2

20

UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE

os. Bucure ti-Ploie ti nr. 42-44, B neasa Business & Technology Park, cl direa B, et. 4, sect. 1, cod 013696, Bucure [email protected]

706.048.150 / 618.806.1963.438.864 / 31.555.515

Axe, Cif, Clear, Coccolino, Dero Surf, Domestos, Dove, Omo, Rexona, Sunsilk

Marc Desenfans - Pre edinteFlorentin Scarlat - Director Comunicare

21

VRANCARTStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, cod 625100, Adjud, jud. Vrancea0237-640.8000237-641.720vrancart@vrancart.rowww.vrancart.ro

115.072.962 / 85.863.3595.743.095 / 5.679.216

Produc tor hârtie igienic din maculatur i din celuloz , sub form de semifabricat i role sub marca proprie, cât i sub alte

m rci: Clever, Merit, Primo, Winny

Mihai Marcel Botez - Director GeneralTatiana Mitrofan - Director Economic

Dorin Dorneanu - Director Vânz ri

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 105: Anuarul Retail 2009
Page 106: Anuarul Retail 2009

104

Cartonul ondulat faceun pas \napoi

Produc]ia de cutii de carton va \nregistra \n acest an o sc`derede 30% \n valoare [i 15% \n volum, declin explicat de o produc]iede bunuri industriale mai mic`, dup` ce \n perioada 2000-2008 acrescut, anual, cu peste 7%. Consumul de carton ondulat (cutiede carton) are o pondere de 40% din pia]`, nivel asem`n`tor cucel european.

Gabriela Niculescu

AAnnaalliizz`̀

SSEERRVVIICCIIII CCOONNEEXXEE

Sursa: Eco-Rom Ambalaje

Page 107: Anuarul Retail 2009

105AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

P roduc`torii de carton ondulat au våndut \nprimele nou` luni cu 24% mai pu]in,respectiv 76 de milioane de euro, fa]` de\ncas`ri de 100 de milioane de euro \nianuarie - septembrie 2008. |n volum, pia]a

s-a redus cu peste 13%, la 125.000 de tone.„Sc`derea produc]iei fizice [i, respectiv, valorice s-a

datorat crizei economice generale, respectiv reducereaproduc]iei de bunuri industriale [i de consum care nece-sit` ambalaje din carton ondulat”, a declarat directorulexecutiv al Patronatului din Industria de Celuloz` [iHårtie din Romånia (ROMPAP), Constantin Chiriac. Declinul pie]ei de cutii de carton se va accentua \n

trimestrul patru, astfel c` la finele anului afacerile pro-duc`torilor din sector se vor reduce \n valoare cu 30%,la aproximativ 92 de milioane de euro, iar cantitativ cu15%, la peste 161.000 de tone, potrivit estim`rilorROMPAP.

Consumul va cre[te din 2010 |n ultimii opt ani, produc]ia de carton ondulat a avut

o cre[tere anual` de peste 7%, pia]a urmånd s` revin`pe un trend ascendent din 2010.„Cre[terea produc]iei de bunuri de consum care

necesit` ambalaje este inevitabil` [i apreciem c`\ncepånd cu trimestrul doi 2010, industria de ambalajedin carton ondulat reintr` \n ritmul anterior de cre[terianuale, respectiv 10% pe an”, a apreciat Chiriac.Atuul companiilor de profil va fi, \n anii urm`tori,

nivelul sc`zut al consumului, estimåndu-se c` Romåniava avea una dintre cele mai dinamice cre[teri dinEuropa. Anul trecut, consumul de ambalaje din cartonondulat pe cap de locuitor \n Romånia a fost de372.000 de metri p`tra]i, aproape jum`tate din mediaeuropean` de 672.000 de metri p`tra]i, potrivit datelorROMPAP.|n Ungaria, anual, se folosesc 456.000 de metri

p`tra]i pe cap de locuitor, \n timp \n ce \n ]`ri precumOlanda [i Italia se consum` de peste trei ori mai multcarton ondulat. Consumul local \l dep`[e[te \n schimb pecel din Bulgaria [i Croa]ia.

Investi]ii de 70 de milioane de euroPerspectivele de cre[tere sunt alimentate [i de faptul

c` cele mai importante investi]ii din industrie s-au deru-lat la finele anului trecut [i \n 2009. Astfel,Rondocarton, cu activit`]i \n produc]ia de carton ondu-lat, a investit aproximativ 38 de milioane de euro pen-tru construc]ia unei fabrici la Tårgovi[te. Compania,controlat` de grupul austriac Rondo Ganahl, mai are ofabric` la Cluj.Dup` cele 26 de fabrici pe care le opereaz`, bel-

gienii de la VKP au dorit s` \[i asigure prezen]a [i \nRomånia printr-o fabric` de carton la Salonta, jude]ul

Bihor, bugetul alocat fiind de 16 milioane de euro,potrivit datelor companiei. |n luna mai, suedezii de la Svenska Cellulosa

Aktiebolaget (SCA) Packaging au anun]at c` au cheltu-it 13 milioane de euro pentru extinderea fabricii de car-ton ondulat de la Timi[oara.„|n afar` de produc`torii de carton ondulat membri

ROMPAP, mai exist` doar dou` societ`]i comercialeproduc`toare de carton ondulat, din care una laSalonta, care a intrat \n func]iune la sfår[itul anului2008”, a precizat Chiriac. Asocia]ia are 24 de mem-bri.Capacit`]ile actuale de produc]ie la carton ondulat

ale firmelor membre ale asocia]iei dep`[esc 330.000de tone pe an, potrivit ROMPAP.Principalii juc`tori de pe pia]` sunt Rondocarton,

Romcarton Bucure[ti, Dunapack Rambox, VrancartAdjud, Ecopack Ghimbav, SCA Timi[oara, AmbroSuceava [i Vilcart C`lim`ne[ti.

Peste 745.000 de tone de ambalaj reciclate Anul trecut, au fost reciclate 745.110 de tone de

ambalaj din sticl`, lemn, carton, plastic [i metal, prove -nite de la 1.100 de companii din industriile chimic`,cosmetic`, alimentar`, farmaceutic` etc., potrivit centra -li z`rilor f`cute de Eco-Rom Ambalaje, asocia]ie \nfiin]at`la sfår[itul anului 2003 de un grup de companii.Cea mai mare pondere \n ambalajele reciclate de

organiza]ie a avut-o plasticul (30%), urmat de hårtie(25%) [i lemn (22%). De asemenea, sticlele [i borcanelecolectate de Eco-Rom au reprezentat 18% din ambala-jele utilizate de companii, iar metalul numai 5%.Din totalul ambalajelor adunate, majoritatea (65%)

provin de la companii din industria alimentar` [i deb`uturi, 2% din industria cosmetic`, 2% din industriatutunului [i 2% de la lan]urile de magazine. �

AAMMBBAALLAAJJEE

Produc`torul de ambalajesecundare pentru industria ali-mentar` MJ Maillis a oprit \n lunaiulie produc]ia de la fabrica dinBuftea [i a \nchis patru depozite dinCluj, Timi[oara, Ia[i [i pe cel situat pe[oseaua Bucure[ti-Tårgovi[te. Compania vaapela la alte surse pentru aprovizionare,m`rfurile urmånd s` fie depozitate \n sediul dela Buftea.

Page 108: Anuarul Retail 2009

106 AAnnaalliizz`̀

SSEERRVVIICCIIII CCOONNEEXXEE

Bugetele pentru infrastructura de IT, reduse cu 30%

P`strarea costurilor la un nivel cåt mai redus a reprezentat pentruretaileri [i distribuitorii din industrie obiectivul principal, iar solu]iileinformatice de gestiune a activit`]ii le-au fost de un real ajutor.

Gabriela Niculescu

Page 109: Anuarul Retail 2009

107AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

C ompaniile din retail care \ncepuser`,\nainte de declan[area crizei, astfel deproiecte s-au dovedit cele mai inspirate, \ncondi]iile \n care bugetele pentru IT s-auredus sim]itor.

Pia]a de aplica]ii software, servicii IT [i solu]ii deERP (gestionarea resurselor \ntreprinderii) pentru retail[i distribu]ie se va ridica, \n 2009, la 57 de milioanede euro, potrivit studiilor Software and IT ServicesIndustry [i ERP Romånia, realizate de firma de con-sultan]` \n domeniu Pierre Audoin Consultants (PAC).Aproape jum`tate din cheltuielile pentru infrastruc-

tur` informatic` vor fi alocate programelor de tip ITservices, valoarea acestora urmånd s` ating` 24 demilioane de euro. Pentru aplica]iile software, companiile din retail au

bugetat 15 milioane de euro, iar pentru solu]iile ERP18 milioane de euro.„Presiunea pe pre]ul serviciilor va fi [i mai puternic`

\n acest an decåt \n 2008, companiile de profil con-fruntåndu-se cu sc`derea cu pån` la 30% a bugeteloralocate pentru partea de IT [i cu pån` la 40% ainvesti]iilor \n solu]ii noi”, a declarat Eugen Schwab-Chesaru, partner & managing director PAC.Bugetul pentru sistemele IT variaz` de la o organi-

za]ie la alta, media fiind de 1-2% din cifra de afaceri.|n 2009, companiile din retail [i distribu]ie au ales vari-

anta unor solu]ii mai simple, locale, existånd un interesdeosebit fa]` de solu]iile de tip CRM (customer rela-tionship management).Pe de alt` parte, solu]iile BI (business intelligence),

menite s` furnizeze companiilor informa]iile din com-panie c`tre persoanele de decizie pentru a fi folosite\n luarea unor m`suri, au fost mai pu]in utilizate. Chesaru a apreciat c` solu]iile BI au fost folosite de

c`tre un num`r redus de multina]ionale.

Externalizarea, o solu]ie|n perioada de criz`, cele mai solicitate servicii sunt

cele de consultan]` pentru evaluarea infrastructurii IT [icel de outsourcing pentru reducerea cheltuielilor.|n general, firmele care aveau deja un contract de

servicii IT nu au pus problema renun]`rii, fiind impor-tant` men]inerea infrastructurii. Retailerii au reu[it astfel s` minimalizeze costurile,

dar, \n acela[i timp, s` p`streze calitatea sistemului.|n aceste condi]ii, companiile IT au profitat [i s-au

reorientat c`tre segmentul reprezentat de externaliz`ri.„Am primit numeroase solicit`ri pentru consultan]`

[i outsourcing, avånd \n vedere c` firmele care nuaveau un contract de servicii IT \nainte de criz` [i-aupus pentru prima dat` aceast` problem`, fie din nece-sitatea de a reduce cheltuielile interne, fie din dorin]a

SSOOFFTTWWAARREE

Page 110: Anuarul Retail 2009
Page 111: Anuarul Retail 2009
Page 112: Anuarul Retail 2009

AAnnaalliizz`̀110

SSEERRVVIICCIIII CCOONNEEXXEE

de a deveni mai competitive, pentru a nu fi devansatede concuren]`”, a precizat, la \nceputul lunii noiem-brie, directorul general al companiei de servicii [i con-sultan]` IT Bit Solutions, Florin Scarlat.Compania a \nregistrat \n prima jum`tate a aces-

tui an o cifr` de afaceri de 450.000 de euro, \ncre[tere cu 15% fa]` de perioada similar` a anuluitrecut, evolu]ie sus]inut` de cerea de servicii de con-sultan]` IT.Bit Solutions furnizeaz` servicii IT pentru 30 de

clien]i-companii permanen]i, la care se adaug` unnum`r important de clien]i de proiect. De la \nceputul anului, portofoliul companiei s-a

extins cu 20%, iar compania estimeaz` c` acesta vamai cre[te cu \nc` 10% pån` la sfår[itul lui2009. Noii clien]i ai companiei provin din domeniiprecum consultan]a financiar`, media sau retail.Totu[i au existat companii care au ezitat \n a chel-

tui fonduri pentru o aplica]ie IT, \n pofida faptului c`strategia lor urm`rea reducerea costurilor.„De[i mul]i agen]i economici doresc s`-[i opti-

mizeze afacerile cu ajutorul unui software de busi-ness, ace[tia ezit` datorit` contextului politico-eco-nomic incert”, a declarat, la sfår[itul lunii iunie,Emil Bobocea, Regional Sales Director, EpicorRomånia.Planurile de viitor ale companiei vizeaz` extin-

derea prezen]ei pe pia]`, \n domenii de activitatecheie, respectiv produc]ie, distribu]ie, servicii, HoReCa

[i retail. Reprezentan]a local` a furnizorului americande solu]ii software ERP Epicor estimeaz` afaceri \nsc`dere \n 2009, \n linie cu pia]a, pe fondul rezul-tatelor slabe din primul trimestru [i a condi]iilor dinmediu, \ns` apreciaz` c` va ob]ine profit.|n Romånia, Epicor func]ioneaz` din 1996 [i are

peste 170 de clien]i. La nivel de pia]`, companiile IT apreciaz` c` lipsa

unor investi]ii noi, \n perioada urm`toare, din partearetailerilor importan]i ar putea afecta negativ evolu]iasegmentului aplica]iilor software noi.

Sisteme pentru reducerea pierderilorInvesti]iile retailerilor \n servicii de software

urm`resc \n principal \mbun`t`]irea managementuluistocurilor [i disponibilitatea acestora, cre[tereavånz`rilor prin noi metode [i sporirea eficien]ei pro-mov`rii. Printre sistemele cele mai utilizate \n retail se

num`r` aplica]iile de reaprovizionare automat`,mergåndu-se \n paralel [i pe managementulstocurilor, iar \n domeniul logistic se folosesc celepentru ma nagementul en-gros.Toate acestea au ca scop principal reducerea

pierderilor [i a costurilor, dar [i un nivel ridicat al sa -tis fac]iei consumatorilor.Storage Star, furnizor de solu]ii pentru stocare,

arhivare [i management de informa]ii, a semnat un

Page 113: Anuarul Retail 2009

111AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

parteneriat cu Fast, subsidiar` a Microsoft, pentruimplementarea Enterprise Search, platform` dec`utare [i reg`sire de informa]ii. Aplica]ia faciliteaz`indexarea, c`utarea [i afi[area informa]iilor [i docu-mentelor provenite din surse multiple, cu aplicabilitate\n companii care utilizeaz` volume mari de infor-ma]ii. |n retail, solu]ia poate fi extins` c`tre departa-mentele de marketing, customer intelligence, call cen-tere, ma ga zine [i platforme mobile.Star Storage este o companie romåneasc`, cu ca -

pital 100% privat, activ` pe pia]a solu]iilor de sto-care, arhivare [i management de informa]ii.De asemenea, furnizorul de solu]ii software pen-

tru industria de retail, Aldata, a implementat o seriede solu]ii care vizeaz`, pe lång` controlul activit`]ii,furnizarea de informa]ii despre obiceiurile de consumale clien]ilor.Solu]iile Aldata se adreseaz` domeniilor retail [i

en-gros, precum [i celui logistic. Compania are \nprezent peste 600 de clien]i \n peste 50 de ]`ri.Printre ace[tia se num`r` Carrefour, Tesco, Delhaize,Le Lion, Cora, Auchan [i TeliaSonera.Un alt furnizor de servicii IT, Magister Software,

a finalizat \n luna august implementarea interfe]ei decomunica]ie dintre sistemul SmartCash RetailManagement System [i solu]ia integrat` de gestiunefinanciar-contabil` WinMENTOR. Astfel, se

efectueaz` transparent transferul de date \ntre o re]eade magazine dotat` cu SmartCash RMS [i departa-mentul financiar-contabil din cadrul unei \ntreprinderi,f`r` interven]ia niciunui utilizator.Magister Software este furnizor de solu]ii com-

plete pentru sectorul retail.La råndul s`u, LLP Romånia, firm` de servicii de

consultan]` [i software, a implementat solu]ia ERPMicrosoft Dynamics NAV [i add-on-ul dedicat dome -niu lui retail, LS Retail, \n cadrul re]elei de magazineGipo, membr` a grupului Gemisa, pentru integrareafluxurilor de business din companie.LLP furnizeaz` servicii de consultan]` [i software

companiilor locale [i interna]ionale la nivel global,prin intermediul celor 11 filiale din Romånia,Ungaria, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Croa]ia, Belgia,Fran]a, Luxemburg, Rusia [i Mexic. �

SSOOFFTTWWAARREE

Bugetele companiilor de retail pentru IT \n 2009Destina]ie Valoare (mil. euro)IT Services 24ERP 18Aplica]ii software 15Total 57

Sursa: Pierre Audoin Consultants

Page 114: Anuarul Retail 2009

BBuurrssaa ttrraannssffeerruurriilloorr112

SSEERRVVIICCIIII CCOONNEEXXEE

IANUARIE 2009

Directorul general al H&E Reinert Romånia,Ovidiu Boc`niciu, a renun]at la func]ie, la 1 ianuarie, [ia fost \nlocuit cu responsabilul grupului german Reinertpentru Europa de Sud-Est, Liviu P\rjolescu.

Francezul Stephane Batoux este, din luna ia -nu arie, noul director general al Danone Romånia,\nlocuindu-l pe Jacques Ponty care a preluat, \ncepåndcu 2009, conducerea diviziei de ape minerale agrupului francez din China.

Directorul general al Nestlé Romånia, PaulNuber, va pleca de la conducerea companiei, urmånds` fie \nlocuit, \ncepånd cu 1 martie, de c t̀re JacquesReber.

Ursus Breweries a anun]at numirea \n func]ia dedirector de corporate affairs pe Diana Klusch, care amai de]inut func]ii de conducere \n departamentele decomunicare ale companiilor A&D Pharma [iProcter&Gamble.

FEBRUARIE 2009Vicepre[edintele Albalact Alba Iulia, Ioan D\rzu,

a preluat pre[edin]ia Asocia]iei Patronale Romåne dinIndustria Laptelui, \nlocuindu-l pe Valeriu Steriu, careocup` o func]ie public`, incompatibil` cu cea de laconducerea asocia]iei.

Avicola Bra[ov are un nou director general,Claudiu Vida Florin, acesta \nlocuindu-l pe Ioan Popa,care va r`måne pre[edinte al CA [i proprietarulfirmei.

Edwin Botterman, director general alHeineken Romånia din 2005, va p`r`si func]ia lasfår[itul lunii martie, pentru a prelua conducerea fi li -alei din Italia, urmånd s` fie \nlocuit de Jan Derckvan Karnebeek.

MARTIE 2009Directorul de marketing al InBev Bulgaria,

Simeon Goranov, a preluat, de la mijlocul lunii februa -rie, [i pozi]ia similar` a subisidiarei din Romånia agrupului Anheuser-Busch InBev.

Directorul de vånz`ri al Orkla Foods Romånia,C`lin Pop, a p`r`sit func]ia, de la 1 martie, dup`aproape trei ani.

Scandia Romån` are, de la 1 martie, un noudirector general, respectiv Robert Redeleanu.

Ursus Breweries Romånia, subsidiara grupu-lui SABMiller, a numit un nou vicepre[edinte de mar-keting, pe Grant McKenzie, \n timp ce Mihai Bårsan,care a asigurat timp de patru luni interimatul, va pre-lua postul de director de marketing pentru Europa algrupului.

Vicepre[edintele de marketing alproduc`torului de lactate Tnuva Romånia, Sagit Tzur-Lahav, se va retrage, \n luna august, din func]ia pecare a ocupat-o timp de patru ani.

APRILIE 2009Directorul general al operatorului francez de

hipermarketuri Auchan \n Romånia, Regis Mougel, s-aretras din func]ie, iar postul a fost preluat de c`trePatrick Espasa, care anterior a lucrat timp de 10 ani laAuchan Italia.

MAI 2009Noul director general al Praktiker Romånia,

parte a grupului german Praktiker, este \ncepånd cu 1mai Michael Krahn, care l-a \nlocuit pe GuenterVosskaemper, numit la conducerea Praktiker Turcia.

Metro \l readuce pe Du[an Wilms la conducereasubsidiarei din Romånia, acesta urmånd s` \l\nlocuiasc` \n func]ia de director general, de la 1 iunie,pe Francois Oliver, care va prelua responsabilitateaunui proiect al grupului german destinat regiunii EuropaCentral` [i de Est.

Pre[edintele UnileverSouth Central Europe,Alexandra G`tej, [i-a \ncheiatmandatul. Ca succesor alacesteia, Unilever l-a numit pebelgianul Marc Desenfans, cuo experien]` de 23 de ani \ncadrul grupului.

Conducerea Bunge Romånia a fost preluat`, dinluna mai, de directorul financiar al companiei, CristianUngureanu, care \l \nlocuie[te \n func]ia de directorgeneral pe Michael Whitney.

IUNIE 2009Mega Image are un nou supply chain director,

Michael Stathakopoulos, care \l \nlocuie[te pe WimMaris.

Page 115: Anuarul Retail 2009

113AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

Pre[edintele Ursus Breweries Romånia, StephanMaria Weber, a preluat la 1 iunie conducereaAsocia]iei Berarii Romåniei, \nlocuindu-l pe [eful UnitedRomanian Breweries Bereprod, Shachar Shaine.

Electrolux Romånia are, de la 1 aprilie, un noudirector al diviziei de vånz`ri, Bogdan Neagu, acestarevenind \n cadrul companiei dup` o absen]` de patruani.

Danone Romånia are un nou director financiar,Monica Constantinescu, care o \nlocuie[te pe MilenaIordanova, promovat` \n cadrul Danone GroupeFran]a.

IULIE 2009Tjeerd Jegen, directorul general al real,-

Hypermarket Romånia, a p`r`sit, \ncepånd cu 10 iulie,compania pe care a condus-o timp de doi ani [ijum`tate.

Fostul director general al Procter&GambleUcraina, Sotiris Marinidis, a fost numit la condu ce -rea filialei din Romånia, \nlocuindu-l pe JoseMedran, promovat ca vicepre[edinte al diviziei deigien` oral` [i personal` pentru Europa Central` [iOrient.

Directorul general al Avon Romånia [i Europade Sud-Est, Angela Cre]u, a fost numit vicepre[edintebusiness model innovation \n cadrul grupului american,opera]iunile locale [i din Republica Moldova urmånd s`fie coordonate de actualul director de dezvoltare,R`zvan Dira]ian.

AUGUST 2009Directorul de marketing al Danone Bulgaria [i

Macedonia, Dora Strezova, a fost numit` \n pozi]iasimilar` pentru Romånia, \nlocuindu-l pe KirilHadzhidinev, care va prelua func]ia acesteia \nBulgaria.

Consilierul preziden]ial pe problemele mediuluide afaceri, Corina Alexandrina G`tej, fost CEO alUnilever South Central Europe, a cå[tigat \n 2008, dinsalariu, 66.481 de lei pe lun`, potrivit declara]iei deavere.

SEPTEMBRIE 2009Atribu]iile de director general al Billa Romånia

au fost preluate de [eful diviziei din Bulgaria a grupu-lui, Emil Stefanov, dup` retragerea lui WolfgangJanisch.

SSEERRVVIICCIIII CCOONNEEXXEE

Tnuva Romånia are, din septembrie, un noudirector de marketing, Adriana Ionescu, [i un nou [efde vånz`ri, Cristian Popa.

Directorul general alMcDonald’s Romånia, MarianAlecu, pleac` din companiedup` 16 ani de activitate [i12 ani \n care a ocupatfunc]ia de conducere, pozi]iasa urmånd s` fie preluat`, dinoctombrie, de COO-ulMcDonald’s pe Rusia &Europa de Est, Karen Bishop.

Directorul general al Strauss Romånia (fostElite), Matanya Schwartz, a renun]at la func]ie pentrua urma un program avansat de management \nMarea Britanie, compania numindu-l interimar pedirectorul financiar, Avraham Ben Baruch.

OCTOMBRIE 2009real,- Hypermarket Romånia, parte a

grupului Metro, va avea din 15 octombrie un noudirector general, Michel Lamoot.

Sergiu Stapler, directorul Win Magazin, carede]ine centrele comerciale Winmakt, pleac` de laconducerea companiei, dup` ce mandatul s`u aexpirat, fiind \nlocuit de Antonio Di Berardino.

Peter Imre, DirectorCorporate Affairs PhilipMorris Romånia & Bulgaria,[i-a \ncheiat mandatul \ncadrul companiei, iar interi-mar a fost numit directorulgeneral pentru Romånia [iBulgaria, Roman Yazbeck.

NOIEMBRIE 2009Gabriel Alexandru, cel care a condus \n

ultimii cinci ani procesul de reorganizare alproduc`torului de mezeluri Cris-Tim, a fost recrutat dePepsiAmericas pe o pozi]ie de director de vånz`ri.

Alexandra Olaru, care a ocupat \n ultimii doiani func]ia de director de comunicare [i de resurseumane la Unilever South Central Europe, a decis s`plece din companie de la 1 ianuarie 2010, pentru aintra \n consultan]`.

Page 116: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii114

SSEERRVVIICCIIII CCOONNEEXXEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Portofoliul actual de clien i Conducere

Persoan de contact

1

AGROALIM DISTRIBUTIONCalea Vitan nr. 242, corp C, et. 2, sect. 3, Bucure [email protected]

231.338.015 / 200.034.047- 1.208.065 / - 6.300.440

Distribu ie la nivel na ional pentru produse proaspete, congelate, refrigerate i ambientale:

carne de porc, carne ro ie, pui i specialit i, pe te, fructe de mare i specialit i, cartofi,

fructe i legume, produse de patiserie, produse lactate, pizza i produse dedicate food service

Re elele Ika, retailul tradi ional i food service

Ana Popa - Director MarketingElena Micu - Director Financiar

2

AQUILA PART PROD COMStr. Malu Ro u nr. 105A, cod 100491, Ploie ti, jud. [email protected]

342.063.209 / 272.112.723320.067 / 1.105.496 Distribu ie; transport intern i extern, logistic

Divizii Wrigley, Unilever, Ferrero, Philips, SCA

Alin Dociu, C t lin Vasile Constantin - Directori GeneraliElisabeta Popescu - Executive

Assistant

3

DEXION HI-LO STORAGE SOLUTIONSStr. Câmpului nr. 1A, Râ nov, jud. Bra [email protected]

55.775.584 / 22.934.793- 9.139.480 / - 7.392.279

Dexion Hi-LO Storage Solutions proiecteaz , produce i instaleaz sisteme de depozitare

pentru hale: stelaje pentru pale i, rafturi metalice industriale precum i solu ii pentru arhive; din 2008 Dexion Hi-Lo este parte a

grupului Constructor Group

Tesco, Arabesque, Delamode, Dumagas, Interna ional Laz r, Otter

Distribution, Den Braven, Mr. Bricolage, Secpral, Farmexpert

Brian Howson - General ManagerCristian Androne - National Sales

ManagerRare B lan - Marketing Manager

4

ELGEKA - FERFELIS ROMÂNIAStr. Drum între Tarlale nr. 105-158, sect. 3, Bucure ti021-204.66.00021-204.66.27, [email protected]

255.193.622 / 193.582.670- 7.498.858 / 2.194.582

Distribu ie produse Reckitt-Benckiser (Calgon, Vanish, Cillit, Veet), Anatoli, Kriti M sline, ulei de m sline Minerva, Viotros (brânz Gouda,

brânz Edam), Antrefrig, Cream Line, Kimberly-Clark (Huggies, Kleenex)

Metro, Selgros, Kaufland, Cora

Ioannis Ferfelis - Director GeneralVasile Marina - Director Executiv

Ana Maria Popa - Director Marketing

5

ETA GROUPIncinta Port Dana 44, Constan a Port, jud. Constan a0241-481.360, [email protected]

3.490.055 / 1.396.579- 883.498 / - 521.867

Unic importator i distribuitor fistic marca Wonderful Pistachios; fistic pr jit nes rat, fistic

pr jit i s rat, fistic cu sare i piper

Selgros Cash & Carry, Cora, Kaufland, G'Market

Anca Gearâp - Director Comercial

6

INTERBRANDS MARKETING & DISTRIBUTION

os. Viilor nr. 14, sect. 5, cod 050156, Bucure [email protected]

798.631.661 / 3.576.658.556- 7.219.548 / - 2.728.505

Import, distribu ie, servicii logistice (transport, manipulare, depozitare, împachet ri speciale),

merchandising40.000 clien i

Rand Sherif - Chief Executive Officer

M d lina Grozea - Assistant Manager

7

LEKKERLAND CONVENIENCE DISTRIBU IEStr. Italia nr. 1-7, Chiajna, jud. Ilfov021-407.67.01021-407.67.02office@lekkerland.rowww.lekkerland.ro

231.030.405 / 196.935.872- 9.613.769 / 2.296.417

Food & nonfood, tobaccoOMV, Petrom, Mol, Real, Auchan, Rewe, Pludi, CDE R Interex, Profi

Rom Food, Metro

Narcis Mihai - Managing DirectorAnca Biciu c - PR Coordinator

8

MARATHON DISTRIBUTION GROUP

os. Bucure ti-Urziceni nr. 89, Afuma i, jud. Ilfov021-351.31.93, 021-351.31.94021-404.37.21, [email protected]

230.445.802 / 181.730.80413.743.875 / 6.667.134

Distribu ie produse alimentare; m rci distribuite: Olympia, Pakmaya, Tulip, Goccia d'Oro,

Unifine, Komplet, Winmark, Daria, Picnic, Magic Chef, Jollytime

Metro, Selgros, Auchan, Carrefour, Cora, Profi, Penny, Billa, Kaufland,

Real

Aifun Suliman - Director GeneralBogdan Bira - Director Vânz ri

9

POZZO IMPEXStr. Arad nr. 42, Sibiu, jud. [email protected]

13.635.794 / 1.535.30431.883 / 20.364

Import produse alimentare i nealimentare, distribu ie, produc ie de panifica ie

Mgv Distri-Hiper, Profi Romfood, Minimax Discount, Continental

Hotel, Eddine, Cris-Saran, Trident Trans Tex

Dan tefan Mateescu - Administrator

Mihaela Hoadrea - Contabil- ef

DISTRIBU IE

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 117: Anuarul Retail 2009

115AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

SSEERRVVIICCIIII CCOONNEEXXEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Portofoliul actual de clien i Conducere

Persoan de contact

10

TOP BRANDS DISTRIBUTIONStr. Drumul G rii Otopeni nr. 6, Otopeni, jud. [email protected]

1.157.848.848 / 750.433.7325.501.295 / - 4.141.986

Distribu ie i logistic ; produse distribuite: Philip Morris, Kraft Foods, Dar Lactate

N/A

Wael El Ghadban - Director General

Drago Gheorghe - Director Opera iuni

11

WHITELAND IMPORT EXPORTBd. Metalurgiei nr. 132 (în incinta Pia a de Gros), sect. 4, Bucure ti021-461.00 [email protected]

375.037.752 / 272.598.0601.803.265 / 3.309.336

Lactate sub m rcile Hochland, Meggle i Campina; diferite alte produse ale m rcilor Don

Gustosso, Viciunai, Fruhstuck, Ardealul, Râureni, Contact Business, Apis Prod, Stork, Ritter Sport, Haribo, Bahlsen, Lorenz, Cricket, King Oscar, Schwartau, Burkhof, Radeberger Gruppe, LVMH, Fratelli Averna, Perrier Vittel,

San Pellegrino, Vitapres, Kikkoman

Hochland România, Meggle România, FrieslandCampina, Orkla Foods România, Delicatese Food,

Râureni, Viciunai, De Silva, Contact Business, Apis Prod

George tef nescu - General Manager

Alexandra Stoinoiu - Junior Brand Manager

Nr.

crt

.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Portofoliul actual de clien i Conducere

Persoan de contact

1

CRAIPACK COMMERCIALStr. Dimitrie Gerota nr. 103, cod 200325, Craiova, jud. [email protected], [email protected]

1.910.799 / 1.719.6927.538 / 5.969

Baxuri, cutii pentru mobil , cutii de diferite dimensiuni, cutii fursecuri laminate, cutii pizza

laminate etc.

Prysmian Cabluri i Sisteme, Nestlé, Assa Abloy (Urbis), Italian Knitwear,

Ford Automobile, Vox Profile, Koncord, Carl Reh Winery,

Moviplast, Mechrom Industry etc.

Doru Vi an - Director General Petru Vi an - Director Marketing

2

REKLAMA SHOP PACKAGING Bd. Poitiers nr. 11A, Ia i, jud Iasi 0232-213.200, 0746-500.5000232-213.200 [email protected]

3.830.674 / 2.413.584440.328 / 411.210

Ambalaje personalizate în policromie, pungi i saco e din polietilen BIO i hârtie, benzi

adezive tip scotch personalizate i etichete adezive în rol , folii i pungi din bopp i polietilen , simple sau laminate pentru

automat sau manual , folie termocontractibil imprimat , saci i pungi personalizate pentru

panifica ie, alimente congelate etc.

Coca-Cola, Mondex, Nike, Universitatea Ia i, Casa Pâinii,

Fructa Frape, Massimo, Pan Ini, Vel Pitar, Alfredo Foods etc.

Tiberiu Stoian - Director Executiv Nadia Giurgea - Director

Opera ional

3

SCA PACKAGING ROMÂNIACalea Torontalului DN6, km 7, cod 300668, Timi oara, jud. Timi0256-308.9810256-308.980sales-office@sca.comwww.scapackaging.ro

80.490.791 / N/A- 6.407.294 / N/A

Carton ondulat i ambalaje din carton ondulat, ambalaje litholaminate (ca erate) imprimate

offset, ambalaje de protec ie (spume EPS, EPE, PU), pale i i ambalaje de lemn, alte produse

auxiliare procesului de ambalare: folii, pungi PE antistatice, benzi etc.; manuale de utilizare,

documenta ii (pe hârtie, CD), asamblare complet (kitting)

Flextronic, Celestica, Smithfield, Coca-Cola, Kathrein, Dacia, Valeo,

Philip Morris

Gabriel Balogh - DirectorIoana Ruxandra Balintoni -

Assistant Manager

4

SUNIMPROF ROTTAPRINTStr. G-ral Traian Mo oiu nr. 78, cod 400132, Cluj-Napoca, jud. [email protected]

47.595.539 / 37.414.67968.480 / 485.181

Etichete autoadezive imprimate sau neimprimate, de diverse forme i dimensiuni dispuse în role sau coli pentru imprimante

termice sau cântare electronice, etichete de pre pentru marcatoare, capace din aluminiu, ambalaje din hârtie metalizat pentru produse

alimentare, man oane pentru cornete de înghe at , folie aluminiu imprimat sau

neimprimat pentru blistere, etichete shrink sleeve etc.

N/A

Arnella Nechita Rotta - Director General

Cristinel Nechita Rotta - Director Vânz ri / Marketing

Adriana Mure an - Specialist Marketing

5

TETRA PAK ROMÂNIABd. Ion Ionescu de la Brad nr. 1A, cl direa Business Airport Tower, et. 3, sect. 1, cod 013811, Bucure ti021-269.15.90, 021-269.15.92021-269.15.94 [email protected]

32.268.882 / 15.870.3432.328.437 / 971.915

Sisteme complete pentru procesare, ambalare i distribu ie a produselor alimentare lichide,

brânzeturilor i înghe atei; sisteme diferite de ambalare atât pentru produse UHT, cât i pasteurizate; principalele aplica ii pentru

sistemele Tetra Pak sunt: lapte i produse lactate, sucuri, vin, ap , supe, etc.

Albalact, European Drinks, Friesland, Iivas Vaslui, Lactalis, Parmalat, Prodlacta, Tymbark

Maspex

Daniela Cîrmaciu - Communications & Environment

Officer

6

VRANCARTStr. Ecaterina Teodoroiu nr. 17, cod 625100, Adjud, jud. Vrancea0237-640.8000237-641.720vrancart@vrancart.rowww.vrancart.ro

115.072.962 / 85.863.3595.743.095 / 5.679.216

Produc tor de carton ondulat: carton ondulat tip II, carton ondulat tip III, ondula B, C, E, carton ondulat tip V, cu ondula B+C, C+E, cutii din carton ondulat tip III, tip V i microondulat

Pakmaya, Cotnari Ia i, Integra Bucure ti, Barleta Bac u, Comex

Otter Timi oara, Asil Gala i, Malvina Bucure ti, Vel Pitar Bucure ti,

Arthur Group Bucuresti, Cramele Odobe ti

Mihai Marcel Botez - Director General

Tatiana Mitrofan - Director Economic

Cristina Mahu - Director Vânz riDinu Stanciu - Director Vânz ri

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

AMBALAJE

Page 118: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii116

SSEERRVVIICCIIII CCOONNEEXXEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii

Conducere Persoan de contact

1

COLDLINEStr. A.I. Cuza nr. 18, bl. D, Craiova, jud. [email protected]

4.475.199 / 3.448.617251.994 / 269.918

Reprezentant exclusiv Liebherr AG, vânz ri echipamente frigorifice profesionale comerciale i industriale: vitrine i camere frigorifice, l zi i insule de congelare, frigidere patiserie, mobilier frigorific;

asisten tehnic pentru instalare i service la echipamente frigorifice profesionale

Gabriel Frînculescu - Administrator

2

CROWN COOLStr. Topli a nr. 155, cod 530240, Miercurea Ciuc, jud. Harghita0266-317.8270266-315.068office@tcromania.comwww.tcromania.com

13.298.375 / 11.409.211455.208 / 197.851

Echipamente frigorifice i gastronomice profesionale; sisteme de ventila ii; service

Balint Csaba - Director GeneralGabriel Musc - Director Comercial

3

DI-CO TOTALBd. Timi oara nr. 21, sect. 6, cod 061306, Bucure [email protected]

6.909.918 / 12.657.022- 216.922 / 1.175.447

Ma ini, utilaje i tehnologii pentru prelucrarea c rnii Cornel Dinc - Director General

4

HELCOBd. Decebal nr. 23, cod 200038, Craiova, jud. [email protected], [email protected]

19.969.119 / 17.821.63190.552 / 462.267

Cuptoare i echipamente pentru industria alimentar , brut rie, patiserie, cofet rie, pizza, biscui i, paste f inoase etc.

Radu Hurezeanu - Director GeneralDrago Ilie-Mare - Director Marketing

5

KINStr. St pungere Silvestru nr. 28, bl. CL7, parter, Ia i, jud. Ia [email protected]

3.926.856 / 5.259.2052.511 / 339.476

Instala ii frigorifice comerciale i industriale, ventila ie i climatizare, utilaje pentru industria alimentar

Vasile Nisioiu - Director GeneralAlin D m tar - Departament Vânz ri

6

KUBITECHBd. Socola nr. 57, bl. A1, parter, cod 700268, Ia i, jud. Ia [email protected]

3.037.873 / 3.436.63787.565 / 257.917

Tehnic de frig, echipamente frigorifice, camere frigorifice, piese de schimb, consumabile, termostate electrice, vitrine frigorifice, mobilier

comercial, izola ie K-Flex

Daniel Sebastian Cuba a - AdministratorDan Tcaciuc - Director Marketing

7

MAXIGELStr. Laboratorului nr. 29B, cod 100070, Ploie ti, jud. [email protected]

39.843.653 / 45.223.702479.361 / 1.748.552

Ma ini, utilaje i tehnologii pentru industria alimentarGabriela Florescu - Director General

Andrei Sava - Director Marketing

8

NOVA PANStr. Poienelor nr. 2A, Bra ov, jud. Bra ov0268-331.332, [email protected]

15.246.711 / 12.271.512352.471 / 168.771

Utilaje i echipamente pentru industria alimentar ; mor rit-panifica ie, patiserie-cofet rie, gelaterie; servicii complete pre- i

post-vânzare: consultan i proiectare a liniilor de produc ie, transport, montaj i punere în func iune, instruirea personalului,

service, piese de schimb i consumabile în garan ie i post-garan ie; gam variat de accesorii i consumabile

Ciprian Brebeanu - DirectorGabriela Potera - Director Adjunct

9

ROLLIT PRODIMPEXStr. Erou Iancu Nicolae nr. 126B, cod 077190, Voluntari, jud. [email protected]

35.899.154 / 42.419.069164.127 / 537.823

Utilaje, instala ii i echipamente pentru industria alimentar (procesare carne, lapte, abatorizare etc.); instala ii de epurare biologic a apelor reziduale; echipamente de lucru i protec ie pentru industria alimentar ; proiectare i realizare obiective de

industrie alimentar , ingrediente alimentare pentru industria prelucr rii c rnii; confec ii c m i b rba i i bluze de dam

Ion Pisleaga - Director CoordonatorTraian Eftene - Director Marketing

10

ULMA PACKAGINGStr. Constantin Daniel nr. 18A/1, sect. 1, Bucure ti021-315.48.48021-315.48.48sales@ulmapackaging.rowww.ulmapackaging.com

10.672.060 / 3.253.964- 1.251.350 / - 510.181

Ma ini de ambalat: flow pack, tray sealer, termoformare, vertical, stretch

Mihai Ciobanu - DirectorAndreea Iordache - Office Assistant

11

UTALIMStr. Cirea ov nr. 10, Slatina, jud. [email protected]

4.428.002 / 3.262.128402.131 / 196.891

Utilaje i piese de schimb pentru prelucrarea produselor agroalimentare i confec ii metalice

Vasile Mircescu - Director GeneralConstantin Ceau u - Director Tehnic /

Produc ie

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

UTILAJE

Page 119: Anuarul Retail 2009

117AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

SSEERRVVIICCIIII CCOONNEEXXEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Portofoliul actual de clien i Conducere

Persoan de contact

1

ANZI SOFTStr. Constantin Disescu nr. 13, sect. 1, Bucure ti021-222.25.54021-222.25.54lidia.pisicaru@anzisoft.rowww.anzisoft.ro

2.857.053 / 2.835.270207.808 / 466.518 Activit i de editare produse software

Profi Rom Food, Synergizer Business Solutions, L'Oréal România, Impex Cris

Tim, CDE R Interex, Ivet Comprod, Trident Trans Tex, Lindab, Diverta

Retail 3.000

Andrei Zincenco - AdministratorLidia Pisicaru - Consilier Juridic

2

EPSON ROMÂNIAStr. Ion Urd reanu nr. 34, sect. 5, cod 050688, Bucure [email protected]

N/A / -- 413.951 / -

Imprimante i multifunc ionale cu jet de cerneal pentru uz general, imprimante i

multifunc ionale foto, imprimante profesionale de format mare, imprimante

laser monocrom i color, imprimante business inkjet, scannere, multimedia

viewere, imprimante matriceale, videoproiectoare business i home

cinema

Institu ii publice i companii private din domenile: bancar, combustibili, FMCG,

HoReCa, educa ie, advertising, fotografie, fine art printing

Ciprian Baranga - National Sales & Marketing Manager România &

BulgariaAlina Silvestru - Channel Marketing

Coordinator România

3

EUTRON INVEST ROMÂNIABd. Ficusului nr. 38A, sect. 1, Bucure [email protected]

30.479.100 / 23.679.8202.371.794 / 1.371.115

Solu ii software i hardware pentru vânzare, gestiune i managementul

magazinelor i al re elelor de magazine pentru protec ia antifurt a articolelor -

EAS - i consumabilele aferente, solu ii pentru ordonarea i num rarea traficului

de clien i, solu ii pentru procesarea numerarului: ma ini de num rat, seifuri

Carrefour, Cora, Auchan, Real, Dedeman, Mr. Bricolage, Bricostore,

Interhome, Leonardo, Titan

Dan one - Director GeneralOrest Mitroi - Director Divizie Retail i

Logistic

4

GLYKONBd. Tomis nr. 334, bl. ST5, parter, cod 900514, Constan a, jud. Constan a0241-515.100, 0341-409.273, [email protected]

3.762.101 / 3.506.639206.245 / 225.184

IBM Business Partner pentru POS-uri i partener PSS – Prosoft Solutions pentru software retail; re ea proprie de parteneri

de vânz ri i service pentru: super i hipermarketuri, fast-food-uri, magazine

de specialitate

US Food Network (opereaz cele peste 30 de restaurante KFC din România),

Pic (cinci hipermarketuri de mari dimensiuni), Star (Magazinul Universal Star, din Bra ov), L.C.R. Jeans Grup (peste 50 de magazine Lee Cooper), magazinele Accessorize, Meli Melo, bam boo, Alcom Gala i, Nine West,

Cinnabon etc.

Dumitru Caranica - Director General Emel Calila - Director Comercial

5

QUARTZ MATRIXBd. Carol I nr. 5, cod 700506, Ia i, jud. Ia [email protected], www.countek.ro

20.705.169 / 15.816.885874.250 / 1.934.659

Solu ii integrate de gestiune i vânzare, de la consultan , proiectare,

implementare, pân la mentenan i service: solu ii pentru magazine i

supermarketuri, solu ii pentru restaurante, hoteluri i pensiuni, solu ii

contorizare flux persoane (DigiTrafic® i VideoCounter), servicii profesionale (consultan , training, mentenan i

service), echipamente POS (POS touch-screen, imprimante fiscale, case de marcat, cântare electronice, cititoare

coduri de bar i sertare de bani)

Vodafone România, Altex România, Media Galaxy, Carrefour Armonia Arad, Hala Central Ia i, Moldova Mall Ia i, re eaua de magazine Irina Schrotter,

Club Pub Divino Gala i, Popas Turistic Bucovina Sucevi a, Restaurant Castel A

Ia i

Mihai Suchar - Director GeneralDaniel Bejan - Manager Countek Divizia de Solu ii Fiscale Quartz

Matrix

6

MULTISOFTStr. Trandafirului nr. 13A, cod 900205, Constan a, jud. Constan [email protected]

2.647.480 / 1.916.086479.797 / 411.531

Produc tor de solu ii informatice dedicate i de uz general; solu ii la cheie în

domeniul retail (magazine cu desfacere la clien i, super i hipermarket), HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) i Spa; service auto, SFA (automatizarea for ei de vânzare), ERP; servicii complete de instalare i mentenan post-instalare la

produse informatice i echipamente

Peste 500 de clien i din sectorul privat si bugetar

Dan-Viorel Norea - Director GeneralSorin-Ovidiu Bordea - Director Tehnic

7

NOVENSYS CORPORATIONSpaiul Unirii nr. 313, sect. 3, cod 030138, Bucure ti031-228.10.00, [email protected]

59.830.950 / 37.017.7262.960.982 / 3.042.420

Solu ii pentru managementul informa iei, de la sisteme hardware la platforme software pentru Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management, Customer Relationship Management;

Novensys este Microsoft Gold Certified Partner i partener al Oracle, Motorola,

Psion, Zebra, Current, Avery Berkel

Metro, Mega Image, Delamode, The Coca-Cola Company, Petrom, Vodafone, Orange, TNT, ING

Cezar Florin Golumbeanu - President of the Board

Romeo Iacob - Sales & Marketing Director

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

SOFTWARE

Page 120: Anuarul Retail 2009

IInnffoorrmmaa]]iiii ccoommppaanniiii118

SSEERRVVIICCIIII CCOONNEEXXEEN

r. c

rt.

Companie Adres Telefon Fax E-mail Web

Cifr afaceri 2008 / 2007 lei * Profit net / Pierdere net

2008 / 2007 lei *Produse / Servicii Portofoliul actual de clien i Conducere

Persoan de contact

8

PSS - PROSOFT SOLUTIONSBd. Iuliu Maniu nr. 7, corpul A, et. 4, sect. 6, cod 061072, Bucure ti021-313.38.47, [email protected], [email protected]

8.686.778 / 7.670.7791.817.225 / 2.024.611

Solu ii i servicii software, specializat în domeniul retail; parteneri tehnologici:

IBM, Microsoft, Lenovo, S3 Store System Solutions, Glykon etc.

În Uniunea European : S3 (Esselunga, Migros, MediaWorld, Ratio, Oviesse, Globus), Gruppo PAM, COOP Elve ia etc.; în România: Altex, MediaGalaxy,

US Food Network (restaurantele KFC), Cinnabon (Cinnamon), LCR Jeans Grup

(magazinele LeeCooper), Unitim (magazinele Accessorize), Gamabell

Exim (magazinele MeliMelo), Andromede Decor (magazinele bam

boo), Denis (magazinele Denis), Nine West etc.

Liviu Ionescu – Director GeneralC lin Icleanu – Director Comercial

9

ROMANIAN BUSINESS CONSULTBd. Ficusului nr. 42, sect. 1, Bucure ti021-233.25.00, [email protected]

49.055.557 / 42.699.6035.692.662 / 4.378.808

Echipamente software i solu ii pentru retail / industrie

Cora, Carrefour, Ikea, Metro Cash & Carry, Mol România, Real, Auchan,

Profi, Obi, Praktiker

Andrei Bojita - Director GeneralDomni a C r il - Asistent Marketing

10

SOFTCONSULTStr. Rândunelelor nr. 2, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâ[email protected]

107.320 / 25.44077.796 / 10.088

Reduceri de costuri, optimizare stocuri i analize vânz ri prin QlikView Business

Intelligence

Vel Pitar, Unimat, apte Spice, Alvvimar, VP Magassin

Lucian Cotea - Managing Partner

11

SOFTMATICStr. Drumul Potcoavei nr. 23, Voluntari, jud. Ilfov021-230.35.33021-230.35.33office@softmatic.rowww.softmatic.ro

5.749.524 / 1.092.581831.905 / 28.366

Altworks, Loss Prevention; supraveghere electronic a fondului de marf ,

televiziune circuit închis, control acces, detec ia incendiilor

Metro România, Metro Moldova, Altex, Kaufland, Auchan, Mega Image

Dorel Com ni - Administrator

12

TOTAL SOFTCalea erban Vod nr. 30-32, sect. 4, Bucure ti021-335.17.10, [email protected], www.charisma.ro

54.680.624 / 35.346.4958.115.434 / 4.887.445

Dezvoltare software, mentenan i suport tehnic: Charisma: Enterprise,

HR&Payroll, Medical Software, BC & BC Pharm, Analyzer, Office Automation, Collection, Cost Control, Document Management; aplica ii eBusiness;

Primavera; Mobile Reporting; Microsoft CRM

Libr riile Alexandria, Compania Libr rii Bucure ti, Arsis Trading, Millenium

Center, TerraSoft, PRO GSM, Genco, Proton Technologies, Arc Electronic,

MCS Communications, Solmar, Agnes Toma, Dinasty, Sport Distribution Grup,

Agrobanat Vestcom

Liviu Dan Dr gan - Director GeneralSuzana Badea - Marketing Officer

13

TOTAL TECHNOLOGIESStr. Smaranda Br escu nr. 20C, sect. 1, Bucure ti021-232.77.03021-232.85.12totaltech@totaltech.rowww.totaltech.ro

26.292.677 / 25.938.0922.786.241 / 2.737.039

Implementare solu ii de: gestiune automatizat a depozitelor (WMS),

automatizare a vânz rilor / distribu iei (SFA), trasabilitate în produc ie,

operativitate în retail, urm rirea coletelor i managementul rutelor

Kaufland, Danone, Philip Morris, British American Tobacco, Chèque Déjeuner,

Auchan, Top Horeca, Puratos, Johnson Controls, Edy Logistics

Ovidiu Prisecari - Director GeneralGiani Iancu - Director Proiecte

14

UTI RETAIL SOLUTIONSStr. Vasile Lasc r nr. 31, UTI Business Center, et. 4, sect. 2, cod 020492, Bucure [email protected]

75.504.309 / 48.004.84913.946.849 / 8.621.293

Supraveghere video, control al accesului, detec ie la incendiu, detec ie la efrac ie,

analiz video, control acces hotelier, ticketing, managementul fluxului de

clien i, tur de gard , seifuri, sistem de aplelare asistente, BMS, sonorizare i adresare public , sisteme voce / date,

protec ie fond marf , transport pneumatic, managementul parc rilor

Carrefour, Metro, Cora, OMV, Petrom, Arcelor Mittal, P&G, Pepsi,

AutoCob lcescu, Apa Nova, Automobile Bavaria, Toyota România etc.

Simona Dinc - Director GeneralAndreea Mari - Specialist Marketing

& Comunicare

* - Datele financiare au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finan elor Publice

Page 121: Anuarul Retail 2009

119AANNUUAARRUULL RREETTAAIILL 22000099

COMPANIE Pg.360insights 5AFI Europe 33Agrana Romånia 90Agricola Interna]ional 85Agricover Grup 81Agroalim Distribution 114Agroli Group 85Albalact 83Albråu Grup 96Alcovin 96Aldis 45, 47, 85Alexandrion Grup Romånia 98Alfincool 98Alicante Tamilia 31Alka Trading 90Almera Interna]ional 83Alpin 57 Lux 92Altex Impex 31Ana Pan 81Anchor Grup 3, 33Angelli Spumante & Aperitive 97Angst Ro 85Annabella Fabrica de ConserveRåureni 89Anzi Soft 117Apemin Tu[nad 95Aquila Part Prod Com 114Arabesque 29Argus 88Asil 99Asil Cosmetics 99Atrium Centers Management 33Ave Impex 85Avon Cosmetics 100B.D.G. Import 95, 98Baduc 29Baumax Romånia 30B`neasa Developments 9, 33Betty Ice 92Bibor]eni 95Billa Romånia 28Bonduelle 89Boromir IND 81Bricostore Romånia 30Bunge Romånia 88Cadbury Romånia 90Caelum Development 33Cargill Agricultur` 81Cargill Oils 89Carmo-Lact Prod 83Caroli Prod 2000 86Carrefour - Hiproma

26, 27, 28

COMPANIE Pg.Casa de Vinuri Hu[i 97Casa de Vinuri Pietroasa 97CDE R Interex 28Cerealcom Dolj 81Chipita Romånia 91Clasic Agro 81Coca-Cola HBC 94Coldline 116Collini Com. 86Conserv Buftea 89Constam Ambient 30Contec Foods 89Cora - Romånia Hypermarche 28Cosmetics Oriflame Romånia 100Costiana 88Cotnari 1, 68, 69, 97Covalact 83Craipack Commercial 115Cramele Halewood 97Cramele Reca[ Group 97Cristalex 94 98Cristim 2 Prodcom 86Croco 91Crown Cool 13, 116Cump`na 1993 95Cyrom Romånia 89, 94, 95Danone P.D.P.A. 83Dedeman 30Delaco Distribution 83Devin Romånia (distribuit deTribeca Distribu]ie) 95Dexion Hi-Lo Storage Solutions

11, 114Di-Co Total 116Distileriile Regun 99Districarm Distribution 86Dobrogea Grup 37, 82, 91Domeniile S`h`teni 97Domo Retail 31Dorna Lactate 83Dr. Oetker RO 93Ecolact CO. 83Elgeka-Ferfelis Romånia 114Elion Import-Export 55, 92Elit 86Elmi Prodfarm 100Elvila 32Epson Romånia 117Ermes Holding 33Eta Group 114Eurex Alimentare (Ülker Romånia)

91Euro Conserve 53, 89

COMPANIE Pg.Eurocheese Produc]ie 83Eurokids Import Export 31Euromall Real Estate Developer 34Euromonitor 6European Drinks 94European Food 91, 96Europig 86Europrod 86Eutron Invest Romånia 117Expur 89Fabrica de påine {erban 82Fabrica de Zah`r Bod 90Farmec 100Ferma 5 89Ficosota Sintez Romånia 100Flamingo Interna]ional 31Flavus Investi]ii 34Forastero 32Fox Com Serv 86Fralvil 89FrieslandCampina Romånia 84Fruvimed 89Fuchs Condimente RO 93Galmopan 39, 82Genco Trade (Intersport Romånia)

31Genmar Cosmetics 100Gimrom Holding 28Glina 86Global Center Trade 34Glykon 108, 109, 117Golden Foods Snacks 89Golf Trade 82H & E Reinert 86Hamé Romånia 87Heidi Chocolat 91Heineken Romånia 96Helco 116Henkel Romånia 100Hervis Sports & Fashion 31Hochland Romånia 84Holdmann Hygiene Solutions 100Hornbach Centrala 30Hortifruct 89IBC Focus 19Ikea Romånia 30InBev Romånia 96Industrializarea C`rnii Kosarom 87Interagro 81Interagroaliment 87Interbrands Marketing &Distribution 114

IINNDDEEXX

Page 122: Anuarul Retail 2009

IInnddeexxuull ggeenneerraall aall ccoommppaanniiiilloorr120

IINNDDEEXX

COMPANIE Pg.Interhome Decor 30Interstar Chim 100Ion Mo[ 93Iulius Management Center 34Jidvei 97Johnson Wax 100Julius Meinl Romånia 93Kamis Condimente 93Kika Mobilier 32Kin 116Klevek Factory 89Kotanyi Condimente 93Kraft Foods 91, 93Kubitech 116Kubo Ice Cream Company 92L’Oréal Romånia 101La Fåntåna 95Lactalis Romånia 84Lactaprod 84Lacto Solomonescu 84Lactomac 84Land Development Proiect 34Leader Interna]ional 89Lefrumarin 87Lekkerland Convenience Distribu]ie

114Lemarco 90Lemet 32Lidl Romånia SCS 28Marathon Distribution Group 114Mark ENG 89Mars Romånia 91Master House Group 84Maxigel 116MCS Exim Alprom 32Medeus & CO Prodimpex 87Mega Image 28Meggle Romånia 84Metro Cash & Carry Romånia 28MGV Distri-Hiper (AuchanRomånia) 29miniMax Discount 28Mivan Development 34Mobex 32Mobexpert Group 32Mobilenia 32Modul Design 32Monte Verde Group 89Muller Dairy RO 84Multisoft 107, 117Muntenia Prod 41, 84Murfatlar Romånia 97Negro 2000 88

COMPANIE Pg.Nestlé Romånia 91, 93Nord Arin international 32Nordic Investments Fund Retail(magazinele Jysk) 30Nova Pan 116Novensys Corporation 117OBI Romånia 30Ocean Fish 88Omilos Oradea 34Pambac 82Pan Group 82Parmalat Romånia 85, 94Pehart Tec 101Perla Harghitei 95Pernod Ricard Romånia 99Pe[ti[orul de Aur Import-Export 88Pludi Market (Plus Discount) 29Point Distribution Grup 101Point Star 101Pozzo Impex 114Praktiker Romånia 30Prefera Foods 87Primulact 85Procter & Gamble MarketingRomånia 101Prodal ‘94 99Prodalcom 99Produc]ie Ardealul 87Profi 21, 29Prutul 89PSS - Prosoft Solutions 118Quadrant Amroq Beverages 94Quartz Matrix 117Racova Com Agro Pan 81Rafar 31real,- Hypermarket Romånia 29Reklama Shop Packaging 115Render Com 89Rewe Romånia (Penny Market [iPenny Market XXL) 29Rivium Galeria Mall 34RoStar 91Rollit Prodimpex 116Romanian Business Consult 118Romaqua Group 94, 95, 96S.E.R.V.E. 97Safir 87Samas Office 33Sano Romånia 101SCA Packaging Romånia 115Scandia Romån` 87Scandic Distilleries 99Selgros Cash & Carry 29

COMPANIE Pg.Sergiana Prodimpex 49, 87Simex Grup 33Softconsult 118Softmatic 118Sonae Sierra 34Spar 29Staer International 33Star Foods EM 91Strauss Romånia 94Sunimprof Rottaprint 115Supreme Chocolat 92{ahprod Meteor 89Tabco-Campofrio 87Tchibo Brands 94Tekzen Rom 30Tetra Pak Romånia 115Titan 82Top Brands Distribution 115Top Gel Prod 92Tordai Hair-Cosmetics 101Total Soft 118Total Technologies 118Transavia 88TRD-Tnuva Romånia Dairies 85Trident Trans Tex 15, 29Tymbark Maspex Romånia 94Ulma Packaging 116Unilever South Central Europe

92, 93, 101United Romanian BreweriesBereprod 96Ursus Breweries 96Utalim 116UTI Retail Solutions 111, 118Valco 99Vascar 88Vel Pitar 82Victoria Holding (City Mall) 34Vincon Vrancea 98Vinia 98Vinterra Interna]ional 98Vinvico 67, 98Vrancart 101, 115Whiteland Import-Export 115Wrigley Romånia 92Zah`r C`l`ra[i 90Zah`r Corabia 90Zah`rul Lie[ti 90Zah`rul Ludu[ 90Zah`rul Oradea 90Zarea 98, 99Zeelandia 82

Page 123: Anuarul Retail 2009
Page 124: Anuarul Retail 2009

Retail 2

009