Activitƒ£i extracolare la limba rom®nƒ

download Activitƒ£i extracolare la limba rom®nƒ

of 80

 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.543
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Activitƒ£i extracolare la limba rom®nƒ

Activit i n afara clasei la limba i literatura romn PLANUL LUCR RII

Pag.

INTRODUCERE..1. 0.1.Rolul si sarcinile muncii in afara clasei........................................................3. 0.2. Particularit ile muncii n afara clasei si extra colare...............................3. 0.3.Cerin ele pedagogice ale muncii in afara clasei si extrascolare..4. I. STUDIUL LIMBII SI LITERATURII IN AFARA CLASEI.6. 1.1. Con inutul i formele studiului limbii i literaturii n afara clasei 1.1.1. Lectura din afara clasei .10 1.1.1.1.Con inutul lecturii individuale n raport cu vrsta elevilor...11 1.1.1.2.Volumul lecturii din afara clasei...17 1.1.1.3.Modalitatea lecturii din afara clasei.19 1.1.1.4.ndrumarea lecturii din afara clasei.........................................................24 1.1.1.5.Eviden a i controlul lecturii din afara clasei...........................................31 1.1.1.6.Biblioteca colar ........................................................................................35 1.2.Activit i n afara clasei......................................................... ...........................39 1.2.1.Cercurile de elevi............................................................. ............................... 40 1.2.2.ndrumarea colectivului de elevi privind recoltarea de materiale pentru colec ii..................... ...................................................................................................49 1.2.3.Excursiile literare.............................................................................................51 1.2.4.Serile literare.....................................................................................................53 1.2.5.Concursurile literare........................................................................................55 1.2.6.Publica iile literare colare...............................................................................56 1.2.7.Consulta iile i medita iile................................................................................57 II.CONCLUZII........................................................ ...................................................59 III.ANEXE..................................................................................................................60 BIBLIOGRAFIE................................................................ ........................................70

INTRODUCERE 0.1.ROLUL I SARCINILE MUNCII N AFARA CLASEI Al turi de lec ie, care este forma principal de organizare a procesului de nv mnt, n practica muncii educative se folosesc i alte forme de activitate, organizate de coal sau de diferite institu ii extra colare. ntre acestea, munca n afara clasei i extra colar ocup un loc deosebit de important. Rolul acestora din urm este de a contribui la dezvoltarea personalit ii elevilor. Contribu ia pe care o poate aduce activitatea n afar de clas i de coal a elevilor la preg tirea lor pentru munca profesional de mai trziu i pentru via este deosebit de important . Prin aceste activit i, elevii se familiarizeaz cu munca i via a societ ii. Ele ofer elevilor posibilitatea de a aplica n practic cuno tin ele dobndite i de a cunoa te mai profund via a, printr-un contact nentrerupt i organizat cu diferitele ei aspecte. Activit ile amintite reprezint un mijloc complex i foarte indicat pentru a l rgi i nt ri preg tirea practic a elevilor. Necesitatea muncii n afara clasei i a celei extra colare a elevilor este determinat , n primul rnd ,de complexitatea sarcinilor instructiv-educative i de caracterul scopului educa iei: dezvoltarea intelectual a tinerei genera ii n vederea integr rii n realit ile vie ii sociale. Rolul i importan a ei decurg din locul pe care-l ocup n ansamblul procesului instructiv-educativ i din contribu ia pe care o aduce la dezvoltarea armonioas a elevilor. ntr-adev r, practica muncii educative arat c dezvoltarea armonioas a elevilor nu este posibil numai prin activitatea desf urat la lec ii, n clas . nsu irea cuno tin elor, dar mai ales formarea priceperilor i a deprinderilor, a unor tr s turi pozitive de voin i caracter, necesit organizarea unui vast sistem de ac iuni educative i completarea m surilor utilizate n procesul de nv mnt cu altele care s nlesneasc atingerea scopului urm rit. Necesitatea leg rii tot mai strnse a colii de via , a preg tirii elevilor pentru munca productiv , organizarea ra ional a timpului lor liber i nevoia stimul rii nclina iilor i aptitudinilor individuale ale acestora impun folosirea, n procesul muncii instructiv-educative, a unor forme de activitate variate i ct mai corespunz toare. Orice activitate desf urat de elevi n clas , n afar de clas sau n institu iile extra colare, n vederea realiz rii scopului educa iei, sub ndrumarea colii, constituie o m sur care face parte din sistemul muncii instructiv-educative, o verig din lan ul educa iei. Activitatea instructiv i educativ organizat , ndrumat i realizat de coal , mpreun cu elevii, n afara planului de nv mnt i a programelor colare, se nume te activitate n afar de clas . Astfel de activit i pot fi, de exemplu, manifest rile culturale din coal (serate, simpozioane, serb ri, concursuri, etc.),2

excursiile i vizitele, muncile de utilitate social etc. Activitatea multilateral de instruire i educare a copiilor, desf urat n cadrul diferitelor institu ii i organiza ii n afara colii, se nume te activitate extra colar . Asemenea institu ii sunt palatele copiilor, teatrele i bibliotecile pentru copii, etc. ntre munca n afar de clas i de coal , pe de o parte, i ntre activitatea desf urat la lec ii, pe de alta, exist o foarte strns leg tur . F r a fi o simpl continuare a lec iilor, f r a dubla sau a repeta procesul de nv mnt, activitatea n afar de clas i extra colar se leag organic de munca colii i serve te realiz rii sarcinilor instructive i educative ale acesteia. Prin ea se l rgesc, se adncesc i se fixeaz cuno tin ele, priceperile i deprinderile dobndite de elevi n procesul de nv mnt sau n afara acestuia. Marea varietate a formelor muncii n afar de clas i extra colare ofer un sprijin efectiv i multilateral realiz rii tuturor sarcinilor educa iei. Munca n afar de clas i de coal vine, cu alte cuvinte, s sprijine, s completeze i s des vr easc ac iunea desf urat de coal n cadrul procesului de nv mnt. Activitatea n afar de clas i de coal poate oferi un ajutor nsemnat n realizarea educa iei, n urm toarele direc ii: a) L rgirea orizontului de cultur general a elevilor, precum i stimularea interesului lor pentru diferitele ramuri ale tiin ei. b)ndrumarea i dezvoltarea intereselor i nclina iilor, a aptitudinilor de crea ie i a talentelor elevilor n diferite domenii ale culturii i artei. Dezvoltarea intereselor culturale i artistice ale elevilor, prin ndrumarea lecturii lor particulare, prin recomandarea unor spectacole de teatru, cinematograf etc.,prin discu ii, lectura presei etc. contribuie mult la ridicarea nivelului lor cultural i artistic. Urm rind mbog irea i adncirea cuno tin elor primite la lec ii, precum i aplicarea acestora n practic pe o scar tot mai larg , coala i institu iile extra colare contribuie, nu numai la instruirea elevilor, ci i la educarea lor n spiritul cerin elor societ ii. Legnd teoria de practic , d m tr inicie preg tirii elevilor i le u ur m ncadrarea de mai trziu, n munc i societate. Antrenarea copiilor n diferite activit i, cunoa terea i stimularea particularit ilor psihice individuale ale acestora, ncurajarea i promovarea lor contribuie la dezvoltarea personalit ii copiilor i asigur dezvoltarea lor multilateral i armonioas . Organizarea unor astfel de activit i variate, n care teoria i practica se mbin armonios, nlesne te n acela i timp ndrumarea i orientarea profesional a elevilor. Prin natura i formele ei de organizare, activitatea n afara clasei i colii sus ine dezvoltarea ini iativei, cultiv interesele i aptitudinile copilului i le ndrum n direc ia indicat de nclina iile sale i de cerin ele societ ii. Exercitarea aptitudinilor artistice ale elevilor n diferite activit i duce la l rgirea orizontului lor artistic, la dezvoltarea sim ului pentru frumos i la n elegerea frumosului din art , din natur i din via a social . c) O alt sarcin care revine muncii n afar de clas i de coal este atragerea i stimularea particip rii active a elevilor, pe m sura puterilor lor, la munca i la via a social . Punnd elevii n situa ia de a colabora la diferite ac iuni sociale, sau de a ndeplini anumite munci de utilitate social , i vom ajuta s n eleag , s pre uiasc munca i s se conving de faptul c pot fi i ei folositori societ ii noastre. Asemenea3

activit i ofer posibilit i multiple i variate, nu numai pentru consolidarea i adncirea cuno tin elor dobndite n coal , ci i pentru aplicarea lor n practic . d) Diferitele forme ale muncii n afar de clas i extra colare ofer posibilit i pentru mbog irea i aprofundarea reprezent rilor i no iunilor morale, pentru elaborarea unei conduite morale, pentru dezvoltarea noilor tr s turi de caracter prin participarea elevilor la munca de utilitate social , prin angrenarea lor la diferite ac iuni colective. Ele duc la nt rirea colectivului de elevi i la cre terea sim ului lor de solidaritate i r spundere moral . e) De o nsemn tate deosebit este i justa organizare a timpului liber al elevilor i recomandarea mijloacelor de distrac ie.Organizarea timpului liber nu nseamn suprimarea lui, ci analizarea energiei copiilor astfel ca ea s fie cheltuit ntr-un mod pl cut i util. G sind ocupa ii interesante i atr g toare pentru copil, instructive i recreative, orientnd ntr-o direc ie s n toas preocup rile, jocurile i distrac iile sale, i form m deprinderea de a utiliza ra ional timpul liber i prevenim n acest fel apari ia unor manifest ri negative n conduita copilului. Este necesar ns ca n decursul unui an colar s fie cuprinse din fiecare domeniu mai multe activit i, astfel ca sistemul muncii n afar de clas i de coal s permit realizarea treptat i contin