Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

of 136 /136
Alexandra Moşneaga VINDECAREA PSI şi tehnica deschiderii celui de-al treilea ochi 1998 „Oamenii nu vor şti niciodată că eu am distrus cuvântul. ... Şi oamenii niciodată nu vor şti că cineva i-a iubit atât de mult încât le-a distrus - ce dacă numai pentru o clipă? - răul cel mai necesar!..." Ruxandra Felicia Enache, KARMA PorĠile vi se vor deschide către lumi nebănuite. Iubirea a distrus limitarea. Ea este arma ce vă ajută să depăşiĠi orice obstacol. FiĠi sinceri când vă priviĠi chipul în oglindă, pentru a vedea ce sunteĠi, nu ce vreĠi să fiĠi. Dacă doriĠi să vă dezvoltaĠi capacităĠile psihice, aruncaĠi orgoliul în focul purificator şi renunĠaĠi la victoriile deşarte. Dacă în această carte, care tratează dezvoltarea capacităĠilor psihice, vi se vor părea ciudate şi lipsite de seriozitate unele cuvinte sau idei, pe care le întâlniĠi pentru prima dată, nu vă grăbiĠi cu concluziile. Pentru a folosi energiile care există în voi şi în Univers, trebuie să ştiĠi cu precizie ce anume vreĠi şi să vă comportaĠi în aşa fel încât să vi se îndeplinească visele. Uneori veĠi obĠine succesul, alteori nu. Este posibil să rămâneĠi uimiĠi de împlinirea rapidă a dorinĠelor, sau nu veĠi obĠine ceea ce vă doriĠi. TreceĠi peste alte procedee de vindecare pe care le-aĠi studiat şi prin care aĠi obĠinut succese. RevizuiĠi ce v-a încântat în această practică şi ce eşecuri aĠi avut. Nu toate maladiile pot fi vindecate, altfel cum s-ar explica moartea prematură? Oamenii se nasc cu destinul deja scris, au liberul arbitru pentru a se orienta în viaĠă, ceea ce există poate fi schimbat de către Ceruri numai printr-un miracol. Vindecarea psihică este una dintre căile spre eliberare prin care v-aĠi putea ajuta semenii. A fi vindecător este o Karma frumoasă, un prilej şi o posibilitate de a-Ġi verifica gândirea, trăirile şi observaĠiile care vă vor fi de mare folos în viaĠă. PacienĠii pe care o să-i aveĠi nu vor pune preĠ pe timpul dumneavoastră de medium. Aflând că puteĠi face „minuni", că puteĠi vedea aura, că descifraĠi destine, vă vor cere aceste lucruri indiferent de locul în care vă aflaĠi. Cu toate aceste inconveniente, faptul că veĠi deveni medium vă v-a oferi satisfacĠii. VeĠi avea posibilitatea să vă dezvoltaĠi capacitatea psihică. în urma exerciĠiilor făcute corect, veĠi avea posibilitatea să vă delimitaĠi senzaĠiile propriilor sentimente, pentru a şti exact unde se termină ale dumneavoastră şi unde încep cele străine, să ascultaĠi şi să

Embed Size (px)

description

-

Transcript of Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Page 1: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

AlexandraăMoşneaga VINDECAREA PSI şiătehnicaădeschiderii celui de-al treilea ochi 1998 „Oameniiănuăvorăştiăniciodat c ăeuăamădistrusăcuvântul. ...ăŞiăoameniiăniciodat ănuăvorăştiăc cineva i-a iubit atât de mult încât le-a distrus - ceădac ănumai pentruăoăclip ?ă- r ulăcelămaiănecesar!..." Ruxandra Felicia Enache, KARMA Por ileăviăseăvorădeschideăc treălumiăneb nuite.ăIubirea aădistrusălimitarea.ăEaăesteăarmaăceăv ăajut ăs ădep şi iăorice obstacol.ăFi iăsinceriăcândăv ăprivi iăchipulăînăoglind ,ăpentru aăvedeaăceăsunte i,ănuăceăvre iăs ăfi i.ăDac ădori iăs ăv dezvolta iăcapacit ileăpsihice,ăarunca iăorgoliulăînăfocul purificatorăşiărenun a iălaăvictoriileădeşarte.ăDac ăînăaceast carte,ăcareătrateaz ădezvoltareaăcapacit ilorăpsihice,ăviăse vorăp reaăciudateăşiălipsiteădeăseriozitateăuneleăcuvinteăsau idei,ăpeăcareăleăîntâlni iăpentruăprimaădat ,ănuăv ăgr bi iăcu concluziile.ăPentruăaăfolosiăenergiileăcareăexist ăîn voiăşiăîn Univers,ătrebuieăs ăşti iăcuăprecizieăceăanumeăvre iăşiăs ăv comporta iăînăaşaăfelăîncâtăs ăviăseăîndeplineasc ăvisele. Uneoriăve iăob ineăsuccesul,ăalteoriănu.ăEsteăposibilăs r mâne iăuimi iădeăîmplinireaărapid ăaădorin elor,ăsauănu ve iăob ineăceeaăceăv ădori i.ăTrece iăpesteăalteăprocedeeăde vindecare pe care le-a iăstudiatăşiăprinăcareăa iăob inut succese.ăRevizui iăceăv-aăîncântatăînăaceast ăpractic ăşiăce eşecuriăa iăavut.ăNuătoateămaladiileăpotăfiăvindecate,ăaltfel cum s-ar explica moarteaăprematur ?ăOameniiăseănascăcu destinul deja scris, au liberul arbitru pentru a se orienta în via ,ăceeaăceăexist ăpoateăfiăschimbatădeăc treăCeruriănumai printr-unămiracol.ăVindecareaăpsihic ăesteăunaădintreăc ile spre eliberare prin care v-a iăputeaăajuta semenii. A fi vindec torăesteăoăKarmaăfrumoas ,ăunăprilejăşiăoăposibilitate de a- iăverificaăgândirea,ătr irileăşiăobserva iileăcareăv ăvor fiădeămareăfolosăînăvia .ăPacien iiăpeăcareăoăs -iăave iănuăvor puneăpre ăpeătimpulădumneavoastr ădeămedium.ăAflândăc pute iăfaceă„minuni",ăc ăpute iăvedeaăaura,ăc ădescifra i destine,ăv ăvorăcereăacesteălucruriăindiferentădeăloculăînăcare v ăafla i.ăCuătoateăacesteăinconveniente,ăfaptulăc ăve iădeveni mediumăv ăv-aăoferiăsatisfac ii.ăVe iăaveaăposibilitateaăs ăv dezvolta iăcapacitateaăpsihic .ăînăurmaăexerci iilorăf cute corect,ăve iăaveaăposibilitateaăs ăv ădelimita iăsenza iile propriilorăsentimente,ăpentruăaăştiăexactăundeăseătermin ăale dumneavoastr ăşiăundeăîncepăceleăstr ine,ăs ăasculta iăşiăs

Page 2: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

observa iăf r ăs ăv ăimplica iăînătr irileăaltorăpersoane. Teoriaăşiăpracticaădeschideriiăceluiăde-al treilea ochi, fiind studiateăcuăperseveren ,ăv ăvorăaduceăoămareămul umire spiritual .ăV ăve iădaăseamaădeăimportan aăcelorăstudiateăîn prezenta carte, de lucruri alăc rorăr spunsănuăl-a iăg sităpân acum,ăşiăve iăfiăuimi iădeăcâtădeăuşorăseăfaceădescifrarea tainelorăuniversuluiăomenesc.ăLucrareaăesteăaccesibil tuturorăaceloraăcareăauădorin aădeăaăfaceălucruriăieşiteădin limitaăra ionalului.ăDeschidereaăclarviziuniiăşiăaăaltorăsim uri v ăvaăajutaăs percepe iălucruriămaiăcomplicateăşiămultămai serioaseădecâtăpoateăpercepeăcreierulăumanăobişnuit.ăUnele persoaneăposed ănativăcapacit ileămediumice,ăalteleăşiăle vorăputeaădezvoltaăstudiindăaceast ăcarte.ăV ădorescăsucces peăacestăt râmăalăcunoaşterii. A LEXANDRA M OŞNEAGA Maestru de extrasenzorial, bioterapie şiăpsihoenergochirurgieădeăclas ăinterna ional , Bucureşti,ă1997 CAPITOLUL I Ceăînseamn ăs ăfiiămedium? Da iădrumulălaătelevizorăpentruăaăurm riăunămeciăde fotbal. Dintr-oădat ,ăîntr-oăstr fulgerare,ăf r ăniciăunăefort, şti iăcareădintreăechipeăvaăcâştigaămeciul. Merge iălaăoăserat ăşiăîntâlni iăoăpersoan ăpeăcareănuăa i cunoscut-oăniciodat ,ădarăsunte iăconvinşiăc ăparcaăa iămai v zut-o cândva. Cunoaştemăcuăto iiăacesteăsenza ii,ăpeăcareăleăconsider m simpleăcoinciden e,ăleăexplic măcuăajutorulăaătotăfelulăde pseudo-teorii sau le punem în seama norocului. Dar pe tot parcursulăvie iiăeleăneăînso esc,ăneădauăsenza iaăc ăamădep şit întâmpl torăunăhotarătainic,ăc ăamăp trunsăîntr-oăzon ăvr jit , înăcareăminunileăsuntăcevaăobişnuit,ăiarănoiăsuntemănişteăzei, cunoaştemăceeaăceănuăpotăaflaămuritoriiădeărând. Aceastaăesteăîmp r iaăproprieiănoastreărealit iăpeăcare oăignor măpentruăc ăneăesteăteam ,ăsauăpoateăpentruăc ănu oăîn elegem,ănuăîn elegemăînăceăfelăt râmulăacestaăesteăîn leg tur ăcuăvia aănoastr ăcotidian .ăDac ăvomăobservaăcum neăocup mădeătreburileănoastreădeăfiecareăzi,ăvomăconstata câtădeădesăvenimăînăcontactăcuăacestăt râmătainicăşiădeăcâte oriădirij măînăvia aănoastr ălucruriănecunoscute,ădarăpeăcare le-amăpututărecunoaşte,ăacesteaăfiindăde-oănaturale e uimitoare. 11 MareleăfilosofăgrecăPlatonăaăremarcatăc ăînv turaăeste doar memoria sufletului. Despreă„suflet"ăsauă„spirit",ădespreă„fiin "ăsauă„esen " vom discutaăînăaceast ăcarte.ăTo iăaceştiătermeniădefinesc

Page 3: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

aceaăparteădinănoiăcareăexist ăînăalteăplanuriăaleăexisten ei, ceaăcareăsimteăoăiubireăcuprinz toareăpentruătoateăfiin eleăşi neăpermiteăs ănutrimăacestăsentiment,ăobligându-neăs recunoaştemăc ăesteămultămaiăpl cutăs ădaiădecâtăs ăprimeşti, purăşiăsimpluăpentruăpl cereaădeăaăserviăpeăcel lalt.ăAvemăîn vedereăaceaăparteăaăfiec ruiaădintreănoiăcareătr ieşteădup ăce nuămaiăsuntem,ădup ăceătrupulăne-aăpierit,ădup ăceăau disp rutămintea,ăintelectul,ăemo iile noastre. Nuăştimăcuăadev ratădac ăsupravie uieşteăcevaădup ăce dispareătrupul,ăînăafar ădeăamintirileăcelorlal iădespreănoi. Darăvorbimădespreă„suflet",ăsauă„spirit",ăacestaăavândăpro- prietateaădeăaăneăexplicaămulteădinăceeaăceăr mâneătainic,ăiar peăm sur ăceăp trundemătotămaiăadâncăînădomeniulăpsihi- cului,ăcunoaştemămaiăîndeaproapeăpropriileănoastreăversiuni aleătr irilor. Posibilit ileăunuiămediumăşiăcapacitateaădeăaătrataăşi vindecaăsuntăatâtădeăstrânsălegateăîntreăele,ăîncâtăaproapeăc nu se poate faceădistinc ie.ăVINDEC TORIIăsuntăoameni careăauăînv atăs -şiăorientezeăcapacit ileăşiătalenteleăde medium într-oăanumit ădirec ie,ălecuindădurerileăfiziceăşi suferin ele.ăAşaăcumăuneoriăştimăcineăesteălaăcel laltăcap tăal firului înainte de a ridica receptorulătelefonului,ăştimăşiăînăce felăs -iăvindec măpeăal iiăşiăpeănoiăînşine,ădarăpurăşiăsimplu nuăd măaten ieăacestorăcapacit i,ăneb nuindăc ăexist ăînănoi. Omulăseătemeădeănecunoscut,ădeăceeaăceănuăîn elegeăsau nuăpoateăp trundeăcuăminteaăsauăcuăsufletul. Sperăcaăaceast ăcarteăs ăarunceălumin ăpesteălucrurileăne- clareăaleăconştiin eiăvoastre,ăf cându-leăaccesibileăîn elegerii. Esteăunătruismăc ăneătememădeăceeaăceănuăîn elegem, sauăîn elegemăpreaăpu in.ăUnaădintreămisiunileăacesteiăc r i esteăs ăfac acesteălucruriăşiăproblemeăneîn eleseămaiăacce- 12 sibileăîn elegeriiănoastre.ăCuăcâtăleăve iăcunoaşteămaiăîndea- proape,ăcuăatâtămaiămultăleăve iăconştientiza. Inăraportăcuăpropriaăvia ,ăeleăvorăp reaămaiăpu inătainice şiăve iăob ineăunănesperatăsucces înădezvoltareaăcapacit ilor peăcareăleăposeda i.ăStudia iăcuăaten ieătr ireaăproprieiădum- neavoastr ăvie iăşiăve iăvedeaădac ăseăconfirm ăceleăspuse. ANIMISM SI SPIRITISM » Origineaăcuvântuluiă„psihic"ăesteăgreceasc ,ă„psyche" înseamn ă„suflet"ăsauă„spirit".ăElădefineşteăceeaăceăseăafl în afara proceselor naturale sau a proceselor fizice cunoscute. Un medium-vindec torăesteăunăomăcareăîşiăfoloseşteăcapa- citateaădeăpercep ieăaăenergiilorăpsihiceăînăprocesulăde vindecare a maladiilor fizice. în istoria vindec riiăprinămediumuriăpredomin ădou teorii importante. Ele sunt cunoscute ca TEORIA ANI- MIST ăşiăTEORIAăSPIRITIST . Primaăteorieăsus ineăc ătoateăfor eleăpsihiceăsuntăascunse

Page 4: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

înăinteriorulăsufletuluiăindividului,ădeşiălaămajoritatea oamenilor ele nu suntădezvoltateăşiăsuntăaproapeăinutilizate. Aădouaăteorieărecunoaşteăexisten aăspiriteloră(duhurilor), lipsiteădeăînvelişăcorporal,ăcareăvorbescăşiăac ioneaz ăprin intermediulăoamenilorăvii,ăaşa-numiteleă„mediumuri".ăNu putemădemonstraăexisten aăsufletului,ăniciăaăentit ilor difuze,ănumiteă„spirite",ăaşaăcumăamăputeaădovediărealitatea uneiăînghe ate.ăFaptulăc ănuăputemăpalpaăspiriteleănuăesteăo dovad ăincontestabil ăaăinexisten eiăacestora.ăîntr-un anume sensănuăareăimportan ăcareăteorieăneăatrageămaiămult.ăDac viăseăpareăc ăave iăcapacit iăpsihice,ătrebuieăs ăleăelibera i dinăadânculăconştiin eiădumneavoastr ,ăs ăleădezvolta iăşiăs leăpune iăînăaplicare. Dac ăviăseăpareăc ăspiriteleăac ioneaz ăprinădumnea- voastr ,ăsauăc ăîngeriiăv ăconducăpaşii,ătrebuieăs ăchema iăîn 13 ajutorăacesteăfiin eădinăalt ălume.ăînăoricareădinăcazuri,ăve i ac ionaăasupraăniveluluiăpsihicăalăEu-luiădumneavoastr . Noiăsuntemăatraşiămaiămultădeăteoriaăanimist ,ăcareăne esteămaiăapropiat ,ăreuşindăastfelămaiăuşorăs ăg simăcaleaăpe careăfiecareădintreănoiăesteăînăultim ăinstan ăcreatorulăpro- priilorăsaleătr iri.ăProcesulădeăstudiereăaăcapacit iiăpsihice r mâneăoricumăacelaşiăşiăvomăconstataăînăceăfelăseăîmbin celeădou ăteorii. Activitateaăesteăaceeaşi,ădescoperirileăsuntăaceleaşi, domeniulădeăaplicareăaăcunoştin elorănoastreăesteăidentic.ăIn toateăcazurileăesteăvorbaădespreălumeaănoastr ăpsihic . Unulădintreămomenteleădeăbaz ăcon inuteăînăaceast carteăesteăfaptulăc ăînăvia ,ăînălume,ăînăCosmos,ătotulăevo- lueaz ăaşaăcumăesteăprev zutăchiarădac ăneăd măseamaăde astaăsauănu.ăAceastaănuăînseamn ăc ătrebuieăs ăneăîntindem înăpatăşiăs ăaştept măs ăseăîntâmpleăceeaăceătrebuieăs ăse întâmple.ăAmbeleăteoriiăneăconducăspreăacelaşiăadev r:ăc trebuieăs ătr imădinăplin,ăînăsensăemo ional şiăetic,ăc ănu suntemălipsi iădeăposibilitateaăalegeriiăfeluluiăînăcareătr im. Aceastaăînseamn ăc ăneăesteădat ălibertateaăalegeriiăşi tr iriiăvie iiănoastreăînăfelulăînăcareăob inemăsatisfac ia maxim ,ăpl cereaăceaămaiădeplin ăşiămaiăadev rat . Hristos spuneaăs -iăd măCezaruluiăceăesteăalăCezaruluiăşi Domnului ce este al Domnului. Universul psihicului este un universăbinar,ăînăcareăCezarulăşiăDomnulăprimescăfiecareăceăi seăcuvine.ăV ăpl ti iăimpoziteleănuăpentruăc ăv ăfaceăpl cere, ciăpentruăc ăimpozitele trebuieăpl tite.ăTr i iăcuăconştiin a propriuluiăEU,ăsauăîntruăDomnul,ădeveni iăvindec torănu pentruăc ăaceastaăv ăvaăfaceămaiăferici iăsauămaiăbuni,ăciăpentru c ăaceastaăîsiăareăr d cinileăînăinteriorulădumneavoastr . COMUNIUNEA Oricare ar fi baza religioas ăsauăfilosofic ăaăform rii dumneavoastr ,ăcunoaşte iăteoriaăconformăc reiaă„cuăto ii 14

Page 5: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

suntemăunătot"ăsauăchiară„totulăesteăunătot".ăExist ăoăstare sauăunănivelădeăconştiin ăînăcareăaceast ăideeăînceteaz ăs fieăoăînşiruireădeăcuvinteăşiădevineăoărealitate. Poateăc ăsunte iădejaăfamiliariza iăcuăaceast ăstare.ăEa devineăclar ăpentruănumeroşiăoameniăcareătr iescăsim - mântulăiubiriiăatunciăcândăsimtăc ăsufletulălorăseăcontopeşte cu sufletul altei persoane. Uneori,ăstr duindu-ne într-un grup de oameni s ăreali- z măunăscopăcomun,ătr imăaceleaşiăsenza iiădeăcomuniune, deăleg tur ăcuăceilal iămembriăaiăgrupului.ăAceastaănuărepre- zint ădecâtăunămicăpasădeălaăiubireaăfa ădeăunăaltăomăsauăun grupădeăoameni,ălaătr ireaăputernic ăşiăatotcuprinz toareăa sentimentuluiădeăiubireăşiădeăcontopireăcuăfiecareăînăparte sauăchiarăcuătotăceeaăceăneăînconjoar . Starea de comuniune este starea despre care vorbesc to iăsfin iiăşiăîn elep ii.ăDeocamdat ăîns ,ăneătr imăpropriul EUăşiămul iădintreănoiăseăîmpotrivescăst riiăde comuniune, oăevit ăsauăseătemădeăea,ădeoareceăcredăc ăînăfelulăacestaăvor fiălipsi iădeăcontactulăcuăpropriaăindividualitate.ăNimic nu poateăfiămaiădeparteădeăadev r.ăDeăfapt,ăînăaceast ăstare mistic ădeăcomuniuneătr imămaiăputernicăşiămaiădeplinăEu-1 propriu,ăaşaăcumăesteăelăînărealitate.ăMaiămultădecâtăîn oricareăalt ăstare,ădevenimănoiăînşine,ăpentruăc ăsingurul modădeăaătr iăcomuniuneaădeplin ăcuăceilal iăesteăs ăfiiămai întâiăînădeplinăacordăcuăşineleăt u. încerca iăs ăînv lui iătotăceăv ăînconjoar ăîntr-un halo de dragoste,ănumaiăaşaăoăs ăreuşi iăs ădeveni iă„UNăTOT"ăcare apoiăesteăuşorădeămodelat. Aprofundândăstudiulăacesteiăc r iăve iădescoperiăcâteva exerci iiăsimple,ăcareăv ăvorăconduceălaădezvoltareaăacestui tipădeătr iri.ăExerci iileăsuntăastfelăalc tuite,încâtăcuăajutorul lorăs ăpute iăavansaăsinguriădeăfiecareădat ăcâteăoăetap .ăNu trebuieăs ătrece iădeălaăunăexerci iuălaăaltulăpân ăcândănu sim i iăc ăsunte iăgataăpentruăaceasta. 15 Citi iăcuăaten ieăfiecareăexerci iuăpân ăcândăst pâni i tehnicile.ăNuăv ădescuraja iăcând,ăparcurgându-le,ănuăob ine i rezultateleăaşteptate.ăRelua i-leăcândăsunte iămaiăodihni i. Una dintre primele etape ale procesului de vindecare este aceea de a aduce pacientul în stare de armonie cu vindec torul.ăAvândăharulăbunului psiholog, acest lucru reuşeşteăperfect.ăDac ăiubireaădumneavoastr ăizvor şte pesteăoameniăve iăputeaăpercepeătoateălucrurileăreciproc legateăşiăinterdependente,ăconştientizându-leăcaăp r iăale aceluiaşiăîntregăunicăşiăatotcuprinz tor. Cândă„totulăesteăunătot",ăsunte iăelibera iădeănecesitatea deăaăformulaăjudec iădespreălucrurileăcomplexe.ăAceasta esteăstareaă„înăafaraăbineluiăşiăaăr ului",ăînăcareănuăexist nimicăcorectăsauăincorect,ănimicăbunăsauăr u.ăCândăv transforma iăîntr-un observator, aflându-v ăînăstareaăde

Page 6: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

comuniune,ădeveni iăunămediumăabsolut.ăDac ăa iăreuşităs percepe iăinforma iileăpsihice,ăcuăunăfoarteămicăefortăsupli- mentar,ăpute iăînaintaăpeăcaleaăînsuşiriiădeprinderilorăde vindecare. Informa iileăveniteătrebuieădecodificate.ăEleăapar brusc, sub diferite forme - viziuni de corpuri geometrice, figuri de animale,ăpeisaje,ăclişeeădeăfilmeă- prinăsim urileăpropriiăsau telepatic.ăUniiăvindec toriăîşiăantreneaz ăcorpulăpentruăa sim iădurereaăpersoanelor,ădarănuăesteărecomandabil,ădin cauz c ăprinăacestăprocedeuăboalaătreceălaăvindec torăprin corpurile energetice. Intreăcomuniuneaăcuăceilal iăşiăvindecareăexist ăoăetap intermediar .ăAceast ăetap ,ăînăcareăseăprimescăinforma iile necesare,ăesteăcunoscut ădeămediumuriădreptă„citire". Citirea psihic ăpoateăluaăoriceăform ,ădarăînătoateăcazurile esteăpremerg toareăprocesuluiădeăvindecareăşiăesteăoăparteăa acestuia. Cândădori iăs ăvindeca iăunulădintreăprieteniiădumnea- voastr ,ăintra iăînăstareaădeăcomuniuneăcuăacesta,ăapoiăîn- treba i-v ădespreăstareaăluiăfizic .ăCunoaşte iădejaăr spunsul, 16 c ciăînămomentulăacestaăprietenulăformeaz ăoăparteădin propriaădumneavoastr ăfiin .ăPeăbazaăinforma iilorăpeăcare le-a iăprimit,ăpute iătreceălaăvindecareaăprietenului. CORPUL ASTRAL Laăfelăcumăave iăoăstructur ăfizic ,ăave iăşiăoăstructur psihic ,ăalc tuit ăînăprincipalădinăaur ă(emana iileăenergetice careăînconjoar ătoateăfiin eleăvii)ăprecumăşiădinăchakre (puncte energetice deosebite ale aurei). Aceast ăstructur ăesteăcunoscut ăsubănumeleădeă„corp astral".ăElăesteăcapabilăs ăp r seasc ăpentruăunătimpăcorpul fizic,ăfenomenăcunoscutăsubădenumireaădeă„c l torieăîn astral".ăVomăexaminaăleg turaădintreăc l toriileăînăastralăşi vindecare în capitolul 8. AURELEăŞIăCULORILE Auraănuăexist ănumaiăînăimagina ie.ăEa poate fi foto- grafiat ăcuăaparateăfoarteăsensibile,ăînăexperimenteăştiin ifice strict controlate. Mediumurile folosesc citirea aurei pentru evaluareaăs n t ii,ăaăst riiămentale,ăemo ionaleăşiăpsihiceăa pacientului.ăMediumurileăv dăauraăînăculori,ădarăadesea ea poateăfiăv zut ăsubăformaăunorăundeăsauăalteămanifest ri energetice (halouri cu forme strict definite). Uneleămediumuriănuăv dăaura,ădarăoăcreeaz ăînchi- puindu-şiăcumăarătrebuiăs ăarateădac ăarăputea-o vedea. Alte persoane simt doar energia care înconjoar ăomul,ăf r ăaăo exprimaăînăimaginiăvizuale.ăDiferiteătradi iiăatest ăexisten a unuiănum rădeăşapteăstraturiăsuccesiveăaleăaurei. Consider măc ăneăsuntăpeădeplinăsuficienteăinforma iile peăcareăleăob inemădinăcitireaăformeiăaurei. 17

Page 7: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Oăaur ăs n toas ăînv luieăîntregulăcorpădinăcapăpân ăîn picioare,ăpân ălaăcâ ivaăcentimetriădeăcorp.ăUneleăpersoane auăoăaur ăincomplet .ăDeăexemplu,ădac ăave iăoăvia sedentar ,ăv ăplimba iărarăşiănuăface iăexerci iiăfizice,ădeăla genunchiăînăjosăve iăaveaăoăaur ăsub iat ,ărarefiat .ăDac ăo anumit ăparteăaăcorpuluiăesteăafectat ădeăboal ăsauăaăfostăîn- l turat ăprinăopera ieăcaăurmareăaăuneiăafec iuniăpatologice, înăzonaărespectiv ăauraăvaăfiămaiăslab . Dup ăcumăamămaiăspus,ănuăîntotdeaunaăauraăesteăv zut în culori. încep toriiăoăv dăcaăpeăoăfâşieăalbicioas ,ăcaăo cea ăv lurit .ăPentruăaăoăcitiăîns ,ămediumurileăîşiăpunăîn func iuneă„ecranulămental"ăpropriu,ăspreăaăvedeaăîntreaga diversitate a culorilor aurei, pe care o folosesc în stabilirea st riiăpacientului. Chiarădac ăputemădaăoădescriereăgeneral ăaăsemni- fica ieiădiferitelorăculoriăşiănuan e,ătrebuieăs ăsubliniemăc acesteaăpotăfiăv zuteăîntr-oăpercep ieăstrictăindividual ăşiănu exist ădou ăpersoaneăcareăs ăvad ăsimultanănuan eăidentice înăaceeaşiăaur .ăDac ădori iăs ăciti iăcaracteristicileăaurei psihice,ătrebuieăs ăave iăoăimagineăgeneral ăasupraăsemni- fica ieiăculorilorăacesteia.ăDarăesteămultămaiăimportantăs putemăvedeaădeăfiecareădat ăînămodădistinctăfiecareăculoare, caăşiăcumănuăamăfiăv zut-oăniciodat ăpân ăatunci,ăşiăs ăştim s ădescoperimădinănouăceăsemnific ăaceast ăculoareăîntr-un anumit context. Aurele sunt într-oăcontinu ăschimbare.ăCulorileăşiăfor- meleăaurelorăseăschimb ăoădat ăcuăgândurileăşiăsenza iile individului.ăTotodat ,ăculorileăseăatenueaz ăşiăseăcontopesc, seăîntrep trundăcaăîntr-un curcubeu, adesea nu se poate spuneăundeăseătermin ăoăculoareăşiăundeăîncepeăalta. V ăsf tuimăs ăciti iăauraădeăparc ăa iădescoperiădeăfiecare dat ăîntregulăprocesăcaălaăînceput.ăMisiuneaădumneavoastr va fi mai uşoar ăşiăve iăînv aămaiărepedeătehnicaăcitirii aureiădac ăve iăaveaăoăimagineăgeneral ăaăsemnifica iei culorilor. 18 Listaădeăculoriăcareăurmeaz ăesteăîntocmit ăconform experien eiăpeăcareăamăacumulat-o. De obicei culorile pot fi interpretate astfel: NEGRU - culoareaămor iiăşiăaădistrugerii.ăPoateăfiăcitit ca semn al unei depresiuni, îndeosebi când apare ca un nor întunecosăcareăînv luieăcapulăpacientului.ăDarămoarteaăeste oăstareăcareăprecedeărenaşterea,ăiarădistrugereaăesteăpremer- g toareăcrea iei:ă„întunericulăcelămaiăadâncăseălas ăchiar înainteaăzorilor."ăînăacestăcaz,ăculoareaăneagr ăpoateăfi considerat ăpozitiv .ăDeăasemeneaăculoareaăneagr ăeste considerat ădreptăculoareaăcareăreprezint ăluminaăDum- nezeiasc ăinvizibil ,ăcareăvineăs ăluminezeăşiăs ăpurifice sufletulă(aproapeădeăhainaăpreotuluiăşiăculoareaăcopertei Bibliei).

Page 8: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

CENUŞIUă- culoareaăplictiseliiăşiăaăbolii,ăcareămaschea- z ădeăobiceiăemo iiăcumăsuntăteamaăşiăfuria. MARO - deăobicei,ăculoareaăP mântului,ăarat ăputer- nicaăleg tur ăcuăplanulăfizic.ăDac ăînv luieăt lpileăşiăgam- bele,ăpoateăfiăunăindiciuăc ăpersoanaărespectiv ăfaceămulte exerci iiăfizice.ăUneori,ădac ăesteăştears ăşiădifuz ,ăpoateăfi un semn al lipsei de energie. VERDE - culoareaăcareăsemnific ăcreşterea.ăPrezen a saăînăaur ăarat ădeăobiceiăc ăpersoanaărespectiv ăseăg seşte înăfazaădeăalegere,ădeăstabilireăaăatitudiniiăsaleăînăvia ăsau înăraportăcuăcredin a.ăEsteăoăculoareăpozitiv ,ăcareăpoateăs apar ăcândăomul,ăderutatădeăschimb riăinterioareăradicale, credeăc ăvia aăluiănu esteăbineăalc tuit .ăCuloareaăverde deschisăesteăunăsemnăalădezvolt riiăpsihice. ALBASTRU - culoareaăcrea iei,ăaăimagina ieiăşiăauto- exprim rii.ăAsemeneaăm riiăşiăcerului,ăalăc rorăsimbolăeste, culoareaăalbastr ăexprim ănaturaăfeminin ăsauălaturaăfemi- nin ăaăpersonalit iiămasculine.ăAlbastrulăînchisăesteăun semnăalădepresiuniiăap ruteăatunciăcândăomulăesteănevoităs ac ionezeădup ăideileăaltora,ăpentruăcareătrebuieăs ălupte mai mult decât pentru ale sale proprii. 19 GALBEN - culoarea intelectului, semnific ăprocesulăde trecereădeălaăinconştientălaăconştient.ăGalbenulăpresupune mişc riăşiăschimb riădeătoateăfelurile,ăîndeosebiăceleăcare ducălaăpurificareaăşiădezvoltareaămin ii.ăDeăceleămaiămulte oriăculoareaăseăvedeăcaăoăaureol ăsauăunănimbăînăjurul capului. PORTOCALIU - culoareaăvindec toareăprinăexcelen . CaăşiăSoareleăpeăcareăîlăsimbolizeaz ,ăindic ănaturaămascu- lin ăsauălaturaămasculin ăaăpersonalit iiăfeminine.ăCând apareăînăaur ,ăpoateăs ăindiceăc ăindividulărespectivăare calit iăputerniceădeăvindec torăsauăseăafl ăîntr-un proces de creştereăfizic ăoriădeăautovindecareăemo ional . ROZ - culoareaăintui ieiăşiăaăunorăcunoştin eăextinse despreăP mânt.ăUneoriăesteănumit ă„culoareaăintui ieiăpla- netare". ROŞUă- culoareaăemo iilorăşiăaăpasiuniiădeăaătr i,ăaăsen- timentelor puternice, cum ar fi ura, frica sau iubirea. Culoa- reaăroşuăaprinsăşiăpurăînseamn ăperseveren ăşiăpasiune. PURPURIU - culoareaăspiritualit iiăşiăaădevotamen- tului.ăOameniiăcareăpractic ămedita iaăsauăauăsentimente religioase puterniceăauădeăobiceiăaceast ăculoareăînăauraălor. AURIU - culoareaăintui ieiăpure,ăaăcurajuluiăpsihicăşiăa autocunoaşterii.ăNimburiăauriiăstr lucitoareăpotăfiăv zute adeseaădeasupraăcapuluiămisticilorăşiăpersoanelorăaflateăîn starea de extaz. Culoarea aurie esteăoăculoareămasculin , reprezentat ăadeseaădeăSoare.ăEsteătotodat ăculoareaăpurifi- c riiăşiăvindec rii. ARGINTIU - culoareaăfeminin ăaăLunii,ăcuăsemnifica-

Page 9: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

ieăanaloag ăculoriiăaurii,ădeşiăîntâlnit ămultămaiărar.ăMult argintiuăînăaur ăînseamn ăcurajăşi înzestrareăpsihic ăînăceea ceăpriveşteătelekineziaăsauălevita ia.ăArgintiulăesteăculoarea c l toriilorăînăastral.ăSeăconsider ăc ăîntreăcorpulăastralăşiăcel psihic,ăcândăsuntăseparate,ăleg turaăseăfaceăprintr-un fir argintiu. 20 ALB - dac ăesteăpurăeăculoarea celui mai înalt nivel spiritual,ăaăpurific riiăşiăaăilumin rii.ăUneleătipuriădeămedi- ta ie,ăcumăarăfiămedita iaătranscendental ,ăpotăaduceăsauănu iluminarea, dar pot colora aura în alb. Aureleăpotăfiăcititeăcaănişteăh r i.ăCulorileălorăaparăade- sea legate unele de altele. De exemplu, putem vedea culoa- reaăroşuăînchisăînăpreajmaăinimiiăşiăoăputemăinterpretaădrept furie,ăcareăprovineădinăstr fundurileăuneiăfiin eăputernic afectateădeăunătraumatismăemo ional.ăDac ădup ăroşu urmeaz ăportocaliu,ăînseamn ăc ăpersoanaătr ieşteăunăproces de vindecare a acestui traumatism, portocaliul semnificând vindecarea. Dac ăînăaceeaşiăaur ăseăobserv ăverdeleă(culoarea creşteriiăşiăaădezvolt rii)ăîmbinatăcuăgalbenulă(culoarea intelectului), aflat în jurul capului, se poate trage concluzia c ,ăvindecându-se,ăomulădescoper ănoiăc iădeăgândireăşiăde modificare a structurii sale mentale anterioare. Culorileăpotăs ăapar ăînăaur ăfieăsubăformaăunorăbenzi, stratificate,ăfieăcaănişteăpeteăhaotice,ăfieăseăpotăamesteca într-oămas dezordonat .ăOricumăarăfiăaşezate,ăfoarteărarăse poateăvedeaăoăaur ăcareăs ăr mân ăneschimbat ,ăaleăc rei culoriăs ănuătreac ăuneleăprinăalteleăşiăs ănuăseămodifice, reflectândăschimb rileăsurveniteăînăstareaăindividului. Toateăatest ăvaria iileăceleămaiămiciăşiămaiădelicate surveniteăînăconştiin ăşiăînăstareaămental ,ăcareăintervinăcu mareărapiditate,ădeăaceeaăesteăatâtădeădificilăs ăseădeaăo descriereăverbal ăaăaurei.ăCulorileădeăbaz ,ăculorileăpure dinăaur ăseămodific ămultămaiăîncet,ăînăs pt mâni,ăluni sau chiar ani. Nuan eleăsuntăcititeăcaăşiăculorileăşiăindic ăenergia persoaneiărespective.ăDeăexemplu,ăundeleăcareăstr batăaura pornindădeălaăcorpulăpersoaneiăc treăexteriorăpotăs semnificeăfor ăşiăputereăasupraăaltoraă- esteăstr lucireaăpe care o au oameniiădeosebitădeăputernici.ăAcesteăundeăpotăs semnificeăşiăabsen aăinteresuluiăfa ădeăplanulăfizic. 21 CHAKRELE Mediumurileăcitescăculorileăşiăformaăaureiăînăleg tur ăcu chakrele, care sunt puncte energetice distribuite pe întregul corp astral. în tradi iaăhindus ădezvoltareaăchakrelorăunui individăarat ăfazaădezvolt riiăsaleăpsihice. înăsanscrit ,ă„chakra"ăînseamn ă„roat "ăşiăyoghinii

Page 10: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

indieniăvizualizeaz ăchakreleăsubăformaăunorădiscuriămici, slabăcolorate,ădeăm rimeaăuneiămonede.ăAşaăarat ăchakrele înăcazulăpersoanelorăcuăunănivelăredusădeădezvoltareăpsihic . Peăm suraădezvolt riiăconştiin eiădeăsineăaăindividului, chakreleăsaleăseădeschidăşiădiscurileăîncepăs ăsemeneăcu nişteăfloriăviuăcolorate. Deşiăconsider măchakreleăînăraportăcuăp r ileăcompo- nenteăaleăcorpuluiăfizic,ăeleănuăexist ăînăacestaăînăsens determinat. Chakreleăseămanifest ăînăcorpulăastral.ăVorbimădespre dispunereaălorăpeăcorpulăfizic,ăpeăsuprafa aăacestuia,ăpentru aăuşuraăcitireaăşiătratamentulăbolnavilor.ăEnergiaăorientat spre o anumit ăchakr ăaăcorpuluiăastralăvaăac ionaăînăegal m sur ăşiăasupraăp r iiăcorespunz toareăaăcorpuluiăfizic. Distingemăşiăoper măcuăşapteăchakreăprincipaleăşiăpatru secundare.ăCeleăşapteăcentreădeăenergieăsuntăreuniteăîntr-un „canalăenergetic"ăcareătreceăprin spatele coloanei vertebrale, paralelăcuăaceasta.ăLaădorin ,ăchakreleăpotăfiăascunseăsau închise,ăpentruămanifestareaăsauăre inereaăunorăcapacit i psihice. Chakreleăv t mateăpotăfiăvizualizate.ăDeăasemenea,ăpoate fiădereglat ăleg turaădintreăchakreăşiăcanalul energetic. Aceste perturba iiăaleăchakrelorăsuntăprovocateăînăprincipalădeăstresul psihic sau de un traumatism. Stresul sau traumatismul sunt produseădeăfenomeneănumiteă„negative";ăeleăpotăfiăneutra- lizateăprinăevenimenteăsauăsenza iiănumiteă„pozitive". Totăceăperturb ăfunc ionareaănormal ăaăorganismului unuiăindividăpoateădistrugeăşiăchakrele.ăDeăexemplu, 22 Fig. I 1. Muladhara chakra 2. Swadisthana 3. Manipura 4. Anahata 5.Vishudha 6. Ajna 7. Sahasrara rememorarea unui eveniment dureros (care poate fi recreat mental,ăreconstituităcaăoăimagineăînăadev ratulăsensăalăcu- vântului)ăseădepuneăpeăchakr ,ăsta ioneaz ăacoloăşiăfrâneaz sauăblocheaz ăfluxulădeăenergieăcareăvineădinspreăchakra respectiv . Perturba iileăfiziceăşiăpsihiceăpotăaveaădreptăcauz astfel deăfrân riăşiăadeseaăvindec torulădepuneăeforturiămariănumai pentruăaăcur aăsauăvindecaăacesteăchakreă(veziăFig.ă1). 1.ăPrimaăchakr ,ăsauăchakraăcoccisului,ăesteăaşezat ăla b rba iălaăbazaăcoloaneiăvertebraleăiarălaăfemeiăîntreăovare. Este singura chakr ăaşezat ădiferitălaăceleădou ăsexe. 23 ■

Page 11: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Eaăesteănumit ăchakraă„deăbaz ",ăiarăuneoriăchakraă„de supravie uire",ădeoareceăesteălegat ădeămecanismeleăorga- nelorăumaneăcareămen inăcorpulăfizicăînăvia .ăDeăexemplu, cândăpeăneaşteptateăsunte iăînăpericol sau într-oăsitua ie critic ,ăprimaăchakraăseădeschideăpentruăaăeliberaăinforma- iileăacumulate,ăcareăv ăsuntănecesareăpentruăaăsupravie ui sauăaăajutaăalteăpersoaneăs ăsupravie uiasc . Dac ăa iăr masăf r ăbaniăsauăf r ăserviciu,ăproprietarul v-a scos dinăcas ăetc.,ăaproapeăsigurăv ăafla iăconcentratăîn chakraădeăsupravie uireă- prima chakra. întreaga dumnea- voastr ăaten ieăpsihic ăesteăîndreptat ăspreămen inereaăba- zelorăvie ii. 2.ăAădouaăchakra,ăsauă„chakraăsplinei",ăesteăaşezat imediat sub ombilic. Prin acest centru energetic percepem emo iileăcelorlal iăoameni. Capacitateaăpsihic ădeăaăpercepeăceeaăceăsimtăceilal i oameniăseănumeşteă„clarsensibilitate"ă(clarsenzitivitate). Numeroşiăoameniăauăaceast ăaădouaăchakraăfoarteăactiv ăşi au acest dar al psihicului,ăf r ăa-1ăfolosi.ăOădoz ădeăclarsen- sibilitateăesteăfoarteăutil ,ădeoareceăv ăpermiteăs ăfi iămai sensibiliăfa ădeăceilal iăoameniăşiăs ăsesiza iăsitua iileăde pericol. Darăoăchakraălargădeschis ăpoateăconduceălaătrauma- tisme.ăIat ăunulădintreăexemplele tipice de comportament al unuiăomăcareăareăaădouaăchakraălargădeschis :ăsunte iăbine dispusăşiăprimi iăvizitaăunuiăprieten,ăcuăcareăvre iăs ăservi i oăcafeaăşiăs ăsta iădeăvorb .ăDarăprietenulăareănepl ceriăşiăeste într-oăstareădepresiv .ăV ăexprima iăcompasiuneaăşiăîn ele- gerea,ăvre iăs -1ăajuta i,ăîiăar ta iăparteaăbun ăaăsitua ieiăsale. Prietenulăseăsimteămultămaiăbine,ăcap t ăcurajăşiălaăplecare esteămaiăliniştităşiămaiăvesel.ăDumneavoastr ăîns ăsim i iăo ap sareăstranie.ăF r ăs ăşti iăa iăpreluatăgrijileăşiăsim mintele prietenului. 24 Nuăv ăsf tuimăs ăac iona iăpentruăaădezvoltaăclarsensibi- litatea,ădeoareceăexist ăprocedeeămaiăsimpleăşiămaiăpu in dificile de a deveni medium. Aădouaăchakr ăesteălegat ăşiădeăenergiaăsexual .ăEste punctul de excita ieăşiărecep ieăaăsenza iilorăsexualeăşiăun centruăimportantăînăpracticaătantraăyoga,ăunătipădeămedita ie focalizat ăpeăcomuniuneaăsexual ăcaămodădeăaăatingeăst ri superioareădeăconştiin . 3.ăAătreiaăchakr ,ădispus ăînăplexulăsolar,ăesteăpunctulăde distribuire a energiei în corp. Deşiăesteăaşezat ăpu inămaiăsus deăombilic,ăînă„contemplareaăombilicului"ăseăareăînăvedere tocmaiăaceast ăchakr . Aătreiaăchakr ăac ioneaz ăînl turândăefecteleăenergiei psihice în corp, dezechilibrând din punct de vedere ener- geticăîntregulăcorp,ăceeaăceăcreeaz ăunăhaosăenergeticăîn individ.ăCândăsunte iăsperiatăsauănervos,ăsauădac ăsunte i

Page 12: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

constipat,ăsim i iăoăcontrac ieăînăacestăcentru. 4.ăAăpatraăchakr ,ăsituat ăînădreptulăinimii,ăesteăchakr iubirii,ăaătandre iiăşiăcompasiunii. Esteăchakr ăcomuniunii,ăcareăac ioneaz ăînăcazulăiubirii adev rateăfa ădeăsineă(esteăcevaătotalădiferitădeănarcisism), aăiubiriiăfa ădeăunăaltăom,ăfa ădeăunăgrupădeăoameniăsauăfa deăto iăşiădeătoate.ăMulteătipuriădeămedita ieădinăOrientăsunt concentrate asupra deschiderii celei de-a patra chakre. 5.ăAăcinceaăchakr ,ăaşezat ălaăbazaăgâtului,ăesteăchakr comunic rii.ăDac ătrebuieăs ăspunemăcevaăşiănuăoăfacem, aceast ăchakr ăseăstrângeăşiăseădeclanşeaz ăoăboal ăa gâtului - laringit ,ăhipertiroidieăsauăamigdalit .ăDac ăsunte i foarteăsensibili,ăsim i iăanumiteăsenza iiănepl cuteăînăceaăde aăcinceaăchakr ăatunciăcândăcinevaăv ăoblig ăs ăvorbi i. înăcazulăspecialiştilorăînăcitireaăaureiăşiăaăvindec torilor, închidereaăpar ial ăsauătotal ăaăchakreiăVişudhaăduceăla descifrareaăeronat ăaăinforma iilorăprimite. Caăşiăclaraudibilitatea,ătelepatiaăînăgrupăesteălegat ăde asemeneaădeăceaădeăaăcinceaăchakr . 25 Putemăspuneăc ăaăcinceaăchakr ăesteăcentrulăprinăcare comunic ăspiritulăsauăsufletulă(careăştieăîntodeaunaăceăv prieşte)ăcuăminteaăsauăpersonalitateaădumneavoastr . 6.ăAăşaseaăchakr ,ăAjna,ăsituat ăînămijloculăfrun ii,ăeste numit ăşiă„alătreileaăochi".ăEsteăchakr ăcareăcreeaz ăimagi- nileăvizuale,ăneăpermiteăs ăvedemăauraăşiădecodific ăinfor- ma iileăpsi. Capacitateaădeăaăcreaăimaginiăvizualeăseănumeşteă„clar- viziune"ăşiăesteăfolosit ăadeseaădeăceaămaiămareăparteăaăciti- torilorădeăaur .ăUnăsimptomăc ăaăşaseaăchakr ăesteăînchis poate fi durerea de cap. Acestăcentruăneăpermiteăs ăştimăcândăalteăpersoane se gândescălaănoi.ăEsteăoăform ădeătelepatie.ăCândăcinevaăîn- dreapt ăc treănoiăunăfluxăputernicădeăenergieăpentruăaăaflaăla ceăneăgândimăsauăpentruăc ăseăgândeşteălaănoi,ăpersoana „p trundeăînăminteaănoastr ".ăPutemăpercepeăaceastaăcaăpeăo durereăsurd ădeăcap,ăsauădoarăcaăpeăoăap sareăîntreăsprâncene. Multeătradi iiămisticeăconsider ădeschidereaăceluiăde-al treileaăochiăcaăunăevenimentădeosebit,ădeoareceăreprezint conştientizareaăşiăiluminareaăspiritual .ăPentruăaădeveni mediumănuăesteăobligatoriuăs ădezvolt măacestăcentru. 7. Cea de-aăşapteaăchakr ,ă„chakr ăsuperioar ",ăeste aşezat ăînăcreştetulăcapuluiă(chakr ăparietal ).ăEsteăchakr cunoaşteriiăsauăaăintui ieiăpure.ăCândăunămediumăintr ăîn trans ,ăelălas ăs ăp trund ăenergiaăcosmic ăînăcorp,ăorien- tând-oăspreăceilal iăcentri.ăEnergiaăcosmic ăesteălegat ăne- mijlocitădeăenergiaăP mântului. întrebuin areaăcuăprecizieăaăcelorădou ăformeădeăenergie şiăcontopireaălorăconfer ăvindec toruluiăoăanumit ăsensibi- litateăpsihic ,ăfavorizândădeăasemeneaăevolu ia acestuiaăşi

Page 13: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

transformându-1 într-ună„canalăluminos",ăatâtăînătimpul citiriiăsimptomelorăbolii,ăcâtăşiăpeădurataăvindec rii. Cândăaăşapteaăchakr ăesteădeschis ăşiădezvoltat ăco- respunz tor,ăcelămaiămareădarăalăomuluiăesteăintui iaăcare ajungeăpân ălaăclarviziune. 26 Prinămedita iaăasupraăacesteiăchakreămisticiiăatingăstarea deălinişteătotal ăşiădeăconştiin ăcosmic .ăînăaceast ăstare perfect ănuăesteănevoieădeăniciăunăfelădeăefortăorientatăspre dezvoltareaăşiăfolosireaăcapacit ilorăpsihiceădeoarece,ăpri- vindădinăinteriorulăs u,ăfiecareăpoateăs ăprimeasc ăinforma- iileădeăcareăareănevoie,ăf r ăaăpuneăîntreb riăşiăf r ăaăîntâm-

pina piedici. Aăşapteaăchakr ăesteădeăasemeneaăchakraăfolosit ăde mediumuriăînăspiritism,ăatunciăcândăacesteaăîşiăp r sesc trupul şiăpermităspiritelorăs ăvorbeasc ăprinăei.ăTransa în care intr ămediumulăesteăunăfenomenăfoarteăcomplexăşiăpoateăs reprezinteăpericoleăpentruăceiănepreg ti i. Datorit ăcomplexit iiăsale,ăaceast ătrans ănuăpoateăfi înv at ădinăc r i.ăEaăseăpoateăstudiaănumai sub conducerea nemijlocit ăşiăobserva iaăatent ăaăunuiămediumăsauăprofesor careăareămult ăexperien ăînăatingereaăst riiădeătrans . Maiăexist ăşiăalteăchakreăsecundareăînăpalmeleăimunilor şiăpeăt lpileăpicioarelor. Chakreleădinăt lpiăajut ălaămen inereaăleg turiiăomului cuăP mântul,ărealizândăechilibrulăvitalăîntreăenergiaăp mân- tean ăşiăenergiaăcosmic ăprimiteăprinăaăşapteaăchakr .ăînchi- dereaăchakrelorădinăt lpiăprovoac ăadeseaăr cireaăpicioarelor şi,ălimitândăcantitateaădeăenergieăterestr ăp truns ăîn organism,ăpoateăfaceăomulăs ăseăsimt ănesigur,ădebusolat sauăs ăseăcomporteădeăparc ăn-arăfiăînătoateămin ile. Uneleăpersoaneăcuăaptitudiniădeămedium,ăcândăintr ăîn trans ,ăcaut ăs -şiădesprind ăcompletăt lpileădeăpeăP mânt, pentru a reduce la minimum contactul cu planul material, încep toriiăcareădorescăs ădevin ămediumăsuntăsf tui iăs parcurg ăpeăjosăzilnică3-4 kilometri, pentru a-şiăfocaliza aten iaăpsihic ăasupraăchakrelorădinăt lpiăşiăaăleădeschide. Chakrele mâinilor sunt sediul energiei creatoare. Ele suntăaşezateăînăpunctulăcentralădintreădegetulămareăşi ar t tor.ăAcesteăchakreăintr ăînăac iuneăcândăînf ptuimăsau meşterimăceva:ămul iăvindec toriăîşiăfolosescămâinileăpentru 27 primireaăşiătransmitereaăenergieiăşiăinforma iilorănecesare vindec rii. Exist ăşiăalteăposibilit iădeăcitireăaăst riiăorganismelor, darăauraăşiăchakreleăsuntăaproapeătotdeaunaăobiectiveleăcele mai importante. LEG TURAăRECIPROCA VINDEC TOR-PACIENT

Page 14: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Dup ăcumăv ăpute iăimagina,ăleg turaăreciproc ădintre vindec torulăcareăexamineaz ăşiăpacientulăexaminatăeste unic ăşiăadeseaăfoarteăstrâns .ăDac ăeuăvinălaădumneavoastr s ăm ăvindecăşiăîmiădauăacordulăs ăafla iădespreămineălucruri peăcareăleăascundăcuămult ăgrij ădeăprieteniiăceiămaiăapro- pia i,ăsauăchiarăfa ădeămine,ăîmiădauăde asemenea acordul pentruăfolosireaăenergieiănoastreăreuniteăcaăs ăprovoc m schimb riăînăinteriorulăcorpuluiămeu,ăposibilăşiăînăafara limitelor lui. Dac ăm ădauăpeămâinileădumneavoastr ,ăamăconvin- gereaăc ăve iăfaceătotăceeaăceătrebuieăf cut,ăşiăcâtăseăpoate de calificat.ăAmăconvingereaăşiăc ănuăve iăfolosiăinforma iileăpe care le-a iăprimitădeălaămineăînădaunaămeaăsauăaăoric reiăalte persoane.ăAmăconvingereaăc ădac ănuăşti iăr spunsulăla unele dintre problemele mele, mi-oăve iăspuneădirectăşiănuăv ve iăprefaceădinăorgoliuăc ăpute iăvindeca,ădeăexemplu, cancerul,ăatunciăcândăv ăst ăînăputeriădoarăvindecareaădure- rilorădeăcap.ăAmăconvingereaăc ănuăm ăve iămin iăniciădin greşeal ,ăniciăînămodăconştient.ăŞiăştiuăc ătotăceăface iăface i cu sufletul curat. în cazulăînăcareădumneavoastr ,ăcaăvindec tor,ăcrede i c ăesteăadmisibilăs ăcomite iăfapteălipsiteădeăetic ,ăacum esteămomentulăcelămaiăpotrivităs ăîntrerupe iălecturaăacestei c r iăşiăs ăv ăocupa iădeăcuătotulăaltceva,ămaiăpu inăîmpo- v r tor.ăTehnicaăvindec riiănuăesteăpreaăcomplicat ,ădar 28 pentruăaăfiăvindec torăesteănevoieădeăcevaămultămaiăserios decâtădeprinderileătehniceăsauăsensibilitateaălaăst riăpsihice. KARMAăŞIăETICA Karmaăesteăoăamintireăinconştient ă- cunoaştere, ataşament,ărela iiănefinalizate,ădorin eănerealizateăşiăalte cicluriăneîncheiate.ăînălimbaăsanscrit ăacestăcuvântăînseamn fapt ăşiăac iune.ăDic ionarulăWebsterădefineşteăkarmaăcaăpe unătermenăbudistăsauăhinduistăcareăînseamn ă„totalitatea ac iunilorăumaneăîntr-unaădintreăst rileăfericiteădeăexisten , careăesteăconsiderat ădefinitorieăînăsoartaăomuluiăînăcadrul vie ilorăurm toare,ăaltfelăspusădestin,ăsoart ".ăS ăac ioneziăpe bazaăcelorămaiăprofundeăamintiriăşiăsentimenteăacumulateăîn memorieădinăvie ileăanterioareăînseamn ăs ăac ionezi conformăproprieiăkarme.ă„Aăfiăfericitădeăexisten i?'ănu înseamn ăînămodăobligatoriuăvie iăsauăîntrup riăîncununate deăsucces,ăaceastaăînseamn ăşiămomenteăfericiteăaleăprezen- tului.ăCândăpronun a iă„Acum",ăacestămomentăalăprezentului nuămaiăexist ,ăelădevineătrecutăşiăseăduceăpentruătotdeauna. Timpulăesteăunăsistemădeăm sur ăinventatădeăfiin ele umaneăpentruăaăseăsim iămaiăbineăşiăaăfixaăînăconştiin ăvia a fizic ăproprie.ăDarăînăactivitateaăsuperioar ădesf şurat ăde vindec tor,ătimpulăneăvaăajutaăs ăneăd măseamaăc ăelăpoate s ănuăexiste,ăc ăînăloculăluiăexist ăunălan ănesfârşităde momenteă„Acum".ăAceastaăaăavutăînăvedereăfilosofulăgrec

Page 15: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Heraclităînăsec.ăVăî.e.n.,ăcândăafirma:ă„înăacelaşiărâuănuăse poateăintraădeădou ăori." Timpulăinterac ioneaz ăcuăkarma:ăoriceăa iăfiăf cutăpân înăaceast ăclip ăesteăceeaăceăsunte iăchiarăînăclipaărespectiv . Vechiulăpreceptăcareăneăsf tuiaăs ătr imăfiecareăclipaăde parc ăarăfiăultimaănuăînseamn ădefelăc ătrebuieăs ăplec măcu tr suraăpân ăînăiadăs ăneădesf t m!ăElăînseamn ,ăpurăşi simplu,ăc ătrebuieăs ăfimăgataăs ăr spundem,ăfiecareăpentru 29 sine - fieăînăfa aăconduc torilorănoştriăspirituali,ăfieăînăfa a lui Dumnezeu. Comportamentulălipsitădeăetic ăafecteaz ăkarmaăşiăne esteămultămaiăgreuăs ăp trundemăînăfiecareă„Acum"ăferici i, liberiăşiăneîmpov ra iădeădatoriiăpsihice. Dac ătotalitateaăfaptelorădumneavoastr ăînăacestămo- ment,ăînăaceast ăanumeăstareădeăexisten ăsuperioar ,ăv determin ăsoartaăpentruămomentulăurm tor,ăcunoaşterea acestuiăfaptăv ăajut ăs ăv ăcomporta iăînămomentul acesta. Cândăfapteleădumneavoastr ăvinăînăcontradic ieăcuăetica,ăv complica iămuncaădeăvindec tor,ăcareăseăvaădovediăprea pu inăeficient ,ădeoareceăv ătulbura iăconştiin a.ăAstfelăv complica iăvia aăşiămerge iăpeăunădrumăgreşit. Vindecareaăofer posibilit iăneb nuiteăpentruăoăcom- portareăetic ăpeătotăparcursulăvie ii,ăatunciăcândăacorda i ajutor altor oameni. Aăfiăeticănuăînseamn ăc ătrebuieăs ăproceda iătotdeauna aşaăcumăv ăşopteşteă„instan a"ădumneavoastr ăinterioar . Uneori,ăeaăv ăpoateădictaăfapteăcontrareăeticii.ăSunte iăun sufletăsupusăjudec ii.ăConstitui iăoăparteăaăîntregului,ăsunte i esen aăproprieiăfiin e.ăAtunciăcândăv ăafla iăînăstareaăde comuniune,ăcunoaştereaăseăafl ăînădumneavoastr ăînătoate detaliileăvie iiăcotidiene. CE ESTE VINDECAREA PSIHICA? Seănaşteăîntrebarea:ăcineărealizeaz ăvindecareaădeăfapt, dumneavoastr ăcaăvindec torăsauăomulăpeăcareăîlăvindeca i? Ceăseăpoateăspuneădespreă„spiriteleăvindec toare"ăsau despreă„mentoriiăvindec tori",ădespreăcareăpoateăa iăauzit? Dac ăvindecareaănuăoărealiza iădumneavoastr ,ăceăînsem- n tateămaiăareăcomportamentulăconformănormelorăeticii? Neconformându-v ăeticii,ăpute iăprovocaăunămareăr uăca vindec tor? 30 Pornindădeălaăpremisaăc ăvindecareaăvineădintr-o stare în care totul este un întreg,ăînărealitateănimeniănuărealizeaz vindecarea,ăciăaceastaăseăproduceăînăcondi iileăuneiăcoor- don riădeăfor eăcareăfaceăcaăoăstareădeăexisten ăs ăpoat ăfi schimbat ăcuăalta. Cândăpacientulăseăafl ăînăstareădeăcomuniuneăcuăvinde- c torul,ăacestaădinăurm focalizeaz ăenergiileăasupraăunui

Page 16: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

rezultatăunicăşiădoritădeăamândoiă- vindecarea pacientului. Cândăareălocăschimbareaăst riiăseăproduceăvindecarea. Aceast ămobilizareăaăfor elorăcosmiceăaminteşteămultăde medita iaăsauărug ciuneaăoriental . în realitate esteăchiarăoărug ciuneăînăcareănuăavemădecât oăcredin ,ăaăc reiăfor ăesteăcapabil ăs ăurneasc ămun ii. Vindecareaăesteăunăprocesăînăcadrulăc ruiaăvindec torul intr ăînăacordăcuăarmoniaăenergiilorăcosmice,ă(peăcare,ădac dori i,ăoăpute iăconsideraăDumnezeu),ăşiăprinăaceastaăse transform ăîntr-unăcanalăprinăcareăpoateăcirculaăaceast energie. Tehnicaăprezentat ăînăaceast ăcarteăesteădestinat ăs ajuteăvindec torilorăîncep toriăs ăating ăaceast ăstareăde comuniuneăcuăpacientulăşiăCosmosulăşiăs ăac ionezeăîn armonie. Energiaătransmis ăînătimpulăprocesuluiădeăvindecare psihic ăesteăuneoriămareăşiăesteăevidentăc ,ăfolosit ăincorect, poate distruge echilibrul. Au existat fapte atestate de însemn rileăunorăvindec tori,ăcareăauăf cutăr u,ăutilizându-şi deprinderile. Vinaăoăpoart ăşiăcâ ivaăvraciăaiăunorătriburiăpri- mitiveăşiăceiăcareăsuntăadep iiămagieiă„negre".ăNoiăîns ăvom deveniăvindec toriămaiădegrab ăînăfolosulăcelorlal i. Deprinderileăviitoruluiăvindec torăseăvorădezvoltaăîn func ieădeădurataădeămen inereăaăacesteiăst riădeăcomuniune. Pentruăc ăamăconsideratăcaăpunctădeăplecareăînăactivi- tateaănoastr ăafirma iaăc ătotăceăseăpetreceăreprezint ăoăparte dinăevolu iaăarmonieiăcosmice,ăchiarădac ănuăconştientiz m 31 totdeauna,ăesteăunăsensăanumeăînăfaptulăc ănuăpo i face nici unăfelădeăr uăatunciăcândăeştiăvindec tor. înăfine,ăcaăvindec tor,ăsunte iăpeădeplinăresponsabilăde toateătr irileăproprii,ălaăfelăcumăto iăceilal iăsuntăresponsabili înăultim ăinstan ădeăpropriileălorătr iri.ăCaăvindec torănu pute iăs ăface i nimicăuneiăalteăpersoaneăf r ăvoiaăacesteia. Pute iădoarăs ăajuta iăoameniiăs ăfac ăceeaăceăaveauădeăgând, într-un fel sau altul. Dac ăunăorganismănuădoreşteăs ăfie vindecat,ănuăve iăputeaăfaceănimicăpentruăa-1ăajuta.ăIat ădeăce to iămariiăvindec toriăauăavutăşiăpacien iăpeăcareănuăi-au putut trata. Cândăintra iăînăarmonieăcuăunăpacient,ăcomunicareaăla nivelăspiritualăcuăacestaăv ăpoateăar taăc ăînămomentul respectivăaceast ăpersoan ănuădoreşteăs ăfieăvindecat ăde dumneavoastr .ăPoate,ăconformăkarmeiăsale, elătrebuieăs ăv întâlneasc ăşiăs ăprimeasc ăunăsfatădespreăboalaăsa.ăSau dimpotriv ,ăsoartaăluiăesteăs ăfieăprinsăprinăleg turiăkarmice deăunăaltăvindec torăşiăs ăseătrateze,ăînămodăobligatoriu,ăla cel lalt.ăLegileăuniversaleăneăarat ăc ălucrurileăsuntăaşaăcum sunt,ănuăcumăvremănoiăs ăleăvedem. înăacestăcazăv ăpute iăpuneăîntrebarea:ăcareăesteădiferen a dac ăvoiăfiăsauănuăvindec tor,ădac ăvoiăprocedaăeticăsauănu

Page 17: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

şiăîmiăvoiăfolosiăcapacit ileăpentruăaăfaceăbineăsauăr u? Probabilăesteăgreuădeăîn elesăşiăesteăşiămaiăgreuădeăac- ceptat,ădarănuăexist ăniciăunăfelădeădiferen .ăCumăamămai spus,ădevenindăvindec tor,ănuăve iădeveniăniciămaiăbun,ănici mai fericit. Ve iădeveniăvindec torăcaăs ăfi iăvindec tor,ăpentruăc aceastaăseăafl ăînăinteriorulădumneavoastr ăşi nu din alte motive.ăDac ăve iăîncepeăs ăcrede iăc ăşti iăînăceăconst bineleăpentruăcel lalt,ăaceastaăoăs ăv ăcompliceămuncaăşiăo s ăv ăproduc ănumaiăinsatisfac ii. Caăvindec tor,ănuăve iăputeaăniciodat ăs ăimpune iăaltuia ideileădumneavoastr ,ădarădac ăîlăve iăajutaăs -şiăîn eleag 32 via aăşiăideileăproprii,ăelăvaăputeaăfiăinteresatădeăaleădum- neavoastr . Cuăoriceărisc,ătrebuieăs ăstabilimăunăadev răincontesta- bil:ăvia aăfiec ruiăomăesteăpropriaăluiăvia .ăOriceăamădesco- peri,ăpeăm sur ăceăavans măpeădrumulăvie ii,ădeălaănaştere c treămoarte,ăesteăceeaăceăamăcreat.ăUnămareăpsiholog spunea:ă„Euănuăexistăînăaceast ălumeăcaăs - iăîndrept esc aştept rile.ăIarătuănuătr ieştiăcaăs ămiăleăîndrept eştiăpeăale mele..."ăVomămergeăcevaămaiădeparteăşiăvomăformulaăpu in diferit:ănuăm ăafluăaiciăcaăs ăfacăcevaăpentruătine,ăiarătuănu teăafliăaiciăcaăs ăfaciăcevaăpentruămine. Existen aăînăcomuniuneăesteăoărealitateăpeăcareăoăconsta- t mădedesubtulădramelorăşiăagita ieiăvie iiănoastreăcotidiene. Totdeauna suntem în comuniune,ădeşiăsesiz măaceastaădoar întâmpl tor.ăAceastaăînseamn ăc ăEUăsuntăTU,ăiarăTUăeşti EU.ăPoateăc ăaceastaăsun ăcaăoăformul ămistic ,ădarăesteăun adev răcareădevineăevident,ădac ătr imăm carăoăsingur ădat comuniuneaăcuăunăaltulăsauăcuăto iăceilal i.ăScopulălucr riiăde fa ăesteădeăaăv ăorientaăspreătr ireaăacesteiăst ri. Coleridgeărecomandaăs ăseăpracticeă„dorin aădeăaăstopa necredin a"ăpentruăaăpercepeărealitateaăascuns ădincoloăde fanteziileăceleămaiăevidente.ăPentruăaăfiăvindec tor,ătrebuie s ăînv a iăs ăv ăstopa iănecredin aăşiăs ărealiza iăceăv ăpro- pune i.ăChiarădac ănuăve iăreuşi,ănuăave iăaăpierdeămaiămult decâtăcâtevaăoreănecesareălecturiiăşiăexerci iilorăpractice, darăpute iăob ineăoăanumit ăexperien ăînădomeniulăpsihi- cului, în majoritateaălor,ăexerci iileăprezentateăînăaceast carteănuăsuntăcomplicate.ăDori i-v ăstopareaănecredin eiăşi ve iăvedeaăceăseăîntâmpl . Suntănecesareăaiciăuneleăavertismenteăşiăinvita ii. Caăvindec torăs ănuăv ăimagina iăniciodat ăc ăsunte iăcu adev ratămedic, pân ăcândănuăve iăreuniăcunoştiin eleăexpu- seăînăaceast ăcarteăcuăabsolvireaăuneiăfacult iădeămedicin . Vindec torulăopereaz ăcuăfor eleăcosmice,ăimenseăşiăatot- puternice,ăşiăatrageăadeseaărezultateăpalpabile.ăElăpoate 33

Page 18: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

vindecaăşiăboliăpentruăcareămedicinaăclasic ănuăaăg sit remedii,ădarărezultateleăob inuteăpotăfiăşiătotalădiferiteădeăcele scontate,ăcândăac ioneaz ăcontrarăsor ii.ăFor eleăcuăcare opereaz ăvindec toriiăpotăfiăperceputeăşiăcontrolateălaăunele niveleădeăexisten .ăLaăaltele,ănuăseăsupun controlului. Vindec torulăpoateăs ăcunoasc ăeşecul,ăuneoriăpoateăs nuăaib ădreptate,ăpoateăchiarăs ăfieăpedepsităpentruămodulăpe careăîlăpractic . Corpul fizic este un mecanism complex. Când o parte a unuiămecanismăseădefecteaz ,ăpentruărepara iiătrebuieăs chem măunămecanicăcalificată- în cazul nostru, medicul. Dac ăvineălaădumneavoastr ăunăomăbolnavădeăcancer, aplica i-iăoriceăprocedeuăpsihicăposibil,ădarăobliga i-1ăs ăse adresezeăşiăunuiămedicăspecialist. Vindeca iăprintr-un singur procedeu, prin care v ăpute i puneăînăvaloareăcapacit ileăpsihice.ăDezvoltându-v capacit ileădeăvindec toră- caleădeăîntoarcereănuămaiăexist . EU-1ătindeăspreăcunoaştereaăspiritual .ăDeăre inut:ătotăceea ceăface iăexist ădejaăîntr-unăaltăplan.ăAceastaăv ăelibereaz şiăv ăpermiteăs ăface iăşiăaltceva,ăc ciăaăfiăvindec torănuăeste mai important decât a fi medic sau inginer. Fi iădeschisălaătoateăposibilit ile,ăfolosi i-v ăcapacit ile înăfolosulăproprieiăcreşteri,ăl sa iăorgoliul,ănuăsunte iăacum maiăbuniădecâtăceilal iăsau mai buni decât înainte. Devenindăvindec tori,ăface iăunăpasămareăpeădrumul spinosăşiăplinădeăaventuriăpeăcareăpute iămergeăslujindăpe ceilal i.ăAceastaătrebuieăs ăv ăîndemneăînăpermanen ăs ăv descoperi iătotămaiămultăînăinteriorulădumneavoastr ănoiăşi noiăcapacit i,ăcuăcareăa iăfostăînzestratădeălaănaştere,ăca oriceăfiin ăuman . Pentruăaădeveniăvindec tori,ănuăviăseăcereămaiămult decâtăs ădori iăs ăfi iădumneavoastr ăînşiv CAPITOLUL II Procedee de vindecare Energiaăpsihic ăesteăoăfor ăputernic .ăDar este o sabie cuădou ăt işuri.ăNuătrebuieăs ăoătransform măîntr-o spe- rietoareăsauăînăcevaătainic.ăExist ănenum rateăsistemeăşi metode de folosire a energiilor psihice înărealitate,ăoricineăpractic ăvindecareaăseăbazeaz ăîn final pe un sistem care este totalitateaăcrea iilorăsaleăproprii. Ceiăcareăseăpreg tescăs ădevin ăvindec toriăpornescăprinăa studia.ăCaăînăoriceădomeniuăalăarteiăsauăştiin ei,ăesteămult maiăsimpluăşiămaiăeficientăs - iăg seştiădrumulăpropriuădup ceă i-aiăînsuşitădeprinderileăpracticeăşi bazele teoretice existente. în acest capitol sunt prezentate principalele etape ale procedeelorădeăvindecareăprinăcomunicareăvizual ăsauăla distan .ăVomăvorbiădeăasemeneaădespreăvindecareaăcuăaju- torulăspiritelorăconduc toareăşiădespreăchirurgiaămediumistic . ENERGIA

Page 19: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Pentruăaăsimplificaăefectuareaăexerci iilor,ăesteănecesar însuşireaăînăprealabilăaăterminologieiădeăspecialitate. Pentru început vom spune câte ceva despre energie. Prinăenergieăîn elegemăceeaăceăchineziiădenumescă„Qui"ăiar 35 indieniiă„prana".ăFolosindăterminologiaăsimpl ădinăzilele r.oastre,ăputemăconsideraăenergiaăcaăoă„vibra ie"ă- fieăbun , fieăreaăsauădeăalt ănatur .ăEnergiaăesteăaceaăfor ămagic invizibil ăcareăumpleăCosmosul,ăpentruăexprimareaăc reia ficareălimb ăareăunătermenăpropriuăşiăpeăcareănimeniăînc ănu aăpututăs ăoăexplice. Vorbindădespreăenergie,ăfacemădistinc ieăîntreă„energia terestr ",ă„energiaăcosmic ",ă„energiaăvindec toare"ăetc. Denumirile definesc diferite subcategorii de energii. Unul dintre principiile noastre, careăesteăşiăunăprincipiuăsus inut de teoriile foarte avansate ale multor fizicieni, este acela careăsus ineăc ăînăUniversătotulăesteăf cutădinăenergie,ăea r mânândămereuăaceeaşiăfor ,ăchiarădac ăareăformeădiferite de manifestare. De exemplu, o energie oarecare ia forma uneiăbuc iădeălemn,ăiarăoăaltaăiaăformaăunuiăcotlet. Ambeleăformeăpotăsuferiăoătransmuta ieă- pot fi schim- bate printr-unăprocesădeăoxidare.ăCândăarde iăoăbucat ăde lemn,ăenergiaăacesteiaăseătransform ăînăc ldur ,ăfum,ăce- nuş ;ăcândămânca i cotletul, energia acestuia ia forma dumneavoastr . IMPAMANTAREA împ mântareaăesteăunăprocesăsimpluăşiădeosebităde eficient,ăcSfe"asigur ăstabilireaăsauămen inereaăcontactului cuăenergiaăterestr .ăEaăesteăfoarteăimportant ăînătoate formeleădeămedita ieăsau în activitatea de medium, ca un mijlocăceăneămen ineăfiin aăînăcontactăpermanentăcuătrupul, c ciăniveleleăpsihiceăpotăfiăcontrolateănumaiădintr-un loc aflat într-oătainic ăleg tur ăcuăP mântul.ăDe-a lungul întregii noastreăactivit i,ănumaiăîntr-un singur cazăvomărenun aăla împ mântare,ăşiăanumeăînăcazulălevita iei. Pentruăaăneăîmp mânta,ăesteădeădorităs ăst măpeăun scaunăcuăsp tarădreptăşiăcuăt lpileăpeăpodea.ăMâinileăşi 36 picioareleănuăseăîncrucişeaz , aşez mămâinileăpeăcoapseăcu palmele în sus. închidem ochii, neărelax măşiăneăeliber mămintea de gânduri (vezi Fig. 2). Acumăneăimagin măună ruş sau un cordon, un cablu sau ceva asem n torăprinăcareătreceăener- giaădinăprimaăchakr ăşiăneăleag deămiezulăP mântului.ăChiar dac ălocui iălaăetajulăzeceăalăunui

Page 20: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

bloc,ăv ăimagina iăc ăacestăcon- ductorădeăenergieăstr bateătoate etajele,ăprinălocuin eleăvecinilor şiăprinătoateăplanşeele,ăindiferent dac ăsuntăconfec ionateădinăo el, betonăşiăsticl .ăNimicănuăpoate st viliăenergiaăpsihic . Repeta iăacestăexerci iuăpân cândăve iăfiăfoarteăfamiliarizatăcu el.ă ruşulădumneavoastr ăde împ mântareăv ăconfer ăsiguran- aăc ăsunte iăbineălegatădeăP -

mântul-mam ăşiăcorpulădumnea- voastr ăseăafl ăînăsiguran ădinăpunctădeăvedereăfizic,ăfiind maiăbineăpreg tităpentruăaăprimiănouaăenergieăpsihic ăpeăcare oăsubordona i.ăNuăv ănelinişti iăc ăaceast ăopera iuneăoăs ăv r peasc ămultătimp.ăîmp mântareaăesteăunămijlocăatâtăde pre iosăînăartaăvindec rii,ăîncâtămerit ătimpulăconsumat. Rg.2 împ mântared IMAGINI VIZUALE „Producereaăimaginiiăvizuale"ăsemnific ăcreareaăunei reprezent riăpsihice.ăEsteăunaădintreăceleămaiăimportante 37 tehniciăfolositeăînăartaăvindec rii.ăTimpădeămaiămulteăsecole aceast ăcapacitateăeraămultăsolicitat ădoarădeădiferiteăşcoli consacrate misticismului oriental, dar în prezent este folo- sit ădeăaproapeătoateăşcolileăcare-şiăpropunăridicareaănive- luluiădeăconştiin .ăPentruăaădeveniămediumăsauăvindec tor nuăesteănecesarăs ăvedemăimaginiăclare.ăînătimpăceăunii creeaz ăcuăuşurin ăadev rateătablouri,ăal iiănuăpotăob ine niciodat ăoăreprezentareăclar . Majoritateaăoamenilorăîşiăformeaz ămaiăuşorăimaginile vizualeădup ăoăoarecareăpractic .ăDac ăreuşi iăs ăv ăcanali- za iăîntr-oăsingur ădirec ieăîntreagaăenergieăpsihic ,ăconcen- trându-v ăasupraăreprezent riiămentale,ăve iătransformaăcu uşurin ăaceast ăreprezentareăînărealitateaăfizic ăaăvindec rii. Cândălucra iăcaăvindec tor,ătrebuieăs ăv ăafla iădeăobicei într-oăuşoar ătrans .ăCelăpu inăpân ăcândăv ăinstrui i,ăaceasta v ăvaăfiădeăajutorăpentruăaănuăfiădistrasădeăaltceva.ăDecupla i telefonul.ăNuătrebuieăs ăasculta iăradioulăînătimpăceăefectua i ac iuniădeăvindecare.ăNuăfuma iăşiănuămesteca iăgum . Transforma i-v ăîntr-oăcaleăpur ăprinăfor eleăproprii.ăŞiănu v ăgr bi i.ăRelaxa i-v ,ăconvinge i-v ăc ăfinaliza iăfiecare etap ăaăc iiăpeăcareăoăurma iăşiăbucura i-v ădescoperind uimitorul dar al naturii. PROCEDEE SIMPLE DE VINDECARE 1.ăAşeza iăunăprietenăpeăunăscaunăcuăsp tarulădrept. T lpileăvorăfiălipiteădeăpodea.ăAceast ăpozi ieăpermiteăener- gieiăs ăcirculeăliberăprin chakrele sale. Pe genunchi nu tre-

Page 21: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

buieăs ăaib ăniciăunăobiect.ăMâinileăseăaşeaz ăpeăgenunchi, cuăpalmeleăînăsus.ăAceast ăpozi ieăesteădeschis ăşiăcreeaz posibilitateaăpercep ieiăenergiilor.ăPersoanaăcareăst ăpe scaunăpoateă ineăochiiăînchişiăsauădeschişiă(cumădoreşte),ădar nuătrebuieăs ămeditezeăsauăs ăintreăînătrans . 38 2.ăînchide iăochii,ărelaxa i-v ăpeăcâtăposibil,ăelibera i-v minteaădeăgrijiăşiăîndrepta i-vl~aten iaăc treăprietenulădum- neavoastr ,ăpacientul. 3.ăîmp mânta i-v ămaiăîntâiăpeădumneavoastr ,ăapoiăpe pacient.ăînăcazulăacestuia,ăîmp mântareaăseărealizeaz ăîn acelaşiăfel,ăimaginându-v ăleg turaăcareăporneşteădeălaăpri- maăchakr ăaăacestuiaăc treăcentrulăP mântului.ăS ănuăv mira iădac ăîmp mântareaăvaăar taăaltfelădecâtăaădumnea- voastr . Acumăopera iăcuăenergiaăacestuia,ăcareăpoateălua alteăformeădecâtăenergiaădumneavoastr . 4.ăDup ăceăa iăîncheiatăprimeleătreiăetape,ăsunte iăgataăs începe iăvindecareaăpropriu-zis .ăPute iădeschideăochiiădac sunte iăobişnui iăs ălucra iăînăacestăfel,ăsauăpute iălucraăcu ochiiăînchişi. Sta iăînăpicioareălângiLprietenulădumneavoastr ăperce- pându : jjuira,ă inândămâinileăjgasupraăcapuluiăs u,ăcuăpal- meleăînăjos,ălaăoădistan ădeă2-3ăcm.ăVe iăsim iăoăc ldur puternic ,ăoăsenza ieădeăprea-plinăsauăuşoareăîn ep turi. Cândăvede iăsauăsesiza iăaura,ăîncepe iăs ăcoborâ iăuşor mâinile, alunecând dinspre cap de-a lungul gâtului, umeri- lor,ăbra elor,ătrunchiului,ăpicioarelor,ăajungândălaăt lpi. Purta iăpalmeleăde-a lungul întregii aure pentru a compara senza iileăşiăimaginileăcareăv ăvinăînăminte. Urm ri iăcuăaten ieăceăseăpetreceăînăcorpulăşiămintea dumneavoastr ăînătimpăceăefectua iăaceast ăopera iuneăşi înv a iăs ădistinge iăpropriileăreac iiădeăreflectareaăfenome- nelorăinterioareăaleăpacientuluiădumneavoastr .ăNuăexist ăo tehnic ăspecial ăcareăs ăajuteălaăînsuşireaăacesteiămetode.ăPe m sur ăceăc p ta iăexperien ,ăve iăînv aăs ăv ăbaza iăpe sim minteleăproprii,ăcareăv ăvorăsugeraăcumăs ăproceda i. Pricepereaădeăaăfaceăacesteăcompara iiăesteăînăsineăunăproces mediumistic.ăVe iăînv aăs ăface iădistinc iaăîntreăintui ieăşi gânduri,ăs ăv ăbaza iăpeăintui ieăfolosindăgândireaăcaăsurs deăinforma ii. 39 Plimbând palmele de-a lungul aurei pacientului, îndrep- ta i-v ăaten iaăspreăaceaăparteăaăcorpuluiăs uăînăcareăacesta credeăsauăştieăc ăseăafl ăoădurereăsauăoăboal . 5.ăDac ăînăanumiteăregiuniăaleăcorpuluiăpacientuluiăave i senza iaădeărece,ăsauăîncercândăs ăpalpa iăenergeticănuăse producăniciăunăfelădeăsenza iiăînăpalmeleădumneavoastr ,

Page 22: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

înseamn ăc ăînăaceleăzoneăenergiaănuăcircul ăcumătrebuie. Adesea,ăfenomenulăapareăînăpor iuneaădeălaăgenunchiăînăjos a picioarelor, deoarece oamenii nu se îngrijesc suficient de între inereaăpropriuluiăcorp. Pentruăaăcorectaăfluxulăenergetic,ăcrea iăimaginea mental ăaăuneiăluminiăportocalii, care se scurge din palmele dumneavoastr ăc treăacesteăzoneăreci.ăTrebuieăs ă ine i minteăc ăluminaăportocalieăesteăînc rcat ădeăpropriet i curative.ăînăplus,ăculoareaăportocalieăesteăcald ăcaăSoarele. Energia care se scurge din palmele dumneavoastr ănu v ăapar ine.ăAceastaăesteăoăform ăaăenergieiăcosmiceăneutre. Esteăfoarteăimportant ăaceast ădistinc ie.ăNuăexist ădou corpuriăformateădinăunaăşiăaceeaşiăform ădeăenergie,ăaşa cumănuăexist ădoiăoameniăabsolutăidentici.ăFiecareăcorp poateăfunc ionaănormal doar la nivelul de energie propriu. Dac ădona iăoăparteădinăenergiaădumneavoastr ăuneiăper- soaneăoarecareăînătimpulăvindec rii,ăaceastaănuăvaăfaceădecât s -iăpoluezeăorganismul,ăsl bindu-v ăpeădumneavoastr . Dac ăve iăfolosiăpentruăvindecareăenergiaăcosmic , aceastaăvaăfiăcurat ăşiăclar ,ăneinfluen at ădeăproblemeleăşi emo iileădumneavoastr .ăCândăoătransfera iădinămâinile dumneavoastr ăînăcorpulăpacientului,ăaceastaădevineădeja energiaălui.ăProcesulăseam n ăîntrucâtvaăcuătransfuziaăde sânge, doar c ăesteămultămaiăsimplu.ăPentruăaăfolosiăenergia cosmic ăşiănuăpeăceaăproprieătrebuieădoarăs ădorimăaceasta. înăcapitolulă„Autovindecarea"ăv ăvoiăpropuneăcâteva metode,ăpeăcareăleăve iăputeaăfolosiăînăacestăscop. Multeăpersoaneăcuăcalit iădeămediumăformeaz ăimagini vizualeăcuăenergieăcolorat ,ăcareăvariaz ăînăfunc ieăde 40 intensitateaăenergieiătransmise.ăînăuneleăcazuriădori iăs ăfi i pruden iăînăfolosireaăenergieiăcolorate,ăpeăcândăînăaltele dori iăs ăfi iăputernic,ăchiarădespotic. 6.ăDac ăsim i iăuneleăpor iuniădinăauraăpacientuluiăfoarte fierbin iăsauădense,ăînseamn ăc ăînăacesteăzoneăcantitateaăde energieăesteăexcedentar ,ăacumulându-se într-un loc deoa- rece un alt sector al aurei este blocat. Pentruăaăînl turaăblocajulăexist ădou ămetode: a)ăăV ăimagina iăc ămâinileădumneavoastr ăîmping aceast ăenergieădens ăcaăpeăoăpast ăfierbinteăc treăzonele maiăreci,ăechilibrândăastfelătemperaturaăînăîntreagaăaur . b)ăV ăimagina iăc ăevacua iădinăaur ăc lduraăînăexces, care se va contopi în oceanul de energie cosmic . Oricareădintreămetodeăoăve iăalege,ătrebuieăs ăv ăobişnui i corpulăcuăacestăexerci iu.ăV ăve iăcufundaăcuăadev rat mâinileăînăauraăpacientuluiăşiăîiăve iădistribuiăenergia.ăVe i orientaăcuăadev ratăaceast ăenergieăacoloăundeăesteănevoie de ea. La începutăpute iăîntâmpinaăanumiteădificult i,ăpute i fiăjenat,ădarătrebuieăs ăpersevera iăşiăve iăob ineărezultate palpabileăînăaceast ăactivitate.

Page 23: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

7.ăEtapeleă5ăşiă6ăpotăfiăparcurseăînădou ăminuteăsauăo jum tateădeăor .ăLeăve iăconsacraăatâtătimpăcâtăesteănecesar. Cândăve iăîncheiaăacesteăetape,ăcrea i-v ăimagineaăvizual ăa unuiăfluxădeăenergieăcuratăşiăclar,ădeăculoareăaurie,ăcare izvor şteădinăpalmeleădumneavoastr ăşiăscald ăîntregulăcorp alăpacientului.ăNetezi iăauraăpeăîntreagaăsuprafa ,ădinăcreştet pân ăînăt lpi. 8.ăDac ăpacientulăaăstatăcuăochiiăînchişi,ăîlăve iădeter- minaăs -iădeschid .ăApoi,ăcâtevaăminute,ăs ăsteaăcuăpalmele strânsăunite,ăîncrucişându-şiădegetele.ăîmpreunareaămâinilor împiedic ăpierdereaăenergieiădinăcorpăprinăchakre,ăiarăcele câteva minuteădeălinişteăîiăvorăpermiteăpacientuluiăs ăse aduneăînăcelămaiăadev ratăsensăalăcuvântului.ăEăposibilăca dup ăoăechilibrareăenergetic ăpacientulăs ăseăsimt ăpu in obosit.ăDup ăoăsingur ăşedin ădeăacestăfelăuniiăpacien iăse 41 potăsim iătimpădeădou ăsauătreiăzileămaiăr uădecâtăs-auăsim it pân ăauăvenitălaădumneavoastr .ăEsteăfoarteăbineăs -i preveni i,ăfiindc ăenergiileăvorălucraăaltfelăiarăvindecareaăva sosiăînăcelămaiăscurtătimp.ăEăbineăcaăîntregătratamentulăs ăfie efectuatădeăacelaşiăvindec tor. în timpăceăpacientulăst ăliniştităpeăscaun,ărealiza iăima- gineaămental ăaăunuiămagnet.ăAcestămagnetătrebuieăs ăaduc înapoiăaceaăparteădinăenergiaăproprieăpeăcareăpoateăc ăa i transferat-oăpacientuluiăînăprocesulăvindec rii.ă ine iăminte c ănimeniăaltulăînăafaraădumneavoastr ănuăseăpoateăfolosiăde energiaăcareăv ăapar ine. Relua iăacelaşiăprocedeuăînăsensăinversă- înapoia i prietenului cantitatea de energie ce-iăapar ine,ăpeăcareăeven- tual i-a iăluat-oăînătimpulăvindec rii.ăAcestăprocedeuăcuămag- netulăv ăreaduceăînăstareaădeăcalmăşiăpuritateădeălaăînceputul procesuluiăvindec rii,ăintensificândăeficacitateaăprocesului. Nuătrebuieăs ăuita iăniciodat ăaceasta,ăpentruăc ănuăv ăper- mite iăs ăoărisipi i:ăv ăpute iăsc deaădinăpoten ialulăenergetic, îmboln vindu-v . Risipaăesteăinutil ,ădeoareceăprietenulănuăseăpoateăfolosi deăenergiaădumneavoastr ,ăniciădumneavoastr ădeăaălui. Dac ăsunte iăunămediumăhipersensibilătrebuieăs ăfi iăprudent, pentruăc ăoădat ăcuăenergiaăprimit ădeălaăpacientăpute i prelua maladia acestuia. Pentruăuniiăvindec toriăesteăfirescăs ăiaăasupraălorăpro- blemeleăcelorlal i.ăDac ăunăastfelădeăvindec torăîngrijeşteăo fractur ăaămembruluiăinferior,ăprobabilăvaăşchiop taăoăziăsau dou ,ăalungândăboalaăpacientuluiădinăpropriulătrup. 9. Excesul de energie extras din corpul pacientului în timpulăvindec riiătrebuieăreturnatăenergieiăcosmiceăinofen- sive,ăneutre.ăUniiăvindec toriăseăspal ăpeămâiniădup ăfiecare şedin ăpentruăaăseăeliberaădeăvibra iileănociveăpeăcareăarăfi pututăs ăleăpreiaădeălaăbolnavi.ăAl iiăîşiăscutur ădoarămâinile, înătimpulăşedin elor,ăpentruăaăseăeliberaădeăsurplusulăde

Page 24: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

energie.ăTrebuieăs ăproceda iăcumăcrede iăc ăesteămaiăbine. 42 Multeăpersoaneăconsider ăoăşedin ădeălucruăaăunuiăme- diumăunăritualăvr jitoresc.ăAcesteăpersoaneăpotăfiăînsp i- mântateădeăprocedur ,ădeăaspecteleăsaleătainice.ăEsteăbineăs vorbi iăcuăele,ăs ăglumi i,ăajutându-leăs ăseărelaxeze.ăAtât pentruădumneavoastr ,ăcâtăşiăpentruăpacien i,ăesteăindicatăs termina iăşedin eleăîntr-oănot ădeăoptimism. Dac ăve iăreuşi s ănuăfi iăexcesivădeăsobruă(ceeaăceănu înseamn ăc ătrebuieăs ăave iăoăatitudineăneserioas ăfa ăde activitateaădumneavoastr ădeămedium),ăîiăve iăajutaăpeăprie- teniiăşiăpacien iiădumneavoastr ăs -şiădep şeasc ăteama, crisparea,ăreac iileăalergice,ăp rerile inadecvate despre propriaălorăpersoan . 10.ăLaăterminareaăşedin eiăruga iăpacientulăs ăfac ăo aplecareăbrusc ăînăfa ,ăcâtăseăpoateădeăjos,ătinzândăs ăating podeauaăcuăpalmele,ăapoiăs ăseăridiceăîntinzându-se. Proce- da iăşiădumneavoastr ălaăfel.ăAplecarea înainte cu capul în josăajut ălaăevacuareaăsurplusuluiădeăenergieăprinăaăşaptea chakr ăaflat ăînăcreştetăşiăvaăfaceăs ăv ăsim i iădinănouăcorpul „fizicăşiăreal". VINDEC RIăPRINăCREAREA IMAGINILOR MENTALE Iat ăunăexerci iuădeăcreareăaăimaginilorămentale, la care potăparticipaăactivăatâtăpacientul,ăcâtăşiăvindec torul. 1.ăăEfectua iăetapeleă1-3 ale subcapitolului precedent, „Procedeeăsimpleădeăvindecare".ăEsteăutil,ădarănuăobliga- toriu,ăs ăefectua iătoateăetapeleăacestuiăsubcapitolăpân ăla punctul 7 inclusiv,ăpentruăcaăpacientulădumneavoastr ăs ăse purificeătemeinicăşiăs ădevin ămaiăreceptivălaăopera iile ulterioare. 2.ăSolicita iăpacientuluiăs ăcreezeălaănivelămentalătabloul zoneiăafectateăaăcorpuluiăs u.ăDac ăac iona iăasupraăst rii saleăgeneraleăşiănu înămodădeosebităasupraăuneiăp r iăa 43 corpului,ăve iăsolicitaăpacientuluiăs ăredeaăaşaăcumăîşiăîn- chipuieăimagineaăst riiăsaleăgeneraleăsauăaspectulăs uăexte- rior.ăApoiăîiăsolicita iăs ădestrameăaceast ăimagine,ăf când-o s ădispar ălent.ăProcesulădeăcreareăşiădestr mareăaăacestei reprezent riăvaăpermiteăpacientuluiăs ăelimineăp r ileănega- tiveădinăaceast ăimagine. 3.ăCere iăpacientuluiăs ăcreezeăoănou ăimagineămental aăzoneiăafectateăsauăaăîntreguluiăcorp,ăaşaăcumăarăar taăîn cazulăuneiăs n t iăabsolute.ăRuga i-1ăs ăseăconcentrezeăasu- praăacesteiăsitua iiăînătimpăceăîiăaplica iătratamentul. 4.ăăAcumăcrea i-v ămentalăimagineaăcareătrebuieăs reprezinteăaspectulăpacientuluiăînăîntregimeăsauăalăpor iunii afectate,ăînăcazulăuneiăs n t iăperfecte.ăCândăimaginea va fiăcomplet ,ăîncepe iăs ăac iona iăasupraăaureiăpacientului.

Page 25: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Dac ălucra iăpentruăînl turareaăuneiădureriădeăcap,ă ine i mâinileădeasupraăcapuluiăpacientului;ădac ătrebuieăeliminate durerileăabdominale,ă ine iămâinileădeasupraăabdomenului pacientului etc. Ve iăac ionaăasupraăaureiădinăzonaăafectat ăpân ăînămo- mentulăînăcareăve iăsim iăc ăprocesulăs-aăîncheiat.ăDestr ma i imagineaăf când-oăs ădispar ălent,ăapoiăsolicita iăpacientului s ăprocedezeălaăfelăcuăimagineaăalc tuit ădeăel. 5.ăImagina i-v ăacumăoăenergieăaurieăluminoas ,ăcare circul ăprinăambeleăcorpuri,ăpacientăşiăvindec tor. 6.ăîncheia iăprocedurileăşiăvindecareaăefectuândăetapele 9ăşiă10ădinăsubcapitolulă„Procedeeăsimpleădeăvindecare". TRATAMENTEăLAăDISTAN A Vindecareaălaădistan ăseăpoate face prin transmiterea energieiăc treăoăalt ăpersoan ăcareănuăseăafl ăal turiădeănoi. Deăexemplu,ălaă6ădiminea aăpute iătrimiteăunchiuluiădumnea- voastr ăcareălocuieşteăfoarteădeparteăunăfasciculădeăenergie luminoas ădeăculoareăportocalie,ăcareăs -i vindece genun- 44 chiulăbolnav,ădup ăceăînăprealabilăl-a iăanun atăceăave iăde gând.ăEnergiaăpsihic ăpoateăfiătransmis ăşiăf r ăaăpreveni destinatarulăasupraăinten iilorădumneavoastr .ăAcestăal doileaăcazăgenereaz ăoăproblem ăimportant ădeăordinăetic: este oareăcinstităs ăac ion măastfelăasupraăunuiăomăcareănu ştieănimicădespreătoateăacesteaăşiănuăşi-a dat acordul? De regul ,ăr spundemă„nu". Esteăgreşităs ăproced măastfel,ădeoareceăniciăunăomănu poateăprimiăenergieăpsihic ădeălaăunăaltulădac ăaceastaănu este coordonat ăcuăelălaănivelulăexisten eiăsale.ăBoala,ăcaăşi s n tatea,ăconstituieăoăproblem ădeăop iuneăindividual . Este bun obiceiul persoanelor-medium care-şiăperfec io- neaz ăpermanentătehnicaăasupraăproprieiăpersoane. Majoritateaăoamenilorăconsider ăc nu ar fi o atitudine tocmaiăprieteneasc ădac ăînăsecretăs-arăapucaăs ămute mobilaădinăcaseleăprietenilorănumaiăpentruăc ănuăcorespunde gustuluiălor.ăLaăfelădeălipsitădeătactăarăfiăs ătransmi iăenergie înăcorpulăalteiăpersoaneăf r ăacordulăacesteia. Mul iăîncep toriăînădomeniulăvindec riiăpsihiceăsunt tenta iăs ăac ionezeăasupraăaătotăceăleăieseăînăcale:ăplante, animale,ăautobuze,ăpersoaneăcuăaspectăboln vicios.ăDar acestăgenădeăac iuniănuăconstituieăaltcevaădecâtăamestecăîn via aăaltcuiva.ăVindec torulărespectivăprocedeaz ăastfel pentruăpropriaăsaădistrac ieăşiănuăpentruăbineleăcelorlal i. Dac ăcinevaăesteăbolnav,ăaceastaăesteăproblemaălui personal .ăDac ăomulăviăseăadreseaz ăsolicitândăvindecarea, atunciădevineăşiăproblemaădumneavoastr .ăTotulăesteăfoarte simplu.ăNuăpute iăfaceăbineăcuivaăîmpotrivaăvoin eiăsale, deoareceăastfelăoăparteădinăelăseăvaăsup raăpeădumneavoastr pentruăaceast ătentativ . Desigur,ăexist ăcazuriăcândăvindecareaăpacientuluiăeste

Page 26: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

permis .ăDac ăa iădiscutatăproblemaăcuăcelăimplicat,ăiar acestaăşi-aăexprimatăacordulăsauăaăsolicitatăvindecarea,ăpute i ac iona.ăMetodaăprezentat ăînăcontinuareăesteăsimpl : 45 1.ăăDac ădori i,ăscrie iăunuiăprietenădataăşiăoraălaăcare dori iăs ălucra iăcuăelăşiăruga i-1ăs ăseărelaxeze.ăAceast ăpre- g tireănu esteăîntotdeaunaăpotrivit ,ăuneleăpersoaneădevin neliniştiteăcândăcunoscămomentulăac iuniiănoastre.ăVe i decideăsingurăcumăs ăproceda i. 2.ăAşeza i-v ăpeăunăscaunăcuăsp tarăînaltăşiădrept,ărelaxa- i-v ,ăapoiăv ăîmp mânta i. 3.ăElibera i-v ăminteaădeăgrijiăşiăcrea iăimagineaămental a omului pe care-1ăve iăvindeca.ăDac ănuăşti iăcumăarat , imagina i-v ăoăsiluet ,ăoăimagineădestulădeăaproximativ , f r ădetaliiăcaracteristice.ăNuăesteăimportantăs -iăşti iăcu exactitateăînf işarea,ăimportantăesteăs ăşti iăcu precizie cine esteăpersoanaăpeăcareăoăve iăvindecaă(procedeulăseămai numeşteăvindecareăpeăfantom ). 4.ăCândăreprezentareaăvaădeveniădestulădeăclar ,ăface i leg turaăcuăP mântulăpentruăaceast ăimagineălaăfelăcaăpentru unăomăviuăaflatăînăaceeaşiăcamer ăcuădumneavoastr .ăRea- liza iăîmp mântareaăfolosindăimagineaă ruşului,ăcareăapare peăreprezentareaămental ăaăpacientului.ăApoiăv ăimagina iăo lumin ădeăculoareăportocalieăcareăumpleăimagineaăpacientului absentăşiăstr luceşteăînăinteriorulăcorpuluiăşiăaureiălui. 5.ăDac ăac iona iăpeăoăanumit ăzon ăaăcorpului,ăconcen- tra iăasupraăacesteiaăoălumin ăportocalieădeosebitădeăputer- nic ăşiădeăstr lucitoare.ăApoi,ăpeăunăecranăseparatădinămintea dumneavoastr ,ăv ăimagina iăc ăzonaărespectiv ăpacientului are un aspect diferit,ădeăs n tateăperfect .ăAcumăsuprapune i înăgândăimagineaăorganuluiăs n tosăpesteăimagineaăini ial a zonei bolnave. 6.ăEfectua iăetapeleăpreliminareăatâtătimpăcâtăve iăcon- sideraănecesar.ăînăîncheiereăface iăimaginileăs ăseădestrame şiăimagina i-v ăunăSoareăgalbenăşiăstr lucitorăcareăp trunde înătrupulăpacientuluiăşiăîlăumpleăcuătotul.ăRepeta iăapoi procedeulăşiăpentruăpropriulădumneavoastr ăcorp. 7.ăăîncheia iăşedin aăprintr-o aplecare înainte, ca în punctulă10ăalăsubcapitoluluiă„Procedeeăsimpleăde vinde- 46 care".ăCândăomulăesteădeăacordăs ăfieătratat,ărolulădumnea- voastr ăcaăvindec torăesteăfoarteăclar.ăDarăceăvomăfaceădac vineăunăprietenăşiăneăspune:ă„Mamaămeaăesteăîntr-adev r foarteăbolnav .ăEsteăinternat ăînăspital,ăareăoăform ăfoarte rar ăaănuăştiuăc reiămaladiiăcomplicateăşiăseăpareăc ănuămai esteănimicădeăf cut...ăNuăvreiăs ăfiiăatâtădeăbunăşiăs ăîncerci s ăoăvindeci?ăTe rog. Am întrebat-oădac ăvrea,ădarăeaănu crede în toate astea." Dac ănuăpute iărefuzaăpurăşiăsimplu,ăexist ăoăsingur

Page 27: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

cale,ăoămanevr ădeăînv luire. împ mânta i-v ,ăimagina i-v ăc ăvorbi iăcuăbolnavaăab- sent ăşiăspune i-iăc ăave iădeăgândăs ăîiătransmite iăenergieăpo- zitiv ăvindec toare.ăîiăve iăspuneăc ăorganismulăeiăpoateăabsor- biăaceast ăenergieăatâtăcâtădoreşte,ărestulăvaăfiărespinsădeăaur . Laăînceputăpoateăp reaădeănecrezut,ădarăîncheia iăcu adev ratăunăacordăşiăstabili iăcuăbolnavulăunăcontactălaănivel psihic.ăConştiin aăluiăprecisănuăv ăvaăauzi,ădarăapelulădum- neavoastr ăvaăfiăprivitălaăaltănivel. Dup ăceăa iăstabilităcontactul,ăfolosi i-v ăpropriaămetod pentru transmiterea energiei de vindecare. Pute iăalegeăima- gineaăunuiăfluxădeăenergieăpl cutăcolorat,ăcareăseăîndreapt c treăpacientulădumneavoastr ,ăs ăv ăpute iăgândiănumaiăc boalaăluiăaăfostăînfrânt ăşiăs ăv ăimagina iăc ăesteăs n tosăşi fericit.ăDup ăcumăamămaiăspus,ăsuntemădeăp rereăc ănu trebuieăs ăp trundemăînăauraăpersoanelorăneavizate,ăcareănu b nuiescănimic.ăDarădac ăconsider măaceast ăp trundere necesar ,ătrebuieăs ăac ion măuşorăşiăcuăgrij ,ăiarărezultatele ob inuteăvorăfiăuimitoare. VINDECAREA CU AJUTORUL UNUI SPIRIT-MENTOR Aşaăcumăamămen ionatăînăprimulăcapitol,ăactivitateaăde mediumăurmeaz ădou ăfeluriădeătradi ii:ăanimist ăşiăspiri- 47 ist .ăDup ăcumăamămaiăspus,ăsuntemăadep iiătradi iilor animiste,ădeoareceăeleăpunămediumulăînăapropiereaăadev - rateiăsurseăaăharuluiăs uă- propriaăpersoan .ăDarăşiătradi ia spiritist ă(spiritualist )ăaăparcursăunădrumălungăşiăglorios, încununat de numeroase succese. „Mentoriiăspirituali",ă„Conduc toriiăvindec tori" sau „Mentoriiăvindec tori"ăsuntăînăesen ăajutoareleăşiăsf tuitorii aănumeroşiăvindec tori.ăînăvocabularulăobişnuit,ă„duhuri" înseamn ăşiă„spirite",ă„fantome".ăPrefer măprimulătermen, deoareceăalădoileaăneăfacemăs ăneăgândimălaădiferite povestiri mai multăsauămaiăpu inăneserioase,ăpotriviteămai multădeăs rb toareaăTuturorăSfin ilor. Ambeleătradi iiăseăbazeaz ăpeăfaptulăc ăto iăoameniiăau ună„suflet",ăcareăîntr-unăanumeăsensăesteănemuritorăşiăcare peătimpulăvie iiă„locuieşte"ăînătrup.ăCândăomulămoareăşi formaăsaăfizic ăîşiăîncheieăciclulăpeăP mânt,ă„fiin aăinte- rioar "ă- sufletul - îşiăcontinu ăexisten aăîntr-un plan diferit peăcareăîlădenumimăconven ională„planulăastral".ăSufletul continu ăs ăiaădiverseăalteăformeăfiziceăşiăs ătr iasc ăalte vie i;ăelăiaănoiăformeădeăfiecareădat ăcândăp trundeăîntr-un nouăcorpălaănaştereaăacestuia. Fiecareăomăareăamintiriăsubconştienteă(şiăîntr-o oarecare m sur ăconştiente)ădespreăvie ileăsaleăanterioare.ăînăunele credin eăînăcareătrecutul,ăprezentulăşiăviitorulăsuntăconsi- derateăfa eteădiferiteăaleăunuiăprezentăatemporal,ăoamenii consider ăc ăauă„amintiri"ăsubconştienteăşiădespreăvie ile

Page 28: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

viitoare.ăAceast ăversiuneăexplic ăpreviziunileă- capacitatea de a afla viitorul. Intreăîncarn rileăsuccesive,ădeălaămoarteaăunuiăcorpăpân laănaştereaăaltuia,ăînăcareăvaătr iăacelăsuflet,ăelăseăafl ăîn aceast ăstareăastral ,ăposedândătoateăinforma iileăşiăîntreaga experien ădinăîntrup rileăanterioare,ădarăf r ăemo iile puterniceăcareăînso escăexisten aăfizic .ăMulteăspiriteăcareăau ac ionatăpeăP mântăcaăvindec toriăîşiăp streaz ăinteresulăşi continu ăs ăînve eăşiăînăplanulăastral. 48 Dinădorin aădeăaăseăperfec iona,ădinăsupunereăfa ăde karmaăproprieăsauădoarădinăprietenie,ăduhurileăpotădoriăs colaborezeăcuăoameniiăînăcarneăşiăoase.ăAceast ăcolaborare poateăfiăavantajoas ăpentruăambeleăp r i:ăvindec torul profit ădeăcunoştin eleăşiăsfaturileăduhului,ăiarăduhul,ălipsit deătrup,ăcareănuăareăsuficient ăfor ăînăplanăfizic,ăsporeşte efectulăac iunilorăsaleăcuăajutorulăpersoaneiăfiziceăcuăcare colaboreaz . Cumăob ineăunăvindec torăajutorulăunuiăspirit?ăUnii vindec toriăspunăc ăesteăposibilăprinăapropiereaădeăspirite sau prin viziuni. Al iiăstabilescăchiarăeiăcontactulăini ial, acordându-seăpeălungimeaădeăund ăaălumiiăspiritelorăşi solicitându-leăajutorul.ăAlteăpersoaneăsus inăc ăduhurileăsunt purăşiăsimpluăprintreănoi. Indiferent de caz, primulpas în vindecarea cu ajutorul unui spirit mentor va fi stahTlirea contactului între vinde- c torăşiăfiin aăspiritual ăcuăcare _^a_colabora. Uneori spiritul "seprezint ăvindec toruluiăpentruăaăînlesniăcontactul.ăCând vindec torulă ineămâinileădeasupraăpacientului,ăelăroag spirituls ujiientorăs ăseooncentrezeăasupraămâinilo răsaleăşi saăac ioneze^ăasurjra_ăpacien i i lui prin ele. Vindec torulăseăpoateăpuneălaădispozi iaăspirituluiăl - sându-şiămâinileăconduse"3eăacesta.ăAceast ăsupunere începeăcuăoăimagineăvag ăaădirec ieiăînăcareătrebuieăs ăac io- nezeăvindec torulăşiăcreşteăpân ălaăunămagnetismăputernic, careăconduceăpurăşiăsimpluămâinileăvindec toruluiăde-a lungulăşiăde-aălatulăaureiăpacientuluiăsauăleăopreşteăîntr-un punct, deasupra unei anumite zone din organismul acestuia. Uniiăvindec toriăprefer ăs -şiăaleag ăsinguriăloculădeăac- iune,ăapoiăs ăseălaseăînăvoiaămentorului.ăCândăvindec torul simteăc ăşi-a încheiat munca sau spiritul îi spune aceasta, el roag ăduhulăs ăseăîndep rteze. Acesteăentit iăcomunic ădeăobiceiăcuăvindec toriiăprin unulădintreăceleădou ăprocedeeăposibile.ăPrimulăprocedeu esteăcelămaiăsimpluăşiăesteăcunoscutăsubădenumireaăde 49

Page 29: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

„iptui ie"ăaăvindec torului.ăAlădoileaăprocedeuăseănumeşte „claraudibilitate"ă(vindec torulăaudeăvocileăfiin elorăf r trupăsauădiscut ăcuăele). „Claraudibilitatea"ănuăesteăasem n toareăauzului obişnuit;ăesteămaiăcurândăunăauzăinterior,ăaşaăcumăneăauzim glasulăinterior.ăMul iăoameniăcareăaudăvociăşiăcredăc ăau înnebunit au în realitate de a face cu fenomenul de claraudibilitate,ăf r ăîns ăaăfiăconştien iădeăaceasta. Fenomenulăclaraudibilit iiăpsihiceănuăesteăuşorăde descrisăşiănuătoateămediumurileăauăaceast ăcapacitate, sau ştiuăs ăoăfoloseasc .ăAceastaăcapacitateăpoateăfiădezvoltat prinăpractic .ăPentruăuniiăesteămultăpreaăneobişnuit,ăchiarăîi sperie.ăUnorăpersoane,ăduhurileăleăpotădaăsugestiiăpsihiceăşi mentale în timpul procesului de vindecare. Nici un practicianănuătrebuieăs ăintreăînăpanic ăatunci cândăduhulăac ioneaz ăprinăelăsau- intr ănemijlocităînătrupul unuiăvindec torăsauăclarv z tor. Nuătrebuieăs ăîncerc măs ăfolosimăînăactivitateaăde vindecare ajutorul duhurilor-mentorăpân ănuăneăasigur m sprijinulăunuiăvindec torăspiritualistăexperimentat.ăA iăputea înv aăfoarteămulteădinăcontactulăcuăprieteniiăcuăsauăf r trup,ătotuşiăscopulăîntregiiădumneavoastr ăactivit iăpsihice nuăesteădecâtăconştientizareaăaăceeaăceăsunte iăînărealitateă- creatorul absolut alăpropriuluiăEU,ăcareăîşiădezvolt ăfor aăşi libertatea alegerii. Entit ileăspiritualeănuăauătotdeaunaăsolu iaăproblemei peăcareăoăformul m.ăExisten aăextracorporal ăesteădoarăo form ădiferit ădeăexisten ăfizic .ăNju_ioate--spiritele sunt sfin i.ăMul iăspiritiştiăgreşescăcrezândăc ăunăduhătrebuieăs ştieătotulămaiăbineădecâtăei.ăFiin eleăf r ătrupăpotăs ăuiteăcum trebuieăs ăac ionezeăînăplanăfizic. Dac ăsunte iăposedatădeăunăduh,ăsauăînăcasa dumneavoastr ăbântuieăfantome,ăaceastaăconstituie rezultatul nemijlocităalăfaptuluiăc ănuăşti iăs ăspune iă„NU". Aăspuneă„NU"ăesteăoădeprindereăfolositoareăcareătrebuie 50 dezvoltat ăînăplanulăactivit iiăpsihice.ăDac ăvre iăcaăduhu- rileăs ăpleceădinăcasaădumneavoastr ,ătrebuiăs ăleăsolicita i aceasta,ădeşiănuăcredăc ăsuntămul iăoameniăcareăarăavea curajulăs ăprocedezeăastfelăpentruăaăseăeliberaădeăprezen a uneiăfiin eăf r ătrup. CHIRURGIA PSIHICA SAU PSI Chirurgiaăpsihic ăesteăexactăceeaăceăreprezint ădenumi- reaăei:ăoăchirurgieăf r ăinstrumenteăchirurgicale,ăaparatur , spitaleăşiăpreparateăanestezice.ăChirurgulăîşiăaşeaz ămâinile 2oaJ£--p€^Ji^p_ul__gacientului,ăîşiăintroduceădegete le^ în iteriorul c orpului,ăexecut ămişc riănecesareăşiăscoate ceva" din interior - esuturiăafectateăsauăcorpuriăstr ine.

Page 30: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

interiorul c orpului,ăexecut ămişc riănecesareăşiăscoate „ceva"ădinăinterioră- esuturiăafectateăsauăcorpuriăstr ine. Opera iaăpoateăduraă2-3ăminuteăşiădoarărareoriăareăoădurat deăjum tateădeăor .ăCândăopera iaăseătermin ,ăchirurgulăface câtevaăpasgăşiăranaăseăî nchideăînătotalitate,ăf r ăs ăr mân semneăsauăcicatrice.ăDeăobiceiăacesteăopera iiănuăsuntăînso- iteădeăniciăunăfelădeădureri. Deşiăaparentănuăprezint ăîncredere,ăaceast ămetod ăa fostădeăajutorămultorăbolnavi.ăFoarteăpopular ăesteăchirurgia PSI în insulele Filipine. Cel mai cunoscut chirurg PSI este Tony^Agpaoa, care a practicatăînăFilipine.ăReputa iaăsaădeosebit ăaădeterminat numeroşiăeuropeniăşiăamericaniăs ăîntreprind ăc l torii costisitoareăpân ăînăFilipine,ăpentruăa-1 vedea în lucru. Opera iileăluiăsuntăînso iteădeăsânger ri,ădarălaăelăsângeleăse coaguleaz ăînăcâtevaăsecunde,ăînătimpăceăopera iileăobişnuite au ca timp de oprire a hemoragiei 8-10 minute. Mul iăchirurgiăPSIăsus inăc ănuăesteănevoieăs ădeschid pacientulăşiăopera iileălorănuăsuntăînso iteăde sângerare. Dar eiăprocedeaz ălaădeschidereaăpacientuluiăşiădetermin ămici pierderiădeăsângeăpentruăcaăpacien iiăs ăaib ămaiămult încredereăînăopera ie.ăDup ăcumăspuneaăRositaăRodriguez, 51 i/.a. 11 ia.il unădiscipolăalăchirurguluiăTonyăAgpaoa:ă„Trebuieăs ăîn e- lege iăc ăatunciăcândăomulăcheltuieşteăîntreă500ăşiă2ă000ăde dolariăşiăstr bateă11ă000ădeămile,ăelăareănevoieăs ăvad ăo mic ăpat ădeăsânge,ăcaăs ăcread ăc ăesteăvindecatăşiăc ăTony 1-a operat într-adev r.ăLaăînceputătoateăacesteaăerauădestinate oamenilorăignoran i,ădarăamericaniiăşi-au format convin- gereaăc ăaşaătrebuieăs ăseăpetreac ălucrurile.ăTo iăvorăs vad ăsânge." Cândădegeteleăchirurguluiăp trundăînăcorp,ăeleăatragăca un-magnetă esuturileăbolnave.ăUniiăchirurgiăniciănuătrebuie s ăp trund ăînăcorpulăbolnavului,ăsauănuătrebuieăs ăoăfac ăîn apropiereaăimediat ăaăzonelorăafectateă- magnetismul lor extrage totul din orice parte a corpului. Nimeniănuăştieăcuăexactitateăceăanumeăfaceăchirurgulăcu degeteleăpentruăaăp trundeăînăcorpulăpacientului.ăProbabilăc energiaămodific ăformaămaterieiăsauălucrurileăseăpetrecăaşa cumărelateaz ăyoghiniiăindieni,ăcareăîşiăînfigăînătrupăaceăşi cu iteăf r ăs ăsimt ăniciăoădurere.ăEiăspunăc ăacesteăobiecte trecăprintreăceluleăf r ăs ăleăating .ăPersonal^jrjjUau-reuşit opera iileăapendicit ,ăfibrom.uterin,ăchisturi,ăopera iiăde malfopnatieărenal ,ăf r ăs ălasăvreoăurm ădeăsânge.ăTotulăse petreceaălaăniveljnjgn alăşiăsugesti Multe cazuri au fost vindecate introducând pacientul înăstareădeătrans ăsauăhipnoz .

Page 31: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

CAPITOLUL III Autovindecarea Cândăave iăoădurereădeăcapăşiăaceastaătrece,ăv-a iăt iatăla unădegetăşiăranaăs-aăvindecat,ădac ăsearaăa iăr cităiarădimi- nea aăv ăsim i iămaiăbine,ăv-a iăvindecatăsingur. Autovindecarea este un procesj ia ural.ăEsteăoăsarcinaăa organismului într-oăm suraăatâtădeămare,ăîncât,ăînăcazulăbolilor neînsemnateăşiănuănumai,ăneăpunemăsperan eleădeăvindecareăîn sistemul nervos-pefiferic,ăaceast ăparteăneşurjus _voin ei noastreăcareăcomand ăreşplra ia^Jigeş ia,ăb t ileăinimiiăşi reînnoirea, la fiecareăşapteăani,ăaătuturorăcelulelorădinăcorp. Diferen aăîntreăvindecareaăprinăintermediulăsistemului nervosăperifericăşiăautovindecareăconst ăînăcapacit ileăcare r mânălatenteăsauătrecăneobservateăşiăpeăcareăleăpute iăfolosi conştient,ăleăpute iădirija. TREZIREA înăşcolileămistice,ăprimulăpasăc treăconştientizareaăfor e- lor individuale îl copstituie procesul «trezirii". Toate aceste şcoliăseăsprijin ăpeăteoriaăc ,ăînăceaămaiămareăparte,ăneăafl m cuăto iiăîntr-oăstareămaiămultăsauămaiăpu inăinconştient ăa min ii.ăMareleămisticăD.ăGurdiaevădenumeşteăaceast ăstare „adormire".ăîntr-adev r,ăcândă„încerjeiiL_s ăneătrezim", 53 senza iaăesteăc ăpurăşiăsimpluăamămo itătoat ăvia a.ăBiblia descrieăacestăprocesădeătrezireăcaăoă„c dereăaăpânzeiădeăpe ochi",ăpentruăc ădintr-oădat ăîncepemăs ăvedemăşiăs ăîn ele- gem lucrurile într-un plan inaccesibil anterior. Primulăpasăpeădrumulătreziriiăşiădezvolt riiăcapacit ilor PSIăîlăreprezint ăintroşp_ec jia, observarea a ceea ce suntem, ceeaăceăfacemăînăraportăcuănoiăşiăceilal i. Observ măcg-ne, facg fmcj tjjşiăceănu,ăceăneăsup r ,ăneăplictiseşteăşiăneăagit şi,ăînăprimulărând,ăobserv măceăneăarunc ăînăaceast ă„ador- mire",ăceăseăpetreceăînăvia aănoastr ăşiăneăîmpiedic ăs ătr im înăprezent,ăs ăfimă„acum,ăaici". Majoritatea oamenilorăconstat ăc ăseăconecteaz ălaăreali- tateăpeăoădurat ădeăcâtevaăsecundeăşiăseă„deconecteaz "ătimp deăcâtevaăore.ăApoiăîşiăurm rescăcomportamentulăşiăseăconec- teaz ădinănouăpentruăcâtevaăsecunde,ăpentruăaăseădeconectaăiar pentru alte câteva ore. Oamenii observ ăaccidentală(dac ăvor continuaăacestăexerci iu),ăuneoriădup ăcâtevaăzile,ădarădeăobicei dup ăcâtevaăs pt mâni,ăc ăîncepăs ăseăconectezeăperioadeăceva maiălungiădeătimpăşiăseădeconecteaz ăpentruăperioadeăscurte. Uspenski,ăunulădintreăceiămaiătalenta i discipoli ai lui Gurdiaev,ăaădenumităacestăprocesă„memorareaăEU-lui". Procesulădeăautoobservareăactiveaz ăzoneleălatenteăale creierului,ăpeăcareăleăcunoaştemădreptă„subconştient".ăCând aceast ăparteăaămin iiănoastreăseătrezeşte,ăeaăelibereaz ăoăfor

Page 32: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

imens ,ăacumulat ădarăneutilizat ădeăindivid.ăAceastaăeste for aăzoneiăPS Iăşiăeliberareaăeiăd ăunănouăsensăvie ii.ăEsteăînce- putulăautocunoaşterii,ăpeăcareăto iămariiăîn elep iăauăconside- rat-oădreptăprimulăpasăc treăeliberareaădeăc tuşeleăvie ii. în prezentul capitol vom analiza diverse metode apli- cate în autovindecare cu rezultate asupra tuturor bolilor, de la o durere de cap la cancer. V ăpute iăobservaăoriundeăşiăoricând.ăEsteăunăproces continuu,ăcare,ăatâtătimpăcâtăîlăve iăpractica,ăvaădeschide toate uşile.ăNuăvaătrebuiăs ăatingemăunăanumitănivelăal conştiin eiăpentruăaăc p taăanumiteăcunoştin eăîntr-oăalt 54 form .ăCândăv ăautoobserva i,ătotulăînăvia aădumneavoastr devineăoăparteăaăprocesuluiăpropriuădeăevolu ie. DUREREAăŞIăBOALA Durereaăşiăboalaăintervinăprinăperturba iileădeăechilibruăal energiei vitale. Aceste dezechilibre pot avea loc ca urmare a unorjmg r ri,ămiciăirit jisauăînăurmaăunuiăconflictămaiăvechi care nu a fosTniciodaj a^uitatăşiăniciăsolu ionatăînăînt regime. Eleăseăpotăinstalaăşiăca urmare a unor train foarte re- cente.ăDac ăv-a iăpetrecutăunătimpăcuăoăpersoan ăpeăcareăo considera iăoăcunoştin ăbanal ăşiăîntâmpl toare,ăs ănuăv mira iădac ăve iăsim iădureriăînăzonaăcervical .ăînăcazulăunei iubiriăpute iăsuferiădeădureriăcardiace. Zonaăafectat ăaăcorpuluiă"începeăs ăsemnalezeăstareaăîn careăseăafl .ăOăboal ăaăorganelorăgenitaleădetermin ărefuzulăre- la iilorăsexuale.ăLaringitaăsauăfaringitaăseămanifest ăprinărefu- zulădeăaăcomunica,ăoăboal ăaăochilorăduceălaărefuzulădeăaăvedea ce se petreceăînăjurulănostru.ăDurerileădeăumeriăşiădeăspateăne arat ăc ăpersoanaărespectiv ăpoart ăpeăumerij^eyj i-teăvie ii. Pân ăcândăboalaădevineăsesizabil ălaănivelulăcorpului fizic,ăeaăseămanifest ălaănivelulăpsihicăsauăastral.ăDeăaceea, oăpersoan ăcareăpractic ăcitireaăpsihic ăpoateăpuneăun diagnostic cu mult timp înainte de instalarea bolii sau, cel pu in,ăpoateăaflaăc ăînăcurândăseăvaădeclanşaăoăboal . Aceast ăcapacitateăpoateăfiăfolosit ăatâtăînăceeaăceăpri- veşje-prwpria^persoan ,ăcâtăşiăpentruăceilal i. C Boala \s)ie un proces prin care rnjpni ne infnrrnf-a/ despre-apgn iaăunuiădezechilibruăcareăs-a instalat ^ H ur- meaz ăs ăseăinsta leze.ăCândăseăobserv ăînăcâmpulăaureiăc se apropie boala,"ne putem întreba ce anume s-a dezechili- brat în afara psihiculuiăşiăceăseăpoateăfaceăpentruărestabilirea

Page 33: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

dezechilibrului. Procesulădeăîmboln vireăreprezint ăoăparteădinăstareaăde s n tate,ădeălaăcareăuneoriătrebuieăs ăneăabatemăprobabilăşi 55 s ăneăîmboln vim.ăDarăunădramădeăpruden ăfaceăcâtăunăcar de leacuri.ăDac ăputemăc p taăinforma iiăpsihiceădespreănoi înşine,ăvomăputeaăevitaădeăceleămaiămulteăoriăapari iaăîm- boln virilor,ăsauăleăvomăputeaăatenua,ăîntrebându^neăorga- nismul cejnuriie_£sle-Q£C£sar pentru rejarcrfa echilibrului s uăpsifJuTsiăîndeplinindu-ice rerile. Vomăanalizaădiferiteădirec iiădeăac iune.ăTotăceeaăceăam studiatădespreăvindecareaăcelorlal iăpoateăfiăaplicatăpentru vindecarea propriei persoane. Procedeulădeăautovindecareămental ăprezentatămaiăjos esteăasem n torăceluiădinăcapitolulăalăH-lea. ^)\şe£a iţy ăpeăunăscaunăc\iăsp tarulădrept,ăcuăt lpileăli- piteăpeăpodea.ăPicioareleănuăseăîncrucişeaz .ăMâinileăseăaşeaz pe^ejiunchi,ădeăregul ăcuăpalmeleăînăsus.ăNuămesteca iăgum , nuăfuma i,ănuăasculta iăradioul.ăVomădenumiăaceast ăetap „şederea înăpostur ăPSI"ăsauă„intrareaăînătrans ". 2.ăînc^jide Lochiiăşiărelaxa i-v ,ăpurifica i-v ăminteaăpeăcât posibilăşiăorienta i-v ăîntreagaăaten ieăc treăpropriaăpersoan . 3.ăRealiza iăîm^ mântarea. 4.ăImagina i^va_aura,ăîncepândădeălaăcap.ăNuăargăimp or- tan jiac ăputem qS^" n " " r^ypHpm Vom studia citirea aureiăînăcapitolulăurm tor.ăUrm ri iăîntreagaăaur ,ăpornind de la cap, de-aălungulăgâtului,ăumerilor,ăbra elor,ătrunchiului, picioarelor,ăpân ălaăt lpiăinclusiv.ăîncerca iăs ăsim i iăauraăla nivel mental.ăDac ăvedem,ărealiz măoăimagineăvizual ăsau percepemăunaăsauămaiămulteăzoneăreciă(deăpild ,ăunăaisberg, oăimagineăfoarteărafinat ăaăceeaăceăreprezint ăfiin aănoastr ), sauădac ăîntr-oăanumit ăzon ănuăpercepemănimic,ăaceastaăîn- seamn ăc ăenergiaăesteăblocat ătocmaiăînăaceast ăzon ăa aurei.ăCrea iăînăminteăoălumin ăporto calieăneutr ăşiăorien- ta i-oăc treăacesteăzone. Dac ăuneleăpor iuniăaleăaureiăneăparăfierbin i,ăgroaseăsau dense, aici s-aăacumulatăpreaămult ăenergieăcaăurmareăaăblo- c riiăzonelorăreci.ăînăacestăcazăneăimagin măc ăîmpr ştiem excesulădeăenergieăc treăzoneleăreci. 56 5)Dup ăceăîncheiemăetapaăanterioar ăşiăenergiaăîncepe s ăcirculeăprinăîntreagaăaur ,ăcre mămentalăimagineaăunei energii,ăpureăşiălimpezi,ădeăculoare^jume^Juminoas ăşi

Page 34: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

neutr ,ăcareăscald ăînăîntregimeăcorpulăpropriu. 6.ăV ăimagina iăacum_mâinileăcareleănetezesc aura din creştetăpjm _înj lpj. T^JDeschide iăochii,ăîmpreunati-v ăpalmeleăşiăr mâne i linişti iă impjle.-Lininut.ăApoiăapleca i-v ăbruscăînainteăşiăr - mâne iătimpăde un minut cu capul, l satăînăjo

s în final, ridi- ca i-v ăşiăîntinde i-v ăbine.ăDac ăsim i iăc ăcevaănuăesteăîn regul ,ăplimba i-v ătimpădeăcâtevaăminute,ăînainteădeăaăap rea înăpublic.ăVomădenumiăaceast ăetap ă„ieşireaădinătrans ". DIRIJAREA ENERGIEI Folosirea gchilibrulu iăîntreăenergiaăterestr ăşiăceaăcosmi- c ,ăpentruămen inereaăunuiăpsihicăstabil,ăesteăcunoscut ăsub denumireaădeă„dirijareaăenergiei".ăEsteăprocedeulăidealăcare neăajut ăs ăneăînc rc gTBate riile,ăs ăacumul măenergieăşiăs restabilim echilibrul energetic dereglai-deăproblemeleăvie ii cotidiene,ăsauăs ărealiz m oăcur areăcomplet ăaăsistemului energetic propriu. " Deşiănuăpropunemăcuăprec dereăoăanumit ăpractic ăde dirijareăpermanent ăaăenergiei,ătrebuieăs ăsubliniemăc acesta este un minunat mijloc p entru a începe în mod adec- vat ziua sau pentru a ne revigora la ter minarea programului deălucru.ăDeăasemeneaădirijareaăenergieiăesteăfoarteăutil înainteădeăîncepereaăunuiăprocesădeăvindecareădeădurat ăşiăla încheierea acestuia, în restabilirea echilibrului psihic. A. Dirijarea energiei terestre 1.ăEfectu măetapeleă1-3 din capitolul al II-lea. 2.ăNeăîmp mânt m,ăapoiăneăfocaliz măaten iaăasupra chakrelorădeăpe.t lpileăpicioareloră(amplasateăînăscobitura 57 t lpii).ăNeăimagin măen erg iaăP mântului, de culoare cafe- niu-deschis,ăcareătreceăprinăchakreleădinăt lpileănoastreăşi circul ăprinăpicioare,ăajungândăapoiălaăprimaăchakr ă- Muladhara.ăPutemăsim iăaceast ăenergieă(astfelăseăîntâmpl cuăfoarteămul iăoameni). ■3-Ne imag in măcumăstr bate- energiaăterestr ăîntregul corp,ătrecândădinăprimaăchakr ăînăsusăpân ăînăSahasrara. Trimitemăoăcantitateădinăaceast ăenergieăşiăc treăchakrele palmelor.ăNeăimagin măcumăaceast ăenergieăseăscurgeăîn propriaăaur .

Page 35: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

4. Când energia atinge cea de-a 7-aăchakr ădin creştetul capuluiăoădirij măînapoi,ăînăjos,ăprinăcorpulănostru.ăCând energiaăajungeădinănouăînăprimaăchakr ,ăoăvomădirijaădrept înăjos,ăprinătijaănoastr ădeăîmp mântareăcareăajungeăîn centrulăP mântului,ăundeăaceast ăenergieăvaăfiăneutralizat , luând cu sine toate stresurile psihice. 5.ăIeşimădinătrans . B.ăDirijareaăenergieiăterestreăşiăcosmice Dup ăceăamăînv atăs ădirij măcuăuşurin ăenergiaăte- restr ăşiăne-amăînsuşităbineătoateăetapele,ăad ug mălaăenergia terestr ăoăcantitateămic ădeăenergieăcosmic . 1.ăăEfectu măetapeleă1-3 din" subcapitolul precedent: „dirijareaăenergieiăterestre". 2.ăăînătimpăceăenergiaăP mântuluiăcircul ăprinăcorpul nostru,ăneăfocaliz măaten iaăasupraăchakreiădină^ rgstetul capului.ăNeăimagin măenergia"aurieăaăCos mosului, care p trundeăprinăSahasraraăşiăcoboar ănemijlocităînăaătreia chakr ,ăaflat ăînjiLeiuXsolar. 3.ăNeăimagin măenergiaăterestr ăsiăcea cosmic ăîntâlnin- du-seăînăceaădeăajxejaăchakr ăşiăîntrep trunzându-se lent, pân ălaăomogenizare.ăăăăă" 4.ăVizualiza iăcumănouaăenergieăcreat ăcircul ăprinătot corpul timp de 1-2ăminute,ăapoiăîmp mânta i-v ăorientând fascicululădeăenergieăspreăcentrulăP mântului. 58 5.ăIeşi iădinătrans .ăînăcontinuare,ăcândăvomăvorbiădespre dirijarea energiei, vom avea în vedere dirijarea energiilor terestr ăşiăcosmic ăaşaăcumăamăprezentatăaici. DESCHIDEREAăŞIăÎNCHIDEREAăCHAKRELOR Cândăvorbescădespreădeschidereaăşiăînchidereaăchakre- lorăproprii,ăoameniiăîncearc ăs ăvizualizezeătoateăacesteăope- ra iuniăşiăconsider ăc ănuăvorăreuşiăniciodat ăs ăleăefectueze. S ăneărelax m.ăAmămaiăf cut-oăşiăpân ăacum. înăexerci iulăanterior,ăcândăamăf cutăs ăcirculeăenergia terestr ăprinăchakreleăt lpilor,ăle-am deschis. La urma urmei, nuăputemăcredeăc ăenergiaăarăcirculaăprinăpor iăpsihiceăîn- chise,ăînăacelaşiăfel,ăcândăfacemăs ăp trund ăenergiaăcosmic prinăchakraădinăcreştetulăcapului,ădeschidemăînăacestăfelăcea deăaăşapteaăchakr .ăDeschidere aăşiăînchidereaăc hakrelor este înăîntregimeăoăproblem ădeăvoin .ăRealiz măaceste opera iuniăfoarteăsimpluăfolosindăoăimagine mental . Deăobicei,ărealiz măcomandaăchakrelorăînăjjodăautom at,

Page 36: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

printr-unădispozitiy_as ralăcareăregleaz ăfluxulădeăenergie psihic ,ălaăfelă"cumăsistemul'ănervosăperifericăregleaz cantitateaădeăaerăcareăp trundeăînăpl mâniăsauăcantitateaăde sânge careăcircul ăprinăartereăşiăvene.ăUneoriăîns ăc p t m posibilitateaăs ădirij măenergiaăcareăp trundeăînăorganismul nostru,ăs ădeschidemăşiăs ăînchidemăanumiteăchakre. Cândăamăînceputăs ăvorbimădespreăchakreăamămen ionat oăsitua ieădelicat ăînăcareăneăputemăafla atunci când cea de-a douaăchakr esteălargădeschis .ăDac ăunăprietenăcareăareăo mul imeădeăproblemeănelnvit ălaăoăcafeaăşiăvremăs -1ăajut m s ădep şeasc ăstareaădeădepresiune,ătrebuieăs ăneăînchidem maiăîntâiăceaădeăaădouaăchakr ,ăm carăpar ial,ăşiăvom evita astfelăp7eTuaFe"a~"Snesultiîpsihicădeălaăcelăînăcauz . Dorimăcaăenergiaănoastr ăs ăneăfieădeăfolos,ăs ănuăfieăîn opozi ieăcuăEU-ulănostru.ăDorimăcaăcentriiănoştriăenergetici s ăfunc ionezeăînăconformitateăcuăsitua iaădat .ăDac ăo 59 perioad ăîndelungat ăreuşimăcuăgreuăs ăneădescurc m, pierzându-neăloculădeămunc ,ăvenitul,ăumblândăfl mânzi,ăiar apoi, într-oăbun ăzi,ăprimimăoăsum ămareădeăbani,ăşefulăne trimiteăunăbuchetădeăfloriăetc.,ănuămaiăesteănevoieăs ălupt m pentruăsupravie uire.ăDarăprimaăchakr ăpoateăs ănuăştieăde aceast ăîntors tur ăaăsor iiăşiăvaăcontinuaăs ăfunc ioneze,ăcu toateăputerile,ăînădirec iaăsupravie uirii,ăînc ăunănum răde s pt mâniăsauăluni,ăr mânândădeschis . Dac ăvomăreuşiăs ăconsolid măsitua ia,ăprimaăchakr ăse va închide treptat,ădeălaăsine.ăAceastaăpoateăcreaăîns ăoăstare deănelinişteăşiătensiune,ăc ciăvomăcontinuaăs ăac ion măpen- truăsupravie uire.ăEsteămultămaiăsimpluăs ăînchidemăchakr , atunciăcândăniăseăpareăc ăaăsositămomentul.ăOăvomădeschide mai târziu, când va fi nevoie.ăAcelaşiălucruăesteăvalabilăîn raportăcuăfiecareăchakr . Iat ăun ,ăexerci iuăcareăneăînva ăs ădeschidemăşiăs ăîn- chidemăchakrele.ăAcestaăaminteşteăîntr-oăoarecareăm sur deădecolareaăunuiăavion.ăCândăînv măs ăneăcomand m centrii energetici, putem deschideăşiăînchideăchakreleăîn orice «îoment. (L/Neăvomăaşezaăînăpozi iaăPsi,ăneăpurific măminteaăşi neîmp mânt m. Z.^feăfocaliz măîntreagaăaten ieăasupraăprimeiăchakre. Chakreleăauădeăobiceiăaspectulăunorămiciădiscuriădeăm rimea uneiămonede,ăuşorăcolorate.ăDac ăcinevaăşiăleăimagineaz altfel,ănuăareăniciăoăimportan ,ăimportantăesteăs ăniăleăre- prezent m. ^Neăimagin măprimaăchakr ădescjhizându^sexaăpeta- lele unei flori. /^ăCândăprimaăchakr ăs-aădeschisăastfelăîncâtăsim imăoăsta- reădeăconfort,ăneăimagin măc ăaceastaăseăînchideădinănouălent.

Page 37: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

fAcumăneăimagin mădinănouăcumăseădeschideăchakr . Neăimagin mădinănouăcumăseăînchideăchakr . Repet măetapeleă3-6,ăpân ăcândăavemăsenza iaăclar aăpozi ieiădeschisăsauăînchisăînăcareăseăafl ăprimaăchakr . 60 8.ăRepet mătoateăacesteăexerci iiăpentruăfiecareădintre celeăşapteăchakre_principale,ăapoiăpentruăchakreleămâinilor şiăînăsfârşităpentruăchakreleădinăt lpileăpicioarelor.ăDurata acestuiăexerci iuăvariaz ăînăfunc ieădeăcapacit ileăşiăputerea de concentrare a practicantului.ăVe iăreuşiăs ăînchide iăşiăs deschide iăchakreleăinstantaneu. 9.ăDup ăefectuareaăexerci iilor,ăarunc măoăultim ăpri- vireăasupraăfiec reiăchakreăşiăstabilimăînăceăm sur ădorimăs fieădeschise:ăînătotalitate,ăpeăjum tate,ăpeăsfertăetc.,ădarănici una dinăchakreănuătrebuieăînchis ăcomplet.ăDeschidem chakreleăînăm suraăînăcareăne-am propus. 10.ăIeşimădinătrans . STAGNAREA Acestăexerci iuăareădreptăscopăs ăneăanun eăc ăsuntem focaliza iăînăîntregimeăasupraăcontroluluiăproprieiăenergii. Peălâng ăfaptulăc ajut ălaăperfec ionareaăcapacit ilor noastreăpsihice,ăacestăexerci iuăesteăfoarteăutilăînăcitire,ăîn cazulăvindec riiăpeăcareăoăexercit măextracorporalăşiăpentru stabilirea diagnosticului. 1.ăNeăaşez măînăpozi iaăpsihic ,ăneăpurific măminteaăşi neăîmp mânt m. 2.ăDup ăîmp mântare,ădeschidemăochiiăpentruăoăclip ăşi privimăînăceleăpatruăcol uriăaleăcamerei,ăînăpuncteleăînăcare pere iiăseăîmbin ăcuăplafonul. 3.ăînchidemăochiiăşiăneăimagin măc ăneăafl măînăacest col ,ădeăundeăprivimăînăjosăc treăcorpulănostru. Neăimagin m c ăputemăvedeaăauraăcareăneăînconjoar ătrupul.ăCumăarat aceasta?ăDac ănuăoăputemăvedea,ăcumăarăar taăeaădac ăam vedea-o? 4.ăNeăimagin măc ărevenimăînăpropriulăcorp,ăneăafl m înăcentrulăcapului.ăCumăneăsim imăacum?ăNeăsim imăaltfel decât în col ulăcamerei?ăDac ăda,ăcumăanume? 61 5.ăNeăschimb măastfelădeăcâtevaăoriăpozi ia,ăaflându-ne cândăînăpropriulăcorp,ăcândăînăcol ulăcamerei.ăDeăfiecareădat v ăobserva iăauraăcareăînconjoar ăcorpul,ăsauăv ăimagina iăc oăvede i. 6.ăIeşimădinătrans . Nu se efectueaz ăacestăexerci iuămaiămultădeă15ăminute. MEDITA IAăŞIăVINDECAREA CU AJUTORUL CULORILOR înăcapitoleleăprecedenteăamăar tatăcumăseăfoloseşte energiaăcolorat ăvindec toare.ăPân ăacumăamăfolosităenergia P mântuluiădeăculoareăcafeniuădeschis,ăenergiaăcosmic ăde

Page 38: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

culoareăaurieăşiăenergiaăcurativ ădeăculoareăportocalie.ăEste bineăcunoscutăfaptulăc ăstareaăpsihic ăesteăinfluen at ăde culori;ăînăsupermagazineăcump r toriiăcaut ămaiăales produsele în culori vii, cu ambalaje frumoase; saloanele de mod ăvecheăîn culori închise, de cele mai multe ori în tonuri cafenii,ăproducăoăsenza ieădeăconfortăşiăapropiereădeăP mânt, deănatur ;ăoăcamer ăînăculoriăliniştite,ăînănuan eăalbastru deschisă(sauăînănuan eădeăverde)ăareăefectăcalmant,ăpeăcând culorile stridente - roşu, portocaliu - au un efect contrar. Dac ,ăseara,ăalegemăpentruăaădouaăziăoărochieănegruăcuăalb, iar dis-de-diminea ăunaădeăculoareăroz,ăînseamn ăc ăne alegemăîmbr c minteaăînăfunc ieădeădispozi iaănoastr . Pentru a determina ce efect au diverse culori asupra noastr ,ăvomătreceălaămedita iaăurm toareăasupraăculorii. Maiăîntâiăneăîmp mânt m.ăIntr măînătrans ,ăfolosind energiaăterestr ,ăceaăcosmic ăşiăenergiaăcolorat .ăFolosim culorileădup ălistaădeămaiăjos,ăimaginându-ne mai întâi pe ecranul nostru mental c ăaceast ăculoareăp trundeăprin lrnleăşiăpicioareleănoa

stre,ăp_rinăcreştet,ăşiăcircul ăastfel prinătotăcorpul.ăConsum măpentruăfiecareăculoareăîntreă30ăde secundeăşiă1ăminut,ăapoiăoădecolor mjiătrecemălaăculoarea urm toare.ăRecomand măurm toareaăordine: 62 NEGRU - este culoarea cu care începem, apoi trecem la CENUŞIUă- constat mădiferen a.ăApoiătrecemăla CAFENIU - începem în cafeniu-deschis, apoi îl întu- nec m,ăurmeaz ROŞUă- dinănouăîncepemăcuăroşu-aprinsăşiăobserv m cumăseăînchideăculoareaăpân ălaăpurpuriuăînchis.ăUrm toa- rea culoare este PORTOCALIU - culoareăpeăcareăoăcunoaştem.ăînăacest exerci iuăportocaliulăneăapareădiferităfa ădeăceleăanterioare? GALBEN - urmat de VERDE DESCHIS - intensific măculoareaăpân ăla verdeăintensăşiăverdeăînchis,ăapoi ALBASTRU AZURIU - intensific măculoareaătreptat pân ălaăalbastruăînchisăşiătrecemăla ROZ - urmat de MOV - intensific mănuan aăpân ăla INDIGO - urmeaz ăculoarea AURIU - dup ăauriuătrecemăla ARGINTIU - şiăînăfinal ALB. Ieşimădinătrans . în timpul acestei medita iiăvomăurm riăcareăesteăculoarea careăneăd ăsenza iaădeăconfortămaxim.ăCândăneăaşez măpentru unăexerci iuădeădirijareăaăenergieiăsauădeăautovindecare,ăchiar deălaăînceputătrebuieăs ădestin măoăclip ăpentruăaăcirculaăprin corp culoarea care ne place. Nu trebuieăs ărelu măînăîntregime

Page 39: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

totăacestăexerci iuăpentruăaăajungeălaăculoareaăpreferat , trebuieădoarăs ăneăimagin măc ăaceastaăapareăspontanăşiătrece prinăcorpulănostruădinăt lpiăpân ăînăcreştet. Foarteăeficient ăesteăfolosireaăculorilorăpentruăvinde- careaăaltorăpersoane.ăNeăimagin măoăculoareăoarecareă(cum am procedat în cazul culorii portocalii), care trece prin mâinileănoastreăînătrupulăpacientului.ăIntui iaăşiăpracticaăne vorăajutaăcelămaiăbineăs ădetermin măceăculoareătrebuieăs alegem,ădac ănuăfolosim culoarea portocalie - culoarea 63 vindec rii.ăPortocaliulănuăesteăoăculoareăpreaăputernic ăşiăarc oăac iuneăexcitan t ,ăpeăcândăalbastrulădeschisăîiăcalmeaz ăpe ceiăexcesivădeănervoşi. Dac ăpacientulăesteăbineăîmp mântat,ănuăîiăputemăd una prin transmitereaăuneiăcantit iămariădeăenergie.ăEl-vajua «--atât cât poate folosi J _restulăseăvaăscurgeăprinătijaădeăîmp - mântare.ăVaăfiămultmaiăsimpluădac ăsuntemăsuficientăde sensibili pentru a determina exact cantitatea de energie necesar .ăChiarădac ăpacientulănuăsimteăefectulăac iunilor noastre,ătrebuieăs ă inemăbineăminteăc ăaceastaănuăesteăo joac .ăEnergiaăpeăcareăoăorient măasupraăpacientuluiăac io- neaz ăasupraăcorpurilorăsaleăastralăşiăfizic. Unui om care n-aămâncatănimicătimpădeăoăs pt mân nu-i vom da hran ăobişnuit ;ăvomăfiăsuficientădeăîn elep i s -iăoferimălaăînceputăcevaăuşor,ăunăsucăsauăoăsup ,ăpreg tin- du-1ăastfelăpentruăunăaltătipădeăhran .ăNuătrebuieăs ăle provoc măpacien iloră„o.ăindigestieăastral ".ăVomăîncepeăcu culorileămaiăcalme,ăcuănuan eleămaiăpastelate,ăpreg tind trecereaălaăculorileămaiătariăsiălaăoătehnic ămaiăferm . READUCEREAăCORPULUIăDINăST RILEăPSI A iăobservatăc ,ădup ăefectuareaăexerci iilor,ăsunte i ruga iăs ăv ăaşeza iăcuămâinileăîmpreunateăşiăs ăr mâne i linişti iătimpădeăunăminut,ăapoiăs ăv ăapleca iăînainteăşiăs l sa iăcapulăînăjos,ăîntreăgenunchi,ăpentruăînc ăunăminut. Poateăurmaăoăscurt ăplimbareăprinăcamer . Mâinile împreunate cu degetele împletite au rolul de a închide circuitul psihic al corpului, evitând astfel scurgerea de energie. de. genunchi permitemăevacuareaă măcorpTenergieiăînăexces.ăPlimbarea prinăcamer ăesteăunulădintreăprocedeeleăcareărejduc^eerpul nostruăînărealitateădup ăefectuareaăuneiăactivit iăpsihice. Desigur,ănuăvomăcredeăniciodat ăc ăamădevenitămai pu inărealiăînăcursulăacesteiăactivit i,ăînăcompara ieăcuăstarea 64

Page 40: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

obişnuit .ăNumaiăc ăactivitateaăpsihic ăneăfaceăs ăneăcon- centr mătoat ăaten iaămaiămultăasupraăcorpuluiăastralădecâtăa celuiăfizic.ăDac ăimediatădup ăaceeaăînt rimăleg turaănoastr cu corpulăfizic,ăneăvaăfiămultămaiăuşorăs ăoper măînăplanăfizic. Trecereaăprinăcorpăaăenergieiăpsihiceăînvioreaz ăînămod certăîntreagaănoastr ăactivitate.ăEfectuândăexerci iileăpre- zentateăaici,ăvomăaveaăoănou ăpercep ieăasupraălumiiăşiăo nou ăatitudineăfa ădeănoiăînşineăşiăfa ădeăceiădinăjur. Reuşindăs ăneăcunoaştemăorganismul,ăvomăvedeaăc ăunele dintreăreac iileăşiăsenza iileăacestuiaăauălaăbaz ăconsidera iile altor persoane despre ceea ce este mai bine pentru noi, nu propriileănoastreăconsidera ii.ăVomădori,ăastfel,ăs ătr im conformăvoin eiăproprii,ănuădup ăvoiaăaltora. To iăaceştiăfactoriădetermin ăschimb riăînăcorpăşiăprima luiăreac ieăcaăr spunsălaăeleăesteăs ăspun ă„NU".ăCauza o constituieăfaptulăc ,ăbuneăsauărele,ăobiceiurileăşiădeprinderile corpuluiăsuntăcunoscute.ăDac ăseăinstaleaz ăimpresiaăc ătot ce este cunoscut va fi alungat, eliminat, corpul este cuprins deădeprimare.ăSeăpoateăchiarăîmboln vi.ăDeăceleămaiămulte oriăîns ăsenza iileăcorpuluiăsuntădeăapatie,ănelinişte,ăplicti- seal ăsauăteam ,ăresim iteăînăperioadaăînăcareăefectu m activit iăpsihice.ăînăacestăfelăcorpulăv ătransmiteămesajul: „Euănuăvreauăs ăm ăschimb!" înăastfelădeăcazuriăsunte iăoăpersoan ăcareăreac ioneaz cuăteam ăşiăfurieăcândădescoper ăoăiubireănem surat .ăExist oameni care reac ioneaz ăastfel,ăînălocăs ăr spund ăcu c ldur ăuneiăiubiri.ăDeăfiecareădat ăcândăoăpersoan ăs-a îndr gostitădeădumneavoastr ăa iăprocedatălaăfel,ăa iăsim it frica,ătriste ea.ăSeăinstaleaz ăastfelăobişnuin a.ăCorpulăs-a obişnuităs ăreac ionezeăastfel:ă„Esteăceeaăceăfacămereu! Acesteaăîmiăsuntăregulile!ăNuăpotărenun aălaăele!"ăCorpul trebuieăs ăînve eătreptatănoileăobiceiuri. Dup ăcumăamămaiăspus,ăintrospec iaăproprieiăpersoane constituieăprimaăetap ăînăevolu iaăpsihic .ăDac ăvomăconsta- 65 ta ceva ce trebuieăschimbat,ăputemăs ăefectu măaceast schimbare. Schimb rileăleăvomăfaceăîns ătreptat,ăcuăblânde e,ăc ci corpulănostruăseăvaăsim iăanormalăsauălipsitădeăiubire.ăînănici unăcazănuăneăvomăreproşaăceeaăceăamăfost,ăsuntemăsauăvomăfi. în schimb ne vom convingeăc ăoriceădecizieădeăschim- bare este un cadou pe care ni-1ăfacem,ăşiăoricumăamăfi, esen aănoastr ălucreaz ăpentruănoi.ăDac ăavemăanumite tr s turiăcareăneăpotăfiădeăajutor,ăesteăunămotivăsuficientăde seriosăpentruăaăleădezvolta,ădarănumaiădinăaceast cauz ăşiănu pentruăc ăacumăsuntemă„pu inămaiăbuni".ăExist ănumeroase procedee pentru a transforma corpul din nou într-o realitate, tr s turaălorăcomun ăfiindăfaptulăc ăseărealizeaz ăconcen- trareaăaten ieiăasupraăîntreguluiăcorp.ăScopulăacestuiăexerci-

Page 41: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

iuăesteăfocalizareaăcapacit iiădeăconcentrare,ădeciăîlăvom executaăcuăacurate eămaxim .ăVomăobservaăcuăaten ieăceea ceăfacemăşi,ădac ăneăieşimădinăfire,ăvomăre ineăpeăcâtăposibil momentulăexactăşiăceăanumeăgândimăatunci. Exerci iileăsuntăsimpleăşiăamuzante. Curaj! Dar aici se ascundeăoăcapcan !ăPentruăc ăexerci iileăsuntăsimpleăşiăatât deăamuzante,ăesteăfoarteăuşorăs ăfieăefectuateăautomat,ăf r s ăleăd măniciăoăaten ie. Fiecareăexerci iuăareăoăsingur ăetap .ăListaădeămaiăjos cuprindeăoăserieădeăexerci iiădiferiteăşiănuăetapeleăunuiăsingur exerci iu. 1.ăMânca iăceva. 2.ăFace iăsexăînăoriceăform ăsauădansa iăritmic,ălaăalegere. 3.ăăMerge iăpeăjos.ăEsteădeosebitădeăutilăpentruăcorpul real,ădeoareceăorienteaz ăaten iaăasupraăchakrelorădeăpe t lpileăpicioarelor, legateănemijlocitădeăP mânt. 4.ăFace iăoăbaieăsauăunăduş.ăDuşulăcuăap ăreceăfaceămi- nuniăînăcunoaştereaăpropriuluiăcorp. Corpulăpoateăaveaăprocedeulăluiăpropriuăcareăîlăajut ăla men inereaărealit ii.ăînăacestăcazăvomăefectuaăacestăprocedeu. 66 n aceast ăcarteănuăesteăîntâmpl toareăreferireaălaăpropriul spa iu,ălaăspa iulăcelorlal iăoameni,ălaăr mânereaăînăspa iul propriu.ăSpa iulănostruăesteăpropriulănostruăcorpăfizicăşiăastral, înăcareănuăseăpoateăsim iăcomodănimeniăaltcineva.ăDin nefericire, unii încalc ăacestăspa iuăalănostru,ăfieăpentruăc ăvor s ăneăatrag ăaten iaăasupraălor,ăfieăpentruăc ăvorăs ăintreăîn contact cu noi într-oăform ăsauăaltaă(telepatie,ăteleghidare). Folosindăunătermenăpsihic,ădenumimăacesteăpreten ii ale altor oameni de a ne atrage aten iaăprinătermenulă„leg - turi".ăClarv z toriiăpotăvedeaăfluxurileădeăenergieăcareăies dinăchakreăşiărealizeaz ăleg turaăîntreănoiăşiăoăalt ăpersoan . Nuăesteăobligatoriuăs ăvedemăacesteăleg turi.ăPutemăs ăne d măseamaăşiăs ăleăsim imăc ăeleăexist . Acesteaăleag ăînăpermanen ăchakreleădiferitelorăper- soane;ănuăexist ăoameniăcareăs ăfieăcompletăliberiădeăele.ăîn exerci iulăurm torăvomăînv aăcumăs ăneăamplas măşiăs ăne retragemăleg turile,ăcareănuătrebuieăs ăneăînv luieăperma- nent, în mod inevitabil. Dac ăsuntemăprinşiădeăoămul imeăde leg turi,ăvomăfiănevoi iăs ăac ion mămaiămultăcuăenergia altorăpersoaneădecâtăcuăaănoastr ăproprie.ăArăfiăîns ăoăgre- şeal ăs ăneăplângemăc ăsuntemălega iădeăcineva,ăcaănişte prizonieri,ăsauăs ăcredemăc ăcelăcareăne-a legat ne face vreun r u.ăînărealitate,ănuăputemărecep ionaăastfelădeăleg turiădeăla oăalt ăpersoan ,ădac ănuăoădorim. Nimeniănuăv ăpoateăagresaăînăniciăunăfelădinăpunctăde vedereăpsihic,ădac ădumneavoastr ănuădori iăacestălucru. Leg turileăauăînsemn tateădiferit ,ădepindeăceăinforma- ieăs-aătransmisăprinăele,ăşiăproducăînăchakreăefecteădiferite. Primaăchakr ,ăcentrulăsupravie uirii.ăOăleg tur ăplasat

Page 42: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

înăacestăcentruăînseamn :ă„Vreauăs ăm ăaju iăs ăsupra- vie uiesc."ăPoateăascundeăpericoleăînăcazulăînăcareăcei doi oameni nu au ajuns la un acord clar privind linia de urmat. Deăexemplu,ăunăcopilăplaseaz ăoăastfelădeăleg tur ăînăcentrul deăsupravie uireăalăp rin ilorăsauăadul ilorădinăjurulăs u.ăDac avemăunăprietenăbolnavăsauăr nit,ăpeăcareăîlăîngrijim,ăîntreănoi 67 exist ăoăîn elegereăprivindăfaptulăc ,ăpentruăoăanumit perioad ădeătimp,ăvremăs ăîlăajut măs ăsupravie uiasc ăşiăse vaăcreaăoăleg tur ăputernic ăpeăperioadaăconvalescen ei. Leg turaăpornit ădeălaăprietenăesteăplasat ăînăprima noastr ăchakr ăşiăneătransmiteăinforma iaă„amănevoieăde tine".ăUneori,ăputemăaveaădorin aăs ăîndep rt măaceast ăle- g tur ăşiăs ărevizuimănaturaărela iilorăcuăpersoanaărespectiv . Aten ie!ăNimeniănuăpoateăs ăplasezeăoăleg tur ,ădac ănoi nuădorimăs ăoăprimim. Aădouaăchakr ,ăaăsexualit iiăşiăaăemo iilor.ăOăleg tur plasat ăînăaădouaăchakr ăînseamn ăfie:ă„Simtăoăatrac ieăde interesăsexualăpentruădumneavoastr ",ăfie:ă„Acorda i-mi sprijinăemo ional,ăda iăaten ieăemo iilorămele."ăPutemădoriăs înl tur măsauănuăaceast ăleg tur ,ădac ănu neăfaceăpl cere, sauăs ăoăp str m.ăEsteăîns ămaiăbineăs ăînl tur măoăleg tur emo ional ădinăaceast ăchakr ,ădeoareceăpoateăprivaăde energieăşiăesteăînso it ăadeseaădeăvibra iaă„necesit ii". Esteămultămaiăbineăs ăr spundemănevoilorăemo ionale ale cuiva dinăchakr ăinimii,ădecâtădinăceaăde-aădouaăchakr . Aătreiaăchakr ,ăcentrulăenergetic.ăOăleg tur ăplasat ăaici înseamn :ă„Amănevoieădeăoăcantitateădeăenergieădeălaădum- neavoastr ,ăîmiăesteăinsuficient ăenergiaămeaăproprie",ăsau: „Preferăs ălucrezăcuăenergia dumneavoastr ,ădecâtăs -mi asum responsabilitatea energiei proprii." Esteăevidentăc ăoăleg tur ăplasat ăînăaătreiaăchakr ănu poateădecâtăs ăneăabsoarb ădinăenergie,ădeăaceeaătrebuieăs oăînl tur m.ăOăleg tur ăputernic ăînăaătreiaăchakr ăneăpoate crea o senza ieădeătensiuneăsauăgolireăînăzonaăabdominal . Ea poate duce la ulcer. Aăpatraăchakr ,ăcentrulăiubiriiăşiăataşamentului.ăOăle- g tur ăînăaăpatraăchakr ăpoateăînsemna:ă„V ăiubesc",ăsau: „îmiăplaceădeădumneavoastr ."ăPutemăs ădorimăînl turarea leg turilor dinăaăpatraăchakr ăpentruăaăr mâneăsingurulăom careădispuneădeăpropriaăenergie,ădarăînăgeneralăacesteăleg - turiănuăsuntăatâtădeăap s toareăcaălaăcelelalteăchakre.ăCur - 68 ându-neăchakrele,ăputemăl saăintacteăleg turileăexistenteăîn aceast ăaăpatraăchakr ,ăpentruăc ăesteăpl cutăs ăteăsim iălegal de prieteni. Aăcinceaăchakr ,ăcentrulăcomunic rii.ăOăleg tur ăplasat aiciăînseamn :ă„Vreauăs ăcomunicăcuădumneavoastr ."ăO leg tur ăputernic ăînăaăcinceaăchakr ăneăpoateăprovoca

Page 43: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

dureri de gât, poate duce la îmboln vireaăglandei. Aăşaseaăchakr ,ăcentrulăclarviziunii.ăOăleg tur ăplasat înăaăşaseaăchakr ăînseamn :ă„Cinevaăesteăînăpermanen ăîn minteaănoastr ă- seăgândeşteăpermanentălaănoiăsauăvreaăs afle la ce ne gândim sau ce credem despre el." Aceste leg turiăpot provoca dureri de cap. La fel, deochiul duce la scurgerea energiei din acest centru. Aăşapteaăchakr ,ăchakr ăcunoaşteriiăşiăaăintui iei.ăO leg tur ăplasat ăaiciănuăesteălipsit ădeăpericol,ăpentruăc ăîn- seamn :ă„Vreauăs ăconduc"ăsauă„Vreauăs ăîmiăurma iăînv - tura."ăMul iămentoriăcareălucreaz ăînădomeniulăpsihicului,

misticismuluiăşiăconştiin eiăplaseaz ătemporarăoăleg tur ăîn afaraăchakreiădiscipolilor,ăpentruăaăsporiăeficien aăînv riăi. Chakreleămâinilor,ăsediulăenergieiăcreatoare.ăLeg turile plasateăaiciăînseamn ăfie:ă„F ăcaămine",ăfie:ă„F ăpentru mine."ăDeoareceăcreativitateaăesteăoăform ădeăexprimareăa proprieiăpersoane,ăleg turaăplasat ăînămâiniăpoateăd una moduluiănostruădeăaăefectuaăceva,ădeălaăpreparareaăhraneiăşi joculădeătenisăpân ălaăscriereaăuneiăc r i. Chakreleăpicioarelor.ăT lpileăseăleag ădeăP mânt.ăO leg tur ăplasat ăînăchakreleădinăt lpiăderegleaz ăîmp mâm- tareaănoastr ,ădetermin ăoăîn l are,ăoăînviorareăsauăneăpoate faceă„s ăplutimăînănori". Pricepereaădeăaăidentificaăleg turileăşiădeăaăleăînl turaăne vaăajutaăs ăfimămaiăpuriăşiămaiăliberiăşiăs ăneădirij măcorpul dup ăpropriaădorin .ăC p tândădeprinderileădeăaăidentifica şiăînl turaăleg turile,ăvomăaflaămaiămulteădespreăacestea. Putemădescoperiăleg turiădeălaăpersoaneăcuătotulăsurprinz, - toare,ăînăceleămaiăneaşteptateăpuncte.ăMaiămult,ăoăpersoam 69 careăaăplasatăoăleg tur ăîntr-una dintre chakrele noastre poateăs ăignoreănaturaăcomunic riiădintreănoi. Cumăputemăaflaădac ăcinevaăne-aăplasatăoăleg tur ăîntr-o chakr ?ăNeăprivimăauraăşiăchakrele.ăDac ăsuntăleg turiă- şi cuăsiguran ăsunt,ăîntr-oăm sur ămaiămareăsauămaiămic ă- le vomăvedea.ăCeăesteădeăf cutădac ădescoperimăastfelăde leg turiăînăchakreleăproprii?ăLeăvomăînl tura. CUMăSEăÎNL TUR LEG TURILEăENERGETICE 1.ăăNeăaşez măînăpozi iaăpsihic ,ăînchidemăochii,ăne relax măşiăneăîmp mânt m. 2.ăFacemăs ăcirculeăenergiaăprinăcorpulănostruătimpăde aproximativ un minut. 3.ăăNeăimagin măpropriaăaur ăşiăoăpurific măconform indica iilorăanterioare. 4.ăDup ăceăne-amăcur atăauraăşiăenergiaăcircul ăînămod corespunz tor,ăneăfocaliz măaten iaăasupraăprimeiăchakre, aşaăcumăamăf cutăînăetapaăaădouaăaăsubcapitolului:ă„Deschi- dereaăşiăînchidereaăchakrelor".ăPrivimă(dac ăputemăvedea) sauăcre măimagineaăprimeiăchakreăşiăsesiz măleg turileădin

Page 44: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

aceasta. Dac ănuăreuşi iădeălaăînceput,ăpersevera i!ăNuăv descuraja i. Dac ădescoperimăleg turiăînăprimaăchakr ,ăneăimagin m cumămâinileăp trundăînăaur ,ăajungălaăchakr ăşiăsmulg leg turile.ăLeg turileăpotăfiămaiămariăsauămaiămici,ămai sub iriăsauămaiăgroase,ăseăpotăextrageămaiăgreuăsauămaiăuşor. Nuătrebuieăs ăneăsperiem.ăMajoritateaăleg turilorăseădesprind foarteăuşor,ăf r ăs ăr mân ăniciăunăfelădeăorificiuăînăchakr . Dac ăuneleăleg turiănuăseălas ăîndep rtate,ăneăpunemăîntre- bareaă(peăcareăoăadres măleg turii),ăcineăesteăautorul,ăurm - rimădirec iaăînăcareăseăîndreapt ăleg turaărespectiv ,ăpân cândăvedem,ărealiz măimagineaăoptic ăsauăsim imăcineăeste cel care ne-aăimplantatăaceast ăleg tur . 70 Poateăfiăunăomăapropiat,ăunăbunăprietenăsauăchiarăso ul (so ia),ăpoateăfiăunăşefăsauăunăsubordonat,ăpoateăfiăchiarăcer- şetorulăc ruiaăi-amădatădeădiminea ăoămoned .ăPoateăfi oricine,ăchiarăpersoaneăcareăauămurităcuăaniăînăurm .ăTrebuie doarăs ăprivimăcuămult ăaten ieăşiăs ăcredemăc ăomulăcareăne apare pe ecranul mental esteăautorulăleg turii.ăInăcazulăîn care ne apar mai multe persoane, ne vom ocupa de distru- gereaăfiec reiăleg turiăseparat. Urm rimătraseulăleg turiiăpân ălaăautorulăacesteia,ăc ruia îiămul umimăpentruăinteresulăar tatăşiăîiăexplic măc ănuădorim s ăfimă„lega i".ăDac ăaceast ăpersoan ădoreşteăs ăp streze leg turaăcuănoi,ăîiăpropunemăs ăoătransfereăînăplanulăconştient fizic,ănuăînăplanulăastral.ăApoiărevenimălaăprimaăchakr ăşi extragemăleg turaărespectiv .ăEaătrebuieăs ăias ăcuăuşurin . Dac ,ăoriceăamăface,ăleg turaănuăpoateăfiăînl turat ,ăesteăposibil caăînărealitateăs ănuădorimăînl turareaăei.ăînăacestăcazăputem l saăleg tura,ădarăs ărecunoaştemăc ăesteăop iuneaănoastr . Dac ăvomăînl turaăoăleg tur ăpeăcareădeăfaptănuădorim s ăoăînl tur m,ăeaărevine.ăSistemul de comunicare prin aceast ăleg tur ăexist ădeja.ăPrezentulăexerci iuăareădrept scopăs ăneăofereăalternativaădeăaăpermiteăsauănuăaltor persoaneăs ăneăfoloseasc ăenergiaăsauăs ăoăamesteceăcuăaălor. 5.ăCândăneăeliber mădeătoateăleg turileădinăprimaăchakr , trecemălaăaădoua.ăEfectu măşiăaiciătoateăopera iunileădeăla punctulă4,ăapoi,ăpeărând,ărepet măaceleaşiăopera iuniăcuătoate celelalteăchakre,ăinclusivăchakreleădeălaămâiniăşiădeălaăpicioare. 6.ăăDup ăceăamăextrasăleg turileădinătoateăchakrele, cre măimagineaămental ăaăunuiăşuvoiădeăap ăcurat ăşiăcrista- lin ăcareăneăscald ăsistemulăenergetic,ăp trunzândăprin Sahasraraă(chakr ădinăcreştet),ăînăjosăpân ălaăMuladhara fehakraă(putemătrimiteăacestăşuvoiăşiăprinăchakreleădeăla mâiniăşiăpicioare),ăapoiătreceăprinăîmp mântareăşiăseăscurge spreăcentrulăP mântului,ăundeăesteăneutralizat. 7.ăAcumăcre măimagineaăvizual ăaăuneiăenergiiăneutre, curateăşiăclare,ădeăculoareăaurieăstr lucitoare,ăcareăînv luie întregulănostruăsistemăenergeticăşiăîntregulăcorp.

Page 45: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

71 8. Ne imagin mămâinileăcumănetezescăauraădeălaăcap pân ălaăbazaăpicioarelor. 9.ăIeşimădinătrans .ăFacemăcevaăcareăs ăneăconving ăde realitateaăcorpuluiănostru:ăneăsp l măpeăfa ,ăbemăoăceaşc deăceaiăsauăcafea,ăoriăneăîmbr iş măcuăunăprieten. Acesta este cel mai dificilăexerci iuădinăceleăprezentate pân ăacum.ăînărestulăzileiătrebuieăs ăave iăgrij ădeăvoi. NEUTRALITATEAăŞIăNONREZISTEN A Inăjurulănostruăac ioneaz ădiverseăenergii.ăCumăne putemămen ineăechilibrulăpsihicăf r ăs ăfimăatraşiădeăunele persoaneăşiăf r ăs ăleăatragem,ăf r ăs ăneăsubordon mărepre- zent rilorăpropriiăsauăaleăaltoraăprivindăceeaăceăarăfiătrebuit s ăfim,ăcumăs ăneămen inemăchakreleăcurate,ăs ăr mânem s n toşiăşiăs ăneăp str măînăechilibruătotalitateaăpshicului propriu? Trebuieăs ăr mânemăneutriăşiăs ănuăneăîmpotrivim,ăs ănu opunemărezisten ăfa ădeănimic.ăDup ăcumăconstata i,ănuăse recomand ăs ănuăcrede iăînănimicădinăceăviăseăspune,ădup cumănuăseărecomand ăs ănuăavemăsentimente,ăgânduriăsau reac iiăfiziceălaăanumi iăstimuli.ăDimpotriv ,ădac proced m astfel,ăaceastaăînseamn ărezisten ăfa ădeăimpulsurile proprii,ăiarăaceastaănuăesteăoăpozi ieăneutr .ăAmămen ionat c ăstareaădeăcomuniuneăcuăUniversulănuăînseamn ăs ăvedem lucrurileăaşaăcumăvremăs ăfie.ăMaiădegrab ăaceastaăînseamn s ăleăvedemăaşaăcumăsuntăînărealitate,ăînseamn ăcurajulăde aăspuneă„DA"ăpropriilorătr iri,ăoricumăarăfiăacestea. Oameniiăîşiăvorăfixaăînăpermanen ăleg turileăînăsiste- mul nostru de chakre iar noi nu ne vom afla mereu în starea deămedita ieăînăcareăs ăpercepemăp trundereaăacestorăleg - turi.ăDac ăneăîmpotrivimăacestoraăsauădac ătoat ăziuaădiscu- t mădespreăcinevaăşiăneăcompar măcuăfiecareăcâineăvaga- bondăcareătraverseaz ăstradaăşiăneătaieăcalea,ăvomăc p taăo oarecareăduritateăpsihic ăşiăvomăîn l aăziduriăîntreănoiăşi 72 ceilal i,ăîntreănoiăşiăpropriileătr iri.ăChakreleănoastreăsunt blocate.ăDevenimătensiona iăşi,ăceeaăceăesteămaiăr u,ăîncer- c măs ăcredemăc ăvomădeveniăaltfelădeăcumăsuntem.ăAşadar rezisten aăesteăoăparteăaăcondi ieiădeăom.ăDeciăvomăîncepe prin a nu opuneărezisten ăfaptuluiăc ăneăîmpotrivim. Cândăcomunic măcuăcineva,ăîiăputemăspuneăcuăceăanu- meăsuntemădeăacordăşiăcuăceănu.ăDarăpersoanaăcuăcareăcomu- nic măesteăoăalt ăp rticic ăaăUniversului,ădeciăoăalt ăparte dinănoi,ăcareăneăofer ăposibilitateaăs ăconştientiz măcine suntem,ăpermi ându-neăs ăavemăpropriileătr iri. Dac ăopunemărezisten ătr irilorănoastreăproprii,ărezult unăcicluăincompletăalăvie iiănoastre,ăcareăseăvaărepetaămereu, iarăşiăiar,ăînăformeădiferite,ăpân ăcândăneăvomăpermiteăo tr ireăcomplet ,ăiarăpân ăcândănuăvomăadmiteăaceast ătr ire

Page 46: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

complet ,ăvomăac ionaăconformăproprieiănoastreărezisten e şiăimaginiăcreate. Dac ănuăv-auăconvinsăceleăprezentateădespreăkarm ăîn primulăcapitol,ătrebuieăs ărecitimăacesteăparagrafeăşiăs ăle analiz mădintr-un altăpunctădeăvedere.ăDup ăcumăamămai spus,ăkarmaăeste,ăpeălâng ătoateăcelelalte,ăunărezultatăal propriilorăreprezent riăşiăalăciclurilorănefinalizate.ăCândăne împotrivimăpropriilorătr iri,ăacumul măoăanumit ăkarm , cu care vom avea de-a face mai târziu. Dac ăceeaăceăur- meaz ăs ăfacemăesteărezisten aăînăfa aăproprieiătr iriăşi acumulareaăkarmei,ănuămaiăface iăacestălucru.ăNuăopune i rezisten .ăDarăvomăurm riăceeaăceăfacemăşiăvomăremarca faptulăc ănoiăsuntemăceiăcareăac ion m,ăproced măastfel,ănu ac iuneaăesteăceaăcareăprimeaz ăînăfa aănoastr .ăCuătimpul vomăconstataăc ăîncet măs ămaiăac ion măînăacestăfel. Devenimăexactăobiectulărezisten eiănoastreă- aceasta esteăoăaxiom ăaăevolu ieiăpsihice.ăCuăcâtămaiămultărezist m şiăneăopunemălaăceva,ăcuăatâtăacord mămaiămult ăaten ie acestuiăfaptăşiăneăînarm mătotămaiăputernicăîmpotrivaălui. Peădeăalt ăparte,ăatunciăcândăoăpersoan ăesteăfurioas ăpe noiăşiăîiăaccept măfuriaă(1),ăfuriaăpersoaneiărespectiveătrece 73 aproapeăinstantaneuă(2),ănuăneăvomămaiăfr mântaădinăcauza acesteiătr iriănepl cute. Aceastaăesteăesen aăideilorădespreăiubireaăfa ădeăaproa- pe,ăîntoarcereaăceluilaltăobrazăetc.ăAceastaăesteăleg tura dintreăUniversăşiăpropriaăchakr ăaăinimii. Exist ădou ămetodeăcuăajutorulăc roraăîncerca iăs îndep rta iărezisten aăprinăiertare. Primaămetod ăesteăoămedita ieăpeăcareăamămaiăexersat-o: 1.ăăNeăaşez măînăposturaăpsihic ,ăînchidemăochii,ăne purific măminteaăşiăneăîmp mânt m. 2.ăNeăinvestig măîntregulăcorpăfizicăîncepândăcuăt lpile picioarelorăşiăcontinuândăspreăcap.ăVerific mădac ăexist vreoăparteăcareăresimteădureri,ăsauăaăîn epenit,ăseăbucur ăsau vreaăs ăseăodihneasc .ăSesiz măsângeleăcareăcircul ăîn corpulănostru.ăSesiz măenergiaăpsihic ăcareăcircul ăînănoiăşi înăjurulănostru.ăDac ăneădoareăceva,ăn-are decât. Dac ăexist undevaăoădorin ăfoarteămareăşiăputernic ,ăoăl s măs ăse manifeste.ăNuăneăîmpotrivim,ănuăopunemăniciăoărezisten , suntemăîntruătotulădeăacord.ăL s măs ădoar ăceeaăceădoare, s -şiămanifesteăbucuriaăsauătriste ea,ăl s măsenza iileăs dispar ,ădarănuăîntreprindemănimic,ăciădoarăobserv m. 3.ăNeăinvestig măemo iile.ăCeăanumeăsim im?ăNuăopu- nemăniciăoărezisten ,ădoarăsim im. 4.ăăLaăceăneăgândim?ăŞiăceăcredemădespreăceeaăce gândim? Nu ne oprim din gânduri, doar suntem de acord cu ele.ăContinu măs ăneăgândim la aceasta. 5.ăUndeăneăafl m?ăNeăafl măînăpropriulătrup?ăSuntemăde aziănoapteăcuăpersoanaăiubit ?ăCoborâmăînăstrad ăs ălu măo

Page 47: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

înghe at ?ăR mânemăaici.ăCândăneăafl măînăcol ulăcamerei continu măs ăfimăînăcentrulăpropriuluiăcap.ăRevenim. 6. Când am revenităînăcentrulăpropriuluiăcap,ăieşimădin trans . Aădouaămetod ăesteăunăexerci iuăcareăpoateăfiăefectuat oricândăşiăoriunde.ăPresupunemăc ăne-am întâlnit cu un prieten,ăiarăacestaăareăoămul imeădeăprobleme,ăcuăcareăne 74 copleşeşte;ănu-1ăiubeşteăprietena sauămama,ătat lăsauăcopilul, câinele nu-1ăascult ,ămaşinaăs-aăstricat,ăcontulăînăbanc ăeste epuizat, nu mai are nici un ban, papagalul s-aăîmboln vităiar salteaua de cauciuc s-aăspart.ăEsteăposibilăs ăsesiz măc ăla nivelulăprimelorădou ăchakxeăaparăanumiteăsenza ii.ăAvem deăgândăs ăleăînchidem?ăLeădeschidemămaiălarg?ăCeăse petreceăcuăaăpatraăchakr ?ăInimaăesteădeschis ?ăSauăneăeste pieptulăînc tuşat?ăCareăesteădirec iaăleg turilor? Neăimagin măc ăsuntemăînăîntregimeădinăaerăşiătotăceăne povesteşteăprietenulătreceăprinănoi.ăDesigur,ăascult măceăne spuneăşiăintervenimăcuăcâteăoăvorb ăcândăniăseăpareăoportun. L s măîns ătoat ăînc rc turaăemo ional ăs ătreac ădeănoiăşi s ăseăneutralizezeăînăaerulădinăjur.ăAcumăurm rimăatentăce se petrece în chakre. Vom efectua exerci iulăoriădeăcâteăori avem ocazia. ŞOCURILEăPSIHICE Niciăunăomănuăpoateăr mâneăpermanentăneutruăşiălegat deăP mânt.ăDup ăcumăamămaiăspus,ăcândăneăîmpotrivim, trebuieăs ăcontinu măs ăoăfacem.ăNuăputemăajungeăîntr-un altăloc,ăpân ăcândănuăîncet măs ăneăafl măacoloăundeăsuntem acum. Uneori,ăcândănuăsuntemăîmp mânta i,ăintervineăcineva şiăneăaplic ăunăşocăpsihic.ăCeaămaiăsimpl ăexplica ieăaăunui astfelădeăşocăesteăpercepereaăfurieiăcareăseăn pusteşteăasupra noastr .ăTravers măstradaăşiăunăşoferătrebuieăs ăopreasc exactăcândănuăareăchefăs ăoăfac .ăînăgândulăs u,ăap remăîn chipădeătic losăşiăşoculăesteăgata!ăResim imăoăsl biciune ciudat ăînătimpăceătravers m.ăAm luat de pe raftul maga- zinuluiăultimaăpung ădeălapte,ăexactăcândăs-a apropiat altci- nevaăs ăoăia.ăPersoanaăvedeăc ălu mălapteleăşiădintr-oădat , datorit ăşocului,ăneăcuprindeăteama. Şocurileăpsihiceăpotăluaăşiăformeăpl cute.ăNeăplimb m prinăparcăşiăpeălâng ănoiătreceăoăpersoan ăfoarteăatr g toare 75 care-şiăopreşteăprivireaăasupraănoastr .ăŞoc!ăTot restul zilei ni-1 petrecem gândindu-neăcâtădeăpl cutăarăfiăs ăfimăcuăo fiin ăatâtădeăfermec toare. Caracteristicaăgeneral ăaăacestorăşocuriăesteăfaptulăc sunt orientate în interiorul corpului nostru. Ele ne distrag de laămomentulărespectivăşiăneăreorienteaz ătr ireaăînăinteriorul proprieiămin i.ăŞocurileăneăfacăs ăpierdemăcontactulăcuăreali-

Page 48: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

tatea,ăs ănuămaiăştimăundeăneăafl m.ăEleăneătransfer ăînăin- conştient,ăneăoblig ăs ăneăced măîntreagaăputereăînăfavoarea celuiăcareăniăleăaplic .ăŞiămajoritateaăacestorăşocuriănuăsunt deloc distractive. Nuăexist ăexerci iiăspecialeăreferitoareălaăşocurile psihice.ăCândăconstat măc ăsuntemăsupuşiăunuiăşocăpsihic, putem consuma o cantitate oarecare de energie pentru a efectuaăac iuniăsimpleădeăvindecareăsauăpentruăaăextrage dinăchakr ăleg turileăcareăne-au fost implantate acolo. Dar celămaiăeficientăesteăs ăobserv măşoculăcareăneăesteăaplicat şiăs ănu-1 întoarcem împotriva celui care ni-1ăaplic , deoareceăastfelănuăamăfaceădecâtăs ădeclanş măunăr zboiăal şocurilorăpsihice.ăPotăfiăaplicateăaceleaşiămetodeăşiălaăatacul psihic din partea altor persoane. Atacul psihic este mult mai periculos,ădeoareceăesteămaiăgreuădeădepistat.ăDarăşocurile suntătr iriăaleărealit iiăcareăpotăfiăcontrolate.ăSt rile provocate pot duce la îmboln vireaăsuprarenalelorăşiăa sistemuluiăneurovegetativ.ăR zboaieleăpsihiceăducălaăcrearea prinăimaginiămentaleăaăentit ilorăcreaturilor,ăpeăcare câteodat ănuăleămaiăpo iăcontrolaăşiăîncepăs ăteădomine,ădac i-aăsc zutăpoten ialulăenergetic.ăDatorit ăneaten ieiăseăpoate

ajunge la cabinetul de psihiatrie pe post de pacient. CAPITOLUL IV Citireaăpsihic Putemăspuneăc ăfiecareăomăesteăunămediumăşiăseăocup deăcitireaăpsihicului,ăadeseaăchiarăf r ăa-şiădaăseama.ăDe fiecareădat ăcândăneăîntâlnimăcuăcinevaăşiăne spunem în sine: „Arat ăfoarteăobosit ",ăsauă„Dup ăcumăarat ,ăseăpoateăspune c ăaăavutăoăziăgrea",ăsauă„Ceămultăs-aăschimbat,ăseăpoart ăca unăîndr gostit",ărealiz măoăcitireăaăinforma ieiăpeăcareăo poart ăfiecare.ăEaăseăînregistreaz ăsubăform ădeăculoare, sunet,ăenergie,ăalc tuindăstareaănoastr ăpeămoment. Cinevaăpoateăspuneăc ănuăseăîntâmpl ănimicădeosebităşiăc oricine poate ghici astfel de lucruri. într-adev r,ăoricineăpoate realizaăaşaăceva,ădarăesteămaiămultădecâtădac ăamăghici.ăAuăfost ob inuteăinforma iiăpeăcareănimeniănuăle-a exprimat în cuvinte. Exempleleădeămaiăsusăsuntăcazuriădeăpercep ieăpsihic nedezvoltat .ăAceast ăpercep ieăpoateăfiădezvoltat ăşi finisat ăpân ălaănivelulăintui ieiăzilnice.ăCitirea psihicului este o deprindere care, ca oricare alta,ăpoateăfiăconsolidat şiăperfec ionat ăprinăpractic .ăînăplus,ăvomă ineăseamaădeăo recomandareăaparentăparadoxal : VIA AăNOASTR ăDEăMEDIUM Dac ăîn elegemăaceast ăexprimareăneobişnuit ,ăneăvom puteaăinterpretaăvia aăcaăpeăaăunuiămedium.ăCândăneănaştem, 77 seăspuneăc ătocmaiăne-am întrupat. Totul este nou, suntem deschişiăpentruălume,ătoateăimpresiileănoastreăsuntărelativ pureăşiănuăsuntăîmpov rateădeăamintiri,ătr iriăşiădiferite

Page 49: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

opinii.ăSuntemăconştien iăşiănutrimăinteres.ăCu alte cuvinte, fiecare dintre noi este un medium. Dup ăcumăputemăaflaăîntrebându-iăpeăcopii,ămul iădintre eiăv dăaureoleădeădiferiteăculoriăcare-iăînconjoar ăpeăoameni, înădeseneleălor,ăeiăreprezint ăacesteăaureoleăcolorate.ăMul i copiiăauăînăpermanen ăînso itoriăfermeca i,ăcuăcare stau de vorb ăşiăseăjoac .ăMaiămult,ăcopiiiăcareăsuntăfoarteăbuni observatori,ădar,ăînăacelaşiătimp,ăsuntăextremădeălipsi iăde tact,ăexprim ăcuăglasătareăfa ădeătoat ălumeaăceeaăceăvedem cuăto ii,ădarăconsider măc ănuăesteăpotrivităs ăspunem.ăPe m sur ăceăcopiiiăcresc,ăp rin iiăîiăînva ăs ăseă„adapteze" mediului.ăChiarădac ăaă„v zut"ăaureolaăînnegrit ăsauăcu limbiădeăfocăşiăscânteiăaăuneiăpersoaneăapropiate,ăcareăse schimba brusc în diferite forme deasupra capului expulzând dinăea,ăşiăziceăcuăglasătareăc ăm tuşaăluiăesteăcaăoăviper ăsau c ăseam n ăcuăunămonstruă(realizândădeăfaptăperceperea informa ieiădinăgânduluiăei),ăp rin iiăîlăînva ăcuătactăc ănu esteăadev rat,ăc ăm tuşaăluiăaăfostăşiăesteăoădoamn . Dac ăst mădeăvorb ăcuăuneleăpersoaneăsauăleăobserv m, înătimpulăcitiriiăpsihiculuiăvomăaflaăc ăînăcopil rieămul iăau fostăsperia iădeăadul iăcareăle-auăexplicatăcuăinsisten ăcare esteărealitatea.ăPeăcândăerauăcopii,ăeiăerauăsup ra iăc ăto iăcei mari resping viziunea lor asupra lumii, dar treptat au început s ăoăresping ăşiăei,ăpentruăc ăadultulăde ineaăsuprema iaăevi- dent ăînăcunoaştereaăpractic ăaălumiiăînconjur toareăşiăspu- neaăcopiilorăceăesteărealăşiăceănu.ăAstfel,ămajoritateaăado- lescen ilor,ălaăatingereaăacestuiăprag,ăfieăînceteaz ăs ămai cread înărealitateaădinăcopil rie,ăfieăînva ăs ătac .ăPentru mul iădintreăceiăcareăauăîncetat,ăcuătimpul,ăs ăcread ăîn propriileăpercep iiăproblemaădevineămaiăsimpl . Eiănuăseămaiăgândescălaăaceastaăpân ănuăseăpetreceăceva careăs -iăşocheze.ăDeăpild ,ăuneleăpersoaneăp trundădinănou 78 înălumeaăpsihiculuiădup ăoătr ireădramatic ăneaşteptat ,ăcum arăfiăcontactulăcuăpersoanaăiubit ădisp rut ărecentăsau prevederea unui eveniment viitor. Persoaneleăcareăprefer ăs ăp strezeăpentruăeleăpropriile percep iiăfiziceăpotăaveaătr iriăîntâmpl toareăpeătoat ădurata vie ii,ăf r ăs ăpovesteasc ănim nuiănimic,ădinăteamaădeăa p reaăridicoliăsauădeăaăfiăconsidera iănebuni.ăPoateăc ăîntr-o discu ieăcuăunăprieten,ăprintreăalteălucruriăm runte,ăvorămen- ionaăcuăcalmă„amăsim ităc ăm veiăsunaăast zi",ădarănicio- dat ănuăvorăputeaăpovestiădespreăviseleălorăciudateăsauăvocile pe care le aud. Mul iăseătemăîntr-adev răs ănuăfieănebuni,ăde aceeaăîşiăascundăcâtămaiăbineănelinişteaăşiăîndoielile. Cei care nu-şiăreprim ăniciodat ătr irileădeosebite, nu ascundăceeaăceăaud,ăpotăfiăcuăadev ratăpersoaneăcuăpreo- cup riădeămediumăsauăspiritişti,ăsauăîşiăpotăfolosiăobserva iile şiătr irileăîntr-oăalt ădirec ie,ăcuăorientareăcreativ ,ăartistic . Al iiăpotăs ăînnebuneasc ăşiăs ăajung ăînăclinicileăde

Page 50: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

psihiatrie.ăUneori,ăastfelădeăoameniăsuntăconsidera iădeze- chilibra iăşiăexcentrici.ăAdesea,ăcândătimpădeămul iăaniăomul esteănevoităs ălupteăîmpotrivaăpropriilorăsaleătr iri,ăelăpoate fiăexpusăunorăserioaseăderegl riăpsihice.ăDevineăparanoicăşi simteăc ăto iăîlăurm rescăşiăîiărespingătr irile;ăsauăpoateădeveni schizofrenic,ăoăjum tateăaăsaăexprimândăoăputernic ăpercep ie psihic ăşiăemo iiăintense,ăiarăcealalt ăjum tateăfiindănormal ; poate deveni catatonic, închizându-seăînăsineăşiăpreferândăs tr iasc ăexclusivăînăuniversulăpsihicăalămin iiăsale,ănuăîn mijloculăconfrunt rilorădeăopiniiăşiăjudec iăaleăcelorlal i. Prezent măaiciăcâtevaăexempleăcomune.ăDesigurănu toateăbolileămentaleăsuntărezultatulăreprim riiăcapacit ilor psihice. Dar de foarte multe ori împiedicareaămanifest rii acestoraăduceălaăreprimareaăunorăemo iiăcumăarăfiăfuriaăsau temaădeăpedeaps .ăAcesteăemo iiăneexprimateăpotăprovoca boliăfiziceăsauămentale.ăNebuniaăpoateăfiăac iunea,ămodul acestei persoane de a se manifesta într-o lume care-1 separ deărealitateăşiădeăceilal i,ătotodat ăesteămodulăprinăcare 79 persoanaărespectiv ăevit ăr spundereaăfaptelorăsale.ăPoate nuăştieăcumăs-oăfac ăsauăareănevoie,ăprinăconstruc iaăfiin ei sauăprinăeduca ie,ădeăcinevaăcareăs-o ghideze. Interiorizarea nu aduceănimicăbunăînăacestăcazăşiăarătrebuiăc utat ăieşirea dinăimpasăprinăsimplaărug ăc treăDumnezeuădeăaădaălumina, ra iuneaăşiăcaleaăvie ii. Darăs ărevenimălaăproblemeleănoastre.ăPoateăneăeste absolutăstr in ăideeaădeăadeveniămediumăşiăcitimăaceast carte doarăpentruăaăg siăcevaăce-amămaiăputeaăînv a.ăSau poateăc ăamăconsideratădintotdeaunaăc ăavemăcevaădeosebit, poateăchiarăsupranatural,ăşiănuăştimăcumăs ăproced m.ăSau cunoaştemăacesteăfenomene,ăleăsim im,ăleăpercepemărealita- tea,ădarăamăvreaăs ăleădirij m,ăs ăînv măs ăleăfolosimăcât maiăbine.ăArăfiăunămareăp catădac ădintr-oăstareădeăşocăprin necontrolulăasupraăgândurilorăa iăajungeălaăpsihiatrie. TABLOURIăŞIăIMAGINIăIRA IONALE înătimpulădescifr riiăinforma iilorăpsihiceăputem „vedea"ăoămul imeădeălucruri,ăcaăşiăînătimpulăvindec rii, undeăprincipaleleăsurseădeăinforma iiăvorăfiăauraăşiăchakrele. Acesteaăpotăajungeălaănoiăşiăsubăformaăunorăchipuriăsau imagini mentale, pe care le vom analiza în prezenta lucrare. In timpul citirii psihicului pacientului putem vedea realmenteăadev rateătablouri.ăEleăpotăap reaăînăprim-plan pe ecranul nostru mental sau pot avea aspectul unor miniaturi. Aceste tablouri provin din universul nostru subiectiv. ŞTERGEREAăINFORMA IILORăNEGATIVE DINăAUR 1.ăNeăîmp mânt măşiăintr măîn trans . 2.ăAlegemădinăpropriaăexperien ăoăstareăînăcareănuăne-a pl cutăs ăneăafl măşiăst ruimăs ăneămanifest mălipsaăde 80

Page 51: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

sensibilitate,ăindiferen a.ăPoateăfiăoăsitua ieăînăcareăamătr it groaza sau altceva de acest gen. 3.ăNeăconcentr măasupraăimaginiiăcreate, apoi o facem s ăseăestompezeălent.ăPeăm sur ăceăeaădispare,ăl s măs ăapar chipurileăaltorăpersoane.ăAceştiaăsuntăcreatoriiăini ialiăai viziunii anterioare. Putem vedea un singur chip sau mai multe.ăFacemăs ăseăestompezeăacesteăchipuriăunulădup ăaltul, imaginându-neăc ăleăexpediemăposesorilorălor.ăDac ,ăprivind acesteăchipuri,ăsim imăfurie,ărevolt ,ădurereăetc.,ărevenim pentruăaăretr iăacesteăsentimente.ăLeăvomăcomunicaămental acestoraătotăceăsim imănevoiaăs ăleăspunem.ăDac ăsim im satisfac ieăînăurma celor spuse, la estomparea imaginii acord măiertareăacestorăpersoane.ăDac ănuădorimăs ăle iert m,ăînseamn ăc ăn-aăsosităînc ămomentul,ădarăprinăiertare seăfaceăoăştergereăautomat ăaăsurseiădeăşocăpsihicăşiăareăloc schimbareaăradical ăaăaureiăînăalteăculori. Când suntem preg ti iăs ăîiăiert m,ăneăvomăiertaămaiăuşorăpropriileănoastre problemeăşiăastfelăneăvomăapropiaădeărenun areaălaătoate acestea.ăS ănuăuit măc ănuătrebuieăs ăneăgr bim.ăDac ădorim s ăsavur măunătimpăoarecareăfuria,ăsup rareaăsauătriste ea pe careăleăsim im,ănuătrebuieăs ăneărefuz măaceast ăpl cere. 4.ăCre măoăimagineăaăproprieiănoastreăpersoaneăşiăneăstr - duimăs ăîndr gimăaceast ăimagine.ăApoiăoăfacemăs ădispar . 5.ăChem măînăimagineăSoareleămareăşiăauriuăalăenergiei, peăcareăîlăl s măs ăneăumpleăînătotalitateăcorpulăşiăaura. 6.ăIeşimădinătrans . CITIREA AUREI Expresiaă„citireaăaurei"ăcreeaz ăoăimpresiaăaăcevaătehnic şiăfoarteăcomplicat.ăînainteădeăaătreceălaăacestăexerci iu,ătrebuie s ăfacemăoărelaxareăcomplet ,ăstr duindu-neăs ăvedemăaura. 1.ăCre măunătrandafirăcareăîlăreprezint ăpeăpacientul nostru.ăînăacelaşiătimpăneăimagin măc ătrandafirulăacestaăare unănimb.ăNimbulăreprezint ăauraăindividului,ătotăaşaăcum 81 trandafirulăreprezint ăindividul.ăîncepemăcuăobservareaăunei singure culori careăirizeaz ăînăjurulăpetalelor.ăDac ănuăputem vedeaăculoarea,ăneăimagin măc ănimbulăarat ăcaăşiăcumăam vedea-o.ăFacemăs ădispar ătrandafirul. 2.ăRepet măexerci iulădeăpatruăori,ăad ugândădeăfiecare dat ăcâteăoăculoareăpân ăajungemălaăunătotalădeăcinciăculori. 3.ăIeşimădinătrans . Urm torulăcomplexădeăexerci iiăreprezint ăoăetap ămai avansat .ăAceastaăneăvaăajutaăs ăfolosimăcitireaăaureiăîn scopuri curative. 1.ăNeăîmp mânt măşiăintr măînătrans . 2.ăăRealiz măimagineaăpacientului.ăCuăoăpensul ăima- ginar ăcuăvopseaăneagr ăîntunec mătabloulărealizat,ăpân cândăob inemădoarăsiluetaăpacientului.ăL s măluminaăinte- rioar ămental ăs ăumpleăspa iulădinăjurulăsiluetei,ămaiăîntâi subăformaăunuiănimbăalb.ăObserv măundeăesteănimbulămai

Page 52: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

mareăşiămaiădens,ăînăceăpuncteăesteămaiăsub ireăsauăcareăsunt zoneleăcorpuluiăînăcareădispare.ăToateăacesteăimaginiăap rute sunt legate de clarviziune. 3.ăL s mănimbulăalbăs ăcapeteădiferiteăculori.ăAcestea sunt culorile aurei pacientului nostru. Dac ăvedemăoăsingur culoare este minunat. Dac ăvedemăchiarăzeceăculoriăeste foarteăbine.ăCelămaiăadeseaăvomăvedeaădou ăsauătreiăculori, iarăcândăvomăc p taădeprindereaădeăaădistingeăculorile,ăvom putea analiza aura mult mai bine. Pentru început vom încerca s ăneăoprimădoarăculorileăpeăcareăleăvedemăsauăsesiz m. Undeăsuntăacesteaăaşezateăînăjurulăcorpului'?ăTrebuieăs ă inem minteăc ăsemnifica iaăculorilorăpoateăfiăconfirmat ănumaiăde propriaănoastr ăexperien ,ădeăaceeaăneăvomăurmaăintui ia. 4.ăL s măimagineaăs ăseăestompeze.ăAlegemăacumăalt persoan ăşiărepet măprocesul.ăAnaliz măcuăaten ieădife- ren eleădintreăceleădou ăaure,ăapoiăleăl s măs ădispar . 5.ăIeşimădinătrans ăşiăneăreaducemăcorpulăînărealitate.ăEste necesarăs ăoăfacem,ăcândătocmaiăamăefectuatăoăactivitate psihic ădeosebitădeăcomplex . 82 Laăexerci iileăacesteaăesteănevoieădeăoăcantitateămai mareădeăenergieăpsihic ,ăcareăvineăprinărelaxareaăperfect ăa min ii.ăRezultateleăvorăveniăsingureălaăunămomentădatăşiăv ve iăbucuraănespusăcândăve iăreuşiăs ăface iăacestălucruăf r prea mult efort. CITIREAăAUREIăCUăOCHIIăDESCHIŞI Clarviziuneaăsauăvedereaăpsihic ,ădeăcareătocmaiăne-am folosit,ăseărealizeaz ăf r ăparticipareaăsim uluiăfizicăalăv - zului.ăAceastaăseărealizeaz ăprinăintermediulăvederiiăpsihice. Uneleăpersoaneăv dăauraăşiăcuăochiiădeschişi,ăînăstareăde relaxare.ăAuraăapareăcaăunănimbăauriuăv lurit,ăuneoriăeste colorat ăînăculoriădeschise,ăalteoriăseam n ăcuănişteăfoto- grafii. Culoarea sau culorile dominante sunt plasate în centrul aurei, iar scânteile sau exploziile de energie de alte culoriăseăîmpr ştieăînăspa iulădinăjurăsauăseădeplaseaz împrejurulăculoriiădeăbaz . Nuăesteănimicăneobişnuităc ăuneleăpersoaneăpotăvedea auraăcuăajutorulăv zuluiăobişnuităşiănuăprinăclarviziune.ăDe faptăcuăajutorulăv zuluiănormalăputemăvedeaămultămaiămulte detaliiăm runteădecâtăcuăajutorulăv zuluiăpsihic.ăCitireaăaurei cuăochiiădeschişiăesteăfoarteăinteresant ,ăiarăprocesulăînăsine pareămaiăpu inăfantastic,ămaiăreal.ăDarătotulăseăcreeaz ăpeăun ecranăînăcentrulădintreăsprânceneăşiăoricumăvedereaănormal nu particip ălaădescifrare,ăochiiăstândăîntr-oăpozi ieădeăparc n-aiăaveaănevoieădeăei.ăTotulăseăpetreceăînăspa iulădeăvidăaflat înăaceast ăregiuneăaăfrun ii,ăindiferentădeădistan aădeăla pacientălaăvindec torulămedium.ăPrinăcreareaăimaginilorăşi descifrarea informa iilorăveniteăareălocăştergereaăacestora din câmpul energetic al persoanei-pacientăşiăreechilibrarea energiilorăluiămentale.ăPutemăafirmaăc ăareălocăprocesulăde

Page 53: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

vindecare.ăAvemănevoieădeăcinevaăcuăcareăs ăcolabor măîn astfelădeăcazuri,ăcaăs ăvedemărezultatulăfinalăşiăs ăneăcon- vingemăc ăamăprocedatăcorect. 83 1.ăNeăalegemăoăpersoan ăcareăs ăneăajuteăînăefectuarea acestuiăexerci iu.ăRug măpersoanaăs ăseăaşezeăsauăs ăsteaăîn picioare cu spatele la un perete alb. Pereteleăpoateăfiăşiădeăo alt ăculoare,ădarăneap ratădeschis . 2.ăNeăîmp mânt m.ăPentruăaăvedeaăauraănuăesteănecesar s ăintr măînătrans ,ăciădoarăs ăfimărelaxa i.ăNeăîndep rt măde asistentulănostruălaăoădistan ădeăcircaăşaseămetriăşiăneăcon- centr măaten iaăasupraăunuiăpunctăînăspa iuăaflatălaăoădistan deăunămetruăfa ădeăcorpulăacestuia.ăPunctulăalesănuăseăvaăg si pe perete sau pe chipul asistentului, ci într-un punct oarecare înăspa iulăpân ălaăel.ăDup ăunătimpăoarecareăvomăîncepeăs vedemăauraăasistentului.ăUneleăpersoaneăv dăauraăcuăvederea periferic ,ădeşiăasisten iiăauăimpresiaăc ăîiăprivi iă int . 3.ăPutemăexersaăvizualizareaăaureiăf r ăaămaiăîmp rt şi aceastaărespectivelorăpersoane.ăDarăesteăfoarteăbineăs ăfim pruden i.ăEsteăfoarteănepl cutăcândăcinevaăpriveşteă int ăîn creştetulăcuivaăsauăînăgol,ăchiarădeasupraăum rului.ăînătimpul acestorăexerci iiăputemăajungeălaăconcluziaăc ăvizualiz m auraănuănumaiăpeăfondulăperetuluiăalb,ăciăşiăpeăfundalulăunor culoriăînchise.ăPute iăîncepeăprinăaăvedeaăauraăflorilor, fructelor, obiectelor. Relaxa i,ăprivi iăînăgolăobiectulăcare intereseaz ăneap rat.ăVe iăr mâneăuimi iădeărezultate.ăNu trebuieăs ămiji iăochiiăsauăs -iăm ri i,ăeiănuăparticip ăla viziuni,ăparticip ăglandaăpineal . CUM SE CITESC CHAKRELE Citireaăchakrelorăesteăînăfondăacelaşiălucruăcu citirea aurei, darănuăvomătreceălaăacestăexerci iuăpân ănuăneăvomăînsuşiăîn întregimeăcitireaăaurei,ădeoarece,ăînăcazulăchakrelor,ăexerci iul areădurat ămaiămareăşiănecesit ăoămaiămareăîncordare. 1.ăNeăîmp mânt măşiăintr măînătrans . 2.ăRealiz măsiluetaăasistentului pe ecranul nostru mental. 3.ăNeăconcentr măaten iaăasupraăpunctuluiădinăaur ăcare reprezint ăprimaăchakr .ăRealiz măimagineaăvizual ăaăunui 84 discăînăaceast ăzon ăşiăurm rimădac ădisculăesteăînchisăsau deschisăşiăîlăumplemăcuăgalben-portocaliu-roşu-maro, în ordineaădescris ;ăs ănuăuit măc ăacumăcitimăoăhart .ăAceasta esteăprimaăchakr ălegat ădeăsupravie uire.ăDac ăesteălarg deschis ,ădac ăesteăcolorat ăînăculoriăîntunecateăsauămohorâte, pacientulăareăprobleme,ălegateădeăsupravie uireăsauădeăo patologieăaăorganelorăcareă inădeăcentrulăenergeticărespectiv. Dac ăaceast ăchakr ăesteăînchis ,ăpersoanaănuăareăîn acestămomentăproblemeădeăsupravie uire.ăDac ăchakr ăeste colorat ăînăverdeă(culoareaăcreşterii),ăcelăînăcauz ăpoateăg si noiăc iăcareăîlăvor ajutaăs ăsupravie uiasc .ăDac ăchakr ăeste

Page 54: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

colorat ăînăroşuă(culoareaăsim urilorăşiăsentimentelor)ăcapa- citateaădeăsupravie uireădepindeădeăînc rc turaăemo ional . 4.ăTrecemădeălaăoăchakr ălaăalta,ăcitindu-le în acest fel peărând,ăatâtăceleăşapteăchakreăprincipale,ăcâtăşiăchakrele mâinilorăşiăpicioarelor.ăEsteăfoarteăimportantăs ăneăcon- centr măasupraăfiec reiăchakreăînăparte,ăs ănuăîncerc măs ăle analiz măpeătoateălaăunăloc. 5.ăăDup ăceăamăstudiatăcuămult ăaten ieăfiecareăchakr , arunc măoăprivireăasupra întregului ansamblu de chakre. Ne imagin măc ăleăprivimămaiădeălaădistan ,ăpentruăaăleăvedeaăpe toate.ăCompar mădimensiunileăşiăformaădiverşilorăcentriiăener- getici. Care este cel mai mare? Care este cel mai intens colorat? 6.ăFacemăs ădispar ăimaginea şiăieşimădinătrans . înăacelaşiăfel,ăvomăexaminaăchakreleăaceleiaşiăpersoaneăşi aădouaăzi,ăapoiădinănouăpesteăoăs pt mân .ăVedemădac ăauăin- tervenităcevaăschimb ri.ăPotăinterveniăschimb riădac ăîlăve i umpleăcuăoăalt ăform ădeăenergieăvital ,ădarăpotăr mâne nemo- dificateădac ăpersoanaăesteălaăfelădeăcomplexat ădeăgrijileăsale. DETERMINAREAăPOZI IEIăDURERII ÎNăAUR ăŞIăÎNăCORP Exerci iulăurm torăareăoămareăînsemn tateăpractic ăîn muncaădeăvindec tor.ăElăneăvaăoferiăinforma iiăsuplimentare 85 fa ădeăceleăob inuteăprinăstudiereaăaureiăşiăchakrelor.ăLa începutăvomăexersaăindependent,ăcaăînăexerci iulăprecedent deăcitireăaăaureiăşiăchakrelor. 1.ăNeăîmp mânt măşiăintr măînătrans . 2.ăPeăecranulămentalăob inemăimagineaă(silueta)ăpersoa- nei pe care o studiem. 3.ăăNeăautosugestion măc ăpeăimagineaăob inut ,ăîn punctulăînăcareăprietenulănostruăacuz ădureriăfizice,ătrebuie s ăapar ăoăpat ăroşieăcareăs ămarchezeăzonaăafectat .ăUrm - rimăcuăaten ieăînăceăraportăseăafl ăpataăsauăpeteleădinăaur . Dup ăceăstudiemăam nun ităimagineaăoăfacemăs ădispar . 4.ăReaducemăimagineaăprietenului.ăNeăsugestion măc peteleăroşiiăaparăînăzoneleăînăcareăacestaăareădureri.ăCom- par măaceast ăimagineăcuăprima.ăEstomp măimaginea. 5.ăăRepet măexerci iulăalegândămereuăal iăprieteni.ăLa încheiereăestomp măimaginileăşiăieşimădinătrans . Când vom trece la vindecarea pacientului, înainte de a începeăprocedurile,ăvomăefectuaăacestăexerci iu.ăPutemăs -i spunemăsauănuăceeaăceăvedem.ăElăpoateăveniăs ăneăcaute,ăplân- gându-se:ă„Amăoădurereăgroaznic ădeăcap.ăVindec -m ămai repede!"ăEfectuândăexerci iul,ăputemăvedeaăoăpat ăroşie deasupraăsauăînăjurulăcapuluiăs u.ăDarăputemăvedeaăoăpat ăroşie şiămaiămareăşiămaiăintens ăînăcuătotulăaltăloc,ălaăbazaăcoloanei vertebrale,ăînăzonaăombilical ,ălaăgenunchi,ăoriunde. Trebuie s ăd măaten ieăcelorăceăvedemăchiarădac ăneăderuteaz . Adesea,ădurereaăseămanifest ăînăcuătotulăalt ăzon ăa corpuluiădecâtăaceeaăînăcareăesteălocalizat ăsursaămaladiei.

Page 55: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Cândătrecemălaăvindecare,ăvomăacordaăaten ieădeosebit zonelor în care am descoperităpeteleăroşii.ăEleătrebuie înl turate. AUTOAP RAREA Pentru a ne dezvolta deprinderile putem realiza citirea psihicului anumitor persoane, cu acordul acestora, înso- 86 ind-oădeăprocedeulădeăvindecare,ădac ăniăseăpareăpotrivităşi

nu este dificil de realizat. Trebuieăs ăneăbaz măpeăintui iaănoastr .ăDup ăceăne vomăînsuşiăsuficientăcitireaăaureiăşiăaăchakrelor,ăvomătrece desigurălaăcitiriămaiăcomplexe.ăDes vârşindu-ne practica citiriiăpsihicului,ăvomăconstataăc ăputemăr spundeăsinguriăla toate întreb rileăpeăcareăşiăleăpunăceilal iăoameni,ădoarăfor- mulândăacesteăîntreb ri. Cândăneăpreg timăs ăcitimăpsihiculăunuiăprietenăsauăal unuiăpacient,ărelu măprocedurileăpeăcareăleăefectu măîn cazulăvindec rii.ăNeăaşez măfa ăînăfa ăcuăpacientulăşi realiz măîmp mântareaăpentruăamândoi.ăDesigur,ăînainte de a începe ne vom goli mintea de orice alte gânduri, pentru aănuăneăîncurca.ăTrecemăapoiălaăcitireaăaureiăşiăaăchakrelor, efectuând toate procedurile necesare. Citireaănemijlocit ăaăpsihiculuiăesteămultămaiăintere- sant ădecâtăobservareaădeălaădistan ,ădarăesteămultămaiădifi- cil .ăOmulăalăc ruiăpsihicăîlăcitimăpoateăfiăsperiat,ăemo ionat sauăfoarteăcurios.ăCaăurmare,ăelăpoateăp trundeăînămintea noastr ăşiăneăvaăatacaăprinăaten ia,ăgândurile,ăideile,ăemo iile saleăşiăprinătotăceăseăpetreceăcuăel.ăDeşiăpoateăaveaăceleămai buneăinten ii,ăatacurileăsaleăpsihiceăneăpotăfaceăs ăneăpierdem împ mântarea. Realiz măimagineaăvizual ăaăunuiătrandafirăcareăîşi strânge petalele, transformându-se într-un boboc de floare, dar în loc de a-1 plasa pe ecranul nostru mental, îl aducem chiarăînăfa aăfrun ii.ăNeăsugestion măc ăacestătrandafirăvaăfi magnetulăcareăatrageăşiăabsoarbeătoateăleg turileăcare pornesc de la subiectul pe care-1ăcitim,ăînainteăcaăacesteaăs p trund ăînăchakreleănoastreăşiăs ăneăabsoarb ăenergia.ăNe vomăsugestionaăc ătrandafirulăr mâneăînăacestălocăşiăîiăveri- fic măprezen aădeăfiecareădat ,ăînainteădeăaăîncepeăoănou citire.ăDac ăsim imăoăstareădeănelinişteăsubit ăînătimpul citirii,ăpoateăfiănevoieăs ăcre măunănou trandafir. La termina- reaăcitiriiăfacemăs ădispar ătrandafirul. 87 Folosireaătrandafiruluiăpentruăprotec iaăpsihiculuiănuăse limiteaz ălaăprocesulăcitirii.ăElăesteădeănepre uităînăvia a cotidian .ăDeăfiecareădat ăcândăcinevaăneăvaăataca,ăcândăne vom contrazice cu cineva sau vom intra într-ună„r zboi" psihic,ăvomăîncercaăs ăneăimagin mătrandafirulăpentruăa realiza o detensionare.

Page 56: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Acestăprocedeuăpoateăfiăutilăînămen inereaăechilibrului interior.ăElăpoateăfaceăs ănuămaiăavemănevoieădeăprotec ie psihic .ăDac ănuăneăîmpotrivimălaătotăceăneăagreseaz ăîn procesulăcitiriiăpsihiculuiăsauăînăafaraăacestuia,ăconstat măc EULănostruănuăexist ăşiănuăneămaiăatac ănimeni.ăCuăcâtăvom permiteămaiămultăs ăfimăagresa iădeătotăceăneăderanjeaz ăşi neăcreeaz ăoăbarier ăpsihic ,ăcuăatâtămaiămultăcitireaănoastr nuăvaăaveaăniciăunărezultatăşiăneăvomăpierdeăleg turile.ăNu trebuieăs ărespingemăceeaăceăsim im,ădarăaceastaănuăneăva ajutaăînăpercepereaăînăpropriulănostruăspa iuăpsihicăaăceeaăce simtăceilal iăoameni. COMUNICAREA In procesulăoric reiăactivit iăpsihiceăesteăfoarteăimpor- tantăs ădiscut mămentalădespreăceeaăceăvedem,ăcaăşiăcumăam aveaăpeăcinevaăal turi.ăCuăalteăcuvinte,ătrebuieăs ăg simăun modădeăaătransmiteăaceleăsenza iiăputerniceăpeăcareăle percepem, pentru a nu se acumulaăînăinteriorulănostruăşiăaănu neăblocaăaăcinceaăchakr .ăînătimpulăcitirii,ăputemădescifra viziuni sau imagini despre care n-amădoriăs -i vorbim per- soaneiădeăfa .ăEsteăposibilăs ănuăfimăpreaăsiguriădeăinfor- ma iileăprimite,ăsauăs ăsim imăc ăsubiectul s-arăputeaăsup ra, sauăşi-ar bloca în continuare centrii pentru descifrarea cauzeiăsimptomelorăap rute. Trebuieăs ăneăeliber mădeăceleăpercepute,ăindiferent dac ăvomăcomunicaăsubiectuluiădateleăcitiriiăpsihice,ăsauăle putem transmite într-oăform ăcare s ăneăeliberezeădeăten- siune.ăEsteăposibilăs ăaştept măplecareaăpacientuluiăşiăs 88 prezent mătoateădateleăînăfa aăoglinzii,ăvorbindăcuăpropria persoan ăsauădeasupraăunuiăpaharăcuăap ,ăcareăarăprelua informa iile,ăapoiăs ăarunc măapa.ăDac ădorim,ăneăputem lua noti e.ăDac ăsim imăc ăneăesteămaiăuşorăs ătransmitem informa iileăşiăs ăneăexprim măprinăpictur ,ădansăsauăîntr-un altămod,ăf r ăaărecurgeălaăcuvinte,ătrebuieăs ăproced măîn acestăfel.ăOriceăform ădeăactivitateăesteăbun ăpentruăaăg si oăieşireăşiăa ne elibera de imaginile pe care le-amăv zut. Uniiăvindec toriătransmităinforma iileăceleămaiăserioase uneiăter eăpersoaneăsauăunuiăobiectă(capac,ăzid,ălac).ăDeăcele maiămulteăoriăaceast ătransmitereăesteăeficient . Deăaceeaănuăsus inemăc ănuătrebuieăs ăcomunic m nimicădinăceleăaflate,ăciădoarăc ,ăatunciăcândăcomunic m alteiăpersoane,ăcareănuăcunoaşteăpacientul,ăceleăaflateăîn timpulăcitiriiăpsihicului,ănuătrebuieăs ăîntoarcemăceleăaflate împotrivaăacestuia.ăVomăprocedaăînăaşaăfelăîncâtăînc rc tura emo ional ăaăinforma iilorăob inuteăs ănuăd unezeănici pacientului,ăniciănou ,ăreuşindăastfelăeliminareaălorădin câmpul nostru psihic. Cândăcomunic măpacientuluiăinforma iileăob inuteăprin citire,ădac ăne-amăhot râtăs ăoăfacem,ăs ăfimăfoarteăgrijulii. Deăpild ,ăamăaflatăcevaăsecret,ădarăneăesteăteam ăc ăpacientul

Page 57: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

seăvaăsup raăauzindăinforma iile.ăVaătrebuiăs -1ăabord măîn felulăurm tor:ă„V dăc ăv ăpute iăîmboln vi.ăAcorda iăprea mult ăaten ieăunorăproblemeănedemneădeăaten iaădum- neavoastr .ăPân ănuăve iăînfruntaăadev rulăşiănuăve iăg si cevaăcareăs ăv ădistrag ăaten iaădeălaătoateăacestea,ănuăv ăvoi puteaăajutaăs ăv ăvindeca i." Nu ne-amăexpusăconsidera iileăprivindăstareaăpsihic ăa pacientului,ădarăamăatinsăpunctulăsensibilăşiăpacientulăne poate contrazice cu ardoare.ăDac ăvomăspuneăadev rulăexact aşaăcumăîlăvedem,ăneăputemăprovocaăunăşocăenergetică(pe care l-amădenumităanterioră„şocăpsihic").ăDeăaceea,ăîn primul rând vom crea trandafirul protector. în al doilea rând nuăvomăuitaăc ăniciăunăşocăpsihicănuăneăpoateăafecta în vreun 89 fel,ădac ănuădorimăs -1ăpercepem.ăŞiăînăfine,ădac ăne împotrivim furiei pacientului (prietenului), aceasta va trece prinănoiăf r ăs ăneăafecteze. ÎMBINAREA IMAGINILOR în acest capitol revenim la unul dintre cele mai impor- tante aspecte aleăactivit iiăpsihice:ălaăpricepereaădeăaăr - mâneăneutri,ădeăaănuăneăimplicaăînăemo iileăpersoaneiăc reia îiăcitimăpsihiculăsauăpeăcareăoătrat m. Pentruănoi,ăcaăşiăpentruăpacient,ăvaăfiămultămaiăuşor dac ăîiăvomăsolicitaăs ănuămeditezeăşiăs ănuăintreăîn trans împreun ăcuănoi.ăOameniiăcredăadeseaăc ăne-arăputeaăuşura muncaădac ăarămeditaăîmpreun ăcuănoi.ăDarănuăesteăaşa.ăMai întâiăoameniiămediteaz ăînămodădiferităşi,ăaflându-se în alte sfere,ăleăvaăfiăgreuăs ăum reasc ăcuăaten ieăcuvinteleănoastre. Este necesarădoarăcaăeiăs ăfieăprezen i. Cândăintr măînătrans ăesteăşiămaiăimportantăs ăr mânem laănivelulăenergeticăpropriu.ăDac ăprietenulăsauăpacientul mediteaz ăîmpreun ăcuănoi,ăelăpoateăs ăneăînso easc ăfoarte natural,ăf r ăs -şiădeaăseama,ăchiarădeălaăintrareaăînătrans . Astfel,ăpoateăfiăînc lcatăunulădintreăprincipiileădeăbaz ăale intr riiăînătrans ,ăcareăconst ăînăridicareaăobligatorieăa nivelului energetic propriu la un nivel suficient de înalt, careăs -1ădep şeasc ămultăpeăcelăalăpacientului,ăpentruăaăne asiguraădeăimpar ialitateaăemo ional ăşiădetaşareaănecesare înătimpulăcitiriiăsauăvindec rii. Dac ăşiănoiăşiăpacientulăneăafl mălaăacelaşiănivelăener- getic,ăputemăîmbinaătablourileăob inuteăcuăceleăaleăpacien- tului,ăceeaăceăînseamn ăc ătr irileăpacientului pe care-1 observ măseăîmbin ăcuătr irileănoastreăanaloage.ăPropriile noastreăamintiriăseăpotăconstituiălaărândulălorăînăsenza ii puternice,ăcareăproducăconfuzieăînăminteaănoastr ăşiăhaosăîn citirea psihicului. De obicei aceasta constituie cauza sen- 90 za ieiăc ănuăputemăvedeaăsubiectulăcitiriiăînătimpulăacestei opera iuni.

Page 58: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Iat ăunăexempluăsimpluădeăîmbinareăaătablourilor: începemăproceduraăcuăsucces,ăcitimăînăcondi iiăoptimeăaura pacientuluiăşi,ădeodat ,ăvedemăoăpat ădeăculoareăroşuăînchis. Ii comunic măpacientuluiăc ăaceast ăpat ăînăaur ăesteăun semnădeăfurieăşi,ădup ăceăi-am spus-o,ădevenimănervoşi,ăne sim imăjena i.ăDac ăamăaveaămaiămult ăexperien ăîn clarviziune,ăamăputeaăvedeaăimagineaăreal ăsauătablourile proiectate în aura pacientului. Sau am puteaăs ăleăsesiz m. Sau,ămaiădegrab ,ăamăîn elegeăpurăşiăsimpluădeăceădintr-o dat ănuăneăsim imăbine. Se poate întâmpla ca pe la vârsta de cinci ani pacientul nostruăs ăfiămâncatăoăb taieăzdrav n ădeălaămam ăşiăs ănuăfi pututăniciodat ăs -i ierte aceasta.ăPoateăc ăşiămamaăne-a tras câtevaăpalmeăpeălaăcinciăani,ălucruăcareăneăfr mânt ăşiăacum. Dac ănuăsuntemăneutriăşiănivelulănostruăenergeticănuăseăridic deasupraăceluiăalăpacientului,ătablourileăîncepăs ăseăîntrep - trund ăşiăneăsim imădebusola i.ăAmintireaănoastr ădespreătr - irileăpropriiăseăamestec ăcuăamintirileăanaloageăaleăpacientului şiăneăconcentr măexclusivăasupraăacestuiăevenimentănepl cut, chiarădac ănuăsuntemăconştien iădeăaceasta. Nuătrebuieăs ădisper m.ăOricineăîşiăpoateăcombina tablourile imaginareăcuăaleănoastre,ădarănuăesteădelocăgreuăs sc p mădeăaceasta.ăînăprimulărândăîiăvomăspuneăpacientului s ăneăscuzeăoăclip ăpentruăaăpuneălaăpunctăstareaădeătrans sau a ne calma cea de-aăşapteaăchakr .ăRevenimăînăpropria minte,ăneăîmp mânt măiarăşiăneăridic mănivelulăenergetic, circulând prin corpul nostru o cantitate mai mare de energie decât a pacientului. Astfel vom putea observa îmbinarea tablourilorăf r ăaăleăsim i.ăApoiăîlăîmp mânt mădinănouăpe pacient. Dac ăavemăideeăceăreprezint ătabloulănostru care parti- cip ălaăcombina ie,ăîlăaducemăpeăecranulănoastruămentalăşi îlăfacemăs ădispar .ăAcestaăpoateăreprezentaăorice:ăseăpoate 91 s ăfiăavutăamândoiăînăadolescen ăcoşuriăpeăfa ăcareăne f ceauăs ăsuferim,ăamăfiăpututăaveaăprieteniăgeloşi,ăr uăde în l imeăetc.ăSeăpotăîmbinaădeăasemeneaăuneleătablouriăpozi- tive,ădeşiăacestoraăliăseăacord ămaiăpu in ăaten ieăşiăcreeaz maiăpu ineăgreut iălaăcitire. Dac ănuăputemăvedeaăclarătabloul,ăneăaşez măînăspatele pacientuluiăşiăl s măs ăneăumpleăminteaăoriceăreprezentare imaginar .ăDac ăîncepemăpeăneaşteptateăs ăpercepemăceva, facemăs ădispar ăreprezentareaăimaginar .ăDac ănuăperce- pemănimic,ăfacemăs ădispar ătotul.ăDac ăaceast ădispari ie nuăajut ,ăneăimagin măc ăsenza iileănoastreănepl cuteăfor- meaz ăoăpic tur ămareădeăenergieădeăoriceăculoareădorim.ăO plas măpeăecranulănostruămentalăşiăoăfacemăs ădispar .ăApoi închidemăpeăjum tateăceaăde-aădouaăchakr .ăAceastaăneăva separa de pacient. Apoi ne gândim la cinci puncte care ne deosebesc de

Page 59: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

pacient:ăareăp rulăcastaniu,ăspreădeosebireădeănoi,ăesteăînv - toareă- ceea ce noi nu suntem, îi plac trandafirii - nou ănu,

are 27 de ani - noiăavemăalt ăvârst ,ăcredeăc ăprocedurile psihiceăsuntăvr jitoriiă- noiănu.ăMetodaăesteăfoarteăsimpl ,ădar îiăvomăapreciaăcalit ileăcând o vom aplica. Nu suntem una cu pacientul. Suntem persoane diferite. Privind la problemele şiădistrac iileăpacientului,ătrebuieăs ăneăspunem:ă„Acesteaănu suntăproblemeleămele,ădarădorescăs ădecodificăcauzeleăcare provoac ăsuferin a." Durerea de cap careăpoateăap reaăcaăurmareăaăsupra- puneriiătablourilorăpoateăfiăimportant ăpentruănoi.ăEaăne indic ăzoneleăînăcareăs-aăacumulatăsauăesteăblocat ăenergia şiăneăpoateăajutaăs ăclarific măsitua ia,ăobligându-neăs conştientiz măcauza. Cândăsim imăc ăcevaănuăesteăînăregul ,ăînătimpulăcitirii, proced măastfel: 1.ăFacemăîmp mântarea,ăatâtăaăpacientului,ăcâtăsiăa noastr . 92 2.ăRidic mănivelulăenergeticăpropriuăfa ădeăcelăalăpa- cientului. 3.ăFacemăs ădispar ăoriceăimagine,ăoricareăarăfi. 4.ăCre măunătrandafir. 5.ăînchidemăaădouaăchakr . 6. Ne gândim la cinci puncte care ne deosebesc de pacient. Vindec toriiăîncep toriăsuntănelinişti iădeăvolumulămare deăinforma iiădespreăchakre,ăleg turi,ăspirite-mentor,ăaur , simboluriăaleăvie ilorăanterioare.ăUneoriăvindec torul încep torănuăesteăsigurădeăceeaăceăvede.ăPutemăevitaăaceste problemeădac ădecidemădeălaăînceputăceăanumeădorimăs vedem:ăaura,ăchakrele,ăleg turileăetc.ăNeăconcentr măasupra alegerii noastre, acordându-iătoat ăaten ia.ăDup ăceăstudiem cum se cuvine zona aleas ,ăputemătreceămaiădeparte. PERFEC IONAREAăCITIRIIăPSIHICE Nuăputemăvindecaăunăomăîmpotrivaăproprieiăsaleăvoin e. La fel, nu-1ăputemăpriviăîmpotrivaăvoin eiăsale.ăLucrând, ne putemădaăseamaăc ăinforma iileăauăfostăblocate.ăNu putem ob ineăniciăunăfelădeădate,ădeşiărecurgemălaătoateăprocedeele tehnice cunoscute de izolare, de neutralizare. Citirea nu se poateăface,ăpân ăînămomentulăînăcareăpacientulănuădoreşte aceasta.ăDeăceleămaiămulteăori,ăcuătoat ăjena,ăpacientul r spundeă„DA". Trebuieăs ăsubliniemăc ăînătoateădomeniileăpsihiceăîn careăsuntemăimplica iăal turiădeăoăalt ăpersoan ,ăinsisten ele nuăneăvorăajuta.ăTrebuieăs ăneăînştiin măprieteniiăc ădorim s ăfacemăpu in ăpractic ,ăs ăîncerc măprocedeeleăpsihiceăpe care le-am aflat din prezenta lucrare. Idealăarăfiăcaăeiăs ăne vin ăînăîntâmpinare. Darătrebuieăs -iărug măs ăfieădeăacordăîntr-un mod

Page 60: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

foarteăpoliticos,ăastfelăîncâtăs ăpoat ărefuzaădac ănuăvorăs neăsprijine.ăLumeaăpsihiculuiăesteădeătemutăpentruămul iăoa- 93 meni,ăuniiădintreăeiăsuntăsperia i deăposibilitateaăp trunderii acesteiălumi.ăLaăînceputulăactivit iiăve iăaveaămulteăsur- prize: prietenii pe care-iăconsidera iăcaăavândăconcep ii liberaleăşiăfilozoficeăseădovedescăceiămaiăsperia iăsauădevin criticiiăceiămaiăseveri.ăDimpotriv ,ăpersoaneăcare nu se mai interesaser ăniciodat ădeăfenomeneleăextrasenzoriale,ăde medita ieăetc.ăseădovedescădeschiseălaănou.ăCuătrecereaătim- puluiăîiăvomăputeaăidentificaădeălaăînceputăpeăceiăsperia iăde acesteăfenomene.ăS ăneăamintimăcumăne-amăsim ităîn aceast ălumeănecunoscut ăcuăcâ ivaăaniăînăurm ! Trebuieăs ăfimăaten iăînăaăcomunicaăpacientuluiădoar aceleăinforma iiăcareăîlăpotăajuta. Citireaăpsihic ăesteămultămaiămultădecâtăslujireaăcelor- lal i,ăesteăslujireaăpropriuluiăEU. Chiarădac ăpareăparadoxal,ătrebuieăs ăsubliniemăaspec- tul cel mai important al citirii. Cuăcâtăcitimăsauătr imămai mult,ăcuăatâtăneăesteămaiăclarăc ăsuntemăasem n toriăoric rui om,ăcareăareăaceleaşiăproblemeăcaănoi. CAPITOLUL V Etape avansate de vindecare PSI Exerci iileăprezentateăînăacest capitol au un grad de difi- cultateămaiăridicat.ăEsteăbineăs ănuăneăgr bimăşiăs ănuăavan- s mălaăexerci iulăurm torădac ănuăst pânimăbineătehnica. Uneleădintreăexerci iileăprezentateăînăacestăcapitolăneăvor p reaămultămaiăsimpleădecâtăceleădinăcapitolele anterioare. Darănuătrebuieăs ăprecupe imătimpulănecesarăefectu rii exerci iilorăşiăniciăs ăcompar măprogresulăînregistratădeănoi cuăcelăînregistratădeăal ii,ăsauăcuăceeaăce,ădup ăimpresia noastr ,ăamăfiăpututărealiza.ăFiecareăomăesteăoăindividualitate şi mergeăpeăpropriulăs uădrum. PURIFICAREA CHAKRELOR Purificareaăchakrelorăesteăextremădeăimportant ,ăatâtăîn vindecareaăaltora,ăcâtăşiăînăautovindecare.ăIat ăoămetod pentru purificarea propriilor chakre. 1.ăNeăîmp mânt măşiăintr măînătrans . 2.ăNeăinstal m în cea de-aătreiaăchakr .ăNeăimagin m cumăenergiaăexcitant ăcareăs-aăacumulatăaiciăseătransfer ăîn cea de-aădouaăchakr ,ăseăacumuleaz ăaici,ăurmândăaăfiătransfe- rat ăînăprimaăchakr .ăRepet măacestăproces.ăînl tur măprin tijaădeăîmp mântareătotăceeaăceăavem acumulat în aceste 95 chakre.ăînătimpulăacestuiăexerci iuănuătrebuieăs ăcercet măce anumeăînl tur m,ădeşi,ădesigur,ăoăputemăface. 3.ăNeăinstal măînăaăpatraăchakr .ăAcumăproced măîn sensăinvers.ăTransfer măîntreagaăcantitateădeădeşeuriăpsihice

Page 61: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

din a patraăchakr ăînăaăcincea,ăapoiăînăaăşaseaăşiăaăşaptea chakr ,ăiarăprinăaceastaăleăevacu măînăexterior.ăNeăima- gin măc ătotulăaăfostăînl turatădinăauraănoastr ăşiăseădizolv înăenergiaăneutr . 4.ăNeăîntoarcemăînăprimaăchakr .ăUmplemăacestăcentru cu energie de culoareăportocalieăşiăneăimagin măc ăaceasta circul ăprinăfiecareăchakr .ăAmăevacuatătotăceăeraăstr in.ăDe fiecareădat ,ăevacuândătotăceănuăneăeraănecesar,ăspa iul eliberatăseăumpleăcuăenergieăpur .ăNaturaănuăsuport ăvidul, atâtăînăspa iulăfizic,ăcâtăşiăînăcelăpsihic;ădac ăvomăl saăspa iu] neocupat,ănuătrebuieăs ămaiămen ion măceăseăpoateăacumula în el. 5.ăRepet măetapaăaăpatraăpentruăaădouaăşiăaătreiaăchakr . Apoi închidem fiecare dintre chakrele inferioare, astfel încât s ăneăfieăcomod. 6. Umplem cele patruăchakreăsuperioare,ăunaădup ăalta, cu energie portocalie. Culoarea portocalie este totdeauna o culoareăeficient ,ădarădac ăprefer măs ăfolosimăalta,ăvom proceda cum credem mai bine. Cele patru chakre superioare nu se închid. 7.ăIeşimădinătrans . Procesulădeăpurificareăaăchakrelorăesteăoăprocedur ăpe careăoăputemăefectuaăcâtădeădesădorim.ăDup ăefectuareaăeta- peiăaăşasea,ăputemăînl turaătoateăleg turile,ăg sindătablourile agasanteăcareăîmpiedic ăfluxulădeăenergie. Pentruăaăvindecaăoăalt ăpersoan ăprinăaceast ămetod ,ăne împ mânt măatâtăpeănoi,ăcâtăşiăpacientul,ăapoiăaşez mămâna deasupra celei de-aătreiaăchakreăaăpacientuluiăşiăneăimagi- n măc ămânaănoastr ăîmpingeătotăceănuăesteănecesarăprin chakreleăinferioareăînătijaădeăîmp mântare,ăiarădeăaiciăcâtămai adâncăînăP mânt. 96 Apoiăneăaşez mămânaădeasupraăceleiăde-aăşapteaăchakre aăpacientuluiăşiăneăimagin măc ăextragemătotăceăesteăînăplus înăaăpatraăchakr ăşiăînl tur măceăamăextrasăprinăaăşaptea chakr ăînăatmosfer .ăApoiăseăumpleăfiecareăchakr ăcuăener- gie curat ,ăportocalie. ST PÂNIREAăCORPULUI Iat ăunăexerci iu,ăcareăpoateăp reaăoarecumăneobişnuit, destinatăs ăneăreînnoiasc ăleg turaăcuăpropriulănostruăcorp, s ăneăconsolidezeăsitua iaădeăposesorăalăpropriuluiăspa iu fizicăşiăs ăneăreaminteasc ăfaptulăc ,ăorice s-ar întâmpla, minteaănoastr ăneăpoateăspune:ă„Acestaăesteăcorpulăt u." „Aăavea",ă„aăst pâni"ăcevaăanumeăînseamn ăînălimbajul psihiculuiă„aăfaceăs - iăapar in ăînătotalitate".ăDe exemplu, p rin iiăne-auăînv atăs ămergem,ăprinăurmareăeiăpotăconti- nua s ăst pâneasc ăoăparteăaăpicioarelorănoastre,ăiarănoiăeste posibilăs ănuăleăst pânimăpeădeplinăniciodat .ăPutemăcreşte cuăconvingereaăc ăorganeleăgenitaleăsuntăîntr-o oarecare m sur ăimpure,ăaşaăc ăniciodat ănuăvomăputeaăs ăleăst pâ-

Page 62: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

nimăpeădeplinăşiăs ăleăfolosimăcaăpeăcevaăceăneăapar ine. Aceleăzoneădinăcorpăpeăcareănuăleăst pânimăsuntăzonele înăcareăseăpoateăblocaăenergiaăterestr ăşiăcosmic .ăAceste zone,ăînăcareăadeseaăsuntemă„inconştien iăsauăadormi i", sunt zonele în care de cele mai multe ori apar maladiile fizice.ăAiciăauraăpoateăfiăfoarteăsub ireăsauăpoateălipsiăîn totalitate. Dac ădori iăs ădeveni iăst pînulăcorpuluiădumnea- voastr ,ăs ăparcurgemăurm torulăexerci iu.ăNeăîmp mânt m. Apoiăneăinstal măînădegeteleămariăaleăpicioareloră(laăfel cum ne-amăplasatăînăcentrulăcapului,ăînăcol ulăcamereiăsau înăunaădintreăchakre).ăMobiliz măîntreagaănoastr ăputere deăconştientizareăînăacesteăpuncte.ăProbabilănuăne-am gândit 97 niciodat ăatâtădeămultălaădegeteleămariăaleăpicioarelorăşi vom determina cum ne sim imăaiciăşiăceăsimtădegeteleănoastre. Apoiăneămut mălaăt lpileăpicioarelor.ăCumăsuntăacestea: uşoare,ăîngreunate,ăamor iteăsauădureroase? Neăinstal măapoiăînăgambe. Astfel,ăneăvomăaflaăpeărândăînăfiecareăp rticic ăaăcorpului nostru: în genunchi, în coapse, în fese, în organele genitale, înăabdomen,ătorace,ăumeri,ăînăbra e,ăcoate,ăantebra e,ăpalme, degete,ăînăparteaădorsal ăaătoracelui,ălaăceaf ,ăînăgât,ăb rbie, buze,ălimb ,ădin i,ănas,ăobraji,ăurechi,ăp r,ăcap.ăPentruăfiecare popas vom consuma atât timp cât vaăfiănecesarăşi,ăp r sind oăparteăaăcorpului,ăvomăfiăgataăs ăneăoprimăînăurm toarea. P trunzândăînăfiecareăparteăaăpropriuluiănostruăcorp, vomăvorbiăcuăaceasta.ăVomădaăbine eăabdomenuluiăşi-1 vom întrebaădac ănuădoreşteăcevaăpentruăel.ăElăpoateăr spunde: „Maiăuşorăcuăalimenteleăpicante",ăsau:ă„L rgeşteăcureaua." Vomăstaădeăvorb ăcuăt lpileănoastre.ăEleăneăpotăspune:ă„Nu neăuita.ăAvemănevoieădeăînc l minteămaiăcomod "ăsau: „Mul umimăpentruăbaiaăcuăs ruriăminerale." Trebuieăs ămen ion măc ăînăuneleăp r iăale corpului ne vomăsim iăbineăşiăcomod,ăconfortabil,ăpeăcândăînăalteleăne poateăînconjuraăplictiseala,ăvomăsim iăoăap sareăsauăoăten- siune.ăAcesteaăsuntăzoneleăpeăcareănuăleăst pânimăînătotali- tate.ăInăfiecareăparteăaăcorpuluiănostruăvomăconştientiza senza iile,ăatâtăpeăceleăpl cute,ăcâtăşiăpeăceleănepl cute.ăPri- mulăpasăcareăneăd ăsentimentulăc ăîntregulăcorpăneăapar ine vaăfiăsenza iaăc ăputemăstabiliăînăceăparteăaăcorpuluiăne sim imăconfortabilăşiăundeăneăsim imăstr ini.ăVomăexaminai cuăaten ieădac ănu cumva s-a acumulat durere în acele zone ceăneăsuntăstr ine.ăDac ăesteăaşa,ăvomăştergeăacesteăimagini. Dup ăceăîncheiemăprocesulădeăluareăînăposesieăaăcor- pului nostru, revenim în centrul capului. De aici, construim pe ecranul nostru mental tabloul întreguluiăcorp.ăînconjur m aceast ăimagineăpeăcâtăposibilăcuămaxim ăiubireăşiătandre e, înl tur măimagineaăşiăieşimădinătrans . 98

Page 63: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

AăFIăS N TOS Procesul de vindecare presupune restabilirea echili- bruluiăînăorganism.ăVindec toriiăcaut ăs -şiăconcentreze aten iaădeăceleămaiămulteăoriăasupraăaăceeaăceănuăesteă„în regul "ăînăcorpulăfizicăsauăpsihic,ănuăasupraăaăceeaăceăeste „normal".ăTrebuieăs ăprivimăcorpulăînăansambluăsauăîn leg tur ăcuăUniversulăpentruăaăfiăferi iădeăerori.ăVindecarea este un proces de corectare a corpului energetic, care permiteăcorpuluiăfizicăs ăfunc ionezeănormal. Urm toareleăexerci iiăsuntădestinateăreaduceriiăsubăcontro- lulănostruăaăst riiănaturaleădeăfor ăşiăvoin .ăSuntădestinateăs neădezve eădeăuneleămodeleăpeăcareăle-amăînv atăînăcopil rie şiăcareăerauăutileăcopilului.ăAcesteămodeleănuăneăsuntăpotrivite totdeauna,ăiarăuneoriăpotăfiăchiarănocive.ăDeăpild ,ăastmul bronşicăpoateăfiăurmareaăaten ieiăexagerateăpeăcareăne-au acordat-oăp rin iiăînăcopil rie.ăDarăoareădorimăacumăs ăniăse acordeăaceeaşiăaten ie?ăPoateăpl timăpentruăaceast ăaten ieăcu imposibilitateaădeăaărespiraăuşorăsauăpoateă ineădeădestin. 1.ăNeăîmp mânt măşiăintr măînătrans . 2.ăIdentific măînăpropriaăaur ăzoneleăcareăemităoăenergie s n toas ,ăvibrant ,ăpur ,ădeăculoareăaurie. 3.ăRidic mănivelulăenergeticădinăcelelalteăzoneăaleăcor- pului,ăastfelăîncâtăs ăcorespund ăenergieiăînalteădinăzonele s n toase.ăTrebuieăs ăneăsugestion măc ănivelulăenergiei creşteădac ăîiăvomăordonaăaceasta.ăAtunciăvomăputeaăridica acest nivel cât dorim. 4.ăFacemăs ăcirculeăenergiaăprinăchakreleăşiăauraănoastr , apoiăneăaplec măcuăcapulămaiăjosădeăgenunchiăşiăieşimădin trans . Putemăfolosiăacestăexerci iuăşiăpentruăvindecareaăaltor persoane.ăTrebuieăs ăidentific măpor iunileăs n toaseădin aura acestora,ăînălocăs ăleăc ut măînăpropriaănoastr ăaur . Apoiăridic mănivelulălorăenergeticăaşaăcumăl-am ridicat pe alănostru.ăEsteăbineăs ăînv a iăpacien iiăs ărespireăcorect. 99 Restabilireaăenergetic ăaăcorpuluiăfizicăseăfaceăşiăprin metodeădeărespira ie,ăprin tehnici Radja-Yoga. VOCEA INTERIOARA Exerci iulădeămaiăjosăesteăunulădintreăceleămaiăsimpleăşi d ărezultateăpozitiveăînătoateădomeniileăactivit iiăpsihice. Amăamintitădejaădespreăvoceaănoastr ăinterioar ă- aceast ăparteăaăEU-lui nostru care întotdeauna ştieătotăşiăne propune,ăcaăr spunsălaăîntreb rileănoastre,ănumaiăjudec iăde folos.ăPentruăaăintraăînăleg tur ăcuăvoceaănoastr ăinterioar , vomăînchideămaiăîntâiăochiiăşiăneăîmp mânt m.ăNeăgândim laăoăîntrebareălaăcareăamădoriăs ăprimimăr spunsul,ădeăexem- plu:ă„Oareăvreauăcuăadev ratăs ămergălaăplimbare?"ăsau: „Şefulămeuăareădeăgândăs ăm ăavanseze?"ăsau:ă„Oareăsora meaăchiarăiubeşteăpeăcineva?" Peăecranulănostruămentalăscriemăcuămajuscule:ă„DA".

Page 64: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Apoi,ăscriemătotăcuămajuscule:ă„NU".ăFormul măîntrebarea şiăvedemăcareădinăr spunsuriăs-aăluminat.ăîn elegemăc ăeste foarteăsimplu,ădarăvia aănuătrebuieăs ăfieăpreaădificil , încerc m,ătrebuieăs ăîncerc m.ăVomăfiăuimi iăcâtădeărepede şiădeăuşorăvomăprimiăunăr spunsăcorectăşiăprecis.ăDeămulte oriăr spunsulă„DA"ăvineăsubăformaăuneiătensiuniăuşor sesizabileăpeăparteaădreaptaăaăfrun iiăsauăînăcentrulăfrun ii,ăiar r spunsulă„NU"ăpeăparteaălobuluiăfrontalăstâng,ăsauăparc dinăceaf ăniăs-arăextrageăoătij . Acestăprocedeuăesteăutilăşiăpentruădiscu iileăcuăpropriul corp. De pild ,ăputemăverificaăastfelăechilibrulăsubstan elorănu- tritive,ăîntreb m:ă„Maiăaiănevoieădeăvitamine?"ăDac ăprimim unăr spunsăpozitiv,ăîncepemăs ăenumer m:ăA,ăB,ăC,ăD,ăE, primindăr spunsul:ă„DA"ăsauă„NU"ăpentruăfiecareăvitamin . Dac ădorimăputemăs ăvariem întreb rile,ăad ugând „uneori"ăsauă„pu in"ăsauă„mult",ăsauăalteăgrada iiăaleăr spun- sului.ăVomăfiăcâtăseăpoateădeăindependen iăşiăoriginali. CAPITOLUL VI Deăceăseăîmboln vescăoamenii? „...Siăoameniiăniciodat ănuăvorăsti c ăvorădistruge,ăcuăunăsingurăcuvânt, unăregatăsacru,ăşiăunăsuflet..." R. Enache, KARMA Ceiămaiămul iădintreănoiăcredăc ăboalaăesteăoănenorocire careăseăabateăasupraănoastr ,ăunăaccidentăînăcareănuăavem niciăoăvin .ăPoateăc ăneăîmboln vimăpentruăc ăamămersăprin ploaie cu capul descoperit,ăsauăpentruăc ăesteăoăepidemieăde grip .ăAtunciădeăceăuniiăoameniăumbl ămereuăcuăcapul descoperit,ănuăpoart ăp l riiăsauăc ciuli,ănuăseătemădeăepi- demiiăşiăsuntăs n toşiătoat ăvia a?ăDeăceăuniiăsuntăpermanent s n toşiăchiarăînămijloculăepidemiilor? VINDECAREA PRIN PRELUAREA BOLII Dac ănuăefectu măcorectăprocedurile,ăputemădescoperi c ăavemăaceleaşiăboliădeăcareăne-amăvindecatăpacien ii.ăIat deăce,ălaăînceputulăacesteiăc r i,ăamăînv atăs ăneăîmp mânt m 101 Cândăsuntemăîmp mânta i,ăsuntemămaiăpu inăînclina iăs plutimăînănori,ăavemă„picioareleănoastreăpsihice"ăbine înfipteăînăP mânt.ăSuntăuniiăvindec toriăcareăiauăasupraălor bolileăpacien ilor,ăiarăapoiăseăvindec ădeămaladiileăastfeJ preluate.ăNuăconsiderăc ăarătrebuiăs ăprocedemăastfelăşiăv sf tuiescăfoarteăinsistentăs ănuăface iăacestălucru. înăcazulăînăcareăneăcredemămartiriăsauăsuntemăpu in masochiştiăşiăneăroadeăcuriozitateaăs ăştimăceăputemăsim iăla preluarea bolii pacientului, vom alege pentru experiment cevaămaiăpu inăgrav,ăcumăarăfiădurereaădeăcap, dar în nici un cazănuăvomăalegeăoămaladieăgrav ăcumăesteăcancerul.ăDup ceăvomăintraăînătrans ,ădeschidemălargăceaădeăaădouaăchakr .

Page 65: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Apoi,ădup ăceăsepar mădurereaădeăcapădeăpersoanaăpacien- tului,ăoăcre mădinănouăînăminteaănoastr ăpentruăpropria noastr persoan .ăUndeăesteădurereaăînăcap?ăCeăculoareăare? Câtăesteădeăintens ?ăCareăîiăesteătemperatura?ăEsteăoădurere careăpulseaz ăsauăesteăcontinu ?ăAcumăpacientulănostru trebuieăs ăseăsimt ăbine,ăiarăpentruănoiăaăvenitămomentulăs lu măaspirina.ăS ănuăneăaştept mălaăcomp timireădinăpartea pacientuluiăpentruăceeaăceăamăf cut.ăAcumăboalaăluiăne apar ineăşiătrebuieăs ăneăpunemăîntrebarea:ă„Amăvrutăoareăs primim ceea ce am primit? Prin ce procedeu ne vom vindeca?" TULBUR RILEăPSIHICE Deseoriăvindec toriiăsuntăpuşiăînăsitua iaădeăaăajuta persoaneăcareăprezint ăserioaseăderegl riăemo ionaleăsau psihice.ăS ănuăuit măc ăaceast ăcarteăesteăunăghidăpentru efectuareaăunorăproceseădeăvindecareăpsihic .ăCândăniăse adreseaz ăoăpersoan ăcuătulbur riăserioase,ăîiăvomăfaceăcel maiămareăbineătrimi ând-o la un psihiatru calificat. înăalădoileaărând,ăputemăs ăefectu măcâtevaăprocedeeăde vindecareădeălaădistan ,ăcareădesigurănuăînlocuiescăinterven ia 102 unuiămedicăcalificat.ăDarăpersoaneleăcuăgraveătulbur ri psihiceăşiăemo ionaleăauădeăobiceiăceeaăceănumimă„motiva ii tainice". Dac ănuădorimăs ăneăimplic măînăacestăjocăşiăs ăjuc m cuăc r ileăpeăfa ,ăesteămaiăbineăs ăleămul umimăpentru vizit .ăNuăsuntănecesareăexplica iiădetaliate,ăesteăsuficientăs refuz m.ăDup ăcumăs-aămen ionat anterior, priceperea de a spuneă„NU"ăesteăoăarm ăpsihic ăfoarteăpre ioas . Unăomăcuăserioaseătulbur riădeăacestăfelănuădoreşteăs ăfie vindecat.ăUnăbunăpsihiatruăîlăvaăobligaăpeăpacientăs ăsesizeze rezultatulăneşteptatăalăboliiăsaleăşiăîlăvaăputeaăajutaăs ăse eliberezeădeăjoculăluiăpericulosăşiăs ăseăîns n toşeasc . Efectuând câteva procedee de vindecare a pacientului absent,ăvomăputeaălaărândulănostruăs -1ăajut m,ădar,ăfoarte probabil, ajutorul nostru va fi limitat. NECOOPERAREAăPSIHIC Ceiăcareăsolicit vindecareaăf r ăs ăoădoreasc ăjoac ăun jocănumită„Euănuăvreauăşiătuănuăm ăpo iăobliga".ăOriceăam face,ăoricâtăamăfiădeăpricepu iăcaăvindec tori,ăoricâtăamăfiăde instrui i,ăaceast ăboal ănuăoăvomăputeaăînvinge.ăDup ăcum am mai spus, nu vom putea vindeca un omăcareănuădoreşte s ăfieăvindecat. Vindecareaăpsihiculuiăeste,ămaiădegrab ,ăpermisiunea acordat ăaltuiăomăpentruăaăseăvindeca.ăîncercândăvindecarea uneiăpersoaneăcareănuăşi-oădoreşteădefel,ănuăputemărealiza mareălucru.ăEsteăcaăşiăcumăamăordonaăploiiăs ăseădezl n uie într-oăziăabsolutăsenin .ăMaiăbineăamăcereăSoareluiăs str luceasc . Neăvaăfiămultămaiăuşorădac ăîlăvomăîntrebaăpeăcelăvenit

Page 66: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

s ăsoliciteăvindecareaădac ădoreşteăs ăseăvindece,ăiarăapoi, intrândăînătrans ,ădup ăefectuareaăcitirii,ăs ăpunemădinănou întrebareaăşiăs ăafl mădeălaăorganismulăpacientuluiădac 103 acestaădoreşteăs ăfieăvindecat.ăAşaăcumăamăar tatăanterior, pacientulănuăneăpermiteăs ăîncepemăvindecarea,ăiarănoi putemăîn elegeăaceastaăşiăr spunsulălaăîntrebareaădeămaiăsus va fi evident. în majoritatea cazurilor, persoana care nu doreşteăs ăfieăvindecat ăniciănu-şiăcunoaşteăaceast ăatitudine. Dac ăi-oăvomădezv lui,ărugând-oăs ăseăr zgândeasc ,ăpoate c ăvaăreuşiăs -şiăpun ăordineăînăsim minteăşiăs ăleătransfere laănivelulăconştiin eiăatunciăcândăvaăputeaăs ăfac ăoăalegere. Pacientulăpoateăs ăaleag ăvindecareaăsauăboalaăşi,ăînăfunc ie deăaceasta,ăputemăac iona. NARCOTICELE Uneoriăomulănuădoreşteăs ăfieăvindecat,ămaiăalesădac simteăc ăînăacestăfelătrebuieăs ărenun eălaăceva.ăDeăexemplu, cei careăauăfolositătimpăîndelungatătranchilizanteăcap t dependen ăfizic ăsauăpsihic ăfa ădeămedicamentulălor preferat. Dac ăoăpersoan ăiaăzilnic,ătimpădeăşaseăani,ăopium, minteaăsaăesteătotalădependent ăşiănuăvaămaiăputeaătr iăf r acest preparat din mac, dinăcareăiaăcâteăpu inăînăfiecareădimi- nea .ăDac ăîiăvomăspune:ă„Las ăopiumulăşiăf ăoăplimbare!", minteaăluiănuăvaăfiăcapabil ăs ăseăsupun ăacesteiăsugestii. Oameniiăcareăiauămulteămedicamenteăauănevoieăs ăfie asigura iăc ăvorăsupravie uiăînăcazulărenun riiălaăele.ăMintea lorătrebuieăs ăştieăprecisăc ănuăvorăpieriădac ăvorărenun aăla pastile.ăUneori,ăceiăcareăfolosescănarcoticeănuăvorăs ăse gândeasc ălaăaceasta.ăDar,ădac ădorimăs ălupt măcuăsucces împotrivaăbolii,ăesteăbineăs ăştimăcuăceăanumeătrebuieăs ăne lupt m. Primulăpasăînăstabilireaăadev ruluiăînăproblemaăfolosirii narcoticelorădeăc treăpacientăesteăîntrebareaăadresat ădirect. Dac ăr spunsulănuăneăsatisface,ăvomăstabiliăadev rulăpeăcale psihic .ăDac ătrat măoăpersoan ăcareăfoloseşteănarcotice, 104 trebuieăs ăoăconvingemăc ăpoateăs ăcontinueăs ăleăfoloseasc dac ăvrea,ădarăpoateăşiăs ărenun eălaăele.ăFiin aăuman ădo- reşteăadeseaăs ărenun eălaănarcotice,ăpeăcândăminteaăşiătrupul arădoriăs ăleăp streze. în cazul tratamentului aplicat unei persoane care folo- seşteănarcoticele,ămaiăîntâiătrebuieăs ăoăîmp mânt măcumăse cuvineăprinăprimaăchakr ,ăprecumăşiăprinăt lpileăpicioarelor. Apoi,ăîiăpurific măbineăprimaăchakr ăşiăoăumplemăcuăenergie aurie sau albastru-deschis,ăînăfunc ieădeănevoileădeăliniştire (energie albastru-deschis)ăsauădeăexcita ieă(energieăaurie). Cândăvindecareaăseăvaăîncheia,ăîlăvomăobligaăpeăpacientăs fac ăcevaăceăarăputeaăfaceătrupulăluiăf r ămedicamente.

Page 67: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Substan eleănociveăaflateăînăuneleămedicamenteăadmi- nistrateăînăcantit iămariăseăacumuleaz ăînăcorp,ăf cându-1 dependent.ăLaăschimbareaămedicamentelorăareălocăşocul psihic, persoana neputând accepta aceasta. Noul medica- mentănuăvaăaveaăefect,ădeoareceăcorpulănuărenun ălaăideea c ăacestaăaăfostăschimbatăşiăvaăcontinuaăs ăseăîmboln veasc . Utilizareaăunuiăanumitănarcoticăpoateăfiăconsiderat ăcorect , incorect ăsauăindiferent .ăV ăamintimădoarăc ăceiădepen- den iăfa ădeăunănarcoticăsauămaiămulteăsuntăînclina iăs ăse orientezeăcuăuşurin ăc treă„supravie uire",ăîndeosebiădac simtăc ăpot fi luate preparatele preferate. Prin narcotice în elegemănuănumaiătranchilizanteleăşiămijloaceleăexcitante, ciăşiămarijuana,ăalcoolul,ătutunulăşiăcafeaua. MOARTEA Vorbimădespreăsupravie uireăşiăanaliz măînăprezenta lucrareăproblemaăconcentr riiăoamenilorăpeăsupravie uire atunciăcândăsimtăc -iăamenin ăceva.ăSupravie uireaăeste opus ămor ii.ăIarămoarteaăesteăpentruămajoritateaăoamenilor MareaăNecunoscut .ăSau,ămaiăsimplu,ăesteăcuăadev ratăo imens ăschimbare. 105 Uneleăsufleteăp r sescăgreuăplanulăfizicădup ămoartea trupului,ăfieăpentruăc ănuăauăreuşităs ăduc ălaăsfârşităo misiuneăprintreăceiăvii,ăfieăpentruăc ăsuntăderuta i,ăneştiind unătimpădinăcareăplanăalăexisten eiăfacăparte. Doctoriăînămedicin ,ăcumăsuntăElisabethăKiiblerăRossăşi Raymond S. Moody, au petrecutămulteăceasuriălaăcap tul muribunzilor,ăcaăşiăînăpreajmaăcelorăcareăauăcunoscutămoar- teaăclinic ,ădarăauăfostăreaduşiălaăvia . Aceştiaăauăpovestitălucruriăuimitoareădespreăceeaăceăau sim ităşiătr ităînătimpăceămureauăşiăcâtăauăfostămor i.ăSen- za iileălorăcoincidăcuăceleădescriseădeămediumuriăşiămistici pe durata mai multor milenii. înălucrareaăsaă„Via ădeădup ăvia ",ădoctorulăMoody prezint ă„Tr ireaăteoreticăideal "ăsauă„complet "ăcare include în general elementele comune pe care acesta le-a descoperit la cea mai mare parte a celor 150 de cazuri de moarteăclinic ăpeăcareăle-aăstudiat.ăConsider măindicatăs prezent măaiciăaceast ădescriere: „Unăomămoareăşi,ăcândăatingeăvârfulăceleiămaiăputernice crizeăfizice,ăaudeăcumămediculăîlădeclar ămort.ăApoi, el începeăs ăaud ăunăzgomotănepl cut,ăcaăunădang tăputernic sauăunăzbârnâităşi,ăînăacelaşiătimp,ăsimteăc ăseădeplaseaz rapid printr-unătunelălungăşiăîntunecos.ăSeăvedeădintr-oădat înăafaraăcorpuluiăs uăfizic.ăTotuşiăelăînc ăseăafl ăînăacesta.ăîşi priveşteăpropriulăcorpădeălaădistan ,ăcaăunăspectator. Observ ăeforturileăechipeiădeăreanimareăcareăîncearc ăs -1 readuc ălaăvia ,ăaflându-seăînăcontinuareăînăaceast ăsitua ie neobişnuit ăşiăresim indăoăemo ieăputernic . Dup ăunătimp,ăpersoanaărespectiv ăse linişteşteăşiăse

Page 68: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

obişnuieşteăcuăstareaăsa.ăOmulăconstat ăc ăareăşiăacumăun corp,ădarădeăcuătotulăalt ănatur ,ăavândăalteăfor eădecâtăcorpul pe care tocmai 1-aăp r sit.ăAcoloăesteăîntâmpinatădeăalte persoane,ăcareăvinăs -1ăajute.ăElărecunoaşteăîntreăeiăprieteni deceda iăanteriorăşiăînăfa aăluiăapareăunăsufletăiubitor,ăplinăde c ldur ,ăpeăcareănuă1-aămaiăv zută- sufletul luminii. 106 Acestăsufletăîlăîntreab ăf r ăvorbe,ăf cându-1ăs ăarunce oăprivireăasupraăîntregiiăsaleăvie i,ăşiăîiăarat ăesen aăprinci- palelorăevenimenteădinăvia aălui.ăSufletulăpornităînăc l torie simteăc ăseăapropieădeăunăfelădeăbarier ăsauăhotar,ăcare formeaz ădesigurălimitaădintreăvia aăp mânteasc ăşiăceaăcare îiăurmeaz .ăAiciăelăîn elegeăc ătrebuieăs ăseăîntoarc ,ăs ărevi- n ăpeăP mânt, c ciămomentulămor iiănuăaăsosităînc ăpentru el.ăInăacestămomentăîncepeăs ăseăîmpotriveasc ,ăfiindc ăa cunoscutăceăurmeaz ădup ăvia ăşiănuămaiăvreaăs ăseăîntoarc peăP mânt.ăEsteăplinădeăunăsentimentădeăbucurieăf r margini,ădeăiubireăşiădeălinişte.ăDar,ăcuătoat ăîmpotrivirea, sufletulărevineăînăcorpulăfizicăşiăcontinu ăs ătr iasc ." (RaymondăS.ăMoody,ădoctorăînămedicin ă- Via aădeădup via ,ăpag.ă21-22, New York, 1975.) DoctorulăMoodyăaălucratăcuăaceiăaleşiăcareătr iescăprin- treănoiăşiăneăpotăspuneăfoarte exact ce a reprezentat moartea pentruăei.ăCeilal iăoameniăseăpotăbazaăpeăpropriileălorătr iri sauăpeăcredin eleăreligioase,ăinclusivăceleăînăcareăseăspuneăc dup ămoarteănuăştimănimic. Deăobiceiămoarteaăneăsperieăpentruăc ăesteăunulădintre cele mai importanteămomenteădinăvia aăunuiăomăşiăpentruăc majoritatea oamenilor vii nu au cunoscut-oăprinătr ire proprie.ăCândăsitua iileădeăvia ăseăîncarc ăînămodădeosebit deăstres,ăcorpulăesteăcuprinsădeăoăspaim ăînăfa aăamenin rii deăaăîncetaăs ăexiste.ăToateăreac iileăînăfa aăspaimeiăsunt definiteăpân ălaăunăpunctădeăspaimaăomuluiăînăfa aăpropriei saleămor i.ăCândăneăsperiemădeăunăp ianjen,ădeăunăcoşmar sauădeăoăumbr ăciudat ăcareăapareănoapteaătârziuăînăuşa camereiănoastre,ăteamaăaceastaăesteăechivalent ăcuăteama de moarte. înăoriceăstareădeăfric ăomulăseăregleaz ăautomatăpeăre- gimădeăsupravie uire,ăaceastaăîiăesteăreac iaăfizic .ăînăaceast stareăcorpulăapeleaz ălaăprimaăchakr ,ăeliberândădinăaceasta cunoştin eleăprivindăsupravie uirea,ăcareăîlăajut ăs ămen in via a. 107 înămajoritateaăsitua iilor,ăînărealitateănuăesteănevoieăs recurgemălaăacesteăm suri.ăFoarteăpu iniăp ianjeniăsuntăpe- riculoşi.ăCeleămaiămulteăcoşmaruriănuăneăapropieădeămoar- te,ăci,ămaiădegrab ,ădeăproblemaăsupravie uirii.ăIar majori- tatea umbrelor care ne sperie se dovedesc a fi umbrele copacilor, pisicilor sau vecinilor.

Page 69: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Majoritateaăsitua iilorămeniteăs ăstârneasc ăspaimaăsunt legateădeăproblemaăsupravie uirii,ăprovocândădeăceleămai multeăoriăreac iiădeăla-centriiăceănuăsuntălega iădeăenergia de supravie uire:ăemo ii,ăcomunicare,ăintui ieăetc.ăNeăputem aşteptaăcaănuăîntotdeaunaăcorpulăs ăcunoasc ăacestea,ăs foloseasc ăacesteăspaimeăpentruăaătrimiteăsemnaleădeăpericol ceătrebuieăs ăneătrezeasc . Deăfiecareădat ăcândăneăcuprindeăspaima,ăastfel încât provoac ăreac iiălimit ,ăamplific măinevitabilăaceast spaim ,ăcareăîncepeăs ăpredomineăînăvia aănoastr .ăOamenii careăşi-auătr itădejaăpropriaămoarteă- cei pe care i-a studiat doctorulăMoody,ăcaăşiăceiăcareăauăajunsăpân ăînăpragul mor ii,ăcumăar fiăsupravie uitoriiădinălag releădeăconcentrare fasciste,ădinăaccidenteăsauădiferiteăcataclisme,ădeăpild cutremure - aceştiaăîşiăp streaz ăcalmulăşiădemnitatea înătimpulăacestorăzguduiriăcareăneăfacăpeăto iăs ătremur m pentruăpropriaănoastr ăvia ăşiăs ăneăorient măspreăsupra- vie uire. Darăoăastfelădeăorientareăspreăsupravie uireăseăpoate manifestaăşiămaiăpu inăevident:ăaflându-ne într-oăsitua ie analoag ,ăsim imănevoiaăs ăneăascundem,ădevenimăextrem deăsomnoroşi,ăobosi iăşiăplictisi i.ăDorin aădeăaămerge la culcare,ăcaăşiăaceeaădeăaăneăîndep rtaăfizic,ăesteăadeseaăo manifestareăpsihic ăcurent ,ămenit ăs ăneăfereasc ăde conflictul cu fenomenul de care ne temem. Oăsitua ieădeăstresăcareănuăapareăînăurmaăunuiăpericolăde moarteăprovoac ămaiădegrab ăreac iiănormale,ăreac ii deschiseădeăspaim ,ădecâtăoăcreştereăaăadrenalineiăînăsânge, c ciăesteăevidentăc ăreac iaădeăteam ă„pur "ă(lupt ăsauăfug ) 108 nuăesteăpotrivit ăînăacestăcaz.ăOameniiăcareăauăsuportatăo moarteăclinic ăauăînv atăfoarteămulteăînătimpulăacestor tr iri,ăpeăcândăto iăceilal iăconsum ăcantit iăcolosaleăde energieăpentruăaăoăevita.ăDup ăceăs-auăaflatăfa ăînăfa ăcu moartea,ăeiăsuntăcalmiăînăfa aăpericolului. Neîndoielnicăşiăaceştiăoameniăsuntăsperia iăuneori.ăDar spaimele lor se deosebesc mult de spaimele celor care nu ştiuăc ădeăfric ănuăseămoareăşiăc ămoarteaăînăsineănuărepre- zint ăsfârşitulăvie iiănoastreăconştiente. Caăvindec toriăvomăc p taăposibilitateaăs ăstudiem numeroaseămanifest riăaleăfricii.ăOameniiăcareăsolicit ăs ăîi vindec măseătemădeăobiceiăc ăvomăreuşiăs -iăvindec m,ăceea ceăesteăgreuădeăacceptat,ăseătemăc ăvorătrebuiăs ăseăelibereze deăboalaălor.ăEfectuândăcitireaăpsihic ăînăvedereaăvindec rii, vomăobservaăînăauraăoamenilorăoăcantitateăimens ădeăsim- boluriăcareăexprim ăceleămai contradictorii spaime. Uneori reuşimăs -iăajut măpeăoameniăs -şiăvad ăspaimele,ăalteori nu.ăDeăobiceiăîns ,ăcândăconstat măoăspaim ăînăcorpulăener- geticăalăunuiăom,ăvomădescoperiăc ăaceastaăesteălegat uluitor de simplu, nemijlocit, cu boala sa.

Page 70: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Când citim spaima în corpul energetic al omului, trebuieăs ăd măoădeosebit ăaten ieăprimeiăchakreăaăacestuia, chakrelorăpicioarelorăşiătijeiădeăîmp mântare.ăDac ătoate acesteaăsuntăpureăşiărezistente,ăcorpulăpoateăfiăsigurădeăab- sen aăpericolelorăşiăomulăpoateăs ăeliberezeăoămareăcantitate deăenergieăpsihic ăpentruăaălucraăcuăcelelalteăcentreăener- geticeăşiăasupraăaltorăprobleme. Caăvindec toriăputemăvedeaăşiăoămul imeădinăpropriile noastreăspaime.ăIndiferentăceăamăînv atădinăc r iăşiăpeăbaza proprieiăexperien e,ăindiferentădeădurataăactivit iiăînădome- niulăpsihic,ăcontinu măs ătr imăînălumeaămaterial ,ăfizic . Avemăunăcorp,ăfiecareădintreănoiăesteăunăomăviuăşiămaiăde- vremeăsauămaiătârziuăvaătrebuiăs ăneăîntâlnimăcuăpropria moarte. 109 Teamaăînăfa aăaltorăpersoaneăşiăaăproblemelorădeăvia exist ăpermanentăînănoi,ăpentruăc ămoarteaăvaăr mâneăo tr ireăînv luit ăînătain ăpân ăînămomentulăînăcareăvomămuri, darăşiăpentruăc ăînăaceast ăvia ăsuntemăfixa iăasupraălaturii materiale.ăMoarteaăreprezint ăpentruănoiăoăenigm ăpeăcare oărezolv mămurind.ăMoarteaăfiec ruiaădintreănoiăexist ăîn propriaăpersoan ,ăesteăînso itorulănostruăpermanent,ăse ascundeăînăhaineleănoastre,ădoarmeăal turiădeănoiăşiăasist ăla fiecareăcuvântăşiăfapt .ăDeăaceeaătrebuieăs ăneăobişnuimăcu ea. Dac ăneăîmpotrivimăspaimeiădeămoarte,ăneăvaăfiămereu fric ăs ămurim.ăŞiăaceast ăspaim ăp trundeăînăfiecareăaspect alăvie iiănoastre.ăDac ,ădimpotriv ,ăneăcunoaştemăpropria moarte,ădestin mădinăvia aănoastr ăunăspa iuăpsihicăpentru noiăşiămoarteaănoastr ,ădeoareceătrebuieăs ăoăprivimăcaăpeăo parteădinăpropriaănoastr ăvia . Şiăatunciăteamaăîncepeăs ăseărisipeasc ăşiăneăp r seşte totăaşaăcumăîiăvaăp r siăpeăpacien iiăşiăprieteniiănoştriăcând vomăîncepeăs ălucr măcuăei.ăAtunciăneăvomăbucuraădeăvia . „Deăceămorăoamenii?" într-adev r,ăcineăştieădeăceămor oamenii? Lucrurile apar astfel numai acelora care, în alegereaăc ilorădeăcunoaştereăaăscopurilorăpropriuluiăsuflet, abordeaz ăaceast ăproblem ădeăpeăpozi iaătr iriiămor ii. Din punct de vedere psihic, se poate consideraăc ăoa- meniiăseăîmboln vescăpentruăaăaflaăcevaădespreăperegrin rile lorăînăplanăfizic.ăEiăînva ăs -şiăîntâmpineăspaimeleăşi dorin ele,ăîşiăcunoscăleg turileăcuăvia aăşiăcuăpropriulătrupăşi afl ăcâteăpu inădinăceeaăceăsuntăînărealitate,ănuăceeaăceăsunt trupurileăsauămin ileălor,ăintelectulăsauăemo iileălor,ădeşiăvor aflaăşiădespreăacestea,ăvorăaflaăc ăfiecareădinăaspectele prezentateăreprezint ăoăparteăaăfiin eiălor.ăDarăeiăvorăafla despreăceeaăceăsuntăînărealitate:ăcineăesteăaceast ăfiin , suflet sauăesen ,ăcareăseăascundeădup ădiferiteăformeăale existen eiămateriale,ăcareăesteăîmbr cat ăînăformeămateriale, pentruăaăexistaăşiăaiciăpeăP mânt,ăpentruăaăînv a,ăaăiubiăşiăa creşte. 110

Page 71: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

LEGATURILE KARMICE Acesteăleg turiăcon inăinforma iiădespreădestinul nostru trasatăşiăorientatădeăceruri,ăatâtădinăvie ileăanterioare,ăcâtăşi dinăvia aăactual .ăînămomentulăcândăomulărepet ăoăgreşeal dinăvie ileăanterioareăînăaceast ăvia ,ăleăaduceăautomatăpe toateăsubăacelaşiănumitorăcomun.ăCândăomulăesteăbiciuităde soart ,ănu-şiăd ăseamaădeăceăaăvenităpeăP mânt.ăînseamn ăc aămaiătr ităaceast ăclip ăînăalteăvie iăşi,ărevenindăs ăînve e s -şiărepareăgreşelile,ăleărepet ăl sându-le nerezolvate. în mitologiaăbudist ăexist ăfiin eănumiteă„bodisatva".ăBodisatva este cel predestinatăs ădevin ăBuddhaă(fiin ăluminat ăşi atotştiutoare),ădarăcareăşi-aăluatăobliga iaăca,ăînălocăs ăduc oăexisten ăînăstareădeăiluminare,ăs ărevin ăiarăşiăiarăînăform fizic ,ămuritoare,ăpentruăaăajutaătoateăfiin eleăaflateăînăsufe- rin ăs ădevin iluminate.ăBudiştiiăîlăconsider ăpeăgathama Buddaăoăfiin ălaăfelăcaăIisusăHristos.ăîntr-adev r,ădac privimăînv turaălor,ăscrierileămarilorăprorociăşiăvindec tori şiăsemneleăDumnezeieşti,ăvomăîn elegeăc ăeiăauăv zutăatâtăde clarăfaptulăc ănoiăto iăform măoăsingur ăfiin ,ăîncâtănuăle-ar fiăstatăînăputin ăs ăr mân ăînăCeruriăsauăînăNirvanaăcu zâmbetulăpeăbuze,ăaşteptândăs ăneăîn l măcuăto iiăpân ălaăei. Eiăv dăc ăşiănoiăşiăeiăsuntemăunătot,ăc ăatâtătimpăcâtăun singurăomăr mâneăînăîntuneric,ăîmp r imăcu to iiăr t cirileăşi jugulăs u. Deăaceeaătrebuieăs ăfieăclarăc ănoiăto iătrebuieăs ătr imăşi s ămurim,ăs ătr imăşiăs ămurimăşiăiarăs ătr imăşiăs ămurim, pân ăcândăvia aăşiămoarteaăvorădeveni,ăpentruăfiecareădintre noi,ădou ălaturiăaleăunuiăsingurăproces,ăîn care suntem conştien iăc ănoiăsuntemăcuăadev ratăzeiăşiăfiecareădintreănoi constituieăparteădinătotăceeaăceăexist .ăIarăvia aăşiămoartea noastr ăiauăparteălaăm re ulăprocesăalădevenirii,ăc ciăvenimăcu to iiăs ăprivimăchipulăDomnuluiăşiăs ădevenimăoăparte din El. CAPITOLUL VII Credin a,ăintui ia,ăautorenuntarea „...Şiăcândăcinevaădistrugeăcuvântul doarăpentruăcaăoameniiăs ăfieămaiăbuni chiarăşiăpentruăoăclip , nici asta nu este un lucru serios?..." Ruxandra Felicia Enache, KARMA Credin aăesteăconvingereaăasupraăadev ruluiăsauăa realit iiăf r ănevoiaădeădovezi.ăCândăoăp rticic ădinănoi credeăc ăpoateărealizaăceva,ăf r ăs ăfieăderutatăînăaceasta,ăva reuşi.ăNuăexpunemăpasajeădinăPsalmiăsauăBiblie,ănuăeste vorbaădeăcredin aăînăDumnezeu.ăFiecareădinănoiăcredeăîn ceva.ăDovadaăcareăteăfaceăs ăcreziăînăfenomeneăieşiteădin comun,ădeădomeniulăfantasticului,ăteăfaceăs ăfiiăcuriosăşiăs începiăs ăleăstudiezi,ăteăconduceălaăoăform ădeăîncredereăîn tineăcândădoreştiăs ărealizeziăceva.ăPân ăcândăînăaceastaănu vom avea o experien ăpersonal ăcareăs ăconfirmeăcele

Page 72: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

sus inute,ăneăr mâneăs ăneăbaz măpeăopiniileăformulateăde persoaneăini iate,ăcareăpotăfiăabsolutălipsiteădeăsensăînăraport cuăpropriaănoastr ăvia .ăDeăfapt,ăniciănu-iăcunoaştemăpe autori,ăiarăaceştiaăpotăfiăpurăşiăsimpluănişteănebuni. 112 Menireaăexerci iilorăprezentateăînăaceast ăcarteăesteăde aăneăfamiliarizaăcuăbazeleăprocesuluiădeăvindecareăpsihic , orientându-neăc treăpercepereaăcapacit ilorăpsihice,ăc tre cunoaştereaăEuluiăsuperior.ăAcesteătr iri,ădeăorice fel ar fi, vorăreprezentaădovezileănoastre.ăEleăneăvorăaduceăcredin a laănivelulăuneiăcunoaşteriăpozitive. Singurulămodădeăaăînv aăesteăcunoaşterea.ăIntui iaăpur esteăfunc iaăceleiăde-aăşapteaăchakre.ăîntr-oăanumit ăm sur , intui iaădifer ădeăcredin ,ăpentruăc ăintui iaănuăareăsistem. Intui iaăesteăunăprocesăîntr-oăcontinu ădevenire.ăînăsistemul credin eiăexist ătotdeaunaăanumiteălucruriăcareăseăconsider acceptate.ăIntui iaănuăaccept ănimic.ăEaăştie.ăPoateăfiădefinit caăoăinforma ieăprimit ădeălaăgândurileă(persoana)ăcareăv fr mânt . Credin aăesteăuneoriăatotputernic ,ăalteoriăfoarteăslab . Acoloăundeăexist ăcredin ,ăexist ăunăajutor;ăundeăexist intui ie,ăesteăoăeliberare;ăacoloăundeăesteăcredin ăesteăcon- fort;ăundeăesteăintui ieăesteăautorenun are.ăCredin aăseăbazea- z ăpeăaştept ri:ădac ăvoiăîndepliniăcutareăşiăcutare,ărezultatul vaăfiăacesta.ăOriceăsistemăseăbazeaz ăpeăaşteptare,ăpeăspe- ran ,ăiarăacesteaăcon inăînăsineăsâmbureleădezam girii.ăDac vomăcredeăc ăiubindăpeăcinevaăvomăc p taăcevaăanume, maiămultăcaăsigurănuăvomăaveaăparteădecâtădeădezam giri. Renun a iăs ăcrea iăiluzii. Autorenun areaănuăesteăunăsistem.ăIntui iaănuăcuprinde aşteptare,ănuăcon ineăsperan e,ăprinăurmareănuăsuntănici dezam giri.ăDac ăiubimăunăomănumaiăpentruăc -1 iubim, atunciăneăsupunemăiubirii,ăd ruimătot,ăneăd ruimăiubireaăîn locăs ăoăvindem,ăşiăatunciăvomăaveaăparteădeăşiămaiămult iubire.ăD ruindăve iădobândi. Autorenun areaăesteăneutr ,ănonrezistent ăşiăiaălucrurile aşaăcumăsunt. într-un anume sens, prezenta carte vorbeşteădespre autorenun areăşiădespreăpricepereaădeăaăneăd ruiăîntreaga for .ăSingurulălucruăc ruiaăneăputemăsubordonaăesteăceeaăce 113 exist .ăCândăneăsubordon măexistentului,ăsuntemălipsi iăcu totulădeăoriceărezisten ,ădevenimăpeădeplinăneutriăşiăintuitivi şi,ăoricâtăarăp reaădeăparadoxal,ădevenimăatotputernici. Devenimăastfelăoăparteăesen ial ăşiăinseparabil ăaăceeaăce exist .ăMaiăcorectăarăfiăs ăspunemăc ădevenimăconştien iăde faptulăc ăsuntemăoăparteăaătotăceeaăceăexist .ăToateăacestea ne sunt necesareăpentruăaătr iăadev rulăacesteiăst ri,ădeoarece esteăevidentăc ălaănivelulăintelectuluiăreuşimăadeseaăs

Page 73: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

atingemăfor aăuimitoareăcareăseăascundeădincoloădeăacest factorăsimplu.ăLaăsfârşitulăcapitolulăalăpatruleaăseămen iona c ăprocesulăcitiriiăpsihice este în realitate un proces de dialog cu sine despre sine. Totăaşaăşiăproceseleăpsihiceăsunt proceseădeăsubordonareăfa ădeănoiăînşine. Autorenun area,ăneutralitatea,ănonrezisten a,ătoateăacestea neăajut ăs ămen inemăarmoniaăUniversului.ăCapacit ile noastreăpsihiceăseădescoper ăîntr-oăasemeneaăm sur ,ăîncât form mănoiăînşineăunătotăcuăaceast ăarmonie.ăDarădac ăvom credeăînăarmoniaăCosmosului,ăsauăavemăcredin ăînăacesta, atunciăsper măc ăaceast ăarmonieăs ăseămanifesteăîntr-un anume mod predeterminat. Ca urmare ne pierdem echili- brul,ădevenimărezisten iăşiăneăsitu măînăafaraăarmoniei. VINDECAREAăPRINăCREDIN A Oricâtăarăp reaădeăparadoxal,ăcuăcâtăvindec torulăse îngrijeşteămaiămultădeărezultateleăvindec rii,ăcuăatâtăelăde- vineăunăvindec torămaiăînzestrat, mai plin de putere. Aceasta seăexplic ăprinăfaptulăc ăceleămaiăputerniceăprocedeeăde vindecareăseăbazeaz ăpeăstareaădeăadev rat ăiubire.ăAcest sentimentăesteălegatădeăaăpatraăchakr . Dac ăiubimăpeăcinevaăpentruăc ăneăasigur ăsecuritatea, neăofer ăbaniăsau aten ie,ăînseamn ăc ănuăiubimăpentru bucuriaădeăaăiubi.ăînseamn ăc ăiubimădeădragulăposibilit ii de a primi ceva la rândul nostru. între doi oameni poate 114 existaăunăacordăcareăs -iăsatisfac ăpeăamândoi:ă„Euăî iădau iubireaădac ătuăîmiădaiăbani,ăsauăaten ie,ăsauăîmiăoferiăsecuri- tate etc." De cele mai multe ori un astfel de acord nu aduce decâtădezam giri.ăPreaămulteăseăcerăînănumeleăiubirii:ăbani, siguran ,ăpromisiuni,ăaten ie,ăcondi iiăşi,ădeăfoarteămulteăori, iubireaăesteăpierdut ,ădeoareceănuăs-a realizat în sine. Acelaşiălucruăseăpoateăspuneăşiădespreăvindecare.ăCând unămediumăvindec ăpacien iiăpentruăc ăîiăplaceăs -i vindece, înăfa aăluiăseădeschidăposibilit iăaproapeănelimitateăpentru aăob ineăceleămaiăbuneărezultate.ăCândăîns ăvindec ăpentru c ăarădoriăs ădevin ăunămareăvindec torăsauăpentruăc ănu doreşteăboalaăsauămoarteaăpersoaneiăiubite,ădeăcareănuăvrea s ăseădespart ,ăsauăvreaăs ăajung ăfaimos,ăminteaăseăvaăr t ci printre felurite gânduri în timpul procesului de vindecare. Dorin eleăsaleăîiăconsum ăîntreagaăenergie.ăEnergiaăbenefic vaăfiăconsumat ănuăpentruăvindecare,ăciăpentruăsatisfacerea dorin elorăsale.ăAcestăvindec torăseăvaăputeaătransformaăîn- tr-unăcanalăalăenergieiăvindec toareădac ăvaăreuşiăs ărenun e laădorin eleăsale. Mul iăvindec toriăspun:ă„Prinămineăac ioneaz ăDum- nezeu,ăeuănuăştiuăceăfac."ăNuăesteăobligatoriuăs ăştimăce facem.ăDup ăcumăamămaiăspus,ălaăurmaăurmeiănuăsuntem obliga iăs ăpurific măaurele,ăs ăextragemăleg turile,ăs reprezent mătrandafiriăetc.ăSuntemăobliga iădoarăs ăfacemăca vindecareaăs ăseăîmplineasc .ăCândăvindec torulădeclar ăc

Page 74: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

seătransform ăînăcanalulăprinăcareătreceăDumnezeirea,ăel vorbeşteădespreăpropriulăs uăDumnezeu,ăindiferentădeălocul înăcareăseăafl ăacesta,ăînăCeruri,ăpeăP mântăsauăînăsufletulăs u. Credin aăcareăînso eşteăvindec torul,ăesteăcredin aăpro- priu-zis ,ăcorespunz toareăpurit iiăceleiăde-a patra chakre, iubireaăcareănuăcereănimicăînăschimb.ăVindec rileăuimitoare realizateădeămediumuriăauălocăînăstareaădeăautorenun are. Celăcareăvindec ăprinăcredin ănuătrebuieăs ăcanalizeze energiaăspreăboalaăsauăs n tateaăpacientului.ăElănuăareăne- voieăcaăpacientulăs ăseăsimt ămaiăbineăşiăniciăunămodăde 115 supravie uireănu-iăesteăblocatădeăfaptulăc ăcinevaăseăsimte maiăbineăsauămaiăpu inăbine.ăIn munca saăvindec torulăpoate folosiăenergiaăarmonic ăaăCosmosuluiăînăloculăproprieiăsale energii, orientând-oăspreărefacereaăenergetic ăşiăaducerea corpului în armonie cu Universul. Aflându-seăînăstareăneutr ,ăcelăcareăvindec ăprinăcre- din ăîiăpoateăpuneălaădispozi ieăpacientuluiăs uăspa iulăpsi- hicăpentruăboalaăacestuia;ăelănuătrebuieăs ăseăîmpotriveasc înăfa aămaladiilorăoamenilor. Cândăvindec torulănuăseăîmpotriveşteăbolii,ăniciăbolna- vulănuăseăîmpotriveşteăacesteia,ăiarăboalaănuăseăvaăîmpotrivi nici unuiaădintreăei.ăAtunciăcelăcareăvindec ăprinăcredin poateăs ăaleag :ădac ăelăcredeăşiăîşiădoreşteăacestălucru,ăc ci alegereaăluiăporneşteădinăinim ,ăboalaăvaădisp reaăf r ănici unăfelădeălupt . înăcalitateădeăvindec tor,ădorimăs ăob inemăanumite rezultate, neăfacemăplanuri.ăDac ăînătimpăceăneăocup măde vindecare ne gândim la fel de fel de planuri, nu mai suntem prezen iăaiciăînăacestămoment.ăNeăafl măînăviitorăcuăcinci minute,ăcuăoăor ăsauăcuăoăvia ,ădelectându-ne cu imaginea rezultatelor muncii noastre de vindec tor. Vindecareaăprinăcredin ăesteăconsiderat ăunăproces indirect,ăcareăîmbin ăprefigurareaăanumitorăimagini,ădescân- teceăşiăincanta iiăşiănuălovituriăcuăpumnulăînăpieptăîntr-o rug ciuneăritual ăc treăDumnezeu,ăcareăaminteşteădeăînchi- n rileăp gâneăînăfa aăzeilor.ăAceast ăprezentareăvaăp rea, desigur,ădestulădeăneatr g toareămultoraădintreănoi.ăîn realitateăîns ,ăprocesulădeăvindecareăşiădeărefacereăaăfor elor prinăcredin ăesteăacelaşiăprocesăprinăcareăesteăpurificat aura. în acest proces de renaştere,ăvindecareaăesteăajutat ăde numeroaseăinten iiăfoarteăputernice,ănuănumaiădeăinten iile singulareăaleăvindec torului.ăCândăexist ăcredin ădeăacest fel,ăminteaănuătrebuieăs ăfac ăfa ăniciăuneiăproblemeă- totul seărealizeaz ăprinăpur ăvoin . 116 Procesulăaşez riiămâinilorăvindec toruluiăpeătrupulăpa- cientuluiăşiădeăob inereăaăvindec riiăpeăaceast ăcaleăeste acelaşiăcuăprocesulădeăvindecareăprezentatăînăaceast ăcarte,

Page 75: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

doarăc ăînăacestăcazăesteăvorbaăşiădeăunăcontactăfizic nemijlocit, numit magnetism propriu.ăVindec toriiăcare folosescăacestăprocedeu,ăcaăşiăchirurgiiăpsihici,ăconsider ăc „atingereaănemijlocit ăaăpacientului"ăajut ălaăconcentrarea aten ieiăşiăenergieiăpeăoăparteămaiămareăaăcorpului. Vomăconstataăc ăatingereaăpacientuluiăîlăfaceăadesea pe acestaăs ăfieămaiăsigur,ămaiăconvinsădeărezultatulăfavorabil al tratamentului. într-unăanumeăsens,ăatingereaăajut ăîn transformarea corpului pacientului într-ună„corpăreal".ăDar, în majoritatea procedeelor de vindecare, nu este obligatoriu s ăseărecurg ălaăcontactulăfizic.ăDesigur,ăînăcondi iileăcele maiăfavorabile,ătrebuieăs ăevit măs ăatingemăcuămâinile anumiteăpersoaneăsauăoăanumit ăparteăbolnav ădinăcorpul pacientuluiăpeăcareăurmeaz ăs -1ăvindec m.ăTrebuieăs proced măînăfunc ieădeăsitua iaăconcret şiăs ănuăfacem nimicăcareăs ăanulezeărezultateleăob inute,ăcumăarăfi vindecareaăpsihic ăîncununat ădeăsucces. CREAREAăŞIăDISTRUGEREA Precumăsuccesulăneag ăînfrîngerea,ăstareaădeăs n tate vaănegaăboala.ăNeidentificândăesen aăgeneral ăînăcareăsunt prezentateătoateăacesteăaspecte,ăneăîncurc măînăreprezen- t rileăcreateădeănoiăşiăneătrezimăuneoriăr t cindălaăhotarulăce separ ăbineleădeăr u. Exerci iulăurm torăesteădestinatăs ăofereăoăimagine asupraăposibilit ilorădeăcrea ieăşiădistrugere. 1.ăIntr măînătrans . 2.ăCre măoăboal .ăAceastaăpoateăfiăcevaăneînsemnat, deătipulădureriiădeăcap,ăsauăoămaladieăserioas .ăNeăl s măîn voieăimagina ia,ăneăamuz m,ăc ciăesteăunăjoc. 117 3.ăDesfiin măboalaăcreat . 4.ăCre măoăalt ăboal ăşiăapoiăoădesfiin m. 5.ăCre măoăaătreiaăboal . 6.ăL sândănedistrus ăaceast ăboal ,ămaiăcre măînc dou . 7.ăDesfiin mătoateăacesteăboliăpeăcareăle-am creat. 8.ăCre măalteătreiăboli. 9.ăMaiăcre mădeădou ăoriămaiămulteăboliădecâtăanterior. 10.ăAcumădesfiin mătoateăbolileăpeăcareăle-am creat anterior. 11.ăăMaiădesfiin măînc ătreiăboliădinăceleăcreateămai demult. 12.ăCre măoăboal ădeătipănou. 13.ăCre măoăsut ădeăboliănoi. 14.ăCre măatâteaăboliănoi,ăcâ iămicrobiăexist ăînăUnivers. 15.ăDesfiin mădeădou ăoriămaiămulteăboliădecâtănum - rul microbilor din Univers. 16.ăCre măşiădesfiin măcâteăboliăvrem. 17.ăDistrugemătoateăimaginileăcreateăanteriorăşiăieşim dinătrans .

Page 76: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Suntemăautoriiătr irilor.ăNoiăneăcre măs n tateaăşiătot noiăneăcre măbolile,ălaăfelăcumăcre măpropriileăsucceseăşi insuccese. Pute iăface un test punând câteva boabe de fasole, lucerna,ăov z,ăgrâuăsauăporumb,ăbineăalese,ăseparatăuneleăde altele,ăînătreiăcutiiădiferite,ăpeăbureteăumezităsauăînăp mânt. Aşeza iăcutiileălaăminimumădoi-treiămetriăunaădeăcealalt . Peăprimaăcutieănuăac iona iăcuănici un gând, pe a doua cutie ac iona iăpentruădistrugereaăloră(mentalăcrea iăoăform distructiv :ăardere,ăfierbere,ăsf râmare),ăpeăaătreiaăcutie ac iona iăpentruăcreştereaăgermeniloră(crea iăgânduriăde iubire,ăfor ăsolar ).ăNuăac iona iămaiămultădeăzeceăminute asupraăacestorăsemin e,ăpentruăc ăpotăfiădistruseăprinăfor a gândului.ăPesteăşaseăoreăverifica i-le.ăRemarca iăceăa i reuşit! 118 REALITATEA Atunciăcândăavemăoăvia ăfericit ăşiăreuşimăs ăneăcre m s n tateaăpeăcareăamădorit-o,ăavemăconvingereaăc ăne lipseşteăceva.ăNuăavemăsuficientăsucces,ăs n tate,ănuăavem destuiăbani,ăiubireăsau...ăaltceva.ăMul iăoameniănuăcredăc merit ăceeaăceăîşiădoresc,ăincluzândăşiăoăs n tateăperfect , limitându-şiăsuccesul,ăs n tatea,ădezvoltarea.ăCreeaz singuri obstacole pe careăcuăgreuăleădep şesc. Dac ăînăvia ăneălipseşteăceva,ăaceastaăseăîntâmpl pentruăc ănoiăcredemăc ăacestă„ceva"ăesteăpreaăpu inăcaăs neăsatisfac .ăCaăurmare,ăneăplângemădeăcâtădeăpu inăavem, iarărezultatulăesteăc ,ăoădat ăceăcredemăînăacesteălipsuri,ăle men inemăînăvia aănoastr . S ălu măspreăexempluăiubirea.ăDac ăînăvia aănoastr esteăpu in ăiubireăşiăneătememăpentruăea,ăneăeăfric ăs ănuăne p r seasc ,ădevenimăînchista i,ăexcesivădeăpruden iăşiăde supuşiă- sufleteşte,ădac ănuăfizic.ăDarădac ăînăvia aănoastr esteăpu in ăiubireăşiărenun mălaăea,ăvomăsim iăunăgol, dându-neăseamaăcâtădeămultăamăavutăşiănuăamăapreciat. Iarădac ăvomăalungaăiubireaăcuăscopulădeăaăprimiămai mult ,ănuăvomămaiăprimiădeloc,ădeoareceăvomăporniădeăla stareaădeăsuficien ,ăconsiderândăc ăneădorimăsauămerit m maiămult ăiubireădecâtăavem.ăDac ăînăaceast ăsitua ieăo respingem,ăeaănuăesteăaceaăiubireăpeăcareătrebuieăs ăo trimitem lumii, ci un flux necesar. Iar ceea ce vom primi în schimbăvaăreprezentaăoănecesitateăşiămaiămare.ăBibliaănu ne înşeal ,ăsf tuindu-ne:ă„D ăpeăap ăpâineaătaăşiă iăseăva întoarceăîntreit."ăDarătrebuieăs ărenun mălaăceăneăapar ine, altfelăfaptaănoastr ăvaăfiăperceput ăaltfel.ăIarăaceast ăalt fapt ă- adic ăceeaăceăfacemăînărealitateă- se întoarce la noi. Armonia cosmic ănuăpoateăfiămin it ,ăşiăîiăputemăspune numaiăadev rul.ăCândănuăspunemăadev rul,ăcândăînf ptuim altcevaădecâtăspunem,ăneăînşel măsinguri.ăCând vom vedea ce ni s-a înapoiat, ce anume s-aăîntorsălaănoi,ăvomăîn elege 119

Page 77: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

c ăne-amătrasăpeăsfoar ăpeănoiăînşine.ăînăSfântaăScriptur ăse spune:ă„Ceăsemeni,ăaceeaăculegi."ăVomăculegeăceeaăceăam sem natăşiănuăceeaăceăcredemăsauăniăseăpareăc ăamăsem nat. Exerci iulăurm tor,ăcareăseăcompuneădinădou ăp r i, poateăp reaăcomplicat.ăînainteădeăaătreceălaăefectuareaălui trebuieăs -1ăcitimădeădou ăori,ăpentruăaăneăconvingeăc ăi-am în elesăjustăindica iile. 1.ăIntr măînătrans . 2.ăCre măămentalăăunăoarecareăăneajuns,ăadic ăne construimămentalăoăsitua ieăînăcareăducemălips ădeăcevaăreal. 3.ăMaiăad ug măînc ăunăneajuns.ăCre măatâtădeămulte neajunsuri,ăîncâtăs ăacopereăîntregăUniversul,ăf cându-1 invizibil. 4.ăCândătotăceălipseşteăvaăfiăexcesivădeămult,ăneăpunem întrebareaădac ăacesteăneajunsuriăsuntăsuficiente.ăDac ătot nuăsuntădestule,ăleădubl mănum rul,ăîlădubl mădinănou,ăiar şiăiar,ădeăatâteaăoriăcâtăesteănecesarăpân ăob inemăr spunsul c ăesteăsuficient. 5.ăCândăob inemăsuficientădeămulteăneajunsuriăşiălip- suri,ăl s măacestăUniversăşiăcre măaltulănou,ăînăcareănuăvor fi deloc neajunsuri. 6.ăînăacestănouăUnivers,ăcre măunăoarecare excedent, adic ărealiz măoăsitua ieăînăcareătoateăsuntăînăcantit i suficiente.ăNeăpunemăîntrebareaădac ăesteădestul.ăDac ănu, maiăcre măînăplus,ăpân ăcândăînăalădoileaăUniversăalănostru vaăfiăunăadev ratăbelşug. 7. Pe ecranul nostru mental plas măăceleăăădou Universuri,ăl sândăunăspa iuăliberăînăjurulălorăşiăîntreăele. 8.ăUmplemăspa iulăliberăcuăneajunsurileădinăprimul nivel,ăastfelăîncâtăspa iulăs ăfieăplinăînătotalitate. 9.ăPoateăc ăacumăînăprimulăUniversălipseşteăoăcantitate oarecare de neajunsuri?ăDac ăesteăaşa,ăleăcre măs ăumplem spa iulăliber. 10.ăUmplemăspa iulădintreăUniversuriăcuăexcedentulădin alădoileaăUnivers.ăUmplemăspa iulăînăîntregime. 120 11.ăPoateăc ăacumăînăalădoileaăUniversălipseşteăo cantitateăoarecareădeăexcedent?ăDac ăda,ăîlăcre măşiăumplem spa iulăliber. 12.ăRepet măetapeleă8-11,ăpân ăcândăafl măcineăesteăcel careăcreeaz ălipsurileăşiăexcedentulădinăUniversulănostru. 13.ăăEstomp mătoateăimaginile,ăleăfacemăs ădispar ăşi ieşimădinătrans . Deschidemăochiiăşiăexamin măînc perea. Ne pare oare- cumădiferit ăfa ădeăcumăar taăînainteădeăîncepereaăexerci- iului?

Distrugerea Universurilor create mental se face prin pl smuireaăimaginiiăUniversuluiăcaăoămingeăimens ăcare explodeaz ălaăgândulănostru,ănemair mânândădinăeaădecâtăo lumin ăgalben ,ădeosebitădeăstr lucitoare.

Page 78: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

1.ăIntr măînătrans . 2.ăPeăecranulănostruămentalăneăcre măpropriaăimagine. 3.ăNeăîntreb mădac ănuăcumvaăneătrebuieăcevaă- iubire, bani,ăs n tateăetc.ăDac ăr spunsulăesteă„NU",ătrecemăla etapaăaăpatra.ăDac ăr spunsulăesteă„DA",ăneăîntreb măce anumeăneălipseşte.ăNeăadres măUniversuluiăcuăexcedentăşi lu mădeăacoloăceeaăceăavemănevoie.ăPrivimăimagineaăşi umplemăapoiăspa iulăastfelăeliberatădinăalădoileaăUnivers. Repet măaceast ăopera iune,ăpân ăcândăvomăaveaăoăcantitate suficient ădinăceeaăceăavemănevoie. 4.ăăCândăvomăaveaădeătoate,ăcre măpeăecranulănostru mentalăimagineaăunuiăaltăom,ăc ruiaăîiăd măoăcantitateăoare- care din ceea ce abia ne-amădatănou . 5.ăNeăpunemăîntrebareaădac ăacumăavemăsuficientădin ceea ce tocmai amădat.ăDac ăesteăsuficient,ătrecemălaăetapa aăşasea.ăDac ănu,ăneăadres măUniversuluiăcuăexcedent,ăde undeălu măceeaăceăavemănevoie.ăApoiăd mădinănouăo cantitateăoarecare.ăRepet măaceast ăetap ăpân ăcândăînv m s ăd măînăaşaăfelăîncâtăs ăneăr mân ăşiănou ăsuficient. 6.ăDac ăînăcursulăacestuiăexerci iuăUniversulănostruăcu excedentăşi-aăsub iatăresursele,ăîlăumplemădinănou. 121 7.ăFacemăs ădispar ătoateăimaginileăşiăieşimădinătrans . Cumăniăseăpareăacum:ăd ruim,ăsporimăceeaăceăavem? Micşor m?ăMen inemăegal?ăAmădoriăs ăoăfacemăînăviitor? Dacaănu,ărelu măacestăexerci iuăşiăneăautosugestion măc ,ăde fiecareădat ,ăatunciăcândăd m,ăsporim,ăreducemăsau men inemăceeaăceăavem,ărealiz mătotulălaănivelulădorin elor noastre. VISELE, VINDECAREA IN SOMN ŞIăCLASELEăASTRALE Cineăştieădeăundeăvinăvisele,ăundeăseăducăşiăc ruiăscop servesc? Din cele mai vechi timpuri s-aăconsideratăc ăvisele îiădezv luieăomuluiăVoin aăDivinit ii.ăînămitologiaănorve- gian ,ăseăconsideraăc ăprinăviseămor iiăintr ăînăcontactăcu cei vii. Clarv z torii,ăprorocii,ăpoe iiăşiăpsihanaliştiiădauăo importan ăprimordial ăsimbolurilorădinăvise.ăînăultimele dou ădeceniiăs-auăefectuatăcercet riăspecialeăînălaboratoare adecvate,ăcareăauăreuşităs ăeviden iezeăoăanumit ăleg tur întreăvise,ăpercep iaăextrasenzorial ăşiăpreviziune.ăCarlos Castanedaărelateaz ăc ăvr jitorulăindianădonăJuană1-aăînv at s -şiăfoloseasc ăviseleăpentruăaăc p taămaiămult ăştiin . SuntemăcreatoriiăUniversuluiăînăcareătr im.ăAcestălucru esteăvalabilăşiăînăceeaăceăpriveşteăvisele,ădeoarece aici nu exist ărealitateaăexterioar ăcareăs ăneăderuteze.ăChiarădac ăîn visulănostruăneăafl măînăcontactăcuăDumnezeuăsauăcuăo persoan ădecedat ,ătotuşiăpeisajul,ăpersonajele,ăsubiectul, relatareaăşiăsimbolurileăsuntăoăcrea ieăaăimagina ieiănoastre, care reflect ăimaginileămentaleădinăcreierulănostru.

Page 79: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Experien aăînădomeniulăviselorăneăconvingeăc ăacestea îndeplinescăoămul imeădeăfunc ii,ăaflateăînăstrâns ăleg tur cuăexisten aănoastr .ăDeoareceăexisten aăesteăconştientizarea leg turiiădintreănoiăşiăarmonia cosmic ,ăeaăpoateăfurniza 122 informa ii,ăastfelăîncâtăminteaăs ăpoat ăpercepeăşiăfolosi acesteăinforma iiăpentruăcontinuaăeiădezvoltareăpsihic .ăîn acelaşiăfel,ăviseleăpotăfiăfolositeăînătoateăsfereleăactivit ii psihice, inclusiv în vindecare. Visele trebuieăconsiderate,ădup ăopiniaănoastr ,ălocul idealăpentruăactivitateaăpsihic .ăînăstareaădeăsomnăsuperficial p trundemăîntr-oăalt ărealitateădecâtăatunciăcândăsuntemăîn stareaăobişnuit ădeăveghe,ănumaiăc ăînainteădeăp trunderea în lumea viselor este necesarăs ăefectu măoăactivitate preg titoareăsuficientădeăserioas ,ăpentruăaăneăorientaămintea peăoăanumit ăactivitateă(problem ).ăPrimaăetap ăaăoric rei preg tiriăesteăstabilireaăcontactelorăcuălumeaăpropriilor noastre vise. S-a determinat prin diverse experimenteăştiin- ificeăc ăfiecareăomăareăviseănoaptea,ăînătimpulăunorăst ri deosebiteăaleăsomnului.ăNuătrebuieăs ăaştept măoănoapteăîn careăs ăavemăvise.ăProblemaănuăesteădac ăavemăviseăsauănu, ciădac ăniăleăamintim. Procedeulăcelămaiăeficientăcaăs ăneăamintimăvisulăesteăs neătrezimăcândăvis m.ăTrebuieăs ăfimăconvinşiăc ăputem realizaăacestălucru.ăSearaăvomăpuneălâng ăpatăoăfoaieăde hârtieăşiăunăcreion.ăLaăculcare,ăintr măîntr-oătrans ăuşoar , caăşiăcumăne-amăpreg tiăpentruăcitireăsauăpentruăvindecare. Dac ăvrem,ăneăputemăcufundaăînătrans ,ăînăpozi iaăculcat. Dup ăceăamăintratăînătrans ,ăneăîntreb măclarăceăamădoriăs afl măprinăvis.ăApoiăneăcufund măînăsomn. Uneleăpersoaneăconstat ăc ăseăpotătreziăînătimpulăvisului sauăc ăpotătreceălaăalteătipuriădeăactivit iăînătimpulăsomnului. De exemplu, în timpul somnului putem studia disciplinele psihice. Clasele astrale pot fi definite ca întâlniri în timpul c roraăfiin aănoastr ă(sufletul)ăstudiaz ămetodeleădeăcreare sauăevolu ieăpsihic ăaăaltorăfiin eăcuăexperien ăîn domeniu. Timpul petrecut într-oăclas ăastral ăaminteşteăîntr-oăm sur activitateaădesf şurat ăcuăunăspirit-mentor. 123 Putemăp trundeăîntr-oăclas ăastral ăcuăunăanumităscop, sauăneăputem,ăsimplu,ăcufundaăînăea.ăDac ăîncepemăs ăne amintim visele în care suntemăprezen iălaăoălec ieăaăunui dasc lăînădomeniulăpsihicului,ădac ăneăamintimăalteăviseăîn careăprieteniăsauăpersoaneănecunoscuteăneăînva ăcumăs realiz măvindecarea,ăcumăs ăneăconcentr măetc.,ăînseamn c ăamăajunsăîntr-oăclas ăastral .ăVomăcitiăperiodicăcarne elul deăînsemn riăînăcareăneănot măvisele,ăpentruăaăaveaăo imagineăaădirec ieiăpeăcareăoăiauăacesteălec iiăaleănoastre.

Page 80: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Dac ădorim,ăputemăfrecventaăînămodăconştientăoăclas astral ,ăopera ieăcareăaminteşteăfoarteămultădeăexerci iile prezentate în aceast ăcarte.ăînăcursulăacestorăexerci iiăputem descoperiăc ăvedereaăobişnuit ,ăfizic ,ăneăofer ămultămai pu inădecâtăimagina ia. înainte de a intra într-oăclas ăastral ,ăneăvomăhot rîăce anumeăvremăs ăstudiem.ăDup ăceăne-amăculcat,ăintr măîn trans ăşiăneăîntreb măcineăconduceăclasaărespectiv .ăVom lua în considerare primul nume sau chip care ne va veni în minte.ăDac ăapareăcevaădeăneîn eles,ădeăexempluădac BenjaminăFranklină ineăunăcursădespreăcorpulăenergeticăsau bunicaăneăpred ăunăcursădespreăfunc iileăcrea ieiăartistice, putemăconsideraăc ătotulăesteăînăordine.ăOăfiin ăoarecareădin sferaăimaterial ,ăcareăesteăunădasc lăremarcabil,ăniăseăpoate ar taăastfelăşiăpoateădeveniămentorulănostru.ăTrebuieăs ăne memor măviseleăşiăs ăurm rimăcuăaten ieăceeaăceăînv m. Desigur,ăputemălucraăşiăindividual.ăDup ăceăintr măîn trans ,ăneăîmp mânt măşiăstabilimăsubiectulăcareăne intereseaz ăcândăvomăadormi,ăspunându-neăînăgând:ă„Vreau s ăafluăceăpotăob ineădin...",ăsauă„Vreauăs ăafluăceăînseam- n ...",ăsauă„Vreauăs -mi stopezăteamaăfa ăde...",ăsau „Vreauăs ăştiuăceătrebuieăs ăfacăpentruăaăm ăvindecaăde..." Dac ănuăoăs ăob inemăr spunsuriăsatisf c toare,ăsauăindi- ca ii,ăpeădurataăcâtorvaănop i,ătrebuieăs ăreformul măîntre- bareaămaiăclarăsauăs ăîncerc măs ăîn elegemăde ce nu am primităr spunsul. 124 Procesulădeăvindecareăastral ăesteăoăîmbinareăîntreăvisăşi vindecareaădeălaădistan .ăS ănuăuit măc ăoameniiăauădreptul s -şiăaib ăpropriileăboliăşiăproced măincorectădinăpunctăde vedereăpsihicădac ăzbur măînătimpulănop iiăîn plan astral în jurul unei persoane, cufundându-neădegeteleăvindec toareăîn zonele afectate de maladii fizice sau psihice ale acesteia. Caăînăcazulăvindec riiăcelorăabsen i,ăesteădeădorit,ăpeăcât posibil,ăs ăob inemăpermisiuneaăceluiăpeăcareăamădoriăs -1 vindec m.ăDac ăamăprimităaceast ăpermisiune,ăîlăputem aborda. 1.ăDup ăceăne-amăculcat,ăintr măînătrans ăşiăneăîmp - mânt m. 2.ăNeăpurific măminteaăşiăcre măimagineaămental ăa omuluiăpeăcareăîlăvomăvindeca.ăCaăşiăînăcazulăvindec riiăla distan ,ădac ănuăştimăcumăarat ăpersoana,ăcre măoăsiluet sauăoăimagineăgeneral . 3.împ mânt măpacientulăimaginarăşiăumplemărepre- zentareaăcorpuluiăşiăaureiăsaleăcuăenergieăportocalie. 4.ăDac ăvomălucraăasupraăuneiăanumiteăzone,ăconcen- tr măînăaceastaăoălumin ăportocalieăfoarteăputernic . 5.ăSpunemăomuluiădinăimagineăc ăne-am întâlnit pentru pu inătimp,ăpentruăa-i aduce vindecarea. 6.ăAdormim.ăNoapteăbun .ăNeănot mătoateăviseleăpe

Page 81: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

careăleăvomăaveaăînăaceast ănoapteăşiăvomăvedeaădac ăaU vreoăleg tur ăcuăvindecarea.ăCândăvomămai vorbi cu aceasta persoan ,ăputemăaflaădac ănuăcumvaăaăavutănişteăvis$ neobişnuiteăsauăsenza iiăciudateăînăstareaădeăveghe,ăatunci când am îndeplinit procedura de vindecare. în încheierea acestui capitol ne vom aminti de un vechi cântecădeăleag n.ăNeăimagin măc ătrupulănostruăesteăoăbarca, înăcareăplutimăpeăfluviulăvie ii,ăşiăneăînchipuimăceăs-arăpute i întâmplaăînăgoanaănoastr ădup ăsucces,ăfaim ,ăputereăşi pozi ieăînăaceast ălume. CAPITOLUL VIII Retrospec ia Retrospec iaăreprezint ăposibilitateaădeăaăvedeaăvie ile anterioare, fiind unul dintre cele mai complexe fenomene parapsihologice. Capacitateaădeăaăvedeaăvie ileăanterioareăpareălaăprima vedereăcevaămisticăşiătainic,ădarăoriceăomăpoateăvedeaăvie ile trecute,ăînăstareădeătrans ăsauădeăsomnăhipnoticăprofund, condus de un specialist. Dup ăcumăs-a mai subliniat, fiecare entitate se materia- lizeaz ăînănoiăcorpuri.ăFiecareăcorpăînăcareăintr ăacestăsuflet, sauăfiecareănou ăvia ăpeăcareăoăprimeşteăel,ăconstituieăun pasăînainteăpeădrumulăcreşteriiăşiădezvolt rii.ăAceastaănu înseamn ăc ăînăfiecareănou ăvia ăomulădevineădinăceăînăce maiăsfânt.ăEntitateaărespectiv ăpoateăs ăaleag ăvia aăunuiăom foarteăvicios,ăpentruăcaăetapaăurm toareăaădeveniriiăsaleăs fieătocmaiăstudiereaăviciului.ăSeăobişnuieşteăs ăseăvorbeasc despreăvie iăsuccesive.ăAceastaăesteăconcep iaănoastr ,ăcaăşi aănumeroşilorămistici,ăanumeăc ăanulă2000ăe.n.ăşiăanul 2000 î.e.n. curg simultan. Prinăurmare,ătoateăvie ileăomeneştiăpotăfiăconsiderate vie iăceăseădesf şoar ăînăacelaşiătimp. Alegerea unuiătrupădeăc treăsufletăesteădictat ădeăkarma, careăreprezint ăunălan ăcompletădeăacorduriăşiărela iiăreciproce 126 cuăcelelalteăsuflete.ăAcesteărela iiăpotăcuprindeăîntreaga gam ,ădeălaăceleăpozitiveăpân ălaăceleănegative.ăCândăne moareăoăm tuş ăfoarteăbogat ,ăl sându-neăoăavere,ăpoateăs însemneăc ăîntr-oăalt ăvia ăi-amăf cutăunăserviciuăimportant, iarăacestaăesteămodulăeiădeăaăneămul umi.ăSau,ădac ăun criminalăucideănişteăoameniăaparentănevinova i,ăseăpoateăca într-oăvia ăanterioar ăs ăfiăfostătratat cuămult ăcruzimeăde c treăaceştia.ăOameniiăiauăîns ădeciziiăînăraportăcuătr irile prezente.ăNuăputemăînchideăochiiăînăfa aăfaptelorăunui criminalădoarăpentruăc ăaăfostăprofundănefericităînăvia aălui anterioar . Dintreătoateătipurileădeăşarlatanieăpsihic , citireaăvie ilor anterioareăofer ăceleămaiălargiăperspective.ăOriceăprezic tor ştieăc ăvaăcuceriăinimileăclien ilorăsauăaleăprietenilorădac ăle

Page 82: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

vaăspuneăc ăînăvie ileăanterioareăauăfostăprin eseăegiptene, conduc toriăaiăAtlantideiăscufundate,ăsauăBeethoven. Un altăprocedeuăcareăajut ăînăîncercareaădeăaăfaceăimpresieăşiăde aăsubjugaăoameniiăesteărelatareaăc ,ăîntr-oăvia ăanterioar , auăfostănişteăfiin eăreleăsauăpericuloase,ăcaăurmareănuăpoart r spundereaăpropriilorălorăfapteădinăvia aăactual .ăAmăv zut mul iăoameniăcareănuăauăpututăs ănuăseădeclareămul umi i cândăauădescoperităc ăîntr-oăalt ăvia ăauăfostăconduc toriăde oştiăoriăs-auăocupatăcuămagiaăneagr .ăAl iiăsuntăferici iădac afl ăc ăîntr-oăalt ăvia ăauăfostăjefui i,ăoprima i,ăarşiăpeărug caăvr jitoareăsauăvr jitori,ăc ăauăfostăsupuşiălaăcazne.ăVia a trecut ăserveşteădreptăbaz ăsigur ăpentruăconvingereaălorăc via aăvaăfiătotdeaunaănedreapt ăcuăeiă- aşaăaăfostămereuăşiăaşa vaăfiăşiădeăacumăîncolo. Dorin aădeăaăst pâniămomentulăprezentăîlădetermin ăpe omăs ăac ionezeăconformăkarmeiăsale.ăCândăcitimăvie ile trecute,ăconsider măc ăunăomătindeăs -şiăpun ăînăordineătoa- teăproblemeleăînăpermanen ,ăşiăatunciămodelulăs uăkarmic şiăvie ileăanterioareăpotăfiăinteresanteăşiăinstructive. Uneori, poate fi extremădeăutilăpentruăunăomăs ăiăseăpo- vesteasc ădespreăvia aăanterioar ăcareăaăfostădeosebităde 127 fericit ăpentruăel.ăAmintirileădinărespectivaăvia ăseăacumu- leaz ăînămemoriaăentit iiărespective,ăiarăpovestirileădespre aceastaăpotătreziăamintiriăînăconştiin aăsa.ăPre ioasele amintiriădespreăfericireaătrecut ăpotăaduceăalinareăomuluiăîn momenteădeărestrişte,ăîiăpotăamintiădeăcapacitateaăînn scut aăîntregiiăsaleăfiin eădeăaăfiăfericit .ăAceastaăîlăpoateăajutaăs în eleag ăc ,ăîntr-un interval de timp atât de mare, proble- mele sale de moment nu mai sunt atât de acute. Uneoriăoameniiărepet ăaceleaşiămodeleăkarmice,ămani- festândăfoarteăpu inăprogresăşiăhot râre.ăînăacestăcaz,ăcitirea vie iiăanterioareăîiăpoateăar taăomuluiărespectivălipsaăde orizont a interpret rii,ăaăaceluiaşiăpersonajănereuşit. înainte de a-iăcitiăcuivaăvia aăanterioar ,ăneăvomăîntreba dac ăvaăputeaăs ăfoloseasc ăinforma iileăpeăcareăiăleăvom comunica.ăEsteănera ionalăs ătransfer măunăomăînătrecutul îndep rtat,ădac ăaceastaănuăîlăvaăajutaăîn rezolvarea proble- melor curente. Persoaneleăc roraăleăsuntăpovestiteăvie ileăanterioare suntăcurioase:ă„Mi-am cunoscut într-oăvia ăanterioar ăso ia (so ul,ăfratele,ămama,ătat l,ăfiica,ăiubitul)?"ăAproapeătotdea- unaăr spunsulăesteă„DA".ăLeg turileădeărudenie sunt aproa- peătotdeaunaăkarmice.ăPrieteniiăapropia iăşiărudeleăsuntătot- deaunaăvechiiănoştriăprieteni.ă„S-arăputeaăîntâmplaăcaăso ul decedatădeăcurândăs ăseăfiăîntrupatăînăcopilulămeuănou- n scut?"ăR spunsulăesteădeăobiceiă„NU".ăMajoritateaăsufle- telorănuăseăîntrupeaz ăaşaărepede.ăEle au nevoie de o perioa- d ădeălinişteăîntreăciclurileăkarmice. Contrarăp reriiăfoarteăr spândite,ămajoritateaăoamenilor

Page 83: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

nu au mai avut una-dou ăvie i,ăciăoămul ime.ăDeăaceea,ădac avemădeăgândăs -iăcitimăcuivaăvie ile sale anterioare, ne vor fi necesare câteva zile. Influen aăvie ilorănoastreăanterioareăasupraăvie iiăactuale seăschimb ăînăpermanen .ăînv minteleăuneiăvie iăante- rioareăpeăcareăamătr it-oăcaăpiratăneăpotăfiăast ziăinutile,ădar anii de studiu într-oăşcoal ădinăGreciaăantic ăpotăasigura 128 subconştientuluiănostruăinforma iiăpre ioase.ăTotăceăam înv atăînătimpulăvie ilorăanterioareăseăacumuleaz ăînănoi. Pentruămajoritateaăoamenilorăacestăprocesăseădesf şoar înăafaraăconştiin ei,ădarăimaginiăsauăamintiriăpotăap reaăîn aur ,ăatunciăcândătrebuieăs ăneăamintimălec iileăvie ilor anterioare. Unăclarv z torăcareăstudiaz ăauraăpentruăaăob ineăinfor- ma iiădespreăvia aăanterioar ăpoateădeveniămartorulăunor scene care s-au petrecut cândva, poate vedea oamenii în veşminteleăepocilorătrecuteăşiăpoateăauziăchiarădiscu iiăcare auăavutălocăcuămulteăsecoleăînăurm .ăElăpoateăvedeaăînăaur simboluriăcareăreprezint ădiferiteleăvie iăaleăindividului:ăo floareădeălotusăesteăasociat ăcuăvia aăunuiăbudistăsauăcuăo via ăcare areăleg tur ăcuăuneleăformeădeămedita ie;ăcrucea esteăasociat ăcuăvia aăunuiăcreştinăetc. Cineăesteăinteresatădeăfilozofiaăoriental ,ăpoateăs extrag ădinămemorie,ăf r ăs ăfieăconştientădeăaceasta,ălec iile înv ateăînătimpulăuneiaădintreăvie ileăsaleăanterioare pe care a petrecut-oăînăOrient.ăDeăaceeaănuăesteădeămirareăc ăînăaura acestuiăomăvorăap reaăimaginiădinăaceast ăparteăaălumii. Cândăvaăterminaăciclulăs uădeălec iiăorientale,ăimaginile respectiveăseăvorădecoloraătreptatăşiăvorădisp reaădinăauraălui, iarăînăloculălorăvorăîncepeăs ăapar ăalteăimagini.ăAuraăunui individăpoateăs ăcuprind ăsceneădinăunaăsauămaiămulteăvie i anterioare,ăsimultan,ăşi,ăînăplus,ăimaginiăcareăreprezint problemeănerezolvateădinăvia aăactual . Citireaăvie ilorăanterioareăaminteşteăfoarteămultădeăciti- reaăaureiăşiăaăchakrelor.ăTrebuieădoarăs ăneărelax m,ăpermi- ândăimpresiilorăs ăneăumpleăpân ălaărefuz,ăindiferentădac suntăgânditeăsauăspontane.ăTrebuieăs ăneăurm măintui ia. Practicaăcitiriiăpsihiceăneăvaăspuneăcândătrebuieăs -i po- vestimăpersoaneiăînăcauz ăşiăcândănuădespreăvia aăsaăante- rioar .ăUnăexerci iuădeătipulă„DAzNU"ăneăvaăajutaăs ălu m hot râreaăjust .ăAtunciăcândădorimăs ăcitimăoăvia ătrecut , vomăfolosiăurm torulăexerci iu,ăfieăcuăoăpersoan ăc reiaăi-am 129 mai citit,ăfieăcuăoăalta,ăpeăcareăoăconsider măpotrivit .ăPutem folosiăexerci iulăacestaăşiăpentruăcitireaăproprieiănoastreăvie i anterioare: l.Neărelax m. 2.ăNeăeliber măminteaăşiăneăconcentr măasupraăîntre-

Page 84: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

b rii:ă„Careăsuntăvie ileăanterioareăcareăaparăînăprezent în aura pacientului?" 3.ăAcumăprivimăauraăpacientului.ăL s măaccesăliber oric rorăimpresiiăsauăimagini.ăNeăîntreb măapoiădespreămo- mentulăşiăpozi iaăgeografic ădeăundeăprovinăsceneleăv zute. 4.ăNeăîntreb mădac ăacesteăimaginiăveniteădinătrecutăau o însemn tateăînăvia aăactual ăaăpacientului.ăUrm rimădac printreăchipurileăvie ilorătrecuteăapareăvreoăpersoan ădin anturajulăactualăalăpacientuluiăşi,ădac ăda,ăînăceăcontext? 5.ăFacemăs ădispar ăacesteăimagini.ăIeşimădinătrans . PREZICERILE,ăPRESIM IRILE ŞIăVIE ILEăVIITOARE Putemăaruncaăoăprivireăînăviitor?ăPutemăs ăneăprezicem propriulăviitor,ăsauăpeăalăcelorlal i?ăOameniiăpunăadesea acesteăîntreb ri.ăCândăîncepemăs ăneătrezimăpercep ia psihic ,ădorimădesigurăs ăafl mădac ăesteăposibilăs ăactiv m aceste capacit iăascunseăînănoi.ăDac ăprieteniiăvorăaflaăc ăne folosimăcapacit ileăpsihice,ăvorăspera,ădesigur,ăc ăputem aruncaăoăprivireăînăviitorulălor,ăatâtădeăelasticăşiădeăschim- b tor.ăViitorulănuăpoateăfiălegatădeăunăsingurăloc,ănuăpoateăfi fixat, definit sauăm surat,ădup ăcumănuăpoateăfiăconsiderat datăşiăinevitabil.ăViitorulăpoateăfiătotdeaunaăschimbat.ăîn fiecareămomentăalăvie iiănoastreăneăcre măpropriulăviitor,ăde laăceleămaiăm runteăproblemeăpân ălaăceleămaiăserioase. Cândăcelăcareăciteşteăpsihiculăpriveşteăînăviitorulăcuiva, elăobserv ăceeaăceăprevedemăînămomentulărespectiv.ăDac ceea ce ni s-aăprezisănuăseăîndeplineşte,ănuăesteăfoarte 130 concludent,ădeoareceăamăfiăpututăs ăneăschimb măplanurile, chiarăf r ăs ăneăd măseama.ăDac ăcititorulăaăpututăidentifica simboluri, el le-aăinterpretatădup ăunăsistemăpropriu,ăcare poateăs ădifereădeăcelăalăindividuluiărespectiv. Cândăarunc măoăprivireăînăpropriulănostruăviitor,ăoăvom faceăînăstareaădeămedita ieăsauăînăfazaădeătrecereădeălaăstarea de veghe la somn, c ciăatunciăputemăvedeaămultitudineaăde posibilit iăpeăcareăvomăştiăs ăleăfolosim.ăNuăputemăspune dac ăesteăindicatăsauănuăs ăneădezvolt măcapacitateaădeăpre- viziuneăaăviitorului,ăpentruănoiăînşineăsauăpentruăceilal i. Pentru unii aceasta este o binecuvântare,ăpentruăal ii,ăun blestem.ăDesigur,ănuătrebuieăs ăpermitemăcaăaceast ăcapa- citateăpsihic ,ăcaăoriceăaltceva,ăs ăpun ăst pânireăpeănoi. Uneleăpersoaneăcuădarulăpreviziuniiătindăs ăvad ănumai evenimente negative, cum ar fi diferite boli, asasinate etc. Aceastaăesteăalegereaălor,ădeşiăpotăaveaăimpresiaăc ănuăsunt ap iăs -şiăcontrolezeăcapacit ileăproprii.ăOameniiăîiăîntreab peăclarv z tori:ă„îmiăpute iăspuneăcândăvaămuriăcutareăper- soan ?"ăDeăceleămaiămulteăori,ăaceştiaăalegăînămodăconştient variantaănecunoaşteriiăatunciăcândăesteăvorbaădeămoartea cuiva.ăR spunsulălaăaceast ăîntrebareăarăreprezentaăoăprea mareăresponsabilitate,ădeăaceeaăeiăseăstr duiescăs ănu-1

Page 85: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

cunoasc . Exist ăoălinieăfoarteăprecis ăcareădesparteăconducereaăşi amestecul altora în via aăşiăplanurileăcuiva.ăCândăunăpre- zic torătrebuieăs -iăspun ăcuivaăviitorul,ăelătrebuieăs ăfie extremădeăprudent.ăPoateăs ăfac ăpreziceriăfoarteăreuşite, preziceriăcareănuăseăvorăîndepliniăniciodat ăsauăs ărenun e. Dac ăintui iaăîiăspuneăc ăprezicereaăîl va ajuta pe cel în cauz ăsaăvad ăn zuin eleăşiăviitorulăposibilăşiădac ăvaăputea în elegeătoateăacestea,ăprezic torulăseăpoateăîncumetaăs ăse pronun eăasupraăviitorului. Deăfoarteămulteăoriăoameniiăsuntăprograma iăînătotali- tate.ăDac ăleăspunem:ă„Ve iădeveni medic, jurist etc.", ei suntăîntruătotulădeăacordăşiăprocedeaz ăîntocmai.ăEsteăun 131 mod comod de a evita responsabilitatea unei decizii inde- pendente.ăEsteămultămaiăsimpluăs ăspui:ă„Psihanalistulăm-a sf tuităs ăprocedezăaşa." Dac ăsim imăc ăastfelăputemăajutaăoameniiăşiăneăplace s ăarunc măoăprivireăînăviitor,ănuătrebuieăs ăuit măs -i prevenimăc ădeciziaăfinal ăleăapar ine. Peălâng ănumeroaseleăvie iătrecute,ăavemăfiecareăo mul imeădeăvie iăviitoare.ăEleăpotăfiăv zuteăînăaur .ăDar este necesarăs ă inemăseamaădeăunăavertismentăfoarteăserios: studiulăvie ilorăviitoareăpoateăduceălaăîmboln viriăpsihice foarteăgrave,ălaăderegl riăserioaseăaleăpsihicului. CUM SA NE CITIM VIITORUL Dou ăexerci iiăneăvorăajutaăs ăneăcitimăviitorul.ăEleăpot fiăfolositeăşiăîn citirea viitorului unei alte persoane. 1.ăNeărelax m. 2.ăPeăecranulănostruămentalădesen mătreiăcercuri.ăUnul dintreăeleăvaăreprezentaă„şaseăluni",ăaltulă- „unăan",ăiarăal treilea - „cinciăani". 3.ăNeăgândimălaătreiăevenimenteăcareăamădoriăs ăaib loc. Poateăfiăvorbaădeăorice,ădeălaăcump rareaăunuiăautomo- bilănouăsauăaăuneiăcase,ăpân ălaărenun areaălaăfumat,ăpier- dereaăkilogramelorăînăplus,ăstabilireaăunorărela iiăamicaleăcu şefulăetc. 4.ăNeăconvingemăc ăacesteătreiădorin eătrebuieăs -şiăafle locul în cercuriădiferite.ăNuăleăplas măînăacesteăcercuri,ădar observ măcumăp trundăînăele.ăîntr-unăcercăesteăposibilăs intreămaiămultădeăoăsingur ădorin .ăObserv măceădorin intr ăîntr-unăanumităcercăşiăceăanumeăsim im.ăDac ădorimăs schimb măloculăacestorădorin e dintr-un cerc în altul, o putemăface.ăDac ăunăevenimentăr mâneăînăafaraăacestor cercuri,ătrebuieăs ăneăpunemăîntrebareaăceădat ătrebuieăs apar ăînădreptulăacestuia.ăAceast ădat ătrebuieăs ăneăindice 132 câ iăaniătrebuieăs ătreac ăpân ăcândărenun mălaăaceast dorin .

Page 86: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

5.ăFacemăs ădispar ăcercurileăşiăieşimădinătrans . Citirea viitorului pe un trandafir creat mental: 1.ăNeărelax m. 2.ăăCre mămentalăunătrandafir.ăîiăadmir măculoarea, studiem forma petalelor, a frunzelor. 3.ăînăstângaăprimeiăfloriăcre măînc ăunătrandafir.ăAcesta esteădestinatăpentruăurm toareleăşaseăluniăîncepândădin prezent.ăDac ăcevaănuăneăplace,ădeăpild ăculoarea,ăformaăsau m rimea,ăschimb mătrandafirul.ăFacemăs ădispar ăambii trandafiri. 4.ăînăparteaădreapt ăaăecranuluiănostruăcre măoăa treia floare.ăEsteădestinat ăcelorăşaseăluniăcareăauătrecutăpân ăîn momentulădeăfa .ăStudiemăcuăaten ieădiferen eleăîntreăprima şiăaătreiaăroz .ăFacemăs ădispar ătoateăflorile. 5.ăCre măînc ăunătrandafir.ăAcestaăesteădestinatăpentru anulăurm tor.ăCre măînc ăoăfloare,ăpentruăurm toriiăani. Cre măcâ iătrandafiriădorimăpentruăurm toriiăani.ăEiătrebuie s ăfieăfrumoşi,ăs ăneăîncânte.ăFacemăs ădispar ătoateăflorile siăieşimădinătrans . MENTORII SPIRITUALI Laăînceputulăc r iiăs-a vorbit despre vindecarea cu aju- torulămentorilorăspirituali,ăf r ăînvelişăcorporal,ălaăcare recurgănumeroşiăvindec tori.ăEsteădeădorităs ănuăsolicit m ajutorulăacestorămentoriădac ănuăsuntemăasista iădeăun specialist în domeniu. Exist ăîns ăunăaltătipădeămentori,ălaăajutorulăc rora putemărecurgeăf r ărestric iiăşiăf r ăteam .ăFiecareăomăareăcel pu inăunămentorăspiritualăcareăseăg seşteăînăpermanen ăla limitaăexterioar ăaăaureiăsale. 133 Fiin eleăneîntrupateăauăînăplanulăastralăoămultitudineăde obliga iiăşiămisiuniăpeăcareătrebuieăs ăle îndeplineasc .ăUna sauămaiămulteăentit iădeăacestăfelăpotăs ăapar ădinăcândăîn cândăînăcalitateădeăsf tuitorăspiritual.ăPutemăfiăfoarteăuimi i cândăafl măc ăneăg simăînăpermanen ăal turiădeăacest sf tuitor,ăpentruăc ămajoritateaăoamenilorănuăvinăniciodat , conştient,ăînăcontactăcuăacesteăspirite.ăComunicareaăareăloc înăplanăastral,ăatunciăcândădormim.ăUneoriăoameniiădiscut cuăeiăînşişi,ăîşiădezbatăpropriileăprobleme,ădeciziiăetc.ăPutem consideraăc ăvorbimăcuăvoceaănoastr ăinterioar ă- vocea acestei fiin eăsuperioareă- şiănuăvoceaăamintiriiănoastre. Interlocutorulăpoateăfiăşiămentorulănostruădeălaăcareăprimim informa iiădespreăviitor.ăAuzimăadeseaăoameniăspunândăc auăună„îngerăp zitor"ăsauăpeăcinevaăcareăîiăobserv .ăAceşti oameniăsimtăprezen aămentorilor lor. Cândăamăluatăhot râreaăs ăneăîntrup măşiăne-am re- n scut,ăacestaăaăfostăunăevenimentăfavorabilăînăplanăpsihic. Entit ileăcareăne-au fost prietene în planul astral sau per- soaneleăcuăcareăamăfostăprieteniăînăalteăvie iăasist ălaăacest eveniment. Din acest conclav al duhurilor, convocat în

Page 87: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

salonulămaternit ii,ăcâtevaăspiriteăr mânăal turiădeănoi, pentruăaăseăconvingeăc ăsuntemăs n toşi,ăc ăneădescurc măîn planulăfizic.ăAcesteăspiriteăsuntăînso itoriiăşiăsf tuitorii noştri.ăDac ăînăkarm ăneăesteăscrisăs ăneăîmboln vimăînăfra- ged ăcopil rie,ămentoriiănuăseăamestec ăînăplanurileăexisten- eiănoastre.ăAceastaăseărefer ăînăegal ăm sur ălaătotărestul vie ii.ăPotăap reaăschimb riădeădestinădac ăpersoana,ăprin comportamentulăbunăînăaceast ăvia ,ăcap t ,ăprinăcredin , ştergereaăkarmeiănegative. Peăm sur ăceăcreştem,ătotămaiămul iămentoriăp trundăîn sferaănoastr .ăOameniiămaturiăauăînămedieăcinci-şaseămen- tori.ăAdesea,ăunulădintreămentoriăesteăconduc torul,ăiar ceilal iăr spundădeăcâteăunăaspectăconcret.ăDe exemplu, unul seăpoateăocupaădeămuncaăşiăcarieraănoastr ,ăaltulădeăs n tate, alătreileaădeădomeniulăspiritual,ăaltulădeărela iileăsexualeăetc. 134 Peăm sur ăceăneăschimb m,ăuniiămentoriăpleac ,ăal iiăvin. Dac ăîncepemăoănou ămunc ,ăoămisiuneăimportant ăşi periculoas ,ăputemăaveaăpentruăaceast ăperioad ăunămentor special.ăUniiămentoriăpotăr mâneăpermanentăcuănoi,ăaju- tându-neăînătoateăsitua iile. Putemăefectuaăcâtevaăexerci iiăpentruăaăstabiliăcontactul cuămentoriiănoştri.ăTrebuieăs ă inemăminteăc ăopiniile mentorilor spirituali nu sunt întotdeauna potrivite pentru noi,ătocmaiăpentruăc ăeiănuăauăînvelişăcorporal.ăSfaturileălor trebuieăurmateăcuăgrij ăşiăpruden ,ăcaăşiăsfaturileăcelorăcu învelişăcorporal.ăMentoriiăseăafl ălâng ănoiăcaăs ăneăajute,ănu pentruăaăneăschimbaăvia a. Exist ăoămul imeădeăprocedeeădeăcomunicareăcuămen- toriiăspirituali,ăcaăşiăcuădiferi iăoameni.ăMentoriiăpotăfi v zu iăsubăceleămaiădiverseăînf iş riăşiăînămomenteădiferite. Uneori,ăstudiindăauraăuneiăpersoaneăşiăc utându-i mentorii spirituali,ăseăpotăvedeaăînăaur ăsfereămulticolore.ăAlteori poateăfiăv zutăunăchipădeăom.ăDac ămentorulăprefer ăs aleag ăoăînf işareăomeneasc ,ăînseamn ăc ăvreaăs ăneăapar subăînf işareaăpeăcareăaăavut-o în una dintre cele mai reuşiteăvie iăaleăsale,ăsauăaşaăcumăpoateăfiăcontactatăcelămai uşor. 1.ăăNeărelax măunăminut,ăapoiăîmpreun măpalmeleăşi form măunăcircuităînchisădeăenergie. 2.ăFormul măînăminteăunăapelăc treăunulădintreămentorii noştri,ărugându-1ăs ăniăseăarate. 3.ăDesfacemăpalmele,ălu măoăpozi ie receptiv ăşiăpermi- temăimpresiilorăs ăvin ăspreănoi.ăPutemăvedeaăunăchipăome- nesc, diverse modele sau culori. Putemăs ănuăvedemănimic, darăputemăs ăafl măcumăarat ămentorul,ăs ăauzimăoăvoce care-1 descrie etc. 4.ăăîntreb măcareăesteănumeleămentorului.ăPutemăs auzimăacestănume,ăs -1 vedem scris pe ecranul nostru mental sauăs -1ăafl m,ăpurăşiăsimplu.

Page 88: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

135 5.ăîntreb mămentorulăcare-iăesteămisiuneaăpeălâng ănoi sauăsferaăconcret ădeăcareăseăocup . 6.ăîiămul umimămentorului,ăneălu măr mas-bunăşiăieşim din trans . Putemărepetaăexerci iulăoriădeăcâteăoriădorim.ăPutem cereăpermisiuneaăs ăneăvedemămentorul,ăspunândăînăgând: „Dorescăs -miăv dămentorulăcareăseăocup ădeăs n tatea mea." Exerci iulădeămaiăjosăesteădestinatăprimiriiădeăinforma ii specialeăşiădeăsfaturi de la mentori. 1.ăăNeărelax m,ăpunemăpalmeleăîmpreun .ăFormul m întrebareaămental.ăîntreb rileăpotăfi:ă„Voiăputeaăprimiăun nouălocădeămunc ?",ă„Cumăs ăfacămaiăinteresanteăîntâlnirile cuăprieteniiămei?",ă„Esteăcuăadev ratăutil ăaceast ăcarte?" Neăeliber măminteaăşiăneăconcentr măîntreagaăaten ieăasupra întreb rii. 2. Desfacem mâinile, le punem pe genunchi cu palmele înăsusăşiăprimimăr spunsul.ăIIăputemăauzi,ăîlăputemăcitiăpe ecranul mental. 3.ăMul umimămentorilor,ăneălu măr mas-bunăşiăieşim dinătrans . în timpul citirii psihicului unui pacient putem discuta cu mentorii acestuia, cerându-le ajutorul, solicitându-le sfaturi pentruăpacient.ăUneoriăeiădorescăs ăîiătransmit ăcevaăpa- cientuluiăşiăîiăcerăvindec toruluiăs ăoăfac .ăînăgeneral,ăsfa- turile lor sunt bune. Pentru a intra în contact cu mentorii altor persoane, proced mălaăfelăcaăînăcazulămentorilorăproprii. PROCESUL DE VINDECARE ÎN AFARA CORPULUI Procesulădeăvindecareăînăafaraăcorpuluiăseăaseam n foarteămultăcuăvindecareaăpacientuluiăabsent.ăVindec torul 136 îşiăîndreapt ăaten iaăspreăimagineaăpersoaneiăabsente.ăLa vindecareaăînăafaraăcorpului,ăcorpulăastralăalăvindec torului îiăp r seşteăcuăadev ratăcorpulăfizicăşiăintr ăînăauraăpacien- tului.ăUniiăvindec toriăprefer ăs ălucrezeăînăafaraăcorpului, al ii,ăs ăefectuezeăvindecareaăpacientuluiăabsent.ăOăper- soan -mediumăesteăcapabil ăs -şiăsupraveghezeăperechea aflat ălaămunc ăşiăcopiiiăr maşiăacas . Trebuieăs ăsim imăînămodărealăceăînseamn ă„S ăfimăîn propriulănostruăcorp",ăînainteădeăaăieşiădinăel.ăDac ănu vom fiădestulădeăgrijulii,ăputemăs ăneăl s măuşorăenergiaăproprie în aura altuia. 1.ăăNeărelax m.ăVerific măcâtădeăbineăsuntemăîmp - mânta i.ăApoiăurm rimăindica iileădinăcapitolulăalădoilea despre vindecarea pacientului absent. 2.ăNeăafl măînăcol ulăcamerei. Apoi revenim în centrul

Page 89: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

propriuluiăcap.ăRepet măacestăprocedeuădeătreiăori. 3.ăRevenimădinănouăînăcol ulăcamerei.ăApoiătrecemăîn- tr-oăalt ăcamer ăaălocuin eiănoastre.ăUrm rimădac ăneăsim- imădiferităfa ădeăsitua iileăanterioare.

4. De aici mergem peăacoperişulăcaseiănoastre. 5. Apoi, ne oprim pe un nor de pe cer. 6. Acum suntem în aura pacientului nostru. Cum ne sim im?ăPutemăvedeaăculorileăaurei?ăNeăîmp mânt măpa- cientul.ăApoiăîiăpurific măauraăşiăatragemăenergieăcosmic , dup ăcare-îăsc ld măcuăea aura. 7.ăP trundemăînăprimaăchakr ăaăpacientului.ăOăpuri- fic m. 8.ăRândăpeărând,ăcur mătoateăchakreleăpacientului. 9.ăDac ăunaădintreăzoneleăcorpuluiăpacientuluiăareăo maladie,ăp trundemăacolo,ăneăimagin măenergiaădeăculoare portocalieăşi-iăsc ld măzona cu ea. 10. Revenim în centrul capului nostru. 11.ăînăauraănoastr ăplas măunămagnetăşiăatragemăcuăel energiaăr mas ăînăauraăpacientului.ăRepet măprocedeul. 12.ăIeşimădinătrans . 137 CUNOAŞTEREAăCORPULUIăNOSTRU DEăC TREăPROPRIULăNOSTRUăSPIRIT 1.ăNeăaşez măînăpozi iaădeămedium.ăCircul măprinăcor- pul nostru lumina de culoare aurie. 2.ăCre măoăroz ă(unătrandafir)ăpentruănoi.ăStudiemăfloa- reaăcuăaten ie:ăculoarea,ăaroma,ăpetalele. 3.ăCre măînc ăoăfloareă(totăunătrandafir)ăînăloculăînăcare, deăobicei,ăplas m soarele. Acest trandafir este destinat pentru spiritul nostru superior. Studiem floarea. 4.ăCoborâmăaădouaăfloareăşiăoăaşez măchiarăînăcapulăce- leiădintâi,ăapoiăpermitemăcelorădou ăfloriăs ăseăcontopeasc . 5.ăFacemăs ădispar ăceleădou ăfloriăşiăieşimădinătrans . CAPITOLUL IX Deschiderea celui de-al treilea ochi TELEPATIA Din vestitele tratate RADJA-YOGA, un pasaj spune: „Formeleădeăconcentrareăcareădetermin ăoăpercep ieăsenzo- rial ăexcesiv ăsuntăcauzateădeăefortulăorganismuluiăgân- dirii", iar comentariu] lui SVAMI VIVECANANDA la acestăpasaj:ă„Aceastaădecurgeănaturalădinăconcentrare. Conform yoghinilor, prin concentrarea gândului la vârful nasului vor fi percepute miresme minunate, tot prin con- centrareăpeăvârfulălimbiiăseăvorăsim iăsenza iiăextraordinare, iarăînăzonaădeămijlocăaălimbiiăseăvaăsim iăoăsenza ieătactil ca o atingere. Dac ăcelăcareăefectueaz ăconcentrareaăîşiăvaăaduna senza iileăasupraăpalatuluiăceruluiăgurii,ăvaăvedeaălucruri neobişnuite,ădarădac ăcinevaăaăc ruiăminteănuăesteăliniştit ăva

Page 90: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

doriăs ăefectuezeăuneleădinăacesteăexerci ii,ăf r ăs ăaib încredereăînăele,ăîndoielileăsaleăvorădisp rea,ăatunciăcând, efectuândăunătimpăexerci iile,ăvaăsim iăpeăpropriaăpieleăaceste efecte,ădac ăvaădovediăst pânire."ă(SvamiăVivecananda, Radja-Yoga.) 139 CLARMIROSUL Exerci iulăcareăurmeaz ăconst ăînădeschidereaăcapaci- t ilorădeăclarmiros.ăSeăfaceădiminea aăînainteădeăaăv ăscula din pat. Timp de 15-20ădeăminuteăconcentra i-v ăgândulăla vârfulănasului,ăstândăculcatăcuăfa aăînăsusăîntr-oăpozi ie relaxat . Nuăv ăgândi iălaănimic.ăR d cinaălimbiiăseă ine lipit ădeăcerulăgurii,ăînăgândăseăziceămantraă„OM",ăcaăun dang tădeăclopotăauzitădeădeparte.ăRezultatulănuăseăvaăl sa multăaşteptat.ăLaăînceputăve iăsim iăfurnic turiăînăvârful nasului, uneori dureroase. Nu to iăve iăsim iăacelaşiălucru. Vaăap reaăcaădinăseninămirosulăunuiăparfumăuşor,ăcareăva disp reaăînăurm toareaăfrac iuneădeăsecund .ăPute iăavea acesteăsenza iiăşiăînăcursulăzilei. Reluândăexerci iul,ămirosulăoăs ăapar ămaiăputernic.ăO s ăave iăsenza iaăc cineva v-a parfumat întreg dormitorul, dup ăcareăvaădisp reaădinănou. Antrena i-v ăcuăasiduitate,ăiarătimpulăpentruăapari aăpar- fumuluiăinexistentăseăvaăscurtaălaăurm toareaăconcentrare. Ve iăajungeăs -1ăsim i iăchiarădup ăcâtevaăsecundeădeăla începerea exerci iului. Atunciăcândăacestămirosăvaăap reaădup ăscurtătimp încerca iăs -1ăface iăs ăapar ăşiăcândămerge iăpeăstrad ăsauăv afla iăînălocuriămaiăpu inăpl cutămirositoare.ăAcestălucruăse faceăprinăputereaăgândului,ăcuărespira iaăabiaăperceptibil ăşi cu guraăînchis ,ăgândindu-v ălaăvârfulănasuluiăşiăpronun ând înăgândăfrazaă„fermecat ":ă„Dorescăs -miăapar ăacelămiros pe care-1ăcunoscăînătimpulăexerci iilorămele."ăîncerca iăs ănu respira i,ăacestămirosăvaăap reaăspontan,ăchiarădac ănuăface i efortul de a inspiraă„cevaăcareănuăexist ". F cândăacesteăexerci iiăcuăuceniciiămei,ăaceştiaăauăob- inutărezultateăfenomenaleăchiarădinăprimeleăminuteăde exersare.ăînainteădeăaăefectuaăexerci iileăpentruăclarmiros trebuieăs ăpurific măcentriiăenergeticiăprinădiferiteătehnici. 140 Elăpoateăfiădeclanşatăşiăf r ăcaăomulăs ăfac ăvreunăefort. Acestălucruăseăfaceăprinăconcentrareaămental ăaăunuiăspe- cialistăînăparapsihologicăcareăde ineăclarviziunea,ădetecteaz punctul-senzorăalăclarmirosuluiălegatădeăglandaăpineal , declanşându-1 prin energia proprie. Darăacestăfenomenădeschisăfor at,ăcaăşiăclarviziunea deschis ăprinăaceeaşiămetod ,ănuăesteădeălung ădurat . Aproximativălaădou -treiăluniăseăîncheie,ădac ăpersoanei

Page 91: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

nu-iăst ăscrisăs ăleăaib ădeschiseăsauănuăst ruieăînăcunoaştere. Nuăsf tuiescăpeănimeniăs ăşi-1ădeschid ăfor at.ăDac ănuăv esteădatăs -1ăave iădeschis,ănuăseăvaădeschide.ăAlteori destinulăneăpuneăînăfa ădiferiteăgreut iăşiăînătimpulăunor problemeăgreleăoăfireămaiăorgolioas ,ăsauăcareăpoateăavea capacitatea de gândireăpsihic ,ăareăînăminteăoăarm ăde distrugere.ăAmăv zutăşiăasistatălaăconvorbiriădeăacestăgenăale unorăpersoaneăcareăîncercauăînăgrupăs ăseăconcentreze printr-unăclarv z torăcareăleăspuneaăceăseăîntâmpl ăcuăcorpul energeticăalăpersoaneiăc reiaăiăseătransmiteau fel de fel de senza iiăurâte,ădeăcareăs rmanulănuăaveaăhabar.ăI-am oprit din acel start, închizându-iăpentruămomentăviziunileăclarv - z toruluiăcuăunăecranămental.ăLaăunămomentădatăacestaăa spusăc ănuămaiăvedeădecâtănegruăiară„mariiădistrug tori"ăs-au bucuratăc ăşi-auădistrusă inta.ăAmăavutăgrij ăs ăreorientez toate imaginile create de ei într-un copac uscat de pe margineaădrumuluiăşiăs ăfacărepedeăoăprotec ieăpersoanei atacate. Le-amăspusăc ănuăesteăbineăceăfac,ăc ăîncalc ăetica şiăc ăceeaăceăfacăei deăfaptăseănumeşteă„magieăneagr ". Uceniciiămeiăauăînv atăfoarteăconştiinciosăexerci iulăde clarmiros,ăastfelăîncâtăerauăceiămaiăferici iăcând,ăvenindălaăo nou ălec ieădeăcurs,ăpovesteauăceăfelădeămiresmeăprimeau. Laăfoarteămul iăpersistaămirosulădeăsantal,ăsauăunulăasem - n torămirului.ăApoi,ădup ăzeceăzileădeăconcentrare,ăspre mareaălorămirare,ăto iăsim eauăaceeaşiămireasm . Oăs ăsim i iămiresmeăaltfelădecâtăaceleaălaăcareăv-a i gândit.ăAtunciăcândăve iădoriăs ăv ăbucura iădeăunăanumit 141 miros,ăoăs ăapar .ăîncerca iăs -1ăchema iăcuăgândul,ădarănu uita iăcâtădeăimportantăesteăvârfulănasului.ăConcentra i-v ăs v ăapar ămirosulădeătrandafir,ăcareăesteămaiăputernicăşiăse împr ştieăînătoat ăcasa.ăMirosulăacestaăvaăpersistaăunătimp, iarădup ăceăve iăuitaăde elăvaădisp rea. Ve iăfiăcapabiliăs ăproduce iăoriceămirosăpeăcare-1ădori i. Oăs ăviăseăpar ăoăiluzie.ăNuăv ăsperia i,ăantrena i-v ăcu acelaşiăcuraj.ăUneoriăoăs ăv ăapar ăf r ăniciăunăefortăun mirosălaăcareănuăv ăgândi i.ăVe iăfiăprobabilăsinguriăacas ăşi c utându-1ănuăîlăve iăg si.ăDarăs ăfi iăaten i,ăînămomentulăîn careăvaăgândi iălaăcevaăîndep rtatăsauălaăoăpersoan ăanume, în acel moment va veni mirosul. Este posibil ca respectiva persoan ăs ăseăfiăparfumatăcuăacelăparfum,ăpeăcareăîlăsim i i, încerca iăs ălua iăcontactăcuăpersoana,ărugând-oăs ăv ăarate ceăfelădeăparfumăfoloseşte.ăPentruăunăcontrolădeălaădistan , gândi i-v ăînc ăoădat ălaăeaăşi,ădac ăv ăvineăacelaşiămiros,ăfi i siguriăc ăesteăalăei. Dac ăgândulăv ăfugeălaăcinevaăcareăseăroag ăacas ,ăsau înăacelămomentăseăafl ălaăbiseric ,ăv ăpoateăap reaămirosul deăbusuiocăsauăt mâie,ădeălumân riăaprinseăsauăalăcandelei dinăbiseric .ăPute iăs -iăda iăunătelefonămaiăpeăsear ăacestei persoaneăşiăs-oăîntreba iădac ănuăcumvaăaăfostălaăbiseric .

Page 92: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Dac ănuăseăconfirm ,ăîntreba i-1ăceăf ceaălaăoraăIaăcareăa i perceputămirosul.ăFi iăsigurăc ăvaăspuneăc ăseărugaălui Dumnezeu. V ăve iădovediăc ănuăa iămuncităînăzadarăşiăc ănuăave i de-a face cu o iluzie, ci cu ceva real. Experien eleăauădovedităc ădistan aănuăareăniciăo importan .ăVe iăsim iădeălaăintrareaăînăapartamentămirosul robinetului de gaze care n-aăfostăbineăînchis.ăVe iăsim iăceăse preg teşteăaziăpentruăcin ,ădac ăve iădoriăs ăşti i.ăVe iăputea percepeămirosulăunorăfloriădeălaăunăbalconăpeăcareăîlăprivi i din strad ,ăf r ăs ăvede iăceăfelădeăfloriăsuntăacelea. Explica iaăacestuiăfenomenăesteăsimpl :ăprinăconcen- trareaălaăvârfulănasului,ărespira iaăseăopreşteăinstantaneu. 142 Caăurmareăapareăinvoluntarădorin aădeăaămirosiăaerul,ăde parc ăne-amăaşteptaăînăfiecareămomentăs ăpercepemăun miros. Concentrarea gândului la vârful nasului are rolul de trambulin ănecesar ăpentruăaătreziădorin aădeăaămirosi. Aceast ădorin ăînăpermanent ăcreştereăexcit ănervii olfactiviăşiăîiăsensibilizeaz ăîntr-atât,ăîncâtăseăacordeaz într-oălungimeădeăund ămaiămic ăşiăpotăpercepeăastfelămiro- suri mai fine, mai discrete, inaccesibile oamenilor normali datorit ădistan elor.ăCapacitateaăcareăseădezvolt ăprinăexer- sareaădeălung ădurat ănuăseăpierdeăşiăhipersensibilitatea nervilor olfactiviăr mâne,ăatunciăcândăfenomenulăini ial dispare. CLARGUSTUL Dup ăceăa iăob inutărezultateăînă„clarmiros"ătrece iăla exerci iileăurm toare,ădeăconcentrareăasupraăvârfuluiălimbii. Rezultatul dorit va veni mai repede decât în primul caz, având deja deschis un senzor de pe traseul tainic. Exerci iulăseăpoateăfaceăşiăstândăpeăunăscaun,ădarăeste maiăeficaceăcândăîlăface iăînăpozi ieăculcat. Ochiiăseă inăînchişi,ăguraălaăfel.ăVârfulălimbiiăseă ineălipit deăcerulăguriiădup ădin iiădinăfa .ăInăgândăseăziceămantra „OM",ăiarăconcentrareaăseăfaceălaăvârfulălimbiiăcuădorin aăde aăsim iăunăoarecareăgustă(dulce,ăacru,ăs rat).ăParteaăintere- sant ăaăexerci iuluiăvaăfiăc ăpeălâng ăoăintensitateăneo- bişnuit ,ăaproapeăsupranatural ,ăaăsenza ieiăgustative,ăve i ob ineăsenza iaădeăsa ietate,ăatâtădeăputernic ,ăîncâtămult vremeădup ăaceeaănuăve iăaveaăpoft ădeă„specialit ileăpe care le-a iăpututăgusta"ăînăacestăfel.ăFoarteărepedeăve iăreuşi s ăv ăcontrola iăgustulăcuăajutorulăvoin eiăşiăve iăfiăcapabilăs v ăprovoca iăoriceăgustăve iădori. Dac ămirosulăesteăunăgenădeăemana ieăşiăpermiteăastfel s ăexplic măfapteleăprezentate,ăcuătotulăaltaătrebuieăs ăfie 143 explica iaăpropag riiăgustului.ăPentruăaceastaătrebuieăs existeăunăcontact,ăchiarăşiăextremădeăscurt,ăalălimbiiăcuăobiec-

Page 93: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

tulărespectiv.ăInăcondi iiănormaleăchiarăşiăoădistan ăînăacest caz nu va fi de real folos. Percep iaăvaăexistaădeăfiecareădat ăcândăvomădoriăs reproducem acest experiment. Oare toate acestea nu sunt halucina ii?ăDup ădefini iaădat ădeăunăspecialistăamerican în 1963,ăcareăaăîntocmităunălexiconăcuăajutorulăcelorămaiăvesti i specialiştiădinătoateădomeniileăcunoşterii,ă„halucina ie" înseamn ăpercep iaăunorăobiecteăcareăînărealitateănuăexist , sauăsenza iiăresim iteăf r ăniciăoăcauz ,ădateădeăobiceiădeătul- bur riăaleăsistemuluiănervos,ăaşaăcumăseăîntâmpl ăînăcazurile de delirium tremens. Inăprimulăcazăaceast ădefini ieănuăseăpotriveşteăpercep- iilorănoastre,ădeoareceămirosurileăşiăgusturileăpeăcareăle-am sim ităcorespundăunorăobiecteăpeăcareăle-amămaiăsim it în realitate.ăAvândăcauzeăexterioare,ăeleănuăpotăfiăpresim ite.ăLa felăcaăînăcazulămirosului,ăsim imăfoarteăpregnantăşiăgusturile deălaădistan .ăDac ăomulăîşiăpoateăascu iămirosulăatâtăde mult,ăîncâtăprinăsimplaăconcentrare,ăs ădep şeasc ădistan ele şiăbariereleămateriale,ăaceast ăcapacitateănuăesteăoăhalucina ie. Altfelăarătrebuiăs ăcredemăc ătoateăpopoareleăapropiateădeăna- tur ăsuntăprad ăhalucina iilor,ăsauălaăfelăamăputeaăspuneădespre câiniiăşiăpisicileăcareăauăacesteăsim uriăfoarteădezvoltate. Trebuieăs ărecunoaştemăc ăsim urileănoastreăpotădeveni p rtaşeălaăasemeneaăclarsenza ii,ănumaiăc ătoateăpropriet ile perceputeădeăorganeleănoastreă(form ,ăculoareăetc.)ăcuprind al turiădeănaturaămaterial ăşiăoănatur ăfin ăgreuăsesizabil . Aceastaăînseamn ăc ăîntreagaămaterieăesteăoăradia ieăde culoareăşiămirosuri,ăcareădep şeşteăinfinităceeaăceăputem sim iăcuădegeteleăsauăcuăgustul. Din oceanul de unde sonore omul poate percepe în mod normalăunăintervalădeăşapte-opt octave, iar din domeniul undelor luminoase rogvaiv-ulă(deălaăroşuălaăviolet).ăToate celelalteănuan e,ăradia iileăinfraroşii,ăultraviolete,ăroentgen, 144 alfa,ăbeta,ăgama,ăradia iileătehniceăetc.ăr mânănepercepute, deşiăînărealitateăeleăexist . Unăomăcareăesteăcapabil,ăprinăexerci iiăadecvate,ăs -şi dezvolteăînămodăextraordinarăcapacitateaăolfactiv ,ăîşiăva dezvoltaăsiăcelelalteăsim uri. DESCHIDEREAăSIM URILORăÎNăHIPNOZ Laăpersoaneleăcareădorescăs -şiădeschid ăacesteăsim uri înăstareădeăhipnoz ăacestălucruăareălocă„înăpropor iiăastro- nomice" - se potădeschideăşiăascu iălaămaximum. Dac ăîntr-oămân ăaăceluiăhipnotizatăpentruăcontrolul acestorăcapacit iăseăaşeaz ăoăgreutateănumaiăcuăunăgram maiămareădecâtăînămânaăcealalt ,ăacestaăcaăsesizaăimediat diferen a.ăLaăfelăseăvaăîntâmplaădac ăve iătrasaăpeăjos o linie deătreiămilimetriăşiăaltaădoarădeăunu,ăleăvaădeosebiăşiăpe acestea.ăDac ăînăunaădinădou ăsticleădeăvinăidenticeăvorăfi puseădou -treiăpic turiădeălichidădeăalt ăculoare,ăpersoanele

Page 94: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

aflateăsubăhipnoz ăoăvaădeosebi. Urechea unui om normal percepe vibra iileăcuăo frecven ădeălaă8ălaă646ă000ăoscila iiăpeăsecund ,ădarădup deschidereaăclarauzuluiăînăstareădeăhipnoz ăleăvaăputeaăper- cepeăpân ălaăIO 19 oscila iiăpeăsecund .ăAceast ăcifr ăconsti- tuieămaiămultădecâtăfrecven aăradia iilorăgama-invizibile. în stareăhipnotic ăseăpoateăfoarteăuşorăvedeaăauraăemis ăde oameniăsauăobiecte.ăAcesteăsenza iiăsuntăperceputeădeăal şaseleaăsim ăcareăseăactivez ăînăcreierăînăpor iuneaădintre sprâncene.ăAcolo,ăînăacelăspa iuădeăvid,ăseăformeaz ăima- ginileă„clarv zului". CLARVIZIUNEA Indica iaădinăYOGA-SUTRA privind concentrarea asu- pra palatului cerului gurii pentru deschiderea clarviziunii 145 pareălaăînceputănebuloas .ăînăcazulădeschideriiăcelorlal iădoi senzori era vorba despre stabilirea limitelor nervilor olfactiv sauăgustativăpeăoăanumit ălungimeădeăund ,ăcap tulărespec- tiv al nervului aflându-se foarte aproape de punctul nostru deăconcentrareă(vârfulănasuluiăsauăalălimbii).ăArgumentulăc nervulăolfactivănuăseăafl ăînăvârfulănasuluiăpoateăfiăcomb tut, deoarece prin concentrare starea de tensiune se transmite treptatăînăzonaărespectiv . Dar cum se poate explica transmiterea acestei concen- tr riăaăgânduluiămaiădeparte,ăprinăfaringe,ăpân ălaăîncruci- şareaănervilorăoptici,ănemijlocitălâng ăhipofiz ,ăc ciădoarăîn aceast ăzon ăseăpotăpercepeăoscila iileăinvizibileăochiului. Experien eleăf cuteăînăaceast ădirec ieădauăviziuni uimitoare, dar succesul lor este limitat. Concentrarea nu trebuieăf cut ăasupraăceruluiăgurii,ăciăasupraăchakreiăAjna. centrulăsubstan eiăfineăcareăseăafl ăîntreăsprâncene.ăAdev rul esteăc ăaceastaăeăoămunc ădestulădeăgrea.ăDeăaceeaăseăcere curajăînăîncepereaăanumitorăexerci ii,ăiarăînăocultismănuăau ceăc utaăoameniiăfricoşi.ăNuăliăseăvaădeschideăniciodat nimicăniciăaceloraăorgolioşiăsauăinvidioşi.ăMaiăbineăv ăl sa i p gubaşăchiarădeălaăînceputădac ăsunte iăastfelămotivat.ăîn momentulăinterven ieiăunuiaădintreăfactoriiăcareăfacăparteădin prostiaăomeneasc ăcentrulărespectivăseăînchideăautomat. Exerci iileătrebuieăs ăleădesf şura iăcuăregularitateăşi ritmicitate, dar mai mult decât orice - verificarea viziunilor. Lua iăînăconsiderareăşiăre ine iăc ătrebuieăs ădeosebi i imaginile reale de cele virtuale. Pute iăfaceăunămicăexperiment,ădac ămaiălocui iăcu cinevaăînăacelaşiăapartament.ăFieăc ăpersoanaărespectiv aşeaz ăînăfiecareăsear ăunăobiectăîntr-unăanumităloc,ăfieăc acestaăesteăoăstatuet ăsauăoăvaz ,ătrebuieăcaăaădouaăzi,ădin pat,ăcuăochiiăînc ăînchişi,ăs ă„vede i"ăacelăobiectăaflându-v înăalt ăcamer .ăFace iăacestăexerci iuătimpăîndelungat.ăAr

Page 95: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

trebuiădeăfiecareădat ăs -iăidentifica iănoulălocăundeăeste bineăpusădeăaceaăpersoan . 146 Deăobiceiămesajeleăvinădeălaăunămentorăspiritualăcareăv vaădirec ionaăînăc utareaăobiectuluiăascuns.ăVe iăputea recep ionaămesajeleăacestuiaăşiăarăfiădeăfolosădac ăvi le-a i nota. Poateăfiădeăfolosăşiătehnicaărespira ieiădinăRadja-Yoga, pentruătrezireaăluiăKUNDALINI,ădarăvede iăs ănuăîncurca i borcanele.ăDinătoateăînv turileăpeăcareăle-amăf cutăsingur , pân ăîntr-un anumit loc am mers foarte bine, dar com- plexitateaăexerci iilorăad ugateădeăsineăst t torămi-a stagnat viziunile.ăNuămaiăştiiăatunciăceăs-aăîntâmplat.ăMaiăf ceam concentr riădeăacestăgenăşiăcuăprietenii,ăascunzândălucruri diferite,ăpentruăaăleăg si.ăAceastaăchiarăm ăamuzaălaăînceput. Odat ăunăcolegătotăascundeaăoămoned ăvecheădinălocăînăloc şiădeăfiecareădat ăoăg seam,ădarăi-aăvenită„ideea"ăs ăn-o mai ascund ăînăcas ,ăciăşi-aăb gat-oăînăgur .ăînăviziunileănoastre ap reaămonedaăşiădoarăfugitivăimagineaăcoleguluiănostruăcu unăzâmbetăpeăbuze.ăDeăobiceiăseă„vedea"ăunămică„tablou" legatădeămoned ,ădarătotăelăap reaăînăimaginileănoastre.ăI-am spusăc ăn-aăascunsămonedaăşiăc ăseăafl ălaăel,ădarănuăprice- peamăînăceăloc.ăAmăperceputăzâmbetul,ăfiindc ălaăaădoua concentrareăaăap rutăînăviziuneădoarăguraăşiăbuzele,ăzâm- bind.ăAmădeschisăochiiăşiăamăzisăto iăoădat ă- gura! O g sisem,ăînăsfârşit! Pentru deschiderea ochiului al treilea, concentrarea gândirii se face numai pe centrul dintre sprâncene - chakra Ajna.ăDup ăexperimenteleădeămaiămul iăaniăf cuteăde Saharov, acestaăaăajunsălaăcelămaiăuşorăprocedeuăde deschidereăaă„ochiuluiăalătreilea",ăprintr-oămetod ădictat deămentorulăluiăspiritual.ăAceast ămetod ăamăpracticat-oăşi euăşiămi-a fost de un mare folos. Fericireaăaăfostăc rezultatele au venit foarte repede. Metoda lui Saharov este folosit ădeătoateăşcolileăruseăpentruădeschidereaăchakrei Ajna.ăOăs ădescriuăaceast ămetod ăpeăcareăamăpracticat-o laăunaădintreăşcolileăf cuteădeămineăşiăcareămi-a deschis mari orizonturi. 147 AL TREILEA OCHI Formula de deschidere a ochiului al treilea este o tehnic ăceăareăoăsonoritateădeosebit ăînăsanscrit :ă„OM MAGNE ME SAMRHITA, KHAMADINATHAM RADJA SIDHA."ăTraducereaăeste:ă„Noriiăsuntăaduna iăasupraămea în activitate, într-un singur punct, cerul este în observare într-oăcorect ăinactivitateăpentruărealizareaăst pânirii."ăCe înseamn ăacesteăcuvinte?ăCeăfelădeănoriăşiăcareăcer?ăNici cerulăşiăniciănoriiănuăsuntăreali,ăfaptăceărezult ădinăfaptulăc , într-oăcorect ăinactivitate,ăaceştiănoriătrebuieăs ăfieăaduna i

Page 96: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

într-unăanumeăloc,ăadic ăs ăseăafleăîntr-oăleg tur ăoarecare cuădumneavoastr .ăIarăcuvântulă„cer"?ăînăsanscrit ă„KHA" înseamn ăînăprimulărândăorificiuăalăcorpuluiăomenescă(în concep iileăindieneăastfelădeăorificiiăsuntănou :ădoiăochi, dou ăn ri,ădou ăurechiăetc.).ăDeciănuăseăpotriveşte.ăIarăînăal doileaărândămaiăînseamn ăşiăspa iuăaerian,ă„eter",ăşiăpoateăfi tradusăşiăcaă„cer",ădarăacestăsensăpareăaăfiătotănepotrivit, deşiăSVAMIăSHIVANANDAăTARASHVATIăciteaz ăo minunat ăindica ieăaăvechilorăyoghiniăhinduşi,ădemn ăde aten ie.ăAceastaăgl suieşte: „Celăcareăpractic ăexerci iiăyogaăşiăesteăînăstareăs ăşiăva- d ăimagineaăreflectat ăpeăcerăpoateăaflaădac ăîntreprinderea luiăvaăfiăîncununat ădeăsucces." Yoghiniiăcareăst pânescăpeădeplinăavantajulăconcentr rii spun:ă„înăluminaăreflectoareăaăSoareluiăpriveşte- iăpropria reflectareăpeăcer,ăcuăprivireaăferm .ăDup ăceăoăveiăvedeaăpe cer, în curând îl vei afla pe Dumnezeu." Cineăîşiăz reşteăumbraăînăfiecareădiminea ăpeăcer,ăacela vaăaveaăvia aălung ăşiănuăvaămuriăîntr-unăaccident.ăDac viziunea acesteiăumbreăesteăclar ,ăvaăaveaăvictoriiăşiăsuccese. EiăîşiăvorăputeaăînvingeăPranaăşiăvorăputeaămergeăoriunde. Tehnicaăesteădestulădeăuşoar ăşiădeprinderileăpracticeăpot ap reaăînăcircaăşapte-zece zile. 148 „Cândăr sareăSoareleăaşeza i-v ăastfelăîncâtăcorpul dumneavoastr ăs ăfac ăumbr ăpeăp mântăşiăs ăoăpute iăvedea cuăuşurin .ăîntoarce iăprivireaăferm ălaăumbraădeăjos,ăîn regiunea gâtului, pentru cinci-zeceăsecunde,ăapoiăprivi iăpe cer.ăDac ăv ăve iăvedeaăîntreagaăumbr ăpeăcer,ăesteăunăsemn foarte bun. înăcazulăînăcareănuăoăpute iăvedeaădeălaăînceput, continua iăexerci iulăpân ăoăve iăsesiza.ăAcestăexerci iuăpoate fiăpracticatăşiălaăluminaăLunii."ă(Lec iiăpracticeădeăyoga, pp. 219-220.)ăEsteăoătehnic ădestulădeăstr veche,ăcare promite multe. Urm toareaăsemnifica ieăaăcuvântuluiă„KHA"ăeste „punctulădintreăsprâncene".ăAiciăseăg seşte,ăaşaăcumăarat numeroaseleăreprezent riăaleăzeilorăindieni,ătoateăputerile miraculoase,ăinclusivă„vedereaăsacr ".ăIat ăceăspuneădespre acest centru SATHACRANI RUPANTANTRA (p. 87) „Cândăunăyoghinăînchideăconcentrareaăsaăinterioar ăîmpo- trivaătemelieiălumiiăexterioareăşiăoădescompune,ăelăvedeăîn acestălocăoăscânteieăluminoas ăşiăapoiăoăflac r ăarzând,ăcare seam n ăcuăstr lucireaăSoareluiăîntreăCerăşiăP mânt." înăînv turaămistic ăyoga,ăalătreileaăochiăseăafl ăînăin- teriorulăacesteiăfl c ri.ăînăSHIVA-YOGAăseăspune:ă„Gândul esteăînăcentrulădintreăsprânceneăînăformaăfl c riiăopai uluiăşi înămijloculăluiăesteăochiulăîn elepciunii." Aceast ăzon ăareăsemnifica iaă„OCHIULUIăCU- NOAŞTERII"ăînăsensulăcelămaiălargăalăcuvântului,ăc ruiaăîi suntădeschiseăatâtăceleăprezenteăînătrecut,ăcâtăşiăviitorul,ăîn

Page 97: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

aceeaşiăm sur .ăDeschizându-se chakra Ajna, are loc deschidereaăcapacit ilorăascunseă- clarviziunea, clarauzul. Yoghinii moderni sunt de acord cu acest lucru. în lucrarea sa Autobiografia unui yoghin, PRANDJAM YOGANANDAănumeşteăacestăcentruă„Ochiăspiritual atotştiutor'"ăsauă„LotusulăcuăoămieădeăpetaleăalăLuminii".ăIar SvamiăSHIVANANDAăspune:ă„Laăfelăcumătrecărazele luminii prin sticle sau razele roentgen prin obiecte, yoghinul poateăvedeaăobiecteleădeădup ăunăzidăgros,ăpoateăafla 149 con inutulăuneiăscrisoriăsigilate,ăpoateăvedeaăcomorile ascunseăsubăp mântăcuăajutorulăochiuluiăs uăspiritual interior.ăAcestăochiăspiritualăesteăochiulăintui iei." Faptulăc ăacestăalătreileaăochi,ădenumităşiăochiulălui SHIVA,ăpoateăvedeaănelimitatăînăspa iuăaăfostădemonstratănu numaiăteoretic,ăciăşiăpractic.ăEsteănecesarădoarăs ăse fundamentezeăştiin ificăcumăînvingeăacestăalătreileaăochi timpul,ăadic ăfelulăcumăac ioneaz ăînăaăpatraădimensiune. Faptulăînăsineănuănecesit ăalteădemonstra ii. Deoareceăacestăochiăseăafl ăînăafaraăac iuniiăspa iului, sferaăac iuniiăsaleăesteăînăafaraăcelorătreiădimensiuni,ădeciăîn a patra dimensiune, în timp. Totodat ătrebuieăs ăsubliniemăc ,ăaşaăcumădemonstreaz practicaăcelorămaiăvechiătimpuri,ăînăcazulătuturorăclarv - z torilor,ăcaăşiăînăzileleănoastre,ăcapacitateaăacestuiăochiănu sufer ăinfluen aădistan eiăînăspa iuăşiătimp,ăciăînfrângeăorice distan eăşiăoriceătimp. Cu totul altfel seăîntâmpl ăînăcazulăpercep ieiămateriale. Dup ăcumăştim,ăgreutateaăscadeăpropor ionalăcuăp tratul distan ei,ăastfelăîncâtălaăoăanumit ădistan ăradia iileăceleămai puterniceăsuntăopriteădeăecraneădeăoăanumit ăgrosime (deăexemplu,ăradia iileăgamaăsuntăoprite de un ecran de fier cuăoăgrosimeădeă30ădeăcentimetri,ăradia iileăcosmiceă- de unăecranădinăplumbăcuăgrosimeădeăpân ălaă2ămetri). Radia iileăperceputeăîns ădeăalătreileaăochi,ănumiteăşiăraze CHARPANTIER,ăsauă„N-RAZE", nu-şiăreducăintensitatea la nici o distan ăşiănuăsuntăopriteădeăniciăunăobstacol material. TREPTELE MAESTRULUI înăfunc ieădeăgradulădeădeschidereăaăceluiădeăalătreilea ochi,ăseădistingăpatruătrepteădeăviziuni.ăPeătreaptaăinferioar seăafl ăviziunileădeălucruriăneobişnuite.ăSuntăv zuteăimagini 150 ciudate,ăatr g toare,ădarănuăproduseăaleăfanteziei,ăciăfeno- meneăpeădeplinănormale,ătipuriăsauăp r iăaleăacestoraăîn lumin ăstranie,ăînănuan eădeăculoriăneobişnuiteăşiăf r ăniciăo leg tur ăcuăorientareaădeămomentăaăgândurilorăceluiăcareăle vede. Poateăap reaăideeaăc ăacesteăviziuniăsuntăhalucina ii. Darăoareărealitateaăesteăprofundămaterial ,ăesteănumai

Page 98: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

ceeaăceăpercepemăcuăceleăcinciăsim uriălimitateăaleănoastre? Dac ,ăaşaăcumăamăar tatămaiăsus,ăpercep iaănoastr ăcu ajutorulăsim urilorăseăpoateăl rgiăpân ălaăanumiteălimite, unde este atunci limita realului perceptibil? Psihologia noastr ăoccidental ăseăsimteăderutat ăînăfa aăacestorăaspecte nerealeăşiătotuşiăpercepute,ăiarăştiin aănoastr ăscolastic ăeste maiămultădecâtăînclinat ăs ăinclud ăastfelăde fenomene straniiălaărubricaăcontradictorieăşiăcareănuăspuneănimic intitulat ă„halucina ii". Ceăspuneădespreăaceastaăpsihologiaăindian ? Yoghiniiăvorbescădespreăaşa-numita MANAS CHAKRA sau centrul gândirii, reprezentat în mod simbolic printr-un lotus cuăşase petale - centrulădeăpercep ieăcuăşaseăcanaleăner- voase.ăCinciădintreăeleăsuntăcanaleleăsim urilorănoastreănor- male:ăv z,ăauz,ămiros,ăgust,ăsim ulătactil.ăAlăşaseleaăcanal serveşteădreptăconductorăpentruăimpresiileăcareăaparădin interior, cum sunt viseleăşiăhalucina iile.ăLaăprimaăvedereăne mir ăîmbinareaăpercep iilorăs n toaseă(vise)ăşiănes n toase (halucina ii),ădarăaceastaănuăesteădelocăîntâmpl toare.ăA şaseaăpetal ăaăchakreiămanasăesteălegat ădeăLOTUSULăCEL ':U O MIE DE PETALE AL LUMINII, considerat sediul spiritului nostru, iar MANAS CHAKRA este sediul conştiin eiănoastreătreze. Acest fapt este deosebit de important, deoarece în pe- rioadaădeăvegheăconştiin aăpercepeărealitateaăprinăceleăcinci c iănervoase,ăiarăînătimpulăsomnului,ăcândăceleăcinciăsim uri nuăfunc ioneaz ,ăaceeaşiăconştiin ăconduceăimaginile visuluiăsauăfantezieiăprinăalăşaseleaăcanal,ăadic ădirectădeăla Lotusulăcuăoămieădeăpetaleăc treăalătreileaăochi. 151 Cândăceleăcinciăorganeădeăsim ăexterioareăsuntădecu- plate, în timpul somnuluiăsauăînăalteăcondi ii,ăîncepeăs func ionezeăşiăs ăseădezvolteăaceast ăaăşaseaăpetal ăaăchakrei MANAS,ăprezentândăînăfa aăvederiiănoastreăinterioare imaginileăvisuluiăsauăhalucina iei. Aceastaăesteăoăpur ăteorie.ăOădovad ăconcludent ăîn sferaăpractic ăoăconstituie,ăf r ăs ăştie,ătocmaiăştiin aănoastr occidental ,ăprinăintermediulăpsihologilorăD.R.ăHebbăşi Haron Woodbreewore. Deoarece persoanele testate nu erau oameni bolnavi, cuăhalucina iiăfrecvente,ăciăoameniătineri,ăpeădeplinănormali, în timpul experien elorăauăfostădeconectateăînămodăartificial, pentruăoăperioad ,ăceleăcinciăorganeădeăsim .ăIarăhalucina iile auăfostăînăacestăfelăreac iaăpeădeplinănormal ăaăconştiin eiăla relaxareaăimpus ătrupuluiăşiăsufletului.ăAceast ăreducereăa st riiădeătensiuneăaăfostăcomparat ăînămodăeronatăcuălenea. Maiămult,ăstuden iiătesta iădeăceiădoiăcercet toriăs-au ocupatătotuşiădeăcevaăanumeălaăîncepută(s-au gândit la pro- blemeleălor)ăşiăabiaădup ăceădeconectareaăsilit ăaăsim urilor exterioare a progresat suficient, au începutăs ăvad ăanimale

Page 99: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

preistorice,ăoameniăgalbeni,ăcol iădeămamutăetc.ăViziunile studen ilorăsuntădovadaăc ăaăşaseaăpetal ăaăînceputăs func ionezeătreptatăşiăs ăderulezeăembrioaneădeăimpresiiăale celui de al treilea ochi. Dac ăs-ar continua experimentele acestorăsavan i studiindăştiin ificăşiăsistematicăacesteăpercep iiăneobişnuite, înălocădeăaăreac ionaăcuăspaim ,ăs-arăputeaăob ineădateăcare s ădeschid ănoiăperspectiveăînăaceast ădirec ie,ăiarăştiin a noastr ăarăaveaănoiăposibilit iăstr luciteădeăcercetareăşi cunoaştere.ăAstfel,ădispunemătotuşiădeădoveziăprivindăfaptul c ăaşa-numiteleăhalucina iiăaparăaltfelădecâtăprinăorganeleăde sim .ăAceleaşiădoveziăleăofer ăşiăştiin aăindian ăyoga,ăîn afirmareaăideiiăc ăomul,ădac ăreuşeşteăs -şiădecuplezeăpentru un timpăsim urile,ăintr ăîntr-o stare în care poate percepe transcendental. 152 Fiecareăconcentrareăcorect ăaăgândurilorăserveşteăacestui scop.ăEaăabateăaten iaăSpirituluiădeălaăceleăcinciăsim uriăex- terioare,ăleădeconecteaz ăîntr-oăm sur ăfavorizant ădeschi- deriiăceleiădeăaăşaseaăpetaleăaăLotusului. Primaăconsecin ănemijlocit ăeste,ăînăsensulăcelorăprezen- tate,ăunăfenomenăpeădeplinănormalăşiădeăîn eles:ăviseleădevin maiăbogateăînăcon inut,ămaiăexplicite,ămaiălogiceăşiămaiăvii. Chiarădac ădeăobiceiănuăvisa iăsauăvisa iăfoarteărar,ădup primeleăzileădeăastfelădeăexerci iiăvorăîncepeăs ăapar ăvise uşorădeămemorat.ăînăcursulăurm toarelorăluni,ăceiăcareăprac- tic ăastfelădeăexerci iiăconstat ăapari iaădeăimagini,ăviziuniăşi reprezent riăînăstareădeăvegheă(înăcondi iileădeconect rii sim urilorăpeătimpulăconcentr rii). Acestaănuăesteăunăfenomenălegatădeăboal ,ăesteălaăfelăde normalăcaăgândurile,ăcare,ăaşaăcumăvomăvedeaămaiătârziu,ănu suntăcreateădeăminteaănoastr ,ăciăsuntădoarăînregistrateădeăea. Eleăvinăşiăpleac ăf r ăs ăştimădeăundeăşiăîncotro.ăAcestea suntăcorpuriăstr ineăcareăprimescădeălaănoiăfor ,ăculoareăşi impuls,ăasemeneaăunuiăbulg reădeăz pad ,ăpeăcareăîlărosto- golescăto iăparticipan iiălaăjoc,ăşiăcareădevineăfoarteămareăsau seăsf râm ăînămaiămul iăbulg ri mici. Gândurileăcucerescăvremelnicăminteaănoastr ,ăpunăst - pânireătemporarăpeăconştiin ăprecumănişteăoaspe iăneaştep- ta iăîntr-unăhotel,ăpentruăcaăapoiăs ăpleceădinănou.ăCineăse îndoieşteădeăaceastaăs ăseăaşezeămaiăcomod,ăs -şiărelaxeze trupulăşiăconştiin aăşiăs ădeaăfrâuăliberăgândurilor,ăf r ăs ăle limitezeăsauăs ăleăîntrerup . Dup ăcâtevaăminuteăexperimentatoriiăseăvorăconvinge c ăînăconştiin aălorăseăînregistreaz ăgânduriăneaşteptate, uimitoare,ăabsurde,ăuneoriăchiarărevolt toare,ăcareănuăpotăfi explicateăcaă inândădeătrecut,ădeăeduca ieăsauădeăorientarea general ăaăgândirii. Atunciăexperimentatorulăvaăfiăcuprinsădeăoăsenza ei nepl cut ăşiăîşiăvaăîntrerupeăfirulăgândurilor.ăExperien a

Page 100: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

merit ăîns ăf cut . 153 Aădouaătreapt ăaăviziunilorăseăatingeăcândăîncepemăs facem ordine în impresiile acumulate în cadrul primei etape. Aceastaăseămanifest ăprinăfaptulăc ăviziunileăanterioare, aceleăfenomeneăneobişnuite,ăseădovedescăpeădeplinănormale, deoarece pot fi recunoscute în obiectele sau fenomenele familiare,ăv zuteăîns ădintr-un punct de vedere inedit. Astfelăseăexplic ăfaptulăc ăimaginileăcuprinseăînăaădoua treapt ăaăviziunilor,ădeşiăneăofer ăobiecteleăpeăcareădorimăs leăvedem,ătotuşiăneăprezint ădetaliileăacestoraătotdeaunaăîn altăfelădecâtăneăaştept m. Eăoădovad ăînăplusăc ănuăavemăde aăfaceăcuăautosugestiiăsauăcuăimagina ia,ăciăc ăesteărealitatea. Deăregul ,ătotulăesteăaşaăcumătrebuieăs ăfie,ădarăv zutăînămod diferit.ăDeăexemplu,ăcasaăoăvedemăprivit ădintr-unăcol ăsau deăpeăacoperiş,ăadic ăaşaăcumănuăamăavutăocaziaăniciodat s ăoăobserv măcuăadev rat. O a doua particularitate a celei de a doua trepte de viziuniăesteămişcareaăproprieăaăacestora,ăasemeneaăunui film sau unui peisaj slab luminat sau nocturn. Aceasta se petrece deoarece la început imaginile suntăslabeăşi întunecate,ăcaănişteăfotografiiăvechiăşiădecolorate,ădevenind maiăintenseăşiămaiăcolorateăpeăm sur ăceăcontinu măexperi- mentele.ăMişcareaăşiăvia aălorăproprieăsuntăindependenteăde voin aăobservatorului,ădeăaceeaăeleănuăconstituieărodul fantezieiăsale.ăTotodat ,ăacesteăviziuniămaiăauăşiăoăalt particularitateăuimitoare:ăr spundălaăoăîntrebareăpus nemijlocit.ăEsteăsuficientăs ăneăgândimăînătimpulăviziuniiăla oriceădetaliuăalăacesteiaăşiăelăvaăap reaăimediatăînăimagine, putând devansa chiar momentulăînăcareăneăînregistr m întrebarea. Aceastaăesteădinănouăoădovad ăaăcaracteruluiăexterior timpului (atemporalitatea) pe care îl au razele spirituale (sufleteşti).ăTotodat ,ăneăconvingemăcuăuimireăc ăaceste razeătrecăprinăoriceăobstacole,ăc ăpentruăele nuăexist ăniciăun felădeăecran,ăpereteăprotectorăsauăgrani .ăImaginile viziunilorăacesteiăaădouaătrepteăseărefer ădeăceleămaiămulte 1 154 ori la prezent sau la trecutul foarte apropiat, mai rar la trecutulămaiăîndep rtatăşiăextremădeărarălaăviitor. Ele pot fi de asemenea gânduri-form ăaleăaltorăper- soane,ăîndeosebiădac ăobiectulăconcentr riiăconstituieăun simbolăreligiosăsauăaltcevaăsimilar,ăasupraăc ruiaăseăcon- centreaz ăgândurileăşiămedita iaăaămiiădeăoameni.ăAceste imagini nu sunt rodul fanteziei, careăgenereaz ăfenomene multămaiăpu inăviiăşiăbineăconturate. înăaătreiaătreapt ădeăviziune,ăimaginileăevolueaz ăpân laăoăclaritateădeplin ăşiăoăfrumuse eăaăculorilorăcuănimicămai

Page 101: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

prejosădecâtăceleăredateăcuăajutorulăochilorănoştriăfizici.ăDar viziunile dureaz ăpu inătimpăşiăseăstingăinstantaneu,ătimpăde aproapeăunăminutădup ăaceastaămen inându-seăcaăstr lucirea unuiăbecăpeăretin ădup ăîntrerupereaăcurentuluiăelectrică(ca un fel de pâlpâit). Acest fenomen este semnul tipic celei de a treia trepte, la fel ca str lucireaăcaracteristic ,ăcaăoăaureol aătabloului.ăSpreădeosebireădeăviziunileăprimelorădou ătrepte, plineădeăimaginiăslabăluminate,ăcareăseădeplaseaz ătimp îndelungatăprinăfa aăochiuluiănostruăinterior,ăviziunileădin treapta a treia se aprind instantaneuălaăintensitateaămaxim şiădauăoăsenza ieădeăparc ăî iăp r seştiăpropriaăpiele.ăAceast senza ieădeăextazădureaz ăpeătoat ădurataăviziuniiăşiăseăstinge treptat,ăl sândăoăurm ăincandescent .ăTrebuieăs ăneăobişnuim ulteriorăcaăaceast ăsenza ieădeosebit ăs ănuăneăîmpiediceăs mai percepem tablourile. Celeătreiăetapeădescriseăevolueaz ăunaădup ăaltaăşi prezint ,ăînăcondi iileăcreşteriiălenteăaăclarit ii,ăimaginiăreale aleălumiiăsubstan elorăsubtile,ăaceast ăfidel ăreflectareăa sferei noastre materiale primare. Eleăpotăfiăatinse,ămaiămultăsauămaiăpu inăuşor,ădeăto i oameniiăcareăseăantreneaz ăsuficientăfolosindăoătehnic adecvat .ăFemeileăsuntămaiăpotriviteăpentruăaceasta,ădatorit echilibruluiălorăstabil.ăNev z torii,ăcaăurmareăaăaspira ieiălor foarte puterniceăc treălumin ăşiădorin eiăpermanenteădeăa puteaăs ăvad ,ăauădeăasemeneaăoădisponibilitateăsporit 155 pentruăviziuni.ăOricineăgândeşteăareădarulăceleiădeăaădoua vederiăşiăsucceseleăsaleădepindălaăurmaăurmeiănumaiăde r bdarea,ăst pânireaădeăsineăşiăcapacitatea de concentrare. Aăpatraătreapt ăesteăetapaăMaestrului.ăDac ăoăreglareăde c treăconştiin ăaăacestuiăocheanăsufletescăşiăfixareaălui asupra unui anumit obiect, ca într-un focar, constituie carac- teristica primelor trei trepte, cea de a patra este caracterizat deăpercep iaăspa ial . Aceast ăpercep ieăesteăsimulat ădinătoateăp r ile.ăO st pânireăperfect ăaăeiătransform ăomulăînăAdeptă- „Cel careănuămaiăareăceăînv a",ădeoareceăelăvedeătotăceeaăce doreşte,ăoriceălucruăasupraăc ruiaăvreaăs -şiăîndrepte ochii sufletului.ăElănuămaiăesteănevoităs ăcauteăînăc r iăpentruăa înv aădinăexperien aăşiăcunoştin eleăaltora,ănuămaiătrebuie s ăfac ădeduc iiălogiceăpeăbazaăexperien eiăcelorlal i,ăcum suntănevoi iămuritoriiădeărând,ăcuăpercep iileălorălimitateăîn spa iuăşiătimp,ăc ciănimicănuăvaăr mâneăascunsăceluiădeăal treilea ochi al unui Adept. Pentru a exemplifica starea ini ial ăpeăaceast ătreapt ăaăviziunilor,ăvomăprezentaătr irile luiP ARAD JAMS YOGANANDA: „Aerulădinăpl mâniiămeiăparc ăfuseseăextrasăcuăoăse- ring ănev zut ,ăiarăcorpulăeraăperfectăliniştit,ădarănuăinactiv. Aăurmatăl rgireaăextatic ăaăconştiin eiămele.ăPuteamăs ăv d laămulteămileădistan ,ăvedeamăclarăpeămalulăopusăalăGangelui,

Page 102: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

în stânga mea, dincolo de templu, toate împrejurimile aşez riiăDashkiăNesyara.ăPere iiătuturorăcl dirilorăerau luminoşiăşiătransparen i,ăvedeamăprinăeiăoameniiămişcândăpe câmpiileădinădep rt ri.ăEramăf r ăsuflareăşiătrupulăîmiăera ciudatădeăliniştit,ădarăputeamăs -miămişcăliberămâinileăşi picioarele. Timp de câteva minute am f cutăîncerc riăs -mi închidăşiăs -mi deschid ochii. Corpulămeuăp reaăf cutădin- tr-oăsubstan ăeteric ,ăgataăs ăpluteasc ăînăaer.ăPerfect conştientădeătotăceăeraăfizicăînăjurulămeu,ăm-amăorientatăşi amăf cutăcâ ivaăpaşi,ăf r ăs ăîntrerupăaceast ăviziuneăprea fericit "ă(Autobiografiaăunuiyoghiri). CAPITOLUL X Teoriaăşiăpracticaătrageriiăspirituale cu arcul Din cuvintele lui SVAMI SHIVANANDA SARASVATP.ă„Imagina i-v ăomulăcaăpeăunăarc,ăprincipiul gândiriiăcaăpeăoăs geat ăşiăpeăDUMNEZEUăcaăpeăoă int . inti i cu luare-aminteăşiăcuămareăaten ieăşiăcândăs geataăva

fiăunaăcuă intaăve iădeveniăunaăcuăDUMNEZEU"ă{Lec ii practice de yoga). Când privim un anumit timp doar un singur obiect oarecare,ăconştiin aănoastr ăseăg seşteăînăapropiereaăobiec- tului,ădeăparc ă„tentaculele" sufletului s-arăîntindeăpân ăla obiectulăobservat.ăImediatăceăînchidemăochii,ă„tentaculele" seăretrag,ădeăparc ăamăretrageăconştiin aăînapoiălaăbaza nasului.ăDac ădeschidemădinănouăochii,ăconştiin aăînain- teaz ,ăiarădac ăîiăînchidemă- revine laăr d cinaănasului. Prinăurmare,ăconştiin aăseădeplaseaz ăoădat ăcuăprivirea. Vomăfaceăacumăînc ăoăexperien .ăDup ăceăamăînchisăochii, neăimagin măobiectulăpeăcareătocmaiăl-am observat. în aspira iaăsaădeăaăre ineăobiectulăobserva iei,ăconştiin a porneşte lent în interiorul capului, acolo unde de fapt îi este locul,ăresim indu-seăînăaceast ăzon ădinămijloculăcapuluiăo presiuneăoarecare,ăperceptibil . Aceastaănuădureaz ăpreaămult.ăînăscurtătimp,ăvomăsim i dinănou,ăpeăneaşteptate,ăc ăprivireaăşiăoădat ăcuăea şiăconştiin a 157 suntăorientateădinănouădinăafar .ăConştiin aăseădeplaseaz ăîn acesteădou ădirec ii,ădarăpân ăcândăneăvomăconcentraăasupra aăcevaăanume,ăr mâneălaăr d cinaănasului.ăAceast ăpresiune apareăexactăînăloculăînăcareăseăafl ăhipofizaă(deasupra mijlo- culuiălinieiăcareăuneşteăorificiileăcelorădou ăurechi).ăDar îndat ăceăconştiin aăseăvaătransferaădinăacestăcentruămai departeăspreăinteriorulăcapuluiă(c treăglandaăpineal ), privireaă(ochilorăînchişi)ă inteşteădinănouăînainte.ăS geata esteălansat . Astfel, am aflat taina tragerii spirituale cu arcul înainte deăaăprezentaăînădetaliuăprocesulăac iuniiătelepaticeăasupra lumiiăînconjur toare.ăVreauăs ăsubliniezăc ,ădinăcauzaălipsei

Page 103: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

evidenteăaămijloacelorălingvistice,ăsuntemănevoi iăs recurgem la termeniăstr iniădeăpsihologieăşiătelepatie.ăAm în vedereăaiciăcuvinteăcaă„ARC",ă„AăTRAGE",ă„S GEAT " etc.ăNuătrebuieăs ăneăincomodezeăaparen aăloră„neştiin i- fic ".ăTendin aăc treăoăexprimareăîntr-un limbaj elevat, „ştiin ific",ăesteăproprieăeuropenilor.ăFilozofii indieni pre- fer ăs ăfoloseasc ătermeniiălimbajuluiăuzual. Procesulăac iuniiătelepaticeăseădescompuneăînăurm - toarele etape: SE IA ARCUL - Deoarece ARCUL este reprezentat de silabaă„OM",ărepetareaălaăînceputăaăacestuiăcuvântă(chiarăşi înăşoapt )ăexcit ăîntreagaăzon ăaăhipofizeiă(vomăar taămai josădinăceăcauz ăseăpetreceăaceasta).ăRepetareaăsilabeiă„OM" cuăoăpronun ieăcorect ă(A-O-U-MMM, ca un singur sunet, chiarădeălaă„A"ăîncepeăcuăunăzumzet)ărealizeaz ăînăplusăo concentrare a spiritului. SEăAŞEAZ ăS GEATA - Deoareceăs geataăsemnific principiulăgândiriiă(Duhul,ăSpiritulăsauăpropriulă„EU"ăsau ATMAN),ăaceastaăînseamn ăalegereaăunuiăanumităobiect dreptă int . OCHIREAă INTEI- Este deja explicatul TRATAKA sau UPAZA - devotamentulăfa ădeăobiectulăcareădetermin 158 orientareaăspiritual ă- sim ulăorientatăspreăreprezentarea obiectului. ÎNTINDEREA ARCULUI - întinderea arcului cu s geataăînăsensulăopusăobiectului,ăretragerea,ăadic ădepla- sareaăconştiin eiăc treăcentrulăcapului.ăAceast ătensiuneăse realizeaz ăexclusiv printr-o cufundare tot mai mare în natura obiectului.ăCândăaceast ătensiuneă(concentrare)ăatingeăpunctul maxim,ăareălocălansareaăs ge ii,ăadic ădetentaăconştiin ei careăzboar ăacumăc treă intaăsa. ZBORULăS GE II- Arcaşulăpriveşteăc treă int ăaştep- tândălovitura.ăElănuămaiăre ineăs geataă(nu-şiămaiăconcen- treaz ăgândul),ăciăobserv ădac ăs geataăluiăaănimerităîn centrulă intei,ăal turiă(viziuneaănuăesteăceaădorit ,ăciăapar viziuniăneobişnuite)ăsauăaăc zutăpeăp mântăf r ăs ăloveasc intaă(absen aăviziunii).ăînăacestădinăurm ăcaz,ăarcaşulătre- buieăs ăpun ăoănou ăs geat ăînăarcă(trebuieăs ăreiaăconcen- trareaădeălaăînceput),ăc ciădup ăceăaiălansatăs geataănuămai po iăfaceănimicăaltceva,ădecâtăs ăveziădac ănuăcumvaăvântul aăab tut-oăşiănuăloveşteă inta.ăAceast ăobservareăaă inteiănu este,ădup ăcumăvedem,ăînămodăobligatoriuălegat ădeăobser- varea lui DUMNEZEU. Dac ăvomăcomparaădescoperireaănoastr ă- tainele tragerii spirituale cu arcul - cuăformulaăsanscrit ăpeăcare Saharov a primit-o de la mentor la vremea sa, vom constata cuăuimireăc ăsuntăidentice.ăC ciăscurtaăformul ăsanscrit ăse compuneădinădou ăp r iă- o tensiune, norii (gândurile), prin- tr-oăcorect ăre inereăaăconştiin eiă(retragerea)ăfiindăaglome-

Page 104: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

ra iăîntr-unăsingurăpunctă(centralăîncord riiăarcului prin concentrare)ăşiăapoi,ădinăanulareaătensiuniiă(lansareaăs ge ii prinămedita ie),ăcerulă(KHA),ăadic ăpunctulădintreăsprâncene sauăr d cinaănasuluiăurmândăaăfiăobservată(observareaă intei) pentruăaărealizaădomina iaă(aăst pâniăartaătrageriiăcuăarcul). Dinăanatomiaăencefaluluiăesteăcunoscutăc ăînăzonaădin- treăsprânceneăseăafl ăfosaăfrontal ,ăadic ăunăspa iuăgolă(vid) înăcareănuăesteăniciăunăfelădeăcentru.ăTotuşi,ătoateătextele 159 indieneăsus inăîntr-unăglasăc ăvedereaăspiritual ăseărealizeaz prin punctulăaşezatăîntreăsprâncene. Seăafirm ăc ăacestăochiăalăîn elepciuniiăesteăgândităca flac raăunuiăopai ăaşezatăînăcentrulădintreăsprâncene. în acest caz, centrul n-arăfiătrebuităs ăseăafleăînăfrunte,ăci în imediata apropiere a rezonatorului vocii noastre, sau cel pu inăarătrebuiăs ăseăsimt ăînătimpulăvorbirii.ăOăideeădespre pozi iaăcorect ăaăceluiădeăalătreileaăochi,ăspreăuimirea noastr ,ăneăofer ăştiin aăoccidental . „Neăamintimăstatuileăoamenilorădinăepocileăprimitive. Tipurile inferioare sunt în primul rând ciclopice. Acest ochi înămijloculăfrun iiăeraăunăorganăcaracteristicăepociiărespec- tive.ăElănuăeraăunăochiăobişnuit,ădestinatăvederii,ăpentruăc atunci,ăcaăşiămaiătârziu,ăpeălâng ăacestăochiăanimalele inferioareădispuneauăşiădeădoiăochiănormaliădezvolta iăpentru vedere. Acestaăputeaăfiădeciăunăorganădestinatăaltuiăsim ,ăpe careăoameniiăşiăanimaleleădinăepocileăulterioareăl-au pier- dut,ăsau,ămaiăbineăspus,ăorganulăaăr masăînăstareărudi- mentar ,ălaăfelăcaăglandaăpineal ăcopleşit ădeăencefal. Encefalul (creierul mare) este gazda intelectului, cel ce a transformatălumeaăpeăcareăoălocuim.ăDup ăcumăatest dezvoltarea craniului, creierul nostru este mai mare decât celăalăomuluiăepociiădeăpiatr .ăînăacelaşiătimp,ăpeăcând exista acel organ ciclopic, creierul animalelor era foarte mic.ăPoateăc ,ăînăprocesulăevolu ieiăsale,ăcreierulăaăpreluat treptatăfunc iileăorganuluiăstins,ăcareăserveaăcelămaiăpro- babilăclarviziuniiăşiăatrageriiăpr zilor"ă(EdgardăD'Aque, PAMIRKARA). ' Aceastaăpoateăserviădreptăargumentăştiin ificăc ădorin a noastr ădeăa-i reda omului capacitatea de clarviziune prin dezvoltarea glandei pineale (a celui de al treilea ochi), pier- duteăprinădezvoltareaăunilateral ăaăintelectului,ăconstituie cevaăfirescăşiăpeădeplinăjustificat.ăMisiuneaănoastr ăesteăs o facem în armonie cu intelectul. 160 TIMPUL Practicaătrageriiăspiritualeăcuăarculătrebuieăs ăfieăpre- cedat ădeăexerci iiăpreg titoare:ăpozi iaăcorpului,ărespira ia. Esteăimportant ădeăasemeneaăalegereaătimpului,ădup ăcum

Page 105: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

rezult ădinăfapteleăcareăurmeaz . Aşaăcumăs-aăar tatăînăparteaăteoretic ,ătragereaăspiritual cuăarculăseăexecut ăastfelăîncâtăreprezentareaăsau,ămaiăbine spus,ăorientareaăinterioar ăasupraăobiectuluiăseărealizeaz ăîn interiorulăcapului,ăiarădeăaiciămaiădeparte,ăc treăalătreilea ochiă(glandaăpineal ).ăC ciăcunoaştereaăspiritual ăsau,ăîn limbajulăsimbolicăalăUPANIŞADELOR,ă„lovituraălaă int ", poate avea loc doar atunci când s-a stabilit contactul spiritualăintern,ăleg turaăînămediulădeăsubstan ăfin ăîntre obiectăşiăalătreileaăochi. Aceasta are loc nu numai atunci când vedem obiectul f r ăajutorulăochilor,ădarăşiălaăfiecareăpercep ieănatural ăcu ajutorulăsim uluiăv zului,ăcuădeosebireaăc ăînăacestădinăurm cazăvaăfiăatins ădeăvibra iiănumaiăperiferiaăglandeiăpineale, iar în primul cazăLotusulăcuăoămieădeăpetaleăvaăfiăpar ial afectatăpentruăoăfrac iuneădeăsecund ăşi,ăcaăurmare,ăseăva deschide. Deplasareaăimpresieiăc treăinterior,ădenumit ăînălim- bajulămisticăyogaă„r t cire",ăareălocăînămodănormalăînăregim automatăşiănecesit ălaăconcentrare un efort considerabil, perceputăînăzonaăhipofizeiăcaăoăpresiuneăfizic .ăChiarăla examinareaăîndelungat ăaăunuiăobiectăf r ăoăconcentrareăa gândurilor,ăseăsimteăoăuşoar ăpresiuneăînăaceast ăzon ,ăcare creşteăconsiderabilădac ăneădorimăcevaă(deăpild ăcaăobiectul s ăfieăînl turatădinăloculărespectiv).ăAcestăfenomenăpoateăfi verificat de oricine. Excitarea a zonei respective (în yoga hipofiza este considerat ăcentrulăvoin ei)ăareălocălaăfiecareăprivireăasupra celorăceăneăînconjoar ,ălaăfiecareămanifestareăaăvoin ei,ăcu atât mai puternic, cu cât ne apropiem de orele serii. Ca 161 urmare,ăimpresiileădeăpesteăziăleălu măcuănoi,ăîntr-un sens, în starea de somn. S-aămaiămen ionatăc ăceaădeăaăşaseaăpetal ăaăLotusului e centrul gândirii, care este cu atât mai puternicăexcitatăşi dezvoltat de-aălungulătimpului,ăcuăcâtăneăconcentr mămai mult asupra unei probleme, excluzând alte categorii de impresii. Dar,ădeoareceăaceast ăaăşaseaăpetal ăesteăconductorul percep iilorănoastre,ăînătimpulăsomnuluiăseăproducăînăvisăre- prezent riădeăcuătotulăalt ănatur ,ăcareădifer ăsubstan ialăde visele normale. în timp ce impresiile de peste zi se depun în modănormalăînăMANASăCHAKRAă(principiulăgândirii)ăşi „continu ăs ămocneasc "ăpeătimpulăsomnului,ădeterminând astfel vise ciudate, treptat,ădatorit ădezvolt riiăceleiădeăa şaseaăpetaleăaăLotusului,ăseăadaug ,ăchiarădac ălent,ăpercep- iileăprimiteădeălaăcelădeăalătreileaăochi,ăoricâtădeăscurteăşi slabeăarăfiălaăînceput.ăRezultatulăîlăformeaz ăaşa-numitele vise premonitorii, sugestia intuitiv ădinătimpulăst riiăde veghe,ăviziuneaădorit ăînătimpulăst riiădeămedita ieăşi,ăîn

Page 106: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

fine,ăaşa-numitaăhalucina ieădinătimpulăbolii.ăToateăceleătrei tipuriăsuntăîns ăfenomeneăidentice.ăEleăaparăcaăurmareăa activit iiăceluiădeăalătreileaăochi,ăcareăse deschide temporar şiăpar ial. Dup ăcumăsus ineăînăcontinuareăînv turaăyoga,ăal treilea ochi se deschide în timpul somnului, când cel ador- mitănuăviseaz ădeloc.ăAmintimăaceastaănuăpentruăc ăar r mâneădeconectat ăconştiin aănoastr ăancorat ăînăMANAS CHAKRA.ăToat ămisiuneaăpracticiiăyogaăconst ăînătransfe- rareaăconştiin eiănoastreădinăcentrulăgândiriiăînăalătreilea ochi. Astfel,ăatingemătreaptaăsuperioar ăaăviziuniloră(nivelul deăMaestru),ăpeăcândălaănivelulăprimelorătrepteăconştiin aăse afl ăînăMANASăCHAKRA,ăcuăconectareaăpar ial ăaăceluiăde alătreileaăochi.ăDeăaiciărezult ăc ,ăoădat ăcuăapropiereaănop ii, alătreileaăochiătrebuieăs ăfieăconectatătotămaiăuşorăşiădeplin. 162 Astfel,ătimpulăcelămaiăpotrivităpentruăacesteăexerci iiăeste seara,ădup ăoraă21.00,ăputândăfiăprelungităpân ătârziu. Dimpotriv ,ădiminea aătrebuieăs ăseăefectuezeăînăprealabil exerci iiăspecialeăpentruăformareaăcentruluiătreazăalăgândirii şiăcentruluiăvoin ei,ăpentruăaăalungaăsomnulădinăpreajma acestora. Dac ănoaptea,ăînainteădeăaăadormi, putem realiza apari iaăimaginilorăvizibileăf r ăajutorulăochilorădup ănumai câtevaăminute,ăprinăsimplaăprivireăînă„KHA"ă(KHAMA DJNATAM - observareaăcerului),ădiminea aădup ătrezire, pentruăaărealizaăacelaşiălucru,ăvorăfiănecesareăuna-dou ăore de concentrareăintens . Exempleleăcareăurmeaz ădemonstreaz ăaceasta. S-aădovedităc ăumbreleăneclareăcareăaparăînăîntunericăîn fa aăochilorăînchişiăconstituieăînceputulăviziunilor,ăcareăla atingereaăconcentr riiănecesareăîncepăs ăcapeteăconturăca obiecte izolate. Viziunileăaparădac ăprivimăînăîntuneric înainteaăochilorăşiăîncerc măs ăsepar măîntreăeleăimaginile careăîncepăs ăseăconturezeăini ialăneclar.ăAcesteăviziuniăapar laădorin ă(viziunileăceleiădeăaădouaătrepte),ădarătotdeaunaăîn momentulădeplineiăuit riădeăsine. Diminea a,ălaăoăconcentrareăintens ăasupraăANDJNA (loculădintreăsprâncene),ăcuăsenza iaătransfer riiăînăacestaăa tensiuniiăhipofizei,ăpoateăs ănuăseăconturezeănimic,ăcuătoat medita iaădeăoăor ,ădarăprintr-oăsingur ăprivireăînăpunctul dintre sprâncene, deăfiecareădat ăcândăconştiin aăseăelibe- reaz ădeătensiuneaăconcentr rii,ăviziunileăaparăfoarteăclară- p r iădeăpeisaj,ăfrunzişulăplopilorădinăfa aăcaseiănoastre. Desigur,ănuăoriceăprivireăînăîntunericăneăofer ăviziuni, f r ăniciăunăexerci iuăprealabil.ăPentru aceasta este necesar unăantrenamentăintens.ăInăcazulădeăfa ăîns ăneăintereseaz faptulăc ăsuccesulădepindeăînămareăm sur ădeăoraălaăcareăse efectueaz ăexperimentele.ăInăgeneral,ăseăpoateăstabiliăc ăîn

Page 107: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

aceeaşiăm sur ăînăcareătensiuneaăconştiin eiăde-a lungul zilei,ădinămomentulătreziriiăpân ălaămomentulăunuiăsomn 163 s n tosăf r ăvise,ăseătransmiteătotămaiămultădinăafar ă- de la fiecare obiect exterior, prin cel de al treilea ochi, în inte- riorul glandei pineale - laăfelăvariaz ăşiăfelulăconcentr rii necesareăfiec reiăviziuni. Seăpoateăspuneăc ăînăpermanen ăconştiin aădesf şoar , involuntar,ăopera iaădeătragereăcuăarcul,ădeoareceăobservarea obiectelorădinălumeaăînconjur toareăreprezint ăpunerea s ge iiăînăarcăşiăochirea,ăconcentrareaăasupraăloră- întinderea arcului,ăiarăreflexiaăf cut ăasupraăproblemelorădeărezolvată- lansareaăs ge ii.ăAcestădinăurm ăaspectăneăd ăşiăeventualul r spunsălaăproblemaăloviriiă intei. Şiăconcentrareaăînăcondi iileătrageriiăconştienteăcuăarcul esteăsupus ăcunoscutelorăschimb ri:ădeşiădeăfiecareădat toateăelementeleătehniceătrebuieăs ăfieăprezente,ăfiecare elementăesteăsubliniatăînămodădeosebit,ăînăfunc ieăde momentul zilei. Dis-de-diminea ,ăprincipalaăopera iuneăva fi ochirea, în jurul orelor amiezii - cuăprec dereăîntinderea arcului,ăiarăseara,ădeălaăapusulăsoareluiăpân ăcândăadormimă- lansareaăs ge ii,ăcareăseăfaceăprinăprivireaădescris ămaiăsus, înăîntunericăînăfa aăochilorăînchişi. înăafar ădeăaceasta,ăfiecareămomentăalăzileiăareăavan- tajeleăşiăneajunsurileăsale,ăcareătrebuie avute în vedere de fiecare practicant al exercitiilor la alegerea momentului potrivit. Darăesteăindispensabilăs ăseărespecteăcerin aămen inerii momentului,ăoădat ăales.ăTimpulănuătrebuieăschimbat,ădeoa- rece altfel se pierde orice ritm. Este o premis ăobligatorie! Yoghiniiăapreciaz ăîndeosebiămomentulăr s rituluiăşi apusuluiădeăsoare,ădeoareceăînăacesteăclipeăomul,ăcaăşiălumea exterioar ,ăradiaz ăoălinişteăprofund ,ăseăafl ăîntr-o stare gânditoare, ceea ce se simte chiar în zgomotele unui mare oraş.ăPentru noi, locuitori ai vestului, este de preferat apusul soarelui,ăaceastaăşiăpentruămotivulăc ,ădatorit ăciviliza iei, suntemăobişnui iăcuăoăalt ăîmp r ireăaătimpuluiădecât indienii. 164 Laăr s ritulăsoarelui,ăîndeosebiăprim vara,ăvaraăşi toamna, este îndoielnicăc ăavemăposibilitateaăs ăneămen- inemăcentrulăgândiriiăsuficientădeăvioiăpentruăoăconcentrare profund .ăDesigur,ăfiecareăcititorăesteăliberăs -şiăaleag momentulădorit,ădarăalegereaătrebuieăf cut ădoarăoăsingur dat ,ănemodificând-o. Deoarece, aşaăcumăamăar tatăanterior,ăînătimpulăsom- nuluiăşiămaiăalesăalăsomnuluiăf r ăviseăalătreileaăochiăse deschideădeălaăsiqe,ădeăaiciătrebuieăs ărezulteăc ăexerci iile noastreădeătragereăcuăarcul,ăcareădezvolt ăaăşaseaăpetal ăa

Page 108: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Lotusului,ăpotăinfluen aăsubstan ialăcon inutulăviselor noastre. Ele devin extraordinar de aproape de realitate prin ascu imeaălor,ălogicaăşiăclaritateaănemaiîntâlnit ăpân ăatunci. Astfelădeăviseănuăsuntăoăraritateăprintreăceiăcareăpractic acestăexerci iu. Experien aăpractic ăneăînva c ăaceastaăesteărealitatea. Primaăconsecin ăaăefectu riiăoric rorăexerci iiăspirituale esteăoăactivitateătumultuoas ălaănivelulăviselor. înăacelaşiămodăpotăfiăvizitateăoraşe,ă ri,ăf r ăs ăfiăfost vreodat ăacoloăînărealitate. Fiecare dintre cititori care mergeăpeăaceast ăcale suficientădeămult ăvremeăîmiăvaăîntindeămânaăînăacestăsens, c ciăprincipalulăîlăformeaz ăacesteăexperien eăpersonale,ănu posibileleăcontraziceriăşiăscepticismulăneîncrez torilor. Posibilitateaănoastr ădeăaăvedeaăf r ăajutorulăochilor se dezvolt ăastfelăpeăbazaăviselor.ăDup ăpregnan aălorăşi leg turaălogic ăcuărealitateaăvieăseăpotăm suraărezultateleăşi eficien aăexerci iilor.ăAcestăfaptăpermiteăoăverificareăsubtil , exact ăşiăfoarteăutil ,ăaăprocedeelorăcunoscuteăşiăaătuturor detaliilor,ăîndeosebiăcândăexerci iileăsuntătestateăînainteăde a adormi. Prinăaceast ăverificareăseăpoateăstabili,ădeăexemplu,ăc afirma iaădinătoateătexteleăyogaădespreăexisten aăleg turii dintreăLun ăşiăalătreileaăochiăseăbazeaz ămaiămultăpe 165 specula iiădecâtăpeărealitate.ăînăcazulăSoareluiăsitua iaăeste invers :ăprivitulă(înăgând)ălaădisculăSoareluiăînătimpul medita ieiăinfluen eaz ăimediatăşiăsesizabilăviseleănoastre,ăle faceăsensibile,ăpeăcândămedita iaălegat ădeăseceraăLuniiănu are ca rezultat o ameliorareăşiăînviorareăaăviselorăşiăgene- reaz ăsimptomeăvizibileădeăsomnambulismădac ămedita ia esteăefectuat ăînăcondi iiădeăLun ăplin . Despreăinfluen aăexerci iilorăasupraăviselorăvomăvorbi maiătârziu.ăRezumând,ătrebuieăs ăsubliniemăînc ăoădat ăc momentul alesăpentruădesf şurareaăexerci iilorăareăunărol deosebit de important, deoarece succesul în arta tragerii mentaleăcuăarculădepindeăînămareăm sur ădeăel.ăAdesea,ăne putemăchinuiăaniălaărândăefectuândăexerci iiăf r ăniciăun progresăvizibil,ădac ănuăneăvineăînăminte la momentul potrivităc ănuăamăf cutăceaămaiăbun ăalegereăaătimpuluiăde desf şurare,ăcareănuăcorespundeăparticularit ilorăindivi- dualeăaleăexerci iului,ăceeaăceănuăconduceălaăsucces. RESPIRA IA Respira iaăînainteaăexerci iilorăşiănemijlocitădup ăefec- tuareaălorăconstituieăurm torulăfactorăimportant,ăpoateăcel maiăimportantădintreăto i,ădeoareceăcreeaz ăpremisaăfizic pentruăefectuareaăunorăexerci iiădeăsucces,ărealizareaăunor procedeeădeosebiteăcondi ionateădeămomentulăzilei,ădeci printr-oăfunc ionareăcorespunz toareăaă„arcului".

Page 109: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Cândăunăadev ratăarcaşăseăaşeaz ăînăpozi iaădeătragere, elăseăconcentreaz ,ăîntindeădeăcâtevaăoriăcoardaăpentruăa probaăarculăşiăaăverificaăfor aăşiăelasticitateaăacestuia.ăLaăfel tr g torulăcuăarculămin iiătrebuieăs -şiăaduneăfor eleăinterioa- reăşi,ăînainteădeătoate,ăs -şiăverificeăelasticitateaăpsihicului, deoarece întregul succes depinde numai de capacitatea acestuiaădeăaăseărelaxa,ădeăaălansaăs geata. Acestălucruăesteăînlesnit,ăînăprimulărând,ădeăoătehnic deosebit ăaărespira iei.ăAceastaăreprezint ăprincipalulăinstru- 166 mentăyoga,ădeoareceărespira iaăseăafl ăînăceaămaiăstrâns leg tur ăcuăconcentrareaăgândului. Dac ăneăconcentr m,ădeăexemplu,ăasupraăunuiăzgomot oarecareădeăpeăstrad ,ărespira iaăseăopreşteăpentruăoăclip . Invers,ăcândăneă inemărespira ia,ăgândurileăcareăauăr t cit pân ăînăacelămomentăînătoateădirec iileăseărestrâng,ăorien- tându-se într-unaăsingur .ăAcest fapt a permis yoghinilor, înc ădinăceleămaiăvechiătimpuri,ăs ăelaborezeădou ăvariante deătehnic :ăRADJA-YOGAăşiăHATHA-YOGA. Dac ăf r ăvreoăconcentrareăspecial ăfacemăefortulădeăa men ineăînăgândăoăanumit ăimagine,ărespira iaăcontinu ătrece maiăîntâiăînărespira ieănesesizabil ,ăapoiăaparăviziuniăuşor luminescente. Deădiminea ,ătimpădeăoăjum tateădeăor , m-am antrenat înărelaxareaărespira iei,ăcareăaădevenitădeălaăsineăcontinu .ăAu începutăs ăapar ăviziuniăneclare,ăsuccedându-seăunaădup alta, ca într-unăcaleidoscop.ăîntreăaltele,ăauăap rutăcontururile neclareăaleăoraşuluiăBenares,ăpeăcareăamăvrutăs ăleăv d. Aceast ăuimitoareăinfluen ăaărespira ieiăasupraăob inerii viziunilorăconfirm ăposibilitateaăverific riiăprinăvise. Practicaăaădemonstratăc ărespira iaănesesizabil ăpracticat înainte de a adormi în locul discului solar are ca rezultat vise la fel de remarcabile. Deoareceăînăacesteăexerci iiărespira iaăareăunărolăatâtăde important,ăreamintimăpeăscurtăceătrebuieăs ăîn elegemăprin respira ieăcontinu ăşiărespira ieănesesizabil . înăyogaăexist ăoăserieădeăexerci iiădeărespira ie.ăPentru nevoile noastre va fiăsuficientăs ăst pânimăunăsingurăexer- ci iu,ăaşa-numitulă„KEVALI". Esteăunăexerci iuădubluă(binar),ăcompusădinărespira ie continu ăşiărespira ieănesesizabil .ăDeşiăputemăs ăneăantre- n măseparatăînăfiecareădintreăacesteăprocedeeădeărespira ie, efectuând exerci iulăBRAHMARIă(„Albina"ă- respira ie continu )ăşiăMURIAHAă(respira ieăasurzitoare,ăame itoare, de anestezie - nesesizabil ),ănuăarăfiănecesar,ădeoareceărespi- 167 ra iaănesesizabil ăseăinstaleaz ăautomat,ădeăîndat ăceărespira- iaăcontinu ăajungeăîn timpulăexerci iuluiălaăprofunzimea necesar .

Page 110: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

înăceăconst ătehnicaă„KEVALI"?ăSeăîncepeăcuăunăexer- ci iuăpreliminar,ăcareăac ioneaz ăcaăunăcalmantăasupra întregului corp, îndeosebi asupra tuturor nervilor. El este numităTELAMIUKTAă(legatădeăritm)ăşiăseăefectueaz ăastfel: EXERCI IULăRITMICăDEăRESPIRA IE PRELIMINAR Neăaşez mădreptăşiărespir măînăfazeăegale:ăpatruăsecun- deăinspira ie,ăpatruăsecundeăexpira ie.ăNeăesteădeăajutor reprezentareaăacestorămişc riărespiratoriiăsubăformaămişc - rilor unui pendul, de exemplu,ădeăparc ăacestăpendulăarătrece printr-un corp sau printr-un anumit punct al acestuia (cum este locul dintre sprâncene), balansându-seăc treăinteriorăşi apoiărevenindăc treăexterior. Durataămişc rilorărespiratoriiănuăareăunărolăimportant, prezint ăimportan ănumaiăregularitatea,ăamploareaăşiăritmul mişc rii.ăDup ăunătimp,ăîncepemăs ăcreştemădurataărepri- zelorădeăinspira ieăşiăexpira ieădeălaăpatruălaădou zeci-trei- zeciădeăsecunde.ăAşaăcumăneădemonstreaz ăexperien a,ăacest exerci iuăpreliminarăajut înăcreştereaădeăimaginiăînăcadrul vederiiăf r ăajutorulăochilor. Când atingem punctul în care o prelungire a reprizelor deăinspira ieăşiăexpira ieădevineădeosebitădeăobositoare, trecemălaăexerci iulădeăexpira ieă„KEVALI". KEVALIă(EXERCI IULăPROPRIU-ZIS) Acumăîncerc măs ăatenu m,ăpeăcâtăposibil,ăfazeleăde trecereădeălaăinspira ieăc treăexpira ieăşiăinvers,ăastfelăîncât 168 s ăseăob in ,ăpractic,ăunăprocedeuădeărespira ieăcontinu . Deşiăscopulăprincipalăesteătocmaiăînl turareaălimitelorăde separa ieădintreăinspira ieăşiăexpira ie,ălaăînceputăpauzaăseăva produceădeălaăsine.ăAceastaăesteăprimaăparteăaăexerci iului. Cândăaceast ăfaz ăaărespira ieiăseăvaăconsolida,ăeaăvaătreceăpe neaşteptateăîntr-oăaădouaăform ,ăînăcareăpauzaăseăproduceăf r aerăînăpl mâni.ăAceastaăesteărespira iaănesesizabil .ăînăcazul primeiăfaze,ăniăseăpareăc ăavemăînăpermanen ăpl mâniiăplini cuăaer,ăexpirândădoarădinăcândăînăcândăpentruăaăinspiraăoănou cantitateădeăaer.ăCeaădeăaădouaăfaz ăcareăapare,ăcândăvaăfi atins ălimitaădeăre inereăaărespira iei,ăesteăînso it ădeăsenza ia opririiărespira iei,ăîntr-atâtădeăpu inăsesizabil ăeste. Aceast ămetod ăKEVALIăesteăprincipalaăarm ăaăarca- şuluiăspiritual,ăc ciăprinăintermediulăacestorătehniciăspeciale deărespira ieăelăpoateăinfluen aăambeleăcomponente ale tragerii cu arcul: concentrarea (întinderea arcului), în prima parteăaăexerci iuluiă- respira iaăcontinu ă-,ăşiămedita ia (lansareaăs ge ii),ăînăaădouaăparteă- respira iaănesesizabil . Aşaăcumăconcentrareaămergeăîntotdeaunaămân ăînămân cu respira iaăcontinu ,ălaăfelămedita iaăesteăfoarteăstrâns legat ădeărespira iaănesesizabil .ăAstfel,ăcelăcareădoreşteăs devin ăunăarcaşăm iestru,ătrebuieăs ăseăstr duiasc ăs -şi însuşeasc ăKEVALI.

Page 111: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Darăacestăexerci iuădeărespira ieămaiăareăoăcalitateămai important ădecâtăprima:ăinfluen eaz ăactivitateaăinimiiăîntr-o asemeneaăm sur ,ăîncâtăcuătimpulăinimaăseăvaăaflaăsub controlulădeplinăalăposesoruluiăei.ăAceast ărealizareăeste confirmat ădeăpractic . POZI IAăCORPULUI Exist ăînc ăunăfactorăimportant,ătrecutăadeseaăcu ve- dereaăsauăneglijat,ădeşiăesteălaăfelădeăimportantăcaărespira ia. Esteăpozi iaăcorpului,ămodulădeăaşezareă(ASANA). 169 Trebuieăs ăîiăd măoăaten ieădeosebit ,ănuănumaiăpentru c ăînăacestăfelăesteăcalmatăcorpulăşiăprincipiulăgândiriiă(ne putem concentraăasupraăunuiăobiectăşiăf r ăaăeliminaăoăboal sauăoădurereăceăneăderanjeaz ),ăciămaiădegrab ăpentruăc ăo pozi ieăincorect ăneăpoateăanulaătoateăeforturile. Vomăîncercaăs ăexplic măaceasta.ăînăceăconst ădeăfapt tehnicaărespira ieiăPRANAIAMA,ădespreăcareăam vorbit? Nuănumaiăînăprelungireaărespira iei,ăc ciăPRANAăesteăceva maiămult,ămaiăcuprinz toareădecâtărespira ia.ăEaăesteăenergie vital ,ăcareăneămen ineăvia aăînăcorpăşiădetermin ăfunc io- nareaăatâtăaăpl mânilor,ăcâtăşiăaăinimiiăşiătuturorăcelorlalte organe. PrinăurmareăPRANAIAMAădetermin ăprelungireaăfunc- iilorăenergieiăvitale,ăpolarizeaz ătotdeaunaăînăcorpăsubăfor- maărespira ieiăsolareă(jum tateaădreapt ăaăcorpuluiăînc rcat cuămagnetismulăpozitiv)ăşiăaărespira ieiălunareă(jum tatea stâng ăaăcorpuluiăînc rcat ăcuămagnetismănegativ). Fiecareăseăpoateăconvingeădeăacestălucru.ăDac ăne observ măcuăaten ieărespira ia,ăvomădescoperiăc ăeaăcurge liberănumaiăpeăoăjum tateăaănasului,ăpeăcândăcealalt ăeste maiămultăsauămaiăpu inăblocat ,ăsitua ieăcareăseăschimb regulat,ălaăfiecareădou ăore.ăParteaăstâng ăaăcorpuluiăpri- meşteăenergieăvital ,ăiarăparteaădreapt ăoădistribuieăînăcorp. Atâtătimpăcâtăceleădou ăfluxuriăvitaleăseăafl ăînăechilibru, omulăesteăs n tos,ădarădac ăseăinstaleaz ăoădizarmonie,ăelăse îmboln veşte. Aceastaăesteăoăteorieăcareăst ălaăbazaămetodeiăstr vechi chinezeştiădeăacupunctura,ăatâtădeămodern ăast zi.ăEaăpoate fiădemonstrat ăcuăuşurin ăînăpractic ăşiăesteăpunctulăde plecareăalăîntregiiăteoriiădespreăyoga,ădespreăpozi iaăcor- pului. Fluxurile magneticeătrebuieăs ăfieălegateăîntreăele într-unămodăordonatăşi,ăînăprimulărând,ăîntregulăcircuit magneticătrebuieăs ăr mân ăînchis. Dac ăs-arăpuneănumaiăproblemaăre ineriiăfluxuluiăde sângeăînăanumiteăorganeăşiăp r iăaleăcorpului,ădeăexempluăîn 170 genunchi,ălaăpozi iaă„Lotus"ăsauăînăpozaăpancreatic ,ăar r mâneăf r ăexplica iiăoăîntreag ăserieădeăefecteălaăfelăde importante,ămaiămult,ăarăfiăeliminatărolulăcareărevineăpozi iei

Page 112: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

picioarelor. Ceăpozi iiă„stândăaşezat"ăsuntămaiăutileălaătragereaăcu arcul? Popoareleăorientaleăprefer ,ădup ăcumăve iăvedeaăpe bun ădreptate,ăs ăşad ăcuăpicioareleăîncrucişate,ă„turceşte" (cum stau la noi croitorii). Popoarele occidentale, dimpo- triv ,ăseăsimtăbineănumaiăînăfotoliuăsauăpeăscaun. Indiscutabil,ăceaămaiăbun ăpozi ieăşezândăesteăPADMA- SACA - pozi iaăLOTUS,ădeoareceăpermiteăcuplareaăîn totalitateăaăfluxurilorămagneticeădinămâiniăşiăpicioare: 1)ăToat ăjum tateaăinferioar ăaăcorpului,ăpân ălaăplica inghinal ,ăesteăpracticădeconectat ; 2) Se atinge cea mai mare concentrareădeăpoten ial magneticăînămâiniăşiăpicioare,ăcareăseăatingăuneleădeăaltele, degetele mâinilor putând fi împreunate. Darădinăcauz ăc ăşedereaăînăaceast ăpozi ieăesteăfoarte dificil ăşiănecesit ăcelăpu inăoăjum tateădeăan,ăchiarăşiăunăan, de antrenament, seăpoateăfaceăoăconcesie.ăDac ăproblemaăse puneădoarăcaăcircuitulăs ăfieăînchis,ăesteămaiăbineăs ăne aşez măînăaşa-numitaăpozi ieăGARAKASANA,ăînăcare ambeleămâiniăşiăpicioareăsuntăapropiate. înăpractic ăseăob ineăunărezultatămul umitor.ăDeoarece concentrareaăcuren ilorămagneticiădetermin ăfoarteărepedeăo fierbin eal ăputernic ăde-a lungul coloanei, aceasta poate serviădreptăindica ieăf r ăgreşăaăconect riiăcircuitelor. CândăprivimăatentăSoareleăînăhipofiz ăşezândăînăpozi ia „LOTUS",înăcoloan ă(MULADMARA)ăseăsimte destui de repedeăaceeaşiăfierbin eal ăinterioar ,ăcareăajungeăapoi de-aălungulăcoloaneiăpân ălaăgât.ăDac ătrecemăînăpozi ia GARAKASANAăsauăîntindemăpicioarele,ădispareăsenza ia deăfierbin eal .ăAceastaărevineădac ărelu măpozi iaă„LOTUS" simplificat ăMUKTASANA,ăcareăpoateăfiărealizat ăînădou variante: 171 1)ăăAdev rataăMUKTASANA,ălaăcareăpicioareleăsunt aşezateăunulăpesteăcel lalt; 2)ăAşa-numita IADJNA-VALKIA - în care picioarele suntăaşezateăunulălâng ăcel lalt. înăcazulăpozi iilorăobişnuiteăşezândăpe scaun sau în fotoliuăr mâneăînăvigoareăregula:ăcircuitulămagneticătrebuie s ăfieăînchis,ăiarăpicioareleăs ăfieăaşezateăunulăpesteăaltul. Trebuieăs ăd măaten ieăşiăpozi ieiămâinilor,ădeoarece, prinăcomutareaămagnetic ,ăeaăinfluen eaz ărespira iaăşi concentrarea. Aceasta se vede cel mai bine din exemplele practice. Saharovăziceaăc ăşiăpozi iaămâinilorăinfluen eaz ădurata concentr rii.ăDeăexemplu,ăconştiin aăcareăaăatinsănivelul medita ieiărevineălaăconcentrareăcuărespira ieăcontinu ădac aşez mămâinileăpeăgenunchi (CIJ-MUDRA).ăDac ăîncru- ciş mămâinile,ămedita iaăseăreia. Inătimpăceăpozi iaămâinilorăcuăpalmeleăpeăgenunchiăîn

Page 113: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

cadrulăpozi ieăLOTUSădetermin ărespira ieăcontinu ăînso it deăconcentrare,ăadic ăcreştereaădurateiăpauzeiălaărespira ie, deci cu aer înăpl mâni,ăaşezareaămâinilorăpeăt lpiăconduce imediatălaăapari iaăfazeiăînăexpira ie,ădeciăcuăpl mâniiăf r aer. Rezumând,ăvreauăs ămaiăar tăînc ăoădat ăc ăMentorulăi-a recomandatăluiăSaharovăînămodădeosebităpozi iaăşezând MATREIA,ăcuăpicioareleăîncrucişateăşiăcuămâinileăpe genunchi. Amăajunsălaăultimaăparteăşiăceaămaiăimportant ăaăstu- diuluiănostru,ăîns şiăpractica.ăAmăstabilităc ăaceast ăacti- vitateănuăareăoăevolu ieădureroas ăşiănuăfavorizeaz ăceva asem n tor,ăciădimpotriv ăesteăbenefic ăşiăareăcaărezultat o dezvoltareăperfectănormal ăaăorganelorăpeăcareăle-am avut cu milioaneădeăaniăînăurm ,ădarăpeăcareăle-am neglijat tot acest interval imens de timp, realizând astfel, în locul unei dezvol- t riăarmoniceădepline,ăoădebilizareăaăorganelorărespectiveăşi pierdereaăcapacit ilorălegateădeăele. 172 Amădescoperitămaiădeparteăc ,ădeşiăesteăfoarteăneîn- semnat ăşiălent ,ătotuşiăeăposibil ădezvoltareaăhipofizei,ăcare areălocăînăcontinuareăînămodăautomat.ăAspira iaănoastr ăde aăluaăînămâinileăpropriiăşiădeăaăacceleraăaceast ăevolu ie porneşteădeălaădorin aăperfectăjustificat ăşiănatural ăa dezvolt riiăarmoniceăaămen ionatelorăcapacit i,ădeosebităde atractive,ăf r ăaăd unaăra iunii. R mâneănesolu ionat ăproblemaărezolv riiătehniceăa acesteiădezvolt riăşiăaătermenuluiăpân ălaăcareăseăpoate ob ineăoăevolu ieătotal ăaăvoin eiăşiăaăceluiădeăalătreileaăochi, aplicândătehnicaăspecial ăpropus ăpentruăaăacceleraăexcita ia chakrei. Teoriaăyogaăpresupune,ăşiăaceastaăcorespundeăcelorămai noiădateăaleăştiin eiămoderne,ăc ăpentru o maturizare a creieruluiănostruăesteănecesar ăoăperioad ădeăcircaăunămilion de ani. Pentru a reduce durata acestui proces, yoghinii propunăoăprocedur ăspecial ,ăcareătrebuieăs ăseăafleălaăbaza oric ruiăefort,ănuănumaiăaăceluiămistic.ăEste vorba despre mantr ăsauădescântec. Desigur,ăcuvântulă„descântec"ănuăpoateăreprezentaătra- ducereaăexact ăaăcuvântuluiă„mantr ",ăc ciătraducereaăter- menilor indieni în limbile moderne se poate realiza doar aproximativ.ăNuăputemătraduceă„mantra"ăprină„rug ciune", dar traducând-oăcaă„descântec"ădeviemăaparentăînădirec ia idolatrieiăsauăvr jitoriei. Etimologic,ătermenulăseătraduceăastfel:ă„TRA"ăînseam- n ăaăap ra,ăaăproteja;ă„MAN"ăînseamn ă„prinăintermediul gândirii",ădeciă„Mantra"ăesteăoăformul ăspiritual ăcareăne ap r împotrivaăfor elorăostile.ăSemnifica iaăaceastaăse întindeădeălaăspiritualitateaăexterioar ăaăînalteiăfilozofiiăa sacralit iiăpân ălaăceleămaiăadânciăbezneăaleămagieiănegre.

Page 114: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Laăfelăcumăoăfor ănatural ă(electricitatea,ăenergia atomic ăetc.)ăpoateăfiădeosebitădeăbenefic ăsauăaduc toareăde moarte,ăînăfunc ieădeănivelulăcunoştin elorăşiădeăinten iile 173 buneăsauărele,ăşiăfor aămantrelorăpoateăreprezentaăoăbine- facereăsauăconduceălaăcrim . Darăoareănuăsun ăpueril,ăînăsecolulănostruăcuăunănivel dezvoltat al ştiin ei,ăfaptulăc ăunădescântecăsauăoricumăl-am numiăpoateăbiruiăoăperioad ădeătimpăimens ,ăcumăesteăun milionădeăani?ăŞiătotuşi,ăafirma iaăîn eleptuluiăc ăseăpoate s riăpesteăaceast ăperioad ădeăunămilionădeăaniăprinărepetarea unei mantre de doisprezece milioane de ori nu este atât de lipsit ădeăsensăcumăpareălaăprimaăvedere. Conformăteorieiăyoga,ăpeălâng ăteoriaăconcentrat ăcare îiăformeaz ăesen a,ăfiecareămantr ăcon ineăşiăoăfor ăascuns înăparteaămaterial ăaămantrei,ănumit ăBIDJA,ăadic ăs mân . Prin repetareaădeămulteăoriăaămantrei,ăaceast ăfor ăascuns esteăextras ăşiăpoateăfiăfolosit .ăCeaămaiăm rea ăşiămai puternic ădintreătoateăacesteăBIDJAăesteăsilabaăsfânt ăOM. Ca în oricare BIDJA, în ea este cuprins sunetul nazal M (un M-M-M cântat sau vibrat)ăcareăcon ine,ăconformăacestei teorii, întreaga putere a mantrei. Cumăesteăposibil?ăS ăprivimăsilabaăOM,ăconsiderând-o maiăîntâiăcaăpeăunăsunetăcuădestina iaădeăaăeliberaăoăinfluen fiziologic .ăSilabaăseăpronun ă„A-O-U-M", deci ca un sunet în care nu sunt auzite separat nici A, nici O, nici U, niciăacestăMăcareătrebuieăs ăvibrezeăchiarădeăJaăînceput.ăDe obicei,ăînăBIDJA,ăMăseăpronun ănazal,ăaproximativăca grupulă„NG"ăînăcuvântulăGANG.ăînăelăseăascundeăîntreaga solu ieăaăproblemei. Aceast ăpronun areănazal ăfaceăs ăvibreze,ăprinăpalatul moale,ăaceaăzon ă„KHA",ăcuprins ăîntreăpunctulădintre sprânceneăşiăglandaăpineal .ăLaăaceastaătrebuieăs ăseăadauge şiăconcentrareaăprofund ,ămereuămaiăintens ,ăcare,ăasociat vibra iilorădateădeăacestăM-M-Mănazal,ăexcit şiămaiăputer- nicăhipofizaăcaăcentruăalăvoin ei. Conform legii generale a biologiei, mai întâi apare ne- cesitateaăuneiăfunc iiăşiăabiaăapoiăseănaşteăorganulărespectiv, şiăinvers,ădac ăfunc iaăîşiăpierdeăactualitatea,ăorganulăse 174 atrofiaz .ăDeăaceea,ăesteănecesarăcaăfunc iaărespectiv ăs ăfie deşteptat ădinănouăînăcorp,ăpentruăcaăs ăseăproduc ădezvol- tarea glandei pineale. Iar aceasta se poate realiza cel mai bineăprinărepetareaămantreiăOMăînăîmbinareăcuădorin a concentrat ădeăaăvedeaă„KHA". Mantra poateăfiărepetat ăşiăînăgând,ătrebuieădoarăcaăla fiecareărepetareăaăaceluiăMănazalăs ăfieăsubliniat ăaceast opera iuneăprinăatingereaăr d ciniiălimbiiădeăpalatulămoale, asigurândăastfelăvibra iaăîntregiiăzoneă„KHA".

Page 115: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Acestăexerci iuăesteănumităNABHOMUDRAăşiăcu- prindeăurm toarele: „Oriundeăs-arăaflaăunăyoghin,ăoriceăarăface,ăelătrebuieăs in ătotdeaunaăr d cinaălimbiiăînăsusă(înăatingereăcuăpalatul moale)ăşiăs -şiă in ătotdeaunaărespira ia."ăDup ăcumăs-a explicatămaiăsus,ăesteănecesarăs ăneă inemărespira iaăpentru concentrareaăgândirii,ăcareăseăintensific ăprinărepetarea mantrei OM. RepetareaăacestuiăOMăşiămedita iaăasupraăsemnifica iei saleăreprezint ăcalea"ă(YOGAăSUTRA,ă1-28). Vechiiăîn elep iăindieniăcunoşteauătaineleămetabolismu- lui, activitatea glandelor cuăsecre ieăintern ăşiăfabricarea hormonilor,ădescopeririăpeăcareăştiin aănoastr ăle-aăf cut abiaăînăsecolulătrecut.ăEiămaiăştiauăşiăcareăesteărolulăpeăcare îlăauăglandele,ăbiocuren iiăşiăcentriiădeăsubstan ăsubtil ă- chakrele - în instalarea unei armoniiăîntreăaspecteleătrupeşti, sufleteştiăşiădivine.ăConformăacesteiăînv turi,ăînăcazulăunui omăcareăseăantreneaz ădup ăsistemulădescrisăanterior,ăareăloc un metabolism spiritual. Vibra iileămantreiăactiveaz ăprinăhipofiz ăceilal i centri - chakrele corpului,ăaleăc rorăr d ciniăfiziceăsunt glandeleăcuăsecre ieăintern :ătiroida,ătimusul,ăpancreasul, suprarenaleleăşiăglandeleăsexuale. Astfel apare, în paralel cu metabolismul fizic al substan- elorăprimareăşiăcuăcircuitulăsubstan elorăfiziceăînăorganism,

metabolismulăsubstan elorăfine,ăînăcareăac ioneaz ăca 175 regulatorăprincipalăhipofizaăşiăcareăseărealizeaz ăprin chakre - „sta iiăaleăspiritua-lului", reprezentate prin flori de LOTUSăşiăcercuriămistice.ăînătotalăomulăareădoisprezece chakre - şapteălaădeplasareaăînăjosăşiăcinciălaădeplasareaăîn sus.ăAceast ăcircula ieăaăsubstan eiăfineăprinăceleădoispre- zeceăpuncteă(resim it ăşiăfizic,ădup ăantrenamenteăprelun- gite,ăsubăformaăuneiăc lduriăputerniceăde-a lungul coloanei) corespunde,ăcumăamăar tat,ăunuiăanădeăevolu ieănatural , astfelăîncâtăunămilionădeăaniădeăevolu ieăpoateăfiăînlocuităîn practic ăprintr-unănum răegalădeăcircuiteă(aproximativăun milion). Deăaiciărezult ăc ădoispezeceămilioaneădeărepet riăale mantreiăauăunăefectăcareăpoateăreduceăcuăadev ratăşi în mod substan ialăperioadaăextremădeălung ădeătimpăcuprins ăîn- tr-un milion de ani. DurataăsunetuluiăspecialăOMăpronun at în modul descris anterior este doar de 2,5 secunde, astfel încât doisprezece milioane de astfel de intervale vor necesita în total circaăoptămiiădeăzile,ăadic ădou zeciăşiătreiădeăani. Dac ăvomădestinaăexerci iilorăunăintervalămaiămareădeătimp, durataăperioadeiădeăevolu ieăvaăfiămaiăscurt :ăînăcondi iile unui antrenament zilnic timp de opt ore, vor fi necesari ceva mai mult de trei ani. Darăcine,ăînăafaraăyoghinilorăindieniăsauăc lug rilor,

Page 116: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

careăîşiăpotăconsacraăînăîntregimeătimpulăactivit ilorăspiri- tuale,ăpoateăaşteptaădou zeciăşiătreiădeăaniăsauăpoateădestina optăoreăzilnicăpentruăastfelădeăexerci ii?ăDeăaiciărezult ăc trebuieăs încerc măoăreducereăaădurateiănecesare,ădarănu prinăprelungireaătimpuluiăzilnicădestinatăexerci iilor,ăciăprin intensificarea lor. Acestuiăscopăîiăserveşteătehnicaătrageriiăspiritualeăcu arcul,ăpeăcareăurmeaz ăs ăoăstudiemăînăpractic .ăAceast tehnic ăseăîmparteăînătreiăp r i: 1)ăAranjareaăs ge iiăînăarc; 2) încordarea arcului; 3)ăLansareaăs ge ii. 176 PUNEREAăS GE IIăÎNăARCăSIăOCHIREA „Punemăînăarcăs geataăascu it ădeădevotamentă(sacri- ficiu de sine)" - gl suieşteătextulăUPANIŞADELOR.ăCe înseamn ă„devotament"? S geataăesteăprincipiulăgândirii.ăPrinămedita ie,ăadic prinărepetareaăexerci iilorădeătragereăcuăarcul,ăeaănuăse ascute,ăc ciădac ăvomătrageădeămulteăoriăşiăoăs geat ăade- v rat ăseăvaătoci.ăDeciăaiciănuăesteăvorbaădespreăoăsimpl repetare a exerci iilorăcareătrebuieăs ăascut ăs geata,ăadic principiulăgândirii.ăînăalădoileaărând,ăs ge ileăseăascutăde obicei înaintea tragerii cu arcul. Cuvântulă„UPAZA"ădinăoriginală(„plinădeăaşteptare, salut ăşezând")ăneăofer ăexplica ia.ăCândătextulăindianăareăîn vedereămedita ia,ăseăfoloseşteătermenulăDHIANAăsauăun cuvântăderivatălaăr d cinaăDHIă(DHIA).ăTermenulăde „UPAZA"ăseătraduceăîns ăcelămaiăbineădreptă„imagine eudetic ". S ăvedemăacumăînăceăfelăpoateăaceastaăs ăascut ăs ge- ile.ăTermenulăgrecescă„euderic"ăînseamn ăimagine,ăfigu-

rativ. Prin urmare, imaginea pe care mai întâi ne-o închi- puiamăexist ăîntr-o reprezentare. Esteănecesarăs ăavemămai întâi o imagine - reprezentareaăplastic ăaăobiectuluiădorit. Presupunemăc ădorimăs ăvedemăoăanumit ăpersoan ,ăca rezultatăalăvedeniilorănoastre.ăAlc tuimăportretulăacestei persoane.ăCeăurmeaz ? înămajoritateaălucr rilorăseărecomand ăs ăneăconcen- tr m,ăprinăaşa-numitaăprivireăcentral ,ăasupraăpunctului dintreăsprânceneleăportretuluiăşiăs ăprivimăf r ăs ăclipim. Astfel, s ăpresupunemăc ăputemăvedeaădintr-oădat ăîntregul obraz.ăSeăafirm ăc ădac ăneăvomămutaăprivireaăpeăchipul portretuluiădeălaăunăochiălaăcel lalt,ălaăgur ,ălaănas,ăureche etc.,ănuăvomărealizaăoăpercep ieăunitar .ăPeălâng ăaceasta, privireaătrebuieăs ăfieăfix ,ăf r ăaăclipi. 177 Cuăalteăcuvinte,ătrebuieăs ăprivimăfixăunăsingurăpunct,ăpe celădintreăsprânceneleăportretului,ăf r ăs ăd măaten ie

Page 117: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

lacrimilor,ăcareănumaiădup ăunu-dou ăminuteădeăprivităf r s ăclipimăvorăîncepeăs ăneăîntuneceăvederea.ăSeărecomand s ănuăleăd măniciăoăaten ie. Toateăacesteaăsuntăîns ătotalăaeadev rate.ăînăprimul rând,ăseăamestec ăîntreăeleăcauzaăşiăefectul,ăînăalădoileaărând esteămaiăbineăs ăproced măexactăinvers.ăTocmaiămutatul privirii de la o parte a chipului la alta este cea care se reco- mand .ăPrivindăîntr-unăsingurăpunctăf r ăs ăclipim,ăcumăse recomand ăînăuneleăc r iăindieneădespreăyoga,ănuăvom ob ineăoăconcentrareăaăgândurilor,ăciădimpotriv ,ăcând concentrarea gândurilor atinge un anumit nivel, privirea fix ăf r ăaăclipiăvine deălaăsine,ăcaăoăconsecin ,ăşiăvom puteaăpriviăastfelăoăjum tateădeăor ăsauăchiarămaiămult,ăf r nici un antrenament. înăalătreileaărând,ăexerci iulăseănumeşteăînăoriginal TRATAKA,ăadic ăplimbareaăpriviriiăpeăsuprafa aăobiec- tului, pentru a evita orice abatere (TRA - aăpreveniăşiăATă- alunecare,ăplimbare).ăDac ăarăfiă„Prevenireaăalunec rii privirii,ăcuvântulănuăarăfiăfostăTRATAKAăci,ădimpotriv , ATAKATRA. Aceast ăalunecareăaăprivirii,ăplimbareaăeiăpeăsuprafa a obiectului,ăesteănecesar ădeoareceăprivireaăfaceăgândulăs ăse men in ăcelămultăcâtevaăsecundeăasupraăunuiăam nunt oarecare.ăînămomentulăurm torăprivireaăurmat ădeăgând alunec ămaiădeparteăşiătrebuieăreaduseăprintr-un efort în punctulăini ial.ăînăvia aănoastr ăfenomenulăacestaăareălocăîn permanen ăatunciăcândădorimăs ăneăconcentr măasupraăa ceva anume. Darăaceastaănuăneăfaceădefelăs ăprogres măînăceeaăce priveşteăcapacitateaădeăconcentrare.ăMultămaiăindicatăeste ca,ălaăconcentrareaăasupraăunuiăaspectăanume,ăs ăfolosim aceast ăuimitoareăparticularitateăaăpriviriiăşiăgândiriiălegat de ea, pentru a privi fiecare detaliu numai atât timp cât îi 178 este necesar privirii pentru memorare, trecând apoi imediat laăunăaltădetaliu,ăpentruăaănuăpermiteăpriviriiăşiăgânduluiăs reuşeasc ărupereaăfiruluiădeăgânduri realizat prin concen- trareă(maiăcorect,ăprinămedita ie). Aceast ăalunecareăaăpriviriiăareăcaăscopăcevaămult maiăimportantădecâtăoăconcentrareăneîntrerupt .ăDeoarece TRATAKAănuăconstituieăînc ăoăconcentrareăaăgândurilorăîn sensul cel mai direct, ci doar preg tireaăpentruăaceasta,ăadic doarăpunereaăs ge ilorăînăarcăşiăochirea.ăConcentrarea reprezint ăîntindereaăarcului. Compara iaăpeăcareăoăfacemăcuăprocesulătrageriiăcu arculăesteăşiămaiăreuşit ădac ăad ug măşiăoăscurt ăexaminare aă intei,ădeoareceăTRATAKAăseăcompuneădinădou ăp r i:ăo prim ăparteăoăreprezint ăaceast ăalunecareăaăpriviriiădespre careăamăvorbit,ăpeăcândăceaădeăaădouaăparteăseăefectueaz ăcu ochiiăînchişi.ăTocmaiăaceastaăreprezint ăochireaăcentrului

Page 118: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

intei,ăcareăseămen ineăpeătoat ădurataătragerii cu arcul, chiar şiădup ălansareaăs ge iiăr mânândăsubăformaăaştept riiăca s geataăs ăloveasc ă inta. Laăfelăcaălaăochireaăreal ,ăcândăochiulănuăvizeaz ăîn- treagaă int ăsauăp r iăaleăacesteia,ăciădoarăcentrul,ăaădoua parte care compune TRATAKA înseamn ănuăoăcontinuare aăalunec riiăcuăochiiăînchişiăaăprincipiuluiăgândirii,ăciăorien- tareaăconştiin eiăasupraăcentruluiăobiectului.ăAceastaăneăva reuşiădac ăs geataăesteăascu it . Cândăprivimăobiectul,ăesteăvorbaănuădespreădorin aădeăa memoraăp r iăaleăacestuiaăcaăs ăni-1 putem închipui apoi, ci doarăs ăc p t măsenza iaăacestuiăobiect,ăimagineaăsaăeude- tic ,ăoăorientareăasupraălui,ăoăaspira ie,ămaiăpeăscurtădevota- mentul pentru acesta. Acestădevotament,ădeşiăreprezint ădoarăpreg tireaăpen- tru concentrare, treceăcaăunăfirăroşuăprinăcentrulăîntregii tehnici. Cu cât acest devotament total este mai puternic, cu atâtăs geataăconştiin eiăesteămaiăascu it ,ăcuăatâtăîntinderea arculuiăcareătrebuieăefectuat ănumaiădeăc treădevotamentăse 179 vaăfaceămaiăuşorăşiăcuăatâtămaiăsigur ăvaăfiălovireaăcentrului intei. Astfel,ă„şedereaăînăaşteptare"ăesteăfor aămotriceăaăîntre- gului proces de tragere cu arcul. Succesul sau insuccesul ei depindădeăacestădevotament:ădac ăcelăcareăefectueaz ăexer- ci iulănuăreuşeşteăs -şiătrezeasc ăunăsim ăeudeticăcorectăfa deăobiectulăales,ăfieăpentruăc ăacestăobiectănu-i spune nimic şiănuăpoateăsim iăcontactulăcuăel,ăfieădinăalteăcauze,ăs geata nuăvaăloviăcentrulă inteiăsauănuăvaănimeriă inta,ăciăvaăloviăcu totulăaltăpunctăsauăvaăc deaăpurăşiăsimpluăpeăp mânt.ăAjunge îns ăatâtaăteorie! înainteădeăaăalegeăobiectul,ătrebuieăs ăneălu măoăm sur deăprecau ieă- s ărealiz măcruceaăspa ial ăaăluiăBUDDHA. Neăaşez măînăpozi iaăcunoscut ăşiătrimitemăînătoateădirec- iileă- înainteăşiăînapoi,ălaăstângaăşiălaădreapta,ăînăsusăşiăîn

jos - gânduriăpentruăpaceaălumiiăşiăur riădeăbineăaproximativ astfel: „Fericireătuturorăfiin elor,ăpaceătuturorăfiin elor,ăbucurie tuturorăfiin elor." Cu cât mai des vom face aceasta, cu atât ne va fi mai bine. Vom afla mai târziuăc ăalătreileaăochi,ăoădat ădeschis, construieşteăoăadev rat ăpunteăc treăceeaăceăvedemăcuăel: gândurileăac ioneaz ăasupraăobiectuluiăviziunii.ăObiectul ac ioneaz ăasupraănoastr ăşiăcuăcâtăobiectulăesteămaiăputer- nic, cu atât mai puternic va fi impactul lui invers. Deăaceeaătrebuieăs ăneăferimăs ătrimitemăgânduriăpline deăur ăsauădorin eăjosniceădeăcucerire,ăasuprireăetc.,ădeoarece vomăculegeăceăamăsem nat. Aceast ăpozi ieăarmonic ăfa ădeătotăceăneăînconjoar realizeaz ăoăbun ăprotec ieăşiăpentruănoiăînşine,ădeoarece

Page 119: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

respingeăgândurileăreleăaleăcelorlal i:ăfiecareăgândăalăaltuia esteăoăentitateămaterial ,ăcareăareăform ,ăculoareăşiăgreutate. Alegemădeciăobiectul.ăCelămaiăbineăesteăs ăalegemădiscul solarăcuăsemnulăOMăcareăseăafl ăpeăcopertaăc r ii.ăDiscul singur nu ne-arăpermiteăexplorareaăcuăajutorulăpriviriiăşiăar 180 puneăsubăsemnulăîntreb riiăîntregulăprocedeuăTRATAKA. Vom decupa din hârtie un disc, pe care ii vom lipi pe un fond albastruădeschis,ăcareătrebuieăs ăreprezinteăcerul.ăPeăacest disc lipim semnulăalbăcareăformeaz ăcuvântulăOMăşi,ădac dorim,ănişteărazeăaurii,ăînăjurulăsoarelui.ăAceastaănuăesteăo joac ,ăciăunăajutorădeăpre ăpentruăochi,ăcumăneăypmăconvinge imediat. Neăaşez măînăfa aăacestuiădiscăsolarăşiăîlăprivimădou -trei secunde. înainte caăprivireaăs ăaluneceădeăpeăsuprafa aălui, începemămişcareaădeăexplorare:ămaiăîntâiăpeăraze,ăapoiăpe literele albe ale cuvântului OM, apoi din nou asupra discu- lui,ăaărazelorăetc.ăToateăacesteaădureaz ădou -trei minute. Apoi, închidem ochii. în întuneric vedemăînăfa aăochilorăînchişiăurmaădiscului solar,ăcareădispareălent.ăAceast ăurm ănuăarăfiăexistatădac n-arăfiăfostăfondulăşiăarăfiătrebuităs ăneăconcentr mădirectăasu- praăimaginiiăsoarelui,ăcumăfacăorbii.ăUneleădintreălucr rile indieneărecomand ăprivireaăreal ăc treăSoare. Darăaceast ăinterpretareăvineădeălaănecunoaştereaăfap- tuluiăc ăcerulă(KHA)ădinăscrierileărespectiveănuăreprezint cerul fizic, ci locul plasat deasupra palatului. De aceea, privitulăsoareluiărecomandatădeălucr rileărespectiveăpoateăfi doar imaginar. Privitulădisculuiăsolarăseărealizeaz ăfoarteădistinctăîn zonaăhipofizei,ăceeaăceăarat ăconectareaăcentruluiăhipofizei. Dac ,ăaşaăcumăseăîntâmpl ăînăzoriiăzilei,ăcândăconştiin aănu esteăînc ăperfectătreaz ,ănuăapareăaceast ăsenza ie,ănuăare niciăunăsensăşiăcontinu mătentativele. Celămaiăbunămijlocădeăaăob ineăsenza iaădeăpresiune este MUNAKI MUDRA - „peceteaăbroaştei":ăr d cina limbiiăseăatingeădeăpalatulămoale,ădeăcareăseăfreac ădeăcâteva ori.ăSevaăproduceăimediatăsenza iaăc utat .ăAceast ăpozi ie aălimbiiăseărecomand ătotdeaunaălaăexerci iileădeărespira ie şiăînătoateăcazurileădeăconcentrare. 181 ÎNTINDEREA ARCULUI „întindeăarculăcuăconştiin aăîndreptat ăc treăsuflet"ă- gl suieşteăformula. Orientareaăsufletuluiăesteădevotamentulăfa ădeăobiect dobândit ăprinăTRATAKAăşiăcareăreprezint ăsinguraăfor elastic ,ăceaăcuăajutorulăc reiaăseăîntindeăcoardaăarcului.

Page 120: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Aceast ăîntindereăaăarculuiăreprezint ăceaămaiăimportant parte - concentrarea. Darăapareăoăproblem :ăasupraăcuiăurmeaz ăs ăneăcon- centr mă- asupraăobiectului,ăadic ăaăreprezent riiăacestuiaăîn conştiin ,ădeciăasupraăformeiăexterioare,ăsauăasupraăcen- truluiăînăcareăesteăprezentat ăaceast ăform ,ădeciăînăprimul rând asupra centrului dintre sprâncene, centrului hipofizei, sau asupra unui alt punct din cap, de exemplu asupra creştetului,ăundeăindieniiăconsider ăc ăseăg seşteăorificiulălui BRAHMA - poarta NIRVANEI. Astfelădeăproblemeăderuteaz ăunăîncep tor.ăSunt necesariăani,ăzeciădeăaniăsauăchiarăoăvia ădeăom,ăpân ăcând încep torulăajungeălaăconcluziaăc ătoateăacesteăprobleme suntăinutile.ăPrincipiulăgândiriiăîşiăg seşteăsingurăceaămai bun ăcaleăşiăcentrulăpotrivit,ădac ăseărealizeaz ăoăconcentrare corect . Darăcândăoăputemănumiăcorect ? Concentrareaăesteăcorect ăatunciăcândăseădezvolt ăde la sineădinăetapaăprecedent ,ăadic ădinăTRATAKA,ădinădevo- tamentulăfa ădeăobiect,ăpeăscurt,ădinăconcentrareaăasupra senza ieiăobiectului.ăTextulăindianăvorbeşteăclarădespre întindereaăarculuiăcuăconştiin aăorientat ăspreăsuflet. Darăceăînseamn ăconcentrareaăasupraăsenza ieiăobiec- tului? Dac ăesteăconcentrareăaăgândurilor,ăatunciănuăcumva trebuieăs ăînsemneăc ăgândurileănoastreătrebuieăs ăfieăcon- centrateăasupraăobiectului,ăcuăalteăcuvinteăc ănoiăînşine trebuieăs ăfimăconcentra iăasupraăgândurilorănoastre despre 182 acestăobiect?ăînătoateăc r ileădeăyogaăesteăscrisăc ătrebuieăs st pânimăgândurile,ăs ăleăconcentr măînăfinalulăevolu iei logiceăsauăs ăleăînl tur m. Asemeneaăcerin eăseăg sescăîns ă(ceeaăceăîlăvaămira, probabil,ăpeăcititor)ănumaiăînăc r ileădeăyogaăap ruteăîn Occident.ăNic ieriăînăscrierileăoriginaleăindieneănuăleăvom g si.ăAşa-numitaăconcentrareăaăgândurilorăexist ănumaiăîn lucr rileăoccidentaleăsauăscriseădeăindieniăpentruăOccident. înătexteleăsanscriteănuăexist ăniciăoăexpresieăechivalent . Ceeaăceăînălucr rileăoccidentaleăseănumeşteăconcentrareădin cauzaăabsen eiăunuiăechivalentăexact,ăînătexteleăindiene apareăcaă„DHARANA"ă- „RE INERE,ăPERSEVEREN-

".ă„DHARANA"ănuăseărefer ălaăpropriileănoastreăgân- duri,ăcareănuăapar inăfiin eiănoastre,ăciămaiădegrab ăconsti- tuieăoaspe iăaiăconştiin eiănoastre,ăşiăînseamn ănuăoăconcen- trareăaăvoin ei,ăciăconcentrareaăsubstan eiăgândirii. Deăaiciărezult ăc ănuăesteăindicat ăşiăniciăsuficient concentrareaă„men inereăaăgândului"ăaşaăcumăesteăîn eleas şiăpracticat ăînăOccident.ăConştiin aăesteăre inut ătocmai asupraăst riiăcareăapareăînăeaălaăunăanumităgând,ădarănu asupra gândului propriu-zis.

Page 121: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Darăceăreprezint ăaceast ăstare?ăEsteăsim ulăobiectului, careăapareăatunciăcândăîlăprivim,ăcaăoădorin ădeăa-1 cuprinde. Cuăalteăcuvinte,ătrebuieăs ăneăconcentr măasupraăsim ului ideiiăşiănuăasupraăideiiăpropriu-zise. Acumăîn elegemădeăceătrebuieăs ăfieădezvoltatădevota- mentulăfa ădeăobiect: „Cuăcâtăacestaăesteămaiăputernic,ăcuăatâtămaiăputernic este urma, cu atâtăesteămaiăpregnantăsim mântulăcare r mâneăînăconştiin aănoastr ." Deciătrebuieăs ăneăconcentr mănuăasupraăreprezent rii sauăformeiăexterioareăaăobiectului,ăciăasupraădorin eiădeăaăve- deaăacestăobiectăînăîntuneric,ăînăfa aăochilorăînchişi.ăAceasta deoareceăsim ulăobiectuluiănuăesteăaltcevaădecâtă„pip ire 183 interioar ",ăînădorin aădeăaăvedeaăinclusăcentrulăvoin ei (hipofiza).ăDeăaiciărezult ăformulaăfinal : „Trebuieăs ăprivimă«sim ulăobiectului»ăcaăşiăcumăam puteaăvedeaăînăacestaăobiectulăînsuşi." Totodat ,ătrebuieăs ăneăstr duimăs ămen inemăcâtămai multăacestăsim mânt. înăexemplulăpracticăcuădisculăsolarăşiăsemnulăOM,ăcon- centrareaăesteăefortulădeăaăsim iăsim ulăacestuiăobiectă(senti- mentulăc ăSoareleăseăafl ăînăpunctulădeălaămijloculădistan ei dintreăsprâncene),ălegatădeădorin aădeăaăvedeaăcuăadev rat acestădisc,ămaiăîntâiăf r ăsemnulăOM,ăapoiăcuăacestăsemn. Practic aceasta se reduce la a privi în centrul dintre sprâncene,ăceeaăceăputemăfaceăf r ăaăneăîncrucişaăochii. CuvântulăMADHIAăînseamn ă„prin" iarăsemnifica ia întregiiăexpresiiăesteă„aăpriviăprinăpunctulădinămijlocul distan eiădintreăsprâncene".ăAcestăfelădeăaăpriviăconduceăla ob inereaăsim uluiăhipofizei. Acesta este un fapt uimitor. Oricât de puternic ne-am concentraăasupraăsim uluiăzoneiădintre sprâncene, nu îl vom sim iăcaăatare,înăschimbăvomăc p taăsim ulăzoneiăhipofizei. Mijloacele auxiliare - ap sareaăr d ciniiălimbiiăde palatulămoaleă(MUNDAKIăMUDRA)ăşiăconcentrareaăasupra sim uluiăpunctuluiădeălaămijloculădistan eiădintreăsprâncene - suntănecesareănumaiădiminea a,ădac ăneălipseşteăsim ul presiunii în zona hipofizei, care nu este produs numai de TRATAKAă(sauăînăabsen aăacesteia,ăcumăesteăcazulăorbilor). înătimpulăzileiăşiăîndeosebiădup ăoraă21.00ăacestăsim apareăfoarteăuşor.ăSingurulămijloc necesar pentru realizarea concentr riiă(întindereaăarcului)ăesteăprivireaăînăsim ul obiectului,ăcuădorin aădeăa-1 vedea. Astfel, aceasta nu este o reprezentare,ăciădoarăoăaşteptare.ăNeăesteădeăajutorăs ădorim cuăardoareăşiăs ăneăaştept măs ăvedemăp r iăale obiectului sauăîntregulăobiect,ăs ăneăstr duim,ătotodat ,ăs ă„construim din întuneric" ca dintr-oăargil ăobiectulărespectiv,ăchiarăîn fa aăochilor. 184

Page 122: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Obiectul pe care l-amăprivităastfelăîncepeăs ăseădeplaseze în interiorul capului nostru, exact la felăcaăoăs geat ,ăatunci când arcul este întins - în sens invers celui în care va porni ea.ăCelăcareăseăantreneaz ăvaăobservaăînăacelaşiătimpăc ăiăse opreşteărespira ia.ăAcestaăesteăunăsemnăc ăprocesulăde concentrareăseădesf şoar ăaşaăcumătrebuie,ăînămodăcorect. Oprireaărespira ieiăesteăunăfenomenănormalăînătimpulăcon- centr riiăşiănuătrebuieăs ăconstituieămotivădeăîngrijorare.ăAr fiămaiăr uădac ărespira iaănuăs-ar opri, acesta constituind un semnăsigurăc ăcevaănuăesteăînăregul ăînăceeaăceăpriveşteăcapa- citateaănoastr ădeăconcentrare.ăCândărespira iaăseăopreşte trebuieăs ăîncerc mădoarăs ănuăîmpiedic măconcentrareaăşiăs atenu mătrecerileădeălaăinspira ieăiaăexpira ieăşiăinvers. Apareăîntrebarea:ăceădurat ăs ăaib ăconcentrareaănoastr ? Teoriaăyogaăsus ineăc ăesteănevoieădeădou ăoreăde DHARANAăcontinu ăpentruăaădeschideăcentrulăvederii.ăDe aceea durata exercitiilor depinde în principal de timpul cât seămen ineăprincipiulăgândiriiăasupraăobiectuluiărespectiv. Aiciămaiăac ioneaz ăîns ăşiăoăalt ălege,ăsimilar ăunei legi din planul material: în cazul energiei electrice, intensitatea este propor ional ăcuăp tratulătensiunii.ăAceastaăînseamn ăc , dac ăînălocădeădou ăoreăvomăconsumaăpentruăconcentrareăo singur ăor ,ăputereaădeăconcentrareăvaăreprezentaănuăoăjum - tate, ciăunăsfertădinăceaăini ial ,ăiarădac ădurataăexerci iului vaăfiădoarădeăoăjum tateădeăor ,ăeaănuăvaămaiăfiădecâtă1z16 etc.ăPrinăurmareăşedin eleădeăoăjum tateădeăor ăvorătrebuiăs continueătimpădeăşaisprezeceăzileălaărând.ăBorisăSaharovăa alc tuităurm torul tabel: Dou ăoreădeăşedin ăneîntrerupt ă1ăzi; Oăor ăpeăziăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă4ăzile; 30 de minute pe zi 16 zile; 20 de minute pe zi 32 de zile; 15 minute pe zi 64 de zile; 10 minute pe zi 144 de zile; 7 minute pe zi 365 de zile. 185 Aceste cifre sunt, desigur, aproximative. Capacitatea noastr ădeăconcentrareăcreşteăşiăfaceăs ăseărestrâng ătimpul necesar. Tabelul ne esteătotuşiădeăfolos,ădeoareceăneăarat raportulăaproximativăîntreăefortăşiărezultate.ăDeşiăac ioneaz într-unăfelăasupraăner bd riiănoastre,ăneăarat ătotuşiăcareăar fiătermenulălaăcareăneăputemăaştepta,ăcuăaproxima ie,ăs ob inemărezultate,ădac ăvomăfiălaăfelădeăsilitoriăpeătoat durata.ăTimpulănecesarănuăesteăexagerat,ădac ăfacemăo compara ieăcuăceiădou zeciăşiătreiădeăaniăcâtătrebuieărepetat mantraăOM.ăDup ăcumăamămaiăspus,ăconcentrareaătrebuie orientat ăc treăobiectăpeătoat ădurataăexerci iului.ăNeăvaăfiăde mareăajutorăunăşiretlicănevinovat,ădarăutil,ăşiăanume:ăla fiecareăexerci iuăcareăurmeaz ătrebuieăs ăneăimagin măc

Page 123: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

Soareleădevineătotămaiăstr lucitor. Desigur,ăsuccesulăînăacestăexerci iuădificilănuăînseamn înc ădeschidereaăcomplet ăaăceluiăde-al treilea ochi. Acesta vaăfiădoarăunăprimăsemnăalăsuccesului,ădac ăfacemăabstrac ie deăceeaăceăreprezint ăcuăadev ratăprimulăsemn:ăunăvis deosebitădeăviuăşiăsugestiv,ăpeăcareăîlăvomăaveaăînănoaptea careăurmeaz ăprimuluiăexerci iuădeăconcentrare.ăDeocam- dat ăaceasta va fi doar o viziune de treapta întâi (lucruri neobişnuite).ăOricâtădeămobilizatorăesteăîns ăacestăprim succes,ăelănuăconstituieăînc ăunăsemnăc ăarătrebuiăs ăseătreac laăexerci iileăurm toareiăetape.ăDinăcândăînăcândăîns ăputem verificaădac ănuăaparăviziuniădinăaădouaătreapt ,ăsauăchiar obiectulăînsuşi. „Dac ăpeătimpulăconcentr riiăconştiin eiăinsist mădin toateăputerileăasupraădorin eiădeăaăvedeaăunăobiectăînăîntu- neric,ăînăfa aăochilorăînchişi,ăimediatăceăneăvomăamintiăde aceastaăneăvaăap reaăviziunea obiectului respectiv." Uceniciiămeiăafla iăînăstareădeătrans ăînătimpulăcursurilor c l toreauăînăafaraăcorpuluiăfizic.ăViziunileăceăseăderulauănu contauăpentruăei,ăciămaiădegrab ăceeaăceăaveauăs ăperceap cuăexactitate.ăînăcursulămedita iilorăîiăduceamăîn timpul prezentălaăeiăacas ăşiăleăsugestionamăs ăpriveasc ăceasul 186 careăindicaăoraăexact ăînălocuin aălor.ăMarcamăora.ăAproxi- mativăşaizeciălaăsut ăspuneauăcuăexactitateăoraăcândăle sugeram aceasta. Concentrareaăasupraădisculuiăsolarăesteăcrucial ăîn tim- pulăexerci iuluiăspiritualădeătragereăcuăarcul,ăîndeosebiădac areăşiăsemnulăOM.ăSenza ionalăesteăc ăacestădiscădeăpe copertaăc r iiăareăproprietateaădeădeschidereăaăclarviziunii, clarmirosului,ăclargustului,ăprecumăşiăaătelepatiei.ăOb inem înc ăoăconfirmareăaăinfluen eiăpeăcareăoăareăacestăexerci iu prinăapari iaăsenza ieiădeăc ldur ăde-a lungul coloanei vertebrale,ămen ionat ăanterior,ăcaăoătrezireăaăfor eiămistice KUNDALINIă(cumăesteădenumit ăpoeticăînăscrierileăin- diene). C lduraăaceastaăseăridic ătreptat,ăurc ăde-a lungul coloanei,ăpân ăsus.ăCuăajutorulăeiăseădeschidăto iăcentrii, inclusivăalătreileaăochiăsauăFloareaădeălotusăcuăşaseăpetale,ăca oăfloareăadev rat ăcareăseădesfaceăînătimpulăierniiăîntr-oăser . Pentruăcaăacesteăvaluriădeăc ldur ăs nuăd unezeăexerci iului, seărecomand ăefectuareaăunuiăanumităexerci iuădeărespira ie, cunoscutăsubănumeleădeă„FOALE"ă(BHASTRIKA). EXERCI IUăDEăAMPLIFICARE A ENERGIILOR (FOALE) Neăaşez mădreptăşiărespir m,ăalternândărapidăinspira ia şiăexpira iaă(dinădiafragm ),ădeăaproximativădou zeciăde ori,ăcaăoăpomp ădeăaeră(f r ăîncordare).ăApoiăinspir mălent şiăprofund,ămen inemăcâtăputemădeămultăaerulăînăpl mâniăşi expir mălent.ăRepet mătotăacestăcomplexărespiratorădeătrei ori, concentrându-neăgândulădeăfiecareădat ăasupra coccisului,

Page 124: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

aăcoloaneiălaăîn l imeaăplexuluiăsolarăşiăapoiăaăzoneiăcer- vicale a coloanei, în dreptul fosei cervicale. Vom constata deăfiecareădat ,ălaărepetareaăacestuiăexerci iuădeărespira ie,ăc toat ăcantitateaădeăc ldur ăconcentrat ăîntr-un punct se ridic ălaăpunctulăurm toră(adic ădeălaăcoccisăpân ăînădreptul 187 plexuluiăsolar,ădeăaiciălaăfosaăcervical ăşiăapoiămaiăsus). Acesteăexerci iiăseăefectueaz ăînătimpulăconcentr riiăasupra disculuiăsolar,ăimediatăceăapareăsenza iaădeăc ldur .ăînăacest timp nu vom întrerupe concentrarea. Cuătimpulăîncepăs ăapar ăfrecventădiverseăfragmenteăde viziuni,ădinăprimaăşiăuneoriădinăaădouaătreapt .ăPentruăa înaintaăcuătoat ăconvingerea,ătrebuieăs ăîncepemăexerci iul cuăviziunileădeăchipuriăumaneăşiăpeisajeăabiaădup ăceăneăva ap reaăviziuneaăuneiăfl c riăfoarteăluminoase,ăcareăîmpr ştie raze.ăViziuneaăaceastaătrebuieăs ăfieălaăfelădeăvieăcaăoăflac r real ,ăv zut ăcuăochiiăfizici.ăEaăîiăapareăfiec ruiaădeăcâteva oriăşiăindic ămomentulăînăcareăoriceăomăcareăefectueaz acesteăexerci iiăpoateătreceălaăetapaăsuperioar ăaătragerii spirituale cu arcul - KHATCHARIăMUDRAă(r t cireaăîn KHA - lansareaăs ge ii).ăAceast ăflac r ăreprezint ălimbaăde focăcareătrebuieăînghi it ,ăadic ,ăprinăorificiulădinăpalatul moale, trebuie condus ăpân ălaăglandaăpineal .ă(Procesul acestaăesteăîn elesădeăfoarteămul iăsubăaspectămaterial:ălimba fizic ,ăprinăanumiteăprocedee,ăesteăascuns ăînăglot ,ăyoghinii reuşindăprinăaceastaăs ăînfrâng ăfoamea,ăsetea,ăbolileăşi moartea,ăputândăfiăşiăîngropa iăde vii.) în locul acestei limbi deăfocăpoateăap reaăuneoriăşiăviziuneaăuneiăluminiăce împr ştieărazeăînăjur.ăînăcazulăconcentr riiăasupraăsim ului hipofizeiăreuşimăuneoriăs ăreducemăîntr-oăm sur ăpresiunea, şiăatunciăaparăviziuniăluminoase,ădeăexempluăflac raăunei lumân riăcareăardeăpâlpâindăşiăseăvedeăfoarteăclar.ăViziunile acesteiăfl c riănuăsuntăcevaăimaginar,ăciăaparăcompletăpe neaşteptateăşiăsuntăatâtădeăpregnanteăşiădeăluminoase,ăîncât acoper ătoateăcelelalteăfenomene. LANSAREAăS GE II „Cunoaşteă inta veşnic "ă- în aceste cuvinte este cu- prins ăîntreagaătain ăaăultimeiăac iuni:ăfinalizareaătrageriiăcu 188 arcul.ăDup ăceălanseaz ăs geata,ăarcaşulăpriveşteăneab tutăîn direc iaăînăcareăaăplecatăaceasta,ăs ăvad ădac ăaălovită intaăîn centrulăei.ăLaăfelăşiăarcaşulăspiritual,ădup ăceăşi-a relaxat toat ăîncordareaăconştiin ei,ătrebuieăs ăpriveasc ăobiectul pe care 1-aă intit.ăDarădac ăadev ratulăarcaş,ăcareăfoloseşteăun arcăfizic,ădup ăceăaădatădrumulăs ge iiănuămaiăpoateăinfluen a traiectoria acesteia sau zborulăeiăspreă int ,ăarcaşulăspiritual seăpoateăopuneă„rafalelorădeăvânt"ăcareăaparăînăconştiin aăsa, poateă ineăsubăcontrolăzborulăs ge iiăsaleăspirituale. Acestăcontrolănuătrebuieăs ăconstituieăoănou ăcon-

Page 125: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

centrare,ăcareăs ălansezeăoănou ăs geat ,ădeăparc ăarămai trageăoădat .ăDarănuătrebuieăs ăfieăniciăoăaşteptareăpasiv . „Cunoaşteă inta"ă- aşaăspuneăformula.ăNuătrebuieăs admitemăniciăunăaltăgândă(„rafal ădeăvânt"),ădeoareceăfiecare abatereădeăacestăfelăvaădenaturaărezultatul,ăvaăabateăs geata de pe direc iaăceaăbun ,ăiarăaceastaăînseamn ăc ăînălocul obiectuluiăvizată( inta)ăeaăvaăioviăoăalt ă int ă- gândul întâmpl tor.ăDar,ăpeădeăalt ăparte,ăaceast ăfaz ădeăcunoaştere aă inteiănuătrebuieăs ăreprezinteăoăreprimareăactiv ăaăoric ror momente ce ne pot sustrage. Cuăalteăcuvinte,ădurataăşiăefi- cien aăacesteiăetapeădeăcunoaştereăaă inteiădepindănemijlocit deăamplitudineaălaăcareăamăîncordatăarcul,ăadic ăde concentrare.ăDeoareceăoriceăfor ădetermin ăoărezisten ăa mediului exterior (în cazul nostru - o oboseal ăaăgândirii), conformălegiiăgeneraleădeăob inereaăaăformeiăaerodinamice, vomăaveaăoăcurb ăminim ădeăoboseal ,ăcareăreprezint ,ăîn acelaşiătimp,ăunămaximumădeăputere. înăacestăfel,ămaximulăseăafl ălaă3z4ădinălungimeaăcurbei fa ădeăpunctulăini ial.ăLungimeaătotal ăaăcurbeiăesteăcuăatât maiămic ,ăcuăcâtăpantaăeiăesteămaiămare.ăînăpractic ărezult deăaiciăc ,ăcuăcâtătensiuneaăconcentr riiăesteămaiămare,ăcu atâtăesteămaiăscurtăefectul,ăadic ăviziunea,ăcontrarăaştep- t rilor,ăareăoădurat ămaiămic .ăDeăaiciărezult ăoăimportant concluzieăpractic :ăcuăcâtăconcentrareaăesteămaiăcalm ,ăcu atât durata viziunii este mai mare. 189 Caăşiăpân ăacum,ăneăvineăînăajutorăterminologiaăindian . DHARANAăînseamn ă„re inereaăprincipiuluiăgândirii"ăşiăo traducem prin concentrare numaiădatorit ăresurselorăinsu- ficiente ale vocabularului nostru occidental. Prin concen- trareănoiăîn elegemătotdeaunaăoăanumit ăîncordare,ăoăpre- siuneăexercitat ădeăgândire,ăpeăcândăre inereaănuăesteănimic altcevaădecâtă„sprijinire",ă„uşurare",ă„proptire" de obiect prinăefectulăproprieiăgreut i,ăcuăminimădeăefort.ăCuăalte cuvinte,ăDHARANAădenumeşteătocmaiăceeaăceăamăavutăîn vedereăvorbindădespreăcurbaăminim ădeăoboseal ăsauăcurba maxim ădeăputere.ăEsteăînc ăoădovad ăc ăîn elep iiădin vechimeăcunoşteau bine bazele mecanicii moderne. Principiulăgândiriiătrebuieăs ă„apese"ădeciăasupraăobiec- tuluiănumaiăcuăpropriaăsaăgreutate,ăatâtăşiănimicămaiămult. Dac ăpresiuneaăpeăcareăoăexercit ăesteăpreaăputernic ,ăcurba deăputereăcreşteăpreaăbruscăşiădurataăputerii esteămicşorat . Dac ăpresiuneaăvaăfiăpreaăslab ,ăpantaăcurbeiăesteăpreaămic şiăsuccesulăvineămultăpreaălent.ăAceastaăesteătainaăconcen- tr rii. Diferen aăîntreădestindereaăconcentr riiăşiămedita ie const ădoarăînărespira ie:ăcuăcâtăîncerc mămaiămultăs re inemăunăobiect,ăimagineaăsaăinterioar ,ăcuăatâtămaiămult seăîncetineşteăinspira ia,ăcareădevineădinăceăînăceămaiălent , pân ăatingeăpunctulădeămaximum,ăiarăapoiătreceăînăcontrarul

Page 126: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

s uă- expira ia.ăAstfel,ăesteăconectat ămedita ia.ăDeăaici rezult ăc ,ăpentruăaprofundareaăconcentr rii,ăseăvaăprelungi fazaădeăinspira ie,ăiarăpentruăaprofundareaămedita ieiă- faza deăexpira ie.ăCândărespira iaăseăvaăîncetiniăatâtădeămult, încâtăvaădeveniănesesizabil ,ăaparăfantasmeădeălaăprimaăpân laăaăpatraătreapt ă- cea superioar ;ărespira iaăscadeăînăconti- nuareătotămaiămult,ăpentruăcaălaăaăpatraătreapt ăs ădevin nul ,ăs ăseăîntrerup ăcomplet.ăînăleg tur ăcuăaceasta,ăîn momentulăviziuniiăconştiin aădeăsineădispareătotal,ăomulăuit deăsine.ăAceast ăstareăseănumeşteăLA1Aă(întrerupere)ăşiăse refer ăatâtălaărespira ie,ăcâtăşiălaăconştiin aădeăsine. 190 T Exist ăşiăoăalt ădiferen ăimportant ăîntreăconcentrareăşi medita ie,ăcaracterizat ăreuşităprinăcomparareaăcuătehnica trageriiăcuăarcul.ăAceastaăseărefer ălaădirec iaăaten iei.ăDac înăcazulăconcentr riiăconştiin aăesteăorientat ăspreăcentrul dintre sprâncene, prin aceasta manifestându-seăsenza iaăc obiectulăesteăretrasătotămaiăadâncăînăinteriorulăcapului,ăaşa cumăs geataăesteătras ăînapoi,ăînăsensăinversăzboruluiăei,ăîn cazulămedita iei,ăaten iaătrebuieăorientat ăc treăcelăde-al treileaăochi.ăVomăaveaăsenza iaăc ăprivireaăinterioar ăse îndreapt ăc treăcentrulădintreăsprâncene.ăAcestăfapt,ădeăcare ne putem convinge fiecare, a condus la o interpretare incorect ăaăacesteiătehnici:ămul iăîşiăîncrucişeaz ăochiiăla r d cinaănasuluiăsauăîşiăprivescăr d cinaănasului,ăceeaăceănu esteăcorect.ăTrebuieăîn elesăcâtăseăpoateădeăbineăc ăorientarea ochiuluiăinteriorăspreăpunctulădintreăsprânceneătrebuieăs fieăprodus ănumaiăprinătransferareaăpriviriiăc treăinteriorăşi nuăîncrucişândăochii,ăochiiănuăparticip ălaăacestăexerci iu,ăla fel cum privitul în cel de-al treilea ochi, în centrul capului, undeălaăconcentrareăsim imăoăgreutate,ăneătrimiteădeăîndat privirea înainte, în punctul plasat între sprâncene,ăc tre exterior.ă inândăseamaădeăaceasta,ătrebuieăs ăinterpret măşi s ăîn elegemăexactătoateăindica iileăcon inuteădeăsursele originaleădespreătehnicaăpriviriiăînăacesteăexerci ii. Cândăanumeăesteănecesarăs ăseătreac ădeălaăconcentrare la medita ie?ăAceast ătrecereăareălocădeălaăsine,ăînămomentul intersect riiăobiectuluiăcuăpunctulăsenza ieiădeăap sareăpe careăoăsim imăînăcap.ăCititorulăpoateăefectuaăurm torulăexpe- riment:ăs ăseăconcentrezeăasupraăcentruluiăcapuluiăpentruăo clip ,ăiarăapoiăs ăse abat ăfoarteăpu inădinăacestăpunctăîn direc iaăglandeiăpineale.ăVaăsim iăimediatăcumăvedereaăse „lanseaz "ăînainte,ăînăcentrulăplasatăîntreăsprâncene. Exist ,ăprinăurmare,ădou ătesteădeăconcentrare,ăcareăse succedăautomat,ăunulădup ăaltul: 1. Concentrarea,ăînăadev ratulăsensăalăcuvântului,ăcaăo men inereăaăprincipiuluiăgândiriiăpeăobiect.ăAceast ătreapt 191

Page 127: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

esteăcaracterizat ătotdeaunaăprinărespira ieăcontinu ,ăprelun- gireaăinspira ieiăşiămen inereaăaeruluiăînăpl mâniăşiăprin orientareaădirec ieiăprivirii asupra centrului dintre sprân- cene.ăPrinăaceastaăseărealizeaz ăîntindereaăarcului. 2.ăMedita iaăpropriu-zis ,ăcaăoăcontemplareăaăobiectului înăcentrulădintreăsprâncene.ăEaăesteăînso it ătotdeaunaăde respira ieănesesizabil ,ăprelungireaăexpira ieiăşiăpauzeăf r aerăînăpl mâni,ăşiăorientareaăspreăalătreileaăochi,ăînămijlocul capului, unde apare presiunea la concentrare. Prin aceasta se realizeaz ălansareaăs ge iiă(formaăgând). Deoareceăacesteădou ătrepteăseăsuccedăautomat,ăaşaăcum amămaiăar tat,ălaăfiecareăîntrerupereăaămedita ieiădeăgânduri noiăşiărevenireălaăclaritateaăanterioar ăaăgândirii,ăesteănecesar s ăînv măs ănuăamestec măacesteăfaze.ăDeăexemplu,ănu esteăpermisăs ădesf şur mătreaptaăîntâiăînso it ădeărespira ie nesesizabil ,ăiarăpeăceaăde-a doua - deărespira ieăcontinu ; nuăesteăpermisăs ăorient măconcentrareaăspreăalătreileaăochi, iarămedita iaă- direct în centrul dintre sprâncene. Dinătoateăacesteaădeducemătehnicaăfinal ăaăvederiiăf r ajutorul ochilor. 1.ăSeărecomand ,ădeşiănuăseărefer ănemijlocit la vederea f r ăajutorulăochilor,ăs ăseăefectuezeăînăprealabil,ătimpăde dou zeci-treizeciădeăzile,ăantrenamenteădup ămetodica descris ăînăprimaăparte,ăpân ălaăob inereaă„miresmeiăcereşti" sauăaă„gustuluiăparadisiac".ăAcestăantrenamentăesteănecesar deoareceăsuccesulăpeăcareăîlăob inem,ăcelăpu inăînăunaădintre acesteădirec ii,ăneăconfer ăoăîncredereăputernic ,ătenacitate şiăr bdareăpeăcursulăexerci iilorăşi,ăînăplus,ăoăreprezentareăa concentr riiăcorecte. 2.ăăCândăatingemănivelulădeăst pânireăaăexerci iilor de respira ieăşiăaăpozi iilorăcorpului,ăîncepemăexerci iile TRATAKAăasupraădisculuiăsolarădesenatăpeăhârtie.ăDup dou -treiăminuteădeăcontemplare,ăînchidemăochiiăşiădorimăs vedemăacestădiscăsolarăcuăsemnulăOMăînăîntuneric,ăînăfa a ochilorăînchişi.ăNeăstr duimăs ămen inemăsoareleăînăgând. 192 Pozi iaălimbiiăesteăcuăr d cinaăpeăpalatulămoaleăalăcerului gurii.ăNuătrebuieăs ăuit m,ătotodat ,ăs ărepet măcontinuu sunetulăOMăcuăpronun iaăcorect . 3.ăDup ăceăavemăviziuneaăunorălucruriăneobişnuite,ăba chiarăşi r spunsuriălaăîntreb rileăformulate,ăputemăîncepeăan- trenamentele cu portrete ale unor persoane: vom determina oăcunoştin ăsauăoărud ,ăcuăcareăavemăcontactăsufletesc puternic,ăsauăoăpersonalitateăpeăcareăamăv zut-o adesea, actor,ăomădeăştiin ăsauăpentruăcareăp str măunăanume sentiment.ăTimpădeăcâtevaăminuteăefectu măTRATAKAăcu portretulăacesteiăpersoane.ăDup ăceăprivimătr s turile chipuluiădinăportret,ăvomăob ineăsim ulăacesteiăpersoane,ăde parc ăniăs-aăal turat.ăînchidemăochiiăşiăneăconcentr măpe dorin aădeăaămen ineăacestăsim mântăsauăchipulăinteriorăîn

Page 128: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

întunericulădeădinainteaăochilorăînchişi.ăApoiăexpediem obiectul,ăîmpreun ăcuăsim mântul,ăînăinteriorulăcapului. Nuătrebuieăs ămen inemăcuăfor aăobiectulăînăcentrulădintre sprâncene. Principiul gândiriiătrebuieăs ăfieăorientatăexclusiv asupraăsim uluiăobiectului.ăRespira iaătrebuieăs ăfieăconti- nu ,ăiarămâinileăcelămaiăbineăesteăs ăfieă inuteăpeăgenunchi. 4.ăăCândăsim imăc ăobiectul,ăînăr t cireaăsaăprinăKHA (dinăcentrulădintreăsprânceneăpân ăînăcentrul capului), se apropieădeămijloculăcapului,ăîncerc măs ăprivimăsim ul obiectului,ădeăparc ăs-arăg siăînăpunctulăînăcareăproduceăpre- siuneaălaăconcentrare.ăImediatăceăvedereaăinterioar ă inteşte dinănouăînăcentrulădintreăsprâncene,ăcontempl măobiectulăîn alătreileaăochi.ăRespira iaătrebuieăs ăfieănesesizabil .ăNu avemănevoieădecâtădeăaşteptareaăviziuniiăobiectuluiăînăal treilea ochi (indirect în centrul dintre sprâncene). 5.ăCândăneăfur ăcontemplareaăapareăviziuneaăobiectului, care,ăînăfunc ieădeăgradulăpân ălaăcareăamăevoluat,ăseăapro- fundeaz ăsauăseăstinge,ăl sândăoăurm ăcareăpâlpâie.ăînăaceast etap ăprocesulădescrisăneăserveşteădoarădreptăexerci iu. 6.ăDup ăoăpractic ăsuficientădeăîndelungat ,ăatunciăcând reuşimăs ă„prindem"ăacelaşiăobiectăşiăaădouaăoar ,ăputem 193 reuşiălansareaăs ge iiăf r ăs ăîncord măarcul,ădirectădinăal treilea ochi, din spatele glandei pineale sau din centrul dintre sprâncene,ăprivindăpunctulădinăcreştetulăcapului,ăc ciăşiăde aici privirea trece automat tot în centrul dintre sprâncene. Astfelăvomăîncepeădirectăcuămedita iaăînăalătreileaăochi. înăîncheiereăprezent măalteăcâtevaăexempleădinăpractic , pentruăaăexplicaăceăposibilit iăneăofer ăvedereaăf r ăajutorul ochilor. „Concentrareaăasupraăcentruluiădintreăsprâncene."ăMai întâi dorin aădeăaăvedeaăunăanumităobiect,ăapoiăsim ulăcen- trului,ăapoiăconcentrareaăasupraăuneiăfloriădeălotusăşi,ăîn final,ăasupraăefectuluiădorităauădatăviziuneaăînămişcare,ădup careăaparămulteăalteăviziuni,ăf r ăpreaămareăefort.ăConcen- trareaăaăfostăînso it ădeăoăc ldur ăputernic ăînăcoccis,ătimp deăoăor . Ast ziă- oăviziuneăfoarteăclar ,ădinătreaptaăaătreia:ăun chipăfrumos,ăînăm rimeănatural ,ăaplecatăpu inăîntr-o parte, cu pleoape mobile, care dispare lent. Am început TRATAKA folosindăoăhart ădeăpereteăpentruăaăob ineăpresiuneaăîn centrulăcapuluiăşi,ădup ăunu-dou ăminute,ăamătransferat conştiin aăînăacestăpunctădinăcentrulăcapului,ădintr-oădat , împreun ăcuămedita iaăşiărespira iaănesesizabil .ăViziunea s-aăprodusădup ăcinciăminute. Recomandămaiăîntâiăs ăseăpriveasc ăînăcentrulădintre sprâncene,ăînainteăs ăseătransfereăconcentrareaăînăalătreilea ochi,ăpentruăcaăapoiăs ăseăpriveasc ăînăalătreileaăochi, readucând astfel privirea în centrul dintre sprâncene. ARCAŞULăPERFECT

Page 129: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

„Celămaiăbunădintreăceiăcareăexerseaz ,ăalăc ruiăspirităa în elesăDHIANA,ăcelămaiăbunăîntreăceiăcareăv d,ăesteăcapabil s ăpor-neasc ărepedeălaădrumăîntr-unăaltăcorp.ăAtotştiutor, atotv z tor,ăf cândăbineătuturorăfiin elor,ăîn elegândăsensul 194 tuturorăscrierilor,ăenun ândăînv turaăunic , fiind cunoscut prinăputerileăsaleăm re e,ăneobişnuite,ătr indăîndelung, capabilăs ăfac ăs ăapar ălucrurileădinătreiălumiăşiăs ăle p strezeăsauăs ăleăfac ăs ădispar "ă(Tantrele,ă34). Pân ăaiciăamădescrisătehnicaătrageriiăspiritualeăcuăarcul, în principal primeleătreiătrepte,ăcareăsuntăaccesibileăoric rui om. La cea de-aăpatraăşiăultimaătreapt ,ăaăc reiăperfect st pânireăconduceăIaăm iestrie,ăm-am referit numai în treac t.ăExpunereaăarăfiăîns ăincomplet ădac ănuăamădispune deăoăprezentareăexact ăaăacesteiătrepte, a Maestrului, care constituieăîncununareaăevolu ieiăînăacestăsens. înăşcolileămisticeădeătradi ieăoriental ătrepteleăevolu iei spiritualeăsuntăenumerateăşiădescriseăcuăluxădeăam nunte, chiarădac ăexpresiileăfolositeăsuntăvoalate.ăDeăaceea,ăeste nevoieădeămult ăintui ieăşiăprofunzimeăaăspirituluiăpentruăa descifraătainele,ăcareăleăsuntăîmp rt şiteănumaiăcelorăini ia i. Aceastaăexplic ădinăceăcauz ,ăchiarăşiăînămaterialeleărecent publicate,ăînv turaăindian ăesteăprezentat ăatâtădeăîncâlcit şiăcontradictoriu,ăceeaăceăfaceăcaăunăcititorăpreten iosăşiăcult fieăs ărenun eălaăele,ăconsiderându-leăneştiin ificeăşiăf r rost,ăfieăs ăîncerceăs ăleăcompletezeăşiăs ăleăîmbog easc con inutul.ăAuăap rutăast ziăfoarteămul iă„specialişti"ăîn tragerea cu arcul careănuăreprezint ămareălucruădeăfapt. Pentru a face parte dintr-oăastfelădeăşcoal ăspiritual ,ăun discipolătrebuieăs ăseăsupun ăuneiădisciplineăeticeăfoarte stricte,ăcareăcuprinde,ăînăprincipal,ăpatruăvirtu i:ărecunoaşte- rea,ăabsen aăpatimilor,ăcomportareaădrept-credincioas ăşi aspira iaăc treăsalvare,ăc treăizb vire.ăDesigur,ărecunoaşterea nuăareăaiciăsensulăsuccesuluiăînăvia ăsauăalădep şiriiăpati- milorăelementare,ăcumăarăfiăgelozia,ăura,ăr zbunarea.ăDisci- polulăspiritualătrebuie,ămaiădegrab ,ăs ărecunoasc ădiferen a dintreărealăşiănereal,ădintreăbineăşiăr u,ădintreăeternăşi trec tor.ăDinăaceast ăprim ăcalitateăaparădeălaăsineătoate celelalte,ăcumăarăfiădetaşareaădeătotăceeaăceăesteănereal,ăr u inten ionatăşiătrec tor,ăcaăşiăoăcomportareăcorect ăşiăplin de 195 credin .ăAceast ădinăurm ăcalitateăareăşaseăaspecte:ăliniştea gândurilor,ăst pânireaădeăsine,ăcalmulăac iunilor,ăr bdarea, încredereaăînăal iiăsauăînăsineăşiăaten iaăbineăorientat ,ăîn sfârşit,ădorin aădeăeliberare,ădarănuăînăsensulărefuzuluiăşiăre- nun riiălaălume,ăciăînăsensulăeliber riiăinterioareădeătotăceea ceăesteălumesc.ăAceast ădinăurm ăcalitate,ăcareăconstituie rezultatulăcelorăprecedente,ăimprim ăceluiăînăcauz destoiniciaăini ierii.ăF r ăaceast ăpreg tireăspiritual ,ăcel

Page 130: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

vizat nu-şiăva g siăMentorul,ăchiarădac ăarăr scoliălumea. Dac ăaădobândităaceast ăcalitate,ăelănuătrebuieăs ăcaute nic ieri,ăc ciăMentorulăvaăveniăsingur,ădeoareceăîşiăaşteapt deămul iăaniădiscipolul,ăcuămultăînainteăcaăacestaăs ăseăfi hot râtăs -şiăcauteăunămentor.ăPremiseleăaştept riiăsufleteşti suntăaceleaşiădinăceleămaiăvechiătimpuri.ăEleăsuntăimuabile, caăşiălegileănaturii.ăPeădeăalt ăparte,ădiscipoluluiănuăiăseăcere perfec iunea,ăelătrebuieădoarăs ăseăstr duiasc ăs ăîşiădezvolte însuşirileănecesare.ăDarăînc ăînainte de a atinge nivelul dorit, elăvaăpracticaădeja'exerci iiăşiăritualuriădeămedita ieăasupra unor obiecte strict materiale. Astfelăîncepeăpreg tireaădiscipolului.ăDup ăcâtevaăluni deămedita ieăasupraăunorăobiecteădinălumeaăstrictămaterial vorăap reaăprimeleăviziuniădeălucruriăneobişnuite.ăŞiăabia dup ăaproximativăunăanăapareăviziuneaăMentorului.ăMai întâiăîiăaparăochiiăluminoşi,ăcareădomin ătotul,ăiarădup ăalte exerci iiădiscipolulăîşiăvedeăMentorulăfa ăînăfa . Un mentor atent va constata analogii în aceast ămani- festareăaăm re ieiălegiiăcosmiceăaăarmoniei.ăAceast ălege, ceaămaiăimportant ădintreătoate,ăpoateăfiăformulat ăastfel: centrele cercurilor mici se rotesc în jurul centrului unui cerc maiămare.ăînăacestămod,ăseăformeaz ăzileleăşiănop ileăîn cursulăcelorădou ăs pt mâniăcândăLunaăesteăînăcreştere, compunândăjum tateaăluminoas ăaăluniiă- ziuaălunar ,ăşi zileleăşiănop ileăcândăLunaăesteăînădescreştereă- care formeaz ăjum tateaăîntunecoas ăaăluniiă- noapteaălunar .ăîn acestăfel,ăseăformeaz ătimpădeăşase luni, cât Soarele se 196 deplaseaz ăc treăsud,ănoapteaăanului,ăiarăcelelalteăşaseăluni, câtăSoareleăseădeplaseaz ăc treănordă- ziua anului. Câteva zeciădeăaniădinăvia aăunuiăomăreprezint ăparteaăluminoas ,ăde dezvoltare - ziuaăvie iiăsale,ăiarăaproximativ tot atât repre- zint ăcoborâreaăpeăversantulăopusă- noapteaăexisten ei respective etc. înăcazulănostruăfiecareătreapt ădeăevolu ieăaăuneiăsfere esteăsupus ăaceloraşiălegiăcaăsubdiviziunileătrepteiărespec- tive.ăLaăfiecareăetap ăaăevolu ieiămisticeăseărepet ăaceeaşi serieădeămomenteădistincte,ătrepteleămedita ieiăcompunăîn acelaşiăfelăfiecareăetap ăaăevolu iei.ăDac ămedita iaăareăpatru trepte - aşezareaăs ge iiăşiăochirea,ăîntindereaăarcului, lansareaăs ge iiăşiăaşteptareaălovituriiăînăcentrulă inteiăsau contemplareaăacesteia,ăînăesen aăsaă- seriaădeăexerci ii cuprinseăînăceleăpatruătrepteăaleăevolu ieiăesteăidentic ,ădeăla discipolălaămentor.ăLaăfelăseăîntâmpl ăşiăcuăviziunile:ăviziu- nile dintr-oămedita ieăseăsuccedăînăaceeaşiăordineăînăcareăsunt compuse,ălaărândulălor,ădinăexerci iizăDeşiăpredomin tendin aădeăbaz ăaămomentuluiădominant,ăînăgeneralăraportul r mâneăacelaşi.ăAcestăaspectăimportantăneăpermiteăse deducemămatematicăcaracteristicileădeăbaz ăaleătreptelor respective, pe baza caracterului general al subdiviziunilor

Page 131: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

careăleăcompun.ăAceast ăcoresponden ăpoateăfiădeterminat înăfelulăurm tor: 1.ăăPrimaătreapt ădeămedita ieă- PRIMAR ,ăMATE- RIAL .ăViziunileăeiăsuntălucruriăneobişnuite.ăUnămisticăla nivelul primei trepte este preocupat de obiectele materiale primareăşiărezultatulăcontempl riiăsaleăesteănumităcontem- plareă„cuăîndoial ",ădeoareceănuăpoateăidentificaăobiectul careăîiăapareăînăviziune.ăDac ăîns ăpoateăidentificaăobiectul, contemplareaăsaăesteănumit ă„f r ădubii". 2.ăăAădouaătreapt ădeămedita ieă- CONCENTRAREA. Eaăesteăînso it ădeărespira iaăcontinu .ăViziunileăacestei trepteăsuntăr spunsuriălaăceleăceăne-amăpropusăşiăsuntăprivite deăasemeneaăcuăîndoial ,ădeoareceăînc ănuăseăpoate 197 determinaădac ăacesteăviziuniăseărefer ălaătrecut,ăprezent sauăviitorăşiădac ăauăfostăprovocateădeăgânduriăpropriiăsau str ine.ăCândăîns ăîndoielileăsuntădep şite,ăceeaăceăseăpoate realizaăprinăverificare,ăcontemplareaăînăaceast ătreapt ăeste numit ă„f r ăîndoieli",ădeoarece,ăcumăamămaiăv zut,ăpoate dep şiătoateăobstacoleleădinăspa iuăşiătimp.ăDeşiăaceast treapt ănuăesteăultima,ăplin ădeăadev r,ăeaăcon ineăadev rul trecutuluiăsauăviitoruluiăşi,ădarănuăobligatoriu,ăalăprezentului. Eaăapar ineăsfereiămaterialeăfine,ăatemporale,ădeăaceeaăeste necesar ăevolu iaălaăoătreapt ăsuperioar ăpentruăaăpuneăîn rela ieăaceast ăcunoaştereăşiărealitateaăimediat .ăAiciăse manifest ălegea,ăpeăcareăoăignor ăadeseaăclarv z torii, conformăc reiaăviziunileăseădezvolt ădeăsusăînăjos,ădeăla spiritualăc treăfizic,ăşiănuăinvers. Dac ăpractica celei de-aădouaătrepteădeămedita ieăconst înăaăpriviăunăobiectăluminos,ăSoareleăstr lucitor,ăînămod analogăapareăpracticaăpentruăaădouaătreapt ădeădezvoltare mistic ,ăceăseăbazeaz ăpeămedita iaăasupraăluminiiăînăcare apareăobiectulămen ionatălaăprimaătreapt .ăŞiăînăacestăcaz apareăoăc ldur ăputernic ălaănivelulăcoloanei,ăînăîntregul corp.ăAceast ăc ldur ăesteădenumit ăfoculăşarpeluiă- KUNDALINI - denumireăalegoric ăaăp trunderiiăenergiei cosmiceăvitaleăînăcanaleleăşiăcentriiădeămaterieăfin ,ăînăflorile Lotusului,ătrezitălaăvia ăşiăînflorindădinăacestăfocămistic.ăDe aceeaălaănivelulătrepteiăaădouaăexerci iileăseădesf şoar ăcu adev ratăînăsistemăyoga. 3.ăCândăacestăfocămisticăalăşarpeluiăatingeănivelulăsprân- cenelor,ăzeitateaăKUNDăALINIăiăseădezv luie privirii spiri- tuale a misticului sub forma unei limbi de foc, nu în mod alegoric,ăciăchiarăapareăînăfa aăochilorăs iăînchişiăsubăforma uneiăadev rateăfl c riăceăarde.ăAcestămomentămarcheaz ăa treiaătreapt ăaămedita iei,ăcaăşiăaătreiaătreapt ădeăevolu ieăa misticului.ăAcumăelăîncepeăs ămeditezeăasupraăunuiăpunct (BINDUăDHIANA).ăCeăînseamn ăaceasta?ăCuvântulăindian BINDUăînseamn ăpic tur ăşiăsugereaz ăformaădeăpic tur ăa 198

Page 132: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

limbiiădeăfoc.ăAceast ălimb ădeăfocăesteăvestitaăKHATKHARI MUDRA, care, sub aparen aăînghi iriiălimbii,ăascundeăvede- rea limbii de foc în zona KHA - intervalulădintreăhipofiz şiăglandaăpineal ă(înăsensăfigurată- spa iulăceresc),ădeasupra palatului,ăîntreăcentrulădintreăceleădou ăsprânceneăşiăocci- pital.ăAceast ăvedereăaălimbiiădeăfoc, contemplarea acesteia, numit ăînăyogaă„privireă(contemplare)ăcuăîncântare",ăeste ceaăcareăofer ăcunoaştereaădeplin ăaăobiectului. Percep iaăreal ,ădreptăînăfa aăochilor,ăesteălaăfelăcaăstarea deăîncântare.ăC ciătainaăputerilorăyoghineăesteăcapacitatea de aăvedeaăobiectulăînăalăs uăalătreileaăochiăşi,ăînăacelaşiătimp, cuătoat ăclaritateaăformei,ăculoriiăşiăluminozit iiăacestuia. Iat ăcumăexplic ăAGNIăYOGA:ă„Fiecareăvedereădistinct ăa unui obiect în al treilea ochi face pentru noi obiectul aproape palpabil.ăCândăimagineaăobiectuluiăesteăchemat ăînădeplin perfec iuneăaăliniilorăşiăculorilor,ăasupraăsaăputemăac iona nemijlocit. Atunci putem deposeda acest obiect, indiferent deădistan ,ăîlăputemăst pâniăşiăac iuneaănoastr ăseăpoate r spândiădeălaăobiecteleăceleămaiăfrecventeăpân ălaăplanetele celeămaiăîndep rtate." Aceast ăviziuneăaăşarpeluiădeăaurăr sucităşiăaălimbiiăde foc în coccis - MULADHARA - faceăs ăseătrezeasc ădeăla sineăputerileăKUNDALINI,ăcareăseăridic ăîntr-oăclip , ajungândăînătoat ăstr lucireaălaănivelulăcapuluiăşiădeschizând centrii. Viziunea glandei pineale, a unuia sau mai multor oameni,ăîiăaduceăpeăaceştiaăînătotal ăst pânire,ăastfelăîncâtăei percepătoateăgândurileătransmiseăînămodăclasic,ăcaăşiăcumăar fiăsubăhipnoz .ăOăvedereăsimilar ăaăcentrului plasat în ombilicăofer ăoăimagineăexact ăînăprofunzime,ăcuăstructura intern ăaăcorpuluiărespectiv,ăcaăoăradiografie.ăCititorulăpoate g siănumeroaseăalteădateădespreătoateăacesteaăînăcapitolulăal treilea din YOGA - SUTRA PATANDJALI, unde sunt prezentateămulteăalteăfor eăob inuteăprinăviziuni. 4.ăDezv luireaătotal ăaătuturorăfor elorăpsihiceănuăesteăîns treaptaăceaămaiăînalt ,ăîndeosebiăpentruăc ăPATANDJALI, 199 careăconsider ăacesteăfor eădoarăunăadaosălaăSAMADHI, spuneăînăcontinuare:ă„Prinăindiferen ,ăchiarăfa ădeăaceste for e,ăseădistrugeăs mân aăr uluiăşiăvineăeliberarea." PrinăeliberareăSAMADHIăseăîn elegeărevenireaădeplin laăPerfec iuneaăSacr .ăDeăaceea,ăaăpatraătreapt ădeăevolu ie trebuieădoarăs -1ăconduc ăpeăyoghinăc treăacestăscopăsuprem. S ărevenimălaăceleăpatruătrepteădeămedita ie,ădeăaceast dat ădoarălaăultimaăparte,ăcare,ăconformălegiiăanalogiei, trebuieăs ădefineasc ăcaracterulăfundamentalăalăceleiăde-a patraătrepteădeăevolu ie.ăDeăfaptătoateăfor eleăapar inăacestei a patra trepte, care este greu de atins - ceaăaăcontempl rii intei.ăEleăaparăînămomentulăuit riiătotaleădeăsine,ăcontopirii deplineăcuă inta.ăDespreăaceastaăneăvorbeşteăMUNDUKA UPANISHÂD:

Page 133: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

„OMăesteăarcul,ăEUă(ATMAN)ăsuntăs geata,ăiar BRAHMAăesteă inta.ăLoveşteăcuăaten ieăînă int ăşiăfii precumăs geata,ăunaăcuăea." Astfel,ăaăpatraătreapt ădeăevolu ieăesteăcaracterizat ,ăîn primulărând,ăprinăaădeveniăunaăcuăs geataăşiă inta.ăînăurma acestuiăfapt,ăînăaceast ătreapt ădeăevolu ieăseăvorănaşteătoate for eleădeălaăsine,ăf r ănici unăfelădeăexerci ii.ăDac ăvom analizaăacumăproblemaădinădirec ieăopus ,ăînăscrierile în eleptuluiăBHERANDAăvomăaflaănumaiătreiămedita ii:ăde substan ăprimar ,ăluminoas ăşiădeăsubstan ăfin ;ăelăindic , totuşi,ăcaracterulăbinarăalăacesteiaădinăurm ,ăcaăoăcontem- plareăaămareluiăzeuăKUNDALINIăşiăBRAHMA,ăcaăun punct. Acesta spune: „Dac ,ăprintr-oămareăfericire,ăcuivaăiăseătrezeşte KUNDALINI,ăelămergeăînainteăîmpreun ăcuăEULădinăcorp, prinăorificiulădeălaănivelulăochilor,ăşiăc l toreşteăpeăCaleaăre- gilor, darănuăpoateăfiăvizibil,ădatorit ămariiăluiăluminozit i... Yoghiniiăob inăoriceăsuccesăînămedita ieăprinăSAMBHAVI MUDRA.ăAceastaăesteămedita iaătainic ăaăsubstan eiăfine, greuăaccesibil ăchiarăşiăzeilor." 200 Aceast ăapari ieăaăzeuluiăKUNDALINIăsubăformaăunei limbiădeăfocăamămaiătr it-oăînăaătreiaătreapt .ăDeciăobiectul medita ieiăînăaăpatraătreapt ătrebuieăs ăfieăcontemplareaălui BRAHMAăcaăpunct.ăPeădeăalt ăparte,ăînăcapitolulăalătreilea BHERANDA spune: „înseamn ăc ăaceastaăesteămedita ieădeătreaptaăaăpatra: înăcap,ăîntreăhipofiz ăşiăglandaăpineal ,ăundeăanteriorăa ap rutăviziuneaălimbiiădeăfoc,ăaşeaz - iăpropriulăEU,ăadic realizeaz ăconcentrareaăasupraăsenza ieiădeăEU,ăcaăşiăcum EULăesteăunaăcuăflac ra.ăAstfel, pe de o parte, BINDU poate fi contemplat ca unăBRAHMAăşiăconştiin aănoastr trebuieăunit ădeăacesta.ăPeădeăalt ăparte,ăaşaăcumăseăspuneăşi înăUPANIŞADE,ădou ăstrofeămaiăjos,ăacestăBRAHMAăeste oăflac r ămultămaiăsubtil ădecâtătotăceăesteămaiăsubtilăşi trebuieăs ăfieăs geataăceănimereşteăînăEU." Urmareaăacesteiămedita ii,ăceaămaiăsubtil ădintreătoate medita iile,ăesteăcunoaştereaăEU-lui. Iar PATANDJALI adaug : „Prinăcufundareaăsineluiăvineăcunoaştereaăpropriului EU.ăDeăaiciăcrescăauzul,ăpip itul,ăgustulăşiămirosul.ăExist oămetod ădeăac iuneămagnetic ăce conduce la deschiderea acestuiăcentru.ăPeăfrunteaăpersoaneiăcareăesteăsupus ătestului aşez măambeleădegeteămariăaleămâinilor,ăde-a lungul sprâncenelor,ăastfelăîncâtăs ăformezeăaparentăalădoileaărând deăsprâncene.ăSeămângâieăuşorăfrunteaăcuăacesteădou degete, dinspre mijloc, de-a lungul sprâncenelor. Celelalte degeteăseă inăr sfirate,ăpeălaturileăcapului,ăastfelăîncâtădege- teleămiciăsuntădincoloădeăorificiileăurechilor.ăDac ăpersoana testat ăesteăsenzitiv ,ădup ăunătimpădeăpaseămagneticeăde

Page 134: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

acest fel va avea viziuni." Pentruăaădeschideăalătreileaăochiătrebuieăs ăsim imălocul glandeiăpineale.ăînăacestăcazăseăprocedeaz ăastfel:ăneăcon- centr măînăcentrulădintreăsprâncene.ăRezultatulănuăesteăsim- ulăacestuiăpunct,ăci,ăînămodăexcep ional,ăsim ulăceluiăde-al treileaăochi.ăDeăaceeaăînăYogaăseărecomand :ăconcentra i-v 201 asupra punctului dintre sprâncene, ceea ce, adesea, este în elesăînămodăeronatăcaăîncrucişareăaăochilorălaăr d cina nasului.ăPentruăaăîndreptaăaceast ăeroare,ăuneoriăprofesorii deăyogaăîn eap ăacestăpunctăalăfrun iiădiscipolilorăcuăun instrumentăascu it.ăAtunciădiscipolulăseăconcentreaz ăinvo- luntarăînăpunctulădurerosăşiăîşiăsimteăcelăde-al treilea ochi. Astfel s-a procedat la proclamarea ca yoghin a lui SHRI RAMA KRISHNA. Contraindica iiăpentruăexersareăauăfemeileăcareăseăafl înăcicluălunarăcalendaristic,ăplusătreiăzileădup ăel.ăLaăfel,ănu seăfacămedita iiăpentruădeschidereaăcentrilorădeăfor ăîn timpulăploilorătoren ialeăşiăfurtunilor.ăînăschimbăseăreco- mand ădup ăceăaăieşităcurcubeul,ăfiindc ădup ăploaieăareăloc cur areaăstraturilorăatmosfericeădeăanumiteăenergii. Concentrarea gândului pentru deschiderea ochiului al treileaăseăfaceădup ădesenulăf cutăpeăultimaăpagin ăaăco- pertei,ădeădoritădup ăoraă19,00.ăCeaămaiăbun ăor ăarăfiăîntre 21,00-23,00, pentru meridianele noastre. - Fixa iăcarteaăcuăimagineaăsoareluiălaănivelulăochilorăla distan aădeăoămân ăîntins .ăSeăpoateăfixaăşiălaăoădistan ămai mare,ădarăs ănuădep şeasc ăîn l imeaăvoastr .ă(Seăst ăîn picioare sau pe un scaun.) - Relaxa i-v .ăRegla i-v ărespira ia.ăNuăseărespir ăpro- fund,ădoarăsuperficial.ăGândulăs ăfieălaăloculădintreăsprâncene. - Privi iărelaxatăînăordineaădescris ămaiăjos,ătimpăde aproximativ 3-5 minute, fiecare detaliu în parte, în sens orar. - cerul senin - razele soarelui - cerculăsoareluiăcuăsemnulă3^(„OM") - semnul ^ - doarăpunctulămicăalăsemnuluiă„OM" - apoiăînchide iăochiiăşiădori iăs ăvede iăacestă„Soare"ăîn fa aăochilorăînchişi,ăaşteptândăaproximativă3-5 minute. Acestăexerci iuă(medita ie)ăseărepet ătimpădeădou ore. Dac ăa iăreuşităs ăv ăapar ăALBASTRUăînăfa aăochilor 202 închişi,ăcentrulăAjnaăs-aădeschis.ăOăc ldur ăcareătreceăprin coloanaăvertebral ,ăaducândăînăfa aăochilorăimagineaăunei fl c riădeălumânareăsauăaăunuiăfoc,ăridic ăenergiaăKundalini de la baza trunchiuluiăc treăcreştetulăcapului.ăDac ăv ame eşteăşiăapareăgalben-portocaliuăînăfa aăochilorăînchişiă- şiăviăseăfaceăcaldă- întrerupe iămedita iaăpunândămânaăstâng

Page 135: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

peăplexulăsolarăşiădreaptaăpeăcreştetulăcapului,ăinspirând adânc, deschizând ochii. Dac înătimpulămedita ieiăv ăapareăunăochiăcareăv priveşteăfixă- de culoare bleu-albastru - este ochiul vostru alătreilea.ăA iăreuşit!!! MantraăOMăseărepet ătotătimpulămedita iei. Persoaneleăcareăauăavutăproblemeădeăs n tateă(rinit alergic ăsauăsinuzit )ăvor avea un timp mai mare de exersat, înăschimbăîşiăvorăvindecaăafec iunileăînăprocesulămedita iei. Dac ăve iăexersaătimpădeădou ăoreăcontinuuă- se deschide chakraăAjna.ăEsteăbineăs ăv ăprivi iăînăoglind ădup exerci iu,ăînăpunctulădintreăsprâncene,ă10-15 secunde, apoi închide iăochiiădorindăs ăv ăvede iăochiulăalătreilea,ăapoi aura capului. Continua iăprinăaăvizualizaăorganeleăinterne. V ădorescăsucces. „ăLaăprimulăcuvântărostit, m ăvoiăn rui, ploaieăcald ăpesteăregatulămeu. Şiăpoateăcândva,ăcineva se va mai chirci din nou, plângând, într-unăatomădinăMasaăT cerii care voi fi chiar eu..." Ruxandra Felicia Enache, KARMA Aureleăpalmelorăşiăt lpilorăob inuteăprinăelectronografie CUPRINS Introducere.......................................................................7 Cap.ăIăăăăăăCeăînseamn ăs ăfiiămedium.......................11 Animismăşiăspiritismă•ăComuniuneaă• Corpulăastrală•ăAureleăşiăculorileă•ăChakrele •ăăLeg turaăreciproc ăvindec tor-pacientă• Karmaăşiăeticaă•ăCeăesteăvindecareaăpsihic ? Cap. II Procedee de vindecare................................35 Energiaă•ăîmp mântareaă•ăImaginiăvizualeă• Procedeeăsimpleădeăvindecareă•ăVindec ri prinăcreareaăimaginilorămentaleă•ăTratamente laădistan ă•ăVindecareaăcuăajutorulăunui spirit-mentoră•ăChirurgiaăpsihic ăsauăPSI Cap. III Autovindecarea............................................53 Trezireaă•ăDurereaăşiăboalaă•ăDirijareaăenergiei •ăDeschidereaăşiăînchidereaăchakreloră•ăStag- nareaă•ăMedita iaăşiăvindecareaăcuăajutorul culoriloră•ăReaducereaăcorpuluiădinăst rileăPSI •ăCumăseăînl tur ăleg turileăenergeticeă•ăNeu- tralitateaăşiănonrezisten aă•ăŞocurileăpsihice Cap.ăIVăăăCitireaăpsihic .............................................77 Via aănoastr ădeămediumă•ăTablouriăşiăima- giniăăira ionaleăă•ăŞtergereaăăinforma iilor

Page 136: Alexandra Mo-neaga - Vindecarea PSI

negativeădinăaur ă•ăCitireaăaureiă•ăCitirea aureiăcuăochiiădeschişiă•ăCumăseăcitesc chakreleă•ăDeterminareaăpozi ieiădureriiăîn aur ăşiăînăcorpă•ăAutoap rareaă•ăComunica- reaă•ăîmbinareaăimaginiloră•ăPerfec ionarea citirii psihice Cap. V Etape avansate de vindecare PSI.............95 Purificareaăchakreloră•ăSt pânireaăcorpuluiă• Aăfiăs n tosă•ăVoceaăinterioar Cap.ăVIăăăDeăceăseăîmboln vescăoamenii?..............101 VindecareaăprinăpreluareaăboJiiă•ăTulbur rile psihiceă•ăNecooperareaăpsihic ă•ăNarcoticele •ăMoarteaă•ăLeg turileăkarmice Cap.ăVIIăCredin a,ăintui ia,ăautorenun area.........112 Vindecareaăprinăcredin ă•ăCreareaăşiădistru- gereaă•ăRealitateaă•ăVisele,ăvindecareaăîn somnăşiăclaseleăastrale Cap.ăVIIIăRetrospec ia...............................................126 Prezicerile,ăpresim irileăşiăvie ileăviitoareă• Cumăs ăneăcitimăviitorulă•ăMentoriiăspirituali •ăăProcesulădeăvindecareăînăafaraăcorpuluiă• Cunoaştereaăcorpuluiănostruădeăc treăpro- priul nostru spirit Cap. IX Deschiderea celui de-al treilea ochi.......139 Telepatiaă•ăClannirosulă•ăClargustulă•ăDeschi- dereaăsim urilorăînăhipnoz ă•ăClarviziuneaă• Alătreileaăochiă•ăTrepteleămaestrului Cap.ăXăăăăăTeoriaăşiăpracticaătrageriiăspirituale cu arcul........................................................157 Timpulă•ăRespira iaă•ăExerci iulăritmicăde respira ieăpreliminară•ăKevaliă(exerci iulăpro- priu-zis)ă•ăPozi iaăcorpuluiă•ăPunereaăs ge ii înăarcăşiăochireaă•ăîntindereaăarculuiă•ăExer- ci iuădeăamplificareăaăenergiiloră(foaie)ă• Lansareaăs ge iiă•ăArcaşulăperfect