59511013 Avicola Buzau

56
INTRODUCERE Obstacolele şi riscurile ce se ridica cu ocazia lansării unui nou proiect sunt numeroase. Pe parcursul acestei lucrări am ales să vorbesc despre planul de afaceri al S.C. AVICOLA BUZĂU S.A. pentru obţinerea unui împrumut bancar pentru obţinerea unui împrumut bancar pentru construirea unui nou abator. Cu ajutorul informaţiilor teoretice culese din manualele de specialitate, a informaţiilor oferite de societatea comercială sus menţionată si a cunoştintelor acumulate pe parcursul celor trei ani de facultate am elaborat un plan de afaceri. Lucrarea ,,Planul de afacere al S.C. AVICOLA BUZĂU S.A." cuprinde trei capitole şi şase subcapitole. Primul capitol, intitulat ,,Noţiuni teoretice", cuprinde informaţii teoretice; capitolul doi reprezintă în întregime un studiu de caz. Planul de afaceri devine din ce în ce mai mult un instrument indispensabil cu ajutorul căruia se poate reuşi în orice domeniu. Fiecare subcapitol al capitolui doi reprezintă un pas parcurs pentru finalizarea planului de afaceri necesar pentru obţinerea unui împrumut bancar. Primul subcapitol ,,Descrierea afacerii" cuprinde o prezentare a societăţii, obiectul ei de activitate şi cum lucrează ea pentru satisfacerea unor nevoi ale consumatorilor. Planul de marketing este prezentat in subcapitolul doi şi conţine misiunea societăţii, obiectivele strategice, poziţionarea pe

Transcript of 59511013 Avicola Buzau

Page 1: 59511013 Avicola Buzau

INTRODUCERE

Obstacolele şi riscurile ce se ridica cu ocazia lansării unui nou proiect sunt numeroase. Pe

parcursul acestei lucrări am ales să vorbesc despre planul de afaceri al S.C. AVICOLA BUZĂU

S.A. pentru obţinerea unui împrumut bancar pentru obţinerea unui împrumut bancar pentru

construirea unui nou abator.

  Cu ajutorul informaţiilor teoretice culese din manualele de specialitate, a informaţiilor

oferite de societatea comercială sus menţionată si a cunoştintelor acumulate pe parcursul celor

trei ani de facultate am elaborat un plan de afaceri. 

  Lucrarea ,,Planul de afacere al S.C. AVICOLA BUZĂU S.A." cuprinde trei capitole şi

şase subcapitole. Primul capitol, intitulat ,,Noţiuni teoretice", cuprinde informaţii teoretice;

capitolul doi reprezintă în întregime un studiu de caz. Planul de afaceri devine din ce în ce mai

mult un instrument indispensabil cu ajutorul căruia se poate reuşi în orice domeniu. Fiecare

subcapitol al capitolui doi reprezintă un pas parcurs pentru finalizarea planului de afaceri necesar

pentru obţinerea unui împrumut bancar. 

  Primul subcapitol ,,Descrierea afacerii" cuprinde o prezentare a societăţii, obiectul ei de

activitate şi cum lucrează ea pentru satisfacerea unor nevoi ale consumatorilor. Planul de

marketing este prezentat in subcapitolul doi şi conţine misiunea societăţii, obiectivele strategice,

poziţionarea pe piaţă a societăţii şi analiza SWOT, urmat de planul managerial care înglobează

informaţii despre personalul de conducere al societăţii, persoanele fizice sau juridice cu care

firma colaborează, dar şi politica resurselor umane.

  Ultimele trei subcapitole "Planul operaţional", "Necesarul de finanţare" şi "Planul

financiar" cuprind informaţii exacte despre proiectul pentru care se solitita un împrumut bancar,

sumă necesara pentru finalizarea proiectului şi pentru care societatea apelează la un împrumut,

dar şi indicatori economici pentru stabilirea poziţiei economice a S.C AVICOLA BUZĂU S.A.

CAPITOLUL I

NOTIUNI TEORETICE

Page 2: 59511013 Avicola Buzau

Se remarcă în ultima perioadă o evoluţie din ce în ce mai accelerată a economiei în

ansamblul ei, evoluţie susţinută de apariţia unor noi idei de afaceri, a unor noi societăţi, de

dezvoltare şi perfecţionarea celor deja existente.

Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil întreprinzătorilor ce construiesc o

afacere sau caută parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau instituţii de

finanţare, instituţiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte de investiţii, gestionarilor de

proiecte in cadrul aşa-numitelor “incubatoare de afaceri”, etc. Ele reflecta proiecte de investiţii

din toate domeniile de activitate.

Planul de afaceri reprezintă un sistem complex bazat pe interdependenţa şi care reflectă de

o manieră accesibilă ideea de afaceri şi evoluţia acesteia in timp.

Rolul său este nu de a demonstra că afacerea merită finanţată, ci şi de a ghida

întreprinzătorul începând cu primul an de operare a afacerii. Implementarea  lui înseamnă control

şi adaptare în funcţie de evoluţia reala. Acest control exercitat de-a lungul derulării afacerii va

viza toate elementele critice ale entităţii economice (stocurile, costurile de producţie, controlul

calităţii, vânzările, plăţile efectuate, etc.).

În forma sa scrisă, planul de afaceri este un document de reflectare a activităţii companiei

pe un anumit interval de timp, de regula 12 luni, luând în calcul şi perioada următoare (2 până la

5 ani). Puţine companii planifică  activitatea pentru mai mult de cinci ani, datorită nesiguranţei

ce caracterizează aceste previziuni.

Planul de afaceri este deci un document scris care descrie natura afacerii, piaţa-ţinta,

avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor , precum şi resursele şi aptitudinile

de care dispun proprietarii afacerii. Pentru întocmirea lui este necesar să se analizeze cu atenţie

produsele/serviciile oferite, competiţia, resursele financiare necesare şi alte detalii operaţionale.

Totodată, planul de afaceri este un instrument de lucru ce se foloseşte pentru a începe şi

derula o afacere, care necesită resurse materiale, financiare şi umane. Prin intermediul său este

valorificată experienţa şi realizările din trecut cu scopul de a proiecta viitorul prin cele mai

adecvate metode de estimare şi aproximare.

Page 3: 59511013 Avicola Buzau

Orice plan de afaceri presupune o anumita succesiune de operaţiuni. Pentru întocmirea sa e

necesară parcurgerea următoarelor 3 etape:

1.      culegerea informaţiilor necesare (preţuri, concurenţi, furnizori, date tehnice, juridice, etc.);

2.      planificarea efectivă a activităţilor respective – alegerea strategiei potrivite şi găsirea căilor

de atingere a obiectivelor stabilite;

3.      redactarea planului (etapa de alegere a formei optime de prezentare către destinatar a

rezultatului etapei anterioare).

I.1. Planul de afaceri are patru funcţii:

Funcţia de cristalizare şi dezvoltare a ideilor privitoare la cum ar trebui condusă afacerea

presupune ca planul de afaceri să definească clar scopurile şi obiectivele afaceri să stabilească

metode de atingere (îndeplinire) a acestora, să identifice riscurile implicite. Astfel, alocarea

resurselor se  va  face după criterii de maximizare a eficienţei, strategiile sunt cizelate, afacerea

este examinată din toate punctele de vedere (marketing, producţie, suport financiar), iar greşelile

sunt comise mai degrabă pe hârtie decât în realitate.

Planul va arăta „cât şi când veţi a 11511y2422l vea nevoie” ( evită subcapitalizarea şi

deficitul de numerar), permiţând compararea unor alternative strategice şi alegerea celei mai

eficiente.

      Funcţia de realizare a unei evaluări retrospective  a performanţelor reale ale unei

afaceri de-a lungul timpului presupune identificarea cauzelor, direcţiei şi amplitudinii abaterilor

de plan, precum şi modalităţilor de acţiune a companiei în viitor. Managerii şi întreprinzătorii îşi

vor îmbunătăţii experienţa profesională şi cunoştinţele, vor fi mai puţin expuşi unor pericole

neprevăzute, vor supraveghea şi controla performanţele companiei şi vor fi în măsură să ia

măsuri corective în timp util atunci când realizarea obiectivelor este ameninţată.

   Funcţia de evaluare a unei idei de afaceri derivă din capacitatea planului de afaceri de

a analiza , evolua, compara şi clasifica proiectele de investiţii. Totodată, acest instrument de

Page 4: 59511013 Avicola Buzau

lucru conferă încredere în forţele proprii, poate compensa lipsa capitalului şi experienţei în cazul

în care există alte avantaje (ideea afacerii, oportunităţi de piaţă considerabile, etc).

   Funcţii de generator de finanţare – cei mai mulţi creditori şi investitori vor finanţa

firma numai după ce-i vor studia planul de afaceri, vor vedea abilitatea planului de a genera

încasări necesare operaţiunilor zilnice, plăţii datoriilor şi generării profitului. Sursele de capital

vor dori să ştie de câţi bani are nevoie firma , când are nevoie de ei, cum ar fi alocaţi, dacă şi

când va fi capabilă să recompenseze alocarea de fonduri. Finanţatorii vor putea aprecia

capacitatea de a diagnostica situaţia prezentă, de a-şi alege strategia optimă pentru atingerea

acestora.

   Planul de afaceri pate fi comparat cu o hartă rutieră: va arăta unde se află firma şi  unde

vrea să ajungă. El cuprinde puncte de repere şi alte elemente ajutătoare pentru orientarea în

mediul economic.

Planul de afaceri este primul document scris ce va fi citit de potenţial investitor sau

creditor. De aceea el trebuie să fie scris cât se poate de clar şi convingător. În ultimă instanţă, cel

care se gândeşte să investească într-o afacere nu va fi convins de complexitatea tabelelor şi

amănuntelor furnizate, ci de acurateţea analizei, ideea în sine, gradul de detaliere a planificării,

calitatea managementului şi modul în care produsul se transformă în bani.

Un plan de afaceri bine fundamentat va  trebui să fie capabil să determine necesarul de

capital suplimentar şi momentul în care se va realiza infunzia acestuia, convingând asupra

capacităţii solicitantului de a conduce afacerea. Invenstitorii vor să se asigure că s-a făcut o

analiză competentă a punctelor tari şi a punctelor slabe ale afacerii, a riscurilor şi oportunităţilor

asociate. De asemenea, ei vor trebui convinşi că multe riscuri legate de afacerea respectivă au

fost identificate şi s-au găsit metode de diminuare a lor la niveluri acceptabile.

Deoarece planul de afaceri are rolul de a prezenta afacerea în faţa destinatarului, stilul de

prezentare a planului trebuie urmărit cu atenţie. O scriere confuză sugerează o gândire confuză.

Rezultatele bune ale unei planificări valoroase vor fi compromise printr-o prezentare

necorespunzătoare. Limbajul folosit trebuie să fie clar, direct, evitând stilul pasiv şi detaliile

excesive.

Page 5: 59511013 Avicola Buzau

Efectele pozitive generale de întocmirea planului de afaceri:

        Se va avea prilejul de a identifica unele aspecte ale afacerii care nu sunt sub control şi se va

acţiona asupra lor cu unele măsuri speciale ;

        Se vor oferi atât angajaţilor firmei cât şi terţilor în cadrul operativ şi direcţii noi de acţiune;

        Cu ocazia aceasta se conştientizează şi se analizează în detaliu strategia firmei;

        Cu acest prilej se vor apleca mai mult asupra sistemului informaţional al firmei;

        Se vor identifica domeniile în care compania nu are suficiente cunoştinţe de specialitate;

        Se vor crea condiţii şi facilităţi reluându-se procesul de planificare şi cu alte ocazii.

Sintetizând, elaborarea şi redactarea planului se vor conferi avantaje competitive în cel

puţin trei domenii:

Marketing – vor fi identificaţi clienţii, nevoile şi aşteptările lor, politica de preţuri, tehnicile

utilizate pentru cucerirea segmentului de piaţă dorit;

Personal – se vor defini drepturile şi atribuţiile managerului şi angajaţilor, politicile de

angajare şi concediere, procesul operaţional zilnic, etc.

Financiar – învăţarea pregătirii şi folosirii proiecţiilor cash-flow-ului, bilanţului, analizelor

de punct critic, etc.

În concluzie, conceperea unui plan de afaceri este un excelent mod de a obţine credibilitate

şi arăta că a avea succes este foarte important pentru dezvoltarea firmei.

CAPITOLUL II

PLANUL DE AFACERI AL SOCIETĂŢII AVICOLA BUZĂU S.A

A. DESCRIEREA AFACERII

Page 6: 59511013 Avicola Buzau

SC AVICOLA BUZĂU  SA este  o firmă angajată în producţia de carne de pasăre, în

dorinţă de a crea valoare pentru clientul ei, pentru oamenii care lucrează în compania noastră şi,

nu în ultimul rând, pentru acţionarii noştrii.  S-a înfiinţat în anul 1991, în temeiul Legii nr.

15/199.

SC AVICOLA  BUZĂU SA este înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J10/43/1991

deţinând certificatul de înregistrare fiscală-cod fiscal R1144071/1993. Sediul social este în

Buzău. DN 2B, Km 9+270-Km9+527 (partea stânga).

  Capitalul social (subscris şi vărsat ) al societăţii la 31 decembrie 2007 a fost de

42.760.627 lei, integral privat. Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0.10 lei/ acţiune.

Ce facem?

1.      Muncim împreună pentru a mişcă eficient sistemul nostru integrat de producţie.

2.      Producem carne de pasăre pentru noi şi pentru familiile noastre, pentru oamenii din jurul

nostru şi pentru oamenii din alte ţări.

3.      Suntem în slujbă animalelor şi mediului care ne-au fost încredinţate. 

4.       Ne preocupăm că oamenii noştri să lucreze într-un mediu sigur şi sănătos.     

Cum facem?

1.      Ne străduim să obţinem profit pentru acţionarii noştri şi să investim în oamenii noştri, în

produse şi în sistem.

2.      Suntem încrezători în puterile noastre de a obţine ceea ce ne propunem. 

3.      Suntem integri     .

Cu ce facem?

        FNC-capacitate de 10 tone/h şi asigură necesarul de furaje atât pentru fermele proprii, cât şi

pentru micii producători zonali. 

Page 7: 59511013 Avicola Buzau

        Staţia de incubaţie -incubeaza 8,4 milioane ouă/an 

Ferma de reproductie

        organizata în două sectoare: sectorul de tineret şi sectorul de adulţi .

        are o capacitate de 10 milioane ouă/an.

Fermele proprii de pui de carne, în număr de 5-cu o capacitate totală de aproximativ 7

milioane de pui vii/an. 

Abatorul, cu o capacitate de 50 tone/zi, este dotat cu linie tehnologică Storck şi reflectă

eforturile tuturor celorlalte centre de producţie de a se ridica la nivelul standardelor europene,

obţinând agreerea pentru export în U.E. cu nr. RO 140.

Solicitarile financiare :

Ca urmare a creşterii continue a cererii pentru produsele oferite de societate, s-a hotărât

deschiderea unui nou abator care vine în întâmpinarea tendinţelor pieţei. 

  Pentru dezvoltarea activităţii societatea consideră necesară deschiderea unui nou abator,

investiţie care necesită 300.000 USD. Pentru această se urmăreşte contractarea unui credit pe trei

ani cu dobândă de 12% pe an. 

  Împrumutul va fi garantat printr-un contrat de gaj şi ipoteca asupra activelor societăţii.

B.  PLANUL DE MARKETING

B.1. MISIUNE

Suntem aici pentru a transforma în realitate aşteptările clienţilor noştri legate de calitatea

produselor şi a serviciilor şi de creativitate. Să înfrângem orice bariere în satisfacerea

consumatorilor.

B.2. OBIECTIVE STRATEGICE

Page 8: 59511013 Avicola Buzau

        Să fim lideri pe piaţă în domeniul producţiei şi comercializării produselor din carne de pasăre

refrigerata;

        Să îmbunătăţim calitatea şi condiţiile de muncă în cadrul organizaţiei noastre;

        Să acţionăm şi să ne educăm în spiritul protejării mediului înconjurător.

                                     

               B.3. MIX DE MARKETING

Strategia pe fiecare componentă a mixului de marketing va fi în concordanţă cu stategiilor

generale de piaţă pe care societatea nostră le-a definit în funcţie de poziţia faţă de diferiţi factori:

        în raport cu dinamica pieţei – strategia adoptată va fi cea de de dezvoltare a activităţii pe

piaţă şi de creştere în termeni reali a cifrei de afacere;

        în raport cu schimbările pieţei – societatea va urma o strategie adaptivă, cu o viteză ridicată

de adaptare la tendinţele ce se manifestă pe piaţă;

        în raport cu structurile pieţei – societatea va adopta o strategie diferenţiată, gama de produse

fiind formată numai din carne de pasăre proaspătă, refrigerată, produsele noastre fiind

adresate consumatorilor cu venituri medii şi peste medie;

        în raport cu competitorii – strategia va fi ofensivă, prin atacarea concurenţilor puternici de pe

piaţă şi ţintirea poziţiei de lider.

Per ansamblu, prin stategiile ce vor fi urmate obiectivul tactic constă în obţinerea unei cote

de piaţă cât mai mare, toate demersurile fiind orintate către creşterea numărului de consumatori

ai produselor noastre, în principal prin atragerea acestora de la concurenţă, dar şi din rândul

nonconsumatorilor relativi. Avem în vedere în această etapă o dezvoltare de tip extensiv.

Etapele ulterioare de dezvoltare ale SC AVICOLA BUZAU SA se vor axa atât pe o

dezvoltare de tiv intensiv (creşterea intensităţii consumului în rândul consumatorilor existenţi şi

încurajarea repetării cumpărării), cât şi pe o dezvoltare prin integrare în amonte (prin înfiinţarea

şi achiziţionarea de ferme pentru creşterea puilor de carne).

B.3.1. POLITICA DE PRODUS:

Page 9: 59511013 Avicola Buzau

Obiective tactice:

                        diversificarea gamei de produse

                         diferenţierea faţă de concurenţi;

                        crearea unei mărci proprii.

POZIŢIONAREA PRODUSELOR PE PIAŢĂ:

ATRIBUTPOZIŢIONARE

(percepţie consumatori)

Adâncime gamă

produse- diversificată, variată

Calitate

- superioară, ca urmare a utilizării de materie primă de calitate şi a

monitorizării şi controlului calităţii pe întregul proces de abatorizare,

depozitare şi livrare

Raport calitate-

preţ

- foarte bun

Accesibilitate

- ridicată, asigurată prin prezenţa continuă a produselor atât pe

rafturile reţelelor de cash&carry, lanţurilor de hiper şi supremarket, cât şi în

magazinele alimenatre de proximitate

Siguranţa

alimentară- produse foarte sigure, ambalaje de calitate

Calităţi nutritive 

şi dietetice- sporite, datorită faptului că produsele sunt proaspete

Timp de preparare - rapid  şi uşor

 

SEGMENT DE PIAŢĂ ŢINTĂ:

        În ceea ce priveşte decidentul în achiziţia produsului: Femei, cu vârsta cuprinsă între 25 şi

45 ani, cu venituri medii şi peste medie, în general din mediul urban, cu sau fără familie, pun

Page 10: 59511013 Avicola Buzau

accent pe calitatea produselor şi pe atributele dietetice şi nutritive ale acestora, se

aprovizionează în medie o dată sau de două ori pe săptămână, în special din marile lanţuri de

magazine, sunt factori de decizie în prepararea hranei.

        În ceea ce priveşte consumatorul final (influenţator în procesul de cumpărare):  Femei

şi bărbaţi, din toate categoriile de vârstă (inclusiv copii şi bătrâni), în general din mediul

urban.

SISTEMUL CALITĂŢII:

Abatorul nostru va fi certificat şi acreditat conform normelor Uniunii Europene, fapt ce va

convinge atât distribuitorii cât şi consumatorii finali asupra siguranţei unui produs fabricat în

condiţii de igienă maximă şi din materie primă - pui vii, care respectă cerinţele de securitate

nutriţionala ale consumatorilor.

B.3.2.  POLITICA DE PREŢ:

NIVELUL PREŢURILOR:

Variante strategice - competitive pricing (orientarea preţurilor în funcţie de concurenţă):

        de pătrundere pe piaţă, sub cel al principalilor concurenţi, urmărindu-se prin preţ obţinerea

unui important avantaj competitiv – strategia diferenţieri faţă de consurenţăi;

        la nivelul celor mai buni concurenţi, nivelul preţurilor peste medie contribuind la percepţia

consumatorilor privind calitatea produselor – strategia imitării preţurilor concurenţei.

Stabilirea nivelului preţurilor se va realiza luând în calcul şi costurile totale de producţie .

CONDIŢIILE DE LIVRARE:  franco depozit furnizor / franco depozit beneficiar.

POLITICA DE DISTRIBUŢIE:

Obiectiv tactic: crearea unei reţele de distribuţie la nivel naţional.

CANALE DE DISTRIBUŢIE:

Page 11: 59511013 Avicola Buzau

        Fără intermediari, de tipul producător – consumator final, prin desfacerea produselor în

reţeaua proprie de magazine – distribuţie directă.

        Cu intermediati, scurte, de tipul producător – intermediar – consumator final – distrubuţie

indirectă .

        Cu intermediari, lungi, de tipul producător – intermediar 1 – “n” – consumator final –

distribuţie indirectă.

În ceea ce priveşte amploarea distrubuţiei, strategia adoptată va fi cea de distribuţie

extensivă, urmărindu-se o difuzare largă a produselor, prin cele mai diverse tipuri de

intermediari, astfel incât să se realizeze o acoperire teritorială cât mai marel.

În ceea ce priveşte distribuţia, se intenţionează un grad de control ridicat / mediu al

intermediarilor.

Selecţia intermediarilor se va realiza luând în calcul criterii precum:

      cota de  piaţă

        gradul de acoperire al pieţei ţintă

        cifra de afaceri

        situaţia financiară şi ritmul estimate de creştere viitoare

        dimensiunea forţei de vânzare

        calitatea serviciilor şi a forţei de vânzare

        numărul unităţilor de vânzare cu amanuntul       dotarile logistice

        experienţa în domeniu

        reputaţia în mediul de afaceri

    LOGISTICA :

Parc auto propriu.

Externalizae.

Page 12: 59511013 Avicola Buzau

FORŢELE DE VÂNZARE:

Proprii, interne (prezentare departament vânzări, organigramă, număr din care personal

vânzare de la sediul firmei, personal vânzări pe teren, structurare forţe de vânzare pe 1.clienţi

majori – de importanţă naţională, 2.clienţi de importanţă regională, 3.clienţi de importanţă

locală).

B.3.3. PUBLICITATE:

Se intenţionează realizarea unei campanii de publicitate la nivel naţional, mesajele ce vor fi

transmise axându-se pe sublinierea diferenţelor şi a avantajelor (produse proaspete, de calitate,

ambalaje de calitate, etc).

Obiective pe termen scurt:           

        informarea consumatorilor cu privire la marcă şi produse;

        creşterea notorietăţii (companie / marcă)

        publicitate de produs, de marcă, la nivel naţional

Obiectiv pe termen mediu şi lung:            

        menţinerea fidelităţii clienţilor.

B.3.4. PROMOVAREA VÂNZĂRILOR:

Societatea pune un mare accent pe promovarea vânzărilor, pentru a convinge consumatorii

să încerce produsul şi să încurajeze repetarea cumpărării.

O atenţie aparte se va acorda tehnicilor de poziţionare la raft în vederea asigurarea

vizibilităţii produselor.

De asemenea se vor practica oferte speciale.

B.4. ANALIZA SWOT

Page 13: 59511013 Avicola Buzau

 Reprezintă acronimul pentru cuvintele englezeşti „Strengthts” (Forţe, Puncte forte),

„Weaknesses” (Slăbiciuni, Puncte slabe), „Opportunities” (Oportunităţi, Şanse) şi „Threats”

(Ameninţări). Primele două privesc firma şi reflectă situaţia acesteia, iar următoarele două

privesc mediul şi oglindesc impactul acestuia asupra activităţii firmei

          

           B.4.1.ANALIZA MEDIULUI  INTERN:

PUNCTE FORTE: PUNCTE SLABE:

Produs:

· Gamă variată de produse, corelată cu

tendinţele de consum

· Calitate ridicată, produse ce vor respecta

cele mai noi standarde în materie de

calitate şi siguranţă alimentară

· Tehnologii de ultimă generaţie utilizate în

procesul de abatorizare

 · Termen de valabilitate redus în comparaţie

cu produsele congelate (produse cu un grad de

perisabilitate ridicat)

· Lipsa din gama de produse a celor

semipreparate, cu un grad sporit de procesare

şi valoare ridicată mai mare

Preţ:

      · Capacitatea mare de abatorizare şi

posibilitatea realizării economiilor de scară · Preţ peste medie

B.4.2. ANALIZA MEDIULUI EXTERN - PIAŢA:

OPORTUNITĂŢI: AMENINŢĂRI:

· Piaţă cu potenţial ridicat în ceea ce

priveşte consumul de carne de pasăre

refrigerată. Situaţia prezentă a pieţei relevă

un consum scăzut de carne proaspătă de

pasăre comparativ cu ţările dezvoltate din

· Sincope ce pot apărea în aprovizionarea cu

materie primă – pui vii, ca urmare a

dependeţei indirecte de factorii climaterici.

Lipsa materiei prime pentru furaje conduce

la majorarea preţurilor pentru cereale,

Page 14: 59511013 Avicola Buzau

UE (35% comparativ cu 90-95%). Acest

fapt, cumulat cu orientare din ce în ce mai

evidentă a preferinţelor consumatorilor către

acest tip de carne, determină producătorii

să-şi orienteze producţia către acest segment

· Creşterea veniturilor populaţiei, produsele

fiind adresate consumatorilor cu venituri

medii şi peste medie

· Orientarea preferinţelor consumatorilor

către carnea albă în detrimentul celei roşii

· Percepţiile la nivelul   consumatorilor cu

privire la carnea de pasăre: produs dietetic şi

nutritiv

· Consumatorii acordă o importanţă sporită

factorului nutritiv,  comparativ cu termenul

redus de valabilitate (principalul dezavantaj

al cărnii refrigerate).

·Preocuparea crescânda a populaţiei pentru

calitatea hranei pe care o consuma - carne

proaspată şi conformă normelor UE

· Amplasarea în Buzău, judeţ cu un deficit

relativ ridicat de locuri de muncă şi o rată a

şomajului peste media naţională

producătorii de carne de pasăre fiind şi ei

sa-şi majoreze majoreze preţurile sau să

lucreze cu profitabilităţi mai scăzute.

Majorarea preţurilor la produse finite poate

afecta percepţia consumatorilor şi dăuna

imaginii producătorului

· Episoadele din trecut de gripă aviară şi

epidemia de pesudopestă aviară sau boala

de New Castle au pus o amprentă negativă

asupra producţiei interne de carne de pui. În

aceste condiţii, orice ameninţare de acet fel

poate duce la scăderea drastică a

consumului intern şi la blocarea

exporturilor.

· Importurile mari (cca. 40% din consumul

total) care se realizează la preţuri scăzute

· Cantitatea mică e exporturilor realizate şi

la preţuri foarte scăzute având în vedere

sortimentele superioare exportate

· Concurenţa concentrată, 75% din

producţia naţională fiind realizată la nivelul

a 19 competitori.

C.  PLANUL MANAGERIAL

  

  C.1 DESCRIEREA ECHIPEI MANAGERIALE: 

Page 15: 59511013 Avicola Buzau

  Conducerea operativă a societăţii este asigurată de o echipă echilibrată şi bine închegată,

cu experienţă şi succese înregistrate în activitatea anterioară. Singurul nou membru al echipei

este domnul Paraschivescu Gabriel ce va ocupa funcţia de asistent manager. Componenţa acestei

echipe se prezintă astfel:

 a).  Stanca Bogdan – (46 ani) -  presedintele consiliului de administratie, ocupă  această

funcţie încă din anul 1991. De profesie economist (absolvent al facultăţii de Management al ASE

Bucuresti) are o experienţă de aproximativ 23 ani în economie.

b).  Ion Nastase – (45 ani)- director general ocupă  această funcţie încă din anul 1996. De

profesie economist (absolvent al facultăţii de Management al ASE Bucuresti) are o experienţă de

aproximativ 20 ani în economie.

Pentru al stimula şi a-i răsplăti eforturile depuse până acum i-au fost atribuite 6% din

acţiunile societăţii SC AVICOLA BUZAU S.A. Toate referinţele de la locurile de muncă

anterioare sunt excelente.

c). Meleaca Gabriel – (38 ani)- director economic, ocupă de 2 ani această poziţie în cadrul

societăţii. A absolvit Facultatea de Finanțe-Contabilitate din cadrul ASE Bucureşti şi este

membru CECCAR de 10 ani. Dispune de o experienţă de 15 ani în domeniul său de activitate,

din care 4 ani – şef contabil la S.C. Danubia SA şi 4 ani Director economic la S.C. Best Food

Company producţia alimentară.

d). Tulei Claudiu – (36 ani)- director de marketing, deţinând această funcție de la

înfiinţarea societăţii Absolvent al Facultăţii de Comerţ din cadrul ASE Bucuresti, deţine titlul de

doctor în marcheting şi are o experienţă în domeniu de 12 ani. A lucrat ca Director Relaţii

Publice al Balantine’s Romania SRL și 5 ani ca Director de Marketing al SC CARGILL-

CEREALE SA.

e). Paraschivescu Gabriel – (34 ani)- asistent manager al SC AVICOLA BUZAU S.A, a

terminat Liceul Economic nr.5 şi e licenţiat a Fcultății de Economie Generală din cadrul ASE. A

lucrat timp de 5 ani ca administrator al SC ATFAB SRL și 4 ani ca Drector de Marketing al unui

hotel de 3 stele din captală. Ca administrator de societate a reuşit ca prin reorganizarea

Page 16: 59511013 Avicola Buzau

personalului o nouă politică de marketing şi reamenajarea incintei să atinga o cifra de afaceri

foarte mare.

C.2 CONSULTANŢII  - CHEIE

De-a lungul timpului S.C. AVICOLA BUZAU  SA şi-a consolidat o serie de relaţii de

consultanţă cu persoane fizice care, prin experienţa şi specificul activităţiilor, contribuie la buna

desfăşurare a afacerii. Printre cele mai importante persoane ce fac parte din această categorie se

numără:

C. Gheorghe – expert contabil şi inspector al Administra ţiei financiare – consiliază firma

în interpretarea corectă a legilor financiar-contabile şi în calcularea corectă a taxelor şi

impozitelor datorate institu ţiilor statului;

F. Poenaru – expert în Ministerul Agriculturii şi Alimenta ţiei Publice – colaborează cu

societatea pe domeniul obţinerii licenţelor pentru preparatele din ofertă  

B. Tohaneanu – avocat, membru al Baroului Bucure şti şi component al Consiliului

Uniunii Avocaţilor din Romania. Are o experienţă de peste 15 ani în consilierea juridică a

activităţilor comerciale şi colaborează cu societatea în rezolvarea tuturor problemelor juridice,

întocmirea contractelor şi reprezentarea eventuală în justiţie.

  

C.3 PROPRRITARII AFACERII:

Bazele acestei afaceri au fost puse în anul 1991. Structura şi volumul capitalului social au

variat în timp. La data întocmirii planului de afaceri structura capitalului social este următoarea:

ACTIONAR NR. DE

ACTIUNI

VAL

TOTALA

ACTIUNI (LEI)

%

 SC AAYLEX TRADING SRL   282.469.059 28.246.906 66,06 %

Page 17: 59511013 Avicola Buzau

PERS FIZICE SI

JURIDICE

145.137.206 14.513.721 33,94%

TOTAL 427.606.265 42.760.627 100,00 %

C.4 POLITICA DE MANAGEMENT A RESURSELOR UMANE:

Programul de recrutare şi verificare a personalului se va derula conform precizărilor din

planul opera ţional. Recrutarea personalului se va executa prin colaborare cu firma de recrutare şi

plasare a forţei de muncă Zenith Recruitement.

Întregul personal va fi angajat cu carte de muncă, remunerarea sa se face prin salariu fix şi

se vor acorda prime cu ocazia anumitor evenimente sau obţinerii unor rezultate deosebite.

Evoluaţia salarială şi primele se vor corela cu rezultatele individuale ale fiecărui angajat.

Politica de management cu privire la resursele umane presupune programe de pregătire

comună a angajaţilor celor două abatoare, începand din perioada de acomodare şi verificare a

persoanelor nou angajate.

D.   PLANUL OPERAŢIONAL

   

  Etapele operaţionale ce vor defini implementarea planului investiţional sunt cuprinse în

diafragma următoare:

Operaţiuni  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Proiecte, aprobări, avize

X X

Amenajare spaţiu

X X

Achiziţie mobilier utilaje, autovehicule

X

Page 18: 59511013 Avicola Buzau

Transportul, montarea şi probele utilajelor

X

Recrutare şi angajare personal

x X

Instruire şi verificare personal

X

Inaugurarea abatorului

X

   Amenajările necesare vor fi realizate de firma  SC HEIN ROMÂNIA SA, societate care

dispune de o experienţă de peste 11 ani în astfel de activităţi.

  Activitatile de marketing şi promovare vor fi conduse de domnul Claudiu Tulei, actualul

director de marketing al societăţii.

  Utilajele necesare abatorului vor fi achiziţionate de la furnizorul S.C. Onix S.R., care în

urmă unei selecţii de ofertă (5 ofertanţi) a produs cel mai bun raport calitate/preţ pentru dotarea

abatorului la capacităţile planificate.

  Programul de funcţionare al abatorului se va desfăşura între orele 06.00 – 22.00, în două

schimburi a personalului.

  Structura personalului noului abator, precum şi nivelul de salarizare aferent se prezintă

astfel:

Poziţie Număr Salariul individual net

(ron)

Șef abator 1 1000

Muncitori calificati 15 750

Muncitori necalificati 10 650

Personal de curățenie 4 600

Șoferi-distribuitori 6 800

Page 19: 59511013 Avicola Buzau

    

Pentru recrutarea şi angajarea de personal ce dispune de abilităţile şi experienţă necesară

atingerii parametrilor solicitaţi de conducere au fost câte 2 luni. În scopul limitării riscurilor se va

mai aloca o luna pentru acomodare şi verificarea competenţei personalului.

  Imediat după finalizarea invenstitiei vor fi făcute toate demersurile necesare pentru

extinderea poliţiei de asigurare încheiate de societate şi asupra noului restaurant.

  

  

E.   NECESARUL DE FINANTARE

E.1 DESTINAŢIA FONDURILOR:

Pentru realizarea proiectului de investiţii, ce consta in constructia unui nou abator

societatea indentifică un necesar de finanţare de 300.000 USD, suma care se argumentează

astfel:

Alocări fonduri Suma

-achiziţie imobil cu destinaţia abtor, din care:

-Teren (300 mp; 80 USD/mp)

-Construcţie (250 mp; 400 USD/mp)

-amenajări

-utilaje

-autoturisme pentru livrări (3)

124.000 USD

24.000 USD

100.000 USD

110.000 USD

55.000 USD

25.000 USD

Total necesar 314.000 USD

Acoperit de surse proprii 14.000 USD

Page 20: 59511013 Avicola Buzau

Necesar de finanţare 300.000 USD

   Pentru imobilul în care se va amenaja a abatorul,  SC AVICOLA BUZAU SA a plătit

deja un avans de 14.000 USD, aproximativ 11.3% din valoarea sa.

   Valoarea amenajărilor rezultă dintr-un deviz antecalculat de societatea ce va efectua

aceste lucrări. Sumele necesare achiziţionării utilajelor autoturismelor şi mobilierului sunt

conforme cu rezultatul selecției de ofertă şi studiilor de piaţă efectuate.

  

E.2 MODUL DE FINANŢARE:

Se intenţionează ca necesarul de finantare astfel obţinut să fie acoperit  prin obţinerea unui

credit din partea unei instituţii specializate. Previziunile financiare s-au făcut sub premisele

obţinerii unui împrumut pe termen lung de 300.000 USD, a cărui rambunsare se va face în 3 ani

prin rate egale și dobândă calculată la sold. Rata dobânzii creditului în valută ce a fost utilizată în

proiecțiile financiare este de 12%.

E.3 MOMENTUL FINANŢĂRII:

Datorită timpului scurt în care se va efectua investiţia, creditul se va trage într-un singur

an, mai exact în primul trimestru al anului N+l, după cum urmează;

a.                   313.500  lei – în luna ianuarie

b.                  313.500  lei  - în luna februarie

c.                   228.000  lei – în luna martie

E.4 BENEFICIULUI FINANŢATORULUI:

 Pentru suma împrumutată (300.000 USD) instituția creditoare va primi o dobândă la sold

de 12% pe an. Conform programului de rambursare a împrumutului, până la momentul

Page 21: 59511013 Avicola Buzau

recuperării totale a sumelor avansate, finanţatorul va încasa o dobândă totală de 176.130 lei

(aproximativ 61.800 USD, pentru un curs al dolarului de 2.850 lei/$).

În plus, SC AVICOLA BUZAU SA va garanta împrumutul primit printr-un contract de gaj

şi ipoteca asupra activelor societăţii. Evaluarea acestor active dovedeşte că garanția constituită va

fi suficient de acoperitoare.

F.    PLANUL FINANCIAR

În corcondanţă cu studiile financiare ale intervalului N-2 – N, sinteza indicatorilor de

apreciere a evoluţiei afacerii pe perioada anterioară este prezentată în tabelul următor.

Denumire indicator N-2  N-1      NINDICATORI DE LICHIDARE

Lichiditate globalc

(Active circulante/Pasive curente)

0.95 1.26 1.21

Rata rapidă a lichidittii

(active curente- stocuri)/obligaţii curente

0.43 0.43 0.22

Perioada incasarii clientilor

(clienti/cifra de afaceri * 365)

26 19 10

INDICATORI DE SOLVABILITATERata datoriilor (Total datorii/Total active) 38.69 27.78 30.53

Levier Financiar

(capital propriu/ total active mai puţin datorii curente nete)

88.57 94.38 98.03

Rata de acoperire a dobânzilor

(Profit inainte de dobanzi si impozit/Dobandă)

3 13 2

PROFITABILITATEA SI

RENTABILITATEA CAPITALULUI

Eficienţa capitalului disponibil

(profit înainte de dobânzi si impozit / capital disponibil)

7.44 20.58 4.54

Eficienţa capitalului propriu 5.5 18.5 2.1

Page 22: 59511013 Avicola Buzau

( profit net(pierdere) / capital propriu

Rata profitului operaţional

(profit inainte de dobanzi şi impozit/venituri din exploatare)

3.51 9.76 2.55

Rata profitului net

(profit net/ venituri totale)

2.27 8.25 1.14

Rata activelor totale

(profit inainte de dobanzi si impozit/ active totale)

5.13 14.98 3.08

Sinteza planului de rambursare anual este prezentată în tabelul urmator:    

                                     

                                                                                             -lei-

                                                           An N+1

Explicaţie Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Tota

l

Rambursare

Dobânzi

Anuităţi

0                                         

17.955

17.955

0

25.650

25.650

85.500    

24.795

107.730

85.500      

22.230

107.730

171.000

90.630

261.630

An N+2 An N+3

342.000

 63.270

405.270

342.000

22.230

364.230

Page 23: 59511013 Avicola Buzau

   Transformarea în USD a acestui program de rambursare s-a făcut la un curs valutar de

2.850 lei pentru 1 USD si se prezintă după cum urmează:                                                       -

USD-

                                                          An N+1

Explicaţie Trim.I Trim. II Trim. III Trim. IV Total

Rambursare 0 0 30.000 30.000 60.000

Dobânzi 6.300 9.000 8.700 7.800 31.800

Anuităţi 6.300 9.000 38.700 37.800 91.800

An N+2 An N+3

120.000 120.000

   22.200 7.800

142.200 127.800

Creanţe:

Creanţele vor avea valori relativ mici şi vor reprezenta în principal drepturi neîncasate de la

firmele către care se prestează servicii de catering. Specificul activităţii permite recuperarea

creanţelor de la clienţi în marea majoritate a cazurilor la termene mai mici de 30 de zile de la

data facturării.

Nivelul disponibilităţilor băneşti:

Aşa cum reiese din „calculul fluxurilor de lichidităţi”, acesta indică o situaţie echilibrată la

nivelul trezoneriei fără descoperiri de cont şi fără pericolul unor dezechilibre monetare pe

perioada de previziune. Excedentul de trezorerie anual este repartizat către dividende.

Politica de obţinere a creditului-furnizor:

Neachitarea imediată a datoriilor către furnizori constituie o politică ce se va menţine şi pe

viitor, având în vedere faptul că aceştia sunt în relaţie strânsă cu firma.

Impozitul pe profit:

Page 24: 59511013 Avicola Buzau

Acest element s-a calculat utilizând o cotă de impozitare de 25% pentru întreaga perioadă de

previziune.

Capitalul social:

Valoarea capitalului social va rămâne constantă pe parcursul celor 4 ani previzionați.

 

CONCLUZII

În urma paşilor parcurşi în prezenta lucrare, se reliefează faptul că planul de afaceri

constituie un instrument indispensabil întreprinzătorilor ce construiesc o afacere sau caută

parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau instituţii de finanţare,

instituţiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte de investiţii, gestionarilor de proiecte in cadrul

aşa-numitelor “incubatoare de afaceri”.

 Din cele prezentate in Capitolul I reiese ca planul de afaceri pate fi comparat cu o hartă

rutieră: vă arată unde se află firma şi  unde se doreste să ajungă.

Deoarece planul de afaceri are rolul de a prezenta afacerea în faţa destinatarului, stilul de

prezentare a planului trebuie urmărit cu atenţie. O scriere confuză sugerează o gândire confuză.

Rezultatele bune ale unei planificări valoroase vor fi compromise printr-o prezentare

necorespunzătoare. Limbajul folosit trebuie să fie clar, direct, evitând stilul pasiv şi detaliile

excesive.

Ca urmare a creşterii continue a cererii pentru produsele oferite de  S.C AVICOLA

BUZAU S.A., s-a hotărât deschiderea unui nou abator care vine în întâmpinarea tendinţelor

pieţei. Astfel misiunea societatii sus-mentionate, este de a transforma în realitate aşteptările

clienţilor legate de calitatea produselor şi a serviciilor şi de creativitate, să înfrânga orice barieră

în satisfacerea consumatorilor.

Page 25: 59511013 Avicola Buzau

Programul de recrutare şi verificare a personalului societatii AVICOLA BUZAU se

desfăşoara conform precizărilor din planul opera ţional. Recrutarea personalului se va executa

prin colaborare cu firma de recrutare şi plasare a forţei de muncă Zenith Recruitement

Politica managerială cu privire la  resursele umane presupune programe de pregătire

comună a angajaţilor celor două abatoare, începand din perioada de acomodare şi verificare a

persoanelor nou angajate.

Pentru realizarea proiectului de investiţii, ce consta in constructia unui nou abator

societatea AVICOLA BUZAU a indentificat un necesar de finanţare de 300.000 USD.

Valoarea capitalului social  rămâne constantă pe parcursul celor 4 ani previzionați.

Luând în considerare întreaga desfăşurare a planului de afaceri pe care l-am alcătuit şi

detaliat în prezenta lucrare, concluzionez că indicatorii economici calculaţi în ultimul subcapitol

sunt favorabili pentru acordarea creditului bancar solicitat.

Anexa 1

GAMA DE PRODUSE  A S.C AVICOLA BUZAU S.A (carne de pasăre refrigerată):

              pui grill – 20%;

              piese tranşate de pasăre – 80%.

Gama de

produse:

Mod de

ambalare:

Pui grill

50% - pungi

50% - cutii

Aripi întregi

40% - pungi

60% - caserole

Aripi jumătăţi 50% - pungi

Page 26: 59511013 Avicola Buzau

50% - cutii

Piept dezosat

30% - pungi

70% - caserole

Spate

80% - pungi

20% - cutii

Pulpe întregi 40% - pungi

60% - caserole

Pulpe superioare 100% - caserole

Pulpe inferioare 100% - caserole

         Gâturi 100% - pungi

         Ficat50% - pungi

50% - caserole

Inimi şi pipote

60% - pungi

40% - caserole

Gheare100% - cutii de

carton

         

  Anexa 2

Page 27: 59511013 Avicola Buzau
Page 28: 59511013 Avicola Buzau
Page 29: 59511013 Avicola Buzau

Anexa 3

Page 30: 59511013 Avicola Buzau
Page 31: 59511013 Avicola Buzau

                                                                                                                 

Anexa 4

Page 32: 59511013 Avicola Buzau
Page 33: 59511013 Avicola Buzau

Anexa 5

Page 34: 59511013 Avicola Buzau
Page 35: 59511013 Avicola Buzau
Page 36: 59511013 Avicola Buzau

Anexa 6

Page 37: 59511013 Avicola Buzau
Page 38: 59511013 Avicola Buzau

Anexa 7

Page 39: 59511013 Avicola Buzau
Page 40: 59511013 Avicola Buzau
Page 41: 59511013 Avicola Buzau

Anexa 8

Page 42: 59511013 Avicola Buzau

BIBLIOGRAFIE

1. Joel, Bessis; Dan, Galai;

Lior, Hillel si Philippe Kienast

Planul de afaceri:cum sa concepi si sa redactezi un plan de afaceri, Bucuresti: Societatea Stiinta & Tehnica, 1997.

2. West, Alan Planul de afaceri; traducere in lb. romana de Cristina Muntoiu, Bucuresti: Teora, 1998

3. Marinescu, Paul Management de proiect : teorie si aplicatii : [ pentru uzul studentilor ], Bucuresti : Editura Universitatii din Bucuresti,

2007

4. Lloyd, Richard ; Muth, Hanns Peter ; Gerlach,

Frederick H

Planul de afaceri, Bucuresti : Casa de Editura Capital : Expert, 1997