Ansamblul Doruleþ, din nou la Zilele Culturale ale ... · Dezbateri despre managementul siturilor...

4
rosu galben albastru negru Anul VI, nr Anul VI, nr Anul VI, nr Anul VI, nr Anul VI, nr. 59 . 59 . 59 . 59 . 59 4 pagini 4 pagini 4 pagini 4 pagini 4 pagini Aceast[ edi\ie Aceast[ edi\ie Aceast[ edi\ie Aceast[ edi\ie Aceast[ edi\ie se distribuie gratuit se distribuie gratuit se distribuie gratuit se distribuie gratuit se distribuie gratuit PUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDA PUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDA PUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDA PUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDA PUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDAT{ DE PRIM{RIA T{ DE PRIM{RIA T{ DE PRIM{RIA T{ DE PRIM{RIA T{ DE PRIM{RIA ~I CONSILIUL ~I CONSILIUL ~I CONSILIUL ~I CONSILIUL ~I CONSILIUL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL RACOVI|A RACOVI|A RACOVI|A RACOVI|A RACOVI|A `i editat[ cu sprijinul ziarului `i editat[ cu sprijinul ziarului `i editat[ cu sprijinul ziarului `i editat[ cu sprijinul ziarului `i editat[ cu sprijinul ziarului TRIBUNA TRIBUNA TRIBUNA TRIBUNA TRIBUNA Septembrie Septembrie Septembrie Septembrie Septembrie 2013 2013 2013 2013 2013 În zilele de 26 ºi 27 septembrie, la fosta Reºedinþã de varã a baronului Samuel von Brukenthal (Preventoriul) din oraºul Avrig se vor desfãºura douã acþiuni (un grup de lucru ºi un seminar) axate pe diferite aspecte privind turismul durabil ºi importanþa conservãrii habitatelor ºi speciilor de interes comunitar din zona siturilor Natura 2000 "Munþii Fãgãraº" ºi "Piemontul Dezbateri despre managementul siturilor Natura 2000 din zona de sud a judeþului Dezbateri despre managementul siturilor Natura 2000 din zona de sud a judeþului Dezbateri despre managementul siturilor Natura 2000 din zona de sud a judeþului Dezbateri despre managementul siturilor Natura 2000 din zona de sud a judeþului Dezbateri despre managementul siturilor Natura 2000 din zona de sud a judeþului Fãgãraº" (ºi teritoriul comunei Racoviþa este cuprins în cele douã situri Natura 2000). Acþiunile sunt organizate în cadrul proiectului „Mana- gementul integrat al siturilor Natura 2000 Munþii Fãgãraº ºi Piemontul Fãgãraº”, finanþat prin Programul Operaþional Sectorial ”Mediu” 2007 – 2013. Grupul de lucru din 26 septembrie face parte dintr-o serie de întâlniri în cadrul cãrora au fost analizate, printre altele, intenþiile comunitãþilor locale ºi judeþene privind dezvoltarea turismului în aria de implementare a proiectului, astfel încât în cadrul procesului de elaborare a planului de management, sã se þinã cont în mod adecvat atât de conservarea habi- tatelor naturale ºi a faunei ºi florei de interes comunitar, cât ºi de dezvoltarea sustenabilã a zonei. În cadrul seminarului din 27 septembrie, sunt purtate discuþii, dezbateri ºi sunt fãcute diverse prezentãri referitoare la rolul ºi impor- tanþa sitului de importanþã comunitarã Munþii Fãgãraº ºi a ariei de protecþie specialã avifaunisticã Piemontul Fãgãraº în cadrul reþelei ecologice europene Natura 2000, ameninþãrile la care sunt supuse unele habitate naturale ºi unele specii de interes comunitar ºi naþional ca urmare a diferitelor categorii de impact antropic ºi importanþa implicãrii comu- nitãþilor locale ºi a altor factori interesaþi în procesul de elaborare a unui plan de management adecvat nevoilor de conservare a capitalului natural ºi de dezvoltare sus- tenabilã. De asemenea, vor fi prezentate scopul, obiectivele ºi rezultatele aºteptate ale proiectului „Managementul integrat al siturilor Natura 2000 Munþii Fãgãraº ºi Piemontul Fãgãraº”. La acþiuni particip[ oficia- litãþi din partea unitãþilor administrativ teritoriale cu- prinse în cele douã situri Natura 2000, reprezentanþi ai comunitãþilor locale, ONG-uri, agenþi economici, alþi invitaþi. Informaþiile ne-au fost oferite de Carmen Lungu, managerul de proiect, re- prezentanta Asociaþiei Munþii Fãgãraº. Sâmbãtã ºi duminicã (21-22 septembrie), s-a reluat mani- festarea "Zilele Culturale ale Judeþului Sibiu", cu ediþia de toamnã. De aceastã datã, Þara Oltului a deschis seria manifestãrilor, "nucleul" acþiunii fiind comuna Turnu Roºu. Aici, cântecul, jocul popular ºi tradiþiile ºi-au dat întâlnire cu oameni de toate vârstele, atât de pe plaiurile ardelene, cât ºi din alte regiuni ale þãrii ori din strãinãtate, ce s–au adunat sã cinsteascã obiceiurile lor, moºtenite din moºi–strãmoºi. Alãturi de ansamblurile Þãrii Oltului, printre care s-a aflat ºi reprezentantul comunei Raco- viþa, Ansamblul "Doruleþ" (acesta a fost însoþit la Turnu Roºu de primarul comunei, Simion Olariu ºi directorul ªcolii Gimnaziale Racoviþa, Mihaela Floare), pe scena festivalului a urcat ºi cunoscutul interpret Aurel Tãmaº, care a sãltat la dans localnicii ºi i–a îndemnat la fredonat cele mai cunoscute melodii ale sale. Sâmbãtã ºi duminicã au fost zile de sãrbãtoare. Atât copiii, cât ºi adulþii s-au putut bucura de manifestãrile pe care le-au gãzduit Turnu Roºu ºi Avrig. Dupã succesul pe care l-au avut Zilele Culturale ale Judeþului Sibiu în primãvarã, Consiliul Judeþean Sibiu a hotãrât sã con- tinue activitãþile culturale ce au menirea de a promova regiunile judeþului Sibiu ºi de a atrage, astfel, cât mai mulþi turiºti. Evenimentul a început sâmbãtã, la Cãminul Cultural din Turnu Roºu, încã de la ora 10, când cei mici au putut intra în lumea cinematografiei, o sferã mai puþin cunoscutã de unii. Astra Film a adus la Turnu Roºu "Dimineþile lumii. SUA", "Dimineþile lumii. Senegal" ºi "Esperanto, copiii apei. Rachid ºi seceta - Maroc". Deschiderea oficialã a avut loc la ora 11, urmând în program spectacolul de teatru "Jocurile copilãriei" ºi un spectacol de muzicã uºoarã ºi dans modern oferit de Palatul Copiilor Sibiu. În paralel, la Biblioteca din localitate a fost un biblioatelier de creaþie literarã pentru copii, "Poveºti din Turnul de veghe al munþilor", iar la Ansamblul "Doruleþ", din nou la "Zilele Ansamblul "Doruleþ", din nou la "Zilele Ansamblul "Doruleþ", din nou la "Zilele Ansamblul "Doruleþ", din nou la "Zilele Ansamblul "Doruleþ", din nou la "Zilele Culturale ale Judeþului Sibiu" (Þara Oltului) Culturale ale Judeþului Sibiu" (Þara Oltului) Culturale ale Judeþului Sibiu" (Þara Oltului) Culturale ale Judeþului Sibiu" (Þara Oltului) Culturale ale Judeþului Sibiu" (Þara Oltului) ªcoalã a avut loc un cerc de picturã, organizat de ªcoala Popularã de Arte "Ilie Micu" Sibiu. Tot sâmbãtã, Avrigul a fost ºi el în sãrbãtoare. Începând cu ora 10, printre altele, a fost ºi drumeþia "Sportiv în Munþii Fãgãraº", iar la Muzeul Orãºenesc s-au prezentat proiectul educaþional ºi expoziþia de fotografie "Floarea mobilierului pictat. Unde se aflã acum?". În altã parte a Þãrii Oltului, la Cârþa, Abaþia Cistercianã a gãzduit, de la ora 18, concertul "Ora de muzicã clasicã". Duminica a scos straiele populare din dulap. Ziua a început la Biserica din Turnu Roºu, unde cu toþii s-au adunat la Sfânta Liturghie. Dupã ce au fãcut rugãciuni, localnicii ºi oficialitãþile s-au îndreptat spre Cãminul Cultural, pe ritmurile care funcþioneazã ºi din banii noºtri ºi de aceea meritaþi sã vedeþi astãzi artiºti ai folclorului românesc, sã vã bucuraþi de cântecul ºi jocul popular. Observ un mare potenþial uman aici la Turnu Roºu, sunt mulþi copii ºi cred cã trebuie sã transmitem tradiþiile la cei mai tineri", a spus acesta. La eveniment, au luat parte ºi Ioan Banciu, vicepreºedintele Consiliului Judeþean Sibiu, ºi senatorul Nicolae Neagu. Pe scena Cãminului Cultural paradei portului popular. Stelian Istrate, primarul comunei Turnu Roºu, a spus cã cele mai de preþ daruri sunt credinþa în Dumnezeu ºi portul popular. Dupã acesta, a luat cuvântul Ioan Cindrea, preºedintele Consiliului Judeþean Sibiu, iniþiatorul proiectului, care a enumerat motivele pentru care acest program este necesar. "E un lucru deosebit cã ne aflãm împreunã cu dumneavoastrã ºi cu instituþiile de culturã din subordinea Consiliului Judeþean din Turnu Roºu au urcat, pe rând, formaþiile de dansuri populare din Turnu Roºu, Sebeºu de Jos, Racoviþa ºi Porumbacu, aceasta gãzduind ºi recitalul susþinut de elevii ªcolii Populare de Arte ºi Meserii "Ilie Micu". Fiecare evoluþie a fost rãsplãtitã cu aplauze cãlduroase din partea publicului prezent. Supriza weekendului a fost Aurel Tãmaº, care a ridicat la dans localnicii ºi a cântat piesele cu care s-a identificat de-a lungul timpului. "Sunt bucuros cã nu am ieºit la pensie ºi am ajuns la Turnu Roºu", a spus acesta la începutul recitalului sãu. Duminicã, s-a realizat ºi un "Pelerinaj în Þara Oltului", din centrul comunei la Mãnãstirea Turnu Roºu. Evenimentul a fost organizat de CJ Sibiu, în colaborare cu Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale "Cindrelul Junii" ºi Primãria comunei Turnu Roºu. Ediþia de toamnã a "Zilelor Culturale ale Judeþului Sibiu" continuã în weekend-urile urmãtoare ºi în celelalte zone ale judeþului Sibiu.

Transcript of Ansamblul Doruleþ, din nou la Zilele Culturale ale ... · Dezbateri despre managementul siturilor...

rosu

ga

lben

al

bast

ru

negr

u

Anul VI , nrAnul VI , nrAnul VI , nrAnul VI , nrAnul VI , nr. 59. 59. 59. 59. 59

4 pag in i4 pag in i4 pag in i4 pag in i4 pag in i

Aceas t[ ed i \ i eAceas t[ ed i \ i eAceas t[ ed i \ i eAceas t[ ed i \ i eAceas t[ ed i \ i ese d is t r i bu ie g ra tu i tse d is t r i bu ie g ra tu i tse d is t r i bu ie g ra tu i tse d is t r i bu ie g ra tu i tse d is t r i bu ie g ra tu i t

PUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDAPUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDAPUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDAPUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDAPUBLICA|IE DE INFORMA|IE LOCAL{ FONDAT{ DE PRIM{RIAT{ DE PRIM{RIAT{ DE PRIM{RIAT{ DE PRIM{RIAT{ DE PRIM{RIA ~I CONSILIUL ~I CONSILIUL ~I CONSILIUL ~I CONSILIUL ~I CONSILIUL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL RACOVI|A RACOVI|A RACOVI|A RACOVI|A RACOVI|A ` i ed i ta t[ cu spr i j inu l z iaru lu i ` i ed i ta t[ cu spr i j inu l z iaru lu i ` i ed i ta t[ cu spr i j inu l z iaru lu i ` i ed i ta t[ cu spr i j inu l z iaru lu i ` i ed i ta t[ cu spr i j inu l z iaru lu i TRIBUNATRIBUNATRIBUNATRIBUNATRIBUNA

Septembr ieSeptembr ieSeptembr ieSeptembr ieSeptembr ie20132013201320132013

În zilele de 26 ºi 27septembrie, la fosta Reºedinþãde varã a baronului Samuelvon Brukenthal (Preventoriul)din oraºul Avrig se vordesfãºura douã acþiuni (ungrup de lucru ºi un seminar)axate pe diferite aspecteprivind turismul durabil ºiimportanþa conservãri ihabitatelor ºi specii lor deinteres comunitar din zonasiturilor Natura 2000 "MunþiiFãgãraº" ºi "Piemontul

Dezbateri despre managementul siturilor Natura 2000 din zona de sud a judeþuluiDezbateri despre managementul siturilor Natura 2000 din zona de sud a judeþuluiDezbateri despre managementul siturilor Natura 2000 din zona de sud a judeþuluiDezbateri despre managementul siturilor Natura 2000 din zona de sud a judeþuluiDezbateri despre managementul siturilor Natura 2000 din zona de sud a judeþuluiFãgãraº" (ºi teritoriul comuneiRacoviþa este cuprins în celedouã situri Natura 2000).

Acþiunile sunt organizate încadrul proiectului „Mana-gementul integrat al siturilorNatura 2000 Munþii Fãgãraº ºiPiemontul Fãgãraº”, finanþatprin Programul OperaþionalSectorial ”Mediu” 2007 – 2013.

Grupul de lucru din 26septembrie face parte dintr-oserie de întâlniri în cadrulcãrora au fost analizate, printre

altele, intenþiile comunitãþilorlocale ºi judeþene privinddezvoltarea turismului în ariade implementare a proiectului,astfel încât în cadrulprocesului de elaborare aplanului de management, sãse þinã cont în mod adecvatatât de conservarea habi-tatelor naturale ºi a faunei ºiflorei de interes comunitar, câtºi de dezvoltarea sustenabilãa zonei.

În cadrul seminarului din

27 septembrie, sunt purtatediscuþi i , dezbateri ºi suntfãcute diverse prezentãrireferitoare la rolul ºi impor-tanþa sitului de importanþãcomunitarã Munþii Fãgãraº ºia ariei de protecþie specialãavifaunist icã PiemontulFãgãraº în cadrul reþeleiecologice europene Natura2000, ameninþãrile la caresunt supuse unele habitatenaturale ºi unele specii deinteres comunitar ºi naþional

ca urmare a di fer i telorcategorii de impact antropicºi importanþa implicãrii comu-nitãþ i lor locale ºi a al torfactori interesaþi în procesulde elaborare a unui plan demanagement adecvat nevoilorde conservare a capitaluluinatural ºi de dezvoltare sus-tenabilã. De asemenea, vor fiprezentate scopul, obiectiveleºi rezultatele aºteptate aleproiectului „Managementulintegrat al siturilor Natura 2000

Munþii Fãgãraº ºi PiemontulFãgãraº”.

La acþiuni particip[ oficia-l i tãþi din partea unitãþi loradministrativ teritoriale cu-prinse în cele douã situriNatura 2000, reprezentanþi aicomunitãþilor locale, ONG-uri,agenþi economici, alþi invitaþi.

Informaþi i le ne-au fostoferite de Carmen Lungu,managerul de proiect, re-prezentanta Asociaþiei MunþiiFãgãraº.

Sâmbãtã ºi duminicã (21-22septembrie), s-a reluat mani-festarea "Zilele Culturale aleJudeþului Sibiu", cu ediþia detoamnã. De aceastã datã, ÞaraOltului a deschis seriamanifestãrilor, "nucleul" acþiuniifiind comuna Turnu Roºu. Aici,cântecul, jocul popular ºitradiþiile ºi-au dat întâlnire cuoameni de toate vârstele, atât depe plaiurile ardelene, cât ºi dinalte regiuni ale þãrii ori dinstrãinãtate, ce s–au adunat sãcinsteascã obiceiurile lor,moºtenite din moºi–strãmoºi.Alãturi de ansamblurile ÞãriiOltului, printre care s-a aflat ºireprezentantul comunei Raco-viþa, Ansamblul "Doruleþ"(acesta a fost însoþit la TurnuRoºu de primarul comunei,Simion Olariu ºi directorulªcolii Gimnaziale Racoviþa,Mihaela Floare), pe scenafestivalului a urcat ºi cunoscutulinterpret Aurel Tãmaº, care asãltat la dans localnicii ºi i–aîndemnat la fredonat cele maicunoscute melodii ale sale.

Sâmbãtã ºi duminicã au fostzile de sãrbãtoare. Atât copiii, câtºi adulþii s-au putut bucura demanifestãrile pe care le-augãzduit Turnu Roºu ºi Avrig.Dupã succesul pe care l-au avutZilele Culturale ale JudeþuluiSibiu în primãvarã, ConsiliulJudeþean Sibiu a hotãrât sã con-tinue activitãþile culturale ce aumenirea de a promova regiunilejudeþului Sibiu ºi de a atrage,astfel, cât mai mulþi turiºti.Evenimentul a început sâmbãtã,la Cãminul Cultural din TurnuRoºu, încã de la ora 10, când ceimici au putut intra în lumeacinematografiei, o sferã maipuþin cunoscutã de unii. AstraFilm a adus la Turnu Roºu"Dimineþile lumii. SUA","Dimineþile lumii. Senegal" ºi"Esperanto, copiii apei. Rachidºi seceta - Maroc". Deschidereaoficialã a avut loc la ora 11,urmând în program spectacolulde teatru "Jocurile copilãriei" ºiun spectacol de muzicã uºoarãºi dans modern oferit de PalatulCopiilor Sibiu. În paralel, laBiblioteca din localitate a fost unbiblioatelier de creaþie literarãpentru copii, "Poveºti din Turnulde veghe al munþilor", iar la

Ansamblul "Doruleþ", din nou la "ZileleAnsamblul "Doruleþ", din nou la "ZileleAnsamblul "Doruleþ", din nou la "ZileleAnsamblul "Doruleþ", din nou la "ZileleAnsamblul "Doruleþ", din nou la "ZileleCulturale ale Judeþului Sibiu" (Þara Oltului)Culturale ale Judeþului Sibiu" (Þara Oltului)Culturale ale Judeþului Sibiu" (Þara Oltului)Culturale ale Judeþului Sibiu" (Þara Oltului)Culturale ale Judeþului Sibiu" (Þara Oltului)

ªcoalã a avut loc un cerc depicturã, organizat de ªcoalaPopularã de Arte "Ilie Micu"Sibiu.

Tot sâmbãtã, Avrigul a fost ºiel în sãrbãtoare. Începând cu ora10, printre altele, a fost ºidrumeþia "Sportiv în MunþiiFãgãraº", iar la MuzeulOrãºenesc s-au prezentatproiectul educaþional ºiexpoziþia de fotografie "Floareamobilierului pictat. Unde se aflãacum?".

În altã parte a Þãrii Oltului, laCârþa, Abaþia Cistercianã agãzduit, de la ora 18, concertul"Ora de muzicã clasicã".

Duminica a scos straielepopulare din dulap. Ziua aînceput la Biserica din TurnuRoºu, unde cu toþii s-au adunatla Sfânta Liturghie. Dupã ce aufãcut rugãciuni, localnicii ºioficialitãþile s-au îndreptat spreCãminul Cultural, pe ritmurile

care funcþioneazã ºi din baniinoºtri ºi de aceea meritaþi sãvedeþi astãzi artiºti ai folcloruluiromânesc, sã vã bucuraþi decântecul ºi jocul popular. Observun mare potenþial uman aici laTurnu Roºu, sunt mulþi copii ºicred cã trebuie sã transmitemtradiþiile la cei mai tineri", a spusacesta. La eveniment, au luatparte ºi Ioan Banciu,vicepreºedintele ConsiliuluiJudeþean Sibiu, ºi senatorulNicolae Neagu.

Pe scena Cãminului Cultural

paradei portului popular. StelianIstrate, primarul comunei TurnuRoºu, a spus cã cele mai de preþdaruri sunt credinþa înDumnezeu ºi portul popular.Dupã acesta, a luat cuvântulIoan Cindrea, preºedinteleConsiliului Judeþean Sibiu,iniþiatorul proiectului, care aenumerat motivele pentru careacest program este necesar. "Eun lucru deosebit cã ne aflãmîmpreunã cu dumneavoastrã ºicu instituþiile de culturã dinsubordinea Consiliului Judeþean

din Turnu Roºu au urcat, perând, formaþiile de dansuripopulare din Turnu Roºu,Sebeºu de Jos, Racoviþa ºiPorumbacu, aceasta gãzduindºi recitalul susþinut de eleviiªcolii Populare de Arte ºiMeserii "Ilie Micu". Fiecareevoluþie a fost rãsplãtitã cuaplauze cãlduroase din parteapublicului prezent.

Supriza weekendului a fost

Aurel Tãmaº, care a ridicat ladans localnicii ºi a cântatpiesele cu care s-a identificatde-a lungul timpului. "Suntbucuros cã nu am ieºit lapensie ºi am ajuns la TurnuRoºu", a spus acesta laînceputul recitalului sãu.

Duminicã, s-a realizat ºi un"Pelerinaj în Þara Oltului", dincentrul comunei la MãnãstireaTurnu Roºu.

Evenimentul a fost organizatde CJ Sibiu, în colaborare cuCentrul Judeþean pentruConservarea ºi PromovareaCulturii Tradiþionale "CindrelulJunii" ºi Primãria comuneiTurnu Roºu.

Ediþia de toamnã a "ZilelorCulturale ale Judeþului Sibiu"continuã în weekend-urileurmãtoare ºi în celelalte zoneale judeþului Sibiu.

rosu

ga

lben

alba

stru

neg

ru

pag I Ipag I Ipag I Ipag I Ipag I I

Având în vedere deficitul depersonal cât `i numãrul mare decopii pentru care se solicitãinstituirea unei mãsuri deprotec\ie, Direcþia Generalã deAsistenþã Socialã ºi ProtecþiaCopilului Sibiu recruteazãpersoane – potenþiali asistenþimaternali profesioniºti (AMP), învederea pregãtirii acestorapentru a fi atesta\i ca AMP,pentru a asigura prin activitateape care o vor desfãºura ladomiciliu, creºterea, îngrijirea ºieducarea copiilor care pot bene-ficia de masurã de protecþiespecialã la asistent maternalprofesionist, grupa de vârstã acopiilor fiind 0-2 ani.

Asistentul maternal profesionist(AMP) este persoana fizicã,atestatã, care asigurã prinactivitatea pe care o desfãºoarã

Recrutare asistenþi maternali profesioniºtiRecrutare asistenþi maternali profesioniºtiRecrutare asistenþi maternali profesioniºtiRecrutare asistenþi maternali profesioniºtiRecrutare asistenþi maternali profesioniºtila domiciliul sãu creºterea,îngrijirea ºi educarea, necesaredezvoltãrii armonioase a copiilorprimiþi în plasament.

Principalele condiþii pe caretrebuie sã le îndeplineascãpersoanele interesate sunt:

- sã aibã capacitate deplinã deexerciþiu;

- prin comportamentul ei însocietate, starea sãnãtãþii ºiprofilul ei psihologic, sã prezintegaranþii pentru îndeplinireacorectã a obligaþiilor care revinunui pãrinte, referitoare lacreºterea, îngrijirea ºi educareacopiilor sãi;

- sã aibã munimum 10 clase;- sã aibã în folosinþã o locuinþã

care sã acopere necesitãþile depreparare a hranei, igienã,educaþie ºi odihnã ale utilizatorilorsãi, inclusiv cele ale copiilor care

urmeazã a fi primiþi în plasament(sã aibã camerã separatã pentrucopii);

- sã aibã domiciliul în judeþulSibiu;

- persoana în cauzã sã nu fieangajatã sau sã fie dispusã sã-ºiînceteze raporturile de muncã cuangajatorul actual ºi cel puþin unmembru al familiei sã realizezevenituri stabile;

- sã aibã disponibilitatea ºicapacitatea de a primi înplasament simultan doi copii (dincare un copil mic/bebeluº) sauunul cu grad de handicap;

- sã aibã capacitatea de a lucraîn condiþii de stres (plasament înregim de urgenþã, copii cu nevoispeciale, copii cu tulburãri decomportament);

- sã urmeze cursurile deformare profesionalã organizate

de serviciul asistenþã maternalãdin cadrul DGASPC Sibiu.

Persoanele interesate trebuiesã se prezinte la sediul DirecþieiGenerale de Asistenþã Socialã ºiProtecþia Copilului Sibiu (Sibiu,str. Mitropoliei, nr.2), la ServiciulManagement de caz pentruAsistenþã Maternalã (tel.0269.23.20.66 int.43) pentru aprimi toate informaþiile necesareºi a fi consiliat de specialiºtiiserviciului.

Dupã etapa de informare,persoanele interesate vor întocmiun dosar, se va realizaevaluarea persoanei ºi familiei,persoana va urma un stagiu depregãtire în asistenþã maternalã,iar la final, dupã caz, se vapropune atestarea ca asistentmaternal profesionist de cãtreComisia pentru Protecþia Copilului

Sibiu ºi angajarea din momentulîn care iau în plasament copilul/copiii.

Principalele documente care sedepun la DGASPC (dupã etapade informare de cãtre specialiºtiiServiciului Management de cazpentru Asistenþã Maternalã) sunt:

- cerere de evaluare, curricu-lum vitae al solicitantului ºimotivele pentru care doreºte sãdevinã asistent maternalprofesionist;

- copii legalizate de pe actelede stare civilã ºi de pe actele destudii ale solicitantului;

- scurtã prezentare apersoanelor cu care locuieºtesolicitantul, în care sã semenþioneze numele, prenumele ºidata naºterii acestora, precum ºi,dupã caz, gradul de rudenie cusolicitantul;

- certificate medicale eliberatede policlinica de care aparþin,care sã prezinte o evaluarecompletã a stãrii de sãnãtate asolicitantului ºi a persoanelor cucare acesta locuieºte;

- certificate de cazier judiciarale solicitantului ºi alepersoanelor peste 18 ani, cu careacesta locuieºte;

- un document care sã atestedreptul de folosinþã al solicitantuluiasupra locuinþei (copie legalizatãde pe titlul de proprietate, de pecontractul de închiriere sau desubînchiriere);

- declaraþie pe proprierãspundere a solicitantului cã nuse aflã într-o situaþie deincompatibilitate pentru a deveniasistent maternal profesionist.

DIRECTOR EXECUTIVDIRECTOR EXECUTIVDIRECTOR EXECUTIVDIRECTOR EXECUTIVDIRECTOR EXECUTIVMIHAELA TOLCIUMIHAELA TOLCIUMIHAELA TOLCIUMIHAELA TOLCIUMIHAELA TOLCIU

Cu parfum de lãmâiþãSe deschide o portiþã.Intrã cu repeziciune,Cu drag, luna lui Rãpciune.Vine ca o mare doamnãSeptembrie-n costum de

toamnã.Cu un coº mare-mpletitSeptembrie, bine-ai venit!Douã coºuri de nuieleªi cu multe fructe-n eleªi în tolba ei cea veche

De câteva sãptãmâni, Jurnalul de Racoviþa, publicaþia tuturorcelor ce locuiesc sau iubesc Racoviþa ºi Sebeºu de Sus, este ºi peFacebook. Utilizatorii internetului, ce doresc sã ne devinã prieteniîn aceastã reþea de socializare, trebuie sã ne caute dupã numeleJurnalul de Racovita. Contul nostru poate fi accesat la adresawww.facebook.com/deracovita.jurnalul. Ne dorim sã fim cât maimulþi, sã ne putem împãrtãºi unii altora bucuriile ºi necazurile.

AAAAATENÞIE !TENÞIE !TENÞIE !TENÞIE !TENÞIE !Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj neadecvat,

licenþios, va fi eliminat imediat din lista de prieteni!Ne puteþi scrie pe adresa de email

[email protected], sau [email protected].

Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!

Suntem ºi pe Facebook!Suntem ºi pe Facebook!Suntem ºi pe Facebook!Suntem ºi pe Facebook!Suntem ºi pe Facebook!

Din creaþiileDin creaþiileDin creaþiileDin creaþiileDin creaþiilesãtenilorsãtenilorsãtenilorsãtenilorsãtenilor...............

Continuãm ºi luna aceasta publicarea unei poezii din scurta colecþiededicatã lunilor anului, trimisã de doamna Geta Limbãºan dinRacoviþa.

Îi mulþumim ºi lãsãm cititorii sã se pronunþe asupra calitãþii versurilor.

Legume fãr de pereche.Se uitã pe dinafarãªi cu ochii la cãmarãDeschizând uºa înapoi,Multe lãzi, borcane goale ºi-un

butoi.Aºteaptã la rând roatãSã fie umplute odatã.Vã doreºte spor la muncãªi o toamnã cât mai lungã!

Geta LimbãºanGeta LimbãºanGeta LimbãºanGeta LimbãºanGeta Limbãºan

Septembrie (Rãpciune)Septembrie (Rãpciune)Septembrie (Rãpciune)Septembrie (Rãpciune)Septembrie (Rãpciune)

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþiepentru Agriculturã (A.P.I.A.)informeazã cã pânã la data de15 octombrie 2013, inclusiv, sepot depune cerer i le desolicitare a ajutorului specificacordat pentru îmbunãtãþireacalitãþii produselor agricole însectorul agriculturã ecologicã.Pentru acest tip de ajutor spe-cific, România beneficiazã defonduri europene de 4.098.000euro din Fondul European deGarantare Agricolã (FEGA).Potrivit HG nr. 759/2010, cumodif icãr i le ºi completãr i leulterioare, ajutorul specific seacordã pentru exploataþiile dinproducþia vegetalã ºi ani-malierã, care sunt înregistrateîn sistemul de agriculturãecologicã ºi care se aflã înperioada de conversie -trecerea de la agriculturaconvenþionalã la agriculturaecologicã.

Beneficiarii ajutorului specificsunt persoane fizice, persoanefizice autorizate, întreprinderiindividuale sau famil ialeconstituite conform O.U.G. nr.44/2008 sau persoane juridicecare îndepl inesc cumulat ivurmãtoarele condiþii:

- sunt înregistraþi în fiecare an

Important pentru cei interesaþi deImportant pentru cei interesaþi deImportant pentru cei interesaþi deImportant pentru cei interesaþi deImportant pentru cei interesaþi deagricultura ecologicãagricultura ecologicãagricultura ecologicãagricultura ecologicãagricultura ecologicã

pentru care solicitã ajutorulspecific, în sistemul de agri-culturã ecologicã, la MinisterulAgriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale(M.A.D.R.) prin Direcþi i leAgricole de Dezvoltare Ruralãjudeþene;

- deþin un contract încheiat cuun organism de inspecþie ºicertificare acreditat pe teritoriulUniunii Europene, aprobat decãtre MADR;

- deþin un document justificativ/certificat de conformitate/maºtercertificat/certificat de confirmarea conversiei, în care semenþioneazã statutul exploataþieiîn conversie anul 1, anul 2, anul3, cultura, suprafaþa, numãrul deanimale, numãrul de familii dealbine, emis de organismul deinspecþie ºi certificare cu care aîncheiat contractul;

- se menþin în sistemul deagriculturã ecologicã pe operioadã de 5 ani;

- în cazul beneficiarilor dinproducþia vegetalã, suprafaþaagricolã în folosinþã trebuie sã fiede cel puþin 0,30 ha, ocupatã cuculturi anuale, culturi perenesau pãºuni ºi fâneþe perma-nente;

- respectã normele deecocondiþionalitate care cuprind

bunele condi\ii agricole `i demediu –GAEC `i cer in\elelegale în materie de gestionare- SMR stabil i te prin OrdinulM.A.D.R, M.M.P ºi alA.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobareacerinþelor legale în materie degestionare (SMR) privind mediulºi identificarea ºi înregistrareaanimalelor în cadrul schemelor ºimãsurilor de spri j in pentruagricultori în România, dacasolicita si spri j in pentrusuprafata.

Ajutorul specific nu se acordãîn cazul repetãri i anului deconversie/prelungirii perioadeide conversie.

Beneficiari i ajutorului potdepune o singurã cerere desolicitare a ajutorului specific, fiepentru o exploataþie dinproducþia vegetalã, fie numaipentru una din specii le dinproducþia animalierã sau numaipentru o exploataþie dinapiculturã.

În cazul în care beneficiarulexploateazã mai multe terenuriaflate pe raza mai multor judeþe,cererea va fi depusã la centruljudeþean A.P.I .A. pe razacãruia se aflã suprafaþa maimare pentru exploataþiile din

domeniul vegetal.Pentru exploataþ i i le din

domeniul creºterii animalelor,beneficiarul va depune cerereala centrul judeþean A.P.I.A. peraza cãruia se aflã înregistratsediul social pentru persoanejuridice/PFA/ÎÎ / ÎF, respect ivdomiciliul pentru persoane fizice.

Controlul la faþa locului seefectueazã pentru minimum 5%din beneficiarii care au depuscererea pentru ajutor specific,începând cu data de 1noiembrie 2013.

Nerespectarea condiþiilor deeligibilitate prevãzute pentruacordarea ajutorului specificpoate atrage, dupã caz,reducerea/excluderea de laplatã, respect iv penal i tãþ i /sancþiuni mult ianuale înconformitate cu OMADR nr. 17/2011 cu modif icãr i le ºicompletãrile ulterioare.

Pentru mai multe informaþii,poate f i consultat si te-ulA.P.I.A., www.apia.org.ro, undese aflã modelul de cerere ºiinstrucþiunile de completare,ghidul solicitantului ºi toateformularele necesare.

SERVICIUL RELAÞIISERVICIUL RELAÞIISERVICIUL RELAÞIISERVICIUL RELAÞIISERVICIUL RELAÞIICU PUBLICUL ªICU PUBLICUL ªICU PUBLICUL ªICU PUBLICUL ªICU PUBLICUL ªI

C O M U N I C A R EC O M U N I C A R EC O M U N I C A R EC O M U N I C A R EC O M U N I C A R E

rosu

ga

lben

alba

stru

neg

ru

pag I I Ipag I I Ipag I I Ipag I I Ipag I I I

În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor arondateServiciului Public Comunitar Local pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu(Boiþa, Racoviþa, Turnu Roºu):

Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitatea actului de identitate, dar nu mai puþin de 15 zile, titularul acestuia areobligaþia sã solicite serviciului public comunitar de evidenþã a persoaneloreliberarea unei noi cãrþi de identitate, prezentând urmãtoareledocumente:

- cerere tip pentru eliberarea actului de identitate (se primeºte de laghiºeu);

- actul de identitate ºi cartea de alegãtor expirate;- certificatul de naºtere, original ºi copie;- certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorþ, definitivã ºi

irevocabilã, dacã este cazul, original ºi copie;- certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/ã, dacã este cazul, original

ºi copie;- certificatele de naºtere ale copiilor minori cu vârsta mai micã de 14

ani, dacã este cazul, original ºi copie;- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original ºi

copie;

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã aServiciul Public Comunitar Local de Evidenþã aServiciul Public Comunitar Local de Evidenþã aServiciul Public Comunitar Local de Evidenþã aServiciul Public Comunitar Local de Evidenþã aPersoanelor Tãlmaciu vã informeazãPersoanelor Tãlmaciu vã informeazãPersoanelor Tãlmaciu vã informeazãPersoanelor Tãlmaciu vã informeazãPersoanelor Tãlmaciu vã informeazã

- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7 lei ºi ataxei de timbru de 4 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului Tãlmaciu.

Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie sã se prezinte la S.P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în termen de 15 zile dupã împlinirea vârstei de14 ani, în vederea eliberãrii unui act de identitate, cu urmãtoareledocumente:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã atât deminor, cât ºi de pãrinte/reprezentant legal (se primeºte de la ghiºeu);

- certificatul de naºtere, original ºi copie;- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal,

original ºi copie;- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face dovada

adresei de domiciliu, original ºi copie;- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea de

divorþ, definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi, originalºi copie;

- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7 lei ºi ataxei de timbru de 5 lei, achitate la casieria Primãriei oraºului Tãlmaciu.

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã la ghiºeulServiciului Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor, însoþit

de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz, de reprezentantul sãu legal, depersoana desemnatã din cadrul centrului specializat aflat subautoritatea serviciului public de asistenþã socialã sau de persoanacãreia i-a fost încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberareaactului de identitate.

PROGRAMUL CU PUBLICULPROGRAMUL CU PUBLICULPROGRAMUL CU PUBLICULPROGRAMUL CU PUBLICULPROGRAMUL CU PUBLICUL

LUNI - 8– 12 - primiri documente15- 16 - eliberãri documente

MARÞI - 8– 12 - primiri documente15- 16 - eliberãri documente

MIERCURI - 12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documenteJOI - 8– 12 - primiri documente

15- 16 - eliberãri documenteVINERI - 8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente

SPCLEP TãlmaciuSPCLEP TãlmaciuSPCLEP TãlmaciuSPCLEP TãlmaciuSPCLEP Tãlmaciu-compartiment evidenþa persoanelor--compartiment evidenþa persoanelor--compartiment evidenþa persoanelor--compartiment evidenþa persoanelor--compartiment evidenþa persoanelor-

ConsilierConsilierConsilierConsilierConsilier, , , , , Elena- Delia StancuElena- Delia StancuElena- Delia StancuElena- Delia StancuElena- Delia Stancu

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþiepentru Agriculturã (A.P.I.A.)informeazã cã în conformitate cuprevederile art. 9, alin. (2) alRegulamentului (CE) nr. 65/2011, Statele Membre pot decidesã plãteascã, în cadrulangajamentelor încheiate debeneficiarii mãsurilor Axei II dinProgramul Naþional deDezvoltare Ruralã (PNDR), unavans în cuantum de pânã la75% din suma cuvenitãfermierilor care au depus cereride platã în cadrul Campaniei desprijin pe suprafaþã 2013.

În acest context MinisterulAgriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale(MADR) împreunã cu APIA audecis ca, începând cu data de 05septembrie 2013, sã efectuezeplata în avans pentru beneficiariimãsurilor de dezvoltare ruralã:211 „Plã\i pentru zona montanã

Plãþi la APIAdefavorizatã”, 212 „Plã\i pentruzone defavorizate– altele decâtcele montane” `i 214 ”Plã\ipentru agromediu”, din Axa II-Campania 2013.

Acordarea plãþilor în avanseste justificatã de necesitateapregãtirii unor mãsuri administra-tive care sã asigure efectuareaplãþilor cãtre toþi solicitanþii, pânãla finalul implementãrii PNDR2007– 2013, dar ºi pentru a veniîn sprijinul fermierilor în vedereaacoperirii cheltuielor necesarepentru înfiinþarea culturilor detoamnã ºi pentru a încurajarespectarea bunelor practiciagricole ºi de mediu.

Precizãm cã pentru aceste plãþiAPIA a previzionat aproximativ300 milioane euro.

SERVICIUL RELAÞII CUSERVICIUL RELAÞII CUSERVICIUL RELAÞII CUSERVICIUL RELAÞII CUSERVICIUL RELAÞII CUPUBLICUL ªIPUBLICUL ªIPUBLICUL ªIPUBLICUL ªIPUBLICUL ªI

C O M U N I C A R EC O M U N I C A R EC O M U N I C A R EC O M U N I C A R EC O M U N I C A R E

Instalaþii electrice (16%)Instalaþii electrice (16%)Instalaþii electrice (16%)Instalaþii electrice (16%)Instalaþii electrice (16%)Cauze principale:Cauze principale:Cauze principale:Cauze principale:Cauze principale:- exploatarea instalaþiilor electrice cu

defecþiuni ºi improvizaþii, utilizarea deconductori electrici cu izolaþii îmbãtrânitesau neprotejaþi corespunzãtor faþã dematerialele combustibile;

- racordarea de aparate electricesuplimentare, concomitent cusupradimensionarea elementelor deprotecþie (siguranþe fuzibile), ceea ce acondus la supraîncãlzirea conductorilorelectrici (circuitelor), topirea ºi chiaraprinderea izolaþiilor combustibile aleacestora sau producerea scurtcircuitelor,urmate de incendiu.

GHID PRACTIC DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LOCUINÞELE ºI ANEXELE GOSPODÃRE~TI DIN MEDIUL RURAL

Cauze frecvente de producere a incendiilor laCauze frecvente de producere a incendiilor laCauze frecvente de producere a incendiilor laCauze frecvente de producere a incendiilor laCauze frecvente de producere a incendiilor lalocuinþele ºi anexele gospodãreºti din mediul rurallocuinþele ºi anexele gospodãreºti din mediul rurallocuinþele ºi anexele gospodãreºti din mediul rurallocuinþele ºi anexele gospodãreºti din mediul rurallocuinþele ºi anexele gospodãreºti din mediul rural

sau efectuate pe timp de vânt puternic;- focul în aer liber fãcut în curþi ºi la

distanþe mici faþã de materiale combustibile(lemn, hârtie, textile, furaje etc.);

- utilizarea în gospodãrii ºi anexe aleacestora a lumânãrilor, fãcliilor ºi alãmpilor cu gaz sau de gãtit cu petrolfãrã luarea masurilor de prevenire.

Fumatu l (12%) :Fumatu l (12%) :Fumatu l (12%) :Fumatu l (12%) :Fumatu l (12%) :Cauze :Cauze :Cauze :Cauze :Cauze :- fumatul în magazii, ºoproane, fânare,

poduri, depozite, furaje ºi alte locuri cupericol de incendiu;

- þigara nestinsã, uitatã sau aruncatãla întâmplare pe materiale combustibile.

Acþiuni intenþionate (9%):Acþiuni intenþionate (9%):Acþiuni intenþionate (9%):Acþiuni intenþionate (9%):Acþiuni intenþionate (9%):Cauze :Cauze :Cauze :Cauze :Cauze :- acþiuni de rãzbunare sau generate

de invidie;- acþiuni pentru ascunderea unor

fapte de sustragere de bani sau bunuri,crime ori alte fapte antisociale.

M i j l oace de încã lz i reMi j loace de încã lz i reMi j loace de încã lz i reMi j loace de încã lz i reMi j loace de încã lz i rede fec te sau cude fec te sau cude fec te sau cude fec te sau cude fec te sau cuimprov iza þ i i (7%) :improv iza þ i i (7%) :improv iza þ i i (7%) :improv iza þ i i (7%) :improv iza þ i i (7%) :Cauze :Cauze :Cauze :Cauze :Cauze :- sobe de teracotã sau sobe metalice

crãpate, sparte;

- aeroterme, radiatoare, calorifereelectrice construite artizanal sau defecteca urmare a suprasolicitãrii, folosirii înde-lungate sau lovirii.

Jocu l cop i i lo r cuJocul copi i lo r cuJocul copi i lo r cuJocul copi i lo r cuJocul copi i lo r cufocul (10%):focul (10%):focul (10%):focul (10%):focul (10%):Cauze :Cauze :Cauze :Cauze :Cauze :- lãsarea la îndemâna copiilor a

chibriturilor, lumânãrilor, brichetelor,petardelor;

- lãsarea nesupravegheatã a copiilorCenuºa, ja ru l º iCenuºa, ja ru l º iCenuºa, ja ru l º iCenuºa, ja ru l º iCenuºa, ja ru l º iscân te i de la s is temu lscân te i de la s is temu lscân te i de la s is temu lscân te i de la s is temu lscân te i de la s is temu lde încã lz i re (4%)de încã lz i re (4%)de încã lz i re (4%)de încã lz i re (4%)de încã lz i re (4%)- depozitarea cenuºii sau a jãratecului

nestins în locuri necorespunzãtoare, înapropierea ºurilor, magaziilor de lemneºi de furaje.

A u t o a p r i n d e r e aA u t o a p r i n d e r e aA u t o a p r i n d e r e aA u t o a p r i n d e r e aA u t o a p r i n d e r e aCauze :Cauze :Cauze :Cauze :Cauze :- furaje, fân proaspãt sau ud ce a fost

depozitat fãrã posibilitãþi de uscare ºiaerisire;

- materiale textile (haine, diverseþesãturi, lânã, etc.) în stivã, îmbibate cugrãsimi, amplasate lângã surse decãldurã.

Coºur i de fum (12%)Coºur i de fum (12%)Coºur i de fum (12%)Coºur i de fum (12%)Coºur i de fum (12%)Cauze principale:Cauze principale:Cauze principale:Cauze principale:Cauze principale:- necurãþarea periodicã a coºurilor,

ceea ce a condus la depunerea decantitãþi mari de funingine pe canalele defum ºi producerea de scântei;

- nerepararea, premergãtor sezonuluirece ºi ori de câte ori este necesar, acrãpãturilor, fisurilor ºi altor degradãriapãrute în structurile coºurilor de fum.

Focur i desch ise (16%)Focur i desch ise (16%)Focur i desch ise (16%)Focur i desch ise (16%)Focur i desch ise (16%)Cauze principale:Cauze principale:Cauze principale:Cauze principale:Cauze principale:- focurile în aer liber pentru arderea

miriºtilor, tufãriºurilor, stufului sau avegetaþiei ierboase, nesupravegheate

Apara te e lec t r i ce subApara te e lec t r i ce subApara te e lec t r i ce subApara te e lec t r i ce subApara te e lec t r i ce subt e n s i u n et e n s i u n et e n s i u n et e n s i u n et e n s i u n eCauze :Cauze :Cauze :Cauze :Cauze :- fier de cãlcat sau alte aparate cu

sau fãrã termostat lãsate sub tensiune.Pe fondul acestor neglijenþe s-a

remarcat o creºtere îngrijorãtoare anumãrului de incendii la gospodãrii ºianexe.

Urmãrile acestor incendii au fostpierderi de vieþi omeneºti, victime ce aurãmas cu infirmitãþi pentru toatã viaþa,pierderi importante de bunuri materiale,uneori agoniseala de-o viaþã întreagã aoamenilor.

wwwwwwwwwwwwwww. isgu . ro. i sgu . ro. i sgu . ro. i sgu . ro. i sgu . ro

Sta t is t i ca d in u l t im i i an i a ra tã cã la n ive lS ta t is t i ca d in u l t im i i an i a ra tã cã la n ive lS ta t is t i ca d in u l t im i i an i a ra tã cã la n ive lS ta t is t i ca d in u l t im i i an i a ra tã cã la n ive lS ta t is t i ca d in u l t im i i an i a ra tã cã la n ive lnaþ iona l a c rescut îngr i jo rã tor numãru lnaþ iona l a c rescut îngr i jo rã tor numãru lnaþ iona l a c rescut îngr i jo rã tor numãru lnaþ iona l a c rescut îngr i jo rã tor numãru lnaþ iona l a c rescut îngr i jo rã tor numãru lincend i i l o r la gospodãr i i l e ce tã þen i lo rincend i i l o r la gospodãr i i l e ce tã þen i lo rincend i i l o r la gospodãr i i l e ce tã þen i lo rincend i i l o r la gospodãr i i l e ce tã þen i lo rincend i i l o r la gospodãr i i l e ce tã þen i lo r. Mu l te d in. Mu l te d in. Mu l te d in. Mu l te d in. Mu l te d ineven imente le respec t i ve pu teau f i ev i ta te dacãeven imente le respec t i ve pu teau f i ev i ta te dacãeven imente le respec t i ve pu teau f i ev i ta te dacãeven imente le respec t i ve pu teau f i ev i ta te dacãeven imente le respec t i ve pu teau f i ev i ta te dacãse luau la t imp mãsur i le corespunzã toare .se luau la t imp mãsur i le corespunzã toare .se luau la t imp mãsur i le corespunzã toare .se luau la t imp mãsur i le corespunzã toare .se luau la t imp mãsur i le corespunzã toare .Fenomenu l se da to reazã în p r inc ipa lFenomenu l se da to reazã în p r inc ipa lFenomenu l se da to reazã în p r inc ipa lFenomenu l se da to reazã în p r inc ipa lFenomenu l se da to reazã în p r inc ipa lnerespec tã r i i regu l i l o r º i mãsur i lo r de p reven i renerespec tã r i i regu l i l o r º i mãsur i lo r de p reven i renerespec tã r i i regu l i l o r º i mãsur i lo r de p reven i renerespec tã r i i regu l i l o r º i mãsur i lo r de p reven i renerespec tã r i i regu l i l o r º i mãsur i lo r de p reven i reº i s t ingere a incend i i l o rº i s t ingere a incend i i l o rº i s t ingere a incend i i l o rº i s t ingere a incend i i l o rº i s t ingere a incend i i l o r. Incend i i l e p roduse la. Incend i i l e p roduse la. Incend i i l e p roduse la. Incend i i l e p roduse la. Incend i i l e p roduse lagospodãr i i l e ce tã þeneº t i în u l t im i i zece an i augospodãr i i l e ce tã þeneº t i în u l t im i i zece an i augospodãr i i l e ce tã þeneº t i în u l t im i i zece an i augospodãr i i l e ce tã þeneº t i în u l t im i i zece an i augospodãr i i l e ce tã þeneº t i în u l t im i i zece an i aufos t genera te în ma jo r i ta tea cazur i lo r de :fos t genera te în ma jo r i ta tea cazur i lo r de :fos t genera te în ma jo r i ta tea cazur i lo r de :fos t genera te în ma jo r i ta tea cazur i lo r de :fos t genera te în ma jo r i ta tea cazur i lo r de :

rosu

ga

lben

alba

stru

neg

ru

pag IV

În perioada urmãtoare, Primãria comunei Racoviþa- Serviciul Pub-lic pentru Asistenþã Socialã Racoviþa va începe distribuirea ajutoareloralimentare de la Uniunea Europeanã, primite prin Planul Europeande Ajutoare Alimentare în beneficiul Persoanelor Defavorizate (PEAD).

Anul acesta vor fi distrbuite 9 produse alimentare. Astfel, fiecarebeneficiar va primi fãinã albã- 18 kg, mãlai- 9 kg, paste fãinoase- 0,500kg (o pungã), ulei- 6 litri, ro`ii în suc propriu- 0,800 kg (o cutie),zacuscã- 0,800 kg (2 borcane), conservã porc- 1,200 kg (4 con-serve), miere- 0,250 kg (un borcan) `i zahãr- 3kg.

Vor beneficia de aceste ajutoare alimentare familiile ºi persoanelesingure care au stabilit, prin dispoziþia scrisã a primarului, dreptul la unvenit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, ºomerii carebeneficiazã de indemnizaþia de ºomaj acordatã potrivit prevederilorLegii nr. 76/2002, ºomeri care nu beneficiazã de indemnizaþie,pensionarii sistemului public de pensii ale cãror drepturi, obþinute dinpensie sau, dupã caz, din pensii cumulate, se aflã sub 400 lei/lunã,

Termen limitã pentruplata fãrã penalizãri aimpozitelor ºi taxelor

locale

30 septembrie este data limitã pânã la care cetãþenii30 septembrie este data limitã pânã la care cetãþenii30 septembrie este data limitã pânã la care cetãþenii30 septembrie este data limitã pânã la care cetãþenii30 septembrie este data limitã pânã la care cetãþeniicomunei Racoviþa se mai pot prezenta la casieriacomunei Racoviþa se mai pot prezenta la casieriacomunei Racoviþa se mai pot prezenta la casieriacomunei Racoviþa se mai pot prezenta la casieriacomunei Racoviþa se mai pot prezenta la casieriacompartimentului Impozite ºi compartimentului Impozite ºi compartimentului Impozite ºi compartimentului Impozite ºi compartimentului Impozite ºi TTTTTaxe din cadrul Primãrieiaxe din cadrul Primãrieiaxe din cadrul Primãrieiaxe din cadrul Primãrieiaxe din cadrul PrimãrieiRacoviþa pentru a-ºi achita, FÃRÃ PENALITÃÞI,Racoviþa pentru a-ºi achita, FÃRÃ PENALITÃÞI,Racoviþa pentru a-ºi achita, FÃRÃ PENALITÃÞI,Racoviþa pentru a-ºi achita, FÃRÃ PENALITÃÞI,Racoviþa pentru a-ºi achita, FÃRÃ PENALITÃÞI,impozitele ºi taxele datorate bugetului local al comunei.impozitele ºi taxele datorate bugetului local al comunei.impozitele ºi taxele datorate bugetului local al comunei.impozitele ºi taxele datorate bugetului local al comunei.impozitele ºi taxele datorate bugetului local al comunei.Dupã aceastã datã, cei ce vor achita aceste obligaþiiDupã aceastã datã, cei ce vor achita aceste obligaþiiDupã aceastã datã, cei ce vor achita aceste obligaþiiDupã aceastã datã, cei ce vor achita aceste obligaþiiDupã aceastã datã, cei ce vor achita aceste obligaþiicãtre Primãria Racoviþa vor fi taxaþi suplimentar pentrucãtre Primãria Racoviþa vor fi taxaþi suplimentar pentrucãtre Primãria Racoviþa vor fi taxaþi suplimentar pentrucãtre Primãria Racoviþa vor fi taxaþi suplimentar pentrucãtre Primãria Racoviþa vor fi taxaþi suplimentar pentrufiecare zi de întârziere.fiecare zi de întârziere.fiecare zi de întârziere.fiecare zi de întârziere.fiecare zi de întârziere.

TTTTTaxele ºi impozitele locale reprezintã principala sursãaxele ºi impozitele locale reprezintã principala sursãaxele ºi impozitele locale reprezintã principala sursãaxele ºi impozitele locale reprezintã principala sursãaxele ºi impozitele locale reprezintã principala sursãde venit pentru bugetul local.de venit pentru bugetul local.de venit pentru bugetul local.de venit pentru bugetul local.de venit pentru bugetul local.

Zi lele trecute (12- 13septembrie) în orãºelul francezPlœuc-sur-Lié (DepartamentulCôtes-d'Armor, Bretania) s-adesfãºurat pr imul seminarromâno- francez dedicatdezvoltãrii rurale, organizat subegida Programului EuropeanLeader. La aceastã întâlnire aufost reprezentate 35 de teritoriiLeader din România ºi Franþa(Grupuri de Acþune Localã), ceiaproximativ 80 de participanþi,specialiºti din diverse domeniide activitate, având diverse ºiinteresante dezbateri despreocuparea forþei de muncã,culturã, agriculturã, protecþiamediului etc.

Seminarul din Ploeuc-sur-Liea fost organizat de Grupul deAcþiune Localã Pays de SaintBrieuc- Sud (cantoaneleQuint in, Ploeuc-sur-Lie ºiMoncontour), în parteneriat cureþeaua LEADER Franþa,Ambasada Franþei în România,ministerele franceze ºi românepentru agriculturã ºi dezvoltareruralã, cu sprijinul ºi colaborareaAsociaþiei Grupul de AcþiuneLocalã "Þara Oltului" (ProgramulLEADER România), cele douãstructur i GAL (francezã ºiromânã) având o colaboraremai veche ºi f ructuoasã.(Comuna Racoviþa estemembrã a Asociaþiei Grupul deAcþiune Localã "Þara Oltului",alãturi de comunele din parteade sud a judeþului Sibiu ºi de

Alimente pentru persoaneledefavorizate

persoanele cu handicap grav ºi accentuat, adulþi ºi copii,neinstituþionalizate, persoane care beneficiazã de alte drepturi (invalizi,veterani, vãduve de rãzboi, persecutaþi politic, revoluþionari) ale cãrorvenituri cumulate, obþinute exclusiv din aceste legi, se aflã sub 400 lei/lunã.

Listele cu persoanele ce beneficiazã de aceste alimente au fostîntocmite de cãtre instituþiile cu atribuþii legale în acest sens, respectiv,Casa Judeteanã de Pensii Sibiu, Agenþia Judeþeanã de Ocupare aForþei de Muncã Sibiu, Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºiProtecþia Copilului Sibiu, precum ºi de Primãria Racoviþa (pentrubeneficiarii venitului minim garantat).

Ajutoarele alimentare provin din stocurile de intervenþie comunitare,destinate celor mai defavorizate categorii de persoane din Româniaprin Programul de mãsuri ºi acþiuni privind implementarea PEAD 2013.

Imediat ce alimentele vor ajunge de la depozitul din Sibiu, Primãriacomunei Racoviþa va anunþa începerea distribuþiei cãtre beneficiari.

Concluzii interesante dupã primul seminarfranco-român despre dezvoltare ruralã

trei comune din judeþul Vîlcea).Din România, la aceastã

întâlnire au part ic ipatreprezentanþi ai unor Grupuride Acþiune Localã, organismeneguvernamentale, responsabiliguvernamentali din domeniuldezvoltãrii rurale etc.

Participareimportantã

Printre participanþi s-au aflatºi Alexandru Potor - preºedinteFNGAL România, Beatr iceZaharescu - consilier la Direcþia

Generalã pentru DezvoltareRuralã PNDR, Severine Jacobs- consilier pentru agriculturã laAmbasada Franþei , Florin Vlad-prin consilierul ambasadoruluiRomâniei în Franþa, judeþul Sibiufiind reprezentat de un anima-tor în cadrul Asociaþiei Grupul deAcþiune Localã "Þara Oltului" ºiValent in Arvunescu, preºe-dintele Asociaþiei de Prietenie"Ille et Vilaine- Sibiu", membruîn mai multe structuri de tin GALdin judeþ.

Astfel, au fost discutate ºidezbãtute diverse chestiunilegate de colaborarea româno-francezã în domeniul dezvoltãrii

rurale, s-au prezentat exemplede bunã practicã, s-au fãcutplanuri pentru viitor etc.

"Scopul acestui seminar a fostacela de a iniþia noi colaborãriîntre teritorii din România ºiFranþa, de a valor i f icanumeroasele contacte dejastabi l i te pr in transformareaacestora în proiecte concrete.",a spus, la finalul întâlnirii, Marcle Fur, preºedintele Grupul deAcþiune Localã Pays de SaintBrieuc- Sud.

Prezent la întâlnire, euro-parlamentarul francez AlainCadec, a insistat asupra"importanþei cooperãrii franco-române în spri j inul zonelorrurale". La rândul sãu, FlorinVlad, a reamintit participanþilorfaptul cã relaþiile franco-româneau o vechime considerabilã ºi afel ic i tat organizator i i semi-narului. "Þãrile noastre (Franþaºi România) sunt acum foarteaproape de partenerii economicicare au o mulþime de interesecomune.", a spus pr imconsilierul Ambasadei Românieila Paris.

"Þara Oltului"continuãcolaborarea cuGAL Pays de SaintBrieuc Sud

O parte importantã a

programului seminarului a fostdedicatã prezentãrii Proiectului"Cultur i al imentare ºi ener-getice- cartof ºi mischantus",derulat în urmã cu câþiva ani deAsociaþia Grupul de AcþiuneLocalã "Þara Oltului" ºi Grupulde Acþiune Localã Pays de SaintBrieuc- Sud. Din partearomânã, despre acest proiect avorbit animatorul Asociaþ ieiGrupul de Acþiune Localã "ÞaraOltului" , expunerea f i indapreciatã de întreaga audienþã.

Cu acest prilej, reprezentantaGAL "Þara Oltului" a avut oîntâlnire cu Thibaut Guignard(animator GAL Pays de SaintBrieuc Sud), aleºi local i º iresponsabili ai organizatorilor"Festivalului Cartofului" (ce sedesfãºoarã la fiecare trei ani în

Ploeuc-Sur- Lie), pentru adiscuta despre rezultateleproiectului comun ºi colaborãriiin iþ iate în anul 2009. S-aconvenit ca munca împreunã sãf ie cont inuatã, colaborareaurmând sã se axeze în 2014 pevalorificarea turisticã, culturalãºi culinarã a celor douã teritorii.(Se intenþioneazã editarea unuighid turistic ºi culinar al ÞãriiOltului ºi Pays de Saint BrieucSud care sã cuprindã reþetespecifice bazate pe cartof saucare au în compoziþie cartoful.)

Informaþiile ne-au fost oferitede reprezentantul Grupului deAcþiune Localã Pays de SainBrieuc- Sud, Thibaut Guignard,iniþiatorul ºi organizatorul prin-cipal al seminarului.