6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

of 170 /170
PETRU CRE¥IA Eseuri morale

Embed Size (px)

description

de citit! ca sa fim oameni si sa intelegem lumea in care traim si ca sa fim mai buni...aceasta carte este biblia mea....

Transcript of 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Page 1: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

PETRU CRE¥IA

Eseuri morale

Page 2: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Coperta: Mircia DUMITRESCU – Reproducere dup`: René Magritte – Principiul pl`cerii (1937)Redactor: Sande VÅRJOGHETehnoredactare: Ana-Maria POPESCUEdi]ie \ngrijit` de Ofelia CRE¥IA

CCaarrtteeaa aa aapp`̀rruutt ccuu sspprriijjiinnuull MMiinniisstteerruulluuii CCuullttuurriiii

© Muzeul Literaturii Rom~nePentru prezenta edi]ie

ISBN 973–8031–14–1

DDeessccrriieerreeaa CCIIPP aa BBiibblliiootteecciiii NNaa]]iioonnaalleeCCRREE¥¥IIAA,, PPeettrruu

EEsseeuurrii mmoorraallee / Petru Cre]ia – Ed. a 2-a, rev.,– Bucure[ti: Editura Muzeul Literaturii Rom~ne,

2000p. ; cm.ISBN 973 - 8031 - 14 - 1

821.135.1 - 4

Page 3: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

PETRU CRE¥IA

EEsseeuurr ii mmoorraa llee

Biblioteca Manuscriptum

Editura Muzeul Literaturii Rom~neBucure[ti

2000

Page 4: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Petru Cre]ia

4

Page 5: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Petru Cre]ia

5

Page 6: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

6

Eseuri morale

DDeesspprree ccaarrtteeaa aacceeaassttaa

Cineva care timp de dou` decenii (161-180) a fostst`p~nul absolut al unui imperiu care cuprindea ma-rile \ntinderi dintre Sco]ia [i \nt~ile nisipuri ale Saha-rei, dintre Oceanul Atlantic [i Mesopotamia, \mp`ra-tul Marcus Aurelius, scrie \n a [aptea carte a G~ndu-rilor sale: «Sap` \n`untrul sinelui t`u; acolo se afl`izvorul binelui, mereu gata s` ]~[neasc`, dac` sapimereu». Acest om, a c`rui grij` era ne\ncetat che-mat` spre largul plin de dezastre al lumii, a \n]eles c`trebuie s` ne \ntoarcem asupra realit`]ii noastrel`untrice, ßi, cum rezult` din alte \nsemn`ri ale sale,a \n]eles c` \n noi nu se afl` doar izvorul binelui, c`omul este o fiin]` complex` [i c` sufletul lui cel maiad~nc este un amestec de lumini [i de umbre, deputeri [i de nevolnicii, de av~nturi [i de stagn`ri.

Cartea aceasta nu vrea s` fie altceva dec~t oc`l`uz` c`tre adev`rul despre noi \n[ine, pe un drumla fel de greu de deslu[it ca acela din Zona luiTarkovski. Dar nu de neg`sit. Omul este o fiin]`complicat` [i ambigu`, dar nu indescifrabil`. Destulde chinuit` [i de vulnerabil`, dar nu damnat`. Iarsufletul s`u este \n stare s` compenseze ur~]eniile [ijosniciile naturii sale cu neverosimile biruin]e [i ele-va]ii. Fire[te, nu va fi de g`sit aici tot ce se poatespune despre om [i nici \ntr-o form` c~t de c~tsistematic`. Aceast` carte nu este un tratat de moral`.

Page 7: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Petru Cre]ia

7

Nu este dec~t o \n[iruire de g~nduri despre c~tevadintre componentele fundamentale ale omenescului,analizate ceva mai \ndeaproape dec~t ne \ng`duie\ndeob[te greul [i graba vie]ii [i frecventa orbire desine pe care o d` absen]a exerci]iului introspectiv.Aten]ia noastr` este prea mult chemat` \n afar`, c`trezarva \nver[unat` a vie]ii. Prea mul]i caut`, tot tim-pul, s` ne v~nd` ceva: o idee sau doar o marf`, unidol sau, prea adesea, o iluzie. Cum s`-]i mai g`se[tireperele \n noianul acesta de informa]ii [i de ispitecare par a spune totul despre noi [i a ne da toatesolu]iile, c~nd de fapt nu izbutim s` afl`m despre noi\n[ine ceea ce ar face ca rela]ia noastr` cu lumea s`devin`, dac` nu mai u[oar`, cel pu]in mai limpede.

Asemenea informa]ii vrea s` dea, pe scurt dar \nad~nc, cartea aceasta prin eseurile morale pe care lecon]ine. Ea nu are alt` preten]ie dec~t ca analizelepropuse s` fie corecte [i, pe c~t posibil, complete. Ebine s` se [tie dintru bun \nceput c` aceste analize nuvin de la cineva care se situeaz` undeva mai presusdec~t cititorii s`i, ca o instan]` moral` [i intelectual`supraordonat`. Orice om \ntreg la minte [i \ntreg lasuflet ar putea s` scrie o carte asem`n`toare, dac` atr`it [i a p`timit destul, dac` a \nv`]at ceva din ceeace a tr`it [i a p`timit, din ceea ce a f`cut sau nu i-afost dat s` fac`. ßi, cu un anume efort de a ie[i dinstarea de nemijlocire care este a vie]ii ca simpl` via]`tr`it`, ar putea dep`[i starea confuz` a cugetului,aproxima]iile, intui]iile vagi [i, foarte adesea, false [iam`gitoare.

Page 8: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

ßtiu prea bine c` nu to]i oamenii simt nevoia s` \n-]eleag` ce se petrece cu ei, ce pasiuni \i determin`, \iexalt` sau \i orbesc. ßi nimeni nu poate fi blamat da-c` nu vrea s` [tie din ce e f`cut` durerea [i bucuria dea tr`i, sau vrednicia de a fi om. Cu at~t mai mult cuc~t \n zbuciumul vremii noastre, de fapt al oric`reivremi, unii dintre noi am putea socoti zadarnice con-sidera]iile care urmeaz`, f`r` vreo leg`tur` cu ceea cese petrece \n cercul de nevoi [i de n`zuin]e al clipei.

Cei care au g~ndul \ndreptat doar spre ceea ce sepetrece \n afara lor, cei extrem de vulnerabili la r`ulcare le vine din exterior a[teapt` mereu, de la al]ii, dela istorie, de la noroc, \ntregul bine pe care [i l-ardori. Ei nu pot fi condamna]i; a[a au fost crescu]i [i\nv`]a]i de \mprejur`ri, at~ta putere interioar` au, iara \ncepe s`-i \ndemni sau s`-i sf`tuie[ti, s`-i mustrisau s`-i \ngr`de[ti este lipsit de caritate [i de deli-cate]e moral`.

A[adar cartea de fa]` se adreseaz` celor care arvrea s` [tie mai limpede ce este cu ei, ce este cu noi,cum tot ce se \nt~mpl` \n afar` prinde fiin]` \nstructurile de ad~ncime ale sufletului nostru, celecare ne definesc ca specie [i dureaz` peste \nt~mpl`ri[i realit`]i efemere. Tot ce se \nt~mpl`, cronica zile-lor [i anilor, este un amestec de curaj [i de sfruntare,de r`bdare [i de dezn`dejde, de prostie [i de bun`cump`n` a cugetului, de concuren]ialit`]i [i de con-lucr`ri rodnice, de av~nt [i de tr~nd`vie, de cuviin]`[i de tic`lo[ie, de \n]elegere [i de intoleran]`, de mes-chin`rie [i de generozitate, de team` [i de speran]`.

8

Eseuri morale

Page 9: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Toate acestea, chiar dac` nimeni nu le poate schim-ba, pot fi [i trebuie s` fie \n]elese mai \n ad~ncul lor,dac` admitem c` rangul unei fiin]e \n ierarhia reali-t`]ii depinde de gradul ei de con[tiin]` de sine. F`r`aceasta multe din vie]ile noastre ar fi numai unamestec ce]os de lacrimi [i de vise, de s`lb`ticie [i detriste]e.

Petru Cre]ia

9

Page 10: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

10

Eseuri morale

PPeennttrruu cceeii ff`̀rr`̀ nnuummee

Pentru cei ne[tiu]i [i uita]i [i pierdu]i \n lutul orb[i risipi]i prin veacuri, dar care au fost sarea p`m~n-tului [i care au purtat pe umerii lor binele lumii suntscrise r~ndurile acestea. Cred c` nu e nimeni dintrenoi care s` nu fi cunoscut asemenea oameni. S`-i\nmul]im cu num`rul incalculabil al genera]iilor, cu\ntinderea continentelor [i cu puzderia insulelor [i,adun~ndu-le, \n g~ndul nostru, umbrele f`r` nume [ichip, s`-i celebr`m o clip`, aici [i acum, \n zarva pli-n` de nume a istoriei. çn ei se \ntrupeaz` acea partedin bine a speciei gra]ie c`reia omenirea are totu[ichip omenesc [i a d`inuit \n ciuda cr~ncenelor ei cu-sururi. Am putea s`-i numim buni prin natur` sau,dac` vre]i, buni pentru c` a[a i-a l`sat Dumnezeuprintre noi. Ei nu trebuie neap`rat g~ndi]i \n func]iede anumite crezuri, coduri morale sau legi, ci \nspontaneitatea din ad~nc a bun`t`]ii lor, care poate fichiar bun`tate, sau cinste sau r`bdare sau dreptate,smerenie, \ndurare sau curaj, d`ruire, necru]are desine, chez`[ia cuv~ntului dat, devotament, fidelitate[i onoare, d~rzenie sau, printre nu multe altele, pute-rea de a r`sp~ndi \n jurul lor \ncredere [i bucurie, iu-bire [i har. Sunt cei \nzestra]i cu un fel de exempla-ritate inefabil`, ca reprezentan]i ai unui bine necon-tingent, martori ai acelei p`r]i a omenescului pe care,

Page 11: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Petru Cre]ia

11

printre at~tea rele [i printre at~]ia r`i, suntem \ncli-na]i prea adesea s-o uit`m.

Exist` un mit hasidic potrivit c`ruia se afl` mereu[i mereu, \mpr`[tia]i pe p`m~nt, treizeci [i [ase de\n]elep]i, oameni de obicei nevoia[i, umili [i umili]i,oameni f`r` nume pe care se sprijin` lumea ca s` nucad` \n pierzanie, oameni drep]i \n str~mb`tate [i \n-d`r`tnici sub bici, \n \ntunericul vremilor. Dar treizeci[i [ase este doar expresia simbolic` a unei prezen]emult mai cuprinz`toare \n d`inuirea ei. A tuturor celorcare tr`iesc [i f`ptuiesc ]in~nd dreapt` cump`naistoriei cu o m~n` nev`zut`, iar apoi se duc \n uitare.Dac` cineva vrea pilde, s` reciteasc` parabola samari-teanului, c`ruia, spre deosebire de preot [i de levit, i s-a f`cut mil` de cel c`zut \n drum [i ,,i-a legat r`nile [ia turnat peste ele untdelemn [i vin; apoi l-a pus pedobitocul lui, l-a dus la un han [i a \ngrijit de el. Adoua zi, c~nd a pornit la drum, a scos doi dinari, i-a dathangiului [i i-a zis: «Ai grij` de el [i, orice vei maicheltui \]i voi da \napoi la \ntoarcere»“. Sau s` reci-teasc` Insula lui Artur a Elsei Morante. Condi]ianoastr` este \n`l]at` [i izb`vit` prin ne\ncetata aflare \nlume a celor buni [i drep]i [i cura]i. ßi nu trebuie s` neg~ndim la ei dec~t cu venera]ie, cu recuno[tin]` [i cudragoste, f`r` vreo \ncr~ncenare pentru soarta lor: pre-zen]a lor \n omenire este, spre binele ei, ad~nc`, cumad~nc e [i r`ul, dar este [i u[oar`, ca un z~mbet ascuns\n lumin`, mereu.

Cineva, prin Rena[tere, pare-mi-se c` \n Olanda,a scris \n latine[te c~teva tomuri de Vie]i ale

Page 12: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

oamenilor obscuri. N-am citit cartea, dar iat` ce s-armai cuveni spus: la sf~r[itul sf~r[iturilor, c~nd toatevor \nceta [i vor fi judecate, ultimul poet al lumii s`citeasc` la [ir, \n t`cerea aceea [i \n acel alt timp [ialt` lumin`, numele tuturor celor f`r` de nume, de laun cap`t la altul al vremii. Numele celor nev`di]i [iuita]i [i de nici o seam`, care au purtat lumea, sareap`m~ntului, s`m~n]a [i roada ascuns` a lui. Numelecelor care, din sinele lor [i de-a lungul ne\ncetateip`timiri, au p`strat sensul august al umanului.

12

Eseuri morale

Page 13: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

DDeemmnniittaatteeaa

çn acest discurs despre demnitate va fi avut` \nvedere numai demnitatea individului uman definit caentitate autonom`, deci fa]` de care orice tribalismeste heteronom. Esen]a lui este numai libertatea, [idemnitatea lui const` \n p`strarea libert`]ii. Pentrucine poate conferi tuturor termenilor enun]a]i mai susdeplin`tatea sensului lor, discursul despre demnitates-ar putea \ncheia aici. Totu[i, \n asemenea domeniu,explicitarea poate s` nu fie de prisos.

Ce \nseamn` autonomia individului? çnseamn` nuc` tr`ie[te dup` bunul s`u plac, ci c` el alege legeadup` care s` existe. Oric~t de \nguste ar fi hotarelelibert`]ii, nimeni nu poate contesta c`, \ntre acestehotare, noi, ca fiin]e libere, hot`r~m suveran, \n vir-tutea unei alegeri, ce anume lege s` fie legea vie]iinoastre. Acest lucru nu-l poate hot`r\ \n mod legitimnimeni \n afar` de noi [i acceptarea oric`rei ingerin]esub acest raport antreneaz` o diminuare a demnit`]ii.

Din ce direc]ie putem fi constr~n[i s` proced`maltfel dec~t \n termenii legii alese de noi? R`spunsul,limpede [i hot`r~t, este acela c` din nici o direc]ie,sub nici un imperativ. Cine alege servitutea este, ale-g~nd-o, tot at~t de liber ca acela care alege nesupu-nerea. Diferen]a de demnitate \ntre indivizi esteaceea a calit`]ii sau a valorii alegerilor lor. Facultatea

Petru Cre]ia

13

Page 14: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

care ne face s` alegem potrivit demnit`]ii se nume[tediscern`m~nt, iar reac]ia emotiv` \n fa]a alegerilordegradante se nume[te indignare.

Ce ne poate determina s` alegem \mpotriva dem-nit`]ii, care ar putea fi acum numit` rezisten]a indivi-dului la orice form` de degradare a libert`]ii sale?Evident, numai l`comia [i frica, deci din`untrulnostru. ßi nu l`comia ca apetit excesiv sau ca nevoieinstinctiv` de a-]i crea rezerve, ci erijarea scopului ei\n scop ideal. ßi nu teama ca reac]ie natural` \n fa]aprimejdiei, ci la[itatea, c`ci ce altceva \nseamn`la[itatea dec~t s` consim]i la propria ta fric`, ale-g~nd-o \n locul rezisten]ei [i a curajului [i a ne\nfri-c`rii, ca reac]ii ideale ale autonomiei [i demnit`]ii/Desigur, nimeni nu [tie, a priori, cum s-ar comportasub tortur`, care este suprema \ncercare a demnit`]iiumane. Mi s-a spus c` trebuie s` te g~nde[ti intens„s` nu-]i pierzi sufletul, s` nu-]i pierzi sufletul“, darpoate nu ajunge. Tortura este o tain`, ca [i botezulsau \mp`rt`[ania, [i m`car atunci trebuie s` \]i reafir-mi c` „resortul ultim al demnit`]ii f`pturii este chipuls`dit \n noi de Dumnezeu la Facere“ (Patapievici,Cerul v`zur prin lentil`, Ed. Nemira, p. 208).

Care este drumul care duce la servitute? Sunt maimulte, dar unul, important, nu ]ine de fric`: consim-]irea la valorile gregare, \nchinarea necugetat` la ido-lii tribului [i la duhul tribului, cufundarea \n obscuratr`ire colectiv`, renun]area la principiul de individu-are [i la prerogativele suverane ale individualit`]ii,care este, printre altele, [i insurgen]` \mpotriva

14

Eseuri morale

Page 15: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Petru Cre]ia

15

entropiei de mas` [i a misticii maselor. Dup` cumeste rezisten]a [i, p~n` la urm`, r`zvr`tirea \mpotrivaoric`rei \ncerc`ri de for]are a alegerii tale. C`ci dac`,\n numele legii liber alese de noi, accept`mautoritatea cuiva, a l`sa pe altul s` hot`rasc` cumvrea \n locul t`u este inacceptabil. çn limitele exis-ten]ei noastre de aici [i de acum [i din perspectivademnit`]ii, aceasta este damnarea. Tot a[a cumgaran]ia ultim` a demnit`]ii este disponibilitateaindividului pe deplin autonom ca, \ntre indignitate [imoarte, s` aleag` moartea. Nu trebuie s` fim prealacomi de via]`, nici s` ne temem pentru ea mai multdec~t valoarea ei real` sub speciae dignitatis. Valoa-re de altfel nu mic`, dac` ne g~ndim c` tot ceea ceeste vrednic de om [i specific lui s-a \mplinit prinindividul eliberat [i omni modo determinatum, nuprin lucrarea tiparelor \ntunecate ale colectivit`]ii.*

Ce \ntreb`ri se mai pun \n catehismul demnit`]ii?Ce alte determin`ri mai are individul v`zut ca entita-te autonom` investit` cu demnitate?

* Cititorul de la noi este st`ruitor rugat, pentru a vedeace se putea g~ndi despre individualitate \n Anglia anilorcincizeci ai secolului trecut, s` (re)citeasc`, \n Desprelibertate a lui John Stuart Mill, capitolul III, Despreindividualitate, ca unul dintre elementele buneist`ri (la p.73-96 ale excelentei traduceri a lui Adrian-Paul Iliescu,Editura Humanitas, 1994). Citez, pentru a se vedea cumsc~nteiaz` g~ndul \n ve[mintele unei alte vremi: „Nureduc~nd la uniformitate tot ceea ce este individualitate≤...≥, ci cultiv~nd [i stimul~nd aceast` individualitate ≤...≥vor deveni fiin]ele umane un nobil [i frumos obiect de

Page 16: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

16

Eseuri morale

Ra]ionalitatea, care nu este facultatea superficial`g~ndit` de iluminism, ci implic` o bun` cunoa[tere [io recunoa[tere a tuturor resorturilor de ira]ionalitatemontate \n noi. Ra]ionalitatea implic` deta[area, princritic` [i analiz` [i prin integrare istoric`, de oricep`rtinire inspirat` de ira]ional. De aici faptul c` indi-vidul pe deplin ra]ional [i „deta[at“ poate fi capabilde cea mai de neclintit d~rzenie, dar nu de fanatism,care este o boal` a st`ruin]ei \ntr-un crez [i careimplic`, explicit sau nu, exilarea din spa]iulomenescului a tuturor celor care nu-l \mp`rt`[esc.Orice fanatism este, latent, criminal, [i nu am fostchema]i \n lume ca s` hot`r~m arbitrar de via]a (desufletul) altora. Pe de alt` parte, prin raportare lajudecat`, fanatismul opereaz` \ntotdeauna \n istorieca mi[cat de o pre-judecat`, deci de ceva care, nea[-tept~nd verificare sau nefiind sensibil la ea, este de

contemplare; [i, cum operele \mp`rt`[esc caracterul celorce le fac, prin acela[i proces via]a omeneasc` va deveni [iea bogat`, divers` [i animat`, furniz~nd mai mult` hran`g~ndurilor \nalte [i sim]`mintelor elevate, \nt`rindleg`tura fiec`rui individ cu specia sa, prin aceea c` facespecia infinit mai demn` ca individul s`-i apar]in`. Pem`sura dezvolt`rii individualit`]ii sale, fiecare devinemai valoros pentru sine \nsu[i [i prin aceasta poate fi maivaloros [i pentru ceilal]i. Exist` o mai mare plenitudine \nvia]a proprie, [i acolo unde se afl` mai mult` via]` \nelementele componente exist` mai mult` via]` [i \n masape care ele o formeaz` ≤...≥: orice for]` care strive[teindividualitatea este o form` de despotism, indiferentcum s-ar numi, fie [i «despotismul Obiceiului»“.

Page 17: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

inspira]ie ira]ional` [i are miros de tenebre. De aicifrecven]a [i violen]a fanatismului (minor) [i printrecei greva]i de (fie [i minore) prejudec`]i.

Dreapta judecat` de sine. Ra]ionalitatea (care nueste doar judecat` corect` sau „s`n`toas`“, ci \ns`[is`n`tatea profund` a spiritului, cu toate puterile lui)se verific` cel mai bine \n judecata de sine a indivi-dului. Dreapta judecat` de sine este, prin defini]ie,incompatibil` cu manifestarea, fie [i par]ial` sauintermitent`, a falsei con[tiin]e (despre care, mai pelarg, \n capitolul respectiv). Ea poate avea diferiteforme, care sunt variante ale ne\mp`c`rii cu sine:trufia, care este o elefantiaz` a sinelui [i este cu totulaltceva dec~t m~ndria aproape impersonal` [iabstract` de a fi ceea ce e[ti: este dorin]a de a fi maimult dec~t e[ti, min]indu-te \nainte de toate pe tine\nsu]i. ßi mai exist` smerenia bolnav`, martor` aunei con[tiin]e impure, o variant` a c`reia este aceeacare, more russico, se bate cu pumnii \n pieptstrig~nd: „Vai mie, p`c`torului“ pentru excesele saunevredniciile sale de ieri [i o face doar ca s`-[iu[ureze con[tiin]a printr-un simulacru retoric depeniten]` [i pentru a putea, mai u[uratic [i mai voios,s` recidiveze. Dar s` nu uit`m mila de sine, care este,[i ea, un sentiment \ntemeiat pe o autoevaluaregre[it`. Omul care i se las` prad` se socote[te o vic-tim`, un persecutat de soart` [i de oameni, un ne-drept`]it, prin raportare la calit`]ile sau la inten]iilesale. Cu alte cuvinte, se demite de la responsabilita-tea actelor sale [i de la asumarea, cu senin`tate [i

Petru Cre]ia

17

Page 18: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

demnitate, a fiin]ei sale. ßi foarte adesea acest om\nduio[at de sine este un resentimentar, iar \nv`ic`reala lui este aproape \ntotdeauna o und` devenin. Toate acestea sunt unele dintre formele celemai resping`toare ale indignit`]ii.

Forma pe care o ia, din perspectiva demnit`]ii,dreapta judecat` de sine este respectul de sine, careeste sentimentul corect [i nonemfatic al valoriipersonale, ca om generic [i ca ins, [i, implicit, al uti-lit`]ii acestei valori, convingerea neclintit` a indivi-dului autonom c` lucrurile \n care crede [i la careaspir` sunt legitime [i merit` s` fie duse la bunul lorcap`t. ßi c` ceva din el r`m~ne inalterabil \n timp,ajut~ndu-l s` fie mereu deasupra inerentelor [ov`ieli[i \ndoieli. Dreapta judecat` de sine este, prindefini]ie, incompatibil` cu manifestarea, fie [ipar]ial` sau intermitent`, a falsei con[tiin]e pe de oparte, a ne\mp`c`rii cu sine pe de alta. ßi, implicit, atrufiei, care este altceva dec~t m~ndria, aproape abs-tract`, de a fi ceea ce e[ti: un individ autonom; sau asmereniei bolnave, care st` martor` unei con[tiin]egrav alterate. Iar cine este \n stare de o dreapt` jude-cat` de sine este \n stare [i de a-[i judeca cu dreptatedu[manul. Nu de a-l considera cu deta[are ca pe ocomponent` necesar` a realului (aceasta e sarcinaistoricului), ci de a-l judeca, fie [i cu dreapt` m~nie,dar nu cu ur` visceral` [i oarb`, drept tocmai ceea ceeste \n lumina ra]ionalit`]ii [i dincolo de intereselecare dezbin`. P~n` [i pe arhidu[man, care este du[-manul demnit`]ii tale, trebuie s`-l judeci cu acea

18

Eseuri morale

Page 19: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

ecvanimitate care \]i \nt`re[te, nu \]i sl`be[te putereade a lupta \mpotriv`-i.

Decen]a, g~ndit` nu ca un conformism la normageneral acceptat`, ci ca respect de al]ii [i de sine, \ncalitate de oameni prezumtiv \nzestra]i cu demnitate.Se poate dovedi at~t deductiv c~t [i empiric c` f`r`respect de sine (vezi mai sus) nu exist` adev`ratrespect de al]ii, ci numai o timorare obedient` [iinstabil` [i c` respectul de sine (care nu are nimic de-a face cu admira]ia de sine sau cu autoindulgen]a)genereaz` nemijlocit respectul de al]ii. Iar f`r` teme-iul respectului mutual nu exist` deplin`tate a demni-t`]ii individuale.

Iar decen]a, ca respect al demnit`]ii umane, semanifest` prin polite]e, adic` prin tot ceea ceinstituie o distan]` convenabil` \n rela]iile dintre oa-meni [i evit` at~t „punerea sufletului pe mas`“ c~t [ifamiliaritatea l`b`r]at`. Prescrip]iile codului de poli-te]e acceptat de o comunitate sunt conven]ii care per-mit cea mai mare bun`voin]` [i cordialitate, f`r`exhibi]ionism [i f`r` ingerin]` abuziv`. Polite]ea,conceput` ca dreapt` m`sur` \ntre excesul deintimitate, care degenereaz` de obicei \n grosol`nie,[i excesul de distan]are sau de rezerv`, care poatejigni mai r`u dec~t o grosol`nie. Demnitatea uman`este \n primejdie ori de c~te ori se transgreseaz` ceeace englezii numesc privacy, zona inatacabil` careapar` individualitatea de ingerin]e inoportune, inde-cente [i promiscue [i \i \ng`duie s` respire aerul \nt`-ritor al singur`t`]ii. De altfel, \n treac`t fie zis,

Petru Cre]ia

19

Page 20: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

capacitatea de izolare [i chiar de \nsingurare este unsemn al autonomiei individului [i o garan]ie a invul-nerabilit`]ii [i a demnit`]ii sale.

La ce are de rezistat individul ca s`-[i p`strezeintact` demnitatea/ La mistificare, dar discern`m~ntulne face greu de am`git. La ispitirea cu bunuri, a c`roracceptare reprezint` v~nzarea de sine, cu demnitate cutot. çn sf~r[it, la amenin]`ri, dar, dac` este ceva aproa-pe sinonim cu demnitatea, acel lucru este ne\nfricarea,adic` aptitudinea de a suferi (fie [i numai prin priva-]iune) [i de a muri in nomine dignitatis.

Cine, m`car o dat` \n via]`, nu a rezistat uneiperfide tentative de mistificare sau unei tenta]ii sauunei spaime nu [i-a luat \nc` m`sura demnit`]ii sale.

De aceea putem \ntreba care sunt cele mai nota-bile virtu]i pragmatice ale individului autonom. Unaeste r`bdarea, sub care trebuie s` \n]elegem, corel~n-du-le, at~t lipsa de precipitare, buna a[ezare fa]` detimp, sentimentul ad~nc al clipei potrivite, al prile-jului favorabil, c~t [i capacitatea de a suferi f`r` a tegr`bi s` dezn`d`jduie[ti sau s` te dai b`tut. Deci,capacitatea de a dura [i cea de a \ndura. Cealalt`virtute poart`, \n planul judec`]ii, numele de intransi-gen]` (c~t` vreme este vorba de esen]ial); este vorbade voin]a [i putin]a de a nu face compromisuri, de anu te l`sa ab`tut din drum, de a nu-]i face libertatea[i demnitatea negociabile. Virtutea aceasta mai poatefi v`zut` [i din unghiul indisponibilit`]ii la domes-ticire [i la dresaj, la faptul de a fi de ne\mbl~nzit [i\nd`r`tnic \n numele legii c`reia, pentru c` ai ales-o

20

Eseuri morale

Page 21: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

liber, i te supui. çn numele primejdiei de a nu izbutis` fim a[a exclam` Emil Cioran, \n Demiurgul celr`u : „De-am putea s` ne facem de neumilit!“

çn sf~r[it: Care este cea mai teribil` aporie ademnit`]ii, momentul ei de cump`n` [i \ndoial`? SS`̀aaii ddee aalleess \\nnttrree ddeemmnniittaatteeaa ttaa [[ii ssuufflleettuull uunnuuii ccooppiill..Dar poate aceasta este o fals` problem` sau una carenu are, p~n` la urm`, p~n` \n ad~nc, nici o leg`tur`cu demnitatea, dar de la meditarea c`reia nici og~ndire despre demnitate nu se poate sustrage.Dostoievski spune c~teva lucruri grave despreaceasta \n leg`tur` cu r`ul din lume. Dar voi cita oalt` instan]`: „El ≤Isus≥ voia s` spun`... c` adul]ii,p`rin]ii, cei b`tr~ni \n p`cat [i \n stare de p`cat,trebuie s` fie gata [i s` vrea – de fapt chiar s` fiedornici de asta – s` sufere \n orice moment pentru caanume copii mici s` vin` la El f`r` spaime, f`r` fric`,f`r` pat`“ [i „\nsu[i lucrul acela pentru care Nancyare s` moar` m~ine diminea]` ca s`-l postuleze: c`to]i copiii mici, at~ta vreme c~t sunt copii mici, vortrebui s` fie intac]i, neb~ntui]i de spaime, nesf~[ia]i,neatin[i de teroare“ (Faulkner, Recviem…)

Petru Cre]ia

21

Page 22: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

TTiicc`̀lloo[[iiii

çn orice comunitate uman` [i \n orice moment alistoriei sale exist` un anumit procent de oameni tic`-lo[i. Uneori sunt mai mul]i, alteori mai pu]ini, au oinfluen]` mai mare sau mai mic` asupra corpului so-cial, sunt, r`m~n~nd mereu tic`lo[i, de un fel sau dealtul.

A[ putea s`-mi g`sesc exemplele oriunde, iartipologia ar fi cam aceea[i. Derog~nd \ns` de lametoda de p~n` acum, m` voi referi la st`ri de lucrurilocale, exprimabile \n termeni locali. Dar cititorul vasim]i, \n icoana acestor contingen]e, [ansa ei deeternitate.

Acum, la noi, tic`lo[i sunt mul]i [i feluri]i, p~n` laspeciile cele mai abjecte. Aceast` situa]ie are o com-ponent` natural`, care ]ine, dincolo de coordonatelenoastre de loc [i de timp, de caracteristicile speciei.Dar ea a fost considerabil agravat` de dezastrul so-cial [i moral a dou` perioade din istoria noastr`:secolul fanariot (1711-1821) [i jum`tatea de secolcomunist (1946-1989). Domina]ia comunist`, impu-s` din afar` dar altoit` apoi pe bogata mo[tenire l`sa-t` de vremile fanariote – pe care Eminescu le numea„veacul de tin`“ – a dat, \n ceea ce prive[te nivelulmoral al na]iunii, rezultate dezastruoase [i ad~nccoruptive. Ne afl`m curpin[i cu to]ii, cu buni, cu r`i,

22

Eseuri morale

Page 23: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

\ntr-o societate grav deteriorat`, tic`lo[it`, r`mas`,din propria ei alegere, pe m~inile oamenilor vechiiputeri, ai vechilor r~nduieli [i ai vechilor mentalit`]i.Numai buni pentru un veac de sc~rn`.

Printre oamenii care dau culoare vremii se disting,prin num`rul [i prin valoarea lor, tic`lo[ii. Unii suntpersoane bine [tiute, care p~ng`resc amarnic ]ara printot ceea ce fac. Ar putea fi lesne numi]i aici, dar e maibine ca cititorul s` o fac` singur, la alegere. De ce s`-i \ngr`dim libertatea? Al]ii, cei mai mul]i, nu aunotorietate na]ional`, \i [tiu doar cei care p`timesc depe urma lor \n cercuri mai restr~nse. Dar, a[a maipu]in sau deloc cunoscu]i, se afl` pretutindeni, \ntin[ica o pecingine. Cum nu se poate t`g`dui importan]aprezen]ei lor printre noi, ei merit` s` scriem despre ei,s` le cunoa[tem mai bine \nsu[irile, s` le aducem oma-giul aten]iei noastre. Nu ca istorici, nu ca sociologi, nuca morali[ti, ci \ntr-un chip deosebit: ca filologi. Cualte cuvinte, vom l`sa s` vorbeasc` \n locul nostrulimba rom~neasc` \ns`[i, a c`rei istorie lexical` s-adesf`[urat paralel cu istoria tic`lo[iei rom~ne[ti.

Am ales cuv~ntul tic`los, dar mai sunt c~teval~ng` el, cu sensul acesta mai general: nemernic, ne-trebnic, mi[el [i canalie. Dar po]i s` nume[ti a[a peun om c~nd el [i-a perfec]ionat, [i-a \ndeplinit desti-nul [i a izb~ndit. çns` limba [tie s` fac` [i portretultic`losului la tinere]e, oricum la \nceputul cariereisale. Atunci c~nd, om de nimica fiind, vrea s` devin`cineva; c~nd este doar o mic` sec`tur`, o hahaler` [io farfara, se d` pe l~ng` al]ii mai ajun[i [i este \nc`

Petru Cre]ia

23

Page 24: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

slugarnic, lingu[itor, periu]`, un trep`du[, un frip-turist, un ]u]`r [i un ]uc`lar. Cu ceilal]i \ns`, pentruc` e r`zb`t`tor [i ajung`re], este \nfig`re] sau b`g`-re], obraznic, [mecher, sforar, pi[icher, f`]arnic [ipref`cut, telpiz [i par[iv. çn ordinea economic` nueste \nc` un mare spoliator [i un t~lhar, nu este \nc`fur [i lotru, el este doar o javr`, o mic` jigodie careumbl` cu tertipuri [i cu [iretlicuri. Te trage pe sfoar`,croie[te minciuni, te [mechere[te a[a cum se afl` afi: un co]car, un pezevenghi, un g`inar, un punga[,un borfa[, un potlogar [i un panglicar, un om careumbl` dup` ciupeal`, dup` chilipir [i dup` plea[c`.Adic` dup` c~[tig nemuncit, scos de la oamenic`rora le d` pe bani chiar dreptul lor legiuit, practic`pe care o va folosi p~n` la sf~r[itul, de obicei fericit,al vie]ii sale. Terminologia rom~neasc` \n acest do-meniu este pe c~t de veche pe at~t de bogat`, ast`ziacoperind cu vorbe o scar` ce urc` de la ni[te sute,acolo, p~n` la sume fabuloase, pe care le numimbac[i[ sau ciubuc sau „o mic` aten]ie“; dar spunem[i mit`, [pag`, „plic“ sau c~teodat` dar sau plocon.çns` din ad~ncul istoriei noastre se aud vorbe pre-]ioase [i uitate care ar merita s` fie puse din nou \ncircula]ie, pentru mai mult` nuan]are. Dac` mai [timce \nseamn` pe[che[- la origine darul suplimentar pecare domnitorii no[tri \l trimiteau Por]ii \mpreun` cuharaciul, adic` tributul – am uitat ce este ru[fetul,mit` dat` pentru a ob]ine o slujb`, ghelirul, locmaua[i saba[ul, c~[tiguri dob~ndite \n fel [i chip, f`r`munc`. Dar aceast` lep`d`tur` [i aceast` pramatie

24

Eseuri morale

Page 25: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

are g~nduri mai mari:\n el dospe[te, nem`surat`,l`comia de bunuri [i puteri. ßi tic`losul de trei parale,dac` are stof`, trece de la furti[ag la jaf [i se pune pec`p`tuial`. Pehlivanul, soitarul [i m`sc`riciul vrea s`se \mbuibe [i s` se l`f`ie, s` h`l`duiasc` [i s` tr`-iasc` \n huzur. ßi reu[e[te adesea, dar pe drum setransform`. Din lichea devine tic`los \n toat` legea,[i toat` legea lui este s` fure, s` mint` [i s`st`p~neasc` \n afara oric`rei legi, [i de aceea \ispunem acestui samavolnic: om f`r` de lege sauneleguit. Prinz~nd os~nz`, el \ncepe s`-[i fac` men-drele: s` jupoaie [i s` jecm`neasc`, s` ia cu japca;jefuie[te ca-n codru, ia [apte piei de pe om, \l aducela sap` de lemn. Pentru c` este lacom, apuc`tor,pr`dalnic, hr`p`re], nes`]ios [i hulpav. ßi, pe m`sur`ce \i cresc bel[ugul [i puterea, devine trufa[ [i fudul,\ng~mfat, \[i d` aere, are ifose, e ]an]o[ [i b`]os,col]os, ]\fnos [i ar]`gos, cusurgiu [i c~rcota[, ser`ste[te la tine [i se o]`r`[te, te \njur` [i te terfele[te,te face de ocar` [i te porc`ie[te.çi place s` taie [i s`sp~nzure, s` te ]in` la cheremul lui, s` te prind` lastr~mtoare, s`-]i bage frica \n oase. Dac` nu ar operade veacuri printre noi, de unde am avea aceste optcr~ncene verbe: a asupri, a \mpila, a oropsi, a urgisi,a obijdui, a n`p`stui, a prigoni [i a vitregi/ Iartic`lo[ii care s`v~r[esc asemenea lucruri ce altcevasunt ei dec~t oameni ai dracului, nemilo[i, ne\ndur`-tori, necru]`tori, neomeno[i, f`pturi f`r` inim` saunegre la inim`, c~inoase [i haine; in[i cruzi, haps~ni[i crun]i. Ne\ndur~nd binele altcui, fiind pizma[i,

Petru Cre]ia

25

Page 26: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

sunt m~r[avi [i sunt fameni, avani [i z`ca[i. Toatecuvinte care trimit la perfidie [i la calomnie, la def`i-mare [i hul`, la m`sluire [i la r`zbunare.

Tic`losul nu cunoa[te ru[inea, orice ar face [iorice s-ar v`di c` a f`cut. Este a[adar neru[inat [i f`r`obraz sau gros de obraz. ßi nu arareori tic`losul este[i grosolan, mitocan, m~rlan, mojic, b`d`ran, ]op~r-lan, nesim]it [i neam prost. Nu pentru c` ar fi neap`-rat lipsit de educa]ie, ci prin esen]a sa sc~rnav`, carene face uneori s`-l numim porc [i r~tan. ßi s` sim]impentru el, dincolo de orice drept` ur`, mai ales,sc~rb`, grea]`, sil` [i o nesf~r[it` lehamite.

Se afl` printre noi, mi[un` [i f`ptuiesc, sunt \nfruntea bucatelor, ne otr`vesc via]a [i ne corup saune batjocoresc copiii. Pe ascuns sau pe fa]`, vor s` nest`p~neasc`, reduc~ndu-ne la condi]ia de simpleinstrumente ale lor. De cele mai multe ori nu avemce s` le facem, pentru c` [tiu s` cumpere sau s` spe-rie dreptatea, pentru c` [tiu s` lucreze \n c~rd`[ie, s`se \nh`iteze, s` se acopere unii pe al]ii [i, \mpreun`,s` se revendice de la idealuri, ei, care nu au nimicsf~nt, s` joace teatrul virtu]ii. Mai ales [tiu s` mint`[i s` m`sluiasc` adev`rul. Sunt cei cu care se \ncheieScrisoarea a III-a.

Am spus c` a folosi resursele limbii pentru a-izugr`vi este un fel mai pu]in grav de a vorbi despreei. Scriind, m-a p`r`sit \ns` orice u[ur`tate. Nu [tiuc~t [i cum [i c~nd se va putea aceasta, dar trebuiest~rpi]i f`r` cru]are. Orice cru]are [i \ng`duin]` fa]`de ei con]ine, \n ad~nc, o form` de complicitate,

26

Eseuri morale

Page 27: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

oric~t de greu perceptibil` ar fi. Iar cea mai m`runt`complicitate cu tic`lo[ii este o tic`lo[ie [i ea, [i, pu-n~nd ]ara la cheremul lor, \i ajut` s` o duc` de r~p`[i s` o lase de haram.

ßi \nc` ceva: tic`losul nostru de secular` tradi]ie[i proasp`t` \nflorire este cu at~t mai primejdios cuc~t s-a \nfipt mai sus. S` lu`m mai ales aminte lac~rmuitori [i dreg`tori. M`car ace[tia ar putea ficumva \nl`tura]i, cu pr`sila lor cu tot.

Petru Cre]ia

27

Page 28: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

TTiirraanniiii mm`̀rruunn]]ii

Multe dintre relele pe care le tr`im ast`zi \[i auob~r[ia [i explica]ia \n trecut, [i nu cred c` e zadarnics` ne \ntoarcem cu g~ndul la vremea care le-a z`mis-lit [i care \[i mai arunc` greaua umbr` peste noi. ßi ebine s` ia aminte cei care, leza]i [i dezam`gi]i demulte din c~te p`timesc [i ne\n]eleg~nd c~t de grea eprimenirea unei lumi, evoc` cu regret [i chiar cu nos-talgie infernul vechilor r~nduieli ca pe un paradispierdut.

Am fost zeci de ani supu[i relei voi a unei puteriautoinstituite [i, totodat`, min]i]i [i manipula]i de ea,am fost otr`vi]i. Iar drojdia acestei otr`vi mai ope-reaz` [i azi. Doar c` un scenariu istoric \n care de oparte se afl`, nemiloas`, st`ruitoare [i coruptiv`, pu-terea care asupre[te, iar de cealalt` neputin]a mul]i-mii asuprite este un scenariu fals. De fapt, \ntr-o lu-me st`p~nit` prin for]` [i guvernat` de legi str~mbe,nerespectate nici m`car acelea, masa celor astfelst`p~ni]i se constituie ea \ns`[i, pe trepte sc`z`toare,\ntr-o ierarhie de asupritori. Fiecare ins care are unrol c~t de mic \n sistem exercit`, la nivelul s`u, oputere arbitrar` [i abuziv`. Dup` ce se ispr`ve[temarea tagm` a \mputernici]ilor nemijloci]i ai statuluitotalitar, bine a[eza]i [i stipendia]i de putere, \ncepeimperiul celor care se erijeaz` – tolera]i [i chiar

28

Eseuri morale

Page 29: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

\ncuraja]i de mai marii lor – \n despo]i tot maim`run]i, dar de nocivitate propor]ional constant`.P~n` la ultimul func]ionar de ghi[eu, p~n` la ultimultejghetar. Rar s` se afle manipulant al unui vehiculpublic sau al unui fi[ier de clinic`, secretar, contro-lor, arhivar, v~nz`tor sau paznic de ceva care s` nuse poarte ca o fiin]` atotputernic` pe peticul ei deputere. ßi nu numai ca s` trag`, cum des se \nt~mpl`,foloase, ci [i din pura pl`cere de a-[i exercita, \ndeplin` imunitate, samavolnicia. Be]ia puterii nu-i\mbat` doar pe satrapi. P~n` [i v~nz`toarea carestrope[te trotuarul din fa]a unei pr`v`lii se simteinvestit` cu o autoritate institu]ional` [i te trateaz` caatare. To]i se socotesc, prin raportare la tine, care nue[ti nimic, institu]ii, nimeni nu are datorii, ci numaidrepturi, [i \n primul r~nd dreptul de a abuza. ßi, prinurmare, \[i consider` serviciile nu ca pe ni[teobliga]ii, ci ca pe ni[te favoruri acordate, dup` inte-res sau dup` toane, omului de r~nd. çntr-un fel se r`z-bun` a[a pe faptul c`, la un e[alon mai sus, sunt [i eitrata]i deopotriv`. Dar, \n rela]ia cu tine, omneinstitu]ional, se comport` ca [i c~nd s-ar situa \n\ns`[i ob~r[ia puterii, sim]indu-se spontan incomen-surabili cu nimicnicia ta. Sluga de st`p~n r`u este lafel de rea ca [i st`p~nul, oric~t de mici i-ar fiprerogativele. ßi \l simte de la o po[t` pe cel care,m`car \n clipa acea, este lipsit de orice putere [i seafl` la cheremul lui: peti]ionarul [i postulantul,clientul, pasagerul, locatarul, pietonul, pacientul,cet`]eanul [i, \n genere, locuitorul. Lipsit de orice

Petru Cre]ia

29

Page 30: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

prestigiu [i de orice capacitate de a apela la vreoinstan]` care s`-i fac` dreptate, el poate fi tratatoricum. Iar dac` se \ncumet` s`-[i cear` dreptatea, setreze[te el \nsu[i vinovat de ceva, eventual pedepsitpentru c` a avut nes`buin]a s` conteste sacralitateaunui m`runt delegat al puterii, care se crede, [i \i este\ng`duit s` se cread`, un sacerdot al ei. Este oare omcare s` nu fi sim]it c~t de amar` e aceast` umilin]`?

30

Eseuri morale

Page 31: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

CCiinnsstteeaa

Orice comunitate omeneasc` este echilibrat`,s`n`toas` [i prosper` atunci c~nd se afl` \n ea oanume majoritate de oameni cinsti]i. Tocmai deaceea e bine s` ne amintim ce este cinstea. Cinsteaeste, printre virtu]i, una dintre cele mai complexe,pentru c` \n ea se adun` [i se sintetizeaz`, subordo-n~ndu-i-se, multe alte virtu]i. ßi pentru c` ea cu-prinde o arie larg` a sufletului, d~nd un sens \ntre-gului s`u, iar omului cinstit un loc \nalt \n ierarhiamoral` a omenirii, unul pe m`sura celui pe care, \nalte sc`ri de valori, \l ocup` talentul, frumuse]ea saucurajul. De \ndat` ce \ncerci s` ad~nce[ti conceptulde cinste, \]i dai seama c` toate determin`rile lui seafl` \ntr-o rela]ie de esen]` cu adev`rul [i cu drepta-tea. Cinstea nu vizeaz` ceea ce este profitabil ci, defiecare dat`, ceea ce corespunde esen]ei sale, indi-ferent de urm`ri. Astfel, omul cinstit nu minte, el nuintroduce \n realitate o fic]iune – spun~nd c` a f`cutceea ce n-a f`cut – [i nici nu t`inuie[te despre sine orealitate care, [tiut`, l-ar putea v`t`ma. Iar c~nd evorba de al]ii, nu le spune c` sunt mai buni dec~tsunt, ca s`-i m`guleasc`, nici nu ascunde frauda sauabuzul: omul cinstit nu este complicele nim`nui,indiferent ce pre] ar avea de pl`tit pentru asta. El numinte nici de fric`, nici ca s` trag` foloase, nici

Petru Cre]ia

31

Page 32: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

m`car ca s` fie interesant. Totodat`, el nu spunedespre nimeni ceva r`u ca s`-l def`imeze, nici nur`sp~nde[te informa]ii necontrolate. Pe de alt` parte,cinstea ne cere s` nu ne ar`t`m drept ceea ce nusuntem, adic` s` nu fim f`]arnici sau duplicitari, unul\n tain` [i altul f`]i[, unul acas` [i altul \n public,unul fa]` de cei puternici [i altul fa]` de cei slabi,deci s` nu \nf`]i[`m despre noi o imagine fals`. Edrept c` lucrul acesta cere mult` cunoa[tere de sine,iar lumea e plin` de impostori incon[tien]i de impos-tura lor, prad` unei convenabile ignoran]e de sine,oameni care, f`r` s`-[i dea seama, duc o existen]`imaginar`, pentru c`, tot incon[tient, le este mai binea[a. Iar dac` le spui adev`rul, indignarea lor n-aremargini. Omul cinstit nu minte nici despre viitor, cualte cuvinte nu spune c` va face un anume lucru,pentru ca apoi s` nu-l fac`. ç[i ]ine \ntotdeaunacuv~ntul. Dar mul]i, Doamne, c~t de mul]i, nu [i-l]in, [i nu neap`rat dintr-un calcul rece, ci din u[ur`-tate, din euforia de o clip` de a se ar`ta s`ritori [igenero[i. Ca s` uite apoi. O specie grav` a nerespec-t`rii cuv~ntului dat este tr`darea, care tot necinsteeste, pentru c` afirm` solemn o fidelitate care, dup`aceea, \n func]ie de vreun folos mai mare, este brutaldezmin]it`. Omul cinstit nu \n[al` pe nimeni, nuumbl` cu tertipuri [i cu vicle[uguri, nu m`sluie[te [inu r`st`lm`ce[te. ßi nici nu fur`, \n nici unul dintrenenum`ratele feluri \n care se fur` \n lume, de lac~ntar p~n` la codru. El nu vrea s` aib` dec~t ce esteal lui [i a dob~ndit pe drept. ßi de aceea nu \ncalc`

32

Eseuri morale

Page 33: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

drepturile nim`nui, d` fiec`ruia ce este al s`u, \[ionoreaz` p~n` [i du[manii, pentru ce este de onoratla ei. ßi, cum fiecare are dreptul la o zon` inviolabil`,omul cinstit nu cite[te scrisorile care nu-i sunt adre-sate, nu ascult` pe la u[i [i nu iscode[te. çn sf~r[it, el\[i face \ntotdeauna datoria, cu grij` [i p~n` la cap`t.ßi [i-o face nu numai pentru a nu \n[ela, respect~n-du-[i o obliga]ie [i o f`g`duin]`, o face cu d`ruire [icu bucurie, ca pentru sine. Omul cinstit este \ntotdea-una un me[te[ugar cinstit, de la dulgher p~n` lacercet`torul adev`rului. Din punct de vedere prag-matic, cinstea are neajunsurile ei: multe pierzi dato-rit` ei [i destul de pu]ine c~[tigi. De aici, noble]ea eiesen]ial`, \n care intr`, hot`r~tor, meritul de a nu-]iface un merit din cinstea ta, de a nu te bate cu pumnii\n piept, de a nu c`uta cinstire pentru c` e[ti cinstit [inici vreo alt` r`splat` dec~t \mp`carea cu tine \nsu]i[i pilda cea bun`. Plicticos ca o predic`, nu? çnschimb, iat`, dac-am \n[ira tot ce nu face [i nu esteomul cinstit, am c`dea peste portretul mincinosului,al m`sluitorului, al iscoadei, al def`im`torului, alfariseului, al t~lharului [i al v~nz`torului de frate. ßile-am g`si vrednice de interes [i pline de culoare.A[a suntem f`cu]i, Dumnezeu s` ne ierte.

Petru Cre]ia

33

Page 34: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

VVrreeddnniicciiaa

Mai bine zis despre a[ezarea omului vrednic lalocul unde vrednicia lui sluje[te bunului mers al\ntregii comunit`]i. Voi porni de la dou` postulate:unul, acela c`, \ntr-o lume bine r~nduit`, fiecare loceste ocupat de cel mai vrednic s`-l ocupe, adic` decel mai potrivit a[ez`rii sale acolo dintre to]i candi-da]ii posibili; al doilea, c` o comunitate uman` nupoate fi socotit` ca „bine r~nduit`“ dec~t atunci c~nddezideratul din primul postulat este satisf`cut.

E adev`rat \ns` c` numai cineva lipsit de sim]ulrealit`]ii [i ignor~nd istoria ar putea afirma c` o ase-menea comunitate a existat vreodat`. Dar diferen]eledintre mai buna sau mai reaua func]ionare a unuicorp social dat depind de gradul \n care el se apropiede forma ideal` a selec]iei [i a distribuirii competen-]elor.

Competen]a, [tim cu to]ii, este calitatea unui omde a se pricepe bine la ceea ce face. Deci de a avea\nzestr`rile, cuno[tin]ele [i experien]a necesare [isuficiente unei exercit`ri a unei func]ii date. Compe-ten]a trebuie s` fie criteriul fundamental [i condi]iasine qua non a oric`rei selec]ii [i promov`ri. Se cade\ns` degrab` ad`ugat c` sfera vredniciei este mai cu-prinz`toare dec~t aceea a competen]ei. Cineva com-petent pentru o func]ie este cu adev`rat vrednic de ea

34

Eseuri morale

Page 35: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

numai dac` este [i destoinic, dac` are, \n plus, hot`-r~rea de a-[i exercita competen]a. Altfel competen]alui e zadarnic`. Pentru a spune c` omul sfin]e[telocul pura competen]` nu ajunge, este nevoie de de-plin`tatea vredniciei.

Dar, pentru ca omul potrivit s` ajung` la loculpotrivit [i s` r`m~n` acolo dup` vrednicia sa, maitrebuie \nc` ceva, hot`r~tor: organizarea [i func]io-narea societ`]ii \n vederea promov`rii prioritare aomului vrednic. Exist` \ns` multe societ`]i \n carelucrurile se petrec altfel, dac` nu chiar pe dos. Pre-valen]a criteriului politic, „rela]iile“, veresia, cume-triile [i nepotismul, interven]iile unde trebuie, pilele,mita, mai scurtul sau mai lungul lan] al sl`biciunilor,care sl`besc [i macin` puterea unei societ`]i de a ficeea ce se cuvine s` fie [i ar putea s` fie. Toate aces-tea duc nu doar la un sistem de selec]ie [i de promo-vare defectuos, ci la ceea ce se nume[te antiselec]ie:alegerea, cu grij`, a omului celui mai nepotrivit. Iaracolo unde func]ioneaz` antiselec]ia opereaz` auto-mat [i principiul de a men]ine pe cei mai mul]i lanivelul de incompeten]` la care au fost promova]i, dea nu-i ajuta s` \nve]e, s` se specializeze, de a nu-il`sa nici m`car s` c~[tige experien]`, muta]i de icicolo. Pe de alt` parte adev`ratele competen]e, de carenici o societate nu duce lips`, sunt ]inute jos saudeoparte sau unde nu le e locul. L`sate prad` cr~nce-nei conspira]ii a incompeten]ilor gata instala]i.

Dar, acolo unde aceste racile sunt \nr`d`cinate,cine s` schimbe toate acestea? De unde s` apar`

Petru Cre]ia

35

Page 36: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

instan]ele competente [i incoruptibile care s` pun`,mereu [i pretutindeni, pe omul potrivit la loculpotrivit? Cine s` st~rpeasc` aceast` form` funda-mental` [i dezastruoas` de corup]ie care greveaz` pedurat` lung` viitorul? C~nd \[i va dob~ndi vrednicialocul de care este vrednic`?

36

Eseuri morale

Page 37: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

CCuuvviiiinn]]aa

F`r` excep]ie, \n toate marile civiliza]ii afunc]ionat, secole de-a r~ndul, un cod de polite]e, unritual al rela]iilor dintre oameni. Exist` limbi, cajaponeza, \n care normele de polite]e p`trund chiar \nstructura gramatical`. Variabil dup` locuri [i vremi,dup` istorii [i rase, esen]a imperativului de polite]eeste aceea[i: s` nu te por]i cu ceilal]i a[a cum \]i vine,ci a[a cum se cuvine, dup` cuviin]`. Cu alte cuvinte,s`-]i pui pornirile naturale [i spontane sub controlulunor norme de comportare, acelea[i pentru to]i \n\mprejur`ri similare. Spre folosul tuturor, libertateaindividului se afl` astfel \ngr`dit` de ni[te legi nes-crise, consacrate de timp, consolidate \ntr-o tradi]ie.Legi care nu sunt de natur` juridic` [i nici, \n prim`instan]`, de natur` moral`. Ele au for]a unei institu]iinev`zute [i atotprezente [i \n ele se exprim` trecereade la barbarie la civiliza]ie. Prin natura lor, se extindasupra tuturor comportamentelor din sfera rela]iilordintre indivizi: formule [i gesturi de adresare sau desalut, felul de a m~nca [i de a te \mbr`ca, controlulmanifest`rilor fiziologice sau pasionale, participareala ceremonii, rela]iile ierarhice, ospitalitatea, manie-ra de a cere, de a accepta [i de a refuza, prezent`rile[i separ`rile, p~n` la felul de a merge sau de agesticula. Dar care le e rostul? Este destul de simplu:

Petru Cre]ia

37

Page 38: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

asigurarea respectului fa]` de fiin]a uman`, \ncalitatea ei de fiin]` uman`. Invers, orice comporta-ment contrar unui cod de polite]e exprim` lipsa deconsidera]ie pentru semenii t`i, ca semeni, fiin]e deaceea[i esen]` ca tine. Dar, se va spune, nu to]isemenii no[tri sunt vrednici de respect. ßi e adev`rat.Numai c` [i ei sunt oameni [i, ca atare, chiar fa]` deei trebuie s` existe un comportament politicos, cares`-i a[eze la locul lor, f`r` s` violeze demnitateainerent` fiec`rui om ca om. Mai trebuie s` \n]elegem[i \n ce const` respectul care se v`de[te prin polite]e.Dac` te por]i cum \]i vine, dac` te la[i antrenat de unimpuls de irita]ie ori de violen]`, dac` nu salu]i pecine [i cum trebuie, dac` umbli \n lume neras sau \nve[minte nepotrivite, dac` te scobe[ti \n nas sau tescarpini \n v`zul tuturor ([i, \n genere, dac` e[tinesim]it), dac` m`n~nci ca un s`lbatic [i emi]i sunetenesociale, dac` ]i se pare de prisos s` mul]ume[ti saus`-]i ceri scuze, dac` fluieri \n biseric` [i r~zi la\nmorm~nt`ri, dac` e[ti excesiv de familiar cu cinenu trebuie sau tr~nte[ti u[a \n nas ori telefonul \nureche, dac` te r`ste[ti sau tai vorba sau vociferezisau \ntorci spatele dup` cum ]i se n`zare, [i c~tealtele, te por]i ca [i c~nd cel`lalt sau ceilal]i n-arexista sau ar exista f`r` ca ]ie s`-]i pese de ei, ca ni[teentit`]i neglijabile. Se crede, de c`tre mul]i, c` poli-te]ea trebuie practicat` doar fa]` de cei cu care te afli\n rela]ii mai \ndep`rtate sau care au un ascendentasupra ta, [i c` fa]` de ai t`i \]i este \ng`duit s` tepor]i oricum. Cine crede sau se poart` a[a nu poate fi

38

Eseuri morale

Page 39: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

de fapt politicos cu nimeni, este grosolan [i necioplit\n \ns`[i fibra lui. ßi este de obicei, c~nd iese \nlume, pref`cut [i slugarnic, incapabil de adev`rataurbanitate, curtoazie [i delicate]e. ßi mai sunt uniicare socotesc c` polite]ea \ns`[i este ipocrizie [i min-ciun`, un fel f`]arnic de a-]i ascunde pornirile taleadev`rate. Ace[tia afi[eaz` o sinceritate de[`n]at` [iofensatoare (pe care n-o tolereaz` din partea altora),o lips` de jen` [i de re]inere pe care le consider`naturale]e [i autenticitate, [i chiar un protest osten-tativ [i sfid`tor \mpotriva unor r~nduieli detestate.çnseamn` c` n-au \n]eles nimic din natura profund` apolite]ii [i c` transfer` \n mod arbitrar prescrip]iile ei\n sfera, totu[i distinct`, a moralit`]ii. çn sf~r[it,trebuie f`cut` o deosebire \ntre practicarea pur for-mal` [i rece a polite]ii, care oricum este mai bun`dec~t grosol`nia, [i polite]ea \nso]it` de c`ldur` [i dez~mbet, de cordialitate [i de solicitudine. Acest lucruse \nt~mpl` acolo [i atunci c~nd se atinge hotaruldincolo de care respectul subiacent polite]ii tinde s`devin` dragoste de ceilal]i, nu de unul sau de altulanume, ci de to]i, ca oameni cu acelea[i dureri [i cuaceea[i moarte.

Petru Cre]ia

39

Page 40: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

PPrroossttiiaa

Prostia, ca sl`biciune a min]ii, nu este vreo vin`,vreun viciu sau vreun p`cat, este un dat genetic;cineva este prost a[a cum are ochii alba[tri saumu[chii puternici. Fapt este c` prostul, prost fiind, nupoate p`trunde \n miezul lucrurilor, nu are discern`-m~nt, percepe faptele \n sine, desprinse din contextullor, e incapabil s` asocieze sau s` disocieze, nu poatenici analiza o stare de lucruri c~t de c~t complex`,nici sintetiza elemente \n aparen]` disparate. Cumlumea \i este greu de \n]eles, o potrive[te el cumvapu]inei sale \n]elegeri, pun~nd de bine, de r`u la unloc no]iuni false ori confuze, de obicei preluateanapoda din lunga [i bogata tradi]ie a prostieiomene[ti. Lucru firesc, pentru c`, neput~nd abstrac-tiza, prostul trebuie s` se foloseasc` de generaliz`rigata f`cute de al]ii, la fel de pro[ti ca [i el, dac` numai r`u.çntr-adev`r, dintre dou` sau mai multeposibilit`]i, prostul o alege f`r` gre[ pe cea maistupid` [i apoi se odihne[te asupra ei. Ar fi de scris omorfologie a prostiei, \n care diversele ei manifest`ris` fie elaborate [i sistematizate ca paradigme, [i osintax` a ei, adic` o teorie a felului \n care se desf`-[oar` prostia, a dezacordurilor, a pleonasmelor [i aelipselor ei, care nu sunt o economie de expresie, cisimple lacune prin care se strecoar` incoeren]a.

40

Eseuri morale

Page 41: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Prostul nu are o clar` con[tiin]` de sine, nu \nva]` dinexperien]` [i ca atare nu este autocorectiv. Prostia sehr`ne[te din pu]inul ei [i se regenereaz` din propriaei substan]`, r`m~n~nd mereu egal` cu sine. çntr-o\nsemnare intitulat` Caracter de prost, Eminescuvorbe[te de „Luarea metaforelor ad litteram“ [i de„St`ruin]a \ntr-o neghiobie“. çntr-adev`r, [i e oobserva]ie subtil`, cum ar putea suplini prostul celde-al treilea termen al compara]iei, a c`rui absen]`este definitorie pentru metafor`, c~nd el nu e \n starenici de o compara]ie desf`[urat`, lipsindu-i capacita-tea de a observa similitudini? Dac` \i vorbe[ti denoaptea nefiin]ei, el crede c` se las` \ntunericul [iaprinde lampa. C~t despre „st`ruin]a \ntr-o neghio-bie“, ea este una din principalele caracteristici, [idintre cele mai de temut ale omului prost, care, pe c~tde u[or concepe o idee neroad`, pe at~t de greu sedesparte de ea. Mobilitatea [i readecvarea suntprerogative ale inteligen]ei. çn tradi]ia rom~neasc`avem, c~t prive[te prostia, o scurt` capodoper`,Povestea lui Creang`, unde o femeie neroad` \[i pro-hode[te pruncul la g~ndul unei primejdii ipotetice [ilesne de \nl`turat; un om, ca s` aib` lumin` \n cas`,car` soarele cu bani]a, un altul d` s`-[i d`r~me casaca s` scoat` carul \njghebat \n ea, un altul caut` s`zv~rle nucile \n pod cu furca, altul, \n sf~r[it, sec`zne[te s` suie vaca cu funia \n [ur`, gata s-o sugru-me. Prostul nu se descurc` \n plan pragmatic pentruc` \ncurc` p~n` la catastrof` rela]ia dintre mijloace [iscopuri. çn s~ngele lui curge, ca o esen]` tare, o

Petru Cre]ia

41

Page 42: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

chintesen]` a ceea ce \n german` s-ar putea numiUrdummheit, prostia originar`, cea de la ob~r[iavremilor.

Numai c` aceast` infirmitate [i deficien]` a inte-lectului nu este \ntotdeauna inocent`, [i atunci \ncepnecazurile. çntr-adev`r, prostul e [i el om [i trebuies` o scoat` cumva la cap`t pe lumea asta, [i c~t maibine dac` se poate. Prostia produce aproape \ntotdea-una manifest`ri aberante [i nocive \n ordinea morali-t`]ii. Ne[tiind ce statut are [i ce loc i se cuvine, pros-tul se amestec` unde nu-i fierbe oala, \ncurc` i]ele,crez~nd c` le descurc`, se face purt`torul celor maiimbecile prejudec`]i, debiteaz`, cu autoritate, celemai uzate locuri comune, este b`nuitor [i susceptibil,ne[tiind de glum`, imagineaz` conspira]ii mondiale[i vorbe[te ca un profet, mai [i g`sind pe cine s`-lcread`; neav~nd \ndoieli, devine dogmatic [i tinde s`fac` din maxima ac]iunii sale o lege universal`. ßi,ne[tiindu-[i lungul nasului, e adesea peste m`sur` deobraznic [i mai \ntotdeauna trufa[, pentru c` prostul,dac` nu-i fudul, parc` nu e prost destul. Iar c~nd se\nt~mpl` s` fie [i harnic, sim]ind \n chip obscur c`trebuie s`-i substituie calit`]ii cantitatea umple [i\ncurc` domenii \ntregi de activitate cu produselesale inepte sau de-a dreptul delirante [i e adesear`spl`tit pentru asta cu distinc]ii [i ranguri. Dar celmai r`u este c` prostul, ajuns \ntr-o situa]ie critic`din propria lui prostie, devine feroce [i poate fibestial. Mul]i oameni au pierit zdrobi]i de prostiabiruitoare. Pu]in`tatea spiritului na[te mon[tri.

42

Eseuri morale

Page 43: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Dar adev`rata primejdie a prostiei st` \n mul]imeapro[tilor: ne place, nu ne place, lumea e plin` depro[ti. Tot Creang` zice c`, dac` prostia ar durea,uli]ele ar vui de zbieretele pro[tilor. Iar lumea luiCaragiale, c~nd mai explicit, c~nd mai pu]in, con]ineo cantitate exploziv` de pro[ti de toat` seama. Prinmul]imea lor devin periculo[i. Mai ales c` tic`lo[iiinteligen]i [tiu s` se foloseasc` de cei pro[ti pe scar`istoric`, exploat~nd tic`lo[ia oarb` [i t~mp` caredospe[te \n prostia omeneasc`. çi investesc cu putere,]in~ndu-i \ns` la cheremul lor, [i apoi \i asmut\mpotriva noastr` ca pe o hait`. çi mai ]ine]i minte peactivi[tii obtuzi, trufa[i [i brutali care umpleau ierar-hia chinuitei noastre vremi de p~n` mai ieri? ßi nu-isim]i]i cum mi[un` \nc` printre noi, travesti]i, multi-plic~ndu-se zgomotos ca legiuitori [i autoritar ca gu-vernan]i, trezind ecouri de prostie de-a lungul [i de-a latul ]`rii, r`scolindu-i \ntunericul [i ura pe care oeman` \ntunericul? Ba sim]im, prea bine sim]im, [ipoate tot mai este ceva de f`cut. Iar`[i Eminescu,vorbind de moftangii, spune \ntr-un loc: „To]i sus-pin` pentru patrie cu fizionomia cea mai pl~ng`toarede pe lume [i to]i nu vor binele, ci numai posturilepatriei“.

Bine ar fi s` nu mai aib` parte de ele, pentru c`mare primejdie este pentru ob[te \n`l]area pro[tilor\n ranguri [i dreg`torii. P`cat de-o biat` ]ar`, i-ar fide ajuns tic`lo[ii.

Petru Cre]ia

43

Page 44: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

MMeeddiiooccrriittaatteeaa

La originea lui, cuv~ntul mediocritate exprimacalitatea a ceva care se afl` „la mijloc \ntre poaleleunui munte [i pisc“, a[adar nici jos, nici sus. Nici alb,nici negru: cenu[iu; nici rece nici cald: c`ldicel. Defapt, dac` d`m cuvintelor bun [i r`u sensul lor celmai general [i mai abstract, mediocru \nseamn` nicibun nici r`u, ceva care se afl` la mijloc, \ntre ele, [ise afl` acolo prin statutul s`u definitoriu. Fire[te, \nlume nu toate pot s` fie numai \n vale sau numai peculmi, exist` pretutindeni ceva \ntre ele, o realitatemedian` tot at~t de real` [i de legitim` ca [i extreme-le ei. ßi atunci e cazul s` ne \ntreb`m de ce califica-tivul mediocru a ajuns s` aib` un sens peiorativ: dac`spui despre cineva c` are o inteligen]` mediocr` sau,mai r`u, c` este un om mediocru, \l jigne[ti. çn fondce este at~t de r`u \n a nu fi nici stupid, nici genial,nici tic`los, nici sf~nt? Nu suntem oare a[a cei maimul]i dintre noi? Nu e de g`sit alt` explica]ie dec~taceea c` omul mediocru se crede \ntotdeauna maimult dec~t este [i vrea s` fie tratat ca atare, s` uzurpelocul excelen]ei, s` se afle sus, \n v~rf. A[a putem\n]elege cum sensul depreciativ al cuv~ntului s-an`scut din reac]ia noastr` la ifosul mediocrit`]ii [i ladorin]a ei de a se afla mereu \n frunte, \n locul celorcu adev`rat buni. Mediocru se spune \ntotdeauna de

44

Eseuri morale

Page 45: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

sus \n jos: ar fi greu s` auzi pe un om prost saunetrebnic denun]~ndu-l pe altul c` este mediocru.

Dar, al`turi de mediocritatea veleitar`, adeseaagresiv`, se afl` printre noi [i un alt tip de mediocri-tate, aceea mul]umit` cu ea \ns`[i, incapabil` s` vad`sau s` \n]eleag` ceva mai presus de firea sa, \nchis`\n sine [i \nsp`im~ntat` de orice risc. Omul mediocrue lipsit de noble]ea vreunei d`ruiri sau generozit`]i,el \[i tr`ie[te via]a \ntr-un chip meschin, ne\nsufle]itde nici un av~nt. Meschine sunt [i visele lui. Nu este\n stare s` fie m`car cu adev`rat avar sau cu adev`ratla[. Nu e nici m`car foarte prost [i nu e niciodat` untic`los \n toat` legea. ßi, pe de alt` parte, se uit`uimit sau chiar scandalizat la cei care nu sunt ca el [i\i judec` \n numele unor principii \nguste, cel maiadesea ni[te triste prejudec`]i, socotite de el, cu o\nd`r`tnicie obtuz`, drept infailibile. Vede necump`-tare, nechibzuin]`, necugetare \n orice act care trecede str~mtele hotare ale vie]ii [i ale min]ii sale, iarmarile pasiuni [i marile pierzanii \i \nsp`im~nt` cuni[te furtuni. çn fa]a marilor idei, la care de fapt nuare acces, st` uneori perplex, dar cel mai adeseaincredul ]i mefient, dac` nu chiar indignat. Iar c~ndceva din excelen]a lumii \i treze[te totu[i interesulsau curiozitatea, omul mediocru vrea s` participe [iel cumva, dar f`r` efort [i f`r` risc, de la locul lui c`l-dicel. De acolo poate s` ri[te prin procur`, asist~nd laperforman]ele vedetelor, ale atle]ilor, ale golgheteri-lor [i ale eroilor \n general. Cu grij` s` nu-l trag` vre-un curent, s` nu-[i provoace vreo indigestie, s` nu-[i

Petru Cre]ia

45

Page 46: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

dep`[easc` bugetul bine socotit, s` nu cumva s`-iintre \n cas` [i \n via]` insolitul [i nelini[titorul. Dac`ar bate Dumnezeu la u[a lui, s-ar teme s`-i deschid`.Omul mediocru este o crisalid` din care niciodat` nuse vor na[te aripile unui zbor.

De aceea mediocritatea, \n toate formele ei, esteat~t de nociv`. çn chip inerent foarte r`sp~ndit`, ea seinsinueaz` pretutindeni ca o pecingine, prezen]a ei emasiv`, multiform`, adesori cople[itoare, caut` s` seimpun`, ocup` posturi, \[i ia aere de onorabilitate, \[iarog` drepturi. Este de cele mai multe ori imposibilde dislocat, mai ales c~nd e insistent` [i harnic`, [i,pe de alt` parte, c~nd cei de o seam`, pleava medio-crilor, se asociaz` [i se solidarizeaz`, cum se \nt~m-pl` de cele mai multe ori, nu at~t \ntre ci [i \mpotrivaa tot ceea ce simt c` \i dep`[e[te. Apoi, preval~ndu-se de ni[te forme prea generale, se statornice[te,sinistra mediocritate prinde r`d`cini [i porne[te s`niveleze lumea dup` chipul [i asem`narea ei, m`ci-n~nd m`runt tot ce este mai presus de ea, v~ntur~ndprin veacuri un neant cenu[iu.

46

Eseuri morale

Page 47: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

PPrreejjuuddeecc`̀]]iillee

Ne-am obi[nuit s` tot d`m vina pe al]ii de starea\n care ne g`sim. ßi este negre[it adev`rat c` for]e pecare nu le mai putem controla [i de a c`ror lucrare \nistorie nu eram responsabili ne-au v`t`mat [i ne-aualterat c~t poate \nc` nu [tim sau, oricum, nu [tim\nc` la nivelul con[tiin]ei active a \ntregii na]iuni. Evremea s` ne cunoa[tem, s` [tim cu adev`rat ce amfost, ce am devenit, ce st` \n puterea noastr` s`schimb`m [i ce st` \n firea noastr` s` r`m~nemmereu. Ar trebui s` \ncerc`m s` ne privim, ca popor,cu deta[are [i cu senin`tate [i, pentru c` este nevoie,cu asprime. S` avem curajul dreptei judec`]i de sine.Menirea oamenilor lumina]i ai acestui neam s-arcuveni s` fie [i aceasta, [i o parte din energia lor artrebui investit` \ntr-o mai ad~nc` \n]elegere alucrurilor, \n analiza critic` a fiin]ei [i a istorieinoastre na]ionale, [i nu cheltuit` \n vrajbe contingen-te [i, p~n` la urm`, sterile. Ne place ca, \mp`r]i]i \ntabere incompatibile, s` d`m mereu vina unii pe al]iisau, cu to]ii la un loc, pe cei str`ini de noi. Suntem osingur` comunitate, la al c`rui bine [i r`u contribuie,\ntr-o m`sur` mai mare sau mai mic`, to]i c~]i amfost [i suntem [i o s` mai fim. Iar un fericit echilibrude for]e nu poate fi instituit \n favoarea binelui f`r`un ad~nc [i cinstit examen de con[tiin]` colectiv`.

Petru Cre]ia

47

Page 48: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Numai c` \ntre noi [i adev`rul despre noi stau(printre alte lucruri, de cercetat la locul lor) prejude-c`]ile. Active, tenace, atotprezente ca un r`u ende-mic. çnsumate, ne fac opaci la adev`r [i nedornici s`-lafl`m, chiar ostili oric`rui demers de revizuire.Fire[te, nu este societate uman` \n care s` nu operezeprejudec`]ile. Grav` la noi este \ns` persisten]a lor\nd`r`tnic`, uneori secular`, caracterul lor preponde-rent [i prioritar \n detrimentul judec`]ii. çncremeni-rea \n prejudec`]i. Ferocitatea \mpotriva celor care\ncearc` s` le exorcizeze. Judec`]ile se \ntemeiaz` pefapte certe, pe evaluarea lor corect` [i nep`rtinitoare,pe corelarea concluziilor \ntr-un ansamblu coerent.Prejudec`]ile, la r~ndul lor, se hr`nesc [i prolifereaz`din informa]ii deficitare sau m`sluite, din cr~mpeier`zle]e, din evalu`ri pripite, toate turnate \n tiparelepreexistente ale voin]ei de a crede a[a [i nu altfel.Adesea din simple \nchipuiri. Prejudec`]ile sunt, \nmulte feluri, mai nocive dec~t minciunile, dec~tfalsul pragmatic deliberat. Acela, falsific~ndu-l,pleac` totu[i de la un adev`r [tiut. Prejudec`]ile im-plic` asumarea neverificat` a falsului r`mas f`r` re-ferent \n lumea adev`rului. Cine are prejudec`]icrede \n ele ca \n litera Evangheliei, st`ruie \n ele cu\nc`p`]~nare [i se complace \n ele. Ca [i c~nd ar fiadev`ruri dovedite [i irecuzabile. De fapt, prejudec`-]ile sunt doar simulacre de judec`]i, sunt travestirea\n ve[mintele adev`rului a unor pasiuni preexistenteoric`rei elabor`ri conceptuale. Spaime obscure,pofte [i jinduri, complexe, du[m`nii ira]ionale,

48

Eseuri morale

Page 49: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

aspira]ii g`unoase, vanit`]i [i orgolii, speran]ede[arte, frustr`ri [i invidii, s`lbatice gelozii, vinov`-]ii ascunse, toate, ca \ntr-un funest bal mascat, secostumeaz` \n adev`ruri [i, mult mai grav, se credadev`ruri [i vorbesc limba lor. O dat` instalate, pre-judec`]ile tind, profit~nd de un teren sau de o con-junctur` prielnic`, s` se \nmul]easc`. ßi se \nmul]escdin ele \nsele, invadeaz` \ntregul cuprins al min]ii [imereu mai multe min]i. Iar pe un set de prejudec`]igata existent se cl`desc altele [i altele, tot mai abe-rante. Unele, cele mai pernicioase, se \ncing [i iaufoc, transform~ndu-se \n fanatisme agresive. Nu sca-p` nimic de ele, de la prescrip]iile de s`n`tate p~n` larasism, trec~nd prin cre[terea copiilor, influen]azodiilor, latura ocult` a personalit`]ilor publice, rolulhot`r~tor al conspira]iilor mondiale, pericolulgalben, sf~r[itul lumii, firea femeilor, respectiv ab`rba]ilor, valoarea nutritiv` a alimentelor [i cea cu-rativ` a leacurilor, caracteristicile, mai ales negative,ale altor neamuri, Eminescu martir [i luceaf`r, rom~-nul verde, marile virtu]i str`mo[e[ti, Supersti]iilesunt [i ele prejudec`]i [i ne sporesc spaimele [i pre-cau]iile legitime cu at~tea altele, pur imaginare.Supersti]iile, ideile, gata f`cute [i devenite fixe,crezurile stupide [i contagioase, ura cu care ne ali-menteaz` at~tea ideologii: sisteme de minciuni asi-milate ca adev`ruri [i devenite prejudec`]i. Ura din-tre oameni [i oameni pentru c` nu cred \n acelea[inerozii, pentru c` prefer`, fie [i numai din lene, s` nug~ndeasc`, pun~ndu-se astfel \ntr-o rela]ie fals` cu ei

Petru Cre]ia

49

Page 50: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

\n[i[i [i cu ceilal]i. False [i nocive, adesea primejdi-oase, cum primejdios poate fi doar r`ul care, \ncuibat\n noi [i r`t`cindu-ne mintea, ne refuz` adev`rului.

50

Eseuri morale

Page 51: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

DDrreeppttaatteeaa

çn ierarhia valorilor care fac posibil` convie]uireauman`, dreptatea, ca realitate [i ca no]iune, este fun-damental`. Libertatea \ns`[i nu se poate institui \ntr-o lume f`r` dreptate, adic` f`r` un principiu coercitiv\n raport cu disfunc]iile [i cu excesele libert`]ii, careaduc daune corpului social [i indivizilor care \l com-pun. Iar egalitatea, c~nd este s` aib` un sens, esteegalitatea \n fa]a legii.

Dar, ca principiu coercitiv, ca o constr~ngereegalitar` impus` ansamblului social, dreptatea are unstaut singular: ea este consim]it` [i chiar reclamat`de oameni ca s` poat` tr`i \mpreun` \n bun` r~nduia-l`, este un antidot \mpotriva a tot ce \nseamn` act ar-bitrar, impus prin for]`, este tocmai \ngr`direa arbi-tratului prin arbitraj legiferat [i institu]ionalizat.

Istoria civiliza]iei \ncepe cu apari]ia \n comunit`-]ile umane a legii, fie ea datin` sau legiferare scris`,[i a instan]elor care s-o aplice [i s-o impun`. Primiic~rmuitori erau investi]i cu func]ia judiciar`. Din\ndep`rtatul trecut mai str`bate p~n` la noi amintireaCodului lui Hammurabi, rege al Babilonului din alXVIII-lea veac, de dinaintea erei noastre; gravat` peo coloan` de bazalt, o mai putem vedea [i azi laLuvru. çn memoria omenirii, Solomon, fiul luiDavid, a r`mas nu doar pentru c` a \n`l]at Templul

Petru Cre]ia

51

Page 52: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

din Ierusalim, ast`zi spulberat, ci mai ales pentrufelul \n care [tia s` \mpart` dreptatea. Printre cei maiilu[tri oameni ai lumii grece[ti se num`r` Licurg,legislatorul Spartei, [i Solon, care a dat legi Atenei\ntr-un ceas de cump`n` al vremii, iar temeiul oric`-rui drept \n istoria legisla]iei europene a fost dreptulroman, \ncununat \n secolul al VI-lea d. Cr. de ma-rele corpus de legi al lui Iustinian.

çntr-adev`r, pentru ca o comunitate s` se poat`bucura de dreptate este nevoie, \nt~i, de instituireaunor legi acceptate de cei mai mul]i [i, apoi, deinstan]ele care \mpart dreptatea, cu drepturile [i cu\ndatoririle care decurg din ea, [i care au capacitateade a o impune, execut~ndu-[i sentin]ele. Orice omnedrept`]it trebuie s` g`seasc` dreptate, orice om care\ncalc` legea trebuie pedepsit, oricine ar fi el. Dintrecele trei puteri ale unui stat democratic, dou` se afl`\n sfera dreptului: puterea legislativ` [i cea judec`to-reasc`. Lucrul acesta m`soar` \nsemn`tatea drept`]ii\ntr-o societate bine r~nduit`. Mai mult, ele trebuie s`fie radical independente de puterea executiv`, care ea\ns`[i este supus` legii. Pentru ca dreptatea s` dom-neasc` \ntre noi se cade ca tot ce ]ine de puterealegislativ` [i de cea judec`toreasc` s` fie sustrasoric`rei influen]e sau presiuni care s-o abat` de lamenirea ei. Omul legii trebuie s` fie nep`rtinitor [iincoruptibil – [i pentru asta trebuie bine ales [i biner`spl`tit – [i inamovibil, adic` s` nu poat` fi mutatsau destituit dup` bunul plac al nim`nui, nici m`car alministrului de resort sau al [efului statului. Procedura

52

Eseuri morale

Page 53: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

judiciar` trebuie s` aib` \n vedere numai statornicireascrupuloas` a adev`rului, c~nt`rirea faptelor [i acircumstan]elor [i neab`tuta aplicare a legii.

Nimic nu v`de[te mai limpede [i mai brutal reauafunc]ionare a unei societ`]i dec~t fie instituirea unorlegi nedrepte, fie nerespectarea legilor bune sau at~tde bune c~t pot fi \ntr-un moment dat al istoriei.Deci, pe de o parte, interese de grup politic sau eco-nomic pot duce la promulgarea unor norme d`un`-toare corpului social \n ansamblul lui. Pe de alta, pu-terea poate influen]a justi]ia \n vederea l`s`rii nepe-depsite a unor abuzuri de tot felul, acte de corup]ie,acte veroase, delapid`ri de anvergur`, exproprieriilegale. Proteja]i de sus sau \ntre ei, autorii unor ase-menea fapte prosper`, \mboln`vind organismul so-cial [i a[a bolnav. P~n` c~nd domniei bunului plac \iia locul domnia drept`]ii. Oric~t ar dura acest proces,el merit` r`bdarea noastr` istoric`.

*

Aproape c` nu exist` subiect mai \ndelung dezb`-tut de mintea uman` dec~t acela al drept`]ii. Nu e \ns`locul aici pentru un istoric c~t de sumar al problemei,dar mi se pare vrednic de pomenire faptul c` \n anii[aptezeci ai acestui secol au ap`rut c~teva c`r]ifundamentale, care sintetizeaz` \ntreaga tradi]ie, ]inseama de greaua experien]` a secolului [i propunsolu]ii noi, cu o mare gravitate [i eleva]ie intelectual`.Voi men]iona c~teva dintre aceste c`r]i, \n n`dejdeac`, \ntr-un fel sau altul, vor p`trunde [i \n cultura

Petru Cre]ia

53

Page 54: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

teoretic` de la noi. Ne[tiute sunt c`ile Domnului [ilucrarea \n timp a min]ilor omene[ti. Iat`: John Rawls,A Theory of Justice (Oxford, 1972), Robert Nozik,Anarchy, State and Utopia (New York, 1974),Micheal Oakeshott, On Human Conduct (Oxford,1975) [i F.A. Hayek, Law Legislation and Liberty(1973-1979, publicat` \ntr-un singur volum la Londra\n 1982). Din cea dint~i \mi voi lua \ng`duin]a unuiscurt citat: „Dreptatea este cea dint~i virtute ainstitu]iilor sociale, a[a cum adev`rul este alsistemelor de g~ndire. O teorie, oric~t de elegant` [i deeconomic`, trebuie respins` sau revizuit` dac` esteneadev`rat`. De asemenea, ni[te legi sau ni[teinstitu]ii, oric~t de eficiente [i de bine or~nduite,trebuie reformate sau abolite dac` sunt nedrepte.Fiecare persoan` posed` o inviolabilitate \ntemeiat`pe dreptate, iar aceasta nu poate fi nesocotit` nicim`car \n numele buneist`ri a unei societ`]i \nansamblul ei. Din acest motiv nedreptatea t`g`duie[teideea c` pierderea libert`]ii pentru unii este legitimat`printr-un mai mare bine al celorlal]i. Dreptatea nuadmite c` sacrificiile impuse c~torva c~t`resc maipu]in dec~t suma mai mare de avantaje de care sebucur` mul]i. Prin urmare, \ntr-o societate dreapt`egalitatea drepturilor cet`]ene[ti este considerat`garantat`; drepturile stabilite de justi]ie nu sunt supusevreunei negocieri politice sau calculului intereselorsociale ≤...≥ Fiind virtu]i primare ale activit`]ilorumane, adev`rul [i dreptatea nu admit compromisuri“(John Rawls, A Theory of Justice, p. 3-4).

54

Eseuri morale

Page 55: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

AAddeevv`̀rruull

Adev`rul este unul singur. El nu se schimb`.El cuprinde toate lucrurile care ating inima – onoarea [i m~ndria [i mila [i dreptatea [i curajul [i iubirea ≤...≥ [i dragostea de dreptate [i de libertate. Ele, toate acestea, ating inima [i lucrurile de care se leag` inima, devin adev`r, at~t c~t putem cunoa[te noi adev`rul. çn]elegi acum?

Faulkner, Ursul

Dintre toate relele care ni s-au f`cut, [i at~t de evi-dent ni se mai fac \nc`, minciuna este cel mai mare.Cel mai v`t`m`tor [i cel mai blestemat, pentru c` dinel deriv` toate celelalte. Ar merita s` facem c~ndva ogenealogie a negativului, ar`t~nd cum minciuna seafl` la ob~r[ia fiec`rui r`u omenesc luat \n parte.P~n` [i cele [apte p`cate capitale din doctrina cre[ti-n`, trufia, zg~rcenia, desf~narea, pisma, l`comia,m~nia [i lenea, sunt reductibile la o form` sau alta aneadev`rului fa]` de al]ii [i fa]` de sine. Iar valoareamoral` fundamental` este adev`rul. ßi nu vom \ntre-ba, ca procuratorul Pilat, „Ce este adev`rul?“, pentruc` de fapt [tim prea bine cu to]ii, [i [tiu [i aceia care,de-a lungul istoriei sau \n`untrul vie]ilor, [i-au dat [i\[i dau at~ta osteneal` s`-l ascund` sau s`-l

Petru Cre]ia

55

Page 56: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

m`sluiasc` [i, mai mult, care s-au str`duit mereu s`dea minciuna lor drept adev`r. Este mult \n]eles \nvorba lui La Rochefoucauld potrivit c`reia ipocriziaeste un omagiu pe care viciul \l aduce virtu]ii.

Nu este mai pu]in adev`rat c`, oric~t am [ti ce esteadev`rul, se cere un oarecare efort analitic pentru a-ideslu[i determin`rile. Nu voi z`bovi asupra adev`rului[tiin]ific sau filozofic, [i \n genere teoretic. Totu[i secuvine s` ne amintim c~t` suferin]` s-a \ndurat [i chiarc~t s~nge s-a v`rsat pentru afirmarea lui \n lume [i cumbiruin]a unor idei respinse [i detestate de ordineaconstituit` a schimbat forme dup` forme de via]`. Voire]ine aici, din natura acestui proces, doar un concept,acela al voin]ei de adev`r. Sau, \ntr-o formulare maicomplet`, voin]a de a tr`i \ntru adev`r. De a tr`i ar`t~n-du-te drept ceea ce e[ti cu adev`rat, nici mai mare, nicimai mic, nici mai bun, nici mai r`u. De a nu propune\n locul t`u o aparen]` [i o am`gire. Falsul existen]ialotr`ve[te fiin]a uman`. Iar cinstea este modul de mani-festare a adev`rului \n sfera ac]iunii. A[a cum minciu-na st` la temelia oric`rei forme de ipocrizie, \n[el`ciu-ne, abuz de \ncredere, cabotinism, tr`dare, duplicitate,\mp`unare, slug`rnicie [i a at~tor altora. Printre care nupu]ine se datoreaz` nu at~t unei atitudini fa]` de al]ii c~tunei rele raport`ri la sine: minciuna de sine [i ascunzi-[ul de sine, fuga de adev`rul despre sine, tot ceea ceconstituie cumplitul r`u omenesc care este con[tiin]afals`.

La temeiul bunei raport`ri la adev`r st` voin]a dea spune adev`rul, coinciden]a dintre declara]ie [i

56

Eseuri morale

Page 57: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

fapt` sau g~nd. Cine are de crescut copii [tie c~t degreu e s` le aduci pe calea aceasta pe aceste micifiin]e amorale [i adesea mitomane. Iar c~nd crescintr` \n c~mpul falsului social \ndeob[te [i nu \n ceamai mic` m`sur` \n acela al minciunii institu]ionali-zate. Trebuie deci \nv`]a]i din vreme c` ocultareaadev`rului este \ndrept`]it` exclusiv \n c~teva cazuri[i c`, \n rest, \n tot marele rest, rostirea adev`ruluieste o datorie absolut`. Cei pe care \i cre[tem trebuief`cu]i s` \n]eleag` [i, mai mult, s`-[i asimileze [i s`tr`iasc` adev`rul c` \n rostirea adev`rului rezid`valoarea lor ca oameni, \n voin]a [i \n puterea lor dea spune adev`rul [i de a sta martori pentru el, cuorice pre]. Altfel, orice altceva ar izbuti s` fac` \nlume, p~n` la m`riri, vor avea rangul cel mai de jos\n ierarhia moral` a omenirii. ßi nu-i va mai credenimeni nici c~nd vor spune adev`rul, cuv~ntul lornemaiav~nd trecere, ca o moned` calp`. ßi maitrebuie s` [tie c` fiecare fals comis genereaz`, \ncercuri tot mai largi, ur~]enia ne\ncrederii [i a suspi-ciunii \ntre oameni, p~n` la r`ul istoric al falsuluiinstituit ca norm` de via]`.

Petru Cre]ia

57

Page 58: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

CCaalloommnniiaa

To]i sim]im c` avem de tr`it o vreme c~nd, din nupu]ine pricini, calomnia se g`se[te \n largul ei, \nflo-re[te cu sporit` vigoare, prinde \n mrejele ei tot maimul]i oameni, tot mai multe realit`]i [i n`zuin]e, p~n-g`re[te [i \ntineaz` tot mai generos. Mi s-a p`rut c`o \ncercare de a \n]elege mai bine ]elurile, metodele[i rezultatele ei ar putea aduce oarecare folos. Nupentru c` \n]elegerea ar duce la vreo \ndreptare sauvreo vindecare (acestea trebuie s` vin` din alt`parte), ci pentru c`, \n]eleg~nd mai limpede [i maiad~nc structura unei manifest`ri a tic`lo[iei, nea[ez`m undeva deasupra ei, dep`[ind stadiul nemij-locit al indign`rii [i al m~niei. ßi poate, prin obiecti-vare, chiar [i pe acela al dezn`dejdii.

A calomnia \nseamn` a spune despre cineva unneadev`r, [tiind bine c` e un neadev`r, din dorin]a [icu scopul de a-l discredita. F`c~nd aceasta, calom-niatorul se situeaz` \n ierarhia moral` mai jos dec~tdenun]`torul, pentru c` acesta m`car spune despretine ceva adev`rat [i care, privit cu alt ochi dec~tacela al instan]ei represive, poate fi chiar nobil.Calomniatorul este cel care te denun]` pentru ceea cen-ai f`cut [i nici nu te-ai g~ndit s` faci. Turn`toruldescoper`, calomniatorul inventeaz`. Dar, ca s`-[ifac` inven]ia credibil`, are nevoie de c~teva

58

Eseuri morale

Page 59: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

mijloace. çnt~i, de un simulacru de dovezi, pe care len`scoce[te, produc~nd documente false, construindun dosar fictiv [i m`sluit (sporit, de c~te ori se poate,cu calomnii mai vechi, date drept dovezi documenta-re). Apoi aceast` subspecie de tic`los are nevoie deun spa]iu de rezonan]`. Uneori \l g`se[te dejaexist~nd, dat fiind c`, dintr-un motiv ori altul, e[tiimpopular, r`u v`zut de cei mul]i sau de cei pu]ini,potrivnic unei mentalit`]i sau unui curent de opinie,eligibil pentru rolul de ]ap isp`[itor. C~nd acestspa]iu lipse[te, are grij` s`-l creeze el, r`sp~ndinddiscret zvonuri, f`c~nd insinu`ri prealabile, r`st`l-m`cind faptele sau scopurile, atribuind inten]iioculte, l`s~nd s` se \n]eleag` c` ai afilieri suspecte,c` ]i-ai falsificat trecutul etc. Profit~nd de orice: deconjunctur`, de o eroare sau o ambiguitate de ex-presie, de cine [tie ce situa]ie \n care ai avut neno-rocul s` cazi. Fire[te, totul c~t mai tenden]ios cu pu-tin]` [i c~t mai veninos. Intoxicarea opiniei este, nuo dat`, stadiul care precede o execu]ie capital`. Apoicalomniatorul are nevoie de o pozi]ie de prestigiu [ide oarecare sprijin de sus (c~nd nu este de-a dreptul\ncurajat), de garantarea imunit`]ii, de complicitateamediilor de informare. çn sf~r[it, pentru a-[i face c~tmai credibil` def`imarea, el trebuie s` se \nf`]i[ezeca un om cel pu]in onorabil, dac` nu chiar ca un m~n-tuitor al ]`rii, \n al c`rei serviciu se pune \n chipul celmai curajos [i mai dezinteresat [i sub inspira]ia celormai \nalte idealuri. Calomniatorul trebuie s` se aratenu drept ceea ce este el cu adev`rat, ci drept un

Petru Cre]ia

59

Page 60: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

sacerdot al virtu]ilor civice. A[adar, ca s` reu[easc`,nu ajunge s` enun]e un neadev`r care \i dezonoreaz`victima, este obligat [i s` se prezinte \ntr-o lumin`fals`, cu semn schimbat. çnchiz~nd astfel cercul min-ciunii.

Dar nu numai o persoan` poate fi compromis`prin calomnie, ci [i o idee, un proiect social, un ideal.Iat` de pild` ce se \nt~mpl` cu ideea de democra]ie [icu instituirea ei incipient` \n fazele de trecere de laun regim autoritar-represiv la unul liberalizat: toateelementele conservatoare concur` \n compromitereanoii st`ri de lucruri, azv~rlind pe pia]` [arj` dup`[arj` de calomnii bine calculate. ßi totodat` profit`de str~mtor`rile inerente tranzi]iei, adic` seadreseaz` unui corp social aflat \n suferin]` real`,inculc~ndu-i o explica]ie fals` a situa]iei. Receptivi-tatea la acest tip de discreditare provine din faptul c`relele trecute sunt uitate, iar relele prezente nu suntcomparate cu ele, ci tr`ite [i g~ndite \n sine, izolatede binele de azi [i rupte de orice perspectiv` de maibine. Calomnia opereaz` \ntr-o anume atmosfer` pri-elnic` ei [i exploateaz` suferin]ele [i nevoile, credu-litatea [i setea de senza]ional, incultura politic` [ieconomic`, \nte]ind teama [i izgonind speran]a.

Pe de alt` parte, revenind la calomnie \n general,ea se poate folosi chiar de un adev`r: scos dincontext, interpretat tenden]ios, supus unui proces deinten]ie, un act real al t`u, oric~t de inocent sau depozitiv, poate fi \nf`]i[at ca o culp`.

Mai grav: cel care te vorbe[te de r`u este uneori

60

Eseuri morale

Page 61: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

chiar de bun`-credin]`. çntr-un fel. Prejudec`]i\nr`d`cinate, lenea de a revizui p`reri de mult f`cute,incompeten]a preten]ioas`, pu]in` ostilitate, provoca-t` de nu import` ce fapt` a ta, ajung ca cineva s` tedenigreze f`r` s` aib` deloc sentimentul c` gre[e[te,poate nici pe acela c` se r`zbun`. I-ai refuzat cevailegitim sau peste puterile tale, i-ai tr~ntit copilul laun examen, nu l-ai invitat la cununie, ai trecut pel~ng` el pe strad` [i, neobserv~ndu-l, nu l-ai salutat,gata, po]i s` fii tu Arhanghelul Mihail [i tot se g`se[teunul care s` spun` c` ]i-ai v~ndut sabia de foc lamezat [i o mie care d`-l cread`. ßi apoi omul este\nclinat s`-[i aline plictisul cu orice, dar mai ales cuvorbitul de r`u. Calomnia prosper` pe veselul t`r~mal b~rfei dulci [i-al clevetirii. Cine colporteaz` lucruribune despre tine n-are haz, cum n-a mai avut haz nicipovestea cu nevasta [efului de gar`, c~nd s-a aflat c`presupusul ei \nso]itor galant \i este frate. Iar dac` \]iia cineva ap`rarea i se spune: „las’c` [tiu eu“. ßtieperfect c` nu dintr-o farmacie ie[eai, ci de la oamant`, c` te-ai \mbog`]it din specul`, c` nu e[ti chiara[a cum te ar`]i, u[` de altar, c` e[ti bastard, v~ndutst`p~nirii, c` propov`duie[ti idei periculoase, c` teduci la biseric` doar a[a, de ochii lumii, c` oi fi tuspecialist, dar ultima ta carte e plin` de gre[eli (ziceun ignorant), c`-]i ba]i nevasta. C` e[ti tot ce nu e[ti.

Calomnia se \ntemeiaz` pe dou` postulate. Unuiai s-a dat expresie \n secolul al XVIII-lea francez:Calomnia]i, calomnia]i, tot r`m~ne ceva, cel`lalt eaproape universal: Nu iese fum f`r` foc. Ce decurge

Petru Cre]ia

61

Page 62: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

de aici este cumplit. Nu exist` nici m`car o profilaxie\mpotriva calomniei, oric~t ]i-ar fi de curat` via]a [ioric~t de bun ai fi. Calomnia este una dintre armelecele mai perverse [i mai periculoase n`scocite deoameni, una dintre cele mai puternice toxine alecorpului social. Dispropor]ia dintre facilitatea propa-g`rii [i acredit`rii calomniei [i capacitatea ta de a teap`ra este enorm`: aproape nimeni nu ancheteaz`veracitatea def`im`rii, iar dac` protestezi, nu exist`nici o instan]` decisiv`, nici m`car \n justi]ie, tot r`-m~ne ceva. E ca un foc pe care \l stingi aici [i r`buf-ne[te \n alt` parte. ßi te pune \ntr-o situa]ie imposi-bil`. çnt~i, pentru c`, dup` ce ai fost \njosit princalomnie, te afli [i mai \njosit dac` ripostezi. Sauchiar te umpli de ridicol. Al doilea, pentru c` tot nute crede nimeni pe deplin: nu iese fum f`r` foc. Altreilea pentru c` orice dezmin]ire risc` s` risipeasc`un neadev`r picant, \n favoarea unui adev`r plicti-cos. ßi iat`-te victima hulei biruitoare, compromis,cu onoarea p`tat`, cu reputa]ia terfelit`, poate peveci, neput~nd spera nici m`car \ntr-o reabilitarepostum`. De ce te zba]i, de ce nisipul uciga[ al ca-lomniei te \nghite mai ad~nc.

Ast`zi, la noi: Codrul Vl`siei, nu doar al jafului,ci [i al def`im`rii. Ai zice c`, prin abuz, aceast` arm`blestemat` se toce[te. çns` e mai mult pe dos [i, p~n`la urm`, toat` lumea se treze[te \n noroi, compromi-terea devine unanim`, \ntr-o dev`lm`[ie de oamenicinsti]i [i de tic`lo]i. çntr-adev`r, dac`, \n iure[ulacesta, sunt da]i \n vileag [i tic`lo[i adev`ra]i,

62

Eseuri morale

Page 63: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

netrebnici sadea, oameni care chiar au s`v~r[it ce sespune c` au s`v~r[it, o dat` cu ei se scufund`, prih`-nit`, [i cinstea. Iar cei r`i \[i v`d de drumul lor, f`r`s` fi pierdut o onoare pe care n-o aveau.

ßi ai mai zice c` exist` un mijloc lesnicios de a-iidentifica pe calomniatori: def`im`torii de azi suntl`ud`torii de ieri, autorii de omagii [i de prosl`viri,apologe]ii, turiferarii. Cum mint acum de r`u, min-]eau atunci de bine despre cel atotputernic, lingu[in-du-l cu vorbe me[te[ugite [i frumoase, ca s` le fiebine lor. çns` duhul ob[tii nu-[i face socoteala asta.

ßi, \n sf~r[it, te-ai \ntreba: cum de-i rabd`p`m~ntul. çns` p`m~ntul, s`racul, rabd` orice. Iarc~nd s` te odihne[ti \n el, pe morm~ntul t`u huzu-re[te p`l`mida calomniei.

Petru Cre]ia

63

Page 64: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

IInnttoolleerraann]]aa

çntreaga realitate cosmic` este guvernat` de unprincipiu de diferen]iere [i de diversificare. Dintr-unnum`r fundamental de elemente constante universuln`zuie[te mereu s` produc` combina]ii din ce \n cemai distincte \n complexitatea lor, din ce \n ce maispecifice, p~n` la unicitatea irepetabil` a individului.Iar fiecare entitate tinde s`-[i men]in` specificitatea [is` se afirme pe sine ca atare. Ceea ce, \n chip inerent,duce la tensiuni [i conflicte, benefice p~n` la un punct[i chiar principiu dinamic al oric`rei realit`]i. Numaic` \n cazul realit`]ii omene[ti exist` primejdia uneipatologii a diversit`]ii. Iar numele ei este intoleran]a.Fiecare entitate distinct`, tinz~nd, cum am spus, s`d`inuie ca atare, poate fi \nclinat` ca, \n loc s`coexiste cu altele, r`m~n~nd ea \ns`[i sau chiar \mbo-g`]indu-se din celelalte, s` urm`reasc` t`g`duireadreptului la existen]` al Celuilalt, resim]it nu doar castr`in, ci chiar ca du[man, numai pentru c` este altfel.ßi atunci, \n locul s`n`toasei concuren]e \n direc]iaaceluia[i ]el [i \n locul unei fire[ti coexisten]e [iconlucr`ri se instituie multimilenarul r`zboi al tuturor\mpotriva tuturor, bellum omnium contra omnes,care, potrivit Leviathanului lui Hobbes, este stareacaracteristic` a omenirii \n stadiul ei primitiv. Stadiuprimitiv despre care putem lua cuno[tin]` consult~nd

64

Eseuri morale

Page 65: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

istoria omenirii din str`vechime p~n` la ultima [tiredin ziarul de azi. S` ne g~ndim la ura uciga[` dintrerase [i gin]i, dintre clase [i crezuri, la tot ce ne-a\ns~ngerat trecutul [i ne \ns~ngereaz` prezentul, lar`zboaiele „sfinte“ [i la persecu]iile religioase, cufundamentalisme, cu m`celurile [i cu rugurile lor, laat~tea uri de ras` care au dezonorat omenescul cuurgia prgromurilor [i cu infernul camerelor de gazare,la prigoanele de clas`, cu gulagurile lor [i cu extermi-n`rile \n mas`, la at~tea [i at~tea genociduri care maib~ntuie planeta [i ast`zi. Iar cele mai sinistre dintreele sunt mai recente dec~t tot ce au scris despretoleran]` Montaigne, Locke, Spinoza, Voltaire, Kant[i destui al]ii, p~n` la Declara]ia drepturilor omului,urmat` nemijlocit de ororile ghilotinei.

Pentru aceia dintre noi care consider` c` toleran]aeste o \nalt` valoare moral` e bine s` spunemr`spicat c` toleran]a nu \nseamn` nep`sarecondescendent` fa]` de p`rerea sau de fapta altora,r`bdate a[a \ntr-o doar`, ca fiind lipsite de impor-tan]`. ßi nu \nseamn`, pe de alt` parte, iresponsabili-tatea de a-i ierta pe cei vinova]i \n fa]a drept`]ii [i alegii. Ea \nseamn`, \n lumina adev`rului evident, c`nimeni nu \[i poate aroga proprietatea \ntregului ade-v`r [i a \ntregului bine. Ea \nseamn` \n]elegere,\ng`duin]` [i respect fa]` de cel care se deosebe[te detine, fa]` de credin]ele, de tradi]iile [i de limba lui,fa]` de drepturile [i de \ndrept`]irile lui. çnseamn` nudorin]a de a exclude, ci de a \nsuma, nu de a [tirbiceva din \ntregul lumii, ci de a l`sa s` sporeasc`

Petru Cre]ia

65

Page 66: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

umanul dup` legea cosmic` a diversit`]ii. ßi mai estebine s` amintim c`, \ntru afirmarea crezului, se cades` folose[ti mijloace de convingere \ntemeiate pefapte verificate [i pe argumente ra]ionale, nu pe con-str~ngere, calomnie sau violen]`. Spune Caragialegreu tolerat de unii, sub cuv~nt c` ne-ar fi hulit nea-mul: „Nici un neam de oameni nu-i mai bun sau mair`u, nici unul nu-i mai inteligent sau mai prost. Unule mai a[a, altul mai altminterea, dar, la urma urme-lor, to]i sunt la fel. Zi-le oameni [i d`-le pace“.Pentru c`, dincolo de toate diversit`]ile, suntem cu-prin[i \ntr-o singur` umanitate [i, ca oameni, avemacelea[i drepturi, indiferent de cadrul institu]ional \ncare rase, neamuri [i clase distincte au fost aduse deistorie s` locuiasc` laolalt`, [i putem tr`i \mpreun`f`r` vrajbe zadarnice, f`c~nd lumea mai bogat` [imai frumoas` prin \ns`[i frumuse]ea [i bog`]ia diver-sit`]ii. Iar c~nd se ivesc interese potrivnice, hot`rasc`legile drepte [i cu dreptate puse \n fapt`.

66

Eseuri morale

Page 67: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

BBll~~nnddee]]eeaa

Polite]ea sau cuviin]a ]ine de respectul a prioriacordat semenilor no[tri [i omului \n general, cafiin]` ipotetic respectabil`, [i este compatibil cu o r`-ceal` a sentimentelor sau mai exact cu o neutralitatea lor. çn orice comunitate polite]ea se statornice[te \nvirtutea unui cod nescris, a c`rui nerespectare duce,\ntr-o lume cu vechi tradi]ii de polite]e, la excludereadin anumite spa]ii sociale. Dar codul nu r`m~ne doarexterior, ceva de respectat de teama unei marginali-z`ri. El se interiorizeaz` cu vremea [i devine com-portament firesc, liber de orice constr~ngere, spontan[i f`r` alternativ`.

Bl~nde]ea este altceva: ea ]ine de puterea noastr`de iubire (\n sensul de agápe sau caritas) [i este unadin manifest`rile ei, cum spune deslu[it Sf~ntulPavel. Am putea crede c` este o \nsu[ire \nn`scut` [idesigur sunt oameni \nzestra]i de fire cu mai mult`bl~nde]e dec~t al]ii. Dar bl~nde]ea se poate [i cultiva,exist` \nspre ea c`i pe care dac` vrei, le po]i str`batesau po]i fi ajutat s` le str`ba]i. Trebuie \ns` din capullocului s` ne ferim de o gre[it` \n]elegere: bl~nde]eanu are nimic de-a face cu sl`biciunea, cu lipsa de fer-mitate, cu toleran]a vinovat` sau cu nep`sarea.Numai c` rigoarea moral` e departe de a fi totuna curigorismul moral sau cu \ncruntarea justi]iar`. De

Petru Cre]ia

67

Page 68: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

fapt, bl~nde]ea este \nclinarea, fireasc` la unii,dob~ndit` la al]ii, de a evita violen]a. At~t c~t esteposibil [i legitim. Dar nu ajunge at~t: e nevoie de ound` de c`ldur`, de un anume fel de a privi [i de az~mbi, de cunoa[terea acelui limbaj care este doar albl~nde]ii, acela care \]i permite [i s` dojene[ti cubl~nde]e. ßi mai este nevoie de ceva esen]ial, care]ine de buna \n]elegere a lucrurilor omene[ti: nu to]isuntem la fel [i exist` o categorie de particularit`]iale fiec`rui individ care nu au a c`dea sub inciden]anici unei cenzuri sau interdic]ii, cu at~t mai pu]in subaceea a unui alt ins, care tr`ie[te cu am`girea c`numai particularit`]ile lui sunt licite [i tolerabile, bachiar c` ele fac legea unei convie]uiri. Omul bl~ndeste deci tolerant cu tot ceea ce nu poate fi obiect deintoleran]` dec~t pentru oamenii \nchi[i \n sinele lor,exclusivi[ti [i autoritari. Pentru omul bl~nd chiarunele mici sc`deri sau manii sau obsesii mai mult saumai pu]in copil`re[ti, unele deprinderi pot de[teptanu violen]a reprobativ` [i represiv`, ci o indulgen]`[i o \n]elegere asociate cu duio[ie [i cu umor, cusentimentul sl`biciunilor noastre, ale tuturor, privitecu bl~nde]e de ochii divini. çn Evanghelia dup`Matei (5,5), a treia fericire sun` astfel:„Ferici]i ceibl~nzi, c`ci ei vor mo[teni p`m~ntul“, nu spre folo-sul lor, ca st`p~nitori, ci ca trimi[i ai Domnului, calegislatori ai p`cii [i ai \ndur`rii, a[a cum spune scri-soarea lui Iacob, (3,17-18): „Rodul drept`]ii este se-m`nat \n pace pentru cei ce aduc pace \n lume“,imediat dup` ce arat` c` „çn]elepciunea care vine din

68

Eseuri morale

Page 69: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

\nalt este \nt~i de toate curat`, apoi iubitoare de pace,bl~nd`, lesne de \nduplecat, plin` de mil` [i de roadebune, f`r` p`rtinire [i f`r` f`]`rnicie“. Da, bl~nde]eaadev`rat` nu e un simulacru, nu este miero[enie [iz~mbet calp [i autorul Primei scrisori a lui Petru (3,4) [tia bine aceasta: „Podoaba voastr` s` nu fie ceadin afar`, ci aceea ascuns` \n ad~ncul inimii omului,\n incoruptibilitatea bl~nde]ii [i lini[tii duhului s`u“.S` nu se cread` c` duhul zavistiei lipsea din comuni-t`]ile cre[tine primitive. Altfel de ce ar scrie Sf~ntulPavel celor din Efes (4, 1-2), sau, mai degrab` tutu-ror bisericilor din Asia Mic`, ca un fel de enciclic`,redactat` \n timp ce era \ntemni]at la Roma, prin 61-63: „V` sf`tuiesc... s` v` purta]i... cu toat` smerenia[i bl~nde]ea, cu \ndelung` r`bdare; \ng`dui]i-v` uniipe al]ii cu dragoste... s` nu apun` soarele peste m~niavoastr`“. Probabil c` era vorba de o concordieprecar`, instabil`, ca multe altele. Ca multe dintrecele pe care le tr`im noi, fiecare \n cercul nostrustr~mt, unde ne petrecem vie]ile. Iar oamenii, c~nd seasociaz`, ]in seam` de dou`-trei criterii, cel mult, dararareori prev`d c~t` bun` \n]elegere va d`inui \ntreei. Apar cu vremea ([i nu m` g~ndesc numai la fami-lii) diferen]e de temperament, de abitudini, de idei,de stil. Diferen]e care devin diferende, dac` nu mair`u. Unele sunt ireconciliabile [i urmeaz` desp`r]i-rea. Unele, tot ireconciliabile, nu sunt urmate de nicio desp`r]ire, dar nici de voin]a de a dep`[i cumvachiar ceea ce pare iremediabil, de dragul p`cii, dedragul a ceea ce mai r`m~ne \ntre noi, oric~t de

Petru Cre]ia

69

Page 70: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

vulnerabil. O bun` analiz` ra]ional` a st`rilor delucruri, un sever examen de con[tiin]`, o \ncercare dea \n]elege pe din`untru pe cel`lalt sau pe ceilal]i,resemnarea la ceea ce suntem cu to]ii, nici unuldes`v~r[it, un dram de \ng`duin]` [i de iertare, mult`delicate]e, putere de a alege din toate \mprejur`rile [idin to]i oamenii partea cea bun`, care \ntotdeaunaexist`, respectarea [i \ncurajarea oric`rei dorin]e de\ndreptare, desistarea de la tendin]a de a face dinbunul t`u plac legea tuturor [i, de ce nu, compromi-sul inteligent [i generos, toate acestea pot faceminuni. Dar pentru asta este nevoie de predispozi]iade a nu recurge la violen]`: este nevoie de bl~nde]e.Este deci nevoie de o anumit` calitate a sufletului,mai degrab` \nn`scut`, cum spuneam, dar put~nd fi[i cultivat`, dob~ndit` ca disciplin` interioar`, subputerea medita]iei la cele omene[ti, a lecturilor, aexemplelor bune sau rele. Astfel c` se cunosc cazuride oameni care au devenit bl~nzi din nebl~nzi ceerau. Ceva a cobor~t asupra lor ca un har. Iar harulcel mai m~ntuitor care a cobor~t asupra lor estebl~nde]ea fa]` de cei slabi [i neap`ra]i [i ne[tiutori.Nu e vorba numai de mil`, ci de \ndurare delicat` [itandr`. A fi r`u cu copiii ne[tiutori [i care vin spretine cu \ncredere, a fi grosolan cu b`tr~nii n`p`di]i deneputin]e, cu cei slabi de minte, cu cei speria]i, cuumilii [i umili]ii p`m~ntului r`t`ci]i \n Babilon, ar`spunde vorbei gentile [i z~mbetului cu \ncruntare[i \ntreb`rii sfioase cu sudalm`, a \nghionti pe celistovit s` mearg` mai departe, a lovi cu cizma pe cel

70

Eseuri morale

Page 71: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

c`zut, toate acestea [i altele ca acestea c~te se petrecla antipodul bl~nde]ii ne \nva]` mai bine dec~t oricece este bl~nde]ea. ßi dac` o echival`m cu dragosteade care vorbe[te Sf~ntul Pavel trebuie s` repet`mdup` el: „iar acum r`m~n credin]a, speran]a, dragos-tea, acestea trei: dar, dintre toate, cea mai mare e dra-gostea“ (I Corinteni, 13,13). Contrariul ei l-am v`zutoper~nd \n lume – [i mirosea a infern. Infernul nu caloc de pedeaps`: infernul ca virtualitate perpetu` anaturii omene[ti.

Din p`cate cazurile cele mai frecvente de rela]ii\ntre oameni, fie \n sfera privat` fie \n cea public`, sedesf`[oar` sub semnul irascibilit`]ii [i violen]ei. Num` refer la conflicte grave [i nimicitoare, la extremebrutalit`]i, la bellum omnium contra omnes. M` referla violen]a m`runt` [i cronic`, la c~te vorbe grele saumu[c`toare schimb`m \ntre noi, insulte, injurii, ca-lomnii, impreca]ii, blesteme. Pentru pricini m`runte,[i care \n cele mai multe cazuri revin \n fiecare zi,umpl~nd cu zgomotul lor zadarnic [i strident anii [ivie]ile noastre. Dumnezeule mare, c~t de mult [i c~tde proste[te ne putem certa [i tot certa, [i pentru ce?Iar unii dintre noi chiar ne iubim, [i tot ne cert`m,pentru te miri ce, sau pentru n`z`riri sau din simpl`obtuz` \nc`p`t~nare. Dar nu vreau s` merg preadeparte cu astfel de g~nduri: sunt la \ndem~na oricui.ßi, fire[te, degeaba.

M-a[ \ntoarce cu mai mult` pl`cere, chiar cubucurie, la o pild` de bl~nde]e, aceea a \mp`ratuluiMarcus Aurelius (161-180), care a avut parte de

Petru Cre]ia

71

Page 72: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

vremuri grele, care a petrecut mul]i ani ai vie]ii salepe front, \n condi]ii aspre. Voi \n[ira c~teva dintreg~ndurile lui, dar nu \nainte de a-l asigura pe cititor c`Marcus, fiind timp de dou`zeci de ani autocrator allumii, nu s-a purtat niciodat` altfel dec~t g~ndea c` ebine [i spunea c` e bine. Credea, gre[ind, c` bl~nde-]ea este irezistibil`, dar cu acest prilej ne aminte[te \nce m`sur` adev`rata bl~nde]e izvor`[te din ad~nc, nueste niciodat` o poz`, o masc`, un z~mbet mieros [ifals. Vorbele ei sunt delicate, f`r` ostenta]ie deindulgen]`, f`r` grosolane aluzii personale, f`r` ironiiascunse, sunt rostite cu tandre]e [i nu cu am`r`ciune,cu tact [i f`r` a vorbi de sus, cu un ton magistral (XI,18). çmp`ratul diserteaz` aici despre un caz extrem debl~nde]e, acela c~nd cineva a gre[it sau ne-a gre[it cuceva [i fa]` de care reac]ia obi[nuit` este m~nia [iefectele ei. Iar \n aceast` privin]` merge destul dedeparte: dat` fiind existen]a necesar` \n univers atuturor claselor de oameni tic`lo[i („Este posibil ca \nunivers s` nu existe oameni neru[ina]i? Nu, nu este cuputin]`“, (IX, 42), trage concluzia c` acest lucrutrebuie s`-]i inspire, ca un antidot, bl~nde]e fa]` de unneru[inat sau altul cu care se \nt~mpl` s` ai de a face.Dar [i \n asemenea cazuri e prudent, \[i face scrupule.„Dac` a gre[it, acolo e r`ul; dar poate n-a gre[it“ (IX,38). Pare o predica]ie abstract`, dar textul are nuan]e[i subtilit`]i care dovedesc o rafinat` con[tiin]`moral`: „Dac` se afl` \n gre[eal`, arat`-i cu bl~nde]e\ntruc~t a gre[it; iar dac` nu reu[e[te socote[te-te petine vinovat; sau nici m`car pe tine“ (X, 4). ßtia \ns`

72

Eseuri morale

Page 73: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

bine c` bl~nde]ea nu este o \ng`duin]` vinovat` [i nicio form` de sl`biciune: i-a asociat \ntotdeauna seriozi-tatea, fermitatea, spiritul de adev`r [i de dreptate (III,12; VI 47). Dimpotriv`, socotea c` sl`biciunea rezid`tocmai \n a deroga de la bl~nde]e, \n a te l`sa cuprinsde m~nie sau chiar a te da, din team`, b`tut (XI, 9).

Am insistat, poate excesiv, asupra cazului luiMarcus tocmai pentru c` la el se vede, din toatem`rturiile, c` la bun`tatea [i bl~nde]ea lui \nn`scutese adaug` o autodisciplin` \ntemeiat` pe principii [ipe exemple. Dar trebuie s` ne ferim de o lectur`naiv` a Medita]iilor sale sau, cum le-am mai puteaspune, G~nduri c`tre sine \nsu[i: \mp`ratului nu i-afost \ntotdeauna u[or. Un cititor atent, mai ales aloriginalului grec, cu toate nuan]ele sale, simte astanu arareori. Altfel de ce ar fi scris Marcus sf~[ietorultext din IX, 3: „Dac` este ceva care s` te trag` \napoi[i s` te re]in` \n via]a aceasta, ar fi s` po]i tr`i cu ceicare au acelea[i credin]e cu tine. Dar vezi [i tu c`lucrurile nu stau a[a, ce grea [i lung` povar` estereaua \mbinare a vie]ilor. ßi \]i vine s` spui: «Vinomai repede, moarte, ca nu cumva p~n` [i eu s` uit demine»“. ßi moartea a venit la timp, nu ca s`-l \mpie-dice de a mai fi el \nsu[i, ci ca s`-l elibereze. Dac` unsingur om, \ntr-o singur` \mprejurare a vie]ii, ar g`si\n el, \n amintirea \mp`ratului Marucus, resurse deadev`rat` [i ad~nc` bl~nde]e, cele scrise mai sus nuvor fi fost cu totul zadarnice.

Petru Cre]ia

73

Page 74: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

RR`̀bbddaarreeaa

Exist` virtu]i mai str`lucite dec~t r`bdarea [itotu[i voi sus]ine aici c` ea trebuie num`rat` printrecele mai \nalte. ßi [tiu [i de ce n-a dob~ndit rang denoble]e: pentru c` ea nu \ncununeaz` frun]ile marilorprotagoni[ti ai istoriei, ale c`peteniilor [i ale eroilor,de ea au avut nevoie cei ce-au trebuit s` rabde, s`\ndure istoria, asupri]ii [i obidi]ii ei. R`bdarea este ovirtute pasiv`, ea este de fapt forma pasiv` a curaju-lui, rezisten]a \n timp la r`ul din lume. Dar, a[a cumeste, r`bdarea poate fi temeiul unei biruin]e. Pentruc` „a r`bda“ nu \nseamn` simplul fapt de a toleraceva neprielnic sau du[m`nos fiin]ei tale, a te supunef`r` s` cr~cne[ti unei voin]e din afara ta. çnseamn` s`ai t`ria de a \ndura, d~rzenia de a r`m~ne \ntreg,st`p~n pe tine, nealterat [i ne\nfr~nt. S` rabzi [i s`taci cum tace [i rabd` p`m~ntul, dar nu la nesf~r[it.R`bdarea implic` un termen final [i totodat` speran-]a c` vei ajunge acolo: g~ndul c` trebuie s` a[tep]idoar p~n` vine ceasul cel bun, ceasul c~nd r`ul vatrece de la sine, istovit sau \ndep`rtat de alte puteriale lumii, de alte \mprejur`ri ale ei. Sau c~nd tu \nsu]i\]i vei fi str~ns destule puteri, [i destul` obid`, pentrua izbuti s` scapi de ceea ce destul ai r`bdat. Ziuac~nd po]i s` spui: „Am r`bdat \ndeajuns“. Esteceasul c~nd vei fi biruit [i greaua \ncercare a r`bd`rii

74

Eseuri morale

Page 75: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Petru Cre]ia

75

[i r`ul pe care l-ai avut de \ndurat. R`bd~nd, trebuies` [tii c~t s` rabzi: o r`bdare infinit` e sinonim` cunegarea de sine*.

Dar mai exist` un fel de r`bdare. A[a cum pentrufiecare fapt` exist` un moment prielnic, un bun prilejpentru izb~nd` (ceea ce grecii numeau kairós ), tota[a procesele care se desf`[oar` \n lume au nevoie deun timp anume, de durata fireasc` a \mplinirii lor. ßinu e vorba numai de procesele naturale, de coacereaholdelor [i de p~rguirea poamelor, de \n`l]area p`du-rilor, de cele pe care r`bdarea ]`r`neasc` le [tie [i leadast`. E vorba [i de r`stimpul necesar ducerii la bunsf~r[it a proiectelor [i a \nf`ptuirilor noastre,cre[terea copiilor, \n`l]area l`ca[elor, dob~ndirea\nv`]`turii, urcarea \n ranguri, surparea celor r`i,str`baterea vechilor m`ri. Sunt acestea [i altele ca elelucruri care cer timp \ndelungat [i \n care uneori pro-gresul nu e mai v`dit dec~t mi[carea acelor unui cea-sornic. R`bdarea de a le face bine [i p~n` la cap`tcere de la noi o bun` cunoa[tere a proceselor \ncauz`, capacitatea de a calcula pe termen lung \ncre-dere \n \ndep`rtata izb~nd`, discern`m~ntul de a nuconfunda \ncetineala cu starea pe loc, mersul cu paslini[tit [i ferm c`tre un soroc nici timpuriu [i nici

* Exist` totu[i [i tipul de erou etic care rabd` din greup~n` la cap`t, [i rabd` f`r` n`dejde [i f`r` s` set~nguiasc`, uneori neverosimil de senin. Cu o resemnarepe care o deduce lucid din natura faptelor [i care nu edifetism, ci, dimpotriv`, singura biruin]` pe care soarta i-o mai poate concede.

Page 76: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

z`bavnic. R`bdare are cine [tie s` a[tepte. çns` nudoar a[a, \n pustiu, ci [tiind ce anume [i \n ce fel [ic~nd. Altfel r`bdarea r`m~ne o simpl` \nso]ire a tre-cerii timpului vid. Este r`bdarea zadarnic` [i i se maispune r`bdare prosteasc`.

Nimic nu pune mai bine \n lumin` virtutear`bd`rii dec~t o privire asupra contrariului ei: ner`b-darea. C~nd ner`bdarea \mpinge la fapt` ea devinep`gubitoare: precipit` [i for]eaz` lucrurile, le face \nprip` [i de m~ntuial`, \ntr-un ritm nepotrivit naturiilor sau \nainte de vreme, se cheltuie[te febril \n clip`.Omul r`bd`tor are un suflet ad~nc [i puternic, cellipsit de r`bdare este superficial [i f`r` for]`interioar`. C~nd n-are \ncotro [i e silit s` a[tepte s`vin` ceasul, s`-i vin` r~ndul, s`-i vin` [tirea, estecuprins de o nervozitate steril`, de o trepida]ieinterioar` care \l macin`, \i lunge[te timpul psiho-logic [i \l epuizeaz` \n zadar. Dar sunt [i \mprejur`ri\n care el devine o pacoste pentru al]ii. Conversa]ia[i \n genere comunicarea cu asemenea oameni e a-proape imposibil`, nu suport` s` a[tepte s`-]i ispr`-ve[ti vorba, ]i-o taie, te \ntrerup tot timpul, abiaascult~ndu-te, ei \ntreab`, ei r`spund. Dar nu numaicu spusa ta nu au r`bdare, ci [i cu tot ce faci, cu totce face altul dec~t ei. Totul li se pare prea \ncet, nudintr-o grab` legitim`, ci din pur` impacien]`. Oa-menii ace[tia par a tr`i mereu \n iminen]a unei catas-trofe. ßi se consum` inutil, chinuindu-i [i pe al]ii.

R`bdarea se dob~nde[te \n timp. çn timpul treceriiveacurilor [i a genera]iilor, cu ritmul lor netulburat,

76

Eseuri morale

Page 77: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

cum o dob~ndesc ]`ranii, care sunt \n stare s` a[tepteoric~t, pentru c` au a[teptat mereu, din tat`-n fiu. Sau\n timpul unei vie]i, \nv`]~nd s` a[tep]i vremea.Dovad`, extrema ner`bdare a copiilor, care vor s`ob]in` pe loc tot ce doresc, ca \ntr-un basm. La ei elucru firesc, dar la omul zilelor noastre, la omulmodern cum se zice, ner`bdarea a luat propor]iiaproape patologice, de parc` ar fi un copil \nt~rziat.Mult bine ne-ar face s` ne dezmeticim din ner`bdare.De ce at~ta grab`? Exist` o mi[care \n lume pentruprotejarea mediului natural. Ar trebui s` ne g~ndim[i la una care s` protejeze timpul de funesta noastr`prip` [i precipitare. Timpul viu are legile lui, cine le\ncalc` stric` buna r~nduial` a lumii [i se \nstr`inea-z` pe sine de ea.

Petru Cre]ia

77

Page 78: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

ççnnccrreeddeerreeaa

O vreme a st`p~nit printre oameni doar for]a, iarlegea era bunul plac al celui mai tare. Apoi au ap`rut,\n cele mai felurite forme, instan]a de arbitraj \ntrep`r]ile aflate \n litigiu, cineva care s` \mpart` drepta-tea [i o seam` de reguli ale drept`]ii care au devenit,\n trecerea vremii, legi. Al treilea regn ar fi s` fieacela al iubirii. Dar dac` acesta nu va veni niciodat`,putem spera m`car c` \n \ntregul comunit`]ii umane,\ntre oameni [i \ntre neamuri, va domni c~ndva\ncrederea. Iar p~n` la mai larga [i ipotetica eir`sp~ndire ar fi de dorit ca \ncrederea s`-[i pun` pe-cetea pe rela]iile dintre grupuri fie c~t de mici de oa-meni. çntr-adev`r, dincolo de criteriile de num`r [i decantitate, binele din lume se hr`ne[te dintr-un soi deexemplaritate inefabil` [i intrinsec` a actelor bene-fice, prielnice unei \n`l]`ri pe scara demnit`]ii umane[i totodat` \nlesnirii purific`rii leg`turilor pragmati-ce dintre noi.

Cum s` o definim? Pare s` fie o predispozi]ie acuiva de a crede \n buna-voin]` [i buna-credin]` asemenului s`u [i de a nu se \ndoi de manifestarea lorconstant`. çn aceast` formulare foarte general` intr`tot felul de lucruri, de la a te \ncrede \n punctualitateacuiva p~n` la aceea de a-i \ncredin]a avutul sau pecopiii t`i, de a-i da o misiune important` [i dificil`,

78

Eseuri morale

Page 79: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

de a-l face depozitarul unui secret important. Iar celinvestit cu \ncredere este propriul s`u garant, prinsimpl` angajare verbal` sau nici m`car at~t. Suntoameni al c`ror trecut este \n \ntregimea lui ogaran]ie [i al c`ror devotament, adesea dovedit saudovedit doar \ntr-o \mprejurare excep]ional`, estemai presus de orice \ndoial`. Sunt oamenii pe careenglezii ]i numesc reliable, adic` vrednici de \ncre-dere, f`c~nd mare caz de aceast` calitate. Pe de alt`parte exist` oameni pe care \i c~[tig` \ns`[i \ncre-derea pe care le-o ar`]i. De unde, invers, reflec]ia luiLa Rochefoucauld: „Ne\ncrederea noastr` \ndrept`-]e[te \n[el`toria celuilalt“.

Tr`darea \ncrederii cuiva \n noi este o vin` foartegrav`, at~t \n sine c~t [i pentru c` cel \n[elat \n\ncrederea lui \[i poate pierde \n general, \ncrederea\n oameni, ferindu-se chiar de cei cu adev`ratvrednici de \ncredere. Este un fel de a-l mutila mo-ralmente, de a-l determina s` fac` parte din tipul ne\-ncrez`torului, al b`nuitorului, al suspiciosului, careeste a[a de felul s`u, adesea pentru c` se [tie pe sine\nsu[i capabil de tr`darea oric`rei \ncrederi, uneoripentru un interes dispropor]ionat de m`runt. Ne\n-crederea, \nn`scut` sau dob~ndit`, este o infirmitatea sufletului care ne priveaz` nu numai de foloasele\ncrederii, ci [i de bucuria \ncrederii [i de noble]eaei. De aici g~ndul radical al aceluia[i La Rochefou-cauld c` „Este mai ru[inos s` n-ai \ncredere \n prie-tenii t`i dec~t s` fii \n[elat de ei“. ßi nu numai \nprietenii t`i. Omul \nzestrat cu noble]ea inimii \[i

Petru Cre]ia

79

Page 80: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

acord` \ncrederea a priori, p~n` la proba contrar`.Este la fel de meschin s` fii zg~rcit cu \ncrederea ta,ca [i cu banii t`i. Dup` cum meschin este [i omulcare nu e \n stare s` primeasc` cu \ncredere binele pecare vrei s` i-l faci, cel care nu crede \n buneleinten]ii [i \n buna-credin]` a nim`nui [i se \ntreab`,\n fa]a unui act generos [i dezinteresat: „Oare ce-o fiurm`rind, oare ce-o vrea de la mine“. Toat` lumea \l\n[eal`, toat` lumea \l minte, to]i sunt ni[te pref`cu]i.Evident, \ncrederea con]ine, \n principiu, o doz` derisc, riscul de a-]i plasa gre[it \ncrederea c~t` vremeexist` f`]`rnicia, care este o momeal`, o simulare avirtu]ii \n vederea unui folos pe care nu l-ai dob~ndialtfel. Pentru a-l mai cita \nc` o dat` pe LaRochefoucauld, care [tia at~t de multe despre parteanev`zut`, [i neagr`, a albelor noastre virtu]i, ne vomaminti cu ajutorul s`u c` nu la pu]ini oameni „since-ritatea nu este dec~t o fin` disimulare, menit` s` atra-g` \ncrederea celorlal]i“. Poate s` par` ciudat, daracest fel deliberat de a c~[tiga, prin \n[el`ciune, \n-crederea altora mi se pare mai salubru dec~t cazulcelor care inspir` pe drept cuv~nt \ncredere [i sunthot`r~]i s` n-o tr`deze, dar care apoi, din sl`biciunesau l`comie, cad prad` unei ispite [i, tr`d~nd pe ceicare au avut \ncredere \n ei, se tr`deaz` pe ei \n[i[i.Pe ei [i principiul moral.

ßi apoi nu e vorba aici numai de moralitate [i deprincipiul ei. çn[elarea \ncrederii noastre r`ne[te \nnoi ceva \n acela[i timp foarte ad~nc [i foarte delicat.Ea doare de fiecare dat` ca o iubire tr`dat` [i

80

Eseuri morale

Page 81: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

adeseori ne pas` mai pu]in de neajunsurile de-curg~nd din nerespectarea \ncrederii pe care amacordat-o cuiva dec~t de pierderea unui om \n careaveam \ncredere pentru c` ne era drag [i nu invers.Dac` lucrurile ar sta altfel, atunci ar trebui s` iubimb`ncile elve]iene. Nici m`car pe un slujitor al nostrude \ncredere nu \l avem la inim` doar pentru cinsteasau devotamentul lui fa]` de noi, ci pentru c`, \n\ntregul lui, chiar cu eventualele lui metehne, esteomul care este.

çntr-o lume \n care ar domni \ncrederea, majorita-tea institu]iilor actuale, devenite inutile, ar disp`rea.Iar regnul iubirii ar fi cu mult mai aproape. Dar aces-tea sunt himere. Mai sigur sunt de faptul c`, dac` a[mai avea de tr`it \nc` o dat` via]a pe care am tr`it-odeja, a[ acorda unui prieten \ncrederea mea absolut`[i, p`str~ndu-i-o mereu, l-a[ l`sa s` mi-o tr`deze deat~tea ori p~n` c~nd m-ar iubi. ßi, \mpreun` cu mine,pe sine, iert~ndu-se \n numele meu.

Petru Cre]ia

81

Page 82: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

DDeezzaamm`̀ggiirreeaa

E curios c~t de pu]in` aten]ie s-a dat, \n instan]`teoretic`, acestei st`ri a sufletului. ßi totu[i dezam`-girile sunt ceva aproape curent, sunt pline de deza-m`giri vie]ile noastre.

Dezam`girea este \n[elarea \ncrederii sausperan]ei. çn contextul dezam`girii \ncrederea [i spe-ran]a pe care am investit-o \n cineva sau \n ceva se do-vedesc am`giri, iluzii, p`reri [i a[tept`ri de[arte. Iar \nlocul lor r`m~ne nu doar regretul c` ceva nu s-a\mplinit, ci [i c` ne-am putut am`gi sau l`sa am`gi]i.

Nu toate dezam`girile sunt de acela[i fel. Suntunele legitime: \n momentul c~nd ne-am investit\ncrederea [i speran]a, toate aparen]ele erau \n favoa-rea noastr`, \ntre a[teptare [i viitoarea ei \mplinire nup`rea s` existe nici o dispropor]ie, eram cu totul \n-drept`]i]i la un grad mare de certitudine. Ca s`survin` dezam`girea nu sunt de conceput dec~t treicauze: 1. mistificarea: datele oferite speran]ei noastreerau false, dar ni se prezentau, conving`tor, ca ade-v`rate: 2. realitatea \n care ne-am investit speran]a,pozitiv` la data aceea, s-a alterat pe parcurs; 3. cevadin ansamblul realit`]ii s-a schimbat radical, s-a pe-trecut ceva imprevizibil, o r`sturnare de situa]ii, otraum`, o catastrof`. çn nici una dintre aceste treisitua]ii posibile nu se poate repro[a nimic investi]iei

82

Eseuri morale

Page 83: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

noastre de \ncredere trecute pe care viitorul a dez-min]it-o. Nici m`car \n prima, pentru c` exist` \nlume mistific`ri perfecte, aparen]e cuceritoare. T`riaSf~ntului Antoniu nu este aceea de a fi rezistat celormai ispititoare aparen]e, ci celor mai verosimiledintre ele.

Dar de unele dintre dezam`girile noastre nusuntem vinova]i dec~t noi \n[ine. çn unele cazuri,pentru c` am suprainvestit speran]`, am supraapreci-at abuziv o realitate, am supralicitat-o, orbi]i de in-tensitatea propriei noastre dorin]e. De fapt nu orbi]i,ci prad` unui miraj, ca acela suscitat de setea extre-m`. Astfel, sunt cuprin[i de dezam`gire to]i cei carejudec` dup` un singur criteriu sau dup` aparen]e,f`r` s` ]in` seama de complexitatea realit`]ii. O bun`parte din dezam`girea din lume provine din nechib-zuin]`, prip` sau superficialitate. Tot a[a p`]escconstructorii de himere, to]i cei care aspir` la ceva ti-cluit din materia propriilor lor dorin]e [i vis`ri. ßi lacare vor s` ajung` f`r` efort, ca \ntr-un vis fericit.çntr-adev`r, adesea d`m numele de dezam`girepropriei noastre neputin]e de a ne str`dui [i \mpliniceva. De aici vine r`ul [i de aici, \n asemenea cazuri,o dezam`gire nejustificat`. ßi nu vine din prea desinvocata dispropor]ie inerent` dintre orice aspira]ii [iorice realizare. Omul s`n`tos la suflet [tie s` se bu-cure de orice \mplinire a sa, nu o m`soar`, decep]io-nat, cu nem`sura viselor sale.

Una dintre cele mai dureroase dezam`giri, deza-m`girea de sine, este totodat` [i cea mai ilegitim`.

Petru Cre]ia

83

Page 84: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Un om este dator, \nainte de a se av~nta \n proiecte[i aspira]ii, s`-[i cunoasc` bine \nzestr`rile [iaptitudinile, s` [tie la ce e bun, c~t \l ]in puterile, \nce exact` m`sur` poate fi acceptat de ceilal]i: s`\nve]e rapid din primele e[ecuri [i s` nu se laseam`git de primele sale succese. S` nu fie \nchipuit,adic` s` nu-[i \nchipuie c` este ceea ce nici nu este,nici nu poate fi c~ndva. ßi s` se accepte cu senin`tate[i cu deta[are, a[a cum l-a l`sat Dumnezeu, dar nuresemn~ndu-se, pasiv, ci f`c~nd ce \i st` \n putin]` s`scoat` c~t mai mult din ceea ce este cu adev`rat. S`fie om la locul s`u, o calitate pu]in glorioas` [i pu]inadmirat`, dar \n realitate vrednic` de tot respectul.

Oamenii nu se deosebesc numai dup` cum ajungs` fie dezam`gi]i, ci [i dup` cum reac]ioneaz` ladezam`gire. De obicei cel mai r`u reac]ioneaz` cei ac`ror dezam`gire nu este \ndrept`]it` sau li se poateimputa. Cei mai mul]i veleitari ai speran]ei se gr`-besc s` devin` dezabuza]i, oameni care [i-au genera-lizat, cronicizat [i conceptualizat, f`r` mare efort deanaliz`, primele decep]ii [i care se complac, ne-volnici, \n aceast` ieftin` filozofie.

çn schimb, omul deplin, cel \nzestrat cu d~rzeniemoral` [i judecat` cump`nit` [i cu putere de via]`,nu se las` am`git de dezam`gire, [i nu las` ca deza-m`girea lui pentru un lucru sau altul s` se transforme\n dezn`dejde. Dezam`girea nu are cum s` nu-ist~rneasc` regrete, cu at~t mai vii cu c~t dezam`gireaa fost mai mare; regrete, m~hnire [i, c~nd a fost cudeliberare mistificat, indignare [i chiar dreapt`

84

Eseuri morale

Page 85: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

m~nie. Dar dezam`girea, oricare ar fi cauzele ei,trebuie dep`[it`. Eventual, asimil~ndu-i \nv`]`tura,se cade s` trecem mai departe, chiar cu riscul de a nemai \nt~lni cu ea, \n alte \mprejur`ri [i cu altedetermin`ri. P`str~nd credin]a c`, atunci c~nd ai\nv`]at s` judeci, s` ri[ti [i s` lup]i, via]a poate fi unloc \n care nu tot ceea ce at~rn` de voin]a noastr`duce la dezdam`gire.

Petru Cre]ia

85

Page 86: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

SSuuffeerriinn]]aa zzaaddaarrnniicc`̀

O parte din c~te aveam de \ndurat ne vine de laputerile neomene[ti: cataclisme, boli, \ns`[i moartea.C~t le-am z`g`zui, ne cople[esc [i ne b~ntuie. Pute-rile acestea din afara noastr` [i mai tari dec~t noi sunttotodat` fatale [i inocente. Ele apar ca rele numai\n`untrul suferin]ei omene[ti [i nu avem a ne pl~ngede ele \n fa]a nici unei instan]e. Trebuie s` le r`bd`m[i s` le dep`[im, trec~nd mai departe, dincolo desuferin]` [i de moarte. çns` alte suferin]e, uneles`lbatice, ni le aducem unii altora. O mare parte aistoriei este aceea a unor r`fuieli pr`dalnice [is~ngeroase [i a unor cr~ncene prigoane [i \mpliniri,care au adus mai mult` suferin]` dec~t poate g~nduls` cuprind`. Am fost o clip` tentat s` fac un catalogal crimelor istorice, \ns` repede mi-am dat seama c`a le califica drept zadarnice \nseamn` a opera cu oalt` realitate [i cu o alt` defini]ie a omenescului. A[acum suntem, o parte constitutiv` din natura noastr`este rea, [i f`r` partea aceasta am fi o alt` specie,utopic`. Desigur, nu suntem doar r`i, suntem fiin]eamestecate [i ambigue, cu o cump`n` ciudat` \n noi\ntre bine [i r`u, \ntre cruzime [i \ndurare, \ntre cesuntem [i ce am putea fi. Astfel c` m` voi m`rgini s`vorbesc despre acele suferin]e pe care singuri ni lefacem, de care ne-am putea lipsi [i care, privite \n

86

Eseuri morale

Page 87: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

ad~ncul lor, par cu adev`rat zadarnice. Se nasc dinidei gre[ite sau din simpl` ignoran]`, din n`zuin]ede[arte, din spaime iluzorii, adesea dintr-o pragmati-c` defectuoas`.

Iat`, p`trunde \n noi, din slaba noastr` judecat`,c~te o idee care ne st`p~ne[te, cenzur~ndu-ne porni-rile cele mai fire[ti. Ne supunem de bun`voie [i ade-sea obsesional unor precepte z`natice, z`mislite dincine [tie ce interese mercantile ale altora sau r`t`ciriale propriei noastre min]i, iar zilele noastre se umplude opreli[ti [i de remu[c`ri. Pot fi re]ete igienice saudietetice, medicale sau menajere, dar pot fi, la altnivel, anumite credin]e, maniacalit`]ile chinuitoareale supersti]iilor sau imperativele unei religiozit`]ir`u g~ndite sau r`u asimilate, cu care singuri ne asu-prim [i ne \nnegur`m. Este un p`cat fa]` de Domnuls` ni-l \nchipuim ca pe un Dumnezeu tiranic, \ncrun-tat [i c~rcota[, cer~ndu-ne s` ne supunem neclintitunor forme f`r` noim` [i unor prohibi]ii nefire[ti.Unde s`-i fie iubirea, bl~nde]ea [i \ndurarea?

Pe de alt` parte, c~t` suferin]` \n noi [i \n al]iic~nd ne l`s`m sufletul n`p`dit de buruieni[ul unorpasiuni inferioare [i pernicioase. C~te vie]i nu-[i maig`sesc odihna prad` unor gelozii mistuitoare [i f`r`temei, unor josnice invidii, unor susceptibilit`]i ne-verosimile. Cui sluje[te s` ai un suflet ve[nic ne\n-crez`tor, s` alegi doar r`ul din orice, s` tr`ie[ti \n za-vistie [i \n ur`? ßi c~]i oameni nu [i-au irosit puterilelor adev`rate de dragul unor ambi]ii pentru care nuerau f`cu]i? ßi apoi c~t chin \n jurul celor care cred

Petru Cre]ia

87

Page 88: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

c` voin]a lor este lege [i c` dreptate pot avea numaiei [i care, \n numele acestei am`giri \i asupresc, \iumilesc [i \i ]in vinova]i pe to]i ceilal]i. Sau \n jurulc~te unei \nd`r`tnicii obtuze care se d` drept d~rze-nie [i consecven]`. ßi ce s` mai spunem de mizeriilepe care, \n numele chibzuin]ei, le produce meschin`-ria, zg~rcenia sordid` care ne face mai s`raci dec~tsuntem, [i mult mai ur~]i. ßi mai exist` o meteahn`dezastruoas`, care ]ine de proasta r~nduial` a vie]ii,de neaten]ie, de neglijen]` [i de del`sare [i duce laneajunsuri at~t de u[or evitabile. Pentru a nu maivorbi de naturile structural anxioase, de obicei nere-flexive [i incapabile s` \nve]e din experien]`, [i ac`ror via]` este un lung supliciu, pentru ei [i pentrucei din jur. Ei sunt adev`ra]ii protagoni[ti [i martiriai suferin]ei zadarnice.

Nu e p`cat de toate acestea [i, \n lipsa lor, oare n-am fi cu mult mai ferici]i? Triste z`d`rnicii, care nemacin` vie]ile [i ne r`pesc bucuria de a tr`i. Nunumai mintea ci [i sufletul se poate cultiva, c~nd ai\nclinare c`tre cultura sufletului, [i mai ales c~nd teg~nde[ti, m`car din c~nd \n c~nd, c` poate gre[e[ti,c` poate se afl` sub cer lucruri la care filozofia ta nuviseaz`, c` poate ar fi bine s` te schimbi, s` ie[i dininer]ia [i din cercul orb al sinelui. Prea multe suntsuferin]ele care nu depind de noi ca s` nu merite s`\ncerc`m s` le alung`m pe cele, at~t de zadarnice,care \[i au ob~r[ia \n gre[ita a[ezare a sufletuluinostru.

88

Eseuri morale

Page 89: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

VV`̀iicc`̀rreeaallaa

Teofrast, discipolul lui Aristotel [i succesorul luila conducerea [colii (secolul IV), \[i \ncepea fiecaredintre cele treizeci de Caractere (Pref`cutul, Pis`lo-gul, Trufa[ul, Clevetitorul etc.) cu c~te o defini]ieconcis`. Ca s` procedez la fel, voi spune c` v`ic`-reala este \nclinarea unor oameni de a se pl~nge maimult [i mai des dec~t ar fi cazul de ceea ce li se\nt~mpl`. Sau, mai pe scurt: v`ic`reala este expresiaunei dispropor]ii \ntre suferin]` [i protest. Ea nutrebuie confundat` cu propensiunea de a vedea r`ul\n toate, [i numai r`ul, care este o hipertrofie a spiri-tului critic. C~rtitorul sau cusurgiul se instituie \ninstan]` de judecare a realului, \[i d` aere de compe-ten]` [i de obiectivitate, d` sentin]e [i \mparte pe-depse \n numele criteriilor sale, pe care le socote[teinfailibile. El \[i arog` o misiune, deci un rol activ.çn schimb, v`ic`re]ul nu este dec~t o biat` fiin]`oropsit` care p`time[te [i se vait`, [i se tot vait`, dece [i c~te are de \ndurat. Fire[te, nimeni nu spune c`trebuie s` tr`ie[ti r`bd~nd [i t`c~nd. ßi nici c`, atuncic~nd e vorba de suferin]e reale, a te pl~nge de ele n-ar fi o u[urare necesar`. Uneori e tare bine s`-]i spuin`duful [i s` te mai r`core[ti. Doar c` trebuie s`existe o propor]ie rezonabil` [i un adresant adecvat,de preferin]` \nsu[i autorul r`ului incriminat sau

Petru Cre]ia

89

Page 90: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

cineva care poate s`-l \ndrepte. V`ic`re]ul se t~nguie\ns` f`r` istov la cine st` s`-l asculte sau n-are \nco-tro. ßi, dac` n-are auditor, se jeluie[te singur [i umbl`prin cas` suspin~nd din greu. Dar care s` fie, de fapt,obiectul recrimin`rilor sale? Dac` te ui]i mai atent,consta]i c` este ceva foarte cuprinz`tor, via]a, soarta;iar faptele invocate sunt doar exemplific`ri mereu la\ndem~n` ale unui martiriu permanent. V`ic`re]ului \ieste \ntotdeauna prea cald sau prea frig, [i, \n genere,nimic nu vine spre el \n cuvenita m`sur`, doar \ncaren]` sau \n exces. Mai mult, simpla \ndeplinire a\ndatoririlor care \i revin \n chip normal este resim]it`de el ca o corvoad` [i ca un sulpiciu. ßi, fiind pasiv,a[teapt` mereu ca al]ii s` se osteneasc` \n locul lui, bachiar, dac` aceia nu se gr`besc s` o fac`, le caut` vin`[i se simte nedrept`]it. Astfel c` sc~nce[te saubomb`ne mereu, c~nd nu ]ip` ca din gur` de [arpe,c`indu-se [i afurisindu-[i zilele. Totul \i este prea greusau prea a sil` nu neap`rat pentru c` ar fi slab de puterisau lene[, ci pentru c` nu [tie s`-[i accepte via]a. ßi caatare nici nu se poate bucura de ea, cu at~t mai mult cuc~t acest fel de om nu are destul` imagina]ie ca s`-[ireprezinte ce \nseamn` adev`rata suferin]` [i nicidestul spirit de observa]ie, sau interes pentru al]ii, cas`-[i compare soarta cu a lor. ßi nici destul` con[tiin]`de sine ca s`-[i dea seama c` multe din c~te le are cuadev`rat de p`timit nu vin din altceva dec~t dinnepriceperea lui de a tr`i. V`ic`re]ul este un foarte trist„caracter“: via]a i se pare o cazn`, iar pe cei dinpreajma lui \i disper` cu jelania lui ne\ncetat`.

90

Eseuri morale

Page 91: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Se va zice c` e vorba de cazuri r`zle]e [i de oa-meni nu tocmai normali. Dar nu e a[a. E plin` lumeade v`ic`re]i [i de t~nguirile lor. Iar cei care, av~ndsentimentul propor]iilor, disciplin` interioar` [i cu-venita decen]`, dep`[esc t`c~nd sau chiar z~mbindinconveniente [i disconforturi minore, trec neobser-va]i, sau par bizari, ni[te r`t`ci]i \n lumea marilorclamori pentru nimicuri erijate \n suplicii.

Petru Cre]ia

91

Page 92: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

CCuurraajjuull

Curajul pare ceva foarte simplu: ne\nfricarea \nfa]a primejdiei, puterea [i d~rzenia de a o \nfrunta,indiferent de urm`ri. Este asumarea deliberat` a unuirisc [i este, dintre toate virtu]ile omene[ti, cea mai\nstr`inat` de ad~nc \nr`d`cinatul nostru instinct deconservare. Ea dovede[te a[adar c`, \n fondul ultimal naturii noastre, exist` o motiva]ie mai puternic`dec~t aceea de a ne mul]umi s` subsist`m oricum. çnultim` analiz`, omul curajos este cel pentru care oform` anume de via]` asumat` f`r` risc, [i chiar via]a\ns`[i, au mai pu]in pre] dec~t hot`r~rea irevocabil`de a o dep`[i cu riscul \nfr~ngerii, al pierzaniei sau almor]ii. F`r` curaj ne-am mul]umi s` fim, \n obid`,multul pu]inul care suntem. Ne\nfricarea este o for]`care func]ioneaz` \mpotriva \mp`c`rii iner]iale cudatul, care tinde s` rup` \ngr`dirile hot`r~te de ceic`rora le e de folos s` ne supun`, zeii, natura, rentie-rii \nfric`rii noastre.

Suntem datori s` spunem c` virtutea curajului nueste \n mod obligatoriu asociat` cu un principiu mo-ral. Curajos poate fi [i t~lharul sau asasinul, [i cel se-tos de putere [i cel care \[i pune avutul la cheremulnorocului; mercenarul f`r` ideal, aventurierul f`r`scrupule, cuceritorul feroce [i lacom, tri[orul, spe-culantul, teroristul, slujitorii celor mai funeste cauze.

92

Eseuri morale

Page 93: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Curajul este o form` a energiei psihice care se poateumple cu orice con]inut. Oricare i-ar fi mobilurile,tot curaj se cheam`, [i nici o instan]` juridic` saumoral` nu condamn` pe cineva pentru curajul cu carea \nc`lcat legea, ci doar pentru c` a \nc`lcat-o. Fiezise acestea pentru a clarifica no]iunea.

Dar [i mai de folos este s` ne g~ndim aici lacurajul care face mai frumoas` lumea. El, \n esen]asa, nu este doar un act de con[tiin]` care a[az` anu-mite valori mai presus dec~t orice profit \njositor [idec~t via]a \ns`[i, ci totodat` un act absolut de voin]`care instituie acele valori \n realitate [i ilustreaz`demnitatea omenescului.

Sunt \ns` anumite distinc]ii de f`cut. Cea maiimportant` pentru noi to]i este aceea dintre curajulcare se manifest` \n cump`na [i \n slava unei clipe [icel care d` con]inut [i noble]e duratei unei vie]i. Celdint~i, c~nd nu este un simplu acces de pasionalitateoarb` (cu cele mai diferite motiva]ii) este expresia,\ntr-o \mprejurare hot`r~toare, a unei n`zuin]e idealemai imperioase dec~t orice calcul de pruden]` sau deizb~nd`. çn asemenea clipe s`v~r[e[ti, cu orice pre],ceea ce, nes`v~r[ind, ai tr`da tot ce te define[te [i d`vie]ii tale un sens: dragostea pentru o comunitate saupentru un om, onoarea, demnitatea, crezul t`u,credin]a altora \n tine, principiul de coeren]` [i destatornicie al vie]ii tale, adic`, de fapt, exemplarita-tea ta moral`, asumat` ca o datorie fa]` de cei pentrucare \nsemni ceva. Giordano Bruno, refuz~nd s`-[irenege filozofia [i \nfrunt~nd moartea pe rug, a

Petru Cre]ia

93

Page 94: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

contribuit la crearea unor forme de civiliza]ie mai\nalte: nu a fost doar un martir, ci [i un martor pildu-itor, flac`ra unei exigen]e a spiritului \n universal.Cenu[a lui [i a altora ca el s-a risipit \n istoria lumiica un polen care a dat road` unui [ir lung degenera]ii. Curajul are aceast` putere f`r` seam`n: c`poate \nfr~nge ceea ce altfel ar fi de ne\nfr~nt [itotodat` c`, fie [i biruit, spore[te zestrea condi]ieinoastre cu ceva care nu-i mai poate fi luat niciodat`.

Din vechime p~n` \n t~rziul vremii, sute decet`]eni au ales s` moar` p~n` la ultimul om, cu copiicu tot, ca s` p`streze \ntreag` m~ndria ob~r[iei lor, adatinilor [i a credin]ei \n care au tr`it veacuri de-ar~ndul. ßi au intrat \n nefiin]` afirm~ndu-[i astfel,inalterat`, identitatea.Curajul este [i aceasta: s` fii tu\nsu]i, p~n` la cap`t. El este deci o specie superioar`([i numai omeneasc`) a instinctului de conservare:nu a vie]ii, ci a sensului ei, nu a identit`]ii empirice,ci a celei ideale. Dar mai exist` [i cealalt` form`, maipu]in spectaculoas`, a curajului. Cea care, ceas deceas, zi cu zi, prin vicisitudini [i ani, ne face s`\nvingem descurajarea, nelini[tea, uitarea, plictisulrutinei, sa]iul, \ngustimea, nedrept`]ile [i ingratitudi-nile de r~nd, lenta erodare a energiilor [i a r`bd`riinoastre. Nu este pu]in lucru [i nu are r`splata vreuneiglorii. C~teodat` e cr~ncen`: s`-]i cre[ti, \n durere,copii r`u n`scu]i, s` \ngrij`[ti ani [i ani p`rin]i nepu-tincio[i, s` trude[ti c~ine[te pentru pu]in [i s` pierzi[i ce ai, s` rabzi f`r` murmur chinurile trupului, s` fiiobscurul erou al unei d`inuiri.

94

Eseuri morale

Page 95: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

C~t ar p`rea de ciudat, exist` o rela]ie \ntre d~rze-nia de a rezista f`r` s` te dai b`tut la focul sc`zut alcanonului zilnic [i o form` extrem` a curajului:rezisten]a la tortur`. Pu]ini putem s` ne imagin`m ce\nseamn` asemenea lucru [i ce rol are el \n istoriademnit`]ii omene[ti. Dar cum s` scrii despre curajf`r` s` te \nchini la memoria celor care, \ndur~ndiadul pe p`m~nt, din partea unor tor]ionari care nuerau demoni, ci oameni, n-au tr`dat pe nimeni [inimic. Fa]` de acest fel de curaj, curajul altorlupt`tori ne\nfrica]i st` poate cu un rang mai jos \nierarhia vredniciei de a fi om. Cei care au rezistatne\ntina]i la schingiurile de care a prisosit acest veacsunt cei ce ne-au izb`vit, \n fa]a Domnului, de ru[i-nea de a-l fi tr`it. Sunt sfin]ii acestei \nsp`im~ntoarevremi, iar trupurile lor sf~[iate [i batjocorite au a sta\ntinse pe lespezile neuit`rii. çmpreun` cu aceia,mul]i de nimeni [tiu]i, care s-au dus c`tre moarte cusenin`tate, unii dintre ei z~mbind. Un os~ndit a spus,\ntr-un alt veac, [i \n ajunul execu]iei: „M~ine o s`fie o zi cam grea“. ßi al]ii [i al]ii: cei ce au primit sauau cerut s` moar` ca s` nu moar` al]ii, cei care aumurit pentru dreptate, [tiind bine c` mult` vremestr~mb`tatea va fi preasl`vit` [i biruitoare, cei carele-au spus de la obraz asupritorilor cine sunt [i c~t leeste pre]ul, \n timp ce ace[tia r~deau [i le zdrobeaum~inile [i fruntea, cei care au pierdut ce le era maidrag [i au mai \ndurat s` tr`iasc`, a[tept~nd, r`bd`-tori, s` vin` ceasul cuvenitei pedepse. ßi \nc` ospecie, de care rar se pomene[te: cei care [i-au pus

Petru Cre]ia

95

Page 96: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

curajul vie]ii lor acolo unde nu se cuvenea [i au [tiuts` simuleze, \n ceasul isp`[irii, o abject` la[itate, cas`-[i dezmint` trecutul [i s` nu r`m~n` pild` de curajd`un`tor.

Dar frica, dar spaima, f`r` de care curajul nu ar fidec~t s`lb`ticie leonin` sau \ncumetare f`r` minte?Cum s` dai pre] curajului f`r` a-i [ti pre]ul, f`r` a\ncerca s` sim]i cum se ridic` el peste oarba noastr`sete de via]` [i f`r` a \n]elege, cu \ndurare, c` uniidintre noi pot ajunge la cap`tul curajului lor? Saucum s` ui]i c` oameni care s-au ar`tat adeseori bicis-nici [i la[i, iar mai apoi, m~na]i de puterile ascunsesau p`strate \n ei, s-au izb`vit, risc~nd imposibilul,biruind sau pierind? Sau cum am putea uita, noi to]icei m~ntui]i prin el, c` Isus, pe cruce, a strigat, ca ompieritor [i chinuit, „Tat`, de ce m-ai p`r`sit?“

Ajung` at~t, oric~te ar mai fi de spus. Mai pun`cititorul de la el [i din el. çns` nu doar acum, c~ndcite[te, ci tr`ind [i p`timind, tem~ndu-se cum netemem cu to]ii [i \nfr~ng~ndu-[i teama de c~te oripoate, ad`ug~ndu-i lumii curajul s`u.

96

Eseuri morale

Page 97: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

SSppeerraann]]aa

Speran]a este una dintre marile puteri ale sufletu-lui, iar cu c~t sunt mai silnice \mprejur`rile, cu at~tavem nevoie de mai mult` t`rie ca s` le \ndur`m, s`le \nfrunt`m [i s` le dep`[im.

Defini]ia speran]ei este simpl`: ea este credin]a,c~nd mai neclintit` [i c~nd mai [ov`ielnic` (dup`oameni [i \mprejur`ri), c` ceasul \ncerc`rii [i alr`ului va trece [i c` va veni vremea binelui [i a \nse-nin`rii. T`r~mul speran]ei este viitorul, care, cumbine [tim, este mai \ntotdeauna incert. Speran]a neajut` s` credem c`, \n ciuda a orice, c~ndva binele neva despov`ra de r`u. Fire[te, a g~ndi a[a cere oare-care chibzuin]`, un grad anume de \ntemeiere pe pre-misele obiective ale realit`]ii. Un calcul de probabi-lit`]i, aprecierea ra]ional` a raportului dintre dateleexistente [i for]ele, manifeste sau latente, care tind s`le modifice \n sensul sperat. Dar nu aceasta este na-tura esen]ial` a speran]ei, care, dac` nu este maipresus de orice calcul, r`m~ne un simplu [i rece efortde prognoz`. Ca s` fie o putere a sufletului, speran]atrebuie s` aib` \n miezul ei ceva ira]ional, chiar ab-surd, o \ncredere aproape necugetat` \n biruin]a bine-lui, care s` fie mai puternic` dec~t orice dezn`dejde.Este o alegere, dintre toate c~te sunt cu putin]` pep`m~nt, a posibilului bun. Nu este vorba aici de

Petru Cre]ia

97

Page 98: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

banalul optimism, adesea superficial [i adesea lesnede spulberat, ci de o d~rzenie l`untric`, de o lumin`perpetu` \n bezna lumii. çi spune Iov Domnului:„Mi-ai smuls n`dejdea ca pe un copac“. Iar Sf~ntulPavel, vorbind despre Avraam, zice: „N`d`jduind\mpotriva oric`rei n`dejdi, el a crezut, [i astfel aajuns tat` al multor neamuri“ [i, altunde, vorbinddespre Sara: „Credin]a este o \ncredere neclintit` \nlucrurile n`d`jduite, o puternic` \ncredin]are desprelucrurile care nu se v`d“.

Po]i spera s` nu pierzi ceea ce ai sau s` dob~nde[ticeea ce \]i lipse[te, temeiul n`dejdii tale acela[i este:c` se afl` cumva o cale prin Valea Pl~ngerii [i aMor]ii pe unde, totu[i, se str`bate dincolo. F`r` alt`c`l`uz` dec~t Speran]a. Ea poate fi numai o am`gire.Mul]i au pierit sau au pierdut n`d`jduind. Dar ceimai mul]i dintre biruitori au biruit sub semnul ei.

ßi apoi, mai sunt to]i cei \mpila]i [i obidi]i care, \ndezn`dejdea lor, au sperat mereu \ntr-o sc`pare saum`car \ntr-un r`gaz, c~t s`-[i trag` sufletul [i s`-[inumere mor]ii. At~]ia dintre ei au umplut \ns` cule[urile lor chinuite gropile comune ale istoriei. Darpeste ele au trecut cei pe care i-a izb`vit, d~ndu-leputeri mai presus de fire, acest miraj de esen]`divin`.

ßi apoi, sunt cei mai buni dintre noi, care n-ausperat, sau n-au mai sperat nimic pentru ei, ci pentruai lor [i pentru urma[ii lor, sau pentru cei pe care i-au socotit, mai mult dec~t pe ei, predestina]i biruin-]ei. çnfr~n]i ei \n[i[i de marile brutalit`]i [i

98

Eseuri morale

Page 99: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

samavolnicii ale istoriei, ei n-au tr`it zadarnic [i n-aumurit zadarnic, pentru c` speran]a investe[te realita-tea cu ceva care o transcende sau o scoate din f`ga[ulei.

Ferici]i cei care n`d`jduiesc, c`ci a lor va fi\mp`r`]ia binelui nev`zut.

Mul]i dezn`d`jduim, dar nu \ntru totul. Iarsperan]a este [i aceasta: ceva care, cotropit fiind dedezn`dejde, n`d`jduie[te \nc`. Trecu]i dintr-o vitre-gie \n alta, tulbura]i \n loc s` fim limpezi]i, r`ni]i \nloc s` fim vindeca]i, prad` l`comiilor [i prad` min-ciunii, s` mai zicem o dat`, cu ni[te vorbe scrisec~ndva, demult: „Dar, iat`, tot mai zg~riem pe st~n-cile prea tari, posaci [i \nd`r`tnici, efigia f`r` de sea-m`n, alb`, a speran]ei“.

Petru Cre]ia

99

Page 100: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

100

Eseuri morale

TTrriissttee]]eeaa**

Cineva care ar vrea s` \ntemeieze un Muzeu alTriste]ii ar trebui s` adune acolo toate imaginile,toate textele [i toate muzicile din secole [i din conti-nente care sunt tezaurul milenar al triste]ii, documen-tele ei de vechime [i de noble]e. Arhitectura \ns`[i aacestui muzeu ar trebui s` fie cumva trist`, dac` a[aceva ar fi cu putin]`. Doar lungul timp, amintirea [iuitarea pot cufunda \n triste]e structurile ei. Sautrecerea \ntr-un alt regim al luminii, cum ar fi acelade a fi ve[nic sub razele soarelui negru al Melanco-liei. Ar trebui s` se afle acolo [i un Dic]ionar altriste]ii, din care s` nu lipseasc` nici cel mai obscurcuv~nt rostit \n limba cea mai uitat` [i care s` fiexprimat c~ndva vreo nuan]` c~t de fugar` a triste]ii.C~t despre ce s-a scris, \n vers sau \n proz`, o simpl`antologie a triste]ii n-ar fi de ajuns, este nevoie de unCorpus Magnum Tristitiae, \n care s` se ale tot, chiartot, de la \nceputuri p~n` ieri, de la triste]ea cea maiefemer` (scris` s` fi fost) p~n` la triste]ea cea mai

* De (re)citit din Cioran, \n Pe culmile disper`rii,capitolele Melancolia (p. 44-52) [i Asupra triste]ii (p. 62-65), precum [i (p. 157-158); cf. Cartea am`girilor; p. 26[i (148-150). De asemenea, indispensabil este capitolulDespre melancolie din Andrei Ple[u, Pitoresc [i melanco-lie, [i bibliografia citat` de autor.

Page 101: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

impalpabil` [i diafan`. Iar istoria lumii s` fie altfelperiodizat`, dup` s`r`cia sau bel[ugul de triste]e care\nso]e[te timpul [i d` vremilor o anume lumin` a lor.

çn perspectiva himeric` a acestui muzeu voi \ncer-ca aici, ca act preliminar, s` \n]eleg mai \n ad~nc cee triste]ea.

La temelie stau, fire[te, dou` senza]ii polare,pl`cerea [i durerea, pornind de la care s-a construittot sufletul nostru de sentimente, emo]ii [i pasiuni,distinc]ia polar` originar` p`str~ndu-se \n seriile pl`-cere (ca sentiment) – bucurie fericire [i durere (casentiment) – triste]e – nefericire. Se va observa c`triste]ea, care corespunde bucuriei, ocup`, \n propriasa serie, un loc median. Pe de alt` parte, ea nu faceparte dintre sentimentele primare, ca iubirea [i ura.Acestea dou` sunt legate, prin r`d`cinile lor, de via]`[i de moarte, \n schimb triste]ea pare a fi \ntre reg-nuri, ca o bucurie c`zut` sub umbra durerii, ca via]asau iubirea sim]ite \n perspectiva mor]ii. Dar nu ea[a. Triste]ea nu e un sentiment primar [i elementar,dar nu este nici un sentiment mixt, ci unul pe c~t desimplu pe at~t de greu de surprins \n esen]a lui.

Triste]ea este opusul bucuriei, sau, \ntr-o termino-logie mai popular` [i mai frust`, al veseliei. Trec~ndde la bucurie (veselie) la triste]e, sufletul nu trece dela lumina zilei la \ntunericul nop]ii, ci intr` \ntr-olumin` de asfin]it, \ntr-un fel de penumbr` sau declar-obscur. çn acest sens, triste]ea este o \nnegurarea orizontului bucuriei sub imperiul unei dureri. çnacest sens, exist` tot at~tea feluri de triste]e c~te

Petru Cre]ia

101

Page 102: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

feluri de durere. Dar \ntre durere [i triste]e sunt celpu]in dou` deosebiri fundamentale: triste]ea, spredeosebire de durere, nu poate fi niciodat` subit`,violent` [i brutal`. Am putea zice chiar c` triste]eaeste ceea ce r`m~ne dup` violen]a durerii, o starerezidual`, difuz` [i (iar aceasta este a doua deosebi-re) care niciodat` nu poate fi punctual` sau momen-tan`: triste]ea e o durere atenuat` care se instaleaz` \ntimp. ßi totodat` \n \ntreg cuprinsul sufletului. Dure-rea, de[i, pentru un timp determinat, eclipseaz` cuumbra ei toate celelalte zone ale sufletului, le ilumi-neaz` sau le paralizeaz` pe toate cu fulgerul ei, nu leimplic` substan]ial \n durata sa. Triste]ea, care nu econcentrat` [i virulent` ca durerea, ci difuz` [i cal-m`, este ca o culoare care, dizolv~ndu-se, confer`nuan]a ei \ntregului cuprins.

O alt` distinc]ie de f`cut trebuie s` recurg` laterminologia din muzic`. Spre deosebire de durere,triste]ea e \ntotdeauna \n minor ca tonalitate [i, caritm, este \ntotdeauna andante [i largo. O triste]e \nmajor sau desf`[ur~ndu-se allergo, vivace sau nu,este o contradic]ie \n termeni. Iar triste]ii \i este dats` suspine, chiar s` z~mbeasc`, poate cu ochii \nnou-ra]i sau doar m~hni]i, dar \n sfera ei diafan` nu seaude niciodat` hohot sau strig`t.

Un bun discurs despre triste]e trebuie \ns`, de labun \nceput, s` fac` o distinc]ie fundamental`: aceeadintre triste]ea existen]ial` pe care o sim]im noi\n[ine, ca p`timire personal`, [i este legat` fie deevenimentele tr`ite de noi, fie de rela]ia noastr`

102

Eseuri morale

Page 103: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

global` cu lumea, fie de o schimbare mai ad~nc` afelului nostru de a reac]iona la ele; [i triste]ea con-templativ`, pe care o sim]im privind lumea, \n-t~mpl`rile [i rostul ei, care e \n func]ie de forma sen-sibilit`]ii noastre istorice sau cosmice.

Ce poate aduce triste]e vie]ii noastre irepetabile,singura nou` dat`? Toate triste]ile, de la cele u[oarela cele grele [i sf~[ietoare, par s` ]in` de una sau altadintre aceste dou` p`timiri: triste]ea pentru ce am iu-bit, am avut [i acum am pierdut; triste]ea pentru cevadorit [i nedob~ndit sau de nedob~ndit niciodat`.

Marea triste]e care ne poate cuprinde atunci c~nd,dup` o \ndelungat` str`danie, ne-am atins pe deplin]elul, triste]e f`cut` din extenuare, dintr-o imper-ceptibil` dezdam`gire [i dintr-o senza]ie insidioas`de vid, intr` \n sfera nostalgiei care \nso]e[te oricesf~r[it: cu orice biruin]` ceva din via]a noastr` se\ncheie, ceva care ne-a \nsufle]it \ndelung \nceteaz`\n noi. Se [tie c` Edward Gibbon, cel care a scrisDeclinul [i c`derea Imperiului Roman (1776-1788),la sf~r[itul celor treizeci de ani de munc` asidu` asim]it, \ncheindu-[i lucrarea, o mare triste]e. ßi chiarcu orice pl`cere consumat` p~n` la paroxismul ei [idup` care r`m~n` triste]ea ca sa]ietate sau ca gol:via]a, \n noi, a pierdut ceva din ea \ns`[i. Dar acestaeste un caz mai special [i mai subtil: toate pierderile[i toate desp`r]irile, oricare le-ar fi fost nemijlocitadurere, las` dup` ele o mai scurt` sau mai lung` d~r`de triste]e, mai molcom` dec~t durerea, dar umpl~ndsufletul, p~n` \n cele mai ascunse unghere ale lui, cu

Petru Cre]ia

103

Page 104: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

un fel de cea]` de lacrimi. Iat` durerea mor]ii cuivamult iubit, un caz extrem, care din durere devinetriste]e, apoi, \ncet, prin ani, aproape uitare, apoidiafana triste]e a \ns`[i uit`rii. Sau triste]ea amintiriidup` ce uitarea p`rea s`-[i fi f`cut lucrarea ei \nceat`[i c~nd auzirea unui c~ntec vechi sau a unui glasasem`n`tor, revederea unui loc fac din nou trec`torsf~[ietoare o triste]e aproape irosit`, f`c~nd s` rever-bereze iar`[i \n noi marile, pierdutele ecouri ale iubi-rilor moarte.

N-a[ [ti s` spun, [i nu este suflet omenesc care s`[tie s` spun` pe deplin ce a fost \n sufletul lui Isus \nnoaptea aceea din gr`dina Ghetsemani. Dup` Cin` \ilas` pe ceilal]i apostoli acolo, lu~nd cu el doar pePetru [i pe cei doi fii ai lui Zebedeu, Iacob [i Ioan.Iar acestora le spune: „Sufletul meu este cuprins de o\ntristare de moarte“ (Matei, 26, 38 [i Marcu, 14,34).Dup` aceea se roag` tat`lui s`u \n dou` r~nduri,implor~ndu-l s` \ndep`rteze de la el paharul acela alsuferin]ei [i al mor]ii. Iar celor trei ucenici le spune\ntr-un r~nd, \n zbuciumul acelei nop]i: „Duhul esteplin de r~vn`, dar carnea e slab`“ Dac` ad`ug`m laacestea triste]ea infinit` a strig`tului de pe cruce:„Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai p`r`-sit!“ (Matei, 27, 47 [i Marcu, 15, 34, cf. Psalmi, 21,1) putem [ti c` a existat \n lume o asemenea triste]e,a unei fiin]e omenesc-divine, [i, ca triste]e omeneas-c`, o putem \n]elege [i ve[nic \mp`rt`[i. Dar poate fitriste]ea lui Iisus o triste]e numai [i numai omeneas-c`?

104

Eseuri morale

Page 105: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Cel`lalt fel de triste]e, cea care \nnegureaz` sufle-tul pentru ce n-am avut [i nu ne va fi dat s` avem,este [i ea reductibil` cumva la cea dint~i. Nu pentruc` am putea pierde ceea ce n-a fost niciodat` alnostru, ci pentru c`, dup` ani de via]` a sinelui [i deprimenire a lui la vechiul loc al iubirii „\n suflet toar-ce mutul Regret \nf`[urat \n v~nt“.

Dar s` ne g~ndim [i la triste]ea aspira]iei zadar-nice, care pare a avea dou` vremi, dintre care primaar fi aceea a t~njirii, a ner`bd`rii, a neputin]ei de aavea imediat [i deplin ceea ce at~t de aprig dorim:oameni sau st`ri de lucruri, obiecte ale iubirii, aleambi]iei ori ale vanit`]ii noastre. Numai c` toateacestea sunt mai aspre sau mai clemente dureri. Elenu sunt triste]e. Triste]e poate s` fie numai \n anumi-te forme mai difuze, mai calme [i mai elegiace aledorului, c~nd el este adiere [i boare, nu n`prasnicv~nt, uneori unpl~nd de o lin` triste]e tot ce ne-ar`mas de tr`it. ßi nu arareori transform~ndu-se pen-tru totdeauna \ntr-una dintre cele mai ad~nci [i maicuprinz`toare: triste]ea sinelui de sine, f`cut` dincenu[a multor arderi [i din m~lul amar al unor viseaproape uitate ]i \ncununat` de singur`tate, de mareasingur`tate a sinelui cu sine.

Dac` toate acestea sunt oarecum limpezi, atunciputem proceda, fie [i sumar, la o analiz` a triste]iidup` v~rstele sufletului. Triste]ea copiilor care aupierdut ceva esen]ial sau sunt mereu priva]i debucuria lor, teribila triste]e a adolescen]ilor grei dedorin]e, slabi de puteri, vis`tori p`tima[i [i perplec[i

Petru Cre]ia

105

Page 106: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

ai unor vise obscure sau confuze, dulce otr`vi]i de unprea devreme care li se pare, deja cerni]i, un preat~rziu. Dar locul \mp`r`tesc al triste]ii, al triste]ilorde orice fel, este v~rsta t~rzie, cea din urm`, b~ntuit`de amintiri, de nostalgii, de regrete, cu orizontulsperan]ei \nchis. Dar a]i v`zut c~t de frumo[i sunt b`-tr~nii care-[i ascund cu nobil` discre]ie triste]ea, darpe care nu pot s-o ascund` de tot, li se str`vede \nc~te o privire, \n c~te o expresie, \n c~te un gest?

Dar fiin]ei pieritoare nu i-a fost dat s` simt` doartriste]ea ei, ca ins p`timitor [i iubitor. Exist` \n noiputerea de a dep`[i cercul \ngust al sinelui [i de a tr`itriste]ea altora, care poate nici nu-[i dau seama c~t arputea fi de tri[ti. ßi nu este \n joc aici o mi[caregeneroas` a inimii plin` de mil`, ci o aptitudine [imai \nalt spiritual`: aceea de a sim]i triste]ea inerent`condi]iei noastre, a tuturor c~]i ne na[tem [i ne pier-dem sub cer. Putem sim]i comp`timire pentru un omsau altul sau pentru copii vitregi]i, b`tr~ni din aziluri,triburi care se sting, oameni dezr`d`cina]i, pribegisau \nfr~n]i, \n genere pentru cei care au pierdutceva, s-au pierdut pe sine, cei pe care \i mai \nsufle-]esc doar pu]ine speran]e sau numai triste am`giri.

Dar triste]e se na[te [i din contemplarea istoriei:z`d`rnicia zbuciumului uman, perindarea de formeefemere, neistovita ve[tejire a tuturor gloriilor, conti-nua scufundare \n ]`r~n` a at~tor timpuri, destr`ma-rea [i spulberarea imperiilor, amu]irea at~tor glasuri[i a at~tor vuiete, m`cinarea [i pr`bu[irea \n pulberea trufa[elor m`re]ii de marmur` [i piatr`, cet`]ile

106

Eseuri morale

Page 107: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

moarte, marile cimitire ale veacurilor cu numelemereu mai [terse, galopul hoardelor crude [i avidepeste str`lucirea civiliza]iilor, amurgul credin]elor,multimilenara, muta p`timire peste care trec mareede uitare. Triste]ea gloriilor [i a patimilor moarte.

Locurile c~ndva pline de via]`, apoi p`r`site, ster-pe, mute, pustii, sunt tot at~t de triste c~t de ad~nc [ide bogat este trecutul lor pierdut. O triste]e care nutrebuie cufundat` cu aceea a locurilor dintotdeaunasau pentru totdeauna pustii, goale de \nt~mpl`ri, ade[erturilor uria[e de nisip, de z`pad` sau de valuri,cerul \nsu[i cu stelele lui, inaccesibilul. Triste]ea pecare o de[teapt` este aceea a pierderii noastre \nsingur`t`]i mai mari dec~t puterea de a le da un senscomensurabil cu existen]ele noastre. C`ci nu ne estedat, a[tept~nd trecerea eonilor [i sf~r[itul timpului,dec~t s` ascult`m fo[netul uscat al v~ntului \n z`padaunei culmi pustii, sau, [i mai \n ad~nc, un fream`t deinimi nev`zute, pierdute, care bat \n spumele m`rii,umbre care trec mereu peste chipul orb al uit`rii, darmai ales, mai \n ad~nc, nedeslu[ita curgere prin timp[i \n singur`tatea lor a tuturor lucrurilor.

Se face uneori o diferen]` oarecum prea tran[ant`\ntre triste]e [i melancolie, v`z~nd \n aceasta dinurm` o stare f`r` motiv determinat, difuz` [i vag`, cupredominan]` reflexiv`, \nc`rcat` de reverie [i de oanume subtil` voluptate. çns` cine a acceptat ter-menii analizei de mai sus va observa u[or c` distinc-]ia aceasta se \ntemeiaz` pe o confuzie \ntre triste]eaindividual-existen]ial` [i triste]ea contemplativ`.

Petru Cre]ia

107

Page 108: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Alteori se face alt` confuzie, de data aceasta \ntretriste]e [i durere. Cioran atribuie triste]ii „interioriza-re dureroas`“ [i \i confer` propriet`]i mai sumbre,plutoniene, capacitatea de a „reflecta ceva dinaceast` agonie“, din \ndelunga agonie care este via]a:„o fenomenologie a triste]ii ajunge la ireparabil, pec~nd una a melancoliei la vis [i la gra]ie“: „Oareexist` alte \ntrist`ri dec~t \ntrist`rile de moarte?“:„Dac` ar exista un zeu al triste]ii, lui nu i-ar puteacre[te dec~t aripi negre [i grele, pentru a zbura nu\nspre ceruri, ci \n infern“. Fire[te nu vom r`spundeacestor afirma]ii apodictice, f`cute de Emil Cioran la22-23 de ani, crampon~ndu-ne, pedant [i scolastic,de propriile noastre distinc]ii. çn acest domeniu oriceclasificare prea brutal` este o nedelicate]e teoretic`.Important este, p~n` la urm`, cum \[i tr`ie[te fiecarepropria sa triste]e [i, \n cazul unora, mai cuprinz`toa-rea [i inanalizabila triste]e de a fi \n lume. Sau cumpoate concepe [i sim]i cineva triste]ea ca esen]` a lu-mii sau ca substan]` a ei, ca materia din care este f`-cut`. Cum apare triste]ea \n partea mai t~rzie a liriciilui Eminescu. El \i spunea adesea „durere“, dar tris-te]e era, cum multe mai ad~nci [i mai pure n-au fost.

*

Exist` [i atitudini radicale care \i atribuie triste]iio prezen]` pancosmic`. A[a am sim]it [i eu c~ndva.M` resemnez, cer~nd iertare, s` reproduc aici un textal meu mai vechi, din Norii, p. 114-115:

108

Eseuri morale

Page 109: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

„Toate coboar` [i urc` \n triste]e. Ea este stator-nic` \nstr`inare [i \ntoarcere \n sine a fiin]ei, t`cereadin ad~ncul oric`rei muzici, \nserarea ce cre[te cuzorii laolalt`, aura de excludere care \mprejmuie[teorice defini]ie, esen]` [i cea]`, prohod neauzit, vislatent al treazului suflet al lumii, posibil nicic~nd\mplinit. Statornic`, nu-i place dec~t arareori, lu~ndmereu forma sufletelor trec`toare, s` vorbeasc`limba lor trec`toare, nefiind numai [i numai o stare,ci [i un raport inteligibil, adesea \ntre distan]e foartemari sau uit`ri absolute, c`rora le este ascuns` legecomun`. Triste]ea nu se t~nguie: buzele o simt amar`[i o p`streaz`. A sim]it-o p~n` [i Dumnezeu f`c~ndu-se om, Fiul care o \ntoarce lumii ca dragoste m~hnit`[i etern`. Este \n alb [i \n ro[u, \n negru [i \n ar`miu,\n st~nc` [i \n cenu[`, \n dreapt` [i \n cerc. Anotim-purile, via]a [i moartea sunt chipurile triste]ii sie[iegale. Fierbinte \n foc, e puternic` \n lumin`, lin` \numbr`, s`lcie \n v~nt, se clatin` \n lacuri cupriveli[tile a c`ror [oapt` \ntoars` este fapta ei. Ealbastr` \n cer [i searb`d` \n aer. ßi stelele sunt triste,[i z`pezile [i toate f`pturile, ne[tiind. Bucuria \i estedoar cunun` [i z~mbet, funingine ura, timpulimagine mi[c`toare, clipele ninsoare de aripi careumplu trecutul. Se afl` \n ochii biruitorilor [i aibirui]ilor, ai fecioarelor [i ai statuilor. E limpede \nape [i mut` \n p`m~nt, grea \n soare. Cu amintirea secufund` [i se irose[te lent ca un fum \n spa]iul fals alunei oglinzi. Merge cu lanurile m~nate de v~nt, curgecu r~urile c`tre m`ri [i se face valuri cu valurile lor,

Petru Cre]ia

109

Page 110: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

d~nd spumei uscatul ei fream`t. çn \ntuneric e\ntunecat` [i verde \n frunzi[uri, verde \n ierburi,galben` \n nisipul pustiilor. St` \ntre stele [i cadestearp` cu ele, \nchin~nd pulberii lumina. ßi tot cetrece trece cu triste]e, pe l~ng` ceea ce r`m~ne cutriste]e, sub ni[te ochi f`r` z~mbet [i orbi.“

110

Eseuri morale

Page 111: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

BBuuccuurriiaa

Da, \n ciuda a tot, despre bucurie. M` voi \ncume-ta s` vorbesc despre bucurie [i s` ar`t c~te temeiuriare ea \n vie]ile noastre, \n orice vreme [i aproapeorice-ar fi. Bucuria nu depinde nemijlocit [i supus de\mprejur`ri, ea este o putere vie a sufletului [i \[itrage for]a din propria ei esen]`. Ea [tie s` aleag`chiar [i pu]inul bine c~t se afl` \ntr-o stare de lucruri[i s`-l a[eze mai presus de triste]e, f`c~ndu-[i dinfloare gr`din`. O vorb` bun`, o \nseninare a cerului,un r~s de copil, un gest de prietenie, un act de\ndem~nare sau de iste]ime, o delicate]e a cuiva,mirosul z`pezii, o amintire fugar` \i ajung. Sufletulcapabil de bucurie este bogat, cuprinz`tor [i cald,deschis c`tre ale lumii [i c`tre semeni. Omul care[tie s` aleag` bucuria nu caut` r`ul cu lum~narea, nuse v`ic`re[te c~t e ziua de lung`, nu caut` la fleacuri,prive[te lucrurile cu \ng`duin]` [i cu z~mbet, nu facedin ]~n]ar arm`sar. ßi nu este niciodat` mohor~t sauposac, pentru c` via]a lui este p`rta[` la lumin`, nu laumbr`. Cine-ar citi Paradisul lui Dante ar vedea c` ealc`tuit numai din ve[nic` bucurie [i c` toat` bucuriaaceea e pur` lumin`. Mai tare dec~t orice bezn`.

Cei ap]i pentru bucurie, [i totodat` vrednici de ea,[tiu s` se bucure [i de ceea ce, bun fiind, dar firesc,trece neb`gat \n seam`, cum ar fi s` fii s`n`tos sau

Petru Cre]ia

111

Page 112: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

liber sau la casa ta. Sau de faptul c` necazurile \]i\ng`duie [i un mic r`gaz, c` ai con[tiin]a \mp`cat` [icurat` sau, de ce nu, c` nu este chiar at~t de r`u c~tar putea s` fie. Am auzit \n privin]a aceasta sfadaunora, c` adic` a spune„bine c` nu-i mai r`u“ este osl`biciune, c` face jocul st`p~nirii, care ne vrea mul-]umi]i cu pu]inul pe care ni-l d`, c` este o demiterede la datoria de a-]i reclama drepturile tale legitime.Numai c` ace[tia \ncurc` dou` planuri distincte: po]ifoarte bine s` ai d~rzenia [i curajul de a lupta pentru\ndreptarea lucrurilor [i \n acela[i timp s` te bucuride ceea ce ai, g~ndindu-te c` barem nu te afli lavreme de r`zboi sau de molim`, c` nu ai a te teme dezbiri, c` nu e[ti supus la cazne, c` \i po]i, c~t de c~t,ocroti pe ai t`i, c` tr`ie[ti \n iubire [i \n bun` pace, c`]i-s copiii zdraveni [i voio[i, poate chiar de[tep]i [ipoate chiar frumo[i sau am~ndou` la un loc.

ßi mai este o bucurie, proprie oric`rui suflet binealc`tuit: aceea a priceperii [i a puterii de a face bine[i cu drag ceea ce faci, bucuria lucrului bine f`cut, dela un scaun p~n` la un poem. Ba chiar, un mareg~nditor din prima jum`tate a acestui veac, Bergson,spune c` bucuria este mai ales aceasta: semnul de lafire al unei izb~nzi [i al unei \mpliniri, al unui sporadus lumii prin f`ptuirea ta. Dar pentru asta trebuies` tr`ie[ti pe m`sura puterilor tale, s`-]i g`se[ti locult`u adev`rat, s` te mul]ume[ti cu a fi ceea ce ai fostmenit s` fii. Mul]i se \nstr`ineaz` de bucurie tocmaipentru c` se \nstr`ineaz` de ei \n[i[i.

ßi, dincolo de orice bucurie anume, mai este

112

Eseuri morale

Page 113: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

simpla bucurie de a fi, de a te afla \n lume [i nu \nnefiin]`, de a tr`i, f`ptuind [i \ndur~nd, de a sim]icum se perind`, schimb`toare, anotimpurile [i anii,de a fi p`rta[ la vremea ta [i a vedea ce se mai\nt~mpl`, c~nd mai bine, c~nd mai r`u, de a tr`i \na[a fel, \nc~t moartea ta s` fie ca desprinderea [i c`-derea la soroc a unui fruct copt [i plin de bun` s`-m~n]` \n via]a lumii.

Bucuria nu este a[adar o oarecare disponibilitatecontingent`, ci o virtute care, cum am spus, deriv`dintr-un principiu interior, activ [i dinamic, put~ndfunc]iona independent de ce ]i-a fost dat. F`r` aceas-t` virtute orice [i oric~t ai avea, oricine ai fi, chiar [iCressus, te m`n~nc` triste]ea, pustiul [i ur~tul.

Iar oamenii care [tiu [i au puterea s` se bucure faclumea mai frumoas`, r`sp~ndind \n jurul lor, ca unhar, bucuria.

Petru Cre]ia

113

Page 114: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

SS`̀rrbb`̀ttooaarreeaa

Ne tr`im s`rb`torile f`r` s` [tim prea bine ce\nseamn` s`rb`toarea \n cuprinsul [i \n ad~nculsufletului omenesc. Totu[i, f`r` ea vie]ile noastre arfi mult mai s`race, iar zilele noastre ar curge mereula fel. Fire[te nu tot timpul: sunt \n vie]ile noastre, cain[i [i ca umanitate, zile c~nd au loc evenimente careies din m`sura comun`, c~nd se produce cevadeosebit sau hot`r~tor. Dar acestea nu pot fi \nc`numite s`rb`tori, ele vor deveni astfel doar cu timpul[i cu puterea amintirii, ca periodice celebr`ri a ce s-a \nt~mplat c~ndva [i ne-a adus \nnoire sau bucurie:biruin]a, na[terea, \nt~lniri minunate, uniri [i reuniri,m~ntuiri, ceasuri de r`scruce, \n care un om sauomenirea a pornit pe un drum nou.

Singura \mprejurare \n care s`rb`toarea coincidecu evenimentul \nsu[i este Anul Nou, c~nd nucelebr`m nimic din trecut, c~nd s`rb`toarea nu seasociaz` cu o comemorare, ci cu \nceputul unui nouciclu al vie]ii, ai c`rui zori \i investim cu for]aneistovit` a speran]ei, de care ne bucur`m nu pentruce ni s-a d`ruit c~ndva, ci pentru ceea ce ne poatef`g`dui \nc` netr`itul, viitorul.

Dar s`rb`toarea tinde s` se autonomizeze detrecut [i absoarbe \n ea alte determin`ri, din viulprezent. Pentru cei osteni]i ea este o zi de odihn`, un

114

Eseuri morale

Page 115: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

r`gaz al ne\ncetatei trude. Chiar Dumnezeu, dup` cea f`cut lumea, s-a odihnit \n ziua a [aptea, abinecuv~ntat-o [i a sfin]it-o. Pentru cei pe care \iapas` ur~tul zilelor mereu la fel, s`rb`toarea este oaltfel de zi, o schimbare, o scurt` ie[ire din tiparelestereotipe ale vie]ii. ßi caut` s` o umple cu c~t maimult` bucurie, f`c~nd-o c~t mai altfel. ßi astfel s`r-b`toarea se desprinde de originea ei [i \nceteaz` s`mai fie o comemorare, r`m~n~ndu-i doar bucuria dea exista, \n sine. S`rb`toarea tinde s` se resoarb` \nprezent, hr`nindu-se din trecut, doar cu propria eiamintire. Cr`ciunul nu este numai s`rb`torirea uneiNa[teri, ci [i o zi \n care urc` \n noi din trecut, ca unparfum, amintirea primelor noastre \nt~lniri cu Cr`-ciunul. Sunt, prin urmare, s`rb`tori \n care s`rb`-torim s`rb`toarea \ns`[i [i istoria ei \n vie]ile noastre.Se vede [i dup` cum le a[tept`m, cum ne preg`timpentru ele, cum ne ilumineaz` timpul a[tept`rii.

Dar s`rb`toarea nu exista cu adev`rat dec~t pentrucine este \n stare s-o tr`iasc` cu un suflet s`rb`toresc,pentru cine are destule resurse interioare ca s`rb`toa-rea s`-i umple sufletul cu o bucurie intens` ]i inefa-bil`. O bucurie care ne face s` sim]im, pentru o clip`care se re\nnoie[te mereu, an de an, c` e alt` lumin`\n lume, c` mult mai vii sunt culorile [i mai limpezicontururile ei, c` p~n` [i aerul miroase altfel, c`altfel r`sun` ecourile [i c` iubim mai mult ce avemde iubit.

Din p`cate, \n mul]i dintre noi s`rb`torile seuzeaz` [i \[i pierd str`lucirea. A[a cum restul zilelor

Petru Cre]ia

115

Page 116: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

este la fel, la fel cu sine ne apare s`rb`toarea prin ani,mereu mai aceea[i, nu ne mai surprinde [i nu ne maiexalt`. ßi exist` oameni care nu numai c` nu se maipot bucura de s`rb`tori, dar le resimt ca pe ceva maimult sup`r`tor, chiar plicticos. Nu neap`rat pentru c`au un suflet s`rac. Poate sunt pur [i simplu prea tri[ti,prea de tot obosi]i de via]`, prea obseda]i de cevacare \i \nstr`ineaz` de lume. Sunt de pl~ns. çnschimb, uita]i-v` la copii [i la s`rb`torile lor: cum lea[teapt`, cum le tr`iesc, cum [i le aduc aminte. Pri-vi]i la ochii lor c~nd stau \n fa]a minunii, c~nd li sedezv`luie darul, c~nd ascult` c~ntecul s`rb`torii.Pentru cei mai mul]i dintre noi singurele s`rb`toriadev`rate sunt, mereu mai mult, acelea pe care ni ledau copiii [i s`rb`toarea etern` din ei.

116

Eseuri morale

Page 117: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

PPll`̀cceerreeaa

Se poate sus]ine c` to]i oamenii urm`rescpl`cerea pentru c` to]i doresc via]a...Pl`cerea... des`v~r[e[te via]a, iar via]a este un lucru de dorit. çns` \ntrebarea dac` dorimvia]a de dragul pl`cerii sau pl`cerea dedragul vie]ii poate fi deocamdat` l`sat` f`r`r`spuns. Tot ce putem spune este c` apar prea legate \ntre ele pentru a putea fi separate.

Aristotel, Etica nicomahic`, X,5.

Nu putem nega c` majoritatea marilor culturi aurecurs la distinc]ia falacioas` dintre suflet [i trup,deosebindu-le net \n esen]a lor, opun~ndu-le chiar [id~nd „sufletului“ o pre]uire pe care trupului i-o refu-z` cu dispre]. ßi bine [tim cu to]ii c` multe idealurimorale sunt asociate cu mortificarea trupului, cuasceza, cu renun]area la pl`ceri, \n numele virtu]ilorpurificatoare ale suferin]ei trupe[ti prin priva]iunesau chiar prin tortur` (autoflagelarea, ciliciul, nume-roase forme ale peniten]ei).

Voi afirma, f`r` demonstra]ie (nu [i-ar avea rostulaici), deci voi postula c` trupul [i sufletul sunt dou`fe]e ale aceleia[i realit`]i, c` nu pot fi separate dec~tpentru comoditatea discursului [i pentru a pune

Petru Cre]ia

117

Page 118: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

accentul pe o func]ie sau alta a aceluia[i sine, careeste trup-suflet, a[a cum spa]iul [i timpul sunt spa]io-timp. Nu vi s-a p`rut niciodat` curios c` Danteconfer` sufletelor mor]ilor un fel de trup care nu edoar aparen]` [i simulacru, de vreme ce poate sim]idurerea [i implicit pl`cerea? ßi c` acela[i Dante sesimte obligat s` explice pe larg de ce, potrivit credin-]ei cre[tine, ne vom \nf`]i[a la Judecata de apoi cutrupul nostru cu tot? ßi totu[i cre[tinismul se num`r`printre credin]ele care au dus cel mai departe distinc-]ia dintre trup [i suflet, privilegiind sufletul. ßi oarede ce, dup` cele mai \ntemeiate [i mai probe m`rtu-rii, unele st`ri provocate de ni[te substan]e halucino-gene seam`n` p~n` la identitate cu st`rile de extaz?

Dar, p~n` la extaz, nou`, muritorilor f`cu]i dinsuflet-trup, ni s-a dat pl`cerea, toat` scara pl`cerilor.ßi s` nu se spun` c` pl`cerea este a trupului, c` esteun ce trupesc. Este la fel de imaterial` [i de nev`zut`ca tot ce, tradi]ional, ]ine de suflet, ca sufletul \nsu[i.Iar cine \[i nume[te trupul „fratele porc“, disting~n-du-l de sine [i dispre]uindu-l cu oarecare tandr` [iindulgent` condescenden]` uit` ce abisuri de abjec]iepoate con]ine, sufletul uman“. Trupul, de[i nu estepur` natur`, este inocent ca orice realitate natural`. Orealitate natural` f`r` care \nc` nu s-a v`zut \n lumesuflet, nici spirit, cu toate eleva]iile lor.

ßi vorbind de natur` ea a s`dit \n noi pl`cerea, [itotodat` suferin]a priv`rii de ea, pl`cerea de a m~ncapentru a subzista, pl`cerea de a iubi pentru a neperepetua cumva [i dincolo de moarte. De altfel, se

118

Eseuri morale

Page 119: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

[tie c`, \n istoria vie]ii, iubirea [i moartea sunt inven-]ii relativ t~rzii, pline de fericite consecin]e. Iar omula f`cut din \nmul]ire [i sex o feerie nesf~r[it`, care \iumple istoria. ßi chiar din alimenta]ie, pe alocuri, af`urit o art` subtil`.

ßi fie poemnit` aici [i joaca tuturor copiilor dinlume, care, indiferent care i-ar fi rolul biologic, este\nso]it` de una dintre cele mai intense pl`ceri care sepot tr`i \n via]`, cum se poate vedea numai privindu-le chipul, privirea, c~nd se joac`, uneori p~n` la exte-nuare.

Iar nou`, crescu]i din bucuria acestei pl`cerivechi, av~nd a trece prin zile [i ani, oare nou` nu neeste dat` pl`cerea de a auzi cum se st~rne[te v~ntulprintre arbori, r`coarea umbrelor ad~nci ale verii,mirosul z`pezii, priveli[tea m`rii ne~ncetat’ a?

Dar, chiar independent de considera]ii asupragradului de elaborare a unei pl`ceri date, vom spunec`, la un nivel oric~t de frust, pl`cerea, a[a cum st` lar`d`cinile vie]ii, este indispensabil` vie]ii [i c`, pedeasupra oric`rei pl`ceri determinate, gustul vie]iieste dat de pl`cerea \n sine de a fi, care este mai multdec~t suma pl`cerilor date nou`, este manifestareavitalit`]ii, a bel[ugului de via]` care curge \n vinelenoastre [i ne leag` de via]a lumii. ßi chiar \n sferaac]iunii: orice ac]iune care izvor`[te din libertateanoastr` de a alege este \nso]it` [i stimulat` de pl`ce-rea de a o exercita. Iar pl`cerea, o anumit` form` in-tens` [i decantat` de senzualitate, este implicit` \ncea mai pur` contempla]ie. Chiar Platon, \n

Petru Cre]ia

119

Page 120: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Banchetul, c~nd vorbe[te de contemplarea Frumuse-]ii ca Form` sau Idee, presupune c` nu ajungem p~n`la ea dec~t trec~nd printr-o zon` tot mai larg` [i mai\nalt` de pl`ceri, corespunz~nd unor frumuse]i totmai abstracte. Dar noi, refuz~ndu-l pe Platon, vompre]ui pl`cerea care nu duce mai departe dec~tfrumuse]ea dat` nou` aici [i acum. Iar frumuse]ea lar~ndul ei, oricum am analiza-o, nu poate fi desp`r]it`de pl`cere. Nici chiar frumuse]ea cea mai abstract`,cea mai aparent dep`rtat` de sim]uri [i de dorin]e.

F`r` capacitatea mereu re\nnoit` de indiferent ceorgasm lumea ar fi de nelocuit [i de neacceptat. Ne-ar roade plictisul, ne-ar m~nca ur~tul, ne-am pierde\ntr-o entropie letal`. P~n` [i asceza este g~ndit` caun drum c`tre extaz. Iar elanul de via]` care str`batevia]a ([i poate lumea \n \ntregul ei) este ori voluptuosori nul.

De aici, \n chip paradoxal, [i faptul c` pl`cerea sepoate \ntoarce, \n anumite condi]ii, \mpotriva vie]ii.Omul, nefiind pur` natur`, poate c`dea \n pl`cere ca\ntr-un abis [i s` se piard` acolo. Rupte din contextullor, care este al \ntregii vie]i [i al pl`cerii globale dea fi, anumite pl`ceri pot deveni, cum [tim, uciga[e.Nu le culiv` dec~t acela care [i-a pierdut m`sura,deplin`tatea omeneasc`, cel a c`rui vitalitate estecumva avariat`, cel care nu mai e \n stare s` tr`iasc`muzica at~t de complex` a pl`cerilor terestre [i \[ivinde sufletul pentru un singur sunet care, tot maiintens, devine strig`t [i apoi moarte.

ßi, dac` ne g~ndim mai bine, chiar viciile, ca s`

120

Eseuri morale

Page 121: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

folosim o terminologie desuet`, sau m`car o partedintre ele, nu sunt altceva dec~t decontextualizareaunei pl`ceri [i trecerea ei \n exces, lipsa de cooperarecu \ntregul pl`cerilor care, bine practicate, potdeveni, sub ochii scandaliza]i ai asce]ilor, nobilevirtu]i. Sau, oricum, nobile, deloc \njositoare \nsu[iriale omului deplin [i viu pe deplin.

Petru Cre]ia

121

Page 122: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

SSuuppeerrffiicciiaalliittaatteeaa

E plin` lumea de oameni superficiali. Superficiali\n ce fac, \n ce g~ndesc [i \n ce simt. Cu alte cuvinte,lipsi]i de capacitatea de a des`v~r[i un lucru, de a-lface ca lumea [i totodat` ne\nstare de vreo ad~ncimea g~ndurilor [i a sentimentelor. çn plus, incapabili dea-[i da seama c` sunt ceea ce sunt.

Sentimentele lor sunt focuri de paie, sau dac` suntmai intense, nu aduc mult bine celor din preajm`;g~ndurile lor, chiar c~nd e vorba de oameni inteli-gen]i, sunt aproximative, volatile, chiar z`natice, ori-cum f`r` temei ad~nc. Asta nu \nseamn` neap`rat c`sunt inactivi [i apatici. A[a cum exist` pro[ti harnici,exist` oameni superficiali care \[i fac treburile cus~rg (chiar c~nd av~nturile le sunt scurte), dar,Dumnezeu [tie cum, ce fac ei iese anapoda, mai multstric` dec~t dreg, aduc mai mult` pagub` dec~t spor.çi m`n~nc` un fel de nelini[te, care \i face ve[nicner`bd`tori [i pripi]i, \i pune mereu \ntr-o agita]iede[art`, \i determin` s` sar` iute de la una la alta,cheltuind o energie care se aprinde [i se stinge dinpropria ei pu]in` substan]`, f`r` a fi \n stare s` seaplice cu st`ruin]` [i cu coeren]` unui obiect. Uniisunt simpatici, pot chiar inspira un fel de tandr` com-pasiune, \ns`, privi]i f`r` superficialitate, oameniiace[tia, \n incon[tien]a lor, sunt d`un`tori celor din

122

Eseuri morale

Page 123: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

jur [i, \ndeob[te, tuturor. M`car pentru c` nu te po]ibizui pe ei, oric~te ar f`g`dui \n u[uraticele lor elanuri.

Mai exist` [i o alt` specie de oameni superficiali,dar nu prin firea lor, ci printr-o atitudine mai multsau mai pu]in deliberat`. Ace[tia lucreaz` dem~ntuial` (adic` doar s` se m~ntuie de o treab`, s`ispr`veasc` cu ea), nu pentru c` n-ar putea [i altfel,ci pentru c` nu simt \ndemnul interior de a lucra cumse cuvine. Le prie[te lenea, chiulul [i del`sarea, nu-istimuleaz` nimic. Aceast` stare de spirit, r`sp~ndin-du-se, devine un flagel social [i apare mai ales \nor~nduirile nedrepte.

Rezultatul unei ac]iuni efectuate cu superficialita-te este defectuos [i deficitar. Lucrul r`u f`cut nucorespunde standardului minimal de calitate [i nu re-zist` probelor func]ionale. Fie c` produsul nu-[i a-tinge menirea: ce trebuie s` taie nu taie, ce trebuie s`fie gustos n-are gust, ce trebuie s` creasc` r`m~n`pipernicit, ce trebuie s` mearg` st`, u[a nu se potri-ve[te cu tocul, nici cheia cu broasca. Fie c`, mai r`u,chiar la o solicitare normal`, se produc accidente [icatastrofe: podurile se surp`, cazanele explodeaz`,cl`dirile [i avioanele se pr`bu[esc, trenurile o iaurazna [i instala]iile iau foc.

Acestea sunt efecte. Cauza lor este un r`u socialla a c`rui r`d`cin` se afl` un r`u moral. Cine lucrea-z` prost, indiferent de motive, se preface c` lucreaz`bine. Astfel c` aceast` specie de superficialitate ope-reaz` un transfer de la realitate la aparen]`. Ceea ceeste vorba mincinoas` \n sfera adev`rului este fapta

Petru Cre]ia

123

Page 124: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

mincinoas` \n sfera ac]iunii. Nici o societate ome-neasc` nu poate rezista indefinit` atunci c~nd se \n-temeiaz` pe minciun`, pe dubla minciun` a vorbei [ia faptei. Simulacrele nu dureaz`.

çntr-adev`r, \ntre omul care lucreaz` temeinic [icel care nu face a[a exist` o deosebire esen]ial`. Celdint~i sap` brazd` ad~nc`, face lucruri trainice, slu-je[te unei durate. Fapta celui de-al doilea se degra-deaz` grabnic, se ponose[te [i se destram`, cade \nparagin`. Prost f`cute, [oselele se desfund` [i cana-lele se \nfund`, vagoanele devin ni[te ruine c`l`-toare, ora[ele cad prad` pulberii [i buruienii, statuilecoclesc [i se las` \ntr-o r~n`. ßi p`gubi]i suntem cuto]ii, buni [i r`i. P`gubi]i [i pe deasupra dec`zu]i dela una dintre cele mai mari demnit`]i ale omului:aceea a lucrului bine f`cut.

Am dat exemple din sfera tehnic` [i material`pentru c` sunt mai gr`itoare intui]iei imediate. Dartot at~ta r`u fac \n partea spiritului cei care lucreaz`dup` ureche. Asta \nseamn` s`-]i \ncrope[ti avutulmin]ii pe apucate [i din auzite, din ceea ce circul`,neverificat, prin aerul vremii, din locuri comune,din prejudec`]i neroade, din informa]ii la a douam~n`, din cultura de almanah sau din lecturi r`umistuite. Cei c`rora le place s` tr`iasc` a[a au totu[icumva sentimentul unei caren]e fundamentale [iatunci caut` o compensa]ie \n falsa profunzime, \nfolosirea, f`r` o lung` str`danie a cugetului, ac~torva vorbe care sun` ad~nc, a c~torva idei, plinede g~nd la origine, [i apoi golite, deteriorate [i

124

Eseuri morale

Page 125: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

tocite de folosirea lor de c`tre asemenea tri[tiveleitari.

Petru Cre]ia

125

Page 126: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

NNeepp`̀ssaarreeaa

Nep`sarea este bun` c~nd nu-]i pas` de z`d`rnicii:de gura lumii, care multe spune [i pu]ine [tie cuadev`rat, de preacinstirea celor necinsti]i, de pisicilenegre care \]i taie drumul, de faptul c` plou`, de c~tsunt oamenii de r`i, tu socotindu-te \ntotdeaunaaltfel, de necuviin]a slujba[ilor, de p`l`gr`geala dre-g`torilor, de prea multe mu[te, de \mbulzeala pecare, totu[i, o spore[ti [i tu, de conspira]iile mondia-le, de fustele prea scurte sau prea lungi, de cine s-aavut bine cu cine, de c~inii vagabonzi. De c~te [i maic~te, inclusiv de soart`, c~nd de fapt soarta ta e[titocmai tu, care foarte pu]in te cuno[ti [i, din aceast`ne[tiin]`, tot dai vina pe un concept nebulos.

Fire[te, sunt multe lucruri mari de care trebuie,sau ar trebui s`-]i pese. Nu despre ele va fi vorbaacum. Aici ne vom m`rgini la lucruri mai m`runte,care ne stric` via]a, dar care, \nsumate, se constituie\ntr-o civiliza]ie a r`ului plac. Despre nep`sareap`gubitoare se cade s` vorbim.

La temeiul ei stau c~teva principii. Unul, funda-mental, este enun]at adesea: Las`, c` merge [i a[a.Celelalte sunt mai mult latente: De ce s` m` omor cufirea, ce-mi pas` mie, cui ce-i pas`, de ce at~ta zor,m~ine nu e zi? sau Treaba lor pe mine nu m`prive[te. ßi poate chiar au dreptate cei care g~ndesc

126

Eseuri morale

Page 127: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

astfel, dar una str~mb`. O vast` concep]ie endemic`\n care se amestec` lenea, del`sarea, miopia pragma-tic`, lungul nasului ca m`sur` a lumii, nesim]irea,aiureala, prostia, lipsa unei aprecieri corecte a opor-tunit`]ii [i a urgen]elor, \mp`carea nevolnic` cumersul lucrurilor a[a cum este. çn timp ce ele, \ncet,\ncet, se dezagreg`, o iau razna, se pustiesc, se d`r`-p`neaz`. Dar mai ales lipsa sentimentului c` exist`datorii nescrise, obliga]ii ale omului vrednic [i chib-zuit ca atare. çn ansamblu, ideea z`natic` [i nefast`c` o lume, c~t s-ar deteriora ea \n am`nunt, rezist`chiar a[a oric~t: cu fr~nele uzate, cu robinete care nuse mai \nchid, cu ferestre sparte, cu copii cresc~nd \nvoia lor, cu catastife ]inute la \nt~mplare, cu numelescrise pocit, cu drumurile desfundate, cu vehiculelepublice zdr`ng`nindu-[i fiarele vechi, cu ]igara veselaruncat` \ntr-o claie de f~n.

çn nep`sarea aceasta tembel` [i adesea voioas`, delucruri \n general, se mai afl` una care poate daseam` de toate: nep`sarea de altul, de ceilal]i, \n cer-curi tot mai largi de indiferen]`, de la ai t`i p~n` la]ar`. Nu du[m`nie, nu voin]` rea – sentimente ener-gice [i orientate – ci doar nep`sare. Neputin]a de a neidentifica cu al]ii, \n comunele noastre nevoi [i \n co-muna noastr` umanitate. Incapacitatea de a apreciaconsecin]ele actelor noastre asupra celui de l~ng` noisau care vine dup` noi [i se va speria de ce-am l`sat\n urm`. Nu \]i infestezi vecinii cu zgomote asurzi-toare sau cu mirosuri agresive pentru c` \i dete[ti, cipur [i simplu pentru c` nu \]i pas` de ei: tu s`-]i faci

Petru Cre]ia

127

Page 128: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

voia, ca [i c~nd ai fi singur pe lume. De ce s` la[icurat [i bine or~nduit dup` tine? ¥i-ai f`cut interesul[i gata. Urm`rile nu intr` \n puterea ta de a ]i leimagina, pentru c` \]i lipse[te capacitatea de a-]ip`sa. Ea \]i vine numai atunci c~nd e[ti obiectulnep`s`rii sau al protestelor altuia. De aici vrajbe [iuri, procese, vendete, o cheltuial` de energie pros-teasc` [i trist`, cu totul dispropor]ionat` fa]` de pu]i-na aten]ie datorat` altuia, care \nseamn` a-]i p`sa deel c~t \]i pas` de tine. Sau chiar mai pu]in, dar totu[i.

C`ci, de fapt, nep`sarea de mersul lucrurilor [inep`sarea fa]` de al]ii este, privit` mai de sus, gravanep`sare fa]` de tine \nsu]i.

Suma actelor de nep`sare, lipsa de grij` pentruceea ce merit` grij` c~nd e g~ndit ca \ntreg binealc`tuit, ca o mare gospod`rie a tuturor, poate ducede r~p` o lume cu nep`s`torii ei cu tot.

Bunul ob[tesc este privit cu nep`sare pentru c`„ob[tesc“ a ajuns s` fie sinonim cu ceva care nu teprive[te, care nu e al fiec`ruia, ci al nim`nui. ßiastfel nep`sarea devine o autoagresiune generalizat`[i pe termen lung, o vast` paragin` al c`rei singur rode paguba noastr` a tuturor [i a urma[ilor no[tri. Ca s`fie altfel nu e nevoie de un Mare Gospodar care s` \]ibage frica \n oase. S-a v`zut c` e chiar dimpotriv`.Este nevoie doar s` la[i o clip` totul de izbeli[te –lucru foarte u[or – [i \n clipa aceea s` te g~nde[tipu]in – lucru, ce-i drept, foarte greu – c~t defrumoas` ar fi lumea [i bun` de tr`it \n ea, dac` am[ti s` ne pese.

128

Eseuri morale

Page 129: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

HHoommoo vvaallaacchhiiccuuss

Exist` at~tea defini]ii ale civiliza]iei, \nc~t o cer-cetare a lor, aici, nu i-ar fi cititorului de nici un folos.Intui]ia comun` ajunge. ßi m` voi m`rgini la necazu-rile noastre, \ncredin]at de faptul c`, pe m`sur` ce nevom cunoa[te mai bine, lep`d~ndu-ne de orice trufie,vom mai putea \ndrepta c~te ceva. Nu e oare maibine ca, \n loc s` ne conferim blazoane iluzorii, s`\nv`]`m mai bine ce suntem cu adev`rat? Nu exist`vindecare dec~t prin adev`r. Dar adev`rul nu trebuiespus cu \ncr~ncenare, ci cu \n]elegere [i cu dragoste,[i nu f`r` z~mbet. La noi lucrurile nu se \ndreapt`c~nd cineva \[i arog` rolul de a biciui, scr~[nind, mo-ravurile, de undeva de sus, din transcenden]a uneicon[tiin]e presupuse f`r` gre[. E bine s` ne judec`m,cu dreptate, noi pe noi \n[ine, sper~nd c` orice act decinstit` [i lucid` c~nt`rire de sine va da cu vremearoad` \n imanen]a con[tiin]ei ob[te[ti.

çn materie de civiliza]ie nu st`m prea bine, de ces` ne min]im? Pricini ar fi destule: urbanizareapripit`, \nchiderea ]`rii fa]` de lume, [ubrezireainstitu]iei familiale, nivelul sc`zut de trai [i de lumi-nare, absen]a unei con[tiin]e clare a rela]iei dintre in-divid [i stat, d`inuirea unor vechi n`ravuri [i menta-lit`]i. Dar, oricare ar fi cauzele, fapt este c` st`mprost. Nici nu [tii de unde s` \ncepi. Uite, dac` tot ne

Petru Cre]ia

129

Page 130: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

l`ud`m c` de la R~m ne tragem, s-o lu`m de la dru-muri. Unul dintre prestigiile civiliza]iei romane aufost [oselele, podurile, viaductele, f`cute s` ajung`pretutindeni [i s` dureze veacuri. Iar drumurile noas-tre sunt ca vai de lume: [osele deficitare [i restulf`cut din h~rtoape, praf [i noroi. C`ile ferate nu suntrele, dar ce circul` pe ele este dezastruos: vagoanehodorogite [i pr`date, peste m`sur` de murdare, de\ntunecate [i, iarna, de reci, ca la vreme de r`zboi.Ruleaz` a[a, la nesf~r[it, s`lb`ticite [i uitate. La felcu institu]iile publice, \n care paragina [i ponosirease iau la \ntrecere cu reaua organizare, care pare de-a dreptul du[m`noas`: cozi grele [i haotice, un marezbucium zadarnic, alerg`turi bezmetice [i f`r`noim`, timp pierdut, vorbe proaste, confuzii [i erori.ßi, dac` tot vorbim de institu]ii, s` nu uit`m de unasocotit` drept indicele de civiliza]ie a unei comuni-t`]i: cabinele publice cu destina]ie sanitar`. C~tedintre ele nu au devenit locuri de pedeaps`, ca bolgi-ile lui Dante, haznale abjecte consacrate sc~rnei, du-horii [i mu[tei? Poate [i de aici, dar nu numai, faptululuitor c` po]i adesea vedea b`rba]i, uneori cu o \n-f`]i[are respectabil`, u[ur~ndu-se \n plin` zi de udullor l~ng` vreun st~lp sau gard, \n v`zul copiilor de[coal`.

Pentru c` e departe de a fi vorba, \n ]ar` la noi,numai de incuria [i de stupiditatea institu]ional`.Nici omul nostru, ca ins, nu se las` mai prejos. çnmintea lui bunurile publice nu sunt ale tuturor: suntale nim`nui. Le stric` [i le devasteaz` f`r` mustrare

130

Eseuri morale

Page 131: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

de cuget, din nep`sare, din nepricepere, uneori dinsimplu vandalism. E drept c` unele sunt privilegiate:nu le stric`, ar fi p`cat, doar [i le \nsu[esc. Nu de alta,dar le sunt de trebuin]` [i nu cost` nimic. ßtiu locuricirculate unde ri[ti s` cazi din zece \n zece metri \nc~te o groap`, ca \ntr-o capcan` s`pat` de vr`jma[:capacele grele, de metal, de pe gurile de control aleinstala]iei urbane de ap` au fost, p~n` la unul, furate.Dar ce nu se fur`? ßi tot ale nim`nui \i par a fiomului nostru, dragul de el, spa]iile publice, str`zi,pie]e, spa]ii verzi, incinte, faleze, terase. Le consi-der` drept ni[te maidane care pot fi murd`rite oric~t[i cu orice, de la mucuri de ]igar` p~n` la dejec]ii. Unloc predilect de azv~rlire [i acumulare a resturilor deorice fel este cel din imediata apropiere a locurilordestinate tocmai pentru asta. Povestesc unii, veni]ide prin Germania, cum e acolo. Sunt ului]i de ceminuni de cur`]enie se pot vedea la nem]i. V`zu]i cuochiul nostru, nem]ii par chiar ni]el maniaci. ç]i vines` te descal]i pe trotuar [i, de la o vreme, ]i se facefric`, tu av~nd n`ravul t`u [i acolo nefiind de glumit.ßi te \ntorci r`sufl~nd u[urat, la ale tale, unde ]i-edrag s` tr`ie[ti, pentru c` multe alte \nlesniri mai afli[i te sim]i la largul t`u.

Omul acestor locuri are o rela]ie special` cu nor-ma (lege, regul`, prescrip]ie), o rela]ie confuz` care\i vine din dou` direc]ii corelative: 1. considerareastatului nu ca instan]` de reglementare [i de mediere,ci ca una represiv` [i spoliatoare (lucru nu f`r` \nte-meiere istoric`) [i 2. un sentiment excesiv al

Petru Cre]ia

131

Page 132: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

interesului personal imediat, din care omul nostru nue dispus s` sacrifice nimic \n vederea unei reglemen-t`ri publice [i echitabile a intereselor individuale.Orice circuit prea lung de la profitul imediat p~n` lacel mijlocit de lege ne dep`[e[te imagina]ia, r`bdarea[i capacitatea de \ncredere. Dar chiar reglement`rilemai m`runte, care nu cer cine [tie ce p`trundere, suntconsiderate neavenite [i \nc`lcate cu senin`tate:parc` ]i-e mai drag s` fumezi acolo unde scrie „fu-matul oprit“, s` treci strada pe oriunde, s` parcheziunde \]i vine bine, s` intri pe unde se iese. Dac` deopreli[ti nu-]i pas`, \ndrum`rile le ignori dinprincipiu, preferi s` te descurci de-a oarba, s` ba]i laprima u[` care ]i iese \n cale, s` \ncerci cinci ghi[eesau cinci compartimente de tren, dac` nu zecevagoane, p~n` s`-l nimere[ti pe cel bun, \ntreb~ndbezmetic \n dreapta [i-n st~nga, deranj~nd o mul]imede lume, irosind energia [i timpul ori[icui. Prefer`mun cadru mai lax, cu aproxima]ii, toleran]e [i dero-g`ri, cu mici ajust`ri [i z`bave, cu alternative maimult sau mai pu]in ilicite. O ordine negociabil`. Ori-ce rigoare ne str~nge ca o \nc`l]`minte prea mic`,orice \ngr`dire prea intransigent` ne sufoc`, de parc`am fi claustrofobi; chiar simpla \ndrumare ni se pareo priva]iune de libertate. Pe c~t de pu]in \i pas` aces-tui popor de libertatea mare, politic`, social`, civic`,pe at~t de mult ]ine la micile libert`]i ale unei anarhiitolerante [i joviale. Punctualitatea noastr` las` dedorit, iar omul punctual ni se pare maniac [i ridicol.Cozile noastre, nu pu]ine la m`rfuri sau ghi[ee, sunt

132

Eseuri morale

Page 133: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

haotice [i litigioase, ca [i felul cum ne purt`m \nvehiculele publice, unde aglomera]iile (care ar puteafoarte bine lipsi) genereaz` animozit`]i primejdioa-se. çntr-adev`r, la greu, de sub tembelismul nostru l`-s`tor izbucne[te violen]a [i brutalitatea [i atunci sepoate vedea c~t de repede spiritul patriarhal de origi-ne rural`, bonomia [i levantinismul pot degenera \nbarbarie. Totu[i stadiul cel mai u[or de atins la noieste acela pe care nu chiar degeaba \l vom fi numind]ig`nie. Individualismul obtuz care dicteaz` at~teadintre comportamentele noastre are drept principal`manifestare lipsa de respect pentru ceilal]i, pentrusemenii no[tri, deci cei care sunt ca [i noi [i ar avea\n principiu acelea[i prerogative, dar care au uncusur, acela c` sunt al]ii. Nu vorbesc acum nicidespre b`d`r`nie nici despre rela]ii conflictuale, cidespre simpla [i profunda nep`sare fa]` de ceilal]i:fa]` de timpul, de locul [i de lini[tea lor, de dreptullor de a exista \n sine, nu ca simple instrumente alecomodit`]ii n`uce a altcuiva. Tu, ca trec`tor, trebuieaidoma unui automat cu fise, [i f`r` s` ]i se \nregis-treze, nu zic serviciul adus, ci simpla existen]`, s` daiora exact`, foc la ]igar`, indica]ii rutiere, s` spui c~tcost` cutare lucru (al c`rui pre] e afi[at), de unde l-ailuat, c~nd va mai fi de g`sit, uneori s` supor]i confi-den]e sau v`ic`reli. Mul]umiri? Rolul t`u o dat` \n-cheiat, tu te resorbi \n nefiin]`. E[ti considerat caexist~nd numai dac`, lezat, protestezi. Dar atunci sta-tutul t`u este acela al unei fiin]e sup`r`cioase, sup`-r`toare [i, \n ultim` analiz`, de prisos. Aerul

Petru Cre]ia

133

Page 134: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

rom~nesc de glasuri r`stite care \]i spun cu ar]g: „Daner`bd`tor mai e[ti, domnule!“, „Ho, bre c` nu dauturcii!“, „Dac` nu-]i place, ia-]i ma[in` mic`!“, „Ceai, omule, c` doar nu te-am omor~t!“, „Ce at~tea co-mentarii!“, „Hai mo[ule, mi[c`-te c` te caut`moartea pe-acas`!“. çn general, se constat` c` e[tiprea sensibil, prea preten]ios, prea nervos. Iar, c~ndte \ntorci acas`, afli de la vecinul t`u c~t de nem`r-ginite sunt drepturile unui locatar: „Acas` la minefac ce vreau”, inclusiv zgomote infernale, duhori,inunda]ii, incendii, scandaluri [i p`ruieli. Dar n-aivoie s` te pl~ngi, pentru c` e \n ograda lui [i acolo secrede nu numai st`p~n, ci [i singur pe lume. Iar cusine, cu buna lui voie [i cu p`catele lui homo vala-chicus este extrem de tolerant. Mai pu]in cu alealtora, iar atunci doar \n virtutea unui pact nescris decomplicitate generalizat`. „Las`-m` s` te las“ este oexpresie \n care reciprocitatea \ng`duin]ei \n r`u se\mbin` cu nep`sarea [i, iertat s`-mi fie, cu nesim-]irea. çn destule privin]e civiliza]ia rom~neasc` aduce\nc` bine cu o mahala degenerat`. Nu zic, a noastr`fiind, ne este drag` [i a[a. Numai c` dragostea bun`\nseamn` [i voin]` de \ndreptare, iar voin]a aceastaar cam trebui s-o g`sim \n noi [i s-o facem s`opereze. N-a[ [ti s` spun nici cum, nici c~nd.

134

Eseuri morale

Page 135: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Petru Cre]ia

135

FFaallssaa ccoonn[[ttiiiinn]]`̀ **

Este tot at~t de u[or s` te \n[eli pe tine \nsu]i f`r` s`-]i dai seama, pe c~t este de greu s`-i \n[eli pe al]ii f`r` ca ei s` observe.

La Rochefoucauld, Maxime (1678), nr. 115

O anume diferen]` \ntre ceea ce crede fiecaredintre noi despre sine [i ceea ce este cu adev`rat, a[acum \l [tie pe deplin numai Dumnezeu, este inerent`umanului, [i nu despre un asemenea lucru va fivorba aici, ci doar despre formele excesive, nuarareori aproape patologice, pe care le ia falsacon[tiin]` de sine. ßi, de[i excesive [i aproape

* Considera]iile care urmeaz` ar comporta oprezentare preliminar` a raporturilor dintre sinceritate [iadev`r. Dar ele au fost tran[ant elucidate de H.R.Patapievici \n Cerul v`zut prin lentil` Ed. Nemira,p. 331-334, de unde citez doar: „Sinceritatea este o emo]ie acon[tiin]ei. Or, con[tiin]a poate fi adev`rat` sau fals`,eronat` sau rea, incomplet`, al`turi de obiect sauinexistent` ≤...≥. Sinceritatea este o emo]ie complet inde-pendent` de con]inutul ei: ea poate purta cu egal` \ndrep-t`]ire emotiv` asupra unei con[tiin]e false ≤...≥ Eu pot fisincer afirm~nd automistific`ri monumentale, pe care s`le ignor f`r` rest, adic`, \n termeni direc]i, cu veracitate≤...≥ \n toate cazurile, trecerea de la sinceritatea asert`rii laadev`rul aser]iunii mi se pare frauduloas`.“

Page 136: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

patologice, ele sunt mai r`sp~ndite dec~t ne-ama[tepta.

Termenul de „fals` con[tiin]`“ nu este pe deplingr`itor. Nu este vorba numai de faptul c` cineva \[iignor` adev`rata fiin]` [i fire, sau c` se crede pur [isimplu altfel dec~t este. Ea este \n primul r~nd culti-varea unei credin]e despre sine cu mult superioar`realit`]ii, este o imagine exaltat` a unei excelen]e ab-sente. Omul normal, ale c`rui corec]ii de imaginesunt mai mult sau mai pu]in rezonabile, av~nd unsine echilibrat, poate exista lini[tit cu propria sa ima-gine. Dar cel afectat de o fals` con[tiin]` nu este \nstare de astfel de lucru. ßi nu at~t pentru c` nu s-arputea p~n` la urm` \mp`ca cu sinele lui adev`rat, -este loc sub soare pentru noi to]i [i cineva acolo susne iube[te pe to]i, – ci pentru c` vrea s` cread` despreel c` este cineva \nzestrat cu mari calit`]i omene[ti,de obicei cele pe care le are cel mai pu]in, dar la careaspir` cel mai mult. Asemenea om confund` proprialui realitate cu un deziderat himeric cu privire lasinele s`u. Dar opera]iunea aceasta de substituire nuse face con[tient, ci este un construct al incon[tientu-lui care are, \n fiecare caz, o istorie individual` a lui,chiar dac`, abstr`g~nd caractere comune, putemconstrui o tipologie. Iar o dat` acest neadev`r instalat\n cineva, el este asumat ca adev`r, cu credin]`, cuiubire, cu m~ndrie [i cu durere. Incapacitatea deautoanaliz` corect` duce astfel la o alienare de reali-tate analog` cu cea din unele psihoze. Lucru u[or de\n]eles, dac` admitem c` orice fals` con[tiin]` se

136

Eseuri morale

Page 137: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

constituie, progresiv, pe o rea con[tiin]` de sine refu-lat`. Unii sucomb` sentimentului c` sunt nimica [inimeni, c` tot ce fac [i ar putea s` fac` le tr`deaz`nimicnicia. Al]ii se \mpac` cu ei \n[i[i, a[a cum sunt.Al]ii \[i fabric`, \n bezna [i singur`tatea sinelui, ocon[tiin]` fals` [i tr`iesc a[a, ca \ntr-o nebunie am-bulatorie, c~nd mai benign`, c~nd mai damnat`. ßimai periculoas` dec~t orice falsificare deliberat` [idec~t orice ipocrizie.

Falsa con[tiin]` ne oblig`, f`r` s` ne d`m seama,s` juc`m un rol, mai mult, s` \nscen`m o dram`pentru acest rol [i s` o popul`m cu crezuri [i cu luptefalse, cu apoteoze [i cu dezastre fictive. Cred c`mul]i dintre noi au v`zut sau au avut \n preajma lorasemenea in[i juc~ndu-[i tristul rol pe scena lumii.Unii sunt at~t de naivi, at~t de transparen]i [i at~t deevident ridicoli \nc~t nu pot inspira dec~t o ironieindulgent` [i aproape tandr`. Al]ii \ns` pot fi de-adreptul sini[tri. ßi sunt numero[i, au diferite apuc`-turi, dar reductibile la un tip fundamental.

Omul de felul acesta se crede [i vrea s` fie crezuttocmai ceea ce nu este, [i anume un om nobil \n sferaetic` [i afectiv`, luminat \n ordinea cognitiv` [iputernic \n cea volitiv`. Fiind un simplu veleitarutopic, vrea s` apar` nici mai mult nici mai pu]indec~t ca paradigma excelen]ei umane. Iar aceast`imagine fals` despre sine o afim` [i o exib` cu patos,tr`ind-o mai ales atunci c~nd o propune altora sau seg~nde[te pe sine \ntre al]ii [i mai presus de al]ii. Maimult, tr`ind [i f`ptuind printre oameni de r~nd,

Petru Cre]ia

137

Page 138: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

afirmarea sa de sine ia forma unei lupte [i a uneimisiuni, sus]inute de un crez care nu e de fapt dec~tun scenariu pentru a-[i transforma reaua lui a[ezare\n lume [i fa]` de lume \ntr-o idealitate al c`rei erouse simte [i se crede a fi. Pe de alt` parte, \n precipi-tarea lui de a sc`pa de propria sa imagine real`, el oproiecteaz`, \n chip incon[tient [i malign, asupraaltuia sau a altora [i se poate frecvent asista la scene\n care acest om, \n fond bolnav, \i acuz` pe cei dinjur de propriile sale sc`deri, abera]ii [i grele p`cate:[i invers, el s`v~r[e[te \n mod curent ceea ce at~t deviolent [i de zgomotos blameaz` la al]ii. ßi de aceeatipul acesta de om, a c`rui via]`, astfel, se situeaz` nunumai pe fals, ci [i pe nedreptate, este d`un`tor celordin preajma lui. Nociv, pentru c` falsa imagine pecare o are despre sine se izbe[te \n chip inevitabil derigorile realului, de verific`rile lui constante [i neier-t`toare, de insucces. Omul normal [tie s`-[i analize-ze insuccesul [i s` vad` partea lui de eroare sau devin`, dar acest mic paranoic, nu: el nu este de vin`niciodat` [i nu gre[e[te niciodat`, de vin` sunt \ntot-deauna ceilal]i, cei care nu i-au dat ascultare, nu l-auluat drept c~rmuitor, l-au tratat f`r` deferen]a cuve-nit`, nu l-au \n]eles. De aici corelativul oric`rei ma-nii [i iluzii de grandoare, mania [i iluzia persecu]iei.Omul acesta, care este o minciun` \ntrupat`, sf~r[e[-te aproape totdeauna prin a se considera un nedrep-t`]it [i chiar un martir, persecutat de semnii lui obtuzi[i ingra]i, eventual invidio[i. Prigonit de „oameni“.ßi iat` c` la r`ul pe care omul \nzestrat cu o fals`

138

Eseuri morale

Page 139: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

con[tiin]` \l face prin incapacitatea, incompeten]a [iveleitarismul s`u se adaug`, virulent`, [i setea lui der`zbunare, care este dubl`: una, incon[tient`, fa]` decei mai buni dec~t el, [i alta, de suprafa]`, asumat`con[tient [i agresiv, fa]` de cei care nu l-au recunos-cut ca atare. ßi devine periculos: reclamagiu f`r` o-dihn`, calomniator neru[inat, procesoman. ßi uneoripatosul lui este at~t de mare [i de persuaziv, \nc~t seg`sesc oameni care s`-l cread`, s`-l sprijine, uneorichiar s`-l promoveze, p~n` \[i rupe din nou g~tul [i oia de la \nceput cu lamenta]iile [i cu vindictele. Omulnostru e, \n felul lui, de ne\nvins. Iar falsa lui con[ti-in]` este mai nociv` dec~t minciuna deliberat`, dec~tipocrizia sau dec~t o calculat` calomnie.

Nu este de crezut c` o astfel de am`gire esteetan[` la o c~t de vag` trezire la adev`rata con[tiin]`.Dar omul acesta, \n fond at~t de corupt, [tie s` treac`peste asta. Ba mai grav: abia atunci devine extrem depericulos. ßi foarte sigur de sine, cel mai ]an]o[ deslava lui de tinichea. Astfel continu` s` circuleslobod prin lume, concep~nd proiecte pe care le d`drept aproape gata realizate [i nef`c~nd absolut ni-mic. Crez~ndu-se generos [i fiind de fapt meschin,crez~ndu-se plin de resurse [i nefiind bun de nimic,predestinat tuturor rat`rilor, crez~ndu-se delicat [ivirtuos [i fiind de fapt de grosolan [i plin de p`cate,auster c~nd e lacom, pa[nic c~nd e litigios [i agresiv,o autoritate \n orice materie c~nd el abia dac` arerudimentele vreunui domeniu. Calmeaz` cu sfruntareadev`rul s`u iluzoriu, confund~nd adesea sinceritatea

Petru Cre]ia

139

Page 140: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

cu simpla grosol`nie, [i reac]ion~nd isteric la cea maimic` \ncercare, nu zic de a-l deconspira, ci de aconsidera c` \ntr-o privin]` destul de mic` ar fi gre[itsau nu s-ar fi purtat cum se cuvine. ßi tr`ie[te a[a maideparte, mai sigur de sine dec~t ]i-ar veni s` crezi,gestion~ndu-[i (uneori cu bune rezultate par]iale)e[ecul fundamental de a nu fi ce viseaz` a fi.

140

Eseuri morale

Page 141: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Petru Cre]ia

141

VVoorrbb`̀ ff`̀rr`̀ ddee rroosstt

Dac` au de povestit ceva, se simt neap`ratobliga]i s-o ia de la Facerea lumii, [i z`bovescat~t de \ndelung asupra unor \mprejur`ri frivole,\nc~t sunt pe nesim]ite atra[i c`tre alte subiecte,printre care ]op`ie ca ni[te p`s`rele din creang`\n creang` [i uneori, tocmai \n miezul relat`rii lor, o iau at~t de tare razna de la cevoiau s` spun` \nc~t trebuie s` le aduc` cinevaaminte.

J.B., Heroick Education (1657)

E plin` lumea de rumoarea vorbelor de[arte. Leauzi pretutindeni, nest`vilite [i de nest`vilit, um-pl~nd cu pleava lor cuprinsul zilelor noastre. Nu toa-te sunt de acela[i fel, adic` nu toate au aceea[i moti-va]ie psihologic` [i, ca atare, se poate \ncerca o cla-sificare a lor.

Iat`, \nt~i de toate p`l`vr`geala, pruritul verbal,rostirea de verzi [i uscate, de vrute [i nevrute, profe-rarea inepuizabil` de vorbe f`r` [ir, f`r` cap [i f`r`coad`, f`r` noim` [i f`r` miez, doar de dragul de avorbi. P`l`vr`geala nu reclam` un ascult`tor atent,ajunge s` fie cineva de fa]` care s` nu par` cu totulabsent sau ostil. Nu arareori palavragiii \[i povestesc\nt~mpl`rile lor, mai vechi sau mai noi, nu pentru c`ar prezenta cel mai mic interes pentru indiferent cine,

Page 142: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

ci a[a, dintr-o expansivitate [i extravertire f`r` ]`rm,nep`s`toare de timpul sau de treburile tale de ascul-t`tor f`r` voie. C~nd se \nt~lnesc doi palavragii lu-crurile se pot petrece \n dou` feluri: ori unul p`r`-se[te terenul, socotindu-l pe cel`lalt un insuportabilpalavragiu, [i pleac` s` caute un auditoriu maipotivit, ori vorbesc am~ndoi deodat`, f`r` s`-[i deaunul altuia cea mai mic` aten]ie, nici m`car aceea dea se lua la \ntrecere. Se mai observ` [i faptul c`, lacea mai mic` \ncercare de a-l \ntrerupe, palavragiulspune: „Da]i-mi voie“ sau „çmi permite]i“ sau „Unmoment“, dup` caz, [i, f`r` s` fi a[teptat sau primitvreo \ng`duin]`, continu` nestingherit, oric~t. Dialog\ntre surzi, cum se spune, [i sunt \ntr-adev`r surzi latot ce vine din afara lor. Ar trebui ca cineva s`-isileasc` s`-l asculte pe Marcus \mp`rat, omul acelade o extrem` delicate]e: „Obi[nuie[te-te s` ascul]i cuaten]ie ce are altul s`-]i spun` [i, at~t c~t \[i st` \nputin]`, caut` s` p`trunzi din`untru g~ndul lui“ (VI,53). ßi, dup` func]ia lui, \mp`ratul avea nu pu]in`lume de ascultat.

Palavragiul nu este de azi, de ieri. Are vechime [iilustrare istoric`. Ce poate omul auzi ast`zi, st~nd peo banc` \n vreun parc, auzea [i Teofrast acumdou`zeci [i patru de veacuri la Atena: „A[ez~ndu-seal`turi de un necunoscut, \ncepe prin a face elogiulso]iei sale; poveste[te apoi ce-a visat azi-noapte [ice-a m~ncat la pr~nz, \n am`nunt; dup` care, dinvorb` \n vorb`, declar` c` oamenii de ast`zi sunt cumult mai prejos dec~t cei de demult; c` s-a scumpit

142

Eseuri morale

Page 143: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

gr~ul, c` ora[ul e nep`dit de str`ini, c`, \ncep~nd dinaprilie, dup` Marile Dionisii, marea devine din nounavigabil`; c` n-ar strica s` plou` ni]el, pentrurecolte, [i c` el personal \[i va sem`na p`m~ntul laanul; c` se tr`ie[te tot mai greu [i c`, la Misterele dinEleusis, lum~narea cea mai mare a \nchinat-iDamippos; apoi te informeaz` c~te coloane are Ode-onul lui Pericle [i \n ce lun` a anului cade fiecaredintre marile s`rb`tori; apoi continu` declar~nd:«Ieri am luat un vomitiv» [i \ntreb~nd «Ast`zi ce zis` fie oare?» Dac` \l rabzi, nu mai scapi de elniciodat`“.

Relat`rile sau nara]iunile mai dezvoltate sufer` lanu pu]ini vorbitori de o \nc`rc`tur` uciga[`: faptele [iac]iunile pier \necate \n prisosul catastrofal al vor-belor. ßi nu numai vorbe parazitare, ticuri verbale,stereotipii, ci un puhoi dezarticulat de preciz`riinutile, de intercal`ri irelevante, de men]ion`ri aleunor circumstan]e adiacente [i nesemnificative, dereferin]e obscure, eventual de abundente repeti]ii.

De acelea[i neajunsuri, sporite cu altele, cum ar fitropii retorici, poate s` sufere [i discursul oratoriccare, \n formele lui paroxistice, devine discurs vid,be]ie de cuvinte, expresie fie a neantului, fie a haosu-lui mental al vorbitorului, care, \n aceast` ipostaz`,nu mai este un simplu palavragiu amorf, ci mimeaz`o inten]ionalitate precis`, idei [i sentimente elevate,convingeri n`valnice [i sonore, pream`riri [i ana-teme. Dar \n spatele vorbelor nu se afl` nimic. Sau,mai exact, vacuitatea retoric` are un con]inut: acela

Petru Cre]ia

143

Page 144: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

f`cut din interese impure, care este interesul oric`reidemagogii.

Pe l~ng` redundan]a narativ` [i vacuitatea retoric`trebuie s` mai consemnez aici [i un anume stil, foarter`sp~ndit, al conversa]iei dintre dou` sau ceva maimulte persoane. Acest stil se caracterizeaz` princ~teva lucruri care dau, la audi]ie, un efect dezastru-os, uneori infemal: neaten]ia reciproc`, frecventa t`-iere a vorbei sau vorbirile \n paralel (ca \ntr-un duo,trio sau quattuor de disonan]e [i de incongruen]epasionate), repetitivitatea \n gol (\n absen]a aten]ieiconlocutorului [i chiar f`r` ca vorbitorul s` ]in`minte c` a mai spus acela[i lucru sau de c~te ori l-amai spus) [i, aproape f`r` excep]ie, tonul ridicat,fiecare \ncerc~nd s`-l acopere pe cel`lalt prin maimarea sonoritate a glasului. Dac` la sf~r[itul unorastfel de logomahii cineva ar face urm`torul calcul:c~t de multe vorbe s-au rostit [i ce pu]ine sensuri aurezultat, dispropor]ia ar fi catastrofal`. Mai bine zisar fi incomensurabil`. Tot tr`ind, ascult~nd [i p`ti-mind, \ncepi s`-]i dai seama, prin compara]ii, c` sti-lul conversa]iilor este un indice sigur al gradului deciviliza]ie dintr-o comunitate dat`. Iar dac`, dup`aceea, e[ti os~ndit s` tr`ie[ti \ntr-o h`rm`laie subur-ban` sau meridional` trebuie s` te ]ii bine.

Cu at~t mai mult cu c~t, pe l~ng` conversa]iaanarhic` mai sunt destule alte specii de vorb` f`r`rost.

Iat` repetitivitatea c`te unui vorbitor care, vr~ndceva de la tine [i incapabil s`-]i aprecieze gradul de

144

Eseuri morale

Page 145: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

aten]ie, \]i face aceea[i rug`minte de multe ori lar~nd, ca un mecanism dereglat, iar la desp`r]ire,ignor~ndu-]i toate promisiunile [i uit~ndu-[i toatest`ruin]ele, te mai roag` \nc` o dat` acela[i lucru cuaerul c` o face prima oar`. Se va spune c` aici nu este\n joc nevoia de a vorbi mult, ci caracterul imperatival nevoii formulate abuziv. ßi e adev`rat, dar [i aicifunc]ioneaz` ignorarea acurate]ii de \nregistrare areceptorului, confundarea lui cu un tip de receptoranalog cu emi]`torul.

Tot o apreciere latent` asupra capacit`]ilor, dedata asta intelectuale, ale ascult`torului se manifest`[i \n extrem de r`sp~nditul abuz de informa]ii rutiere.Dac` faci impruden]a s` \ntrebi un asemenea furni-zor de informa]ii, nu mai ispr`ve[te. Iar discursul lui,c~nd \[i atinge perfec]iunea, poate con]ine dou` seriide date zadarnice, de tip diferit: a) indicarea unorrepere intermediare inutile, de vreme ce simpla ur-mare a unei direc]ii ]i le scoate \n cale [i b) indicareaunor repere identificabile numai dac` e[ti tot at~t defamiliarizat cu acel parcurs ca [i cel care te \ndrum`:„O iei dup` col]ul, unde a fost odat` benzin`ria“,„Treci de casele cuscrului Dumitru“, „Mergi \naintep~n` la al doilea, nu, la al treilea [ir de salc~mi“ etc.ßi omul nostru, jubil~nd de propria lui gratuit`bun`voin]`, te cople[e[te \ndelung cu o geografiemenit` s`-]i r`m~n` enigmatic` f`r` istoria eiaferent`.

Dar acestea sunt doar cazuri particulare [i benigneale unei tendin]e generale, care poate lua \ns` [i alte

Petru Cre]ia

145

Page 146: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

forme, [i mai goale de sens [i de rost. Un caz specific[i destul de frecvent este al celui care, pentru a-]icapta [i re]ine aten]ia, \]i anun]` o relatare senza]io-nal`. Tema lui este de obicei ce i s-a \nt~mplat \nziua respectiv` [i, ca s`-]i men]in` viu interesul, re-curge la o anumit` mimic` sugestiv` [i mai ales la unanumit ton promi]`tor de senza]ii tari, precum [i lasintagme de tipul „Stai s` vezi ce mi s-a \nt~mplat!“,ßi atunci, ce s` vezi?“, „Ei bine, cu cine crezi c` m-am \nt~lnit?“ ßi astfel, trateaz` anodinul ca senza]io-nal, te ]ine cu sufletul la gur` ca s` afli c` s-a \nt~lnitcu Nelu de la registratur` care se ducea s`-[i cumpe-re un corn sau cu cumnat`-sa care, s` vezi [i s` nucrezi, \[i cump`rase un batic. Totul pres`rat cu sus-pansuri neonorate, care, [i ele, \[i mai pierd din suflup~n` la deznod`m~ntul palpitantei aventuri pe care \la[tep]i cu respira]ia t`iat`; \ntoarcerea acas`, luareamesei, un film la televizor, „dar nu era grozav“; ur-meaz` un colaps total, dac` nu cumva flecarului \isare \n ajutor vreo amintire mai \ndep`rtat`, la fel detrepidant`, povestit` cu aceea[i tehnic` [i cu aceea[i\nsufle]ire [i oferit` ca un dar de pre] ascult`toruluiparalizat.

Toate acestea au totu[i coeren]a lor. Dar prolife-reaz` pritre noi [i vorb`ria incoerent`. Incoeren]avrednic` de luat \n seam` se poate realiza pe dou` c`i(c~nd nu este, ca \n cele mai multe cazuri, mixt`):deschiderea succesiv` [i frecvent` de paranteze carenu se mai \nchid niciodat` [i/sau divaga]ia asociati-v`, care const` \n a o lua razna fie plec~nd de la o

146

Eseuri morale

Page 147: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

vag` asociere de idei, fie pur [i simplu de la un cu-v~nt oarecare, put~nd func]iona ca declan[ator alunei serii total distincte. Este de notat, \n subsidiar,c` acest tip de vorbitori realizeaz` o performan]`rar`: aceea de a-[i pune singuri piedic`, de a-[i t`iasinguri vorba.

Se va spune c` toate acestea nu ]in de patologiadesf`[ur`rii discursului [i c` trebuie examinate \nalt` instan]`. Dar nu e a[a: prioritar` este nevoia de avorbi cu orice pre], iar no]iunea cheie este aceea devacuitate a con]inutului. De aici, din dorin]a de acomunica cu orice pre] c~nd nu ai ce, sau de a spuneceva interesant c~nd nu ai nimic interesant de spus,toate disfunc]iile enumerate mai sus [i poate [i altele.F`r` a mai pune la socoteal` faptul c` cei carepractic` vorb`ria, vorbitorii intemperan]i, sunt oa-meni la care conexiunile logice sunt deficitare. Estetocmai ceea ce le permite acest tip de discurs.

Tot mult [i f`r` rost vorbesc [i cei care caut` s`-[i compenseze prin verbalizare un anumit disconfortpsihic, cei pe care ceea ce (tocmai) s-a \nt~mplat sause petrece acum \i contrariaz`.

Prima categorie este a celor care debiteaz`, uneorirepet~ndu-se, regrete zadarnice. Ace[tia pot vorbi lanesf~r[it potrivit schemei „Ce bine ar fi fost s` fi fostaltfel dec~t a fost“. Neput~nd s` se \mpace cu ceea ces-a petrecut, ei se c`znesc parc` s` schimbe cu ajuto-rul vorbelor irevocabilul trecut. Regret~nd hot`r~rileluate [i rezultatele lor, oamenii ace[tia se \nver[unea-z` s` elaboreze, \n pustiu, alte scenarii dec~t cele

Petru Cre]ia

147

Page 148: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

care s-au desf`[urat, s` calculeze cu c~t mai feriticeurm`ri ar fi avut alt demers dec~t cel practicat \n rea-litate, ce minunat ar fi prezentul dac` l-am \nzestracu alt trecut, ce ferici]i am fi dac` ceva s-ar fi petreutceva mai devreme sau ceva mai t~rziu sau nu s-ar fipetrecut niciodat`. ßi nu, scopul acestor vorbitori nueste s` trag` vreo \nv`]`tur` \n vederea unei activit`]iviitoare: ei vorbesc doar a[a, parc` vr~nd s` desc~ntetrecutul [i pentru c` nu pot [i nu [tiu s` tac`, s` trag`\ncheierile necesare [i s` mearg` mai departe maiboga]i cu o experien]`, c~t de regretabil` ar fi.

Al]ii nu pot s` suporte neajunsurile prezentuluif`r` s` le verbalizeze intensiv. La copii lucrul estenormal, la adul]i apare ca o form` de incontinen]`.Po]i auzi oameni \n stare s` spun` de zeci de ori \n [irc` le e cald sau frig, c` \i doare ceva, ca [i c~nd astfelar exorciza r`ul; cu rezultate evident nule. Ba chiar,l`s~ndu-se st`p~ni]i de acel disconfort [i neput~ndu-se st`p~ni s` nu-l enun]e mecanic [i stereotip, \[iagraveaz` starea, concentr~ndu-se obsesiv asupra ei[i amplific~nd-o, d~ndu-i o prezen]` tot mai opresi-v`.

*

Cine rabd` greu asemenea excese are de suferit.çn ceasurile mai grele viseaz` sih`strii [i leg`mintede t`cere sau traiul printre popoarele mai t`cute aleNordului. La fel se \nt~mpl` [i cu cei c`rora tot ceeste mai mult dec~t „da“ sau „nu“ li se pare

148

Eseuri morale

Page 149: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

de[ert`ciune. Se afl` aici o anume lips` de caritate:dincolo de z`d`rnicia [i de abunden]a vid` a cuvinte-lor se afl` adesea spaima de t`cere, spaima de singu-r`tate, spaima de via]`. Vorba f`r` de rost are, fire[te,rostul ei. Ceea ce nu te poate \mpiedica s` nu pre]u-ie[ti concizia ca pe una dintre cele mai rare elegan]eale spiritului [i s` \nsetezi dup` ea.

Petru Cre]ia

149

Page 150: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

CCuuvv~~nnttuull ddaatt

A-]i da cuv~ntul – sau, cum se spunea odinioar`,a-]i da cuv~ntul de onoare – revine la a te angajaferm c` vei face un lucru anume p~n` la un termenanume. Cuv~ntul dat este ca isc`litura \n josul unuicontract. At~ta c` \ntr-un contract se stipuleaz` c`ne\ndeplinirea lui atrage dup` sine o anume penali-zare, \n timp ce \nc`lcarea cuv~ntului dat, careconsfin]e[te o conven]ie pur verbal`, nu. Cel care nuse ]ine de cuv~nt \ntr-o chestiune c~t de c~t mai im-portant` nu poate fi nici m`car ac]ionat \n justi]ie,pentru c` nu se poate invoca \mpotriva lui nici undocument doveditor. Numai c` impunitatea omuluicare nu-[i respect` cuv~ntul dat este iluzorie: dup` ovreme pierde \nsu[i temeiul conven]iei verbale, careeste \ncrederea. Cuv~ntul unui om discreditat nu maimare trecere [i, lucru chiar mai grav, cel lezat, maiales dac` este ne\ncrez`tor din fire, tinde s` gene-ralizeze [i s` nu mai aib` \ncredere \n nimeni. Deaici, infinita complicare [i \ngreunare a rela]iilordintre oameni.

Se poate face o tipologie a oamenilor f`r` cuv~nt.çn chip surprinz`tor, categoria cea mai numeroas` nueste aceea a celor care \[i dau cuv~ntul cu inten]iadeliberat` de a nu [i-l ]ine, deci de a-[i \n[ela parte-nerul. Cei mai mul]i oameni f`r` cuv~nt sunt mai

150

Eseuri morale

Page 151: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

degrab` u[uratici dec~t fraudulo[i. F`g`duiesc cuu[urin]`, uneori chiar nesolicita]i, oferindu-[i pl`ce-rea de a se ar`ta s`ritori sau genero[i f`r` ca, maiapoi, s`-[i dea vreo osteneal` \n acest sens; se iau cualtele, nu le mai pas`, uit`. Iar con[tiin]a lor nu \mpo-v`reaz` cu nici o remu[care, respectul lor de sine nuiese [tirbit cu nimic, iar disponibilitatea de a recidivaa acestor iluzioni[ti ai f`g`duin]ei r`m~ne [i eaproasp`t` [i \ntreag`. Unii, dojeni]i, chiar se scanda-lizeaz`, uit~nd cu des`v~r[ire clipa de euforie a pro-misiunii [i nelu~nd \n seam` prejudiciul adus prin\n[elarea unei a[tept`ri. ßi, \n genere, rolul lor de\ncurc`-lume. ßi nu doar at~t, uneori violeaz` rela]iimai delicate, se angajeaz`, cu o fervoare subit` [iefemer`, \n prietenii de care uit` la c~teva minutedup` ce [i-au fluturat batista pe un peron, la c~tevazile dup` ce au promis c` vor scrie, c` vor da unsemn, c` le pas` de tine c~t de pu]in. Sunt oamenisuperficiali [i cu at~t mai periculo[i cu c~t nu doarpar, dar chiar sunt de bun`-credin]`. Pentru o clip`.

Un caz frecvent de nerespectare a cuv~ntului dateste nepunctualitatea. Pare un p`cat minor, dar nueste, mai ales \n comunit`]ile de azi, c~nd timpul estedr`muit, coordonarea trebuie s` fie f`r` cusur, iarincapacitatea cuiva de a se coordona \n timp cu al]iipoate produce uneori neajunsuri severe. ßi, chiar f`r`asta, a l`sa pe cineva s` bat` \ndelung trotuarul, pesoare sau pe ploaie, sub privirile trec`torilor sau alelocalnicilor, f`c~ndu-l ori suspect ori ridicol, estesemnul unei grave lipse de respect. ßi mai poate fi [i

Petru Cre]ia

151

Page 152: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

semnul unui arhaism comportamental, al unei inca-pacit`]i de integrare \ntr-o comunitate evoluat` de tipurban. La ]ar` st`rile de lucruri nu cer cine [tie ceeforturi cronometrice. Dup` cum locul de \nt~lnirenu trebuie neap`rat s` fie un punct precis („la lunc`“,„pe dup` gr`dini“, „mai la vale“), tot a[a momentul\nt~lnirii se poate situa \ntr-o durat` mai larg`: „pesar`“, „pe la chindie“, „la \ntorsul vitelor“. ßi, \n sis-temul aesta de referin]` mai lax, nimeni nu estep`gubit [i totul se petrece dup` cuviin]`. Mut~ndu-l\n spa]iul altor rigori [i al altor stringen]e, el este nunumai arhaic, ci [i p`gubitor. Iar cine s-a l`sat am`gito via]` crez~nd zadarnic \n punctualitatea unei seriiconsiderabile de contemporani ai s`i (dintre are uniin-au mai venit deloc, f`r` s` mai dea mai apoi vreoexplica]ie sau a invoca vreo scuz`), nu are nostalgiipatriarhale. ßi nici nu-[i poate imita am`gitorii,pentru c` actul etic este, prin defini]ie, nonpragmatic[i exemplar.

Printre indicii gradului de civiliza]ie al unei co-munit`]i se num`r`, [i nu \n ultimul r~nd, func]iaregulativ` a cuv~ntului dat. Sunt civiliza]ii \n carepo]i ob]ine lucruri importante \n schimbul cuv~ntuluidat. E drept c`, dac` min]i [i e[ti prins, nu te mai pri-me[te nimeni, nu te mai salut` nimeni [i ri[ti s` mori\n [an]. çn asemenea comunit`]i statutul cuv~ntuluidat este bivalent: el trimite [i \n trecut, la perioada \ncare pentru elite cuv~ntul dat era un angajament deonoare mai coercitiv dec~t orice lege, [i la viitorul,poate utopic, \n care \ncrederea uman` va deveni at~t

152

Eseuri morale

Page 153: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

de mare \nc~t constr~ngerile legii vor fi devenitinutile.

La noi lucrurile stau \nc` foarte prost: urbanizareapripit` a multora, vagi reminiscen]e de levantinism,greu definibile cu solide argumente de continuitateistoric`, cotropitoarea ]ig`nie [i un anume endemiclas`-m` s` te las ne fac greu adaptabili unui stil devia]` mai exigent. Mul]i \[i fac chiar un fel dem~ndrie din luarea à la légère a obliga]iilor deonoare, aici, la por]ile fericite ale Orientului. Suntoamenii c`rora le lipse[te nu numai respectul pe care\l dator`m semenilor no[tri [i de noi \n[ine, ci [icultura [i perspectiva istoric`.

Petru Cre]ia

153

Page 154: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

DDeesspprree ccrreeddiinn]]`̀

Credin]a este un asentiment sau o adeziune total`,neclinit` [i necondi]ionat` a sufletului la o realitateultim` care nu poate fi supus` cenzurii intelectuluisau, \n al]i termeni, la un adev`r indemonstrabil.Oric~te preten]ii la demonstrabilitate ar avea un crezel r`m~ne, [i a[a [i trebuie, \n afara logosului. Ceeace nu \nseamn` c` nu poate fi comunicat \n termeniconceptuali [i oferit medita]iei. Sau c` nu este,\ndeob[te, rezultatul unei revela]ii. Dar \n credin]`discursul este rostit \n vederea comuniunii, nu \naceea a comunic`rii reductibile la o structur` logic`.Kant spune limpede (\n Critica ra]iunii pure, II, 2, 3):„Dac` asentimentul nu este dec~t subiectiv suficient[i \n acela[i timp este obiectiv insuficient, el senume[te credin]`“, despre care „nu sunt \n stare s`dau socoteal` din punct de vedere speculativ“. S` nuuit`m \ns`: Kant credea cu fervoare \n Dumnezeu.Iat` ce afirm` ceva mai jos, vorbind despre credin]amoral`: „Voi crede inevitabil \n existen]a luiDumnezeu [i \ntr-o via]` viitoare, [i sunt sigur c`nimic n-ar putea face [ov`ielnic` aceast` credin]`,c`ci prin aceasta ar fi r`sturnate \nse[i principiilemele morale, la care nu pot renun]a f`r` a devenidemn de dispre] \n propriii mei ochi“. çn fond, dac`vrem s` mai z`bovim o clip` asupra momentului

154

Eseuri morale

Page 155: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

ra]ional, vom spune \mpreun` cu Goblot (Logica, II,50), folosind termenul de „judecat` virtual`“, a[a:„Judec`]ile virtuale... sunt judec`]i complete: ele ausubiect, predicat, copul`, toate caracterele lorformale: nu le lipse[te dec~t credin]a“.

N-a[ [ti s` spun \n termeni psihologici ce estecredin]a, dac` e un sentiment, o emo]ie, altceva. ßtiudoar c` credin]a postuleaz` existen]a obiectului ei carealitate transcendental` [i c` intr` cu ea \ntr-o pro-fund` rela]ie psihologic`. De fapt, o s` m` m`rgi-nesc, \n termenii tradi]iei, s` o numesc una dintrecele trei virtu]i teologale, a[a cum le-a definit Sf~ntulPavel: „Acum dar r`m~n aceste trei: credin]a,n`dejdea [i dragostea“ (2 Corinteni, 13, 13). Pavelcare, de[i a a[ezat \n frunte dragostea, a spus \n maimulte r~nduri c` \n locul Legii, \n sensul paleotesta-mentar, trebuie s` a[ez`m cu prioritate credin]a:„ßtim c` omul nu e socotit neprih`nit prin faptele le-gii, ci numai prin credin]a \n Isus Cristos“ (Galateni,2, 16, cf. 3, 23, Romani, 1, 17; 3, 22 [i 28, Filip, 3,9). De definit, Pavel o define[te o singur` dat`: „Cre-din]a este... o puternic` \ncredin]are despre lucrurilecare nu se v`d“. Expresia limit` a ira]ionalit`]ii cre-din]ei este faimoasa vorb` a apologetului Tertullian(155-220): „Credo quia absurdum“, „Cred pentru c`este de necrezut“, \n care absurdul devine criteriu alveracit`]ii: nimeni nu poate sus]ine un fapt at~t deextraordinar [i de necrezut ca \nvierea lui Isus f`r` caaceasta s` nu fie adev`rat`. Acela[i radicalism rea-pare, veacuri mai t~rziu, la Kirkegaard, care afirm`

Petru Cre]ia

155

Page 156: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

c`, \n cre[tinism, credin]a e superioar` [tiin]ei pentruc` reprezint` certitudinea cea mai \nalt`, o certitu-dine care se raporteaz` la paradox, deci la neverosi-mil, „certitudinea cea mai p`tima[`“. A crede, dup`filozoful danez, \nseamn` „a voi (ceea ce trebuie [ipentru c` trebuie) \ntr-o stare de supunere absolut`, ate ap`ra \mpotriva g~ndurilor vane de a vrea s`\n]elegi [i \mpotriva \nchipuirilor vane de a putea\n]elege“ (Jurnal X4, A635 [i X1, A368).

Dar tot ce am spus p~n` aici despre credin]` parecumva exterior [i rece. Credin]a este o pornire fier-binte a sufletului [i r`spunde unei nevoi foarte ad~ncia naturii noastre. S` ne \n]elegem bine: dac` ar fi s`credem numai \n ceea ce este rigoros demonstrabil,ar mai r`m~ne pu]ine lucruri \n care s` credem. Iaracelea nu ne-ar ]ine de cald, nu ne-ar \nsufle]i, nu ne-ar ajuta s` tr`im [i s` murim. Sim]im nevoia s`credem \n ceva care, pe de o parte, s` pun` pu]in` or-dine \n haosul vie]ilor noastre [i al istoriei [i, pe dealta, s`-i dea un rost care s`-l includ` pe individ \ntr-un sens atotcuprinz`tor, eventual s`-i f`g`duiasc` iu-bire, iertare, m~ntuire, \nviere.

Dar aici trebuie s` m` opresc: nu am inten]ia s`scriu un mic tratat de teologie pe \n]elesul tuturor.G~ndul meu este s` ar`t, at~t c~t m` pricep, care suntcondi]iile necesare [i suficiente pentru ca o credin]`s` se numeasc` printre marile lumini ale sufletului.Pentru a m`rgini considera]iile de aici la ceea ce lu-mea \n]elege \n genere prin credin]`, voi vorbi numaidespre credin]a \n Dumnezeu. ßi iat` ce presupun c`

156

Eseuri morale

Page 157: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

trebuie s` fie, \n linii mari, canonul unei rela]ii cuDomnul:

1. Fiin]a lui Dumnezeu ne este dat` \n sentiment[i calitatea credin]ei noastre rezid` \n calitateaacestui sentiment, \n ad~ncimea [i \n fervoarea lui. ßi\n natura lui, care nu trebuie s` fie de cutremurare [ispaim`, ci de \ncredere [i iubire. Dar cum putem iubicu adev`rat o entitate transcendent`, etern`, metalo-gic`, metasensibil`? F`c~ndu-ne iubirea pe m`suraacestei entit`]i. Este lucrul cel mai greu din sferacredin]ei. Dar st` \n puterile noastre.

2. Fiin]a lui Dumnezeu nu trebuie f`urit` decredin]a noastr` dup` modelul autorit`]ilor p`m~n-te[ti. De aceea nu trebuie s` o \nc`rc`m \n g~ndulnostru cu nimic represiv, vindicativ [i cu at~t maipu]in arbitrar. Totu[i ne vom izbi ve[nic de nedume-rirea prezen]ei r`ului \ntr-o lume ipotetic stp~nit` deun Dumnezeu totodat` bun [i atotputernic. Oricecredin]`, ca s` fie credin]`, trebuie s` tr`iasc` cuacest spin \n trupul ei.

3. çn orice act de credin]` este implicat` certitudi-nea m`rginirii sau finitudinii omene[ti. De aici sme-renia noastr`. Dar nu [i sentimentul nimicnicieinoastre. Dumnezeu este garantul demnit`]ii oric`reicreaturi.

4. Orice credin]` care se afirm` ca singura \ndrep-t`]it` [i, \n numele ei, f`g`duie[te libertatea ori[icuide a crede \n ori[ice, vine \n contrazicere grav` cuvoin]a Domnului, care ne-a f`urit ca fiin]e libere.Orice exclusivism, orice fanatism [i orice persecu]ie,

Petru Cre]ia

157

Page 158: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

oric~t de larg ar fi atestate ele de istorie, se situeaz`\ntr-o zon` at~t de apropiat` de omenescul r`u, \nc~tpare infinit departe de Dumnezeu.

5. Credin]a cea mai intens` [i mai pur` se situeaz`dincolo de orice criteriu de r`splat` sau de pedeaps`.Poate omul „cu frica lui Dumnezeu“ este necesar bu-nului mers al realit`]ii, dar nu \n el rezid` paradigmacredin]ei. ßi nici \n cel care recurge, \n rela]ia cuDumnezeu, la indiferent ce form` de tranzac]ie.Acela nu are cugetul curat.

6. Orice form` de respect pur formal al Legii estemoralmente inferioar`. Isus a spus aceasta \n nenu-m`rate r~nduri. Iar istoria e plin` de bigo]i [i de fari-sei habotnici, pentru care credin]a se afl` \n gesturi(cult, ritual, eventual precau]ii supersti]ioase etc.).

7. Credin]a se manifest` at~t prin propria ei per-manent` prezen]` [i fervoare, c~t [i prin faptele carederiv` din ea. Lucrul este spus r`spicat \n c~teva din-tre epistolele Noului Testament: „çl rog ≤pe DomnulIsus≥ ca aceast` p`rt`[ie a ta la credin]` s` se arateprin fapte“ (Pavel c`tre Filimon, 6). çndeosebi Iacoveste foarte categoric \n aceast` privin]`: „Tot a[a [icredin]a: dac` n-are fapte, este moart` fa]` de sine.Dar va zice cineva: «Tu ai credin]a, iar eu am fapte-le.» «Arat`-mi credin]a ta f`r` fapte, iar eu \]i voiar`ta credin]a din faptele mele.» Vrei dar s` \n]elegi,om nesocotit, c` credin]a f`r` fapte este zadarnic`?...Dup` cum trupul f`r` duh este mort, tot a[a [i cre-din]a f`r` fapte este moart`“. Dar nu autoritateaacestor texte este hot`r~toare: adev`rata credin]`,

158

Eseuri morale

Page 159: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

cuprinz~nd \ntreaga fiin]` a unui om, \[i g`se[tesingur` calea.

8. çn rela]ia noastr` cu Dumnezeu, evenimentulcel mai \nsemnat a fost \ntruparea lui Isus. Existen]a\n lume a unei fiin]e care este totodat` Dumnezeu \ndeplin`tatea atributelor sale [i om p~n` la un hotargreu de \n]eles, taina sa [i a spuselor sale, iubirea sade noi, ciudat` uneori, schimb`, m`car latent, cevaprofund din omul ca fiin]` natural`. Cine caut`m~ng~iere \n biserici, acolo s` [i-o g`seasc`, precum[i \n orice bun sfat duhovnicesc. Dar, \ncheind, i-a[ruga pe cei care au citit p~n` aici aceast` carte s`reciteasc` cu toat` aten]ia [i cu toat` grija \ntregulNou Testament (cele patru Evanghelii, FapteleApostolilor, Epistolele, Apocalipsa). S` citeasc`, \n-cerc~nd s` se dezbare de orice judecat` sau convin-gere preliminare, s` uite ce li s-a spus, s` se dezbarede \ndoctrin`ri neluminate, s` se g~ndeasc` ad~nc lasensul celor citite, afl~ndu-se \n fa]a acestor texte \nstare de deplin` libertate. Sunt pline de simboluri, det~lcuri ascunse, de referiri la Vechiul Testament, decontradic]ii [i de revela]ii. Alege]i, discerne]i, c~nt`-ri]i. ßi apoi, fiecare s` se lumineze dup` puterea min-]ii, a sufletului [i a credin]ei sale. Nu c`ut~ndu-[ineap`rat pacea: doar lumina, [tiind c` este luminaunei taine. Nu mi se cade s` v` c`l`uzesc mai de-parte, fiind, cu \ntreaga mea inim`, doar unul dintrevoi.

Petru Cre]ia

159

Page 160: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

DDoouu`̀ gg~~nndduurrii ddeesspprree bbiinneellee [[ii rr`̀uull ddiinn lluummee

Acestui titlu ambi]ios \i corespund dou` tentativelimitate [i precise, dorin]a hot`r~t` de a m` ap`ra dedou` prezum]ii pe care le socotesc infamante. Unaeste aceea c` sfera binelui moral este coicident` cusfera binelui din lume. Cealalt`, c` a[ ignora adev`-rata propor]ie dintre luminile [i umbrele sufletului,c`z~nd prad` unui anume idilism moral sau unuisearb`d meliorism.

I

çn ciuda multului bine pe care \l pot aduce virtu]i-le [i bunele purt`ri, lucru \n]eles \nc` din secolul alXIII-lea de Thomas din Aquino (S.Th., II, p 78), nutot binele din lume vine de aici. De fapt, \nainte detoate, este nevoie de o anumit` generozitate a naturii,f`]` de care virtutea nu poate func]iona dec~t ca ungr`dinar. Exist` daruri ale marelui izvor al vie]ii carecresc mult mai bine l`sate \n voia lor. Mai sunt apoi,\n v`lm`[eagul de evenimente care este lumea,marile [anse ale \nt~mpl`rii, at~t de rentabile uneori\n istorie, \nc~t pot fi confundate cu Providen]a. çnsf~r[it, istoria uman`, cu toate accidentele [i rupturi-le ei, pare s` beneficieze, pe lungi parcursuri, de unsoi de echilibru ecologic care se instituie [i p~n` la

160

Eseuri morale

Page 161: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

urm` se stric` dincolo de voin]a [i de planul lui.Echilibru ecologic \n care se pare c` r`ul \nsu[i saum`car derog`rile de la „virtute“ joac` un rol delocneglijabil. Astfel c`, g~ndindu-ne mai ad~nc, supre-ma valoare etic` pare s` fie promovarea \n sus avie]ii, \mbog`]irea ei, deschiderea de vaduri noi pen-tru apele ei. Cine va dori s` mai arunce o privire deansamblu peste aceast` carte va vedea c` tot ce esteg~ndit \n ea ca pozitiv intr` \n aceast` defini]ie (cu-rajul, speran]a, \ncrederea etc.) [i c` restul func]io-neaz` ca simple regulatoare ale conviven]ei civiliza-te dintre oameni, care [i ea, la r~ndul ei, este un pas\nainte al vie]ii. Pe de alt` parte, propria lui experie-n]` \i va fi spus, [i nu o dat`, de c~te lucruri feluriteeste nevoie pentru a alc`tui o lume [i c` rostul [inatura acestei diversit`]i este dincolo de \n]elegereaunei inteligen]e finite.

II

Mai ales dup` \ntreaga experien]` a acestui veac,orice fel de a te complace \ntr-o judecat` voioas`despre om este un simptom ori de beatific` ([i inscu-zabil`) ignoran]`, ori de sever` imbecilitate. G~ndin-du-ne la ce s-a \nt~mplat [i se mai \nt~mpl` \nc`, nepoate b~ntui uneori cr~ncenul g~nd c` m~ntuirea [i\mp`carea prin sacrificul lui Isus au fost zadarnice [ic`, oricum, Isus, mai \ncerc~nd \nc` o dat` n-ar maifi \ndrept`]it s` strige, murind pentru noi, „Iart`-i tat`c` nu [tiu ce fac“ (Luca, 23, 34). Cum s` nu [tim ce

Petru Cre]ia

161

Page 162: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

facem c~nd crimele planetare s-au comis, culuciditate, \n numele unor idei? ßi c~nd marele p`catal speciei noastre, singurul inexplicabil, este cruzi-mea rece, de care url` veacul. Dante nu descoperise\nc` acest lucru, de vreme ce niciunde \n Infernul lui,nici m`car \n Cocit, nu se pedepse[te acest p`catsuprem. Iar str`vechea vorb` potrivit c`reia omuleste lup pentru om, raportat` la ce [tim, sun` bucolic.Lec]ia veacului a \nv`]at-o bine numai cine simtesensul atroce al cuv~ntului om \ntr-o expresieconstruit` cam a[a: omul este om pentru om.

Pentru ca formula s` fie explicit`, consider sufi-cient s` men]ionez aici o singur` particularitate aomenescului, a[a cum ne las` s` constat`m experien-]a noastr` istoric` de p~n` acum: CRUZIMEAx.Cruzimea este gratificarea unei porniri f`r` nici ora]iune biologic` \n filogenie, a unei pulsiuni prima-re, elementare, ireductibil` prin analiz` la elementemai simple: aceea de a supune o fiin]` sau mai multefiin]e c`zute \n puterea noastr` discre]ionar` la o for-m` sau alta de tortur`. Orice cruzime este o varietatede sadism. Iar c~nd victime cad mul]imi de oamenine afl`m \n fa]a instituirii deliberate a infernului te-restru. Suntem \nclina]i, vorbind de tortur`, s` neg~ndim spontan la tortura fizic`, la schingiuire, la su-pliciere. ßi cred c` este lucrul cel mai cumplit care ise poate \nt~mpla unui om, pentru c` risc` s` ating`,paroxistic, o regiune a fiin]ei noastre asupra c`reia li-bertatea nu mai poate opera, c`z~nd \n zona respon-sabilit`]ii morale a c`rnii vulnerate. Sinele nostru,

162

Eseuri morale

Page 163: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

care este suflet-trup, devine altceva, devine suferin]`\n sine, materie delirant`, o form` de existen]` str`i-n` vie]ii [i str`in` mor]ii.

Dar cruzimea nu este doar asta. ¥elul ei final estes`-[i umileasc` victima, s`-i dezagrege definitiv de-mnitatea, s` o fac` s` nu se mai poat` \ntoarce nicio-dat` la sine [i s` continue s` se recuze [i dup` tortur`.S` lase din victim` doar un suport viu al unei deterio-r`ri ireparabile. Lucrul cel mai r`u pentru ea nu estec` a fost f`cut` s` urle de durere ci amintirea faptuluic` a urlat; cr~ncena sf~[iere este folosit` \ntr-un ase-menea chip \nc~t, dup` ce a trecut, victima nu se maipoate reconstitui pe sine. Pentru c` a f`cut sau a spuslucruri, ceva anume, a ajuns s` cread`, s` doreasc`sau s` g~ndeasc` lucruri a c`ror amintire va determi-na-o s` nu se mai poat` \mp`ca cu sine, s` nu se mairecunoasc` sau, mai grav, s` nu mai poat` face fa]`rela]iei cu sine. Sunt cazuri extreme, dar lumea esteplin` de varia]ii la aceast` paradigm`. Una dintrecele mai r`sp~ndite forme de tortur` \ndelungat` estemen]inerea permanent` a st`rii de fric`, cuintermiten]e de spaim`. ßi erodarea sistematic` a re-surselor de curaj. ßi apoi, de ce n-am ad`uga zilni-cele omoruri atroce [i mutil`ri [i jindul s`lbatic de aucide care \mpinge la ele. ßi s` nu uit`m c` sunt vie]i\ntregi, mute, ne[tiute, obiectiv pierdute, care sunt lacheremul c~te unei voin]e mai puternice, care secomplace \n a-i teroriza pe cei din preajma sa, umi-lindu-i, brutaliz~ndu-i, cu vorba [i cu biciul, t`g`du-indu-le fiin]a, p~ng`rindu-le bucuriile, c`ut~ndu-le

Petru Cre]ia

163

Page 164: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

vin` ne\ncetat. Oare de ce? Am ajuns s` \n]eleg c`singurul r`spuns, greu de justificat \n instan]` ra]io-nal`, este, chiar mai mult dec~t iertarea, este iubirea.Nu iubirea patologic-visceral` a victimelor, nu iubi-rea ca dependen]` bicisnic`, ci iubirea \ntru Domnul.Cea de care vorbe[te Sf~ntul Pavel \n I Corintieni,13, 4-8: „Dragostea este \ndelung r`bd`toare, [i plin`de bl~nde]e, dragostea nu pizmuie[te, nu se laud`, nuse umfl` de trufie, nu se poart` necuviincios, nucaut` la ale sale, nu-[i iese din fire [i nu p`streaz`g~ndul r`u, nu se bucur` de gre[eal`, ci e bucur` deadev`r; \ndrept`]e[te totul [i e plin` de \ncredere, den`dejde, gata s` \ndure orice. Dragostea nu piereniciodat`“.

Cum este cu putin]` cruzimea? N-a[ [ti s` spun.S-ar putea face o tipologie a omului crud: sadicul,idealistul, executorul orb, p~n` la cel care este crudf`r` s` [tie, lipsindu-i ceva din ceea ce face ca omuls` fie pe deplin normal. Nu am nici experien]a, niciempatia necesare s` fac asemenea lucru. M` voimul]umi s` citez un pasaj din una din c`r]ileimportante ale ultimei treimi de secol, A Theory ofJustice, a lui John Rawls. Vorbind despre cei careaspir` s` de]in` o putere abuziv`, Rawls distinge treitipuri: omul nedrept (unjust), omul r`u (bad) [i omulmalign (evil). Dup` ce define[te primele dou` tipuri[i gradul lor relativ de ra]ionalitate negativ`, elspune, la p. 439: „Dimpotriv`, omul malign aspir` last`p~nirea ilegitim` tocmai pentru c` aceasta vio-leaz` ceea ce persoane independente ar considera

164

Eseuri morale

Page 165: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

acceptabil \ntr-o pozi]ie originar` de egalitate.Prinurmare, cea ce urm`re[te omul de acest fel de]in~nd[i exercit~nd puterea este s`-[i manifeste superiorita-tea lez~nd respectul de sine al celorlal]i. Ceea ce \ldetermin` la fapte pe omul malign este dragostea denedreptate: el g`se[te o vie pl`cere \n neputin]a [i \n\njosirea supu[ilor s`i [i se desfat` v`z~ndu-se recu-noscut de ace[tia drept autorul deliberat al \njosiriilor“.

*

Vreau s` \nchei aceast` carte spun~nd patru lu-cruri pe care nu [tiu cum s` le \mpac \ntre ele:

çnt~i, exprim~ndu-mi convingerea c`, \n sferaumanului nnuu eexxiisstt`̀ nniimmiicc,, ddaarr aabbssoolluutt nniimmiicc mmaaii rr`̀uuddeecc~~tt ccrruuzziimmeeaa, \ns` c` nu avem nici un temei teore-tic sau empiric s` afirm`m c`, fie [i la cap`tul ex-perien]ei umane, oamenii vor \nceta s` tortureze, s`\nfrico[eze [i s` umileasc` oameni.

Al doilea, c` nu am retracta nimic din ceea ce, tot\n aceast` carte, am spus despre curaj [i despre spe-ran]`. ßi despre demnitatea uman`, \n m`sura \n careeste con[tient` de cantitatea de oroare din lume.

Apoi ar fi de meditat la cuvintele hasidice ale luiRabi Meir din Prezemyπlany (1787-1858), care aspus \ntr-o zi: „Dac` Mesia vrea s` vin` \n lini[te,poate veni, \l a[tept`m plini de dor. Dac` \ns` vrea s`vin` \n furtun`, aduc~nd lumii durere [i suferin]`, s`nu vin`, nu avem nevoie de el“.

Petru Cre]ia

165

Page 166: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

166

Eseuri morale

çn sf~r[it, c` ceva m-a tulburat ad~nc toat` via]a \naceste dou` texte ale lui Franz Kafka; f`r` s` [tiuprea bine s` spun de ce; iar trimiterile exacte le-ampierdut [i reg`sit de multe ori [i apoi iar`[i le-ampierdut:

1. „Arta noastr` este aceea de a fi orbi]i de adev`r.Numai adev`rata lumin` pe chipul grotesc care se d`\napoi, nimic altceva.“

2. „Dac` ai luat-o pe un drum anume, perseverea-z` cu orice pre], n-ai dec~t de c~[tigat, nu ri[ti nimic;poate c` la cap`t te a[teapt` catastrofa, dar dac` te-aifi \ntors de la primii pa[i [i ai fi cobor~t scara, ai fie[uat de la bun \nceput ≤...≥ Astfel c`, dac` nu g`se[tinimic \n spatele acestor u[i, nimic nu e pierdut,av~nt`-te spre alte sc`ri! C~t` vreme nu vei \nceta s`urci, treptele nu se vor sf~r[i niciodat`; ele vor cre[tela nesf~r[it sub pasul t`u urc~nd mereu!“

Page 167: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Petru Cre]ia

167

Page 168: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

CUPRINS

Despre cartea aceasta / 5Pentru cei f`r` nume / 9Demnitatea / 12Tic`lo[ii / 21Tiranii m`run]i / 27Cinstea / 30Vrednicia / 33Cuviin]a / 36Prostia / 39Mediocritatea / 43Prejudec`]ile / 46Dreptatea / 50Adev`rul / 54Calomnia / 57Intoleran]a / 63Bl~nde]ea / 66R`bdarea / 73çncrederea / 77Dezam`girea / 81Suferin]a zadarnic` / 85V`ic`reala / 88Curajul / 91Speran]a / 96Triste]ea / 99Bucuria / 110S`rb`toarea / 113Pl`cerea / 116

168

Eseuri morale

Page 169: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

Superficialitatea / 121Nep`sarea / 125Homo valachicus / 128Falsa con[tiin]` / 134Vorb` f`r` de rost / 140Cuv~nrul dat / 149Despre credin]` / 153Dou` g~nduri despre binele [i r`ul din lume / 159

Petru Cre]ia

169

Page 170: 6493393 Petru Cretia Eseuri Morale

170

Eseuri morale