53458751 Flori Origami

of 15 /15
Prcfatil 'lo{i ct'i prrsionu!i rlc tchuica impituririi hAr- rit'i vol l'i lcrrrrcceli dc llorile origami. Peta- lr'lt' st' irrrputr-rrcsc primele, dupa care incepe ,rr lt'r':r'lrlrr nrut'tcli de crealie: asamblarea lI rlii. lilolilc sunt impresionante prin ele in- '., lt.,l.rr':rrr li rttrti mare succes ca accesorii (1rL'r'rrlii clc clclouri, cta ornamente festlve). t r'lr' rrLri intcrcsante modele prezentate in ,r( ('irslr ( rrtc sunt floriie in tbrmi de glob, r:rR'rr|lti cxcelent ca ornamente suspendate ( (' |)( )t (lccore inciperi, vitrine, fefestre. impaturirea florilor origami este o activitate speciali gi pentru faptul ci posibilitilile sunt inlinite. Recomandam cartea inclusiv gcoli- krr, deoarece materia prima este foarte u$or de procurat (florile se pot confecliona chiar gi dln hArtie colorati de ziar, hlrtie de impa- chetat), impaturirea hlirtiei dezvolta aptitu- dinile manuale ale copiilor, iar produsul fi- nal poate fi un cadou excelent pentru orice ocazte. Spor la munca! Antoruil impdturirea debazd Primii noud pagi sunt identici lr toare moclclele tcu cxteplir Ntferilor, vezi pag. 14). 111 Se pllazi pitratul de hirtie in doua, pe diagonali. 3*4 Se pliazi cele doul co11r-rri pe linia cle mijloc. Materiale Ei unelte l't rrtlu confcclionarea florilor prezentate in r .rrlt' t'slt' ncvoie de urmatoarele materiale ',r rrlt'llt': t lrrrtit' - irr rnagazinele hobby gi in pa- 1 rct rr lii sc comercializeaza o gam| foatle r:rri:rt:r rk' hiirtie de impiturit. Se poate ;rlt'rit'irrtlc Irlirtia clasici de origaml gi r rt' r r r r r r li llrtclc tipurl de hirtie colorata, Irrr'io:rs:r, t rr nroclcle . Se poate folosi r'lrirrl si lrrlrlic clc impachetat, deoarece ;r( (';r l:l :rtt' tttotlclc firatte variate, deosebit de frumoase sau hArtie de calc ori transparenta. *: Lipici - se recomanda lolosirea unui ade- ziv lichid, care devine transparent dupa uscare. Clame - la asamblarea globurllor, petalele se prind cu clame. Foarfeca sau clltter - pentru taierea hirtiei 1a dimensiunile corespunzatoare (in cazul loloslrii cutterului este obligatorie lolo- sirea unul suport de taiat). .i impiturire ahdrtiei - pas cu pas 5,6+7 Se pliazi colprile de-a lungul liniei intrerupte inspre inte- rior. obtinind i::|".i:'"M W* :irlin *@ 8+9 Se deschide stratul superior dc hartie rn dirct lia:age1ii. apoi se pliazihirtit, astfel in- cit si se oblini pe lateral o for mi de zmeu. _tu Se repeta ultima impiturire ;i de cealalti parte, astfel incit si se oblinl un zmeu qi pe acea parte. implturlrea se continud dupa specificr-r1 fiecirei flori in parte, Petali cu o staminit 11+12 Ambele virtr.tri lrlt' ztttt'it'lot :,r indoaie de-a hrngrrl lirriilor 1rt' partea din spate. 13 Daci se lucreazit ttt tttt lilr rlt' hArtie cu felele clili'r'itt', v;rr lrrl se indoaie in jos. La hirtiile de o sittgtttlt t ttl, ,,rt, se omlte aceastll irlrllril rrt tt t'

Embed Size (px)

Transcript of 53458751 Flori Origami

Page 1: 53458751 Flori Origami

Prcfatil'lo{i ct'i prrsionu!i rlc tchuica impituririi hAr-

rit'i vol l'i lcrrrrcceli dc llorile origami. Peta-

lr'lt' st' irrrputr-rrcsc primele, dupa care incepe,rr lt'r':r'lrlrr nrut'tcli de crealie: asamblarealI rlii. lilolilc sunt impresionante prin ele in-'., lt.,l.rr':rrr li rttrti mare succes ca accesorii(1rL'r'rrlii clc clclouri, cta ornamente festlve).t r'lr' rrLri intcrcsante modele prezentate in,r( ('irslr ( rrtc sunt floriie in tbrmi de glob,r:rR'rr|lti cxcelent ca ornamente suspendate( (' |)( )t (lccore inciperi, vitrine, fefestre.

impaturirea florilor origami este o activitate

speciali gi pentru faptul ci posibilitilile suntinlinite. Recomandam cartea inclusiv gcoli-

krr, deoarece materia prima este foarte u$or

de procurat (florile se pot confecliona chiargi dln hArtie colorati de ziar, hlrtie de impa-

chetat), impaturirea hlirtiei dezvolta aptitu-dinile manuale ale copiilor, iar produsul fi-nal poate fi un cadou excelent pentru oriceocazte.Spor la munca! Antoruil

impdturirea debazdPrimii noud pagi sunt identicilr toare moclclele tcu cxteplirNtferilor, vezi pag. 14).

111

Se pllazi pitratul de hirtie indoua, pe diagonali.

3*4Se pliazi cele doul co11r-rri pelinia cle mijloc.

Materiale Ei uneltel't rrtlu confcclionarea florilor prezentate inr .rrlt' t'slt' ncvoie de urmatoarele materiale',r rrlt'llt':

t lrrrtit' - irr rnagazinele hobby gi in pa-

1 rct rr lii sc comercializeaza o gam| foatle

r:rri:rt:r rk' hiirtie de impiturit. Se poate

;rlt'rit'irrtlc Irlirtia clasici de origaml gi

r rt' r r r r r r li llrtclc tipurl de hirtie colorata,Irrr'io:rs:r, t rr nroclcle . Se poate folosir'lrirrl si lrrlrlic clc impachetat, deoarece;r( (';r l:l :rtt' tttotlclc firatte variate,

deosebit de frumoase sau hArtie de calc

ori transparenta.*: Lipici - se recomanda lolosirea unui ade-

ziv lichid, care devine transparent dupauscare.

Clame - la asamblarea globurllor, petalele

se prind cu clame.

Foarfeca sau clltter - pentru taierea hirtiei1a dimensiunile corespunzatoare (in cazul

loloslrii cutterului este obligatorie lolo-sirea unul suport de taiat).

.i

impiturire ahdrtiei - pas cu pas

5,6+7Se pliazi colprile de-a lungulliniei intrerupte inspre inte-rior. obtinind

i::|".i:'"MW*

:irlin *@

8+9Se deschide stratul superiordc hartie rn dirct lia:age1ii.apoi se pliazihirtit, astfel in-cit si se oblini pe lateral o formi de zmeu.

_tu

Se repeta ultima impiturire ;ide cealalti parte, astfel incitsi se oblinl un zmeu qi pe

acea parte.

implturlrea se continuddupa specificr-r1 fiecirei floriin parte,

Petali cu o staminit

11+12Ambele virtr.tri lrlt' ztttt'it'lot :,r

indoaie de-a hrngrrl lirriilor 1rt'

partea din spate.

13

Daci se lucreazit ttt tttt lilr rlt'hArtie cu felele clili'r'itt', v;rr lrrl

se indoaie in jos.

La hirtiile de o sittgtttlt t ttl, ,,rt,se omlte aceastll irlrllril rrt tt t'

Page 2: 53458751 Flori Origami

r 15

,l{rrl,lirr tlrt,:rIt:r st' plilrz:r

l rrr' ',1;rlllir, tlr' ;r lrtrruul lirricil('llll)l('.

('lx'lll lccst pas $1 pe partea)r l:1.

lltrrslriLll din partea dreapta|s(' cu adeziv (marcat curc ligr-rri) $i se lipeste penilriul din partea stange,lI'c1ie segelii. Astfel se rea-t',t o pelala.

W@

Pctali cu trei stamineSc incclte cu prirnii 10 pagi(vcz.i pag. 5), apoi se continuiin f'elul urmitor:

11+12Ambele virfuri ale zmeiekrrse pliazi in fa1ir, de-a lungulliniilor cle indoire (atenlie: indirectir opusa iala de indoireade la petala cu o singuri sta-mini).

13+n4Triunghiul din dreapta se pl-ezd.i.nsprc stinga, de-a iungulprimei linii de indoire.

/'i/i

Petali qi stamini cv antetdSe rncepe cu primii l0 pa;i(vezi pag. 5), apoi se continuein felul urmitor:

11, 12 + l]Partea dreapta a formei de zmeuse pliazd de-a lr"rngul liniei intre-rupte inspre stanga. Se formea-za astfel un mic triunghi in par-tea de sus dreapta, marc:tt ct-l

galben in figura. Acest micrriunghi va dercni maitarzirrantera staminei.

Triunghiul galben se pliaziinspre stinga de-a lungul linieiintrerupte. apoi sc Jepliaza.

Vlrful din mijloc se pliazainjos, in direclia sagelii.

15impirturirile de pe partea

dreapti se repeta gi de partea

stAngi.

.17 + 18

TriLrnghiLrl clirr lrrrllr,:r tlr t',rl,t,rse unge cn aclcziv (nr:rrlrrl r rr

alb in figur:i) ;i st'lipt';tt'lrctriunghiul clin l)ll t(,1 sllIrli,I,

in direclia sigclii,Astfel se obline o stlrnritr:r t rr

antera,Aceasta se cleschiclc rr;or', ir,;irri l

astf'el mai binc ir-r cviclr,lrl:r,

i rt\\t\1iN$\

iNit{

Triierea hiirtiei la climensiuni * Daci, hArtia preferetir nrr

este 1a dimensiunile dorite, aceasta se poate tiia folosirrtlun cutter, tilnd-o pe un suport de-a lungul unui liniar'metalic. Atenfie ca tiietura si fie exacti; doar aga va rcrr;iimpiturirea.

Tipuri de hdrtie - Se oblin flori deosebite daci se utili-zeazihdrtii de culori gi modele foarte variate.

Suspendarea - Florile gata impiturite se pot suspenclucu un fir de nailon aproape invlzibil (vezt pag. 24).

Tciierea hArtiei in pa,trz.r - Exista multe posibiliteli penlru

^ teia o hirtie in sferturi. Patratul se pliazi in doui, rrp, ,r

din nou in doui. Se despituregte hlrtia gi se ageazi pcun supoft) dupi care se taie cu ajutorului unui cutter,foloslndu-ne gi de un liniar metalic.

Se repeti pasul anterior qi de

n:rrler stjnga. Asrfel se ohrineo fbrmi de patrat.

16+17Daci se lucreazi cu o hirticcu fele diferite, virful se in-doaie in jos.

La hirtiile de o singura culoare,2rcest pas se omite.

18+19Triunghiul superior din parteadreapti se unge cu adeziv (mar-t at t u alb in ligurj r Si se ljpe)rein direclia sigelii de triungl-riulsupcrior drn p:rrtel stangi.

Page 3: 53458751 Flori Origami

isir ilrl)lllfca cupci flofalc

" ( ) l:rluli l lxrtlllci cstc (url)11

r lronrllrlli, lt('cllstll vl lliLlnSer crlr'rior'. (,clclultc tloui pirlirt( rirl(' sunl cgxle iii lormeaz:a,rtr' r rrr llirrrrghi. l)e suplaf)ta

' , t,,r.r \( .rIlit lr atlczir. lpoir' li1rL'sc tloulL petale. Se intro-rrr't rrrr rlcgct in interiorul peta-'i 'ri st' rrpusr'r Lr$or. Pane la usca-

I'r'l.rlr'lt' :t' princl ( u o clama.

Sr' lipesc trei petale.

. lnrrinte de a lipi cea de-airtrr l)etali, celelalte trei se lasiI s(' Usuce bine. altfel petalele:ri :i siL alunece., lrlrr's1s cea de-t l)ittta. aloiItirnl petali.

Asamblarea globului floral

1" Pentru confeclionareaunui glob floral e nevoie de12 cupe de flori formate dinclte 5 petale.

2. Se pun doui flori una lingicealalti, astfel incit cate douipetale si stea perfect unain spatele celeilalte. Pe acestesupralete sc aplit i atlezrv.apoi pini la uscare petalelese prind cu clame.

3. A treia floare se lipegte inrnod asemanitor, dar de am-bele flori, adica aceasta se

va ata$a de celelalte cu patrllsuprafele de lipire. Pini lar-rscare, florile se princl cuclame.

4. Se lipe;;te $i a patra floare inmod asemanitor.

5, Ornamentul se completeazacu inci doui cupc cle floare,oblinind astfel o jumitate deglob format din $ase flori.

5. Aceasta este o veclere dinspate a jLrmitllii de glob. Dacimai tlirziu dorim si snslrendimglobul, la acest pas se lipe;teo bucati cle a1a sau un flr de

nailon pe spatele florilor, a6a

cum se vede in imagine.Atenlie ca firul si ajungi peo larle intre doui petale. irrpe cealalti parte pe un vArfcle petala. Firul poate fi dublu.Dupi terminrrer globrrlui. pe

fir se pot ingira, dupi preferin-ge, mirrgcle sau altc elementcdecorati.nc, caz in care firul tre-

buie si aibi cel pulin 80 cnilungime.

7. Ultimele gase flori se prinddeocamdatir cu clame, nu se

life\( rnct. L:r atasrler ultjme-lor doua flori, se prinde intllio petali cu doui clame.

llrm'itoarele doui clame nuv{ )r fi prit)se,lc ptt:rlrlc tlinclreapta sau dln stanga. ci pepetala din partca dc viz:.tvi,

Din imagine lipsegte doar ulti-ma floare. Petalele vizibile parplltt. tllr J( rJ5la se dlltltclzarigiditiqii dupi ataqare.

Clamele verzi princl ultimelepetale de restul globului,

L Se prinde q;i ultima floare.Aga cum se vecle in imagine,ultina floare trebuie ugor intinsn, lirgiti, pentru ca peta-

lele sa se culce perf'ect unapestc cealalti. l

9, Acr-rm se poate aplica ade

zivul. lipinrl int:ri pct:rlrl. sitrr

ate fag in fa1ii. fiecare petalzr

prirrzindtr sc ctt cate rlotticlame (in figura, clamele roz)

$i urmitoarele doui perechidc petale sir fie situate falir infati, prinzlndu-le pe fiecare

cr"r cltc rlorlt t l:rltt'. St' t ot ltlrt

rincl 1tc littttl lortlt'pt l,tlr'll Il,'riftrr.

10. Clamele se indePrttlt'rrz;tdoar clupa ce globtrl s-ll Lls(:ll lrl

totalitate,

tltilizare - Firtrl tlt'suspensie Poatc Ii

prins pi in alt nlotl(;vezi pag.21).

Florile arate ex('('l(' I I I

ca $i ornamentc lx'mese festive, sllslx'l I

clate in vitrine, 1lt'geatnuri, in calltt' tr',

ca decor Pe cr-ttii tlt'caclouri. Pot collsl il I li

cadouri drigtrlc'tlt'Ziu:r femeii.

":|d\l

Page 4: 53458751 Flori Origami

{':t.\i

E

N

lrluri lili:rchii

i l,rr, lt.rrtir' r iolr,l t u ntoclelc,|'orl rr..10)(l0(llt{r Irrtr rr:r1l('lr' tlt' nisilt r-rcgre,

tl l., tlltlI'r'r lt' :tllrt'. A l2 tttrttliir trrt'1:tlic violcI,A 1,2 mnt,.il)( rr lunginre

Aceste flor"i rlau o nota cu totulaparte unei mese.fbstiue,

Se pot aseza pe farJurii saw

clirec[ pe fala de masci.

AtaSandu,Ji-se ciite un firmetalic, acestea se pot a;ezasi inlr-o uaza.

DiametruCirca 12 cm

impiturire1. Pcntrr.r inccput, hirtia se taie in patru.Se inpituresc pentru flecare floare in parteclitc 12 petale cu Llna sau cloui stamine (vezipag 5,6).2. Se lipesc Aasc petalc una de cealalti, dupicare in spafiilc clintrc c1c sc lipesc inci qase

petale, clc jul irnprejur.3. in final, sc lipesc qase mirgele negre infbrmi de cerc pe st:rmine. in rnijlocul ccrcu-1r.ri cle mirgcle se lipeqte o perla a1bi.

.NN\\NN\t|

t\

Page 5: 53458751 Flori Origami

Itloare a feficirii*.S (.irr 2i) lrrrt. hirtic albrstru-

I clcschis, albastru mediu ;i rur

"N to:rz.-0gm.l0xl0tm

i lJ but. rnirgclc din plasrit.

N rllrrsllll-dc'5.his. mate.- A 10 rnrnil, I'1[x1gsn albastrl in formi de

picatura, 4,7 x2,8 cm!r Atzi de brodat albastru-inchis,

80 cm lungime

DiametruCupa florii, circa 8 cmGlobr-rl fkrral, circa 15 cur

impiturire1. Se in'rpaturcsc din fiecare culoare cAtepatru flori cu cate cinci petale cn o staminli(vezi pag. 5), dLrpi care sc asambleazir globul(r,ezi pag. 8).2. I']e mijlocul llorilor se lipeqte clite o mir-gea albastru-deschis. Se ia pe llrul de brodato margea albastrudeschis care se lipegte cuacleziv sau se lac l'rai n'iulte nodr-rri pefrtrLla evita alunecarea mzirgelei, apoi pe capatull'irului se ia ntargear-ra in forma de picituni.

{

dil

"H#fl' rE;,

fllrt

fIl

,N

\\tu

\14

culorile se pot schimba dupa pre.ferinle. Daca globul se asanLbleaza dintrei culr.tri d,i.ferite, nu se poate euita aldturarea a clouaflori de aceeasiculoare. Dacci se impdLurescflori clin sase culori diferite, ad,ica se |tliaza10 petale dinfiecare culoare, se oblin dowaflori cl,intr-o culoare. in acestfel,la asamblarea globului nu L)ot'ajunge doua culori iclentice una rdngacealaltci. se poate incerca asamblarea globului si clin cinci culori d,i"ferite.

Page 6: 53458751 Flori Origami

s,l$

,N

N

N

\uferi

l"i Ilirtie acqua alba, 65 g/n',20x20cm

) i;r rrre trurrli;r lkrrii, circa 13 cm

rnpiturire( r)tr'u cl.r florile si nu fie prea mari, h/irtia se

iit irr 1>atru (10 x 10 cm). Fiecare floare va\ (':l f llpte petale,r 2.5e pliazi pitrimea de hArtie pe diago-

,rl:t.

3. Collurile din stlinga gi din dreapta se ri-dici pe varfr.rl triunghiului de-a lungul linieiintrerupte, apoi se depliazi.4. Se pliaza colprile cle ambele pirli pe li-niile de indoire obflnute la pasul anterior.

5. Cele doua vlirfuri laterale obtinute se

indoaie in jos pe liniile intrerupte, apoi se

despituresc.6 + 7.Pe suprafala pirgii din dreapta se apl1-

ci adeziv pe locurile narcate in figura, dr.rpa

care se lipeq;te pe partea stinga, in direclia sa-

gelii. Antera staminelor se obfne dupi lipi-rea celor gapte petalele una de cealalti. Sta-

minele se deschid u$or cu ajutorul degetelor.

i:iti::

,

"",-' tr*r${qt, dhrl

i:,I I tttt I ./

[email protected]

M@ W7

Page 7: 53458751 Flori Origami

Floarea viselor

lli (g 5.r.. petale roz cu picilele,70 g/m', 15 x 15 cm

DiametruCupa florii, circa 12 cm

G1obu1 floral, circa 22 cm

impiturire1. Se ln'rpaturi 12 flori fornate din clite cincl

petale (vezipag 5,8).2. Se asambleaza g1obul din llorile impiturite(.vezi pa,q. 8).

rMr"'ii

*dSlm

rdfffi

iiJ

{!f

N,s*.t\

N

N

,i

I

.ffiTsNu

W*

;r?

t\

il

Floare de primfvarl

+:r Cete 12 buc. de hirtie cu douanuanle de galben, doua nuanlede verde gi de culoarea Pierslcil,70 g/m',10 x 10 cm

r* Paiete din plastic c1e culoarea

topazului, A 5 mm

s.st\

d

.t\\sN

DiametruCupa florii, circa 8 cm

Globr-rl floral, circa 15 cm

impiturire1. Se impltura pentru fiecare floarc pt'lrrlt'cu trei stamine de cinci culorr diferitr'(r't'zipag 6).

2. Se lipesc petalele una de cealaltir. ( ik rl rr rl

flora|(vezipa,q. 8) se poate conf'ecfiorrrr

dintr-o singura culoare sau cu o altit c'orrrlri

nalie de culori.

3. in final, se lipesc paietele pe mijkrrrl lI rr il,

P#W.WffiSffi

.ilN$N' WfiS

Sr,

\liiahl

,rffi

Page 8: 53458751 Flori Origami

k.1\

'\t'\\

\N,\'

likllrrca - stea

(,lrlt' l0 lruc. hirtic transparentiri:tll', tr,t. Po1'1oq11lic 5i royic.tJ l/nr', l0 x 10 cm

Daca se lucreazd cu;ase culoricliferite, se impdtura cate10 petale clin fiecare culodre,

astfel se uor obyine cate d,oucl

.fktri iclentice, ceea ce inseam-na ca la asamblarea globului

floral nu uor ajunge una lan-gu ultu dorra.flori cla uceeasiculoare.

DiametruCupa florii, circa 8 cmGlobul floral, circa 15 cm

impiturire1. Toate florile sr:nt alcituite din cite cincipetale (vezipag. 5). Pentru a obgine o formafrumoasa de stea, petalele gata impatulitese pliazii pe lung.Astf'el petalele nu vor fl curbate, ci unghiu-1are.

2. Se impituri cite patru stele din fiecareculoare. Tnainte de a aplica adezlvul, se iauclor-ri flori gi sc vcrilici daca se potrivescperfect.

3. La asamblarea globulr-ri floral (vezipag. 8),nll se poate evita ca doui flori de aceea;icr-rloare si ajr,rngi una lingi ccalalti,

.

'rll

rN

!\\,\

Page 9: 53458751 Flori Origami

u-lllir-uita

(,rrtr' fi lrLrr'. hirtie cu fele det r rloli rlilclite, albastru-deschis

;i irrt lris, 70 {n',20 x 20 cm

DiametruCirca 10 cm

impiturirePentru ca florile si nu fie mult prea mari, inainte de pliere hirtiile.se taie in patru (10 x 10 cm).Fiecare floare va avea cate opt petale.1. Petala gata lipita se pliazi pe lung. Astfel petala nu va fl curbata,ci r-rnghiulara.

2. Se aplicii adezivr-rl pe porliunea evidenliati cu rogu.

3 + 4. Se lipesc petalele pe rlincl una de cealalti.

Page 10: 53458751 Flori Origami

\t,stss

N

lierrmec oriental

l)i:urrctrut .rr1r:r llolii, circa 12 cmi ik rlrrrl llolal, circa 22 cm

i , (iilc' l5 buc. l-rArtie violet qi por-loc'ulic cu r.noclele gi cu picilele,70 gy'rn', 15 x 15 cm

Impiturire1. Se pliaza cdte trei flori cu clte cinci petaledin fiecare culoare (veztpag.6).2. Se asambleaza globul floral (vezi pag. 8).

Florile se pot realiza Si dintr-oalta combinalie de culori Simodele.

Page 11: 53458751 Flori Origami

Floare in alb qi negru

60 br-rc. hlrtie alb-negru cumodel, imprimata pe o singuraparte 120 g/m',75 x 15 cmMargea de lemn, Z B mrlAqa de brodat neagra

.N

.NNs

.[I

\\N

l)iametrut )uyrl l'lorii, circa 12 cmt ikrbtrl floral, circa 22 cm

irnpiturirel. l)atoriti faptr,rlui ci hirtia este imprimatal)(' () llarte, se poate alege care dintre fete:rr irrszi mai mult in evidenli in globul flloral.I )rrt'li dorim petale cu model, coala de hir-tit' sc aseaza cu partea imprimata in sus.In plezentarea modului c1e impaturire:r lrctalei (1ezi pag. 5), partctimprimativrr corespunde lelei galbene, iar cea albi1t'tci roEii.

2. Petalele se pliazaconform clcscrierii c1e

la pag. 5, apoi florilesc asambleazi in formacle glob dupa pa;;ii pre-zenl'rIila pag. B. Dinmoment ce virfi-rrilepetalelor se taie, vom aveao deschizituri de I cm

3. Dupi lipirea a.,sase flori, se iq;irape firr-rl de brodatmirgcaua;;i se in-trocluce in cleschi-ziluti, a$a cum se

vede in imagine.

clame pi.na la r,rscare

Urmitoarcle percchide clame vor

t;l

';l

l,:r. "j\, :.:: \'l\.

/,,,1,11:L,irru..,,1ii

" 'rrllfilli l

q" 'i

t. s*

W\e;" jh#lxtS

ffits

s"Lird$'frF,' ,ffifl- "i%

'{L

+,A//'d{.$rlY

;.,,

$'1't ,.:l-l---'

dK"

',,.'.{,,Is!r,, ;1$.4r:

{#$*--1'".':..rftw}sr."f 'ri;:),,,:t:$

"!

{r#*il'iHsM\tR'v

m,{'te}.* '' ;ilil' , ;l* -['

"l

i.drd f..tsiN

t,-,, "+lr ,

-, ."r k' :?tffn

.i4'5rr."*ii*

* il1 1

ry..'h

.4*

',@gs"'p" \"'-'l%-*S.

*il3si, {t \

ltnl)orlanL aceastii hlrtie se impaturegte mal.q,r'cu, deoarece este mai groasa. Partea cearrrrri clilicili este plierea vArfului dc jos de pe-trrlir. De aceea, cel mai simplu este sa se taie0.5 cm din vArf inainte sau dupi lipirea peta-Iclor. Pentru fiecare floare se pllaza cinci pe-tlrle cu cite o stamina.

*r"a {F'&,.r.qF ..

-i

*Y

4. Se lipesc qi uldmelc 6ase flori. La asan-blarea ultimei flori nu trebuie sii ne spelelaptul ci locul rarnas pare n'rult prea marepentru o floare. intai se lipcsc clor_ra pctalesituate fali in fagi, prinzancluJe cu cAte doua

Page 12: 53458751 Flori Origami

Fiazl de soare

* 60 br-rc. hirtie galbenape fagiEi portocalie pe dos, 70 g/m',15x15cm

rir 12 buc. margele glefuite galbe-ne,A 1cm

r; Margea cub galbena,2,5 x2,5 cm

il Ap de brodat galbena, lungime1 m (pentru suspendare),20 m (pentru ciucure),50 cm (pentru elaserea ciucure-lui), 20 cm (pentru suspendareaciucurelui)

DiametruCupa floril, circa 12 cmG1obu1 f1ora1, circa 22 cm

impiturire1. Floarea e alcatuita clin cinci petale (vezipag 7) Hlirtia se impituregte agezlnd-o cupartea galbeni in sus. Daci se pliazi in doui

N,s$$.\\\N

N

(vezi pag. 5,.fig. 1'1, se obline un triunghiportocaliu. Se urmeazi paqii pAni Ia.fig. 18,

apoi se asamlleaza florile cu cinci petale.2.Urmeaza alcituirea globr-rh-ri, format din12 f\ori. Mijlocul florilor se orneazi cu citeo mirgea glefuiti.

3. Se ingiri pe fir mirgeaua cub, apoi ciucu-rele, astfel incllt distanla dintre glob gi ciucu-re si fle de 5 cm. Cubul se trage ugor in jos,

ca sa acopere nodul.

Ciucurele1. Se infiqoari firul de a$ (galbeni) de

50 de ori in jun-rlunei carli cu o 1i1ime de20 cm (50 x 40 cm : 20 m). Apoi, firul lungde 50 cm (verde) se trece prin fasciculul gal-

ben gi se prinde cu un nod.2. Fasciculul se di jos de pe carte Og 1),

apoi se prinde de jur imprelur cu un fir lungde 1 m (evidenliat cu ro$u in figura).Firul rogu se ageazi peste fasciculul galben(fis z).

3. Un capit de flr trebuie sa fie orientatin sus, iar celilalt in jos, in timp se leagio buc1i. Apoi, firul trebuie si arate din nouinspre sus, apoi cu acest capat se leaga strans

intregul fascicul de jur imprejur, inaintindde sus in 1os (1,5 - 2 cm), conform.figurii J.4. CapatLi firr-rlui se trece prin bucla de jos

(fis a)5. Celalalt capat de lir orientar in jos se rragepini cind primul capat dispare in timpullegirii de jur imprelur (ig 5)6. Ambele capele cle iir se raie scurl. apoi se

taie qi capitul fasciculului galben, oblinandin acest fel ciucurele.$$

t6

Page 13: 53458751 Flori Origami

Flori luminoase

{.N

.N

N

N

',l' 1,10 bLrc. hirtie transparenta

lrrrrt<rcalie cu model, 12 g/m',l0x10cm

;r ;g 1rl.,.. fire cu lecluri,cu baterie

DiametruCirca 8 cn'r

impdturirePentru fiecare lloare se pliaza ;;apte petalecr-r cAte cr stamini (vezipag.5). inainte deasamblarea ultimei petale. firul cu lecluri se

eqeaza in mijlocLrl florii, dr.rpi c2lre se lipeqteqi ultima petala,

lli\r"t

lii'ittl

'1,.,,..

,, 1i",.

N'S$t

.N

N

N

'k 60 buc. hArtie roEie cu modeleaurii pe ambele par1i, !0 g/m',20x20cm

Globde Crilciunimplturire1. Se pliazii pentru f iecare floarc rllr ' , r r r

petale (vezipag. O. Este cleoscbil rlt irrrl

tant ca la plierea petalelor incloittrlilt :,,r I

exacte. Se lipesc petalele pentrtl rt li,ttrr,r

florile .

2. Se impituresc in total 12 flori, tlir ,,tt,se va asambla globul lloral (.vez) ltrr,tl. iit

DiametruCupa florii, clrca 16 cmGlobul floral, circa 27 cm

Page 14: 53458751 Flori Origami

{,N

\$$

.s\\N

N

In culorile rCriciunului

{t 60 buc. hlrtie rogu-inchis pe falagi verde-inchis pe dos, 70 g/m',15x15cm

*r; 12 buc. perle rogii, A 8 mm;i 2 buc. mirgele de lemn verde-

inchis, Z 8 mmf) Margea de lemn rogie, Z 1 cm* A1i de brodat roqu-inchis, lun-

gime 1 m (pentru suspendare),20 cm (pentru ciucure),50 cm (pentru legarea ciLrcu-

relui ), 20 cm (pentru suspen-darea ciucurelui)

DiametruCupa florii, circa 12 cmGlobul floral, circa 22 cm

impiturire1. Pentru fiecare floare e nevoie de cincipetale cu antera. (vezi pag. 7). Se ptindpetalele unele de a1te1e pentru a formaflorile.2. Se pliazi in total 12 flori, din care se

asambleazi globul f1oral (vezi pag. B).

3. Mijlocul florilor se orneaza cu clte o perlarogie. Pe firul de sub glob se inglri o margeade lemn verde, una rogie qi inca una verde.Se lace un ciucure (vezi pag. 26), dupa carese leagi pe lirul cu mirgele.

Globwl floral se poate realizanu rloar clin aceste culori spe-

cffice Craciunului, ci Si dincombina[ii de auriu Si argintiu,euentual tn armonie cu culorilepocloabelor bradului sau alemesei.festiue.

'li ,tilril

-ir:'

Page 15: 53458751 Flori Origami

Trandafir

* 60 buc. hdrtieroz,T0 glm'z,

10x10cm* 14 br-rc. margele negre de

1emn, Z B mm* Mirgea glefuita violet,

A I,5 cm* Margea violet in forma

de picaturi, 3,7 x2,2 cm*; Ap de brodat neagra

DiametruCupa florii, circa 8 cmGlobul f1oral, circa 15 cm

impiturire1.. Se pliazi pentru fiecare floare cdtecinci petale (.vezi pag. 6). Se lipescpetalele pentrll a forma floriie.2. Se realizeazain totale 12 flori, dincare se asambleaza globul floral (vezi

Pag B)

3. Mijlocul llorilor de orneazd cu cAte

o margea neagri de 1emn. Se ingiripe fir o mirgea neagra de 1emn, mar-geaua glefuita violet, dupa care incao margea neagra de lemn. Pentru camargelele sa nu alunece, se leagi unnod pe fir. Margeaua de sus sa fie la1 cm dlstanli de glob. Pe capatul firu-lui se leagi mirgeaua in forma depiciituri la circa 3 cm de ultima mar-gea neagra.

**st\

d

.N\N

N

i

No pilteli contaota;Tel.:074028E!}84 . TBI /Fax: 036ii4ll(l{r/(iPa0ina web: wwvl.ikk.ro . Email: lkkl)ook(rrlnrir { oIr