AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

of 26 /26
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE INDICATORII DE MONITORIZARE A EFICIENȚEI PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ FINALIZATE PRIN CONTRACT / ACORD-CADRU ÎN ANUL 2016

Transcript of AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

Page 1: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ

PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

INDICATORII DE MONITORIZARE A EFICIENȚEI

PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ FINALIZATE PRIN

CONTRACT / ACORD-CADRU ÎN ANUL 2016

Page 2: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

1

A. CUPRINS:

A. MĂRIMEA ȘI CARACTERISTICILE PIEȚEI .................................................. 2

1. Procedurile de achiziție publică iniţiate prin AP/IP şi finalizate prin

atribuirea unui contract / încheierea unui acord-cadru .................................. 3

2. Tipul procedurii ........................................................................................ 3

3. Numărul şi tipul contractelor de achiziție publică atribuite/ acorduri-

cadru încheiate în anul 2016............................................................................. 3

4. Numărul și ponderea autorităților contractante, în funcție de tipul de

activitate .......................................................................................................... 3

5. Valoarea estimată a procedurilor de achiziție publică, pe tip de

procedură......................................................................................................... 4

6. Numărul și valoarea atribuită a contractelor de achiziție publică/a

acordurilor-cadru încheiate pe tip de procedură ............................................ 5

7. Utilizarea criteriilor de atribuire .............................................................. 5

8. Gradul de utilizare a fiecărui criteriu de atribuire pe tip de procedură .. 6

9. Gradul de utilizare a fiecărui criteriu de atribuire, pe categorii de coduri

CPV ................................................................................................................ .6

10. Gradul de finalizare a procedurilor de achiziție publică inițiate și

finalizate în anul 2016………………………………………………………………………………….7

11. Procedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de

participare/Negociere fără publicare prealabilă ….………………………………………8

B. INTENSITATEA CONCURENȚEI ............................................................... 9

1. Numărul mediu de oferte primite pe tip de procedură, în funcție de

tipul contractului ........................................................................................... 10

2. Numărul mediu de oferte pe tip de contract, raportat la intervale

valorice……………………………………………………………………………………………….….……..10

3. Număr mediu de oferte primite pe categorie de cod CPV, în funcție de

tipul contractului şi modaliatea de atribuire ................................................. 11

4. Rata de respingere a ofertanților, pe tip de contract şi modaliatea de

atribuire .......................................................................................................... 13

5. Rata de respingere a ofertanților, pe tip de procedură şi modaliatea de

atribuire ..................................................................................................... .....13

6. Rata de respingere a ofertanților, pe categorie de coduri CPV…… ........ 14

C. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE .................................... 15

1. Împărţirea contractelor pe loturi ........................................................... 16

2. Deschidere/acces - Atribuirea contractelor către ofertanții din piața UE

(exclusiv România) în procesul de achiziții publice ........................................ 17

3. Deschidere/acces - Atribuirea contractelor către ofertanții din afara

pieței UE (non UE) în procesul de achiziţii publice din România ................... 18

D. EFICIENȚA ACHIZIȚIILOR PUBLICE (INCLUSIV IMPLEMENTARE

CONTRACTE)................................................................................................19

1. Durata medie a procesului de atribuire, de la prima transmitere in SEAP

a documentației de atribuire până la atribuirea contractului/încheierea

acordului cadru ………………………………………………………………….……….……………20

2. Durata soluționării contestațiilor – măsurată prin numărul de zile dintre

primirea unei contestații și emiterea unei decizii (hotărâre) adoptată de

către un organism de remedii ........................................................................ 22

3. Rezultatul procedurii de soluționare a contestațiilor ............................ 22

4. Gradul de utilizare a mijloacelor electronice pentru toate etapele

ciclului de achiziție, de la publicarea anunțurilor/invitațiilor până la

atribuirea contractelor ................................................................................... 23

E. COMPORTAMENT NECORESPUNZĂTOR/NEREGULI .............................. 24

Contracte atribuite de autorități contractante, în baza unei singure oferte 25

Page 3: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

2

A. MĂRIMEA ȘI CARACTERISTICILE PIEȚEI

Page 4: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

3

1. Procedurile de achiziție publică iniţiate prin AP/IP şi finalizate

prin atribuirea unui contract / încheierea unui acord-cadru

2. Tipul procedurii

Tip procedură Număr

proceduri Pondere

Licitaţie deschisă 4,918 35.34%

Licitaţie restrânsă 29 0.21%

Licitaţie restrânsă accelerată 2 0.01%

Negociere 159 1.15%

Negociere accelerată 4 0.03%

Dialog competitiv 1 ~0%

Cerere de ofertă/ Procedura simplificată

8,803 63.26%

TOTAL 13,916 100.00% Tabel nr. 1 – Tipul și ponderea procedurilor de achiziție publică

3. Numărul şi tipul contractelor de achiziție publică atribuite/

acorduri-cadru încheiate în anul 2016

Figura nr. 1 – Numărul și tipul contractelor de achiziție publică atribuite/acorduri –cadru, încheiate în anul 2016

4. Numărul și ponderea autorităților contractante, în funcție de

tipul de activitate

În perioada ianuarie – decembrie 2016, un număr de 2,342 autorități contractante au

atribuit contracte de achiziție publică/încheiat acorduri-cadru. În tabelele de mai jos

sunt detaliate cele 2,342 de autorități contractante, în funcție de tipul principal de

activitate.

Tip activitate – Clasic Număr

autorități contractante

Pondere

Afaceri economice și financiare 1 0.05%

Altele* 246 11.21%

Apărare 78 3.56%

Construcții și amenajări teritoriale 7 0.32%

Educație 90 4.11%

Mediu 12 0.55%

Ordine și siguranță publică 123 5.61%

Protecție socială 70 3.19%

Recreere, cultură și religie 58 2.65%

Sănătate 290 13.23%

Servicii generale ale administrațiilor publice 1,217 55.52%

Total 2,192 100.00%

Tabel nr. 2 – Numărul și ponderea autorităților contractante, în funcție de activitate – Clasice

Page 5: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

4

Notă:

*Din categoria “Altele” fac parte autorități contractante care, prin natura activității desfășurate,

nu se regăsesc în categoriile de activități predefinite (ex: Agenția Spațială Română, Institutul

Geologic, etc.)

Tip activitate – Sectorial Număr

autorități contractante

Pondere

Activităţi aeroportuare 14 9.34% Activități portuare 4 2.67% Agent economic 13 8.67% Apă 47 31.33% Electricitate 20 13.33% Producere, transport şi distribuţie de gaz şi de energie termică

14 9.33%

Prospectare şi extragere a cărbunelui şi a altor combustibili solizi

2 1.33%

Prospectare şi extragere a gazului şi petrolului 3 2.00% Servicii feroviare 2 1.33% Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz 30 20.00% Servicii poștale 1 0.67%

Total 150 100.00%

Tabel nr. 3 – Numărul și ponderea autorităților contractante, în funcție de tipul de activitate Sectoriale

Figura nr. 2 – Ponderea autorităților contractante, în funcție de tipul de activitate

5. Valoarea estimată a procedurilor de achiziție publică, pe tip de procedură

Tip procedură de atribuire Număr proceduri

Valoare estimată - mii lei-

Pondere valorică

Licitație deschisă 4,918 31,147,688.76 75.23%

Licitație restrânsă 29 726,738.57 1.75%

Licitație restrânsă accelerată 2 5,686.26 0.01%

Negociere 159 1,897,891.45 4.58%

Negociere accelerată 4 10,644.44 0.03%

Dialog competitiv 1 2,195.35 0.01%

Cerere de ofertă/

Procedura simplificată

8803 7,614,657.43 18.39%

Total 13,916 41,405,502.28 100.00%

Tabel nr. 4 – Numărul/valoarea estimată/ponderea valorică a procedurilor de achiziție publică

Figura nr. 3 – Ponderea valorii estimate a achizițiilor publice, pe tip de procedură

Page 6: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

5

6. Numărul și valoarea atribuită a contractelor de achiziție

publică/a acordurilor-cadru încheiate, pe tip de procedură

Tip procedură

Număr contracte

achiziţie

publică

Valoare

- mii lei-

Pondere

valorică

Licitație deschisă 5,222 6,788,049 38.98%

Licitație restrânsă 16 48,584 0.27%

Licitație restrânsă accelerată 1 2,333 0.01%

Negociere 84 428,300 2.42%

Negociere accelerată 4 4,526 0.02%

Dialog competitiv 1 1,732 0.01%

Cerere de ofertă/Procedură simplificată

11,476 10,413,513 58.87%

A.Total contract de achiziție

publică 16,804 17,687,037 100.00%

Tabel nr. 5 – Numărul/valoarea atribuită/ponderea valorică a procedurilor de achiziție publică

Tip procedură Număr

Acorduri-cadru

Valoare

- mii lei-

Pondere

valorică

Licitație deschisă 43,431 21,599,395 89.96%

Licitație restrânsă 33 115,138 0.48%

Licitație restrânsă accelerată 1 631 0.01%

Negociere 240 1,376,399 5.73%

Negociere accelerată 1 840 0.01%

Dialog competitiv 0 0 0.00%

Cerere de ofertă/Procedură simplificată

7,500 915,177 3.81%

B.Total acord-cadru 51,206 24,007,581 100.00%

Total A+B 68,010 41,694,618

Tabel nr. 6 - Numărul/valoarea atribuită/ponderea valorică a procedurilor de achiziție publică

Notă: Acuratețea valorii atribuite totale a acordurilor-cadru precum și numărul acestora sunt afectate

de erori materiale înregistrate la completarea și publicarea de către autoritățile contractante a

anunțurilor de atribuire în cadrul SEAP.

7. Utilizarea criteriilor de atribuire

Figura nr. 4 – Utilizarea criteriilor de atribuire

În anul 2016, pe fondul modificărilor legislative din domeniul achizițiilor publice, cele

două criterii de atribuire utilizate de către autoritățile contractante, respectiv prețul cel

mai scăzut și oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, au fost

completate cu următoarele criterii: “costul cel mai scăzut”, „cel mai bun raport calitate-

preț”, și “cel mai bun raport calitate-cost”. Procentual, defalcarea utilizării criteriilor de

atribuire în cadrul procedurilor de achiziție publică se prezintă astfel: 95% “prețul cel

mai scăzut”, 4.78% “cel mai bun raport calitate-preț”, 0.01% “costul cel mai scăzut”,

respectiv 0.04% “cel mai bun raport calitate-cost”.

Page 7: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

6

8. Gradul de utilizare a fiecărui criteriu de atribuire pe tip de

procedură

Tip procedură

Criterii de atribuire

Total proceduri

Cel mai bun raport calitate–cost

Cel mai bun raport calitate-

preț

Costul cel mai scăzut

Pretul cel mai scăzut

Nr.

pro

ced

uri

Po

nd

ere

Nr.

pro

ced

uri

Po

nd

ere

Nr.

pro

ced

uri

Po

nd

ere

Nr.

pro

ced

uri

Po

nd

ere

Licitație deschisă

0 0% 180 3.66% 0 0% 4,738 96.34% 4,918

Licitație restânsă

0 0% 0 0% 0 0% 29 100% 29

Licitație restrânsă accelerată

0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2

Negociere 0 0% 26 16.35% 0 0% 133 83.65% 159 Negociere accelerată

0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4

Dialog competitiv

0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1

Cerere de ofertă/ procedură simplificată

6 ~0% 459 5.21% 1 ~0% 8,337 94.71% 8,803

Total 6 ~0% 666 4.78% 1 ~0% 13,243 95.16% 13,916

Tabel nr. 7 – Ponderea utilizării fiecărui criteriu de atribuire, pe tip de procedură

9. Gradul de utilizare a fiecărui criteriu de atribuire, pe categorii de

coduri CPV

Categorie CPV

Denumire categorie Cel mai bun raport calitate-cost

Cel mai bun raport calitate –preț

Costul cel mai scăzut

Prețul cel mai scăzut

44 Structuri și materiale de construcții; produse auxiliare pentru construcții (cu excepția aparatelor electrice)

0% 0% 0% 100%

51 Servicii de instalare (cu excepția programelor software)

0% 0% 0% 100%

09 Produse petroliere, combustibil, electricitate și alte surse de energie

0% 0% 0% 100%

Categorie CPV

Denumire categorie Cel mai bun raport calitate-cost

Cel mai bun raport calitate –preț

Costul cel mai scăzut

Prețul cel mai scăzut

19 Produse din piele, materiale textile, din plastic și din cauciuc

0% 0% 0% 100%

37 Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucării, obiecte de artizanat, obiecte de artă și accesorii

0% 0% 0% 100%

41 Apa captată și epurată 0% 0% 0% 100%

65 Utilități publice 0% 0% 0% 100%

70 Servicii imobiliare 0% 0% 0% 100%

75 Servicii de administrație publică, de apărare și de asigurări sociale

0% 0% 0% 100%

92 Servicii de recreere, culturale și sportive

0% 0% 0% 100%

60 Servicii de transport (cu excepția transportului de deșeuri)

0% 1% 0% 99%

03 Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură și produse conexe

0% 1% 0% 99%

14 Produse de minerit, metale de bază și produse conexe

0% 1% 0% 99%

15 Alimente, băuturi, tutun și produse conexe

0% 1% 0% 99%

18 Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de voiaj și accesorii

0% 1% 0% 99%

24 Produse chimice 0% 1% 0% 99%

31 Mașini, aparate, echipamente și consumabile electrice; iluminat

0% 1% 0% 99%

33 Echipamente medicale, produse farmaceutice și produse de ingrijire personală

0% 1% 0% 99%

90 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deșeurilor, de igienizare și servicii privind mediul

0% 1% 0% 99%

38 Echipamente de laborator, optice și de precizie (cu excepția ochelarilor)

0% 1% 0% 99%

30 Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software

0% 2% 0% 98%

35 Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliție și de apărare

0% 2% 0% 98%

Page 8: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

7

Categorie CPV

Denumire categorie Cel mai bun raport calitate-cost

Cel mai bun raport calitate –preț

Costul cel mai scăzut

Prețul cel mai scăzut

39

Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) și produse de curățat

0% 2% 0% 98%

77 Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură și apicultură

0% 2% 0% 98%

48 Pachete software și sisteme informatice

0% 3% 0% 97%

Echipament de radio, televiziune, comunicații, telecomunicații și articole conexe

0% 3% 0% 97%

34 Echipament de transport și produse auxiliare pentru transport

0% 3% 0% 97%

43 Utilaje pentru minerit, cariere de piatră și construcții

0% 3% 0% 97%

50 Servicii de reparare și întreținere 0% 4% 0% 96%

22 Imprimante și produse conexe 0% 4% 0% 96%

16 Utilaje agricole 0% 5% 0% 95%

98 Alte servicii comunitare, sociale și personale

0% 6% 0% 94%

63 Servicii de transport anexe și conexe; servicii de agenții de turism

0% 7% 0% 93%

42 Echipamente industriale 0% 7% 0% 93%

72 Servicii IT: consultanță, dezvoltare de software, internet și asistență

0% 8% 0% 92%

45 Lucrări de construcții 0% 9% 0% 91%

79 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanță, recrutare, tipărire și securitate

0% 10% 0% 90%

66 Servicii financiare și de asigurare 0% 11% 0% 89%

71 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

0% 12% 0% 88%

55 Servicii hoteliere, de restaurant și de vânzare cu amănuntul

0% 13% 0% 87%

64 Servicii poștale și de telecomunicații 0% 14% 0% 86%

76 Servicii privind industria petrolului și a gazului

0% 37% 0% 63%

73 Servicii de cercetare și de dezvoltare și servicii conexe de consultanță

0% 39% 0% 61%

Categorie CPV

Denumire categorie Cel mai bun raport calitate-cost

Cel mai bun raport calitate –preț

Costul cel mai scăzut

Prețul cel mai scăzut

85 Servicii de sănătate și servicii de asistență socială

1% 54% 0% 45%

80 Servicii de învățământ și formare profesională

0% 69% 0% 31%

Tabel nr. 8 - Utilizarea criteriilor de atribuire, pe categorii de coduri CPV

10. Gradul de finalizare a procedurilor de achiziție publică inițiate și

finalizate în anul 2016

În anul 2016 gradul de finalizare a procedurilor de achiziție publică inițiate prin publicare

de AP/IP a fost de 77.47%. Astfel, 60.39% dintre proceduri au fost finalizate prin

atribuire de contracte/încheiere de acord cadru iar restul de 17.09% au fost anulate.

Diferența de 22.52%, reprezintă proceduri nefinalizate până la sfârșitul anului 2016 și

aflate în stare de desfășurare.

Figura nr. 5 Ponderea procedurilor de achiziție publică inițiate și finalizate în anul 2016

Page 9: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

8

11. Procedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ

de participare/Negociere fără publicare prealabilă

În anul 2016 au fost finalizate un număr de 2,724 Negocieri fără publicarea prealabilă a

unui anunţ de participare/Negociere fără publicare prealabilă, ceea ce reprezintă

16.37% din totalul procedurilor de achiziție atribuite prin publicarea de AP/IP.

Tip proceduri Număr proceduri Pondere

Proceduri AP/IP finalizate 2016 13,916 83.63%

Proceduri NFPAP/NFAP finalizate 2016 2,724 16.37%

Total proceduri 16,640 100.00% Tabel nr. 9 - Numărul şi ponderea utilizării NFPAP/NFAP ȋn anul 2016

Notă:

Au fost luate ȋn calcul numai procedurile de achiziție publică finalizate prin atribuire

contract/ȋncheiere acord-cadru, în anul 2016.

Page 10: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

9

B. INTENSITATEA CONCURENȚEI

Page 11: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

10

1. Numărul mediu de oferte primite pe tip de procedură, în

funcție de tipul contractului

Figura nr. 6 - Număr mediu de oferte primite – contracte de furnizare

Figura nr. 7 - Număr mediu oferte primite – contracte de servicii

Figura nr. 8 - Număr mediu oferte primite – contracte de lucrări

2. Numărul mediu de oferte pe tip contract, raportat la intervale

valorice

Acest indicator oferă informații privind numărul mediu de oferte pe tip contract,

raportat la intervale valorice prestabilite, respectiv valoarea estimată a procedurii pe

fiecare tip de contract.

Page 12: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

11

Figura nr. 9 - Număr mediu de oferte primite pe contracte de furnizare servicii, în funcție de valoarea estimată (în leiI) a procedurilor de achiziție publică

Figura nr. 10 - Număr mediu de oferte primite pe contracte de lucrări, în funcție de valoarea estimată (în leiI) a procedurilor de achiziție publică

Se observă că cel mai mic număr mediu de oferte primite (1.98 oferte primite) a fost

înregistrat pe contractele de SERVICII, intervalul <=132,519 lei, respectiv 2.94 oferte

primite în intervalul 600,130 – 2,250,000 lei. Cel mai mare număr mediu de oferte

primite a fost înregistrat pe contractele de LUCRĂRI, intervalul 11,250,001 – 23,227,215

lei, respectiv 7.14 oferte primite.

3. Numărul mediu de oferte primite pe categorie de cod CPV, în

funcție de tipul contractului şi modalitatea de atribuire

Tip Contract – Furnizare

Clasa CPV / Denumire categorie CPV Acord- Cadru

Contract de

Achiziții Publice

03 Produse agricole, de fermă, de pescuit, de silvicultură și produse conexe

5 3

09 Produse petroliere, combustibil, electricitate și alte surse de energie

4 3

14 Produse de minerit, metale de bază și produse conexe 2 2 15 Alimente, băuturi, tutun și produse conexe 4 4 16 Utilaje agricole 2 2

18 Îmbracaminte,încaltaminte, articole de voiaj și accesorii

4 2

19 Produse din piele, materiale textile, din plastic și din cauciuc

5 2

22 Imprimate și produse conexe 3 3 24 Produse chimice 9 7

30 Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software

6 6

31 Mașini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat

3 4

32 Echipament de radio, televiziune, comunicații, telecomunicații și articole conexe

4 5

33 Echipamente medicale, produse farmaceutice și produse de îngrijire personală

11 10

34 Echipament de transport și produse auxiliare pentru transport

4 2

35 Echipament de securitate, de luptă împotriva incendiilor, de poliție și de apărare

4 2

Page 13: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

12

Clasa CPV / Denumire categorie CPV Acord- Cadru

Contract de

Achiziții Publice

37 Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucării, obiecte de artizanat, obiecte de artă și accesorii

3 3

38 Echipamente de laborator, optice și de precizie (cu excepția ochelarilor)

12 3

39 Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) și produse de curățat

5 4

41 Apă captată și epurată 2 0

42 Echipamente industriale 7 3

43 Utilaje pentru minerit, cariere de piatră și construcții 3 3

44 Structuri și materiale de construcții; produse auxiliare pentru construcții (cu excepția aparatelor electrice)

2 3

45 Lucrări de construcții 2 2

48 Pachete software și sisteme informatice 6 5

50 Servicii de reparare și întreținere 0 3

65 Utilități publice 3 4

66 Servicii financiare și de asigurare 0 3

72 Servicii IT: consultanță, dezvoltare de software, internet și asistență

0 8

73 Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta

0 1

79 Servicii pentru intreprinderi: drept, marketing, consultanta, recrutare, tiparire si securitate

1 0

Număr mediu de oferte pentru contractele de furnizare 10 6

Tabel nr. 10 - Număr mediu de oferte primite pe categorii de coduri CPV – tip contract Furnizare

Tip Contract – Servicii

Clasa CPV / Număr mediu oferte primite Acord-Cadru

Contract de

achiziții Publice

09 Produse petroliere, combustibil, electricitate și alte surse de energie

3 0

30 Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software

0 1

Clasa CPV / Număr mediu oferte primite Acord-Cadru

Contract de

achiziții Publice

34 Echipament de transport și produse auxiliare pentru transport

0 1

45 Lucrări de construcții 2 3

50 Servicii de reparare și întreținere 6 4 51 Servicii de instalare (cu excepția programelor

software) 2 3

55 Servicii hoteliere, de restaurant și de vânzare cu amănuntul

5 2

60 Servicii de transport (cu excepția transportului de deșeuri)

6 2

63 Servicii de transport anexe și conexe; servicii de agenții de turism

3 1

64 Servicii poștale și de telecomunicații 2 2

65 Utilități publice 0 1

66 Servicii financiare și de asigurare 2 2

70 Servicii imobiliare 0 2

71 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

5 5

72 Servicii IT: consultanță, dezvoltare de software, internet și asistență

3 3

73 Servicii de cercetare și de dezvoltare și servicii conexe de consultanță

1 3

75 Servicii de administrație publică, de apărare și de asigurări sociale

0 1

76 Servicii privind industria petrolului și a gazului 2 2

77 Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură și apicultură

4 5

79 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanță, recrutare, tipărire și securitate

4 4

80 Servicii de învățământ și formare profesională 0 6

85 Servicii de sănătate și servicii de asistență socială 2 1 90 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare

a deșeurilor, de igienizare și servicii privind mediul 3 3

92 Servicii de recreere, culturale și sportive 3 3

98 Alte servicii comunitare, sociale și personale 2 1

Număr mediu de oferte pentru contractele de servicii 5 4

Tabel nr. 11 - Număr mediu de oferte primite pe categorii de coduri CPV – tip contract Servicii

Page 14: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

13

Tip Contract – Lucrări

Clasa CPV / Denumire categorie CPV Acord- Cadru

Contract de Achiziții

Publice

31 Mașini, aparate, echipamente și consumabile electrice; iluminat

0 1

34 Echipament de transport și produse auxiliare pentru transport

0 5

35 Echipament de securitate, de lupta impotriva incendiilor, de politie si de aparare

0 8

45 Lucrări de construcții 7 6

71 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

0 3

77 Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură și apicultură

0 4

Număr mediu de oferte pentru contractele de lucrări 7 6

Tabel nr. 12 - Număr mediu de oferte primite pe categorii de coduri CPV – tip contract Lucrări

4. Rata de respingere a ofertanților pe tip de contract şi

modalitatea de atribuire

Tip contract

Număr Oferte

primite Oferte

admisibile Oferte

respinse Rată respingere

ofertanți

A. Contracte de achiziție publică

Furnizare 3,394 16,253 14,356 1,897 11.67%

Lucrări 413 1,407 980 427 30.35%

Servicii 1,496 3,408 2,700 708 20.77%

Tip contract

Număr Oferte

primite Oferte

admisibile Oferte

respinse Rată respingere

ofertanți

B. Acorduri-cadru

Furnizare 42,043 420,744 407,962 12,782 3.04%

Lucrări 188 1,525 952 573 37.57%

Servicii 1,419 5,240 4,354 886 16.91%

Tabel nr. 13 - Rata de respingere a ofertanților pe tip de contract/modalitatea de atribuire, pentru procedurile inițiate prin anunț de participare

Figura nr. 11 – Rata de respingere a ofertantilor pe tip de contract/modalitatea de atribuire,

pentru procedurile inițiate prin publicarea de anunț de participare

5. Rata de respingere a ofertanților, pe tip de procedură şi modalitatea de atribuire

Tip procedură Număr Oferte

primite

Oferte admisibil

e

Oferte respinse

Rată respingere

ofertanți

A. Contracte de achiziție publică

Licitație deschisă 5,197 20,790 17,798 2,992 14.39%

Licitație restrânsă 16 56 41 15 26.79%

Licitație restrânsă acelerată 1 3 1 2 66.67%

Negociere 84 210 189 21 10.00%

Negociere acelerată 4 7 5 2 28.57%

Dialog competitiv 1 2 2 0 ~0%

B. Acorduri-cadru

Licitație deschisă 43,375 426,606 412,506 14,100 3.31%

Licitație restrânsă 33 206 147 59 28.64%

Licitație restrânsă acelerată 1 6 1 5 83.33%

Negociere 240 688 611 77 11.19%

Negociere acelerată 1 3 3 0 ~0%

Tabel nr. 14 - Rata de respingere a ofertanților pe tip de procedură/modalitatea de atribuire

Page 15: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

14

6. Rata de respingere a ofertanților, pe categorie de coduri CPV

Figura nr. 12 - Rata de respingere a ofertanților pe categorie de coduri CPV, pentru proceduri

inițiate prin anunț de participare

Notă, aferentă tabelelor nr. 13,14 şi figurii nr. 12: - nu au fost luate în calcul un număr de 81 contracte atribuite/acorduri-cadru încheiate, reprezentând erori materiale (completarea eronată a numărului ofertelor admisibile raportate la numărul ofertelor primite); - nu au fost luate în calcul un număr de 18,976 contracte atribuit/acorduri-cadru încheiate prin procedura de cerere de ofertă/procedura simplificată, pentru care nu deținem date specifice; - în figura nr. 12 sunt reprezentate ratele de respingere mai mari de 15% pe categorie de coduri CPV.

Page 16: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

15

C. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE

Page 17: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

16

1. Împărțirea contractelor pe loturi

În anul 2016 s-au finalizat prin atribuirea unui contract de achiziție publică/încheierea unui acord-cadru un număr de 13,916 proceduri de achiziție publică. Dintre acestea, un număr de 4,910 au fost proceduri de achiziție publică împărțite pe loturi, iar un număr de 9,006 au fost proceduri nelotizate.

Modalitate organizare Număr proceduri Pondere

Proceduri impărțite pe loturi 4,910 35.28%

Proceduri nelotizate 9,006 64.72%

Total proceduri AP/IP 13,916 100.00% Tabel nr. 15 - Ponderea procedurilor de achiziţie publică împărţite pe loturi, în funcţie de numărul

total al procedurilor

În figura de mai jos sunt reprezentate procedurile de achiziție publică atribuite în anul 2016 care au fost împărțite pe loturi. Din cele 4,910 proceduri de achiziție publică împărțite pe loturi și atribuite în anul 2016, un număr de 3,830 au fost încadrate pe contracte de furnizare, reprezentând 78%, un număr de 793 contracte de servicii, reprezentând 16% și 287 pe contractele de lucrări, reprezentând 6%.

Figura nr. 13 – Ponderea procedurilor împărțite pe loturi, în funcție de tipul contractului

Distribuirea valorilor estimate ale procedurilor de achiziție publică împărțite pe loturi, în

funcție de tipul contractului, a fost realizată astfel: valoarea de 13,018,762.17 mii lei

aferentă contractelor de furnizare, valoarea de 4,747,791.76 mii lei contractelor de

lucrări, respectiv de 2,920,426.24 mii lei contractelor de servicii.

Tip contract Număr proceduri Pondere din valoarea estimată

totală

Total proceduri de achiziție publică

13,916 100 %

Din care proceduri de achiziție publică împărțite pe loturi: 49 %

Furnizare 3,830 31 %

Lucrări 287 11 %

Servicii 793 7 %

Tabel nr. 16 - Numărul procedurilor de achiziție publică împărțite pe loturi, în funcție de tipul contractului/ponderea din valoarea totală estimată a procedurilor de achiziție publică

În funcție de modalitatea specială de atribuire (atribuirea unui contract de achiziție

publică sau încheierea unui acord-cadru), procedurile împărțite pe loturi se prezintă

astfel:

Modalitate atribuire Număr

proceduri Pondere

Valoarea estimată

- mii lei - Pondere

Atribuire contract 2,571 52.36% 5,102,011.85 25.00%

Ȋncheiere acord-cadru 2,339 47.64% 15,584,968.32 75.00%

Total proceduri împarţite pe loturi

4,910 100.00% 20,686,980.17 100.00%

Tabel nr. 17 - Ponderea procedurilor de achiziţie împărţite pe loturi, în funcţie de modalitatea de

atribuire.

În tabelul de mai jos se prezintă topul procedurilor împărțite pe loturi, în funcție de codul CPV cel mai utilizat, asimilat acestora. Echipamentele medicale, produsele farmaceutice și produsele de îngrijire personală, aferente categoriei CPV 33, cumulează ponderea cea mai mare, respectiv 31%.

78%

6%16%

Furnizare Lucrări Servicii

Page 18: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

17

Categorie CPV

Denumire Cod CPV Număr

proceduri Pondere

33 Echipamente medicale, produse farmaceutice și produse de îngrijire personală

1,544 31 %

15 Alimente, băuturi, tutun și produse conexe 398 8 %

34 Echipament de transport și produse auxiliare pentru transport

286 6 %

45 Lucrări de construcții 286 6 %

50 Servicii de reparare și întreținere 269 5 %

30 Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software

262 5 %

39 Mobilă (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) și produse de curățat

158 3 %

44 Structuri și materiale de construcții; produse auxiliare pentru construcții (cu excepția aparatelor electrice)

153 3 %

31 Mașini, aparate, echipamente și consumabile electrice; iluminat

136 3 %

24 Produse chimice 121 2 %

Tabel nr. 18 - Numărul procedurilor de achiziţie publică împărţite pe loturi, asimilat categoriei CPV

În ceea ce privește numărul procedurilor de achiziție publică împărțite pe loturi și

atribuite, în funcție de tipul procedurii, se observă că din totalul de 4,910 proceduri de

achiziție publică, un număr de 2,516 sunt proceduri de cerere de ofertă/procedura

simplificată, ceea ce reprezintă puțin peste 51% din total, urmate de un număr de 2,348

proceduri de licitație deschisă, cu un procent de aproximativ 48%.

Figura nr. 14 - Numărul și ponderea procedurilor de achiziție publică împărțite pe loturi, în funcție

de tipul procedurii

2. Deschidere/acces - Atribuirea contractelor către ofertanții din

piața UE (exclusiv România) în procesul de achiziții publice

În tabel este prezentat numărul contractelor atribuite ofertanților din piața UE, în funcție de tipul contractului și valoarea atribuită, după cum urmează:

Tip contract Număr

contracte atribuite

Valoarea contractelor

atribuite -mii lei-

Furnizare 41 138,411.10

Lucrări 23 2,164,061.65

Servicii 12 99,873.41

Total 76 2,402,346.16

Tabel nr. 19 - Numărul contractelor atribuite ofertanților din piața UE, pe tip de contract/valoare atribuită

În funcție de țara de origine a ofertanților UE care au câștigat contracte de achiziție publică în România, o situație detaliată este prezentată în continuare.

Ţara Număr contracte atribuite

Valoare atribuită pe tip contract -mii lei-

Furnizare Lucrări Servicii

Austria 6 21,682.01 - 1,274.28 Belgia 1 - - 481.33 Bulgaria 1 - 20,758.00 Danemarca 1 624.07 - Franța 5 35,115.69 - 12,202.72 Germania 7 44,463.13 1,079.27 Grecia 1 - 6,504.62 Ungaria 7 5,793.14 - Irlanda 1 - - 1,464.00 Italia 27 8,687.04 895,199.97 40,887.76 Lituania 8 9,086.43 - 8,295.43 Luxemburg 1 9,319.62 - Olanda 2 24.81 - 1,029.78 Polonia 5 3,615.16 - 30,691.84 Spania 2 - 1,240,519.79

Marea Britanie 1 - - 3,546.27

Total 76 138,411.10 2,164,061.65 99,873.41

Tabel nr. 20 - Valoarea contractelor atribuite către ofertanţii din piaţa UE, pe tip de contract

Page 19: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

18

Din valoarea totală a contractelor atribuite ofertanților din statele membre UE în anul 2016, respectiv 2,402,346.16 lei, 87% reprezintă trei contracte atribuite către ofertanți din Spania și Italia.

Operatori economici

Autoritate contractantă

Valoare contractată

-mii lei-

Spania DURO FELGUERA S.A. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA

1,209,172.04

Italia Asocierea IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO SpA (lider) - S.C. VIAPONTE ROM S.R.L.

COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A.

446,127.40

Italia

Asocierea ASTALDI SPA – MAX BOEGL ROMANIA SRL – ASTALROM SA – CONSITRANS SRL OGRA CAMPIA TURZII LOT 2

COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A.

437,630.89

Tabel nr. 21 - Contracte de achiziție publică atribuite ofertanților din Italia și Spania, în anul 2016

3. Deschidere/acces - Atribuirea contractelor către ofertanții din afara pieței UE (nonUE) în procesul de achiziţii publice din România

Tip de contract Număr

contracte atribuite

Valoare atribuită

-mii lei-

Furnizare 4 27,983.55

Lucrări 0 0

Servicii 2 6,113.92

TOTAL 6 34,097.47 Tabel nr. 22 - Numărul contractelor atribuite ofertanților din afara pieței UE, pe tip de

contract/valoare atribuită

Ţara

Număr contracte atribuite

Valoare atribuită pe tip contract -mii lei-

Furnizare Lucrări Servicii

India 1 313,20 0 0

Federaţia Rusă 1 24,773.35 0 0

Elveția 2 2,649.00 0 1,879.20

SUA 2 248.00 0 4,234.72 Total 6 27,983.55 0 6,113.92

Tabel nr. 23 - Valoarea contractelor atribuite către ofertanţi din afara pieţei UE, pe tip contract

Din datele prezentate, în anul 2016 valoarea totală a contractelor atribuite ofertanților

din afara pieței UE a fost de 34,097.47 mii lei.

Figura nr. 15 - Ponderea valorică a contactelor atribuite operatorilor

economici UE şi non UE

Astfel, din valoarea totală a contractelor de achiziții publice atribuite/acordurilor-cadru

încheiate, acordul-cadru de furnizare „Echipament de încălzire prin fir încălzitor în sonde

și servicii aferente” a avut cea mai mare valoare, respectiv 24,773.35 mii lei și a fost

atribuit firmei Nefteservis-NN din Federația Rusă.

Figura nr. 16 - Ponderea valorică a contractelor atribuite operatorilor economici UE şi non UE

Page 20: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

19

D. EFICIENȚA ACHIZIȚIILOR PUBLICE

(INCLUSIV IMPLEMENTARE CONTRACTE)

Page 21: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

20

1. Durata medie a procesului de atribuire, de la prima

transmitere în SEAP a documentației de atribuire până la

atribuirea contractului / încheierea acordului-cadru

Proceduri analizate

Timp mediu etapă – ZILE– Timp mediu proces – ZILE–

I. Pregătire procedură T0...TP

II. Derulare procedură T0...TC

Inițiate în anii 2015-2016 având contracte încheiate și publicate în anul 2016

13 69 82

Inițiate cu exercitarea funcției ex-ante în anii 2015-2016, având contracte încheiate și publicate în anul 2016

17 75 92

Tabel nr. 24 - Durata medie a procesului de atribuire -zile

Notă: Valorile acestui indicator au la bază analiza procedurilor de atribuire inițiate în anii 2015 și 2016 prin publicarea în SEAP a unui anunț de participare/anunț simplificat, cu contracte încheiate și publicate în anul 2016. Definiții: Durată pregătire procedură = T0…TP reprezintă perioada dintre data primei transmiteri în SEAP a Documentației de atribuire (momentul T0) și data publicării anunțului de participare/anunțului simplificat (momentul TP); Durată derulare procedură = T0...TC reprezintă perioada dintre data primei transmiteri în SEAP a Documentației de atribuire (momentul T0) și data semnării contractului (momentul TC).

Pentru o imagine mai clară privind durata procesului de atribuire sunt prezentate în

continuare valorile determinate pentru timpul mediu, pe etape: pregătire procedură,

respectiv derulare procedură.

1.1. Timpul mediu de pregătire procedură (de la prima

transmitere a documentaţei de atribuire până la publicarea în SEAP

a anunțului de participare/anunțului simplificat)

În tabelele 25 și 26 sunt prezentate valorile indicatorului Timpul mediu de pregătire

procedură, raportat la tipul procedurii și tipul contractului.

Tip procedură Timpul mediu de PREGĂTIRE procedură

– ZILE–

Licitație deschisă 16

Licitație restransă 39

Licitație restrânsă accelerată 27

Negociere 18

Negociere accelerată 15

Cerere de ofertă/procedura simplificată 17 Tabel nr. 25 - Durata medie a procesului de pregătire procedură (zile) a procedurilor inițiate

cu exercitarea funcției ex-ante - calculată în funcție de tipul procedurii

Tip contract Timpul mediu de PREGĂTIRE procedură

– ZILE–

Furnizare 16

Lucrări 21

Servicii 16

Tabel nr. 26 - Durata medie a procesului de pregătire (zile) a procedurilor inițiate cu exercitarea funcției ex-ante - calculată în funcție de tipul contractului

1.2. Timpul mediu de derulare a procedurilor de achiziție publică

Timpul mediu de derulare a procedurilor - zile

Pentru procedurile inițiate în anii 2015-2016, având contracte încheiate și publicate în anul 2016

69

Pentru procedurile inițiate în anul 2016, având contracte încheiate și publicate în anul 2016

60

Tabel nr. 27 - Durata medie de derulare a procedurilor

Page 22: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

21

Notă: Valorile acestui indicator au la bază analiza procedurilor de atribuire inițiate în anii 2015 și 2016 prin publicarea în SEAP a unui anunț de participare/anunț simplificat, finalizate prin atribuirea unui contract/încheierea unui acord-cadru în anul 2016.

Tip procedură Timp mediu de DERULARE a

procedurilor - zile

Licitație deschisă 86

Licitație restransă 228

Licitație restrânsă accelerată 116

Negociere 135

Negociere accelerată 114

Cerere de ofertă/procedura simplificată 58

Tabel nr. 28 - Durata medie de derulare a procedurilor finalizate prin atribuire de contract/încheiere acord-cadru în anul 2016, în funcție de tipul procedurii

Tip contract Timp mediu de DERULARE a

procedurilor - zile

Furnizare 61 Lucrări 95 Servicii 67

Tabel nr. 29 - Durata medie de derulare a procedurilor finalizate prin atribuire de contract/încheiere acord-cadru în anul 2016, în funcție de tipul contractului

Împărțire pe loturi Timp mediu de DERULARE a procedurilor - zile

DA 68 NU 69

Tabel nr. 30 - – Durata medie de derulare a procedurilor finalizate prin atribuire de contract/ încheiere acord-cadru în anul 2016, calculată în funcție de împărțirea/neîmpărțirea pe loturi

Motive de exceptare proceduri de la calculul indicatorului durata medie a procesului

de atribuire:

a) Completarea eronată a datelor calendaristice în anunțul de atribuire

Exemple: Autorități contractante care au publicat anunțuri de atribuire pentru atribuire

contracte/încheiere acorduri-cadru cu data semnării ce precede inițierea procedurii:

Autoritate contractantă Timp ZILE

Denumire achiziție

APAREGIO GORJ S.A. -293

Buldoexcavator multifunctional (1 buc.) si efectuarea reviziilor tehnice in perioada de garantie (Lot nr.1) si - Miniexcavator impreuna cu platforma transport(1 buc.) si efectuarea reviziilor tehnice in perioada de garantie (Lot nr. 2)

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

-265 „Dale exterior/interior pentru treceri la nivel

div. tipuri”

Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta

-2 Contract de furnizare vaccinuri pentru uz

veterinar

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE

-231 AUTOSPECIALE DE INTERVENTIE

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.

-273 Lot 1- Consumabile, Lot 2- Reactivi chimici

anorganici, Lot 3- Reactivi chimici organici

Spital Clinic Judetean de Urgenta Timisoara

-224 Acord cadru de furnizare recipienti de

laborator

SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES -4 Acord cadru furnizare medicamente din grupa

“medicamente utilizate in cardiologie ”

TERMOFICARE ORADEA S.A. -2

Elaborare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Extindere retea termica primara între str. Ceyrat si Sala Polivalenta - Tancodrom”

Tabel nr. 31 - Exemple de completare eronată a datei contractului

b) Durata derulării procedurilor mai mare de doi ani

Exemple: proceduri inițiate în anii 2012, 2013, 2014 având contracte atribuite/acorduri cadru încheiate în anul 2016. Au fost identificate 25 de proceduri din care s-au extras, pentru exemplificare, cele cu durata mai mare de 800 de zile.

Autoritate contractantă Tip contract

AP/IP Timp ZILE

Motive

COMUNA GOSTINARI Lucrări 337224 1,329 Făra motivație COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Lucrări

143990 1,225 Clarificări, contestații,

Curtea de Apel

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti Lucrări 145854 946 Clarificări și contestații

MUNICIPIUL BUCURESTI Servicii

147980 899 Dialog competitiv din

2013 Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA

Lucrări

149278 839 Clarificări, contestații,

Curtea de Apel Compania de Apa Arad S.A. Servicii 152700 838 Clarificări și contestații S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani Lucrări 149962 810 Clarificări și contestații

Tabel nr. 32 – Exemple de contracte atribuite la mai mult de 2 ani de la inițierea procedurii

Page 23: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

22

2. Durata soluționării contestațiilor – măsurată prin numărul de

zile dintre primirea unei contestații și emiterea unei decizii

(hotărâre) adoptată de către un organism de remedii

Durata medie a soluționării contestațiilor (zile)

Durata medie a soluționării plângerilor (zile)

26 40

Tabel nr. 33 - Durata medie a soluționării contestațiilor și durata medie a soluționării plângerilor în anul 2016

În anul 2016 au fost depuse la C.N.S.C. 2,712 contestații, din care: 1,799 contestații au fost soluționate pe fond până la 31 decembrie 2016, 648 contestații reprezintă excepțiile**, iar un număr de 265 contestații au fost soluționate/erau în curs de soluționare în luna ianuarie 2017. De asemenea, au fost transmise de către autoritățile contractante/instanțele de judecată și înregistrate la A.N.A.P. un număr de 231 hotărâri emise în anul 2016 de Curțile de Apel, privind plângeri formulate împotriva deciziilor C.N.S.C. Dintre acestea 209 hotărâri au fost soluționate pe fond, iar 22 hotărâri reprezintă excepții**. Notă: **Excepțiile reprezintă soluțiile pronunțate în contestațiile plângerile depuse la C.N.S.C./instanță, fără a se trece la soluționarea pe fond a contestației/plângerii ca urmare a tardivității, lipsei de obiect, lipsei de interes, renunțării la contestație, declinării competenței, netimbrării, etc.

Tip contract Nr. contestații Durată medie zile

Furnizare 488 25

Servicii 474 27

Lucrări 837 27

TOTAL 1,799 contestații

Tabel nr. 34 - Numărul contestațiilor depuse la C.N.S.C. în anul 2016 și durata medie a soluționării acestora, pe tip de contract

Figura nr. 17 - Durata medie a soluționării contestațiilor depuse la C.N.S.C. în anul 2016,

pe tip de procedură

Notă, aferentă tabel nr. 34, figura nr. 17: Nu au fost luate în calcul un număr de 648 contestații reprezentând excepțiile, respectiv un număr de 265 contestații soluționate/în curs de soluționare în luna ianuarie 2017.

3. Rezultatul procedurii de soluționare a contestațiilor

Soluţia dispusă de C.N.S.C. la contestaţiile depuse în anul 2016

Număr contestații

Pondere contestații

Anularea procedurii de atribuire 51 1.88%

Aplicarea unor măsuri de remediere 814 30.01%

Respingerea contestaţiilor 1,582 58.33%

Contestații nesoluționate la

31.12.2016 265 9.77%

TOTAL SOLUŢII 2,712 100%

Tabel nr. 35 - Soluţiile dispuse prin deciziile C.N.S.C. aferente contestaţiilor depuse în anul 2016 și ponderea acestora

Notă: 265 contestații soluționate/în curs de soluționare în luna ianuarie 2017.

Page 24: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

23

Total proceduri iniţiate în anul 2016

Ponderea măsurilor de

anulare a procedurii

Ponderea măsurilor de

remediere

Ponderea măsurilor de respingere a

contestaţiilor

Ponderea contestaţiilor nesoluționate

19,079 0.27 % 4.27 % 8.29 % 1.39%

Tabel nr. 36 - Ponderea soluţiilor dispuse prin deciziile C.N.S.C. aferente contestațiilor depuse, raportate la procedurile iniţiate în anul 2016

4. Gradul de utilizare a mijloacelor electronice pentru toate

etapele ciclului de achiziție, de la publicarea

anunțurilor/invitațiilor până la atribuirea contractelor

Proceduri de atribuire în care s-au utilizat mijloace electronice

Număr proceduri

Pondere

Proceduri în care s-au utilizat mijloace electronice integral

8,276 75.88 %

Proceduri în care s-au utilizat mijloace electronice parţial

2,631 24.12 %

TOTAL proceduri în care s-au utilizat mijloace electronice

10,907 100 %

Tabel nr. 37 - Ponderea procedurilor de achiziție publică în care s-au utilizat mijloace electronice

Notă:

Procedura în care s-au utilizat integral mijloace electronice reprezintă acea procedură derulată

în toate fazele/etapele (depunere ofertă, evaluare ofertă, comunicare ofertant caştigător) în

cadrul SEAP.

Procedura în care s-au utilizat parţial mijloace electronice reprezintă acea procedură derulată în

afara SEAP pentru unele etape (depunere ofertă, evaluare ofertă) şi derulată în cadrul SEAP doar

pentru configurarea şi derularea fazei finale de licitaţie electronice.

Total proceduri atribuite

în anul 2016

Ponderea procedurilor în

care s-au utilizat mijloace

electronice integral

Ponderea procedurilor în

care s-au utilizat mijloace

electronice parţial

Ponderea procedurilor în care s-au utilizat

mijloace electronice integral şi parţial

13,916 59.47 % 18.91% 78.38%

Tabel nr. 38 - Ponderea procedurilor de achiziție publică atribuite în anul 2016 în care s-au utilizat mijloace electronice

Valoarea estimată a procedurilor în care

s-au utilizat mijloace electronice

integral -mii lei-

Valoarea estimată a procedurilor în

care s-au utilizat mijloace electronice

parţial -mii lei-

Valoarea estimată a procedurilor în

care s-au utilizat mijloace electronice

integral şi parţial -mii lei-

Valoarea procedurilor

derulate offline -mii lei-

15,434,428 10,729,288.60 26,163,717 15,241,785.74

Tabel nr. 39 - Valoarea estimată a procedurilor atribuite în anul 2016, în funcţie de modalitatea de desfăşurare

Figura nr. 18 – Ponderea valorii estimate a procedurilor în care s-au utilizat mijloace electronice (integral şi parţial)/ponderea valorii estimate a procedurilor atribuite offline în anul 2016

63%

37%

Ponderea valorii estimate a procedurilor în care s-au utilizat mijloace electronice (integralşi parţial)

Ponderea valorii estimate aferentă procedurilor atribuite offline

Page 25: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

24

E. COMPORTAMENT

NECORESPUNZĂTOR/NEREGULI

Page 26: AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE

25

Contracte atribuite de autorități contractante, în baza unei

singure oferte

Numărul contractelor atribuite în baza unei singure oferte în anul 2016 este de 6,712. Raportând acest număr la numărul total al contractelor atribuite/acordurilor-cadru încheiate în anul 2016, rezultă că 9.86% dintre acestea sunt atribuite/încheiate în baza unei singure oferte.

Figura nr. 19 - Numărul contractelor de achiziție publică atribuite/acordurilor-cadru încheiate în

baza unei singure oferte

Notă:

Nu au fost luate în calcul un număr de 18,976 contracte atribuite/acorduri-cadru încheiate prin

procedura de cerere de ofertă/procedura simplificată pentru care nu deţinem date specifice.

În tabelul de mai jos sunt reprezentate primele 10 categorii de coduri CPV pentru care

s-au încheiat cele mai multe contracte de achiziție publică/acorduri-cadru în baza unei

singure oferte primite.

Cat. CPV

Denumire Cod CPV Nr.

Contracte Pondere

33 Echipamente medicale, produse farmaceutice și produse de îngrijire personală

3,646 54%

50 Servicii de reparare și întreținere 455 7%

44 Structuri și material de construcții; produse auxiliare pentru construcții (cu excecpția aparatelor electrice)

305 5%

34 Echipament de transport și produse auxiliare pentru transport

290 4%

15 Alimente, băuturi, tutun și produse conexe 193 3%

77 Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură si apicultură 188 3%

71 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție

119 2%

90 Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deșeurilor, de igienizare și servicii privind mediul

115 2%

45 Lucrări de construcții 114 2%

24 Produse chimice 106 2%

Tabel nr. 40 - Contracte de achiziție publică atribuite/acordurilor-cadru încheiate în baza unei singure oferte în anul 2016 - asimilat pe categorii de coduri CPV

6,712

Contracte de achiziție publică atribuite/acorduri-cadru, încheiate în anul 2016, în baza unei singure oferte