ANATOJVIIE, GENETICA SI - cdn4. anatomie, genetica si...آ  InIrun KOVACS Eurun POP colectia CO M...

download ANATOJVIIE, GENETICA SI - cdn4. anatomie, genetica si...آ  InIrun KOVACS Eurun POP colectia CO M PACT

of 9

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ANATOJVIIE, GENETICA SI - cdn4. anatomie, genetica si...آ  InIrun KOVACS Eurun POP colectia CO M...

 • InIrun KOVACS Eurun POP

  colectia CO M PACT

  DnruITuR FIRICEL Hunrun PASCA

  MEMORATOR DE ANATOJVIIE, GENETICA SI 1,

  ECOLOGIE UMANA pentru clasele XI-KI

  Editta a II'a

 • Editor: Cdlin Vlasie

  Redactor: MugurButuza Corector: Bianca Vban Tehnoredacton Adriana Vlidescu Coperta colecliei: Ionul BroStianu

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Rominiei KOVACS, IRTNA-- -

  Memorator de biologie : anatomig genetici 9i ecologie

  u-tni , clasele 1l-12 / Daniela Firicel' Irina Kovacs' Emilia Pop, Liliana Pa$ca. - ffi- a2-a- ' Pitegti : Paralela 45' 2015

  rsBN 978-97347-2171-9

  I. Firicel, Daniela II. Pop, Emilia III. Pagca, Liliana

  s7(07s.3s)

  Copyrigtrt @ Editrra Paralela 45' 2015

  rrelnti t r"ror" roos.gte derruuriri ce constituie drci inregislrane, iar cm-

  i"""rf *" p.*:at de iegislatia Fivind &€Parl e ptopdetate inelecualtr

  Cuprins

  CLASAAXI-A I. Nc{tuirea corpului uman. Topografia organelor gi sistemelor de orgene-........ .,................................7

  l. Segmentele corpului rufi!n----.----.--.---. .................7 2. Axe qi planuri ............................8

  lI. Funcfiile fondamentale ale organismului uman. Funcfiile de re1a1ie............-.. .......".-........................9

  l. Sistemul nervos (SN)...-,..--...... ..-........-...............9 A. Clasificarea sistesnrlui nervos din punct de vedere topografic

  6i fun4ional.....- ....-..-..........................9 B-Sistemulnervossomatic...-......... .................10 C. Sistemul nervos vegetativ (SNV) - clasificare, efecte ale

  stimulirii simpaticufui qi parasimpticului -.."-....-...-..-....-...................14 D. Nofiuni elementare de igieni qi patologe.........................,...17

  B- Fiziologia malizatorului ......,...... I 8

  C. Fiziologia analizatorului vizual ...................19 D. Fiziologia analizatorului acustico-vestr'bular ....-...................23

  E. Nofiuni elementare de igieni gi patologie -............................26 3. Glandele endocrine .................27

  C. Glandele -'..-...........3 I

 • E. Ovarul (glandd mixtn).. """""""""""""""'33 F. Testiculul (glandtrmixtii) "-""""""""""""34

  4. Sistemul osos """""""""""""35 A. Rolul sistemului osos. """"""""""""""""'35 B. Cregterea oase1or.......""""""" """"""""""36 C. Scheletul urnan..--........--.."."' """""""""""36 D. Notiuni elementare de igiene Si patologie """"""""""""""'39

  5. Sistemul muscu1ar............-.."' """""""""""""39 A. Principalele grupe de muqchi scheIetici """"""""".'""""""39 B. Tipuri de contraclii musculare""""' """"""41 C. Noliuni elementare de igiend $i patologie """' """""""""""42

  IlL Functiile de nutrilie.....-...."' """"""""""""":"43 l. Digestia gi absorb1ia......-.... """""""""""""""43

  A. Digestia bucali-.-........."""""' """"""""""'43 B. Digestia gastrica....'....""""""' """"""""""45 C. Digestia intestinal6.""""""""" """""""""'4'1 D. Absorblia intestinali...""""" """""""""""49 E. Fiziologia intestinului gros """"""""""""'51 F. Notiuni elementare de igientr 9i patologie""""""""""""i""'52

  2. Circulatia'....- """"""-"""'"""54 A. Grupele sanguine......."" """""""""""""""54 B. lmunitatea.... """""""""""'56 C. Activitatea cardiactr..-....""""' """"""""""'57 D. Circulalia singetui....."""'-"' """"""""""'60 E. Noliuni elementare de igiend 9i pato1ogie """"""""""""""'61

  3. Respiralia """"""""""""""""62 A. Ventilalia pulmonari ."""""' """""""""""'63

  4

 • Domenii de aplicabilitate 9i consideralii bioetice in

  genetica umana. ""'-""-"""---"""'104 l. Sfaturile genetice............. """""""""""""104 2. Diagnosticul prenatal ............... "-""'--------"f04 3. Fertilizarea in vitro (FIV)........ """""-"""-"105 4. Clonarea terapeutice......'.. "--"'""""'-"""""106 5. Terapia genic[ ....................'.......i""""""""""'-""""-----"'-" 107

  II. Ecologie umani. Caracteristicile ecosistemelor entropizete 9i

  modalitifi de investigare.. -'--"'-"108 Particularitaf ale biotopului 9i biocenozei in ecosistemele

  antropizate........ "'-""""""'--'-"""' 108

  Caracteristicile specifice ale unui ecosistem antropizat """"-"""" I 13

  Impactul antropic asupra ecosistemelor natrrale"'-"""""'---"-"'-' l 14

  CTASAAXI-A

  I. ALCATUIREA CORPULUI UMAN. TOPOGRAFTA ORGAN ELOR 9r

  SISTEMELOR DE ORGANE

  Organele: grqEli de celule gi lesuturi care s-au diferenliat in vederea indeplinirii anumitor func1ii in organism.

  Organele interne : viscere. Sisteme de organe: unittti morfologice care indeplinesc prin-

  cipalele funclii ale organismului: de rela{ie, nutrilie, reproducere.v W r. srcmEirrErE coRPULUT uMAN - cap; - eaq - tnmchi; - memb,re-s4rrioare;

  - inferioare; - cap + get: extmitatea cefalici. r. Capul +prezinti:

  - part€a craniand: neurocraniu (cutia craniand); - parEa faciall: viscerocraniu (oasele fetei).

  b.Getul + leagncapul de trunchi gi contine: - elemente somatice: mugchi, oase, articulalii; - viscere: trahee, laringe, esofag, tiroidd, paratiroide etc.

  c. Trnnchiul - este format din: - torace - cavitatea toracic5; - aMomen - cavitatea abdominali; - pelvis - cavitatea pelviand; - diafra$na: mugchi care separi cavitatea toracici de cavi-

  tatea abdominalS-

 • d. Membrele - Superioare e formate din:

  r centura scapulari - leagd membrul superior de trunchi; o portiunea liberl-bra1, antebrat, mane'

  - Inferioare - formate din:o centura pelviani - leag[ membrul inferior de trunchi; r po4iunea liberi - coapsS' gamb6, picior'

  N r. AxE gt P'AI,IUR' a. Axele

  o Axul longitudinal (al lungimii) + prezintS: - polul suPerior (cranial); - polul inferior (caudal).

  r Axul sagital: anteroposterior (al grosimii) + prezintii: - polul anterior; - polul Posterior.

  o Axul transversal (al lifimii) + prezintd: - poluldrePt; - polul st6ng.

  b. Planuri r Planul frontal

  - delimitat de axul longitudinal 9i axul transversal; - imparte corpul in partea anterioari (ventrali) 9i poste-

  rioari (donal6). o Planul sagrtal (medio-sagital) = planulsimetriei bilaterale

  - delimitat de axul sagital 9i tongitudinal; - imparte corpul in partea dreapti 9i st6ng['

  o Planul transversal: planul metameriei corpului

  - delimitat de axul transversal 9i sagital; - imparte corpul in partea superioari (cranial6) 9i infe-

  rioari (caudali).

  rr. FUFr€TrrrE FUNDAMENTALE ArE ORGANISMULUI UMAN. FUNCTTTTE DE RETATTE

  N r. srsrEMur NERvos (srrr) A.CIASIFICAREA SISIEMUTUI NERVOS DIN PUIIICT DE VEDEBE

  T0P0GRAF|C $r FUNCTToNAL

  Rolul sistemului nervos: - integreazd organismul in mediul s6u de via{6 (in colaborare

  cu organele de simg sistemul endocrin gi sistemul locomotor);

  - coordoneazi activitatea incongtienti a organelor interne (vis- cerelor).

  Organele sistemului nervos: - encefal; - mtrduva spinirii; - ganglioni; - nervi. Clasificarea sistemului nervos a. din punct de vedere topografic

  o SN central = nevrax (ax cerebrospinal) + format din: ) miduva spinirii; ) encefal + cuprinde:

  - trunchi cerebral: bulb rahidian, puntea lui Varolio, mezencefal;

  - cerebel; - diencefal: talamus, metatalamus, epitalamus, hipota-

  lamus;

  - emisfere cerebrale. r SN periferic + format din:

  D nervi - spinali: micqti;

  I

 • - cranieni: senzitivi, motori, mic$i' ) ganglioni

  I spinali 9i omologii lor cranieni; - uig.tutiui, latero've*ebrali' previscerali' intramurali-

  b. din Punct de vedere functional . Sil somatic + asigura activitatea motorie somatici 9i sen-

  sibilitatea senzitivo-senzorial6; o SN vegetativ + coordoneazd activitataorganelorinterne

  - simPatic; - ParasimPatic.

  B. SISTEMUL NEBVOS SOMATIC

  a. FUNCTIA REFLEX'I - actul reflex Funclia reflexi:^ ---iealizeazalegbtura

  intre p64ile compononte ale orymlsmu-

  lui gi intre organism 9i mediu;

  - este coordonati de cdtre centrii nervosi din substanp ce-

  nu$ie;

  - se reilizeazl prin actul reflex, al cirui substrat anatomic esrc

  arcul reflex.

  Actul reflex : reacfia de rdspuns a organismului -1" ogt-o *"ilti-ti ptln participarea SN' Este un mecanism cibernetic de ;;;;il;;;;; Jur. o.gunis'oul iei pistreaza integralitatea 5i chi- libruldinamic.

  Arcul reflex : baza anatomici a actului rcflex (drumrl parcurs de actul reflex).

  Componentele arcului reflex: o Receptor (R)

  - t "'"ptiot.i,ri stimuli din mediul extem sau intern;

  - poaG'fi: celule epitelial6 specializatii sau neurcrt.

  l0

  Tipuri de receptori F in func1ie de provenienta stimulului:

  + primesc stimuli extemi; - interoceptori (visceroceptori) + primesc stimuli intemi;+ primesc stimuli de la mugchi, tendoane,

  articulalii. F in frnctie de tipul de energie:

  - chemoreceptori + stimula{i de substante chimice (ex. mu- grrrii gustativi, receptorii olfactivi, receptorii pentru durere);

  - fotoreceptori - stimulaJi de lumind (ex: receptorii vizuali); - termorco€ptori + stimulati de variatiile de temperaturd (ex.

  corpusculii Krause, corpusculii Ruffini, termina{iile ner- voase liber€);

  - mecanorecqrtori + stimula{i de factori mecanici, care de- terminn defumarea membranei celulare (ex. receptorii pentu tacg vibralii 9i presiune).

  D in func{ie de viteza de adaptare: - frtaci + r5spund cu o cre$tere a activitdlii la aplicarea sti-

  mulului dar activitatea 1or scade ulterior, degi stimulul se menline (ex. receptorul olfactiv);

  - tonici + prezinti activitate