ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04...

of 21 /21
1 ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE COMPENSARE BUCURESTI» S.A. - actualizat la data de 27.04.2011 - Capitolul I. Denumirea, forma juridica, sediul social, codul de inregistrare fiscala si durata Societatii Art. 1 Denumirea Societatii (1) Denumirea Societatii este Casa de Compensare Bucuresti S.A., denumita abreviat CCB S.A. si in continuare “Societatea”. (2) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la Societate, se va mentiona denumirea, urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, sediul social si codul unic de inregistrare. De asemenea, Societatea va mentiona in actele sale oficiale elementele stabilite prin reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare. Art. 2 Forma juridica a Societatii Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si, dupa caz, ale Bancii Nationale a Romaniei, ale legislatiei romane in vigoare si ale prezentului Act Constitutiv. Art. 3 Sediul social (1) Sediul social al Societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Bdul. Carol I nr. 34-36, etaj 12, sector 2. (2) Sediul Societatii poate fi schimbat, ori de cate ori este necesar interesului acesteia, la o alta adresa din Bucuresti sau in orice alta localitate din Romania, in baza hotararii Adunarii Generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii si prezentului Act Constitutiv. (3) Societatea poate constitui filiale si poate sa infiinteze, atat in tara cat si in strainatate, sedii secundare - sucursale, cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit legii. Infiintarea si desfiintarea sediilor secundare va fi supusa in prealabil autorizarii C.N.V.M. Art. 4 Durata Societatii (1) Durata Societatii este nelimitata, incepand cu data inmatricularii in Registrul Comertului. (2) Orice modificare voluntara privind durata Societatii se va putea face numai prin hotararea Adunarii Generale a actionarilor. Capitolul II. Obiectul de activitate al Societatii Art. 5 Obiectul principal de activitate al Societatii Obiectul principal de activitate al Societatii il constituie desfasurarea, in calitate de casa de compensare si contraparte centrala pentru instrumente financiare derivate, de activitati incadrate in clasa CAEN “Alte intermedieri financiare n.c.a.” (cod 6499) si constand in prestarea urmatoarelor categorii de servicii principale:

Embed Size (px)

Transcript of ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04...

Page 1: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

1

ACTUL CONSTITUTIV

al Societatii Comerciale

«CASA DE COMPENSARE BUCURESTI» S.A.

- actualizat la data de 27.04.2011 -

Capitolul I. Denumirea, forma juridica, sediul social, codul de inregistrare fiscala si durata Societatii

Art. 1 Denumirea Societatii

(1) Denumirea Societatii este Casa de Compensare Bucuresti S.A., denumita abreviat CCB S.A. si in

continuare “Societatea”.

(2) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la

Societate, se va mentiona denumirea, urmata de sintagma "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.",

capitalul social, din care cel efectiv varsat potrivit ultimei situatii financiare anuale aprobate, sediul social si

codul unic de inregistrare. De asemenea, Societatea va mentiona in actele sale oficiale elementele stabilite prin

reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 2 Forma juridica a Societatii

Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi

desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale,

republicata, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale

reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si, dupa caz, ale Bancii Nationale a Romaniei, ale

legislatiei romane in vigoare si ale prezentului Act Constitutiv.

Art. 3 Sediul social

(1) Sediul social al Societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Bdul. Carol I nr. 34-36, etaj 12, sector 2.

(2) Sediul Societatii poate fi schimbat, ori de cate ori este necesar interesului acesteia, la o alta adresa din

Bucuresti sau in orice alta localitate din Romania, in baza hotararii Adunarii Generale extraordinare a

actionarilor, potrivit legii si prezentului Act Constitutiv.

(3) Societatea poate constitui filiale si poate sa infiinteze, atat in tara cat si in strainatate, sedii secundare -

sucursale, cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit legii. Infiintarea si desfiintarea

sediilor secundare va fi supusa in prealabil autorizarii C.N.V.M.

Art. 4 Durata Societatii

(1) Durata Societatii este nelimitata, incepand cu data inmatricularii in Registrul Comertului.

(2) Orice modificare voluntara privind durata Societatii se va putea face numai prin hotararea Adunarii

Generale a actionarilor.

Capitolul II. Obiectul de activitate al Societatii

Art. 5 Obiectul principal de activitate al Societatii

Obiectul principal de activitate al Societatii il constituie desfasurarea, in calitate de casa de compensare si

contraparte centrala pentru instrumente financiare derivate, de activitati incadrate in clasa CAEN “Alte

intermedieri financiare n.c.a.” (cod 6499) si constand in prestarea urmatoarelor categorii de servicii

principale:

Page 2: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

2

a) calcularea pozitiilor nete ale membrilor compensatori, ale unei posibile contraparti centrale si/sau ale

unui posibil agent de decontare, in conformitate cu prevederile legale;

b) asigurarea evidentei instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe pietele reglementate si/sau in

cadrul sistemelor alternative de tranzactionare, conform contractelor incheiate cu operatorii acestora;

c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare

derivate, precum si orice alte operatiuni in legatura cu acestea;

d) reevaluarea pozitiilor deschise si retinerea sumelor aferente acestora in contul in marja.

Art. 6 Obiectul secundar de activitate al Societatii

In legatura cu obiectul sau principal de activitate, Societatea desfasoara si urmatoarele activitati secundare

(conexe):

1. Dezvoltarea, promovarea si comercializarea de produse si servicii informatice si de comunicatii

specifice operatiunilor de inregistrare, garantare, compensare si decontare:

COD C.A.E.N. 1820 “Reproducerea înregistrărilor“

COD C.A.E.N. 7733 “Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente”

COD C.A.E.N. 6202 “Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei “

COD C.A.E.N. 5829 “Activităţi de editare a altor produse software “

COD C.A.E.N. 6201 “Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat

client)”

COD C.A.E.N. 6311 “Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi

conexe”

COD C.A.E.N. 5819 “Alte activitati de editare”

COD C.A.E.N. 6209 “Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei “

2. Facilitarea comunicãrii dintre membrii compensatori si noncompensatori ai casei de

compensare/contrapartii centrale:

COD C.A.E.N. 7312 “Servicii de reprezentare media”

COD C.A.E.N. 6619 “Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv

activităţi de asigurări şi fonduri de pensii”

3. Pregãtirea si atestarea tehnico-operationalã a personalului membrilor compensatori si

noncompensatori in legaturã cu activitatea casei de compensare/contrapartii centrale:

COD C.A.E.N. 8559 “Alte forme de învăţământ n.c.a.“

4. Administrarea sistemului de arbitraj al Societatii :

COD C.A.E.N. 6619 “Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv

activităţi de asigurări şi fonduri de pensii”.

Societatea isi va putea completa obiectul secundar de activitate si cu alte activitãti autorizate de C.N.V.M.

Art. 7 Societatea isi desfasoara activitatea sub supravegherea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Societatea va solicita Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare autorizatiile de infiintare si de functionare in

calitate de casa de compensare si contraparte centrala pentru instrumente financiare derivate, in termenele si

conditiile cerute de lege si reglementarile emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Dupa caz,

Societatea va solicita Bancii Nationale a Romaniei autorizarea in calitate de sistem de plati care asigura

compensarea fondurilor, conform reglementarilor aplicabile ale Bancii Nationale a Romaniei.

Page 3: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

3

Capitolul III. Actionarii Societatii

Art. 8 (1) Actionarii Societatii la data adoptarii prezentului Act Constitutiv sunt mentionati in Anexa nr. 1, ce

face parte integranta din acesta.

(2) Admiterea de noi actionari se poate realiza prin:

(a) emisiunea de noi actiuni;

(b) instrainarea actiunilor proprii aflate in portofoliul Societatii;

(c) acte translative de proprietate, voluntare sau silite, in care sunt implicati actionarii existenti.

Capitolul IV. Capitalul social

Art. 9 (1) Capitalul social este de 6.835.850 lei, in intregime subscris si varsat in numerar (5.137.800 lei) si in

natura (1.698.050 lei).

(2) Aportul in natura la capitalul social al societatii consta in Modulul de compensare-decontare pentru piata

instrumentelor financiare derivate “Arena Clearing House”, in valoare de 1.698.050 lei, aportat de actionarul

Bursa de Valori Bucuresti S.A., pentru care s-au atribuit un numar de 169.805 actiuni cu valoarea nominala de

10 lei.

(3) Capitalul social este impartit in 683.585 actiuni nominative, dematerializate, fiecare actiune avand o

valoare nominala de 10 lei.

(4) Situatia actiunilor emise de Societate este cea mentionata in Registrul Actionarilor Societatii.

Art. 10 Obligatiile Societatii sunt garantate cu patrimoniul societatii, actionarii raspunzand numai pana la

concurenta capitalului social subscris.

Art. 11 Subscrierea si detinerea actiunilor Societatii se va face cu respectarea conditiilor prevazute in Capitolul

V al prezentului Act Constitutiv.

Art. 12 (1) Societatea va majora/mentine capitalul social subscris si integral varsat cel putin la nivelul minim

stabilit prin reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru casa de compensare/contrapartea

centrala pentru instrumente financiare derivate.

(2) Capitalul social poate fi majorat, redus sau reintregit prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a

actionarilor, cu respectarea reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in materie, a dispozitiilor

legale in vigoare si a prevederilor prezentului Act Constitutiv.

(3) Actiunile nou emise vor avea aceeasi valoare nominala si vor conferi actionarilor drepturile si obligatiile

mentionate in prezentul Act Constitutiv.

Capitolul V. Actiunile Societatii

Art. 13 Toate actiunile Societatii se emit in forma dematerializata, sunt nominative si indivizibile si se

transfera prin inscriere in cont, in conditiile prevazute in prezentul Act Constitutiv.

Art. 14 Societatea va tine in regim computerizat un Registru al actionarilor, in care vor fi inregistrati toti

actionarii Societatii, cu aratarea denumirii, sediului, precum si a varsamintelor facute in contul actiunilor,

evidenta istorica a transferurilor de proprietate operate, modificarile corespunzatoare sau emisiunile de noi

actiuni, precum si date referitoare la garantii, suspendarea dreptului de vot sau alte situatii deosebite.

Page 4: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

4

Art. 15 (1) Actiunile Societatii pot fi transferate si detinute numai catre/de catre acele persoane care au

capacitatea legala de a dobandi si detine calitatea de actionar al casei de compensare/contrapartii centrale,

potrivit reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

(2) Pot dobandi si detine calitatea de proprietari de actiuni emise de Societate numai persoanele juridice,

romane sau straine, care respecta prevederile reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

referitoare la casa de compensare/contrapartea centrala.

(3) In exercitarea dreptului de a aduce in garantie, instraina si dobandi actiuni ale Societatii, prin orice mod,

actionarii vor respecta conditiile mentionate la alineatul (1) si (2) ale prezentului articol.

Art. 16 (1) Orice achizitie de actiuni ale Societatii, care conduce la o detinere ce ar atinge sau ar depasi 10%,

20%, 33%, 50% din totalul drepturilor de vot va fi notificata Societatii in termenul stabilit prin reglementarile

Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si va fi supusa aprobarii C.N.V.M..

(2) Orice instrainare de actiuni ale Societatii trebuie notificata C.N.V.M. in termen de doua zile lucratoare.

(3) In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele cu privire la integritatea actionarilor si structura actionariatului

Societatii, prevazute in reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, precum si in cazul in care se

omite obtinerea aprobarilor prealabile cerute de lege, drepturile de vot aferente actiunilor detinute cu

nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) ale art. 15 si alin. (1) al prezentului articol sunt suspendate de drept.

Actiunile respective se iau in considerare la stabilirea cvorumului de prezenta necesar desfasurarii Adunarii

Generale a actionarilor.

(4) In ipoteza mentionata in alin. (3), se va aplica procedura prevazuta de art. 283 din Legea nr. 297/2004 si de

reglementarile emise in aplicarea acesteia, respectiv:

a) C.N.V.M. va dispune actionarilor respectivi sa isi vanda, in termen de 3 luni, actiunile aferente

participatiei in legatura cu care nu sunt indeplinite cerintele legale si statutare de autorizare si aprobare;

b) dupa expirarea termenului prevazut la lit. a), daca actiunile nu au fost vandute, la solicitarea C.N.V.M.

Societatea va proceda la anularea actiunilor respective, emiterea unor noi actiuni purtand acelasi numar si

vanzarea acestora, urmand ca pretul incasat din vanzare sa fie consemnat la dispozitia dobanditorului

initial, dupa retinerea cheltuielilor ocazionate de vanzare. Consiliul de Administratie al Societatii este

raspunzator de indeplinirea masurilor necesare pentru anularea actiunilor si vanzarea actiunilor nou-emise.

c) Daca din lipsa de cumparatori vanzarea nu a avut loc sau s-a realizat numai o vanzare partiala a

actiunilor nou emise, societatea va proceda, de indata, la reducerea capitalului social, cu diferenta dintre

capitalul social inregistrat si cel detinut de actionarii cu drept de vot, fara a scadea sub limita minima

prevazuta de reglementarile C.N.V.M.

Art. 17 (1) In cazul incetarii unei persoane juridice actionare a Societatii, succesorii in drepturi ai acesteia

sunt obligati ca, in termen de o luna, sa prezinte Societatii documentele care sa le ateste calitatea, precum si

documentele necesare pentru a fi evaluata incadrarea acestora in cerintele art. 15 alin. (2) ale prezentului Act

constitutiv.

(2) Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza cu anularea actiunilor persoanei juridice cu succesori

neidentificati, insotita de reducerea corespunzatoare a capitalului social al Societatii. Succesorii in drepturi ai

persoanei juridice care si-a incetat existenta au dreptul la restituirea aportului efectuat de aceasta, drept care se

prescrie in termen de trei ani de la data reducerii capitalului social al Societatii cu valoarea nominala a

actiunilor anulate conform dispozitiilor precedente.

(3) In cazul in care succesorii in drepturi ai persoanei juridice actionare se prezinta in termenul prevazut in

alineatul (1), dar nu intrunesc conditiile prevazute la art. 15 alin. (2) ale prezentului Act constitutiv, se va

aplica procedura prevazuta la alineatul (4) al articolului precedent.

Art. 18 (1) Actionarii care doresc sa vanda actiunile lor unor alti actionari/terte parti au obligatia sa solicite

Page 5: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

5

aprobarea Consiliului de administratie al Societatii pentru transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor,

cu indicarea identitatii actionarului/tertei parti implicate si a obiectului operatiunii, precum si sa inainteze

Societatii documentele care certifica indeplinirea cerintelor prevazute in art. 15 alin.(2).

(2) Transferul actiunilor Societatii este supus cerintei de autorizare prealabila de catre Comisia Nationala a

Valorilor Mobiliare pentru detinerile ce ating sau depasesc 10%, 20%, 30%, 50% din totalul drepturilor de vot,

mentionate in Actul Constitutiv si in cadrul juridic aplicabil.

(3) Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor are loc la momentul inregistrarii dobanditorului in

Registrul actionarilor Societatii. Numai din acest moment dobanditorul actiunilor devine titular al tuturor

drepturilor aferente actiunilor respective.

Art. 19 (1) Actiunile confera proprietarului:

a) dreptul de a alege organele de conducere ale Societatii;

b) dreptul de a fi informat asupra activitatii Societatii;

c) dreptul de acces la documentele Societatii, in conditiile prevazute de lege, pentru a se informa si a-si

exercita controlul;

d) dreptul la o cota parte din activul net ramas dupa lichidarea Societatii, proportional cu numarul de

actiuni detinute;

e) dreptul la dividende.

(2) Intre sedintele adunarilor generale, cel mult de doua ori in cursul unui exercitiu financiar, actionarii

Societatii au dreptul de a se informa asupra gestiunii Societatii, putand solicita, in conditiile legii, consultarea

urmatoarelor documente:

a) bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele acestora, semestriale si anuale;

b) balanta contabila lunara;

c) raportul trimestrial intocmit de Societate, in calitate de casa de compensare/contraparte centrala, in

conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 20 Fiecare actiune da dreptul la un vot in Adunarile Generale ale Societatii, cu limitarea aratata in art. 16

alin. (3).

Art. 21 Societatile actionare ale Societatii, inregistrate la data autorizarii de catre Comisia Nationala a

Valorilor Mobiliare a functionarii Societatii in calitate de casa de compensare/contraparte centrala pentru

instrumente financiare derivate, detin calitatea de membri fondatori ai casei de compensare/contrapartii

centrale si au dreptul de a folosi aceasta titulatura in orice act, scrisoare, publicatie emisa cu ocazia realizarii

obiectului de activitate.

Capitolul VI. Adunarea Generala a actionarilor

Art. 22 Adunarea Generala a actionarilor este organul suprem de conducere al Societatii.

Art. 23 Adunarile Generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art. 24 (1) Adunarea Generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea

exercitiului financiar.

(2) Principalele atributii ale Adunarii Generale ordinare sunt urmatoarele:

a) sa discute, aprobe si/sau modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de

Administratie si ale auditorului financiar si sa fixeze dividendul;

Page 6: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

6

b) sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie si Presedintele Consiliului de

Administratie;

c) sa numeasca si sa demita auditorul financiar al Societatii si sa fixeze durata minima a contractului

de audit financiar;

d) sa fixeze indemnizatia pentru exercitiul financiar in curs si sa acorde orice alte sume sau avantaje

membrilor Consiliului de Administratie;

e) sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

f) sa aprobe bugetul de venituri si cheltuieli si planul de afaceri pe exercitiul financiar urmator;

g) sa aprobe categoriile, nivelul si plafoanele comisioanelor si ale tarifelor practicate de Societate

pentru operatiunile specifice desfasurate in sistemul de inregistrare, garantare, compensare si

decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, administrat de Societate;

h) sa adopte strategii si politici privind dezvoltarea Societatii.

Art. 25 Adunarea Generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru:

a) schimbarea formei juridice a Societatii;

b) mutarea sediului Societatii;

c) modificarea obiectului de activitate al Societatii;

d) modificarea duratei Societatii;

e) marirea capitalului social;

e1) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

f) fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea Societatii;

g) dizolvarea anticipata a Societatii;

h) emisiunea de obligatiuni;

i) incheierea de acte juridice prin care Societatea dobandeste, instraineaza, inchiriaza, schimba sau

constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste jumatate din

valoarea contabila a activelor Societatii la data preconizata pentru incheierea actului juridic;

j) orice alta modificare a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea

Adunarii Generale extraordinare.

Art. 26 (1) Consiliul de Administratie al Societatii este imputernicit sa exercite atributiile Adunarii Generale

extraordinare prevazute la art. 25 lit. b), c) si e).

(2) Consiliul de Administratie al Societatii este imputernicit sa exercite atributia Adunarii Generale Ordinare

prevazuta la art. 24 alin. (2) lit. g), dupa cum urmeaza: sa stabileasca si sa aprobe nivelul comisioanelor si al

tarifelor practicate de Societate pentru operatiunile specifice desfasurate in sistemul de inregistrare, garantare,

compensare si decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, administrat de Societate, in limita

categoriilor si plafoanelor stabilite de Adunarea Generala Ordinara.

Art. 27 Adunarile Generale ale actionarilor se vor tine la sediul social al Societatii sau in orice alt loc hotarat

de Consiliul de Administratie, indicat in convocator.

Art. 28 (1) Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de Presedintele Consiliului de Administratie sau,

in absenta acestuia, de un Vicepresedinte, in baza deciziei Consiliului de Administratie.

(2) Consiliul de Administratie este obligat sa convoace de indata Adunarea Generala, la cererea actionarilor

reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, daca cererea indica problemele care

urmeaza a fi inscrise pe ordinea de zi si cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Adunarea va fi

convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii

cererii.

Page 7: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

7

(3) Cererea mentionata in alin. (2) va fi inaintata Societatii sub forma de scrisoare recomandata adresata

Presedintelui Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie va notifica de indata

Consiliului de Administratie cererea de convocare a unei Adunari Generale a actionarilor.

(4) Convocarea Adunarii Generale va cuprinde locul, data si ora tinerii Adunarii Generale, deopotriva pentru

prima si a doua convocare, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor

face obiectul dezbaterilor adunarii.

(5) Atunci cand pe ordinea de zi a unei adunari figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv,

convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(6) Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, prin scrisoare

recomandata trimisa la adresele actionarilor mentionate in Registrul actionarilor Societatii.

(7) Actionarii Societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de

a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi. Cererile se inainteaza Consiliului de Administratie, in cel

mult 15 zile de la efectuarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti

actionari. Ordinea de zi completata va fi adusa la cunostinta actionarilor, cu respectarea formalitatilor si

termenelor prevazute de lege si de prezentul Act constitutiv.

Art. 29 (1) In ziua si ora aratate in convocare, sedinta adunarii se va deschide de catre Presedintele Consiliului

de Administratie sau de catre un alt administrator desemnat de acesta.

(2) Persoana aratata in alin. (1) conduce si inchide sedinta, vegheaza ca toate punctele aflate pe ordinea de zi sa

fie discutate, supune la vot propunerile de hotarari rezultate din dezbateri si semneaza procesul-verbal al

Adunarii.

Art. 30 (1) La Adunarile Generale ale Actionarilor participa toti actionarii cu drept de vot si cei al caror drept

de vot este suspendat in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

(2) Actionarii absenti vor putea fi reprezentati in Adunarile Generale numai de alti actionari, in baza unei

procuri speciale care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente: locul, data si ora Adunarii Generale si

ordinea de zi a acesteia, pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze si/sau sa ia hotarari. Membrii

Consiliului de Administratie, directorii si angajatii Societatii nu pot fi mandatati ca reprezentanti ai actionarilor

in Adunarile Generale, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea

ceruta.

(3) Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da

procura speciala altor actionari sau angajati proprii, potrivit alin. (2).

(4) Procurile vor fi depuse in original, cel mai tarziu la momentul deschiderii adunarii. Ele vor fi retinute de

Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

Art. 31 (1) Adunarea Generala va desemna dintre actionarii prezenti unul pana la trei secretari, pentru a

verifica lista de prezenta si a redacta procesul verbal al adunarii, precum si pentru indeplinirea tuturor

formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale.

(2) Presedintele Adunarii Generale va desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici,

care vor lua parte la executarea activitatilor administrative si de secretariat ale adunarii.

(3) Procesul-verbal, semnat de Presedintele Adunarii Generale si de secretarii actionari, va constata

indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti, numarul actiunilor,

dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea oricarui actionar, declaratiile facute de acesta in sedinta.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

(4) Procesele-verbale vor fi trecute in registrul adunarilor generale. Orice actionar are dreptul sa obtina extrase,

pe cheltuiala sa, din registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale ale actionarilor Societatii.

Page 8: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

8

Art. 32 (1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale ordinare este necesara, la prima convocare,

prezenta actionarilor detinand cel putin jumatate din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate

cu votul actionarilor care detin majoritatea voturilor exprimate.

(2) Daca Adunarea Generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (1),

adunarea ce se va intruni, la a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a

celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, luand hotarari cu

majoritatea voturilor exprimate.

Art. 33 (1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale extraordinare este necesara, la prima convocare,

prezenta actionarilor detinand cel putin trei patrimi din numarul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie

luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

(2) Daca Adunarea Generala extraordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la alin. (1),

adunarea ce se va intruni, la a doua convocare, poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a

celei dintai adunari in prezenta actionarilor reprezentand cel putin jumatate din capitalul social, cu votul

actionarilor care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social cu drept de vot.

(3) Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societatii, de reducere sau majorare a

capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune sau de divizare a Societatii se ia cu o majoritate

de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 34 (1) Hotararile Adunarilor Generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru

alegerea/revocarea, respectiv demiterea, membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar si

pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de

control ale Societatii.

(2) Adunarea Generala poate hotari utilizarea votului secret si in alte situatii.

Art. 35 (1) Cu exceptia problemelor referitoare la discutarea, aprobarea si/sau modificarea situatiilor financiare

anuale, fixarea dividendului, alegerea/revocarea membrilor Consiliului de Administratie, chemarea in

raspundere a Consiliului de Administratie si dizolvarea/lichidarea Societatii, actionarii Societatii pot tine

Adunari Generale si adopta hotarari si prin corespondenta, cu respectarea conditiilor de convocare, cvorum de

participare si numar minim de voturi prevazute in prezentul Act Constitutiv.

(2) Constituirea valabilă a unei adunări generale desfăşurate prin corespondenţă va fi determinată în funcţie de

numărul acţionarilor al căror vot a fost exprimat şi recepţionat în termen, astfel:

- pentru voturile transmise electronic: - până la ora 24.00 a zilei stabilite pentru desfăşurarea adunării;

- pentru voturile transmise prin poştă – vor fi luate în considerare cele transmise până la sfârşitul zilei

stabilite pentru desfăşurarea adunării generale, conform ştampilei poştei, şi primite la sediul Societatii în

termen de maximum o săptămână de la această dată.

Art. 36 Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii si ale Actului Constitutiv sunt obligatorii chiar

si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare, personal sau prin reprezentant, sau au votat contra sau al

caror drept de vot este suspendat.

Capitolul VII. Administrarea Societatii

Art. 37 Administrarea Societatii este incredintata unui Consiliu de Administratie, ales de Adunarea Generala a

actionarilor, in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv.

Page 9: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

9

Art. 38 (1) Consiliul de Administratie este format din 5 membri, persoane fizice, pentru un mandat de 4 ani,

care poate fi reinnoit.

(2) Componenta Consiliului de Administratie al Societatii este mentionata in Anexa nr. 2 la Actul constitutiv

al societatii, parte integranta din acesta.

Art. 39 Persoanele alese in Consiliul de Administratie trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute pentru

calitatea de administrator de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, precum si conditiile

de calificare si experienta profesionala stabilite prin reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 40 (1) Membrii Consiliului de Administratie sunt validati individual de Comisia Nationala a Valorilor

Mobiliare inainte de inceperea exercitarii mandatului.

(2) Calitatea de membru al Consiliului de Administratie este dobandita la data validarii individuale de catre

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a persoanelor alese de catre Adunarea Generala a actionarilor si a

indeplinirii celorlalte cerinte legale.

Art. 41 (1) Fiecare membru al Consiliului de Administratie este obligat sa aiba incheiata o asigurare de

raspundere profesionala pentru administratia sa, cel putin egala cu suma stabilita de Adunarea Generala a

actionarilor.

(2) Semnaturile membrilor Consiliului de Administratie vor fi depuse la Registrul Comertului.

Art. 42 Consiliul de Administratie alege din randul membrilor sai doi Vicepresedinti.

Art. 43 (1) Consiliul de Administratie are puteri depline pentru a administra Societatea fiind insarcinat cu

indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia

acelora pe care legea si prezentul Act Constitutiv le rezerva explicit Adunarii Generale a actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;

c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;

d) supravegherea activitatii directorilor;

e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor

acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii potrivit Legii nr. 85/2006 privind

procedura insolventei.

De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre Consiliul de Administratie din partea

adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu art. 26.

(3) Consiliul de Administratie exercita totodata urmatoarele prerogative, cu respectarea limitelor stabilite de

Adunarea Generala a Actionarilor:

a) aproba si modifica Regulamentul de organizare si functionare al Societatii si organigrama Societatii,

precum si regulile generale referitoare la angajarea si concedierea personalului Societatii, regimul

drepturilor si obligatiilor, al atributiilor si competentelor salariatilor, cu respectarea conditiilor de pregãtire,

studii si aptitudini;

b) aproba reglementarile si procedurile emise de catre Societate privind organizarea si functionarea

acesteia in calitate de casa de compensare/contraparte centrala pentru instrumente financiare derivate, in

conformitate cu prevederile Legii 297/2004 si ale regulamentelor C.N.V.M.;

Page 10: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

10

c) aproba procedura de administrare a riscurilor operationale emisa de societate, precum si orice

modificare ulterioara a acesteia, fiind totodata responsabil de punerea in practica a acesteia;

d) aproba incheierea de contracte de inchiriere de spatii si echipamente, precum si a contractelor de

prestãri de servicii in legãturã cu obiectul de activitate al Societatii;

e) aproba incheierea unui contract de administrare a sistemelor tehnice si electronice utilizate de catre

Societate;

f) verificã indeplinirea cerintelor de integritate si experientã profesionalã de cãtre persoanele cu functii

de conducere sau de control din cadrul Societatii;

g) stabileste strategia generala de dezvoltare a Societatii si o supune aprobarii Adunarii Generale ordinare

a actionarilor;

h) adopta proiectul de buget al Societatii, prezinta Raportul anual al Consiliului de Administratie, intocmit

in baza situatiilor financiare anuale, precum si proiectul de plan de afaceri si proiectul de buget pe anul in

curs;

i) solutioneaza contestatiile impotriva deciziilor Directorului General al Societatii;

j) infiinteazã comisii speciale ale Societatii si desemneazã membri titulari si supleanti ai acestora;

k) numeste persoanele care vor fi inscrise pe lista de arbitri ai sistemului de arbitraj al Societatii;

l) dispune asupra oricãrei alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor;

m) reprezinta Societatea in raporturile cu directorii;

n) inregistreaza in registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea,

mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat;

o) aproba incheierea de acte juridice a caror valoare estimata depaseste limita stabilita pentru Directorul

General, in limitele stabilite prin prezentul Act Constitutiv sau prin hotararea Adunarii Generale a

actionarilor;

p) tine la zi registrele prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata;

q) aproba procedura de desfasurare prin corespondenta a Adunarilor Generale ale actionarilor;

r) aproba participarea la capitalul social al altor societati comerciale cu respectarea dispozitiilor Legii nr.

297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale reglementarilor Comisiei

Nationale a Valorilor Mobiliare;

s) aproba infiintarea sau desfiintarea sediilor secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte

asemenea unitati fara personalitate juridica, in tara si/sau in strainatate;

t) ia orice alte hotarari cu privire la probleme, propuneri ori insarcinari date in competenta sa de catre

Adunarea Generala a actionarilor, reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau prin

reglementarile Societatii.

(4) Consiliul de Administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul

dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de

Administratie.

(5) Consiliul de administratie trebuie sa asigure separarea activitatii de evaluare si administrare a riscului de

garantare, compensare si decontare de activitatile si operatiunile curente, putand delega aceste atributii unei

comisii speciale a Societatii.

Art. 44 (1) Consiliul de Administratie are obligatia sa notifice Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare orice

incalcare a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, a

reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a regulamentelor si procedurilor casei de

compensare/contrapartii centrale, constatata in exercitiul prerogativelor mentionate in art. 43 alin. (2), precum

si masurile adoptate in acest sens.

(2) Fiecare dintre membrii Consiliului de Administratie are obligatia sa notifice in scris Societatii natura si

intinderea interesului sau a relatiilor materiale, daca:

Page 11: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

11

a) este parte a unui contract incheiat cu Societatea;

b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract incheiat cu Societatea;

c) se afla in legaturi stranse sau are o relatie materiala cu o persoana care este parte intr-un contract

incheiat cu Societatea;

d) se afla in situatia care ar putea influenta adoptarea deciziei in cadrul sedintelor Consiliului de

Administratie, alta decat cea de membru al Consiliului de Administratie.

Art. 45 (1) In termen de maximum 30 de zile de la aparitia unei situatii de incompatibilitate, impediment legal,

imposibilitate definitivã de exercitare a mandatului sau de vacantã a postului de Presedinte/membru al

consiliului de administratie, Societatea va supune validãrii C.N.V.M. o altã persoanã desemnatã, in

conformitate cu actele constitutive ale societãtii, pentru exercitarea mandatului respectiv panã la expirarea

acestuia.

(2) Se considerã imposibilitate definitivã de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeazã o

indisponibilitate cu o duratã de 90 de zile consecutive.

Art. 46 (1) Pentru activitatea depusa in calitatea de administrator, Presedintele si fiecare membru al Consiliului

de Administratie este indreptatit sa primeasca o indemnizatie in cuantumul si conditiile stabilite de Adunarea

Generala a actionarilor Societatii.

(2) Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii membrilor Consiliului de Administratie (cazare, transport, diurna,

sedinte ale Consiliului de Administratie, reprezentare a Societatii etc.) vor fi suportate din bugetul de venituri si

cheltuieli al Societatii, aprobat prin hotararea Adunarii Generale.

Art. 47 (1) Consiliul de administratie se reuneste de regula la sediul social al Societatii, ori de cate ori este

necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie, din initiativa

acestuia, a cel putin doi membri ai Consiliului de Administratie sau a Directorului General al Societatii.

Consiliul de Administratie poate tine sedinte si la distanta, potrivit regulamentului adoptat in acest sens.

(2) Notificarea convocarii se va transmite membrilor Consiliului de Administratie de catre Secretariatul Consiliului

de Administratie, prin scrisoare, fax ori alte mijloace de comunicare electronica, cu cel putin 5 zile inainte de

data fixata pentru desfasurarea sedintei, si va cuprinde locul tinerii sedintei, ordinea de zi si documentatia aferenta.

In cazuri justificate, Presedintele Consiliului de Administratie poate dispune notificarea convocarii sedintei intr-un

termen mai scurt de 5 zile, dar de cel putin 24 de ore.

(3) Membrii Consiliului de Administratie vor putea, in prezenta unanima a acestora, daca nici unul dintre ei nu

se opune, sa tina o sedinta ad-hoc si sa ia orice hotarare de competenta Consiliului de Administratie, fara

respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

(4) La intrunirile Consiliului de Administratie, Directorul general al Societatii va prezenta, la cererea prealabila

a Consiliului de Administratie, rapoarte scrise despre operatiunile executate. Directorul General va prezenta

din oficiu Consiliului de Administratie informari privind incalcarile regulamentelor si procedurilor casei de

compensare/contrapartii centrale constatate in exercitiul prerogativelor mentionate in art. 63, precum si

masurile adoptate in acest sens.

Art. 48 Ordinea de zi va fi stabilita de catre Presedintele Consiliului de Administratie, pe baza cererii prezentate de

initiatorii sedintei. Inscrierea pe ordinea de zi a unor alte puncte decat cele care figureaza pe ordinea de zi

comunicata se face numai in caz de urgenta, cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie prezenti si

sub conditia ratificarii in sedinta urmatoare de catre membrii absenti.

Art. 49 (1) Participarea la sedintele Consiliului de Administratie se poate face si prin reprezentare de catre un

membru prezent.

Page 12: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

12

(2) Un membru al Consiliului de Administratie nu va reprezenta decat cel mult un membru cu drept de vot, iar

reprezentarea se va face numai in baza unui mandat expres in forma scrisa, depus la Secretariatul Consiliului de

Administratie la deschiderea sedintei sau in timpul sedintei respective, dupa caz.

Art. 50 La sedintele Consiliului de Administratie pot participa orice alte persoane cu acordul majoritatii membrilor

prezenti si reprezentati.

Art. 51 Conducerea sedintei se face de catre Presedintele Consiliului de Administratie, iar in caz de

indisponibilitate a acestuia, de catre unul din cei doi vicepresedinti.

Art. 52 Sedintele Consiliului de Administratie sunt legal constituite in prezenta majoritatii membrilor sai,

dintre care unul trebuie sa fie Presedintele sau, in caz de indisponibilitate a acestuia, unul dintre vicepresedinti.

Art. 53 Deciziile Consiliului de Administratie se adopta prin vot deschis, fiecare membru avand dreptul la un vot.

Deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate valabil cu votul favorabil al majoritatii absolute (50%+1) a

membrilor prezenti personal sau prin reprezentanti. In caz de paritate de voturi, votul Presedintelui de sedinta

este decisiv.

Art. 54 (1) Ori de cate ori un membru al Consiliului de Administratie apreciaza ca se afla in conflict de interese

relativ la o problema inscrisa pe ordinea de zi a unei sedinte a Consiliului de Administratie, va comunica acest

aspect celorlalti membri, imediat dupa deschiderea sedintei, si nu va avea exercitiul dreptului de vot cu privire la

respectiva problema. Acest membru va fi luat in calculul cvorumului de prezenta.

(2) Conflictul de interese poate fi invederat Presedintelui Consiliului de Administratie si de catre oricare alt

membru al Consiliului de Administratie care are cunostinta despre acesta, aratand si motivele pe care se intemeiaza

respectiva sesizare. In acest caz, Consiliul de Administratie va statua, cu votul majoritatii membrilor sai, cu privire

la existenta unui conflict de interese.

Art. 55 (1) In cadrul fiecarei sedinte a Consiliului de Administratie, Secretariatul sedintei va redacta un proces

verbal al sedintei, care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile

separate. Procesul verbal va fi semnat de presedintele de sedinta, membrii Consiliului de Administratie prezenti

in sedinta si de Secretariatul sedintei.

(2) Secretariatul sedintelor Consiliului de Administratie va fi numit de catre Directorul General din randul

angajatilor Societatii.

(3) Hotararile adoptate de Consiliul de Administratie se redacteaza ca acte distincte ale Consiliului de

Administratie, pe baza procesului-verbal de sedinta si sunt semnate de Presedintele Consiliului de

Administratie sau de vicepresedintele care a condus respectiva sedinta.

Art. 56 Obligatiile si raspunderea Consiliului de Administratie sunt reglementate de dispozitiile referitoare la

mandat si de cele special prevazute in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata si Legea nr.

297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 57 Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de Societate pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;

b) existenta reala a dividendelor platite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a actionarilor;

e) stricta indeplinire a hotararilor pe care legea sau Actul Constitutiv le impun.

Page 13: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

13

Art. 58 Membrii Consiliului de Administratie raspund personal, civil, administrativ sau penal, dupa caz, pentru

incalcarea cu intentie sau din culpa, prin actiune sau inactiune, a prevederilor legale in vigoare si a prevederilor

prezentului Act Constitutiv.

Capitolul VIII. Comisiile speciale ale Societatii

Art. 59 Consiliul de Administratie poate hotari infiintarea/desfiintarea in cadrul Societatii a unor Comisii

speciale, fara personalitate juridica si cu rol consultativ si/sau decizional, caz in care va aproba regulile de

organizare si functionare ale Comisiilor speciale si va desemna/revoca membrii titulari si supleanti ai acestora.

Capitolul IX. Sistemul de arbitraj al Societatii

Art. 60 (1) Pe langa Societate poate functiona Camera Arbitrala a Societatii, institutie permanenta de arbitraj,

fara personalitate juridica, independenta, care isi va desfasura activitatea potrivit propriului regulament de

organizare si functionare adoptat de Consiliul de Administratie. Persoanele care vor fi inscrise pe lista Camerei

Arbitrale a Societatii se aleg de Consiliul de Administratie.

(2) Camera Arbitrala a Societatii are ca obiect organizarea solutionarii litigiilor patrimoniale aparute intre

membrii compensatori care efectueaza operatiuni in sistemele administrate de Societate, precum si intre acestia

si membrii noncompensatori.

Capitolul X. Personalul Societatii. Directorul General al Societatii

Art. 61 Personalul cu functii de conducere din cadrul Societatii trebuie sa indeplineasca conditiile de calificare

si experienta profesionala stabilite de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Art. 62 Directorul General al Societatii este conducator al Societatii, in sensul reglementarilor C.N.V.M.

Directorul General este numit prin hotararea Consiliului de Administratie.

Art. 63 (1) Directorul General exercita, potrivit alin.( 2), competentele de organizare, conducere si cele privind

administrarea curenta a Societatii, inclusiv pe cele de angajare si salarizare a personalului, prevazute in actele

normative incidente, de autorizare a personalului membrilor compensatori cu drept de acces in sistemele

administrate de Societate, de sanctionare sau instituire de masuri cu caracter preventiv asupra membrilor

compensatori si/sau personalului membrilor compensatori cu drept de acces in sistemele administrate de

Societate.

(2) Directorul General are urmatoarele atributii principale:

a) urmareste respectarea regulilor si procedurilor Societatii de catre membrii compensatori;

b) dispune masurile necesare pentru respectarea de catre membrii compensatori a regulilor si procedurilor

Societatii;

c) informeaza imediat C.N.V.M. cu privire la orice neregula sau disfunctionalitate in cadrul sistemului

administrat de Societate;

d) reprezinta legal Societatea ca persoana juridica, in fata autoritatilor publice si in relatiile cu persoanele

fizice si/sau juridice, romane si/sau straine; prin semnatura sa, Directorul General angajeaza patrimonial

Societatea ca persoana juridica;

e) angajeaza si elibereaza din functie personalul Societatii, stabileste atributiile, responsabilitatile,

obligatiile si drepturile specifice fiecarui post din cadrul Societatii si semneaza in numele Societatii

contractele individuale de munca;

Page 14: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

14

f) negociaza, incheie, modifica si inceteaza contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari destinate

indeplinirii obiectului de activitate al Societatii, fara aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie

sau a Adunarii Generale a actionarilor, a caror valoare estimata este mai mica de 50.000 EURO;

g) negociaza, incheie, modifica si inceteaza contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari destinate

indeplinirii obiectului de activitate al Societatii, a caror valoare estimata este mai mare de 50.000 EURO,

cu aprobarea prealabila a Consiliului de Administratie, respectiv a Adunarii Generale a actionarilor pentru

cele a caror valoare estimata este mai mare de 100.000 EURO;

h) aproba prin decizie Regulamentul intern al Societatii, conform Codului Muncii;

i) semneaza toate documentele cuprinzand date si informatii referitoare la Societate, declaratiile,

comunicatele, atestatele, cererile, intampinarile, notificarile, renuntarile la drepturi si altele asemenea acte

intocmite in numele Societatii;

j) indeplineste (dupa caz, cu aprobarea Consiliului de Administratie) toate operatiile si actele de

conservare, administrare si dispozitie necesare aducerii la indeplinire a obiectului de activitate a Societatii;

k) transmite C.N.V.M. si face publice informatiile privind structura actionariatului Societatii;

l) supune autorizarii/aprobarii C.N.V.M. modificarile in modul de organizare si functionare a Societatii,

in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. aplicabile.

m) indeplineste orice alte atributii prevazute in reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si

ale Societatii.

Art. 64 In exercitarea atributiilor sale, Directorul General al Societatii emite decizii.

Art. 65 (1) Directorul General poate delega unor angajati ai Societatii, prin decizie, o parte a atributiilor sale

sau dreptul de semnatura, cu caracter temporar sau permanent. In acest caz, decizia va mentiona expres limitele

reprezentarii.

(2) In caz de indisponibilitate temporara, suplinirea Directorului General al Societatii se face de catre persoana

desemnata prin decizia Directorului General.

Art. 66 Activitatea Directorului General este supusa controlului direct al Consiliului de Administratie.

Art. 67 (1) In vederea realizarii obiectului de activitate prevazut in prezentul Act constitutiv, Societatea isi va

asigura logistica si personalul de specialitate necesare functionarii in conditii optime.

(2) Organigrama Societatii si numarul maxim de posturi se stabilesc prin hotararea Consiliului de

Administratie.

Art. 68 Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General, precum si personalul Societatii nu pot avea

responsabilitati in alte societati concurente din Romania sau strainatate.

Capitolul XI. Controlul activitatii Societatii

Art. 69 Controlul asupra activitatii Societatii se exercita de catre actionari si de catre auditorii Societatii, in

conformitate cu dispozitiile si normele legale in vigoare.

Art. 70 Situatiile financiare anuale ale Societatii vor fi auditate de un auditor financiar, persoana fizica sau

juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania si care indeplineste criteriile comune stabilite

de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Page 15: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

15

Capitolul XII. Activitatea Societatii

Art. 71 Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea

utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, poate atrage surse externe si poate incasa cu titlu de venit

sanctiuni patrimoniale, aplicate potrivit prevederilor regulamentelor si procedurilor Societatii.

Art. 72 Anul fiscal incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.

Art. 73 Societatea va intocmi situatiile financiar-contabile si va tine evidenta tuturor activitatilor economice si

financiare, conform dispozitiilor legale in vigoare si in conformitate cu cerintele specifice stabilite de

Ministerul Finantelor Publice si cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 74 (1) Profitul Societatii se stabileste prin situatiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a

actionarilor si conform legislatiei romane in vigoare.

(2) Profitul se repartizeaza in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv. Calculul si repartizarea

beneficiilor si a pierderilor aferente actionarilor se fac proportional cu participarea actionarilor la capitalul

social.

(3) Politica de investitii a Societatii va respecta dispozitiile speciale in materie, aplicabile casei de

compensare/contrapartii centrale, prevazute de lege si reglementarile C.N.V.M..

Art. 75 Societatea va pune la dispozitia Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in termenele stabilite,

datele, informatiile si documentele solicitate de aceasta.

Capitolul XIII. Dizolvarea, lichidarea, divizarea si fuziunea Societatii

Art. 76 Societatea se dizolva prin:

a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;

b) hotararea Adunarii Generale;

c) hotararea tribunalului, la cererea oricarui actionar, pentru motive temeinice, precum neintelegerile

grave dintre actionari, care impiedica functionarea Societatii;

d) diminuarea activului net la mai putin de jumatate din capitalul social, daca Adunarea Generala a

actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau limitarea lui la suma ramasa;

e) alte cauze prevazute de lege.

Art. 77 Prin derogare de la prevederile art. 33, dizolvarea voluntara a Societatii se poate face numai prin

hotararea Adunarii Generale a actionarilor Societatii adoptata cu votul actionarilor care detin cel putin trei

patrimi din capitalul social cu drept de vot prezent si reprezentat in adunare, cu luarea in consideratie a situatiei

pietei de capital, intereselor emitentilor de instrumente financiare, intermediarilor si ale investitorilor, in

conditiile legii.

Art. 78 Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii

prevazute de lege.

Art. 79 In cazurile prevazute de lege, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate institui masuri de

administrare speciala a Societatii, numind administratorul special, poate solicita dizolvarea Consiliului de

Administratie, respectiv poate decide lichidarea administrativa a Societatii, numind lichidatorul.

Page 16: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

16

Art. 80 Societatea poate fi divizata si poate fuziona cu alte societati comerciale in conditiile prevazute de lege.

Capitolul XIV. Solutionarea litigiilor

Art. 81 Toate litigiile privind validitatea sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea Actului

Constitutiv al Societatii vor fi de competenta instantelor judecatoresti, in cazul in care nu a fost posibila o

rezolvare amiabila.

Capitolul XV. Dispozitii finale

Art. 82 Societatea poate stabili relatii de colaborare si legaturi electronice cu alte case de compensare/contraparti

centrale din Romania sau din statele mebre, cu respectarea conditiilor prevazute de reglementarile C.N.V.M. si se

poate afilia la entitatile nationale si internationale care reunesc institutiile specifice activitatilor prestate de

Societate.

Art. 83 Actionarii se obliga sa execute prezentul Act Constitutiv cu buna credinta. Nerespectarea sau

executarea necorespunzatoare a prevederilor acestuia atrag raspunderea actionarului.

Art. 84 Modificarea Actului Constitutiv se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind

societatile comerciale, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

reglementarilor emise in aplicarea Legii nr. 297/2004, precum si a oricaror alte conditii de forma si publicitate

incidente in materie, prevazute de legea romana.

Art. 85 Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza de drept cu dispozitiile legale referitoare la

societatile comerciale pe actiuni, ale Codului comercial, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu

modificarile si completarile ulterioare, reglementarilor emise in aplicarea Legii nr. 297/2004, precum si ale

altor acte normative prevazute de legea romana.

*****

Redactat in patru exemplare originale.

ANNA DURAN

Director general

Page 17: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

17

ANEXA I A ACTULUI CONSTITUTIV AL CASEI DE COMPENSARE BUCURESTI S.A.

ACTIONARII SOCIETATII

1. Actionari persoane juridice

(banci + societati de

asigurari)

Valoare participatie

(subscrisa si

varsata) - LEI Numar

actiuni

Participatie la

beneficii / pierdere

(%) TOTAL

Din care aport

in natura

1

ALPHA BANK ROMANIA

S.A. 116.830 0 11.683 1,7091

2

BANCA COMERCIALA

CARPATICA S.A. 211.130 0 21.113 3,0886

3

BANCA COMERCIALA

ROMANA S.A. 25.260 0 2.526 0,3696

4

BANCA ROMANEASCA S.A.

Membra a Grupului National

Bank of Greece 2.460 0 246 0,0360

5

BANCA TRANSILVANIA

S.A. 31.380 0 3.138 0,4591

6 BANCPOST S.A. 1.230 0 123 0,0180

7

BRD - GROUPE SOCIETE

GENERALE S.A. 17.670 0 1.767 0,2585

8 CEC BANK S.A. 41.720 0 4.172 0,6103

9

CITIBANK EUROPE PLC,

DUBLIN - SUCURSALA

ROMANIA 6.150 0 615 0,0900

10

FORTE ASIGURARI -

REASIGURARI S.A. 23.540 0 2.354 0,3444

11

ING BANK N.V.

AMSTERDAM

SUCURSALA BUCURESTI 7.060 0 706 0,1033

12

LIBRA INTERNET BANK

S.A. 370.330 0 37.033 5,4175

13

MKB ROMEXTERRA BANK

S.A. 2.460 0 246 0,0360

14 OTP BANK S.A. 14.320 0 1.432 0,2095

15

PIRAEUS BANK ROMANIA

S.A. 1.440 0 144 0,0211

16 RAIFFEISEN BANK S.A. 4.300 0 430 0,0629

17 RBS BANK (ROMANIA) S.A. 11.070 0 1.107 0,1619

18

ROMANIAN

INTERNATIONAL BANK

S.A. 25.800 0 2.580 0,3774

19

ROUMANIE ASSURANCE

INTERNATIONAL S.A. 1.230 0 123 0,0180

Page 18: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

18

20

UNICREDIT TIRIAC BANK

S.A. 8.150 0 815 0,1192

TOTAL 923.530 0 92.353 13,5104

2. Actionari persoane juridice

(societati de servicii de

investitii financiare)

Valoare participatie

(subscrisa si

varsata) - LEI Numar actiuni

Participatie la

beneficii / pierdere

(%) TOTAL

Din care

aport in

natura

21 ACTINVEST S.A. 2.460 0 246 0,0360

22

ACTIVE INTERNATIONAL

S.A. 21.690 0 2.169 0,3173

23

ALPHA FINANCE

ROMANIA S.A. 48.410 0 4.841 0,7082

24

AVANTGARDE FINANCE

S.A. 9.430 0 943 0,1379

25 BT SECURITIES S.A. 2.730 0 273 0,0399

26 CARPATICA INVEST S.A. 10.940 0 1.094 0,1600

27

CONFIDENT INVEST

BUCURESTI S.A. 31.300 0 3.130 0,4579

28 DORINVEST S.A. 1.230 0 123 0,0180

29 EASTERN SECURITIES S.A. 6.600 0 660 0,0965

30

EFG EUROBANK

SECURITIES S.A. 3.160 0 316 0,0462

31 EGNATIA SECURITIES S.A. 2.630 0 263 0,0385

32 ELDAINVEST S.A. 44.770 0 4.477 0,6549

33 EQUITY INVEST S.A. 177.800 0 17.780 2,6010

34 ESTINVEST S.A. 202.210 0 20.221 2,9581

35 EUROSAVAM S.A. 610 0 61 0,0089

36

FAIRWIND SECURITIES

S.A. 1.150 0 115 0,0168

37 FINACO SECURITIES S.A. 13.630 0 1.363 0,1994

38 G.M. INVEST S.A. 237.150 0 23.715 3,4692

39 GOLDRING S.A. 5.570 0 557 0,0815

40 HARINVEST S.A. 3.160 0 316 0,0462

41 IEBA TRUST S.A. 16.480 0 1.648 0,2411

42 IFB FINWEST S.A. 46.590 0 4.659 0,6816

43

INTERCAPITAL INVEST

S.A. 11.970 0 1.197 0,1751

44

INTERDEALER CAPITAL

INVEST S.A. 30.760 0 3.076 0,4500

Page 19: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

19

45

INTERFINBROK

CORPORATION S.A. 4.310 0 431 0,0630

46 INTERVAM S.A. 27.850 0 2.785 0,4074

47 INVEST TRUST S.A. 20.370 0 2.037 0,2980

48

KBC SECURITIES

ROMANIA S.S.I.F. S.A. 173.960 0 17.396 2,5448

49

MUNTENIA GLOBAL

INVEST S.A. 1.220 0 122 0,0178

50

NBG SECURITIES

ROMANIA S.A. 2.500 0 250 0,0366

51

OLTENIA GRUP INVEST

S.A. 15.430 0 1.543 0,2257

52 PRIME TRANSACTION S.A. 33.420 0 3.342 0,4889

53

RAIFFEISEN CAPITAL &

INVESTMENT S.A. 530 0 53 0,0078

54 ROINVEST BUCOVINA S.A. 19.390 0 1.939 0,2837

55 ROMBELL SECURITIES S.A. 4.310 0 431 0,0630

56 ROMCAPITAL S.A. 21.880 0 2.188 0,3201

57

S.S.I.F. FORTIUS FINANCE

S.A. 5.870 0 587 0,0859

58

S.S.I.F. VIENNA

INVESTMENT TRUST S.A. 4.700 0 470 0,0688

59

SOCIETATE DE SERVICII

DE INVESTITII

FINANCIARE BROKER S.A. 87.540 0 8.754 1,2806

60

SOCIETATEA DE SERVICII

DE INVESTITII

FINANCIARE

ROMINTRADE S.A. 97.910 0 9.791 1,4323

61 SUPER GOLD INVEST S.A. 16.710 0 1.671 0,2444

62 TRADEVILLE S.A. 17.950 0 1.795 0,2626

63

TRANSILVANIA CAPITAL

S.A. 5.140 0 514 0,0752

64 UNICAPITAL S.A. 11.430 0 1.143 0,1672

65

UNICREDIT CAIB

SECURITIES ROMANIA S.A. 54.020 0 5.402 0,7902

66

VALMOB INTERMEDIA

S.A. 26.070 0 2.607 0,3814

67 VOLTINVEST S.A. 7.560 0 756 0,1106

68 W.B.S. ROMANIA S.A. 13.200 0 1.320 0,1931

TOTAL 1.605.700 0 160.570 23,4893

3. Alte categorii de persoane

juridice

Valoare participatie

(subscrisa si

varsata) - LEI

Numar actiuni

Participatie la

beneficii / pierdere

(%)

Page 20: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

20

TOTAL

Din care

aport in

natura

69 ACV LLCESIMDT S.A. 299.280 0 29.928 4,3781

70

DAC INVESTITII SI

CONSTRUCTII S.R.L. 610 0 61 0,0089

71

DELTA VALORI

MOBILIARE (D.V.M.) S.A. 95.600 0 9.560 1,3985

72

EXPERT BROKER GROUP

S.A. 2.160 0 216 0,0316

73

FINANCIAL INVESTMENTS

S.R.L. 250 0 25 0,0037

74 H.B. INVEST S.R.L. 2.360 0 236 0,0345

75

ING BUSINESS CONSULT

S.A. 610 0 61 0,0089

76 INTRAM S.A. 610 0 61 0,0089

77 NOVA INVEST S.A. 62.620 0 6.262 0,9161

78

RBS ADVISORY

(ROMANIA) S.R.L. 640 0 64 0,0094

79 REX CORPORATION S.A. 250 0 25 0,0037

80 ROMAXA FINANCE S.A. 2.630 0 263 0,0385

81

STAR CREDIT & BROKERS

S.A. 250 0 25 0,0037

TOTAL 467.870 0 46.787 6,8445

Valoare participatie

(subscrisa si

varsata) - LEI Numar actiuni

Participatie la

beneficii / pierdere

(%) TOTAL

Din care

aport in

natura

82 ASOCIATIA BROKERILOR 142.740 0 14.274 2,0881

83

BURSA DE VALORI

BUCURESTI S.A. 3.589.370 1.698.050 358.937 52,5080

84

SIBEX-SIBIU STOCK

EXCHANGE S.A. 1.350 0 135 0,0197

85

97 alti actionari persoane

juridice, cu detineri

nesemnificative 105.290 0 10.529 1,5400

TOTAL GENERAL 6.835.850 1.698.050 683.585 100,0000

Page 21: ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Comerciale «CASA DE ... CONSTITUTIV CCB actualizat 27 04 2011... · c) operatiuni de inregistrare, garantare, compensare si decontare a tranzactiilor

Actualizat la data de 27aprilie 2011 Anexele actualizate la data de 24 aprilie 2012

21

Redactat in patru exemplare originale.

ANNA DURAN

Director general

ANEXA II A ACTULUI CONSTITUTIV AL CASEI DE COMPENSARE BUCURESTI S.A.

Administratorii Societatii, numiti prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 4/24.04.2012,

pentru un mandat de patru ani, sunt urmatorii:

1. ALIN DUHNEA (PRESEDINTE), cetatean roman, nascut la data de 25 aprilie 1979 in mun.

Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, bld. Libertatii nr. 3, bloc A2, scara A, etaj 2, ap. 5, sector 4, posesor al

CI seria RR nr. 285141, cod numeric personal 1790425440015;

2. VALENTIN CISMARU (MEMBRU), cetatean roman, nascut la data de 20 iunie 1947 in sat Izvoru

Rece (com. Vaideeni), jud. Vilcea, domiciliat in mun. Rimnicu Vilcea, str. G-ral Ghe. Magheru nr. 6, bloc

V6, scara A, ap. 12, jud. Vilcea, posesor al CI seria VX nr. 265395, cod numeric personal 1470620384189;

3. LUCIAN-IOAN FULEA (MEMBRU), cetatean roman, nascut la data de 25 decembrie 1973 in

mun.Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat in mun. Bucuresti, calea Cringasi nr. 30, bloc 50, scara 1, etaj 9,

ap. 33, sector 6, posesor al CI seria RT nr. 528248, cod numeric personal 1731225323921;

4. DARIE-VASILE MOLDOVAN (MEMBRU), cetatean roman, nascut la data de 1 februarie 1983 in

mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, domiciliat in sat Apahida (com. Apahida), str. Horea nr. 30-32, jud. Cluj,

posesor al CI seria KX nr. 572188, cod numeric personal 1830201125786;

5. CHIRIAC-MARCEL MURGOCI (MEMBRU), cetatean roman, nascut la data de 16 martie 1974 in

mun. Focsani, jud. Vrancea, domiciliat in mun. Focsani, str. Stefan cel Mare nr. 15, ap. 7, jud. Vrancea,

posesor al CI seria VN nr. 311205, cod numeric personal 1740316390706.

*****

Redactat in patru exemplare originale.

ANNA DURAN

Director general