3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

of 18 /18
1 Sef lucr. univ. Ec. Dr. Ing. Ioan V. CĂLDARE SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Embed Size (px)

Transcript of 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

Page 1: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

1

Sef lucr. univ. Ec. Dr. Ing. Ioan V. CĂLDARE

SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

NORME TEHNICE PENTRUPROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA

SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Page 2: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

2

Prevederi generale

. Treptele de presiune din sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:

a) presiune joasă (PJ), sub 0,05·105 Pa (0,05 bar);

b) presiune redusă (PR), între 2·105 Pa (2 bar) şi 0,05·105 Pa (0,05 bar);

c) presiune medie (PM), între 6·105 Pa (6 bar) şi 2·105 Pa (2 bar);

d) presiune înaltă (PI), în staţiile de comprimare din instalaţiile de utilizare cu presiunea nominală mai mare de 6·105 Pa (6 bar).

Page 3: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

3

Schema de principiu a unui sistem de alimentare cu gaze naturale

Page 4: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

4

. Treptele de presiune se aleg în funcţie de soluţia propusă pentru alimentarea, dimensionarea şi realizarea sistemelor de alimentare, astfel încât acestea să asigure necesarul de debit aprobat, luând în considerare repartizarea consumatorilor şi cerinţele de presiune ale acestora.

. Este interzisă interconectarea între conducte, branşamente, instalaţii de utilizare cu presiuni diferite, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7.7.

. Pentru instalaţiile de utilizare cu presiunea mai mare de 6·105 Pa (6 bar) ANRE elaborează reglementări specifice.

Page 5: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

5

. În sistemele de alimentare cu gaze naturale pot fi folosite ţevi din:

a) oţel şi polietilenă PE 100 pentru orice treaptă de presiune;b) polietilenă PE 80 până la presiunea maximă de 4·105 Pa (4 bar);c) alte materiale, cu respectarea art. 9.1.

. În instalaţiile de utilizare industriale (Anexa 25, fig. 2) se admit toate treptele de presiune menţionate la art. 3.1., alin. (1 ).

. Stabilirea presiunii pentru instalaţiile de utilizare industriale se face în funcţie de presiunea de regim a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi.

Page 6: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

6

. În instalaţiile de utilizare neindustriale ce alimentează clădiri civile, inclusiv clădiri de locuit (Anexa 25, fig. 3), se admit următoarele trepte de presiune:

a) în instalaţiile exterioare: presiune redusă şi / sau joasă;b) în instalaţiile interioare presiune joasă.

. Se exceptează de la prevederea cuprinsă la alin. (1), litera b), centralele termice montate în clădiri proprii sau în clădiri civile dotate cu instalaţii de ardere care funcţionează la presiune redusă, pentru care se admite utilizarea presiunii de maxim 0,5·105 Pa (0,5 bar) în instalaţiile interioare de utilizare, cu condiţia intrării conductei instalaţiei de utilizare din exterior direct în încăperea în care se amplasează cazanele centralelor termice.

Page 7: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

7

Reţelele de distribuţie, în funcţie de considerente tehnico - economice, cerinţe funcţionale şi situaţie locală, pot fi :

a) inelare;b) ramificate.

. Staţiile de reglare sau reglare-măsurare care se interconectează într-un SD existent, se dimensionează în funcţie de treapta de presiune din aval.

Page 8: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

8

Zona de protecţie

. Zona de protecţie a unei conducte de gaze naturale din reţeaua de distribuţie se întinde la suprafaţa solului, de ambele părţi ale conductei, se măsoară în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioară a conductei şi este de 0,5 m.

. În vederea asigurării funcţionării normale a reţelelor de distribuţie gaze naturale şi evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, în zona de protecţie se impun terţilor restricţii şi interdicţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Page 9: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

9

. Amplasarea de obiective noi, construcţii noi şi lucrări de orice natură, în zona de protecţie a reţelelor existente, se realizează cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice.

. În zona de protecţie nu se execută lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului SD.

Page 10: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

10

Distanţe de securitate. Construcţiile sau instalaţiile subterane care se

realizează ulterior reţelelor de distribuţie sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi care intersectează traseul acestora, se montează la cel puţin distanţa minimă admisă, conform tabelului 1.

. Distanţele de securitate între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare subterane a gazelor naturale şi diferite construcţii sau instalaţii învecinate sunt prezentate în tabelul 1.

Page 11: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

11

. Distanţele dintre reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale montate subteran şi conductele care transportă fluide combustibile, depozitele de carburanţi, staţiile de distribuţie carburanţi, staţiile de îmbuteliere GPL etc. se stabilesc conform reglementărilor şi prescripţiilor tehnice specifice.

. Distanţa minimă între reţelele de distribuţie din oţel supraterane şi căile ferate electrificate este de 20 m, măsurată în proiecţie orizontală de la şina cea mai apropiată la generatoarea exterioară a conductei de gaze naturale.

Page 12: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

12

La stabilirea distanţelor între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare din oţel supraterane şi liniile electrice aeriene (LEA) de joasă, medie sau înaltă tensiune se respectă prevederile din legislaţia în vigoare, printre care:

a) NTE 003/04/00 - Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 32/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004;

b) NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 38/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 356 din 8 mai 2008;

c) Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobate prin Ordinul nr. 4/2007 – al preşedintelui ANRE, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 259 din 18 aprilie 2007 cu modificările şi completările ulterioare

Page 13: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

13

. Reţelele de distribuţie din oţel montate în zona de influenţă a căilor ferate electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau înaltă tensiune se protejează împotriva tensiunilor induse, conform reglementărilor tehnice de specialitate.

. Distanţa între reţelele de distribuţie sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale şi liniile de cale ferată în staţii, triaje şi incinte industriale se stabileşte cu acordul deţinătorilor acestora.

. Când nu este posibilă respectarea distanţelor indicate în tabelul 1, acestea pot fi reduse cu 20% pentru poziţiile 1...6, cu condiţia ca pe porţiunea în cauză să se prevadă următoarele soluţii tehnice:

a) montarea ţevii în tub de protecţie;

b) răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze, montate la capetele tubului de protecţie.

Page 14: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

14

. Se interzice montarea subterană a două conducte de gaze naturale pe trasee paralele la o distanţă, măsurată în proiecţie orizontală de la generatoarea exterioara a conductelor, mai mică de 0,5 m;

. se recomandă ca distanţa între conducte să fie mai mare decât 1,5 · (D1+D2), unde D1 şi D2 reprezintă diametrele exterioare ale conductelor respective.

. În situaţia prevăzută la alin. 1, conducta de presiune

mai mică se pozează spre clădiri.

Page 15: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

15

Tabelul 2- DISTANŢE DE SECURITATE ÎNTRE STAŢII SAU POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE-MĂSURARE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII

Page 16: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

16

*) Staţiile sau posturile de reglare sau reglare - măsurare de capacitate până la 1000 m3/h şi presiune de intrare mai mică de 2·105 Pa (2 bar), se pot alipi de un perete al clădirii învecinate cu condiţia ca:

- peretele clădirii să fie rezistent la explozie, - să nu aibă goluri (ferestre, uşi) pe o lungime care

depăşeşte cu 5 m limitele staţiei în ambele direcţii şi pe o înălţime de 3 m deasupra staţiei.

**) Pentru posturile de reglare sau reglare - măsurare de capacitate până la 250 m3/h şi presiune de intrare mai mică de 2·105 Pa (2 bar) distanţa minimă este de 1,5 m.

Page 17: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

17

Va multumim pentru atentie !

Page 18: 3. Sisteme de Alimentare Cu Gaze Naturale

18

Tabelul 1- DISTANŢE DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (REŢELELE DE DISTRIBUŢIE /INSTALAŢIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE NATURALE

ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII