3rd NEWSLETTER RO · • Un curs modular privind abilități sociale, utilizabil fie în sala de...

of 4 /4
NEWSLETTER III Proiect SGAG Pilotarea Obiectivul global al proiectului SGAG (Skill generator assessment game) îl reprezintă dezvoltarea de resurse care să constituie suport real pentru profesori, pedagogi, maiștri, tineri specialiști, mentori și alți experți în furnizarea de servicii educaționale către tineri între 13 și 19 ani pentru dezvoltarea lor personală. Obiectivul pilotării este acela de a testa principalele două produse create prin proiect: Un curs modular privind abilități sociale, utilizabil fie în sala de clasă asemeni unui suport sau pentru exemplificare, fie în mod individual de către elevi - eCurs. Un joc educațional online prin care cursanții pot testa și experimenta activități specifice celor cinci abilități sociale - Jocul. eCursul și Jocul contribuie la achiziția de abilități sociale de către tineri, necesare la începutul carierei profesionale și pentru a-I pregăti pentru viața socială în general. Fiecare partener va selecta cadre didactice și elevi să participe la activități la nivel local/ național. Cei care vor finaliza pilotul vor primi un certificat de participare. Feedback-ul și comentariile tuturor participanților vor contribui la finalizarea și corectarea celor două produse SGAG. SGAG (Skill Generator Assessment Game) este un instrument inovativ destinat îmbunătățirii abilităților sociale (soft skills) sau dobândirii de noi astfel de abilități. Pilotarea instrumentelor SGAG

Embed Size (px)

Transcript of 3rd NEWSLETTER RO · • Un curs modular privind abilități sociale, utilizabil fie în sala de...

 • NEWSLETTERIIIProiectSGAG

  Pilotarea

  ObiectivulglobalalproiectuluiSGAG(Skillgeneratorassessmentgame)îlreprezintădezvoltareaderesursecaresăconstituiesuportrealpentruprofesori,pedagogi,maiștri,tinerispecialiști,mentorișialțiexperțiînfurnizareadeserviciieducaționalecătretineriîntre13și19anipentrudezvoltarealorpersonală.

  Obiectivulpilotăriiesteaceladeatestaprincipaleledouăprodusecreateprinproiect:

  • Uncursmodularprivindabilitățisociale,utilizabilfie

  în sala de clasă asemeni unui suport sau pentru

  exemplificare,fieînmodindividualdecătreelevi-eCurs.

  • Un joc educațional online prin care cursanții pot

  testa și experimentaactivități specifice celor cinci abilități

  sociale-Jocul.

  eCursulșiJoculcontribuielaachizițiadeabilitățisocialedecătretineri,necesarelaînceputulcariereiprofesionaleșipentrua-Ipregătipentruviațasocialăîngeneral.

  Fiecarepartenervaselectacadredidacticeșielevisăparticipelaactivitățilanivellocal/național.Ceicarevorfinalizapilotulvorprimiuncertificatdeparticipare.

  Feedback-ulșicomentariiletuturorparticipanțilorvorcontribuilafinalizareașicorectareacelordouăproduseSGAG.

  SGAG(SkillGeneratorAssessmentGame)esteuninstrumentinovativdestinatîmbunătățiriiabilitățilorsociale(softskills)saudobândiriidenoiastfeldeabilități.

  PilotareainstrumentelorSGAG

 • EvenimentedediseminareFiecarepartenervaorganizaunevenimentlocalpentruapromovaproduseleSGAG,eCursșiJocul,lacarevorparticipafactorideinfluențăprecumprofesori,formatori,pedagogișialțiprofesioniștieducaționali.

  EvenimentelevorfistructurateprecumseminariileeLearningșivorvizacadreledidacticedinșcolilevocaționale.Acesteavordeveniprincipaliiactoriînasigurareasustenabilitățiiproiectului.Eivorînvățacumsălucrezecuinstrumentele,cumsăsusținășisămodificeconținutulplatformeieLearningpentrua-ladaptalanevoileelevilor.

  Verificăpewww.sgag.eupentruavedeacareesteevenimentulmultiplierapropiatde

  tineșiiapartelaacesta!

  ÎntâlnireapartenerilorînRigaCea de a patra întâlnire a partenerilor,

  găzduitădecătreEUROFORTIS,aavutlocîn

  perioada 09 – 10 Martie 2017 la Riga în

  Letonia. Partenerii au discutat despre

  principalele evenimente: pilotarea și

  evenimenteledediseminare.

  Ultima întâlnire va avea loc în Ostrava,

  Republica Cehă și va fi găzduită de către

  TEMPO. În aceeași zi va avea loc și

  conferința finală, când vor fi prezentate

  produseleSGAGcomunității.

 • Pentrumaimulteinformațiiputețivizitați-nelaWeb:http://sgag.eu/Facebook:SGAG-SkillGeneratorAssessmentGameTwitter:https://twitter.com/SGAG_Game

  TEMPO Training and Consultingeste o companie deformare, recrutare și consultanță, lider în RepublicaCehă. Oferă o abordare individuală pentru fiecareclientșiapreciazăfoartemulteticaîncomunicareacucliențiișipotențialiicandidați: încredereașirespectulreciprocsuntfoarteimportantepentruei.

  AregaiTerredibenessereesteoasociațienon-profititalianăonuNici.Promoveazăwellbeing-ulsustenabil,cumarîndeplinireanevoilordebazășisecundarealeomului. Aregai a dezvoltat o metodologie demanagement numită Modelul Licet pentru a ajutafirmele la îmbunătățirea imaginii lor și pentru a lesprijini.

  ITS Turismo este o instituție de învățământ superiorstabilitînRomașiseocupăcuformareașicercetareaîn domeniul patrimoniului cultural și turistic. ITSTurismooferăcursuridespecializarepostuniversitare.

  Biedriba Eurofortis este o organizație multiculturalănon-guvernamentală care își propune să facilitezeformarea continuă a școlilor, a companiilor și asocietății, care sprijină dezvoltarea diferitelorcompetențe, precum și abilitățile personale șiprofesionale. A fost înființată în Riga este o parteactivăînproiecteleeducaționaleeuropene.

  Universitatea din Lodz a fost înființată în 1945 și afost una dintre cele mai mari și cele mai populareuniversitățipolonezeșiînprezentesteunadintrecelemai importante instituții de învățământ superior dinPolonia. Universitatea oferă programe în 60 dedomeniidestudiuși170despecializări.

  Parteneriiproiectului

 • Pentrumaimulteinformațiiputețivizitați-nelaWeb:http://sgag.eu/Facebook:SGAG-SkillGeneratorAssessmentGameTwitter:https://twitter.com/SGAG_Game

  eLearning & Software, cu sediul în Arad, România,esteocompanieprivatăspecializatăindomeniulIT&Csie-learning.Portofoliulincludesoluțiidee-learningșimobile learning, soluții de management pentruproiecte, învățare și testare on-line, crearea deconținut e-learning, hosting platformă Moodle șiformare pentru nivelul profesional și administratoriMoodle.

  ERFC ERFC este o organizație non-guvernamentală,non profit, principalele priorități fiind de a promovainovația și dezvoltarea economică, de a îmbunătățicompetitivitateașiocupareaforțeidemuncăînUEșiîn spațiul global, de a controla impactul activitățiiumaneasupramediului,sporirearesurselorteritorialeșiprevenireariscurilor.