AL JuDEţuLuI TIMIş RECAŞ - Home - CJTimis Atlas al Judetului Timis/RO/095-101... · cat în...

of 7 /7
RECAŞ 95 MIc ATLAs AL JuDEţuLuI TIMIş sediul consiliului local: recaş nr. 134, telefon 0256/330101, fax 0256/330231; Adresă pagină internet: www.primariarecas.ro coordonate: 45°48′5″ lat. n; 21°30′48″ long. e; Repere istorice: 1319 - nobilul maghiar Dominik de saar es- te amintit într-o cronică avremiica proprietar al moşiei Rygachtelkue (recaş); 1359 - în diplomele regelui Ludovic cel Mare este menţionată donaţia către fiii săi a pose- siunii Rykas din apropierea timişului Mic; - în listele de dijmă de la Vatican ale biseri- cii catolice, aşezarea Rykas nu este aminti- tă, de unde şi prezumţia că populaţia era de religie ortodoxă; - în acelaşi an 1359 sunt colonizate cu apro- barea regelui maghiarLudovic cel Mare mai multe familii de români moldoveni orto- docşi care primesc loturi de pământ şi alte privilegii; 1362 - acelaşi rege Ludovic cel Mare colo- nizează câteva familii de bulgari în vatra satului; 11 noiembrie 1447 - este făcută cea mai veche menţiune despre existenţa viilor din recaş într-un act care arată că Mihail de ciorna, banul severinului, cumpăra viile de la Ioan şi Ecaterina Magyar pentru 32 flo- rini ungureşti de aur; 1470 - aşezarea este numită în documente oppidum Rekas, având rolul de a co- ordona 20 de localităţi din împrejurimi; a doua jumătate a sec. al XVI-lea - românii aşezaţi în apropierea timişului se mută la izvin datorită inundaţiilor repetate; 1716 - din aşezarea Vlaşniţa (recaşul va- lah) pleacă la izvin mai multe familii de ro- mâni, aceasta datorită deselor conflicte in- teretnice avute cu locuitorii sârbi; 1744-1750 - sunt aduse familii de croaţi care se stabilesc în centrul vetrei satului; 1750 - sunt aşezaţi sârbi de religie catolică din zona bacica, numiţi de români „şocaţi”; 1763 - sunt colonizaţi români din părţile ar- dealului; 1764 - începe colonizarea cu populaţie ger- mană, venită din părţile oberhain, regens- burg, schwaben, Pfalz, trier, Mainz, Darm- stadt, Würzburg, hessen şi köln; - se conturează existenţa a trei cartiere (sate) ale recaşului: Recaşul Valahilor (Vlaşniţa), Recaşul şocaţilor (sau al sâr- bilor) şi Recaşul Bulgarilor; 1778 - recaşul intră sub administraţie un- gurească; 1804 - în nadăş sunt aduse familii maghiare din zona seghedinului; 1809 - începe maghiarizarea recaşului, în- să valul cel mare de colonişti unguri ajunge abia în anul 1899; 1872 - se înfiinţează judecătoria, apoi biroul cărţii funciare (1894) şi percepţia recaş (1895); 1874 - Emilia Lungu Puhalo înfiinţează şcoala de fete de la izvin, localitate cu popu- laţie românească; 1876 - s-a născut la recaş Tass Antal, as- tronom, conducătorul observatorului din budapesta şi director al institutului de Cer- cetări astrofizice din ungaria (d. 1937); MARINEL PAşcA primar cERNEscu cosMIN LAuRENţIu viceprimar Ciobanu ioan, consilier PDL CarCea Constantin, consilier PDL CînDea ioan, consilier PDL CoCiuba FLorin GineL, consilier PC isak Mariana, consilier PDL MaţeDoLean CoDruţa, consilier PsD Miheţ VasiLe, consilier PC MiLin iLie raDosLaV, consilier PDL MoCan niCoDiM, consilier PDL neaMţu ion aLin, consilier PsD PeLiCs Dan, consilier PDL PeLiCs PaVeL CosMin, consilier PDL Petrea ŞteFan, consilier PsD triPon CrăCiune, consilier PC PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ 095-108 atlas ed ii - Cap orase - recas si sannicolau Mare -20 Martie 2011:Layout 1 21.03.2011 14:16 Page 83

Embed Size (px)

Transcript of AL JuDEţuLuI TIMIş RECAŞ - Home - CJTimis Atlas al Judetului Timis/RO/095-101... · cat în...

Page 1: AL JuDEţuLuI TIMIş RECAŞ - Home - CJTimis Atlas al Judetului Timis/RO/095-101... · cat în filme, cum ar fi “cuibul de viespi”, “Ambasadori, căutăm patrie”, “salutări

RECAŞ

95MIc ATLAs AL JuDEţuLuI TIMIş

sediul  consiliului  local: recaş nr. 134,telefon 0256/330101, fax 0256/330231;Adresă pagină internet:www.primariarecas.rocoordonate:45°48′5″ lat. n; 21°30′48″ long. e;Repere istorice:1319 - nobilul maghiar Dominik de saar es -te amintit într-o cronică avremiica proprietaral moşiei Ryga ch tel kue (recaş);1359 - în diplomele regelui Ludovic cel Mareeste menţionată donaţia către fiii săi a pose -siunii Rykas din apropierea timi şului Mic;- în listele de dijmă de la Vatican ale bise ri -cii catolice, aşezarea Rykas nu este amin ti -tă, de unde şi prezumţia că popula ţia era dereligie ortodoxă; - în acelaşi an 1359 sunt colonizate cu a pro -barea regelui maghiarLu do vic  cel  Maremai multe fa milii de români moldoveni orto -docşi care primesc loturi de pământ şi altepri vilegii; 1362 - acelaşi rege Ludovic cel Mare colo -nizează câ te va familii de bulgari în vatrasatu lui; 11  noiembrie  1447  - este făcută cea maive che menţiune despre existenţa viilor dinrecaş într-un act care arată că Mihail  deciorna, banul severinului, cum păra viile dela Ioan şi Ecaterina Magyar pentru 32 flo -rini ungu reşti de aur;1470 - aşezarea este numită în documenteoppidum  Rekas, având rolul de a co -ordona 20 de loca lităţi din împrejurimi; a doua jumătate a sec. al XVI-lea - româniiaşe zaţi în apropierea timişului se mută laizvin datorită inundaţiilor repetate; 1716 - din aşe zarea Vlaş niţa (recaşul va -lah) pleacă la iz vin mai multe fa milii de ro -mâni, aceasta dato ri tă de selor conflicte in -

teret ni ce avute cu locuitorii sârbi;1744-1750 - sunt aduse familii de croaţi carese stabilesc în centrul vetrei satului;1750 - sunt aşezaţi sârbi de reli gi e catolicădin zona bacica, nu miţi de români „şocaţi”; 1763 - sunt colonizaţi români din părţile ar -dea lului; 1764 - începe colonizarea cu populaţie ger -ma nă, venită din părţile ober hain, regens -burg, schwaben, Pfalz, trier, Mainz, Darm -stadt, Würzburg, hessen şi köln;- se conturează existenţa a trei car tiere(sate) ale re ca şului: Re ca şul  Vala hi lor(Vlaş niţa), Re caşul  şoca ţilor (sau al sâr -bilor) şi Recaşul Bulgarilor; 1778 - recaşul intră sub administraţie un -gu rească;1804 - în nadăş sunt aduse familii maghiaredin zona seghedinului;1809 - începe maghiarizarea recaşului, în -să valul cel mare de colonişti unguri ajungeabia în anul 1899; 1872 - se înfiinţează judecătoria, apoi biroulcărţii funciare (1894) şi percepţia re caş(1895);1874  - Emilia  Lungu  Pu ha  lo înfiinţeazăşcoa la de fete de la izvin, lo calitate cu popu -la ţie ro mâ neas că; 1876 - s-a născut la recaş Tass Antal, as -tr onom, conducătorul observatorului dinbu dapesta şi director al institutului de Cer -ce tări astrofizice din ungaria (d. 1937);

MARINEL PAşcA primarcERNEscu cosMIN LAuRENţIu viceprimarCiobanu ioan, consilier PDLCarCea Constantin, consilier PDLCînDea ioan, consilier PDLCoCiuba FLorin GineL, consilier PCisak Mariana, consilier PDLMaţeDoLean CoDruţa, consilier PsDMiheţ VasiLe, consilier PC

MiLin iLie raDosLaV, consilier PDL

MoCan niCoDiM, consilier PDL

neaMţu ion aLin, consilier PsD

PeLiCs Dan, consilier PDL

PeLiCs PaVeL CosMin, consilier PDL

Petrea ŞteFan, consilier PsD

triPon CrăCiune, consilier PC

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

095-108 atlas ed ii - Cap orase - recas si sannicolau Mare -20 Martie 2011:Layout 1 21.03.2011 14:16 Page 83

Page 2: AL JuDEţuLuI TIMIş RECAŞ - Home - CJTimis Atlas al Judetului Timis/RO/095-101... · cat în filme, cum ar fi “cuibul de viespi”, “Ambasadori, căutăm patrie”, “salutări

96 MIc ATLAs AL JuDEţuLuI TIMIş

RECAŞ

1886 - recaşul este reşedinţă de pretură;1887  -  s-a născut la re caş MihailichGyőző, cel care a pro iectat la timi şoara Po -dul „Liget” (1909, azi Po -dul „De ce bal”), pro iectdis tins cu Di plo ma deonoare la expo ziţia in - ternaţională de la Paris -1910 (d. 1966); 1894 - este construită fa -bri ca de cărămidă, cu100 de angajaţi;1895 - recaşul face parte din comitatul ti -miş, era reşedinţă de co mună şi avea 3 637de lo cu itori;1902  - este tipărit săp tă mâ nalul (german)„Te mes    rekaser Zeitung”; 1905-1907  - are loc o co lo nizare masivă ama ghiari lor, tăindu-se pentru aceasta 2 500iugăre de pădure din împrejurimi;- fiecare familie de colonişti a primit 20 deiugăre şi o casă de locuit;1908 - s-a născut la recaş Alexandru Elekschwartz, fotbalist al ripensiei timişoara,antrenor al naţionalei olandei şi al echipeibenfica Lisabona (d. 2000);1909  - emigrează în sua un număr de 76de persoane;1914  - pe lângă biserica romano-catolicăactivează corul „Laudate Dominum”;25 noiembrie 1918 - delegaţi pentru Mareaadunare de la alba iulia din 1 decembriesunt Teodor Novac şi costa Vuia din izvin,dr. sever Bu gariu de la recaş; 1921 - recaşul face parte din judeţul timiş -torontal, fiind reşedinţă de plasă;13 noiembrie 1923 - regele Ferdinand i vizi -tează satul izvin;1926-1930  - se aşază primele familii de ţi -gani (rromi);9 ianua rie 1931 - s-a născut la recaş Ioncojar, profesor, actor, regizor (d. 18.10.2009);1936 - în recaş funcţiona şcoala primară,şcoala con fe sională cato lică, grădiniţa, cazi-nou, reuniune a pompierilor, un cerc de lec -tu ră, un club sportiv, un cerc agricol german,exista fa brica de cără mi dă, o moară, fabri-ca de si fon, di fe rite societăţi comerciale, ofi-ciu poştal;29  iulie  1939 - se naşte la izvin EmilNicolae urtilă, prof. dr. univ., medic chi rurg;21 ianuarie 1940 - se naşte la herneacova

ovidiu  Giulvezan,  conf. univ. dr., com po -zitor, muzi colog, pu bli cist;21 martie 1943 - se naşte la recaş Martin

Bauer, profesor, antre -nor, vicepreşedinte alaJF timiş;4 august 1944 - se naştela her nea cova prozatoruloberten János;27 octombrie 1947 - senaşte la recaş Ho ria

ţâru, preot, poet şi ese ist;15 aprilie 1949 - se naş te la recaş RaduNico se vici , pre şe d in te le Con fe de ra ţi -ei întreprin ză torilor Par ticulari din ju deţultimiş;19  iulie  1952 - se naşte la bazoşu VechiEugen  Milutinovici, consilier judeţean înmandatele 1996-2000; 2000-2004; 2004-2008, om de afaceri;30  iunie  1953  - se naş te în satul bazoşuVechi Ion Peptenar, vestit instrumentist demuzică populară bănă ţeană;24  iulie  1947 - se naşte la izvin MarinaRodica cinca, prof. univ. dr. medic, consili-er judeţean în mandatul 2004-2008;1956-1968 - recaşul este reşe din ţă de co -mu nă în raionul ti miş, regiunea banat, cusa tele bazoşul Vechi şi iz vin;1968 - comuna ţine de judeţul timiş şi i sea da u gă satele Pe tro va se lo, her neacova,stan cio va, na dăş;2002 - este inaugurat Muzeul de istorie alcomunei; 2004  - are loc un refe rendum lo cal, iar co -muna recaş dobân deşte statutul de oraş;2004 - începe amenajarea tere nu lui de golf,unul dintre cele mai mari terenuri de golf dinţară, care aparţine asociaţiei „Club tite Gol -f resort” din recaş, întinzându-se pe o su -prafaţă de 34 de hectare (omo logat la stan -dar de spor tive interna ţio na le, du pă cel de la

Şcoala din Recaş - 1913

Liceul din Recaş - 2007

095-108 atlas ed ii - Cap orase - recas si sannicolau Mare -20 Martie 2011:Layout 1 21.03.2011 14:16 Page 84

Page 3: AL JuDEţuLuI TIMIş RECAŞ - Home - CJTimis Atlas al Judetului Timis/RO/095-101... · cat în filme, cum ar fi “cuibul de viespi”, “Ambasadori, căutăm patrie”, “salutări

97MIc ATLAs AL JuDEţuLuI TIMIş

RECAŞ

Pianu de Jos în judeţul alba şi cel de labreaza -„Lac ver de”;- terenul de golf din recaş are nouă traseepe care pot juca simultan 36 de amatori;2005  - apare primul număr al periodicului„Jur nalul de Recaş”, cu sprijinul Con siliuluiLo cal şi al Primăriei recaş;Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2009 - total: 8 524 de persoane, dintre care:- masculină = 4 228 de persoane- feminină = 4 296 de persoaneNumărul locuinţelor la 1 ianuarie 2009:3 107sate  aparţinătoare: bazoşu Vechi (1723-1725, ba sos), her nea co va (1349, aranyá -só), izvin (1453, ewzwen, ewsin), nadăş(1247, nádasd), Petrovaselo (1359, hor -váth petúr falva), stanciova (1456, sztan -chó falva);Instituţii şcolare:- Liceul teoretic recaş (cu cla se primare şigimnaziale); Şcoala cu clasele i-Viii: izvinşi bazoş; Şcoala cu regim special cu clase-le i-Viii - Centru de educare „ConstantinPufan” recaş; Şcoli primare cu clasele i-iV:herneacova; Grădiniţe cu program normal:recaş, ba zoş, izvin, her nea cova, Pe tro -vaselo şi stan ciova.Instituţii  sanitare: - Dispensar medical:recaş; Cabinete me dicale = re caş (cinci);Farmacii umane = re caş (două) şi izvin;

Dispensar veterinar: recaş; Farmacie ve -terinară: re caş;Instituţii culturale:- Casa de Cultură „ion Cojar“- recaş; Că -mine culturale: bazoş, her neacova şi Pe tro -va selo; Muzeul de istorie recaş; bi bliotecaorăşenească re caş (fondată în 2004);Baze sportive şi de agrement:- sala de sport recaş; sala sporturilorrecaş; stadion recaş; terenuri de fotbal:izvin, bazoş, Petro va se lo, stanciova şi her -nea cova;Biserici şi alte lăcaşe de cult:- biserici ortodoxe române: recaş (1924),izvin (1786), nadăş (1901, biserică de lemn- sec. al XViii-lea), bazoş (1910), stan ciova(1927, capelă) şi her nea cova (1870); bise -rică or todoxă sâr bă: Petro vase lo (1901);biserică gre co-cato lică: izvin; bi se rici ro ma -

no-cato lice: re caş (1918) şi ba zoş (1933);bi se rici baptiste: recaş (1991), izvin, ba zoş(1925); biserică penti costală: recaş;Ruga:- ruga ortodoxă: izvin (a 2-a zi după sfin -tele Paşti); bazoş (la o săptă mână dupăsfin tele Paşti); Pe tro vaselo şi stan ciova (6mai); recaş (de ru salii); na dăş (25 iu ni e) şiher nea cova (26 oc tombrie - sfântul Du mi -tru); ruga ro ma no-catolică: croaţi (24 iu -nie), maghiari (15 iulie), ger mani (1 oc tom - brie).

CETĂŢENI DE ONOAREIon Cojar

Bisericaortodoxăromânădin Recaş

Bisericaromano-catolicădn Recaş

095-108 atlas ed ii - Cap orase - recas si sannicolau Mare -20 Martie 2011:Layout 1 21.03.2011 14:16 Page 85

Page 4: AL JuDEţuLuI TIMIş RECAŞ - Home - CJTimis Atlas al Judetului Timis/RO/095-101... · cat în filme, cum ar fi “cuibul de viespi”, “Ambasadori, căutăm patrie”, “salutări

98 MIc ATLAs AL JuDEţuLuI TIMIş

RECAŞ

cAsA MARELuI REGIZoRîn oraşul recaş, Casa de Cultură poartă

numele lui ion Cojar, cel născut la 9 ianua rie1931, „în cea mai frumoasă constelaţie ace rurilor de iar nă”.  ion Cojar a fost profe-sor, actor, regizor. în anul 1954 a funcţionatca pre parator la institutul de artă teatrală şiCinema to gra fică bucureşti. între anii 1955-1961 a fost regizor la teatrul naţional bu cu -reşti, apoi regizor la tea trul pentru tineret şiCopii bucureşti (1961-1969). a fost bursier laacademia de Muzică şi inter pre ta re, se mi -narul „Max reinhardt" Viena (1962-1963),preşedinte al Centrului român - aso ciaţiainternaţională a teatrelor pentru Copii şi ti -ne ret (1966-1972), director general al tea -trului Mic bucu reşti (1969-1972 ), regizor la

teatrul naţional din bu - cureşti (1969-1972), di -rec tor general al tea truluinaţional din bucureşti(1997-2001). a fost pro-fesor universitar la aca -demia de teatru şi Film

din bucu reşti (1982-1999), apoi profesorconsultant (1999-2009).

a regizat spectacole de mare clasă şi a ju -cat în filme, cum ar fi “cui bul  de  viespi”,“Am basa dori, căutăm patrie”, “sa  lu tări dela Agigea” sau “Mere roşii”. ion Cojar a tre -cut la cele veş nice la 18 octombrie 2009.

a fost decorat cu ordi nul „stea ua românieiîn grad de ofi ţer”, deţinător al diplomei de ex -ce len ţă a univer si tăţii na ţionale de artă tea -trală şi cinema to gra fică „i.L.. Caragiale” dinbu cu reşti pentru 50 de ani de activi tate pe da -go gică, Doctor honoris Causa la uni ver si -tatea de artă teatrală din târgu-Mu reş.

Casa de Cultură „ion Co jar" din recaşpoate găzdui spectaco le cu până la 400 despectatori, precum şi expoziţii şi seminarii,totul într-un cadru mo dern. Pe scena Caseide Cultură „ion Cojar” evo luează gru puri cul -turale lo cale, cum ar fi co rul cato lic „Lau da -te Domi num”, corul or todox, ansamblul dedansuri sâr beşti „sveti Geor ge” din stan cio -va, fan fara germa nă „Re kaser Blas mu sik”,ansam blul de dan suri „Re căşea na”.

Ansamblul „Sveti George”

Ansamblul“Recăşeana”

NoNIus, MINuNEAcABALINĂ DE LA IZVIN

herghelia din izvin, ora şul recaş, estesin gu ra cres că to rie de cai no nius din ro -mânia (şi în ungaria există doar una singură,cea de la Mező hegyes, din judeţul bi chiş -“bihorul un guresc”). herghelia timi şeană dela izvin, înfiin ţată la anul 1967 prin mu tareadepozitului ca balin de la Pădureni, găzdu -ieşte în jur de 300 de cai, ma joritatea din ra -sa nonius, dar şi pur-sânge englez şi ar -

denezi. Caii de aici sunt atât în proprie tateaDirecţiei silvice, de care aparţine herghelia,cât şi a unor oameni de afaceri şi politicienilocali, cai de rasă achiziţionaţi prin licitaţie şilăsaţi la herghelie pentru întreţinere.

La origi ne, nonius este o rasă maghiarădescendentă din armăsarul nonius senior,năs cut în anul 1810. armăsarul a fost cap-turat în normandia franceză de un ofiţer dinarmata imperială habsburgă în timpul răz -boaielor duse împotriva Fran ţei împăra tuluina po leon bona parte. Deoa rece caii au toh -

095-108 atlas ed ii - Cap orase - recas si sannicolau Mare -20 Martie 2011:Layout 1 21.03.2011 14:16 Page 86

Page 5: AL JuDEţuLuI TIMIş RECAŞ - Home - CJTimis Atlas al Judetului Timis/RO/095-101... · cat în filme, cum ar fi “cuibul de viespi”, “Ambasadori, căutăm patrie”, “salutări

99MIc ATLAs AL JuDEţuLuI TIMIş

RECAŞtoni din un garia aveau o dez voltare corpo ra -lă redusă şi pre zentau a numite de fecte deex terior, şefii ca valeriei din armata im perială

austriacă au dat dispoziţie crescătorilor decai de la herghelia Mezőhegyes, în anul1815, să folosească ar măsarul anglo-nor -mand no ni us senior pentru crearea unei ra -se cu aspect armo nios. „herghe lia impe rialăşi re gală” din Mezőhe gyes a fost cre ată ladorinţa îm păratului iosif al ii-lea în anul1784, la 20 de cem brie, ca pri ma her gheliede stat a Mo nar hiei. Din anul 1861, no nius afost în cru cişat cu pur sângele englez, iar în

aproa pe o sută de ani s-au profilat două ti -puri mor fo logice de no nius. es te vorba deno ni us cu talia sub 161 de centimetri şi denonius cu o talie care variază în jurul a 171de centimetri.

în judeţul timiş-torontal existau deja laanul 1855 depozite vestite de cai la Pădu -reni, ortişoara, Liebling, Deta, izvin, în ulti -mul depozit fiind crescuţi armăsarii de rasă

ai ar matei austro-ungare. în ar hivele her -gheliei din iz vin există dosare care con firmăpe digree-ul armă sari lor din armata austro-ungară, cel mai vechi pedigree consemnatdatând din anul 1902.

Primăria Recaş - membrude onoare al Retromobilclub România

în primăvara anului 1998 a luat naştereasociaţia naţională a posesorilor şi restaura-torilor de vehicule istorice, „Retromobilclub România” (r.C.r.), acordând statutulde mem bru de onoare unor personalităţi deseamă ale româniei, pasionate de restau-rarea şi colecţionarea vehiculelor istorice,ve terani ai automobilismului românesc, co -lecţionari din străinătate, instituţii şi persoanededicate clubului în activităţiile pe care aces-ta le desfăşoară. Printre cei mai faimoşi

mem bri se numărăfostul mo narh alro mâniei, Mihai i- preşe din te de o -noa re al clu buluidin toam na anului2001. Pri mă ria o -ra şului recaş a participat în perioada 8-16mai 2004 la salo nul „auto tehnica ti mi -şoara”, la solicitarea Filialei ti miş a r.C.r.,cu un autocamion perfect conservat marcaFord aa (1931) care a fost fo losit până lamijlocul anilor ‘60 de de ta şa mentul local depompi eri civili. Ca atare, re tro mobil Clubro mânia a acordat titul de Membru  deonoare Primăriei oraşului re caş.

schwartz, Nemes, stitzlAlexandru  Elek  schwartz s-a născut la

recaş, în 23 octombrie 1908, într-o familiede evrei bă nă ţeni. a început să joace fotbal

aca să, de copil, a -poi, a doles cent, a -junge la Clu bul atle -tic ti mi şoa ra, dupăcare la „ka di ma“,for maţia co mu ni tă -ţii evre ieşti din oraş.

a cu nos cut consacrarea la marea echipă a„ri pensiei“ timişoara, făcând parte din fai -mosul „cvintet” ofensiv al ripensiei, Bindea-Beke-cio lac-schwartz-Dobay, cu toţii ade-văraţi ar tişti ai balonului rotund. în 1932,pleacă într-un turneu cu ripensia la Paris şinu se mai întoarce niciodată în românia. sestabi leşte în Franţa, unde îşi începe fabu-loasa ca rieră de antrenor: Cannes (1948-1949), Monaco (1950-1952), Le havre(1952-1953). Pleacă în Ger ma nia, unde

Herghe lia Impe rialăşi Re gală dinMezőhe gyes înseco lul al XIX-lea

Herghelia din Izvin - 2009

095-108 atlas ed ii - Cap orase - recas si sannicolau Mare -20 Martie 2011:Layout 1 21.03.2011 14:16 Page 87

Page 6: AL JuDEţuLuI TIMIş RECAŞ - Home - CJTimis Atlas al Judetului Timis/RO/095-101... · cat în filme, cum ar fi “cuibul de viespi”, “Ambasadori, căutăm patrie”, “salutări

antrenează pe hamborn (1953-1956) şi perot-Weiss es sen (1956-1957). Conduce na -ţionala olandei (1957-1964). tre ce la ben -fica Lisabona (1964-1965), ca succesor alantrenorului ungur Lajos Czei zler. Devinecam pion al Portugaliei în anul 1965 cu ben -fica Lisabona şi finalist al CCe în sezonul1964-1965 cu aceeaşi e chipă portugheză(Milano, 27 mai 1965, INTER - BENFIcA 1-0). se întoarce în Germania: „eintrachtFrank furt“ (1965-1968), apoi din nou înolanda: „Dordrecht“ (1969-1971) şi „spartarotterdam“ (1971-1972). urmează din nouGermania, la „Munich 1860“ (1972-1973),apoi Franţa, rC strasbourg (1976-1977),înche indu-şi activitatea de mare antrenor lamica echipă franceză „sr haguenau“(1978-1979). a fost primul antrenor căruiajucătorii i-au spus „Mister” - Domnul”. a tre-cut la cele veş nice în anul 2000, la 92 de ani.ră mâne pri mul antrenor bănăţean care adisputat o fi nală a Cupei Campionilor eu -ropeni.

Şi tot recaşul l-a dat pe Francisc nemeş,care e considerat cel mai mare sportiv pecare l-a avut Clubul atletic din recaş. a ob -

ţinut în perioada interbelică mai multe titluride campion al româniei la 400 metri plat; afost vicecampion balcanic la 400 m plat. afost component al Lotului olimpic al ro mâ -niei, participând la Jocurile olimpice de laberlin din anul 1936 (an în care dr. iosif stitzla con struit primul stadionul din re caş, elfiind şi preşe din te de onoare al formaţiei depompieri şi al Clubului atletic din recaş, darşi antrenor la echi pe le de atletism, de hand -bal şi de fotbal).

Fran cisc nemeş a trecut la cele veşnice înanul 1965. Casa sa din recaş găzduieşte,prin bună voinţa fiicei sale, un mic muzeusportiv, aici aflându-se reproduceri după fo -to grafiile care-l arată pe nemeş în plină glo-rie sportivă.

100 MIc ATLAs AL JuDEţuLuI TIMIş

RECAŞ

în anul 1953, la 30 iunie, în satul bazoşuVechi, se năştea Ion  Peptenar. De micîndră geşte muzica populară, iar la 7 ani î nce -pe să cânte la fluier şi la vioară. Fami liaPeptenar era deja cunoscută în sat: tatăl luiion cânta la vioară, iar bunicul cânta la con-trabas. Peptenar junior începe să cu noas cătainele sa xo fonului şi ale tara go tului la 13-14ani, ul timul instrument - tara gotul - fiind celcare îl va con sacra în mu zica popu lară româ -neas că. Va cânta în orchestre in stru mentaleim portante din banat, iar melodii din re per to -riul său, ca „Arde lea na din Recaş“,  „Pe pi -cior  ca  la Ba zoşul Vechi“ ori „De doi dinIzvin“, au răsunat pe scenele din ţară, dar şipe cele din Franţa, ungaria, serbia, an glia,ca in stru men tist al formaţiilor „Doinatimişului” şi „Ghio celul” din timi şoara, dar şi„Mu gurelul” din Craiova ori „Doi na bucureş -tiu lui”, apoi al an samblului profesionist „ba -natul” (al Cen trului de Cultură şi artă al ju -deţului timiş condus de profesorul CiprianCipu).

a fost laureatal  Fes ti va luluide muzică popu-lară  „Luţă  Io -viţă“ (Caran se -beş) ş i a ob ţi -nut Pre miul al  II-lea  la  Fes   ti -valul  „Ma   ria Tă - na se”  (Cra io -va), Ma  rel e  Pre  miu  al  Fes      ti  va lului  LuţăIo    viţă (1981 - Ca ran se beş).

înregis trea ză la ra dio ti mişoara pri mulsău disc, apoi un LP în acom pa nia men tul or -ches trei di ri jate de achim Pen da. un al trei -lea şi un al pa trulea disc, în registrate de ionPep tenar îm preu nă cu or chestra cu nos cu -tului Pa ras chiv o prea, con ţi nea şi doi na„Firuţă,  nană  Firuţă“. acum face ionPeptenar dovada marelui său talent: cântăminunat la saxofon, clarinet, fluier şi, sigur, lain stru mentul său pre ferat, tara gotul.

LĂuTARII DIN BAZoşu VEcHI

095-108 atlas ed ii - Cap orase - recas si sannicolau Mare -20 Martie 2011:Layout 1 21.03.2011 14:16 Page 88

Page 7: AL JuDEţuLuI TIMIş RECAŞ - Home - CJTimis Atlas al Judetului Timis/RO/095-101... · cat în filme, cum ar fi “cuibul de viespi”, “Ambasadori, căutăm patrie”, “salutări

101MIc ATLAs AL JuDEţuLuI TIMIş

RECAŞ

„scHWABENWEIN"

Primele informaţii desprecultura viţei de vie în banatda tează din perioada stăpâ nirii ro ma neasupra Daciei (sec. i-iii e.n.) Le gen da spunecă pe aceste meleaguri s-a născut şi acopilărit zeul vinului bachus, ve ne rat de daci,de la care l-au preluat grecii ca bachus-Dyonisos, de unde a ajuns la ro mani cabachus.

atestarea documentară a viilor recaşuluivi ne din evul mediu, când, la 11 noiembrie1447, este întocmit un act prin care Mihail

de ciorna, banul severinului, cumpăra viilede la Ioan  şi Ecaterina Magyar pentru 32florini ungureşti de aur. Priceperii localnicilorîn cultivarea viţei de vie i se adaugă mai târz-iu experienţa şvabilor stabiliţi în re caş întreanii 1772-1786 (veniţi ma jo ritateadin bavaria, din zo na ulm), gă sindaici un pământ ro di tor şi soare ge -ne ros, cli mat propi ce viticulturii.

Viile recaşului se întind astăzi peo su prafaţă de 750 de hectare. Cra -mele recaş au fost privatizate înanul 1999, având trei acţionari prin-cipali cu capital româno-britaniccare au in vestit în afa cere milioanede euro. Ple când de la o tra diţiaseculară, brandul a crescut pas cupas şi are acum o temelie so li dă,după cum con side ră GheorgheIova, managerul ge neral la Cra melere caş. Vinul produs la recaş poatefi cumpărat în peste 20 de ţări alelumii, din europa, ame rica şi asia(sua, Canada, anglia, italia,Franţa, Japonia, Coreea, Ger mania,

austria, Malaysia). anual, din vi ile re căşene se scot câte cinci

milioane de litri de vin îm bu teliat în şapte mi -li oane de sticle. atât în ro mânia, cât şi înGermania, tradiţia Cra me lor recaş poartă unsingur nume: „schwa ben Wein", în amin ti -rea pri milor co lo nişti şvabi ajunşi în acestelo curi.

Vinurile de înaltă calitate, albe, roşii şi roseau fost remarcate în concursurile interna ţio -nale cu diplome şi medalii (soiuri au toh tone,Fe tească regală, Cadarcă, Mustoasă, dar şisoiuri consacrate internaţional: Char donnay,Pinot Gris, sauvignon blanc, Muscat ottonel,Pinot noir, burgund, tra mi ner, Mer lot şi Ca -bernet sauvignon). toate aceste vinuri pot fidegustate şi servite alături de un meniu bă -năţean deosebit îm preună cu familia, prie -tenii sau partenerii de afaceri chiar la recaş.

Cele mai vechi sticle de vin care se păs -trează în pivniţele Cramelor recaş sunt dinanul 1968, dar la vânzare sunt pre zen tatedoar ce le începând cu anul 1973.

Cea mai scumpă sti clă de „schwabenWein” de recaş este un Muscat ot tonel dinanul 1986, al cărei preţ se apro pie de 800 delei.

095-108 atlas ed ii - Cap orase - recas si sannicolau Mare -20 Martie 2011:Layout 1 21.03.2011 14:16 Page 89