ANRE - Raspunsuri Legislatie

31
Bibliografie: 1. Codul de masurare a energiei electrice aprobat prin ordinul ANRE 17/2002 2. Codul tehnic al retelei electrice de distributie aprobat prin decizia ANRE 101/2000 3. Regulament pentru stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin ordinul ANRE 45/2006 4. Codul tehnic al retelelor electrice de transport aprobat prin ordinele ANRE 20/2004 si 35/2004 5. Regulamentul privind racorarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin HGR 867/2003 6. Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic aprobat prin ordinul ANRE 24/2007 7. Legea energiei electrice 13/2007 8. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) aprobat prin ordinul ANRE 25/2007 9. Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice aprobat prin ordinul ANRE 49/2007 10. Procedura de solutionare a neintelegerilor privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public si emiterea avizelor de amplasament aprobata prin ordinul ANRE 18/2004 11. Regulamentul de furnizare a energiei electrice aprobat prin HGR 1007/2004 Nr crt Grad Cod Norma Enunt Varianta a Varianta b Varianta c 1 III-IV 1 Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A, B, C, se face considerând: energia electricã consumatã în ultimele 12 luni, pentru locurile de consum existente art 17a puterea maximã contractatã, pentru orice loc de consum energia electricã anualã contractatã, pentru locurile de consum noi art 17b

description

UTIL CELOR DEDICATI

Transcript of ANRE - Raspunsuri Legislatie

Page 1: ANRE - Raspunsuri Legislatie

Bibliografie:

1. Codul de masurare a energiei electrice aprobat prin ordinul ANRE 17/2002

2. Codul tehnic al retelei electrice de distributie aprobat prin decizia ANRE 101/2000

3. Regulament pentru stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin ordinul ANRE 45/2006

4. Codul tehnic al retelelor electrice de transport aprobat prin ordinele ANRE 20/2004 si 35/2004

5. Regulamentul privind racorarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin HGR 867/2003

6. Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic aprobat prin ordinul ANRE

24/2007

7. Legea energiei electrice 13/2007

8. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si

exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (Revizia 3) aprobat prin ordinul

ANRE 25/2007

9. Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente

capacitatilor energetice aprobat prin ordinul ANRE 49/2007

10. Procedura de solutionare a neintelegerilor privind racordarea utilizatorilor la retelele

electrice de interes public si emiterea avizelor de amplasament aprobata prin ordinul ANRE 18/2004

11. Regulamentul de furnizare a energiei electrice aprobat prin HGR 1007/2004

Nr crt Grad Cod

Norma Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

1 III-IV 1

Încadrarea punctelor de măsurare aferente locurilor de consum în una dintre categoriile A, B, C, se face

considerând:

energia electricã consumatã în ultimele 12 luni, pentru locurile de

consum existente art 17a

puterea maximã contractatã, pentru orice loc de consum

energia electricã anualã contractatã, pentru locurile de consum noi

art 17b

Page 2: ANRE - Raspunsuri Legislatie

2 III-IV 1

Trecerea în altă categorie de punct de măsurare pentru locurile de consum se face

prin grija Operatorului de măsurare, atunci când consumul de energie electrică pentru ultimele 12

luni se abate de la valorile de definiţie cu:

+ 5% respectiv - 20%

+10% respectiv - 30% art 18

+ 10% respectiv - 10%

3 III-IV 1

Puncte de măsurare de categoria C sunt cele utilizate pentru măsurarea

energiei electrice vehiculate pe circuitele care alimentează locuri de consum de energie electrică

având un consum anual:

peste 200 MWh sub 200 MWh art 16c peste 300 MWh

4 III-IV 1

Operatorul de măsurare a energiei electrice vehiculate

prin puncte de măsurare de categoria A:

este unic

art 64 poate fi oricare furnizor poate fi oricare

producător

5 III-IV 1

Contorul de energie electrică montat într-un

punct de măsurare de categoria B trebuie prevăzut cu:

un sigiliu două sigilii trei sigiliiv

art 111

6 III-IV 1 În punctele de măsurare de

categoria B se utilizează:

exclusiv contoare

electronice art 89

exclusiv contoare de

inducţie

contoare electronice sau

contoare de inducţie

7 III-IV 1

Puncte de măsurare de

categoria A sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate pe circuitele care

alimentează locuri de consum de energie electrică având un consum anual:

peste 100 GWh art 16a sub 50 GWh sub 100 GWh

8 III-IV 1

Pentru sistemele de

măsurare de categoria A, secţiunea şi lungimea circuitelor care asigură legătura dintre

transformatoarele de tensiune pentru măsurare şi contoare trebuie astfel alese încât căderile de tensiune pe

aceste circuite să nu fie mai mari de:

0,25V 0,05V art 45 0,5V

9 III-IV 1

În cazul sistemului de citire

automată la nivelul punctului central, indecşii se stochează în baza de date pe

o perioadă de minim:

400 zile art 79 200 zile 300 zile

10 III-IV 1

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele utilizate pentru măsurarea energiei electrice vehiculate

pe circuite cu putere nominală:

mai mică de 100 MVA

art 16 a mai mare de 100 MVA egală cu 100 MVA

Page 3: ANRE - Raspunsuri Legislatie

11 III-IV 1

Puncte de măsurare de categoria B sunt cele utilizate pentru măsurarea

energiei electrice vehiculate pe circuite cu putere nominală:

mai mică de 100 MVA

art 16 b mai mare de 100 MVA egală cu 100 MVA

12 III-IV 1

Contorul de energie

electrică montat într-un punct de măsurare de categoria C trebuie prevăzut cu:

un sigiliu două sigilii art 158 trei sigilii

13 III-IV 1 Se pot utiliza contoare cu preplată pentru punctele de măsurare de categoria:

A B C art 190

14 III-IV 1

Pentru sistemele de măsurare de categoria A, este obligatorie inspectarea

contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale

cel puţin:

o dată la doi ani o dată pe an art 63 o dată la trei ani

15 III-IV 1

Pentru sistemele de măsurare de categoria B,

este obligatorie inspectarea contoarelor şi a concentratoarelor de către Operatorul de măsurare şi

efectuarea unei citiri locale cel puţin:

o dată la doi ani art 121 o dată pe an o dată la trei ani

16 III-IV 1

Pentru sistemele de

măsurare de categoria C, este obligatorie inspectarea contoarelor şi a concentratoarelor de către

Operatorul de măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel puţin:

o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani art169

17 III-IV 1 Pentru sistemele de

măsurare de categoria B măsurarea se face folosind:

tensiunile şi curenţii de pe toate cele trei

faze, la înaltă şi joasă tensiune art 95

tensiunile şi curenţii de pe

toate cele trei faze, la joasă, medie şi înaltă tensiune

curenţii de pe două sau trei faze şi

tensiunile dintre faze, la medie tensiune art 95

18 III-IV 1

În cazul sistemelor de măsurare de categoria C, pentru consumatorii casnici înregistrarea energiei

reactive:

este obligatorie nu este obligatorie art 148

se face cu acordul consumatorului

19 III-IV 1

Pentru sistemele de

măsurare de categoria A se utilizează contoare electronice cu clasa de exactitate:

0,5 pentru energia activă şi 2 pentru energia reactivă

0,2S pentru energia activă

şi 1 pentru energia reactivă art 34

2 pentru energia activă şi 3 pentru energia reactivă

20 III-IV 1

Pentru sistemele de măsurare de categoriile B şi C, este permisă transmiterea

informaţiei de la contoare la concentratoare astfel:

numai în format numeric

prin intermediul impulsurilor generate de contoare sau în format

numeric art 106 si art 156

numai prin intermediul impulsurilor

generate de contoare

Page 4: ANRE - Raspunsuri Legislatie

21 III-IV 1

În operarea sistemelor de

măsurare, Operatorii de măsurare a energiei electrice îndeplinesc următoarele funcţii de bază:

măsurarea energiei electrice şi a

mărimilor specifice pentru determinarea serviciilor de sistem

tehnologice art 26a

furnizarea energiei electrice

achiziţionarea valorilor mărimilor măsurate art 26b

22 III-IV 1 Contoarele cu preplată trebuie inspectate de către Operatorul de măsurare şi

citite local cel puţin:

o dată la doi ani art 196 o dată pe an o dată la trei ani

23 II-IV 2

Codul tehnic al reţelelor

electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a

legislaţiei secundare, este aprobat:

Prin Hotărâre a Guvernului României.

Prin Ordin al ministrului Economiei şi Comerţului.

Prin Decizie a preşedintelui ANRE.

Art 1.1.2

24 II-IV 2 Scopul “Codului tehnic al reţelelor electrice de

distribuţie” este:

DDee aa pprroommoovvaa ssii iimmppuunnee rreegguulliillee şşii cceerriinnţţeellee ddee oorrddiinn tteehhnniicc ssii ccoommeerrcciiaall

îînn vveeddeerreeaa bbuunneeii ffuunnccţţiioonnăărrii aa ppiieeţţeeii ddee eenneerrggiiee eelleeccttrriiccăă

DDee aa pprroommoovvaa ssii iimmppuunnee

rreegguulliillee şşii cceerriinnţţeellee ddee oorrddiinn tteehhnniicc mmiinniimmaallee ppeennttrruu oo ffuunnccţţiioonnaarree ssiigguurrăă,, ssttaabbiillăă şşii

eeccoonnoommiiccăă aa rreeţţeelleelloorr eelleeccttrriiccee ddee ddiissttrriibbuuţţiiee,, îînn bbeenneeffiicciiuull ttuuttuurroorr uuttiilliizzaattoorriilloorr aacceessttoorraa

aarrtt 11..22..11

DDee aa pprroommoovvaa ssii iimmppuunnee rreegguulliillee şşii cceerriinnţţeellee ddee oorrddiinn

tteehhnniicc mmiinniimmaallee ppeennttrruu oo ffuunnccţţiioonnaarree ssiigguurrăă,, ssttaabbiillăă şşii

eeccoonnoommiiccăă aa rreeţţeelleelloorr eelleeccttrriiccee ddee ttrraannssppoorrtt îînn

bbeenneeffiicciiuull ttuuttuurroorr uuttiilliizzaattoorriilloorr aacceessttoorraa

25 II-IV 2

Printre obiectivele Codului

tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme

în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de

distribuţie. 1.2.2 a

Stabilirea responsabilităţilor şi

obligaţiilor operatorilor de distribuţie şi ale tuturor utilizatorilor reţelelor electrice de distribuţie.

1.2.2.b

Stabilirea unui set de reguli şi norme

în vederea asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de

transport.

26 II-IV 2

Printre obiectivele Codului

tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea

asigurării accesului utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Stabilirea cerinţelor tehnice pentru racordarea

utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie. 1.2.2 d

Stabilirea Standardului de performanţă pentru

serviciul de distribuţie a energiei electrice. 1.2.2c

27 II-IV 2 Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor electrice

de distribuţie (Codul RED) se regăsesc:

Stabilirea cerinţelor pentru dezvoltarea reţelelor electrice

de distribuţie. 1.2.2 e

Stabilirea unui set de reguli şi norme în vederea asigurării accesului

utilizatorilor la reţelele electrice de transport.

Stabilirea interfeţelor şi a

fluxurilor informaţionale dintre operatorii de distribuţie şi

operatorul de transport şi de sistem şi utilizatorii

reţelelor electrice de distribuţie 1.2.2 f

28 II-IV 2 Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie reglementează activitatea operatorilor de distribuţie:

la care acţionar principal este statul român.

la care acţionar majoritar nu este statul român.

tuturor operatorilor

de distribuţie, indiferent de acţionarul

majoritar.

Page 5: ANRE - Raspunsuri Legislatie

29 II-IV 2

Atribuţiile principale ale

operatorilor de distribuţie, conform prevederilor Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie

(Codul RED), sunt:

OOppeerraattoorriiii ddee ddiissttrriibbuuţţiiee

pprreesstteeaazzăă sseerrvviicciiuull ppuubblliicc ppeennttrruu ttooţţii uuttiilliizzaattoorriiii rreeţţeelleelloorr eelleeccttrriiccee ddee

ddiissttrriibbuuţţiiee,, ppeerrmmiiţţâânndd aacccceessuull nneeddiissccrriimmiinnaattoorriiuu llaa rreeţţeelleellee eelleeccttrriiccee

ddee ddiissttrriibbuuţţiiee oorriiccăărruuii ssoolliicciittaanntt ccaarree îînnddeepplliinneeşşttee cceerriinnţţeellee tteehhnniiccee

pprreevvăăzzuuttee îînn CCoodd11..44..11

OOppeerraattoorriiii ddee ddiissttrriibbuuţţiiee pprreesstteeaazzăă sseerrvviicciiuull ddee

ddiissttrriibbuuţţiiee ddooaarr ppeennttrruu uuttiilliizzaattoorriiii rreeţţeelleelloorr eelleeccttrriiccee ddee ddiissttrriibbuuţţiiee ccuu ccaarree aauu îînncchheeiiaatt uunn

ccoonnttrraacctt ddee ffuurrnniizzaarree aa eenneerrggiieeii eelleeccttrriiccee

OOppeerraattoorriiii ddee ddiissttrriibbuuţţiiee aassiigguurrăă sseerrvviicciiuull ppuubblliicc ddee

ddiissttrriibbuuţţiiee aa eenneerrggiieeii eelleeccttrriiccee ddooaarr

ccoonnssuummaattoorriilloorr ddee eenneerrggiiee eelleeccttrriiccăă vvuullnneerraabbiillii

30 II-IV 2 Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie

(Codul RED) este administrat de:

SC ELECTRICA SA, în calitate de

elaborator

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare

în domeniul Energiei

CN TRANSELECTRICA

SA

31 II-IV 2 Serviciul de distribuţie a energiei electrice este un serviciu public:

ale cărui activităţi specifice se

desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii serviciilor publice

de gospodărire comunală

a cărui realizare a fost concesionată de către

autorităţile administraţiei publice locale de pe raza cărora sunt amplasate

reţelele electrice de distribuţie.

ale cărui activităţi specifice se desfăşoară în

conformitate cu condiţiile licenţei de distribuţie acordate

de ANRE, în baza legii energiei electrice 3.1.1.

32 II-IV 2

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de

distribuţie se numără şi următoarele activităţi:

Gestionarea,

exploatarea, mentenanţa, modernizarea şi dezvoltarea

instalaţiilor electrice aflate în patrimoniu (linii

electrice, staţii de transformare, puncte de alimentare, posturi

de transformare, instalaţii de protecţie şi automatizare etc)

3.2.1. a

Dispecerizarea energiei

electrice la nivel naţional

Aprobarea tarifelor de distribuţie a energiei electrice,

stabilite în funcţie de structura cheltuielilor

33 II-IV 2

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de

distribuţie, precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se numără şi următoarele

activităţi:

Gestionarea, exploatarea, mentenanţa,

modernizarea şi dezvoltarea instalaţiilor proprii din reţelele

electrice de distribuţie.3.2.1.a

Asigurarea tranzitării

energiei electrice prin reţelele electrice de 110 kV aflate în patrimoniu propriu 3.2.1c

Dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional.

Page 6: ANRE - Raspunsuri Legislatie

34 II-IV 2

Responsabilităţile operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor

electrice de distribuţie (Codul RED) includ:

Administrarea documentaţiei tehnice şi normelor

care reglementează proiectarea, funcţionarea,

întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor componente ale

reţelelor electrice de distribuţie

OObblliiggaaţţiiaa ccaa îînn tteerrmmeenn ddee mmaaxxiimmuumm 4455 zziillee ccaalleennddaarriissttiiccee ddee llaa

pprriimmiirreeaa uunneeii ssoolliicciittăărrii ddee ccoonnttrraaccttaarree aa sseerrvviicciiuulluuii ddee ddiissttrriibbuuţţiiee ddiinn ppaarrtteeaa

uunnuuii ttiittuullaarr ddee lliicceennţţăă ssaauu ccoonnssuummaattoorr eelliiggiibbiill rraaccoorrddaatt llaa RREEDD,, ssăă ffaaccăă oo ooffeerrttăă şşii îînn ccaazzuull aacccceeppttăărriiii

aacceesstteeiiaa,, ssăă îînncchheeiiee ccoonnttrraaccttuull

Asigurarea

integrală, din surse proprii de producere a energiei electrice,

cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice din reţele.

35 II-IV 2

Printre responsabilităţile şi obligaţiile operatorului de

distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

Administrarea documentaţiei

tehnice şi a normelor care reglementează proiectarea,

funcţionarea, întreţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor

componente ale reţelelor electrice de distribuţie

OObblliiggaaţţiiaa ccaa îînn tteerrmmeenn ddee

mmaaxxiimmuumm 77 zziillee ccaalleennddaarriissttiiccee ddee llaa pprriimmiirreeaa uunneeii ssoolliicciittăărrii ddee ccoonnttrraaccttaarree aa sseerrvviicciiuulluuii

ddee ddiissttrriibbuuţţiiee ddiinn ppaarrtteeaa uunnuuii ttiittuullaarr ddee lliicceennţţăă ssaauu ccoonnssuummaattoorr eelliiggiibbiill rraaccoorrddaatt llaa RREEDD,, ssăă ffaaccăă oo

ooffeerrttăă şşii îînn ccaazzuull aacccceeppttăărriiii aacceesstteeiiaa,, ssăă îînncchheeiiee ccoonnttrraaccttuull 33..22..66

Asigurarea integrală, din surse proprii de producere a

energiei electrice, cantitatea corespunzătoare pierderilor tehnice

din reţele.

36 II-IV 2

Printre obligaţiile

operatorului de distribuţie precizate în Codul reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED) sunt incluse:

OObblliiggaaţţiiaa ccaa îînn tteerrmmeenn ddee mmaaxxiimmuumm 77 zziillee ccaalleennddaarriissttiiccee

ddee llaa pprriimmiirreeaa uunneeii ssoolliicciittăărrii ddee ccoonnttrraaccttaarree aa sseerrvviicciiuulluuii ddee

ddiissttrriibbuuţţiiee ddiinn ppaarrtteeaa uunnuuii ttiittuullaarr ddee lliicceennţţăă ssaauu ccoonnssuummaattoorr eelliiggiibbiill

rraaccoorrddaatt llaa RREEDD,, ssăă ffaaccăă oo ooffeerrttăă şşii îînn ccaazzuull aacccceeppttăărriiii

aacceesstteeiiaa,, ssăă îînncchheeiiee ccoonnttrraaccttuull 33..22..66

OObblliiggaaţţiiaa ccaa îînn tteerrmmeenn ddee

mmaaxxiimmuumm 3300 zziillee ccaalleennddaarriissttiiccee ddee llaa pprriimmiirreeaa uunneeii ssoolliicciittăărrii ddee ccoonnttrraaccttaarree aa sseerrvviicciiuulluuii

ddee ddiissttrriibbuuţţiiee ddiinn ppaarrtteeaa uunnuuii ttiittuullaarr ddee lliicceennţţăă ssaauu ccoonnssuummaattoorr eelliiggiibbiill rraaccoorrddaatt llaa RREEDD,, ssăă ffaaccăă oo

ooffeerrttăă şşii îînn ccaazzuull aacccceeppttăărriiii aacceesstteeiiaa,, ssăă îînncchheeiiee ccoonnttrraaccttuull

OObblliiggaaţţiiaa ccaa îînn tteerrmmeenn ddee mmaaxxiimmuumm 4455 zziillee ccaalleennddaarriissttiiccee ddee llaa

pprriimmiirreeaa uunneeii ssoolliicciittăărrii ddee ccoonnttrraaccttaarree aa

sseerrvviicciiuulluuii ddee ddiissttrriibbuuţţiiee ddiinn ppaarrtteeaa uunnuuii ttiittuullaarr ddee lliicceennţţăă ssaauu

ccoonnssuummaattoorr eelliiggiibbiill rraaccoorrddaatt llaa RREEDD,, ssăă ffaaccăă oo ooffeerrttăă şşii îînn ccaazzuull aacccceeppttăărriiii

aacceesstteeiiaa,, ssăă îînncchheeiiee ccoonnttrraaccttuull

37 II-IV 2

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte

indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

RRaaccoorrddaarreeaa uuttiilliizzaattoorriilloorr llaa

rreeţţeelleellee eelleeccttrriiccee ddee ddiissttrriibbuuţţiiee;; 44..22..11.. aa

AAssiigguurraarreeaa ccoonnttiinnuuiittăăţţiiii îînn aalliimmeennttaarreeaa ccuu eenneerrggiiee eelleeccttrriiccăă şşii aa ccaalliittăăţţiiii

eenneerrggiieeii eelleeccttrriiccee ddiissttrriibbuuiittee;; 44..22..11.. bb

DDeebbrraannşşaarreeaa ccoonnssuummaattoorriilloorr rrăăuu--ppllaattnniiccii ddee llaa

rreeţţeelleellee eelleeccttrriiccee ddee ddiissttrriibbuuţţiiee

38 II-IV 2

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de

performanţă privind:

RRaaccoorrddaarreeaa uuttiilliizzaattoorriilloorr llaa rreeţţeelleellee eelleeccttrriiccee ddee

ddiissttrriibbuuţţiiee;; 44..22..11.. aa

FFuurrnniizzaarreeaa eenneerrggiieeii eelleeccttrriiccee

DDeebbrraannşşaarreeaa ccoonnssuummaattoorriilloorr rrăăuu--ppllaattnniiccii ddee llaa rreeţţeelleellee eelleeccttrriiccee ddee

ddiissttrriibbuuţţiiee

39 II-IV 2

Standardul de performanţă

pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de

performanţă privind:

DDeebbrraannşşaarreeaa

ccoonnssuummaattoorriilloorr rrăăuu--ppllaattnniiccii ddee llaa rreelleellee eelleeccttrriiccee ddee

ddiissttrriibbuuţţiiee

SSoolluuţţiioonnaarreeaa sseessiizzăărriilloorr uuttiilliizzaattoorriilloorr;; 44..22..11.. ee

ÎÎnnttrreerruuppeerriillee pprrooggrraammaattee,, ccaa

uurrmmaarree aa lluuccrrăărriilloorr ppllaanniiffiiccaattee ddee eexxppllooaattaarree şşii

mmeenntteennaannţţăă;; 44..22..11.. cc

Page 7: ANRE - Raspunsuri Legislatie

40 II-IV 2

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte

indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

DDeebbrraannşşaarreeaa ccoonnssuummaattoorriilloorr rrăăuu--ppllaattnniiccii ddee llaa rreelleellee

eelleeccttrriiccee ddee ddiissttrriibbuuţţiiee

SSoolluuţţiioonnaarreeaa sseessiizzăărriilloorr

uuttiilliizzaattoorriilloorr;; 44..22..11.. ee FFuurrnniizzaarreeaa eenneerrggiieeii

eelleeccttrriiccee

41 II-IV 2

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de

performanţă privind:

Evenimentele

accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice

din patrimoniul public

DDeebbrraannşşaarreeaa ccoonnssuummaattoorriilloorr rrăăuu--ppllaattnniiccii ddee llaa rreelleellee

eelleeccttrriiccee ddee ddiissttrriibbuuţţiiee

ÎÎnnttrreerruuppeerriillee

pprrooggrraammaattee,, ccaa uurrmmaarree aa lluuccrrăărriilloorr ppllaanniiffiiccaattee ddee eexxppllooaattaarree şşii

mmeenntteennaannţţăă;; 44..22..11.. cc

42 II-IV 2

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie stabileşte

indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

AAssiigguurraarreeaa ccoonnttiinnuuiittăăţţiiii îînn aalliimmeennttaarreeaa ccuu eenneerrggiiee eelleeccttrriiccăă şşii

aa ccaalliittăăţţiiii eenneerrggiieeii eelleeccttrriiccee ddiissttrriibbuuiittee;; 44..22..11..bb

DDeebbrraannşşaarreeaa ccoonnssuummaattoorriilloorr rrăăuu--ppllaattnniiccii ddee llaa rreelleellee

eelleeccttrriiccee ddee ddiissttrriibbuuţţiiee

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra reţelelor electrice

din patrimoniul public

43 II-IV 2

Standardul de performanţă pentru serviciul de

distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de performanţă privind:

Evenimentele accidentale produse de terţi asupra

reţelelor electrice din patrimoniul public

AAssiigguurraarreeaa ccoonnttiinnuuiittăăţţiiii îînn aalliimmeennttaarreeaa ccuu eenneerrggiiee

eelleeccttrriiccăă şşii aa ccaalliittăăţţiiii eenneerrggiieeii eelleeccttrriiccee ddiissttrriibbuuiittee;; 44..22..11..bb

ÎÎnnttrreerruuppeerriillee pprrooggrraammaattee,, ccaa uurrmmaarree aa lluuccrrăărriilloorr

ppllaanniiffiiccaattee ddee eexxppllooaattaarree şşii mmeenntteennaannţţăă;; 44..22..11.. cc

44 II-IV 2

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în relaţiile dintre operatorul de

distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie care:

AAuu iinnssttaallaaţţiiii

eelleeccttrriiccee ccaarree ffuunnccţţiioonneeaazzăă llaa tteennssiiuunneeaa nnoommiinnaallăă

aalltteerrnnaattiivvăă îînn ggaammaa 00,,44--111100 kkVV şşii llaa ffrreeccvveennţţaa ddiinn SSEENN,, ddee 5500 HHzz;; 44..22..22 aa

PPrriinn rreeggiimmuull lloorr ddee ffuunnccţţiioonnaarree nnuu iinnttrroodduucc ppeerrttuurrbbaaţţiiii îînn aalliimmeennttaarreeaa

aallttoorr uuttiilliizzaattoorrii aaii rreeţţeelleelloorr eelleeccttrriiccee ddee ddiissttrriibbuuţţiiee ddiinn zzoonnăă;;

Au contracte de furnizarea a energiei electrice

încheiate cu operatorul de distribuţie

45 II-IV 2

Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie se aplică în

relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor electrice de

distribuţie care:

SSee îînnccaaddrreeaazzăă îînn ppuutteerreeaa mmaaxxiimmăă pprreevvăăzzuuttăă îînn aavviizzuull

tteehhnniicc ddee rraaccoorrddaarree ((AATTRR)) şşii rreessppeeccttăă ccoonnddiiţţiiiillee pprreevvăăzzuuttee

îînn ccoonnttrraacctt 44..22..22.. cc

Au contracte de furnizarea

a energiei electrice încheiate cu operatorul de distribuţie

AAuu iinnssttaallaaţţiiii eelleeccttrriiccee ccaarree ffuunnccţţiioonneeaazzăă llaa

tteennssiiuunneeaa nnoommiinnaallăă aalltteerrnnaattiivvăă îînn ggaammaa 222200--440000 kkVV şşii llaa ffrreeccvveennţţaa ddiinn SSEENN,,

ddee 5500 HHzz;;

46 II-IV 2 Standardul de performanţă pentru serviciul de

distribuţie nu se aplică în condiţii de:

ÎÎnnttrreerruuppeerree aacccciiddeennttaallăă aa

eenneerrggiieeii eelleeccttrriiccee.. Forţă majoră 4.2.3. a

Evenimente accidentale determinate de

angajaţii operatorului de distribuţie

47 II-IV 2 Standardul de performanţă

pentru serviciul de distribuţie nu se aplică:

llaa aappaarriiţţiiaa uunnoorr ccoonnddiiţţiiii mmeetteeoorroollooggiiccee ddeeoosseebbiittee

((iinnuunnddaaţţiiii,, îînnzzăăppeezziirrii,, aalluunneeccăărrii ddee tteerreenn,,

vviissccoollee eettcc)) 44..22..33 cc

în cazul întreruperilor în alimentarea cu energie

electrică, planificate de operatorul de distribuţie

Forţă majoră 4.2.3.

a

48 II-IV 2 Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie nu se aplică în condiţii de:

Forţă majoră 4.2.3. a

Evenimente accidentale determinate de angajaţii operatorului de distribuţie

Evenimente accidentale determ inate de terţi. 4.2.3. c

Page 8: ANRE - Raspunsuri Legislatie

49 II-IV 2

Standardul de performanţă pentru serviciul de

distribuţie a energiei electrice defineşte indicatorii de performanţă

generali ai serviciului, care sunt în număr de:

3: racordarea consumatorilor,

contractarea furnizării energiei electrice şi

reclamaţiile utilizatorilor

5: racordarea utilizatorilor, contractarea serviciului de distribuţie,

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice şi

sesizările utilizatorilor 4.2.1 a,b,c,d,e, 4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5

7: racordarea consumatorilor,

racordarea producătorilor, contractarea serviciului de

distribuţie, contractarea furnizării energiei electrice,

întreruperile în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei

electrice, sesizările consumatorilor

50 II-IV 2 TTeerrmmeennuull ppeennttrruu eemmiitteerreeaa aavviizzuulluuii tteehhnniicc ddee rraaccoorrddaarree ((AATTRR)) eessttee ddee::

90 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare

la 110 kV 4.4.1.2

30 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie

tensiune 4.4.1.2

15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare

la joasă tensiune

51 II-IV 2 TTeerrmmeennuull ppeennttrruu eemmiitteerreeaa aavviizzuulluuii tteehhnniicc ddee rraaccoorrddaarree ((AATTRR)) eessttee ddee::

10 zile

calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă tensiune

20 zile calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la medie tensiune

30 zile

calendaristice de la înregistrarea cererii de racordare la joasă şi medie

tensiune 4.4.1.2

52 II-IV 2

Termenul standard a pentru

încheierea contractului pentru serviciul de distribuţia energiei electrice între un operator de

distribuţie si un utilizator este de:

10 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

15 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei 4.4.2.2

30 zile lucrătoare de la depunerea completă a documentaţiei

53 II-IV 2 Operatorul de distribuţie asigură sosirea echipei de intervenţie în mediul rural în

maximum:

24 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu

energie electrică 4.4.3.1.5

10 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu energie

electrică

2 ore din momentul anunţării întreruperii alimentarii cu

energie electrică

54 II-IV 2

Termenul minim de anunţare a consumatorilor privind

întreruperea necesară pentru lucrări planificate de exploatare şi mentenanţă este:

48 ore 24 ore 4.4.3.2.2 10 ore

55 II-IV 2

În punctele de delimitare distribuitor/ consumator, limitele în care trebuie să se încadreze tensiunea, în 95%

din săptămână, sunt:

+/- 5% din tensiunea contractată

+/ - 10% din tensiunea contractată 4.4.4.2

+/ - 12% din tensiunea contractată

56 II-IV 2 Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii privind nivelul tensiunii este de:

30 de zile calendaristice

15 zile calendaristice 4.4.4.5 10 zile lucratoare

57 II-IV 2

Operatorul de distribuţie

este obligat să răspundă la sesizările efectuate de utilizatorii reţelelor de distribuţie:

La toate sesizările transmise în scris. 4.4.5.1

În termen de 30 zile calendaristice

În termen de 5 zile lucrătoare.

Page 9: ANRE - Raspunsuri Legislatie

58 II-IV 2

Operatorul de distribuţie este obligat să răspundă la sesizările efectuate de

utilizatorii reţelelor de distribuţie:

În termen de 10 zile

lucrătoare În termen de 3 zile

lucrătoare

La toate sesizările transmise în scris.

4.4.5.1

59 II-IV 2

Planificarea dezvoltării reţelelor electrice de

distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă, pe o durată medie de:

3 ani 6.1.4 5 ani 7 ani

60 II-IV 2

Planificarea dezvoltării

reţelelor electrice de distribuţie se face pe baza unui studiu de dezvoltare în perspectivă pe o durată

maximă de:

5 ani 10 ani 6.5.3 15 ani

61 II-IV 2

Verificarea dimensionării, în

proiectare, a reţelelor electrice de distribuţie, conform prevederilor

Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), se face ţinând seama de:

criteriul pierderilor

minime de energie

criteriul economic si criteriul stabilităţii termice

în regim de durata 6.6.1 a, b

criteriul stabilităţii termice si dinamice

în regim de scurtcircuit 6.6.1 c

62 II-IV 2

EEllaabboorraarreeaa ppllaannuulluuii ddee ddeezzvvoollttaarree aa rreeţţeelleelloorr eelleeccttrriiccee ddee ddiissttrriibbuuţţiiee,,

ccoonnffoorrmm pprreevveeddeerriilloorr CCoodduulluuii tteehhnniicc aall rreeţţeelleelloorr eelleeccttrriiccee ddee ddiissttrriibbuuţţiiee ((CCoodduull RREEDD)),, aarree llaa bbaazzăă ccaa

ddaattee ddee iinnttrraarree::

PPrrooggnnoozzaa ddee ccoonnssuumm ppee oo ppeerrssppeeccttiivvăă ddee 33

aannii,, ppuussăă llaa ddiissppoozziiţţiiee ddee ffuurrnniizzoorrii şşii ccoonnssuummaattoorrii

eelliiggiibbiillii;; 66..44..11.. aa

OOffeerrtteellee ddee pprroodduuccţţiiee ddee

eenneerrggiiee eelleeccttrriiccăă aallee pprroodduuccăăttoorriilloorr eexxiisstteennţţii;; 66..44..11..bb

Natura surselor de

producere a energiei electrice;

63 II-IV 2 În 100% din săptămână

frecvenţa trebuie să se încadreze în banda:

50 Hz - 6% … 50

Hz + 4% 4.4.4.1 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50

Hz + 4%

64 II-IV 2 Planificare dezvoltării şi modernizării reţelelor

electrice de distribuţie se face de către:

Ministerul de resort, cu consultarea ANRE

şi a operatorilor de distribuţie

Operatorii de distribuţie, titulari de licenţe acordate

de ANRE 6.1.1

ANRE, în calitate de administrator al Codului tehnic al

reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED)

65 II-IV 3 Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi de tip “consumator casnic” individuali, indiferent de

puterea solicitată 14a

utilizatorii noi care se racordează la reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau

mai mare

utilizatorii noi care

sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de

tensiunea reţelei la care se racordează

66 II-IV 3 Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii noi care

sunt distribuitori sau au grupuri generatoare indiferent de

tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip “consumatori” care se

racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă

soluţia de racordare este unică şi evidentă 14c

utilizatorii noi de

tip “consumator casnic” individuali, indiferent de puterea solicitată

14a

Page 10: ANRE - Raspunsuri Legislatie

67 II-IV 3 Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatori existenţi care solicită un spor de putere ce poate fi acordat

prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de

tensiunea reţelei la care sunt racordaţi 14d

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au

grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se

racordează

utilizatorii care,

prin tipul lor şi caracteristicile echipamentelor

instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun

necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului

racordării asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor

pentru încadrarea acestui impact în limitele normate

68 II-IV 3 Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de soluţie pentru:

utilizatorii perturbatori

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au

grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează

utilizatorii de tip

“consumatori” care se racordează la reţele electrice de medie sau joasă

tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă soluţia de

racordare este unică şi evidentă 14c

69 II-IV 3 Soluţia de racordare se

stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii noi care se racordează la

reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

utilizatorii noi care sunt distribuitori sau au

grupuri generatoare indiferent de tensiunea reţelei la care se racordează 17b

utilizatorii cu o putere de 25 kVA

70 II-IV 3 Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care

solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care

fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

utilizatori existenţi care

solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de racordare existente, indiferent de

tensiunea reţelei la care sunt racordaţi

utilizatorii perturbatori 17c

71 II-IV 3 Fişa de soluţie este

elaborată de: utilizatori operatorul de distribuţie

13(2) orice consultant de

specialitate

Page 11: ANRE - Raspunsuri Legislatie

72 II-IV 3 Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii de tip consumatori care solicită o putere

mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care fac parte din punct

de vedere al activităţii lor;

utilizatorii care, prin tipul lor şi caracteristicile

echipamentelor instalaţiilor de utilizare şi/sau al proceselor tehnologice, impun

necesitatea unei analize pentru stabilirea impactului racordării

asupra reţelei şi a celorlalţi utilizatori şi stabilirea măsurilor pentru încadrarea acestui impact

în limitele normate 17e

utilizatorii noi care se racordează la

reţelele electrice având tensiune nominală de 110 kV

sau mai mare 17a

73 II-IV 3 Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de soluţie pentru:

utilizatorii care

solicită modificarea / îmbunătăţirea instalaţiilor de

racordare existente sau creşterea gradului de siguranţă în punctul

de delimitare, dacă lucrările necesare nu pot fi stabilite

prin fişa de soluţie 17d

utilizatorii de tip “consumatori” care se

racordează la reţele electrice de medie sau joasă tensiune, indiferent de puterea solicitată, dacă

soluţia de racordare este unică şi evidentă

utilizatorii de tip consumatori care

solicită o putere mai mică de 30 kVA, indiferent de categoria din care

fac parte din punct de vedere al activităţii lor;

74 II-IV 3 Soluţia de racordare se stabileşte printr-un studiu de

soluţie pentru:

utilizatori existenţi

care solicită un spor de putere ce poate fi acordat prin instalaţiile de

racordare existente, indiferent de tensiunea reţelei la

care sunt racordaţi

utilizatorii de tip “consumator casnic”

individuali, indiferent de puterea solicitată

utilizatorii care se racordează la reţelele electrice

având tensiune nominală de 110 kV sau mai mare 17a

75 II-IV 3

Studiul de soluţie elaborat în

vederea racordării la reţelele electrice se avizează atât de operatorul de distribuţie cât şi de

operatorul de transport şi de sistem în toate cazurile care prevăd:

racordarea grupurilor dispecerizabile la reţelele electrice de

distribuţie 23(2)a

racordarea utilizatorilor racordaţi la medie tensiune care deţin în patrimoniu receptoare cu

puteri totale de 30 kVA

racordarea utilizatorilor în

staţii de transformare 400(220)/110 kV prin linii electrice

de distribuţie cu tensiunea de 110kV 23(2)b

76 III-IV 4 Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul

RET) este:

Elaborat de CN TEE Transelectrica SA şi aprobat prin

Ordin al preşedintelui ANRE

Elaborat de ANRE şi aprobat prin Ordin al ministrului Economiei şi

Finanţelor

Elaborat de ANRE şi aprobat prin Hotărâre a

Guvernului

77 III-IV 4 Printre obiectivele Codului tehnic al reţelei electrice de

transport (Codul RET) sunt incluse:

Stabilirea unui set

de reguli şi norme pentru conducerea prin dispecer a

Sistemului Electroenergetic Naţional art 6b

stabilirea cerinţelor tehnice pentru grupurile

nedispecerizabile

stabilirea cerinţelor

tehnice pentru grupurile dispecerizabile

racordate la reţeaua electrică de distribuţie art 6g

Page 12: ANRE - Raspunsuri Legislatie

78 III-IV 4

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este societatea comercială

de interes naţional care desfăşoară activităţi specifice precizate în Codul tehnic al reţelei electrice de

transport (Codul RET), cum ar fi:

serviciul de transport al energiei electrice şi

serviciul de sistem, în calitate de operator de transport şi de

sistem (TSO) art 9a

administrarea pieţei de energie electrică art 9b

măsurarea energiei electrice pe piaţa en-detail

79 III-IV 4

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA

este societatea comercială de interes naţional care desfăşoară următoarele activităţi specifice precizate

în Codul tehnic al reţelei electrice de transport (Codul RET):

măsurarea energiei electrice pe piaţa en-detail de energie

electrică

măsurarea energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică, în calitate de operator de

măsurare art 9d

serviciul de transport al

energiei electrice şi serviciul de sistem, în calitate de operator de

transport şi de sistem (TSO) art 9a

80 III-IV 4

Persoana juridică care are calitatea de administrator al Codului tehnic al reţelei electrice de transport (Codul

RET), este:

CN de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA art 13

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

Ministerul Economiei şi Finanţelor

81 III-IV 4

Serviciul de sistem aflat în

responsabilitatea operatorului de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) are

scopul de a asigura:

funcţionarea în siguranţă a SEN26(2)a

administrarea pieţei de energie electrică, prin OPCOM

restaurarea funcţionării

Sistemului Electroenergetic Naţional după un colaps total sau al

unei zone art 26(2)d

82 III-IV 4

Serviciile de sistem

asigurate de operatorul de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA) sunt:

tehnologice,

furnizate de utilizatorii RET art 29

auxiliare

funcţionale, care exprimă activitatea

operaţională a CN TRANSELECTRICA SA art 28(1)

83 III-IV 4

Serviciile de sistem tehnologice furnizate Companiei Naţionale

TRANSELECTRICA SA de către utilizatorii reţelelor electrice de transport includ:

consumatorii nedispecerizabili, care pot fi

deconectaţi la dispoziţia CN TRANSELECTRICA SA

sistemele de reglaj primar

al frecvenţei rezervele de putere

84 III-IV 4

Serviciile de sistem tehnologice, asigurate de

operatorul de transport şi de sistem (CN TRANSELECTRICA SA)

includ:

reglarea tensiunilor

în reţeaua electrică de transport art 29c

retehnologizarea staţiilor

electrice aflate în patrimoniul CN TRANSELECTRICA SA

compensarea consumului propriu

tehnologic (CPT) din reţeaua electrică de transport

art 29d

85 III-IV 4 Responsabilitatea asigurării serviciul de sistem aparţine următoarei persoane

juridice titulare de licenţă:

orice producător de energie electrică racordat la SEN

CN Transelectrica SA art 31

SC Electrica SA, inclusiv actuale sau foste filiale

86 III-IV 4 Rezerva de reglaj primar

trebuie sa se poată mobiliza automat si integral în:

10 s 50 s 30 s

definitii

87 III-IV 4 Rezerva de reglaj secundar este rezerva care poate fi integral mobilizata la:

abaterea frecventei

de la valoarea de consemn definitii

abaterea soldului SEN de la valoarea de consemn definitii

abaterea tensiunii de la valoarea nominala

Page 13: ANRE - Raspunsuri Legislatie

88 III-IV 4 Sunt parametrii tehnici de calitate ai serviciilor de transport si de sistem:

frecventa în SEN si tensiunea în RET art 3.1 si 3.2

calitatea curbelor de tensiune si de curent art 3.3

nivelul consumului

propriu tehnologic (pierderi de energie electrica)

89 III-IV 5

Documentaţia anexata

cererii de emitere a avizului tehnic de racordare are o structura ce depinde de:

de valoarea

capitalului social, in cazul persoanelor juridice

categoria de utilizator din care face parte solicitantul art 15(1)

de puterea instalata a echipamentelor utilizatorului

90 III-IV 5

Planul de situaţie cu amplasarea in zona a locului

de consum, care face parte din documentele necesare solicitării unui aviz tehnic de

racordare, trebuie sa fie:

Avizat de către

organismele competente, potrivit legii. art 15e

Avizat de ANRE.

Avizat de către

operatorul de reţea, anterior depunerii cererii.

91 III-IV 5 Punctele de delimitare pentru blocurile de locuinţe nou-construite vor fi la:

bornele de ieşire din contoare, montate in apartamentele

blocului.

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat , la limita zonei de proprietate asupra

terenului, in exteriorul construcţiei

bornele de ieşire din contoare, montate centralizat, la parter sau pe

palier. art 28(6)

92 III-IV 5 Obţinerea avizului tehnic de racordare de către un utilizator:

este obligatorie pentru orice loc nou de consum art 6

nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6 luni

nu este obligatorie pentru o putere ceruta sub 100 kW

93 III-IV 5 Avizul tehnic de racordare

trebuie obţinut:

pentru orice loc nou de consum

art 6

nu este obligatorie pentru o durata mai mică de 6

luni

nu este obligatorie pentru o putere

ceruta sub 100 kW

94 III-IV 5

Solicitanţii se pot adresa operatorului la reţeaua

căruia doresc să se racordeze, în vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:

prin intermediul

operatorului pieţei de energie electrica

prin intermediul unui

titular de licenţa de furnizare în zona art 13 a

direct sau prin intermediul unui

consultant de specialitate atestat art 13 b+c

95 III-IV 5

Operatorul de reţea va comunica în scris solicitantului imposibilitatea

de a emite aviz tehnic de racordare si motivele justificate ale refuzului in situaţia în care:

capacitatea reţelei

electrice nu permite racordarea

prin racordare s-ar

încălca normele în vigoare art 25 a

nu a fost respectat avizul de

amplasament art 25 b

96 III-IV 5 Pentru utilizatorii permanenţi perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare este de:

maximum 20 de ani de la data emiterii

minimum 20 de ani de la data emiterii

minimum 25 de ani de la data emiterii art 29(1)

97 III-IV 5

Eventualele contestaţii ale

avizelor tehnice de racordare emise pentru puteri mai mari de 100 kW se rezolvă astfel:

de către organele ierarhice ale emitentului

de către operatorul de distribuţie care a emis avizul

de către ANRE art 31

98 III-IV 5

Lucrările pentru realizarea instalaţiilor cuprinse între punctul de racordare si

punctul de delimitare la racordarea unui utilizator se execută astfel:

de către operatorul de reţea, cu forte

proprii art 40(1)

de către utilizator

se contractează de către operatorul de reţea cu agenţi

economici atestaţi în condiţiile legii art 40(1)

99 III-IV 6

Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează şi execută instalaţii electrice

din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Hotărâre de guvern Ordin al ministrului de resort

Ordin al preşedintelui ANRE în baza Legii 13/

2007

Page 14: ANRE - Raspunsuri Legislatie

100 III-IV 6

Executarea de lucrări de proiectare sau de executare

a instalaţiilor electrice fără Atestat valabil emis de ANRE:

Constituie

contravenţie şi se sancţionează

Este permisă pentru

instalaţiile electrice de utilizare

Constituie doar

abatere

101 III-IV 6

Atestatele emise de ANRE

pentru desfăşurarea activităţilor operatorilor economici în instalaţii electrice instituie

competenţe:

La proiectarea şi

executarea de lucrări pe niveluri de joasă, medie şi

înaltă tensiune

Numai la proiectarea şi executarea de lucrări pe niveluri de joasă şi medie tensiune

Numai la efectuarea

de lucrări de încercări de echipamente

electrice

102 II-IV 6

Operatorul economic aflat în reorganizare judiciară, care

nu deţine atestate emise de ANRE:

Poate solicita

Atestat provizoriu emis de ANRE

Nu poate solicita Atestat

emis de ANRE art 14

Poate efectua doar de lucrări de

încercări de echipamente electrice

103 II-IV 6 Durata de valabilitate a Atestatelor emise de ANRE este:

De la 1 la 5 ani 36(6) Nelimitată Provizorie de la 1

la 12 luni

104 II-IV 6 ANRE poate retrage Atestatul acordat:

Dacă operatorul economic nu

îndeplineşte criteriile de bonitate financiară

corespunzătoare procedurii aplicabile

Operatorul economic nu îndeplineşte una din

obligaţiile definite ca “esenţiale” de către ANRE, conform prevederilor

Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici 55 2c

ANRE nu are competenţa de a retrage Atestatele

emise

105 II-IV 6 ANRE poate aplica sancţiuni

contravenţionale dacă:

Operatorul economic săvârşeşte una dintre

contravenţiile stabilite în legea energiei electrice

Operatorul economic săvârşeşte una dintre

infracţiunile stabilite în legea energiei electrice

Operatorul economic nu transmite lunar

sinteza activităţii desfăşurate

106 II-IV 6 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac:

În condiţiile Legii nr. 318/ 2003

În condiţiile Legii nr. 13/ 2007

ANRE nu poate dispune aplicarea

de amenzi Operatorilor economici, decât cu acordul acestora

107 II-IV 6 ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un operator economic dacă:

Operatorul economic a executat lucrări fără

personal calificat, autorizat şi în număr minim corespunzător

pentru tipul de atestat deţinut 55 2c

ANRE nu poate dispune retragerea Atestatelor emise

Operatorul economic a prezentat în anexă

la cererea de atestare/ reatestare informaţii

neconforme cu realitatea 55 2d

108 II-IV 6 ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un

operator economic dacă:

Operatorul economic solicită

acest lucru

Operatorul economic a prezentat în anexă la cererea de atestare/

reatestare informaţii neconforme cu realitatea 55 2d

ANRE nu poate dispune retragerea

Atestatelor emise

109 II-IV 7

Regulamentul pentru autorizarea electricienilor

care proiectează şi execută instalaţii electrice din sistemul electroenergetic este aprobat prin:

Hotărâre de guvern Ordin al ministrului de resort

Ordin al preşedintelui ANRE

în baza Legii 13/ 2007 art 11(2)m

Page 15: ANRE - Raspunsuri Legislatie

110 II-IV 7

Autorizarea electricienilor pentru proiectarea şi executarea de instalaţii

electrice racordate la SEN, se face de către:

Ministerul

învăţământului Operatorul de distribuţie ANRE, în baza Legii 13/ 2007 şi a

unui regulament specific

111 II-IV 8 Autorizarea unui electrician se realizează în urma:

promovării unui examen de autorizare 20

promovării unui concurs de autorizare, cu număr limitat de locuri

unui interviu în faţa unei comisii ANRE

112 II-IV 8

Electricienii care doresc să

solicite autorizarea, pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să transmită la ANRE o cerere şi

documentaţie anexată, din care să reiasă calificarea

profesională

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie

anexată, din care să reiasă experienţa practică în domeniul instalaţiilor

electrice

Să transmită la ANRE o cerere şi documentaţie anexată, din care să

reiasă calificarea si experienţa profesională în

domeniul instalaţiilor electrice 24

113 II-IV 8

Autorizarea electricienilor

care desfăşoară activităţi de exploatare a instalaţiilor electrice se realizează în

baza

Unor norme specifice aprobate prin Hotărâre de Guvern

Conform Legii 319/2006, unor norme specifice în

domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, elaborate şi aprobate de unitatea care deţine în

patrimoniu instalaţiile electrice 10(1)

Unor regulamente aprobate de operatorii de distribuţie

114 II-IV 8 Verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice racordate la

SEN se realizează de către:

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari

de autorizaţii de tip A

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor având calitatea

de “Verificator de proiecte” 15

Electricieni autorizaţi de ANRE şi care sunt titulari

de autorizaţii de tip B

115 II-IV 8

Verificarea instalaţiilor electrice tehnologice noi, executate în vederea racordării la SEN se

realizează de către:

Personalul de exploatare din cadrul operatorului

de reţea

Specialişti atestaţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor, având calitatea de “Responsabil tehnic cu

execuţia” 16

Corpul de control al ANRE

116 II-IV 8 Electricienii autorizaţi de ANRE pentru proiectare au autorizaţii de tip:

A 18(1)a B C

117 II-IV 8

Câte grade de competenţă sunt prevăzute în

regulamentul de autorizare a electricienilor elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent

de tipul de autorizare?

4 grade de competenţă (I, II, III şi IV) 18(2)

5 grade de competenţă (I, II, III, IV şi V)

3 grade de competenţă (A, B şi C)

118 II-IV 8 Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi:

De tip G (general)

pentru instalaţii electrice

De tip A (pentru

proiectare) şi de tip B (pentru executare) de instalaţii electrice 18 1a,b

De tip U (universal)

pentru instalaţii electrice de utilizare

119 II-IV 8

Regulamentul de autorizare a electricienilor defineşte

următoarele tipuri de autorizaţii:

De tip E pentru

execuţie

De tip A sau B pentru

proiectare şi respectiv executare 18 1a,b

Nu sunt definite tipuri de autorizare,

ci doar grade de autorizare

Page 16: ANRE - Raspunsuri Legislatie

120 II-IV 8

Calitatea de electrician autorizat gradul III (A sau B) acordă titularilor de legitimaţie următoarele

competenţe:

DDuuppăă ccaazz,, pprrooiieeccttaarree ((AA))//

eexxeeccuuttaarree ((BB)) ddee iinnssttaallaaţţiiii eelleeccttrriiccee ccuu ppuutteerree iinnssttaallaattăă oorriiccââtt ddee mmaarree eessttee

tteehhnniicc rreeaalliizzaabbiillăă şşii llaa oo tteennssiiuunnee nnoommiinnaallăă ddee cceell mmuulltt 2200 kkVV 1199ee,, ff

DDuuppăă ccaazz,, pprrooiieeccttaarree ((AA))//

eexxeeccuuttaarree ((BB)) ddee iinnssttaallaaţţiiii eelleeccttrriiccee ccuu ppuutteerree iinnssttaallaattăă oorriiccââtt ddee mmaarree eessttee tteehhnniicc rreeaalliizzaabbiillăă şşii llaa

oo tteennssiiuunnee nnoommiinnaallăă mmaaii mmiiccăă ddee 222200 kkVV

DDuuppăă ccaazz,, pprrooiieeccttaarree ((AA))//

eexxeeccuuttaarree ((BB)) ddee iinnssttaallaaţţiiii eelleeccttrriiccee ccuu ppuutteerree iinnssttaallaattăă mmaaxxiimmăă ddee 110000 kkWW

şşii llaa oo tteennssiiuunnee nnoommiinnaallăă ddee cceell mmuulltt 2200 kkVV

121 II-IV 8 Electricianul autorizat pentru gradul I, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii

electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală

mai mică de 1 kV 19a,b

De a proiecta şi executa

instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult 100 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii

electrice cu putere instalată de cel mult 10 kW şi la o tensiune nominală

maximă de 20 kV

122 II-IV 8 Electricianul autorizat pentru gradul II, tip A+B

are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu putere instalată de cel mult

10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic

realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV 19c,d

De a proiecta şi

executa instalaţii electrice cu orice putere instalată

tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV

123 II-IV 8 Electricianul autorizat pentru gradul III, tip A+B are următoarele competenţe:

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice

putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune

nominală maximă de 110 kV

De a proiecta şi executa

instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 6 kV

De a proiecta şi executa instalaţii electrice cu orice

putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune

nominală maximă de 20 kV 19e,f

124 II-IV 8 Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip A+B

are următoarele competenţe:

De a proiecta şi

executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi

la orice tensiune nominală standardizată 19g,h

De a executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă

şi la o tensiune nominală maximă de 220 kV

De a proiecta şi

executa instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi

la o tensiune nominală maximă de 110 kV

125 II-IV 8

Legitimaţia de electrician

autorizat gradul IIIB conferă următoarele competenţe titularului:

De executare de instalaţii electrice cu orice putere

instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 20 kV

19f

De executare de instalaţii electrice cu orice putere

instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală maximă de 220 kV

De proiectare de instalaţii electrice cu orice putere

instalată tehnic realizabilă, la o tensiune nominală

maximă de 20 kV

126 II-IV 8

În vederea înscrierii la examenul de autorizare, electricianul trebuie să

transmită în documentaţia anexată cererii de autorizare o lista de lucrări; acest document este:

Opţional

(solicitantul decide dacă îl transmite sau nu)

Nerelevant

Un document obligatoriu din dosar, care trebuie

întocmit corelat cu informaţiile conţinute în carnetul de muncă

24d

127 II-IV 8 În vederea autorizării pentru ambele tipuri de autorizare (A şi B), electricienii:

Trebuie să îndeplinească condiţiile de calificare şi

experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip de

autorizare şi susţin examene separate pentru fiecare

Trebuie să îndeplinească

condiţiile de calificare si experienţă profesionale, cumulate, pentru fiecare tip şi susţin un singur

examen 31

Trebuie sa fi fost

autorizaţi în prealabil în baza Ordinului MIC nr34 din 1999

Page 17: ANRE - Raspunsuri Legislatie

dintre aceste tipuri

128 II-IV 8 Trecerea la un grad de autorizare superior se poate

face:

după 5 ani de experienţă în baza gradului de

autorizare deţinut

prin vizarea anuală a legitimaţiei de către ANRE

Susţinerea unui

examen de autorizare în condiţiile prevăzute în Regulament,

indiferent dacă vechea legitimaţie a expirat sau nu 32

129 II-IV 8 Examenul de autorizare constă:

în susţinerea unei probe scrise, constând în 2

subiecte: un chestionar cu 30 de întrebări şi o aplicaţie numerică

34

într-un interviu susţinut in faţa unei Comisii ANRE,

urmat de rezolvarea unei probleme si o aplicaţie practică

în participarea la un concurs, fiind

necesară obţinerea unui punctaj minim de 30 de puncte

130 II-IV 8 Promovarea examenului de

autorizare se face obţinând:

Minim 20 de puncte

la chestionar si 3 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II,

respectiv 25 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică

pentru gradele III şi IV art 54

Minim 24 de puncte la chestionar si 3 puncte la

aplicaţia numerică, indiferent de gradul de autorizare (I, II, III sau IV)

Minim 12 de puncte

la chestionar si 2 puncte la aplicaţia numerică, pentru gradele I si II,

respectiv 15 de puncte la chestionar şi 3 puncte la aplicaţia numerică

pentru gradele III şi IV

131 II-IV 8 Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de ANRE

este valabilă pentru o perioadă de:

3 ani 4 ani 5 ani art 64

132 II-IV 8 Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de instalaţii electrice este:

De a respecta

proiectele lucrărilor de instalaţii electrice şi normele tehnice

aplicabile 72e

Nu este obligat să participe la recepţia finală a lucrărilor executate

Are dreptul de a racorda la SEN noi puncte de consum,

urmând a solicita acordul operatorului de

reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

133 II-IV 8 Una dintre obligaţiile electricianului care deţine autorizaţie de tip A este:

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform gradului si tipului

de autorizare şi să respecte normele tehnice

corespunzătoare tipurilor de instalaţii electrice proiectate 72e

Să semneze documentaţii de proiectare chiar dacă

nu sunt realizate de el, astfel încât proprietarul să poată demara cât mai

repede execuţia instalaţiilor

Să execute sau să coordoneze

execuţia instalaţiilor electrice de orice

putere sau tensiune tehnic realizabilă

134 II-IV 8 Este interzis electricianului autorizat:

Să proiecteze instalaţii electrice

în cazul în care deţine doar autorizaţie de tip A

Să proiecteze instalaţii

electrice în cazul în care nu deţine o autorizaţie de tip A

Să verifice proiecte de instalaţii electrice

tehnologice de medie tensiune, dacă nu deţine

atestat de

Page 18: ANRE - Raspunsuri Legislatie

“verificator de proiecte” emis de

MEC

135 II-IV 8 Una dintre obligaţiile electricianului autorizat care execută lucrări de

instalaţii electrice este:

Să respecte

proiectele de execuţie a lucrărilor de

instalaţii electrice doar dacă sunt întocmite de el

La solicitarea beneficiarului, să participe la punerea în funcţiune şi

recepţia finală a lucrărilor executate

De a racorda la

SEN noi puncte de consum, urmând a solicita acordul operatorului de

reţea după recepţia la terminarea lucrărilor

136 II-IV 8 Este interzis electricianului autorizat:

Să semneze documentaţii de orice fel pentru

proiecte sau lucrări pe care nu le-a realizat sau

supravegheat

Să racordeze noi puncte de consum de energie

electrică la instalaţiile electrice, fără a avea aprobarea operatorului de reţea

Să realizeze lucrări de instalaţii electrice în baza

unor documentaţii de proiectare realizate de alţi electricieni

autorizaţi

137 II-IV 8

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat comite una dintre

următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de autorizare ca fiind

permisă

Desfăşurarea activităţii în

baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr. 34 din 1999, cu

valabilitate prelungită până în 2009

Desfăşurarea de

activităţi fără contracte legale în vigoare (contract individual de muncă

semnat cu un angajator sau contract de prestări

servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de autorităţile

administraţiei locale) art 72, 76

138 II-IV 8

ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale în cazul în care electricianul autorizat

comite una dintre următoarele abateri:

Comiterea unei fapte prevăzute în Regulamentul de

autorizare ca fiind interzisă art 76

Desfăşurarea activităţii în baza unui carnet de electrician autorizat emis în baza Ordinului MIC nr.

34 din 1999, cu valabilitate prelungită până în 2009

Desfăşurarea de activităţi fără contracte legale, în

vigoare (contract individual de muncă semnat cu un angajator sau

contract de prestări servicii, în cazul în care este persoană fizică autorizată de

autorităţile administraţiei locale) art 72,76

139 II-IV 8

Sancţiunile contravenţionale

aplicate de ANRE pot fi asociate cu una dintre următoarele măsuri:

Retragerea

autorizării cu drept de prezentare la o nouă examinare 75

Retragerea autorizării fără drept de prezentare la o nouă examinare 75

Avertisment verbal 75

Page 19: ANRE - Raspunsuri Legislatie

140 II-IV 8

Una dintre obligaţiile

electricianului care deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii electrice este:

Să execute instalaţii electrice

doar conform gradului si tipului de autorizare, numai în

contractare legală a acestora (prin contract individual de muncă sau de

prestări servicii, în cazul în care este autorizat de administraţia

publică locală) 72

Să execute instalaţii electrice doar conform gradului si tipului de

autorizare şi să respecte normele tehnice corespunzătoare tipurilor

de instalaţii electrice proiectate

Să proiecteze instalaţii electrice doar conform

gradului si tipului de autorizare, având în vedere că experienţa practică

îi permite acest lucru

141 II-IV 8

La expirarea duratei de

valabilitate a legitimaţiei de electrician autorizat, titularul:

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza legitimaţia pentru o nouă

perioadă de 5 ani, cu plata tarifului corespunzător gradului si tipului

de autorizare

Se va prezenta la sediul ANRE pentru a viza prelungirea valabilităţii

legitimaţiei pentru o perioadă de doar 3 ani, cu plata a 50% din tariful corespunzător gradului si

tipului de autorizare

În cazul în care

doreşte continuarea activităţii în calitate de electrician

autorizat, va susţine un nou examen, cu respectarea prevederilor

Regulamentului de autorizare

142 II-IV 8

În cazul în care electricianul

autorizat îşi pierde legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate emite un duplicat, dacă:

Legitimaţia este declarată nulă, într-

un ziar local şi titularul achită tariful de autorizare

aprobat

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi

titularul achită o penalitate în cuantum de 500 RON indiferent de gradul şi tipul de

autorizare

Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită un

tarif de emitere a duplicatului, conform

prevederilor din regulamentul de autorizare art 86

143 III-IV 9 Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor

energetice se urmăreşte:

asigurarea parametrilor nominali de funcţionare a

capacităţilor energetice

asigurarea exploatării corespunzătoare a capacităţilor energetice

art 8a

micşorarea pierderilor în posturile de

transformare

144 III-IV 9 Prin delimitarea zonelor de protecţie ale capacităţilor

energetice se asigură:

exploatarea corespunzătoare a

capacităţilor energetice

minimizarea expunerii capacităţilor energetice la

riscuri tehnologice art 8b

cheltuieli minime de

exploatare

145 III-IV 9 Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale capacităţilor energetice se urmăreşte:

asigurarea

parametrilor nominali de funcţionare a capacităţilor

energetice

protecţia capacităţilor energetice

minimizarea riscurilor pentru siguranţa

persoanelor şi a bunurilor din apropierea capacităţii

energetice art 9(1)

146 III-IV 9

Delimitarea zonelor de

siguranţă ale capacităţilor energetice are în vedere, pe lângă caracteristicile

capacităţilor energetice, şi:

cerinţe privind

siguranţa obiectivelor învecinate

art 9(12

evenimentele accidentale determinate de angajaţii operatorului

dispecerizarea energiei electrice la nivel naţional

147 III-IV 9

Centralele termoelectrice fac parte din categoria capacităţilor energetice

pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

după caz, în funcţie de tipul

combustibilului

nu, zonele de protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru liniile electrice de

medie şi înaltă tensiune

da art 11 a

Page 20: ANRE - Raspunsuri Legislatie

148 III-IV 9

Centralele eoliene fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se

stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

da

art 11d până în prezent, nu s-au

reglementat nu

149 III-IV 9

Posturile electrice de transformare fac parte din categoria capacităţilor energetice pentru care se

stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

nu, zonele de

protecţie şi siguranţă se stabilesc doar pentru staţiile

electrice de conexiune şi transformare

nu da art 11 f

150 III-IV 9

Liniile electrice subterane (LES) fac parte din categoria capacităţilor

energetice pentru care se stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?

nu, zonele de protecţie şi siguranţă se

stabilesc doar pentru liniile electrice aeriene (LEA)

da, indiferent de tensiunea

nominală de funcţionare art 11(4)

doar LES având

tensiunea nominală de 220 kV

151 III-IV 9 Zona de protecţie la o centrală eoliană este:

egală cu conturul fundaţiei pilonului de susţinere

până în prezent, nu s-a reglementat

egală cu conturul fundaţiei pilonului

de susţinere la care se adaugă 0,2 m de jur-împrejur

art 15(1)

152 III-IV 9 La stabilirea zonei de siguranţă a unei staţii electrice se au în vedere:

tensiunile nominale de contur

nu se delimitează zona de siguranţă a acestui tip de capacitate energetică

tensiunea cea mai înaltă din cadrul acesteia

art 16.2

153 III-IV 9 La stabilirea zonei de protecţie a unui post de transformare se au în

vedere:

nu se delimitează zona de protecţie a acestui tip de capacitate

energetică

numărul de personal calificat alocat executării lucrărilor de mentenanţă

tipul constructiv al acestuia art 17

154 III-IV 9

Pentru posturi de

transformare aeriene pe stâlpi, zona de protecţie este:

nu se delimitează zona de protecţia a

acestui tip de capacitate energetică

egală cu conturul fundaţiei stâlpului

egală cu conturul fundaţiei stâlpului

şi proiecţia pe sol a platformei suspendate art 17.1.a

155 III-IV 9

Pentru posturi de transformare aeriene pe stâlpi, dotate cu echipament cu ulei, zona de siguranţă

este:

mai mare cu 50% decât zona de protecţie

20 m de la limita zonei de protecţie art 17.2.b

nu se normează

156 III-IV 9

Pentru diferitele tipuri de posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare prevăzute cu

echipament uscat, zonele de protecţie şi de siguranţă:

sunt diferite în funcţie de tipul capacităţii

energetice

coincid, indiferent de tip art 17.2.b

nu se delimitează zona de siguranţă a aceste tipuri de capacităţi

energetice

157 III-IV 9 Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii de 400 kV este de:

75 m art 18.2.d 100 m 55 m

158 III-IV 9

Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat de arbori şi vârful arborilor,

pentru o linie de 20 kV, trebuie să fie de cel puţin:

5 m 1m art 18.5.a 15 m

Page 21: ANRE - Raspunsuri Legislatie

159 III-IV 9 Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a unei linii de

220 kV este de:

55 m

art 18.2.c 81 m 25 m

160 III-IV 9

Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai apropiat

de arbori şi vârful arborilor, pentru o linie de 110 kV, trebuie să fie de cel puţin:

10 m 4 m art 18.5.b 15 m

161 II-IV 10

Neînţelegerile privind

racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, dintre operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se

soluţionează:

întotdeauna pe cale amiabilă

în conformitate cu prevederile unei proceduri specifice aprobate de ANRE 10

întotdeauna în justiţie

162 II-IV 10

În cazul apariţiei unor divergenţe cu privire la racordarea la reţelele electrice sau emiterea de

avize de amplasament, între un solicitant şi o subunitate sau unitate a unui operator de reţea, declanşarea

procedurii de soluţionare a neînţelegerii se va face numai după:

parcurgerea

procedurii de mediere la nivelul operatorului de reţea 8(4)

înregistrarea unei acţiuni în justiţie

parcurgerea procedurii de

mediere la nivelul Ministerului Economiei şi

Finanţelor

163 II-IV 10

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei analizează şi soluţionează prin procedură

necontencioasă eventualele contestaţii cu privire la:

avizele tehnice de racordare 8(2)

racordarea la reţelele electrice de interes public 8(2)

calitatea execuţiei instalaţiilor interioare ale

clădirilor civile

164 II-IV 7

Legea energiei electrice nr. 13/2007 crează cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în

sectorul:

Energiei electrice Energiei electrice şi termice

Energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare

165 II-IV 7

Sursele staţionare de energiei electrica in curent

continuu se supun dispoziţiilor Legii energiei electrice nr. 13/2007?

Da Nu 1 (2) b

Da, doar sub aspectul stabilirii

preţului de vânzare e energiei electrice produse

166 II-IV 7 Printre obiectivele de baza ale Legii energiei electrice nr. 13/2007 se regăsesc:

Asigurarea

accesului nediscriminatoriu si reglementat la reţelele electrice de

interes public 2b

Promovarea utilizării surselor noi şi regenerabile de energie 2h

Determinarea

soluţiilor d racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de

interes public

167 II-IV 7 Accesul la reţeaua electrica de interes public este definit ca fiind:

Obligaţia unor persoane fizice sau juridice de a se

racorda, in condiţiile legii, la reţelele electrice de

transport sau de distribuţie

Dreptul unor persoane fizice sau juridice

racordate la SEN de a consuma energie electrica achiziţionata de pe piaţa de energie electrica in

regim concurenţial

Dreptul unor persoane fizice sau juridice de a se

racorda si de a folosi, in condiţiile legii, reţelele electrice de

transport si de distribuţie 3.1

Page 22: ANRE - Raspunsuri Legislatie

168 II-IV 7 Consumatorul eligibil de

energiei electrica este:

Persoana juridica

ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu

si, eventual, pentru un subconsumator racordat la instalaţiile sale

Consumatorul ce cumpăra energie electrica pentru consumul propriu si are

dreptul de a revinde surplusul pe piaţa de energie electrica

Consumatorul de energie electrica

care poate sa aleagă furnizorul si sa contracteze direct cu acesta

energia necesara, având acces la reţelele de transport şi/sau de distribuţie

3.17

169 II-IV 7 Linia electrica directa este:

Linia electrica ce leagă o capacitate

energetica de producţie izolata de un client izolat 3.29

Linia electrica prin care se

transmite energia electrica de la producător către mai mulţi consumatori

Linia electrica ce

leagă un producător de energie electrica şi/sau furnizor de

energie, in scopul alimentarii directe a sediilor proprii sau a clienţilor

eligibili ai acestora 3.29

170 II-IV 7 Operatorul de transport si de sistem este:

Orice persoana care deţine, sub orice titlu, o reţea electrica de

transport si este titulara a unei licenţe de transport prin care răspunde

de operarea, asigurarea întreţinerii si

dezvoltarea reţelei de transport 3.34

Orice persoana care deţine, sub orice titlu o reţea electrica de distribuţie si este titulara

unei licenţe de distribuţie

Persoana juridica

proprietara a reţelelor electrice de transport, pe care le exploatează

in baza licenţei pentru transportul energiei electrice

171 II-IV 7 Capacitatea de interconexiune este definită

ca fiind reprezentată de:

Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează racordarea mai

multor consumatori la reţelele electrice de interes public

Instalaţiile si echipamentele prin care se realizează conectarea a

doua sau mai multe sisteme electroenergetice 3.4

Ansamblul

instalaţiilor si echipamentelor prin care se realizează tranzit de energie

electrica intre doua zone ale sistemului electroenergetic

naţional

172 II-IV 7 Reţeaua electrica este definita ca fiind:

Ansamblul de linii, inclusiv elementele

de susţinere si de protecţie a acestora, staţiile electrice si alte

echipamente electroenergetice conectate intre ele 3.51

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice

interconectate

Ansamblul de linii electrice destinate conectării unui producător de

energie electrica de un utilizator al sau

173 II-IV 7 O reţea electrica de

distribuţie este definită ca fiind:

Reţeaua electrica cu tensiunea de

linie nominala strict mai mare de 220 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie

nominala strict mai mare de 110 kV

Reţeaua electrica cu tensiunea de

linie nominala pana la 110 kV inclusiv 3.52

174 II-IV 7 Reţeaua electrica de transport este:

Reţeaua electrica cu tensiunea de linie nominala mai

mică decât 110 kV

Reţeaua electrica de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110

kV 3.54

Reţeaua electrica

de interes naţional si strategic cu tensiunea de linie

nominala cel mult egala cu 110 kV

Page 23: ANRE - Raspunsuri Legislatie

175 II-IV 7 Sistemul electroenergetic

este definit ca fiind:

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice

interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

Ansamblul instalaţiilor electroenergetice interconectate prin care se

realizează producerea, transportul, conducerea operativa, distribuţia energiei electrice

Ansamblul instalaţiilor

electroenergetice interconectate prin care se realizează producerea,

transportul, conducerea operativa, distribuţia,

furnizarea si utilizarea energiei electrice 3.60

176 II-IV 7 Sistemul electroenergetic naţional este:

Totalitatea instalaţiilor de producere,

transport si distribuţie a energiei electrice de pe teritoriul

naţional

Sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional si care constituie

infrastructura de baza utilizata in comun de participanţii la piaţa de energie electrica 3.61

Totalitatea liniilor si staţiilor electrice

interconectate, indiferent de nivelul de tensiune

177 II-IV 7 ANRE este:

Agenţie naţională

de reglementare în domeniul energiei termice

Autoritatea Naţionala de

Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala

Autoritatea Naţionala de

Reglementare in domeniul Energiei 3.2

178 II-IV 7 Zona de protecţie a unei capacităţi energetice este:

Zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se

introduc interdicţii privind accesul persoanelor si regimul

construcţiilor 3.67

Zona adiacenta

capacităţilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si

interdicţii in scopul asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a

persoanelor, bunurilor si mediului

Zona adiacenta capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se

introduc interdicţii privind accesul persoanelor si desfasurarea unor

activitati

179 II-IV 7 Zona de siguranţa a unei

capacitati energetice este:

Zona adiacenta

capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se introduc interdicţii

privind accesul persoanelor si regimul

construcţiilor

Zona adiacenta

capacitatilor energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul

asigurării funcţionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si

mediului 3.68

Zona adiacenta capacitatilor

energetice, extinsa in spaţiu, in care se instituie restricţii si interdicţii in scopul

evitării punerii in pericol a persoanelor,

bunurilor si mediului

180 II-IV 7 Furnizorul de ultima opţiune este definit de Legea energiei electrice, ca fiind:

Furnizorul desemnat de ANRE

pentru a presta serviciul public de distribuţie a energiei electrice

Furnizorul desemnat de

ANRE pentru a presta serviciul de furnizare, in condiţii specifice reglementate 3.25

Un operator economic ale cărui

acţiuni sau părţi sociale sunt deţinute în totalitate de statul român

181 II-IV 7

Centrala electrica de cogenerare este ansamblul de instalaţii, construcţii si echipamente necesare

pentru producerea:

doar a energiei electrice doar a energiei termice energiei electrice si

termice 3.7

Page 24: ANRE - Raspunsuri Legislatie

182 II-IV 7 Consumatorul eligibil de energie electrică este definit

de Legea energiei electrice, ca fiind:

Consumatorul de energie electrica

care poate sa aleagă furnizorul de energie electrică si sa contracteze

direct cu acesta energia necesara, având acces la reţelele de transport

şi/sau de distribuţie 3.17

Consumatorul de energie electrică ce poate achiziţiona energie

electrică doar de pe piaţa reglementata

Consumatorul de energie electrică obligat să achiziţioneze

energia electrică la preturi de achiziţie reglementate

183 II-IV 7 Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene este format din:

Zona adiacenta liniei electrice aeriene având 100 m lăţime în plan

orizontal

Zona adiacenta liniei electrice aeriene situata la 10 m deasupra acesteia

Suprafaţa terestra ce cuprinde zona de protecţie si zona de siguranţa 3.20

184 II-IV 7 Operator de distribuţie este o persoană juridică, care:

Deţine si exploatează reţeaua electrica de iluminat public

întreţine si dezvolta reţeaua electrica de transport al energiei electrice

deţine, sub orice titlu, o reţea

electrica de distribuţie si este titulara a unei

licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea,

asigurarea întreţinerii si dezvoltarea reţelei de distribuţie intr-o

anumita zona 3.34

185 II-IV 7

Ordinea de merit este

ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pentru

acoperirea cererii de energie în Sistemul Electroenergetic Naţional, pe baza:

Preţului ofertat [lei/MWh] 3.39 Puterii instalate

Capacitatii de a dispune rapid de o

anumita putere

186 II-IV 7 Reţea electrică de interes public este o reţea electrică

la care sunt racordaţi:

cel puţin 3 utilizatori cel puţin 2 utilizatori 3.52 cel puţin un

utilizator

187 II-IV 7

ANRE aproba reglementari cu caracter obligatoriu

pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice şi anume:

Doar reglementari tehnice

Doar reglementari comerciale

Atât reglementari

tehnice cat si reglementari comerciale

188 II-IV 7

ANRE exercita controlul asupra operatorilor

economici din sectorul energiei electrice cu privire la:

Respectarea reglementarilor emise si a sistemului de

preturi si tarife in vigoare in sectorul energiei electrice 11.2.f

Respectarea legislaţiei

privind securitatea şi sănătatea în muncă

Gestiunea

patrimoniului public

189 II-IV 7

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si

aplicarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează si executa

instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si Finanţelor

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 11.2.m

CN Transelectrica SA

Page 25: ANRE - Raspunsuri Legislatie

190 II-IV 7

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si

aplicarea regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează si executa

instalaţii electrice, este:

Ministerul Economiei si Comerţului

Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei 11.2.m

Operatorul de distribuţie (filiale,

sucursale ale SC Electrica SA sau societăţi rezultate ca urmare a

procesului de privatizare)

191 II-IV 7 Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public este:

Elaborat de ANRE

si aprobat prin hotărâre a Guvernului

României 11.2.q

Elaborat de ANRE si aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE

Elaborat de Ministerul de resort

192 II-IV 7

Urmărirea respectării de către operatorii economici a sistemului de preţuri si tarife

în domeniul energiei electrice este de competenţa:

Autorităţii Naţionale de Reglementare în

domeniul Energiei 11.2.f

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi

Finanţelor)

Cancelariei

Primului-ministru

193 II-IV 7

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare

în domeniul Energiei este abilitată prin lege cu următoarele competenţe:

AApprroobbăă

rreegglleemmeennttăărrii tteehhnniiccee şşii ccoommeerrcciiaallee

oobblliiggaattoorriiii ppeennttrruu ooppeerraattoorriiii eeccoonnoommiiccii ddiinn sseeccttoorruull eenneerrggiieeii

1111..22..hh

SSttaabbiilleeşşttee mmeettooddoollooggiiaa ddee uurrmmăărriirree şşii ccoonnttrrooll îînn vveeddeerreeaa rreessppeeccttăărriiii ddee

ccăăttrree ooppeerraattoorriiii eeccoonnoommiiccii aa ssiisstteemmuulluuii ddee pprreeţţuurrii şşii ttaarriiffee llaa eenneerrggiiaa eelleeccttrriiccăă

Concesionează bunurile aparţinând patrimoniului

public aferente sectorului energiei electrice

194 II-IV OOppeerraattoorriiii eeccoonnoommiiccii ccaarree aassiigguurraa sseerrvviicciiii ddee mmăăssuurraarree aa eenneerrggiieeii eelleeccttrriiccee ssuunntt aatteessttaaţţii ddee::

MMEEFF -- MMiinniisstteerruull EEccoonnoommiieeii ssii FFiinnaannţţeelloorr

AANNRREE -- AAuuttoorriittaatteeaa NNaaţţiioonnaallăă ddee RReegglleemmeennttaarree îînn ddoommeenniiuull EEnneerrggiieeii

AANNRRSSCC -- AAuuttoorriittaatteeaa

NNaaţţiioonnaallăă ddee RReegglleemmeennttaarree iinn ddoommeenniiuull

SSeerrvviicciiiilloorr CCoommuunnaallee

195 II-IV 7 Printre competenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul

Energiei se regăsesc:

EEllaabboorraarreeaa ssii aapprroobbaarreeaa rreegguullaammeennttuulluuii ddee ddeesseemmnnaarree aa

ffuurrnniizzoorruulluuii ddee uullttiimmăă ooppţţiiuunnee

Elaborarea normelor de securitatea şi sănătate în muncă pentru operatorii economici din sectorul

energiei electrice

EEllaabboorraarreeaa

rreegguullaammeennttuulluuii pprriivviinndd rraaccoorrddaarree aa uuttiilliizzaattoorriilloorr llaa rreeţţeelleellee eelleeccttrriiccee ddee

iinntteerreess ppuubblliicc 1111..22..gg

196 II-IV 7 Electrificarea localitatilor se

realizează cu fonduri: doar din bugetele

locale doar din bugetul de stat din bugetele locale, bugetul de stat sau

din alte fonduri legal constituite 12

197 II-IV 7 “Autorizaţiile de infiintare” se acorda in condiţiile legii

energiei electrice, pentru:

Realizarea de noi capacitati

energetice 15.1.a

Retehnologizarea capacitatilor energetice

existente 15.1.b,c,d

Reviziile si reparaţiile curente efectuate asupra

capacitatilor energetice

198 II-IV 7

“Autorizaţiile de înfiinţare” se acordă pentru realizarea de noi linii si staţii electrice de transport al energiei

electrice sau pentru retehnologizarea celor existente?

Numai pentru realizarea de noi linii si staţii

electrice de transport noi

Numai pentru retehnologizarea liniilor şi

staţiilor electrice de transport existente

Atât pentru realizarea liniilor si staţiilor electrice de transport noi, cât şi

pentru retehnologizarea celor existente 15

199 II-IV 7

Autorizaţiile de înfiinţare se acordă pentru realizarea sau

retehnologizare reţelelor electrice cu tensiunea de linie nominală mai mare sau egală cu:

0,4 kV 20 kV 110 kV art 15.1.c

Page 26: ANRE - Raspunsuri Legislatie

200 II-IV 7 ANRE emite autorizaţii de infiintare pentru realizarea şi/sau retehnologizarea:

liniilor si staţiilor electrice de transport al energiei electrice

11.1.b

liniilor şi staţiilor de distribuţie a energiei electrice, cu tensiune

nominala de 110 kV 11.1.c

liniilor electrice de distribuţie a energiei electrice cu tensiune nominala

de 20 kV

201 II-IV 7 ANRE emite licenţe pentru

Prestarea serviciilor publice de transport şi

distribuţie a energiei electrice 15.2.b,d

AAccttiivviittaatteeaa ddee aaddmmiinniissttrraarree aa ppiieeţţeelloorr cceennttrraalliizzaattee

1155..22..ee

Realizarea de noi capacitati energetice de producere a

energiei electrice si energiei termice in cogenerare

202 II-IV 7 ANRE emite licenţe pentru:

Exploatarea comercială a capacităţilor

energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice

in cogenerare 15.2.a

Reabilitarea capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice

Retehnologizarea

capacităţilor de producere, transport şi distribuţie a

energiei electrice

203 II-IV 7 ANRE emite licenţe pentru:

Activitatea de instruire profesională a personalului care

lucrează in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului

Electroenergetic Naţional

Prestarea serviciului public de distribuţie a energiei electrice

Prestarea serviciului de sistem 15.2.c

204 II-IV 7 ANRE emite licenţe pentru: Activitatea de administrare a

pieţelor centralizate 15.2.e

Activitatea de instruire profesională a personalului care lucrează

in instalaţiile electrice din cadrul Sistemului Electroenergetic Naţional

Activitatea de furnizare a energiei

electrice 15.2.f

205 II-IV 7

Titularul autorizaţiei de infiintare a unei capacitati energetice, acordată în baza

Legii energiei electrice, are următoarele obligaţii:

Sa stabilească si sa

aplice, pe întreaga durata a executării lucrărilor, masurile de protecţie a

persoanelor, bunurilor si mediului 17.1.a

Sa stabilească un sistem de

comunicare cu consumatorii de energie electrică ce vor fi

alimentaţi din instalaţiile electrice aflate în construcţie

Sa obţină toate

vizele, acordurile si atestatele prevăzute de lege pentru

realizarea obiectivului autorizat 17.1.b

206 II-IV 7

Obligaţiile aferente serviciului public sunt impuse operatorilor economici reglementaţi de

ANRE prin următoarele tipuri de acte:

Licenţă - act juridic acordat de ANRE pentru exploatarea comercială a

capacităţilor energetice

Reglementări - acte (normative) tehnice şi/ sau comerciale, aplicabile

activităţii desfăşurate

Atât prin acte

juridice (licenţă şi/ sau autorizaţie de înfiinţare), cât si prin reglementări

tehnice şi comerciale, acordate/ emise de ANRE

207 II-IV 7

Asupra terenurilor aflate in proprietatea terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de siguranţa ale

capacităţilor energetice, se stabileşte:

drept de utilizare gratuită drept de proprietate drept de servitute

legala 19

Page 27: ANRE - Raspunsuri Legislatie

208 II-IV 7 Concesiunea, în domeniul energiei, are ca obiect:

Bunuri proprietate publica sau privata ale statului 25.1

Activitati si servicii publice

de interes naţional din domeniul energiei electrice 25.1

Bunurile utilizate în

activitatea de furnizare a energiei electrice

209 II-IV 7 PPee ppiiaaţţaa ccoonnccuurreennţţiiaall ccuu aammăănnuunnttuull,, ffuurrnniizzoorriiii vvâânndd eenneerrggiiee eelleeccttrriiccăă cclliieennţţiilloorr

eelliiggiibbiillii pprriinn

CCoonnttrraaccttee bbiillaatteerraallee llaa pprreeţţuurrii rreegglleemmeennttaattee

CCoonnttrraaccttee bbiillaatteerraallee llaa ttaarriiffee ffiixxee

CCoonnttrraaccttee bbiillaatteerraallee llaa pprreeţţuurrii nneeggoocciiaattee

210 II-IV 7

Reţeaua electrica de transport al energiei

electrice, inclusiv terenurile pe care este amplasata, sunt:

Proprietate privata

a unei persoane juridice

Proprietate publica a

statului 35.2 Proprietate privata

a statului

211 II-IV 7 Operatorul de transport si de sistem are următoarele

atribuţii principale:

exploatează, retehnologizează,

reabilitează si dezvolta instalaţiile din reţelele electrice de

transport, instalaţiile de măsurare si contorizare a

transferului de energie 37.4.a

exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta

instalaţiile din reţelele electrice de distribuţie

exploatează,

retehnologizează, reabilitează si dezvolta instalaţiile de măsurare si

contorizare a transferului de energie spre consumatorii

casnici

212 II-IV 7

Cine analizează si avizează îndeplinirea condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor electrice de

transport?

Operatorul de Transport si de Sistem 37.4.c

ANRE Operatorul de distribuţie local

213 II-IV 7

Pentru protecţia instalaţiilor de transport al energiei electrice se interzice persoanelor fizice sau

juridice:

Sa consume energie

electrica prin instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de

transport

Să efectueze construcţii de

orice fel in zona de siguranţa a instalaţiilor, fara avizul de amplasament al

operatorului de transport si de sistem 39.a

Să efectueze săpături de orice fel in zona de

siguranţa a reţelelor electrice de transport, fara acordul

operatorului de transport si de sistem 39.b

214 II-IV 7

Pentru protecţia instalaţiilor

de transport al energiei electrice se interzice persoanelor juridice:

Sa consume energie electrica prin

instalaţii racordate direct la cele ale reţelei electrice de transport

Să racordeze fără respectarea

reglementărilor aplicabile, instalaţiile proprii la cele ale reţelei electrice de transport

Sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire, prin

construcţii ori prin orice alt mod accesul la instalaţii al operatorului de

transport si de sistemb 39.2.f

215 II-IV 7 Operatorul de distribuţie:

Exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta reţelele

electrice de distribuţie, cu respectarea reglementarilor

tehnice in vigoare 42.1.a

Monitorizează siguranţa in funcţionare a reţelelor

electrice de distribuţie, precum si indicatorii de performanta ai serviciului de distribuţie 42.1.g

Încasează

contravaloarea energiei electrice furnizate

Page 28: ANRE - Raspunsuri Legislatie

216 II-IV 7

Pentru protejarea reţelelor electrice de distribuţie

persoanelor fizice si juridice:

Li se interzice să

efectueze construcţii de orice fel în zona de siguranţă a

acestora, fără avizul de amplasament al

operatorului de reţea 46.a

Li se interzice sa limiteze sau sa ingradeasca prin execuţia de împrejmuire

sau prin construcţii accesul la instalaţii al OD 46.f

Li se permite depozitarea de

materiale pe culoarul de trecere si in zonele de protecţie si de

siguranţa ale instalaţiilor, fara acordul operatorului de

reţea, cu condiţia să fie proprietar al terenului 46.c

217 II-IV 11

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice

numai în caz de:

Consum fraudulos de energie 90 a

Neplata facturii curente de energie

Neplata repetata a facturii de energie 90 b

218 II-IV 11

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de

furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Consum fraudulos

de energie 90 a Neplata facturii curente de

energie

Neplata abonamentului

radio-tv

219 II-IV 11

Furnizorul de energie

electrică este îndreptăţit sã rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Neplata abonamentului radio-tv

Neplata facturii curente de energie

Neplata repetata a facturii de energie 90 b

220 II-IV 11

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sã

rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice numai în caz de:

Consum de energie mai mare decât cel

aferent puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare

Plata cu întârziere a facturilor

Consum fraudulos de energie, neplata repetata a facturilor

sau in alte situaţii prevăzute de legislaţia in vigoare 90 a,b

221 II-IV 11 În caz de consum fraudulos de energie, consumatorul:

Va fi sancţionat contravenţional

Va primi preaviz de deconectare

Va fi deconectat si va plati

contravaloarea energiei electrice consumate

222 II-IV

Elaborarea de programe de eficienta energetica si de promovare a resurselor regenerabile de energie este

o atribuţie a:

Guvernului României

Ministerului de resort (Ministerul Economiei şi Finanţelor)

Autorităţii Naţionale de Reglementare în

domeniul Energiei

223 II-IV 7

Calitatea de autoritate

contractanta privind concesionarea bunurilor şi serviciilor din sectorul energiei electrice o are

MEF - Ministerul Economiei si Finanţelor 6f

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei

ANRSC - Autoritatea

Naţională de Reglementare in domeniul Serviciilor

Comunale

224 II-IV 7

În conformitate cu

prevederile legii energiei electrice, sunt considerate surse regenerabile de energie:

Solare 61b Eoliene 61 a

Energia obţinuta

prin arderea combustibililor fosili

225 II-IV 7

Criteriile de promovare a energiei electrice produse in

centrale electrice de cogenerare de înalta eficienta au in vedere:

Promovarea

utilizării eficiente a combustibililor

Asigurarea accesului concurenţial al energiei

electrice produse in cogenerare

Promovarea

utilizării surselor regenerabile 65 d

226 II-IV 7 Tarifele de racordare la

reţea sunt: Stabilite de

operatorii de reţea Negociate cu solicitantul Reglementate de

ANRE

Page 29: ANRE - Raspunsuri Legislatie

227 II-IV 7 Sustragerea de energie electrica constituie: Contravenţie Infracţiune de furt 85.1

Contravenţie sau infracţiune, după

caz

228 II-IV 7 Constituie infracţiune si se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani:

Executarea de săpaturi sau lucrări

de orice fel in zonele de protecţie a instalaţiilor, fara consimţământul

prealabil al proprietarului acestora

Deteriorarea, modificarea fără drept a instalaţiilor energetice sau sustragerea de componente ale

acestora 85.3

Nerespectarea reglementărilor emise de ANRE

229 II-IV 7 Constituie contravenţie: refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de

măsurare 86.1.i

nerespectare obligaţiilor de producere şi/sau de ofertare conform

prevederilor legale 86.1.j

sustragerea de energie electrica

230 II-IV 7

Încălcarea reglementarilor tehnice si comerciale emise/

aprobate de ANRE constituie:

Infracţiune Contravenţie 86.1a Abatere

231 II-IV 7 Refuzul clienţilor de a permite accesul la grupurile de măsurare constituie:

Contravenţie 86.1a Infracţiune Tentativa de infracţiune

232 II-IV GHR

1007/04

Conventia de exploatare, anexă la contractul de furnizare a energiei

electrice, este un act juridic incheiat intre:

consumator si

producator operator de retea si

consumator 208(2) furnizor si

producător

233 II-IV GHR 1007/04

Conventia de exploatare este un act juridic prin care sunt precizate aspecte legate de:

manevrele ce se

executa si aventualele despagubiri ce se pot acorda in cazul

unui incident

punctul de delimitare

patrimonială între instalaţii şi condiţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor 4.17

realizarea conducerii operative prin dispecer

234 II-IV GHR 1007/04

Activitatea de furnizare a energiei electrice implica urmatoarele servicii:

facturarea şi încasarea contravalorii

energiei electrice, intermedierea relatiei

consumatorului cu operatorul de retea 163

calculul tarifelor aplicabile categoriiloe de consumatori

aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice

235 II-IV GHR

1007/04

Prin grup de masurare a

energiei electrice se intelege:

ansamblul format din contorul de

energie electrica si elementele de securizre

ansamblul format din transformatoarele de masurare si contorul de energie electrica, precum

si toate elementele intermediare, inclusiv elementele de securizare 4.22

doar

transformatorul de măsurare

236 II-IV GHR 1007/04

Se considera o intrerupere in alimentarea cu energie

electrica:

situatia in care

tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 5%

din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv.

situatia in care tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat 1% din tensiunea

nominala a retelei in punctul respectiv. 4.25

situatia in care

tensiunea efectiva in punctul de delimitare devine mai mica decat

10% din tensiunea nominala a retelei in punctul respectiv.

Page 30: ANRE - Raspunsuri Legislatie

237 II-IV GHR 1007/04

Calitatea energiei electrice

se refera la totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la:

frecventa, amplitudinea si variatia tensiunii

flicker si armonici metodologia de stabilire e tarifelor

238 II-IV GHR 1007/04

Punctul de delimitare între

instalaţiile electrice este definit ca:

întotdeauna punctul

de delimitare este punctul unei retele electrice în care se delimiteaza

patrimonial instalatiile electrice ale utilizatorului de cele ale

operatorului de retea 4.38

întotdeauna punctul de delimitare este punctul

unei retele electrice în care se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice

întotdeauna punctul de delimitare este

punctul fizic în care este racordat un utilizator

239 II-IV GHR 1007/04

Punctul de masurare este definit ca:

punct al unei retele electrice care delimiteaza patrimonial

instalatiile electrice ale utilizatorilor de cele ele operatorilor de

retea

punct al unei retele electrice unde se află

instalat grupul de masurare a energiei electrice 4.39

punct fizic din

reţeaua electrica la care se racordeaza un utilizator.

240 II-IV GHR 1007/04

Consumatorul casnic este consumatorul care:

Utilizeaza energie electrica in

exclusivitate pentru iluminatul artificial din propria locuinta si din afara

acesteia, fiind racordat la o retea monofazata de JT;

Utilizeaza energiei

electrice pentru functionarea receptoarelor electrocasnice din propria locuinta, precum si pentru

realizarea de activitati comerciale sau prestarea de servicii;

Utilizeaza energie electrica in

exclusivitate pentru iluminat artificial, precum si pentru functionarea

receptoarelor electrocasnice din propria locuinta. 4.8

241 II-IV GHR 1007/04

Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori se aplicã:

furnizorilor si consumatorilor de energie electrica 2

tranzactiilor de pe piata angro de energie electrica

relatiilor comerciale dintre producatori si furnizori

242 II-IV GHR

1007/04

În functie de puterea contractatã, consumatorii, altii decât cei casnici, pot fi

mari consumatori, când puterea contractatã depãseste:

50 kW 100 kW art 12.a 200 kW

243 II-IV GHR 1007/04

Contractarea energiei electrice cu consumatorii casnici si asimilati acestora

se face tinându-se seama de:

tipul receptoarelor din dotare puterea maxima absorbitã puterea instalatã în

receptoarele proprii

244 II-IV GHR 1007/04

Sunt obligati sã asigure mentinerea factorului de putere între limitele

prevãzute în reglementãri emise de ANRE:

consumatorii casnici

toti consumatorii de energie electrica

toti consumatorii de energie electricã, cu exceptia

consumatorilor casnici

245 II-IV GHR 1007/04

În contractele de furnizare a energiei electrice, se prevăd întotdeauna valori orare ale

cantitãtilor de energie electricã activã contractate, dacă puterea electrică contractatã este mai mare

de:

3 MW 10 MW 100 kW

Page 31: ANRE - Raspunsuri Legislatie

246 II-IV GHR

1007/04

Consumatorii de energie electricã pot revinde energia

unor eventuali subconsumatori:

fara a obtine nici un fel de acord al

operatorului de reţea, furnizprului sau ANRE

cu acordul ANRE

cu acordul operatorului de

distributie si al furnizorului

247 II-IV GHR

1007/04

Succesorii legali ai unor contracte de furnizare pot

continua derularea acestor contracte:

cu obligatia modificarii numelui

titularului în termen de o luna

cu obligatia modificarii

numelui titularului în termen de 6 luni atr 65

fara nici o

obligatie

248 II-IV GHR

1007/04

Consumatorii casnici nu plãtesc energia electricã

reactivã:

daca au o putere maxima contractata

mai mica de 30 kW 123(3)

daca au o putere maxima contractata mai mica de 50

kW

indiferent de puterea maxima

contractata

249 II-IV GHR 1007/04

Sistarea furnizarii energiei electrice la un consumator

pentru întârzieri la plata facturii aferente va fi obligatoriu preavizata cu:

cel putin 3 zile înainte

cel putin 5 zile înainte 152(1)

cel putin 10 zile înainte

250 II-IV GHR

1007/04

Pentru depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic

de racordare, furnizorul:

aplica un preaviz, apoi întrerupe furnizarea energiei

electrice consumatorului 200(1)a

îi da consumatorului doua previze, apoi îi aplica

penalizari

îi aplica preaviz consumatorului,

apoi îl actioneaza în justitie

251 II-IV GHR

1007/04

Pentru furnizarea de energie

electrica contractul de furnizare:

este o conditie

obligatorie nu este obligatoriu

se încheie în conformitate cu

contractul - cadrul aprobat de ANRE

252 II-IV GHR

1007/04

Consumatorii pot conveni cu furnizorul sistarea

temporara a energiei electrice, pentru o perioada de:

minimum o luna si

maximum 12 luni art 55

minimum 3 luni si

maximum 6 luni minimum 6 luni

253 II-IV GHR 1007/04

Prin consumatori industriali se înteleg:

societatile comerciale si regiile autonome din domeniul

industrial art 71(1)

sediile administrative ale societatilor comerciale

societatile comerciale care desfasoara activitate de comert

cu bunuri

254 II-IV GHR 1007/04 Un consumator eligibil:

poate reveni de pe

piata concurentiala pe piata reglementata o singura data

poate reveni de pe piata

concurentiala pe piata reglementata de cel mult douã ori 126(3)

nu poate reveni de

pe piata concurentiala pe piata reglementata

255 II-IV GHR

1007/04

În cazul consumului fraudulos de energie

electrica, perioada de recalculare va fi de:

un an pentru consumatorii

casnici si 6 luni pentru ceilalti consumatori 142(4)

6 luni pentru toti

consumatorii

6 luni pentru consumatori casnici

si un an pentru ceilalti consumatori