Agatha Mistery: Situatie neprevazuta la Barcelona - Sir ... Mistery. Situatie neprevazuta la......

download Agatha Mistery: Situatie neprevazuta la Barcelona - Sir ... Mistery. Situatie neprevazuta la... Descrierea

of 7

 • date post

  01-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Agatha Mistery: Situatie neprevazuta la Barcelona - Sir ... Mistery. Situatie neprevazuta la......

 • Descrierea CIP a Bibliotcaii Nrtionrle e Rominiei STEI'ENSON' STEI'E sir

  Situatie neprevizuti la Barcelona / Sir Ste!€ Stevenson ; il. de Stefano Tilconi - Bucuretti : RAO DistribuJie,2020

  ISBN 978-606-006-402-2

  I. Turconi, Stefano (il.)

  ut.131.1

  RAO DistribuFe Str. Bergiului, ff. 9-11, sector 1, BucureFti, Romania

  "##Y;""' Numele, personajele 9i celelalte mirci de identificare sunt merci

  inreeistrate ale Atlanryca S.p.,{. qi sunt folosite sub licenli de Adantyca S.p.A. VersiuniJe lor traduse sau a&ptate sunr

  ProP etatea AtlantYce S.P.A. Toate drePturile rezerv'rte.

  @2017 Adangca S.P.A ' ItalY

  @ RAO Distributie,2018 pentm versiunea in jimba romana

  Dupi o idee originall Mario Pasqualotto ln colaborate cu Luca Blengino

  Ilustralii: Stdano Turconi Edilie originaln publicate de DeAgostini Editorc S p'A

  Tt'dt oigind: InPedsto a Bmcellona

  Internationd Righe @ Adantyca S p.A .via Leopardi 8 - 20123 Milano - Italia --foreignrights@adantlta.it - wuv.adantlca com

  Nicio oarte a acestei cat! nu poate 6 reprodusiL, stocati seu transmise sub nicio formi;i Prin' niciun mijloc: electronic sau mecanic' inclusiv fotocoPiere li inresisuare audd - fir, permisiunee scrise a titularului drepmrilor de autor" Pentru mai multe hformagii, contactagi Adantyca S.p A'

  Tiaducere din limba italiann Elena Binic! pdn IJNGUA CONNEXION

  20n ISBN 978-606-006-402-2

  Sir Steve Stevenson

  SlrunrrE NEPREvLzu'tL LA BARcELoNA

  Ilustrafi de Stefano Turconi

  I

  https://www.libris.ro/agatha-mistery-situatie-neprevazuta-la-barcelona-RAO978-606-006-402-2--p18120610.html

 • Epilog

  (c Drre-- scrisori pline de dulcegdrii pe care le-ai primit, spuse.

  Credeai cd am titat, ha? Haide, spune tot! Cum e iubinrl tiu?

  - BillyJameson nu este nici pe departe iubitul meul

  exclami Agatha, ro gind brusc.

  - E drngul? Inteligent? o sdc2i el. Trebuie si fie, daci wea sI fie cu o fati. aga de isteald ca tine. Oricum,

  abia agtept si.-l cunosc. Dar o si-l avertrzez: dacd va indrdzni si-i frdngd inima verisoarei mele preferate, o si aibi de-a face cu mine, marele detectiv LM14!

  - i1i repet ci nu am niciun iubit! suspini Agatha. - Da, dz, sigur... 9i cdnd mi-l prezingi? Discutdnd aga, cei doi tineri au dispirut pe stridu-

  gele din Barri Gdtic, urmaqi de domnul Kent,Juliana

  gi Watson. Linistea se asternu din nou in La Rambla.

  O pali de v6.nt a fbcut ca ultimele petale de tran- dafiri si se ridice in aer.

  CupnrNs

  Prolog - Inceputul investigayiei / 11 1. Scrisori de dragoste / 27 2.intllntuea / 33 3. Pe urmele luiJC33 / 45 4. Interogatoriu la Sagrada Famiha / 5. Mirobolangii frayLeYol / 73 6. Poseidonsub asediu / 87 7. Ambuscadi in gara-fantomd, / 99 8. Cele doui Salamandre / 1"L5

  Epilog - Misiune indeplinitd / 1.31

  59

 • Prolog

  6- ozlS S-a intors pe cdlcAie 9i a inceput sd-gi umple cu

  frenezievahza cudiverse obiecte luate la intimplare

  de pe podea.

  ,Profesorul a spus c[ o si fie o c[litorie de pllcere,

  s-a gindit. Dar imediat s-a blocat 9i a adlugat: este

  totus,i o misiune de nivelul unu in care s-ar Putea sA

  fiu nevoit si mi confrunt cu spioni inamici sau Poate o si am de-a face cu weun infractor care doregte si

  fire acel pachet ultrasecret! Prudenla nu este niciodati

  prea multi. in fond, HM35 nu mi-a spus ci nu am

  voie si rog pe cineva si mI ajute..."

  Acel ,,cineva" era, evident, verigoara lui mai micd

  Agatha, scriitoare amato re de romane poligiste, cu

  un fler formidabil.

  1. Scnrsonr DE DRAGOSTE

  A

  Agatha Mistery stitea la biroul din camera ei si

  privea spre masina de scris. Foaia albn en aqezat5. pe dupi tamburul rotativ, iar fata de doisprezece ani

  intinse degetele spre tastaturi. insi, dupd numai o

  clipi, le-a retras gi a reinceput sd i9i mugte ugor bu-

  zele, gdnditoare.

  Watson, motanul siberian cu blana alb6, moliia

  fbcut cowig pe pat. Furtuna se oprise, firlgerele 9i tunetele nu se mai rdzboiaupe cer, iarba 9i florile din

  parcul de la Mistery House incetaseri si mai tremure.

  - Vd simgigi bine, domnigoari? intrebi respectuos

  domnul Kent.

 • CaPitolul 1

  ,o-.-zl.F - Priviqi foaia de aProape o ori. Nu vreau si fiu

  indiscret, dar... suntefi in pani de inspiralie? Avegi

  ceea ce se numegte ,,blocajul paginii albe"?

  Agatha se intoarse spre el 9i zdmbi. Fostul boxer,

  inalt gi masiv, stitea in pragul ugii. Avea in mdnl un

  pdmituf pentru gters prafi.rl 9i o privea plin de interes.

  - N-am arrrt niciodatl asemenea probleme, il lini9ti

  ea. Din fericire, nu duc lipsd de idei; datoriti aventu-

  rilor incredibile in care ne duce Larry, am suficient

  material pentru doudzeci de c64il

  Apoi se ridici gi incepu si umble prin incipere.

  - Tiebuie si compun o scrisoare, explici. Dar n-am

  nici cea maivagd idee de unde si incep!

  - E pentru piringii dumneavoastrd? intrebd omul

  bun la toate. Poate ci ar fi mai ugor prin telefon. O

  s[ fie cam dificil si trimitegi o misivi in Guineea Ecuatoriali.

  De fapt,in aceaperioadi' Simon gi RebeccaMistery

  erau plecali intr-o expedigie de explorare subacvatici

  Scrisori de dragoste

  6-----,lr6----t a lacului Annobdn, pe insula de origine vulcanicd

  aflatd.in Oceanul Atlantic. Asemenea expedifi erau

  obignuite pentru sogii Mistery, oameni de gtiingi ne-

  obosigi, mereu implicagi in bizare cercetdri gtiin1ifice.

  - Nu este pentru ei, rispunse Agatha. Destinatanrl

  este autorul acelor scrisori anonime pe care am inceput

  si le primesc de ceva vreme.

  Pe chipul ca de granit al domnului Kent a apirut

  o strambeturi aproape imperceptibili.

  - VI referili la acele plicuri fhri expeditor Pe care le gisesc din cind in cind in cutia de scrisori? intrebd

  preocupat. Este vorba de ameninliri?

  Agatha pufni in rds. Apoi deschise un sertar 9i ii aritl. nigte bilelele scrise de mind 9i presirate de inimioare.

  - Poate chiar mai r6u, dragul meu domnule Kent,

  rispunse ironic. Sunt scrisori de dragoste! Ascult-o

  pe aceasta: ,,D ragd Agatha,md gindesc mereu la tine

  gi, de fiecare datl cdnd te vid, imi tresare inima, am

 • Capitolul 1

  Go/ r- fluturi in stomaC'. Sau pe asta:,,Din picate sunt timid,

  dar intr-o zi o sd gisesc curajul s[ igi spun cine sunt

  gi si ili declar toate dragostea mea!" Obrajii majordomului au luat foc.

  - imi pare riu ci biiatul acesta este atit de indrd-

  gostit de mine, zise ea in timp ce se intorcea

  la birou. Ag wea si ii rispund intr-un mod civilizat. Ai weun sfat?

  - Daci am inleles bi- ne, mai devreme a1i spus ci este vorba despre

  Scrisori de &agoste

  --Trf*6

  e)

  nigte scrisori anonime, schimbi vorba domnul Kent, tot mai imbujorat. Cum agi putea si-i rdspundef expeditomlui daci nu gtifi cine e?

  Fata a ridicat din umeri:

  - Nu a fost greu si.-i aflu identitatea. Este vor- ba despre Billy Jameson, fiul de treisprezece ani al proprietarului chiogcului de Fish&Chips unde ne oprim din cdnd in cind ca sd. cumpir[m cod pentru pofticiosul de Watson.

  Auzind acele cuvinte, motanul a deschis ochii gi a inceput si se lingi pe mustifi.

  - $i a9 putea si stiu si eu de unde v-ati dat seama? intrebi. fostul boxer.

  - in primul rdnd, pe bilegele se vid mici pete de grlsime care miros vag apriljeali.Pe de altd parte, este

  caligrafia unui st1ngaci, asa cum este Billy. Am obser- vat asta privind cum apuci ustensilele de bucitirie. $i, in ultimul rdnd, intotdeauna am gd.sit plicurile dupl ora cinci dupd"-amiaza sau inainte de opt dimineafa,

 • CaPitolul 1

  -rnffi

  ceea ce coincide cu orarul magazinului pirinlilor lui'

  Pe chipul domnului Kent ap6ru o expresie de mul-

  gumire. Agatha avea un fler formidabil 9i o memorie

  de fier.

  - Dar asta nu rezolvi problema, suspini fata' Larry

  are mereu cdte o iubiti, pe cdnd eu nu am timp pen-

  tru iubiqi... trebuie sd devin o bund scriitoare de cirli

  polifiste! T[ ce i-ai risPunde? Majordomul cobori privirea 9i bdlbdi ceva extrem

  de jenat.

  in acel moment, soneria de la uqi a inceput si sune

  insistent.

  Watson a s[rit de pe plapumd deranjat' iar Agatha

  s-a ridicat brusc.

  - Ne vom gindi la Povestea asta mai tdrziu' irse'

  Asta pare si fie ',stilul Larrf' de a suna' Pun pariu c[

  i-au dat o misiune noui'

  - Chiar la momentul Potrivit' comenti domnul

  Kent ugurat.

  Scrisori de dragoste

  -dJ lrff Cinci minute mai tdrziu, cei doi

  verigori stiteau in salon, in faga unor

  cesti cu ceai.

  Larry continua si. invdrti in miini pachetul pe care-l adusese cu el. Nu era mai mare decdt o cu- tie de pantofi si era acoperit cu o catifea rosie eleganti.

 • Capitolul 1

  6- ozisr6- - Pare o treab[ destul de simpli, spuse fata' Egti

  sigur ci ai nevoie de ajutorul nostru?

  - Nu mai cad in capcani, rispunse el categoric'

  De fiecare dati cdnd primesc o misiune "de plicere"'

  se intdmpll cite o nenorocire' M-a9 simli mai sigur

  dac[ agiveni cu mine..' 9i daci agi fi cu ochii in patru'

  S[ nu uitdm ci asta este o misiune Pentru agenf de

  nivelul unu!

  Larry a ridicat pachetul 9i i l-a aretat verigoarei lui'