Administrator Pensiune Turistica

download Administrator Pensiune Turistica

of 48

Transcript of Administrator Pensiune Turistica

ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA

ADMINISTRATORPENSIUNE TURISTICA1Cuprins1. OCUPAIA : ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA..........................................................22. DESCRIEREA GENERALA A CURSULUI.........................................................................................23. REZULTATELE NVRII ................................................................................................................24. SARCINI DE LUCRU DE REALIZAT:................................................................................................55. STRUCTURA GENERALA A CURSULUI: ........................................................................................86. ETAPELEDE LUCRU I REZULTATELE INTERMEDIARE PREVZUTE PENTRUNTREGUL CURS ...........................................................................................................................................97. DETALIEREA MODULELOR DE FORMARE CORESPUNZATOARE SARCINILOR DELUCRU.............................................................................................................................................................14Modul 1. .....................................................................................................................................................15Modul 2. .....................................................................................................................................................18Modul 3. .....................................................................................................................................................24Modul 4. .....................................................................................................................................................288. ROLURILE PARTICIPANILOR I ALE FORMATORILOR .....................................................349. MATERIALE DE SUPORT ..............................................................................................................3410. METODE I INSTRUMENTE PREVZUTE PENTRU EVALUAREA REZULTATELORNVRII.....................................................................................................................................................3410.1 METODOLOGIA ACTIVA DE FORMARE A ADULTILOR: ACTION LEARNING(adica Invatam un lucru in timp ce facem acel lucru) ....................................................3521. OCUPAIA : ADMINISTRATOR PENSIUNE TURISTICA COD NC: 5121.2.4 NIVELUL: 2 STUDII ACCES: studii medii DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE: 720 ore, conform standardului ocupational (dincare 240 ore teorie i 480 ore practic)2. DESCRIEREA GENERALA A CURSULUIFormarea de Administratori pensiune turistica prin nsuirea cunotinelor, deprinderilor/abilitilori competenelor specifice si abilitatilor de comunicare3. REZULTATELE NVRIIIn urma cursului, cursantii vor dobndi competene n ocupaia de Administrator pensiuneturistica pentru asigurarea unor servicii de calitate n sectorul turistic:COMPETENE CHEIE:Unitate de competente Competente 1.Comunicare eficienta lalocul de munca1. Primeste si transmite informatii2. Participa la discutii3. Comunica in limba straina, Obtine informatii prin receptare de mesajescrise si oral4.Intocmeste prezentari comerciale.2.Munca in echipamultidisciplinara1. Identifica membrii echipei2. Stabileste obiectivele3. Faciliteaz schimbul de informatii.3. Gestionarea informatiilorcu ajutorul calculatorului1. Culege informatiile2. Clasifica informatiile3. Pastreaza informatiile4. Actualizeaza informaatiile4.Asigurarea calitii 1. Aplic normele de calitate n domeniul de activitate2. Utilizeaz metode standardizate de asigurare a calitii.3COMPETENE TEHNICE GENERALE:Unitate de competente Competente5. Promovarea imaginiipensiunii1. Mentine o ambianta placuta in cadrul pensiunii2. Asigura respectarea rgulilor de conduita a personalului pensiunii.3. Revizuieste metodele de promovare si studiaza piata turistica,strategii demarketing,metode de cercetere,chestionare.6. Organizarea activitatii incadrul pensiunii.1 Asigura resusele necesare.2. Organizeaza sistemul de securitate al pensiunii.3. Organizeaza serviciile de cazare4. Organizeaza si amenajeaza spatiile de cazare si anexele pensiunii.5.Organizeaza serviciile de servire a mesei6.Instruieste personalul angajat al pensiunii.7. Urmarirea aplicarii NPMsi PSI si poluarea mediului1. Instruieste personalul pentru aplicarea unor masuri de urgenta2. Urmareste si aplica NTSM si NPSI3. Aplica masuri in cazul sesizarii unor situatii critice8. Verificarea gestionariifinanciare1.Verifica corectitudinea intocmirii documentelor financire.2. Negociaza preturile cu furnizorii si clientii pentru rentabilizarea activitatii3.Suprvegheaza intocmirea situatiilor financiare lunare afinalizariitranzactiilor cu clientii.COMPETENE SPECIFICE OCUPATIEI:Unitate de competente Competente9.Promovarea directa aprodusului turistic1.Prezinta clientului programele turistice.2.Propune clientilor variante posibile ale produselor turistice speciale.3.Promoveza destinatiile turistice noi10.incheierea contractelor cuclientii1.Prezinta clientilor contractul-cadru.2.Negociaza clauzele contrctuale.3.Verifica completarea corecta si semnarea contractlului de catre client.411.Efectuarea operatiilorspecifice de cazare sialimentatie1. Pregateste pensiunea pentru sosirea clientilor programati/neprogramati2.Pregateste sectorul receptie pentru sosirea clientliorprogrmati/neprogramati3.Intampina si inregistreaza clienti.4. Organizeaza plecarea clientilor.5.Intocmeste rapoarte specifice.12.Asigurarea unui climatfavorabil turistilor1.Monitorizeaza starea de spirit aturistilor cazati in pensiune2. Asigura confortul turistilor.3,Asigura securitatea turistilor si valorilor4.Intermediaza relatiile dintre turisti si personalul care asigura serviciileturistice.13. Oferirea serviciilorpensiunii catre client1. Identifica nevoiile clientului2.Ofera clientului pachete de servicii3Realizeaza activitati de asistare a turistilor14.Organizarea programelorturistice optionale1.Asigura desfasurarea obiectivelor programului in termenele stabilite2. Realizeaza activitati turistice in afara programului3. Rezolva situatii de criza.4.Asigura fluiditatea si respectarea programului.15.Oferirea informatiilor deinteres turistic1.Intocmeste fisa de documentare.2.Furnizeaza informatii de interes turistic.3.Adapteaza modalitatile de transmitere a informatiilor.16.Rezolvarea reclamatiilorclientiilor.1.Receptioneaza reclamatiile clientiilor.2.Verifica exactitatea reclamatiilor clientiilor.3.Solutioneaza reclamatiile clientiilor.54. SARCINI DE LUCRU DE REALIZAT:Sarcini de lucru de realizat Produse finale1. Pensiune infiintata,organizata si functionala:Dosarul de infiintare apensiunii turistice- Pregatirea documentatiei de infiintare siorganizare a activitatii pensiunii turistice inconformitate cu legislatia in vigoare- Stabilirea structurii organizatorice sidescrierea dotarilor interioare si exterioareale pensunii turistice-Intocmirea organigramei-Elaborarea manualului de procedura alfirmei-Elaborarea fiselor de post-Metode de control organizational-Selectarea personalului-Defineste metodele de formare interna-Gestioneaza resursele umane2. Pensiune infiintata,organizata si functionala:A) Manual de conduita apersonaluluiB) Dosarul arhiva decontabilitateManagementul economic al firmei- Construirea bugetului general si alcelui pe departamente/compartimente- Gestionarea activitatii pensiuniituristice- Efectueaza analize economice derentabilitate a activitatilor firmei3.Pensiune infiintata, - Verifica zilnic echipamentul si igiena 6organizata si functionala:Manual cu nome si masuride evitare a riscurilor.persoanei - Asigurarea intretinerii structurilor fizicesi a sigurantei bunurilor si persoanelor carelucreaza si sunt cazate in cadrul pensiunii - Pregateste personalul in legatura cuNPSM, NPSI - Face simulari ale situatiilor de prim ajutor - Numeste echipa de protectia mediului - Verifica periodic functionareaechipamentelor pensiunii4.Promovarea simarketingul pensiunii siturismului local:a)Dosar de analiza a pietei simarketingb)Fisa de pliant depromovare a pensiunii sifisa de creare a unuiwebsite - Studiul localitatii, analiza elementelor sicaracteristicilor cu potential turistic - Dezvoltarea unei retele intre producatorilocali - Incheierea de acorduri cu retelele deproducatori locali pentru dezvoltarea deproduse turistice locale - Identificarea si diversificarea gamei deservicii oferite de pensiune. - Studiaza cererea si oferta turistica pepiata locala, determina particularitatilepietei turistice locale - Dezvolta produse noi si determinapozitionarea si strategiile de urmat pe viitor - Promovarea imaginii pensiunii turistice7Proba practica finalaPROIECT FINAL DEINFIINTARE ORGANIZARE,FUNCTIONARE SIPROMOVARE A PENSIUNIITURISTICE85. STRUCTURA GENERALA A CURSULUI:AcorduldeformareO Pensiune infiintata, organizata si functionala:Dosarul de infiintare a pensiunii turisticeO Pensiune infiintata, organizata si functionala:A) Manual de coduita a personaluluiB) Dosarul arhiva de contabilitateO Pensiune infiintata, organizata si functionala:Manual cu norme si masuri de evitare a riscurilorPregateste si organizeaza activitatea pensiunii turisticeOfera servicii de calitate catre clientExercitiipracticeExercitii practiceCompetente de comunicareExercitiipracticeh 8=1 zih 48 = 6 zile h 304 = 38 zileh 80 = 10 zileh 8=1 zi h 16=2 zileAdministrator pensiune turisticah 720 = 90 zileh 8=1 ziActivitati specifice turisticeCompletareadocumentelor si intocmireadosarului deinfiintareapensiuniiCompletareadocumentelor si Intocmireadosarului declasificareapensiuniiIntocmireaschemei depersonal alocurilor vacantedinpensiune si afiselor postului pecategorii depersonalSchitaspatiilor decazareapensiuniiSchita anexelor siadotarilor pensiuniiInstruireapersonalului; aplicareaNTSMsi PSIConstituireaechipadeprotectieamediuluiIntocmireadocumentelor deevidentaprimarasi acontractelor cufurnizoriiVerificareaperiodicaa functionalitatii sidotarilor, instalatiilor si echipamentelorpensiuniiProba practica finala: Proiect final deinfiintare, organizare, functionare sipromovare a pensiunii turisticeh 40=5 zileDeterminareacererii turisticesi evalueareadimensiunilor pietei turisticeIntocmireasi aplicareachestionarului demarketingExercitiipracticeh 192 = 24 zileLimba strainaPromvarea si marketingul pensiunii si turismuluilocal: A) Dosar de analiza a pietei si marketingB) Fisa de pliant de promovare a pensiunii si fisade creare a unui websiteRealizareamaterialelor promo tionale sipromovareaimaginii pensiunii turisticeh 16=2 zile96. ETAPELEDE LUCRU I REZULTATELE INTERMEDIAREPREVZUTE PENTRU NTREGUL CURSETAPE DE REALIZARE A SARCINII DE LUCRU:Nr. Etape ale sarcinii delucruRezultate intermediare: Materiale desuport-de produs -de formare(cunostinte, abilitatisi competente)1 Completareadocumentelor si,intocmirea dosaruluide infiintare apensiunii1. documentele de infiintarecompletate2. Organigrama pensiunii intocmita3. Schita pensiunii, gospodariei,anexelorUC5,C4,C5 Lista operatiilornecesare pentrudeschiderea uneipensiuniFisa cumodalitatile dedezvoltare a unuisistemFisa de evaluarea fezabilitatiiinvestitiilor2 Completareadocumentelor si,intocmirea dosaruluide clasificare apensiunii1- Formularele de clasificarecompletate conform reglementarilorlegale2. Dosarul de clasificare al pensiuniiintocmitLista operatiilornecesare pentrudeschiderea uneipensiuniFisa cumodalitatile dedezvoltare a unuisistemorganizationalFisa privindcaracteristicilecalitative aleserviciilorpensiuniiFisa pentrurealizarea uneianalize SWOT10Nr. Etape ale sarcinii delucruRezultate intermediare: Materiale desuport-de produs -de formare(cunostinte, abilitatisi competente)Fisa cumodalitatile dedezvoltare a unuisistemorganizational3. Intocmirea schemeide personal alocurilor vacante dinpensiune si a fiseipostului pe categoriide personal.- organigrama intocmita si modelelede comportament definite in cadrulprestarii serviciilor pensiunii:-functiile principale din cadrulpensiunii si rezultatele lor-functiile primare in cadrulactivitatilor si a serviciilor.-fisele posturilor elaborate- organigrama firmei si nivelurileierarhice definite, precum siresponsabilitatile fiecarui nivel- cum se selecteaza personalul- metodele de formare interneUC1,UC2UC5 Elaborarea unuimanual deconduita apersonaluluipensiunii (inrelatiile cu colegiidin echipa delucru si cu turistii)4 Schita spatiilor decazare a pensiuniispaiile de cazare organizate UC5,C3 Dosarul deinfiintare apensiunii turistice5 Schita anexelor sidotarilor pensiuniidotarile i anexele pensiuniiorganizateUC5,C4,C5 Dosarul deinfiintare apensiunii turistice6 Intocmireadocumentelor deevidenta primara si acontractelor cufurnizori.- structura economica a pensiuniiprin construiera bugetului general sial celui pedepartamente/compartimente-resursele economice distribuiteinsotite de indicatii si proceduriUC9,C1,C2,C3UC7,C1,C2,C3Dosarul-arhiva decontabilitate-Chitante fiscale-documente deincasare11Nr. Etape ale sarcinii delucruRezultate intermediare: Materiale desuport-de produs -de formare(cunostinte, abilitatisi competente)pentru utilizarea lor-sistemul de tarife al pensiunii pentruoptimizarea gradului de ocupare-derularea corecta a gestiuniiverificata si aduse corecturilenecesare-contractele cu furnizorii de bunuri siservicii redactate si se controleazaderularea lor impreuna curesponsabilii de activitati din firma(daca exista)-evaluare asupra conditiilorfinanciare ale firmei pentruasumarea unor decizii de investitii-analize economice de rentabilitate aactivitatilor firmei-facturi fiscaleOP-uriCecuri7 Instruireapersonalului;aplicareaNTSM si PSI- responsabilitatile pentruintretinerea firmei sunt atribuie- planurile de intretinere preventiva acladirilor si dotarilor, elaborate cuajutorul specialistilor,- personalul pregatitin legatura cuNPSM, NPSI-fisele de formare completate- echipamentul si igiena personaluluiprevazute a fi verificate zilnic-situatiile de prim ajutor prin simulari- functionarea echipamentelorpensiunii prevazuta a fi verificataperiodicUC6,C1,C2,C3 Fise NTS-NPM12Nr. Etape ale sarcinii delucruRezultate intermediare: Materiale desuport-de produs -de formare(cunostinte, abilitatisi competente)8 Constituirea echipeide protectia mediului-echipa de protectia mediului numita- functionarea echipamentelorpensiunii prevazuta a fi verificataperiodicUC6.C39 Verificarea periodicaa functionariidotarilor, instalatiilorsi echipamentelorpensiunii.functionarea echipamentelorpensiunii prevazuta a fi verificataperiodicUC6 UC13,C3 NTS-NPM ,PSIManual cu normesi masuri deevitareariscurilor.10. Determinarea cereriituristice si evaluareadimensiunii pieteituristiceDisponibilitatea unor produse localeintegrate Analizeaza localitatateapentru identificarea produselorlocale care pot fi utile activitatilorturisticeSe implica la nivel local pentrudezvoltarea retelei de producatorilocaliParticipa la stabilirea regulilor decolaborare intre producatori localiAnalizeaza comportamenteleclientilor pentru a identifica punctelecritice ale ofertelor locale existente siale propriilor produsePromoveaza localitatea cu oriceocazie si incearca sa sprijinecolaborarea dintre operatori turisticipentru dezvoltarea turistica alocalitatiiOrganizeaza si colaboreaza laorganizarea evenimentelor destinateatat propriilor clienti cat si celorlaltiUC8,C1,C2,C3,C12,C13,C2,C1UC1 C1 si C213Nr. Etape ale sarcinii delucruRezultate intermediare: Materiale desuport-de produs -de formare(cunostinte, abilitatisi competente)clienti din localitate (SarbatoareaCraciunului in MaramuresPetrecerea Revelionului inMaramures)te11. Intocmirea siaplicareachestionarului demarketingRealizarea si implementareadiferitelor tipuri de chestionare princare sa afle informatiile utile cuprivire la pozitionarea si promovareapropriei pensiuni pe teritoriuUC4 C4 si C5UC12 C1UC8 C1, C2, C3UC1 C3UC1 C1 si C212 Realizareamaterialelorpromotionale sipromovarea imaginiipensiunii turisticeSchitele cu ceea ce ar trebui sacuprinda diferite tipologii demateriale:- pliant- prezentari- website- flyere- obiecte promotionaleUC1 C4 si C3UC4 C4UC1 C1 si C2147. DETALIEREA MODULELOR DE FORMARE CORESPUNZATOARE SARCINILOR DE LUCRUOBS.: Alternarea momentelor de teorie si de practica sa va face in asa fel incat acestea sa fie utile pentru realizarea sarcinii de lucru reale sauintermediare ce i se da cursantului spre efectuare. Din punct de vedere metodologic, aceasta alternare ar putea fi reprezentata astfel:1. Momente teoretice pregatitoare: notiuni si informatii pregatitoareIntr-un prim moment teoretic, se prezinta sarcina reala de lucru ce va fi realizata la finalul modulului si se introduc primele notiuni teoreticenecesare pentru realizarea acesteia (atat informatii strict tehnice legate de prepararea felului de mancare, cat si notiuni transversale legate deigiena, protectie, comunicare, etc.). Ulterior, pas cu pas, se vor oferi cursantilor informatiile necesare realizarii etapelor intermediare, dedificultate progresiva, crescatoare, pentru a ne asigura ca la final el este in masura sa realizeze sarcina data.2. Momente practiceMomentele practice, la randul lor, se pot succede astfel:a. observare participativa: : cursantul insoteste si observa activitatile specifice realizate de specialistb. colaborare: sub indrumarea specialistului, cursantul incepe sa efectueze anumite operatiunic. autonomie: cursantul trebuie sa realizeze toate activitatile, sub supravegherea si indrumarea specialistuluiMomente practice se considera si aplicatii practice in sala de curs, studii de caz, vizionarea pregatirii unor retete, discutii si dezbateri, sesiunide intrebari si raspunsuri, simulari de situatii3. Momente teoretice: Metacognitia si produsele culturale, informatii pregatitoare pentru urmatoare etapaDupa fiecare etapa practica este bine sa se efectueze revizuirea impreuna cu cursantii a experientei traite de acestia, sa se faca recapitulareapasilor parcursi, probleme intalnite si cum au fost acestea rezolvate din pdv metodologic, reluand metodele de preparare, inregistrand in scrisretete, procedura de lucru, timpii necesari, etc. astfel incat la final cursantul sa poata duce cu sine tot acest patrimoniu de experiente, culeseintr-un Manual al Bucatarului, cu tot ceea ce a realizat el de-a lungul cursului.Apoi i se ofera cursantului informatiile si notiunile necesare pentru ca el sa poata trece la etapa succesiva de realizare, si tot asa mi departepana la realizarea tuturor sarcinilor prevazute de cursul de formare15Aceasta succesiune de momente teoretice si practice se repeta pana la finalul cursului, cand cursantul va fi capabil sa realizeze proba finala lanivel de expert in meseria respectiva.Modul 1.Sarcina real de lucru nr. 1: O pensiune infiintata, organizata si functionalaNr. ore modul 1: 64 (8 zile), distribuite astfel: 3 zile teorie , 5 zile practicaZiua Secvente de pregatire Activitati Metode deformareMijloace deinstruire,materiale ptformareSaptamana1Ziua 1Acordul de formare ( 1 zi) Prezentarea Acordului de formare si impartasireaacestuia cu participantii. Stabilirea obiectivelor formarii,competentelor ce se vor dobandi, a sarcinilor reale delucru si a produselor ce se vor realiza, rolurile partilorimplicate, programul, cum se va face evaluarea, samd.Prezentare facutade formator,DezbatereTablaFlipchartAcordul deformareSaptamana1Ziua 2- 4Momente teoretice:sarcinanr. 1 ( 3 zile)In acest prim modul, activitatile vor fi impartite inmomente teoretice si momente practice (repetabile),distribuite astfel:Moment teoretic 1: sarcina nr. 1 si primele notiuniPrezentarea sarcinii reale de lucru nr. 1 ce va fi realizata lafinalul modulului si introducerea primelor notiuniteoretice necesare pentru realizarea acesteia, avand ca sirezultat: dosarul de infiintare a pensiunii turisticePrezentare facutade formatorDezbatereFormularetipizate16Saptamana1 si 2Ziua 5-7Momente practice:observare participativa,colaborare si autonomie( 3 zile)-O Pensiune infiintata, organizata si functionala: Dosarulde infiintare a Pensiunii TuristiceMoment teoretic 2: informatii pregatitoareIntroducerea notiunilor teoretice pregatitoare necesarepentru realizarea primei etape a sarcinii date:-Etapele de infiintare a societatii comerciale: forma sitipul de societate, alegerea denumirii societatii,stabilirea capitalului social, stabilirea administratoruluisocietatii, rezervarea denumirii societatii, etc.,depunerea intregii documentatii la Oficiul RegistrulComertului- Procedura de clasificare a pensiunii turisticeMoment practic 1:observare participativaExperienta concreta: cursantul insoteste si observaactivitatile si documentele specifice specifice completatede specialistul care stie cum se face inregistrarea uneifirmeCursantul observa modul de intocmire a actuluiconstitutiv al societii comerciale si a cererii de clasificarea pensiunii turisticePrezentare facutade formator,DezbatereTablaFlipchart17Moment practic 2: colaborareExperienta concreta: colaboreaza cu formatorul si incepesa completeze documenteleMoment practic 3: autonomieExperienta concreta: cursantul realizeaza toate activitatilesi documentele necesare, sub supravegherea siindrumarea formatoruluiEx. Cursantul are de intocmit actul de infiintare a uneipensiuniSaptamana2Ziua 8:Moment practic: autonomiesarcina nr. 1 (1 zi)Realizarea sarcinii reale de lucru nr. 1: Pregatirea inintregime a dosarelor de infiintare si clasificare18Modul 2.Sarcina real de lucru nr. 2: Manualul de conduita a personalului; Dosarul arhiva de contabilitateNr. ore modul 2: 320 (40 zile), distribuite astfel: 12 zile teorie, 28 zile practicaZiua Secvente de pregatire Activitati Metode deformareMijloace deinstruire,materiale ptformareSaptamana2Ziua 9Saptamana- Momente teoretice: sarcinanr. 2 si primele notiuni,informatii pregatitoare( 1 zi)Momente teoretice: sarcinanr. 2 si identificareacategoriilor de personal ,Moment teoretic 1: sarcina nr. 2Prezentarea sarcinii reale de lucru nr. 2 ce va fi realizata lafinalul modulului si introducerea primelor notiuniteoretice necesare pentru realizarea acesteia avand ca sirezultat:-A) Manual de conduita a personalului- B) Dosarul arhiva de contabilitateMoment teoretic 2: sarcina nr. 2Prezentarea de catre formator a tuturor categoriilor depersonal necesar intr-o pensiune in functie de categoriaPrezentare facutade formatorDezbaterePrezentare facutade formator,Formularetipizate192 si 3Ziua 10-15Saptamana4 si 5Ziua 16-24atributiile fiecarei functii, fisapostului pe categorii depersonal( 6 zile )Momente practice:observare participativa,colaborare si autonomie( 9 zile)de clasificare: ex. camerista, guvernanta, ospatar, bucatar,receptioner, administrator etc.; prezentarea atributiilorfiecarei functii si deasemenea pentru fiecare categorie declasificare prezentarea fisei postului, organigramapensiunii si nu in ultimul rand prezentarea normelor deconduita profesionala a personalului dintr-o pensiune.Moment practic 1: observare participativa ( 3 zile )Experienta concreta: cursantul insoteste si observa incadrul unei pensiuni fiecare angajat al acesteia, activitatilepe care le desfasoara, nivelurile ierarhice, relatiile desubordonare, fiecare administrator al pensiuniiprezentandu-i fisa postului a fiecarui angajat.Moment practic 2: colaborare ( 3 zile )Experienta concreta: colaboreaza cu formatorul si incepesa completeze fisa postului pentru toate categoriile depersonal dintr-o pensiune si relatiile de colaborare dintreacestea.Moment practic 3: autonomie ( 3 zile )Experienta concreta: cursantul realizeaza , subDezbatere20supravegherea si indrumarea formatorului, fis postuluipentru personalul pensiunii unde a fost repartizat.Saptamana5Ziua : 25Saptamana6Ziua 26-29- Momente teoretice:metacognitia si produseleculturale, informatiipregatitoare ( 1 zi)Momente practice:observare participativa,colaborare si autonomie( 4 zile)Moment teoretic 3: sarcina nr. 2Revizuirea experientei traite in pensiune, recapitulareapasilor parcursi, probleme intalnite si cum au fost acestearezolvate din pdv metodologic- schita spatiilor de cazare ale pensiunii turistice- tipuri de spatii de cazare- salonul de servireMoment practic 1 :observare participativaExperienta concreta:Administratorul pensiunii ii explica cursantului structuraspatiilor de cazare: dotarea camerelor cu echipamente simobilierMoment practic 2: colaborareExperienta concreta:-Cursantul urmareste lista Criteriilor minime declasificare a pensiunilor turistice si identifica mobilierul siPrezentare facutade formator,DezbatereConversatie21echipamentele necesare in functie de nivelul de clasificareMoment practic 3 : autonomieExperienta concreta:Cursantul intocmeste si completeaza o fisa de lucru caresa cuprinda toate dotarile si echipamentele necesarefunctionarii in conditii optime a unei pensiuni de 3 steleSaptamana6 si 7Ziua : 30-32Saptamana7 si 8Ziua : 33-40Momente teoretice:metacognitia si produseleculturale, informatiipregatitoare ( 3 zile)Momente practice:observare participativa,colaborare si autonomie( 8 zile)Moment teoretic 4: sarcina nr. 2Revizuirea experientei traite in pensiune, recapitulareapasilor parcursi, probleme intalnite si cum au fost acestearezolvate din pdv metodologic- amenajarea spatiilor exterioare ale pensiunii- amenajarea spatiilor verzi si de agrement din cadrulpensiunii- amenajarea spatiilor interioare ale pensiuniiMoment practic 1 :observare participativaExperienta concreta:Administratorul pensiunii ii explica cursantului modul deamenajare a spatiilor anexe, elementele componente,operatiile de amenajare; modul de amenajare a spatiilorverzi si a spatiilor interioare.Prezentare facutade formator,DezbatereConversatie22Ex. Lucrare practica: amenajarea interioara a magazieipentru materii prime si auxiliare utilizate la obtinereapreparatelor culinareMoment practic 2: colaborareExperienta concreta:-Cursantul colaboreaza cu administratorul pensiunii/formatorul la realizarea amenajarii peisagistice din jurulpensiunii: amenajarea unui foisor, a rondurilor de flori, aaleilor, a gradinii.Moment practic 3 : autonomieExperienta concreta:Cursantul realizeaza o lucrare practica: Schita si planulspatiilor interioare, care poate fi realizata in laboratorulde informaticaStudiu de cazSaptamana9Ziua : 41Momente teoretice:metacognitia si produseleculturale, informatiipregatitoare ( 1 zi)Moment teoretic 5: sarcina nr. 2Revizuirea experientei traite in pensiune, recapitulareapasilor parcursi, probleme intalnite si cum au fost acestearezolvate din pdv metodologic- prezentarea documentelor de evidenta primara- tarife si preturi folosite in cadrul serviciilor turistice:negocierea preturilor, tipuri de facilitati oferite si /sauprimitePrezentare facutade formator,DezbatereConversatie23Saptamana9 si 10Ziua : 42-46Momente practice:observare participativa,colaborare si autonomie( 5 zile)Moment practic 1 :observare participativaExperienta concreta:Administratorul pensiunii/ formatorul ii prezintacursantului toate documentele de evidenta primara:chitante fiscal, facturi fiscale, dispozitii de incasare,registrul de incasari si plati, monetar,etc.Ex. Cursantul verifica corectitudinea documentelor deinsotire a marfii livrare catre pensiune.Moment practic 2: colaborareExperienta concreta:-Cursantul colaboreaza cu administratorul pensiunii/formatorul la negocierea preturilor cu furnizorii si clientiiin vederea rentabilizarii activitatiiEx. Selectarea celor mai rentabili furnizori de materiiprime si auxiliare in vederea incheierii contractelor decolaborareMoment practic 3 : autonomieExperienta concreta:Cursantul realizeaza o lucrare practica: Completareatuturor tipurilor de documente de evidenta primaraProblematizareaSimulareStudiu de caz24Saptamana10Ziua : 47-48Moment practic: autonomiesarcina nr. 2 (2 zile)Realizarea sarcinii reale de lucru nr. 2A) Manual de conduita a personaluluiB) Dosarul arhiva de contabilitateModul 3.Sarcina real de lucru nr. 3: Manualul cu norme si masuri de evitare a riscurilorNr. ore modul 3: 88 (11 zile), distribuite astfel: 7 zile teorie, 4 zile practicaZiua Secvente de pregatire Activitati Metode deformareMijloace deinstruire,materiale ptformareSaptamana10Ziua 49- Momente teoretice: sarcinanr. 3 si primele notiuni,informatii pregatitoare( 1 zi)Moment teoretic 1: sarcina nr. 3Prezentarea sarcinii reale de lucru nr. 3 ce va fi realizata lafinalul modulului si introducerea primelor notiuniteoretice necesare pentru realizarea acesteia avand ca siPrezentare facutade formatorDezbatereTablaFlpchart25Saptamana10-11Ziua 50-51Saptamana11Ziua 52Momente teoretice:metacognitia si produseleculturale, informatiipregatitoare ( 2 zile)Momente practice:observare participativa,colaborare si autonomie( 1 zi)rezultat:- Manual cu norme si masuri de evitare a riscurilorMoment teoretic 2: sarcina nr.3Introducerea notiunilor teoretice pregatitoare necesarepentru realizarea primei etape a sarcinii date:- Legislatia privind igiena si securitatea muncii- Aplicarea normelor de igiena si securitate a munciiMoment practic 1:observare participativaExperienta concreta:Cursantul urmareste modul in care angajatii pensiuniiaplica normele de de igiena si securitate a muncii lalocurile de muncaMoment practic 2: colaborareExperienta concreta:-Cursantul identifica modul in care administratorulpensiunii verifica zilnic/periodic functionarea sistemelor,dispozitivelor si conditiilor de igiena si securitate a munciiMoment practic 3: autonomieFise de lucrucompletate decursantFise de observare26Experienta concreta:Cursantul intocmeste fise individuale de instructaj pentruposturile de munca ale pensiuniiSaptamana11Ziua : 53-54Saptamana11Ziua 55- Momente teoretice:metacognitia si produseleculturale, informatiipregatitoare ( 2 zile)Momente practice:observare participativa,colaborare si autonomie( 1 zi)Moment teoretic 3: sarcina nr.3Revizuirea experientei traite in pensiune, recapitulareapasilor parcursi, probleme intalnite si cum au fost acestearezolvate din pdv metodologic- Legislatia privind protectia mediului- Sursele de poluareMoment practic 1:observare participativaExperienta concreta:Administratorul pensiunii/formatorul ii explica cursantuluimasurile luate in pensiune pentru evitarea poluariimediului ambiantMoment practic 2: colaborareExperienta concreta:-Cursantul identifica sursele de poluare din pensiune sipropune masuri de reducere/ prevenire a poluariiPrezentare facutade formatorDezbatereFise de lucrucompletate decursantFise de observareTablaFlpchart27Moment practic 3: autonomieExperienta concreta:Cursantul stabileste componenta echipei de protectie amediului si atributiilor acesteia sub supravegherea siindrumarea specialistuluiSaptamana12Ziua 56-57Saptamana12Ziua 58- Momente teoretice:metacognitia si produseleculturale, informatiipregatitoare ( 2 zile)Momente practice:observare participativa,colaborare si autonomie( 1 zi)Moment teoretic 4: sarcina nr.3Revizuirea experientei traite in pensiune, recapitulareapasilor parcursi, probleme intalnite si cum au fost acestearezolvate din pdv metodologic- verificarea functionarii sistemelor, dispozitivelor,si aconditiilor de igiena si securitate a muncii;- modul de remediere a defectiunilorMoment practic 1:observare participativaExperienta concreta:Administratorul pensiunii/formatorul ii explica cursantuluimodul de verifecare a prizelor, sistemului de conditionarea aerului, instalatiilor sanitare, etc.Moment practic 2: colaborareExperienta concreta:28-Cursantul verifica, sub supraveghere formatorului, stareamobilierului, sobelor de incalzit, echipamentelor electricesi sanitare, etc.Moment practic 3: autonomieExperienta concreta:Lucrare practica:Cursantul intocmeste un afis care saimpuna o conditie de securitate intr-o pensiune turisticaSaptamana12Ziua 59Moment practic: autonomiesarcina nr. 3 ( 1 zi)Realizarea sarcinii reale de lucru nr. 3:Manual cu norme si masuri de evitare a riscurilorModul 4.Sarcina real de lucru nr. 4: Promovarea si marketingul pensiunii si turIsmului localNr. ore modul 4: 194 (26 zile), distribuite astfel: 8 zile teorie, 18 zile practicaZiua Secvente de pregatire Activitati Metode deformareMijloace deinstruire,materiale pt 29formareSaptamana12Ziua 60Saptamana13Ziua 61-62Saptamana13 si 14Ziua 63-67- Momente teoretice: sarcinanr. 4 si primele notiuni,informatii pregatitoare(1 zile)- Momente teoretice:metacognitia si produseleculturale, informatiipregatitoare ( 2 zile)Momente practice:observare participativa,colaborare si autonomie( 5 zile)Moment teoretic 1: sarcina nr. 4Prezentarea sarcinii reale de lucru nr. 4 ce va fi realizata lafinalul modulului si introducerea primelor notiuniteoretice necesare pentru realizarea acesteia:- A) Dosar de analiza a pietei si marketing- B) Pliant de promovare a pensiunii si websiteMoment teoretic 2: sarcina nr. 4Introducerea notiunilor teoretice pregatitoare necesarepentru realizarea primei etape a sarcinii date:- piata turistica- dimensiunile pieteiMoment practic 1: observare participativaExperienta concreta:Administratorul pensiunii/formatorul ii explica cursantuluistructura pietei turistice localeMoment practic 2: colaborareExperienta concreta:-Cursantul identifica concurentii pensiunii turistice siPrezentare facutade formatorDezbaterePrezentare facutade formatorDezbatereFise de lucrucompletate decursantFise de observareTablaFlipchartTablaFlipchart30segmentele de clientelaMoment practic 3: autonomieExperienta concreta:Cursantul intocmeste analiza SWOT a pozitiei pensiunii pepiata turistica localaSaptamana14Ziua : 68-70Saptamana15Ziua : 71-75- Momente teoretice:metacognitia si produseleculturale, informatiipregatitoare ( 3 zile)Momente practice:observare participativa,colaborare si autonomie( 5 zile)Moment teoretic 3: sarcina nr. 4Revizuirea experientei traite in pensiune, recapitulareapasilor parcursi, probleme intalnite si cum au fost acestearezolvate din pdv metodologic- Cercetari de piata: cercetari indirecte, directe, simularea,- Elaborarea chestionarelor respectand urmatoarele etapede intocmire: definirea clara a informatiilor ce trebuieobtinute, formularea intrebarilor, aranjarea logica aintrebarilor, definitivarea chestionaruluiMoment practic 1: observare participativaExperienta concreta:- Cursantul urmareste modul de culegere a informatiilorde la turistiMoment practic 2 : colaborareExperienta concreta:-Cursantul Intocmeste un model de chestionar inPrezentare facutade formatorDezbatereFise de lucrucompletate decursantFise de observareSimulareTablaFlipchart31colaborare cu administratorul pensiuniiMoment practic 3 : autonomieExperienta concreta:-Cursantul prelucreaza si interpreteaza rezultatelechestionarelor aplicate turistilorSaptamana16Ziua : 76-77- Momente teoretice:metacognitia si produseleculturale, informatiipregatitoare ( 2 zile)Moment teoretic 4: sarcina nr. 4Revizuirea experientei traite in pensiune, recapitulareapasilor parcursi, probleme intalnite si cum au fost acestearezolvate din pdv metodologic- Instrumente de promovare turistica; strategiipromotionale- campania promotionala a pensiunii turisticeMoment practic 1 :observare participativaPrezentare facutade formatorDezbatereFise de lucrucompletate deTablaFlipchart32Saptamana16 si 17Ziua : 78-83Momente practice:observare participativa,colaborare si autonomie( 6 zile)Experienta concreta:- Cursantul urmareste modalitatile de promovarepracticate de pensiunea turisticaMoment practic2 : colaborareExperienta concreta:-Cursantul Intocmeste un flyer si un afis de promovare apensiunii turisticeMoment practic : autonomieExperienta concreta:-Cursantul elaboreza un pliant de promovare a pensiuniituristicecursantFise de observareSaptamana17Ziua : 84-85Moment practic: autonomiesarcina nr. 4 ( 2 zile)Realizarea sarcinii reale de lucru nr. 4:Dosar de analiza a pietei si marketingPliant de promovare a pensiunii si fisa de creare a unuiwebsiteFise de lucrucompletate decursantFise de observarePROBA PRACTICA FINALA33Saptamana18Ziua: 86-90Moment practic: autonomie( 5 zile)Proiect final de infiintare, organizare, functionare sipromovare a pensiunii turisticeCursantul, sub indrumarea formatorului, realizeazaproiectul respectand urmatoarele cerinte:- Stabilirea temei si bibliografiei- Stabilirea structurii proiectului- Elaborarea continutului pe capitole- Tehnoredactarea proiectului- Sustinerea proiectuluiPrezentare facutade formatorDezbatereCalculatorInternetPagina 34 / 388. ROLURILE PARTICIPANILOR I ALE FORMATORILORPARTICIPANII: omeri interesai n dobndirea competenelor prevzute de programul de formareprofesional Acestia vor fi participanti activi si co-responsabili de obtinerea propriilor rezultate deformareFORMATORII: A.J.O.F.M Maramures-CJFPA MM - ca furnizor a activitii de formare profesional Responsabil curs: ____________________________________ Lector (partea teoretica): ____________________________________ Formator partea practica: ____________________________________ Profesor limba straina: ____________________________________ Tutorele /Expertul din profesia care face obiectul formarii, din partea firmei unde se facepractica: ____________________________________9. MATERIALE DE SUPORT Standardul ocupational Acordul de formare in scris Suportul de curs (manual) Materialele i echipamente necesare Consumabile de inventar Diferite tipuri de fise Documente de completat pentru evidenta operativa10.METODE I INSTRUMENTE PREVZUTE PENTRU EVALUAREAREZULTATELOR NVRII Test de autoevaluare Test de evaluare periodic Chestionare Dezbateri n cadrul seminarelor Rapoarte/prezentari realizate de cursanti Fise de observare de produs Fise de observare de proces Lucrri practicePagina 35 / 38 Evaluare final10.1 METODOLOGIA ACTIVA DE FORMARE AADULTILOR: ACTION LEARNING (adicaInvatam un lucru in timp ce facem acel lucru)Action Learning este un proces de formarece susine invatarea prin rezolvarea unor sarcini si lucrari date ingrupuri de lucru. Acestea se reunesc pentru a aborda sarcini de lucru reale i, n acelai timp, pentru a nvadin experien, reflectnd i acionnd mpreun pentru rezolvarea sarcinii date.Grupurile de Action Learning abordeaz probleme colective, concentrndu-se pe instrumente si metodeprecise (printre care menionm: furnizarea de exemple, ntrebri i rspunsuri, reflecie, diferite tipuri decheck list, ntrebri de control, etc.) pentru dezvoltarea propriei capaciti de gndire, pentru contientizareanivelului cunotinelor proprii, utilizarea informaiilor disponibile i pentru elaborarea de noi idei.Obiectivele metodologiei Action Learning sunt, n egal msur: rezolvarea problemelor, ndeplinirea uneinoi sarcini i, prin acestea, nvarea de ctre membrii grupului.Astzi, Action Learning-ul este practicat de o mare varietate de comuniti profesionale, de firme private,instituii publice, ONG-uri i instituii de nvmnt i de formare.Mecanismul de funcionare al Action Learning-uluiFigura de mai jos prezint, n mod schematic, logica procesului de Action Learning: Solicitantul (Organizaia Client) este organizaia beneficiar a produsului/rezultatului ce trebuie obinut; Realizatorii sunt grupurile de Action Learning (Participanii la Action Learning), crora le este ncredinatsarcina/produsul de realizat;Pagina 36 / 38 Consultantul sau facilitatorul este conductorul evenimentului de Action Learning, care poate fi un expert,un formator consultant provenit din organizaia de apartenen i/sau din exterior, i care poate fi ajutatde ctre un facilitator; Produsele obinute i rezultatele nvrii dobndite sunt rezultatele tangibile i intangibile ale procesuluide Action Learning. Produsele sunt furnizate solicitantului (clientului), rezultatele nvrii reprezintrezultate directe pentru realizatori i indirecte pentru solicitant, care obine un beneficiu pentru procesulde cretere i de dezvoltare continu a competenelor.Componentele generale ale metodologiei Action Learning sunt:1. Problema / Sarcina de lucru de rezolvatAction Learning se concentreaz pe respectiva problem, oportunitate, propunere, proiect sau solicitare, acror importan este deosebit pentru individ, grup sau organizaie. Problema va trebui sa fie semnificativasau urgent i, de asemenea, va trebui s ofere grupului sau ntregii organizaii oportunitatea de a nva, de aobine noi cunotine i de a dezvolta noi aptitudini.2. Un grup participant la procesul de Action Learning.n mod ideal, un astfel de grup va fi format din 6-8 persoane, avnd o experien diferit din punct de vedereal studiilor si al parcursului profesional. Aceste experiene diverse ofer in cadrul grupului de lucru perspectivevariate, precum si puncte de vedere diferite si inovatoare. Acest grup va avea responsabilitatea de a soluionaproblema si de a implementa strategiile si liniile directoare.3. O metod de mbinare a activitii cu nvarea.Metodologia Action Learning ce poate fi abordata in diverse moduri, prin intermediul mai multor etape ofer un procedeu compus din 3 etape, pentru soluionarea problemelor:a) ntrebri adresate in scopul clarificrii si mprtirii opiniilor legate de natura problemei,b) Analiza si identificarea posibilelor soluii,c)Identificarea si derularea unui plan de aciune.Prin intermediul ntrebrilor se poate ajunge la dezvoltarea dialogului si a coeziunii in interiorul grupului delucru, generndu-se, astfel, idei inovatoare si fcnd nvarea mai eficient.Identificarea sielaborarea unuiplan comun de aciune i realizarea de produse (cum ar fi propuneri, proceduri, descrieri de procese,colectarea de informaii) de ctre grupul de Action Learning reprezint o contribuie concret si tangibil laconsolidarea procesului de formare.4. Aciunile ntreprinse pentru rezolvarea problemei.Procesul de nvare are loc doar in momentul cnd se reflecta asupra activitilor ntreprinse,aadar, n cadrulprocesului de Action Learning, este foarte important ca grupul de lucru s ntreprind aciunile potrivite pentrurezolvarea problemei. Dac grupul implicat n rezolvarea problemei va emite doar recomandri, i va pierdecreativitatea, motivarea i eficient.5. Implicarea n procesul de nvare.Pagina 37 / 38Rezolvarea unei probleme de organizare prevede beneficii imediate. Beneficii majore i o durat mai lungsunt derivate din leciile nvate de ctre fiecare membru al grupului, grupul ca o organizaie de ansamblu idomeniile de activitate n care ceea ce s-a nvat este aplicat.6. Spaii sau momente didactice structuratei dedicate.Daca este adevarat faptul caorice eveniment constituie o oportunitate de invatare, in egala masura esteadevarat faptul ca pentru realizarea procesului de invatare trebuie identificate anumite momente specialdedicate acestui proces, structurate si dedicate, care pot fi utilizate pentru analiza si consolidarea actiunilorsi experientelor. Din acest motiv, este importanta realizarea unei planificari corecte a timpului necesar siidentificarea de spatii adecvate pentru desfasurarea activitatilor de Action Learning. Aceste spatii se pot stabilila locul de munca sau in alte locatii adecvate ca de exemplu centre de formare sau alte structuri (hoteluri,pensiuni etc). O logistica adecvata este necesara organizarii unor astfel de actiuni, avand drept scop principalevitarea oricaror dificultati ce pot impiedica desfasurarea in bune conditii a procesului de invatare.7. Coordonatorul actiunii de Action Learning.Coordonatorul ajuta membrii grupului de lucru sa invete ce trebuie intreprins si cum trebuie actionat pentrurezolvarea probIemei, ofera membrilor grupului oportunitati sa analizeze propriile-i modalitati de reformularea problemei, de oferire a unui feedback, de planificare a activitatilor. In plus, coordonatorul ajut grupul s seconcentreze pe ceea ce este n curs de dezvoltare, care sunt dificultile ntlnite, care este procedura de luarea deciziilor i care sunt implicaiile acestui proces.8. Organizatia (sistemul client) care necesita schimbareaUnul dintre aspectele cele mai semnificative ale dezvoltrii personale i profesionale prin Action Learning lreprezint faptul c timpul alocat este mai redus, astfel c nu sunt afectate foarte mult activitile angajailor,ntruct s-a constatat c aceasta este o problem care de obicei influeneaz negativ succesul formriiprofesionale.De asemenea, datorit Action Learning-ului, organizaia beneficiaz n mod direct de rezultatele produse, attn termeni tangibili, ct i n termeni de nvare individual i la nivel de organizaie.Action Learning se detaseaza si se diferentiaza de metodele traditionale de invatare (ce se bazeaza indeosebipe transferul de cunostinte, acesta fiind rolul predominant al profesorului sau expertului in sala de clasa).Invatarea traditionala se bazeaza pe rolul celui ce transmite cunostintele, in schimb Action Learning seconcentreaza pe participanti, pe cercetare si actiune, aceasta fiind baza dobandirii cunostintelor si a dezvoltariicompetentelor.Metodologia Action Learning este in prezent adoptata in cadrul multor proiecte comunitare finantate dinFondul Social European si alte programe specifice, cum ar fi Leonardo Da Vinci si il LifeLongLearningProgramme, fiind indicata explicit ca una dintre modalitatile ideale de realizare a invatarii pe tot parcursulvietii.

5