Analiza_fondurilor_europene

of 65 /65

Embed Size (px)

Transcript of Analiza_fondurilor_europene

Page 1: Analiza_fondurilor_europene
Page 2: Analiza_fondurilor_europene

Prefaţă 5

Lista tabelelor 9

Lista figurilor 17

Capitolul 1 FFOONNDDUURRIILLEE SSTTRRUUCCTTUURRAALLEE ŞŞII DDEE CCOOEEZZIIUUNNEE:: MMEECCAANNIISSMMEE DDEE CCOONNSSTTIITTUUIIRREE ŞŞII IIMMPPLLEEMMEENNTTAARREE 29

1-1 EEvvoolluuţţiiii şşii tteennddiinnţţee 29

1-2 IInnssttrruummeenntteelloorr ssttrruuccttuurraallee ppeennttrruu aaccttuuaallaa ppeerriiooaaddăă ddee pprrooggrraammaarree.. MMeeccaanniissmmee ddee ccoonnssttiittuuiirree.. 35

1-2-1 FFoonndduurriillee SSttrruuccttuurraallee 40

1-2-2 FFoonndduull ddee CCooeezziiuunnee 47

1-3 SSiisstteemmuull ddee iimmpplleemmeennttaarree aall FFoonndduurriilloorr SSttrruuccttuurraallee 53

Capitolul 2 CCAADDRRUULL MMEETTOODDOOLLOOGGIICC PPEENNTTRRUU EEVVAALLUUAARREEAA IIMMPPAACCTTUULLUUII FFOONNDDUURRIILLOORR SSTTRRUUCCTTUURRAALLEE ŞŞII DDEE CCOOEEZZIIUUNNEE AASSUUPPRRAA DDEEZZVVOOLLTTĂĂRRIIII EECCOONNOOMMIICCOO--SSOOCCIIAALLEE LLAA NNIIVVEELL NNAAŢŢIIOONNAALL ŞŞII RREEGGIIOONNAALL

63

2-1 IInnddiiccaattoorrii ppeennttrruu eevvaalluuaarreeaa rreezzuullttaatteelloorr uuttiilliizzăărriiii iinnssttrruummeenntteelloorr ssttrruuccttuurraallee 63

2-2 MMooddeellaarreeaa iimmppaaccttuulluuii FFoonndduurriilloorr SSttrruuccttuurraallee şşii ddee CCooeezziiuunnee aassuupprraa ddeezzvvoollttăărriiii eeccoonnoommiiccoo--ssoocciiaallee 69

2-2-1 MMooddeelluull HHeerrmmiinn şşii mmooddeelluull HHeerroomm 70

2-2-2 EEccooMMoodd 93

2-2-3 MMooddeelluull QQuueesstt 101

2-2-4 AAnnaalliizzaa ccoommppaarraattiivvăă aa rreezzuullttaatteelloorr oobbţţiinnuuttee ddiinn pprriinncciippaalleellee mmooddeellee 109

2-3 EEvvaalluuaarreeaa iimmppaaccttuulluuii pprrooiieecctteelloorr ffiinnaannţţaattee pprriinn iinnssttrruummeenntteellee ssttrruuccttuurraallee aassuupprraa ddeezzvvoollttăărriiii rreeggiioonnaallee şşii llooccaallee 110

2-4 BBuunnee pprraaccttiiccii îînn uuttiilliizzaarreeaa FFoonndduurriilloorr SSttrruuccttuurraallee şşii ddee CCooeezziiuunnee.. PPoossiibbiilliittăăţţii ddee uuttiilliizzaarree aa tteehhnniicciilloorr ddee bbeenncchhmmaarrkkiinngg 122

CUPRINS

Page 3: Analiza_fondurilor_europene

Capitolul 3 CCOOOORRDDOONNAATTEE AALLEE UUTTIILLIIZZĂĂRRIIII FFOONNDDUURRIILLOORR DDEE TTIIPP SSTTRRUUCCTTUURRAALL ÎÎNN RROOMMÂÂNNIIAA ÎÎNN PPEERRIIOOAADDAA DDEE PPRREE--AADDEERRAARREE

134

3-1 SSiisstteemmuull aassiisstteennţţeeii ddee ttiipp ssttrruuccttuurraall îînn RRoommâânniiaa 134

3-2 PPrrooggrraammeellee PPhhaarree,, II..SS..PP..AA.. şşii SS..AA..PP..AA..RR..DD..:: eexxppeerriieennţţaa şşii rreezzuullttaatteellee îînnrreeggiissttrraattee llaa nniivveell nnaaţţiioonnaall 143

3-3 PPrrooggrraammeellee PPhhaarree,, II..SS..PP..AA.. şşii SS..AA..PP..AA..RR..DD..:: eexxppeerriieennţţaa şşii rreezzuullttaatteellee îînnrreeggiissttrraattee ddee rreeggiiuunneeaa SSuudd--EEsstt 175

Capitolul 4 AABBSSOORRBBŢŢIIAA FFOONNDDUURRIILLOORR PPHHAARREE ÎÎNN RROOMMÂÂNNIIAA.. PPRROOVVOOCCĂĂRRII PPRRIIVVIINNDD AABBSSOORRBBŢŢIIAA FFOONNDDUURRIILLOORR SSTTRRUUCCTTUURRAALLEE ŞŞII DDEE CCOOEEZZIIUUNNEE ÎÎNN PPEERRIIOOAADDAA DDEE PPRROOGGRRAAMMAARREE 22000077 –– 22001133

193

4-1 CCaappaacciittaatteeaa ddee aabbssoorrbbţţiiee 193

4-1-1 IInnssttrruummeennttaarr ddee aannaalliizzăă 193

4-1-2 RReezzuullttaattee şşii eessttiimmăărrii 197

4-2 DDiissttrriibbuuţţiiaa rreeggiioonnaallăă aa aabbssoorrbbţţiieeii aassiisstteennţţeeii ffiinnaanncciiaarree PPhhaarree 205

4-3 PPrroovvooccăărrii pprriivviinndd aabbssoorrbbţţiiaa ffoonndduurriilloorr eeuurrooppeennee îînn ppeerriiooaaddaa 22000077--22001133 254

Bibliografie 257

Lista lucrărilor publicate de autor 287

Page 4: Analiza_fondurilor_europene

Preface

List of tables

List of figures

Chapter 1 SSTTRRUUCCTTUURRAALL AANNDD CCOOHHEESSIIOONN FFUUNNDDSS:: SSEETTTTIINNGG UUPP AANNDD IIMMPPLLEEMMEENNTTAATTIIOONN IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS 29

1-1 EEvvoolluuttiioonnss aanndd ttrreennddss 29

1-2 SSttrruuccttuurraall iinnssttrruummeennttss ffoorr tthhee pprreesseenntt pprrooggrraammmmiinngg ppeerriioodd.. SSeettttiinngg uupp aanndd iimmpplleemmeennttaattiioonn mmeecchhaanniissmmss 35

1-2-1 SSttrruuccttuurraall FFuunnddss 40

1-2-2 CCoohheessiioonn FFuunndd 47

1-3 SSttrruuccttuurraall FFuunnddss IImmpplleemmeennttaattiioonn SSyysstteemm 53

Chapter 2 THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR EVALUATING THE STRUCTURAL AND COHESION FUNDS IMPACT ON THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AT REGIONAL AND NATIONAL LEVEL

63

2-1 IInnddiiccaattoorrss ffoorr eevvaalluuaattiinngg tthhee rreessuullttss ooff ssttrruuccttuurraall ffuunnddss ssppeennddiinngg 63

2-2 MMooddeelliinngg tthhee iimmppaacctt ooff SSttrruuccttuurraall aanndd CCoohheessiioonn FFuunnddss oonn eeccoonnoommiicc aanndd ssoocciiaall ddeevveellooppmmeenntt 69

2-2-1 HHeerrmmiinn aanndd HHeerroomm mmooddeellss 70

2-2-2 EEccooMMoodd 93

2-2-3 QQuueesstt mmooddeell 101

2-2-4 CCoommppaarraattiivvee aannaallyyssiiss ooff tthhee rreessuullttss ggaatthheerreedd ffrroomm tthhee mmaaiinn mmooddeellss 109

2-3 EEvvaalluuaattiioonn ooff tthhee iimmppaacctt ooff pprroojjeeccttss ffiinnaanncceedd bbyy tthhee ssttrruuccttuurraall iinnssttrruummeennttss oonn llooccaall aanndd rreeggiioonnaall ddeevveellooppmmeenntt 110

2-4 GGoooodd pprraaccttiicceess iinn SSttrruuccttuurraall aanndd CCoohheessiioonn FFuunnddss ssppeennddiinngg.. PPoossssiibbiilliittiieess ooff uussiinngg tthhee bbeenncchhmmaarrkkiinngg tteecchhnniiqquueess 122

CONTENT

Page 5: Analiza_fondurilor_europene

Chapter 3 THE COORDINATES OF STRUCTURAL FUNDS USE IN ROMANIA IN THE PRE-ADHERATION PERIOD 134

3-1 TThhee ssyysstteemm ooff ssttrruuccttuurraall aassssiissttaannccee iinn RRoommaanniiaa 134

3-2 PPhhaarree,, II..SS..PP..AA.. aanndd SS..AA..PP..AA..RR..DD.. pprrooggrraammss:: tthhee eexxppeerriieennccee aanndd tthhee rreessuullttss rreeggiisstteerreedd aatt nnaattiioonnaall lleevveell 143

3-3 PPhhaarree,, II..SS..PP..AA.. aanndd SS..AA..PP..AA..RR..DD.. pprrooggrraammss:: tthhee eexxppeerriieennccee aanndd tthhee rreessuullttss rreeggiisstteerreedd bbyy tthhee SSoouutthh--EEaasstt rreeggiioonn 175

Chapter 4 THE ABSORPTION OF PHARE FUNDS IN ROMANIA. CHALLENGES REGARDING THE STRUCTURAL AND COHESION FUNDS ABSORPTION IN THE 22000077 –– 22001133 PPRROOGGRRAAMMMMIINNGG PPEERRIIOODD

193

4-1 TThhee aabbssoorrppttiioonn ccaappaacciittyy 193

4-1-1 AAnnaallyyssiiss iinnssttrruummeennttss 193

4-1-2 RReessuullttss aanndd eessttiimmaattiioonnss 197

4-2 RReeggiioonnaall ddiissttrriibbuuttiioonn ooff PPhhaarree ffiinnaanncciiaall aassssiissttaannccee aabbssoorrppttiioonn 205

4-3 CChhaalllleennggeess ooff EEuurrooppeeaann ffiinnaanncciiaall aassssiissttaannccee aabbssoorrppttiioonn dduurriinngg 22000077 –– 22001133 pprrooggrraammmmiinngg ppeerriioodd 254

Bibliography 257

List of published work 287

Page 6: Analiza_fondurilor_europene

PREFAŢĂ

Identificarea unor soluţii de absorbţie a sprijinului comunitar, reflectat îndeosebi prin Fondurile Structurale şi de Coeziune ar trebui să constituie principala preocupare a factorilor decizionali atât din perspectiva explorării posibilităţilor de atingere a convergenţei reale şi nominale cu modelul european, cât şi din nevoia de a contracara impactul crizei financiare internaţionale asupra economiei româneşti.

Pornind de la această ipoteză, această carte evidenţiază potenţialul şi însemnătatea asistenţei financiare comunitare în procesul de restructurare a economiei româneşti, prezintă modalităţile de accesare a acestor fonduri şi analizează mutaţiilor survenite în dezvoltarea economică şi socială ca urmare a utilizării instrumentelor structurale.

Lucrarea de faţă examinează diferite metode, tehnici şi modele de analiză a impactului instrumentelor structurale asupra coeziunii Uniunii Europene, utilizate de specialişti cu o bogată experienţă în domeniul modelării economiei regionale sub egida unor instituţii internaţionale şi naţionale de prestigiu (modelul Hermin, modelul Herom, modelul EcoMod, modelul Quest).

O altă direcţie de investigare vizează experienţa României în utilizarea instrumentelor de tip structural: Phare, I.S.P.A. şi S.A.P.A.R.D., dar şi modul în care experienţa acumulată în perioada de pre-aderare influenţează modul de funcţionare al sistemului actual al Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

Un spaţiu larg al acestei analize l-am alocat evaluării distribuţiei fondurilor Phare în perioada de programare 2000 – 2006, precum şi a gradului de absorbţie al acestor fonduri.

Prezentarea celor mai bune practici la nivelul Uniunii Europene în utilizarea instrumentelor structurale reprezintă o abordare empirică a impactului asistenţei comunitare şi are drept obiectiv facilitarea utilizării

5

Page 7: Analiza_fondurilor_europene

6

tehnicilor de benchmarking în adoptarea modelului optim de absorbţie a Fondurilor Structurale şi de Coeziune.

Prin intermediul acestei cărţi am căutat să răspund la o serie de întrebări precum: Ce s-a realizat în perioada de pre-aderare prin fondurile Phare? Care a fost domeniul în care injecţia fondurilor Phare a avut nivelul cel mai ridicat? Care este regiunea de dezvoltare cu cele mai multe proiecte finanţate? Care este regiunea cu cea mai mare rată de absorbţie? Care sunt judeţele cele mai experimentate în utilizarea fondurilor europene? Care sunt judeţele cele mai puţin „antrenate” în elaborarea de proiecte? Cât de pregătiţi suntem în întâmpinarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune?

În acest demers, am încercat să vă ofer, pe baza unei documentaţii foarte ample şi de ultimă oră o analiză echilibrată privind nivelul de dezvoltare al celor opt regiuni, gradul de acoperire al anumitor necesităţi de dezvoltare ca urmare a utilizării asistenţei financiare comunitare în perioada de preaderare, precum şi asupra necesităţilor viitoare de finanţare.

Dedic această carte celor care mi-au fost alături pe tot parcursul stagiului de pregătire doctorală.

Gabriela Marchis

Page 8: Analiza_fondurilor_europene

PREFACE

Solving the absorption problems of communitarian’ financial assistance, reflected especially by Structural and Cohesion Funds, should represent the main concern of policy-makers both from the perspective of exploring the possibilities of achieving real and nominal convergence with European model and from the need of counteracting the impact of international financial crisis over Romanian economy. In this approach, this book highlights the potential and the importance of European financial assistance in the restructuring process of Romanian economy, shows how to access these funds and analyze changes that occurs in the economic and social development from the use of structural instruments.

Hereby this book examines different methods, techniques and analysis models of the structural instruments impact on the European Union cohesion that are used by specialists with a vast experience in the field of regional economic pattern-making under the aegis of some international and national prestigious institutions (Hermin model, Herom model, EcoMod model, Quest model). The access to a rich and very actual field information source from countries with strong experience in the regional science field, allowed the accomplishing of a vast synthesis regarding the methodology and practical application in this field.

Another investigation direction of our research focused on the Romania’s experience in using the structural instruments: Phare, I.S.P.A. and S.A.P.A.R.D., but also on the manner in which the experience gained in the pre-accession period influences the functioning manner of the present system of the Structural and Cohesion Funds.

In this context, a large area of this analysis is focused on the evaluation of Phare funds distribution in the 2000 – 2006 programming period as well as on the absorption degree of these funds.

7

Page 9: Analiza_fondurilor_europene

8

Identifying the best practices in using communitarian assistance especially represented through Structural and Cohesion Funds is an empirical approach meant to facilitate the use of benchmarking techniques in adopting the optimal model of European Structural and Cohesion Funds’ absorption.

This textbook intends to answer a number of questions, such as: What was done during the pre-accession period through pre-accessing funds? What was the area where the injection of Phare funds had the highest rates? Which is the region with the most projects financed by Phare? What is the region with the highest rate of absorption? Which counties are most experienced in the use of European funds? What counties are less "involved" in the elaboration process of projects? What are the lessons offered at community level and what is the worth model to be followed to insure the success of the Structural and Cohesion Funds’ absorption?

In this approach, I tried to offer you, on the bases of a very large and recent documentation, a general picture regarding the development level of the eight regions, the backing degree of certain development necessities as result of the communitarian financial assistance use in the pre-accession period as well as on the future finance requirements.

I dedicate this book to those who have been close by me during the training period of my PhD.

Gabriela Marchis

Page 10: Analiza_fondurilor_europene

TABELE

1. Finanţarea obiectivelor europene prin Fondurile Structurale 2007-

2013 37

2. Cadrul Naţional Strategic de Referinţă la nivelul Uniunii Europene 57 3. Pre-finanţarea în perioada de programare 2007 – 2013 60 4. Procesul de evaluare 61 5. Descrierea sistemelor de indicatori 65 6. Raportul dintre indicatori şi obiectivele măsurate 66 7. HERMIN – creşterea PIB-ului naţional în anul 2020 82 8. HERMIN – efectul politicii de coeziune asupra PIB-ului naţional şi

asupra ocupării forţei de muncă 83

9. Gruparea statelor în funcţie de valoarea estimată a multiplicatorului cumulativ

84

10. Coeficienţi de elasticitate utilizaţi în simularea Hermin 85 11. Efectele obţinute în urma simulării Quest în noile state membre 106 12. Efectele obţinute în urma simulării Quest în vechile state membre 106 13. Descriptive Statistics – modelul 1 114 14. Model Summary (b) – modelul 1 114 15. ANOVA (b) – modelul 1 114 16. Coefficients (a) – modelul 1 114 17. Descriptive Statistics – modelul 2 117 18. Model Summary (b) – modelul 2 117 19. ANOVA (b) – modelul 2 117 20. Coefficients (a) – modelul 2 117 21. Descriptive Statistics – modelul 3 119 22. Model Summary (b) – modelul 3 119 23. ANOVA (b) – modelul 3 120 24. Coefficients (a) – modelul 3 120 25. Fondurile Structurale şi de Coeziune în Irlanda 125

9

Page 11: Analiza_fondurilor_europene

10

26. Fondurile Structurale şi de Coeziune în Spania 128 27. Asistenţa financiară pentru pre-aderare 134 28. Alocarea asistenţei Phare prin Programul Naţional 144 29. Situaţia asistenţei comunitare prin Programul Phare Naţional 2000 145 30. Situaţia implementării Programul Phare Naţional la 31 august 2008 146 31. Implementarea Programului Phare Naţional (componenta CES) la

nivel regional 148

32. Situaţia implementării Programul Phare Cooperare Transfrontalieră 150 33. Programul Phare Naţional 2005 152 34. Programul Phare Naţional 2006 154 35. Proiecte de mediu (2004) 160 36. Proiecte de transport (2004) 161 37. Proiecte I.S.P.A. aprobate în anul 2006 163 38. Situaţia finanţării I.S.P.A. în România în perioada 2000 – 2006 164 39. Implementarea Programului I.S.P.A. la nivel regional 166 40. Implementarea Programului SAPARD la nivel regional în perioada

2000 – 2006 173

41. Contribuţia anuală FEADR 175 42. Regiunea Sud-Est 176 43. Situaţia fondurilor Phare 1998 (€) la nivel intra-regional 177 44. Situaţia fondurilor Phare la nivelul regiunii Sud Est 178 45. Situaţia fondurilor I.S.P.A. 186 46. Programul S.A.P.A.R.D. în regiunea Sud-Est 189 47. Indicatori utilizaţi în măsurarea capacităţii administrative 202 48. Măsurarea capacităţii de absorbţie administrative în România 202 49. D.I.S. şi E.D.I.S. – similitudini şi diferenţe 204 50. Distribuţia spaţială a asistenţei Phare 2000 – 2006 la nivel de judeţ 206 51. Dinamica PIB/locuitor şi rata de absorbţie a asistenţei Phare 210 52. Distribuţia spaţială a asistenţei Phare 2000 – 2006 la nivel de judeţ

din perspectiva ratei de absorbţie şi a PIB/locuitor 212

53. Distribuţia spaţială a asistenţei Phare 2000 – 2006 la nivel de judeţ din perspectiva absorbţiei absolute a fondurilor Phare şi a PIB/locuitor

213

Page 12: Analiza_fondurilor_europene

11

54. Gruparea judeţelor în funcţie de numărul de proiecte depuse în cadrul subprogramelor Phare 2000

215

55. Gruparea judeţelor în funcţie de numărul de proiecte depuse în cadrul subprogramelor Phare 2001

220

56. Gruparea judeţelor în funcţie de numărul de proiecte depuse în cadrul subprogramelor Phare 2002

225

57. Gruparea judeţelor în funcţie de numărul de proiecte depuse în cadrul subprogramelor Phare 2003

229

58. Gruparea judeţelor în funcţie de numărul de proiecte depuse în cadrul subprogramelor Phare 2004

235

59. Gruparea judeţelor în funcţie de numărul de proiecte depuse în cadrul subprogramelor Phare 2005

240

60. Gruparea judeţelor în funcţie de numărul de proiecte depuse în cadrul subprogramelor Phare 2006

249

Page 13: Analiza_fondurilor_europene

TABLES

1. The finance of European objectives through Structural Funds 2007 –

2013 37

2. National Strategic Reference Framework at EU level 57 3. The pre-finance process during 2007 – 2013 60 4. The evaluation process 61 5. Description of indicators’ systems 65 6. The relation between indicators and measured objectives 66 7. HERMIN – national GDP growing by the year 2020 82 8. HERMIN – the effect of cohesion policy over national GDP and the

employment of labour factor 83

9. Clustering the states accordingly with the estimative value of cumulative multiplier

84

10. The coefficients of elasticity used by Hermin simulation 85 11. The effects of Quest simulation in the New Member States 106 12. The effects of Quest simulation in the Old Member States 106 13. Descriptive Statistics – model 1 114 14. Model Summary (b) – model 1 114 15. ANOVA (b) – model 1 114 16. Coefficients (a) – model 1 114 17. Descriptive Statistics – model 2 117 18. Model Summary (b) – model 2 117 19. ANOVA (b) – model 2 117 20. Coefficients (a) – model 2 117 21. Descriptive Statistics – model 3 119 22. Model Summary (b) – model 3 119 23. ANOVA (b) – model 3 120 24. Coefficients (a) – model 3 120 25. Structural and Cohesion Funds in Ireland 125

13

Page 14: Analiza_fondurilor_europene

14

26. Structural and Cohesion Funds in Spain 128 27. Pre-accessing financial assistance 134 28. Phare funds’ allocation through National Programme 144 29. The state of Phare National Programme 2000 financial assistance 145 30. The state of Phare National Programme 2000 implementation at 31

August 2008 146

31. The state of Phare National Programme implementation (ECS component) at regional level

148

32. The state of Phare Trans-national Cooperation Programme implementation

150

33. Phare National 2005 programme 152 34. Phare National 2006 programme 154 35. Environmental projects (2004) 160 36. Transport projects (2004) 161 37. ISPA projects approved by the year 2006 163 38. The state of ISPA finance in Romania during 2000 – 2006 164 39. ISPA implementation projects at regional level 166 40. The implementation of SAPARD programme at regional level during

2000 – 2006 173

41. Annual contribution of EAFRD 175 42. South-East region 176 43. The state of Phare 1998 funds at intra-regional level (€) 177 44. The state of Phare funds in South-East region 178 45. The state of ISPA funds 186 46. SAPARD programme in South-East region 189 47. Indicators for administrative capacity’ measurement 202 48. The measurement of administrative absorption capacity in Romania 202 49. D.I.S. & E.D.I.S. – similitude and differences 204 50. Spatial distribution of Phare 2000 – 2006 at county level 206 51. The dynamic of GDP/capita and the absorption rate of Phare 210 52. Spatial distribution of Phare 2000 – 2006 at county level from the

perspective of absorption rate and GDP/capita 212

53. Spatial distribution of Phare 2000 – 2006 assistance at county level from the perspective of absolute absorption of Phare funds and GDP/capita

213

Page 15: Analiza_fondurilor_europene

15

54. Grouping the counties depending on number of projects designed under Phare 2000 programme

215

55. Grouping the counties depending on number of projects designed under Phare 2001 programme

220

56. Grouping the counties depending on number of projects designed under Phare 2002 programme

225

57. Grouping the counties depending on number of projects designed under Phare 2003 programme

229

58. Grouping the counties depending on number of projects designed under Phare 2004 programme

235

59. Grouping the counties depending on number of projects designed under Phare 2005 programme

240

60. Grouping the counties depending on number of projects designed under Phare 2006 programme

249

Page 16: Analiza_fondurilor_europene

FIGURI

1. Evoluţia principalelor obiective urmărite de Fondurile Structurale 33 2. Eligibilitatea geografică pentru suportul Fondurilor Structurale 2007-

2013 34

3. Repartizarea fondurilor europene pe obiective 2007-2013 35 4. Bugetul alocat Fondurilor Structurale şi Fondul de Coeziune 2007-

2013 37

5. Repartizarea fondurilor europene pe sectoare de cheltuieli 2007-2013 38 6. Repartizarea Fondului Social European în România, 2007-2013 42 7. Repartizarea Fondului European de Dezvoltare Regională în

România 46

8. Bugetul alocat Fondului de Coeziune 2000-2006 47 9. Fondul de Coeziune – U.E.-15 & U.E.-10 48

10. State eligibile pentru Fondul de Coeziune în perioada 2007-2013 49 11. Fondul de Coeziune – alocări financiare în perioada 2007-2013

(milioane euro) 50

12. Repartizarea Fondului de Coeziune în România, 2007-2013 (milioane euro)

52

13. Alocarea orientativă a Fondurilor Structurale pentru fiecare Stat Membru

59

14. Relaţia proiecte – programe 67 15. Indicatorii urmăriţi în diferitele faze ale proiectului 68 16. Evoluţia PIB-ului în perioada 2007 – 2020 88 17. Evoluţia forţei de muncă active (LF) din sectorul industrial (LT) şi

din sectorul serviciilor (LLN) în perioada 2007 – 2020 89

18. Evoluţia forţei de muncă active (LF) în perioada 2007 – 2020 90 19. Evoluţia transferurilor prin politica de coeziune şi a PIB-ului la

nivelul U.E. 107

17

Page 17: Analiza_fondurilor_europene

18

20. Efectele transferurilor prin politica de coeziune şi impactul acestora asupra PIB-ului în noilor state U.E.

108

21. Efectele unei noi activităţi productive asupra ocupării, outputului şi importurilor unei regiuni

112

22. Diagrama Normal P-P Plot – modelul 1 115 23. Diagrama Normal P-P Plot – modelul 2 119 24. Diagrama Normal P-P Plot – modelul 3 121 25. Ciclu de implementare Phare 136 26. Ciclu de implementare I.S.P.A. 139 27. Mecanismul de plată în cazul programului S.A.P.A.R.D. 142 28. Alocarea fondurilor Phare Naţional 1998 componenta Restructurarea

industrială şi Dezvoltarea resurselor umane 143

29. Repartizarea regională a fondurilor Phare Naţional 1998 componenta Restructurarea industrială şi Dezvoltarea resurselor umane

144

30. Alocarea fondurilor Phare Naţional 2000-2004 145 31. Utilizarea fondurilor Phare Naţional 2000 146 32. Situaţia plăţilor efectuate în cadrul programului Phare componenta

CES 148

33. Absorbţia fondurilor Phare Naţional CES în perioada 2000 – 2002 149 34. Situaţia plăţilor efectuate în cadrul programului Phare componenta

CBS 152

35. Repartizarea fondurilor Phare Naţional 2005 153 36. Repartizarea fondurilor Phare Naţional 2006 154 37. Situaţia implementării programului I.S.P.A. – 2004 156 38. Situaţia implementării programului I.S.P.A.: infrastructura rutieră 157 39. Situaţia implementării programului I.S.P.A.: infrastructura de

transport feroviar 158

40. Harta proiectelor I.S.P.A. – infrastructura de mediu 159 41. Situaţia programului I.S.P.A. conform Memorandumurilor de

finanţare 159

42. Evoluţia alocărilor fondurilor I.S.P.A. 160 43. Situaţia implementării programului I.S.P.A. – Mediu la finele anului

2004 161

Page 18: Analiza_fondurilor_europene

19

44. Numărul proiectelor implementate prin programul I.S.P.A. – Transport (2004)

161

45. Situaţia implementării programului I.S.P.A. – Transport la finele anului 2004

162

46. Alocări anuale din bugetul I.S.P.A. – Transport 162 47. Absorbţia fondurilor I.S.P.A. la nivel regional 165 48. Situaţia fondurilor I.S.P.A. 167 49. Alocarea fondurilor S.A.P.A.R.D. în perioada 2000-2003 168 50. Cererile de finanţare S.A.P.A.R.D. în perioada 2000-2003 169 51. Valoarea proiectelor plătite pe măsuri în cadrul programului

SAPARD 172

52. Distribuţia proiectelor la nivel regional în cadrul programului SAPARD

174

53. Utilizarea asistenţei Phare 1998 (pondere în total regiune) 177 54. Absorbţia fondurilor Phare la nivel intra-regional 179 55. Situaţia fondurilor Phare în regiunea Sud-Est 181 56. Situaţia proiectelor finanţate de Uniunea Europeană în cadrul

programelor naţionale 181

57. Situaţia proiectelor finanţate de Uniunea Europeană în cadrul programelor de dezvoltare regională

185

58. Tripla constrângere 195 59. Triunghiul magic (VOSA) 196 60. Evoluţia P.I.B. şi trendul transferurilor U.E. către România 198 61. Alocarea instrumentele de pre-aderare în România 200 62. Harta distribuţiei spaţiale a asistenţei Phare 206 63. Evoluţia distribuţiei regionale a absorbţiei asistenţei Phare în

perioada 2000 - 2006 207

64. Harta distribuţiei absorbţiei asistenţei Phare în perioada 2000 – 2006 la nivel regional

208

65. Evoluţia absorbţiei asistenţei Phare în perioada 2000 – 2006 în România (%)

208

66. Dendograme de aglomerare - absorbţia asistenţei Phare în perioada 2000 - 2006

209

Page 19: Analiza_fondurilor_europene

20

67. Harta distribuţiei ratei de absorbţie a asistenţei Phare şi a PIB/locuitor 213 68. Harta distribuţiei absorbţiei absolute a asistenţei Phare şi a

PIB/locuitor 214

69. Distribuţia fondurilor Phare 2000 în regiunea Nord Est 215 70. Distribuţia fondurilor Phare 2000 în regiunea Sud Est 216 71. Distribuţia fondurilor Phare 2000 în regiunea Sud Muntenia 216 72. Distribuţia fondurilor Phare 2000 în regiunea Sud Vest 217 73. Distribuţia fondurilor Phare 2000 în regiunea Vest 217 74. Distribuţia fondurilor Phare 2000 în regiunea Nord Vest 218 75. Distribuţia fondurilor Phare 2000 în regiunea Centru 218 76. Distribuţia fondurilor Phare 2000 în regiunea Bucureşti-Ilfov 219 77. Distribuţia fondurilor Phare 2001 în regiunea Nord Est 221 78. Distribuţia fondurilor Phare 2001 în regiunea Sud Est 221 79. Distribuţia fondurilor Phare 2001 în regiunea Sud Muntenia 222 80. Distribuţia fondurilor Phare 2001 în regiunea Sud Vest 222 81. Distribuţia fondurilor Phare 2001 în regiunea Vest 223 82. Distribuţia fondurilor Phare 2001 în regiunea Nord Vest 223 83. Distribuţia fondurilor Phare 2001 în regiunea Centru 224 84. Distribuţia fondurilor Phare 2002 în regiunea Nord Est 225 85. Distribuţia fondurilor Phare 2002 în regiunea Sud Est 226 86. Distribuţia fondurilor Phare 2002 în regiunea Sud Muntenia 226 87. Distribuţia fondurilor Phare 2002 în regiunea Sud Vest 227 88. Distribuţia fondurilor Phare 2002 în regiunea Vest 227 89. Distribuţia fondurilor Phare 2002 în regiunea Nord Vest 228 90. Distribuţia fondurilor Phare 2002 în regiunea Centru 228 91. Distribuţia fondurilor Phare 2003 în regiunea Nord Est 230 92. Distribuţia fondurilor Phare 2003 în regiunea Sud Est 231 93. Distribuţia fondurilor Phare 2003 în regiunea Sud Muntenia 231 94. Distribuţia fondurilor Phare 2003 în regiunea Sud Vest 232 95. Distribuţia fondurilor Phare 2003 în regiunea Vest 232 96. Distribuţia fondurilor Phare 2003 în regiunea Nord Vest 233 97. Distribuţia fondurilor Phare 2003 în regiunea Centru 233

Page 20: Analiza_fondurilor_europene

21

98. Distribuţia fondurilor Phare 2003 în regiunea Bucureşti-Ilfov 234 99. Distribuţia fondurilor Phare 2004 în regiunea Nord Est 235

100. Distribuţia fondurilor Phare 2004 în regiunea Sud Est 236 101. Distribuţia fondurilor Phare 2004 în regiunea Sud Muntenia 236 102. Distribuţia fondurilor Phare 2004 în regiunea Sud Vest 237 103. Distribuţia fondurilor Phare 2004 în regiunea Vest 237 104. Distribuţia fondurilor Phare 2004 în regiunea Nord Vest 238 105. Distribuţia fondurilor Phare 2004 în regiunea Centru 238 106. Distribuţia fondurilor Phare 2004 în regiunea Bucureşti-Ilfov 239 107. Distribuţia fondurilor Phare 2005 în regiunea Nord Est 241 108. Distribuţia fondurilor Phare 2005 în regiunea Sud Est 242 109. Distribuţia fondurilor Phare 2005 în regiunea Sud Muntenia 243 110. Distribuţia fondurilor Phare 2005 în regiunea Sud Vest 244 111. Distribuţia fondurilor Phare 2005 în regiunea Vest 245 112. Distribuţia fondurilor Phare 2005 în regiunea Nord Vest 246 113. Distribuţia fondurilor Phare 2005 în regiunea Centru 247 114. Distribuţia fondurilor Phare 2005 în regiunea Bucureşti-Ilfov 248 115. Distribuţia fondurilor Phare 2006 în regiunea Nord Est 249 116. Distribuţia fondurilor Phare 2006 în regiunea Sud Est 250 117. Distribuţia fondurilor Phare 2006 în regiunea Sud Vest 250 118. Distribuţia fondurilor Phare 2006 în regiunea Vest 251 119. Distribuţia fondurilor Phare 2006 în regiunea Nord Vest 251 120. Alocarea asistenţei comunitare pentru polii de creştere stabiliţi de

H.G.998/2008 253

Page 21: Analiza_fondurilor_europene

FIGURES

1. The evolution of Structural Funds’ main objectives 33 2. The geographical eligibility of Structural Funds 2007 – 2013 34 3. European funds distribution on objectives 2007-2013 35 4. The budget of Structural and Cohesion Funds 2007-2013 37 5. The distribution of European funds on expenditures 2007-2013 38 6. The distribution of European Social Fund in Romania, 2007-2013 42 7. The distribution of European Regional Development Fund in

Romania, 2007-2013 46

8. The budget of Cohesion Fund 2000-2006 47 9. The Cohesion Fund – EU 15 and EU-10 48

10. The eligible states for Cohesion Fund during 2007 – 2013 49 11. Cohesion Fund – financial allocation during 2007 – 2013 (mil. euro) 50 12. Cohesion Fund distribution in Romania, 2007 – 2013 (mil. euro) 52 13. Informative allocation of Structural Funds for each Member State 59 14. The relationship between projects and programmes 67 15. The main indicators computed in different phases of a project 68 16. The GDP evolution during 2007 – 2020 88 17. The evolution of active labour factor (LF) from the industrial sector

(LT) and from services sector (LLN) during 2007 – 2020 89

18. The evolution of active labour factor (LF) during 2007 – 2020 90 19. The evolution of EU transfers by cohesion policy and of GDP at the

EU level 107

20. The effects of cohesion policy transfers and their impact over new Member States GDP

108

21. The effects of a new productive activity over the region’s employment, output and imports

112

22. Normal P-P Plot diagram – model 1 115

23

Page 22: Analiza_fondurilor_europene

24

23. Normal P-P Plot diagram – model 2 119 24. Normal P-P Plot diagram – model 3 121 25. Phare cycle of implementation 136 26. I.S.P.A. cycle of implementation 139 27. The payment mechanism of S.A.P.A.R.D. programme 142 28. The allocation of Phare National 1998 funds, the component entitled

Industrial Reorganization and the Human Resources Development 143

29. Regional distribution of Phare National 1998 funds, the component entitled Industrial Reorganization and the Human Resources Development

144

30. The allocation of Phare National 2000 – 2004 funds 145 31. The employment of Phare National 2000 146 32. The state of payments in the case of Phare programme, ESC

component 148

33. ESC Phare National absorption during 2000 - 2002 149 34. The state of payments in the case of Phare programme, CBC

component 152

35. The distribution of Phare National 2005 programme 153 36. The distribution of Phare National 2006 programme 154 37. The state of ISPA 2004 implementation 156 38. The state of ISPA implementation: road-transport infrastructure 157 39. The state of ISPA implementation: railway infrastructure 158 40. The map of ISPA projects – environmental infrastructure 159 41. The state of ISPA programme accordingly with Financial

Memorandum 159

42. The evolution of ISPA funds allocation 160 43. The state of ISPA - Environment programme implementation at the

end of year 2004 161

44. Number of projects implemented through ISPA programme – Transport component (2004)

161

45. The state of ISPA – Transport implementation at the end of year 2004 162 46. Annual allocation of ISPA – Transport budget 162 47. The absorption of ISPA funds at regional level 165

Page 23: Analiza_fondurilor_europene

25

48. The state of ISPA funds 167 49. The allocation of SAPARD funds during 2000 – 2003 168 50. The SAPARD financial requests during 2000 – 2003 169 51. The value of SAPARD paid projects by measures 172 52. The regional distribution of SAPARD projects 174 53. The use of Phare 1998 funds (share at regional level) 177 54. The absorption of Phare funds at intra-regional level 179 55. The state of Phare programme in South-East region 181 56. The state of EU financed projects in the frame of national

programmes 181

57. The state of EU financed projects in the frame of regional development programmes

185

58. The triple constrain 195 59. The magic triangle (VOSA) 196 60. The GDP evolution and the EU transfers trends through Romania 198 61. The allocation of pre-accessing instruments in Romania 200 62. The map of Phare spatial distribution 206 63. Regional distribution trend of Phare funds absorption during 2000 -

2006 207

64. The map of Phare absorption distribution during 2000 – 2006 at regional level

208

65. The trend of Romanian Phare funds absorption during 2000 – 2006 (%)

208

66. Agglomeration dendograma: Phare absorption during 2000 – 2006 209 67. The map of Phare absorption rate distribution and of GDP/capita 213 68. The map of Phare absolute absorption distribution and of GDP/capita 214 69. Phare 2000 distribution in North-East region 215 70. Phare 2000 distribution in South-East region 216 71. Phare 2000 distribution in South-Muntenia region 216 72. Phare 2000 distribution in South-West region 217 73. Phare 2000 distribution in West region 217 74. Phare 2000 distribution in North-West region 218

Page 24: Analiza_fondurilor_europene

26

75. Phare 2000 distribution in Centre region 218 76. Phare 2000 distribution in Bucharest-Ilfov region 219 77. Phare 2001 distribution in North-East region 221 78. Phare 2001 distribution in South-East region 221 79. Phare 2001 distribution in South-Muntenia region 222 80. Phare 2001 distribution in South-West region 222 81. Phare 2001 distribution in West region 223 82. Phare 2001 distribution in North-West region 223 83. Phare 2001 distribution in Centre region 224 84. Phare 2002 distribution in North-East region 225 85. Phare 2002 distribution in South-East region 226 86. Phare 2002 distribution in South-Muntenia region 226 87. Phare 2002 distribution in South-West region 227 88. Phare 2002 distribution in West region 227 89. Phare 2002 distribution in North-West region 228 90. Phare 2002 distribution in Centre region 228 91. Phare 2003 distribution in North-East region 230 92. Phare 2003 distribution in South-East region 231 93. Phare 2003 distribution in South-Muntenia region 231 94. Phare 2003 distribution in South-West region 232 95. Phare 2003 distribution in West region 232 96. Phare 2003 distribution in North-West region 233 97. Phare 2003 distribution in Centre region 233 98. Phare 2003 distribution in Bucharest-Ilfov region 234 99. Phare 2004 distribution in North-East region 235

100. Phare 2004 distribution in South-East region 236 101. Phare 2004 distribution in South-Muntenia region 236 102. Phare 2004 distribution in South-West region 237 103. Phare 2004 distribution in West region 237 104. Phare 2004 distribution in North-West region 238 105. Phare 2004 distribution in Centre region 238 106. Phare 2004 distribution in Bucharest-Ilfov region 239

Page 25: Analiza_fondurilor_europene

27

107. Phare 2005 distribution in North-East region 241 108. Phare 2005 distribution in South-East region 242 109. Phare 2005 distribution in South-Muntenia region 243 110. Phare 2005 distribution in South-West region 244 111. Phare 2005 distribution in West region 245 112. Phare 2005 distribution in North-West region 246 113. Phare 2005 distribution in Centre region 247 114. Phare 2005 distribution in Bucharest-Ilfov region 248 115. Phare 2006 distribution in North-East region 249 116. Phare 2006 distribution in South-East region 250 117. Phare 2006 distribution in South-West region 250 118. Phare 2006 distribution in West region 251 119. Phare 2006 distribution in North-West region 251 120. The allocation of EU financial assistance for the poles for

development stated by government decision 998/2008 253

Page 26: Analiza_fondurilor_europene

BIBLIOGRAFIE

1. Abraham J., Vosta M. (2006) New Member States of the EU: Current Trends in Regional Disparities, 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30 – September 3.

2. Ailenei D., Constantin D.L., Jula D. (coord.) (2004) Avantaje competitive şi dezvoltare regională, „Lucrările celui de-al Treilea Simpozion Naţional al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale”, Bucureşti: Editura Oscar Print.

3. Albu L. L. (2008) „Trends in Structural Changes and Convergence in EU” în Romanian Journal of Economic Forecasting, vol.9, nr.1, Institutul Naţional de Prognoză Economică.

4. Altăr M., Stroe R. (1979) „Coordonate metodologice ale modelării în profil teritorial” în Revista Economică, nr.30.

5. Andreas P. (2000) „Regional cohesion in an enlarged European Union – an analysis of interregional specialization and Integration”, Cornett University of Southern Denmark, ERSA Conference.

6. Angelis A. V., Gaki E., Antivachis N. (2006) „Regions, Regional Problems and Regional Policy in the Enlarged EU” în Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures, Conference Leuven, Belgium, 8th-9th June.

7. Anghelache C. (1996) Măsurarea şi compararea dezvoltării economice, Editura Economică, Bucureşti.

8. Anselin L. (1998) “Exploratory spatial data analysis in a geocomputational environment”. In: Longley PA, Brooks SM, McDonnell R, Macmillan B (eds.) Geocomputation, a primer. New York, Wiley.

9. Anselin L. (1998) “Interactive techniques and exploratory spatial data analysis”. In: Longley PA, Goodchild MF, Maguire DJ, Wind DW (eds.) Geographical information systems: principles, techniques, management and applications. New York, Wiley.

257

Page 27: Analiza_fondurilor_europene

258

10. Anselin L. (2001) “Spatial econometrics”. In: Baltagi B (eds) Companion to econometrics. Basil Blackwell, Oxford.

11. Antonescu D. (2003) Dezvoltarea regională în România – concept, mecanisme, instituţii, Editura Oscar Print, Bucureşti.

12. Antonescu D. (2005) „The European Union’s Regional and Cohesion Policy in 2007-2013” în Romanian Journal of Economic Forecasting, vol.6, nr.1, Institutul Naţional de Prognoză Economică.

13. Armstrong H. (1995) “An appraisal of the evidence from cross-sectional analysis of the regional growth process within the European Union”. In: Armstrong H., Vickerman R. (eds.), Convergence and Divergence among European Union, Pion, London.

14. Armstrong H., Taylor J. (1993) Regional Economics and Policy, Second Edition, Harvester Wheatsheaf.

15. Bachtler J. (2002) „Reflections on the Reform of the Structural Funds” în Evaluation and EU Regional Policy: New Questions and New Challenges, RSA International Conference, Aix en Provence, 31st May and 1st June.

16. Bachtler J. (2000) “Regional policy in Europe. Which way forward?” în: Coffey, P. (ed.), Europe – Toward the Next Enlargement, International Handbooks on Economic Integration, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London.

17. Bachtler J., Wishlade F. (2004) Searching for Consensus: the Debate on Reforming EU Cohesion Policy, European Policy Research Centre, Glasgow, United Kingdom.

18. Bachtler J., Wishlade F., Yuill (2003) Regional Policies after 2006: Complementary or Conflict, European Policy Research Centre, Glasgow, United Kingdom.

19. Bahr C. (2006) „How does sub-national autonomy affect the effectiveness of Structural Funds?” , 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30 – September 3.

20. Bailey D., De Propris L. (2002) „EU Structural Funds, Regional Capabilities and Enlargement” în Evaluation and EU Regional Policy: New Questions and New Challenges, RSA International Conference, Aix en Provence, 31st May and 1st June.

Page 28: Analiza_fondurilor_europene

259

21. Bal A., Luţas M., Jora O., Topan V. (2007) „Scenarii privind evoluţiile comunitare în domeniul competitivităţii, politicii de coeziune şi politicii de dezvoltare regională”, Studiul nr.1 din Colecţia Studii de strategie şi politici (SPOS 2007), Institutul European din România, Bucureşti.

22. Barbaso F.(2005) 2004 Annual Activity Report and Annual Declaration, AAR 2004 DG ELARG.

23. Basile R., de Nadis S., Girardi A (2001) „Regional Inequalities and Cohesion Policies in the European Union”, Working Paper, ISAE.

24. Bauer M. W. (2001) A Creeping Transformation? The European Commission and the Management of Structural Funds in Germany, Library of Public Policy and Public Administration, Kluwer.

25. Bartik T., Boehm T., Schlottmann A. M. (2003) „The Perplexing Literature on Growth and Change”, The review of Regional Studies, vol.33., no.1.

26. Bayar A. (2007) Economic Impacts of Convergence Interventions (2007 – 2013), European Week of Regions and Cities, October 8-11.

27. Băleanu A. (2007) Impactul fondurilor structurale, Working Paper no.20, Institutul European din România, Bucureşti.

28. Bârgăoanu A. (2006) „Finanţarea europeană”, Masteratul online de Managementul Proiectelor, Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti.

29. Begg I. (2008) „Cohesion in the EU”, in CESifo Forum no.1.

30. Begu L.S. (1999) Statistica internaţională, Editura ALL, Bucureşti.

31. Beugelsdijk M., Eijfinger S.C.W. (2005) „The Effectiveness of Structural Policy in the European Union: An Empirical Analysis for the EU-15 in 1995-2001” in Journal of Common Market Studies, 43 (1).

32. Biji E. M., Lilea E., Vătui M. (2006) „Probleme teoretice şi metodologice ale analizei statistice a fenomenelor economice şi sociale în profil regional” in Roşca E. (coord.) Dezvoltarea regională în contextul integrării în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti.

33. Bradley J., Untiedt G., Mitze T. (2007) Analysis of the Impact of Cohesion Policy: A Note Explaining the Hermin-based Simulations,

Page 29: Analiza_fondurilor_europene

260

articol disponibil on-line la adresa: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/hermin07.pdf

34. Bradley J., Untiedt G. (2007) Do economic models tells us anything useful about Cohesion Policy impacts? Acomparison of Hermin, Quest and EcoMod, GEFRA Working Paper, no.3.

35. Bradley J., Untiedt G. (2008) EU cohesion policy and „conditional” effectiveness: What do cross-section regressions tell us? GEFRA Working paper, no.4.

36. Bradley J. (2007) „Measuring the effects of EU Structural Funds Impact analysis using Hermin – type macroeconomic models” Economic Modelling and Development Strategies, SPO Seminar, Ireland, September 26.

37. Boldrin M., Canova F. (2001) „Europe’s Regions: Income Disparities and Regional Policies”, in Economic Policy.

38. Boldrin M., Canova F. (2001). „Inequality and Convergence in Europe’s Regions: reconsidering European Regional Policies” in Economic Policy, 32.

39. Bradley J., Morgenroth E. (2004) A study of the macro-economic impact of the reform of EU Cohesion policy, The Economic and Social Research Institute, Ireland.

40. Braudel F. (1981) The Perspective of the World, vol.3, Harper&Row, New York.

41. Breton Paul (2001) „What are the limits to economic integration?”, Working document no.177, Centre for European Policy Studies, articol disponibil on-line la adresa: http://www.ceps.be

42. Ca’Zorzi M., De Santis R.A. (2004) The Eastward Enlargement of the European Monetary Union European University Institute Working Paper RSCAS No.2004/31, Robert Schuman Centre for Advanced Studies and Pierre Werner Chair on European Monetary Union.

43. Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, INFORMEST – Centrul de Servicii si Documentare pentru Cooperare Economică Internaţională (2003) Fondurile Structurale în U.E. Ghidul actorilor dezvoltării regionale Euro Info Centre RO822 în parteneriat cu Euro Info Centre IT388.

Page 30: Analiza_fondurilor_europene

261

44. Cappelen A., Castellacci F., Fagerberg J., Verspagen B. (2003) „The Impact of EU Regional Support on Growth and Convergence in the European Union” in Journal of Common Market Studies, 41.

45. Chivăran I. (2006) „Constanta – pe primul loc la absorbţia de fonduri europene” în Curier, Ediţia de Vineri, 23 iunie.

46. Ciupagea C., Atanasiu I., Câmpeanu V., Ţurlea G. (2006) „Analiza şi evaluarea evoluţiilor în plan economic, social, legislativ şi instituţional în cazul noilor state membre ale Uniunii Europene”, studiul nr.9 din colecţia Studii de impact III, Institutul European din România.

47. Cojanu V. (coord.) (2004) Cerinţe specifice ale gestionării instrumentelor structurale şi implicaţiile pentru România Studii de Impact privind pre-aderarea – studiul 6, Bucureşti: Institutul European din România.

48. Cojanu V., Dima A., Muşetescu R., Pîslaru D., Stănculescu M. (2004) „Cerinţe specifice ale gestionării instrumentelor structurale şi implicaţiile pentru România” studiul nr.6 din colecţia Studii de impact II, Institutul European din România.

49. Cojanu V. (coord.) (2007) Integrare si competitivitate : modele de dezvoltare economica în Europa de Sud -Est Editura A.S.E., Bucureşti.

50. Comisia Comunităţilor Europene (2001) Guvernarea Europeană – Carta Albă COM (2001) 428 final (iulie) Bruxelles.

51. Comisia Comunităţilor Europene (2007) Recomandare a Consiliului cu privire la actualizarea în 2008 a orientărilor generale ale politicilor economice ale statelor membre şi ale Comunităţii şi cu privire la aplicarea politicilor statelor membre de ocupare a forţei de muncă, COM (2007) XXX – Partea IV, Bruxelles.

52. Comisia Comunităţilor Europene (2007) Raport strategic cu privire la Strategia de la Lisabona reînnoită pentru creştere şi locuri de muncă: lansarea noului ciclu (2008-2010), COM (2007) 803 final – Partea I, Bruxelles.

53. Commission of the European Communities (2002) Communication from the Commission to the Council and to the European Parlament Roadmaps for Bulgaria and Romania COM (2002) 624 final.

Page 31: Analiza_fondurilor_europene

262

54. Commission of the European Communities (2002) Compendium Romania - Ex-Post Evaluation of Phare country support in 1997 and 1998 in Romania, Brussels.

55. Commission of the European Communities (2003) Report from the Commission – Annual Reportof the Instrument for Structural Policy for pre-accession COM (2003) 655 final (october) Brussels.

56. Commission of the European Communities (2004) Communication from the Commission to the Council and the European Parliament – Financial Perspectives 2007 – 2013 COM (2004) 487 final (iulie) Brussels.

57. Commission of the European Communities (2005) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committe of the Regions– SAPARD Annual Report – Year 2003 COM (2004) 851 final Brussels.

58. Commission of the European Communities (2005) Report from the Commission to the European Parliament and the Council, General Report on Pre-Accession Assistance (Phare – ISPA– S.A.P.A.R.D.) in 2003 COM (2005) 178 final Brussels.

59. Commission of the European Communities (2005) Cohesion Policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions, Brussels.

60. Comunidades Europeas (2007) La politica de cohesion 2007 – 2013, Comentarios y textos oficiales, Guia, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.

61. Conley T.G., Ligon E. (2002) “Economic Distance and Cross-Country Spillovers”, Journal of Economic Growth, 7,No.2, 157-187.

62. Constantin D. L. (2004) „Strategia şi politica regională în România” în revista Administraţie şi management public, nr.2.

63. Constantin D. L. (2004) Elemente fundamentale de economie regională, Editura A.S.E., Bucureşti.

64. Constantin D. L. (2005) „Regional Development Policy in Romania: Institutional Transformations and Future Challenges” în Dobre A., Martins-Gistelinck M., Polacek R., Hunink R. (editors), Handbook on EU Affairs, European Commission, European Institute – University of Leuven.

Page 32: Analiza_fondurilor_europene

263

65. Constantin D. L. (2006) „Romanian’s Regional Policy from the perspective of Accession to the European Union” in Roşca E. (coord.) Dezvoltarea regională în contextul integrării în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti.

66. Constantin D. L. (2006) „Challenges to Romania’s Regional Policy in the Perspective of Accession to the European Union” în Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures, Conference Leuven, Belgium, 8th-9th June.

67. Constantin D. L. (2006) „Institutional Challenges to Romania’s Regional Policy in the Perspective of Accession to the European Union”, 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30 – September 3.

68. Constantin D. L., Frentz G., Răducu A., Folescu A., Voinea M. J. R. (2007), Coeziunea economico-socială şi politica regională. Contributia Fondurilor Europene la finantarea programelor, Editura A.S.E., Bucureşti.

69. Constantin D. L., Goschin Z., Dragan G. (2008) „Implications of the EU Structural Assistance to the New Member States on Regional Disparities. The Question of Absorption Capacity”, International Workshop on Regional Endogenous Development: Measurements, Models and Empirical Investigation, the University of Queensland, Brisbane, Australia.

70. Corpul Consilierilor de Integrare (2005) Consilier european Ministerul Integrării Europene, nr.1 Bucureşti.

71. Cowling T.M., Steeley G.C. (1973) Sub-Regional Planning, Studies: An Evaluation, Pergamon Press, Oxford.

72. Crescenzi R. (2006) EU development policies and the socio-economic disadvantage of European regions, 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30 – September 3.

73. Cueto B., Davila M., Mato J. (2002) „Expost evaluation of the ESF programme in an Objective 1 region (1994-99). The case of Asturias (Spain)” în Evaluation and EU Regional Policy: New Questions and New Challenges, RSA International Conference, Aix en Provence, 31st May and 1st June.

74. Dall’erba S., Le Gallo J. (2003) „Regional Convergence and the Impact of European Structural Funds over 1989-1999: a Spatial

Page 33: Analiza_fondurilor_europene

264

Econometric Analysis”, The Regional Economics Application Laboratory Discussion Papers (REAL 03-T-14).

75. Dăianu D. (2006) „Economia românească – ce este de urmărit în 2006? în Raport de analiză şi prognoză anuală 2006, Societatea Academică din România, Bucureşti.

76. Dăianu D., Vrânceanu R. (2002) România şi Uniunea Europeană: inflaţie, balanţă de plăţi, creştere economică, Iaşi: Editura Polirom.

77. De la Fuente A. (2002) „Does cohesion policy work? Some general considerations and evidence from Spain”, UFAE and IAE Working Papers 563.

78. De la Fuente A. (2002) „The Effects of Structural Fund Spending on the Spanish Regions: an Assessment of the 1994-99 Objective 1 CSF”, Working Papers, Instituto de Analisis Economico.

79. De la Fuente A., Vives X. (1995) „Infrastructure and Education as Instruments of Economic Policy: Evidence from Spain” in Economic Policy.

80. De Propis L. (2007) „Reconciling Cohesion and Competitiveness through Cluster Policies?”, Policy Studies no. 28.

81. De Vicenzi R., Villante C. (2002) „Monitoring of Structural Funds and Constructing Information Systems: the development of policy evaluations in Italy”, EES biennial Conference, Sevilla, 10-12th October.

82. Delegation of the European Commission in Slovak Republic (2002) Phare Ispa Sapard From Eu pre-accession Instruments to EU Structural Funds in the Slovak Republic, Bratislava.

83. Devins D., Johnson S., Bolam F. (2001) Adapting to Change: An Evaluation of the ESF Objective 4 Programme in Britain (1998-2000), Department for Education and Skills Research Report RR288.

84. Diaconescu M. (2004) Economie europeană ediţia a II-a revizuită, Bucureşti: Editura Uranus.

85. Dinu M., Socol C., Marinaş M. (2004) Economie Europeană. O prezentare sinoptică, Editura Economică, Bucureşti.

86. Drăgan G. (2003) România şi managementul Instrumentelor Structurale Colecţia de studii I.E.R. nr.5, Bucureşti.

Page 34: Analiza_fondurilor_europene

265

87. Drăgan G., Atanasiu I. (2003) Compatibilităţi între cadrul românesc al politicii regionale şi reglementările U.E. privind ajutorul de stat Studii de Impact privind pre-aderarea – studiul 8, Bucureşti: Institutul European din România.

88. Drigffield n., Taylor K. (2006) „Wage Spillovers, Inter-regional Effects and the Impact of Inward Investment”, Spatial Economic Analisys, vol.1, no.2.

89. Ederveen S. J., Gorter R., de Mooij, Nahuis R. (2002) Funds and Games. The Economics of European Cohesion Policy, CPB Special Publication No. 41.

90. Ederveen S., de Groot H., Nahuis R. (2006) Fertile Soil for Structural Funds? A Panel Data Analysis of the Conditional Effectiveness of European Cohesion Policy, Kyklos, 59 (1).

91. Ederveen S., Gorter J. (2002) Does European Cohesion Policy Reduce Regional Disparities?, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

92. Ehlermann C.D., Meny Y. (2000) Basic Treaty of the European Union – Draft European University Institute.

93. El-Agraa A. M. (2001) The European Union, Prentince Hall, London.

94. Ene N., Dobrea C. (2004) „Indicatori utilizaţi în evaluarea programelor socio-economice finanţate prin Fondurile Structurale” în revista Administraţie şi management public, nr.2.

95. European Commission (1999) „Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology”, working paper 3 în The New Programming period 2000-2006 methodological working papers, DG Regional Policy and Cohesion.

96. European Commission (2000) The budget of the European Union: how is your money spent?, Directorate-General for Education and Culture, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

97. European Commission (2001) Community Value Addend: Definition and Evaluation Criteria, DG REGIO.

98. European Commission (2001) Enlargement argumentaire Directorate-General for Economic anf Financial Affairs in „Enlargement papers” number 5, Brussels.

Page 35: Analiza_fondurilor_europene

266

99. European Commission (2003) How the European Union works – A citizen´s guide to the EU institutions, Directorate-General for Press and Communication Publications, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

100. European Commission (2004) A new partnership for cohesion – convergence competitiveness cooperation Third Report on Economic and Social Cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

101. European Commission (2004) Regular Report on Romania’s progress towards accession, Brussels.

102. European Commission (2004) The Instrument for Structural Policy for Pre-Accession (ISPA) in 2002, Annual Report, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

103. European Commission (2004) Working for the regions, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

104. European Commission (2005) „Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation”, în The New Programming Period 2007-2013 Methodological Working Papers, DG Regional Policy.

105. European Commission (2005) Panorama of the European Union, Directorate-General for Press and Communication Publications, Brussels.

106. European Commission (2006) „Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical Guide”, în The New Programming Period 2007-2013 Methodological Working Papers, DG Regional Policy.

107. European Commission (2007) „Study on the Economic Impacts of Convergence Interventions (2007 – 2013), EcoMod Network, DG Regional Policy, Brussels.

108. European Commission (2008) Working for the regions, EU Regional Policy 2007 – 2013, DG REGIO, Brussels.

109. European Communities (2001) „The economic impact of enlargement”, in Enlargement Papers, no.4, Directorate General for Economic and Financial Affairs.

110. European Communities (2006) „Enlargement, two years after: an economic evaluation”, Occasional Papers, no. 24, Bureau of European Policy Advisers and the Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

Page 36: Analiza_fondurilor_europene

267

111. European Communities (2007) Cohesion Policy 2007-13 National Strategic Reference Frameworks, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

112. European Communities (2007) Growing Regions, growing Europe, Fourth report on economic and social cohesion, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

113. European Communities (2007) Eurostat regional yearbook 2007, Eurostat Statistical Books, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

114. European Communities (2008) Eurostat regional yearbook 2008, Eurostat Statistical Books, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

115. European Communities (2008) Europe in figures Eurostat yearbook 2008, Eurostat Statistical Books, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

116. European Communities (2008) Cohesion Policy 2007 – 2013 National Strategic Reference Frameworks, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

117. European Parliament (1998) EU Structural Policy Indicators for the Identification of Problem Regions, Regional Policy Series REGI 104 En, Directorate General for Research.

118. European University Institute (2001) The Political Dimension of EU Enlargement: Looking towards post-accession Report of Reflection Group of Policy Advisors, Italy.

119. European University Institute (2003) Enlarging the European Union – Achivements and Challenges Report of Wim Kok to the European Commission, Belgium.

120. Everitt B., Cluster Analisys, Edward Arnold, 1993.

121. Fagerberg J., Srholec M. (2007) The Role of „Capabilities” in Development: Why some countries Manage to Catch Up While Others Stay Poor, DIME Working Paper 2007.08.

122. Fayolle J., Lecuyer A. (2000) „Croissance Regionale, Appartenance Nationale et Fonds Structurels Europeens: Un Bilan d’etape”, Revue de l’OFCE.

123. Feilmayr W., Multivariate Methods of Regional Science: Factor Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

Page 37: Analiza_fondurilor_europene

268

124. Florax R. J. G. M., de Groot H. L. F., Heijungs R. (2002) The empirical economic growth literature: robustness, significance and size, Tingergen Institute, Rotterdam.

125. Fontaine P. (2004) Europe in 12 lessons, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

126. Frentz G. (2004) „Planul Naţional de Dezvoltare – instrument pentru realizarea coeziunii economice şi sociale în România” în Ailenei D., Constantin D.L., Jula D. (coord) Avantaje competitive şi dezvoltare regională, „Lucrările celui de-al Treilea Simpozion Naţional al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale”, Bucureşti: Editura Oscar Print.

127. Ganev G., Primatarova A. (2007) „Regional Policy: Actors, Institutions and Policy Making Structures in Bulgaria in Relation to EU Membership” paper presented at International Conference: Regions in Focus, Lisbon, Aprilie 3-5.

128. Gilpin R. (2004) Economia mondială în secolul XXI: provocarea capitalismului global (trad. D. Istrăţescu şi C. Aboboaie) Iaşi: Editura Polirom.

129. Ghizdeanu I., Ţapu D. I. (2008) Real convergence of Romanian economy, paper presented at the Fourth International Conference of Applied Statistics, Bucharest.

130. Goldstein H. (1995) Multilevel statistical models, Edward Arnold.

131. Gordon A. (1981) Classification, Champman and Hall.

132. Goschin Z., Pârlog C. (2006) „Criterii de analiză şi indici sintetici pentru evidenţierea disparităţilor regionale” in Roşca E. (coord.) Dezvoltarea regională în contextul integrării în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti.

133. Goschin Z., Constantin D. L., Roman M., Ileanu B. (2008), „A composite index of territorial disparities: spatial configuration in Romania”, 4th International Conference of Applied Statistics, Bucharest, November, Special Issue of Romanian Statistical Review.

134. Gripaios et all (2006) „Impact of Objective One – a review”, 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30 – September 3.

135. Gripaios P. (2007) „Growth in European Countries and Regions 1995 – 2003: Some lessons to be learned for the Lisbon Agenda?” paper

Page 38: Analiza_fondurilor_europene

269

presented at European Regional Studies Conference, Lisbon, 1st – 6th Aprilie.

136. Guisan C., Cancelo T., Diaz R. (1998) „Evaluation of the effects of european regional policy in the diminution of regional disparities”, University of Santiago de Compostela Spain, ERSA Conference.

137. Hallet M. (2004) Fiscal Effects of Accession in the New Member States, Economic Papers series no.203, Directorate General for Economic and Financial Affairs.

138. Hazewinkel M. (1995) Lipshits distance and hierarchicalclustering, Springer, New York.

139. Hervé I., Holzmann R. (1997) Large Scale Fiscal Transfers, Absorptive Capacity of Regions and Economic Convergence: A Review and Evaluation of the Academic Literature and Empirical Evidence with Specific Attention to the EU, Study for the European Commission, European Institute, University of Saarland, Saarbrücken.

140. Hoover E.M., Giarratani F. (1984) Introduction to Regional Economics, 3rd Edition, Alfred A Knoph Inc., New York.

141. Horvat A. (2004) Absorption problems and the European Union’s Structural Funds Focusing on Administrative Absorbtion capacities in the Candidate Countries, National Agency for regional Development of Slovenia, Ljubljana.

142. Horvat A., Maier G. (2005) Regional development, Absorption problems and the EU Structural Funds; Some aspects regarding administrative absorbtion capacity in the Czech Republic, Estonia, Hungary, Slovakia and Slovenia, Winter seminar of the German Section of the ERSA, 21-28 februarie, Austria.

143. Hübner D. (2006) „A new Cohesion Policy for a re-vitalized Europe” în Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures, Regional Studies Association, Conference Leuven, Belgium, 8th-9th June.

144. Hübner D. (2008) „EU regional policy in 2008: Achievements, next steps and aspects of the future debate”, Speech to staff of DG REGIO, 3 March 2008, Charlemagne building, salle GASP.

Page 39: Analiza_fondurilor_europene

270

145. Iancu A. (2003) Dezvoltarea economică a României – Competitivitatea şi integrarea în Uniunea Europeană, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Bucureşti.

146. Iancu A. (2007) „The Question of Economic Convergence” în Romanian Journal of Economic Forecasting, vol.8, nr.3-4, Institutul Naţional de Prognoză Economică.

147. Iancu A. (2008) „Real Convergence and Integration” în Romanian Journal of Economic Forecasting, vol.9, nr.1, Institutul Naţional de Prognoză Economică.

148. Institutul European din România (2003) Politica agricolă Seria Micromonografii – Politici Europene. Bucureşti: Editura Blueprint International.

149. Institutul European din România (2003) Politica de Dezvoltare Regională Seria Micromonografii – Politici Europene. Bucureşti: Editura Blueprint International.

150. Institutul European din România (2003) Politica de mediu Seria Micromonografii – Politici Europene. Bucureşti: Editura Blueprint International.

151. Ionescu R.V. (1997) Uniunea Europeană – problema dezvoltării regionale, Editura Evrika, Brăila.

152. Ionescu R. V. (2004) Economie Europeană. Tratat, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

153. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Teoria integrării economice comunitare, editura: Fundaţia Academică Danubius, Galaţi, 188 pag., ISBN: 978-973-8409-81-1.

154. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Strategii de dezvoltare comunitară şi regională, editura: Fundaţia Academică Danubius, Galaţi, 193 pag., ISBN: 978-973-8409-80-4.

155. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) UNIUNEA EUROPEANĂ – prezent şi perspective – TRATAT, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 578 pag., ISBN: 978-973-30-1660-1.

156. Ionescu R. V. (2008) Dezvoltarea regională, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

157. Ionescu R. V., Marchis G. (2008) Economie europeană, editura: Universitară Danubius, Galaţi, 156 pag., ISBN: 978-973-1746-79-1.

Page 40: Analiza_fondurilor_europene

271

158. Ioniţă S. (2006) „EU Funds Absorbtion: Institutional and Bugetary Strains in CEE – Case Study – Romania” în Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures, Conference Leuven, Belgium, 8th-9th June.

159. Ioniţă S., (2006) „Absorbţia fondurilor U.E. o măsură a capacităţii administraţiei şi sectorului privat” în Raport de analiză şi prognoză anuală 2006, Societatea Academică din România, Bucureşti.

160. Isaic-Maniu A., Mitruţ C., Voineagu V. (2003) Statistică, Editura Universitară, Bucureşti.

161. Isard W. (1960) Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science, M.I.T. Press, Cambridge.

162. Isărescu M. (2007) „România – trecerea la euro” în Forumul Financiar Sud-Est European, Banca Naţională a României, Bucureşti, 17 mai.

163. Jaba E. (2002) Statistica, ediţia a treia, Editura Economică, Bucureşti.

164. Jaba E., Grama A. (2004) Analiza statistică cu S.P.S.S. sub Windows, Editura Polirom, Iaşi.

165. Jambu M., Lebeaux M. (1983) Cluster analisys and data analisys, North Holland.

166. Kalman J. (2002) “Possible Structural Funds Absorption Problems – The Political Economy View with Application to the Hungarian Regional Development Institutions and Financial System”, disponibil online: http://polis.unipmn.it/epcs/papers/Kalman.pdf

167. Kok W. (2003) Enlarging the European Union, Achievements and Challenges, Report of Wim Kok to the European Commission, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, 26 March.

168. Krieger-Boden C. (2000) „Globalization, Integration and Regional Specialization”, Kiel Working Paper No. 1009.

169. Kuznets S. (1959) Six Lectures on Economic Growth, Free Press, New York.

170. Le Gallo J., Ertur C. (2003) “Exploratory Spatial Data Analysis of the distribution of regional per capita GDP in Europe, 1980-1995”, Papers in Regional Science, 82, No.2, 75-201.

Page 41: Analiza_fondurilor_europene

272

171. López-Bazo E., Vayá E., Mora A.J., Suriñach J. (1999) “Regional economic dynamics and convergence in the European Union”, Annals of Regional Science, 33, 343-370.

172. López-Bazo E.; Vayá E.; Artís M. (2004) “Regional Externalities and Growth: Evidence From European Regions”, Journal of Regional Science, 44, No.1, 43-73.

173. Malan J. (2004) Benchmarking Evaluation Capacity in the New Member States, Centre for Strategy and Evaluation Services.

174. Marchante A. J. (2006) „Evaluating the Efficency of the Structural Funds Programmes: the Case of the 2000-2006 Integrated Operational Programme of Andalusia” în Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures, Conference Leuven, Belgium, 8th-9th June.

175. Marchis G. (2008) „Romanian interregional disparities in 2008, in the context of achieving the European standards of living”, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, Nr.3, ISSN: 1842-4856, publicaţie clasificată categoria C de CNCSIS.

176. Marchis G. (2008) „Romanian development strategies in the context of being in line with EU standards”, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, Nr.3, ISSN: 1842-4856, publicaţie clasificată categoria C de CNCSIS.

177. Marchis G. (2008) „Cohésion économique et sociale: expression d’uniformité, dans le contexte du procédée européen d’intégration”, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, Nr.1, ISSN: 1842-4856, publicaţie clasificată categoria C de CNCSIS.

178. Marchis G. (2008) „Towards a competitive Europe through the new financial framework 2007-2013, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, Nr.1, ISSN: 1842-4856, publicaţie clasificată categoria C de CNCSIS.

179. Marchis G. (2007) „Problematica integrării economice europene în contextual procesului de globalizare” în Pusca B. (Coord.) Conferinta Internationala: Integrare Europeana - realitati si perspective, Editura Didactica si Pedagogică, ISNB: 978-973-30-2049-3.

Page 42: Analiza_fondurilor_europene

273

180. Marchis G. (2007) „Cohesion policy perspective in the context of European integration. Benchmarks for Romania”, The Sixth International Symposium of the Romanian Regional Science Association: „The Impact of Romania’s Accession to the EU on Regional Structures”, the Romanian Regional Science Association and the „1 Decembrie 1918” University of Alba-Iulia, the Research Centre for Territorial Development and Regional Development Agency Alba, 8 – 9 June, http://www.rrsa.ro

181. Marcu N. (2008) „Romania’s Exchange Rate Policy towards its European Monetary Union Membership – Prospects and Challenges” în Romanian Journal of Economic Forecasting, vol.9, nr.1, Institutul Naţional de Prognoză Economică.

182. Marelli E. (2007) „Specialisation and Convergence of European Regions”, in The European Journal of Comparative Economics, vol.4, no.2, articol disponibil on-line la adresa: http://eaces.liuc.it

183. Marin D., Socol C., Marinaş M. (2004) Economie europeană: o prezentare sinoptică, editura Economică, Bucureşti.

184. Marin D., Marinescu D. (2007) „Implicaţiile neconvexităţii asupra existenţei echilibrului concurenţial într-o economie”, articol disponibil on-line la adresa: http://www.revcib.ase.ro/2007/Marin.pdf

185. Martin P. (1999) „Are European Regional Policies Delivering?”, European Investment Bank Papers.

186. Martin R., Tyler P. (2006) „Evaluating the impact of the Structural Fund son Objective 1 Regions: An Exploratory Discussion” in Regional Studies, vol.40.2.

187. Martinico G. (2007) “The impact of the cohesion policies on the “Form of Union”: for a constitutional language of the “integrative” regionalism” in Regions in Focus?, Regional studies Association, Lisbon, Portugal, 2nd – 5th April.

188. McDonald F., Dearden St. (2005) European Economic Integration 4th Edition, FT Prentice Hall.

189. Mereuţă C., Albu L. L., Iordan M., Chilian M. N. (2007) „A Model to Evaluate the Regional Competitiveness of the EU Regions” în Romanian Journal of Economic Forecasting, vol.8, nr.3, Institutul Naţional de Prognoză Economică.

Page 43: Analiza_fondurilor_europene

274

190. Midelfart-Knarvik K.H., Overman H.G. (2002) „Delocation and European Integration: Is Structural Spending Justified?”, in Economic Policy.

191. Mihailovic K. (1972) Regional Development Experiences and Prospects in Eastern Europe, Free Press, New York.

192. Miron D. (2002) Economia Uniunii Europene Bucureşti: Editura Luceafărul.

193. Molle W. (2006) „Evaluating the EU cohesion policy” în Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures, Conference Leuven, Belgium, 8th-9th June.

194. Mooslechner P. (2003) „Some remarks on ‘How to balance real and nominal convergence’: an introductory statement” în în Tumpel Gugerell G., Mooslechner P. (eds) Economic Convergence and Divergence in Europe: Growth and Regional Development in an Enlarged European Union, Edward Elgar Publishing.

195. Mora T. (2006) Explaning within-country regional GDPpc inequality in the European Union, 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30 – September 3.

196. Moşteanu R.N. (2003) Finanţarea dezvoltării regionale în România Bucureşti: Editura Economică.

197. Musyck B., Reid A. (2007) „Innovation and Regional Development: Do European Structural Funds Make a Difference?”, in European Planning Studies, no. 15.

198. Nared J., Ravbar M. (2003) „Starting Points for the Monitoring and Evaluation of Regional Policy in Slovania”, Acta Geographica Slovenica, 43-1.

199. Nica N.A. (2001) „Politica de dezvoltare regională între necesitate internă şi cerinţă externă (Filozofia sprijinului european pentru dezvoltare regională)” în Constantin D.L. Probleme actuale ale dezvoltării regionale în România, Lucrările primului simpozion naţional al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale, editura Oscar Print, Bucureşti.

200. Oprescu G., Constantin D. L., Ilie F., Pîslaru D. (2006) „Analiza capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare în România”, studiul nr.1 din colecţia Studii de impact III, Institutul European din România.

Page 44: Analiza_fondurilor_europene

275

201. Paas T., Schilitte F. (2006) Regional income inequality and convergence processes in the EU-25, 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30 – September 3.

202. Patridge M. D., Rickman D. S. (2003) „Do we know economic development when we see it?” in The Review of Regional Studies, vol.33, no.1.

203. Pascariu G., Ihomel E., Stănculescu M., Jula D., Luţaş M. (2002) „Impactul politicii de coeziune asupra dezvoltării economice-sociale la nivel regional în România”, Pre-Accession Impact Studies nr.8, Institutul European Român.

204. Pascaru M., Constantin D. L. (2007), The Impact of Romania’s Accession to the EU on Regional Structures, Editura Aeternitas, Alba Iulia.

205. Pârlog C., Ionescu V.R., Tuşa E. (coord.) (2004) Dezvoltarea regională şi echilibrul structural al economiei naţionale „Lucrările celui de-al Patrulea Simpozion Naţional al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale”, Bucureşti: Editura Oscar Print.

206. Pârlog C., Bănică G. C. (2006) „Programarea regională şi integrarea europeană” in Roşca E. (coord.) Dezvoltarea regională în contextul integrării în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti.

207. Pascariu G. (2000) „Politica de dezvoltare regională în U.E. şi în statele membre” în Sociologie Românească, nr.3.

208. Pascariu G. (2001) Politica de dezvoltare regională în U.E. şi în Statele Membre, Bucureşti: Institutul European din România.

209. Pascariu G. (2005) „Contribuţiile politicilor comunitare la realizarea coeziunii, ca principiu de bază în integrarea europeană” în Lucrările Conferinţei Economice Internaţionale: Binomul Sărăcie-Bogăţie şi integrarea României în Uniunea Europeană, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu, 20-21 mai.

210. Pascariu G. (coord) (2002) Impactul politicii de coeziune socială asupra dezvoltării economico-sociale la nivel regional în România Studii de Impact privind pre-aderarea – studiul 9, Bucureşti: Institutul European din România.

211. Păuna C. B., Dumitrescu I. (2005) „The influence of Regional Disparities of Romania on Attracting Foreign Direct Investments” în

Page 45: Analiza_fondurilor_europene

276

Romanian Journal of Economic Forecasting, vol.6, nr.1, Institutul Naţional de Prognoză Economică.

212. Păuna C. B., Andrei D. (2006) „Social development Aspects by Regional Level in Romania” în Romanian Journal of Economic Forecasting, vol.7, nr.4, Institutul Naţional de Prognoză Economică.

213. Pelinescu E. (2007) „Romania in the context of globalization, regionalization and convergence” în Romanian Journal of European Affairs, Vol. 7, No. 1.

214. Pelkmans J. (2003) Integrarea europeană: Metode şi Analiză Economică. (trad. F. Gâdiuţă) Bucureşti: Institutul European din România.

215. Polverari L., Bachtler J., Michie R. (2003) „Taking Stock of Structural Fund Implementation: Current Challenges and Future Opportunities” in Improving the Quality of Structural Fund Programming through Exchange of Experience, IQ-Net Phase III Launch Conference Dortmund, 19-21 February.

216. Popa A. (2003) „Capital Investment Funding in Romania”, in Davey K. eds. Investing in Regional Development – Policies and Practices in EU Candidate Countries, Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institute, Budapest.

217. Popescu I.D. (1998) Bazele Statisticii, Editura Evrika, Brăila.

218. Potluka O., Sumpikova M. (2006) „Structural funds programming cycle as a factor of change of the Czech public expenditure programmes” în Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures, Conference Leuven, Belgium, 8th-9th June.

219. Puşcaşu V. (2005) Planificarea sistemelor teritoriale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

220. Puwak H. (2004) Managementul extinderii Uniunii Europene, etape, obiective, strategii, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Bucureşti.

221. Pylak C. (2007) „Intelligent Region Management = Intelligent Absorbtion of EU funds”, The Journal of the Romanian Regional Science Association, vol.1, no.1.

222. Raffay I. (2006) „Experiences of cross-border co-operation at the eastern state bordes of Hungary” în Shaping EU Regional Policy:

Page 46: Analiza_fondurilor_europene

277

Economic, Social and Political Pressures, Conference Leuven, Belgium, 8th-9th June.

223. Raines P., Taylor S. (2002) „Improving the Quality of Structural Fund Programming through Exchange of Experience”, IQ-Net Thematic Paper 11(2) European Policies Research Centre.

224. Ratto M., Roeger W., in’t Veld (2008) QUEST III An estimated DSGE model of the euro area with fiscal and monetary policy, Economic Papers 335, DG Economic and Financial Affairs, Brussels.

225. Reilly W.J. (1931) The Law of Retail Gravitation, The Knickerbocker Press, New York.

226. Rey S.J., Montouri B.D. (1999) “U.S. regional income convergence: a spatial econometric perspective”, Regional Studies, 33, 145-156.

227. Rinderu P., Iova C. (2006) „Reforma politicii de coeziune a Uniunii Europene pentru intervalul 2007 – 2013”, în Jurnalul Economic, anul IX, nr.22.

228. Rodriguez-Pose A., Fratesi U. (2003) „Between Development and Social Policies: the Impact of European Structural Funds in Objective 1 Regions”, European Economy Group Working Papers.

229. Romanescu S. (2005) „Provocări ale politicii regionale a Uniunii Europene”, în Consilier european, nr.1/2005, Ministerul Integrării Europene.

230. Roşca E. (coord.) (2006) Dezvoltarea regională în contextul integrării în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti.

231. Sala-i-Martin X. (2003) „Convergence and divergence – theoretical underpinnings” în Tumpel Gugerell G., Mooslechner P. (eds) Economic Convergence and Divergence in Europe: Growth and Regional Development in an Enlarged European Union, Edward Elgar Publishing.

232. Salamin G., Peti M. (2002) „First steps towards systematic regional programme evaluation: experiences of an accession country, Hungary” în Evaluation and EU Regional Policy: New Questions and New Challenges, RSA International Conference, Aix en Provence, 31st May and 1st June.

233. Santos I. (2008) „Is Structural Spending on Solid Foundations”, in Bruegel Policy Brief 2008/02, Brussels.

Page 47: Analiza_fondurilor_europene

278

234. Sen A., Smith T.E. (1995) Gravity Models of Spatial Interaction Behavior, Springer, New York.

235. Senior Nello S., Smith K.E. (1997) The consequence of Eastern Enlargement of the European Union Stages European University Institute Working Paper RSCAS No.97/51, Robert Schuman Centre for Advanced Studies.

236. Sepos A. (2005) Differential Integration in the EU: The Position of Small Member States European University Institute, Working Paper RSCAS No.2005/17, Robert Schuman Centre for Advanced Studies.

237. Sinnott R. (2004) Assesing the implication of EU Enlargement for the Existing Member States: The Public Opinion Perspective, European University Institute Working Paper RSCAS No.2004/11, Robert Schuman Centre for Advanced Studies.

238. Smith C.A. (1976) Regional Analysis, vol. II – Social systems, Academic Press, New York.

239. Spircu L., Scarlat E., Oprescu Gh., Chiriţă N. (2002) Bazele cibernetici economice. Modelarea optimală a sistemelor cibernetico-economice, Editura A.S.E., Bucureşti.

240. Stancu S. (2007) Modelarea matematică a sistemelor şi proceselor de conducere. Analiza sistemelor economice complexe. Teorie şi aplicaţii, Editura A.S.E., Bucureşti.

241. Stăiculescu C., Mogoş G. (2006) Solicitarea cu succes a fondurilor europene, Editura Forum, Bucureşti.

242. Stetter S. (2004) Torn between Reform and Stagnation: An Institutionalist Analysis of the MEDA Programme European University Institute Working Paper RSCAS No.2004/43, Robert Schuman Centre for Advanced Studies.

243. Stierle M. (2004) „Conditions for a contribution by the Structural Funds to real convergence of the Recently Acceded Member States”, EU Economy Review, chapter 2.

244. Stokovic I. (2006) Transition process in South East Europe compared to the Central European transition countries, 46th Congress of the European Regional Science Association, Volos, Greece, August 30 – September 3.

Page 48: Analiza_fondurilor_europene

279

245. Stöhr W., Tödtling F. (1977) „Spatial Equity – Some Anti-Theses to Current Regional Development Doctrine” in Papers of the Regional Science Association, vol.38.

246. Tănăsescu E.S., Dordea A.C. (2004) Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale Centrul de Resurse Juridice, Bucureşti: Pipera Dacris.

247. Temple M. (1994) Regional Economics, St. Martin’s Press, New York.

248. Theofanis M. (2005) „The European Union, the Enlargment and the South-Eastern Europe” în Journal of European Affairs vol.5, no.2, European Institute of Romania.

249. Tödtling-Schonhofer H., Colgan P., Martinos H., Sanches B. (2003) A Study of the Efficiency of the Implementation Methods for Structural Funds, Final Report, OIR in association with LRDP and IDOM, European Commission, DG Regional Policy.

250. Tym R. (1998) EU Structural Policy Indicators for the Identification of Problem Regions Regional Policy Series, European Parliament, Luxembourg.

251. Unguru M.; Ciupagea C., Turlea G., Voinescu R. (2007) Impactul fondurilor structurale in Romania: Evaluare cu ajutorul modelului HEROM, Studiu CEROPE, Bucureşti.

252. Verspagen B. (2007) The Spatial Hierarchy of Technical Change and Economic Development in Europe, DIME Working Paper no.8.

253. West C. T. (2003) The Status of Evaluating Accuracy of Regional Forecasts, The Review of Regional Studies, vol.33, no.1.

254. Wishlade F., Yuill D., Mendez C. (2003) Regional Policy in the EU: A Passing Phase of Europeanisation or Complex case of Policy Transfer? European Policy Research Centre, Glasgow, United Kingdom.

255. Ying, Long G. (2000) “Measuring the spillover effects: some Chinese evidence”, Papers in Regional Science, 79, 75-89.

256. Yuill D., Wishlade F. (2001) Regional Policy Developments in the Member States: A Comparative Overview of Change, European Policy Research Centre, Glasgow, United Kingdom.

257. Zaman Gh., Goschin Z., Herteliu C. (2005) „Analysis of the Correlation between the GDP Evolutions and the Capital and Labour

Page 49: Analiza_fondurilor_europene

280

Factors in Romania”, în Romanian Journal of Economic Forecasting, vol.6, nr.3, Institutul Naţional de Prognoză Economică.

258. Zaman Gh., Goschin Z. (2006) „Regional economic evolution. Typology and structure” in Roşca E. (coord.) Dezvoltarea regională în contextul integrării în Uniunea Europeană, Editura Economică, Bucureşti.

259. ***„Fraude cu fonduri U.E.”, în ziarul Ziua, 8 iunie 2006.

260. ***„Local Sustainable Development” în National Human Development Report, Romania2003-3004, Center for Urban and Regional Sociology, 2004.

261. ***„Special Report No.4/2006 concerning Phare investment project in Bulgaria and Romania, together with the replies of the Commission”, Court of Auditors, în Official Journal of the European Union, 26.07.2006.

262. ***„The Update of the Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions”, The 2000-2006 Programming Period: Methodological Working Papers, Working paper no.9, Document of the Commission Services (DG for Regional Policy).

263. ***44th Annual Report of the European Free Trade Association 2004, EFTA Secretariat Geneva/Brussels, aprilie 2005.

264. ***Actualizarea Evaluării Intermediare a Programului S.A.P.A.R.D. în România, în perioada 2000-2005, Raportul final Agrotech, 24 martie 2006.

265. ***Anuarul Statistic al României, Comisia Naţională de Statistică, Bucureşti, ediţiile 2001, 2002 şi 2003.

266. ***Buletinul de Integrare Europeană, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, Direcţia de Integrare Europeană şi Euro Info Centre Bucureşti, nr.30, 15 iunie 2005.

267. ***Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 – 2013 (CNSR 2007 – 2013).

268. ***Cadrul macroeconomic al politicii economice, Capitolul 2, Programul Economic de Preaderare, Comisia Naţională de Prognoză, 2005.

269. ***„CARTEA VERDE Politica de dezvoltare regională în România”, Guvernul României şi Comisia Europeană, 1997.

Page 50: Analiza_fondurilor_europene

281

270. ***Catching-up, growth and convergence of the new member states, Comisia Europeană, martie 2005.

271. ***Cum să obţii finanţare de la Uniunea Europeană 2005, Delegaţia Comisiei Europene în România, aprilie 2005.

272. ***Cum se lucrează cu Phare, Ispa, S.A.P.A.R.D., Delegaţia Comisiei Europene în România, februarie 2004.

273. ***Disparităţi regionale la orizontul anului 2008, Comisia Naţională de Prognoză, noiembrie 2008.

274. ***Euroart 2000, Delegaţia Comisiei Europene în România, august 2003.

275. ***European Commission, Third Report on Economic and Social Cohesion, Official Publication Office, Luxembourg, 2004.

276. ***European Structural Funds in Wales (2000-2006) Monitoring and Evaluation Strategy, Strategy Document WEFO CPSD6, 19/09/02.

277. ***Exerciţiu pentru SAPARD, Delegaţia Comisiei Europene în România, octombrie 2002.

278. ***Exerciţiu pentru SAPARD, Delegaţia Comisiei Europene în România, octombrie 2002.

279. ***„GDP per inhabitant in the Member States ranged from 37% to 280% of the EU27 average in 2006” in News release 197/2007, Eurostat.

280. ***„GDP per inhabitant in 2005 ranged from 24% of the EU27 average in Nord-Est Romania to 303% in Inner London” in News release 19/2008, Eurostat.

281. ***Ghidul pentru evaluarea intermediară a programelor de dezvoltare rurală finanţate de Programul S.A.P.A.R.D. 2000-2006, Doc. DG AGRI 09/2002;

282. ***Ghidul pentru evaluarea programelor de dezvoltare rurală 2000-2006 finanţate de Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă, Doc. DG AGRI IV/8865/1999;

283. ***Ghidul pentru evaluarea programelor de dezvoltare rurală finanţate de Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă, Doc. STAR VI/43517/2002.

Page 51: Analiza_fondurilor_europene

282

284. ***Guide to the Cohesion Fund 2000-2006, European Commission, February 2000.

285. ***H.G. nr.1179/ 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, Guvernul României, Monitorul Oficial nr.690 din 30 iulie 2004.

286. ***H.G. nr.497/ 2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, Guvernul României, M.O. nr.346 din 20 aprilie 2004.

287. ***H.G. nr.1200/ 2004 pentru constituirea,organizarea şi funcţionarea Comitetului naţionale de coordonare a procesului de pregătire pentru gestionarea instrumentelor structurale, Guvernul României.

288. ***H.G. nr.1115/ 2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de dezvoltare, Guvernul României.

289. ***Human Development Report 2004, United Nations Development Programme, New York.

290. ***info europa buletin, Centrul de Informare al Comisiei Europene în România, nr.35, iunie 2005.

291. ***info europa buletin, Centrul de Informare al Comisiei Europene în România, nr.35, iunie 2005.

292. ***infoRegional, nr.3/2 mai 2007.

293. ***infoRegional, nr.1/ ianuarie 2008.

294. ***Informative brochure Bulgaria and Romania, I.S.P.A. Management Committee, D.G. Regio I.S.P.A., Brussels, 28 octombrie, 2004.

295. ***Instrumentele structurale ale Uniunii Europene: Fondurile Structurale şi Fondul de Coeziune, Suport de curs realizat în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională RO03/IB/OT/01 „Întărirea capacităţii UCRAP şi a reţelei naţionale de modernizatori”.

296. ***Jurnal Euroinfo Reţeaua Centrelor Euro Info România, nr.9, februarie 2005.

Page 52: Analiza_fondurilor_europene

283

297. ***Key Indicators for Candidate Countries to Effectively Manage the Structural Funds. Principal Report, NEI Regional and Urban Development, Rotterdam, February, 2002.

298. ***Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România, Parlamentul, Monitorul Oficial nr.577 din 29 iunie 2004.

299. ***Metodologie privind dezvoltarea analizei economice în profil spaţial, URBANPROIECT, Bucureşti, 2002.

300. ***O.G. nr.101/ 2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România şi Ungaria – RO9912, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999, Guvernul României, Monitorul Oficial nr.441 din 3 septembrie 2000.

301. ***O.G. nr.118/ 2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul de cooperare transfrontalieră dintre România şi Bulgaria – RO9911, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999, Guvernul României, Monitorul Oficial nr.440 din 3 septembrie 2000.

302. ***Planul Naţional de Dezvoltare al României 2002-2005, Ministerul Dezvoltării şi Prognozei.

303. ***Planul Naţional de Dezvoltare al României 2004-2006, Ministerul Integrării Europene.

304. ***Planul Naţional de Dezvoltare al României 2007-2013, Ministerul Finanţelor Publice.

305. ***Presidency Conclusions, Brussels European Council, 16-17 December 2004.

306. ***Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Scurt Ghid Practic, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, mai 2007.

307. ***Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică 2007 – 2013, Guvernul Românie, aprilie 2006.

308. ***Programul Phare Access 2000, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (F.D.S.C.), martie 2004.

309. ***Programul Naţional de Reforme 2007 - 2010, Guvernul României, iulie 2007.

Page 53: Analiza_fondurilor_europene

284

310. ***Programul Naţional de Reforme – Raport de Implementare, Guvernul României, octombrie 2007.

311. ***Proiectul de înfrăţire Ro00/IB/SPP/02 între Agenţia de Dezvoltare Regională Sud Est şi Agenţia Elenă de Dezvoltare Regională şi Administraţia Locală.

312. ***Raportul naţional al dezvoltării umane, România 2001-2002, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, România.

313. ***Raportul Anual de Analiză şi Prognoză 2007, Societatea Academică din România.

314. ***„Regional unemployment rates in the EU27 ranged from 2.6% to 28.5% in 2006” in News release 197/2007, Eurostat.

315. ***RICOP Active Employment Measures Component, Unitatea de Implementare a Programului RICOP, Ministerul Finanţelor Publice, aprilie 2004.

316. ***RICOP Social Response Measures Component, Unitatea de Implementare a Programului RICOP, Ministerul Finanţelor Publice, aprilie 2004.

317. ***Romania Draft Regional Operational Programme “Regional Development” 2007-2013, Ministry Of European Integration, November 2005.

318. ***Romania 2007 Policy warning report, Romanian Academic Society.

319. ***Rural Finance Leader development Program, Romania, 2005 Annual Report, Center for International Agricultural Finance, Braşov.

320. ***Strategia Post-Aderare a României, Guvernul României, 2007.

321. ***Studii de impact – PAIS II, Institutul European din România, Bucureşti, 2004.

322. ***The Phare Programme, Annual Report 2000.

323. ***Tratatul de aderare a Bulgariei şi României la Uniunea Europeană Bruxelles, 31 martie 2005.

324. http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm

325. http://ec.europa.eu/regional_policy

326. http://econ.worldbank.org/docs/999.pdf

Page 54: Analiza_fondurilor_europene

285

327. http://europa.eu.int/comm/economy_finance

328. http://europa.eu.int/comm/enlargement/financial_assistance.htm

329. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/ispa/ispa_en.htm

330. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/macro_impact.pdf

331. http://fonduriue.mfinante.ro/wps/portal

332. http://www.apmbm.ro/docs/POSMediu_mai_2006.pdf

333. http://www.bursa.ro/on-line/s=international&articol=15566&editie_precedenta=2007-08-30.html

334. http://www.cnp.ro/user/repository/173eb73d5500c38082a3.pdf

335. http://www.cnp.ro/user/repository/831a64f5953b930a9d25.pdf

336. http://www.cnp.ro/user/repository/831a64f5953b930a9d25.pdf

337. http://www.cnp.ro/user/repository/a4bbdbfe7f08371a6804.pdf

338. http://www.dae.gov.ro/index.php?pag=articol&pid=3&sid=17

339. http://www.doingbusiness.ro/business_news.php?newsid=4622

340. http://www.eprc.strath.ac.uk/eprc/PDF_files/R45ERIOverview.pdf

341. http://www.eprc.strath.ac.uk/eprc/PDF_files/R46PoliciesandStrategiesforRegionalDevelopment.pdf

342. http://www.ersa.org/ersaconfs/ersa02/cd-rom/papers

343. http://www.guv.ro/presa/integrare/afis-doc.php?idpresa=314

344. http://www.ibeurope.comm/Data/064gdp.htm

345. http://www.iro.ie/EU-structural-funds.html

346. http://www.mfinante.ro/contribuabili/inf_publice/FINAL25ianuarie.pdf

347. http://www.mie.ro/_documente/POR/POR_august_07.pdf

348. http://www.minind.ro/fonduri_structurale/POS_CCE_final_2_15_12_06.pdf

349. http://www.mt.ro/dgrfe/post/engleza/POS_Transport_final_EN.pdf

350. http://www.standard.ro/articles/multicol/32061

Page 55: Analiza_fondurilor_europene

286

351. www.adrse.ro

352. www.caravanaFS.ccina.ro

353. www.eea.eu.int

354. www.eic.ro

355. www.eprc.strath.ac.uk/eprc

356. www.esri.ie

357. www.euref.ro

358. www.euref.ro

359. www.euroactiv.ro

360. www.europa.eu.int

361. www.europa.eu.int/comm./regional_policy

362. www.eurotrans.org.ro

363. www.finanţare.ro

364. www.ier.ro

365. www.infoeuropa.ro

366. www.inforegio.org

367. www.insse.ro

368. www.mfinantare.ro

369. www.mie.ro

370. www.recsa.ro

371. www.rgic.ro

372. www.ro-gateway.ro

373. www.sapard.ro

374. www.sar.org.ro

375. www.technopolis-group.com

Page 56: Analiza_fondurilor_europene

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE

CĂRŢI PUBLICATE ÎN DIVERSE EDITURI

1. Marchis G. (2009) Impactul extinderii Uniunii Europene asupra strategiilor şi politicilor regionale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ISBN: 978-973-30-2460-6.

2. Ionescu R. V., Marchis G. (2009) Mediul de afaceri european, editura: Universitară Danubius, Galaţi, 120 pag., ISBN: 978-973-1746-95-1.

3. Ionescu R. V., Marchis G. (2008) Economie europeană, editura: Universitară Danubius, Galaţi, 156 pag., ISBN: 978-973-1746-79-1.

4. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Teoria integrării economice comunitare, editura: Fundaţia Academică Danubius, Galaţi, 188 pag., ISBN: 978-973-8409-81-1.

5. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) Strategii de dezvoltare comunitară şi regională, editura: Fundaţia Academică Danubius, Galaţi, 193 pag., ISBN: 978-973-8409-80-4.

6. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) UNIUNEA EUROPEANĂ – prezent şi perspective – TRATAT, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 578 pag., ISBN: 978-973-30-1660-1.

REVISTE DE SPECIALITATE DIN ROMÂNIA

1. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) „Uniunea Europeană – cel mai semnificativ proiect de integrare economică”, Dezvoltarea regională în contextul integrării U.E., Societatea Română de Statistică, ISBN: 978-973-709-294-6.

2. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) „Stadiul actual al cercetării în domeniul instrumentelor politicii regionale”, Dezvoltarea regională în

287

Page 57: Analiza_fondurilor_europene

288

contextul integrării U.E., Societatea Română de Statistică, ISBN: 978-973-709-294-6.

3. Marchis G. (2005) „Cadrul instituţional al dezvoltării regionale în România în contextul procesului de integrare europeană”, Euro Economica, Galaţi, nr.16, ISSN: 1582 – 8859.

4. Marchis G. (2005) „Rolul instrumentelor financiare asupra politicii de mediu”, Euro Economica, Galaţi, nr.15, ISSN: 1582 – 8859.

5. Marchis G. (2005) „Reflecţii asupra importanţei politicii regionale în procesul de integrare europeană”, Euro Economica, Galaţi, nr.13, ISSN: 1582 – 8859.

6. Marchis G. (2005) „Tehnici şi metode utilizate în previzionarea indicatorilor dezvoltării regionale”, Euro Economica, Galaţi, nr.12, ISSN: 1582 – 8859.

7. Marchis G. (2004) „Convergenţa şi divergenţa: versiuni ale dezvoltării regionale”, Euro Economica, Galaţi, nr.11, ISSN: 1582 – 8859.

8. Marchis G. (2004) „Interpretarea disparităţilor interregionale din perspectiva principalilor factori de influenţă ai sistemului economic regional”, Euro Economica, Galaţi, nr.11, ISSN: 1582 – 8859.

9. Chebac N., Marchis G. (2004) „Importanţa dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în condiţiile economiei contemporane”, Euro Economica, Galaţi, nr.9, ISSN: 1582 – 8859.

10. Marchis G. (2003) „Construcţia Europei comunitare”, Euro Economica, Galaţi, nr.8, ISSN: 1582 – 8859.

11. Marchis G. (2003) „Zonarea teritorială a României – măsură impusă de politica de dezvoltare regională”, Euro Economica, Galaţi, nr.7, ISSN: 1582 – 8859.

12. Marchis G. (2003) „Integrarea economică la nivel mondial”, Euro Economica, Galaţi, nr.6, ISSN: 1582 – 8859.

13. Marchis G. (2002) „România şi perspectiva integrării în Uniunea Europeană”, Euro Economica, Galaţi, nr.5, ISSN: 1582 – 8859.

Page 58: Analiza_fondurilor_europene

289

14. Ionescu R. V., Marchis G. (2002) „Integrarea economică în cazul ţărilor foste comuniste”, Euro Economica, Galaţi, nr.4, ISSN: 1582 – 8859.

15. Ionescu R. V., Marchis G. (2002) „Direcţii noi în teoria uniunii vamale”, Euro Economica, Galaţi, nr.4, ISSN: 1582 – 8859.

16. Ionescu R. V., Marchis G. (2002) „Posibile avantaje obţinute din integrarea economică”, Euro Economica, Galaţi, nr.4, ISSN: 1582 – 8859.

17. Ionescu R. V., Marchis G. (2002) „Previziunile privind evoluţia inflaţiei şi curba Phillips”, Euro Economica, Galaţi, nr.4, ISSN: 1582 – 8859.

18. Ionescu R. V., Marchis G. (2002) „Modelarea impactului progresului tehnic asupra creşterii economice”, Euro Economica, Galaţi, nr.1, ISSN: 1582 – 8859.

ANALELE UNIVERSITĂŢILOR DIN ŢARĂ ŞI

STRĂINĂTATE

1. Marchis G. (2008) „Romanian interregional disparities in 2008, in the context of achieving the European standards of living”, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, Nr.3, ISSN: 1842-4856, publicaţie clasificată categoria C de CNCSIS.

2. Marchis G. (2008) „Romanian development strategies in the context of being in line with EU standards”, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, Nr.3, ISSN: 1842-4856, publicaţie clasificată categoria C de CNCSIS.

3. Marchis G. (2008) „Cohésion économique et sociale: expression d’uniformité, dans le contexte du procédée européen d’intégration”, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, Nr.1, ISSN: 1842-4856, publicaţie clasificată categoria C de CNCSIS.

4. Marchis G. (2008) „Towards a competitive Europe through the new financial framework 2007-2013”, Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, Nr.1, ISSN: 1842-4856, publicaţie clasificată categoria C de CNCSIS.

Page 59: Analiza_fondurilor_europene

290

5. Marchis G. (2007) „Fundamentals of Business Incubator development” în Puşcă B. (Coord.) Conferinţa Internaţională: Integrare Europeana - realităţi si perspective, Editura Didactica si Pedagogică, ISNB: 978-973-30-2049-3.

6. Marchis G. (2007) „Problematica integrării economice europene în contextual procesului de globalizare” în Puşcă B. (Coord.) Conferinţa Internaţională: Integrare Europeana - realităţi si perspective, Editura Didactica si Pedagogică, ISNB: 978-973-30-2049-3.

7. Marchis G. (2005) „Transformations of European financial instruments in the context of European enlargement process”, Analele Universităţii „Danubius” Galaţi, ISBN: 973-85587-8-6.

8. Marchis G. (2004) „Analiza discrepanţelor în dezvoltarea regională a României”, Analele Universităţii „Danubius” Galaţi, ISBN: 973-85587-8-6.

9. Marchis G. (2004) „Indicatorii statistico-matematici utilizaţi în analiza dezvoltării regionale”, Analele Universităţii „Danubius” Galaţi, ISBN: 973-85587-8-6.

10. Marchis G. (2004) „Distribuţia spaţială a activităţii economice la nivel regional şi impactul asupra dezvoltării regionale”, Analele Universităţii „Danubius” Galaţi, ISBN: 973-85587-8-6.

11. Marchis G. (2004) „Small and Medium Entreprises’ development between neccesity and possibility – case research: the region no.2 of Romania – South-East”, The Annals of University of Split, Faculty of Economics ISBN: 953-6024-64-0.

12. Marchis G. (2004) „Rolul asistenţei financiare europene asupra coeziunii economice şi sociale”, Analele Universităţii „Constantin Brâncuş” Tg. Jiu, ISBN: 973-8436-97-4.

13. Chebac N., Marchis G. (2004) „Dezvoltarea şi consolidarea sectorului de I.M.M.-uri din România în contextul aderării la Uniunea Europeană”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia, 7-8 mai, în Annales Universities Apulensis, series OECONOMICA, nr.6, volumul I, ISSN 1454-9409, publicaţie clasificată categoria D de CNCSIS.

Page 60: Analiza_fondurilor_europene

291

14. Marchis G. (2003) „Analiza cererii agregate din perspectiva teoriei economice actuale”, Analele Universităţii „Danubius” Galaţi, ISBN: 973-85587-8-6.

15. Marchis G. (2003) „U.E.-25 şi posibilele dimensiuni economice”, Analele Universităţii „Danubius” Galaţi, ISBN: 973-85587-8-6.

16. Marchis G. (2002) „Începutul procesului de aderare – avantajele şi dezavantajele aderării”, Analele Universităţii „Danubius” Galaţi, ISBN: 973-85587-8-6.

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

1. Marchis G. (2008) „Romanian Regional Policy in the Context of the New Pattern of European Union”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „ECONOPHYSICS, NEW ECONOMICS & COMPLEXITY – ENEC2008”, Universitatea „Hyperion” şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare Hyperion, Bucureşti, 14-16 mai, articol disponibil on-line:

http://www.hyperion.ro/module/cursuri/cache/files/marchis.pdf

2. Marchis G. (2007) „Structural Funds – the Main Mechanism of Responding to European Integration Challenges”, Simpozion Internaţional „Strategii economice alternative: România şi provocările integrării europene”, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, Bucureşti, 28 noiembrie.

3. Marchis G. (2007) „Cohesion policy perspective in the context of European integration. Benchmarks for Romania”, The Sixth International Symposium of the Romanian Regional Science Association: The Impact of Romania’s Accession to the EU on Regional Structures, the Romanian Regional Science Association and the „1 Decembrie 1918” University of Alba-Iulia, the Research Centre for Territorial Development and Regional Development Agency Alba, 8 – 9 June, http://www.rrsa.ro

4. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) „Comparative analysis of the European industrial development on the basis of added value trend”, Simpozionul internaţional Statistica în spaţiul soluţiilor, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatică Economică din cadru A.S.E. Bucureşti în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 16-18 noiembrie.

Page 61: Analiza_fondurilor_europene

292

5. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) „The impact of CAP over European and world economies”, Simpozionul internaţional „Statistica în spaţiul soluţiilor”, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatică Economică din cadru A.S.E. Bucureşti în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti, 16-18 noiembrie.

6. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) „Impactul bugetului Uniunii Europene asupra evoluţiei economico-sociale pe perioada 2006 – 2013”, Simpozion ştiinţific internaţional România şi Uniunea Europeană – calitatea integrării, Academia de Studii Economice Bucureşti, 26 mai, ISBN 978-973-30-1512-3.

7. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) „S.A.P.A.R.D. – sprijin pentru aderarea României la Uniunea Europeană”, Zilele Academice Arădene, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” ediţia a XVI-a, Arad, 12-14 mai, disponibil on-line: http://www.uvvg.ro/acad/2006/participanti.php?page=8&limit=10&order=se

ctiunea

8. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) „Pro sau contra extinderii Uniunii Europene”, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice TERRA DACICA – ROMÂNIA MILENIULUI TREI” Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, 5-6 mai, în Review of the Air Force Academy nr.1, ISSN: 1583 – 8889, revistă clasificată categoria B de CNCSIS.

9. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) „Impactul ultimei extinderi a Uniunii Europene asupra economiei României”, Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice TERRA DACICA – ROMÂNIA MILENIULUI TREI, Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, 5-6 mai în Review of the Air Force Academy nr.1, ISSN: 1583 – 8889, revistă clasificată categoria B de CNCSIS.

10. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) „Particularităţile derulării tranzacţiilor comerciale în cadrul pieţei unice europene”, A XVI-a Sesiune Ştiinţifică Internaţională Economia cunoaşterii şi globalizarea, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, 18-20 mai, ISBN: 978-973-37-1175-9.

11. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) „Integrarea economică contemporană”, A XVI-a Sesiune Ştiinţifică Internaţională Economia cunoaşterii şi globalizarea, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, 18-20 mai, ISBN: 978-973-37-1175-9.

Page 62: Analiza_fondurilor_europene

293

12. Ionescu R. V., Marchis G. (2006) „Main challenges encounted by the European Union”, Conferinţa Economică Internaţională Pre-conferinţa la Congresul mondial de economie şi istorie economică (Helsinki, 21 – 25 august 2006) Sesiunea 44 – Identity, Globalisation and Universality in Eastern and Central European Economic Area – Evolutions and Involutions in the Modern and Contemporary Period. Exeperiences, Meanings, Lessons, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, 04 – 05 mai, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, ISBN (10) 973-739-259-0, (13) 978-973-739-259-6.

13. Marchis G. (2005) „Romanian interregional economic and social disparities analysis”, The Fifth International Symposium of the Romanian Regional Science Association: Partnership for regional development, West University of Timişoara, Faculty of Economic Sciences and West Regional Development Agency Timişoara, 10 – 11 June, articol disponibil on-line: http://www.rrsa.ro

14. Marchis G. (2005) „Cuantificarea disparităţilor economico-sociale intraregionale – cazul regiunii 2 Sud-Est”, A XIX-a sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Nav*Mar*Edu, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa 02-04 iunie, ISBN: 973-8303-61-3.

15. Marchis G. (2005) „Unele aspecte privind teoria localizării în contextul integrării economice”, Sesiunea ştiinţifică internaţională Economia românească: prezent şi perspective, ediţia a VI-a, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 27-28 mai, ISBN: 973-666-164-4.

16. Marchis G. (2005) „Abordarea problemei disparităţilor interregionale sub aspectul principalilor factori de influenţă ai sistemului economic regional”, Sesiunea ştiinţifică internaţională Economia românească: prezent şi perspective, ediţia a VI-a, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 27-28 mai, ISBN: 973-666-164-4.

17. Marchis G. (2005) „The importance of gravity models in reflecting interregional disparities”, Conferinţa economică internaţională Binomul sărăcie-bogăţie şi integrarea României în Uniunea Europeană, Universitatea „Lucian Blaga” Facultatea de Ştiinţe Economice Sibiu 20-21 mai, ISBN: 973-739-101-2.

Page 63: Analiza_fondurilor_europene

294

18. Marchis G. (2005) „European Union financial assistance to Romania in sight of accession”, University Transilvania of Braşov, Faculty of Economic Sciences International Economic Conference 25 years of higher economic education in Braşov, May 20-21, Braşov; ISBN: 973-8204-72-0.

19. Marchis G. (2005) „Redefining the European regional policy instruments in sight of E.U. enlargement process”, Sesiunea de comunicări ştiinţifice Dreptul românesc şi integrarea europeană, Universitatea „Danubius” Galaţi, 13-14 mai.

20. Marchis G. (2004) „Small and Medium Entreprises’ development between neccesity and possibility – case research: the region no.2 of Romania – South-East”, The 17th European Advanced Studies Institute in Regional Science, Faculty of Economics Split, Croaţia, 28 iunie – 4 iulie, http://www.zg.hgk.hr/ersa-institute2004/programme.htm

21. Marchis G. (2004) „Rolul asistenţei financiare europene asupra coeziunii economice şi sociale”, Conferinţa Internaţională Economie şi Globalizare, Universitatea „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu, 4-5 iunie, ISBN: 973-8436-97-4.

22. Marchis G. (2004) „Coeziunea economică şi socială, cea mai mare provocare a procesului de extindere a Uniunii Europene”, Simpozionul Naţional al A.R.S.R., cu participare internaţională, 27-28 mai, Galaţi, în Pârlog C., Ionescu R.V., Tuşa E. (2004) Dezvoltarea regională şi echilibrul structural al economiei naţionale, editura Oscar Print, Bucureşti, ISBN: 973-668-073-8.

23. Marchis G. (2004) „The Benefits of the Integration into the European Union”, The 5th Biennial International Symposium SIMPEC 2004, Universitatea „Transilvania” Braşov, 14-15 mai, ISBN 973-8204-56-9; ISBN 973-8204-57-7.

24. Ionescu R. V., Marchis G. (2003) „Analiza cererii agregate din perspectiva teoriei economice actuale”, Sesiunea ştiinţifică internaţională Economia românească: prezent şi perspective, ediţia a V-a, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 27-28 iunie, ISSN 1582-6554.

25. Ionescu R. V., Marchis G. (2003) „Problematica echilibrului macroeconomic în cazul unei economii deschise”, A XIII-a Sesiune Ştiinţifică Echilibrul în economia românească actuală, Universitatea „Petre Andrei” Iaşi, 30-31 mai, editura Junimea.

Page 64: Analiza_fondurilor_europene

295

26. Marchis G. (2003) „Pregătirea firmelor din ţările candidate pentru a opera pe Piaţa Unică Europeană”, Simpozionul Naţional al A.R.S.R., 22-23 mai, în Ailenei D., Constantin D.L., Jula D. (2004) Avantajele competitiva şi dezvoltarea regională, Editura Oscar Print, Bucureşti ISBN: 973-668-047-9.

27. Marchis G. (2003) „Analiza impactului modificării ratei dobânzii ca instrument de politică economică”, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi – Simpozionul naţional Adaptarea mecanismelor financiar-bancare la cerinţele integrării României în Uniunea Europeană, 9-10 mai.

Page 65: Analiza_fondurilor_europene