3 K.12 3 far .i.r

9
ROMANIA JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul Stefan cel Mare Stint, nr.69, cod. 700075, Ia0 Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Socials si Protectia Copilului la i Consiliul Judetean Iasi, Avand in vedere: Expunerea de motive privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta SocialA §i Protectia Copilului Iasi, prezentatA de catre Pre§edintele Consiliului Judetean MO, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr. 3 GIO, din K.12 2017; Raportul de specialitate privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de AsistentA Socials §i Protectia Copilului MO, elaborat de cAtre Serviciul Resurse Umane si Salarizare si inregistrat sub nr. 3 6 far din .i.r.12 2017; Nota de fundamentare a Directiei Generale de Asistenta SocialA §i Protectia Copilului Iasi nr. 36839/12.12.2017, privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de AsistentA Social& si Protectia Copilului MO; Prevederile art. 14 din Anexa 1 la HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare §i functionare ale serviciilor publice de asistenta socials. §i a structurii orientative de personal; Prevederile HotArar ' Consiliului Judetean Iasi nr. 216/2016 privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Iasi in Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Socials si Protectia Copilului Iasi, modificatA prin HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr. 110/2017; Prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) §i alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatA, cu modificarile §i completarile ulterioare; In temeiul art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatA, cu modificArile §i completArileulterioare, HOTARA$TE: Art. 1 — Cu data prezentei se aprobA componenta Colegiului Director al Directiei Generale de AsistentA Socials §i Protectia Copilului Presedinte 1. Vernica Lacramioara — Secretar al Judetului Iasi Membri 2. Ion Florin - Director General 3. Karacsony Niculina - Director General Adjunct 4. Ticu loan - Director General Adjunct 5. Ungurean Cristina - Director Executiv 6. Filiche Elena - $ef Serviciu Management de caz 7. Matei Elena - $ef Serviciu Persoane adulte in dificultate

Transcript of 3 K.12 3 far .i.r

Page 1: 3 K.12 3 far .i.r

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI Bulevardul Stefan cel Mare Stint, nr.69, cod. 700075, Ia0

Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea componentei Colegiului Director

al Directiei Generale de Asistenta Socials si Protectia Copilului la i

Consiliul Judetean Iasi, Avand in vedere:

Expunerea de motive privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta SocialA §i Protectia Copilului Iasi, prezentatA de catre Pre§edintele Consiliului Judetean MO, in calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr. 3 GIO, din K.12 2017; Raportul de specialitate privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de AsistentA Socials §i Protectia Copilului MO, elaborat de cAtre Serviciul Resurse Umane si Salarizare si inregistrat sub nr. 3 6 far din .i.r.12 2017; Nota de fundamentare a Directiei Generale de Asistenta SocialA §i Protectia Copilului Iasi nr. 36839/12.12.2017, privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de AsistentA Social& si Protectia Copilului MO; Prevederile art. 14 din Anexa 1 la HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare §i functionare ale serviciilor publice de asistenta socials. §i a structurii orientative de personal; Prevederile HotArar' Consiliului Judetean Iasi nr. 216/2016 privind numirea reprezentantilor Consiliului Judetean Iasi in Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Socials si Protectia Copilului Iasi, modificatA prin HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr. 110/2017; Prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) §i alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatA, cu modificarile §i completarile ulterioare;

In temeiul art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatA, cu modificArile §i completArileulterioare,

HOTARA$TE:

Art. 1 — Cu data prezentei se aprobA componenta Colegiului Director al Directiei Generale de AsistentA Socials §i Protectia Copilului

Presedinte 1. Vernica Lacramioara — Secretar al Judetului Iasi Membri 2. Ion Florin - Director General 3. Karacsony Niculina - Director General Adjunct 4. Ticu loan - Director General Adjunct 5. Ungurean Cristina - Director Executiv 6. Filiche Elena - $ef Serviciu Management de caz 7. Matei Elena - $ef Serviciu Persoane adulte in dificultate

Page 2: 3 K.12 3 far .i.r

8. Matei Marian - Sef Serviciu Achizitii publice 9. Ghiga Gheorghe - Sef Serviciu Resurse umane 10. Tanasa Constantin - $ef Centru de Recuperare Reabilitare Neuropsihica HirlAu 11. Caltea Daniela - Sef Centru de Servicii Sociale Gulliver Iasi 12. Baltag Gabriela - Sef Centru de Servicii Sociale Tg. Frumos 13. Virga Valerian - Sef Centru de Servicii Sociale Mihail Sadoveanu Pascani 14. Abalasi Maria - $ef Centru de Servicii Sociale "C.A. Rosetti" Iasi 15. Ginju Iogen, director executiv cu delegatie al Directiei Tehnice si Investitii din aparatul de

specialitate al Consiliului Judetean 16. Poraico Maria, Sef Serviciu Juridic, Contencios Administrativ din aparatul de specialitate al

Consiliului Judetean Iasi 17. Antonesei-Ropcean Iulia Ramona — $ef Serviciu Achizitii Publice Contracte din aparatul de

specialitate al Consiliului Judetean

Art. 2 — Cu aceeasi datA inceteazA aplicabilitatea Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr. 216/2016 privind numirea reprezentan;ilor Consiliului Judetean Iasi in Colegiul Director al Directiei Generale de Asistenta Socials si Protectia Copilului Ia. i, modificatA prin HotArarea Consiliului Judetean Iasi nr. 110/2017, precum si a oricAror prevederi contrare prezentei hotarari.

Art. 3 — Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotAraii va fi asiguratA de Serviciul Resurse Umane Salarizare, Directia Generals de Asistenta Socials si Protectia Copilului Iasi si persoanele nominalizate la art. 1.

Art. 4 - Biroul Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni Presa va comunica prezenta hotArare, in copie, Institutiei Prefectului Judetului Serviciului Resurse Umane Salarizare, Directiei Generale de AsistentA SocialA Protectia Copilului Iasi $i persoanelor nominalizate la art. 1.

Art. 5 - Aducerea la cunostinta publics a prevederilor hotArar' va fi asiguratA de cAtre Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa.

Data astazi,

PITE INTE, Dr. in . Ma el POPA

SUSTINE PROIECTUL DE HOTARARE,

p. SERVICIU, Radu Gabriel APETREI

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea

intocmirii acestui inscris oficial.

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR JUDETULUI IA$I,

Lacramio oVERNICA

(1-)

DIRECTIA JURIDICA, DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela ALUNGULESEI

Am luat la cunotinta de acest inscris oficial bni asum responsablitatea asupra legalit ii

Page 3: 3 K.12 3 far .i.r

ROMANIA JUDETUL 1A$1

CONSILIUL JUDETEAN IA51

Serviciul Resurse Umane si Salarizare

Nr. 200.0 K. . 2017 De acord sA se supunA dezbaterii

plenului Consiliului Judetean Iasi.

RE$ DINTE, Dr. ng. aricel POPA

RAPORT DE SPECIALITATE la Proiectul de botariire privind stabilirea componentei Colegiului Director

al Directiei Generale de Asistentii Socials qi Protectia Copilului Iasi

Directia Generald de Asistentd Sociald §i Protectia Copilului, infiintatd prin HotArarea Consiliului Judetean nr. 193/21.12.2004, este o institu;ie publica de interes judetean cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi ce are rolul de a asigura, la nivel judetean, aplicarea politicilor §i strategiilor de asistenla sociald in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum §i a oricdror persoane aflate in nevoie, conform strategiilor judetene de dezvoltare a serviciilor sociale, in domeniul protectiei §i promovarii drepturilor copilului, respectiv pentru protectia, integrarea §i incluziunea sociald a persoanelor cu handicap.

in Monitorul Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017 a fost publicatA Hotareirea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare functionare ale serviciilor publice de asistenta social() fi a structurii orientative de personal, act normativ care abroad Hotareirea de Guvern nr. 1434/2004 privind atributiile qi Regulamentul-cadru de organizare ci functionare ale Directiei generale de asistenta social() protectia copilului.

La art. 14 este precizatA componenta Colegiului director dupd cum urmeaza: "componenta colegiului director al Directiei generale este stability prin hotarcire a consiliului judelean/consiliului local al sectorului municipiului Bucure.yti fi este constituita din secretarul general al judetului/secretarul sectorului municipiului Bucuregi, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncli/generali adjuncti, personalul de conducere din cadrul Directiei generale, precum i 3 .yefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al prefedintelui consiliului judetean/primarului in domeniile educatie, spatiu locativ, autoritate tutelar& Prepdintele colegiului director este secretarul general al judetului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucumti. In situatia in care preyedintele colegiului director nu tyi poate exercita atributiile, acestea sunt exercitate de catre directorul executiv/general sau, dupei caz, de ceitre directorul executiv adjunct/general adjunct al Directiei generale, numit prin dispozitie a directorului executiv/general."

Page 4: 3 K.12 3 far .i.r

AvAnd in vedere Nota de fundamentare nr. 36839/12.12.2017 a Directiei Generale de AsistentA SocialA §i Protectia Copilului Iasi, propunem stabilirea componentei Colegiului Director al institutiei publice conform prevederilor HG nr. 797/2017, dupa cum urmeazA:

Presedinte 1. Vernica Lacramioara — Secretar al Judetului Iasi Membri 2. Ion Florin - Director General 3. Karacsony Niculina - Director General Adjunct 4. Ticu loan - Director General Adjunct 5. Ungurean Cristina - Director Executiv 6. Filiche Elena - $ef Serviciu Management de caz 7. Matei Elena - $ef Serviciu Persoane adulte in dificultate 8. Matei Marian - $ef Serviciu Achizitii publice 9. Ghiga Gheorghe - $ef Serviciu Resurse umane 10. Tanasa Constantin - $ef Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Hirlau 11. Caltea Daniela - $ef Centru de Servicii Sociale Gulliver Iasi 12. Baltag Gabriela - $ef Centru de Servicii Sociale Tg. Frumos 13. Virgil Valerian - $ef Centru de Servicii Sociale Mihail Sadoveanu Pa§cani 14. Abalasi Maria - $ef Centru de Servicii Sociale "C.A. Rosetti" Iasi 15. Ginju logen, director executiv cu delegatie al Directiei Tehnice si Investitii din aparatul

de specialitate al Consiliului Judetean Iasi 16. Poraico Maria, $ef Serviciu Juridic, Contencios Administrativ din aparatul de

specialitate al Consiliului Judetean Iasi 17. Antonesei-Ropcean Iulia Ramona — $ef Serviciu Achizitii Publice §i Contracte din

aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi

Potrivit prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d) alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraliei publice locale, republicata, cu modificarile completarile ulterioare, Consiliul judetean indeplinqte atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine, iar in exercitarea acestor atributii asigurA, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socialA.

FatA de cele prezentate, supunem plenului Consiliului Judetean Iasi, spre analiza si dezbatere, Proiectul de hotArare privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de AsistentA SocialA si Protectia Copilului Iasi.

Am luat la cunoOnt.i de acest Mscris oficial §i imi asum responsabilitatea asupra

DIRECTIA JURIDICA, DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela ALUNGULESEI

Imi asum responsabilitatea fundamendrii, corectitudinii §i legalitlii acestui Mscris

oficial.

p. SEF SERVICIU, Radu Gabriel APETREI

Page 5: 3 K.12 3 far .i.r

ROMANIA JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IASI

Serviciul Resurse Umane si Salarizare

Nr.3G/O 0 I 4(r. /2. 2017

EXPUNERE DE MOTIVE la Proiectul de hotarfire privind stabilirea componentei Colegiului Director

al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi

Directia Generala de Asistenta Social& §i Protectia Copilului, infiintatA prin Hot&Area Consiliului Judetean nr. 193/21.12.2004, este o institutie publica de interes judetean cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Judetean Iasi ce are rolul de a asigura, la nivel judetean, aplicarea politicilor §i strategiilor de asistentA socials in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum §i a oricAror persoane aflate in nevoie, conform strategiilor judetene de dezvoltare a serviciilor sociale, in domeniul protectiei promovarii drepturilor copilului, respectiv pentru protec;ia, integrarea §i incluziunea socials a persoanelor cu handicap.

In Monitorul Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017 a fost publicatA Hotareirea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare fi funclionare ale serviciilor publice de asistenta sociala .Si a structurii orientative de personal, act normativ care abrogA Hotareirea de Guvern nr. 1434/2004 privind atributille fi Regulamentul-cadru de organizare fi functionare ale Directiei generale de asistenta socialei protectia copilului.

La art. 14 este precizatA componenta Colegiului director dupA cum urmeazA: "componenta colegiului director al Directiei generale este stabilita prin hoteireire a consiliului judetean/consiliului local al sectorului municipiului Bucuregi fi este constituitei din secretarul general al judetului/secretarul sectorului municipiului Bucurefti, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncti/generali adjuncti, personalul de conducere din cadrul Directiei generale, precum qi 3 fefi ai compartimentelor/serviciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al presedintelui consiliului judetean/primarului in domeniile educatie, spatiu locativ, autoritate tutelars Pre.yedintele colegiului director este secretarul general al judetului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucuregi. In situatia in care pre.yedintele colegiului director nu isi poate exercita atributille, acestea sunt exercitate de cei Ire directorul executiv/general sau, dupa caz, de catre directorul executiv adjunct/general adjunct al Directiei generale, numit prin dispozifie a directorului executiv/general."

Page 6: 3 K.12 3 far .i.r

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 36839/12.12.2017 a Directiei Generale de Asistenta Sociald §i Protectia Copilului Iasi, propun stabilirea componentei Colegiului Director al institutiei publice conform prevederilor HG nr. 797/2017, dupd cum urmeaza:

Presedinte 1. Vernica Lacramioara — Secretar al Judetului Iasi Membri 2. Ion Florin - Director General 3. Karacsony Niculina - Director General Adjunct 4. Ticu loan - Director General Adjunct 5. Ungurean Cristina - Director Executiv 6. Filiche Elena - $ef Serviciu Management de caz 7. Matei Elena - $ef Serviciu Persoane adulte in dificultate 8. Matei Marian - $ef Serviciu Achizitii publice 9. Ghiga Gheorghe - $ef Serviciu Resurse umane 10. Tanasa Constantin - $ef Centru de Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Rirlau 11. Caltea Daniela - $ef Centru de Servicii Sociale Gulliver Iasi 12. Baltag Gabriela - $ef Centru de Servicii Sociale Tg. Frumos 13. Virga Valerian - $ef Centru de Servicii Sociale Mihail Sadoveanu Pascani 14. Abalasi Maria - $ef Centru de Servicii Sociale "C.A. Rosetti" Iasi 15. Ginju Iogen, director executiv cu delegatie al Directiei Tehnice si Investitii din aparatul

de specialitate al Consiliului Judetean Iasi 16. Poraico Maria, $ef Serviciu Juridic, Contencios Administrativ din aparatul de

specialitate al Consiliului Judetean Iasi 17. Antonesei-Ropcean Iulia Ramona — $ef Serviciu Achizitii Publice §i Contracte din

aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi

Potrivit prevederilor art. 91, alin. (1), lit. d) fi alin. (5), lit. a), pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatei, cu modificarile ci completarile ulterioare, Consiliul judetean indepline§te atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine, iar in exercitarea acestor atributii asigura, potrivit competentelor sale §i in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei §i a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie social/

Fata de cele prezentate, supun plenului Consiliului Judetean Ia.i, spre analiza si dezbatere, Proiectul de hotarfire privind stabilirea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistentd Socials si Protectia Copilului

PRE$ DINTE, Dr. Iaik aricel POPA

Page 7: 3 K.12 3 far .i.r

CATRE REGISTRII -InLA

I ... . ..

CONSILIUL J DET Ani ......

JUDETUL. 1A*I

L%1

CONSl1,11.51, JUDETEAN 1A-.51. (13

ROMANIA JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUI IA51

Serviciul Resurse umane Operator de date cu caracter personal 8483

‘,tt asde 1 nr. 57A; Tel.: 0232474800; Fax: 0232279654; www.dasiasi.ro

Nr. 36$3 / i 2 .12 2c, Of Nr. de exemplars : 2 Exemplar nr.

Prin prezenta, urmare a publicarii in Monitorul Oficial a Hotkarii Guvernului Romaniei nr.

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de

asistenta socials si a structurii orientative de personal, vä inaintam Nota de fundamentare privind stabilirea

componentei Colegiului director al DGASPC Iasi in vederea analizei si dezbaterii plenului Consiliului

Judetean.

DIREC OR GEN RAL, FL N •N

• / ece

Gegne!:so

dlt SERVICIU RE URSE UMANE,

Ns\"1‘1.

GHEORG E GHIGA Go9 $‘r

Page 8: 3 K.12 3 far .i.r

ROMANIA JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IASI

Serviciul Resurse Umane Operator de date cu caracter personal 8483

Strada Vasile Lupu nr. 57A; Tel.: 0232474800; Fax: 0232279654; www.dasiasi.ro

N r. 2,6_32 / /2 , ,Pjot.Y- Nr. de exemplare : 2 Exemplar nr.

De acord sA se supunA analizei §i dezbaterii plenului

PRESEDINTE, Dr. ing. Maricel Popa

NOTA DE FUNDAMENTARE privind stabilirea componentei Colegiului director al DGASPC Iasi

Directia GeneralA de AsistentA Socials §i Protectia Copilului, infiintatA prin Hotararea

Consiliului Judetean nr. 193/21.12.2004, este o institutie publicA de interes judetean cu personalitate

juridica, sub autoritatea Consiliului Judetean la§i ce are rolul de a asigura, la nivel judetean,

aplicarea politicilor i strategiilor de asistenta socialA in domeniul protectiei copilului, familiei,

persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum a °fiat-or persoane

aflate in nevoie, conform strategiilor judetene de dezvoltare a serviciilor sociale, in domeniul

protectiei Si promovArii drepturilor copilului, respectiv pentru protectia, integrarea §i incluziunea

socials a persoanelor cu handicap.

In Monitorul Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017 a fost publicatA Hotareirea de Guvern nr.

797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare funcj'ionare ale serviciilor

publice de asistenta socials a structurii orientative de personal, act normativ care abroga

Hoteireirea de Guvern nr. 1434/2004 privind atributiile Regulamentul-cadru de organizare

funcfionare ale Directiei generale de asistent'a sociala protecfia copilului.

La art. 14 este precizatA componenta Colegiului director dupa cum urmeazA: "component('

colegiului director al Directiei generale este stability prin hotarare a consiliului judetean/consiliului

local al sectorului municipiului Bucurecti $i este constituita din secretarul general al

judefului/secretarul sectorului municipiului Bucurevi, directorul executiv/general, directorii

executive adjuncli/generali adjuncfi, personalul de conducere din cadrul Directiei generale, precum

$i 3 fefi ai compartimentelor/seryiciilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al

prefedintelui consiliului judefean/primarului in domeniile educalie, spallu locally, autoritate

tutelar& Presedintele colegiului director este secretarul general al judetului, respectiv secretarul

sectorului municipiului Bucurevi. In situalia in care prepdintele colegiului director nu 4i poate

exercita atribu;iile, acestea sunt exercitate de Mire directorul executiv/general sau, duper caz, de

Page 9: 3 K.12 3 far .i.r

batre directorul executiv adjunct/general adjunct al Directiei generale, numit prin dispozitie a

directorului executiv/general."

Componenta Colegiului Director (urmare a propunerilor de mai jos pentru angajatii DGASPC

I* care urmeazA sa fie membri ai Colegiului Director) va fl urmAtoarea:

Prepdinte

1. Vernica LacrAmioara — Secretar al Judetului

Membri

2. Ion Florin - Director General

3. Karacsony Niculina - Director General Adjunct

4. Ticu loan - Director General Adjunct

5. Ungurean Cristina - Director Executiv

6. Filiche Elena - $ef Serviciu Management de caz

7. Matei Elena - Set' Serviciu Persoane adulte in dificultate

8. Matei Marian - $ef Serviciu Achizitii publice

9. Ghiga Gheorghe - $ef Serviciu Resurse umane

10. Tanasa Constantin - Sef Centru de Recuperare §i Reabilitare Neuropsihica Hirlau

11. Caltea Daniela - Sef Centru de Servicii Sociale Gulliver Iasi

12. Baltag Gabriela - Sef Centru de Servicii Sociale Tg. Frumos

13. Virg Valerian - Set' Centru de Servicii Sociale Mihail Sadoveanu Pa§cani

14. Abalqi Maria - Sef Centru de Servicii Sociale "C.A. Rosetti" Iasi

15. — angajat din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi

16. — angajat din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Iasi

17. — angajat din aparatul de specialitate al Consiliului Judetean

Avand in vedere cele de mai sus vA rugAm sa desemnali cei Ire! angaja(i din aparatul de

specialitate al pre§edintelui Consiliului Judetean Iasi care sa facA parte din Colegiul Director al

DGASPC Iasi §i sä supuneti aprobArii plenului Consiliului Judetean Iasi hotararea de constituire a

acestuia.

Cu stima,

Sef Serviciu esurse Umane, Gheorg Ghiga