Abordarea pozitiva

of 51 /51

Embed Size (px)

description

Util tuturor educatorilor

Transcript of Abordarea pozitiva

 • 1ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Abordarea pozitiv\a comportamentelor

  copilului

  Expert Projects2015

 • Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei Abordarea pozitiv a comportamentelor copiilor / Holtis, UNICEF. - Iai : Expert Projects, 2015 ISBN 978-606-93911-1-2 159.922.7

  Autori: tefan Cojocaru (coord.), Ovidiu Bunea, Claudia Clicinschi, Alexandra Galbin, Iulia Zgan

  Ghid elaborat de HoltIS n cadrul Campaniei de participare colar Hai la coal! Coordonator din partea UNICEF: Luminia Costache

 • 3ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Cuprins

  Abordarea pozitiv\ a comportamentelor copiilor: limite, norme, valori ... 5

  Cui se adreseaz\ acest ghid? ...................................................................... 5

  Motto ......................................................................................................... 6

  Mesaje cheie .............................................................................................. 6

  Obiectivele ghidului .................................................................................. 7

  4D n abordarea pozitiv\ a comportamentelor copiilor ........................... 10Dragoste .......................................................................................................10Disponibilitate .............................................................................................12Direc]ie ........................................................................................................16Dozaj ............................................................................................................16Stiluri parentale ............................................................................................17Metodele de preven]ie .................................................................................20Metodele de interven]ie ...............................................................................22

  Metode de disciplinare ............................................................................. 25nv\]area unui comportament nou ...............................................................25nt\rirea comportamentelor dezirabile .........................................................26Eliminarea comportamentelor indezirabile ..................................................29Oferirea unui model .....................................................................................31Comunicarea eficient\ cu copilul ................................................................32Schema Comunic\rii ....................................................................................32Stilul dominant de nv\]are ..........................................................................34Importan]a feedback-ului .............................................................................35

  Regulile disciplin\rii pozitive .................................................................. 37

  Nevoia de limite ....................................................................................... 37

  Gre[eli pe care trebuie s\ le evi]i! ............................................................ 38

  Comportamentele provocatoare ale copiilor ............................................ 39Accesele de Furie .........................................................................................39}ipatul ..........................................................................................................39Lovitul [i primirea loviturii ..........................................................................40

  Reac]ii pozitive fa]\ de comportamentele provocatoare .......................... 43mbr\]i[\rile pot s\ ne ajute ..........................................................................43Pauza ............................................................................................................43

  n loc de concluzii .................................................................................... 45

  Bibliografie .............................................................................................. 46

 • 4ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

 • 5ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Abordarea pozitiv\ a comportamentelor copiilor:limite, norme, valori

  Cui se adreseaz\ acest ghid?

  Ghidul de fa se adreseaz cadrelor didactice i profesionitilor care interacioneaz cu copiii. Materialul a fost elaborat n cadrul Campaniei pentru participare colar Hai la coal!, pornind de la experienele acumulate i nevoile identificate n colile ZEP (Zone de Educaie Prioritar). Ghidul promoveaz importana abordrii pozitive i furnizeaz metode prin care se poate influena i direciona pozitiv comportamentul copiilor.

 • 6ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Motto

  Nu educi un suflet, nu educi un trup, ci un om;[i nu trebuie mp\r]it n dou\.

  (Montaigne)

  Mesaje cheie

  Abordarea pozitiv\ a comportamentelor copiilor reprezint\ o modalitateconcret\ de a-]i manifesta dragostea fa]\ de copil1; Abordarea pozitiv\ a comportamentelor copiilor se bazeaz\ pe nv\]area[i ncurajarea comportamentelor dezirabile; ntr-o lume plin\ de necunoscut, limitele creeaz\ siguran]\; Valorile nu exist\ pur [i simplu n mintea copilului. Acestea pot fi ns\nv\]ate pas cu pas de c\tre copil, de-a lungul a mai multor ncerc\ri [iexperien]e. Aten]ia acordat\ copiilor n momentul n care ei se poart\ firesc, i poateferi de a se da n spectacol pentru a ne capta aten]ia; De[i preven]ia este cel mai bun medicament, deseori sunt necesarestrategii de interven]ie pentru tratarea comportamentelor provocatoare alecopiilor; Autoritatea se construie[te ntre permisivitate [i reguli explicate.

  1 Prezentul material reprezint\ o selec]ie, sintez\ [i adaptare a informa]iilor publicate de HoltRomnia filiala Ia[i n volumele Cum s\ devenim p\rin]i mai buni. Manualul EducatoruluiParental, vol. 2 [i 3, (2011). Ia[i: Expert Projects.

 • 7ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Obiectivele ghidului

  Con[tientizarea rolului abord\rii pozitive a comportamentelor copiilor; n]elegerea abord\rii pozitive a comportamentelor copiilor ca pe o mo-dalitate de a ne manifesta dragostea fa]\ de copil; Cunoa[terea de metode [i tehnici specifice prin care s\ se poat\ influen]a[i direc]iona pozitiv comportamentul copiilor; nv\]area de metode constructive pentru tratarea comportamentelor ne-dorite ale copiilor (lovirea [i accesele de furie).

  S\ te ocupi de educarea unui copil este una dintre experien]ele cele maicomplexe, provocatoare, dar [i cele mai generatoare de satisfac]ii pe care o ofer\via]a. Este o mare responsabilitate cre[terea unui copil, astfel nct, el s\ devin\un adult s\n\tos, echilibrat [i capabil s\-[i ocupe locul n genera]ia urm\toare(Adler, 2011).

  Provocarea este cu att mai mare, cu ct contextul social sufer\ schimb\ri ntr-un ritm alert, politicile familiale [i educa]ionale sunt n plin proces de reformare,iar adul]ii care se ocup\ de cre[terea [i educa]ia copiilor sunt asalta]i cu o multi-tudine de metode educa]ionale a c\ror eficien]\ nu este o certitudine [i pentrucare, mai degrab\ se a[teapt\ testarea [i confirmarea (Mayer,1995; Sugai & Horner,1994; Taylor-Greene et al.1997; Walker et al.1995). Din punct de vedere alprincipiilor [i metodelor utilizate n educa]ia copiilor, putem spune c\ suntemntr-o perioad\ de tranzi]ie. Suntem instinctiv, tributari metodelor tradi]ionale pecare adul]ii de azi le-au asimilat n perioada copil\riei, dar n acela[i timp test\m[i noile metode care au ca scop formarea unei tipologii individuale diferit\ fa]\ decea pe care o cerea societatea de acum aproximativ 20 de ani. ns\, chiar dac\contextul social actual are preponderent nevoie de manifestarea unei alte categoriide calit\]i ale individului dect obedien]a, supunerea, tendin]a de uniformizare,principiile dup\ care evalu\m individul sunt acelea[i: caracterul, echilibrul, capa-citatea de adaptare [i integrare social\ [i respectarea lumii nconjur\toare.

  Prin urmare, provocarea care ia na[tere este cum s\ cre[tem copiii de azi, naceste condi]ii de tranzi]ie, pentru a fi adul]i adapta]i contextului n care tr\iesc.Att familia, ct [i [coala sunt puse n postura de a r\spunde provoc\rilor moderne,prin formularea de norme [i valori n rndul copiilor [i tinerilor (Greepsan, 1995).Familia din societatea actual\ are nevoie din ce n ce mai mult de un sprijin externpentru a se adapta acestor cerin]e, n condi]iile n care p\rin]ii reclam\ fie oincapacitate de gestionare a rela]iilor cu proprii copii, fie r\mn ata[a]i valorilorcare s-au transmis tradi]ional [i pe care le consider\ ca fundamentnd modelevalide de rela]ionare intrafamilial\ (Cojocaru, 2008).

 • 8ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  n cadrul cursurilor de Educa]ie Parental\, la ntrebarea Ce n]elege]i prinabordarea pozitiv\ a comportamentelor copiilor? printre r\spunsurile p\rin]ilors-au reg\sit r\spunsuri precum: disciplinare pozitiv\, oferirea de recompense,laude pentru ce face bine, dar [i aplicarea de pedepse corecte (Holt Romnia,2011). Discu]ia despre abordarea pozitiv\ a comportamentelor copilului este strnslegat\ de procesul de disciplinare al acestuia, mai exact este v\zut\ ca un principiual disciplin\rii.

  Uneori, n mod eronat, p\rin]ii/educatorii asociaz\ disciplina cu pedepsireasau pedeaps\ [i, ne]innd cont de situa]ia concret\, aplic\ tot felul de pedepseaspre [i violente pentru gre[elile de cele mai multe ori mici ale copilului. Adul]iipot exagera, f\r\ s\ ]in\ seama de gravitatea gre[elii sau de circumstan]e [i uit\ c\gre[elile copiilor sunt provocate de necunoa[tere, nu din inten]ie (Skiba & Pe-terson, 2003). ns\, no]iunea de disciplin\ trebuie asociat\ n primul rnd cuformarea, instruirea [i educarea copilului. Sensul ac]iunilor educa]ionale trebuies\ fie n ntregime pozitiv, respectiv acela de a sprijini nv\]area [i de a-l ajuta pecopil s\ mearg\ pe drumul cel mai potrivit pentru el (Kohn, 2006).

  Abordarea pozitiv\ a comportamentelor copiilor este n strns\ leg\tur\ cuobiectivele pe care le fix\m n procesul de disciplinare al copilului. Exist\ tenta]iade a considera c\ obiectivul major al disciplinei este eliminarea rezisten]ei co-pilului la solicit\rile adultului [i realizarea a ce i se cere f\r\ a se mpotrivi; cu altecuvinte, de a controla copilul. Folosirea de noi mijloace de disciplinare, ca deexemplu nlocuirea pedepsei corporale (survenit\ ca urmare la ce nu a f\cut bine)cu recompensa (primit\ pentru ce a f\cut bine) nu nseamn\ c\ avem [i un obiectivnou (Kohn, 2006). Scopul r\mne acela[i, respectiv de a determina copilul s\ fac\cum vrem noi. Abordarea pozitiv\ a comportamentelor copiilor ne ajut\ s\ orien-t\m scopul disciplinei c\tre copil. Tehnica celor patru ntreb\ri ne ghideaz\ s\determin\m acest scop.

  Disciplinare

  Scop

  Mijloace

  Pedeapsa corporal/

  recompensa

 • 9ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Scopul disciplin\rii trebuie s\ vizeze interesul copilului, nicidecum supunereaacestuia pentru a face ce vor adul]ii. De exemplu, n urma realiz\rii unui studiu nWashington D.C. cu copii mai mici de 5 ani, a reie[it faptul c\ supunereafrecvent\ este uneori asociat\ cu neadaptarea [i c\ un anumit grad de rezisten]\la autoritatea parental\ poate fi un semn bun (Kohn, 2013). De asemeneaautorul sus]ine c\, pentru a-i ajuta pe copii s\ devin\ oameni buni, este importants\ abandon\m strategiile autoritare n favoarea unor abord\rii bazate pe cooperare.Este imposibil s\ oferim sfaturi care s\ se potriveasc\ tuturor copiilor, descoperireade linii directoare ce pot fi adaptate n func]ie de situa]ia fiec\rei familii sau clasede elevi fiind necesar\. Angajamentul de a adopta un stil de educa]ie bazat pecolaborare ne oblig\ s\ fim aten]i [i la ce anume le cerem copiilor, nu doar latehnicile prin care i determin\m pe copii s\ fac\ ceea ce le cerem. De asemenea,ne oblig\ s\ ne schimb\m presupunerile legate de motiva]ia copiilor [i poate chiarcele legate de natura uman\, ne ndeamn\ s\ avem curajul s\ ne imagin\m cumarat\ lucrurile [i din perspectiva copiilor [i s\ le oferim acestora un cuvant de spusn propria lor via]\, renun]nd la o parte din control. La baza tuturor strategiilorcolaborative se afl\ nevoia de a transmite clar celor mici c\ nu este necesar s\ nec[tige aprobarea, c\ i iubim nu pentru ceea ce fac, ci pentru ceea ce sunt. Acestaeste, n fond [i la urma urmei, principiul de baz\ al parenting-ului necondi]ionat(Kohn, 2006).

  1. Cedorescsnveecopiluldinaceastexperien?2. Ceeacefaceulajutpecopilsnveeacestlucru?3. Existefectenegativegeneratedecomportamentulmeu?4. Dacesteaa,cepotsfacdiferit?

  Uncopilcareascultorbetedeprini,vaascultaorbeteidealii,

  carenuntotdeaunaaucelemaibuneintenii!

 • 10

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  4D n abordarea pozitiv\ a comportamentelorcopiilor

  Abordarea pozitiv\ a comportamentelor copiilor ]ine cont de patru ngredienteobligatorii:

  Dragoste

  Dragostea este ingredientul elementar n procesul de sprijinire al copiluluipentru a se dezvolta ca un individ s\n\tos [i adaptat (Gerhardt, 2006). Prezen]aacestui sentiment ne face s\-i iert\m ori de cte ori fac boac\ne, s\ avem curajul[i motiva]ia de a merge mai departe indiferent de condi]ii, s\ ac]ion\m ntr-omanier\ care nu ne place, dar care vizeaz\ binele copiilor sau s\ ne sim]im ferici]idoar uitndu-ne la ei.

  Orict de mult se informeaz\ adultul despre cum este mai bine s\-[i disciplinezecopilul [i care sunt cele mai eficiente metode n acest sens, dac\ pune n aplicaretot ce nva]\ f\r\ a transmite copilului [i sentimentul c\ este iubit, nu face altcevadect s\ transmit\ aspecte tehnice, mecanice care au [anse reduse de a fi in-teriorizate de c\tre copil.

  Copiii ar trebui iubi]i f\r\ nici un motiv anume. {i mai mult dect att, eitrebuie s\ simt\ c\ sunt iubi]i f\r\ motiv. Este sentimentul care nu trebuie con-di]ionat [i care trebuie s\ r\mn\ o constant\ n via]a lor, indiferent de ce ar face.Dragostea nu depinde de ct de cuminte e[ti, sau de faptul c\ e[ti cel mai bundin clas\, ci exist\ pur [i simplu [i este ingredientul cel mai fin, de care depindeforma final\ a viitorului adult. Cnd copiii simt aceast\ necondi]ionare a dragostei,se accept\ mai u[or pe ei n[i[i ca fiind oameni buni, lucru care constituie premizaunei dezvolt\ri armonioase.

  DragosteDisponibilitate

  DirecieDozaj

 • 11

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Copilul este iubit att pentru ceea ce este, ct [i pentru ceea ce face. Putemspune c\ primul tip de iubire nu este unul condi]ionat [i e ntlnit\ n cadrulfamiliei, n timp ce cel de-al doilea tip este unul condi]ionat [i este mai degrab\ntlnit n cadrul [colar (Kohn, 2013).

  l po]i iubi att de mult nct s\-i tolerezi [i s\-i accep]i tot ce face, s\-i g\se[tiscuze pentru toate comportamentele sale, indiferent dac\ acestea sunt d\un\toarepentru el [i pentru al]ii, f\r\ s\-i conte[ti vreo decizie sau f\r\ s\-l implici activ nvreo ac]iune. Sau, l po]i iubi foarte mult [i tocmai din acest motiv s\-i stabile[tilimite care i asigur\ siguran]\, s\-l nve]i consecin]ele lucrurilor pe care alege s\le fac\, s\-i conte[ti p\rerea cu argumente, etc.

  Foarte important, atunci cnd vorbim de iubirea fa]\ de copil, este [i rela]ia pecare o construim cu el (Reynolds & Miller, 2003). De foarte multe ori p\rin]ii/profesorii, spun despre rela]ia pe care o au cu copiii c\ este una de prietenie. Nueste nimic gre[it n a fi mai apropiat de copil, ns\ dac\ ]i dore[ti s\ fii prieten cucopilul, cu tot ce nseamn\ aceast\ rela]ie, trebuie s\-]i asumi [i faptul c\ vorexista [i momente, cnd te va trata [i te va judeca ca pe un prieten.

  {i asta cu att mai mult, cu ct uneori, din dorin]a de a te apropria de copil [ide a-l convinge s\ ]i se dest\inuie, poveste[ti despre propria persoana, mai multdect ar trebui copilul s\ [tie.

  Exist\ o limit\ foarte fin\, atunci cnd vine vorba de ct de mult te apropii dev\rsta copilului. Pn\ la un punct se creeaz\ o apropiere ntre adult [i copil, carel determin\ pe acesta s\ aib\ ncredere, iar dincolo de acel punct se pierderespectul (Kohn, 2013).

  Este mai indicat ca un adult s\-[i doreasc\ s\ fie p\rintele copilului, persoanala care acesta apeleaz\ cu ncredere [i f\r\ fric\, ori de cte ori simte nevoia s\discute cu cineva, s\ fie mai degrab\ un prieten.

  Esteimportantictiiubimicumiiubim

  Dacidoretisfiiprietencucopilultu,trebuiesiasumiifaptulcvorfiimomente,cndtevatrataitevajudecacapeun

  prieten.

 • 12

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Disponibilitate

  Disponibilitatea se refer\ la: Disponibilitatea de a fi atent la propriul copil; Timpul alocat pentru a petrece cu el, pentru a-l ngriji, a comunica [ipentru a-l educa; Deschiderea pentru a nv\]a n permanen]\ cum este cel mai potrivit s\petreci timp de calitate cu propriul copil; Atitudinea pozitiv\ fa]\ de copil.

  Disponibilitatea de a fi atent

  n cadrul cursurilor de Educa]ie Parental\, sus]inute de Funda]ia Holt Romnia-Filiala Ia[i, au fost situa]ii n care mamele au povestit cum au aflat despre fiicelelor (aflate la vrsta adolescen]ei) c\ sunt ns\rcinate, abia cnd acestea se aflau nluna a [aptea de sarcin\. ntreb\rile care vin ca o avalan[\ sunt de genul Cum esteposibil?, Cum de nu ]i-ai dat seama pn\ atunci?, Nu vi s-a p\rut suspect c\se ngra[\ a[a deodat\? etc. R\spunsurile toate subliniaz\ aceea[i concluzie: lipsaaten]iei (Holt Romnia, 2011).

  Desigur, e u[or s\ te cufunzi n grijile cotidiene [i s\-]i dedici timpul pentru alteactivit\]i sub pretextul c\ pentru copii m\ zbat, u[urat oarecum cu gndul c\sunt mari, se descurc\ [i singuri, nu trebuie s\ stai permanent cu ochii pe ei. Sentmpl\ ca familia s\ r\mn\ ntr-un plan secund, uneori un peisaj n careajungi seara pentru a te odihni, unde se acumuleaz\ noi for]e pentru a putea facefa]\ iure[ului de a doua zi (Holt Romnia, 2011).

  Pre]ul pentru cronicizarea acestei lipse de aten]ie, poate fi foarte scump.

  Acordnd aten]ie copilului, observnd micile am\nunte care se schimb\ ncomportamentul lui (alimenta]ie, stil de comunicare, tabieturi, aspect fizic, etc.),putem afla mult mai multe despre el, dect dac\ am sta la discu]ie ore n [ir.Aten]ia permanent\ acordat\ copiilor poate face ca adultul s\ observe din timpmodific\rile care apar n dezvoltarea acestuia, att de ordin fizic, emo]ional ct [icomportamental (Kohn, 2013).

  ns\, aten]ia acordat\ nu trebuie s\ devin\ sufocant\. Este util pentru copil s\[tie c\ cineva i d\ aten]ie, dar cnd aceasta ia forma unui control absolut, efectuleste invers. Copilul va ncepe s\ se ascund\, s\ disimuleze [i s\ se nstr\ineze.

  Ateniaesteceamaibunmetoddeprevenie!

 • 13

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Exist\ de cele mai multe ori, tendin]a de a ne concentra exclusiv asupraproblemelor. Ca p\rin]i sau profesori, este u[or s\ dobndim obiceiul de a observadoar comportamentele care ne sup\r\, acordndu-le astfel aten]ie negativ\ copiilorn majoritatea timpului. Cheia pentru abordarea pozitiv\ a comportamentelor estestabilirea unui fundament de aten]ie pozitiv\ [i ncurajare chiar de la nceputulvie]ii copilului nostru. Tuturor ne place s\ fim aprecia]i de oamenii la care ]inem.Recunoa[terea comportamentului pozitiv ncurajeaz\ repetarea acestui compor-tament [i sim]ul propriei valori. Aten]ia unui adult este extrem de important\pentru un copil, iar copiii, n marea lor majoritate, doresc s\ le fac\ pe placadul]ilor. Ei se simt bine fa]\ de ei n[i[i cnd le fac pe plac adul]ilor. Binen]eles,cu to]ii [tim c\ aten]ia pozitiv\ nu func]ioneaz\ ntotdeauna. Uneori, copiii sepoart\ inadecvat [i avem nevoie de tehnici concrete, de strategii [i de programespeciale pentru prevenirea problemelor emo]ionale, comportamentale ale copiilor(Sanders, 1999).

  Metodele pentru acordarea aten]iei pozitive

  Acordarea timpului special Adultul ar trebui s\-[i rezerve zilnic un timp special petrecut cu fiecarecopil n parte; Timpul special trebuie s\ fie destul de regulat astfel nct copilul s\ sebazeze pe el; Timpul special trebuie s\ fie centrat asupra dorin]elor [i nevoilor co-pilului.

  Ar\tarea aprob\rii Este necesar ca adultul s\-[i manifeste aprobarea, cnd copilul are uncomportament dezirabil. Copiii nu trebuie v\zu]i doar cnd gre[esc; Comportamentul dezirabil trebuie explicat. De ce este important [i caresunt consecin]ele faptului c\ proced\m ntr-un anumit fel; de exemplu:dac\ toat\ lumea ajut\ la cur\]enie, termin\m mai repede [i avem mai multtimp pentru pove[ti. Scopul ar\t\rii aprob\rii este s\ ncurajeze copilul s\ continue un com-portament anume.

  Cu to]ii avem nevoie de aten]ie, lucrul acesta fiind valabil [i pentru copiiino[tri. Acordarea [i primirea aten]iei reprezint\ o parte vital\ a existen]ei omene[ti.Ea este att de important\ nct copiii mai degrab\ se poart\ r\u pentru a ob]ineaten]ie negativ\ dect s\ nu ob]in\ nici un fel de aten]ie. Copiii pot fi ajuta]i s\ sepoarte adecvat dac\ le ar\ta]i c\ observa]i comportamentul pozitiv. Capacitatea de

  Acordaiateniepozitiv!

 • 14

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  a ar\ta aprobarea este o abilitate important\ a adultului [i un mijloc de abordarepozitiv\ a comportamentelor copilului. Scopul ar\t\rii aprob\rii este de a vancuraja copilul s\ continue un comportament anume (Holt Romnia, 2011).

  Disponibilitatea de timp

  Pentru cre[terea [i educa]ia unui copil este necesar timp fizic efectiv. Timppentru a te ngriji de nevoile lui de baz\, timp pentru a r\spunde la ntrebarea Dece? de mii de ori, pentru a experimenta tehnici de disciplinare pentru a o g\si pecea potrivit\, pentru a-l asculta, pentru a n]elege punctul lui de vedere [i pentru amonitoriza ac]iunile sale (Guryan, Hurst & Kearney, 2008). Perioada de timppetrecut\ cu copilul variaz\ n func]ie de vrsta acestuia. Un copil mic necesit\mai mult timp fizic pentru satisfacerea nevoilor de baz\ n timp ce un adolescentnecesit\ mai mult timp fizic pentru comunicare.

  nceperea procesului de disciplinare este un proces care nu sufer\ amnare.Zilele trec foarte repede, la fel [i anii [i toate amn\rile privind disciplinarea sevor reg\si n comportamentele indezirabile ale copiilor (Kohn, 2013).

  De asemenea, timpul special joac\ un rol foarte important n disciplinare.Indiferent de vrsta copilului, nu trebuie s\ treac\ nici m\car o zi f\r\ practicareatimpului special. Uneori, adul]ii [i fac foarte u[or timp pentru un musafir care avenit neanun]at, pentru o discu]ie cu o prieten\ care are o veste nou\, recuperndprin diminuarea timpului alocat copilului sub pretextul c\ discut\m alt\ dat\ c\nu mai avem timp acum. Disciplinarea copilului este un proces de durat\ [ipleac\ de la premiza c\ este mai bine s\ pierzi timpul acum cu acest proces, pentrua cstiga timp mai trziu (Kohn, 2006).

  Abordareapozitivacomportamentelorcopiiloresteunprocescare

  ncepeacum.

  Pentrudisciplinareacopiluluimaibinepierzitimpulacum,pentrua

  ctigatimpmaitrziu!(Kohn,2006)

 • 15

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  n cele 15 minute, petrecute doar cu copilul, f\r\ factori externi perturbatori(televizor, radio etc.) pute]i s\-l asculta]i, s\ discuta]i despre ce-l preocup\ pe el,s\ v\ juca]i sau pur [i simplu s\ sta]i mbr\]i[a]i. De asemenea, va fi mai u[or [ipentru noi s\ avem timp pentru noi n[ine, dac\ copilul [tie c\ exist\ [i un timppentru el (Hallberg & Klevmarken, 2001).

  Pentru copil, este important s\ [tie c\ are aten]ie exclusiv\. Cnd copilul nueste obi[nuit cu acest gen de aten]ie din partea adultului, cea mai bun\ metod\ dea ncepe este s\ st\m pur [i simplu cu copilul n timp ce el se joac\ lini[tit. Nupunem ntreb\ri [i nu d\m ordine, ci mai degrab\ i permitem copilului s\ deatonul (Kohn, 2013).

  Deschidere pentru a nv\]a n permanen]\

  Disponibilitatea se refer\ [i la deschiderea pe care o are adultul pentru a seinforma, pentru a testa metode de disciplinare, de a merge la cursuri pentru p\rin]i[i pentru a se documenta pe tema cre[terii [i educ\rii copilului.

  Dac\ plec\m de la ideea c\ trebuie s\ nv\]\m n permanen]\ s\ fim cei maibuni p\rin]i sau educatori ai copiilor, sunt toate [ansele ca acest lucru s\ se [intmple. Trebuie s\ nv\]\m s\ ne ngrijim copiii n cel mai potrivit mod cndsunt mici, cnd sunt adolescen]i [i trebuie s\ nv\]\m s\ ne ngrijim de ei n celmai potrivit mod cnd ei la rndul lor sunt p\rin]i. Doar dac\ avem deschiderea s\accept\m aceast\ idee, vom fi cele mai potrivite persoane s\ ne ngrijim de copiiino[tri.

  Disponibilitatea ca r\bdare

  Disponibilitatea din partea adultului se traduce [i ca r\bdare ca el, copilul, s\creasc\ [i s\ se dezvolte ntr-un ritm normal. Copiilor nu le spui o dat\ [i ein]eleg. Nu este att de u[or. Trebuie s\ repe]i, s\ reformulezi, s\ le aduci aminte[i toate astea cu calm [i r\bdare. Disponibilitatea de timp se refer\ [i la timpul ncare te preg\te[ti cum s\ le spui, n care te gnde[ti la nevoile lor, n care s\savurezi pur [i simplu procesul de disciplinare (Kohn, 2006).

  Niciozifr15minutedoarcucopilul!

  Sentimentuldeautosuficiendinparteaadultuluifaceru

  procesuluideabordarepozitivacomportamentelorcopilului.

 • 16

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Disciplinarea este n strns\ leg\tur\ cu nivelul de dezvoltare al copilului.Lipsa r\bd\rii din partea adultului [i presiunea exercitat\ asupra copilului de aface lucruri care dep\[esc capacitatea lui de n]elegere pe termen lung, duc laacumulare de frustr\ri [i la apari]ia sentimentului de fric\.

  Direc]ie

  Procesul de disciplinare este unul orientat spre anumite obiective. Direc]ia serefer\ la stabilirea obiectivelor acestui proces. Practic fiecare adult trebuie s\ sentrebe cum [i dore[te s\ fie copilul atunci cnd va deveni adult [i s\-[i structurezeprocesul de disciplinare n func]ie de r\spunsul pe care [i-l d\.

  Dac\ [i dore[te ca viitorul adult s\ fie responsabil, hot\rt, independent,cu ini]iativ\, capabil s\ ia decizii corecte trebuie s\ ncurajeze un stil dedisciplinare care s\-i permit\ copilului s\ exerseze dezvoltarea acestor abilit\]i [icapacit\]i, un stil de disciplinare axat pe participare activ\ [i ascultare.

  Dozaj

  Disciplinarea presupune s\-i oferi copilului, dar [i s\-i pretinzi anumite lucruri.i oferim dragoste, aten]ie, timp, resurse materiale, oportunit\]i, r\spunsuri, li-bertate, etc. i cerem n schimb s\ respecte limitele impuse, regulile stabilite decomun acord, etc. Dozajul se refer\ la ct de mult i ceri n raport cu ct i oferi.Aceste dou\ aspecte contureaz\ stilul parental sau stilul de educa]ie [i implicit [iprocesul de disciplinare al copilului (Frost, 2005).

  i adultul i copilul au nevoie ca regulile, limitele, experien]ele s fie n]elese i apoi asimilate. Acest lucru se ntmpl doar n timp i cu

  mult rbdare.

 • 17

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Stiluri parentale

  n func]ie de aceste dou\ variabile, respectiv ct cere p\rintele copilului [i cti ofer\, Elisabeta St\nciulescu men]ioneaz\ c\ majoritatea autorilor se raporteaz\la clasificarea pe care a propus-o psihologul Diana Baumrind [i se refer\ nprincipal la trei stiluri: stilul permisiv, stilul autoritar, stilul autoritativ(e) (St\n-ciulescu, 2002, p. 91).

  StilulpermisivCumsemanifest:

  Adultulpretindepuindinparteacopilului; Adultulofercopiluluifoartemultsuport; Existunnivelsczutdecontrol; ngeneralcopilulestelsatsfaccevreael,datfiind

  statutulsudecopil; Adultul consider cea mai mare valoare liberatea de

  expresie; Adultulareunnivelcrescutdetoleran; Adultul se consult cu copilul n luarea deciziilor i

  estefoartesensibillatotcefacecopilul; Copilulestepedepsitfoarterar.

  Efectepetermenlungasupracopilului: Dezvoltareauneiidentitiproprii; Personalitatecreativioriginal; Nivelcrescutalstimeidesine; Capacitatedezvoltatdealuadecizii; Manifestorezistensczutnfaatentaiilor; Arerealizrisuperficiale; Manifestaspiraiimici; ntmpindificultinaseadapta,datfiindfaptulc

  nuesteobinuitsrespectereguliilimite; Poatedaimpresiacesteuncopilproblemsau

  obraznic; Poatepreluacontrolulasupraadultuluicareseocup

  deeducaialui; Suntlipsiideautodisciplin; Potdeveninesiguri,tocmaidincauzalipseiregulilor

  dinviaalor.

 • 18

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Stilul autoritar

  Cum se manifest\: Adultul are a[tept\ri [i cerin]e foarte mari de la copil; Adultul manifest\ un nivel sc\zut de n]elegere [i ofer\

  foarte pu]in suport afectiv copilului; Valorile pe care adultul pune accentul sunt: ascultare,

  obedien]\ [i supunere; P\rin]ii repro[eaz\ copiilor apari]ia problemelor din

  familie; Nu respect\ independen]a [i individualitatea copilului; n\bu[\ toate pornirile creative ale copilului; Impune foarte multe reguli [i pedepse drastice pentru

  nerespectarea lor; Nu ofer\ explica]ii copilului [i nu negociaz\ cu acesta; Adultul consider\ c\ el [tie cel mai bine din prisma

  statului s\u de p\rinte/educator.

  Efecte pe termen lung asupra copilului:

  Devin ordona]i, disciplina]i cu respect fa]\ de autoritate; Are tendin]a de a fi perfec]ionist; Sunt inflexibili [i lipsi]i de ini]iativ\; Sunt ve[nic nemul]umi]i [i ac]ioneaz\ mereu cu frica c\

  pot gre[i; Sunt pu]in empatici [i neiert\tor cu cei care gre[esc; Au o stim\ de sine sc\zut\; Sunt irascibili; Manifest\ dificult\]i n stabilirea propriilor limite ca adult

  [i va manifesta intoleran]\ fa]\ de propria persoan\.

 • 19

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Stilulautoritativ(e)

  Cumsemanifest: Adultulareateptrirealistedelacopil; Adultulofersuportulafectivnecesarcopilului; Adultul explic copiluluimotivul stabilirii regulilor i

  limitelor; Stabilete reguli i consecine pentru nclcarea lor,

  mpreuncucopilul; Adultul este ferm, dar n acelai timp ncurajeaz

  independenacopilului; Adultulareoatitudineconstantfadecopil; ncurajeazparticipareaactivacopiluluiladeciziilei

  aciunilecarelprivesc.

  Efectepetermenlungasupracopilului:

  Rezultate pozitive si superioare pentru dezvoltareapersonalitiicopilului;

  Calitatea socializrii superioar fa de cea rezultatdinaplicarea stilului autoritar i a stiluluipermisiv lacopil;

  Esteresponsabiliiasumconsecinelefaptelorsale; Cultivrespectulistimadesine, Manifestncredereaiiniiativ; Dobndesc treptat libertatea de care au nevoie, dar

  cunoscntotdeaunailimitele; Esteechilibratemoional; Arecapacitateadealuadeciziiiasedescurcapecont

  propriu; Comunicbine,estecreativipozitiv; Arencrederenelitiesirespectepeceidinjur.

 • 20

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Aceste stiluri educative nu se reg\sesc n stare pur\. Ele se manifest\ n func]iede context, de momentul evolu]iei copilului sau de dispozi]ia p\rintelui. Putemspune despre un adult c\ i este caracteristic un anumit stil educativ, n func]ie demanifest\rile prezente n cea mai mare parte a timpului (St\nciulescu, 2002).

  Un adult responsabil, care se ocup\ de cre[terea [i educarea unui copil trebuies\ cunoasc\ att metode de preven]ie a comportamentelor nedorite, ct [i metodede interven]ie (Holt Romnia, 2011).

  Metodele de preven]ie

  Acest prim grup de metode reprezint\ tehnici care i ajut\ pe adul]i [i pecopii s\ st\pneasc\ comportamentul nainte ca o situa]ie s\ degenereze n conflictsau s\ conduc\ la pierderea controlului (Holt Romnia, 2005).

  Verifica]i nevoile de baz\:

  Copilului i este foame, este obosit sau este bolnav? Oricare dintre acestea saualte probleme pot s\-l fac\ pe un copil s\ devin\ nemul]umit [i iritabil. Unii copiiidevin iritabili n momente previzibile ale zilei.

  Verificainevoiledebaz; Comunicaiateptriclare; Reduceiplictiseala; Planificaitranziiile; Schimbaimediul; Modelaicomportamenteadecvate; Folosiisimulumorului; Oferiioalegerentredoualternative.

 • 21

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Comunica]i a[tept\ri clare:

  Copiii au nevoie s\ [tie ce comportamente a[teapt\ p\rin]ii. Instruc]iuniletrebuie s\ fie ct mai simple posibil folosind cuvinte pe care copilul le n]elege,vorbind clar, men]innd contactul vizual pentru a fi siguri c\ a]i c[tigat aten]iacopilului (Becker, Madson, Arnold, & Thomas, 1967). Spune]i-i copilului de ceeste important comportamentul. Dup\ ce v-a]i exprimat clar a[tept\rile, ncerca]is\ repeta]i cu copilul comportamentul dorit dac\ situa]ia este adecvat\. De exem-plu: Cnd suntem la cump\r\turi, vreau s\ stai lng\ mine [i s\ ma aju]i ]inndcutia cu mncare pentru c\]el. Te rog s\ nu insi[ti s\ cump\r\m alte lucruri care nusunt pe list\.

  Reduce]i plictiseala:

  Unii copii devin agita]i cnd se plictisesc. Implicarea lor ntr-o activitate sauconversa]ie interesant\ le va redirec]iona energia.

  Planifica]i schimb\rile:

  Mul]i oameni, mai ales copiii au dificult\]i cnd activit\]ile se schimb\ f\r\ afi avertiza]i (Fishbein & Wasik, 1981). Preg\tirea copilului pentru schimbare(Dup\ ce ]i termini lec]iile, te rog s\ faci ni[te cump\r\turi) [i implicarea lui nactivitatea urm\toare (Po]i s\ alegi ce vrei pentru tine: pr\jitur\ cu fri[c\ sauciocolat\?) poate s\ u[ureze acest stres.

  Schimba]i mediul:

  Mediul poate fi schimbat (ndep\rtat, ad\ugat sau rearanjat) pentru a evitacomportamentul inadecvat. De exemplu, dac\ un copil se uit\ la televizor cnd [iface temele, acesta poate fi mutat n alt\ camer\. Face]i n a[a fel nct mediul s\se adapteze nevoilor copilului (Kohn, 2006).

  Modela]i comportamentul adecvat:

  Copiii imit\ comportamentul celorlal]i. Ar\ta]i-le copiilor cum dori]i s\ sepoarte. Copiii nva]\ din ceea ce v\d. Dac\ ei v\d comportamente adecvate, se vorpurta adecvat.

  Folosi]i sim]ul umorului:

  De multe ori, momentele poten]ial dificile pot fi u[urate folosind sim]ul umo-rului, o glum\ sau o mbr\]i[are. Uneori trebuie s\ ne destindem.

 • 22

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Oferi]i o alegere ntre dou\ alternative:

  Cnd i oferi]i unui copil o alternativ\ aceasta l ajut\ s\ simt\ c\ de]inecontrolul asupra vie]ii sale [i ne ajut\ s\-i c[tig\m cooperarea. ntreba]i-l pecopil: Ce ai dori s\ lu\m cu noi n parc: bicicleta sau mingea?

  Metodele de interven]ie

  Tehnicile de preven]ie ajut\ adultul s\ abordeze [i s\ sprijine comportamentulcopilului nainte ca el s\ cauzeze probleme. Tehnicile de interven]ie ajut\ adultuls\ ndrepte comportamentul copilului dup\ ce acesta a avut un comportamentindezirabil (Holt Romnia, 2005).

  nlocuirea:

  Un copil care se joac\ cu ceva inadecvat vrstei lui poate primi un obiectnlocuitor. De exemplu, un copil de 10 ani se joac\ cu ma[ina de g\urit care ar\mas nestrns\ dup\ ce a fost folosit\. Lua]i-i ma[ina de g\urit [i permite]i-i s\fac\ o alt\ activitate care-i face placere, ca de ex. s\ se joace cu mingea.

  ndep\rtarea fizic\ [i redirec]ionarea:

  ndep\rta]i fizic copilul de situa]ia periculoas\ sau ndep\rta]i obiectul, apoiredirec]iona]i joaca copilului. Mul]i p\rin]i folosesc aceast\ metod\ cnd copilulse afl\ ntr-o situa]ie primejdioas\.

  nlocuirea; ndeprtareafiziciredirecionarea; Enunareamotivelor; Ignorarea; Enunareapropriilorsentimente; Consecinelenaturale; Consecinelelogice; Ascultareasentimentelor.

 • 23

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Enun]area motivelor:

  Copilul va fi descurajat n repetarea unui comportament nedorit doar prinsimpla argumentare a acestuia, eviden]iind pericolul la care se expune: Cu]itelesunt pentru a t\ia cu ele, nu pentru a fi folosite pe post de spad\. Uneori simplainforma]ie va fi suficient\ pentru a schimba comportamentul.

  Ignorarea:

  Uneori cel mai bine este s\ ignor\m comportamentele deranjante scurte carenu sunt periculoase sau distructive. Oricum, pentru a fi eficient, un p\rinte trebuies\ foloseasc\ aceast\ metod\, consecvent. Dac\ un copil se arunc\ pe podea [i ]ip\de cte ori aude cuvntul Nu, pute]i alege s\ ignora]i acest comportament. Dac\copilul face ceva care v\ sup\r\ [i dori]i s\ ignora]i acest lucru, va trebui s\ v\ndep\rta]i ct mai discret cu putin]\. Nu trebuie s\ par\ c\ acest comportamentv\ afecteaz\. Dac\ ve]i reac]iona altfel fa]\ de copil, este posibil ca el s\ intensificecomportamentul inacceptabil pentru a v\ determina s\ reac]iona]i cum se a[teapt\el s\ o face]i. Dac\ ave]i dificult\]i n ignorarea anumitor comportamente, pute]incerca s\ c[tiga]i interesul copilului indirect pentru o alt\ activitate. Aceasta seface angajndu-v\ dumneavoastr\ de unul singur ntr-o activitate care crede]i c\ i-ar placea [i lui. L\sa]i ca interesul dumneavoastr\ pentru acea activitate s\-l atrag\pe copil. Nu v\ uita]i la copil [i nu ncerca]i s\-l implica]i ntr-o manier\ direct\.

  Enun]area propriilor sentimente: Folosi]i Mesajele eu.

  Afirma]ia M\ sup\r cnd v\d hainele mpr\[tiate pe podea pentru c\ este greude f\cut ordine va ob]ine o reac]ie mai cooperant\ din partea copilului dect Iarnu ai strns hainele! De cte ori trebuie s\-]i aduc aminte s-o faci?

  Consecin]ele naturale:

  Consecin]ele naturale sunt efectiv consecin]ele Naturii cu care noi suntemfamiliariza]i, dar pe care copilul nc\ le nva]\. Dac\ plou\ [i nu avem umbrel\ saumanta de ploaie, ne vom uda. Dac\ l\s\m o triciclet\ afar\, ea poate rugini. Dac\l\s\m o pr\jitur\ pe podea, cinele o va mnca. Dac\ alerg\m pe o podea alu-necoas\, s-ar putea s\ c\dem. Copiii no[tri au nevoie s\ nve]e c\ exist\ consecin]eca urmare a comportamentului lor, att naturale ct [i logice.

  Dac\ o consecin]\ afecteaz\ siguran]a copiilor no[tri, prima noastr\ obliga]ieeste s\-i protej\m.

  Consecin]ele logice:

  n acest caz p\rin]ii controleaz\ consecin]ele. Dac\ un copil nu dore[te s\ seculce la ora stabilit\ de c\tre p\rin]i datorit\ implic\rii sale n joc, se poate reduce

 • 24

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  timpul de joac\ nainte de ora de culcare. Dac\ ntrzie frecvent la [coal\, copilulpoate fi trezit mai devreme.

  Ascultarea sentimentelor:

  Fiul dumneavoastr\ intr\ n cas\, [i arunc\ haina pe jos [i ncepe s\ se certe cufratele lui. Pute]i spune Pari sup\rat (mai degrab\ dect Mircea, vino imediataici [i las\-l n pace pe Dan), ceea ce va duce la o discu]ie constructiv\ [i larezolvarea problemei. Aceasta i comunic\ copilului faptul c\ sunte]i de partea lui.

  Controlul comportamentului necesit\ r\bdare, tact [i creativitate. {i adul]ii facgre[eli. Dac\ o anumit\ metod\ nu d\ rezultate, opri]i-v\, apoi reevalua]i situa]ia[i ncerca]i o alt\ abordare.

  Reexamina]i-v\ valorile [i convingerile referitoare la comportament; ntreba]i-v\ dac\ copilul este capabil s\ fac\ ceea ce se a[teapt\ de la el,lund n considerare vrsta lui [i etapa de dezvoltare n care se afl\;

  Exist\ unele mprejur\ri de familie sau surse de stres la care copilulreac]ioneaz\?

  Copiii ne ofer\ multe ocazii de a ne ocupa de comportamentul lor. Cndproceda]i gre[it ntr-o anumit\ situa]ie, data urm\toare folosi]i-v\ de cele patruntreb\ri, pentru a reevalua modalitatea de ac]iune astfel nct copilul s\ nve]eceea ce dorim s\-i transmitem.

 • 25

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Metode de disciplinare

  Disciplinarea este procesul de nv\]are a unui comportament adecvat, carenecesit\ mult timp, r\bdare, tact [i aten]ie din partea adultului (Nelsen, Escobar,Ortolano, Duffy, & Owen-Sohocki, 2001).

  nv\]area unui comportament nou

  nv\]area unui comportament nou, presupune parcurgerea unor etape, conformBoti[ & T\r\u (2004):

  1. Definirea comportamentului care se dore[te a fi nv\]at: nainte demas\ este necesar s\ ne sp\lam pe mini, pentru a nu ne mboln\vi;

  2. Se desparte comportamentul n secven]e foarte mici: suflec\m mne-cile, ud\m mnu]ele, le d\m cu s\pun, cl\tim, ne [tergem [i ne aranj\mmnecile;

  3. ndrum\m copiii oferindu-le sprijin fizic, explica]ii verbale [i un modelde cum se face; ndrumarea se retrage, pe m\sur\ ce comportamentul noueste asimilat de c\tre copil;

  4. Oferim recompense chiar dac\ nu face lucrurile perfect, pentru a ncurajacopilul s\ repete comportamentul; pe m\sur\ ce copilul deprinde com-portamentul, recompensele vor fi din ce n ce mai rare pn\ la epuizare.

  Metodelededisciplinareajutcopiluls:

  nveeuncomportamentnou; Consolidezeuncomportamentdejadobndit; Motiveze copilul pentru a avea un comportament

  dezirabil.

 • 26

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  nt\rirea comportamentelor dezirabile

  Educa]ia copilului este o permanent\ provocare [i aproape fiecare adult care seocup\ de ngrijirea unui copil simte nevoia s\ g\seasc\ o re]et\ universal\ n acestdomeniu care s\ func]ioneze ca prin magie. Doar c\ re]eta magic\ nu exist\ [i totce r\mne de f\cut este s\ fim tot timpul preg\ti]i s\ r\spundem adecvat.

  Atunci cnd dorim repetarea unui comportament de c\tre copil, una dintremetodele cele mai des folosite este oferirea de recompense.

  Recompensa apare imediat dup\ manifestarea unui comportament a c\ruirepeti]ie dorim s\ o ncuraj\m (Brazelton & Sparrow, 2008). Recompensele suntparticularizate pentru fiecare copil. Unii v\d ca o recompens\ primirea uneibomboane, n timp ce al]ii se bucur\ de o juc\rie sau de vizionarea unui programla televizor.

  Esteimportantsobserviisapreciezintotdeauna,nmodadecvatrealizrilecopiluluitu,precumisieioatitudine

  potrivitatuncicndsituaiaocere.(Dolean&Dolean,2009)

  Recompenselepotfi(Dolean&Dolean,2009): Alimente:dulciuri,meniulpreferatetc. Distincii:diplome,buline,feeveseleetc. Posesiunitemporarealeunorobiecte; Activiti stimulatoare; vizionarea unui program TV,

  accesul lacalculator,mersul ntrun loc ncarecopilul idoreteetc.

  Recompensesociale;lauda,zmbetul,mbririleetc.

 • 27

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Recompensa este un instrument eficient dac\ se supune unor reguli: Trebuie oferit\ pentru a modela comportamentul [i educa]ia copilului, nuca un element de condi]ionare permanent\; Trebuie oferit\ dup\ desf\[urarea comportamentului (pentru c\ ai avutr\bdare [i m-ai a[teptat f\r\ s\ deranjezi pe cineva, o s\ mergem o or\ laspa]iul de joac\), nu promis\ nainte (dac\ m\ a[tep]i f\r\ s\ deranjezi pecineva, o s\ mergem o or\ la spa]iul de joac\); cnd recompensa esteanun]at\ din timp copiii se focalizeaz\ mai mult pe ceea ce urmeaz\ s\primeasc\, dect pe ceea ce fac; Este semnificativ\ pentru copil; degeaba i propui copilului o ie[ire nparc, dac\ aceasta nu l intereseaz\; Survine imediat dup\ efectuarea comportamentului dezirabil; cnd dis-tan]a dintre comportament [i recompens\ este una mare, ea [i pierde dinvaloare: dac\ nve]i foarte bine, la var\ ]i iau biciclet\; Nu se suprapune cu motiva]ia deja existent\ a copilului; dac\ copiluldore[te s\ deseneze [i este entuziasmat s\ fac\ lucrul acesta, nu l mairecompens\m, pentru a p\stra pl\cerea de a face un lucru (acesta este [iscopul recompensei) [i pentru a nu-i muta aten]ia pe beneficiile efectu\riiactivit\]ii (care este un pas pentru atingerea scopului); Este nso]it\ de specificarea concret\ a comportamentului care a determinatob]inerea ei: pentru c\ ai f\cut cur\]enie n camera ta, po]i merge n ora[ cucolegii t\i; Este disponibil\ [i real\; ai promite copilului cump\rarea unui lucru, pecare [ti]i din start c\ nu vi-l permite]i, nu poate dect s\ nasc\ dezam\gire [inencredere n copil; Se aplic\ imediat, n faza de nv\]are a unui nou comportament [i apoineregulat, n faza de consolidare a unui comportament; Se folose[te n mod sporadic pentru a nu ajunge s\ fie predictibil\ pentrucopil; dac\ recompensa devine predictibil\ pentru copil, motiva]ia de a maiface acel lucru scade odat\ cu eliminarea ei.

  {apte pa[i pentru ncurajarea comportamentului pozitiv (Holt Romnia, 2005,p. 242):

  Observa]i; Acorda]i aten]ie [i prin apropriere fizic\; Stabili]i un bun contact vizual; Zmbi]i; L\uda]i comportamentul; Fi]i afectuos (aceasta poate include semne de afec]iune, ca de exempluo mna pus\ pe um\r sau o mbr\]i[are); Repeta]i mesajul ntr-o manier\ diferit\.

 • 28

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Observa]i. Dac\ dorim cu adev\rat s\ ncuraj\m comportamentul pozitiv, trebuies\ ncepem prin a-l observa. Cnd recunoa[te]i [i aprecia]i comportamentul pozitiv,este mai mult ca probabil c\ el va continua.

  Acorda]i aten]ie [i prin aproprierea fizic\. Apropierea fizic\ arat\ faptul c\aprobarea este personal\ (Dolean & Dolean, 2009). Chiar [i ceva simplu ca deexemplu un mul]umesc este amplificat prin apropierea fizic\. ncerca]i acestexperiment acas\: ruga]i-v\ partenerul sau un prieten s\ stea n partea opus\ acamerei fa]\ de dumneavoastr\ [i spune]i ceva dr\gu]. Apoi, ruga]i-l s\ steaaproape de dumneavoastr\ [i repeta]i acelea[i cuvinte. Ve]i putea sim]i diferen]a.O regul\ bun\ este s\ v\ pozi]iona]i la o distan]\ de aproximativ un metru decopilul dumneavoastr\ cnd i vorbi]i. Aceasta nseamn\ c\ va trebui s\-l c\uta]in camera cealalt\ sau n curte. Face]i aceasta merit\ efortul.

  Stabili]i un bun contact vizual. Aceasta este o regul\ de baz\, dar este sur-prinz\tor ct de des o uit\m. L\sa]i copilul s\ [tie c\ vorbi]i cu EL n mod special.Sta]i fa]\ n fa]\ cu copilul, chiar ntoarce]i-v\ cu tot corpul spre el, dac\ esteposibil. Aceast\ ac]iune i comunic\ copilului c\ ave]i de spus ceva deosebit,important [i numai pentru el.

  Zmbi]i. Expresiile noastre faciale comunic\ deseori cel mai important mesaj.Este important s\ nt\rim ceea ce spunem printr-un mesaj facial adecvat deexemplu un zmbet.

  L\uda]i comportamentul, nu copilul. Ar\ta]i aprobare pentru ceea ce a f\cutcopilul. Copiii au nevoie s\ [tie de ce sunt l\uda]i, ce au f\cut pentru a meritaaceast\ aten]ie. De exemplu: Mi-a pl\cut felul n care ]i-ai strns hainele [i le-aipus n dulap, este mai bine dect E[ti un b\iat bun.

  Aceast\ nevoie este foarte diferit\ de nevoia copilului de a [ti c\ l accepta]i [il iubi]i necondi]ionat pentru cine este el, indiferent de modul n care se poart\.

  Fi]i afectuo[i. Copilul dumneavoastr\ va sim]i c\ este l\udat, apreciat [irecompensat cnd l mngia]i pe spate, l mbr\]i[a]i sau l s\ruta]i; Repeta]i mesajul ntr-o manier\ diferit\. Repetarea mesajului ntr-o ma-nier\ diferit\ ajut\ ca mesajul s\ se men]in\ proasp\t, nou [i clar.

 • 29

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Acorda]i aten]ie pozitiv\ ct mai repede posibil dup\ comportament!

  Pentru a fi eficient\, aten]ia pozitiv\ trebuie s\ fie acordat\ aproape imediatdup\ recunoa[terea comportamentului pozitiv. Dac\ trece]i pe lng\ camera lui [i-l vede]i pe fiul dumneavoastr\ mp\turindu-[i hainele sau aranjndu-[i c\r]ile,l\uda]i-l imediat. Copilul va [ti imediat ce sim]i]i fa]\ de ceea ce face, iar nv\]areava fi sporit\. Nu amna]i aprecierea pentru mai trziu, nici m\car pentru cinciminute. Asigura]i-v\ c\ nu face]i comentarii sarcastice sau nechibzuite.

  Eliminarea comportamentelor indezirabile

  Disciplina nu se refer\ la aplicarea de pedepse copilului, ci la corectitudine nintroducerea [i urm\rirea respect\rii regulilor. Cnd pedepsim copiii, i penaliz\mpentru comportamentul lor inadecvat. Pedeapsa i face r\u copilului, att fizic, ct[i psihic, prin pierderea stimei de sine, fric\, anxietate sau vin\. Ea depreciaz\importan]a copilului ca fiin]\ uman\. Pedeapsa poate avea o eficien]\ temporar\n stoparea comportamentului inadecvat, dar efectul s\u negativ asupra s\n\t\]iiemo]ionale a copilului face ca ea s\ nu fie o unealt\ potrivit\ pentru rolul dep\rinte eficient. n plus, tehnicile de pedepsire sunt din ce n ce mai greu deaplicat, pe m\sur\ ce copilul cre[te [i ncepe s\ reac]ioneze.

  Scene n care p\rin]ii sanc]ioneaz\ gre[elile inten]ionate sau nu, compor-tamentele-problem\ ale copiilor prin lovire sau insulte, nu sunt tocmai rare; suntpoate mai pu]in vizibile n public [i consumate mai des n intimitatea casei, suntscene n care copilul devine ]inta crizelor de nervi [i exager\rilor parentale, nurma c\rora nu nv\]a nimic constructiv, ci r\mne speriat [i umilit.

  Nu este recomandat\ n nici un caz b\taia!!!

  Ce se ntmpl\ dac\ p\rintele are reac]ii evident exagerate fa]\ de copilul carea f\cut o gre[eal\ minor\, care, curios s\ [tie cum este f\cut\ ma[inu]a, o dez-membreaz\, stricnd-o, sau sparge din neaten]ie sau nendemnare un lucru dincas\? Dispropor]ia dintre cauz\ [i efect sperie copilul. Este un fel de mecanismmental primitiv, de tip alb-negru, prin care se transmite celui mic faptul c\ lumeaeste alc\tuit\ din opozi]ii asupra c\rora nu are nici un control. Dac\ nu ai o scar\de valori, dac\ nu ierarhizezi gravitatea unei fapte a copilului [i faci scandalpentru orice fleac, ac]ionezi primitiv (Holt Romnia, 2011).

 • 30

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Copilul nu reu[e[te nici el s\ ierarhizeze gravitatea faptelor sale. Este evidentc\ orice ar face, din curiozitate sau nendemnare fireasc\, este imposibil ca el s\nu gre[easc\ niciodat\. Deci este sortit mereu s\ fie imperfect, s\ fie obiect alcerturilor [i curnd va [i nv\]a acest lucru att de bine, nct nu-i va mai p\sa dac\gre[e[te, pentru c\, orice ar face va fi admonestat, certat, devalorizat. Concluzialui va fi aceea c\ nu are rost s\ se mai str\duiasc\.

  Pedeapsa creeaz\ efecte secundare negative cum sunt: resentimentele, frica,represaliile (revan[a, legea Talionului) [i nesiguran]a.

  Dac\ totu[i, n ultim\ instan]\, cnd toate celelalte metode de disciplinare suntepuizate, pedeapsa se impune ca fiind necesar\, ar fi de un real folos s\ ne punemdin nou cele patru ntreb\ri [i cu siguran]\ r\spunsurile ne vor ajuta s\ aplic\mpedeapsa corect\ [i f\r\ urm\ri negative/nefaste asupra copilului.

  Cunoa[terea consecin]elor unui comportament indezirabil poate fi considerat\un instrument n abordarea pozitiv\ a comportamentelor copiilor, doar dac\ sesupune unor reguli:

  Respect\ [i protejeaz\ s\n\tatea [i integritatea fizic\ a copilului; pedeapsanu nseamn\ n nici un caz b\taie, lipsirea de hran\ sau orice alt\ ac]iunecare s\-i provoace r\u copilului. Scopul vizeaz\ ndreptarea unui com-portament indezirabil al copilului [i con[tientizarea de c\tre acesta a uneiconsecin]e fire[ti care nso]e[te respectivul comportament; Este n acord cu gravitatea faptei copilului; o consecin]\ nesemnificativ\pentru copil ce urmeaz\ unui comportament indezirabil l nva]\ pe acestac\ nu se ntmpl\ mare lucru, dac\ repet\ comportamentul, n timp ce unamult prea sever\ poate na[te frustr\ri. Este inutil s\-l pedepse[ti o lun\pentru c\ nu [i-a f\cut lec]iile ntr-o zi; Este aplicat\ pentru a corecta un comportament care poate face r\u co-pilului [i nu pentru a pedepsi nesupunerea manifestat\ de copil fa]\ decerin]ele adultului (Kohn, 2006); Este n acord cu vrsta [i nivelul de dezvoltare al copilului; ea poate variade la o expresie sup\rat\ a fe]ei, atitudinea de ignorare sau un repro[ [i pn\la o interdic]ie; Se aplic\ imediat dup\ s\vr[irea comportamentului indezirabil; cunoa[-terea efectelor unor comportamente indezirabile [i pierde nsemn\tateadac\ survine la o perioad\ mare de timp dup\ s\vr[irea faptelor [i pentrumai multe fapte odat\. Este ineficient ca imediat dup\ ce copilul a gre[it, s\

 • 31

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  ne amintim de toate gre[elile pe care le-a f\cut n ultima lun\ [i s\-l pedepsimpentru toate; Este pe ct posibil negociat\ cu copilul; este indicat ca n momentele decalm, adul]ii s\ discute cu copiii [i s\ fixeze mpreun\ ce consecin]e potsurveni, pentru anumite comportamente. Astfel, copilul [tie la ce s\ sea[tepte [i are [ansa de a opta pentru un comportament sau altul; Este aplicat\ comportamentului, nu copilului; nu judec\m [i nu etichet\mnegativ copilul [i i permitem s\ con[tientizeze c\ s-a comportat inadecvat;explic\m comportamentul [i discut\m despre implica]iile acestuia, f\r\ s\ne adres\m copilului cu apelative gen prost, nu e[ti n stare de nimic,a[a faci tot timpul, etc. care vizeaz\ persoana lui. Se analizeaz\ com-portamentul [i se discut\ despre consecin]ele lui; Dup\ ce este finalizat\, este discutat\ cu copilul, astfel nct acesta s\asocieze n mod corect comportamentul cu consecin]a; dup\ ce copilulsuport\ consecin]ele comportamentului lui, discut\m cu el nc\ o dat\,punnd accentul pe ce ar trebui s\ fac\ dect s\ nu fac\; Este ntotdeauna nso]it\ de asigurarea pe care o d\ adultul copilului c\este iubit; indiferent de comportamente indezirabile practicate, este im-portant s\ transmitem copilului c\ este acceptat [i iubit [i c\ uneori estenecesar s\ ac]ion\m ntr-o manier\ care, pe termen lung, l ajut\; Este individualizat\; pentru acela[i comportament indezirabil, pedepselevor fi diferite, n func]ie de vrsta copilului [i de capacitatea lui de n]elegerea efectului produs [i de temperamentul copilului; provocarea const\ nalegerea aplic\rii celei mai potrivite consecin]e, pentru fiecare compor-tament al propriului copil.

  Oferirea unui model

  Adul]ii care se ocup\ de educa]ia [i ngrijirea copiilor sunt modelele pe care decele mai multe ori copiii le urmeaz\. La maturitate, copiii de acum, vor fi oglindaautocontrolului de care dau dovad\ adul]ii [i vor promova acela[i stil de via]\ pecare l-au experimentat n cadrul familiei.

  Copiii interiorizeaz\ [i perpetueaz\ modul n care se comunic\ n familie,modalitatea de luare a deciziilor, modalitatea n care se realizeaz\ managementulstresului, furiei [i al situa]iilor de criz\ [i chiar modalit\]ile de auto-ngrijire alefiec\rui membru din familie. Pentru a nu contraria [i pentru a nu strni confuzie nmintea copilului, ceea ce promoveaz\ adultul prin vorbe este util s\ fie sus]inut [iprin fapte. Degeaba adultul i explic\ copilului ct de mult a muncit s\ fac\cur\]enie [i ce important este ca el s\ o p\streze [i s\ respecte munca lui, dac\ ella rndul lui intr\ nc\l]at sau [i las\ hainele n dezordine, sau degeaba i explic\

 • 32

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  c\ nu este bine s\ ]ipe cnd are o problem\, dac\ el reac]ioneaz\ n acela[i fel lapropriile provoc\ri.

  Abordarea pozitiv\ a comportamentelor copiilor este ntr-o strns\ leg\tur\ cu: modul n care adultul comunic\ cu el; starea emo]ional\ a adultului; comportamentul adultului.

  Comunicarea eficient\ cu copilul

  Copiii interiorizeaz\ [i imit\ comportamentele p\rin]ilor, implicit [i modalitateade comunicare pe care ace[tia o adopt\. Modul n care p\rin]ii transmit mesaje,ascult\ [i dau feedback este preluat n mod automat [i incon[tient de c\tre copil, pede o parte, iar pe de alt\ parte direc]ioneaz\ comportamentul copilului.

  Schema Comunic\rii

  Aceasta este schema general\ a comunic\rii, pe care, de aceast\ dat\, dorim s\o analiz\m din prisma teoriilor de programare neuro-lingvistic\ (NLP) care sus]inc\ succesul procesului de comunicare este n responsabilitatea celui care comunic\(Dilts, 2008). Desigur, acest material nu contrazice teoriile clasice ale comunic\rii(care mparte responsabilitatea pentru reu[ita comunic\rii ntre transmi]\tor [ireceptor), ci doar propune o abordare a comunic\rii dintre adult [i copil dintr-oalt\ perspectiv\.

  Tran

  smit

  or

  Rec

  epto

  r

  Mesaj

  Feed-back

  Canal de comunicare

 • 33

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Mesajul

  Prin urmare, din prisma teoriilor NLP, cnd dou\ persoane comunic\ [i dac\una n]elege mesajul transmis ntr-un mod gre[it, nu este vina ei, ci a acelui carea transmis mesajul, pentru c\ nu a ales cea mai potrivit\ manier\ de comunicare(Bandler, 2008).

  Dac\ ar fi s\ transpunem acest principiu de comunicare n rela]ia adult-copil,principalul vinovat pentru nen]elegerea mesajului de c\tre copil este adultul.

  Practic, atunci cnd i spune de nenum\rate ori copilului s\ fac\ un anumitlucru [i el nu-l face, nseamn\ c\ adultul care nu a transmis mesajul ntr-o manier\conving\toare pentru copil.

  Cnd adultul [i ntreab\ n fiecare zi copilul Ce ai f\cut azi la [coal\? [ir\spunsul este de fiecare dat\ acela[i Bine, n vederea ob]inerii unui alt r\spuns,ar fi mai indicat s\ ntrebe Care dintre activit\]ile f\cute azi la [coal\ ]i-au pl\cutcel mai mult?

  Cooprrider & Withney (2008 ) afirm\ faptul c\ [i cele mai inocente ntreb\riprovoac\ schimb\ri. Din aceast\ perspectiv\, modul n care p\rintele sau pro-fesorul adreseaz\ ntreb\rile condi]ioneaz\ copilul s\ gndeasc\ n termenii uti-liza]i n exprimarea ntreb\rilor [i implicit s\ ofere [i un feed-back n aceea[itemeni.

  Abordarea pozitiv\ a comportamentelor pune accent pe transmiterea mesajelorapreciative, pe valorificarea momentelor de succes [i a poten]ialului uman [icreativ (Cojocaru, 2005).

  Din aceast\ perspectiv\, mesajele transmise se concentreaz\ pe ce a f\cutcopilul bine, pe ce poate el face, pe sublinierea evolu]iei [i a progreselor n-registrate [i nu n ultimul rnd pe sentimentele prezente.

  Pentruadeterminaoschimbarencomportamentulcopilului,

  trebuieschimbatmanieradetransmitereamesajului.

  Ceeaceconteazestemesajulpecarelnelegcopiii,nucelpecare

  credemnoicltransmitem.

 • 34

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Stilul dominant de nv\]are

  Comportamentul copilului este n strns\ leg\tur\ cu canalul de comunicare pecare adultul l alege pentru transmiterea mesajului. R\spunsul ascult\torului lastimuli este influen]at de factorii fizici: auditiv, vizual [i tactil (Price et.al, 1976;1977; Dunn et. al., 1989, apud Rayner & Riding, 1997). Fiecare om, care nuprezint\ deficien]e, are toate cele trei filtre sau canale dezvoltate ntr-o anumit\m\sur\, ns\ unul predomin\. Structura de dezvoltare a acestor canale influen]eaz\[i stilul de nv\]are dominant al copilului (www.copilul.ro; www.suntp\rinte.ro).Stilul de nv\]are reprezint\ modalitatea de nv\]are preferat\ de receptare, pre-lucrare, stocare [i reactualizare a informan]iei [i se formeaz\ prin educa]ie (Day,1998).

  Copilul kinestezic poveste[te sau [i aminte[te cu u[urin]\ sentimente [i tr\iri,repet\ scriind ce nva]\, folose[te atingerea [i mi[carea n principal pentru a exploralumea, se implic\ n activit\]i de ndemnare [i se folose[te de obiectele din jurpentru a nv\]a numerele, literele, sau scrisul, primeaz\ limbajul nonverbal pentrua se exprima, se ajut\ de mi[c\rile [i gesturile corpului pentru a rezolva anumiteprobleme, prefer\ s\ se implice n activit\]i fizice, i place sportul [i poate deveniagitat cnd se discut\ cu el.

  Copilul auditiv re]ine cel mai bine informa]iile pe care le aude. Are sim]ulauzului foarte bine dezvoltat [i o putere de concentrare [i de re]inere a informa]ieiprin ascultare. Ace[ti copii reu[esc s\ fac\ teme sau s\ nve]e dac\ au muzica pefundal [i re]in mai bine lec]iile dac\ citesc cu voce tare. Ei [i folosesc auzulpentru a explora lumea.

  Copilul vizual re]ine cele mai multe informa]ii prin imagini, nva]\ cu u[urin]\prin vizualizarea de imagini, video-uri [i orientare spa]ial\. i place s\ deseneze,s\ construiasc\ [i s\ creeze diverse lucruri. Este priceput la jocuri de tip lego saupuzzle, iar dac\ acestea sunt folosite pentru a nv\]a diverse lucruri, atunci nu vaavea probleme n a n]elege [i re]ine informa]iile. Este priceput n dezlegareaintegramelor sau citirea [i interpretarea hrtiilor.

  Tocmai datorit\ faptului c\ responsabilitatea pentru reu[ita comunic\rii o areadultul, este util ca atunci cnd transmitem mesajul copilului, s\ o facem utilizndcanalul sau filtrul pe care copilul l are preponderent dezvoltat.

  Astfel, cresc [ansele s\ ne facem n]ele[i de copil mai u[or [i implicit com-portamentul acestuia din urm\ s\ fie unul adaptat contextului.

 • 35

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Cum influen]eaz\ starea adultului comportamentul copilului

  Abordarea dintr-o perspectiv\ pozitiv\ a situa]iilor, a persoanelor [i a com-portamentelor nu este un lucru nn\scut (Cojocaru, 2005). Este un mod de a fi carese nva]\ prin exerci]iu permanent. Un adult relaxat [i care se simte bine cusiguran]\ va avea mai mult\ disponibilitate n a fi apreciativ la adresa copilului.Auto-ngrijirea este una dintre metodele prin care adultul se poate nc\rca cuenergie pozitiv\, astfel nct s\ poat\ transmite [i copilului acest sentiment. A aveaun timp doar pentru tine, n care s\ faci ceea ce ]i face pl\cere nu este o dovad\de egoism, ci una de dragoste fa]\ de propria persoan\ [i fa]\ de cei din jur. Maimult, cnd obi[nuim copiii cu un astfel de ritual, ei nva]\ s\ l respecte [i n plus,le transmitem prin puterea exemplului c\ [i ei la rndul lor au dreptul s\ fac\acela[i lucru.

  Importan]a feedback-ului

  Modalitatea prin care ne d\m seama dac\ copilul a n]eles exact ce am dorit nois\ transmitem, este feed-back-ul pe care acesta l d\ dup\ recep]ionarea mesajului.Dar, pentru a putea descifra acest r\spuns, din nou trebuie s\ fim foarte aten]i. Elpoate fi exprimat verbal sau nu.

  Din prisma abord\rii pozitive a comportamentelor copiilor, este necesar s\oferim feed-back pozitiv copiilor, ori de cte ori este posibil. Ei sunt mereu nc\utarea aprecierii adul]ilor [i ob]inerea acestui sentiment le face bine.

  Totu[i, sunt [i situa]ii n care suntem nevoi]i s\ spunem argumentat [i ce estemai pu]in bine. n astfel de cazuri, este bine s\ folosim principiul sandwich-ului [ianume s\ introducem feedback-ul negativ ntre aprecieri pozitive. Procednd

  Pentruaprivicomportamentulcopiluluidintroperspectiv

  pozitiv,estenecesarcaadultulsfieapreciativ,nprimulrnd,cuelnsui.

 • 36

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  astfel, detension\m atmosfera [i ne asigur\m c\ p\str\m o stare de spirit pozitiv\pn\ la finalul discu]iei.

  Reguli pentru feed-back-ul sandwich (Baban, 2001): Modul de adresare trebuie s\ fie personal. Folosirea persoanei nti n

  vorbire subliniaz\ c\ feedback-ul reprezint\ o p\rere personal\ [i asum\responsabilitatea asupra celor spuse; Feedback-ul trebuie dat n timp util. Comportamentul trebuie s\ fie nc\

  proasp\t n mintea celui c\ruia ne adres\m; Pe de alt\ parte, imediat dup\ ncheierea ac]iunii, suntem nc\ guverna]i

  de emo]ii. Trebuie s\ a[tept\m r\cirea situa]iei, nainte de a dafeedback; Feedback-ul trebuie s\ fie clar [i la subiect. Sunt de evitat aprecierile

  vagi sau prea generale; Sunt de evitat [i exager\rile. Cuvinte de tipul totdeauna, niciodat\

  aduc exager\ri subiective ale lucrurilor; Feedback-ul trebuie s\ vizeze comportamente [i ac]iuni, nu caracterul

  copilului; E de preferat o descriere obiectiv\ a st\rii de fapt, dect evaluarea sau

  judecata acesteia; Feedback-ul trebuie corelat cu nevoile persoanei c\ruia i se adreseaz\.

  El nu trebuie s\ serveasc\ alte interese; Este inutil un feedback asupra unor comportamente ce nu pot fi schim

  bate. Nu-i repro[a [chiopului c\ umbl\ ciudat; E bine ca feedback-ul dat s\ aduc\ [i o solu]ie alternativ\. Aceasta trebuie

  sugerat\ [i nu impus\.

  Prin disciplin\ i nv\]\m pe copii valorile [i regulile noastre [i de ce ele suntimportante. Unul din ]elurile disciplinei este s\-i preg\teasc\ pe copii pentru via]\.Astfel, i nv\]\m s\ respecte regulile comunit\]ii [i societ\]ii din care fac parte. inv\]\m, motivele din spatele acestor reguli, pentru c\ auto-disciplinarea copiilorno[tri s\ se bazeze pe faptul c\ n]eleg att ce este important, ct [i de ce. F\r\auto-disciplin\, copiii nu-[i pot atinge ]elurile [i nu-[i pot mplini visurile. Dac\vrem s\ avem succes n activitatea de nv\]are a copiilor, trebuie s\ ne consider\mpe noi n[ine de partea copiilor. Noi i ajut\m. Dorim ca lucrurile s\ mearg\ binepentru ei. Prin disciplin\ i preg\tim s\ fie oameni de succes, adapta]i [i integra]in societate (Jay, 2011). Copilul are nevoie s\ nve]e ncrederea n el nsu[i, c\poate s\-[i dep\[easc\ limitele [i faptul c\ el nsu[i este eficient [i capabil.

  Cnd privim copilul, s\ ne imagin\m c\ vine un moment cnd va trebui s\reu[easc\ n lumea cea mare, f\r\ noi, pe propriile lui picioare [i va trebui s\ iconving\ pe cei din jur de valoarea [i de sentimentele sale. Va trebui s\ le c[tigencrederea [i s\ aib\ ncredere ]n for]ele proprii.

 • 37

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Regulile disciplin\rii pozitive

  Nevoia de limite

  Copilul are nevoie de limite, impuse nu rigid, ci flexibil, impuse cu dragoste [in func]ie [i de capacit\]ile vrstei lui. Sentimentul de siguran]\ al copilului sebazeaz\ [i se formeaz\ pe ideea c\ exist\ p\rintele n care poate avea ncredere,care i d\ putere [i l c\l\uze[te. Copiii care nu primesc deloc limit\ri n familie,ajung s\ aib\ dificult\]i majore n adaptarea la limit\rile vie]ii. Aproape ntot-deauna, n spatele unui copil care are o problem\ de disciplin\ este un p\rinte preapermisiv [i inconstant n regulile [i limitele pe care le cere [i fa]\ de care el nsu[ieste instabil. Limitele sunt importante pentru copil, nc\ de mic, pentru a n]elegeregulile lumii, ale naturii [i ale rela]iei cu ceilal]i (Brazelton & Sparrow, 2008).Comunicndu-i de la o vrst\ fraged\ ce se poate [i ct, transformi haosul ne-cunoscutului ntr-o lume ordonat\ [i cu sens. Este important s\ afle, chiar cnd ede-o [chioap\, c\ exist\ anumite lucruri pe care le a[tep]i din partea lui [i c\ suntlucruri care nu se fac. Nu te po]i a[tepta s\ le [tie f\r\ s\ i le spui clar [i de fiecaredat\ cnd apare ocazia.

  nva-l s construiasc o relaie i s colaboreze mpreun cu ceilali, nu s distrug i s ctige cu orice pre;

  nva-l c a fi puternic nu nseamn s-i chinui pe alii; nva-l s se simt bine cnd i face fericii pe cei din jur i

  el nsui este fericit alturi de ei; nva-l s-i controleze treptat agresivitatea i s o

  transforme n aciuni i acte constructive; nva-l s se sprijine pe propriile lui picioare i s nu se

  sperie de greu, s fie independent i ncreztor n propriile fore;

  nva-l s ofere sprijin i iubire i s primeasc sprijinul i dragostea celor din jur;

  nva-l s fie prietenos i s neleag sentimentele celor din jur i n primul rnd pe ale sale;

  nva-l s fie atent la ceea ce face i la consecinele actelor lui.

 • 38

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  ntr-o lume plin\ de necunoscut, limitele creeaz\ siguran]a.

  Prin comportamentele pe care le exprim\, copilul te provoac\ de fapt s\-istabile[ti limitele.

  }i se pare c\ o face dinadins, c\ nu vrea s\ te asculte? De fapt, doar te ntreab\ n felul lui, f\r\ cuvinte: Accep]i sau nu ceea ce fac acum? Orice copilncearc\ n mod normal s\ testeze limitele a ceea ce i se spune. Dac\ face partedintre cei care pun mereu la ncercare ceea ce i se pare a fi o limitare, d\-i celedou\ [anse: supunerea sau consecin]ele.

  Tehnici de stabilire a limitelor Mai nti spune-i clar ce se ntmpl\ dac\ nu ascult\, apoi d\-i posibilitatea

  s\ fac\ ce-i ceri; Dac\ n final te ascult\, arat\-i c\ apreciezi: Ai f\cut bine lucrul acesta!; Dac\ nu reu[e[te s\ fac\ ce-i ceri, subliniaz\ consecin]ele. Ele trebuie s\

  fie rezonabile [i legate de incidentul respectiv; n cazul n care copilului nu-i place o anumit\ consecin]\, nseamn\ c\

  p\rintele a ales ce trebuie; n situa]ia n care copilul argumenteaz\, te roag\ sau pledeaz\, nu l\sa

  copilul s\ te manipuleze. Nu este momentul s\-]i par\ r\u [i s\ renun]i lalec]ie; Consecin]ele au fost stabilite [i trebuie ndeplinite.

  Gre[eli pe care trebuie s\ le evi]i!

  }elul disciplinei este s\-i nve]e pe copii cum s\ se disciplineze singuri.

  Auto-disciplina nseamn\ s\ treci de la controlul exterior la controlul interiorfolosind n]elegerea. Modul n care p\rin]ii interac]ioneaz\ cu copiii [i i n-curajeaz\ n primii lor ani de via]\, i ajut\ s\ modeleze felul n care copiii se v\dpe ei n[i[i [i lumea lor. Dac\ copiii sunt critica]i [i pedepsi]i excesiv, ei vor ajunges\ se vad\ pe ei n[i[i ca fiind oameni care trebuie (merit\) s\ fie pedepsi]i [icritica]i. Ca urmare, ei se vor situa pe pozi]iile n care vor fi pedepsi]i [i critica]i.Dac\ i trat\m cu respect [i bun\tate, folosind disciplina constructiv\ n loculpedepsei, copiii no[tri vor fi mai tenta]i s\ caute [i s\ creeze situa]ii pozitivec[tig\toare. Ei vor avea ncredere n ei n[i[i, n loc de ur\ [i dezaprobare fa]\de sine. Ca [i oglinzile, ei vor reflecta metodele cu care au fost trata]i. Copiii caresunt pedepsi]i nva]\ c\ aceasta este metoda de a-i trata pe ceilal]i oameni, inclusivpe propriii lor copii.

 • 39

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Gndi]i-v\ acum ce a f\cut copilul ast\zi. Ce comportamente dori]i s\-i n-curaja]i? Cum a]i putea s\-l face]i pe copil s\ se poarte bine? Cum i ve]i ar\taaprobarea?

  Comportamentele provocatoare ale copiilor

  Accesele de Furie

  Se pare c\ exist\ dou\ tipuri de accese de furie.

  Primul reprezint\ reac]ia unui copil foarte obosit [i cople[it de o situa]ie preasolicitant\. }inerea n bra]e oferindu-i o gustare sau o b\utur\ r\coritoare sauoferirea de iubire, aten]ie [i securitate printr-o alt\ metod\, este de ajutor, la felcum este [i culcarea copilului. Unii copii au nevoie doar s\ fie l\sa]i singuri untimp. Scopul este s\-i ajut\m s\-[i rec[tige echilibrul fizic [i emo]ional;

  Uneori, copilul nu este prea obosit sau cople[it, ci doar frustrat pentru c\ nuob]ine ce dore[te. Acest tip de furie reflect\ o lupt\ intern\ a copilului o lupt\esen]ial\ ntre independen]\ [i dependen]\. n acest caz, p\strarea calmului [icontinuarea activit\]ii f\r\ a-i acorda aten]ie suplimentar\ poate s\ lini[teasc\accesul de furie. Uneori coborrea la nivelul copilului este de ajutor. Simpatiamanifestat\ pentru experien]a copilului V\d c\ ]i-e greu, apoi men]inerea uneipozi]ii ferme, dar echidistante, este foarte folositoare. Aceasta i d\ copiluluiocazia s\-[i rezolve tulburarea. Pentru adu]i este foarte dificil cnd aceste accesede furie au loc n public. Copiii sunt supranc\rca]i cu nervozitate. Ei vor s\ li seacorde o aten]ie exclusiv\ [i [tiu c\ pot s-o ob]in\ printr-un acces de furie (Gordon,2011).

  }ipatul

  Suntem ngrijora]i cnd copilul ]ip\. Este dificil s\ fii p\rintele unui copil care]ip\ tot timpul. Pentru unii copii, ]ipatul poate reprezenta cea mai puternic\ form\de a-[i face cunoscut\ nevoia pe care o resimte. }ip\tul este asociat deseori cuperioadele de supranc\rcare, cnd un copil simte c\ nu mai are controlul asuprasitua]iei. Putem fi tenta]i s\ ]ip\m [i noi la copii pentru a-i calma dar acest mesajnu este adecvat. Trebuie s\-i nv\]\m pe copii c\ un anumit comportament esteacceptabil sau inacceptabil [i s\ le furniz\m alternative acceptabile. De asemenea,]ip\tul copilului poate fi o form\ de exprimare a unei agresivit\]i pe care acesta oresimte datorit\ nc\rc\turii [colare sau a provoc\rilor la care este supus [i solicitat

 • 40

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  s\ r\spund\. n mod firesc, trebuie s\ identific\m cauza acestei agesiuni [i s\ajut\m copilul s\ nteleag\ cu exactitate paleta de afectivitate pe care o resimte(Gordon, 2011).

  Lovitul [i primirea loviturii

  Lovitul este un alt comportament ngrijor\tor pentru aproape to]i p\rin]ii.Lovitul, ca [i ]ipatul, poate fi un comportament prin care el [i exprim\ o nevoie.El poate fi asociat [i cu suprasarcin\. Adul]ii au deseori tendin]a de a reac]ionaexcesiv prin ]ipete sau b\taie (Carr, Taylor & Robinson, 1991). Trebuie s\ negndim la lovit n acela[i mod n care ne gndim la ]ipat. Ce dorim s\ nve]ecopilul care-i love[te pe ceilal]i? Dorim ca el s\ foloseasc\ cuvinte n loc s\loveasc\, s\ solicite ajutorul adultului sau s\ loveasc\ altceva n loc de a lovipersoane. Odat\ ce ne-am decis asupra nlocuitorului adecvat, este important s\folosim pa[ii aten]iei pozitive [i fixarea limitelor:

  Stabili]i un bun contact vizual; Folosi]i cuvinte simple, directe [i cu ton sc\zut; Ar\ta]i clar c\ n]elege]i [i accepta]i sentimentele copilului, dar nu-i

  pute]i permite s\ se comporte a[a; Preg\ti]i o alternativ\ comportamental\ sau o consecin]\ pentru a fi

  folosit\. ntreba]i-v\ care sunt consecin]ele logice ale lovirii. Deexemplu, joaca de unul singur este o consecin]\ logic\ pentru uncomportament de joac\ inadecvat.

  Pentru copilul care love[te este important s\ aib\ activit\]i care-i permit s\-[ielibereze tendin]ele agresive. Joaca fizic\ viguroas\, joaca n ap\, pictura, mo-delarea plastilinei [i a lutului sunt bune pentru eliberarea tensiunii. Att cel carelove[te ct [i cel lovit au nevoie de n]elegerea noastr\. Dac\ copiii pot s\-[irezolve conflictul f\r\ interven]ia adul]ilor, se na[te o ocazie pozitiv\ de nv\]are.n caz contrar, cum trat\m aceast\ situa]ie n a[a fel nct ambii copii s\ nve]eceva pozitiv? De asemenea, ce dorim s\ nve]e ei? Unii p\rin]i simt c\ esteimportant pentru copiii lor s\ nve]e cum s\ nu o ncaseze de la al]i copii. Cumpoate un p\rinte s\-l nve]e acest lucru pe copil ntr-o manier\ pozitiv\? Uniip\rin]i doresc ca puiul lor s\ se ndep\rteze de copilul care love[te [i s\ nu spun\nimic. P\rintele poate s\-l nve]e pe copil cum s\ fac\ aceasta (Gordon, 2011).

 • 41

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  B\taia intre mit [i realitate

  B\taia trebuie descurajat\ din mai multe motive. n primul rnd, b\taia poatefoarte u[or s\ devin\ maltratare (Carr, Taylor & Robinson, 1991). Deseori, ea estefolosit\ orbe[te, f\r\ a ]ine seama de nimic [i n func]ie de capricii. n al doilearnd, b\taia stric\ rela]ia dintre p\rinte [i copil [i pre]uirea de sine a copilului.Dorim s\ subliniem aici c\ b\taia este ineficient\ pentru corectarea compor-tamentului.

  Unii p\rin]i declar\ c\ b\taia este eficient\ pentru c\ opre[te instantaneu uncomportament inadecvat. Oricum, de[i tensiunea poate fi ndep\rtat\, p\rin]iideclar\ frecvent c\ se simt vinova]i dup\ ce [i-au b\tut copiii. Deseori, p\rin]ii seplng c\ ace[tia continu\ s\ se poarte nepotrivit chiar [i dup\ b\taie.

  ngrijor\ri legate de b\taie Copiii ne imit\. Dorim ca ei s\ nu nve]e c\ dac\ e[ti mai mare, po]i s\love[ti pe altcineva f\r\ s\ fii tras la r\spundere pentru aceasta; B\taia poate mpiedica copilul s\ aib\ sentimente adecvate de respon-sabilitate sau vin\ pentru comportamentul s\u; P\rin]ii trebuie s\-[i stabileasc\ de timpuriu un sistem de disciplinare cares\ func]ioneze pe ntreaga perioad\ a copil\riei. Mul]i p\rin]i care s-aubazat pe disciplinarea fizic\ n perioada copil\riei timpurii, se simt ne-ajutora]i cnd copilul ajunge la adolescen]\. Ce putem face? Nu putem s\-lmai batem ca adolescent!; Este important s\ con[tientiz\m efectele negative ale folosirii pedepseifizice.

  Copilul observ\ [i imit\ comportamentele din jurul s\u. Copiii vor aplicaacelea[i metode folosite de p\rin]i cu fra]ii lor, chiar [i cu prietenii lor. Explica]iileoferite de p\rin]i pentru clarificarea regulilor, a[tept\rilor, ncurajeaz\ copilul s\se comporte sociabil. Un factor foarte important n dezvoltarea copilului estemodul n care acesta n]elege ceea ce se ntmpl\ n jurul s\u [i ra]iunea pe care od\ regulilor [i comportamentelor observate (Piaget 1980).

 • 42

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Exist\ o contradic]ie ntre a ne lovi copilul [i a-i spune s\ nu loveasc\ al]i copii.}elul disciplinei este s\-i nve]e pe copii auto-disciplinarea. B\taia poate determinala copil un control extern, [i nu unul intern (autocontrol).

  Unul din ]elurile discu]iei este s\-i ajute pe adul]ii care se ocup\ de ngrijireacopiilor s\ ajung\ la concluzia c\ b\taia, ca metod\ de disciplinare, nu trebuie s\fie folosit\ datorit\ efectelor negative pe care le are. Examinnd b\taia din per-spectiva a ceea ce nva]\ copilul din aceast\ experien]\, constat\m c\ b\taiagenereaz\ doar probleme [i poate deveni obi[nuin]\.

  Unii prini i bat copiii pentru c:

  Unii prini nu-i bat copiii pentru c:

  Nu cunosc alte metode de disciplinare;

  Consider ca btaia pune capt pe moment comportamentului

  inadecvat;

  i pierd auto-controlul; Sunt mai mari i pot s

  scape nepedepsii; Copilul trebuie s tie cine

  este eful; Copiii nva ceea ce

  triesc; i prinii lor au procedat la

  fel.

  Nu doresc s traumatizeze copilul;

  Doare prea tare; Copilul va nva i el s

  loveasc; Btaia nu are efect ntotdeauna; Cred c nu se vor mai putea

  opri;

  Se pot simi vinovai; Pot oferi un mesaj greit

  copilului;

  Nu merit consecin?ele imediate nu contrabalanseaz efectul negativ pe termen lung.

  ]

 • 43

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Reac]ii pozitive fa]\ de comportamenteleprovocatoare

  Reac]ii pozitive fa]\ de comportamentele provocatoare ale copiilor: mbr\]i[\rile pot s\ ne ajute; Pauza, care poate fi Pauz\ pentru copii [i Pauz\ pentru adul]i.

  mbr\]i[\rile pot s\ ne ajute

  Copiii [i adul]ii au nevoie de iubire ndeosebi cnd trec prin situa]ii dificile,generate fie de ei, fie de al]ii. Este bine s\ stabili]i anumite ritualuri de familiepentru perioadele mai grele (Jay, 2011). Majoritatea dintre noi avem tendin]a s\ne ndep\rt\m de cel care are o stare proast\ de spirit, sau s\-l trimitem n alt\parte. Uneori, a te apropia de acest\ persoan\, d\ rezultate mai bune. Pute]i spune:Ar\]i de parc\ nimeni nu te-ar mai iubi. Ai vrea s\ te mbr\]i[ez? Este o invita]iespre a te sim]i mai bine. Cnd o singur\ mbr\]i[are nu este suficient\ pentru aumple golul, persoana respectiv\ poate spune: Nu mi-a ajuns. Mai vreau [i unpupic [i a[a mai departe, mbr\]i[\rile continund pn\ cnd starea copiluluise mbun\t\]e[te. Putem admite c\ suntem ntr-o stare proast\ de spirit [i c\ avemnevoie de o mbr\]i[are spunnd simplu: Pe mine cine m\ mai iube[te?.

  Pauza

  Exist\ o controvers\ legat\ de pauz\ ca metoda de disciplinare. Ea este inclus\aici pentru c\ multe familii o folosesc inadecvat sau ineficient. Exist\ dou\ tipuride pauze: una pentru copii [i una pentru p\rin]i.

  Pauza pentru copii

  O pauz\ scurt\ care l desparte pe copil de ceilal]i sau de o activitate poate fibenefic\ atunci cnd copilul are un comportament neadecvat. Dac\ copilul nu secomport\ adecvat [i nu nva]\ comportamentul dorit, adultul poate s\ i acordecopilului o pauz\, ca de exemplu statul pe un scaun sau n alt loc departe desitua]ia generatoare de conflict pentru a se calma (de evitat pedepsele umilitoareprecum statul pe coji de nuc\, izolarea ntr-un spa]iu ntunecos). Este foarte

 • 44

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  important ca adultul s\ r\mn\ neutru [i s\ enun]e clar motivul pentru pauz\.Dac\ se implic\ emo]ional n proces, copilul va nv\]a c\ aceasta este metoda princare ob]ine aten]ia (Jay, 2011). Adultul va stabili durata pauzei n func]ie de vrst\[i gravitatea faptei s\vr[ite. Se recomand\ ca pauzele s\ fie scurte, iar copilul s\fie n siguran]\. Dup\ pauz\ copilul se poate ntoarce [i va avea o nou\ [ans\ dea se juca sau coopera.

  Aceasta este o versiune scurt\, relativ non-punitiv\ a demodatei puneri lacol], cu accent pe nv\]are. Este consecin]a logic\ a adultului fa]\ de com-portamentul copilului. Dac\ nu po]i s\ stai aici [i s\ ascul]i de reguli, trebuie s\stai n alt\ parte acum. Pauzele seam\n\ un pic cu o eliminare de la handbal [i artrebui s\ nu fie folosite dac\ copilul are nevoie doar de odihn\, o gustare, sau s\fie singur un timp. n cazul n care copilul continu\ s\ aib\ un comportamentneadecvat dup\ ce i-au fost satisf\cute celelalte nevoi [i n ciuda eforturilor de afi nv\]at s\ fac\ altfel, atunci pauza este recomandat\.

  Gre[elile des ntlnite n cazul pauzelor pentru copii:

  Folosirea excesiv\ a pauzelor. Pauza se folose[te numai cnd copilulnu reac]ioneaz\ la alte metode de disciplinare ca de exemplu distragerea,redirec]ionarea, sim]ul umorului, alegerile, sau schimbarea mediului. Uniiadul]i au nevoie de repere pentru a [ti ct nseamn\ suficient. Majoritateaspeciali[tilor consider\ c\ un minut pe an de vrst\ ([apte minute pentru uncopil n vrsta de [apte ani) este suficient. nt\rirea comportamentului negativ. Cnd adul]ii arat\ c\ sunt furio[isau sup\ra]i cnd folosesc pauzele, ei acord\ o aten]ie care poate nt\ri/ncuraja comportamentul negativ al copilului.

  Pauza pentru adul]i

  Att adul]ii ct [i copiii au nevoie de schimb\ri ale ritmului sau activit\]iipentru a continua s\ fie bine dispu[i. Luarea unei pauze unul fa]\ de cel\lalt ncamere diferite, dac\ p\rintele este obosit emo]ional sau s-a s\turat, este unlucru n]elept. Indiferent ce alege p\rintele s\ fac\ n cursul pauzei, prima regul\este s\ se asigure c\ b\iatul/fata se afl\ n siguran]\. Schimbarea ritmului prinascultarea unei melodii pl\cute, o baie relaxant\, o plimbare, o lectur\, reprezint\metode de a lua o pauz\. O pauz\ pentru copil [i luarea unei pauze de c\treadult sunt ac]iuni diferite ca inten]ie [i folositoare amndou\.

 • 45

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Cnd adul]ii sau copiii sunt sup\ra]i, este recomandat s\ discute mai trziudespre ce s-a ntmplat [i s\ restabileasc\ rela]ia. Aceasta este o ocazie bun\pentru a face planuri referitor la cum s\ se procedeze pentru ca lucrurile s\ mearg\mai bine pe viitor pentru amndoi [i implic\ recunoa[terea faptului c\ gre[im cuto]ii, c\ putem nv\]a din gre[eli [i c\ putem s\ ac]ion\m mai bine.

  n loc de concluzii

  Copiii, la fel ca [i adul]ii, nva]\ din experien]e. Este absolut normal s\ gre-[easc\ sau s\ manifeste comportamente nepotrivite n anumite contexte. Abordareapozitiv\ a comportamentelor copiilor orienteaz\ adultul s\ vad\ aceste situa]ii cape ocazii n care poate s\-l nve]e ceva pe copil [i nu ca infrac]iuni care necesit\o pedeaps\. Scopul copiilor nu este acela de a ne nnebuni pe noi adul]ii, care neocup\m de ngrijirea [i educa]ia lor, sau de a ne testa limitele. Ei pur [i simpluexperimenteaz\, nva]\ cum s\ fac\, apelnd la cumulul de comportamenteinstinctive pe care l au. Depinde doar de noi ce instrumente le mai oferim, pentrua avea cu ce s\ se descurce n fa]a altor provoc\ri. Abordarea pozitiv\ a com-portamentelor copiilor pleac\ de la premiza c\ nu exist\ copii r\i. Ei sunt un aluatbun, care trebuie modelat cu grij\, cu dragoste [i r\bdare. Irosim att de mult\energie concentrndu-ne pentru a vedea ce a gre[it [i ce nu a f\cut bine! De ce nuam folosi aceea[i energie pentru a vedea ce au f\cut bine, ce perspectiv\ diferit\au [i ct de frumo[i sunt? Copiii sunt buni sau mai pu]in buni, n func]ie deochelarii prin care i vedem. Ei sunt o multitudine de ac]iuni [i sentimente, iar noisuntem responsabili de ce alegem s\ vedem. Este dovedit c\ o abordare negativ\a comportamentelor copiilor, pe termen lung, na[te copii r\i, n timp ce o abordarepozitiv\ contureaz\ copii buni. Prin urmare, ce avem de pierdut dac\ opt\m pentrucea de-a doua abordare?

 • 46

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Bibliografie

  Adler, A. (2011). The Education of Children, Greenberg Publisher, New York.Baban, A. (2001). Consiliere Educa]ional\, Cluj-Napoca.Bandler, R. (2008). Vremea pentru schimbare, Bucure[ti, Exalibur.Becker, W. C., Madson, C. H., Jr., Arnold, C. R., & Thomas, D.R. (1967). The contingent

  use of teacher attention and parise in reducing classroom behavior problems.Journal of Special Education, 287-307.

  Boti[, A. & T\r\u, A. (2004). Disciplinarea pozitiv\ sau Cum s\ disciplinezi f\r\ s\r\ne[ti, Cluj-Napoca, ASCR.

  Brazelton, T.B., Sparrow, J. D. (2008). Disciplina copilului, Metoda Brazelton, Sigma.Brazelton, T.B., Sparrow, J.D. (2001). Touchpoints Three to Six: Your Childs Emotional

  and Behavioral Development. Cambridge, MA: Perseus Books.Carr, E.G., Taylor, J.C. & Robinson S. (1991). The effects of severe behavior problems in

  children on the teaching behaviors of aduls. Journal of Applied Behavior Analysis,24,523-535.

  Cojocaru, D. (2008). Copil\ria [i construc]ia parentalit\]ii, Ia[i, Polirom.Cojocaru, S. (2005). Metode apreciative n asisten]a social\. Ancheta, supervizarea [i

  managementul de caz, Ia[i, Polirom.Cooperrider, D. L., Withney, D. (2000). A positive revolution in change: appreciative

  inquiry, in Appreciative Inquiry: Rethinking Human Organization Toward a Po-sitive Theory of Change, Stipes Champaign, IL , p. 18.

  Day, J. (1998). Vizualizare creativ\ mpreun\ cu copiii, Ghid Practic, Ed. Teora, Bucure[ti.Dilts, R. (2008). Schimbarea sisitemului de crezuri cu ajutorul NLP, Exalibur.Dolean, I. & Dolean, D. (2009). Meseria de p\rinte: Aramis.Fishbein, J.E., & Wasik, B.H. (1981). Effect of the good behavior game on disruptive

  library behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 14, 89-93.Frost, N. (2005). Child Welfare, Major Themes in Health and Social Welfare, New York:

  Routledge.Gerhardt, S. (2006). Infant Observation, Why love matters, How affection shapes a

  babys brain 9 (3), 305-309, Routledge.Gordon, T. (2011). Parent Effectiveness Training, Trad. [tef\nescu, D. Manualul p\rin]ilor

  eficace, Tritonic.Greepsan, S. (1995). The Challenging Child: Understanding, Raising, and Enjoying the

  Five Difficult Types of Children with Jacqui Salmon. Perseus Books.Guryan, J., Hurst, E., Kearney M.S. (2008). Parental Education and Parental Time with

  Children, NBER Working Paper No.13993.Hallberg, D. & Klevmarken, A. (2001). Time for Children, a Study of Parentss Time

  Allocation, Working Paper, Department of Economics, Upssala University, 21.Holt Romnia (2005). Cum s\ devenim p\rin]i mai buni Manualul Educatorului Parental,

  Lumen.Holt Romnia (2011). Cum s\ devenim p\rin]i mai buni - Ghidul p\rintelui, vol. 3, Ia[i:

  Expert Projects.

 • 47

  ABORDAREA POZITIV| A COMPORTAMENTELOR COPILULUI

  Holt Romnia (2011). Cum s\ devenim p\rin]i mai buni, vol. 3, Manualul educatoruluiparental. Ia[i: Expert Projects.

  Holt Romnia (2011). Cum s\ devenim p\rin]i mai buni, vol. 4, Ghidul p\rintelui. Ia[i:Expert Projects.

  Holt Romnia (2011). Cum s\ devenim p\rin]i mai buni, vol. 4, Manualul educatoruluiparental. Ia[i: Expert Projects.

  Jay, R. (2011). 10 principii esen]iale n educa]ia copilului t\u: Corint.Kohn, A. (2006). Unconditional Parenting, Atria Books.Kohn, A. (2013). Parenting Necondi]ionat - De la recompense [i pedepse la iubire [i

  n]elegere, Multi Media Est Publishing.Mayer, G. (1995). Preventing antisocial behavior in schools. Journal of Applied Behavior

  Analysis, 28, 467-478.Nelsen, J., Escobar, L., Ortolano, K., Duffy, R., & Owen-Sohocki, D. (2001). Positive

  Discipline A Teachers Guide A-Z Guide, Three Rivers Press, New York, Newyork.

  Piaget, J. (1980). Judecata moral\ la copil, Editura Didactic\ [i Pedagogic\, Bucure[ti.Reynolds, W.M., Miller G., E. (2003). Handbook of Psychology, Educational Psychology,

  vol. 7, New Jersey.Rayner, S. & Riding, R. (1997). Towards a Categorisation of Cognitive Styles and

  Learning Syles. Educational Psychology: An International Journal of Experi-mental Ecucational Psychology, Routledge.

  Skiba, R., Peterson, R. (2003). Teaching the social curriculum, School discipline asinstruction; Preventing School Failure, 42, 2, Research Library, p. 66.

  St\nciulescu, E. (2002). Sociologia educa]iei familiale, vol. 1, Ia[i: Polirom.Sugai, G., & Horner, R. (1994). Including students with severe behavior problems in

  general education settings: Assumptions, challenges, and solutions. In J. Marr, G.Sugai, & G. Tindal (Eds,), The Oregon conference monograph, vol 6, p.102-120.Eugene, OR; University of Oregon.

  Sanders, M.R. (1999). Triple P-Positive Parenting Program: Towards an empiricallyvalidated multilevel parenting and family support strategy for the prevention ofbehavior and emotional problems in children. Clinical Child and Famliy Psy-chology Review, Vol.2, No.2.

  Taylor-Green, S., Brown, D., Nelson, L., Longton , J., Gassman, T., Cohen, J.S., et al.(1997). School-wide positive behavior suport: An explanation and an example.The behaviorAnalyst Today, 3, 51-75.

  Walker, H. (1995). The acting-out child: Coping with noncompliance in the classroom: Apositive approach for teachers. Austin, TX: Pro-Ed.

  Site-uriwww.copilul.rowww.suntp\rinte.ro