AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI …arpmag.anpm.ro/upload/53964_314-07.11.2011-SC Domar...

of 6 /6
AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI AUTORIZATIE DE MEDIU Nr. din . :-.. . "L:; Ca urmare a cererii adresate de SC DOMAR SRL cu sediul in Pitesti, str. Cartierul Trivale, bl. 83, sc. C, ap.6, judetul Arges, inregistrata la ARPM Pitesti cu nr.9066/O 1.06.2011 si a completarilor inregistrate cu nr. 12657/02.08.2011 in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii In baza OUG 11512009, privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadru! administratiei publice centrale privind infiintarea Ministerului Mediului si Padurilor, HG 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, HG nr.9 I8/20 I0 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice atlate in subordinea acesteia, a OUG 195/2005, privind Protectia Mediului cu amendamentele ulterioare si ale Ord. MMDD (798/2007, modificat prin Ordinul MMP nr.1298/20 II, privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, se emite : AUTORIZATIA DE MEDIU pentru functionarea: SC DOMAR SRL in Pitesti, str. Prundu-Statie sortare AGR,judetul Arges care prevede: Extractia pietrisului si nisipului cod CAEN 0812/1421 (desfasurarea activitatii Statie de spalare/sortare agregatc minerale ) in scopul : obtinere de agregate minerale (nisipuri si pietrisuri) pentru constructii Documentatia contiue; -Fisa de prezentare si declaratie intocmita de SC DOMAR SRL si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati: -Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges, la data de 17.07.2008, cod unic de inregistrare 3114212 -Certificat constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul Arges, in temeiul Legii nr.359/2004, in data de 09.02.20 I0, care atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere conform careia firma indeplineste conditiile de functionare, specifice pentru fiecare autoritate publica, pentru activitatile dcclarate - Buletin de analiza - ape uzate tehnologice suspensii- nr. 180/13.09.20 II, eliberat de catre ARPM Pitesti - Contract de inchiriere teren nr.5/29.11.20 I0, semnat cu AN Apele Romane-ABA Arges-Vedea Pitesti - Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 148/01.08.2011, eliberata de catre Administratia Nationala Ape!e Romane - ADA Arges-Vedea Pitesti - Contract de vanzare cumparare (deseuri metal ice feroase) nr. 10/30.01.2009, incheiat cu SC Metal StH Holding SRL - Plan de incadrare in zona (ft--------- AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Adresa: str.Egalitatii ,Nr. 50A, Pitesti , cod 110049 'J; .. Tel.0248 213 099; 0348401 992; 0746/248597 Fax: 0248213 200; e-mail: [email protected] http://arpmag .anpm .ro /( t / Autorizatiade mediu nr. \'1 din . . "20\\ I prnsll/6 g; 1 i 'i . ';} ROllilANlA { :<; /i 'b-, ";-: /./ .(1< ,>' / -, / ,/ I

Embed Size (px)

Transcript of AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI …arpmag.anpm.ro/upload/53964_314-07.11.2011-SC Domar...

Page 1: AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI …arpmag.anpm.ro/upload/53964_314-07.11.2011-SC Domar SRL.pdf · 2. Dotari si masuri pentru protectia mediului : - recipienti metalici

AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI

AUTORIZATIE DE MEDIU Nr. ~ din . :-.. . "L:; ~

Ca urmare a cererii adresate de SC DOMAR SRL cu sediul in Pitesti , str. Cartierul Trivale, bl. 83, sc. C, ap.6, judetul Arges, inregistrata la ARPM Pitesti cu nr.9066/O 1.06.2011 si a completarilor inregistrate cu nr. 12657/02.08 .2011

in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii In baza OUG 11512009, privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadru! administratiei publice centrale privind infiintarea Ministerului Mediului si Padurilor, HG 1635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, HG nr.9 I8/20 I0 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice atlate in subordinea acesteia, a OUG 195/2005, privind Protectia Mediului cu amendamentele ulterioare si ale Ord. MMDD (798 /2007, modificat prin Ordinul MMP nr.1298/20 II, privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, se emite :

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru functionarea: SC DOMAR SRL in Pitesti , str. Prundu-Statie sortare AGR,judetul Arges care prevede: Extractia pietrisului si nisipului cod CAEN 0812/1421 (desfasurarea activitatii

Statie de spalare/sortare agregatc minerale ) in scopul : obtinere de agregate minerale (nisipuri si pietrisuri) pentru constructii Documentatia contiue; -Fisa de prezentare si declaratie intocmita de SC DOMAR SRL

si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati: -Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges, la data de 17.07.2008, cod unic de inregistrare 3114212 -Certificat constatator emis de ORC de pe langa Tribunalul Arges , in temeiul Legii nr.359/2004, in data de 09.02.20 I0, care atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere conform careia firma indeplineste conditiile de functionare, specifice pentru fiecare autoritate publica, pentru activitatile dcclarate - Buletin de analiza - ape uzate tehnologice suspensii- nr. 180/13.09.20 II, eliberat de catre ARPM Pitesti - Contract de inchiriere teren nr .5/29.11.20 I0, semnat cu AN Apele Romane-ABA Arges- Vedea Pitesti - Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 148/01.08.2011, eliberata de catre Administratia Nationala Ape!e Romane - ADA Arges-Vedea Pitesti - Contract de vanzare cumparare (deseuri metal ice feroase) nr. 10/30.01.2009, incheiat cu SC Metal StH Holding SRL - Plan de incadrare in zona

(ft---------AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Adresa: str.Egalitatii ,Nr. 50A, Pitesti , cod 110049 /~,",V.!)I'~! 'J; ..

Tel.0248 213 099; 0348401 992; 0746/248597 Fax: 0248213 200; Q3~'Adi9f~ ·"i:('Y6~ e-mail: [email protected] http://arpmag .anpm .ro/(t / v~ ~\\

Autorizatiade mediu nr. \'1 din . . "20\\ I ~~ prnsll/6 g; 1 i 'i . ';} ROllilANlA { :<; / i

;~ ~ 'b-, ";-:/./ .(1< ,>'

~:;." \~e,' /-, /

',--~ , / ~-;:.---

I

Page 2: AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI …arpmag.anpm.ro/upload/53964_314-07.11.2011-SC Domar SRL.pdf · 2. Dotari si masuri pentru protectia mediului : - recipienti metalici

Prezenta autorizatie se emite eu urmatoarele eonditii: -respectarea eelor prevazute in textul acesteia precum si anuntarea ARPM Pitesti la aparitia unor noi modificari ale activitatii - nemodificarea prin reactualizare a continutului contractelor, autorizatiilor si avizelor anexatc in sensu} afectarii factorilor de mediu -sa foloseasca drumurile exi stente pe baza unor conventii incheiate cu detinatorii acestora si sa respccte prevederile HG nr.1373/2008 privind reglementarea furnizarii transportului rutier de hunuri divizibile pe drumurile publice ale Romaniei - sa borneze suprafata inchiriata conform contractului de inchiriere - sa tina evidenta zilnica la sediul statie de sortare, a volumelor de apa prelevate, de agregate sortate si a orelor de functionare a statiei - sa decolmateze periodic bazinul de decantare si canalul de evacuare astfel incat apa evacuata in raul Arges sa nu aiba un eontinut de suspensie mai mare de 60mg/J conform HG nr.188/2002 cu modificarite si cornpletarile ulterioare - asigurarea scurgerii ape lor de spalare din zona statiei de sortare - nedcversarea pe sol sau in albia raului de substante periculose - intretinerea in stare de functionare a sistemului de decantare/evacuare ape tehnologice rezultate de la statia de sortare - sa plateasca contributia de gospodarire a apelor, la termenul stabilit prin abonamentul de utilizare/exploatare a sursei de apa - sa transmita anual la ABAArges Vedea Pitesti, pana la data de 1 octombrie necesarul de apa pentru anul urmator - sa nu ceara despagubiri in cazul in care amplasamentul statie de sortare va fi afectata la viituri - sa mentina zona curata fara depozitarea de materiale de orice fel - stropirea frontului de lucru si a drumurilor tehnologice in perioadele secetoase -colectarea selectiva a deseurilor si depozitarea lor in conditiile neafectarii factorilor de mediu

- introducerea evidentei gestiunii deseurilor, conform HG 856/2002 - tip deseu. cod, cantitate prod usa, mod de stocare, transport, eliminare - predarea deseurilor valorificabile unitatilor autorizate pentru activitatea de colectarc/valorificare -respectarea prevederilor HG 1061 12008 privind transportul deseuritor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei -folosirea de mijloace de transport adecvate naturii dcseurilor pentru a nu permite imprastierea acestora pe traseu -interzicerea arderii deseurilor de orice tip In locuri neautorizate -respectarea prevederilor QUG 196/2005, privind Fondul pentru mediu eu completarile sr modifiearile ulterioare -informarea ARPM Pitesti si a populatiei din zona in eaz de evenimente sau aceidente eu impact asupra mediului , in maxim 0 ora de la producerea aeestora si suportarea prejudieiilor cauzate

Activitatea societatii se va desfasura obligatoriu in eonformitate cu prevederile actelor normative care sunt in concordanta eu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzatoare, raportate la specifieul activitatii.

Titular activitate: SC DOMAR SRL Amplasament: Statie de sortare Prundu, Pitesti. judetul Arges

Tel/fax: 0248273659

Autorizatia de mediu nr. ''-l din \\ . ~ \

Page 3: AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI …arpmag.anpm.ro/upload/53964_314-07.11.2011-SC Domar SRL.pdf · 2. Dotari si masuri pentru protectia mediului : - recipienti metalici

Se vor respecta urmatoarele prevederi legale: -OUG 195/2005 privind proteetia mediului aprobata prin Legea 265/2006, eu amendamentele ulterioare - aUG 196/2005, privind Fondul de mediu, eu eompletarile si modifiearile ulterioare -Ordinul Ministrului Apelor si Proteetiei Mediului nr.592 /2002 -STAS 1000911988 Aeustiea urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot -STAS 12574/1987 privind conditiile de ealitate a aerului in zonele protejate -Legea Apelor nr.l 0711996 ell amendamentele ulterioare - HG m.1373/2008 privind reglementarea furnizarii transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publiee ale Romaniei -Legislatia privind regimul deseurilor: HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor ~i

pentru aprobarea 1istei cuprinzand descurile, inc1usiv deseurile perieuloase; HG nr. 106112008 privind transportul deseurilor perieuloase si neperieuloase pe teritoriul Romaniei.

Activitatea autorizata: I. Activitatca autorizata l.Dotari: Amplasamentul Statiei de sortare Prundu - Pitesti este pe malul drept al raului Arges, pe o suprafata de eea 2342mp de forma aproximativ dreptunghiulara (L = 80m, b = 30m) situata la cea. 130m aval de barajul Prundu - Pitesti .

Terenul oeupat de statia de sortare in suprafata de 2342mp situat in teritoriul orasului Pitesti . judetu1 Arges se ana in administratia ABA Arges-Vedea Pitesti fiind inehiriat de SC Domar SRL. Aeeesul in perimetrul statiei se face din orasul Pitesti, str.Lanariei pe un drum de exploatare

exeeutat pe malul drept al raului Arges. Malul drept al raului Arges este amenajat pentru apararea impotriva inundatiilor pentru debitul de calcul eu probabilitatea de calcul de 5%. Cota ma1ului drept este de 255,0 mdMb, cota talvegului albiei de 251,0 mdMB, iar cota p1atformei statiei de sortare de 255,70 mdMB.

Statia de sortare este alcatuita din: - bunear de alimentare (si1oz metalic) cu pereti inc1inati avand 1a partea inferioara un gratar bascu1ant eu ochiuri de 100mm, ba1astrul fiind transportat eu ajutorul unei benzi transportoarc, - statia de sortare propriu-zisa (produetivitate de 12 me/h) de tip Brasov compusa dintr-un ciur vibrator, 5 benzi transportoare, un sortator hidraulic, Ciurul vibrator eu 0 suprafata de 7,5mp are trei site care asigura obt inerea unnatoarelor sorturi: nisip (0-3mm), margaritar (3-7mmO, pietris mie (7­I5mm) si refuz de eiur > 15mm. Ciurul vibrator este prevazut eu fante laterale prin care se face evaeuarea sorturilor obtinute si 0 instalatie de spalare cu apa a materia1u1ui in timpul sortarii. Statia este prevazuta eu 4 benzi in vederea haldarii eelor trei sorturi obtinute din operatia de

sortare-spalare si a refuzului de eiur. Sortarea hidrauluiea separa apa si particule1e argiloase din amesteeul nisip-apa rezultand sortul

0-3mm. 2. Materiafe utilizate/comercializate, mod de depozitare : - agregate minerale - apa bruta- eonsumu1 de apa necesar pentru preluerarea agregatelor este de eca 3,Ome apa /me

material ee se va sorta - motorina, alimentarea facandu-se de la statii de distributie earburanti - u1eiuri de transmisie si hidraulic, aprovizionate in butoaie metal iee- eand este cazul.

Titular activitate : SC DOMAR SRL Amplasament: Statie de sortare Prundu, Pitesti, judetul Argcs

Tel/fax: 0248273659 Autorizatia de mediu nr. din o~ \, . :-...

Page 4: AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI …arpmag.anpm.ro/upload/53964_314-07.11.2011-SC Domar SRL.pdf · 2. Dotari si masuri pentru protectia mediului : - recipienti metalici

3. Utilitati : apa, canalizare, energie: - alimentarea eu apa tehnologica : pentru spalarea agregatelor minerale se face din raul Arges (km 1081) prin intermediul unui bazin de alimentare (25x 25xl ,5111) amplasat la 13m de albie in amonte de statia de sortare. Apa este pompata eu ajutorul unei pompe tip Sadu 80 (Q= 36111e/h, H= 45mCA) care este montata pe un ponton, printr-o conducta ingropata (0 200mm, L= 65m) la statia de sortare. Consumul de apa tehnologica pentru proeesul de spalare este de 3,0 me apa/mc material ee se va sorta. determinat pe baza debitului oral' al pompei si a capacitatii efective orare a statiei de sortare.

C .ennta de apa tehno ogica Folosinta Qmax zilnie Qmed zilnie Qmax oral' Statia de mc/zi lis mc/zi I lis me/zi I lis sortare 288 10 273 I 9,50 36 I 10

Volurnul mediu de balast ce se va sorta este de 20mii rnc pe an. consumul specific pentru statia de sortare este de 3,0 mc apa/l me agregat sortat iar volumul mediu anual de apa autorizat de 60 mi i mc. - alimentarea eu apa igienici-sanitara pentru personalul care deserveste statia de sortarc este asigurata individual. -evaeuarea apei de la statia de sortare se face printr-o condueta metaliea (0 = 250mm, 1=20m) intr-un bazin de deeantare (30x30x3m) situat avaI de statia de sortare. Dupa limpezire apa este

evacuata printr-un canal din pamant (L=100m) avand sectiune transversala de forma trapezoidala (B=2,Om. b=I ,Om, h=I,Om) in raul Arges mal drept in drcptul km 1084m. Materialul depus in bazinul de decantare se transporta in perimetrul de exploatare fiind folosit la redarea in eircuitul agrieol. - de pe platfonna statiei nu rezulta apa uzata menajerca intrucat nu exista alimentare cu apa. - apele pluviale din zona de exploatare se scurg libel' pe suprafata de teren, infiltrandu-se in pamant. - exista WC uscat. 4. Descrierea principalelorfaze ale activitatii: - alimentarea eu balast a bunearului statiei - transportul materialului catre eiur, rezultand sorturi diferite - haldarea sorturilor obtinute - expedierea catre beneficiari - intretincrea si reparatii aecidentale al utilajele din dotare.

Produse obtinute : sorturi de agregate minerale : nisip (0-3mm), margaritar (3-7mm), pietris mic (7-15 mm) si refuzulde ciur > 15mm 5. Program defunctionare: 10 luni /an, 22 zile /luna, 8h/zi.

II. Instalatiile, masurile si eonditiile de proteetia mediului 1. Instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu APA: bazin decantor ape tehnologice (30x30x3m) situat aval de statia de sortare. Dupa limpezire apa este evaeuata printr-un canal din pam ant (1.=100m) avand seetiune transversala de forma trapezoidala (B=2,Om, b=1 .Om, h- l.Om) in raul Arges mal drept in dreptul km l084m

Titular activitate: SC DOMAR SRL Amplasament: Statie de sortare Prundu , Pitesti.judetu l Arges

Tel/fax: 0248273659 Autorizatia de mediu nr, b k din \\ , \\

Page 5: AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI …arpmag.anpm.ro/upload/53964_314-07.11.2011-SC Domar SRL.pdf · 2. Dotari si masuri pentru protectia mediului : - recipienti metalici

2. Dotari si masuri pentru protectia mediului : - recipienti metalici pentru depozitarea deseurilor ( menajere si tehnologice)

- materialului rezultat in urma deeolmatarii bazinului deeantor va f depus pe suprafata pentru redarea in eircuitul agrieol. 3.Concentratii de poluanti, nivel de zgomot admise la evacuarea in mediu: AER: - valorile imisiilor substantelor poluante, rezultate in urma desfasurarii aetivitatii, euprinse in STAS 12574/1987, se VOl' ineadra in limitele max. astfel: - pulberi sedimentabile max.17 g/mp/luna ; APA : parametrii calitativi ai apelor uzate evacuate in raul Arges, VOl' respeeta limitele prcvazute in Normativul NTPA 00112002, aprobat prin HG 188/2002, CLl modificarile si eompletarile ulterioare, eu exceptia indicatorului materii totale in suspensie - limita dc 60mg/l , impusa prin Autorizatie de gospodarire a apeJor nr. 148/01.08.2011. eliberata de catre Administartia Nationala Apele Romane ZGOMOT: Nivelul de zgomot se va ineadra in limitele impuse de ST AS 10009/88.

III. Monitorizarea mediului J. Indicatorifizico-chimici emisi, imisiile poluantilor, frecventa : - apa- materii totale in suspensie - anual 2. Date ce Val'ji raportate unitatii teritoriale pentru protectia mediului periodicitatea : -buletinele de analiza pentru factor de mediu : apa -situatia gestiunii deseurilor conform formularelor si termenelor stabilite de Compartimentul Gestiunea De seurilor si Substantelor Perieuloase din eadrul ARPM Pitesti - trimestrial si centralizat anual. - evenimente sau aceidente eu impact asupra mediului

IV. Modul de gospodarire al deseurilor si ambalajelor: IDeseurt produse, co ectate, stocate temporal', mo dde e tmtnare va OJ'? tcareI li / I l' Nr. Crt.

I.

Cod deseu Conform

HG 856102 200301

Denurnire deseu

Deseuri menajere

Instalatie/sectie

Intreaga unitate

Cantitate

10 kg/an

Stare fizica

solida

I Depozitare

Container metalic

2 1601 17 Deseuri metalice lntretinere utilaje din dotare

0,0 It/an solida Recipienti metalici

3. 0104 10 Depuneri solide decantor

Statie sortare cca.320mc/an solida Pe sol

2. Deseuri comercializate: Nr. Crt.

Cod deseu Conform

HG 856102 Denurnire deseu lnstalatie/sectie Cantitate Stare fizica Destinatic

I, 1601 17 Deseuri metalice lntretinere utilaje din dotare

0.0 It/an solida SC Metal Stil Holding SRL

Titular activitate: SC DOMAR SRL Amplasament : Statie de sortare Prundu, Pitesti, judetul Arges

Tel/fax: 0248273659 Autorizatia de mediu nr. \~ din ()~ .\ , \

Page 6: AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI …arpmag.anpm.ro/upload/53964_314-07.11.2011-SC Domar SRL.pdf · 2. Dotari si masuri pentru protectia mediului : - recipienti metalici

3.Depozitare definitivaa deseurilor : Nr. Cod deseu Crt. Conform Denum ire deseu lnstalatie/sectie Cantitate Stare Destinatie

HG 856/02 fizica I. 200301 Deseuri menajere Intreaga unitate 10 kg/an salida Firma

i autorizata I

4. Modul de transport al deseurilor: -respectarea prevederilor HG 1061/2008, privind transportul deseurilor periculoase Sl

nepericuloasepe teritoriul Romaniei. 5. Monitorizarea gestiunii deseurilor -evidenta deseurilor pentru fiecare tip, se va face trimestrial (conform HG 856/2002) avand in vedere cantitatea prod usa, colectata, stocata temporar, modu1 de transport in scopul valorificarii/depozitarii definitive.

Prezenta AUTORIZATIE DE MEDIU este valabila de la c - \ . 4.\\ data eliberarii, panala Q ' . \ \. 2..~ .

Titularul activitatii are obligatia: -solicitdrii unei noi autorizaiii de mediu ell minim 45 de zile inaintea expirarii prezentei -informdrii in scris a autoritatii de mediu despre oriee schimbare de/and a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei

Nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz.

din 0 . \ . ~\, contine un numar de 6 pagini si a fost

Intocmit, ing.Cristina Diaconescu

0 ' J Compartiment Juridic, Contencios, Adrninistrativ si Resurse Umane,

Consilier juridic Gabriel GH1TULESCU

Titular activitate: SC DOMAR SRL Amplasament: Statie de sortare Prundu, Pitesti, judetul Arges

Tel/fax: 0248273659

Autorizatia de mediu nr.~\\ din Q .w. ').., \\ 6/6

~---.----...----~------.-~ AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Adresa : str.Egalitatii,Nr. 50A, Pitesti, cod 110049 Tel.0248 213 099; 0348401 992; 0746/248597 Fax: 0248213200; 0348401993

e-mail: [email protected] http://arpmag.anpm.ro