Anuarul Retail 2009

download Anuarul Retail 2009

of 124

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  304
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Anuarul Retail 2009

Transcript of Anuarul Retail 2009

 • agenda de lucru a retailerilor romni

  2009

 • 2|nainte s` aplic`m legeacomer]ului, o schimb`m

  L egea comer]ului, contestat` de retaileri [isus]inut` de produc`torii romni, nu a debu-tat, a[a cum se credea, cu reduceri depre]uri, ci cu un proiect de modificare.Retailerii [i furnizorii nu au apucat s` rediscute

  contractele, pe baza prevederilor din forma ini]ial`,pentru c` au constatat c` legea avea celebrelegre[eli de form` [i fond, cu termeni defini]i gre[it,neclari sau care lipseau.

  Afla]i mult timp pe baricade diferite, produc`toriiromni [i retailerii interna]ionali au ajuns la o con-cluzie comun`: legea trebuie modificat`.

  La mai pu]in de o lun` de la promulgarea ei dec`tre pre[edintele Traian B`sescu, a fost depus laCamera Deputa]ilor un proiect de modificare a legii,iar ambele p`r]i \[i pun speran]a ca la jum`tatealunii decembrie acesta s` fie aprobat, astfel ca \nianuarie noile contracte s` ]in` cont de acesteschimb`ri.

  Forma ini]ial` nu define[te exact categoriilereprezentate de consumator, comerciant [i cost deachizi]ie la furnizor. |n schimb, \mparte produselealimentare \n dou` - proaspete [i congelate, darnoua form` elimin` aceast` segmentare.

  Ca o completare a legii, produc`torii vor intro-ducerea posibilit`]ii de acordare a unor bonusuri,diferite de discount-uri, iar ambele vor fi sc`zute dincostul de achizi]ie.

  EEddiittoorriiaall

  EEDDIITTOORRIIAALL

  Pe lng` modific`rile legate de anumite defini]ii,produc`torii [i retailerii doresc eliminarea uneiprevederi care stabile[te termeni de plat` maximali\n func]ie de categoriile de produse. Ei cred c` osolu]ie mai bun` ar fi negocierea fiec`rui contract,iar partenerii s` \[i stabileasc` singuri termenele deplat`.

  Ct despre efectele legii, acestea se vor l`saa[teptate, cel pu]in pn` se va [ti dac` se vor lua\n considerare modific`rile.

  Legea transpune Codul de bune practici, carestabilea rela]iile dintre proprietarii re]elelor comer-ciale [i produc`torii romni, cod ap`rut anul trecutdup` negocieri de mai bine de cinci luni.

  Cum produc`torii s-au ar`tat nemul]umi]i c`dup` asumarea codului nu au fost eliminate taxelecare nu aveau leg`tur` cu produsele de la raft, s-aajuns la varianta unei legi.

  Teoretic, actul normativ ar putea reduce pre]urilela raft cu 20-30%, \n practic` \ns` acest lucrudepinde de retaileri, sus]in produc`torii.

  Nimeni nu ofer` siguran]a c` de la jum`tatealunii ianuarie, cnd vor fi semnate noile contracte, \nmagazine alimentele [i b`uturile vor costa mai pu]in.

  Din contr`, produc`torii anun]` cre[teri depre]uri la produsele cu materie prim` din importsau acolo unde au ]inut sub capac eventualelescumpiri.

  Gabriela Niculescu, Redactor-{ef

 • SSuummaarr4

  SSUUMMAARR

  CASETA REDAC}IONAL~

  REDACTOR-{EF:Gabriela NICULESCU

  REDACTORI:Roxana FULGEANU

  Liviu IANCU

  PUBLISHERTeodora IUGA

  ART DIRECTOR & DTP:Felix IONESCU

  GRAPHIC DESIGNER COPERT~R`zvan IORDACHE

  CUSTOMER SUPPORT:Nicoleta BUGA

  TRAFFIC MANAGER:Sorin CIURARU

  BRAND MANAGER:Doru PU{CA{U

  CORECTUR~:Diana }U}UIANU

  CONFERENCE AND PRINT DEVELOPMENT MANAGER:Raluca VOIVOZEANU

  VNZ~RI:Adriana {INDRILOIUDaniela CO{~REANU

  Mircea NEAGURamona P|RVULESCURoxana {TEF~NESCU

  Victor BUIUCA

  Tel.: 031.82.56.424Fax: 031.82.56.416vinzari@mediafax.ro

  DIRECTOR VNZ~RI:{tefan PARASCHIV

  DIRECTOR FINANCIAR:Dana COZAC

  DIRECTOR BUSINESS:C`lin BUZEA

  DIRECTOR GENERAL MEDIAFAX:

  CRISTIAN DIMITRIU

  TIPAR {I PREPRESS: RH PRINTING

  RETAIL 7Analiz`: De la \nchideri de magazine la optimism 8Analiz`: Vn`toarea de oferte speciale 12Analiz`: M`rcile private, mai pu]in cunoscute 16Analiz`: Strategii de extindere \n criz` 18Cronologie Retail 2008-2009 20Informa]ii companii

  Retail 28Bricolaj 29Electronice [i electrocasnice 30Fashion 31Mobil` 32Mall-uri 33

  PRODUC}IE 35Analiz`: Pre]uri constante la panifica]ie. Deocamdat` 36Analiz`: Promo]iile [i reducerile de pre], colacul de salvare pentru lactate 40Analiz`: Carnea romneasc` nu mai aduce profit 44Analiz`: Uleiul de m`sline pierde din nou teren 50Analiz`: Legumele [i fructele se \ntorc \napoi acas` 52Analiz`: Pia]a dulce mult aduce 55Analiz`: Goana dup` cafeaua perfect` 58Analiz`: Pre]urile piperate blocheaz` consumul de condimente 60Analiz`: R`coritoarele - sete pentru un stil s`n`tos 62Analiz`: Fiecare romn renun]` la 14 litri de bere \n acest an 64Analiz`: Produc]ie mai mare, dar consum mai mic de vin 66Interviu: R`zvan Serghiu]`, director al Cotnari 68Analiz`: Sc`dere cu 20% \n vreme de criz` la b`uturile spirtoase 70Analiz`: Contrabanda [i accizele pun presiune pe produc`torii de tutun 72Analiz`: |n situa]ii de criz`, produse de \ngrijire personal` mai ieftine 74Analiz`: Cur`]enie premium 76Cronologie Produc]ie 2008-2009 78Informa]ii companii

  Agricultur` 81Mor`rit [i panifica]ie 81Lactate 83Carne [i preparate 85Pe[te 88Ulei 88Legume [i fructe 89Zah`r 91Dulciuri 91|nghe]at` 93Condimente 94Cafea 94B`uturi r`coritoare 95Ap` 96Bere 97Vin 97B`uturi spirtoase 99|ngrijire personal` [i a locuin]ei 100

  SERVICII CONEXE 103Analiz`: Ambalaje - Cartonul ondulat face un pas \napoi 104Analiz`: Software - Bugetele pentru infrastructura de IT reduse cu 30% 106Cronologie Resurse umane 2009 112Informa]ii companii

  Distribu]ie 114Ambalaje 115Utilaje 116Software 117

  Indexul general al companiilor 119

 • De la \nchideride magazine la optimism

  8 AAnnaalliizz``

  RREETTAAIILL

  Recesiunea i-a f`cut \n acest an pe retaileri s` ia \n calcul posibil-itatea reducerii stocurilor, a spa]iului sau chiar \nchiderea maga-zinelor, iar de multe ori au amnat pl`]ile c`tre furnizori. Totu[i,proprietarii magazinelor sunt optimi[ti, aproape jum`tate fiindconvin[i c` 2010 va fi un an mai bun.

  Gabriela Niculescu

  R etailul romnesc va continua s` creasc`, \nurm`torii doi ani, cu 16%, la peste 105 mi li -arde de lei, pentru 2009 afacerile juc`torilorde pe pia]` urmnd s` ating` valoarea de90,15 miliarde de lei, potrivit estim`rilorEuromonitor International. Anul trecut, pe pia]a local` s-au

  cheltuit 85,2 miliarde de lei pentru produse alimentare [inon-alimentare.

  Romnii au continuat s` aloce cea mai mare parte aba nilor pentru hran`, b`utur` [i ]ig`ri, constatndu-se otendin]` de a cheltui mai mult pentru alimente. De altfel,pia]a de produse alimentare va cre[te \n acest an cu 13%,

  Sursa:

 • AAnnaalliizz``10

  RREETTAAIILL

  la 54,7 miliarde de lei, \n timp ce vnz`rile de cosmetice,produse pentru \ntre]inerea locuin]ei, \mbr`c`minte,\nc`l]`minte, electronice [i electrocasnice vor \nregistra unu[or declin de 3%, la 33,4 miliarde de lei, reiese din dateleEuromonitor.

  Num`rul magazinelor de retail va ajunge la 134.300,cu aproape 5.000 de unit`]i mai pu]in dect \n 2008,urmnd s` fie \nchise att magazine alimentare, ct [i non-alimentare.

  |n 2011, num`rul unit`]ilor de retail va fi de 136.400,existnd un trend ascendent pe segmentul non-food, de la61.500 \n 2009 la 62.300 \n 2010 [i 63.300 \n 2010.

  Magazinele pentru produse alimentare vor continua s`fie \nchise [i \n 2010, dar \[i p`streaz` poten]ialul decre[tere pentru anul urm`tor. |n acest an, num`rul maga-zinelor pentru alimente va ajunge la 72.800, fa]` de74.900 \n 2008, iar \n 2010 vor exista 72.700 de unit`]i[i 73.000 \n 2011.

  Lideri europeni pe comer]ul tradi]ionalComer]ul tradi]ional, reprezentat de magazinele mici,

  chio[curi, pie]e [i b`c`nii, acoper` dou` treimi din pia]`,dar tendin]a este de reducere a importan]ei lui, tot mai mul]iconsumatori \ndreptndu-se c`tre hipermarketuri [i super-marketuri.

  Potrivit unui clasament realizat de firma de cercetareNielsen, Romnia ocup` primul loc la nivel european \nceea ce prive[te ponderea comer]ului tradi]ional \nvnz`rile de produse alimentare. Pie]ele din Polonia,Slovacia [i Ungaria sunt asem`n`toare cu cea dinRomnia, comer]ul tradi]ional avnd o pondere ridicat`. Lapolul opus se situeaz` Fran]a, cu 4% din valoarea total` apie]ei de retail reprezentat` de micile magazine, dar [iBelgia [i Olanda, cu 7% fiecare.

  Odat` cu dezvoltarea marilor re]ele interna]ionale,comer]ul tradi]ional se restrnge numeric. Formatele mari,cu suprafe]e care dep`[esc 40 de metri p`tra]i, au o u[oar`extindere, se arat` \n studiu.

  |n ora[ele mari, romnii las` cea mai mare parte abugetului alocat pentru gospod`rii \n hipermarketuri, super-marketuri [i discounturi, \n timp ce popula]ia care locuie[te\n ora[ele medii alege magazinele tip discount. |n Bucure[ti,cump`r`turile lunare sunt prioritar dirijate c`tre hipermar-keturi, potrivit Nielsen.

  Cei mai cunoscu]iCarrefour, real,- [i Kaufland sunt cei mai aprecia]i retai-

  leri de pe pia]a local`, cele trei re]ele comerciale, \mpre-un` cu Auchan [i Cora, avnd totodat` o identitate puter-nic` \n rndul consumatorilor, potrivit unui studiu realizat defirma de cercetare MEDNET Marketing Research Center.

  |n ceea ce prive[te imaginea retailerilor din Romnia pebaza asocierii sloganurilor cu brandul, real,- este lider,58,9% dintre consumatorii intervieva]i identificnd lan]ul demagazine. De asemenea, 17,9% dintre responden]i aurecunoscut sloganul Carrefour, 14,8% pe cel al re]eleiKaufland, 7,7% - Cora [i 4,9% - Auchan.

  Studiul de pia]` arat` c`, pe totalul e[antionului, va lo -a rea indicelui de recunoa[tere asistat` este foarte bun`pentru real,-, Metro [i Carrefour. Valoarea indicelui derecunoa[tere asistat` pentru Carrefour este de 98,2%.Acesta ocup` \n schimb pozi]ia a doua, dup` real,-Hypermarket, \n ceea ce prive[te notorietatea spontan`,se precizeaz` \n studiu.

  Insolven]`, afaceri mai mici [i restructur`riF`r` excep]ie, toate lan]urile de supermarketuri cu pro-

  prietari romni au avut \n anul 2009 probleme mari saufoarte mari, cauzate de criza econ