Adevarata Fata Traian B by M Oprea

download Adevarata Fata Traian B by M Oprea

of 98

 • date post

  13-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  56
 • download

  7

Embed Size (px)

description

non fictional story of the actual romanian president

Transcript of Adevarata Fata Traian B by M Oprea

lE

Pnor.or;

care croi tori i , esit r t r : cie i m incir r r r r ur( ( ) n: , t r ur l haineior poleite, sub care accll t't' ('()n{lur'( :,, adcvirata frintl,, ier un copil l'inr' ;r sl)un(,( :l RomAnia,in acegtiani, s-auvlizrrl tlrrrt t irr r c ( :url vizut un copil cu piliriLrri a unil erau de batnt, idicat prin caliti1i ;i eJbrtui propii din pry'ill tlipi in ptrrpwd paten| ea are.f)tnueur/ ei apdrte, aritr)nd propiile rterile ale prohqoni-rtu/ui.,,lici, in Ba/cani, .ri tztai a/esde douii-trei suter/eaui lnnace, pulereaare ahe int,ekstri, iar ctii/e pin resorlurinuh Sre ea sanl nete7ite tttai bilgnlrne decit an Jbll noi inttipt1i, citind biagra/iile nai/or oaneni ai ),r/r,,riei uniuertole.'['raian Btiy.rcu na $te produsa/ anei /unzi obiyilre cu eroii, I ntai dagmhi til unui crepuscu/ cottunist, rtdrcal de htos norrtl Si /ipsari, rle runprtftmente arb)trare, discrelionare, r/e uutostt/icienlri {i trnti/ia{ri acceph.thi, rtt carepiacipa/ele cileii de rettitri au fbst rinttt

E

*

tf

$ ds:l

t!.

-J.*1tl i{

A oevA n,r'r'rr,\r'i \ Lt t Tn.rteN B A sescrt

hl rrtrrs ()t,tru.t

15

a reryit.ri I geanto,rtdicd al uti elti I pe cine serrc$i.'l'rttitrn lJ,i.rL:-stu reg/tli, iqno/7;/tdu'/t r,ind l cre7nt cd e qung,i in aif fohinda-se de aceste care$ie ni tota/ epenui.r, rLtcdarei ca ce/ui cu deiinlo/ntra raTt/, na,-i.gand erteintztdeutxadepaftea inL,itt,qitoru/ai.Si a adeuriralxi fe, ;i cii dreptcttea uictoiei sa/e. reuft. Aceasttt ertepzuestea

pritlcnii sii c1cioacri clin Litslrebi, dar, ca oricc copil, irrintre hcrir-ni r lisat loc curitizititii pcnfrlr noile locuri si noii prietcrni c2rrc il ilitcptau :rcolcl.La lagt,-['raianB:isescue fost inscris in clasai printre linii, bastonasesi literclc gi e inccput aventuracunoatrterir alit.uri de copii care vorbear-r putin altfel clccit era altlbetului, jocuri 5i acelagiunjvers imeginrr, clar avelu aceleasi erlc>bignuit, aceia;i eroi ai virstei. populat cr"r f.eea ce trebuie reLinut clin top ace;ti ani e cd spiritul c^z,()nj impreqnrt cle trti in trd.siturilc comportementale alc copilului Traian, si-a ardtat mai intii roadele in anii ac'lolescenqei, cincl acesr:r a optat pentru a urma str"rdiile Facultitii cle Nlarina. L,.raastfcl pus in pmctici, cu splijrnul tati.lui pi peste inurijorarea mamei, visul oricirui copil, cr.ratit rnei mr.rlt al unrria ndscut la citev.;r zcci cle liilometri de mar:e- acela ciea devcni marinat, mai prccis o{rter clc marinir gi, cicce nu, cu munci, pile gi ,,spirit dc orientere", poate tocmai comlndant. Pini h a.pune picionrl pc () n:rli, drlrmul I tbst insi luns. Se gtia, in erpoci, cit clc qreu e si ajunr! stuclent la marini. Treian Bisescu a tlepisit insi toate accsrcriqori si e rjrrns si si vecli visul cu r.rchii. Drn ace$tiani, clatceziprimele informatii document:rrecu privire la'fraien Llisescu.Ille privcsc insi vocaua c r ,l ,.- .i r .l '.i " il plltefe sl compromts s1trafa ca ,.reccept,lt ^- -t " o c' ,1:rl 'r, rrrL cu 5t t 'r r r ir r t cr . Cum sc stie, existi o cale c1ea thce q;icompromisr,rrifafi compromitcre. L)ar'l'raian fJiscscunu a alcs,o ])e aceasta, ci I clr-rs prini la capit devotiunea fatri clc un reuim in faqaciruja alcgeaszise ?r-rchine, pentrLra i putea culegc apoi, pe krli sau pe turi;, roatlclc. Nici eclucatil din familie nr.rii Lisa o alti alcserc, cici valorile casei grar itaurin jurLrlr.alorilor olicializatca1erimpuhri, tiri. ce si cxiste incloialliaslrprx regiunilor ;i rctir,rnilorrcgimului comtinist. ,\poi, mal era r.orba ;i clc lructul dr-rlccal putcrii esclrnse cle a inrir_rri t-lcstinclc celorla.iti, precum si dc ar.antejele care clccurseau clintr-o colabotare cu cei ce plrtexu intluenta r,rnselt in c-arier:i. Conibrm unlri documcnt carc a fost iicut pubic in circnmstantcie unr-ri

AmintiriNu zdbovim asupra copilIriei lui'Iraian Biisescudin motive lesne cleinqeles;relevanta lor intr-o biogra{ie a ascensiunii politice nu estc tina majori, pe de o pafie, iar in ceea ce privegte datele asupra ei, ele sunt sumare gi inclirecte. Aga ci. ne putem mai degrabi doar imagina cum, p.recum mrjoritat.ea cekrr de virsta lui din Rasarabi, rnicul Traian sar-urarenumilii biscuigi cu crerni ,,Eugenia", inghegata ia cornet, renurruta halr,e ticuti de turcii din Cernavodi oti parizervl cu mu$tar gi piinc proaspdti, caldi, adus de tata cle la Constangu Cdci micile bucudj si supitdri ale copiliriei la 6nele anilor '50 gi inceputul anilor '(r0 s-xu petrecut intr-o familie dintr-un origel dobrogean, departe de muchiile tiioase ale unei epoci in cere pentru copiii altor familii, cu piringi soccrtigi ,,clugmaniai poporului" f-ericireaxdta- ca o felie de piine neagri, presirati cu zahd.t.Dar Familia llisescu triia relativ bine. 'fatil, Dumitru Bi.sescr-r, era locotenent in Reqimcntul 18 de Tancuri din Basarabi. Si mentionim doar ci., intimplarea a ficut ca el sd intersectezemerea istorie clemai tirziu, fiind sub comanda maiorului VasileNIilea,cel care intre 1953 gi 195(ra condus acest regiment. Dupi plecarea cle la unitatea de tancuri din Basarabi a celui care avex si devini ulterior ministru rl epiririi, pentrlr a sfirgi in propriul birou, impugcat sau sinucis in imprejuriri-le nrlburi ale evcnimentelor din decembrie 1989,Dumitru Bisescu a mai rimas la regiment r'reme de un an gi iumitate, dupi care a fost transf'eratintr-o alti unitate militari, tocmei la Iasi. F'ird incloiali, rniculr-rl Traian nu intel---^ ^*-. *'-it,'.li^ '15su1ilc plecirii clintre

-.:*A-olvi:r,r i.r r:\ r'\ r\ r-Iir Tn-ql.rs BAsusr:u t\I,,rntusOpne.r

proces clerulat In 2004 gi asupra cdruia vorl rcvcni, cmis de ci.tre Unitatea Nlilitard 01150 (Arhiva) din caclrul Nlinisterului Apdririi Nagionale,'l'raian Bdsescu figureazi in er.identele pistrater ca fost colaborator al Directici de contraintormalii militare (Direclra a IV-a din cadrul Secr-rritS,tti), pe vremea cind era studcnt la lnsururul Nlarini de ,,Nlircea cel Rdtrin". Ce inseamni, practic, cele de mai sus? ,,Colaborator" al Securitipi, spre deoscbire de informator, era o persoani. care, fird a semna un angajament gi fiird a primi in mod obiigatoriu un numc conspimtir; furriza dc buni voie informagii unui ofiger ai Securitirii. Firi incloiald, la Instirurul cle Nlarind era un asemenea ,,ceist", cum era numit" prescurtat, ofigerul de contrainformagii al unitigii, care moniroriza atent atit cursantii, cit gi profesorii lnstitutului, sub aspecrlrl activitigii ior profesionale, clar, mai ales, al ceiui cu privire la fidelitatea fati cie reg1m.in g.rl.r., mennarii erau atent urmirigi, datoriti contactelor lor implicite cu striinii, contacte asupra cdrora regimul comunist din Rominia devenise de-a clreprr-rl paranoic, pe misuri ce Nicolae (Jeaugescu lisa deoparte orice scrupui in intirirea puterii personale gi instaurarea clictaturii. Cu atit mai mult, incd clin f-aza cle pregitire, trebuiau controlati ofigerii care eveau si. ii comande. A fost sau nu studentul'Iraian Bisescu de la Institutul de Nlrind un asemcrnea colaborator? [n oricc cx.z, c). o prim,i reactie, Tntan Bisescu, liderul de partid pi candidatul la Pregedintia Romi.niei, nu gi-a ascuns mai intii {uria fagi,cle publicarea acestor informagii despre trecutul siu. z\poi, cind firea sa aprinsi. s-a mai linigtit, a venit gi vremea explicatiiJor cumpinite, -keran Bisescu explicAncl ci a fost nevoit ca, in anul lI cle facultate, la pliml icsire pc mlre, si ,,dea cu subsemnatul" in fa;a ,,ceistului" unitigii, clar ci nu gi-a turnxt vrcun colcg, ci doar a rispr-rnsunor intlebiri benigne, care priveau mai dcgrabi propria viald gi ,,orientare", ca gi atmosfera cle acasd, clin famiLie, a;a cum, spune el, toEi colegii sii au fost siliti si o faci. Nu a fbst confirrnat de l'reunul dintre ei, iar in lista ,,colaboratorilor" Securititit, recoleti cu ecel prilej al verillcirii

stuclcngilorclin lnul Il cle la lnstitutul dc Nladn:i hgureazi cloar 'Iraian numcle sdu. l)ar dcsprc to,rte avatarurile rela;ii1or lui Birsescucu Securitatea,clepre intregul ri,zboi iucLiciar9i n-rcdiatic pe marginee ei, intr-un cxPlt()l separat. Acum, si ne cleclanpat intoarcem la Traian Bisescu, ca snrdent iu ultimri a.ni,in pragul absolvirii Instirurului de Nlanni,,t\Iircea cel Bitrin", Facultateade Nlerind.,secgiaNlarini Comerciali" (-ici clepre viaEasa de stuclent nu a vorbit prea mult, a$a cum nici colegii sau foEtii sii ptol'esori nu ru ficur-o. Era, firi indoiald, fericit. Purta, in plimbdrtie pe stri.zile Constan;ei costumul impecabil al studenplor Institutului, treselor cle ofi1er cu mineca sub care btagul tresdlte in aFtepta.rea q;i tiumoasi receplioneri pi sub apisarea caldi a Nlariei, o tinird de hotel, care in iarne er-rului 1975, cu pu5.in inaintea absolvirii Institutului de Nlarini ,,Nlircca cel B:itrin", avea si-i clevini sogie. Ne putem la Fel imagina, {irl, teama de a gregi prea mult, ca pi cum ne-am aminti in locul siu,.cum purta caschetar:aintr-o pozi clasici, trasi gmechere$tepe r.l ureche. I)in picate, atit. Celelalte mrrlte ceasuri ale aceior ant zac in penunlbra in care ,tamenii gi nlari de trecut. istoria atunci in Eecarezi a vtegi Lrucdqi

PompierulIn biografia sa oficiald sc spune ci a absolvtt lnstitutul cie in 1976 gi cd cle la prima sa iegire in Nlarini ,,N{ircea cel Bittin" larg a fost ofiqer de marini ,,p nave de mare tonaj". [)ar cl primi ,,evcntutd pe mere" este relatati public abia durpi paseani de la primirea brevetului de o6ger. Prima consemnare a unui episocl clin cariera lui Traian Bi.sescu in flota comerciali a Rominiei socialiste a apirut chiar in presa vremii. in revista Li/acrira din 3l c'lecembrie 1982, Ia rubrica ,,Cel mai - cea mai", sub un titlu pompicristic, .,[rapte de croism. O navi gi un cchipaj in care filrtuna (gi Focul) lolegte ca intr-un mlrnte", articolul sernnat de (]abriela $tefdnescu ii arc ca

-'18r.\! \ \ rt I -I'u,u,tttB A sE S cu Atrev,i n.r.r'rN [/\R l r i s ( ) Pl r ri n

-.