45706207 Florian Garz CIA Contra KGB

download 45706207 Florian Garz CIA Contra KGB

of 197

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  111
 • download

  10

Embed Size (px)

Transcript of 45706207 Florian Garz CIA Contra KGB

col.(r) FLORIAN GARZ

Nepoatei mele Diana

C,l.A.

coNrRA

K.G.B,

ffiTE.iE SR\UETIItr. ffiT]E

Editura

' "' ^!, orruru

oo

r

dmBl*lffi-qffiE'#F'' ;:

ffir

"

TeUFax: 0511413.842

Tiplrit ta: tipografia casgandraTehnoredactare comput erizatilz Adi imbucdturd

ISBN: 973-97782-7-5

Cuv Antu I speci al istu I u

igI FASCINANTA

A LUME URATA

Pe sub ochii cititorului acestei cd(i defileazd o lume crudd, nemiloasd, uritd dar fascinantd in cel mai adevdrat sens al, cuvAntutui. E lumea spionajului si contraspionajului, lumea in carene-am cheltuito mare partedin viald. Eo lumede ndnteles pentru cei care o studiazd din cd cdrli, o lume a cdrei existenld e greu de crezut de cetdleanul romAn prea bulversat de propaganda postdecerhbrtstd. $itotugi, aceastd lume exis6,trdiegte;ise luptd dupd

regulile ei nemiloase gi crude. O luptd ascunsd intre spionii si contraspionii lumii e de preferat oricdrui conflict militar. Desigur, e de preferat pentru tdrile care si-au organizat seruicii secrefe puternice, bine pregdtite si bineinzestrate. Din pdcate, Romdnia -nu se numdrd printre ele.'in nici o altd lard din iu^" n-"" existat o batjocurd mai mare la adresa seruiciilor secrete cain RomAnia. in perioada socialistd, ideologia politicd dominantd;i obsesii/epersonale ale dictatorului Ceaugescu au sldbitserviciile secrete ale Securitd{ii gi Armatei pAnd la limite insuportabile. Diversiunea

fesenisti din decembrie 1989 a definitivat demolarea organelor informative romdne. Ne trebuie ani lungi sd ne revenim la normal. Desigur, nevom reveni dacdvomfi ldsali s-ofacem, dacd liderii politici vorinlelege bine rotrul seruiciilor secrete. Ca si in celelate cdrli, col. (rez.) Florian GAn lucreazd cu informa{iiexacte, extrase inclusiv din lucrdri de prestigiu, astfel cd nu poate fi bdnuit de nici un fel de pdftinire. Dincola de coftina uielii, apar sforile prin care sunt manipulati oamenii politici gi cetdlenii de rAnd. Bine ar fi ca mdcar liderii sd pund m6na sd studieze astfel de lucrdri, sd nu se mai lase pringiin capcana propagandisticd a seruiciilor secrete dugmane cum, din pdcate, s-a si intimplatin Romhnia. Nu suntem a lard tipsitd de dusmani, nu suntemin afara confruntdrii infarmative. Dupd decembrie 1989, RomAnia a devenit raiul spianilor dugmanio a manipulatorilor si diversionigtitor de tot felut. Suntem.in pericot de a pierde pdr{i din teritariu dar nu ne trezim la realitate, nu punem accentul cuvenit pe munca seruiciilor secrete. Despre acest lucru ne yorbesfe Floria n G 6rc in cartea sa. E o earte avertis,ment pentru I id eri i pal iticr. Sper sdJ in {el eag d c orect.

Cui fotoselte o asemerned cdrte? fn primul rind, celor care s-au trezitin inalte funclii politice sau administrative fdrd a avea un minim de cunogtinle din lumea informaliilor exacte. Eohligalia lorsd seinformezesisd ia mdsuriin cunostintd decauzdin al doilea rAnd, e o carle necesard cetdleanului de rAnd, subiect al manipuldrii efectuate de seruiciile secrete adverse. Fiecare avem datoia sd cunoa;tem, sd nu ne ldsdm manipulaliimpotrivafrcgilelor seruicii secrete nalruicii secrete nalionale, sd le i spriiinul necesar,chiar importiva prcpag andei desfdgunte de agenlii seruici ilorsecrefe

du;mane ori de cdtre idiolii din neamul nostru. Citili'o si nu veli regreta! Pavel CORUT t

CUVANTUL EDITORULUI

Du pi revist a,,OBI ECTM AGAZI N" (cu difuzare in j udeOlteniei, timp de 3 ani) givolumele ,,Rdzboiul parapsihologic fele

Editura ,,OBIECTIV" ,,bomhelof' editoriale !

- Craiova isi continud, seria

impotriva Romdniei" (Teodor Filip), ,,secrefele lui Pavel Corut"(Eugen Delcea 9i Oana Nufe) gi ,,Secretele UELA" (Teodor Filip), iatd acum, in libierii, chiogclri $i pe tarabele difuzorilor en-detail, o noud ,,bomb;d" din ,,coieclia' EXPLOZ|V": ,,CIA contra KGB Secrefe/e se rvi c i i lo r s ec rete". Dupi unul din Sefii USLA anilor'80 (Teodor Filip) 9i dupi un contraspion militar (iavel Coru[), Editura ,,OBTECIIV'vi'p'ropune un nou ,,Slreu" al serviciilor romihegti de informafii: col.(r) Florian GArz, bihorean ca gi lt.col. (r) Teodor Filip. Adep{ii lui Ticu Dumitrescu 9i cei,,limurifi" dediversiunile

post-decemfiiiite ale agenfilor de iniuenli ai spicinajului strdin vor exclama excedali :,,trarse curigti ? !" Dar, oarb, ihtrebim, iei enumeriifi mai sus au fost cu adevirat ,,secungt/', in sensul peiorativ atribuit dupd '89 uneiintregi structu ri de siguranli nafionali, pri n extrapolarea la intre g a,,ca litd,tilor" de polilie poliiicid uneisingure pirfi, Direcfia la Securitifii? Este clarci nu!TeodorFilip afost un uslag care a contribuit la salvarea multorvieti omeneSti si la eliminarea actelorteroriste de pe teritoriul Romdni6i. PavelCorirl, desi nu maiare nevoie de prezentiri suplimentare,in calitatea contiaspionului Paul Gernescu, nu a fdcut nimic altceva decit si protejeze dezvoltarea Armatei gi industriei militare romdnesti de eventuale activititi ostile ale oiicinelor de ,, spronaj 9trarne. ln cel priveste pe autorulcirlii de fa!!, col.(r) Florian G6g, o parte din activitatea 9i biografia sa o puteli afla lecturind rindurile de pe coperta-venso. Meriti, insi, a puncta gi adiuga citeva aspecte mai mult decdt importante si interesante. Florian Girz este rinul dintre pufinii militari ce s-a exprimat fifig impotriva lui Ceaugescu, cerdndu-i schimbarea, motiv pentru care, la 1 iulie 1984, a fost destituit din Centrala M.Ap.N., dupi 30 ani lucralica ofiferin Serviciulde Cercetare Strategici al Armatei. Pdni at'unci, flcuse pregdtire la Academia de Face a ONU (1979-1981), participase ca expert la citeva seminarii si colocvii internalionale, pe linie de securitate euro-peani 9i mondialS, giadusese (de la Viena, in 1979 9i 1981) primele regulamente gi instrucliuni in legituri cu rolul si locul trupelor de mentrnere a pacil.

Cum aproape intreaga sa pregdtire militari

a

fost efectuatd

a Armatei romdne, a fost chemat urgent pentru a asigura translatia intilnirii istorice a ministrului lon loniti cu ambasadorul (Eiavis) 9i atagatul mititar (col. Rossalai Am6asadei S.U.A.' iar N,icolae Ceausescu l-a solicitat ca translator la intdlniri cu atasali militari si'delegaf ii mil itare stri ine. ' n Pute., ipoi, trecb oare cu usurinti peste faptul cdfostul 9ef de prornofii (ia giAntonescu) aihoepilnit, intre i961 9i 1975, misiunispecifice pe linie militard la Londra, Beijing siAnkara, exact metropolele in care a fost atagat militar viitorul maregal lon ' ' Antonescu?... Fostul 9ef al Secfiei Analizd-sintezd din cadrul Serviciului de Cercetare Strategici a Armatei (anii '80) si Secretariatului Gonsiliului Suprem de Apirare al Jdrii (1991-97) este considerat de specialigti, inci din anii '80, unul din cei mai bunianaliEtiai domeniului politico-militar. O dovadi a profesionalismului'siu sunt;i preAitliile din ahierioarele cirfi, unele deja implinite (rdzboiul NATO - Jugoslavia, predicfie ficuti inainte de 27.05.93!), altele in curs de realizare (a se vedea titlul cdrlii din 1995: ,,IVATO - globalizare sau disparifie? De Ia rdzboiul rece Ia pacea pierdutd"t). Col.(r) Florian Giz posedd o dozi iniredibili de modestie si bun sim!, calitdli proprii doar marilorvalori, care nu maiau nevoie de elogii. in acestil conditii, subsemnatula fost gocat de o afirma{ie a domlieisale, aparentiipsitd de modestie. ,,'rCIA contra KGb Secrefele serviciilor secrete >> este o carte unicat in Europa de est!" Dupi surpriza de moment, am ajuns la concluzia ci trebuie si-i dau dreptate. Un superprofesionistin domeniul analizei si sintezei informafiilorsecrete stiefoarte bine ce gindegte gi scrie. Cemane doar si vi convingeli si dumneavoastri, stimafi cititori... f n ce ne priveste, promitem ca EDITURA ,,OBIECTIV* si continue, cu aceeasifrecvenli, aparifiile-bombi din cadrul ,,Colectiei EXPLOZIV ", aducdnd in prim-plan si alte subiecte sau alti ,,{lti" ai Serviciilor secrete din Romdnia. Pentru ci, intr-o perioadi de haos generalizat si de rizboitotalimpotriva Neamului rominesc, in care nu cunoagtem mare lucru, nici micar d in prezent g i trecutul apropiat, iar istoricii su nt trecu li p,,stan d bf' de legile in vigoare, cine oare poate descilci mai bine ltele plasei dlversioniste intinse deasupra Carpatilor decdt ,,greii " lnformaliilorronnine?...

de pe pozilia de 9ef de promofie, nu e de mirare cd,in22 august 1968, cipitanul Florian G6z, ofiferin Seclia de Legituri Externe

Eugen EEN-CEA

Gapitolul l:RAZBOAIELE MONDIALE 9r SPToNAJUL MODERNServiciile de informafii militare (spionaj) cu misiuni strategice la scari internafionali, ca organe permanente la dispozilia guvernelor, cu un rol esenlialin elaborarea politicilor externe ale Marilor Puteri, s-au niscut la sfirgitul secoluluiXlX siinceputul secolului XX, cu deosebire in contextul creat de primulrdzboimondial. Serviciile de informatii militare de nivelstrategic nalional nu se confundi cu structurile de cercetare de la trupe, care au existat si funcfionat de cind au apdrut afinatele..""Gercetarea militard strategicd este legati de aparifia armatelor de masi, a ciilor ferate, a telegrafului 9i radioului de nasterea statelor majore generale gi de aparifia practiciielaboririi inci din timp de pace a unor planuride operafii pentru viitoarele

iDeschizitori de orizonturi in acest domeniu au fost germanii, sub conducerea generalului von Moltke, fondatorul primului stat major general din lume, deriumit ,,creierul armatei", a primeiacademii militare de comandi sistat major din istoria armatelor si autor al primelor planuri de operafii militare elaborate din timp de pace. Acestea aveau sd duci, in rizboiul franco-prusac din 1870-1871, la spulberarea armateifranceze in marea bitilie de la Sedan si la capitularea Frantei. Atunci,ls'-a demonstrat pentru prima daii, la scari mondiatd,'ce inseam ni cerceta