Analiza Economico-Financiara

download Analiza Economico-Financiara

of 74

 • date post

  12-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  23.884
 • download

  54

Embed Size (px)

description

Sinteze, aplicatii, grile

Transcript of Analiza Economico-Financiara

Toate drepturile asupra prezentei editii apartin Editurii Pro Universitaria Nici 0 parte din acest volum nu poate fi copiata tara acordul scris al Editurii Pro Universitaria

Capitolul I Analiza activitatii de productie ~i comercializare , , Capitolul II Analiza cheltuielilor Capitolul III Analiza rentabilitatii Capitolul IV Analiza situatiei financiar-patrimoniale ~i a utilizarii potentialului tehnic Capitolul V Teste grila Raspunsuri

9

Descrierea CIP a BibJiotecii Nationale a Romaniei Analiza economico-financiara : sinteze teoretice, apJicatii rezolvate ~i propuse, teste grila !Flavia Anghel, Luminita Horhota, Nicoleta Cristina Matei, Raluca Voicu; coord.: Marin Tole, Daniela Zirra. -Bucure~ti : Pro Universitaria, 2006 ISBN (10) 973-8994-41-1 ; ISBN (13) 978-973-8994-41-6 1. Tole, Marin (coord.) ll. Zirra, Daniela (coord.) TIT. Anghel, Flavia IV. Horhota, Luminita V. Matei, Nicoleta Cristina VI. Voicu, Raluca

45

92

117

132 149

Lucrarea de fata este destinata atat studentilor, cat ~i managerilor ~i speciali~tilor in domeniul economic. Prin modul in care a fost conceputa, culegerea are un pronuntat caracter pragmatic, tinand seama ca toate notiunile teoretice ~i metodologice sunt imediat aplicate in practica prin intermediul unor aplicatii ample, elaborate astfel incat sa contina elementele necesare unor analize complexe. In contextul schimbarilor frecvente din mediul economic ~i social contemporan, speciali~tii in domeniu trebuie sa posede cuno~tinte diverse, pentru a fi capabili sa elaboreze un diagnostic bine structurat al organizatiei in cadrul careia i~i desfa~oara activitatea. Pe baza concluziilor formulate in aceste studii, managerii pot decide in cuno~tinta de cauza ~i, prin urmare, vor alege solutiile optime, care asigura cre~terea rentabilitatii ~i a competitivitatii pe fondul dinamicii accentuate impuse de economia cunoa~terii, de integrarea in Uniunea Europeana ~i, nu in ultimul rand, de globalizare. De asemenea, lucrarea are, prin excelenta, un caracter investigativ, metodologic ~i practic, deoarece pune accent pe concepte, principii ~i modele de analiza economico-financiara cu ajutorul carora sunt explicate mecanismele de influenta ale factorilor ~i a conexiunilor cauzale dintre diverse fenomene ~i procese economice. Studiile de caz prezentate (utilizandu-se exprimarea valorilor financiar contabile in lei noi) au ca obiect de analiza 0 serie de indicatori economico-financiari cheie, insistandu-se indeosebi asupra laturii sistemice a diagnosticarii. In consecinta, lucrarea are un rol esential in formarea gandirii speciali~tilor ~i a managerilor, precum ~i in cre~terea capacitatii acestora de a intelege mai exact complexitatea ~i dialectic a fenomenelor cu care se confrunta. Diagnosticarea

corect~ a .aspectelor economice ~i financiare permite elaborarea profeslOmsta a strategiilor ~i a politicilor de gestionare a resurs~lor astfel incat sa se asigure dezvoltarea durabila a afacenlor. !estele grila ~i aplicatiile propuse pentru rezolvare au memrea sa completeze informatiile ~i sa favorizeze aprofundarea cuno~tintelor dobandite in domeniul analizei economico- financiare.

ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE ~I COMERCIALIZARETema 1.1. Analiza situaliei generale pe baza indicatorilor valorici 1.1.1. Analiza dinamicii activitatii de productie ~i comercializare pe baza indicatorilor valorici 1.1.2. Analiza raportului static ~i dinamic a indicatorilor valorici Tema 1.2. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri 1.2.1. Analiza dinamicii ~i structurii cifrei de afaceri 1.2.2. Analiza factorial a a cifrei de afaceri 1.2.2.1. Analiza factoriala a cifrei de afaceri in functie numarul de salariati (N), productivitatea muncii (QjN) gradul de valorificare a productiei fabricate (QjCa) 1.2.2.2. Analiza factoriala a cifrei de afaceri in functie variatia cantitatii vandute ~i a pretului 1.2.3. Analiza cifrei de afaceri din activitatea de baza corelatie cu capacitatea de productie ~i cererea piete Tema 1.3. Analiza factoriala a valorii adaugate Tema 1.4. Analiza realizarii programului de fabricatie total ~i pe sortimente Tema 1.5. Analiza structurii produqiei Tema 1.6. Analiza calitapi produselor

de ~i de in

pe

Tema 1.1. Analiza situafiei generale a societafii comerciale pe baza indicatorilor valorici 1.1.1. Analiza dinamicii activitafii de producfie ~i comercializare pe baza indicatorilor valorici Pentru aprecierea modului in care evolueaza fenomenele ~i procesele economice se pot utiliza, printre alte metode, indicii (Ix), care pot fi exprimati fie ca raporturi simple intre valorile curente (realizate) ale indicatorilor economici (Xl) ~i valorile precedente (previlzute) ale acestora (Xo): Iv= Xl

Similar, se poate stabili evolutia indicatorilor luati in considerare (X) ~i daca se calculeaza indice1e sub forma raportului simplu, respectiv: Ix> 1 arata ca X a crescut in perioada analizata; Ix = 1 arata ca X a ramas constant in perioada analizata; Ix < 1 arata ca X a scazut in perioada analizata.

Tabelull.l -miiRONNr. Crt. Indicatori Cifra de afaceri(Co)

Perioada precedenta 1.520

Perioada prevazut 1.532,5 1.607,5 1.637,5 657,5

curenta realizat 1.535 1.618 1.652 ~60 Prevazut/ precedent 100,8 100,72 100,59 100,96

ldici Realizatl precedent 100,98 101,38 101,5 101,35

Realizat/ prevazut 100,16 100,65 100,9 100,38

"'

Xo

I 2 3 4

fie sub forma raporturilor procentuale, respectiv raportul simplu inmultit cu 100: Xl 1 -xIOO x= Xo

Produclia martT 1.596 fabricata (Qr) Produetia 1.627,9 exercitiului (0,) Valoarea 651.2 adaugata (() 0)

[%] CONCLUZII: Prognozarea activitatii in perioada actuala fata de perioada precedenta a vizat cre~terea valorii tuturor i~dic.ilor, ceea ce s-a ~i realizat. Dar, din punct de vedere cahtatlv, se pot face urmatoarele precizari: in program s-a prevazut reducerea stocurilor de pro.duse finite, dar in realitate acestea au crescut, deoarece productIa de marfa fabricata a crescut mai mult dedit Ca, de unde se poate deduce ca desfacerea nu a fost asigurata pentru tot surplusul de produse. Ica < IQf pentru realizatlprecedent ~i pentru realizat/prevazut in loc ca ICa > IQf; aceea~i situatie se constata ~i in cazul celorlalte doua corelatii IQf < IQe in loc ca IQf> IQe ~i chiar se constata ca lca < IQe;

Dupa calcularea indicilor sub fonna de raporturi procentuale, evolutia indicatorilor analizati se apreciaza astfel: Ix > 100 arata ca X a crescut in perioada analizata cu diferenta dintre Ix ~i 100 (de exemplu, daca Ix = 125%, inseamna ca X a crescut cu 25% in perioada analizata, sau daca Ix = 300% atunci X a crescut cu 200%, respectiv s-a trip1at); Ix = 100 arata ca X a ramas constant in perioada analizata; Ix < 100 arata ca X a scazut in perioada analizata cu diferenta dintre 100 ~i Ix (de exemp1u, daca Ix = 85%, inseamna di X a scazut cu 15% in perioada analizata, sau daca Ix= 30% atunci X a scazut cu 70%).

se poate deci aprecia ca din lQf< lQe au crescut stocurile de productie netem1inata ~i consumul intermediar ~i a crescut ponderea cheltuielilor materiale la nivel de firma. Analiza raportului static ~i dinamic a indicatorilor valorici a. Raportul static: 1. Ca / Qf( cifra de afaceri / produetia marfa fabricata). 2. Qf / Qe (productia marfa fabricata/ productia globala respectiv productia exercitiului). ' 3. Qa / Qe (valoarea adaugata / productia globala sau productia exercitiului) REZOLVARE: Conform datelor din tabelul precedent (nr. 1.1.), obtinem: Tabelul1.2.Perioada precedentii (n-l) 0,9523 0,9804 0,4000 Perioada Previizut 0,9533 0,9817 0,4015 curentii n Realizat 0,9487 0,9794 0,3995

mult , valorile realizate sunt situate sub nivelul valorilor inregistrate in perioada precedenta pentru aceea~i categorie de indicatori. b. Raportul dinamic: lea IIQf IQfIIQe IQallQe

Acest raport arata evolutia comparativa a indicatorilor.

Nr. Crt. 1 2 3 4

Indicatori Indicele cifrei de afaceri(Tca)

Perioada precedentii [%] (Pn -1) 100 100 100 100 1,0 1,0 1,0

Perioada Previizut / precedent 100,8 100,72 100,59 100,96 1,0008 1,0013 1,0037

curentii (Pn) Realizat / precedent 100,98 101,38 101,5 101,35 0,9961 0,9988 0,9985

CONCLUZII: Pentru perioada de previziune s-a urmarit cre~terea valorii celor trei raporturi. Ca urmare, s-a avut in vedere realizarea urmatoarelor obiective: scaderea stocurilor de productie neterminata; scaderea ponderii cheltuielilor materiale. ~ar, valorile realizate sunt sub nivelul prestabilit, fata de valonle prevazute (vezi ultima coloana) - evolutie necorespunzatoare a activitatii situatie nefavorabila. Mai

5 6 7

Indicele productiei marfa fabri cate (lor) Indicele productiei exercitiului (JOe) Indicele valorii adaugate (lOa) ICa / lor lOll JOe fOa / foe

CONCLUZII: Si din situatia raportarilor curente se poate constata ca evolutia indicatorilor nu a fost cea dorita. S-a prevazut 0 situatie favorabila ~i s-a realizat 0 situatie nefavorabila in evolutia firmei.

1.2.1. Analiza dinamicii ~i structurii cifrei de afaceri Intr-un mediu economic instabil, fiecare firma dore~te sa supravietuiasca ~i sa se dezvolte. Pentru ca acest lucru sa fie po sibil ~i pentru ea firma sa poata actiona in aeeasta direetie, exista solutia diversificarii gamei de produse ~i/sau servicii oferite, realiziilldu-se astfel ~i 0 diversifieare a strueturii veniturilor. Pentru a stabili care sunt deciziile optime privind ere~terea veniturilor se pleaca de la situatia existenta in eadrul firmei privind veniturile realizate, evolutia lor ~i sursele de provenienta. Aeeasta modalitate de a analiza cifra de afaeeri permite evidentierea modului de evolutie a fieearei eategorii de venituri, contributia lor la formarea cifrei de afaceri, precum ~i modificarile care apar in privinta structurii