Anexa 1 - Cerere de Finantare

41
Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice Ghidul Solicitantului Anexa 1 Cerere de finanţare Anexa 1 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 CERERE DE FINANŢARE ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE PRIMARIA TĂŞNAD ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională PRIMĂRIA TĂŞNAD Număr de înregistrare ……………..1456................. Înregistrată de …………….............. Cod SMIS (Număr cerere de finanţare) ………...........134................ ....... Semnătura …………………………….................... .... Data înregistrării …… 11.06.2008……………............... 61

Transcript of Anexa 1 - Cerere de Finantare

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

Anexa 1

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

CERERE DE FINANŢARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

PRIMARIA TĂŞNAD

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională PRIMĂRIA TĂŞNAD

Număr de înregistrare

……………..1456.................

Înregistrată de

……………..............

Cod SMIS (Număr cerere de finanţare)

………...........134.......................

Semnătura

……………………………........................

Data înregistrării

……11.06.2008……………...............

61

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

TITLUL PROIECTULUI

DEZVOLTAREA ŞI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN

ŞTRANDUL TĂŞNAD

TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

01 FEDR

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Denumire organizaţie: .......................... PRIMĂRIA TĂŞNAD ...............................

Cod de înregistrare fiscală……………...R 14188207…….......................................

Adresa poştală:……… Str. Lacrimioarelor nr.35, orasul Tasnad, jud.Satu Mare

Adresa poştă electronică……………… [email protected]......……............

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:

X unitate administrativ – teritorială (autoritate a administraţiei publice

locale)

unităţi administrativ – teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice

locale) între care există acorduri sau parteneriate pentru realizarea unor

programe de dezvoltare zonală

asociaţie de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică, conform legii

nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare

întreprindere mică şi mijlocie

parteneriat între unitate administrativ – teritorială (autoritate a

administraţiei publice locale) şi ONG-uri

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

62

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

Nume, prenume……… ……………….……………………………

Funcţie ………………...ŞEF SRVICIU BUGET-FINANŢE ŞI URBANISM………….

Număr de telefon………………….……………………………………...

Număr de fax …………………………..……….………………………..

Adresă poştă electronică ………….………..…………………….

1.4 PERSOANA DE CONTACT

Nume, prenume……………….......……………….………………...

Funcţie ……………………..…..ŞEF SRVICIU BUGET-FINANŢE ŞI URBANISM......

Număr de telefon……………….......……………………………………….

Număr de fax …………………………..…………………………………..

Adresă poştă electronică ………….………………………………..

1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE

Nume, prenume………… ……………….……………………………

Funcţie ………………….ŞEF SRVICIU BUGET-FINANŢE ŞI URBANISM………….

Număr de telefon……….………………………………………………….

Număr de fax …………...…..……………………………………………..

Adresă poştă electronică ………….……………………………….

1.6 BANCA / TREZORERIA

Banca/ Sucursală: ...Trezoreria Tăşnad................................................................................

Cod IBAN:… ……….…RO 40 TREZ 5495004X XX00 0029.……………………...……

1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

63

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE

INTERNAŢIONALE (IFI)

Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din

partea IFI în ultimii 5 ani?

DA

NU

Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv

activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost

solicitat sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI

DA

NU

Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din

proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a/ au beneficiat deja de

sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI

DA

NU

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

64

X

X

X

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

2.1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR

DE INTERVENŢIE

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

AXA PRIORITARĂ 5 – DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA

TURISMULUI

DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.2 – CREAREA, DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA

INFRASTRUCTURII DE TURISM PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR

NATURALE ŞI CREŞTERII CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE

AJUTOR DE STAT:

SE APLICĂ PREVEDERILE SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT PENTRU

DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN

TURISM

pentru: - UNITĂŢI ADMINISTRATIV – TERITORIALE

PARTENERIATE ÎNTRE UNITĂŢI ADMINISTRATIV –

TERITORIALE

ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

INTREPRINDERI MICI (INCLUSIV MICROÎNTREPRINDERI) ŞI

MIJLOCII

PARTENERIATE ÎNTRE UNITĂŢI ADMINISTRATIV –

TERITORIALE ŞI ONG-URI

NU SE APLICĂ PREVEDERILE SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT PENTRU

DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN

TURISM

pentru: - UNITĂŢI ADMINISTRATIV – TERITORIALE

65

X

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

PARTENERIATE ÎNTRE UNITĂŢI ADMINISTRATIV –

TERITORIALE

ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMÂNIA

REGIUNEA: DE DEZVOLTARE NORD-VEST

JUDEŢUL: SATU MARE

LOCALITATEA: TĂŞNAD

2.3. ZONA ŢINTĂ DE LOCALIZARE A PROIECTULUI

LOCALITATE DIN MEDIUL URBAN

LOCALITATE DIN MEDIUL RURAL

X STAŢIUNE TURISTICĂ BALNEARĂ ŞI BALNEO-CLIMATICĂ

ATÂT DIN MEDIUL URBAN CÂT ŞI DIN MEDIUL RURAL

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

2.3.1 Obiectivul proiectului

Principalul obiectiv al proiectului de finanţare este dezvoltarea zonei şi creşterea numărului de

turişti.

Pentru a ne atinge obiectivul, vom întreprinde următoarele:

1. Crearea / modernizarea / extinderea infrastructurii turistice de agreement – în ştrandul Tǎşnad

nu sunt suficiente locuri de campare şi astfel pentru solutionarea aceste probleme, trebuie

achizitionate terenuri din jurul ştrandului. Aceste terenuri trebuie sa fie în spatele ştrandului,

deoarece alte terenuri nu mai pot fi achiziţionate.

66

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

2. Dotarea platformelor de campare, inclusive a utilitǎţilor specifice - dupǎ ce aceste terenuri vor

fi achiziţionate, acestea trebuie puse la punct pentru campare, de delimitat spaţiile pentru

campǎri, de construit grupuri sanitare pentru aceste spaţii, - care sa fie 2 grupuri pentru 200 m2,

de introdus fântane cu apǎ potabilǎ cu senzor – 1 bucatǎ la 100 m2, şi de amplasat instalaţii de

iluminat dotate cu aparate anti-ţânţari – din 30 în 30 de metri.

3. Crearea de parcuri – gradinǎ, de activ parc şi de teren de joacǎ pentru copii – în ştrandul

termal Tǎşnad nu existǎ mǎcar un mini-parc, şi astfel cu acest proiect de finanţare dorim sǎ

înfiinţǎm mai multe tipuri.

In primul rând o idee este înfiinţarea unui parc – gradinǎ, o zona verde cu mulţi copaci şi flori,

care sǎ fie delimitat de restul ştrandului, unde oamenii sǎ se plimbe, sǎ se relaxeze,sǎ uite de

probleme. Acest gen de parc ar avea foarte mare success mai ales în zilele caniculare ale verii,

când clienţii ştrandului se moleşesc de la caldurǎ şi de apǎ termalǎ.

Un alt tip de parc ar fi un activ parc, un parc dotat cu aparate de gimnasticǎ, la care ar putea opta

clientela de la 10 ani pana la pensionari. Copii de la 10 ani pânǎ la 14 trebuie sǎ fie însoţiţi de

unul dintre pǎrinti pentru a putea folosi aparatele de gimnasticǎ. Acest parc ar trebui acoperit,

pentru ca aparatele sǎ poata sǎ fie folosite şi într-un anotimp ploios.

Cea de-a treia opţiune este un teren de joacǎ pentru copiii aflaţi pânǎ la 10 ani. Aceasta este

optionalǎ pentru clienţi şi astfel se va taxa separat pe ora. Taxa va fi redusǎ, deoarece şi acest

teren de joaca va fi în interiorul ştandului ca sa poatǎ sǎ fie rentabilǎ pentru clientii mai sǎraci.

Acest teren va fi dotat cu diferite leagane şi altǎ aparaturǎ , care va fi fabricate din lemn. O

jumatate a terenului de joaca va fi şi acesta acoperit, atâta pentru timpurile ploioase cat şi pentru

îngrijirea copiilor.

Având în vedere lungimea ştrandului, şi a faptului ca existǎ un bazin semi-olimpic ar trebui de

amenajat şi o plajǎ artificialǎ.

Si ultima opţiune ar fi crearea unei zone special amenajate pentru persoane cu handicap. Din

pǎcate foate puţine sunt locurile în aceste persoane au acces, dar având în vedere calitǎţile

minerale ale apei termale de la Tǎşnad, aceasta ar fi o posibilitate idealǎ pentru aceştia.

4. Modernizarea/ dotarea (inclusiv cu utilitǎţi) a bazelor de tratament din staţiunea balnearǎ –

ştrandul a fost modernizat în ultima perioadǎ, dar aici ne gandim la acele lucruri ce au fost

67

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

modernizate şi s-au distrus între timp. O opţiune ar fi introducerea mai multor copacei în strand,

amplasarea unor umbreluţe fixe – special pentru pensionari sau persoanele sensibile la soare şi

fixarea mai multor bǎncuţe.

5. Creare/ modernizarea grupuri sanitare – crearea grupurilor sanitare pentru spaţiile de campare

care vor fi adǎugate ştrandului, iar modernizarea celor existente dupǎ condiţiile impuse de

Uniunea Europeanǎ.

6. Construire/ modernizare piscine – în momentul de faţa exitǎ 3 bazine în ştrand, 2 cu apǎ

termalǎ - unul pentru adulţi şi altul pentru copii, şi încǎ unul cu apǎ rece. Prin implementarea

acestui proiect dorim sǎ propunem construcţia unui alt bazin pentru bǎi care sa fie cu bule. Acest

bazin sa fie de dimensiuni mai mici, pentru ca sǎ poatǎ sǎ fie folosit de toate segmentele de

clientelǎ.

7. Construire terenuri de baschet, tennis de câmp, mini-fotbal – acest tip de activitatea atrag atât

segmentele de clientelǎ pasionate în sport, cât si a formaţiilor de persoane cǎrora le place sǎ se

distreze în grup. Aceste terenuri trebuie sa fie amenajate în departarea zonei de baie, la finalul

zonei de campare. Aceste activitǎţi sunt de asemenea opţionale pentru clienţi, taxându-se în plus.

8. Dezvoltarea turismului balnear – acesta este principalul obiectiv al proiectului care va fi

îndeplinit prin adoptarea tuturor activitatilor propuse strandului şi prin promnovarea intensivǎ a

serviciilor şi a pachetelor turistice.

2.3.2 Context

Acest proiect de dezvoltare si valorificare a turismului în staţiunea Tăşnad este doar o

componentă a unei iniţiative mai complexe de investiţii a Primăriei Tăşnad, acesta dorind ca să

dezvolte toate tipurile existente de turism în oraş cât şi în staţiune. Celălalt proiect de investiţii se

referă la întreg oraşul, la hotelurile, motelurile şi pensiunile existente şi la imbunătăţirea

condiţiilor ofrite de acestea. Însă principala activitate care trebui dezvoltată, cu care se poate

mândri şi oraşul Tăşnad este Ştrandul Termal Tăşnad.

68

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului

În oraşul Tăşnad s-a dezvoltat turismul într-un timp util, însă nu suficient de aşteptat. Prin

implementarea acestui proiect se doreste o dezvoltare mai accentuată a turismului. Însă, datorita

condiţiilor pe care le oferă atât staţiunea cât şi ştrandul Tăşnad, această dezvoltare este de

procente mici. Astfel necesitatea implementării acestui proiect este foarte importantă. Dorim să

dezvoltam strandul Tăşnadului pentru a oferi mai multe servicii turistice, din care clientela să

poată să aleagă.

2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă

Principalul beneficiar al proiectului este Primǎria Tǎşnad, autoritatea de care aparţine ştrandul

termal. Grupul ţintă la care se adresează activităţile ştrandului sunt persoanele cu o vârstă

cuprinsă între 2 si 70 de ani, care au probleme reumatice sau nu, care doresc să se relaxeze şi să

se distreze.

2.3.5. Activităţile proiectului

Activităţile proiectului pentru a fi eligibile trebuie să facă parte dintr-o singură categorie de

operaţiuni dintre cele enumerate la punctul I sau II:

I. Operaţiuni privind infrastructura de turism de utilitate publică

Valorificarea potenţialului turistic montan prin construcţia infrastructurii

necesare: reabilitarea şi amenajarea căilor de acces către principalele

obiective turistice naturale, refugii alpine, posturi Salvamont, etc.

Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic (canioane,

chei, peşteri, lacuri glaciare, etc)

Dezvoltarea turismului balnear (reabilitarea/ modernizarea infrastructurii

rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului, crearea/ reabilitarea

parcurilor balneare, parcuri grădină)

69

X

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

II. Operaţiuni privind infrastructura de turism publică/ privată, care intră sub

incidenţa regulilor ajutorului de stat

Dezvoltarea turismului balnear – îmbunătăţirea, modernizarea şi dotarea

bazelor de tratament, inclusiv a salinelor terapeutice, dezvoltarea reţelelor

de captare şi transport a izvoarelor minerale şi saline etc.

Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a

utilităţilor aferente (ex. piscine, terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball,

turism feroviar pe linie ferată îngustă, în zonele de deal şi de munte etc.)

Modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi precum şi a utilităţilor

aferente (Sunt eligibile spre finanţare următoarele tipuri de structuri de

cazare: hoteluri, moteluri, pensiuni turistice, vile turistice, bungalouri,

popasuri turistice, campinguri, cabane, hoteluri pentru tineret, structuri de

cazare pe vapoare/ pontoane)

1. Obţinerea proiectului de execuţie – dupǎ ce s-a prezentat proiectul de finanţare se încearcă

obţinerea proiectului de execuţie. Fără acesta nu se poate merge la etapa următoare, necesară

punerii în funcţiune a proiectului. Astfel, în acest moment, se va stabili pregătirea licitaţiei, data

estimatǎ de lansare licitaţie, data estimată de încheiere a contractului de achiziţii şi data estimată

de recepţie şi aprobare a proiectului de execuţie.

2.Contractarea execuţiei lucrătorilor – aceasta este a doua etapă în activităţile proiectului,

deoarece se va dori găsirea unor furnizori şi antreprenori care să se ocupe de furnizarea şi

respectiv, executarea activităţilor propuse în planul de finanţare. In această etapă se pregăteşte

licitaţia, se estimează o dată de lansare a licitaţiei, o dată de încheiere a contractului de execuţie a

lucrărilor, descriere de lucrări necesare. Se are nevoie de achiziztie bunuri pentru terenurile

sportive, de aparate pentru activ parc si de aparate pentru terenul de joacă a copiilor. Achizitie

nisip pentru crearea plaja artificiala si de diverse plante si flori pentru parcul- grădină.

70

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

3. Achiziţiei terenuri pentru extinderea ştrandului - pentru extinderea ştrandului o importantă

mişcare este de a achiziţiona terenuri, doarece fiecare activitate propusă in planul de finanţare

depinde de aceasta etapă.

4. Împarţirea ştrandului pe zone – se doreste implementarea unei game diverse de activităţi şi

astfel trebuie să se ştie sigur ce activitate va fi amplasată in zona respectivă. Zonele vor fi

împărţite astfel: Zona 1- zona pentru campare (mărire zonă de campare existentă), Zona 2 – zona

pentru constructie bazin termal cu bule, Zona 3 – zona pentru teren de joaca pentru copii, Zona 4

– zonă de amenajat activ parc, Zona 5- zonă de amenajare un parc-grădină, Zona 6- zonă pentru

amenajare plajă artificială, Zona 7- zonă de amenajat teren de mini-fotbal, Zona 8 – zonă de

amenajat teren de baschet, Zona 9- zonă de amenajare teren de tenis de câmp, Zona 10 – zonă de

amenajat pentru persoanele cu handicap.

5.Dotarea platformelor de campare- aceasta se refera de amenajarea Zonei 1, pentru a crea

condiţii de calitate serviciilor de campare.

6. Modernizarea infrastructurii de agrement – aici avem în vedere zonele care există în ştrand

adică zona de campare existentă, zona cu bazinele termale – bazinul mis şi bazinul mare, şi zona

cu bazinul semiolimpic.

7. Construcţia bazinului cu bule- deoarece în ştrand nu exista un bazin care sa facă masaj sau să

accelereze circulaţia se propune construirea acestui bazin. Acest bazin este destinat tuturor

tipurilor de clientelă. Astfel după ce se construieşte acest bazin se propune şi o amenajare a unei

zone verzi in jurul acestuia.

8. Amenajare teren de joacă pentru copii – firma care a câştigat licitaţia pentru amenajarea

terenului de joacă trebuie să-şi finalizeze lucrările până la termenul limita impus. Terenul va fi

făcut doar din lemn, iar jos va fi cauciucat pentru ca copii care cad să nu se julească.

71

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

9. Amenajare activ parc – acest parc este un parc format din aparate de fitness, care vor fi bagate

in pamant, iar deasupra se va pune la fel cauciuc, pentru a evita accidentele. Se vor pune în jur de

10 aparate, total diferite, viu colorate, iar această zonă va fi acoperită pentru a putea fi folosită şi

în sezonul ploios, dar nu rece, ca sa nu ruginească.

10. Amenajare parcuri gradina – Pentru amenajarea acestui tip de parc se va face un proiect,

după care se va decide câte alei să se facă, ce caopaci să planteze, ce flori, unde etc.

11. Amenajare plajă artificială – Se va stabili de la început zona în care va fi amenajată acesta.

12. Amenajare zonei pentru persoanele cu handicap – acesta zonă va fi în apropierea zonei

parcului-gradina.

13. Amenajare mini- teren de fotbal şi a terenului de tenis de câmp – terenul va fi amenajat cu

iarbă şi vor fi trase şi liniile albe de rigoare.

14. Amenajare teren de baschet

15. Crearea şi modernizarea grupurilor sanitare – crearea grupurilor sanitare pentru suprafaţa

achiziţionată şi modernizarea grupurilor sanitare existente.

16. Dotarea cu utilităţi a ştrandului – ştrandul trebuie să mai fie dotat cu umbreluţe stabile la care

să poata sta la umbră şi cu băncuţe.

17. Promovarea ştrandului – activitatea de promovare se va efectua pe parcursul celui de-al

doilea an de implementare a proiectului, pentr ca să stârnească interesul potenţialilor cilenţi.

72

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

2.3.6 Calendarul activităţilor

Tabelul 3.4.

Nr.crt 

Activitate/ subactivitate 

Poziţia/ persoana responsabilă cu implementarea activităţii 

Anul 1 Anul 2

Lun

a 1

Lun

a 2

Lun

a 3

Lun

a 4

Lun

a 5

Lun

a 6

Lun

a 7

Lun

a 8

Lun

a 9

Lun

a 10

Lun

a 11

Lun

a 12

Lun

a 13

Lun

a 14

Lun

a 15

Lun

a 16

Lun

a 17

Lun

a 18

Lun

a 19

Lun

a 20

Lun

a 21

1Obţinerea proiectului de execuţie

 Vasile Petraşca X X

2Contractarea execuţiei lucrătorilor

 Rotaru Olesea X X X X X X X

3Achiziţiei terenuri pentru extinderea ştrandului

 Vasile Petraşca X X

4 Împărţirea ştrandului pe zone

 Vasile Petraşca si Rotaru Olesea X X

5 Dotarea platformelor de campare

 Rotaru Olesea X X X

6 Modernizarea infrastructurii de agrement

 Rotaru Olesea X X X

7 Construcţia bazinului cu buleVasile Petraşca X X X X

8Amenajare teren de joacă pentru copii Rotaru Olesea X X X X

9 Amenajare activ parc Rotaru Olesea X X X73

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

10 Amenajare parcuri gradina Rotaru Olesea X X X11 Amenajare plajă artificială Rotaru Olesea X X

12Amenajare zonei pentru persoanele cu handicap Rotaru Olesea X X X X

13.1 Amenajare mini- teren de fotbalVasile Petraşca X X X X

13.2Amenajare terenului de tenis de câmp

Vasile Petraşca X X X X

14 Amenajare teren de baschetVasile Petraşca X X X X

15.1Crearea grupurilor sanitare Rotaru Olesea X X X X

15.2Modernizarea grupurilor sanitare Rotaru Olesea

16 Dotarea cu utilităţi a ştranduluiVasile Petraşca X X X X

17 Promovarea ştranduluiVasile Petraşca X X X X X X X X X

74

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Pentru realizarea proiectului vor fi nevoie de următoarele resurse materiale:nisip, băncuţe, umbrele,

palete de tenis, mingi de fotbal, tenis şi baschet, si brăţările de diferite culori rezistente la apa.

2.3.8 Rezultate anticipate

Preconizăm că numărul de turişti care vor beneficia de serviciile oferite de Ştrandul Termal Tăşnad

este de aproximativ 170.000 de turişti în primul an, 180.000 de turişti pentru anul următor şi

urmărim o creştere a numărului de turişti în aceşti 5 ani până peste 192.000.

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Persoanele implicate în managementul proiectectului este în număr de 2:

1. Vasile Pertraşca – funcţia :Primar al oraşului Tăşnad, pozitia: Sef al proiectului de finantare,

acesta are urmatoarele atributii:

Să întocmească orarul activităţilor

Să predea documentele de finanţare organului competent

2. Rotaru Olesea –funcţia: Sef serviciu buget – finanţe şi Urbanism, având poziţia de Sef –adjunct

al proiectului, acesta avand urmatoarele atribuţii:

Să întocmească documentele necesare prezentării proiectului de finanţare,

Sa caute potenţiali furnizori şi antreprenori ca să-i invite la licitaţie;

Să-l ajute pe şeful proiectul.

Firmele care ne vor presta servicii se construcţie ş amenajare în ştrand vor semna un contract unde

se va stipula, ca în caz de întârziere a finalizării lucrărilor vor plăti o penalizare de 2 %/zi. Strategia

propusă este ca şeful proiectului să supervizeze lucrările, şi să vadă dacă la mijlocul perioadei

înscrise în contract au efectuat 50 % din lucrare. Astfel se vor verifica activitatea fiecărei lucrări,

calitatea acesteia şi timpul rămas alocat lucrării, pentru a vedea dacă aceasta se încadrează în

calendarul activităţilor.

75

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizaţi durata implementării proiectului, în funcţie de numărul de luni şi bifaţi căsuţa

corespunzătoare privind durata maximă de implementare a proiectului:

Nu depăşeşte data de 31.07.2015

Nu depăşeşte data de 31.07.2012

2.6 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se face în parteneriat?

DA

NU

2.7 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

MOD DE RELAŢIONARE

Strategia de promovare a zonei Promovând zona Tăşnadului se promoveaza

întreaga zonă a judeţului Satu Mare.

Promovarea zonei de Nord-Vest Promovarea zonei de Nord-Vest este un proiect mai

mare implementat de către Ministerul Turismului,

pentru a caracteriza fiecare zonă a României.

2.8 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?

X

X

76

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

DA

NU

2.9 PROIECT GENERATOR DE VENIT (DOAR PENTRU PROIECTE ALE CĂROR

ACTIVITĂŢI SE ÎNSCRIU ÎN INFRASTRUCTURA DE TURISM DE UTILITATE

PUBLICĂ)

Este, proiectul pentru care solicitaţi finanţarea, generator de venituri?

DA

NU

Venituri nete pe anul 1: 1.700.000Ron

Venituri nete pe anul 2: 1.800.000 Ron

Venituri nete pe anul 3: 1.800.000Ron

Venituri nete pe anul 4: 1.900.000 Ron

Venituri nete pe anul 5: 1.920.000 Ron

Aceste venituri sunt preconizate dacă clienţii ştrandului ar alege doar pachete de bază fără alte

opţiuni.

X

X

77

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

2.10 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA

IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

DA

NU

Deoarece primăria Tăşnad nu dispune de mari resurse financiare, această asistenţă financiară

nerambursabilă va avea rolul să accelereze implementarea proiectului, deoarece este mai uşor să

faci rost de fonduri europene, decât să aştepte după nişte resurse financiare consistente din partea

statului, sau din orice alta activitate întreprinsă de primarie.

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

DA

NU

Această asistenţă financiară nerambursabile este esenţială pentru implementarea proiectului

deoarece fără acesta nu se poate dezvolta şi pune în aplicare planul de proiecţie

financiară.Dezvoltarea zonei ar rămâne doar o idee.

2.11 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

După finalizarea implementării proiectului de finanţare pentru staţiune şi pentru ştrand, proiectul se

va putea sisţine singur. La intrarea în ştrand fiecare persoană va plăti o taxă de intrare pentru

pachetul dorit şi respectiv opţiunile alese şi astfel, vom avea şi o sursă de profit.

X

X

78

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

2.12 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Ştrandul termal Tăşnad oferă clienţilor broşuri, se promovează la radio si la TV. Cea mai buna

promovare care este aplicată este promovarea verbală de la client la client. Pachetele turistice vor fi

promovate în ştrand prin anunţuri, pliante , banere în oras pentru turişti, şi bineînţeles pe site-ul

Primăriei Tăşnad la opţiunea Ştrand.

Nr. Activitatea de informare şi

publicitate

Durata estimată/

Perioada

Costuri estimate

1 Radio si televiziune locală 1februarie2010–

1mai2010

5.400 Ron

2 Broşuri şi pliante 1 mai 2010- 1 septembrie

2010

3.600 Ron

3 Banere în oraş – 5 bucăţi 1 ianuarie 2010 – 1

ianuarie 2011

2.160 Ron

4 Anunţuri în ştrand 1 mai 2010-1 septembrie

2010

-

5 Reclamă pe site-ul primăriei mereu -

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE

Activitatea ştrandului nu discriminează pe nici un tip de turişti, deoarece îsi desfăşoară activităţile

pentru persoane cu o vârstă cuprinse între 2 ani şi 70. Ba mai mult, după implementarea proiectului

se va face o zona specială pentru persoanele cu handicap.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ

Proiectul de finanţare contribuie la maximizarea beneficiilor, deoarece se doreste aceastǎ marire a

numarului de turişti, şi odatǎ cu ei şi maximizarea profitului. Astfel din punct de vedere economic

dupǎ implementarea acestui proiect se vor vedea rezultatele economice chiar dupa primul an.

79

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

Proiectul nu contribuie la îmbunǎtǎţirea eficienţei energetice.

3.3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Proiectul introduce anumite zone cu tehnologii de ultimă oră - cum ar fi activ parc - cu aparate de

fitness pentru exterior, sau zonele de tenis de câmp, sau baschet sau fotbal. Acelaşi lucru putem

spune şi de terenul de joacă pentru copii, care va fi construit din accesorii de ultimă tehnologie.

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE

FINANŢARE

Nr.

crt.

Obiectul

contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea

proiectului

Valoarea

estimată

(Lei)

Procedura

aplicată

Data estimată

pentru începerea

procedurii*

Data estimată

pentru

finalizarea

procedurii*

1. Achiziţie terenuri 566.370

Ron

Achiziţie în

masă

A doua lună Sfârşitul lunii a

treia

2 Achiziţie

materiale pentru

teren distracţie

10.800

Ron

Contactarea

furnizorului

cel mai

ieftin

A patra lună Sfârşitul lunii a

patra

3 Achiziţie aparate

pentru activ parc

25.200

Ron

Achiziţia

mai multor

aparate ca

să obţinem

reducere

A patra lună Sfârşitul lunii a

patra

4 Achiziţie nisip

pentru amenajarea

plajei

7.200 Ron Achiziţiona

t de la un

fost

A şaisprezecea

lună

Sfârşitul lunii a

şaisprezece

80

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

furnizor

5 Achiziţie copăcei,

plante, flori,

băncuţe pentru

parc - grădină

18.000

Ron

Achiziţiona

t de la o

firma

specializată

A opta lună Sfârşitul lunii a

opta

6 Achiziţie

materiale

construcţii –

pentru alei

14.400

Ron

Achiziţie de

la un fost

furnizor

A doisprezecea

lună

Sfârşitul lunii a

doisprezecea

7 Achiziţie iarbă

artificială pentru

mini - teren fotbal

45.900

Ron

Comandă la

A doisprezecea

lună

Sfârşitul lunii a

doisprezecea

8 Achiziţie diverse

pentru terenurile

de sport

18.000

Ron

Comandă la

bucată

A doisprezecea

lună

Sfârşitul lunii a

treisprezecea

* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanţare

3.4.1 INFORMATII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE

FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ documentaţiei de

avizare a lucrărilor de intervenţii

09.06.2008

Data elaborarii studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

20.06.2008

Data ultimei actualizari a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de

intervenţii

09.08.2008

81

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

4. FINANŢAREA PROIECTULUI

4.1 PROIECTE PRIVIND INFRASTRUCTURA DE TURISM DE UTILITATE PUBLICA

4.1.1. BUGETUL PROIECTULUI

Nr.

crt

Denumirea capitolelor şi

subcapitolelor

Cheltuieli

neeligibile

Cheltuieli

eligibileTOTAL TVA*

1 2 3 4 5=3+4 6

1

CAPITOL 1

 

Cheltuieli pentru obţinerea şi

amenajarea terenului

1.1 Achiziţionarea (exproprierea)

terenului  0  566.370 566.370   107.610,3

1.2 Amenajarea terenului  0 49.320  49.320  9.370,8

1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului  0 0  0 0 

  TOTAL CAPITOL 1        

2 CAPITOL 2

 

Cheltuieli pentru asigurarea

utilităţilor necesare obiectivului

2.1 Alimentare cu apă, canalizare,

alimentare cu gaze naturale, agent

termic, energie electrică,

telecomunicaţii  0 7.200  7.200  1.368 

2.2  Cheltuieli aferente racordării la

reţelele de utilităţi  0 3.600  3.600  684 

   TOTAL CAPITOL 2        

3 CAPITOLUL 3

   

Cheltuieli pentru proiectare şi

asistenţă tehnică

82

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

3.1 Studii de teren (geotehnice,

geologice, hidrologice,

hidrogeotehnice, fotogrammetrice,

topografice şi de stabilitate a

terenului)  0 0   0  0

3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri,

autorizaţii de construcţie  0 500  500  95

3.3 Proiectare şi inginerie  0 0  0  0 

3.4 Consultanţă  0  0  0 0

3.5 Asistenţă tehnică  0 0  0  0 

   TOTAL CAPITOL 3        

4 CAPITOLUL 4

 Cheltuieli pentru investiţii

4.1 Construcţii şi instalaţii 0 32.400 32.400 6.156

4.2 Utilaje şi echipamente specifice şi

funcţionale  0  139.500 139.500  26.505 

4.3 Dotări de specialitate  0 0  0  0 

  TOTAL CAPITOL 4        

5 CAPITOLUL 5

  Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier  0  65.520 65.520  12.448,8 

5.1.1 5.1.1. Lucrări de construcţii şi

instalaţii aferente organizării de

şantier

 0

 60.000 60.000  11.400 

5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării

de şantier

 5.520 5.520  1.048,80 

5.2 Comisioane, taxe şi cote legale  0500  500  95

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  0 1.000  1.000  190 

  TOTAL CAPITOL 5        

6 CAPITOLUL 6  

83

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

Cheltuieli aferente implementării

proiectului

6.1 Cheltuieli de publicitate şi informare  0 11.160  11.160  2.120,4 

6.2 Cheltuieli de audit  0 0  0  0 

  TOTAL CAPITOL 6        

I TOTAL cheltuieli  0  942.590  942.590 179.092,1

II Alte cheltuieli neeligibile 0 0 0 0

III TOTAL GENERAL (I+II) 942.590 942.590 179.092,1

Bugetul proiectului = 1.121.682,1 Lei

4.1.2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI [MODEL]

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

NR.

CRT

.

SURSE DE FINANŢARE VALOARE

(RON)

84

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

I Valoarea totală a proiectului, din care: 1.121.682,1

A. Valoarea neeligibilă a proiectului 0

B. Valoarea eligibilă a proiectului 942.590

C. TVA 179.092,1

I I Contribuţia proprie în proiect, din care: 168.252,34

A. Contribuţia solicitantului la cheltuielile

eligibile

168.252,34

B Contribuţia solicitantului la cheltuielile

neeligibile

0

C Autofinanţarea proiectului 0

TVA 31.967, 9

IV Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată =774.337,66

În care:

I Valoarea totală a proiectului = 1.121.682,1

II Contribuţia proprie în proiect = 200.220,28

4.2.2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI [MODEL]

Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:

NR.

CRT

.

SURSE DE FINANŢARE VALOARE

(RON)

I Valoarea totală a proiectului, d.c.: 1.121.682,1

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 0

b. Valoarea eligibilă a proiectului 942.590

c. TVA 179.092,1

II Contribuţia proprie în proiect, d.c.: 168.252,34

85

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile

eligibile

168.252,34

b Contribuţia solicitantului la cheltuielile

neeligibile

0

III TVA 31.967, 94

IV Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 774.337.66

În care:

I Valoarea totală a proiectului = 1.121.682,1

II Contribuţia proprie în proiect = 200.220,28

5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI

5.1 DECLARAŢIE

Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt

corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula

conform descrierii.

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se

deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele

solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479, 484din

Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.

Data 11.06.2008

86

Programul Operaţional Regional 2007-2013Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismuluiDomeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice

Ghidul Solicitantului

Anexa 1Cerere de finanţare

Numele , prenumele reprezentantului legal al solicitantului sau persoanei împuternicite

Funcţia ocupată în organizaţie

ŞEF SERVICIU BUGET-FINANŢE ŞI URBANISM

Semnătura..........................

(ştampila)

87