aDR S m Buletin Informativ nr. 220 /30 martie - 5 aprilie 2015...Întâlnirea consorțiului PROSME...

of 24/24
Întâlnirea consorțiului PROSME paginile 2-3 Buletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015 Publicaţie editată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia INFO RegIO Situaţia proiectelor Regio depuse la nivelul regiunii Sud Muntenia .............. 15 Argeş / Staţie de aliementare cu apă la Lunca Corbului ...........................18 Călăraşi / Centre de video-conferinţă între România şi Bulgaria ..................18 Dâmbovița / Cercetători şi studenţi de la Universitatea din Târgovişte, în finala competiţiei mondiale de microrobotică ..............................................19 Giurgiu / Biroul de Informaţii pentru Cooperare în afaceri Transfrontaliere giurgiu din cadrul CCIa înregistrează rezultate notabile ...........................20 Ialomița / Tinerii ialomiţeni sunt invitaţi să participe la dezvoltarea municipiului Slobozia .....................................................................20 Prahova / Se vor reabilita podurile şi pasarelele din zona de est a Ploieştiului ... 21 Teleorman / S-a dat startul investiţiilor pentru extinderea şi reabilitarea sistemelor locale de alimentare cu apă potabilă în Teleorman ................... 22 INFO JUDețe INFO POS CCe Situaţia proiectelor depuse în cadrul POS CCe ........ 17 INFO aDR SUD MUNTeNIa anna Maria Moga - 10 ani de activitate în cadrul aDR Sud Muntenia! .............. 7 au fost publicate studiile ce au stat la baza fundamentării PDR Sud Muntenia 2014 - 2020! .... 7 OPORTUNITățI De FINaNțaRe Versiunea revizuită a programului INTeRReg - IPa de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia a fost transmisă Comisiei europene .................... 9 ghidul solicitantului pentru depunerea de proiecte în cadrul Programului Operaţional asistenţă Tehnică 2014 – 2020, lansat în consultare publică .... 10 eVeNIMeNTe În vederea eficientizării activității de dezvoltare regională, asoci aţia ROReg şi-a stabilit noile obiective de lucru ..... 4 Conferinţa „Coordonarea, armonizarea și prioritizarea investițiilor pentru România” .................... 5 InfoDay „De la INTERREG IV C la INTERREG Europe” ....... 6 INFO RețeaUa RegIO Sondaj despre prezenţa şi activitatea instituţiilor publice din România în mediul online ............ 8 Foto: businessolutions.org.uk
 • date post

  16-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of aDR S m Buletin Informativ nr. 220 /30 martie - 5 aprilie 2015...Întâlnirea consorțiului PROSME...

 • Întâlnirea consorțiului PROSME paginile 2-3

  Buletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  Publicaţie editată deAgenția pentru

  Dezvoltare RegionalăSud Muntenia

  InFo RegIoSituaţia proiectelor Regio▪

  depuse la nivelul regiuniiSud muntenia .............. 15

  Argeş / Staţie de aliementare cu apă la Lunca Corbului ...........................18

  Călăraşi / Centre de video-conferinţă între România şi Bulgaria ..................18

  Dâmbovița / Cercetători şi studenţi de la universitatea din târgovişte, în finalacompetiţiei mondiale de microrobotică ..............................................19

  Giurgiu / Biroul de Informaţii pentru Cooperare în afaceri transfrontalieregiurgiu din cadrul CCIa înregistrează rezultate notabile ...........................20

  Ialomița / tinerii ialomiţeni sunt invitaţi să participe la dezvoltareamunicipiului Slobozia .....................................................................20

  Prahova / Se vor reabilita podurile şi pasarelele din zona de est a Ploieştiului ...21

  Teleorman / S-a dat startul investiţiilor pentru extinderea şi reabilitareasistemelor locale de alimentare cu apă potabilă în teleorman ...................22

  InFo juDețe

  InFo PoS CCeSituaţia proiectelor depuse▪

  în cadrul PoS CCe ........ 17

  InFo aDR SuD muntenIaanna maria moga - 10 ani▪

  de activitate în cadrul aDRSud muntenia! .............. 7

  au fost publicate▪studiile ce au stat la bazafundamentării PDR Sudmuntenia 2014 - 2020! .... 7

  oPoRtunItățI De FInanțaReversiunea revizuită a▪

  programului InteRReg - IPade Cooperare transfrontalierăRomânia – Serbia a fosttransmisă Comisieieuropene .................... 9

  ghidul solicitantului▪pentru depunereade proiecte în cadrulProgramului operaţionalasistenţă tehnică2014 – 2020, lansatîn consultare publică .... 10

  evenImenteÎn vederea eficientizării activitățiide dezvoltare regională,

  asociaţia RoReg şi-a stabilit▪noile obiective de lucru ..... 4

  Conferinţa „Coordonarea,▪armonizarea și prioritizareainvestițiilor pentruRomânia” .................... 5

  InfoDay „De la INTERREG IV C▪la INTERREG Europe” ....... 6

  InFo Rețeaua RegIoSondaj despre prezenţa▪

  şi activitatea instituţiilorpublice din Româniaîn mediul online ............ 8

  Foto: businessolutions.org.uk

  http://www.youtube.com/user/ADRSudMunteniahttps://twitter.com/ADRSudMunteniahttps://www.facebook.com/adrsudmuntenia

 • 2Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  miercuri, 1 aprilie, reprezentanţi»ai Serviciului Dezvoltare, alături dedirectorul adjunct al Direcţiei Dezvoltareşi Comunicare, Daniela traian, auparticipat la o întâlnire de lucru în cadrulconsorţiului PRoSme şi training introductivpentru noii parteneri een.

  agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud mun-tenia implementează, în calitate de partener, pro-iectul „PROSME – Promotion of ROmanian SMEs ofthrough Enterprise Europe Network” (PromovareaImm-urilor din România prin intermediul enterpriseeurope network).

  Proiectul este finanţat în cadrul programuluiCOSME. acest program, ca şi Enterprise Europe Net -work (een), face parte din cadrul politicii Creş -terea competitivităţii şi ocuparea forţei de muncăpe o piaţă unică. COSME sprijină obiectivele pro-gramului Horizon Europa 2020, care recunoaşte ro-lul crucial al Imm-urilor în stimularea ocupării for -ţei de muncă şi în cadrul coeziunii teritoriale. Înacest context, Enterprise Europe Network sprijină

  Imm-urile din statele membre şi din regiunile lorsă ofere clienţilor servicii de înaltă calitate.

  Prin proiectul PROSME, derulat în regiunile Sudmuntenia şi Bucureşti-Ilfov de un consorţiu formatdin 12 parteneri, cele două regiuni de dezvoltaresunt conectate la reţeaua pan-europeană pentrusprijinirea întreprinderilor Enterprise Europe Net-work, administrată de către Comisia europeană.astfel, se oferă gratuit întreprinderilor şi întreprin-zătorilor servicii de sprijin în domeniul dezvoltăriiinternaţionale a afacerilor.

  Pentru a-şi atinge toate obiectivele, proiectuleste implementat de următorii parteneri: FundaţiaCentrul Român pentru Întreprinderi mici şi mijlocii(lider de proiect), aDR Sud muntenia, aDR Bucu-reşti-Ilfov, asociaţia Constructorilor din România,ministerul economiei, universitatea Politehnică dinBucureşti, Institutul naţional de Cercetare - Dez-voltare pentru maşini şi Instalaţii destinate agri-culturii şi Industriei alimentare – Inma, InPuLSePartners SRL, SC IPa Sa, Camera de Comerţ şi In-dustrie Prahova, CeC BanK Sa şi asociaţia Românăpentru Industrie electronică şi Software (aRIeS).

  (continuare în pagina 3)www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Foto: businessolutions.org.uk

  Întâlnirea consorțiuluiPROSME

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 3Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  (continuare din pagina 2)Reţeaua europeană een include circa 600 de

  puncte de contact în 45 de ţări, fiind cea mai marereţea care oferă, prin cei peste 3.000 de angajaţicu experienţă în domeniu, servicii de informare şiasistenţă pe teme europene, menite să ajute în-treprinderile în dezvoltarea afacerilor la nivel eu-ropean, în creşterea competitivităţii proprii, în cu-noaşterea programelor şi politicilor europene.

  Serviciile pe care consorţiul le oferă gratuit po -tenţialilor beneficiari din judeţele argeş, Călăraşi,Dâmboviţa, giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, tele-orman şi municipiul Bucureşti sunt următoarele:

  acces direct la cele mai noi informaţii din uni-•unea europeană de interes pentru întreprinderiledin ţara noastră: legislaţie comunitară şi modul deaplicare în Statele membre, politici şi programeeuropene în diverse domenii, licitaţii europene;

  participarea directă la elaborarea, modifica-•rea şi implementarea legislaţiei europene şi la con-sultări privind impactul acesteia asupra mediuluide afaceri;

  promovarea oportunităţilor de afaceri româ-•neşti în cele 45 de ţări prin intermediul unei bazede date ultraperformante şi a legăturilor directecu punctele de contact ale reţelei;

  sprijinirea inovării prin facilitarea transferului•de know-how şi a tehnologiilor de ultimă oră;

  găsirea de parteneri de afaceri şi pentru par-•ticiparea la programele europene de cercetare-dezvoltarea, asistenţă pentru participarea la eve-nimente de brokeraj şi parteneriate de afaceri dincele 45 de ţări.

  Serviciile, cu caracter confidenţial, sunt oferi -te de către un consultant, membru al unei organi-zaţii din consorţiul PRoSme.

  astfel, reţeaua va favoriza dezvoltarea între-prinderilor competitive pe plan internaţional şi vastimula capacitatea de inovare a Imm-urilor euro-pene prin:

  sprijin pentru accesarea programelor de fi-•nanţare a dezvoltării afacerilor, inovare şi a opor-tunităţilor de internaţionalizare (export-import)oferite întreprinderilor;

  promovarea ofertelor de export ale companii-•lor româneşti şi informarea acestora asupra opor-tunităţilor de afaceri cu companii din europa saude la nivel global;

  informarea întreprinderilor din aria de acope-•rire asupra politicilor de dezvoltare a afacerilor lanivelul uniunii europene, în special asupra legisla-ţiei comunitare aplicabile întreprinderilor şi poli-ticile uniunii europene privind întreprinderile;

  consultarea Imm-urilor asupra oportunităţilor•şi conţinuturilor actelor normative cu impact asu-pra acestora, propuse de către Comisia europeană;

  promovarea oportunităţilor de dezvoltare, in-•clusiv în parteneriat, de noi produse şi servicii şi,de asemenea, a oportunităţilor de finanţare a pro-iectelor de dezvoltare de noi produse şi servicii,naţionale sau europene.

  Foto: startupnation.com

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • În perioada 1 – 2»aprilie, directorul agenţieipentru Dezvoltare RegionalăSud muntenia, Liviu muşat,a participat la alba Iulia,la întâlnire de lucru amembrilor asociaţieiagenţiilor pentru DezvoltareRegională din România(RoReg), destinatăîmbunătăţirii procesuluide dezvoltare regională.

  asociaţia agenţiilor pentruDezvoltare Regională este un orga-nism neguvernamental, care îşipropune să acţioneze activ pentruatragerea de investiţii şi dezvolta-rea de proiecte, să asigure repre-zentativitatea în relaţia cu insti tu -ţiile naţionale şi internaţionale, săsusţină şi să îmbunătăţească atitudinea favorabilădezvoltării regionale, în rândul administraţiei pu-blice locale şi centrale, altor instituţii şi organizaţiide interes public. activitatea acestei asociaţii esteîn primul rând orientată în folosul cetăţenilor dinRomânia, care trebuie să beneficieze în mod realde avantajele oferite de atragerea de fonduri neram -bursabile, prin activitatea celor opt aDR-uri din ţară.

  În cadrul acestui eveniment au fost dezbătuteaspecte privind stadiul implementării Programeloroperaţionale de la nivelul fiecărei regiuni, atât aprogramului Regio, cât şi a proiectelor finanţateprin PoS CCe, în calitate de organisme Interme-diare de finanţare. totodată, membrii asociaţieiau discutat despre modalitatea de corelare aactivităţilor de evaluare şi selecţie a proiectelor,a sistemului de implementare şi monitorizare a ce-rerilor contractate, precum şi despre metodele decomunicare. un alt subiect de interes dezbătut încadrul întâlnirii de lucru a vizat PoR 2014 - 2020 –pregătirea sistemului de accesare a fondurilor, aghidurilor destinate solicitanţilor, a procedurilorde lucru şi a resurselor necesare. Fondurile neram-bursabile din cadrul PoR 2014 - 2020 vor fi imple-

  mentate pe baza unui nou acord de delegare deatribuţii, încheiat între mDRaP, în calitate de au-toritate de management pentru PoR, şi fiecareaDR, în calitate de organism Intermediar pentruPoR, care va include contracte de asistenţă teh-nică şi documente conexe. Important este faptulcă directorii aDR-urilor din România au convenit săaibă o abordare unitară şi comună asupra proce-durilor şi modalităţilor de gestionare a noilor pro-grame de finanţare din perioada 2014 - 2020.

  această reuniune de lucru, organizată deagenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, s-adesfăşurat în contextul anului european al Dezvol-tării şi a avut ca temă principală armonizareaactivităţilor aDR-urilor din România, ţinând contde finalizarea implementării PoR 2007-2013 şi aPoS CCe 2007-2013, dar şi de pregătirea la nivelulfiecărei regiuni de dezvoltare pentru lansarea Pro-gramului operaţional Regional 2014-2020. În cadrulreuniunii de la alba Iulia a fost aleasă şi noua con-ducere a asociaţiei RoReg, noul preşedinte al Ro-Reg fiind Sorin maxim (aDR vest), iar cei doi vice-preşedinţi ai asociaţiei - Luminiţa mihailov (aDRSud-est) şi Simion Creţu (aDR Centru).

  4Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  În vederea eficientizării activității de dezvoltare regională,

  Asociația ROREG şi-a stabilit noile obiective de lucru

  EVENIM

  ENTE

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 5Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  Conferința „Coordonarea, armonizareași prioritizarea investițiilor pentru România”

  În data de 2 aprilie, directorul»adjunct al Direcţiei Dezvoltare şiComunicare din cadrul aDR Sud muntenia,Daniela traian, a participat la Bucureşti, laConferinţa „Coordonarea, armonizarea șiprioritizarea investițiilor pentru România”.

  În cadrul acestui eveniment s-au purtat discu-ţii despre oportunităţile de finanţare din cadrulProgramului operaţional Regional 2014 – 2020, des-pre coordonarea strategiilor şi programelor deinvestiţii în infrastructură finanţate de la bugetulde stat şi din fonduri europene, precum şi desprecriteriile de prioritizare a proiectelor de dezvol-tare a infrastructurii locale.

  Cu această ocazie au fost prezentate modali-tăţi de îmbunătăţire a criteriilor de selecţie pentruproiectele de dezvoltare a infrastructurii locale(PnDL - mecanism de alocare de fonduri cătreautorităţile locale). În prezent, PnLD are un por-tofoliu de aproximativ 3.950 de proiecte, acesteafiind cu precădere investiţii în sectoarele: drumurijudeţene, drumuri de interes local, sisteme de apăşi canalizare, precum şi infrastructură socială.

  un alt subiect de discuţie aflat pe agenda eve-nimentului a vizat Programul naţional DezvoltareRurală pentru perioada 2014 – 2020. Pentru acestexerciţiu financiar, programul are alocată suma de9,472 miliarde de euro, din care 8,128 miliardesunt fonduri ue, iar 1,344 miliarde sunt fonduri dela bugetul de stat. Principiile de politică agricolăîn PnDR vizează dezvoltarea unitară şi coerentă azonelor rurale; reducerea riscului de finanţarefragmentată; susţinerea zonelor cu potenţial dedezvoltare; diminuarea tendinţelor de declin so-cial şi economic; susţinerea unui nivel decent deeducaţie; convergenţa strategiilor de dezvoltare:naţională, regională/judeţeană/locală.

  acest eveniment a fost organizat în cadrulproiectului „Coordonarea și selecția eficientă șitransparentă a proiectelor de infrastructură fi-nanțate din instrumente structurale și de la bu-getul de stat pentru perioada 2014-2020”, derulatde mDRaP, prin Programul operaţional asistenţătehnică 2007-2013, în perioada aprilie 2014 – no-

  iembrie 2015. Conform cererii de finanţare apro-bate, implementarea activităţilor proiectului serealizează cu sprijinul Băncii mondiale.

  obiectivul specific al proiectului este de a asi-gura asistenţa şi instrumentele adecvate necesaremDRaP în procesul de coordonare şi implementarea proiectelor de infrastructură finanţate din pro-grame europene şi programe guvernamentale, cuscopul de a implementa eficient şi eficace instru-mentele structurale şi de a contribui la pregătireapentru următoarea perioadă de programare 2014-2020.

  Scopul proiectului vizează, în principal, o ana-liză a modului în care investiţiile finanţate prinfonduri de la bugetul de stat de către Direcţia ge-nerală Dezvoltare Regională şi Infrastructură a mi-nisterului Dezvoltării Regionale şi administraţieiPublice pot fi complementare şi mai bine corelatecu investiţiile finanţate din fonduri europene (prinintermediul diferitelor programe operaţionale) şicu investiţiile finanţate de la bugetul de stat decătre alte ministere şi agenţii naţionale, pentru aîncuraja sinergii, un impact mai mare al tuturorinvestiţiilor şi o dezvoltare durabilă a României.

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 6Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  EVENIM

  ENTE

  InfoDay „De la INTERREG IV C la INTERREG Europe”ministerul Dezvoltării Regionale şi»

  administraţiei Publice (mDRaP), în calitatede autoritate naţională şi Punct naţionalde Contact al Programului InteRReg europe,a organizat în data de 31 martie, la Centrulde Conferinţe al Institutului naţional deStatistică, evenimentul „De la INTERREGIV C la INTERREG Europe, INFO DAY”.

  evenimentul a fost moderat de Doina Surcel,director general adjunct în cadrul Direcţiei gene-rale Programe europene, mDRaP, şi de nicolas Sin-ger, ofiţer superior de proiect în cadrul Secreta-riatului tehnic Comun al Programului INTERREG Eu-rope din Franţa.

  Scopul organizării acestui InfoDay a fost de aprezenta aspecte referitoare la realizările progra-mului INTERREG IV C, caracteristicile noului pro-gram de cooperare interregională INTERREG Eu-rope, precum şi aspecte esenţiale referitoare laprimul apel de proiecte. totodată, au fost prezen-tate câteva dintre proiectele de succes implemen-tate de parteneri din România.

  Programul INTERREG Europe va dispune de unbuget de 359 de milioane de euro din Fondul eu-ropean pentru Dezvoltare Regională pentru pe-rioada 2014 - 2020. Principalul obiectiv al nouluiprogram va consta în îmbunătăţirea implementăriipoliticilor şi programelor de dezvoltare regională,în principal a programelor pentru creştere econo-mică şi ocuparea forţei de muncă şi, acolo undeeste relevant, ale programelor din cadrul obiecti-vului Cooperare teritorială europeană, prin pro-movarea schimbului de experienţă între actorii re-gionali relevanţi şi studierea politicilor.

  Programul INTERREG EUROPE sprijină două ti-puri de acţiuni, pentru a permite partenerilor dindiferite statele partenere să lucreze împreună laprobleme legate de politica regională comună îndomeniile mai sus menţionate:

  proiecte de cooperare interregională;•platforme de studiere a politicilor.•Principalele domenii de cooperare interregiona -

  lă sunt: cercetare, inovare, competitivitatea Imm-urilor, economie bazată pe emisii reduse de carbonşi eficienţa utilizării resurselor.

  astfel, s-a subliniat faptul că obiectivul pro-iectelor de cooperare interregională este de a îm -bunătăţi implementarea de politici din regiunileparticipante prin sprijinirea schimbului de expe -rienţă şi a schimbului de bune practici între actoriirelevanţi la nivel regional, cu scopul de a pregătiintegrarea învăţăturilor din cadrul proiectelor finan -ţate prin politicile şi acţiunile regionale.

  S-a evidenţiat faptul că primul apel va fi des-chis doar pentru finanţarea proiectelor de coope-rare interregională.

  aria eligibilă a programului InteRReg europeacoperă întreg teritoriul uniunii europene (cele 28 destate membre), la care se adaugă norvegia şi elveţia.

  Solicitanţii eligibili sunt: autorităţile publice,organismele non-profit de drept public şi organis-mele non-profit de drept privat.

  Propunerile de proiecte se vor depune exclusivîn parteneriat, numărul minim de parteneri fiindde trei. În ceea ce priveşte consorţiul proiectului,reprezentantul Secretariatului tehnic al Programu-lui a recomandat ca numărul partenerilor să fie în-tre 5 şi 10. În perioada de programare 2014-2020se estimează că se vor lansa 3-4 apeluri de pro-iecte, lansarea primului apel fiind preconizată a fiîn luna iunie 2015, după ce programul va fi aprobatde Comitetul de monitorizare.

  Durata primului apel de proiecte va fi de 30de zile, depunerea cererilor de finanţare urmânda fi realizată electronic.

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 7Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  AD

  R SUD

  MU

  NTEN

  IA

  Au fost publicate studiile ce au stat la bazafundamentării PDR Sud Muntenia 2014 - 2020!

  aDR Sud muntenia a publicat»studiile realizate la nivelul regiunii Sudmuntenia în perioada 2012 – 2014, ce austat la baza pregătirii procesului deelaborare a Planului de DezvoltareRegională pentru perioada de programare2014 - 2020 pe site-ul www.adrmuntenia.ro(secţiunea Planificare Regională şi Parteneriate >Planul de Dezvoltare Regională).

  Cele opt studii au fost realizate cu fonduri eu-ropene nerambursabile prin proiectele „Sprijinpentru ADR Sud Muntenia/ Direcția Organism In-termediar în vederea implementării ProgramuluiOperațional Regional în perioada 2012 - 2013” şi„Sprijin pentru ADR Sud Muntenia/ Direcția Orga-nism Intermediar în vederea implementării Pro-gramului Operațional Regional în perioada 2013 -2014”, finanţate în cadrul programului Regio, axaprioritară 6 „Asistență tehnică”, Domeniul majorde intervenţie 6.1 „Sprijinirea activităților pentruimplementarea, managementul și evaluarea POR”.

  Cele opt studii sunt următoarele: 1. Studiu privind analiza stadiului competiti-

  vităţii şi inovării în regiunea Sud muntenia2. Studiul privind stadiul actual de dezvoltare

  a infrastructurii regiunii Sud muntenia şi perspec-tive de dezvoltare

  3. Studiul privind dezvoltarea mediului de afa-ceri în regiunea Sud muntenia

  4. Studiul privind probleme sociale şi calitateavieţii în regiunea Sud muntenia

  5. Studiul privind stadiul actual al dezvoltăriirurale şi al agriculturii în regiunea Sud muntenia şiscenarii de dezvoltare în regiunea Sud muntenia

  6. Studiu privind dezvoltarea urbană în regiu-nea Sud muntenia – stadiul actual şi scenarii dedezvoltare pentru perioada 2014 - 2020

  7. Studiul privind identificarea soluţiilor pri-vind eficienţa energetică şi utilizarea energiilor re-generabile în regiunea Sud muntenia

  8. Studiu privind elementele de dezvoltarespaţială a regiunii Sud muntenia.

  AN

  IVERSĂRI A

  DR SU

  D M

  UN

  TENIA

  Anna Maria Moga• 10 ani de activitate

  în cadrulADR Sud Muntenia!

  La începutul lunii aprilie, anna maria moga,şefa Serviciului evaluare, selecţie şi contractarePoR, a împlinit 10 ani de activitate neîntreruptăîn cadrul agenţiei pentru Dezvoltare RegionalăSud muntenia!

  Cu această ocazie o felicităm şi îi mulţu-mim pentru dedicarea şi expertiza profesionalădovedite în toată această perioadă, ce aducplusvaloare întregului colectiv al agenţiei!

  http://www.adrmuntenia.ro/s886/studii/http://www.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 8Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO REȚEAU

  A REGIO SU

  D MU

  NTENIA

  Sondaj despre prezența şi activitateainstituțiilor publice din România

  în mediul online

  Sunteţi mulţumiţi de prezenţa şi activitateainstituţiilor publice din România în mediul online?acum aveţi posibilitatea să vă exprimaţi opinia cuprivire la calitatea interacţiunii cu administraţiapublică centrală sau locală în mediul online (web-site, social media, servicii digitale), participând laun sondaj!

  Răspunsurile, părerile şi sugestiile dumnea-voastră vor fi atent analizate, iar rezultatele vor fiincluse într-un raport asupra „Prezenței web a in -stituțiilor din administrația publică locală și cen-trală”.

  acest raport face parte dintr-o serie de acti -vităţi desfăşurate de reprezentanţii Digital Diplo-macy în calitate de experţi coordonatori în cadrul

  unor sesiuni de consultări pentru proiectul „Pre-gătirea sistemului național de e-administrație înRomânia”, derulat în această perioadă de cătreunitatea executivă pentru Finanţarea Învăţămân -tului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării(ueFISCDI). Pe baza întâlnirilor de lucru, la careparticipă persoane cu experienţă în utilizarea in-strumentelor online pentru administraţia publică,se vor înainta o serie de propuneri de revizuirestructurală pentru îmbunătăţirea stării de fapt.

  Chestionarul poate fi completat până în datade 15 aprilie, acesta având rolul de a îmbunătăţiprezenţa în mediul online şi a serviciilor digitaleoferite de administraţia publică centrală şi localădin România.

  Sondajul poate fi descărcat accesând următorul link:http://www.prezentaweb.forhe.ro/index.php/survey/index/sid/289764/newtest/Y/lang/ro

  http://www.prezentaweb.forhe.ro/index.php/survey/index/sid/289764/newtest/Y/lang/rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 9Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  Versiunea revizuită a programului INTERREG - IPAde Cooperare Transfrontalieră România – Serbia

  a fost transmisă Comisiei Europeneo versiune revizuită»

  a Programului Interreg – IPa de Cooperaretransfrontalieră România –Serbia a fost transmisăpentru aprobare Comisieieuropene în data de 31martie.

  În această versiune au fostintegrate obser vaţiile transmisede Comisia europeană după ce,în data de 26 septembrie 2014,România şi Republica Serbia autransmis oficial Programul Inter-reg – IPa de Cooperare trans-frontalieră România - Serbia că-tre Ce.

  Programul Interreg – IPa de Cooperare transfron -talieră România - Serbia continuă finanţarea co-operării transfrontaliere în zona de graniţă ro-mâno-sârbă, prin intermediul Instrumentului deasistenţă pentru Preaderare (IPa II), cu sprijinuluniunii europene şi al guvernelor celor două state.

  aria eligibilă a viitorului program este consti-tuită din judeţele timiş, Caraş Severin şi mehedinţi(din România) şi districtele Severno Banatski, Sred-nje Banatski, južno Banatski, Braničevski, Borski,Podunavski (din Republica Serbia).

  Bugetul total al programului va fi de 88.124.999de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă fi -nanţare nerambursabilă din fondurile uniunii eu-ropene. În perioada 2014 - 2020 vor putea fi finan -ţate proiecte pe patru axe prioritare (cu excepţiaaxei prioritare de asistenţă tehnică), în domeniilepromovării ocupării forţei de muncă şi serviciilorpentru o creştere favorabilă incluziunii - 18 mi-lioane de euro, protecţiei mediului şi managemen-tului riscurilor - 21 de milioane de euro, mobilităţiişi accesibilităţii sustenabile - 21 de milioane deeuro şi atractivităţii pentru turism sustenabil - 18milioane de euro.

  România îndeplineşte în continuare rolul deautoritate de management (prin ministerul Dezvol-tării Regionale şi administraţiei Publice), autorita-tea naţională fiind stabilită în cadrul Biroului deIntegrare europeană - guvernul Republicii Serbia,iar Secretariatul tehnic Comun este organizat latimişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Co-operare transfrontalieră timişoara, fiind sprijinitde antena StC stabilită la vršac, Republica Serbia.auditul la nivelul programului va fi realizat de că-tre autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Con-turi din România, iar atribuţiile de certificare vorfi îndeplinite de către autoritatea de management.

  De asemenea, în perioada imediat următoareva fi elaborat ghidului solicitantului, urmând caprimul apel pentru propuneri de proiecte să fielansat în cea de-a doua jumătate a anului 2015.

  Potenţialii beneficiari, precum şi toţi ceiinteresaţi de activitatea de programare a coope-rării transfrontaliere româno-sârbe pot obţine maimulte informaţii accesând secţiunea 2014 - 2020din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro şiwww.romania-serbia.net.

  Sursa: mdrap.ro

  http://www.mdrap.rohttp://www.romania-serbia.nethttp://www.brct-timisoara.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 10Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  URBACT III: Apel de proiecteRețele pentru Planificarea

  AcțiunilorProgramul URBACT III va spri -

  jini oraşele în dezvoltarea de so-luţii pragmatice, noi şi durabile,care îmbină într-o abordare inte-grată aspectele sociale, econo-mice şi de mediu înconjurător.

  Status: aCtIv•Depunere până la: 16.06.2015•Buget proiect: 600.000 de•

  euro.Principalul obiectiv al reţe-

  lelor pentru planificarea acţiuni-lor este de a îmbunătăţi capaci-tatea oraşelor europene de a im-plementa politici de dezvoltareurbană durabilă şi, mai specific,de a le creşte capacitatea de aformula strategii integrate pen-tru dezvoltarea urbană durabilă.

  Prin participarea în acestereţele pentru planificarea acţiu-nilor, oraşele vor avea ocazia săschimbe şi să împărtăşească ex-perienţe, probleme şi posibilesoluţii, generând astfel idei noiîn adresarea provocărilor din ariadezvoltării urbane durabile.

  Pot depune proiecte autori-tăţile publice locale, în partene-riat cu universităţi sau centre decercetare, agenţii locale, autori-tăţi regionale sau naţionale.

  Costurile eligibile ale unuiproiect trebuie să fie situate în-tre 600.000 şi 750.000 de euro.Cofinanţarea prin FeDR se va si-tua până la 85%.

  termenul limită pentru depu -nerea proiectelor pentru primafază este 16 iunie 2015.

  În întâmpinarea formării par -teneriatelor uRBaCt III a fost crea -tă o platformă PaRtneR maRKet

  PLaCe, ce este disponibilă celor in -teresaţi să aplice pentru a cău taparteneri de reţea sau celor careau deja idei de proiecte pe oanumită temă, aceştia putând săîşi introducă IDeILe De PRoIeCte.

  autoritatea naţională uRBaCtîn România va oferi sprijin, pe lân -gă acest motor de căutare, atâtpentru conturarea ideilor de pro-iecte, cât şi prin facilitarea iden-tificării de potenţiali parteneri.

  mai mult, potentialii parte-neri în noul program uRBaCt III,precum şi toţi cei interesaţi deactivităţile din program, vor pu-tea afla mai multe, cunoaşte po-sibili parteneri de reţele şi împăr -tăşi experienţe din aria dezvol-tării urbane durabile în cadrul Fes -tivalului oraşelor uRBaCt, ce va a -vea loc la Riga (Letonia) în perioa -da 6 - 8 mai 2015.

  mDRaP ca autoritate naţio-nală, cu sprijinul SecretariatuluiComun uRBaCt, va organiza laBucureşti, în decursul lunii mai,un eveniment tip InfoDay, în sco-pul prezentării acestui prim apelde Reţele aferent programuluiuRBaCt.

  Sursa: finantare.ro

  MFE: Se reia procesulde formare a Comitetuluide Monitorizare pentruPO Capital Uman 2014-2020

  ministerul Fondurilor europene relan-sează procesul de constituire a Comite-tului de monitorizare pentru Programuloperaţional „Capital Uman” (Cm PoCu)2014 - 2020. Cm PoCu 2014-2020 va fistructura naţională de tip partenerial,fără personalitate juridică, cu rol decizio -nal strategic în procesul de implemen-tare a Programului operaţional „CapitalUman” 2014 – 2020, care se va reuni peparcursul întregii perioade de progra-mare, pentru a examina implementareaprogramului şi progresele înregistrate înîndeplinirea acestuia. Detalii despre rolulşi activitatea comitetului sunt prezenta -te în proiectul regulamentului de organi -zare şi funcţionare a Cm PoCu 2014 - 2020.

  În vederea selectării unor partenerireprezentativi şi implicaţi ca membri aicomitetului, autoritatea de managementpentru Programul operaţional „CapitalUman” 2014 - 2020 a avut în vedere asi-gurarea unei reprezentări echilibrate adomeniilor relevante pentru implemen-tarea programului, precum şi reprezenta -tivitatea, expertiza şi experienţa organi -zaţiilor selectate, acestea urmând să fieimplicate activ în coordonarea strategică.

  Sursa: finantare.ro

  Ghidul solicitantului pentrudepunerea de proiecte în cadrulProgramului OperaționalAsistență Tehnică 2014 – 2020,lansat în consultare publică

  ministerul Fondurilor europene (mFe),prin autoritatea de management a Pro-gramului operaţional asistenţă tehnică(Poat), supune consultării publice pro-iectul ghidului Solicitantului pentru pe-rioada 2014 - 2020. Documentul pre-zintă cerinţele şi modalitatea de acce-sare a finanţărilor europene de cătrepotenţialii solicitanţi, reprezentând unîndrumar complet pentru procesul deredactare şi depunere a proiectelor. mFemizează pe sugestiile primite de la po -tenţialii beneficiari în perioada de con-sultare publică, pentru îmbunătăţireaacestui document. mFe aşteaptă comen -tariile potenţia lilor solicitanţi, până în datade 9 aprilie 2015, inclusiv, la următoarea adre -să de e-mail: [email protected]

  Sursa: finantare.ro

  http://www.finantare.rohttp://www.finantare.rohttp://www.finantare.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 11Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  PNDR 2014-2020 – 19.1: Sprijin pregătitorpentru elaborarea strategiilor

  de dezvoltare localăa fost lansat primul apel de

  proiecte pe Submăsura 19.1, des-tinată gaL-urilor, din noul PnDR2014 - 2020.

  Status: aCtIv•Depunere până la: 8 mai 2015•Buget: 2.400.000 de euro•grupurile de acţiune Locală

  sunt parteneriate privat-publiceactive, constituite din reprezen-tanţi ai sectorului public, secto-rului privat şi societăţii civile,desemnaţi dintr-un teritoriu ru-ral omogen, care vor trebui să în-deplinească o serie de cerinţeprivind componenţa, teritoriulacoperit şi ce vor implementa o strategie integratăpentru dezvoltarea teritoriului.

  Partenerii economici privaţi, precum şi alţi re-prezentanţi ai societăţii civile vor reprezenta cel pu -ţin 51% atât la nivelul parteneriatului, cât şi la niveldecizional. Populaţia din mediul urban va avea o pon -dere de maximum 25% din totalul populaţiei terito -riului. entităţile provenite din mediul urban vor re-prezenta maximum 25% la nivel decizional (organis -me de conducere ale gaL-ului şi comitet de selecţie).

  ajutorul pregătitor constă în sprijinul acordatbeneficiarilor eligibili, pentru elaborarea strate-giei de dezvoltare locală.

  Sprijinul pregătitor pentru elaborarea strate-giei de dezvoltare locală vizează:

  derularea unui proces de consultare realizat•la nivel local, cu implicarea, în mod activ, a acto-rilor locali şi organizaţiilor din teritoriu. În acestfel, potenţialul gaL va analiza atât nevoile şi opor-tunităţile de dezvoltare, cât şi mecanismul de im-plicare activă a populaţiei în dezvoltarea zonei.

  acţiuni de construcţie instituţională, de in-•struire şi de creare de reţele, cu scopul de a pre-găti şi implementa o strategie integrată de dezvol-tare locală pentru o anumită zonă.

  În cadrul acestei submăsuri, beneficiarii eligibilisunt parteneriate privat-publice, indiferent dacă re-

  prezintă teritorii care sunt acoperite de gaL-uri ceau fost selectate în PnDR 2007-2013, sau partene-riate potentiale/existente formate din partenericare au fost membri în gaL-uri autorizate şi/sau par-teneri care nu au mai fost membri în gaL-uri.

  Beneficiarii eligibili menţionaţi mai sus vor în-cheia contractele de finanţare cu aFIR, pentru ob-ţinerea sprijinului pregătitor, prin reprezentantullegal desemnat.

  Beneficiarii acestei submăsuri trebuie să res-pecte condiţiile de eligibilitate privind compo-nenta parteneriatului, respectiv:

  parteneriatul trebuie să fie constituit din ma-•ximum 49% reprezentanţi ai sectorului public;

  organizaţiile din mediul urban trebuie să re-•prezinte maximum 25% la nivel decizional (Comitetdirector şi aga) pentru asociaţii autorizate, iarpentru parteneriate fără personalitate juridică –formate în baza acordului de parteneriat, maxi-mum 25% din totalul partenerilor.

  nu se acordă avans. Intensitatea sprijinului ne -rambursabil pentru această submăsură este 100%.

  Rambursarea cheltuielilor pentru sprijinul pre -gătitor va fi efectuată doar pentru SDL-urile decla -rate eligibile de către autoritatea de management,ulterior procesului de evaluare şi selecţie a SDL.

  (continuare în pagina 12)

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 12Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  (continuare din pagina 11)Spri jinul nu este condiţionat

  de selectarea SDL. Sprijinul finan -ciar public pentru pregătirea SDL-urilor se va aloca într-o singurăsesiune de selecţie a proiectelorşi este de 2.400.000 de euro.

  această sumă reprezintă va-loarea totală eligi bilă a proiecte-lor. Se va oferi sprijin nerambur-sabil până la suma maximă de20.000 de euro, astfel:

  cheltuielile pentru animare•vor fi de maximum 10.000 de euro,acordate proporţional cu numă-rul de locuitori acoperit de SDL. Su -ma maximă de 10.000 de euro vafi acordată unui teritoriu în care nu -mărul de locuitori este de 100.000(maximum admis). Calcularea cuan -tumului de finanţare pentru te-ritorii în care nr. de locuitori estemai mic de 100.000, se va realizaproporţional, în raport cu sumamaximă ce poate fi acordată;

  cheltuielile legate de elabo-•rarea strategiei se vor încadra însuma maximă de 10.000 de euro,indiferent de mărimea teritoriu-lui şi populaţia acoperită de SDL.

  Sunt eligibile cheltuielile rea -lizate pentru următoarele activi-tăţi:

  (a) activităţi de consultare,animare şi organizare grupuri delucru în vederea elaborării SDL;

  (b) consultanţă tehnică şi fi-nanciară în vederea elaborăriiSDL, inclusiv achiziţia de infor-maţii şi colectarea de date nece-sare elaborării SDL;

  (c) costuri de personal ne-cesar în vederea elaborării SDL.

  Principiul de bază al finan-ţării nerambursabile este acela alrambursării cheltuielilor eligibileefectuate în prealabil de cătrebeneficiar.

  Sursa: finantare.ro

  AFIR a pus la dispozițiabeneficiarilor PNDR 2014 - 2020

  un model de contractde consultanță

  agenţia pentru Finanţarea In-vestiţiilor Rurale a publicat un mo-del orientativ de contract de pres-tări servicii de consultanţă. Demer-sul (aFIR) vine în urma dez bateriloravute cu beneficiari Pro gramuluinaţional de Dezvoltare Rurală 2007 –2013, care au solicitat îndrumăricu privire la conţinutul şi clauzelecontractelor de consultanţă, pre-cum şi ca urmare a observaţiilor fă-cute de ex perţii aFIR în procesul dea verifi care a proiectelor.

  „Modelul de contract pe ca -re îl propunem acum beneficia-rilor PNDR 2020 are un caracterconsultativ, care să îi ajute să sepoată orienta pentru ca, în con-tractul final, să fie asigurat uncadru reciproc avantajos. Primiidezavantajați în lipsa unui astfelde model sunt beneficiarii PNDR,care nu au experiență în înche-ierea unui contract de prestăriservicii. Nu impunem un anumittip de contract, pentru că relațiadintre beneficiari și firmele deconsultanță este una privată, încare Agenția nu are dreptul și nicipârghiile legale de a se implica,ci doar dorim să oferim un exem-plu”, a declarat directorul gene-ral al aFIR, David eugen Popescu.

  Reprezentanţii aFIR au subli-niat caracterul orientativ şi de re -comandare al modelului de con-tract propus şi, de asemenea, auarătat importanţa ca termenii con -tractului de prestări servicii deconsultanţă să fie stabiliţi de că-tre potenţialul beneficiar al finan -

  ţării PnDR, care are dreptul de aalege condiţiile pe care le consi-deră avantajoase pentru accesa-rea fondurilor europene şi imple-mentarea cu succes a proiectului.

  obiectul contractului pe ca -re potenţialul beneficiar îl va în-cheia cu societatea de consultan -ţă aleasă de către acesta îl repre -zintă executarea de către socie-tatea de consultanţă a serviciilorde asistenţă de specialitate şi în-tocmirea documentaţiilor nece-sare în scopul implementării pro-iectului cu sprijin financiar de la bu -getul uniunii europene, din Fon-dul european agricol pentru Dez-voltare Rurală, prin intermediulProgramului naţional de Dezvol-tare Rurală 2014 - 2020.

  Sursa: fonduri-structurale.ro

  David eugen Popescu, directorulgeneral al aFIR

  http://www.fonduri-structurale.rohttp://www.finantare.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 13Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  Ministrul agriculturii: Fermierii vor primi un răspunsîn 37 de zile de la depunerea proiectului

  Fermierii care vor depune proiecte pentru aobţine finanţare europeană vor primi un răspuns în 37de zile, plus/minus 10 zile, autorităţile încercândastfel să crească gradul de absorbţie a fondu rilor,a declarat ministrul agriculturii, Daniel Constantin,la conferinţa meDIaFaX talks about agriculture.

  Pentru noul PnDR, 2014-2020, care se deru-lează începând cu acest an, fermierii vor trebui sădepună o cerere de plată unică pe suprafaţă.

  „Fermierul nu mai trebuie să vină la APIA demai multe ori, pentru că totul este înglobat într-osingură cerere”, a explicat ministrul.

  el a adăugat că aPIa va primi de la 5 apriliece rerile de plată pe suprafaţă.

  „Comisarul european și-a dat acordul ca noisă deschidem două măsuri de finanțare din noulPNDR. La sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie,toți beneficiarii pot depune cereri pentru noilemăsuri”, a afirmat Constantin.

  PnDR 2014 - 2020 aduce o alocare financiară depeste 8 miliarde de euro. Sesiunea de depunere estecontinuă, iar toate proiectele se vor depune onli ne.toate documentele se pot încărca pe site-ul aPIa.

  Sursa: mediafax.ro

  CE: România poate recupera ajutoarele de stat incompatibileacordate drept despăgubiri în urma anulării unei scheme

  de ajutor pentru investițiiDecizia a fost luată de Comisia europeană,

  care, în urma unei documentări în amănunt, a con-cluzionat că despăgubirile plătite de România că-tre doi investitori suedezi ca urmare a anulării uneischeme de ajutor pentru investiţii încalcă de faptnormele ue privind ajutoarele de stat.

  astfel, respectivii investitori sunt nevoiţi săramburseze toţi banii primiţi, care reprezintă echi-valentul sumelor acordate în cadrul schemei deajutoare care a fost anulată.

  Decizia de a acorda despăgubiri a fost luată îndecembrie 2013, când s-a constatat că, prin retra-gerea, în 2005, a unei scheme de încurajare a in-vestiţiilor, cu patru ani înainte de expirarea sa, Ro-mânia a încălcat un tratat bilateral de investiţii

  dintre România şi Suedia. tribunalul a decis atuncica România să îi despăgubească pe reclamanţi, doiinvestitori cu cetăţenie suedeză, pentru că aceştianu au beneficiat în întregime de schemă.

  Retragerea în 2005 a schemei a favorizat uniiinvestitori şi, prin urmare, a fost considerată in-compatibilă cu normele ue privind ajutoarele destat. Deoarece a plătit despăgubiri reclamanţilor,România le-a acordat de fapt acestora avantajeechivalente cu cele furnizate prin schema de aju-toare anulată. Comisia a decis astfel că despăgu-birile plătite reprezintă de fapt un ajutor de statincompatibil şi trebuie să fie rambursate de cătrebeneficiari.

  Sursa: finantare.ro

  http://www.finantare.rohttp://www.mediafax.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 14Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  OPO

  RTUN

  ITĂȚI D

  E FINA

  NȚA

  RE

  Instituțiile publice ar putea accesa fonduri europenede 50 milioane de euro pentru promovarea vinurilor

  Instituţiile publice vor putea avea acces la fon-durile europene alocate pentru măsurile de promo-vare din programul naţional de sprijinire a sectoruluivitivinicol 2014 - 2018, dacă se vor asocia cu una saumai multe organizaţii profesionale din sector, potrivitunui proiect publicat pe site-ul ministerului agricul-turii şi Dezvoltării Rurale. acest proiect aduce com-pletări Hotărârii guvernului nr. 578/2014, privind sta-bilirea modului de acordare a sprijinului financiar dinpartea uniunii europene pentru producătorii din sec-torul vitivinicol în perioada 2014 - 2018, publicată înmonitorul oficial al României, Partea I, nr. 537 dindata de 18 iulie 2014. astfel, se introduc două alineatenoi, alineatele 11 şi 12, cu următorul cuprins: „Pentrumăsura prevăzută la articolul 2, lit. b), beneficiariisunt producătorii din sectorul vitivinicol - persoanejuridice, forme asociative profesionale ale producă-torilor din sectorul vitivinicol și/sau organizații inter -profesionale din sectorul vitivinicol și/sau entități/instituții publice”, respectiv „în cazul entităților/in-stituțiilor publice, accesarea măsurii se poate face nu -mai în asociere cu una sau mai multe dintre formeleasociative profesionale menționate la alineatul 11”.

  anul trecut, reprezentanţii sectorului vitivinicoldin România au solicitat includerea măsurii de disti-lare a subproduselor de vinificaţie în Programul na-ţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol2014 - 2018, argumentând că acest lucru va deter-mina creşterea veniturilor producătorilor de vin şi vagaranta practici corecte de piaţă.

  România a înaintat Comisiei europene în data de27 februarie 2015, Programul naţional de Sprijin al Ro-mâniei în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, revizuit şi ac-tualizat, în baza regulamentelor delegate şi de imple-mentare, dar şi în urma alocării de fonduri pentru mă-sura de distilare a subproduselor. Conform actualei notede fundamentare a proiectului privind modificărileaduse programului, pentru măsura de promovare a vi-nurilor pot beneficia de sprijin din partea uniunii euro-pene şi entităţile/instituţiile publice, dar numai în aso-ciere cu una/ mai multe dintre formele asociative alesectorului vitivinicol. măsura de promovare a vinurilorpoate beneficia de cofinanţare de la bugetul de stat încuantum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.

  „Prezentul proiect de hotărâre a Guvernuluicreează premise pentru realizarea unor obiective cu

  impact macroeconomic: punerea în valoare a poten-țialului de producție, promovarea, cu prioritate, înnoile plantații a soiurilor românești pentru vinuri decalitate competitive pe plan european: FeteascăAlbă, Fetească Regală, Tămâioasă Românească, Gra -să, Fetească Neagră, Băbească Neagră, Cadarcă, Frân -cușa și Busuioacă de Bohotin, promovarea vinurilorpe piața internă, prin măsura de informare a consu-matorilor cu privire la consumul moderat de vin șischema de denumiri de origine controlată și indicațiigeografice, precum și promovarea vinurilor pe piețeterțe, în vederea îmbunătățirii competitivității vi-nurilor cu denumire de origine controlată, indicațiegeografică sau a vinurilor pentru care se indică soiulviței-de-vie”, se precizează în nota de fundamentare.

  România beneficiază de o alocare financiară încuantum de 47,7 milioane de euro anual, în perioada2014 - 2018 pentru măsurile de sprijin notificate încadrul Programului naţional de Sprijin al României însectorul vitivinicol, respectiv pentru restructurarea/reconversia plantaţiilor viticole, promovarea vinurilor,prin submăsura de promovare a vinurilor produse înuniune, care constă în acţiuni de informare în statelemembre, în scopul informării consumatorilor cu pri-vire la consumul moderat de vin şi la schema de de-numiri de origine controlată şi indicaţii geografice,precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, învederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu de-numire de origine controlată, indicaţie geografică saua vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie.

  De asemenea, măsurile notificate mai vizează şiasigurarea recoltei de struguri, investiţiile şi distilareasubproduselor. accesul României la programul uniuniieuropene de reconversie-replantare a viţei-de-vie acontribuit la replantarea unei suprafeţe de aproape20.000 de hectare, sumele atrase fiind de peste 220milioane de euro în ultimii 5 ani. Sectorul vitivinicoldin România deţine o piaţă de circa 450 milioane deeuro. Producţia de vin a României a scăzut cu 20% în2014 până la 4,093 milioane de hectolitri, de la 5,113milioane de hectolitri în 2013, dar cu toate acesteaRomânia ocupă în continuare locul 12 în topul celormai mari producători mondiali de vin, conform date-lor preliminare publicate de organizaţia Internaţio-nală a viei şi vinului.

  Sursa: administratie.ro

  http://www.administratie.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 15Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  Situația proiectelor Regiodepuse la nivelul regiunii Sud Muntenia

  Până în data de 5 aprilie 2015, la sediul agenţieipentru Dezvoltare Regională Sud muntenia au fostdepuse 1.285 de proiecte, prin care se solicită finan-ţare nerambursabilă prin Regio (Programul operaţio-nal Regional), Planul Integrat de Dezvoltare urbanăpentru Polul de Dezvoltare (PIDu) – municipiul Piteşti,

  PID-ul Polului de Creştere Ploieşti şi Planuri Integratede Dezvoltare urbană pentru 12 centre urbane. Pânăîn această dată au fost semnate 754 de contracte definanţare, cu o valoare nerambursabilă solicitată de3.377.441.092,37 lei. Din cele 754 de contractesemnate, 51 de proiecte au fost reziliate.

  INFO

  REGIO

  ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program.mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009,0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: [email protected]

  Domeniul/SubdomeniulNr.

  PID-uridepuse

  Nr.proiectedepuse

  Nr.pro-iecte

  retrase

  Stadiul proiectelor Valoareasistențăfinanciară

  neranbursabilăsolicitată

  - mil. Euro -

  Suma alo-cată /

  disponibilăRegiunii

  SudMuntenia

  - mil. Euro -

  Res-pinse

  Îneva-luare

  Pre-con-trac-tate

  Înre-

  zervă

  Con-trac-tate

  Axa1

  1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -centre urbane 12 35 0 10 0 0 0 25 86,55 58,20

  1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -poli de creştere 1 20 2 2 0 0 0 16 108,10 97

  1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană -poli de dezvoltare 1 15 3 0 0 0 0 12 33,69 38,80

  1.2 Sprijinirea investiţiilor în eficienţaenergetică a blocurilor de locuinţe

  9 cereri /31 de proiecte 0 0 11 12 0 6 2,71 22,80

  Axa2

  2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumurijudeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/reabilitareaşoselelor de centură

  39 3 10 0 0 7 19 231,68 122,26

  Axa3

  3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea insfrastructuriiserviciilor de sănătate 12 1 1 0 2 0 10 40,53 35,7

  3.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echipareainsfrastructurii serviciilor sociale 60 10 14 0 0 4 32 22,25 13,88

  3.3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazeloroperaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă 3 0 0 0 0 0 3 13,81 15,43

  3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echipareainfrastructurii educaţionale preuniversitare, universitareşi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

  100 5 3 2 0 31 59 99,00 39,73

  3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echipareainfrastructurii educaţionale preuniversitare, universitareşi a infrastructurii pentru formare profesională continuă -apel de proiecte pentru fondurile realocate PoR conformDeciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013

  67 7 6 0 0 0 54 43,52 24,62

  Axa4

  4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinirea afacerilor de importanţă regională şi locală 26 7 7 0 1 0 12 48,77 37,11

  4.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizateşi pregătirea pentru noi activităţi 0 0 0 0 0 0 0 -

  fondurirealocate

  4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor 520 41 110 0 0 0 336 61,22 52,54

  4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor - martie 2012 317 5 168 0 0 0 144 53,75 13,55

  Axa5

  5.1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultu-ral, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe 30 1 5 0 0 9 15 90,23 30,80

  5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructuriide turism pentru valorificarea resurselor naturale şicreşterea calităţii serviciilor turistice

  32 4 15 0 1 0 12 61,20 35,64

  5.3 Promovarea potenţialului turistic şi creareainfrastructurii necesare, în scopul creşteriiatractivităţii României ca destinaţie turistică

  Pentru Domeniul major de intervenţie 5.3 „Pro movarea potențialului turistic și creareainfrastructurii necesare în scopul creșterii a tractivității României ca destinație turistică”,alocarea financiară în valoare de 150.355.934 de euro este distribuită la nivel naţional.oRganISmuL InteRmeDIaR PentRu tuRISm: ministerul economiei, Direcţia gestionare FonduriComunitare pentru turism - B-dul Dinicu golescu, nr. 38, Poarta C, sector 1, cod poştal 010873,Bucureşti, telefon: 0372/144 018, fax: 0372/144 001, e-mail: [email protected]

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 16Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  REGIO

  Instrucțiune nr. 131/27.03.2015,privind implementarea contractelor de finanțare

  încheiate pentru DMI 3.4, apel 2014ministerul Dezvoltării Regionale şi administra-

  ţiei Publice, în calitate de autoritate de manage-ment pentru Programul operaţional Regional 2007– 2013, a emis Instrucţiunea nr. 131/27.03.2015,care prevede ca, în vederea implementării în bunecondiţii a proiectelor din cadrul DmI 3.4, apel 2014,

  ol va proceda la realizarea unor verificări supli-mentare până în data de 15 mai 2015.

  Prezenta instrucţiune poate fi consultată pe site-uldedicat programului Regio - http://regio.adrmuntenia.ro,secţiunea Clarificări utile, link: http://regio.adrmunte -nia.ro/imagini/upload/instructiunea131din2015.pdf

  http://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea131din2015.pdfhttp://regio.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiunea131din2015.pdfhttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • Instrucțiunea AM POS CCE nr. 8727/3.04.2015,privind abordarea unitară a contractelor de finanțare

  autoritatea de management pentru Programul operaţional Sectorial „Creșterea CompetitivitățiiEconomice” (am PoS CCe) a emis Instrucţiunea nr. 8727/3.04.2015, privind abordarea unitară a con-tractelor de finanţare încheiate în cadrul apelului de proiecte lansat în data de 1 noiembrie 2014,pentru axa prioritară 1„Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”, conform prevederilor ghi-dului solicitantului „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investițiitangibile și intangibile în întreprinderi”.

  Instrucţiunea am PoS CCe poate fi consultată pe website-ul agenţiei dedicat exclusiv PoS CCe -http://poscce.adrmuntenia.ro, secţiunea Documente utile > Informare > Instrucţiuni, link:http://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneam-3-1428314400.pdf.

  Până în data de 5 aprilie 2015, la sediul agen-ţiei pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia aufost primite 711 proiecte, prin care se solicită fi-nanţare nerambursabilă prin Programul operaţio-nal Sectorial „Creșterea Competitivității Econo-mice” 2007-2013. au fost evaluate 353 de pro-iecte, din care 301 au fost propuse spre finanţare

  la nivel naţional, inclusiv Sud muntenia. Din totalul proiectelor primite de aDR Sud

  muntenia au fost respinse 101 şi retrase 41.Până în prezent au fost semnate 313 contrac -

  te de finanţare, cu o valoare nerambursabilă apro-bată de 300.187.610,31 lei. Din cele 313 contrac -te semnate, 84 de proiecte au fost reziliate.

  17Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  POS CCE

  Situația proiectelor depuse în cadrul POS CCE

  Domeniul/SubdomeniulNr.

  proiectepreluate

  Stadiul proiectelor

  Evaluare Re-traseRes-pinse

  Con-trac-tate

  Valoareasistențăfinanciară

  nerambursabilăSOLICITATĂ

  - Euro -

  Valoareasistențăfinanciară

  nerambursabilăAPROBATĂ

  - Euro -

  Rezi-liate

  Axa1

  1.1.1-a.1 - Sprijin financiar nerambursabil între1.065.000 şi 6.375.000 lei pentru întreprinderilemici şi mijlocii (ContRaCtaRe)

  36evaluate

  la amPoSCCe

  1 7 28 165.245.981,64 132.329.097,97 9

  1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de pânăla 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mij-locii (evaLuaRe)

  204 204 2 23 179 140.192.625,09179 de proiecte

  propuse spre finanţareîn alte regiuni

  1.1.1-a.2 - Sprijin financiar nerambursabil de pânăla 1.065.000 lei pentru întreprinderile mici şi mij-locii (ContRaCtaRe)

  206evaluate în

  alteregiuni

  11 22 173 157.008.213,97 157.008.213,97 50

  1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelorinternaţionale (ContRaCtaRe)

  9(5 - Sm,4 - BI)

  evaluatela am

  PoSCCe0 5 4 583.756,49 583.756,49 3

  1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-prinderilor mici şi mijlocii (evaLuaRe) 88 88 8 3 77 7.480.717,01

  77 de proiectepropuse spre finanţare

  în alte regiuni

  1.3.2 - Sprijin pentru consultanţă acordat între-prinderilor mici şi mijlocii (ContRaCtaRe)

  102(28 - Sm,74 - BI)

  evaluate înalte

  regiuni3 21 78 7.968.637,42 7.968.637,42 22

  Axa3

  3.1.1 - Sprijinirea accesului la Internet şi la servi-ciile conexe (evaLuaRe şi ContRaCtaRe) 66

  61(5 preluate

  în etapade precon-tractare)

  16 20 30 2.552.572,06 2.297.904,46 0

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://poscce.adrmuntenia.ro/imagini/upload/instructiuneam-3-1428314400.pdfhttp://poscce.adrmuntenia.ro/

 • Înfiinţarea unei reţele de centre de video-con-ferinţă prin conexiune interactivă în zona de graniţăromâno-bulgară – acesta va fi rezultatul principal alproiectului „Împreună în timp real: Rețea de Centrede video-conferință pentru realizarea unei comuni-cări interactive și cooperare în regiunea transfron-talieră”, implementat de Camera de Comerţ vratsaşi asociaţia Română pentru transfer tehnologic şi Ino -vare – parteneri.

  Prin înfiinţarea a patru centre de video-confe-rinţă în Călăraşi, Ruse, vratsa şi Craiova se doreşteîmbunătăţirea reţelelor de comunicare şi stimulareacolaborării în zona transfrontalieră.

  tehnologia modernă de video-conferinţă per-mite schimbul de informaţii în timp real de voce, ima -gine video şi de date, ceea ce va duce la stimulareacolaborării în regiune. noile soluţii inovative, rapideşi stabile de comunicare vor contribui la micşorareatimpului alocat întâlnirilor, eliminându-se astfel timpalocat transportului, cheltuielile de călătorie etc.

  Proiectul „Împreună în timp real: Rețea de Cen-tre de video-conferință pentru realizarea unei co-municări interactive și cooperare în regiunea trans-frontalieră”, finanţat din Programul de Cooperaretransfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013, seva implementa până la sfârşitul lunii noiembrie 2015.

  Sursa: actualitateacalarasi.ro

  18Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Stație de aliementare cu apăla Lunca Corbului

  Argeş

  joi, 2 aprilie, reprezentanţii Consiliului jude -ţean argeş au participat la inagurarea staţiei dealimentare cu apă potabilă în comuna Lunca Cor-bului.

  În urma acestei investiţii, peste 400 de familiidin satele aparţinătoare comunei Lunca Corbului -Lăngeşti, Silişteni şi Bumbuieni - vor beneficia deapă curentă, captată dintr-un puţ de adâncime(200 m) şi pompată printr-o reţea de 17 kilometri,în cele trei sate. obiectivul a fost realizat cu spri-jinul Consiliului judeţean argeş.

  Sursa: cjarges.ro

  Centre de video-conferințăîntre România şi Bulgaria

  Călăraşi

  http://www.cjarges.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.rohttp://www.actualitateacalarasi.ro

 • 19Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  o echipă de tineri cercetători şi studenţi s-acalificat în finala prestigiosului concurs inter na -ţional de microrobotică ICRa mmC, care se va des -făşura în luna mai 2015 la Seattle. Competiţia estededicată roboticii de precizie la scară microme-trică şi reuneşte universităţi şi centre de cercetaredin întreaga lume.

  o echipă de tineri din cadrul universităţii dintârgovişte s-a calificat, în premieră pentru Româ-nia, la concursul ICRa 2015 mobile microroboticsChallenge, alături de alte opt universităţi de re-nume din: Sua, Canada, elveţia, Franţa, Italia şiIndia.

  Concursul are loc în perioada 26 - 30 mai 2015,la Washington State Convention Center din Seattle,uSa şi este organizat în cadrul celui mai importanteveniment anual din domeniul roboticii şi automa-ticii: ICRa 2015 (International Conference Roboticsand automation). manifestarea se desfăşoară subegida institutului Ieee (Institute of electrical andelectronics engineers) şi a Societăţii de micro şinanorobotică (RaS-mnRa).

  obiectivele acestui concurs de microroboticăconstau în dezvoltarea de soluţii inovative la scarămică, dedicate viitoarelor aplicaţii biomedicale(manipulare şi sortare de celule, chirurgie miniminvazivă) şi microtehnologiilor (asamblarea destructuri la scară nanometrică şi micrometrică).

  Florin Dragomir, beneficiar al unui grant post-doctoral de cercetare cu finanţare de la ueFISCDI:

  „Aplicația cu care echipa noastă concurează con-stă într-un sistem microrobotic ce a fost construitși pilotat automat în câmp magnetic. Microrobotulpropriu-zis are dimensiunea mai mică de un sfertde milimetru și evoluează într-o arenă de numai2×3 milimetri. Prima probă a concursului constăîn efectuarea automată de traiectorii precis defi-nite prin repere de 10 micrometri lățime. A douaprobă, mai tehnică, constă în asamblarea de obiec -te într-un canal microfluidic de 750 de micrometrilățime, în scopul de a simula operarea în canalesangvine. Practic, trebuie să transportăm contracronometru cât mai multe componente microme-trice în acest canal.”

  Ioan alexandru Ivan, conferenţiar şi îndrumă-tor al echipei: „Este un proiect multidisciplinarcomplex, atinge aspecte din diverse domenii: mi-crotehnologii de sală albă, mecanică de precizie,electronică, teoria sistemelor și programare. Măbucur că am reușit să trecem peste dificultăți șiam obținut un prim sistem funcțional. Munca de-pusă de întreaga echipă a fost încununată de ca-lificarea noastă în finala competiției mondiale demicrorobotică, alături de echipe de prestigiu dinîntreaga lume. Sper să fie cu succes această primăparticipare românească. Eu am mai fost implicatîn acest concurs, la Anchorage și Shanghai, în anii2010 și 2011, în calitate de coordonator tehnic alechipei franceze, și am obținut locul I.”

  Sursa: gazetadambovitei.ro

  Cercetători şi studențide la Universitatea din Târgovişte, în finala

  competiției mondiale de microrobotică

  Dâmbovița

  http://www.gazetadambovitei.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 20Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  În cadrul proiectului transfrontalier „Măsuri șiinstrumente în sprijinul cooperării în afaceritransfrontaliere între Districtul Razgrad și JudețulGiurgiu” s-a înfiinţat, la giurgiu, în cadrul Camereide Comerţ Industrie şi agricultură (CCIa), un Biroude Informaţii pentru Cooperare în afaceri trans-frontaliere. Proiectul este finanţat cu fonduri FeDRîn cadrul Programului de Cooperare trasfrontalierăRomânia – Bulgaria 2007 - 2013, având ca parteneriadministraţia Regională Razgrad, CCIa giurgiu şiCamera Regională de Comerţ, Industrie şi agricul-tură Razgrad.

  Preşedintele CCIa giurgiu, alexandru epîngeac,a declarat că „biroul funcționează deja în cadrulCamerei și înregistrează rezultate notabile. Pânăacum a fost vizitat deja de peste 250 de oameni deafaceri și nu numai, care au primit din partea re-prezentanților noștri informații necesare încheieriiunor tranzacții economice în zona Razgrad din Bul-garia. Vizitatorii au avut, prin intermediul biroului,posibilitatea de a contacta oameni de afaceri dinzona economică Razgrad și să obțină astfel mai ușorși rapid informații specifice deschiderii unei afaceriîn Districtul Razgrad. Prin intermediul acestui bi-rou, oamenii de afaceri din județul Giurgiu au avut

  posibilitatea să afle informații privind nivelul fis-calității aplicate în Districtul Razgrad. (...) În cadrulproiectului menționat avem în funcțiune și site-ulwww.razgrad-giurgiu.eu, pe care firmele din județulGiurgiu își pot înscrie activitatea desfășurată, de-numirea produselor realizate etc. Acest site esterealizat în limba engleză și în limba bulgară, iar înurma înscrierii pe el se poate ajunge la posibilita-tea de a obține informații economice specifice celordouă zone din România și, respectiv, din Bulgaria.”oamenii de afaceri din Districtul Razgrad îşi înscriupe acest site şi intenţiile de a colabora cu mediulde afaceri din judeţul giurgiu, în diverse domeniide activitate economică.

  Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro

  Biroul de Informații pentru Cooperareîn Afaceri Transfrontaliere Giurgiu

  din cadrul CCIA înregistrează rezultate notabile

  Giurgiu

  Cei mai inspiraţi dintre tinerii locuitori suntaşteptaţi să-şi dea concursul în promovarea Slobo-ziei, prin propriile viziuni ce fac tema unui pro-gram amplu, lansat de administraţia locală, pentrua atrage şi stimula adolescenţii să se implice într-oschimbare de imagine a comunităţii.

  „Slobozia viitorului” este sloganul prin carereprezentanţii administraţiei locale încearcă să-iîncurajeze pe tinerii cu vârste între 17 şi 30 de anisă-şi promoveze ideile de schimbare a urbei.

  „Joaca” celor mai bune idei în domenii ca pictură,eseuri, social, cultură şi chiar urbanism se poateconcretiza în proiecte ce vor fi susţine de autori-tatea locală.

  Cei mai inspiraţi dintre tineri şi elevi pot de-pune proiectele de schimbare a municipiului pânăîn data de 24 aprilie, iar pentru eforturile lor, celemai bune trei dosare vor fi premiate cu sume între200 şi 600 de lei.

  Sursa: guraialomitei.com

  Tinerii ialomițeni sunt invitațisă participe la dezvoltarea

  municipiului Slobozia

  Ialomița

  http://www.guraialomitei.comhttp://www.jurnalgiurgiuvean.ro

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 21Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  administraţia ploieşteană şi-a propus să repa -re, în următoarele luni, 12 pasarele pietonale, po-duri rutiere şi pasaje peste calea ferată din zonade est a municipiului. Potrivit actelor oficiale, toa -te aceste obiective, cu o singură excepţie, sunt într-ostare tehnică nesatisfăcătoare sau care nu permitedesfăşurarea circulaţiei în condiţii sigure.

  Consilierii locali au aprobat, la ultima şedinţă,prima parte a documentaţiei tehnice pentru acesteobiective de investiţii, următorul pas fiind elaborareastudiilor de fezabilitate şi a caietelor de sarcini, îna -inte de scoaterea la licitaţie a lucrărilor. În acea şe-dinţă a fost aprobat proiectul, privind reabilitareaunor poduri şi pasarele peste pârâul Dâmbu. Pe listăse află 10 obiective de acest gen, mai precis şase po-duri, în dreptul străzilor nămoloasa, muzelor, Ştran-dului, mircea cel Bătrân, oborului, mihai Bravu, şi pa-tru pasarele pietonale, în dreptul străzilor Cometu-lui, Bădeşti, neajlov şi lângă depozitul Kober, con-form hotărârii Consiliului local.

  „Având în vedere gradul de degradare consta-tat prin examinare directă și necesitatea execu-

  tării lucrărilor de punere în siguranță a construc-țiilor, au fost elaborate documentații tehnice,faza expertiză tehnică, pentru fiecare obiectiv înparte”, se arată în raportul de specialitate ce a în-soţit proiectul aprobat în Consiliul local. În acelaşidocument - elaborat de Direcţia tehnică Investiţiia Primăriei Ploieşti - se mai precizează că acesteobiective au o vechime între 33 şi 60 de ani, celemai vechi fiind două pasarele, amplasate în drep-tul străzilor Ştrandului şi Cometului, la care con-struirea a început în jurul anului 1955.

  Printre cele mai mari probleme găsite de ex-perţi se numără structura de rezistenţă corodată,degradată, în cazul podurilor cu structură meta-lică, elevaţii din tablă corodată, parapete metalicenecorespunzătoare, deformate, cu elemente lipsă,ruginite, cale de rulare degradată (crăpături, fi-suri, gropi, denivelări), suprastructură neprotejatăşi nevopsită cu ţevi foarte grav corodate, tabla căiigăurită, grinzi ruginite, contravântuire lipsă, struc-tură metalică fără fundaţie.

  Sursa: ziarulprahova.ro

  Se vor reabilita podurileşi pasarelele din zona de est a Ploieştiului

  Prahova

  http://www.ziarulprahova.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • 22Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  INFO

  JUD

  EȚE

  Între investiţiile majore derulate în»acest an în judeţul teleorman cu sprijinulministerului Dezvoltării Regionale şiadministraţiei Publice se numără şiextinderea şi reabilitarea sistemelor dealimentare cu apă potabilă din localităţileBogdana şi Drăgăneşti vlaşca. Cele douăproiecte vor fi implementate de cătreCompania naţională de Investiţii, încalitate de unitate contractantă,ordonatorul principal de credite fiindministerul Dezvoltării Regionale şiadministraţiei Publice, o anumită cotă decofinanţare revenind şi celor două unităţiadministrativ-teritoriale.

  La sfârşitul lunii martie, la sediile primăriilorcelor două localităţi, au fost semnate convenţiilede implementare a respectivelor proiecte, Com-pania naţională de Investiţii Sa fiind reprezentatăde inginer Şerban Dumitrescu, iar unităţile admi-nistrativ-teritoriale Bogdana şi Drăgăneşti vlaşcade către primarii Pirnea marin şi Petre Bucur. Lacele două întruniri au fost prezenţi numeroşi lo-calnici, precum şi jurnalişti din presa teleormă-neană.

  La Bogdana se implementează proiectul de ex-tindere a reţelei de apă potabilă, existent pe razalocalităţii, şi în satul ulmeni. valoarea totală a in-vestiţiei (cu tva) este de 3.539.486 de lei, sumăasigurată în principal din fonduri provenite de laBanca mondială. Partea de cofinanţare a proiectu-lui, ce revine unităţii administrativ-teritorialeBogdana, este de 700.000 de lei. Se extinde re-ţeaua de distribuţie a apei potabile pe o lungimede 9.627 de metri liniari şi vor fi realizate 387 debranşamente la gospodăriile populaţiei şi la insti-tuţiile şi unităţile economice existente în satul ul-meni, ceea ce înseamnă că vor beneficia de apăde cea mai bună calitate toţi cei 694 de locuitoriai acestui sat. alimentarea cu apă potabilă se va

  face din sursa deja existentă în cadrul sistemuluice deserveşte satul Bogdana.

  În anul 2016 urmează extinderea sistemului deapă potabilă şi în satele margareta şi urluiu, pre-cum şi a sistemului de canalizare.

  La Drăgăneşti vlaşca, prin această investiţiemajoră, a cărei valoare totală se ridică la suma de7.392.306 lei, se va extinde şi reabilita actualulsistem de alimentare cu apă potabilă al localităţii,ce a fost realizat în urmă cu mai bine de douăzecide ani. Costurile de realizare a investiţiei în prin-cipal sunt asigurate de către ministerul DezvoltăriiRegionale şi administraţiei Publice, partea de co-finanţare a unităţii administrativ-teritoriale Dră-găneşti vlaşca fiind de 19,2%. În cadrul sistemuluide apă potabilă existent se schimbă conducta deaducţiune a apei pe o lungime de 1.210 m şi con-ductele de distribuţie a apei pe o distanţă de 7.950m. Se extinde, de asemenea, reţeaua de distribu-ţie a apei potabile pe o lungime de 10.342 m, to-todată fiind prevăzută reabilitarea rezervorului de500 mc de apă şi a staţiei de clorinare.

  Realizarea practică a celor două proiecte vaîncepe după ce vor fi încheiate licitaţiile aflate încurs pentru atribuirea lucrărilor de proiectare şide construcţie, Compania naţională de InvestiţiiSa dând asigurări că respectivele lucrări vor fi fi-nalizate într-o perioadă foarte scurtă de timp, ter-menul propus fiind de numai şase luni.

  Sursa: ziarulmara.ro

  S-a dat startul investițiilorpentru extinderea şi reabilitarea sistemelor locale

  de alimentare cu apă potabilă în Teleorman

  Teleorman

  http://www.ziarulmara.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • Profit argeşean / 6 aprilie 2015 Ziarul Prahova / 3 aprilie 2015

  23Info Regional Sud munteniaBuletin Informativ nr. 220 / 30 martie - 5 aprilie 2015

  www.adrmuntenia.ro http://regio.adrmuntenia.ro

  REVISTA PRESEI

  Dâmboviţa / 3 aprilie 2015 observatorulph.ro / 30 martie 2015

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro

 • newsletter-ul „Info Regional Sud Muntenia”este un material cu informaţii despre activităţile derulate de către

  agenţie şi de către ministerul Dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice,în vederea promovării Programului operaţional Regional 2007 – 2013.

  Pe lângă aceste noutăţi, se doreşte informarea publicului ţintădespre activitatea instituţiilor membre aleReţelei de Informare RegIo Sud muntenia

  şi despre cele mai importante evenimente organizate de acesteaîn judeţele regiunii.

  DATE DE CONTACTAgenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

  Sediul central CĂLĂRAŞIAdresă / Str. general Constantin Pantazi, nr. 7a,cod poştal 910164, mun. Călăraşi, jud. CălăraşiTel. / 0242/331.769, Fax / 0242/313.167E-mail / [email protected]

  Biroul Județean ARGEŞAdresă / aDR Sud muntenia, Biroul judeţeanargeş, sediul Consiliului judeţean argeş: Piaţavasile milea, nr. 1, et. III, cam. 117, mun. Piteşti,jud. argeş; Tel./fax / 0248/222.250E-mail / [email protected]

  Biroul Județean DÂMBOVIȚAAdresă / aDR Sud muntenia, Biroul judeţeanDâmboviţa, sediul Consiliului judeţeanDâmboviţa: B-dul Independenţei, nr. 1, et. Iv,cam. 101, mun. târgovişte, jud. DâmboviţaTel. / 0245/220.647, E-mail / [email protected]

  Biroul Județean GIURGIUAdresă / aDR Sud muntenia, Biroul judeţeangiurgiu, B-dul mihai viteazul, nr. 4,mun. giurgiu, jud. giurgiuTel./fax / 0246/215.271E-mail / [email protected]

  Biroul Județean IALOMIȚAAdresă / aDR Sud muntenia, Biroul judeţeanIalomiţa, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, et. Iv,cam. 55/58/59, mun. Slobozia, jud. IalomiţaTel./fax / 0343/101.139E-mail / [email protected]

  Biroul Județean PRAHOVAAdresă / aDR Sud muntenia, Biroul judeţeanPrahova, B-dul Republicii, nr. 2-4, et. vI, cam.626/627, mun. Ploieşti, cod 100066, jud. PrahovaTel./fax / 0244/595.594E-mail / [email protected]

  Biroul Pol de Creştere PloieştiAdresă / Str. Romana nr. 28-30, etaj 1, Ploieşti,jud. Prahova (în spatele Palatului administrativ)Tel. / 031/824.94.71; Fax / 031/824.94.70E-mail / [email protected]

  Biroul Județean TELEORMANAdresă / aDR Sud muntenia, Biroul judeţeanteleorman, sediul Consiliului judeţeanteleorman: Str. Dunării, nr. 178, parter,mun. alexandria, jud. teleormanTel. / 0247/311.201, int. 358; Fax / 0247/312.494E-mail / [email protected]

  Organismul Intermediar POS CCEAdresă / Str. Sloboziei, nr. 9, Călăraşi, jud.Călăraşi, cod 910001Tel. / fax 0342-100.160E-mail / [email protected]

  Editor / Direcția Dezvoltare şi Comunicare -Serviciul Comunicare / Daniela TRAIAN - directoradjunct, Cristina RADU - şef Serviciu Comunicare,Diana NEAGU, Mădălina CILIBEANU, AlexandraGHERASIM, Andreea PLOEŞTEANU, Marius CHIRCĂ,Florentin GEORGESCU, Ionuț Marian POPAE-mail / [email protected]; Website / www.adrmuntenia.ro, regio.adrmuntenia.roData publicării / 6 aprilie 2015

  ADR Sud Muntenia vă oferă ocazia de a vă promova,în fiecare săptămână, instituţia şi activităţile pe caredumneavoastră le desfăşuraţi. Dacă sunteţi interesaţi

  să promovaţi activitatea instituţiei dvs., vă rugăm să netransmiteţi un scurt material de informare (maxim 1.500

  de ca ractere cu tot cu spaţii), împreună cu 1 - 2 poze,cel târziu până vineri, la ora 12:00, acesta urmând să fie

  publicat în viitoarea ediţie a newsletter-ului.materialele de informare vor fi transmise la adresa de

  e-mail [email protected] newsletter-ul va fipublicat pe site-ul agenţiei (http://regio.adrmuntenia.ro)şi va fi distribuit electronic săptămânal tuturor membrilor

  Reţelei de Informare RegIo Sud muntenia, membrilorConsiliului pentru Dezvoltare Regională Sud muntenia,

  consiliilor judeţene şi locale şi prefecturilor din regiune,ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei Publice,reprezentanţilor mass-media de la nivelul regiunii Sud muntenia

  şi site-urilor dedicate (portalurilor de ştiri economice),precum şi publicului larg.

  Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactațiServiciul Comunicare, tel.: 0242/331.769, fax: 0242/313.167.

  http://regio.adrmuntenia.rohttp://regio.adrmuntenia.rohttp://www.adrmuntenia.ro