Anrsc Prest Serv

download Anrsc Prest Serv

of 7

Transcript of Anrsc Prest Serv

 • 8/9/2019 Anrsc Prest Serv

  1/7

  Roe{Axra

  Guvernul

  Romdniei

  Ministerul

  Dezvoltirii Regionale

  9i

  Administratiei

  Publice

  Autoritatea

  Nafionali

  de Reglementare

  pentru

  Serviciile

  Comunitare

  de Utiliteti Publice

  ORDIN

  nr.

  16

  din

  data de

  21.01"2015

  AvAnd

  in

  vedere:

  dispozi[iile art. 50

  lit.

  d) din Regulamentul

  privind

  acordarea licentelor in

  domeniul

  serviciilor comunitare

  de

  utilitdli

  publice,

  aprobat

  prin

  HotdrArea

  Guvernului nr.74512007,

  cu modificdrile

  9i

  completdrile

  ulterioare coroborat cu

  prevederile

  din Anexa la

  Ordinul

  pregedintelui

  A.N.R.S.C. nr. 689/1

  8.12.2014;

  Procesul

  Verbal

  nr. 300696114.O1.2O15

  al Comisiei de

  licen[iere

  -

  sectiunea

  servicii

  publice

  de

  alimentare cu apd

  gi

  de

  canalizate, constituitd

  prin

  Decizia

  pregedintelui

  A.N.R.S.C.

  nr.

  25107.08.2007,

  cu

  modificdrile

  9i

  completdrile

  ulterioare;

  in temeiul arl. 4 alin.

  (4)

  din

  Regulamentul

  de

  organizare

  gi

  func[ionare

  a

  AutoritSlii

  Nationale

  de

  Reglementare

  pentru

  Serviciile Comunitare de Utiliteti

  Publice

  -

  A.N.R.S.C.,

  aprobat

  prin

  HotdrArea

  Guvernului

  nr. 527 12013,

  PRE$EDINTELE

  A.N.R.S.C.

  Emite

  prezentul

  ORDIN

  Art. l.

  incepAnd

  cu

  data

  prezentului

  ordin

  inceteazd

  suspendarea

  Licenlei

  nr.2175

  din

  18.10.2012,

  clasa 3

  pentru

  serviciul

  public

  de alimentare cu

  apd

  gi

  de

  canalizare,

  valabild

  pAnd

  la

  data

  de

  18.10.2017,

  eliberatd

  prin

  Ordinul

  pregedintelui

  A.N.R.S.C.

  nr.

  440118.10.2012,

  societdtii comerciale PREST SERV APA

  S.A., care se

  identificd

  prin

  CUI 28863486

  gi

  are sediul

  in

  municipiul

  Pagcani,

  Str. Moldovei, nr.

  33,

  judelul

  lagi.

  Art.

  ll.

  Ordinul

  pregedintelui

  A.N.R.S.C. nr.

  440118.10.2012,

  privind

  eliberarea licentei

  Licenlei nr.2175

  din

  18.10.2012

  se modificd, dupd cum urmeazd:

  1. Articolul

  1

  se modificd

  9i

  va

  avea urmdtorul cuprins:

  ,,Art.

  1.

  Se aprobd

  modificarea

  Condiliilor asociate

  licenfei

  anexd la

  Licenla

  nr.2175

  din

  18.10.2012,

  eliberatd

  societSfii

  comerciale

  PREST

  SERV

  APA

  s.A.."

  2. Arlicolul

  2 se modificd

  gi

  va

  avea urmdtorul cuprins:

  ,,Art.2.

  Licen{a

  9i

  Condifiile asociate licenlei fac

  parte

  integrantd

  din

  prezentul

  ordin."

  Art.

  lll. Prezentul

  ordin

  se

  publicd

  in

  Monitorul Oficial

  al

  RomAniei, Partea lV-a,

  pe

  cheltuiala titularului.

  Bucure$ti, sector 3, strada Stavropoleos

  nr.

  6, Cod

  fiscal:

  14935787;

  Cod IBAN: Trezoreria Operativ6 a Sectorului 3

  -

  RO92TRE27035032XXX012298

  tel. :

  021 /31

  7.97.51

  ;

  021 1326.17.81

  lax:021

  1317.97.52:' 021 1326.17.82

  www,anrsc.ro;

  [email protected]

 • 8/9/2019 Anrsc Prest Serv

  2/7

  Anexd la Licenta nr. 2175/1

  8.1 0.201

  2

  anexd

  aprobatd

  prin

  Ordinul

  pregedintelui

  A.N.R.S,C, nr.

  16/21.01.2015

  coNDrTilLE

  ASOCTATE

  LICENTEI

  PENTRU SERVICIUL

  PUBLIC DE ALIMENTARE

  DE

  CANALIZARE

  r.

  coNDrTil

  GENERALE

  1.

  Prezentul document

  stabilegte

  condiliile

  in

  care

  este

  clasa 3,

  pentru

  serviciul

  public

  de alimentare

  cu

  apd

  gi

  de

  canalizare,

  continuare

  serviciu,

  societalii

  comerciale

  PREST SERV

  APA

  S.A.,

  denumitd

  in

  continuare

  titularul

  licenlei.

  il.

  oBTECTUL

  9r

  VALABILITATEA

  LICENTEI

  2.

  Licenta are

  ca obiect

  acordarea

  permisiunii

  de

  a

  presta activitatea

  de epurare

  a

  apelor

  uzate

  gi

  evacuarea

  apei epurate

  in

  emisar

  in

  aria

  administrativ

  -

  teritoriald a

  municipiului

  Pagcani, din

  judelul

  lagi.

  3.

  Licen{a este

  valabild

  pAna

  la data

  de

  18.1A.2017.

  4.

  Licenta este

  valabild

  in cazul licitaliilor organizate

  de cdtre

  autoritdlile administraliei

  publice

  locale responsabile,

  in

  cond$iile

  stabilite de

  Legea serviciilor

  comunitare

  de utilitdli

  publice

  nr,

  51/2006,

  republicafd

  gi

  Legea serviciului

  de alimentare

  cu

  apd

  gi

  de

  canalizare

  nr, 241 /2006,

  republicatd.

  III.

  DREPTURI

  5.

  Titularul

  licenlei are dreptul de a exploata

  sistemul

  public

  aferent

  activitatii

  de epurare

  a

  apelor

  uzate

  gi

  evacuarea

  apei epurate

  in emisar,

  din aria administrativ

  -

  teritoriald

  a

  municipiului

  Pagcani,

  in

  baza

  Contractului de

  delegare

  de

  gestiune

  nr.

  170621A6.A9.2012

  modificat

  prin

  Actului adilional

  nr.

  4

  din data

  de

  22.12.2014,

  incheiat cu

  Municipiul

  Pagcani, din

  jude[ul

  la9i.

  6.

  Titularul licenlei

  poate

  participa

  la licitafii de

  delegare

  a

  gestiunii

  serviciului

  public

  de

  alimentare

  cu

  apd

  gi

  de

  canalizare,

  organizate

  de cdtre

  autoritdlile

  administraliei

  publice

  locale,

  in

  condiliile

  legii.

  7.

  Titularul

  licenlei

  are

  dreptul

  sd

  incaseze

  contravaloarea

  serviciilor

  furnizate/prestate,

  la

  preturile/tarifele

  stabilite

  gi

  aprobate

  conform

  prevederilor

  legale

  in vigoare.

  rv. oBLTGATil

  Respectarea

  principiului

  responsabilitdtii

  gi

  legalitdttii

  8.

  Titularul

  licen[ei are

  obligalia de

  a

  respecta

  in totalitate

  prevederile:

  a)

  licentei;

  b)

  legislatiei

  in

  vigoare.

  9.

  Furnizarea/prestarea

  serviciului

  se

  va

  face

  in

  condiliile

  rdspunderii

  fald de

  toate

  actele

  sau

  faptele

  care

  decurg

  respectivd.

  legalitatii

  al

  asumdrii

  activitatea

  7._oy1tri.,

  :,. t\

  '{

  tl."'

  ,/d.

  '

  "

  c

  lii$;;ss

  i*".i"-"---*u:l#lrl

  \\os.3a

  otneYi+7/

  \I^ntcrrr-ec.(7/

  sau

 • 8/9/2019 Anrsc Prest Serv

  3/7

  (:$?"{1r":N

  it

  0. Titularul

  licenlei

  are

  obligalia

  de

  afurnizalpresta

  delegare

  a

  gestiunii

  serviciulur,

  incheiat

  cu

  responsabild,

  in

  conditiile

  legii.

  serviciul

  Contract

  de

  autoritatea

  a

  ublice

  locale

  11.

  Titularul

  licentei

  are

  obligatia

  ca, pe

  durata licenlei,

  sd

  delind,

  in

  termen

  de valabilitate,

  toate

  avizele, acordurile

  gi/sau

  autorizatiile,

  fald

  de

  care se

  apreciaza legalitatea

  desfdgurdrii

  activitdtilor

  specif

  ice

  serviciului.

  12. Pentru

  activitalile

  ce fac

  obiectul

  licenlei,

  titularul

  licenlei va

  {ine

  o

  eviden{d

  contabild

  separatd

  de cea asociatd

  oricdror

  altor

  activitati

  comerciale

  sau

  servicii

  din obiectul

  sdu

  de

  activitate

  gi

  respectiv

  pentru

  fiecare

  localitate

  de operare

  in

  parte,

  in

  conformitate

  cu

  prevederile

  ar1.

  27

  alin.

  (4)

  din Legea

  serviciului

  de

  alimentare

  cu apa

  gi

  de canalizare

  nr.

  241

  12006,

  republicatd.

  lnterdic{ia

  de transfer

  a

  licenlei

  13. Titularul

  licentei

  nu

  poate

  transfera

  licenla,

  orice transfer

  fiind

  nul

  de drept.

  14.

  Titularul

  licentei

  are obligatia

  de a

  desfdgura

  activitalile

  specifice

  licenlei

  in

  cadrul

  organizdrii

  proprii,

  fdrd

  a

  putea

  transfera

  unor te(i

  drepturile

  9i

  obliga[iile

  care

  ii

  revin

  conform

  licentei.

  Asigurarea

  continuitdtii

  cantitativ

  gi

  calitativ

  a serviciului

  15.

  (1)

  Titularul

  licentei

  va

  asigura

  calitatea

  gi

  eficienla

  serviciului,

  realizarea

  indicatorilor

  de

  performantd,

  la

  nivelurile

  stabilite in

  Regulamentul

  propriu

  al

  serviciului,

  elaborat

  gi

  aprobat in

  conformitate

  cu reglementdrile

  legale

  in vigoare

  gi

  in

  standardele

  gi

  normativele

  specifice in

  vigoare.

  (2)

  Potrivit

  arl.226lit. i)

  9i

  lit.

  j)

  din

  Regulamentul

  -

  cadru

  al serviciului

  de alimentare

  cu apd

  gi

  de

  canalizare

  aprobat

  prin

  Ordinul

  pregedintelui

  A.N.R.S.C.

  nr.

  8812007,

  titularul

  licenlei

  are

  obliga[ia

  sd asigure:

  a) furnizarea

  apei

  potabile

  sau

  industriale

  la

  parametrii

  de

  potabilitate

  impugi

  de

  actele

  normative

  in

  vigoare,

  cu asigurarea

  valorilor

  debitelor

  9i

  a

  presiunii

  de serviciu,

  indiferent

  de

  pozi[ia

  utilizatorului

  in

  schema

  de func[ionare;

  b)

  preluarea

  apelor

  uzale

  gi

  meteorice

  la

  sistemul de

  canalizare

  gi

  verificarea

  calitdlii

  acestora.

  Asigurarea

  igienei

  jii

  sandtalii

  populaliei

  :

  16.

  Furnizarea

  servisiului

  se

  va

  face

  in

  condiliile

  respectdrii

  reglementdrilor

  specifice

  in

  vigoare

  referitoare

  la igiena

  9i

  sdndtatea

  populaliei.

  17.

  (1)

  Titularul

  licenfei

  are

  obligalia

  sa

  asigure

  calitatea

  apei

  potabile

  furnizatd

  utilizatorilor,

  in

  conditiile

  stabilite,

  in

  principal,

  de

  Legea

  nr.

  45812b02

  privind

  calitatea

  apei

  potabile,

  cu

  modificdrile

  gi

  completdrile

  ulterioare

  9i

  de H.G. nr.

  97412004

  pentru

  aprobarea

  Normelor

  de

  supraveghere,

  inspec(ie

  sanitard

  gi

  monitorizare

  a calitdfii

  apei

  potabile

  gi

  urii de

  autorizare

  sanitarS,a

  pioduc[iei

  gi

  distributiei

  apei

  potabile.

  (2)

  Mdsurarea:indicatorilor gi parametrilor

  de

  calitate

  ai

  apei

  potabile

  se

  titularul

  licenlei,

  iin

  cadrul

  activitalii

  de

  monitorizare

  de

  control,

  pe

  care ace

  realizeze

  potrivit

  prevederilor

  legale

  in

  vigoare.

  z7..\e .i .F

  j,-

  +,

  /

  x_._

  J'

  :

  :

  r

  rhy,i6a

  ,

  t'i""drft

  tffi",: F"#

 • 8/9/2019 Anrsc Prest Serv

  4/7

  Asigurarea

  adaptabilitdtii

  Ia

  cerinlele consumatorilor

  18. Titularul licen{ei

  va urmdri sd asigure

  disponibilitdli

  de

  naturd

  rezerve

  de capacitate, care

  sd

  permitd,

  in

  funclie de

  cerintele

  restrAngerea cantitativd a serviciului, la acelagi nivel de calitate.

  Asigurarea accesibilitdtii egale

  la

  serviciul

  public,

  in

  condilii

  contractuale

  19.

  (1)

  Titularul

  licentei

  are obligalia de a asigura

  egalitatea de tratament a utilizatorilor,

  ?n

  conditi

  i

  contractuale.

  (2)

  Utilizatorii au drept de

  acces nediscriminatoriu la

  serviciu,

  in

  conditii contractuale

  gi

  cu

  respectarea

  prevederilor

  regulamentului

  serviciului

  gi

  a

  programelor

  de

  reabilitare, extindere

  9i

  modernizare a sistemelor de

  alimentare

  cu

  apd

  gi

  de canalizare.

  Titularul licentei va

  asigura

  pentru

  toti

  utilizatorii

  care au

  instalatii

  de

  utilizare

  a apei,

  acces de brangare la sistemul

  de

  alimentare cu

  apd,

  in

  conditiile

  legii

  9i

  ale Ordinului

  pregedintelui

  A.N.R.S.C.

  nr.

  Bgl2007

  20. Titularul licenlei

  are

  obligalia

  de

  a

  furnizalpresta

  seruiciul

  numai

  pe

  bazd

  de

  contracte

  conforme Contractului

  -

  cadru de furnizarelpreslare

  a

  serviciului de alimentare cu apd

  gi

  de

  canalizare aprobat

  prin

  Ordinul

  pregedintelui

  A.N.R.S.C.

  nr.

  9012007.

  21. Pentru realizarea

  obligaliilor

  din

  licenld,

  titularului

  licenlei nu

  ?i

  este

  permis

  sd

  perceapd

  utilizatorilor alte sume

  bdnegti, in afara

  celor

  facturate

  pe'baza

  preturilor/tarifelor

  avizate

  de

  A.N.R.S.C.

  gi

  aprobate de autoritatea administratiei

  publice

  locale.

  22. Titularul

  licenlei are

  obliga[ia

  de

  a

  se

  prezenta

  la

  audieri,

  atunci

  cAnd

  autoritatea

  administratiei

  publice

  locale

  il

  convoaci,

  potrivit

  competentelor

  sale conferite de lege,

  pentru

  a

  media

  gi

  soluliona

  conflictele dintre

  acesta

  9i

  utilizatorii

  serviciului.

  Asigurarea

  protecliei gi conservdrii mediului

  23. Titularul licentei are obliga[ia

  sa

  realizeze furnizarea serviciului

  in

  condiliile

  respectdrii

  reglementdrilor

  specifice

  in

  vigoare

  din domeniul

  gospoddrii

  apelor

  gi

  protectiei

  mediului.

  24, Pe intreaga

  perioadd

  de

  prestare

  a activitdtilor specifice serviciului,

  titularul licen[ei

  are

  obligafia,

  potrivit prevederilor

  O.U.G.

  nr.

  19512005

  privind

  proteclia

  mediului,

  cu

  modificdrile

  gi

  completdrile

  ulterioare

  gi

  ale

  reglementdrilor

  specifice

  in

  vigoare, sd asigure:

  a)

  sisteme

  proprii

  de supraveghere a

  instalatiilor

  gi

  proceselor

  tehnologice

  gi

  de

  automon

  it

  orizare

  a

  em

  isiilor

  poluante

  ;

  b) evidenta

  rezultatelor

  automonitorizdrii

  gi

  raportarea acestora cdtre autoritatea de

  mediu

  competentS, conform

  actelor

  normative

  in

  vigoare;

  c)

  informarea

  autoritdtilor

  competente in

  cazul elimindrii

  accidentale de

  poluanti

  in mediu

  sau

  de accident

  major.

  25.

  (1)

  Gospoddrirea

  resurselor de apd se va

  face in

  conformitate

  cu

  prevederile

  Legii apelor

  nr.

  10711996,

  cu

  modificdrile

  gi

  completdrile ulterioare,

  ln

  baza

  Autorizatiei

  de

  gospoddrire

  a

  apelor emisd de

  autoritatea

  de

  reglementare

  competentd.

  (2)

  Titularul

  licentei are

  obligalia de

  a detine,

  in

  termen

  de

  valabilitate

  mediu

  pentru

  toate

  activitdlile

  specifice serviciului

  pe

  care

  le

  presteazd,

  eli

  mediu

  competentd,

  in

  conditiile

  stabilite de O.U.G.

  nr.

  19512005

  privi

  modif

  icdrile

  gi

  completirile

  ulterioare.

  de

  econ

  utilizatoru

  ffiii*,"'N

  li""s;i-;

  ,CU

 • 8/9/2019 Anrsc Prest Serv

  5/7

  1-l;,'.111".;

  b+.?tsi.l

  a

  '.:

  .

  (3)

  Autorizatiile

  de

  gospoddrire

  a

  apelor sau Autorizaliile

  de m

  acorddrii

  licenlei,

  se

  vor

  transmite

  la

  A.N.R.S.C.

  in

  termen

  de

  30 de

  zi

  e ulterior

  26.

  Titularul licentei

  are obligalia

  de a

  asigura

  monitorizarea

  cal

  9r

  a

  aper

  epurate,

  deversate ?n

  emisar, intocmind

  ?n

  acest sens

  un

  prog

  itorizare,

  in

  conformitate

  cu

  prevederile

  H.G. nr.

  18812002

  pentru

  aprobarea

  unor norme

  privind

  condiliile

  de

  descdrcare

  in mediul

  acvatic

  a apelor

  uzate,

  cu

  modificdrile

  gi

  completdrile

  ulterioare gi

  ale

  H.G. nr.

  351/2005

  privind

  aprobarea Programului

  de eliminare treptatd

  a evacudrilor,

  emisiilor

  gi

  pierderilor

  de substante

  prioritar periculoase.

  Asigurarea

  administrdrii

  eficiente

  a bunurilor din

  proprietatea

  publicd

  a unitdtilor

  adm i n i

  strativ

  -

  teritori ale

  27.

  (1)

  Titularul

  licenlei va

  elabora

  gi

  aplica o strategie

  proprie

  in

  concordanld

  cu

  Strategia

  de

  dezvoltare locald

  a

  serviciului, adoptatd

  de autoritatea

  administraliei

  publice

  locale,

  care

  va

  prevedea

  realizarea

  unor obiective

  precum

  orientarea serviciului

  cdtre utilizator

  gi

  asigurarea

  calitSlii

  serviciului la

  nivel

  corespunzdtor Uniunii Europene,

  reducerea consumurilor energetice,

  adoptarea solutiilor tehnice

  gi

  tehnologice

  moderne,

  cu costuri minime, imbundtalirea

  calitdtii

  mediului.

  (2)

  Strategia de dezvoltare

  a serviciului va

  sta

  la

  baza Planului

  de afaceri

  gi

  a

  promovdrii

  programelor

  de investitii

  pentru

  dezvoltarea

  gi

  modernizarea

  sistemelor

  aferente

  serviciului,

  elaborate in conformitate

  cu

  programele

  directoare

  de

  investilii

  multianuale

  aprobate

  de

  autoritatea administratiei

  publice

  locale

  responsabile.

  (3)

  Titularul licentei

  va transmite

  la A.N.R.S.C.

  planul

  detaliat

  privind

  Programele

  de

  investitii

  in

  derulare

  gi

  a celor

  planificate,

  in termen

  de 90 de zile

  de

  la

  eliberarea licenlei,

  iar

  stadiul

  realizdrii

  obiectivelor

  se

  va

  transmite

  semestrial.

  28.

  Titularul licenlei

  are

  obligatia

  de

  a

  menline

  in

  functiune capacitdlile

  de la data

  preludrii in

  exploatare, cu

  exceplia cazurilor in

  care,

  realizarea

  serviciului

  in

  conditii de

  eficienta

  tehnico

  -

  economica

  gi

  adaptabilitate la

  cerinlele

  utilizatorilor, necesitd

  extinderea

  sau

  restrAngerea

  acestora.

  Gestionarea serviciuluiin

  conditii

  de rentabilitate,

  calitate

  gi

  eficienld

  29. Titularul

  licen[ei va

  urmdri

  realizarea

  unui

  raport

  cost

  -

  calitate optim

  pentru

  serviciul

  furnizaVprestat,

  in

  conformitate

  cu

  prevederile

  Legii

  serviciului de alimentare

  cu apa

  gi

  de

  canalizare nr.24112006, republicatd,

  scop in

  care

  va

  aplica

  mdsuri

  precum:

  a)

  metode

  performante

  de management,

  care sd conducd la

  reducerea

  costurilor

  de operare,

  inclusiv

  prin

  aplicarea procedurilor concuren[iale impuse

  de

  reglementdrile legale

  in

  vigoare

  privind

  achizitiile

  de

  lucrdri

  sau

  bunuri;

  b)

  contorizarea

  cantit5lilor

  de apd

  produse,

  distribuite

  gi

  respectiv

  facturate;

  c) cregterea

  eficientei

  gi

  a

  randamentelor

  sistemelor

  prin

  reducerea

  consumurilor

  specifice

  de

  materii

  prime

  gi

  energie

  gi

  respectiv

  prin

  reutilarea

  gi

  retehnologizarea

  acestora;

  d)

  limitarea

  cantitdtilor

  de apd

  potabila

  distribuitd

  prin

  re[elele

  publice,

  utilizatd

  in

  procesele

  industriale

  gi

  diminuarea

  consumurilor

  specifice

  prin

  recircularea, refolosirea

  9i

  reutilizarea

  acesteia

  30.

  Pentiu

  cregterea eficien[ei

  gi

  a

  randamentului

  sistemului,

  titularul

  licenlei va

  mdsurile

  stabilite conform Ordinului

  pregedintelui

  A.N.R.S.C.

  nr. 88/2007,

  astf

  a) elaborarea gi implementarea unei

  strategii

  pentru

  controlul

  pierderilor

  de

  cel

  putin

 • 8/9/2019 Anrsc Prest Serv

  6/7

  b) efectuarea

  de

  lucrdri

  de

  reabilitare

  sau modernizare,

  dupd caz, in

  si

  generald

  de apd,

  de

  la

  captare

  la

  utilizator,

  este

  mai

  mare

  de

  20"/"

  ;

  c) monitorizarea

  consumurilor

  de

  energie

  electricd

  gi

  intocmirea

  aplicarea

  mdsurilor

  de eficientizare

  gi

  reducere

  a

  costurilor.

  31.

  ln scopul

  imbundtdlirii

  eficienlei

  energetice,

  titularul

  licentei va

  intocmi

  programe

  de mdsuri,

  avAnd

  labazd

  auditul energetic, realizat

  in

  conformitate

  cu

  prevederile

  O.G.

  nr.2212008

  privind

  eficienta energeticd

  gi

  promovarea

  utilizarii la

  consumatorii

  finali

  a surselor regenerabile

  de

  energie.

  Asigurarea liberului

  acces

  la informaliile

  de

  interes

  public privind

  serviciul

  32.

  Titularul licentei

  are obligalia de a

  pune

  la

  dispozitie celor

  interesati,

  toate informa[iile

  de

  i nte

  res

  pu

  bl

  ic,

  p

  rivi n

  d se

  rvici

  u I

  f

  urnizatl

  prestat

  util

  izato

  ri lo

  r.

  33.

  (1)Titularul

  licenlei

  va

  menfine

  in funcliune

  un

  sistem

  prin

  care

  poate primi

  gi/sau

  oferi

  date,

  informatii

  9i

  consultantd

  privind

  orice situalie

  sau

  imprejurare

  care

  atecteazd

  siguranta,

  d

  ispon

  ibi

  I

  itatea

  9i/sau

  conti

  n

  u

  itatea

  f

  u

  rn

  izd

  ri

  i/p

  restd ri i

  servici u

  I

  u

  i.

  (2)

  Acest

  sistem unitar va

  fi

  organizat sub formd

  de centre

  de relalii cu

  publicul

  in care vor

  fi

  solulionate

  probleme

  de orice naturd

  in

  rela[ia

  cu titularul

  licenfei.

  Sistemul instituit va

  oferi

  informatii

  cu

  titlu

  gratuit

  gi

  va

  fi

  disponibil

  permanent

  apelurilor

  telefonice.

  (3)

  Titularul licenlei va face

  publica

  orice schimbare de adresd sau numdr

  de telefon,

  a

  sistemului

  prin

  care se asigurd comunicarea

  cu

  utilizatorii.

  Relalia

  cu

  A.N.R.S.C.

  34. La solicitarea reprezentantilor

  autorizali

  ai

  A.N.R.S.C.,

  titularul licen[ei

  are obligalia

  de

  a

  furniza,

  tdrd

  intArziere,

  toate

  informafiile

  solicitate

  gi de

  a

  asigura accesul acestora,

  la

  documentele tehnice

  gi

  financiare

  gi/sau

  in

  sistemul exploatat,

  ?n

  conformitate

  cu

  prevederile

  aft. 48 alin.

  (2)

  din Legea

  serviciilor

  comunitare de utilitdli

  publice

  nr.

  51

  12006, republicatd.

  Titularul

  licenfei

  va

  asigura orice asistentd necesard

  pe parcursul

  efectudrii

  inspec[ieiin

  cauzd.

  35. Titularul

  licentei

  va

  asigura

  pregdtirea

  personalului propriu prin

  inscrierea

  gi

  participarea

  reprezentan[ilor

  sdi,

  la

  cursurile de

  instruire

  gi

  pregdtire profesionald

  organizate de A.N.R.S.C..

  36.

  Titularul licenlei

  are

  obligatia

  de

  a

  achita

  un

  tarif

  anual

  de

  menlinere

  a

  licenlei,

  a

  cdrui

  plata

  se

  va

  efectua in trange trimestriale

  egale,

  avAnd

  ca termen

  limitd

  data de 20 a

  primei

  luni

  din

  trimestrul curent,

  pentru

  trimestrul

  precedent, potrivit prevederilor

  Regulamentului

  privind

  acordarea

  licentelor

  in

  domeniul serviciilor

  comunitare de utilitdfi

  publice,

  aprobat

  prin

  H.G. nr.

  74512007,

  cu modificdrile

  gi

  completdrile

  ulterioare.

  v.

  RESTR|CTil

  37.

  (1)

  Recunoagterea

  prin prezenta

  licenld,

  a drepttrlui titularului, de a turnizalpresta

  serviciul

  gi

  de a exploata sisteme

  publice

  aferente

  acestuia,

  se

  limiteazd

  exclusiv

  la

  prestarea

  activitdlii

  de epurare a apelor uzate

  gi

  evacuarea

  apei epurate

  in

  emisar

  gi

  exploatarea sistemului

  prin

  care se realizeazd aceasta,

  in

  municipiul

  Pagcani,

  conform

  pct.

  5 din Condiliile

  asociate

  licenlei.

  (2)

  Modificarea

  condiliilor asociate

  licentei

  in

  sensul extinderii ariei

  adm

  r

  teritoriale

  de

  furnizare/prestare a serviciului se

  poate

  face la

  solicitarea titularului

  itate

  tce,

  ffi

  u

  prevederile

  aft.

  50, art.

  51 gi aft. 53 din

  Regulamentul

  privind

  a

  rin

 • 8/9/2019 Anrsc Prest Serv

  7/7

  domeniul serviciilor

  comunitare

  de

  utilitati

  publice,

  aprobat

  prin

  modificdrile

  gi

  completdrile

  ulterioare.

  (3)

  Titularul licenlei

  are obligalia

  de a solicita modificarea

  conditiil

  7,

  cu

  igi

  in

  cazul

  prelungirii

  valabilitatii,

  respectiv

  al

  incetdrii valabilitatii

  contractelor

  valabile la

  data acorddrii licentei,

  potrivit prevederilor

  art.

  50

  din

  Regulamentul privind

  acordarea

  licentelor

  in

  domeniul

  serviciilor comunitare

  de utilitati

  publice,

  aprobat

  prin

  H.G.

  nr. 74512007,

  cu

  modificarile

  gi

  completdrile

  ulterioare.

  (

  )

  ln

  cazul

  in

  care,

  tltularul licenlei

  urmeazd sd

  inceteze

  prestarea

  serviciului,

  are

  obligalia

  si

  solicite

  la A.N.R.S.C.

  retragerea licentei,

  in

  conformitate cu art.59 alin.

  (1) gi

  alin.

  (4)

  din

  regulament.

  lnten{ia

  de

  incetare

  a

  prestdrii

  serviciului se

  va

  notifica la A.N.R.S.C. cu cel

  putin

  6

  luni

  inainte

  de data depunerii

  cererii

  de

  retragere

  a

  licentei.

  vr.

  sANcTruNr

  38. Constatarea

  contraventiilor

  gi

  aplicarea

  sancliunilor

  se

  face

  de

  cdtre

  persoanele

  Tmputernicite

  de

  pregedintele

  A.N.R.S.C.,

  ?n

  temeiul

  art.48

  alin. (1)

  din

  Legea

  serviciilor

  comunitare de utilitali

  publice

  nr.5112OA6,

  republicatd

  gi

  al

  ar1.

  40

  alin.

  (2)

  din

  Legea

  serviciului

  de alimentare

  cu apa

  gi

  de

  canalizare

  nr.

  24112A06,

  republicatd.

  Sanctiunile

  9i

  cuantumurile

  amenzilor

  sunt cele

  prevdzute

  de

  art.

  47

  alin.

  (1)

  -

  alin.

  (a)

  din

  Legea

  serviciilor

  comunitare

  de

  utilitali

  publice

  nr. 5112006, rbpublicatd

  9i

  art. 39 alin.

  (3) gi

  alin.

  (

  )

  din Legea

  serviciului

  de

  alimentare cu

  apd

  gi

  de

  canalizare

  nr.24112006, republicatd.

  39. A.N.R.S.C.

  poate

  suspenda/retrage

  licenla

  in

  urmdtoarele cazuri:

  a) nerespectarea

  obliga[iilor

  prevdzute

  de

  legislatia

  specificd

  in

  vigoare;

  b) dacd

  titularul

  licenlei

  se afld

  intr-una

  din

  situatiile

  prevdzute

  de regulament;

  c)

  incalcarea

  in

  mod repetat

  a uneia

  sau

  mai

  multor conditii

  ale

  licentei;

  d) alte cazuri

  previzute

  de

  reglementdrile

  specifice

  in

  vigoare.

  40.

  A.N.R.S.C.

  va

  proceda

  la retragerea

  imediatd a

  licenfeiin

  urmdtoarele

  cazuri:

  a) se constatd

  cd titularul

  licen[ei

  nu

  a

  respectat

  cerintele

  precizate

  la

  pct.

  13

  gi pct.

  14

  din

  Condiliile

  asociate licen[ei

  ;

  b)

  titularul licenlei

  nu respectd

  intocmai

  cerinta de

  la

  pct.

  34 din Conditiile

  asociate I